Writing Research Paper

November 30, 2018 | Author: klington | Category: Citation, Libraries, Writing, Library And Museum, Science (General)
Share Embed Donate


Short Description

Download Writing Research Paper...

Description

@cz vc zxgvk b ¶[email protected] TBTKX»

Fklgegvgce

cl v`k xkykbxi` tbtkx®

 Vc txkykev c{x |gkzy bef xkykbxi` xk ykbxi` lgefgejy ce b i`cyke vctgi ge b vwtkzxgvvke tbtkx%  Gv gy bayc ibaakf by ¶Vkxm tbtkx» cx ¶Aghxbxw tbtkx»%  V`k xkykbxi` tbtkx gy {y{baaw lg|k vc lglvkke tbjky acej! h{v {y{baaw vkbi`kxy yvxkyy lcx mgegm{m e{mhkx cl tbjky (;-< tbjky'%  V`k vbyn gy vc xkbf ce b tbxvgi{abx vctgi! k|ba{bvk gelcxmbvgce bhc{v gv bef xktcxv c{x lgefgejy ce c{x tbtkx%

Lcxmbv

cl v`k xkykbxi` tbtkx®

 Gv ibeecv hk zxgvvke biicxfgej vc b xbefcm lcxm{ab h{v m{yv icelcxm vc b ytkiglgi lcxmbv%  V`k lcxmbv jc|kxey v`k kevgxk tbtkx lxcm v`k tabigej cl v`k vgvak vc v`k zgfv` cl v`k mbxjge! bef vc v`k ecvbvgcey {ykf ge bineczakfjgej v`k mbvkxgba fxbze lxcm cv`kx yc{xiky%  V`k V`k lcxmbv cl yi`cabxaw yi`cabxaw zxgvgej! gy ygmtaw be bjxkkf bjxkkf {tce zbw cl fcgej v`gejy%

Lcxmbv

cl v`k xkykbxi` tbtkx®

 V`k igvbvgce gy lcaaczkf ge b yvwak z`kxkge v`k b{v`cx cl b r{cvbvgce gy hxgklaw gevxcf{ikf! v`k r{cvbvgce igvkf bef b tbjk xklkxkeik y{ttagkf ge tbxkev`kyky%  V`gy V`gy ycxv cl yvbefbxfgbvgce yvbefbxfgbvgce gy vgmk yb|gej vc yi`cabxy% Vc fc xkykbxi` cx k|ke vc xkbf bxvgiaky bhc{v gv! zk m{yv hk lbmgagbx zgv` v`k mbocx igvbvgce yvwaky {ykf hw yi`cabxy%

Z`w

b yigkevglgi lcxmbv l cxmbv gy lcaaczkf3

V`c{j` v`k yigkevglgi lcxmbv mbw ykkm icel{ygej lcx v`k hkjgeegej yigkeik zxgvkx f{k vc gvºy xgjgf yvx{iv{xk! cek xkbyce lcx {ygej v`gy lcxmbv gy v`bv gv gy mkbey cl kllgigkevaw icmm{egibvgej v`k yigkevglgi lgefgejy vc v`k hxcbf icmm{egvw cl yigkevgyvy ge b {eglcxm mbeekx% 

Becv`kx xkbyce gy! gv baaczy v`k tbtkx vc hk xkbf bv fgllkxkev ak|kay% Yigkevglgi lcxmbv `katy vc key{xk v`bv bv z`bvk|kx ak|ka b tkxyce xkbfy c{x tbtkx! v`kw bxk mcxk agnkaw vc jkv nkw xky{avy bef iceia{ygcey% 

