Wzory i Tablice Statystyczne

September 14, 2017 | Author: mf6333 | Category: Probability Distribution, Statistics, Scientific Modeling, Logic, Analysis
Share Embed Donate


Short Description

Download Wzory i Tablice Statystyczne...

Description

KATEDRA EKONOMETRII I STATYSTYKI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI STOWARZYSZENIE POMOC I ROZWÓJ

IWONA BĄK IWONA MARKOWICZ MAGDALENA MOJSIEWICZ KATARZYNA WAWRZYNIAK

WZORY I TABLICE STATYSTYCZNE

Szczecin 1997

Redaktor naukowy: prof. zw. dr hab. Józef Hozer

BeWszelkie prawa zastrzeżone Żadna część tej pracy nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów, bez pisemnej zgody autorów i wydawcy.

Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego ISBN 83-907015-2-9

Wydanie II poprawione

Druk: "Akcydens Drukarnia" Sp. z o.o., 71-035 Szczecin, ul. Kolumba 4

Spis treści Wstęp

5

I. STATYSTYKA OPISOWA

6

1. Analiza struktury

6

2. Analiza dynamiki 2.1. Przyrosty i indeksy 2.2. Trendy i sezonowość

9 9 11

3. Analiza współzależności 3.1. Analiza korelacji 3.2. Analiza regresji

13 13 14

II. STATYSTYKA MATEMATYCZNA

15

1. Rachunek prawdopodobieństwa i twierdzenia graniczne

15

2. Wnioskowanie w analizie struktury 2.1. Estymacja punktowa i przedziałowa 2.2. Weryfikacja parametryczna i nieparametryczna

17 17 19

3. Wnioskowanie w analizie dynamiki 3.1. Estymacja punktowa i przedziałowa 3.2. Weryfikacja parametryczna i nieparametryczna

22 22 23

4. Wnioskowanie w analizie współzależności 4.1. Estymacja punktowa i przedziałowa 4.2. Weryfikacja parametryczna i nieparametryczna

24 24 25

III. TABLICE STATYSTYCZNE Tablica 1. Gęstość rozkładu normalnego Tablica 2. Dystrybuanta rozkładu normalnego Tablica 3. Kwantyle rozkładu t-Studenta Tablica 4. Kwantyle rozkładu X Tablica 5. Kwantyle rozkładu F (α = 0,01) Tablica 6. Kwantyle rozkładu F (α = 0,05) Tablica 7. Rozkład warunkowy liczby serii Tablica 8. Rozkład λ-Kołmogorowa (graniczny) Tablica 9. Przekształcenie r na z Tablica 10. Przekształcenie z na r Tablica 11. Prawdopodobieństwo P{K = k} w rozkładzie Poissona o parametrze Tablica 12. Prawdopodobieństwo Q(k; n, p) w rozkładzie dwumianowym Tablica 13. Liczby losowe Tablica 14. Liczby złote Tablica 15. Liczby żelazne

28 28 29 31 32 33 35 37 39 40 42 43 48 55 57 59

Bibliografia

λ

61

Wstęp Studiowanie przedmiotu statystyka łączy się z koniecznością korzystania z dużej liczby wzorów oraz tablic statystycznych. W celu ułatwienia stosowania metod statystycznych do wykrywania prawidłowości w zakresie struktury, dynamiki oraz współzależności zjawisk zebrano wszystkie wzory i tablice obowiązujące w ramach programu nauczania przedmiotu na Wydziale Ekonomicznym oraz Wydziale Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego. Opracowane wzory i tablice statystyczne stanowią uzupełnienie do skryptów oraz zbiorów zadań wydanych przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego pod redakcją prof. zw. dr hab. Józefa Hozera. W opracowaniu utrzymany został następujący układ tematyki: 1. Wzory ze statystyki opisowej: - analiza struktury, - analiza dynamiki, - analiza współzależności; 2. Wzory ze statystyki matematycznej: - rachunek prawdopodobieństwa i twierdzenia graniczne, - wnioskowanie w analizie struktury, - wnioskowanie w analizie dynamiki, - wnioskowanie w analizie współzależności; 3. Tablice statystyczne. Taki układ jest zgodny z realizowanym obecnie programem nauczania przedmiotu. Większość tablic statystycznych, znajdujących się w opracowaniu (z wyjątkiem tablic: liczby serii, λ-Kołmogorowa, liczb losowych, liczb złotych i liczb żelaznych), została wygenerowana za pomocą procedur pakietu Excel (wersja 5.0). Autorki wyrażają nadzieję, że prezentowane opracowanie w dużym stopniu ułatwi studiowanie przedmiotu. Autorki

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF