Wdzięk i Uroda. (Fotografia Glamour)

October 15, 2017 | Author: anna | Category: Physical Attractiveness, Woman, Camera Lens, Books, Cosmetics
Share Embed Donate


Short Description

how to shoot glamour photography...

Description

R O G E R H I C K S i F R A NCE S S C H U LTZ

WDZIĘK I URODA

A Quarto Book Wydawnictwo „Rotovision" SA Route Suisse 9 CH-1295 Mies Switzerland

Copyright © 1994 Quarto Publishing pic Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji niezależnie od zastosowanej techniki (drukarskiej, fotograficznej, komputerowej, nagrań fonograficznych itd.) wymaga pisemnej zgody Wydawcy.

ISBN 2-88046-229-0 ISBN 83-85889-67-1

Książka została wydana i zaprojektowana przez Quarto Publishing plc 6 Blundell Street London N7 9BH

Redaktor serii: Richard Dewing Szata graficzna: Mark Roberts Redaktor: Sue Thraves Redaktor techniczny: Anna Briffa Wybór zdjęć: Roger Hicks i Frances Schultz

Skład: Wielka Brytania, Central Southern Typesetters, Eastbourne Produkcja: Singapore, Teck Wah Paper Products Ltd. Druk: Singapore, ProVision Pte. Ltd.

Tłumaczenie: Ewa Łubińska-Łojszczyk Konsultacja: Jerzy Łapiński

Skład i łamanie wersji polskiej: Wydawnictwo „ A N D " ul. L Krzywickiego 4/3, 02-078 Warszawa tel./fax 25 80 17

Wydawca wersji polskiej: ARS POLONA

S P I S

T R E Ś C I

ŚWIATŁO W FOTOGRAFII6 JAK KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI

8 SŁOWNIK TERMINÓW

• 10

WDZIĘK I URODA

• 13

ROZDZIAŁ PIERWSZY UWODZICIELSKI PORTRET

• 16

ROZDZIAŁ DRUGI FANTAZJA

• 32

ROZDZIAŁ TRZECI STUDIA POSTACI

• 56

ROZDZIAŁ CZWARTY BIELIZNA

• 80

ROZDZIAŁ PIĄTY TRADYCYJNY CZAR I WDZIĘK

• 98

ROZDZIAŁ SZÓSTY MĘŻCZYŹNI I GRUPY

• 120

ROZDZIAŁ SIÓDMY WDZIĘK WYSTUDIOWANY

• 138

SPIS FOTOGRAFÓW

• 154

PODZIĘKOWANIA

• 160

Ś W I A T Ł O

W

F O T O G R A F I I

KIEDY PRZEDSTAWIANO KONCEPCJĘ KSIĄŻKI FOTOGRAFOM ZAINTERESOWANYM TĄ PUBLIKACJĄ, NAJCZĘSTSZĄ REAKCJĄ Z ICH STRONY BYŁO KRÓTKIE STWIERDZENIE „CHCIAŁBYM JĄ KUPIĆ". ZAMIERZENIEM AUTORÓW SERII BYŁO STWORZENIE BIBLIOTEKI KSIĄŻEK ILUSTROWANYCH FOTOGRAFIĄ O ŚWIATOWEJ RANDZE, KTÓRE PRECYZYJNIE POKAZUJĄ, W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁO OPRACOWANE OŚWIETLENIE KAŻDEGO ZAMIESZCZONEGO ZDJĘCIA.

Dla kogo albumy będą pożyteczne? Dla

oświetlenia dokonano dopiero po wyborze

tła uchodziło uwadze kogoś, nie mającego

zawodowych fotografów pracujących już

zestawu ilustracji. W trakcie przygotowywania

w tym zakresie doświadczenia.

w określonej dziedzinie lub zamierzających

tej serii na ogół zgadzano się na temat

W fotografii z modelem używano znacznie

rozpocząć pracę w nowej; także dla

wyposażenia i techniki w zakresie

częściej światła żarowego; być może, aby

studentów, dla których książki będą

poszczególnych dyscyplin, W fotografii

nie oziębiać ciała modelki. Wielu

źródłem nowych pomysłów i inspiracji

fotografów stosowało przy oświetleniu

bogatszych niż mogą to zapewnić nawet

żarowym dzienny film aby uzyskać efekt

najlepsze szkoły, Dla dyrektorów

ocieplenia. Po przejrzeniu każdej z książek

artystycznych, i innych profesjonalistów

dla większości fotografii można

działających na polu sztuk wizualnych,

opracować prawie uniwersalny zestaw

proponowany zestaw będzie podręcznym

oświetleniowy w danej specjalności;

kompendium zarówno pomysłów, jak

zestaw taki, nieco tylko skorygowany,

i metod dokładnie wyjaśniających co

odpowiadałby indywidualnym

należy zrobić, aby zrealizować

wymaganiom. Można się także

proponowany projekt. Z drugiej strony

przekonać, że istnieje wiele sposobów

będzie to pomoc w zrozumieniu tego, co

wykonania jednego, określonego zadania.

mówią fotografowie. Na koniec, seria

Układ książek jest prosty. Po wstępie

będzie pomocna także dla tych, którzy nie

wspólnym dla całej serii, zamieszczono

są jeszcze zawodowymi fotografami, lecz

krótki przewodnik i słowniczek terminów

zarabiają już swymi umiejętnościami.

związanych z oświetleniem. Następna

Proponowana seria będzie dla nich

pozycja to wprowadzenie odnoszące się

bezcenną pomocą: pokaże wymagany

do dziedziny fotografii, którą zajmuje się

poziom jak i sposób osiągnięcia go.

dana książka. Tematy każdej z dyscyplin

Sposoby oświetlenia prezentowane

ułożone zostały w rozdziały do pewnego

w każdej z książek znacznie się różnią.

stopnia zazębiające się; każdy z nich ma

Obejmują wiele różnych źródeł światła:

swój własny wstęp. Ostatnią pozycję

elektroniczne flesze, światło żarowe,

stanowi zawsze wykaz autorów

HMIs, pędzle świetlne, czasem połączenie

zamieszczonych prac. Każdy czytelnik,

światła dziennego ze światłem płomienia

który chciałby, aby jego prace wzięto pod

i wiele innych sposobów - jedne bardzo

uwagę w przygotowaniu następnych

skomplikowane, inne znów zupełnie

książek naszej serii, powinien zamówić

proste. Różnorodność ta jest istotna jako

zestaw informacyjny pisząc pod adresem:

źródło pomysłu i inspiracji, ale nie tylko.

Quarto Publishing plc, 6 Blundell Street,

Żadna z książek serii nie wydziela grup

London N7 9BH, England.

i nie tworzy granic, ponieważ zamie-

Swoje prace należy przysyłać tylko na

rzeniem wydawcy nie było preferowanie

zamówienie. Prosimy nie zamieszczać ich

konkretnego rodzaju oświetlenia;

we wstępnej korespondencji ani w

kryterium wyboru fotografii było wrażenie,

następnych listach; nie zamówione

jakie wywarły, lub, w niektórych

fotografie nie będą zwrócone.

wypadkach, techniczna trudność, jaką

żywności można było dokładnie przewi-

W momencie planowania książki

należało pokonać, aby otrzymać prezen-

dzieć, że większość fotografów wybrała

odpowiadającej dyscyplinie, w której dany

towany rezultat. Istnieją przecież tematy

raczej zimny flesz niż gorące światło

autor pracuje, skontaktujemy się z nim.

trudne do oświetlenia, które mogą być

żarowe rozpuszczające lody i wysuszające

Tymczasem mamy nadzeję, że przekazana

wyzwaniem nawet dla doświadczonych

wilgotne produkty, Jednakże warte

do rąk czytelników książka sprawi radość,

fotografów. Rozszyfrowania sposobów

zauważenia delikatne, subtelne oświetlenie

będzie użyteczna i pomoże w pracy.

6 wdzięk i uroda

światło w fotografii

7

J A K

P O S Ł U G I W A Ć

S I Ę

K SŻ K Ą

ZAMIESZCZONE RYSUNKI OŚWIETLENIA ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE WEDŁUG SZKICÓW DOSTARCZONYCH PRZEZ AUTORÓW ZDJĘĆ. RÓŻNIĄ SIĘ ONE JAKOŚCIĄ I STARANNOŚCIĄ WYKONANIA. ZWERYFIKOWANE ZOSTAŁY JEDNAK PRZEZ DOŚWIADCZONEGO FOTOGRAFA I MAMY NADZIEJĘ, ŻE WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI ZOSTAŁY WYJAŚNIONE.