Xkbycey lcx zxgvgej v`k xkykbxi` tbtkx®  V` k

kptkxgkeik

lbmgagbxgky

v`k

yv{fkevy

zgv`

v`k

ice|kevgcey cl yi`cabxaw zxgvgej% V`k yv{fkev akbxey v`k biiktvkf yvwaky cl fci{mkevbvgce! v`k kv`giy cl xkykbxi` bef b jxkbv fkba bhc{v v`k y{hokiv y{hok iv i`cyke% V`k yv{fkev hkicmky lbmgagbx zgv` v`k aghxbxw v`xc{j` v`k ¶Akbxe hw fcgej» mkv`cf% V`k bhgagvw vc {yk v`k aghxbxw gy b txgikakyy yngaa! hkib{yk yccekx cx abvkx k|kxwcek ekkfy vc lgef c{v ycmkv`gej% K|kxwcek ibe txclgv txclgv lxcm neczgej `cz vc fc xkykbxi`% Cv` Cv`kx kx hkek hkeklg lgvy vy geia{f geia{fk k kpkx kpkxig igyk yk ge acjg acjgi! i! gmbj gmbjge gebv bvgc gce e bef bef icmmce ykeyk%

V`kw

akbxe®

 @cz vc v`gen3  @cz vc cxjbegk3  @cz vc fgyykmgebvk hkvzkke zcxv`akyy bef {ykl{a ctgegcey3  @cz vc h{fjkv v`kgx vgmk3  @cz vc iceikg|k cl b xkykbxi` txcokiv lxcm v`k yvbxv3

bef lgebaaw byykmhak v`k gelcxmbvgce {eic|kxkf gevc b {ykl{a ic`kxkev! tbtkx%

Yvkty bef yi`kf{ak ge|ca|kf ge zxgvgej b xkykbxi` tbtkx

Jkekx kekxba baaw aw v`kx v`kxk k bxk bxk yk|k yk|ke e fgyv fgyvge geiv iv yvkt yvkty y xkr{ xkr{gx gxkf kf vc

txcf{ik bv akbyv cek `bef-ge#zkkn lcx lg|k zkkny%

Z`bv

zk m{yv fc3

 B vctgi m{yv hk ykakivkf v`bv gy icmtakp kec{j` vc hk xkyk xkykbx bxi` i`kf kf lxcm lxcm b |bxg |bxgkv kvw w cl xkyc xkyc{x {xik iky! y! h{v h{v ebxx ebxxcz cz kec{j` vc hk ic|kxkf ge vke cx lglvkke tbjky%  Kptacxbvcxw yibeegej bef ge-fktv` xkbfgej m{yv hk fcek ce v`k bttxc|kf vctgi%

 V`k gelcxmbvgce jbv`kxkf m{yv m{yv hk xkicxfkf ge ibxfy (txklkxbhaw'

bef

byykmhakf

gevc

b

mkbegejl{a

ykevkeik%  B v`ky v`kygy gy yvbv yvbvkm kmke kevv m{yv m{yv hk fxbl fxblvk vkf! f! t{vv t{vvge gej j lcxv lcxv` ` v`k mbocx gfkb cl c{x tbtkx bef v`k tbtkx m{yv hk c{vagekf ge gvºy mbocx yvbjky%  V`k V`k tbtk tbtkxx m{yv m{yv hk xc{j xc{j` ` fxbl fxblvk vkf! f! bef bef v`k v`k v`ky v`kygy gy bxj{ bxj{kf kf!! txc| txc|kf kf!! cx y{tt y{ttcx cxvk vkf f zgv` zgv` v`k v`k gelc gelcxm xmbv bvgc gce e {eic {eic|k |kxk xkf f lxcm lxcm v`k v`k yc{x yc{xik iky% y% Hcxx Hcxxcz czkf kf gfkb gfkby! y! fbvb fbvb bef ctgegcey m{yv hk bineczakfjkf%

B

hghagcjxbt`w

m{yv

hk

txktbxkf!

agyvgej

baa

yc{xiky {ykf ge v`k tbtkx bef v`k lgeba tbtkx m{yv hk zxgvvke% Xkt ktc cxv tbtkx

? y{mmbxgky bef xktcxvy b zxgvkxºy

lgefgejy ce b tbxvgi{abx y{hokiv% V`kygy

tbtkx

? gy b txctcygvgce cx tcgev cl |gkz

v`bv v`bv b zxgvkx zxgvkx cx ytkbn ytkbnkx kx gy zgaage zgaagej j vc bxj{k bxj{k bjbgey bjbgeyvv cx fklkef%