Rysunki nie są wykonane w skali, nie ma

światła przesuwane są w tę lub inną

wszystkich technicznych informacji

to jednak znaczenia. Żaden fotograf nie

stronę, ich moc powiększana lub

odnoszących się do zdjęcia szczególnie

pracuje dokładnie według reguł czy

zmniejszana zgodnie z potrzebą i żadna

fascynującego, łącznie ze schematem

przygotowanych z góry koncepcji: zawsze

z tych zmian nie bywa odnotowywana.

oświetlenia, a także próbą powtórzenia

można przesunąć światło nieznacznie w

Mamy jednak pewność, że podaliśmy

fotografii na tyle wiernie, na ile pozwala

lewo lub prawo, przybliżyć je lub oddalić...

wystarczającą ilość informacji o każdej

posiadany sprzęt. Celowo ominęliśmy tu

Także moc pojedynczej lampy lub, co

fotografii, aby uzasadnić umieszczenie jej

informację o marce użytego aparatu

ważniejsze, kontrasty nie są wielkością

w albumie. Są to zarówno informacje

i obiektywów, ponieważ naprawdę nie

stałą. Jest to taki element, który autor

techniczne, jak i wszelkiego rodzaju

ma znaczenia czy użyto aparatu Linhof,

może adaptować chcąc odwzorować

wzmianki i rady dotyczące rynku i

Arca czy Sinar; ważny jest natomiast

przedstawiony schemat oświetlenia.

aspektów praktycznych fotografi, a także

format. Dotyczy to także aparatów Hasselblad lub Mamiya. Pod tym samym

Poza tym zarówno flesze, jak i światła

uwagi na temat światła w ogóle.

żarowe bardzo się różnią wydajnością.

Książka może więc być używana w

kątem należy patrzeć na wielkość

W każdym razie, nie zawsze pamięta się

rozmaity sposób. Dla początkujących

ogniskowej obiektywu: użycie obiektywu

dokładnie, jak zostało wykonane zdjęcie:

najpożyteczniejsze będzie studiowanie

127 mm z aparatem formatu 6x7 cm da

8 wdzięk i uroda

ten sam rezultat, co użycie obiektywu 110 mm lub 120 mm z aparatem formatu 6x6 cm. Bardziej zaawansowanym książka posłuży jako poradnik przy rozwiązywaniu napotkanych trudności: w szczególności techniki oświetlenia tła lub uzyskania efektu światła i przestrzeni. Każdy z albumów może być także źródłem inspiracji: „Zastanawiam się, co by było, gdybym użył tej samej techniki, a zastosował ją w moim temacie..." Informacja o każdym zdjęciu podana jest według tego samego planu, choć czasem pominięto to, co nie wiąże się z omawianą fotografią. Na pierwszym miejscu znajduje się nazwisko autora, a w następnej kolejności klient i przeznaczenie zdjęcia; wykaz członków zespołu: styliści, modele, dyrektorzy artystyczni i inni; rodzaj aparatu i obiektywu, następnie ekspozycja - dla flesza podana jest tylko przysłona, ponieważ ekspozycja nie zależy od czasu migawki. W dalszej kolejności zamieszczony jest krótki opis użytego sprzętu - światło żarowe lub flesz, rodzaje lamp; kolejna informacja dotyczy filmu: jego marki i typu ponieważ filmy różnią się bardzo gradacją i czułością. Jako ostatnią zamieszczono krótką notkę o rekwizytach i rodzaju tła. Wprawdzie mówi o nich bezpośrednio sama fotografia, ale w niejednym przypadku czytelnik będzie zaskoczony, jakich przedmiotów użyto i w jak innej występują roli niż to ma miejsce w rzeczywistości, jednakże najważniejszą częścią książki są zdjęcia. Studiując je, porównując ze schematami oświetlenia i tekstem, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, można odtworzyć proces powstania zdjęcia i właśnie w tym celu powstała seria „Światło w fotografii".

jak posługiwać się książką

9

S ł O W N I C Z E K

T E R M I N Ó W

FOTOGRAFIA, JAK KAŻDE INNE RZEMIOSŁO, MA SWÓJ WŁASNY ŻARGON. TERMINY TE, NIESTETY, NIE PODDAJĄ SIĘ STANDARYZACJI I CZĘSTO JEDEN PRZEDMIOT CZY ZJAWISKO MOŻE BYĆ OPISANE W RÓŻNY SPOSÓB, A JEDNEGO SŁOWA UŻYWA SIĘ DLA OKREŚLENIA KILKU RZECZY. PŁYTA Z CZARNEGO KARTONU, DREWNA, METALU CZY INNEGO MATERIAŁU, UŻYTA DO KONTROLOWANIA REFLEKSU LUB CIENI, MOŻE BYĆ NAZWANA ZASTAWKĄ, ZASTAWKĄ FRANCUSKĄ, CZYLI FRANCUZEM, LUB GOBO - C H O Ć NIEKTÓRZY REZERWUJĄ TERMIN „GOBO"

DLA ZASTAWKI Z OTWORAMI. W NASZEJ SERII SPRÓBOWALIŚMY UJEDNOLICIĆ TERMINOLOGIĘ DOTYCZĄCĄ

OŚWIETLENIA NA TYLE, NA ILE TO MOŻLIWE. DLA PEŁNEJ JASNOŚCI ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ SŁOWNIK TERMINÓW, A GWIAZDKĄ Z A Z N A C Z O N O NAZWY REFEROWANE I UŻYTE W KSIĄŻCE,

Octan

- patrz Żel

obiekt. Również znany

Światło efektowe

jako „Czarny Ekran"

- niewielki reflektor używany

Frost

- patrz Dyfuzor

oznaczający zastawkę

zwykle do oświetlenia wybra-

- twardy, świecący plasti-

odbijającą raczej światło niż

nej partii obiektu. Oświetlone

- przezroczysty lub pół-

kowy ekran, zwykle mety-

likwidującą cień.

włosy modelki są najpro-

przeźroczysty barwny

Akrylowa zasłona

lowo-metakrylowy, używa-

Światło ciągłe

•Żel

stszym przykładem efektów

materiał używany do

ny jako dyfuzor („opalowy")

- tak jak sugeruje nazwa jest to

świetlnych osiąganych przez

zmiany koloru światła. Jest

lub w innym kolorze

źródło światła świecące bez

użycie tego typu światła.

to skrócona nazwa

wykorzystywany jako tło.

przerwy w przeciwieństwie

•Wrota ze skrzydełkami

- ruchome klapy przymocowane do oprawy reflektora pozwalające izolować światło od określonych fragmentów obiektu.

do krótkich błysków flesza. Kontrast

- patrz Kontrast oświetlenia. Cookie

- patrz Gobo •Dyfuzor

•Światło dodatkowe

- lampy lub ekrany „wypełniające" cienie i łagodzące kontrast. Fish fryer

- mały Soft Box. •Zastawka

- półprzezroczysty materiał

- sztywna płytka metalowa,

użyty do rozproszenia

kartonowa lub z innego

światła. Może to być kalka

materiału, używana w celu

kreślarska, płótno, parasole,

pochłaniania światła lub

półprzezroczyste tworzywa

tworzenia cienia. Wiele

sztuczne (np. pleksi).

„żelatyny". Obecnie stosuje się głównie octany. •Gobo

- tak jak używa się tego terminu w książce zamiennie z „cookie", zastawka z otworami do rzucania cieni o różnych kształtach. Używana też w spocie optycznym.

zastawek pomalowanych jest na czarno po jednej, a na biało (lub srebrno) po drugiej stronie, tak że mogą być użyte również jako

Wrota ze skrzydełkami

ekrany odbijające światło. •Flat

Boom

-przedłużane ramię pozwa-

- duży ekran, często

lające umieścić źródło świa-

wykonany z grubego

tła poza (ponad) obiektem.

arkusza polistyrenu. Folia

- zwykle w kolorze białym, w kolorze srebrnym lub złotym, od którego światło jest odbijane na

10 wdzięk i uroda

•Lampa

- źródło światła ciągłego lub

•Ekran

ale również może być

Gobo do projektora

Elektroniczny flesz: standardowa lampa z równoległym snootem Donkey

- patrz Gobo

- patrz Żel Francuska zastawka

- patrz Zastawka

flesz. „Standardowa lampa" oznacza lampę ze zwykłym reflektorem. •HMI

pulsujące źródło światła

ciągłego, zbliżonego do

gobo; używany do

światła dziennego i zna-

uzyskiwania światła

cznie chłodniejszego

efektowego i cieni.

na oprawie lampy. Światło może przedostać się tylko

niż światło żarowe. Względnie nowe w chwili powstawania serii i wciąż bardzo drogie. •Plaster miodu

- kratka z sześciokątnych komórek bardzo przypominająca plaster miodu, znacznie ułatwiająca ukierunkowywanie światła

Elektroniczny flesz: pędzel świetlny „rura" (Hensel) Kontrast oświetlenia

-proporcja światła głównego do wypełniającego mierzona światłomierzem; proporcja 8:1 lub więcej

Elektroniczny flesz: spot optyczny (Strobex)

Spot żarowy z nasadką snoot (Photon Beard)

Żarowy spot optyczny (Photon Beard)

Elektroniczny flesz: standardowa lampa i równoległy snoot (Strobex)

świadczy o dużym kontraście, szczególnie dla koloru; proporcja 4:1 daje światło bardziej miękkie; proporcja 1: 1 daje równe światło na obiekcie zdjęcia. Plaster miodu

•Lustro

- dosłownie to co oznacza

z każdego źródła.

nazwa. Jedynym powodem

Światło żarowe

- patrz Lampa żarowa. Małpka

wzmiankowania lustra tutaj jest to, że ekrany bardzo rzadko są lustrzane, ponieważ

- mały reflektor żarowy. •Światło główne

tworzą plamy świetlne i rozpraszają światło. Lustra, szcze-

- światło dominujące lub

gólnie rozmiarów lusterka do

światło główne, które daje

golenia, są jednakże w powsze-

cień.

chnym użyciu, wykorzystywa-

Kill Spili

ne w sposób niemal taki sam

- duża folia używana do blokowania światła. •Pędzel świetlny

jak światła efektowe.

- zastawka użyta do zacieniania tła. Termin

przez światłowód; używany

ten nie jest obecnie

jest do efektów świetlnych,

używany w eleganckim

fikowania światła, dosłownie przez „malowanie światłem".

-albo w kształcie naczynia w o kół źródła światła lub jako ekran. •Siatka

- odporny na temperaturę dyfuzor, przypominający plecionkę, używany do zmiękczania światła. •Snoot

przez mały otwór w jej końcówce i jest dzięki temu łatwe do ukierunkowania. Soft box

- duże źródło światła rozproszonego, uzyskanego przepuszczaniem światła przez jedną lub dwie

- stożkowata

Murzyn

- światło poprowadzone

likwidowania cieni i mody-

•Reflektor (Ekran)

nasadka mocowana

świecie. Światło północne

- patrz Soft Box Perspex

- produkcyjna nazwa akrylowego ekranu. Plexiglas

- produkcyjna nazwa akrylowego ekranu. "Spot optyczny

- flesz lub lampa Elektroniczny flesz: pędzel świetlny „ołówek" (Hensel)

żarowa z obiektywem do projekcji ostrego obrazu

Spot żarowy z siatką zabezpieczającą i drucianym dyfuzorem (połówka) (Photon Beard)

słowniczek terminów

11

Elektroniczny flesz: standardowa lampa z dużym reflektorem i dyfuzorem (Strobex)

Strobex, poprzednio Strobe

jako ekranów (światło

Equipment.

kierowane w parasol) lub

Wanna

- bardzo duży Soft box. •Lampa żarowa

- fotograficzne światło od 3200 K do 3400 K, w

jako dyfuzorów (światło przepuszczone przez parasol). Jest to najtańszy sposób otrzymania dużego źródła światła miękkiego, Światło dzienne

-poza

lub soczewek,

oczywistym

lub z jednych i dru-

znaczeniem

gich; także swobodnie

światła z okna lub

używany w odniesieniu do warstwy dyfuzora. Na rynku znajdują się najrozmaitsze rodzaje, kształty i rozmiary soft box, zaczynając od 30 cm x 30 cm, kończąc na 120 cm

światła słone-

lampy dającej światło skiero-

cznego, o temp.

wane, szczególnie w zesta-

barwowej 5500 K,

wieniu z plastrem miodu.

jest to także definicja

•Strip

sposobu użycia soft box.

- lampa, zwykle flesz, o znacznie większej długości niż szerokości.

x 180 cm i większych. Niektóre są sztywne, inne

Elektroniczny flesz: standardowa lampa ze standardowym reflektorem (Strobex

wykonane z tkaniny usztywnionej prętami przypomi-

porównaniu z żarówkami

nającymi włókno szklane,

używanymi w mieszkaniach

z którego robione są wędki

a mierzącymi od 2400 K do

(przede wszystkim 120 cm

2800 K,

x 180 cm i dłuższe). •Spill

•Parasol

- światło z dowolnego

- parasol używany do

źródła, które nie kończy się

modyfikowania światła,

na oświetlanym obiekcie.

Parasoli używa się

Może być wykorzystany jako światło dodatkowe lub do oświetlenia tła, może być kontrolowany przez zastawki, wrota, gobo itd. •Spot

- źródło światła kierunkowego. System skupiający, składający się z reflektorów

Elektroniczny flesz: strip z ruchomymi skrzydełkami (Strobex)

Strobe

- elektroniczny flesz, Dokładnie „stroboskop" lub szybko emitujące źródło światła, chociaż również dla wielu osób jest to nazwa znanej firmy Spot żarowy z ruchomymi soczewkami Fresnel. Pokrętło, u dołu obudowy lampy, pozwala na regulację szerokości promienia (Photon Beard)

12 wdzięk i uroda

Spot żarowy z parasolem (Photon Beard)

WDZIĘK

I

URODA

SŁOWO „CZAR" NIE DLA WSZYSTKICH MA TO SAMO ZNACZENIE I NIE JEST TO DZIWNE. WYJAŚNIENIA SŁOWNIKOWE CIĄŻĄ KU MAGII, ILUZJI, FASCYNACJI. SUGERUJĄ ŻE RZECZY WIDZIANE SĄ INNE NIŻ W RZECZYWISTOŚCI. Z TEGO POWODU UŻYWAMY SŁOWA CZAROWAĆ W ZUPEŁNIE INNYM KONTEKŚCIE NIŻ CZAR. CZĘSTO MA O N O PRZEWAŻAJĄCY T O N DEZAPROBATY: REŻYSER FILMOWY, NA PRZYKŁAD, OSKARŻANYJEST O UPIĘKSZANIE PRZEMOCY, MAFII ITD... JEŻELI JUŻ o „CZAROWANIU" MOWA, TO W CZASACH ZANIM „TYGODNIKI DLA PANÓW STAŁY SIĘ CZASOPISMAMI DLA GINEKOLOGÓW AMATORÓW, MÓWIŁO SIĘ, ŻE PREZENTUJĄ URODĘ, WDZIĘK I CZAR KOBIETY. CZAR MA WIĘC JANUSOWE OBLICZE PATRZĄCE PRZED SIEBIE I ZA SIEBIE, OBEJMUJĄCE SPOJRZENIEM I ŚWIATŁO, I CIEMNOŚĆ. TO WŁAŚNIE STANOWI SEDNO ATRAKCJI: WIDZIEĆ TO CO ZWYKLE NIE JEST WIDZIANE, ODKRYWAĆ TO CO ZWYKLE JEST ZAKRYTE.

W tej dziedzinie fotografii długo trzeba się

rialne. Nagość, na przykład, jest znacznie

baniem fotografowano dziewczęta ze

wspinać na szczyty.

częściej problemem w Stanach Zjedno-

związanymi rękami.

Zanim osiągnie się powodzenie, nie

czonych niż w większości krajów Europy,

zawsze jest się jeszcze młodym mężczyzną

gdzie nie uznaje się jej automatycznie za

CEL FOTOGRAFII „GLAMOUR"

marzącym o zarobkowaniu fotografowa-

„złą" lub niesmaczną. Anglia znajduje się

Przeważająca większość fotografii

niem młodych, pięknych dziewcząt. Dziś

gdzieś pośrodku; ale na Malcie i w Sin-

ukazujących wdzięk, urodę i elegancję to

wciąż rośnie liczba kobiet osiągających

gapurze, gdzie istnieją dwa różne ustroje i

fotografie kobiet. Dobrze więc zacząć

w tej dziedzinie sukces, które lepiej

tym samym dwa różne systemy kultu-

właśnie od tego. Truizmem jest stwier-

wiedzą, jak kobieta chce być widziana

rowe, nagość może powodować nawet

dzenie, że kobiety oglądają fotografie

i w jakim kontekście. Dawniej, wczasach

więcej problemów niż w Stanach Zjedno-

kobiet; zdjęcia prezentujące ich urodę nie

największego powodzenia periodyków dla

czonych. Inne różnice regionalne wiążą

są zatem tylko po to, aby rozniecać fanta-

panów, wszystko było znacznie prostsze.

się z rozumieniem słowa „dzieci".

zję mężczyzn czy przyciągać ich uwagę.