[email protected] B

VCTGI

@cz vc i`ccyk b vctgi3 

I`ccyk b vctgi v`bv gevkxkyvy {y%

 Tgin Tgin b y{hokiv y{hokiv v`bv v`bv zk bxk i{xgc{y i{xgc{y bhc{v cx v`bv v`bv zk zk bxk kgv`kx be kptkxv ce cx zk bxk jke{gekaw gevkxkyvkf ge%  Gl zk bxk bv b acyy cl y{hokiv cx v`bv z`kxk zk `b|k ec gevkxkyv bv baa v`ke jc vc v`k aghxbxw bef hxczyk%%  Vbnk vgmk ce ykbxi`gej v`k vctgi% Fc ecv yvbxv ce v`k vctgi v`bv zk `b|k lgxyv ykke cx fc ecv zcxn ce v`k gfkb v`bv lgxyv icmky vc c{x mgef%

@cz vc i`ccyk b vctgi3  Jg|k vgmk vc v`gen bef zcxn ce v`k gfkb v`bv jkvy {y kpigvkf% Fc ecv icmmgv v`k mgyvbnk cl i`ccygej bew caf vctgi mkxkaw lcx v`k ybnk cl jkvvgej ce zgv` gv%  Gl zk i`ccyk ibxkl{aaw ecz! zk zgaa hk xkzbxfkf zgv` v`k bjk-caf kpigvkmkev cl xkykbxi`%

 B|cgf  vctg vctgiy iy v`bv v`bv bxk bxk vcc vcc hgj hgj bef bef `kei `keik k ebxx ebxxcz cz fcze v`k vctgi%  V`kxk bxk vctgiy v`bv ibe hk vxbikf fcze vc b ygejak yc{xik%  Xkykbxi` Xkykbxi` tbtkx m{yv hk fci{mkevkf fci{mkevkf zgv` b |bxgkvw  |bxgkvw  cl ctgegcey lxcm fgllkxkev b{v`cxgvgky bef yc{xiky%  V`k yv{fkevy bxk kptcykf vc v`k ctgegcey cl  fgllkxkev b{v`cxgvgky ge b |bxgkvw cl hccny bef bxvgiaky! bef vc cv`kx xklkxkeik yc{xiky%  I`ccyk bew vctgi v`bv gy hxcbf kec{j` vc hk xkykbxi`kf%

 B|cgf  vctgiy v`bv bxk vcc vki`egiba%  V`k yngaay v`bv b xkykbxi` tbtkx ic{af geyvgaa ge v`k xkykbxi`kx bxk hkvvkx fgytabwkf ge b tbtkx ce b jkekxba y{hokiv%  Yvgin vc ycmk y{hokiv v`bv gy hxcbf kec{j` vc hk {efkxyvccf hw bew fkikevaw kf{ibvkf xkbfkx%  Zk y`c{ y`c{af af {yk {yk c{x c{x kptk kptkxv xvgy gyk k bef bef kptk kptkxg xgke keik ik bef bef yvkkx bzbw lxcm vctgiy v`bv bxk vcc cxfgebxw%

EBXXCZGEJ

[email protected] VCTGI

 Ceik Ceik b jkek jkekxb xbaa bxkb bxkb y{hok y{hokiv iv gy lc{e lc{ef! f!

ebxxc ebxxcz z gv

fcze vc b y{gvbhak ymbaa vctgi%  Zk y`c{af hk j{gfkf hw v`k b|bgabhak xkyc{xiky bef gelcxmbvgce%  Kptkx ptkxgm gmke kevv zgv` gv` v`k v`k vctg vctgi! i! t{xy{ {xy{k k cek cek age agek cl  v`c{j`v bef ykk z`kxk gv txcikkfy! bef ykk z`kv`kx cx ecv gv wgkafy be bxj{bhak v`kygy%  V`k lgxyv bvvkmtv bv ebxxczgej fcze v`k vctgi gy kbygkx v`be v`k ykicef%

 [yk vxgba bef kxxcx {evga zk `b|k jcv b vctgi v`bv zk bxk icmlcxvbhak zgv`%  L{xv L{xv`k `kxx ebxx ebxxcz czge gej j zgaa zgaa vbnk vbnk {y fgxk fgxkiv ivaw aw vc v`k v`k xkykbxi` vctgi%  Z`bvk|kx vctgi v`bv zk i`ccyk m{yv hk bttxc|kf hw c{x c{x geyv geyvx{ x{ivc ivcx% x%(Ge (Gegv gvgb gbaa aaw w hbyg hbygi i c{va c{vagek gek m{yv m{yv hk bttxc|kf hw c{x geyvx{ivcx'

[email protected]

AGHXBXW

Abwc{v cl v`k aghxbxw® 

Mcyv cl v`k xkykbxi` lcx c{x tbtkx ekkfy vc hk

fcek bv v`k aghxbxw% 

Hbygi fkygje |bxgky lxcm cek aghxbxw vc becv`kx%

Ibxf ibvbacj®  V`gy gy be bat`bhkvgiba gefkp cl baa v`k hccny ge v`k aghxbxw% aghxbxw% Gv iceygy iceygyvy vy cl 9 p 9 ibxfy ibxfy v`bv v`bv bxk bxk yvcxkf ge ge agvvak fxbzkxy! {y{baaw ekbx v`k mbge kevxbeik cl  v`k aghxbxw% V`k ibxf ibvbacj agyvy baa hccny {efkx bv %

akbyv v`xkk `kbfgejy

|gz%

b{v`cx! y{hokiv bef vgvak

Mgixclcxm

gefkpky®

  V`k V`kyk yk bxk bxk {ykf {ykf lcx lcx tkxg tkxgcf cfgi giba bay! y! bef bef tkxm tkxmbe beke kevv hccny ge kbi` bef k|kxw aghxbxw! h{v v`k ywyvkmy |bxw lxcm cek aghxbxw vc becv`kx% Mgixclgam ywyvkmy bxk bayc {ykf hw ycmk aghxbxgky vc gefkp v`k bxvgiaky cl mbocx tkxgcfgibay%

Yvbiny  V`gy gy v`k ebmk jg|ke vc v`k y`ka|ky ge z`gi` v`k hccny bef bef tkxg tkxgcf cfgi giba bay y bxk bxk yvcx yvcxkf kf ge v`k v`k aghx aghxbx bxw% w% V`kw V`kw mb mbw  w  kgv`kx hk ctke cx iacykf%  Ctke Ctke yvbi yvbiny ny?? @kxk v`k xkbfkxy mbw xcbm bv zgaa bmcej v`k y`ka|ky bef `befak v`k hccny%  Iacykf Iacykf yvbiny yvbiny?? @kxk @kxk v`k v`k xkbf xkbfkx kxy y bxk bxk fkeg fkegkf kf fgxk fgxkiv iv kevxw biikyy vc v`k y`ka|ky! bef m{yv chvbge v`k hccny lxcm lxcm iakxny iakxny hw agyvgej agyvgej v`k v`k vgvak cl v`k v`k hccn! hccn! gvºy gvºy b{v`cx b{v`cx bef gvºy ibaa e{mhkx ce b xkr{kyv yagt% V`kyk bxk mcxk icmmce ge abxjk aghxbxgky%

Xklkxkeik Xccm Keiw Keiwia iact ctkf kfgb gby! y! gefkp gefkpky! ky! jbk jbkvv vvkk kkxy xy!! bef bef cv`k cv`kxx zcxn zcxny y v`bv bxk cxfgebxgaw cxfgebxgaw icey{avkf lcx gelcxmbvgc gelcxmbvgce e bxk yvcxkf ge b xkl xklkxke kxkeik ik xccm xccm%% V`kyk kyk ibe ibe ekgv` kgv`kx kx hk i`ki i`kin nkf c{vygfk ecx vbnke `cmk% Mbge Fkyn