W większości fotografie były bezpośre-

W jednych krajach kłopoty wywołują

dnim odbiciem fantazji przeciętnego

fotografie niecałkowicie ubranych modelek

mężczyzny, pokazywanych z pewną

poniżej 18 lat, a gdzie indziej jest rzeczą

Dziwny byłby mężczyzna, którego uwagi

powściągliwością, wynikającą raczej z

normalną fotografowanie aktów młodo-

choć na moment nie przyciągnęłaby

Zresztą, nawet jeżeli tak jest, to każdy człowiek patrzy na te zdjęcia inaczej.

przepisów prawnych niż z reguł dobrego

cianych, 15-letnich lub nawet 14-letnich

fotografia uroczej dziewczyny. Właśnie

smaku, Dziś miejsce jest rzeczywiście

dziewcząt, i nikt nie jest specjalnie wzbu-

dlatego ich zdjęcia rozpowszechnione są

tylko na szczycie: najlepsi fotografowie,

rzony, jeżeli fotograf poszukuje jeszcze

w reklamie, szczególnie w reklamie

najpiękniejsze dziewczyny i najbardziej

młodszej modelki.

przemysłu motoryzacyjnego; z jakichś

niecodzienne miejsca. Rynek jest bardziej

Istnieją także mody. Niektóre skupiają

powodów mechanik samochodowy oraz

zróżnicowany i bardziej wybredny:

się na uznawanym w danym momencie

fotografie pięknych, eleganckich kobiet

wyglądzie kobiety: modelka może być

gólnie wrażliwych na kobiecy czar. Rodza-

oraz akty ukazują się w głównym nurcie

portretowana jako smukła i apollińska lub

je ujęć i typy modelek bardzo się tu jednak

publikacji prasowych, a przepisy są

jako okrąglejsza i tradycyjnie kobieca. Stare

różnią. Zdjęcia dla branży samochodowej

znacznie mniej ograniczające. Można

powiedzenie, że kamera dodaje pięć kilo

są toporne i raczej wulgarne, o krzyczą-

sprzedawca aut zostali uznani za szcze-

pokazać niemal wszystko. Paradoksalnie,

do wagi modelki jest jednak prawdziwe.

cym „chodź do mnie" w ekspresji modelki;

dobry smak stał się ważniejszy właśnie ze

Mody w fotografowaniu mężczyzn są

jednak wiele agencji reklamowych sądzi,

wzgędu na tę wolność. Stosunkowo

bardziej ustalone; zdjęcia „prawdziwego

że ze smakiem pokazana nagość ma duży wpływ na decyzję potencjalnego nabywcy.

niedawno, materia tematu przeważała nad

mężczyzny", są po mistrzowsku opanowa-

wartością artystyczną: niezależnie od

ne i dominują, ale mężczyzna ukazywany

poziomu zdjęcia, pewne tematy były

jest także jako „tajemniczy nieznajomy" lub

przypomniano wygląd kobiety. W tych

automatycznie klasyfikowane jako

jako „doskonały towarzysz".

wypadkach idealizowane fotografie

pornografia. Dziś, jedynymi

Inne mody koncentrują się na fanta-

wyobrażeniami zakazanymi niemal

zjach i mogą być mniej lub bardziej regio-

wszędzie są przedstawienia ekstremalne -

nalne. „Więzy", w formie co najmniej

Samotni mężczyźni pragną, aby im

pięknych kobiet osiągają swoje apogeum: stają się wytworami czystej fantazji. W odpowiedzi na pytanie dlaczego

niesymulowane okrucieństwo lub

symbolicznej lub udziwnionej, są dobrym

panie oglądają zdjęcia pięknych kobiet,

seksualne wykorzystywanie dzieci.

tego przykładem: w momencie pisania

najbardziej przyjmuje się teoria, że chcą

książki w Japonii i w Niemczech z upodo-

porównać się z modelką. W niektórych

Ale nawet i tu istnieją różnice teryto-

wdzięk i uroda 13

rodzajach reklam, jak na przykład w

tować bardzo ostry w kolorze, drama-

miejsca. „Jaskinia" lub „rupieciarnia" będą

reklamie bielizny, element wdzięku, czaru i

tyczny make-up, często nazywany

wspaniałe, ale muszą być wystarczająco

elegancji jest wręcz niezbędny; celem jest

„fantazyjnym". Modelka w wieku lat

duże, aby pomieścić jeden obok drugiego,

tu przekonanie kupującej w danej firmie,

trzydziestu, i więcej, najlepiej prezentuje

dwa samochody - to jest właśnie rozmiar

że będzie w jej wyrobach wyglądała

się w konwencjonalnym makijażu

studia fotograficznego, w którym może

kobieco, pociągająco i w ogóle naj...

położonym zgodnie z obowiązującym

powstać scenografia; modelka może być

Podobna argumentacja dotyczy reklam

stylem. Należy przy tym pamiętać, że

oczywiście znacznie mniejsza od

środków do opalania. W innych reklamach

make-up datuje zdjęcie i jeżeli zamierza

samochodu,

temat zbliża się bardziej do hasła

się odtworzyć wygląd modny w jakimś

„możesz mieć to wszystko...", zdrowie,

minionym okresie, to osiągnie się więcej

urodziwych dziewczyn w plenerze nie

powodzenie, atrakcyjny wygląd i (przez

stosując odpowiedni makijaż niż ubierając

w studio i wielu doskonałych fotografów

skojarzenie) świetną męską asystę; możesz

modelkę według minionej mody.

właśnie w tym się specjalizuje. Jednakże

wybrać lub odtrącić... Jest to w znacznej mierze gra sił, którą

Naturalnie można robić zdjęcia

fotografowanie człowieka w sposób tu „PRZYSTOJNIAK" I MIESZANE PARY

omawiany wymaga elementu fantazji

niektóre kobiety akceptują całym sercem,

Choć przeważająca liczba fotografii

i idealizacji, a realne otoczenie nie zawsze

inne z tym samym zaangażowaniem

z modelem to zdjęcia kobiet, istnieje za-

spełnia takie wymagania; światła

odrzucają, a inne znów mniej lub bardziej

potrzebowanie na tego samego rodzaju

umocowane są w nieodpowiednim

otwarcie traktują tę grę jako rozrywkę,

zdjęcia mężczyzn, zarówno wśród kobiet,

miejscu, a grzejniki i kontakty natrętnie

odrzucając pewne elementy, a ciesząc się

jak i wśród homoseksualistów. W wię-

wciskają się w kadr. Jeśli to tylko możliwe,

kszości są to ujęcia nastrojowe, światło-

to specjalnie wymyślona scenografia jest

cieniowe lub bardzo twardo rysowane, w

lepszym rozwiązaniem.

urokiem innych. UROCZE DZIEWCZĘTA I PIĘKNE KOBIETY

stylu niemal socrealistycznym; sposób

Logiczną konsekwencją tego co wyżej

oświetlenia ciąży tu ku klasycznej

na miejscu, potrzebne jest wyposażenie

powiedziano jest stwierdzenie, że

japońskiej teorii notan.

dla modelki i pozostałych członków

omawiana dyscyplina obejmuje wiele

Zdjęcie matki i dziecka także można

Jednakże czy to fotografia w studio, czy

zespołu. Wrócimy do tego po przejrzeniu

rodzajów fotografii i różne typy modelek,

zrobić według reguł omawianego stylu.

jeden rynek żąda „babki", czyli dziewczyny,

Jak we wszystkich innych przykładach,

idealizowane, pełne fantazji, uroku lub

której trzeba zaświecić pochodnią w ucho,

oczekuje się tu idealizacji; przynajmniej

drapieżności fotografowanie człowieka.

aby wywołać błysk w oku; gdzie indziej

w momencie robienia zdjęcia zapomina

rodzajów oświetlenia, jakiego wymaga

zażądają „sierotki", aby wzbudzić w męż-

się o przykrych stronach macierzyństwa,

czyznach instynkty opiekuńcze lub dos-

takich jak bezsenne noce czy pieluchy.

Często żartuje się, że „glamour" studio

tarczyć czegoś, z czym może identyfiko-

W wypadku fotografii ukazujących sceny

wymaga światła żarowego zimą, aby

wać się bardzo młoda dziewczyna. Znów

miłosne, zdjęcia par mogą być erotyczne,

ogrzewać modelkę, a światła

gdzie indziej poszukiwana jest pewna

subtelne, pełne pasji i oczywiście

elektronicznego latem, aby nikt się nie

siebie młoda kobieta, promieniująca spo-

pornograficzne. Jednakże „glamour" jest

spocił. W rzeczywistości wybór pomiędzy

kojem, nie skażona arogancją. Istnieje

kategorią najbardziej dla nich odpowiednią.

światłem żarowym a fleszem nie jest

także zapotrzebowanie na te, które są „szalone, złe i niebezpieczne w kontaktach". Im starsza modelka, tym ważniejsze

ZESTAW OŚWIETLENIOWY

istotnym problemem; jest to raczej WYPOSAŻENIE STUDIA

sprawa upodobań fotografa i jego

Powierzchnia studia powinna być

nawyków zawodowych.

jest, aby fotografując zasugerować

stosunkowo duża. Model musi znajdować

charakter stwarzanej postaci; powinien to

się wystarczająco daleko od tła, aby nie

Pomimo że za pomocą różnych źródeł światła można osiągnąć prawie

być charakter odpowiedni do wieku

rzucać niepożądanych cieni. Odpowie-

identyczne efekty, to nie ulega

modelki. Bardzo niewiele młodych

dniej przestrzeni wymaga także oświe-

wątpliwości, iż niektóre z nich łatwiej

modelek może wnieść w zdjęcie wyraz

tlenie tła oraz użycie obiektywu o ognis-

uzyskać za pomocą światła żarowego,

wyrafinowania lub wyniosłości, natomiast

kowej dłuższej niż normalnie stosowana,

a inne za pomocą flesza.

dojrzałej modelce trudno jest prezento-

Ostatnio używa się jako standardu

wać wyraz niewinności lub bezbronności.

obiektywu 150 mm w aparacie

ORGANIZACJA, REKWIZYTY I TŁO

Hasselblad, przy czym niektórzy

Jak to już zostało podkreślone, należy

Temu też powinien być podporządkowany makijaż. Bardzo młodą modelkę

fotografowie stosują z powodzeniem

nieustannie dbać o dobre samopoczucie

można pokazać „bez makijażu" (co jest

obiektyw 250 mm z aparatem 6x7 cm.

modelki. Niesłychanie trudno osiągnąć

właśnie najtrudniejszym sposobem jego zastosowania) lub może ona zaprezen-

14 wdzięk i uroda

Dla wybudowania w studio rozbudowanych dekoracji potrzeba jeszcze więcej

pozytywne rezultaty fotografując nieswojo czującą się modelkę. Potrzebna jest

wygodna, ciepła garderoba i przyjemna

swej natury sztuczna; nie ma tu miejsca

aranżacja studia; rozsądne modelki

na niedowierzanie, ponieważ między

cego doświadczenia w pracy z modelem,

Dopóki nie zdobędzie się wystarczająlepiej unikać „próbnych zdjęć", podczas

przynoszą ze sobą ciepłe kimono lub

fotografem a widzem zostaje zawarta

szlafrok, aby okryć się nim pomiędzy

umowa stwierdzająca, że wszystko jest

których model i fotograf pracowaliby tylko

ujęciami, ponieważ temperatura

do zaakceptowania. Jedyną rzeczą, której

dla swoich portfolio. W sytuacji takiej ani autor, ani model nie wie dokładnie co i jak

pomieszczenia odpowiednia dla lekko

należy przestrzegać jest to, aby użyte

odzianej modelki może być za wysoka dla

do fotografii tło było w bardzo dobrym

robić i w rezultacie traci pewność siebie.

fotografa i jego współpracowników.

stanie; najmniejszy ślad uszkodzenia lub

Takie próbne sesje raczej szkodzą niż

Należy więc zachować odpowiadającą

brudu bardzo obniża poziom zdjęcia.

pomagają. Jeżeli potrzebne są prace do

ZESPÓŁ

mniej doświadczoną modelkę i próbować

oświetlone miejsce, w którym modelka,

W najprostszym układzie fotografowanie

odtworzyć którąś z fotografii zamieszczo-

lub charakteryzator, może swobodnie

człowieka w stylu „piękny i uwodzicielski"

nych w tej książce lub w innym zbiorze

zrobić potrzebny w danym momencie

wymaga tylko udziału fotografa i

dobrych zdjęć: niewiele jest lepszych

makijaż. Dobrze jest przestudiować sztu-

modelki(modela). W sytuacji bardziej

sposobów zdobycia doświadczenia.

kę makijażu samemu, a także mieć w stu-

skomplikowanej fotografujący może

Można także kupić książki lub zestawy

dio podstawowy zestaw kosmetyków.

pracować z dwoma, trzema lub więcej

szkiców ukazujących różne pozy, podpo-

realiom równowagę. Ważne jest także wygodne, dobrze

portfolio, lepiej znaleźć odpowiednią, lecz

Ważne jest również rozumienie tego, co

asystentami, a także z charakteryzatorem,

wiadające modelce, jak ułożyć ręce i nogi.

w teatrze nazywa się makijażem korygują-

fryzjerem, rekwizytorem i specjalistami,

Wykorzystanie tych nieco sztucznych póz

cym; pozwala on ukryć ślady siedzenia do

takimi jak i treserzy, kierowcy, mechanicy i

daje jednak doskonały punkt wyjścia; mając

późna w nocy lub ślady pozostawione

(nieodwołalnie) klienci, którzy są

już zasadniczą pozę zawsze można zasu-

przez zbyt entuzjastycznych przyjaciół.

nadzwyczaj zainteresowani obecnością

gerować lekkie wyprostowanie nogi,

Modelce należy oczywiście przypomnieć,

podczas fotografowania modelek.

ułożenie rąk bliżej głowy lub cokolwiek

aby nie nosiła obcisłej bielizny, jeśli przewi-

Najlepszy jest zwykle najmniejszy

innego. Łatwo jest atakować omawiany tu,

duje się w zdjęciach więcej nagości. Zbyt

zespół będący w stanie wykonać całą

konwencjonalny rodzaj zdjęć za zbytnią

ciasna elastyczna bielizna zostawia ślady nie

pracę; lecz jeśli środki na to pozwalają,

gładkość, sztywną formułę, umowność,

znikające nawet przez parę godzin.

charakteryzator i fryzjer w jednej osobie

seksizm albo społeczną czy polityczną

jest nieocenionym uzupełnieniem zespołu.

niezręczność; jednakże (jak we wszystkich

zytów. Pierwszą stanowią te, które

niemal rodzajach sztuki) dopóki nie

odnoszą się bezpośrednio do modelki:

SESJA ZDJĘCIOWA

osiągnie się mistrzostwa w stylu

Można wyodrębnić dwie grupy rekwi-

przede wszystkim stroje i biżuteria, choć

Bardziej niż przy każdym innym rodzaju

konwencjonalnym, ma się bardzo ograni-

przedmioty takie jak ręczne lusterko czy

zdjęć, w fotografowaniu mającym na celu

czone możliwości osiągnięcia czegoś

szczotka do włosów też należą do tej

ukazanie idealnego lub wymyślonego

niekonwencjonalnego.

grupy. Do drugiej grupy należą

piękna postaci czy twarzy ludzkiej, każdy z

przedmioty, z których składa się sceneria

członków zespołu musi dobrze rozumieć

Wprowadziwszy takie ostrzeżenie, można wspomnieć, że pewna liczba

zdjęcia, a więc meble, dywany, draperie

swoją rolę; do fotografa natomiast należy

uznanych, mających sukcesy fotografów to

i tym podobne.

aranżacja całości. Musi on dokładnie

samoucy i że problem konwencjonalizmu

wiedzieć, jak zdjęcie ma wyglądać; jaki

w odniesieniu do wyposażenia nie ma

lizujące się w rekwizytach nastawione są

potrzebny jest makijaż i jaka ma być

najmniejszego znaczenia: z powodzeniem

na film i telewizję, gdzie będąca w ruchu

współzależność modela i rekwizytów, a

używane są w tej dziedzinie fotografii

kamera nie zatrzymuje się na rekwizytach.

także, w którym momencie należy zacząć

wszystkie aparaty od 35 mm do 8x 10 cali.

Te same przedmioty użyte dla celów

sesję. Utrudnieniem dla niedoświadczo-

Istnieje jedna wspólna cecha charakte-

fotografii wyglądają bardzo prowizo-

nego w tym rodzaju zdjęć fotografa jest

rystyczna dla autorów dobrych zdjęć

rycznie. Zdobycie dobrych rekwizytów

brak umiejętności formułowania jasnych

z modelem — rozumienie znaczenia

może być trudne, czasochłonne i wyma-

wskazówek. Jedyną drogą nauczenia się

oświetlenia, wypracowane lub instyn-

gające dużych nakładów pieniężnych.

tego jest współpraca z kimś doświadczo-

ktowne, Jeżeli jest to rozumienie

Istotny jest tu fakt, że agencje specja-

I na koniec tło; można użyć niemalże

nym. Zazwyczaj jest to fotograf, ale może

instynktowne to przykłady podane

każdego tła, od najbardziej naturalnego do

to być także doświadczony model lub mo-

w naszej książce pomogą przeanalizować

najbardziej sztucznego. Jednakże w prze-

delka. Często otwierają oni własne studia,

własny dorobek; a jeśli trzeba zdobywać

ciwieństwie do fotografii żywności, gdzie

w których amatorzy i młodzi profesjonali-

to wyczucie, to trudno znaleźć lepsze od

tak wiele rodzajów tła wygląda sztucznie

ści mają, za przystępną cenę, możliwość

tego albumu źródło wiedzy.

lub rażąco, fotografia „glamour" jest ze

współpracy z doświadczonym modelem.

wdzięk i uroda 15

Portret, w kategorii omawianej w naszym albumie, powinien być idealizowany, ale w granicach rozsądku. Od każdej pięknej kobiety można usłyszeć, że są mężczyźni obawiający się urodziwych dziewczyn, ponieważ, „ktoś tak piękny jak ona nie mógłby się mną zainteresować". Sposób, w jaki przedstawi się portretowaną, może być daleki od jej codziennego wyglądu, ale musi mieścić się w granicach jej własnego wyobrażenia o sobie. Innymi słowy, bardzo rzadko próbuje się stworzyć Królową Dżungli lub Panią Nocy. Powstaje raczej takie wyobrażenie, jakie zaistniałoby w wyidealizowanym życiu portretowanej osoby. W przeciwieństwie do działów fotografii z modelem, które wymagają większej lub mniejszej porcji nagości, portret może być zrobiony w pełnym stroju i jest zatem doskonałym sposobem zapoznania się modelki i fotografa. Jest to szczególnie ważne, gdy trafia się okazja pracy z atrakcyjną, młodą kobietą obawiającą się ze zrozumiałych względów pracy modelki i niedopuszczającą nawet myśli o fotografiach reklamujących bieliznę. Portret natomiast jest zupełnie nie krępujący i, kto wie, jeśli partnerzy mają odrobinę szczęścia to ona może stać się „supermodelką", a fotografujący tym, który ją odkrył.