 V`gy l{eivgcey by be gelcxmbvgce ikevxk by zkaa by b i`ki i`kinc nc{v {v ic{e ic{evk vkxx lcx lcx hccn hccny% y% Aghx Aghxbx bxgb gbey ey bef bef iakx iakxny ny yvbvgcekf `kxk bxk zkaa vxbgekf vc `kat v`k xkykbxi`kx lgef c{v z`bv v`kw zbev cx vxbin fcze fgllgi{av yc{xiky%

B{fgc|gy{ba

Fkyn

  V`gy V`gy xccm xccm icevbg icevbgey ey ibyykv ibyykvvky vky!! vbtky! vbtky! tgiv{x tgiv{xk k yagfky yagfky!! lgamyvxgty! bef cv`kx ece-hccn mkfgb bef jkekxbaaw  gefk gefkpk pkf f hw z`bv z`bvk| k|kx kx ice| ice|ke kevg vgce ceba ba lgag lgagej ej ywyv ywyvkm km v`k v`k aghxbxw {yky% Ekzytbtkx xbiny aghxbxgky y{hyixghk vc mbocx Mbew agh

ebvgceba bef

lcxkgje ekzytbtkxy% I{xxkev gyy{ky bxk fgytabwkf ce acej acej zccfke zccfke iabmty iabmty (Ekzyt (Ekzytbtk btkxx xbiny xbiny'%V '%V`ky `kyk k `caf bef yvcxk ekzytbtkxy bef bxk clvke y{xxc{efkf hw  icmlcxvbhak i`bgxy%

 Pkxcp

xccm ? Pkxcp mbi`geky bxk b|bgabhak ge mcyv

aghxbxgky lcx t`cvcictwgej bef v`k i`bxjky fgllkx lxcm cek aghxbxw vc becv`kx% Vwtgej

xccm ? Vwtkz wtkzxg xgvk vkxy xy bxk bxk b|bg b|bgaabhak bhak ge mb mbew  ew 

aghxbxgky! kgv`kx bv b xkbycebhak xkevba xbvk cx zgv`c{v b i`bxjk% V`k mbi`geky bxk {y{baaw nktv ge b fkygjebvkf vwtgej xccm! z`gi` gy {y{baaw yc{ef-txccl% V`k

icmt icmt{v {vkx kx ? V`k V`k icmt icmt{v {vkx kx gy lbyv lbyv hkic hkicmg mgej ej be

ge|ba{bhak xkykbxi` vcca ge v`k aghxbxw% Gelcxmbvgce gy yvcxkf ge fbvbhbyky bef biikyykf v`xc{j` b vkxmgeba%

CXJBEG_BVGCE CL

[email protected]

AGHXBXW

Neczakfjk `by jxcze yc kecxmc{yaw! bef iabyyglgibvgce

ywyvkmy `b|k hkicmk yc icmtakp! v`bv vcfbw aghxbxgbey bxk vxbgekf kpvkeyg|kaw ge iabyyglwgej hccny% Vzc mbge ywyvkmy bxk {ykf%  V`kw bxk! 2% Fkzkw fkigmba ywyvkm% 8%Aghxbxw cl icejxkyy ywyvkm%

V`k Fkzkw

fkigmba ywyvkm

 V`gy ywyvkm fk|gykf hw Mka|ga Fkzkw ge 20:9 fg|gfky baa neczakfjk (kpiktv lgivgce bef hgcjxbt`w' gevc 24 jkekxba ibvkjcxgky% V`kw bxk!

 444-477  244-277  844-877  944-977  644-677  ;44-;77  ce> v`k y{xebmk cl v`k b{v`cx bef v`k wkbx cl t{ha g g ibv  ibv g g ce ce bxk  eykxvkf g e v`k vkpv cl v`k tbtkx bv v`k bttxctx g g bvk bvk tc g g ev  ev % g eykxvkf  

Y{hykr{kev xklkxkeiky Vc xklkx v`k ybmk yv{fw  g e v`k ybmk tbxbjxbt` v`k ebmk  bacek ibe hk g ef  ef g g ibvkf ibvkf z g g v`c{v v`c{v v`k wkbx % 

Cek zcxn hw vzc cx mcxk b{v`cxy Yi g g kev  kev  l  b{v`cxy`  t eik  g  g  g  gi   tbtkxy icmmceaw xklakiv m{av  tak g  g  g  g  y g  g eik  yi g g kev  kev  l  e|     ca  ca |  ky vkbm zcxn cx ic-ctkxbv g|  ky % g  g  g  gi   xkykbxi` g e  | | ky g| k yv{f g  g ky  

Icxtcxbvk b{v`cxy b{v`cx cxkf kf hw b icmm  icmm g gvvkk! v  vkk! be  g eyv  eyv g gv{v  v  {v g g ce! c e! b  G  l b zcxn  g y b{v` icxtcxbv g g ce! cx cx b jc jc|    kxe k xemke mkevba vba bjke bjkei iw! v` v`k k ebmky bmky cl y{i`  y{i`  icxtcxbvk b{v`cxy y`c{af hk ytkaakf c{v kbi` v g gmk m   k v`kw bttkbx by b  xklkxkeik yc{xik g e c{x vkpv %

Tbxkev`kvgibaTabik

Fci{mkevbvgce

v`k

igvbvgce

?E{mhkxy

keiacykf

zgv`ge

tbxkev`kygy!

gmmkfgbvkaw blvkx v`k b{v`cxgvwºy ebmk% 

Gl v`k x{eege x{eegej j vkpv vkpv fcky fcky ecv ecv {yk {yk v`k b{v`c b{v`cxgv xgvwº wºy y ebmk ebmk!!

geykxv hcv` v`k ebmk bef e{mhkx zgv`ge tbxkev`kygy% 

Gl ekikyybxw! bff ytkiglgi fbvb vc v`k kevxw%Ge igvg igvgej ej mcxk mcxk v`be v`be cek cek b{v` b{v`cx cxgv gvw w ge c{x c{x vkpv vkpv!! {yk {yk be

bavkxebvk yvwak cl lcxmbv%

Jc|kxemkev t{hagibvgce cx akjba xklkxkeik F{k vc v`kgx icmtagibvkf cxgjge! jc|kxemkev t{hagibvgcey ibe hk fgllgi{av vc fci{mkev% V`k igvbvgce y`c{af agyv lgxyv v`k b{v`cx cx bjkeiw! v`ke v`k vgvak cl v`k t{hagibvgce({efkxagekf'! lcaaczkf hw  v`k t{hagibvgce lbivy bef v`k tbjk xklkxkeik%

Icevkev ecvky  V`gy iceygyvy cl mbvkxgba v`bv gy xkak|bev vc c{x xkykbxi` h{v v`bv fcky ecv ekkf vc gevkxx{tv v`k lacz cl c{x vkpv% V`kyk ecvky mbw  icevbge be kptabebvgce! kptabebvgce! bffgvgceba bffgvgceba gelcxmbvgce! gelcxmbvgce! xklkxkeik vc cv`kx yc{xiky! gelcxmbvgce bhc{v txcikf{xky {ykf vc jbge gelcxmbvgce! cx bineczakfjkmkev cl ytkigba byygyvbeik%

[email protected]V`k abyv tbxv cl b xkykbxi` tbtkx gy b hghagcjxbt`w- b

agyv ge bat`bhkvgiba cxfkx cl v`k yc{xiky biv{baaw {ykf ge v`k tbtkx% 

V`k t{xt t{xtc cyk cl v`gy v`gy agyv agyv gy vc `kat `kat v`k v`k

xkb xkbfkx fkx vc

gfkevglw bef xkvxgk|k bew yc{xik {ykf% 

K|kx K|kxw w xklk xklkxk xkei eik k igv igvkf ge v`k v`k vkpv vkpv m{yv m{yv v`kx v`kxkl klcx cxk k

bttk bttkbx bx ge v`k v`k hgha hghagc gcjx jxbt bt`w `w>> ice| ice|kx kxyk ykaw aw k|kx k|kxw w zcxn zcxn bttkbxgej ge v`k hghagcjxbt`w m{yv `b|k hkke {ykf ge v`k vkpv%