Fotograf: Ringo Tang Klient: praca własna

FIONA

SPROAT

Modelka: Fiona Sproat Makijaż i uczesanie: Jasmine Moore Dyrektor artystyczny: Ringo Wong Aparat: 35 mm Obiektyw: 85 mm Ekspozycja: f/4

aparat 35 mm

Oświetlenie: flesz 2x300 Ws z plastrem miodu Film: Fuji HR400 wołany jako E6 Rekwizyty i aranżacja: czysto biała ściana jako tło

standardowa lampa z plastrem miodu

standardowa lampa z plastrem miodu Widok z góry

W OMAWIANEJ TU KATEGORII RZADKO SPOTYKA SIĘ PORTRET O UROKU NIE TRACĄCYM AKTUALNOŚCI ; ALE TEN JEST WŁAŚNIE TEGO PRZYKŁADEM. MÓGŁ ZOSTAĆ WYKONANY JESZCZE W LATACH SZEŚĆDZIESIĄTYCH, A JEDNAK JEST ZADZIWIAJĄCO WSPÓŁCZESNY. POKAZUJE TAKŻE JAK IDEALIZOWANY PORTRET MŁODEJ DZIEWCZYNY MOŻE SUGEROWAĆ BEZBRONNĄ REZYGNACJĘ, LECZ BEZ ULEGŁOŚCI.

Widok z boku

Użycie cieni jako elementu kompozycji

cień dominuje w kadrze - zwykle unika

nie jest niczym nowym, ale nie często

się na tle zarówno świateł, jak i cieni.

można widzieć je użyte tak prosto

Modelka, kryjąc się za długimi rzęsami,

i niekonwencjonalnie. Jak w innych

wydaje się odmawiać spojrzenia w

przykładach w tej książce fotograf

kamerę, a patrzący powinien domyślać się

„złamał reguły" i osiągnął bardzo dobre

dlaczego. Aby podkreślić efekt, barwny

rezultaty. Modelka, mająca wyraz

negatyw został poddany obróbce

dziewczyny porzuconej, niczyjej, jest

chemicznej w procesie odwracalnym E6,

niekonwencjonalnie umieszczona

co wyjaśnia dziwne i zagadkowe kolory,

i upozowana, a ogromny, niepokojący

szczególnie na białym tle.

Komentarz autora zdjęcia:

Ważną rzeczą było osiągnięcie delikatnej równowagi pomiędzy tematem, tłem i widzem; cienie utworzono, aby funkcjonowały jako elementy wizualne. Bardzo ważne było pozowanie modelki.

18 wdzięk i uroda

uwodzicielski portret 19

ANGIE

Fotograf: Salvio Parisi Klient: La Griflfe (czasopismo fryzur) Modelka: Angie Politte Makijaż i uczesanie: Chen Ho Aparat: 4x5 cali Obiektyw: 210 mm Ekspozycja: f/22 softbox

Oświetlenie: elektroniczny flesz: 3 lampy. Soft

standardowa lampa

białe papierowe tło

box jako główne światło, 2 lampy dla oświetlenia tła. Ekrany - jak na rysunku. Film: Polaroid Type 59 4x5 cali Rekwizyty i aranżacja: białe tło

standardowa lampa

Widok z góry

WYDAWCY SĄ DZIŚ BARDZIEJ ŻĄDNI NOWOŚCI N I Ż TO MIAŁO MIEJSCE DAWNIEJ I MNIEJ TROSZCZĄ SĘ O „KLASYCZNIE" POPRAWNĄ EKSPOZYCJĘ I PROCES WYWOŁYWANIA.

EKSPERYMENT WART JEST

UWAGI, ALE TYLKO O TYLE, O ILE M O Ż N A POKAZAĆ KLIENTOWI UDANY REZULTAT.

Widok z boku

Najlepsze pomysły eksperymentalnych

rozpoznawalne kolory z równoczesnym

technologii rodzą się często w trakcie prób

doskonałym efektem głównego światła.

odtworzenia przypadkowych efektów lub

Oświetlenie jest nieskomplikowane, lecz

po prostu wtedy, gdy zadajemy sobie

pięknie zrealizowane. Głównym światłem

pytanie „a co by się stało, gdyby..."

jest soft box o powierzchni metra

Materiały Polaroid przyciągają wielu

kwadratowego tuż na lewo od fotografa,

fotografów, ponieważ pozwalają na

uzupełniony ekranem po prawej stronie

szybkie eksperymentowanie; w niecałą

fotografa ( po lewej stronie modelki).

godzinę od narodzin pomysłu można

Tło jest jasno oświetlone i całkowicie

uzyskać skończone, nowatorskie i bardzo

ujednolicone przez światło odbite od

efektowne zdjęcie. To prześwietlone

ekranów. W efekcie otrzymano klasyczny

i niedowołane zdjęcie na materiale

„high-key", doskonały efekt ekspozycji

Polaroid pokazuje zniekształcone, lecz

i techniki obróbki.

Komentarz autora zdjęcia: Eksperymentowałem z materiałami Polaroid robiąc zdjęcia ukazujące modne uczesania; ta fotografia jest prześwietlona i niedowołana; próbowałem także przekazać wiernie obraz bardzo

20 wdzięk i uroda

udanym

eksperymentem.

- wszystko

okazało się

uwodzicielski portret 21

Fotograf: Peter Laqua

GWIAZDA

Klient promocja własna

FILMOWA

Modelka: Simone Makijaż: Silkie Shoepfer Aparat: 4x5 cali Obiektyw: 300 mm Ekspozycja: f/11 Spot z plastrem miodu

Oświetlenie: elektroniczny flesz: 2 lampy. Spot z plastrem miodu i wrota ze skrzydełkami na lampie oświetlającej tło. Film: Polaroid Pro 100, czamo-biały Rekwizyty i aranżacja: ciemny, szary papier

Aparat 4x5 cali

Widokz góry

Standardowa lampa i wrota ze skrzydełkami

HOLLYWOOD I FOTOSY GWIAZD SĄ NIEMALŻE SYNONIMAMI, A FOTOSY W HOLLYWOODZKIM STYLU Z LAT CZTERDZIESTYCH I PIĘĆDZIESIĄTYCH NIGDY NIE WYSZŁY Z MODY. SEKRET ODTWORZENIA TEGO STYLU TO MAKIJAŻ, OŚWIETLENIE I DUŻE FORMATY - CO NAJMNIEJ 4X5 CALI, A NAWET 8X10 CALI.

Peter Laqua posłużył się aparatem 4x5 cali

Widok z boku

na oczy modelki rysuje je bardzo wyraźnie

z długim obiektywem portretowym, aby

na dużym formacie Polaroid z lekką nie-

zachować perspektywę, jakiej wymaga się

ostrością dookoła. Uzyskana dzięki temu

w portretach hollywoodzkich, lecz użył

miękkość była istotna nie tylko w wielkich

elektronicznego flesza zamiast mocnych

dniach hollywoodzkiego portretu, który był

lamp żarowych, które były w powszechnie

zwykle mocno retuszowany, ale pomogła

używane w latach 1940 -1950. Głównym

także stworzyć ów „smak Hollywoodu"

światłem jest spot z plastrem miodu,

na nieretuszowanym zdjęciu. Jak często się

a tonacja tła jest regulowana przez wrota

zdarza, autor zdjęcia sięgnął po materiał

ze skrzydełkami na drugiej pojedynczej

Polaroid nie dla szybkości procesu, ale ze

lampie. Staranne ustawienie ostrości

względu na jego wyjątkową tonalność.

Komentarz autora zdjęcia: Za pomocą odpowiedniego oświetlenia i delikatnego makijażu chciałem uzyskać wygląd gwiazdy filmowej z lat 50.