Bat`bhkvggej hghagcjxbt`w kevxgky  Bxxbejk kevxgky ge v`k bat`bhkvgiba b at`bhkvgiba cxfkx%  Bat`bhkvgk akvvkx hw akvvkx%  Ygejak b{v`cx kevxgky txkikfk m{avgtak b{v`cx kevxgky! v`cyk hkjgeegej zgv` v`k ybmk ebmk%  B xcz cl v`xkk `wt`key lcaaczkf hw b tkxgcf xktabiky v`k ebmk cl v`k xktkbvkf b{v`cxy%  Zcxny hw b{v`cxy zgv` v`k ybmk y{xebmk bxk bat`bhkvgkf biicxfgej vc v`k lgxyv akvvkx cl v`k ebmk%  Icxtcxbvk b{v`cxy- byycigbvgcey! jc|kxemkev bjkeigky! geyvgv{vgcey- bxk bat`bhkvgkf biicxfgej vc v`k lgxyv ygjeglgibev zcxf cl v`k ebmk% [yk v`k l{aa ebmk! ecv v`k bhhxk|gbvgc bh hxk|gbvgce% e%  B tbxkev tbxkev hcfw hcfw txkikfky txkikfky b y{hfg|g y{hfg|gygce ygce%%  Z`ke b zcxn gy becewmc{y! gvºy vgvak mc|ky gevc v`k b{v`cxºy tabik bef gy bat`bhkvgkf biicxfgej vc v`k lgxyv ygjeglgibev zcxf ge v`k vgvak%  Hghagcjxbt`w gy mbgeaw txktbxkf dvc vxbeyixghk gelcxmbvgce%

V `  `k  lc  k     lc aa  aa czg  czg e  ej  j     t cg  cg e  evy  v  y  b xk  xk  c h  hykx|kf  y   kx|kf  z `  `g  g   a  ak  k     t xk  xk   tb xg  xg e  ej  j     h g  g ha  ha gcjx  gcjx bt`w  bt`w 

 V`k hghagcjxbt`w m{yv cii{tw b yktbxbvk tbjk%  Ikevxk v`k vgvak ¶Zcxny Igvkf» cek gei` lxcm v`k vct cl v`k tbjk%  Akb|k vzc ytbiky lxcm v`k vgvak bef v`k lgxyv kevxw%  Agyv baa kevxgky ge v`k bat`bhkvgiba cxfkx% Becewmc{y zcxny zcxny bxk agyvkf bat`bhkvgibaaw biicxfgej biicxfgej vc v`k lgxyv zcxf cl v`k vgvak%  Tabik v`k b{v`cxºy abyv ebmk lgxyv%  Ykicef bef y{hykr{kev kevxgky hw v`k ybmk b{v`cx(y' bxk agyvkf zgv` b agek cl v`xkk v` xkk `wt`key lcaaczkf hw b tkxgcf%  Gefkev v`k ykicef agek cl kbi` kevxw lg|k ytbiky%  Fc{hak ytbik v`xc{j`c{v v`k ¶Zcxny Igvkf» agyv%

Jkekxba cxfkx lcx hghagcjxbt`gi xklkxkeiky vc hccny ge ¶Zcxny Igvkf»  B{v`cx  Vgvak  Ebmk cl v`k kfgvcx! icmtgakx! cx vxbeyabvcx%  Kfgvgce (gl cv`kx v`be lgxyv'  Ykxgky !ebmk bef e{mhkx  \ca{mk e{mhkxy  T{hagibvgce lbivy  Tbjk e{mhkxy  Fgllkxkeiky hkvzkke kefecvky bef hghagcjxbt`w kevxgky

Jkekxba cxfkx lcx hghagcjxbt`gi xklkxkeiky vc tkxgcfgibay ge ¶Zcxny Igvkf»  B{v`cx  Vgvak cl v`k bxvgiak  T{hagibvgce gelcxmbvgce  Tbjky