22 wdzięk i uroda

uwodzicielski portret 23

Fotograf: Robert Stedman

SUBTELNY

Klient: firma odzieżowa „Tobasco"

POWAB

Cel: publikacja Aparat: 35 mm

Obiektyw: 135 mm z filtrem 05M Ekspozycja: f/16

Oświetlenie: flesz: pojedynczy strip z ekranem strip

po przeciwnej stronie modelki. Film: Agfachrome ISO 1000 Rekwizyty i aranżacja: brązowy papier jako tło

Widok z góry

Aparat 35 mm

Ekran

M O C N E BOCZNE OŚWIETLENIE ZAWSZE STWARZA NASTRÓJ. ALE W ZDJĘCIU TAKIM JAK TO SZCZEGÓLNIE ISTOTNA JEST EKSPOZYCJĄ JEŚLI NIE CHCE SIĘ ZATRACIĆ SZCZEGÓŁÓW NA TWARZY MODELKI STOJĄCEJ NA JEDNOLITYM TLE I UBRANEJ W BIAŁĄ SUKNIĘ. ZALECANE JEST WIĘC UŻYCIE EKRANU.

Widok z boku

Wysokoczułe filmy, takie jak doskonały

mniejsze ziarno niż parę lat temu, ale

materiał Agfa o światłoczułości ISO 1000,

wciąż ich ziarnistość może uwydatnić

mają znacznie wyższą tolerancję na

wiele motywów; ziarno do pewnego

naświetlenie niż filmy o mniejszej czułości.

stopnia naśladuje fakturę i miękkość sukni,

Ze względu na to są łatwiejsze w użyciu,

a także ujednolica fakturę materiału i skóry

gdy fotografującemu zależy zarówno na

modelki. Tak jak przy każdym łamaniu

formie, jak i na fakturze - można uzyskać

reguł technicznych, fotografie wykonane

nastrój bez wypalonych świateł i czarnych

na czułych filmach mogą być albo

cieni. Współczesne materiały o czułości

doskonałe, albo całkowicie nieudane;

ISO 1000 mają wprawdzie znacznie

rezultat zależy od wizji autora zdęcia.

Komentarz autora djęcia Było to zdjęcie mające ukazać nową serię ubiorów. Klient życzył sobie nastrojowości, a więc wykorzystaliśmy ziarnistość materiaki i zastosowaliśmy boczne światło.

24 wdzięk i uroda

uwodzicielski portret 25

Fotograf: Simon Chin

MIMI

Klient: promocja własna Modelka: Mimi Makijaż i uczesanie: Andy Ho Aparat: 6x7 cm Obiektyw: 180 mm Ekspozycja: f/16 dla obu ekspozycji (podwójna ekspozycja) Oświetlenie: elektroniczny flesz: pojedyncza lampa w każdej z dwóch ekspozycji. Film: Kodak T - M a x 100 Rekwizyty i aranżacja: modelka fotografowana na szarym papierowym tle; kwiat fotografowany na tle czarnego aksamitu.

Widok z góry PODWÓJNE EKSPOZYCJE NIE ZAWSZE SĄ TAK BARDZO OCZYWISTE. NA PIERWSZY RZUT OKA, WSZYSTKO CO MOŻNA ZAUWAŻYĆ, TO PEWNA INNOŚĆ ZDJĘCIA, DOPIERO PO DOKŁADNIEJSZEJ ANALIZIE ZACZYNA SIĘ ROZUMIEĆ, W JAKI SPOSÓB OSIĄGNIĘTO EFEKT.

Widok z boku

26 wdzięk i uroda

Aparat 6x7 cm, którym wykonano zdjęcie,

przeciwnej stronie obok twarzy modelki.

jest najmniejszym formatem zwykle uży-

Druga ekspozycja, nałożona na pierwszą,

wanym przy podwójnej ekspozycji; wię-

została wykonana przez fotografowanie

ksze formaty, takie jak 4x5 cali lub nawet

z góry kwiatów leżących na czarnym aksa-

8x 10 cali, są wygodniejsze w użyciu -

micie; kwiaty były równo oświetlone mo-

można dokładniej pasować obie ekspozy-

cną (3000 Ws) lampą umieszczoną po pra-

cje na matówce. Pierwszą ekspozycję

wej stronie fotografa, ze zmianą kąta, aż

wykonano za pomocą spota po prawej

do uzyskania oczekiwanego wyglądu zdję-

stronie fotografującego, który uzupełniono

cia. Czarny welwet jest około 5 przysłon

małym ekranem umieszczonym po

ciemniejszy od 18% szarej kartki Kodaka.

uwodzicielski portret 27

OSTATNIE

SPOJRZENIE

spot żarowy Ani 2000 W

spot żarowy 650 W

gobo

spot żarowy 650 W

dyfuzor spot żarowy 650 W

PORTRET MOŻE MIEĆ CHARAKTER FORMALNY I WCIĄŻ NALEŻEĆ DO KATEGORII PORTRETÓW IDEALIZOWANYCH. JEDNĄZ CECH, DZIĘKI KTÓREJ UZYSKANO EFEKT FORMALNEGO WYGLĄDU TEGO ZDJĘCIA JEST SPOSÓB UŻYCIA OŚWIETLENIA, SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z CZTERECH OSOBNYCH LAMP ŻAROWYCH.

Znajdują się tu dwie główne 650 W lampy, jedna oświetla twarz, druga skierowana na nogi, obie zmiękczone siatkami. Pozostały 650 W spot świeci poprzez gobo w celu otrzymania ostrych cieni na tle.

Widok z góry

Fotograf: Ringo Tang Klient: Bally Przeznaczenie: reklama telewizyjna Modelka: Elizabeth Eguazu Makijaż i uczesanie: Caroline Nie i Maria Britron Kierownik artystyczny: Caroline Nie Reżyser zdjęcia: Wong Wai To Kierownik produkcji: Annie Ting Reżyser: Ringo Tang Kamera: Arriflex Cine Obiektyw: 50 mm z filtrem fog nr 2 Ekspozycja: f/5.6 Oświetlenie: spot żarowy A n i , 4 lampy: 2000 W przez gobo, 2x650 W jako oświetlenie z przodu, 650 W na włosy modelki. Film: taśma filmowa zduplikowana na błonie Kodak EPP 120. Rekwizyty i aranżacja: salon w stylu regencyjnym (Hongkong) z zegarem, świecą i kwiatami. Komentarz autora zdjęcia: Chciałem wywołać wrażenie pewnej prowokacji i uzyskać szczególną atmosferę.

28 wdzięk i uroda

uwodzicielski portret 29

Fotograf: Ricky Loke Sai Ming Klient/preznaczenie: kalendarz domowy

CARMEN

CREAH

Modelka: Carmen Creah Makijaż i uczesanie: Selina Lau-Gomes Aparat: 35 mm Ekspozycja: f/4 Oświetlenie: lampa żarowa 75 cm od modelki. Soft box 35x80 cm jako światło wypełniające. Film: Kodak EES ISO 400 Rekwizyty i aranżacja: zbędne - b. duże zbliżenie

Widok z góry

soft box(80x35 cm) ze światłem żarowym

PODNIECENIE I OŻYWIENIE SĄ TRUDNE DO UCHWYCENIA NA FILMIE, PONIEWAŻ UCZUCIA TE WYRAŻANE SĄ PRZEZ RUCH; SPONTANICZNA OSOBOWOŚĆ NIEZBYT DOBRZE PRZEKŁADA SĘ NA NIERUCHOMY OBRAZ. RlCKY LOKE SAI MlNG UŻYŁ ŚWIATŁA ŻAROWEGO, FILMU DO ŚWIATŁA DZIENNEGO, A POZOWAŁA BARDZO ŻYWIOŁOWA MODELKA.

Widok z boku

W komponowaniu oświetlenia nie należy

główne światło przez otwór w kształcie

być zbytnio skrępowanym przez

błyskawicy, fotograf stworzył teatralny, lecz

konwencję. Naszym dziadkom zdjęcie to

naturalny w charakterze efekt, który

prawdopodobnie wydało by się

kojarzymy z głośną muzyką i ożywieniem;

nieatrakcyjne; zarzuciliby nieuporządko-

przez użycie filmu dziennego w połączeniu

wanie i brak równowagi barw. Ale dla

ze światłem żarowym autor uchwycił

pokolenia wychowanego na obrazach

ciepłe i zaskakujące oświetlenie, przy

paparazzi, oświetlenie jest nośnikiem

którym zwykle pracują paparazzi.

wyraźnego przesłania. Mówi o przyję-

Rozproszone światło dodatkowe

ciach, nocnych klubach i bawiących się

zapobiega prześwietleniu świateł głównych

„pięknych ludziach". Przepuszczając

i przeczernieniu cieni.

Komentarz autora zdjęcia: Moim zamierzeniem byto wykonać „hiperzdjęcie" przy użyciu światła żarowego, aby uzyskać ciepły, żywy koloryt.

30 wdzięk i uroda

uwodzicielski portret 31

fantazja

Wyobraźnia każdego człowieka stwarza najrozmaitsze obrazy. Często są to wyobrażenia bardzo osobiste, jedne mniej, inne bardziej do przyjęcia. Zamiana obrazów podsuwanych przez wyobraźnię na zdjęcia zastawia jednak wiele pułapek. Po pierwsze fotografia fantazji to nie to samo co pełna fantazji fotografia. Obie formy mogą się na siebie nakładać, ale fotografia fantazji może mieć tę dosłowność, która nie odpowiada nastrojowi obrazu stworzonego przez wyobraźnię. Druga pułapka ma charakter czysto techniczny. Źle wykonane zdjęcie będące obrazem powstałym w wyobraźni zawsze będzie niegustowne i tandetne. Celem w tym wypadku jest uniknięcie uczucia niedowierzania; osiągnięcie pewnej logiki marzeń, w której dana wizja jest całkowicie wiarygodna. W momencie pojawienia się w kadrze kabla podtrzymującego dodatkową lampę, iluzja pryska. Odnosi się to również do niewłaściwego użycia światła elektronicznego. Malarze mówią o „realizmie fotograficznym", ale paradoksalnie nie zawsze jest on obecny w fotografii. Trzecia potencjalna pułapka, to raczej sprawa smaku. Fantazja powinna już z samej swej natury przyciągać oko, ale jednocześnie wzbudzać raczej ciekawość i zainteresowanie niż niesmak. Obrazując fantazje, idealizująca, „piękna" fotografia oddala się od bezpiecznego rejonu portretowania i rozpoczyna żeglugę po nieznanych sobie wodach.

34 wdzięk i uroda

fentazja 35

Fotograf: Giancarlo Mecarelli Klient plakat - promocja własna

K O B I E T A

POD

N A P I Ę C I E M

Modelka: Ana Laura Ribas Dyrektor artystyczny: Giancarlo Mecarelli i R M . Delmotte Stylista: Max Aparat: 9x12 cm

standardowa lampa z plastrem miodu

Obiektyw: 210 mm Ekspozycja: f/22 (główny obraz)

duży soft box

Oświetlenie: elektroniczny flesz: 3 lampy. Główne światło, soft box 1,5 m ponad modelka. Tło oświetlone lampą Evenlite z plastrem miodu, 1,5 m od tła, tuż za modelką. Podest -

standardowa lampa z plastrem miodu

Evenlite z plastrem miodu, 2 m od modelki. Film: Kodak Plus-X Pan (główny obraz) Rekwizyty i aranżacja: rekwizyty zakupione przez rekwizytora; tłem jest pomalowana tkanina.

kamera 9x12 cm

JEDNYM Z WIELU INTERESUJĄCYCH ASPEKTÓW WYDANIA TEJ KSIĄŻKI JEST OMÓWIENIE SPOSOBÓW, Widok z góry

W KTÓRYCH STOSUNKOWO PROSTA TECHNIKA - PODWÓJNA EKSPOZYCJA - ZOSTAŁA WYKORZYSTANA PRZEZ WIELU FOTOGRAFÓW W TAK RÓŻNORODNY I TWÓRCZY SPOSÓB. DO CZARNO-BIAŁEJ ODBITKI DODANO KOLOROWĄ „BŁYSKAWICĘ".

Ten oryginalny obraz jest bez wątpienia

Warto zauważyć, że podest jest oświe-

inspirowany powstałym w Hollywood

tlony z lewej, a tło z prawej strony, co

cyklem filmów „Frankenstein" z lat 30.,

wytwarza tajemniczy efekt

a nawet 20. Wszystko odpowiada temu

„nieodwołalnego przeznaczenia".

właśnie okresowi: pomarszczona tkanina

Widok z boku

Po wykonaniu z oryginalnej fotografii

tła, pantofle na szpilkach, podwiązki i ręka-

odbitki w tonacji sepii, skopiowano ją na

wiczki, a nawet „elektrody" podejrzanie

Kodak Ektachrome EPP 100 Plus,

przypominające gumowe przepychacze

a „błyskawice" zostały dodane przez

do zlewu.

zastosowanie podwójnej ekspozycji

Użycie dodatkowych świateł efektowych, jak i miękkiego światła głównego,

poprzez wycięcia w czarnym papierze; lekkie prześwietlenie dało efekt blasku.

jest także charakterystyczne dla lat 30.

Komentarz autora zdjęcia:

Jest to jedno ze zdjęć z kampanii promującej; wykorzystuje ono tradycyjne, włoskie wyobrażenie macierzyństwa, gdzie karmienie dziecka piersią oznacza całkowitą władzę nad nim.

36 wdzięk i uroda

Fotograf: Mario di Benedetto (by Wanted)

WIOSNA

Klient: Imagic Przeznaczenie: kalendarz na 1994 rok Modelka: Louisa D.B. Opracowanie obrazu: Alexander Koban Aparat: 6x7 cm Obiektyw: 180 mm Ekspozycja: f 16 (modelka) Oświetlenie modelka: elektroniczny flesz; 3000 Ws soft box. Liście: poranne światło dzienne. Film: Kodak VPL wywoływany forsownie w procesie E6 +2 przysłony (modelka) Rekwizyty i aranżacja: kompozycja obrazów elektronicznych wykonanych Paintbox*em.

Widok z góry

JEST TO PIERWSZE W TEJ KSIĄŻCE ZDJĘCIE ZMONTOWANE ELEKTRONICZNIE; FOTOGRAFIA POKAZUJE, JAK DZIĘKI ELEKTRONICZNEMU OPRACOWANIU OBRAZU POŁĄCZONEMU Z FOTOGRAFIĄ TRADYCYJNĄ MOŻNA ZASTĄPIĆ DROGI RETUSZ, LUB TECHNICZNIE INTERESUJĄCY, ALE ESTETYCZNIE ZBĘDNY TOUR-DE-FORCE.

Widok z boku

Elektronicznie komponowany obraz,

aby rozjaśnić cienie. Podobnie prosto

bardziej nawet niż konwencjonalna,

wykonano pierwsze zdjęcie liści: ściana

podwójna ekspozycja, istnieje przede

pokryta bluszczem i oświetlona porannym

wszystkim w wyobraźni fotografa. Proces

światłem. I wtedy zaczęła się zabawa...

tworzenia takiego obrazu jest

Ze zdjęcia liści starannie wybrano

prowadzeniem do efektu, który widzi

odpowiedni fragment, połączono go z

tylko autor.

fotografią modelki i elektronicznie dodano

Pierwsze zdjęcie modelki wykonano

do tła kolory; ale, tak jak mówi autor,

klasycznie - modelka ustawiona na białym

bardzo trudno jest opisać elektroniczny

ocienionym tle oświetlona 3000 Ws soft

proces kompilowania wykonany za

box (na lewo od aparatu) z dużym

pomocą Paintbox.

ekranem, osłaniającym kamerę z prawej,

Komentarz autora zdjęć: Jest to zdjęcie skomplikowane, wymagające elektronicznego opracowania.

fantazja

37

38 wdzięk i uroda

fantazja 39

Fotograf: Marc Joye Klient: plakat promocyjny

K O B I E T A

S A M U R A J

Modelka: Edith Makijaż i uczesanie: Mariene Aparat: 4x5 cali Obiektyw: 150 m m , Sinar, filtr 80A Ekspozycja: f/16 - 1/2 ( = P I 9 ) x2 (podwójna ekspozycja) Oświetlenie: elektroniczny flesz Film: Kodak Ektachrom 100 Rekwizyty i aranżacja: arkusze papieru, miecz samuraja. Grecki portal namalowany sprayem na tle.

Widok z góry

Z CHWILĄ WPROWADZENIA TECHNIK ELEKTRONICZNYCH, ŁATWO DOJŚĆ DO STWIERDZENIA, ŻE JEDYNYM SPOSOBEM UZYSKANIA PODOBNYCH DO TEGO ZDJĘĆ JEST UŻYCIE DROGIEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO. JEDNAK, JAK POKAZUJE MARC JOYE, MOŻNA OSIĄGNĄĆ TO SAMO W SPOSÓB TRADYCYJNY.

Widok z boku

W pierwszej ekspozycji zawarte jest już

drugą ekspozycję, zrobiono kilka zdjęć

wszystko z wyjątkiem dwóch półprze-

motywu. Na drugą ekspozycję składają się

źroczystych, falujących płaszczyzn, Choć

dwa arkusze papieru umieszczone na tle

modelka wydaje się unosić w powietrzu

czarnego welwetu i podtrzymywane

na arkuszu papieru lub tkanianie, to

przez statywy do lamp tak, aby sprawiały

w rzeczywistości stoi na ukrytej pod

wrażenie unoszenia się na lekkim wietrze.

arkuszem podstawie. Miękkie światło

Zostały one oświetlone także za pomocą

na lewo od apratu jest źródłem głównego

soft box, na prawo od aparatu, ale

oświetlenia, a duży ekran umieszczony

z zastawką ustawioną tak, aby przód

z drugiej strony modelki daje pewien

każdego arkusza był lepiej oświetlony niż

stopień wypełnienia. Zanim wykonano

jego pozostała część.

Komentarz autora zdjęcia:

Chciałem