Xklkxkeik Agyv V`k xklkxkeik a g gyv ej kakmkevy?   yv y`c{af icevb g  g e v`k lcaacz g  g ej  Yvbxv v`k xklkxkeik agyv ce b ekz tbjk  Ikevxk v`k vgvak ¶Xklkxkeik Agyv» ce v`k tbjk vzc gei`ky lxcm v`k yvbxv%  Agyv baa kevxgky ge bat`bhkvgiba cxfkx%  Agyv v`k ebmky cl baa gegvgba b{v`cxy ge ge|kxvkf cxfkx%  Ykicef bef y{hykr{kev kevxgky hw v`k ybmk b{v`cx(y' bxk bx k agyvkf zgv` b agek cl v`xkk `wt`key lcaaczkf hw b tkxgcf?---!  Gefkev v`k ykicef agek cl kbi` kevxw lg|k ytbiky%  Fc{hak ytbik v`xc{j`c{v v`k xklkxkeik agyv%

[email protected] LCXM

CL

[email protected]

TBTKX

  g  g y`kf   `kf lcxm cl tbtkx icevb g  gey   y v`k lcaacz g  gej   j tbxvy?  V`k l g ge  e y e e 

C{vagek( gl xkr{gxkf'Vgvak

tbjkVkpv

cl v`k tbtkxIcevkev ecvky (gl (gl xkr{gxkf'Kefecvky cx lccvecvky (gl (gl xkr{gxkf'Zcxny

Igvkf (gl (gl xkr{gxkf'

 V`k c{vagek y`c{af accn {eia{vvkxkf {eia{vvkxkf bef hbabeikf% hbabeikf% Ymbaa xcmbe e{mkxbay bxk {ykf vc tbjgebvk baa tbjky% Ebmk cl v`k geyvx{ivcx! ebmk cl v`k ic{xyk lcx z`gi` v`k tbtkx zby zxgvvke bef v`k fbvk gy zxgvvke ge v`k {ttkx aklv `bef icxekx cl v`k tbtkx% B yktbxbvk vgvak tbjk gy ecv xkr{gxkf% Geyvkbf v`k lgxyv tbjk y`c{af icevbge v`k l{aa vgvak cl v`k tbtkx! ebmk! v`k fbvk! bef v`k ctkegej vkpv cl v`k tbtkx%

 V`k vkpv y`c{af icevbge! 

E  cx mba

tb x b  bjx  j   x bt`  bt` g  ge  e   j  j   Fc{ ha  ha k y   tbi k  k E  { mh  mh kx  kx  tb   tb jky jky[yk  t   t g  g ib v  ib v wt  wt k! k! z `  `g  g   i` gy i` gy k b  bygkx y   gkx vc xk b  bf  f   B|cgf  m {  {a  a   vg  vg   ta k  k  i cxxk  cxxk i  ivgc  v  gc e  ey  y   

c e v  e v `  ` k {   tt kx kx xgj `  `v  v    `be f  f  i cx  cx e  ekx k   x cl v `  `k  k     tbt   tbt kx  kx 

Vbhaky! 

i`bxvy! jxbt`y! bef cv`kx gaa{yvxbvg|k mbvkxgbay

Tbtk Tbtkxy xy ge mb mbew ew lgka lgkafy fy xkr{ xkr{gx gxk k vbha vbhaky ky!! jxbt jxbt`y `y!! i`bx i`bxvy vy!!

mbty! fxbzgejy! bef cv`kx gaa{yvxbvgcey% By b jkekxba x{ak baa gaa{yvxbvg|k mbvkx vkxgbay y`c{af bttkbx kbx by iacyk by tcyyghak vc v`k tbxv cl v`k vkpv v`bv v`kw gaa{yvxbvk% 

Z`ke {ygej v`k tbxkev`kvgiba yvwak cl fci{mkevbvgce!

icevkev ecvky e{mhkxkf iceyki{vg|kaw! zc{af bttkbx bv v`k kef cl v`k tbtkx {efkx v`k `kbfgej ¶Ecvky»% 

V`k V`k kefecvk kefecvky y y`c{af y`c{af bttkbx bttkbx ce b yktbxbv yktbxbvk k tbjk bv v`k

kef cl v`k tbtkx%

[email protected]

WC[ """

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF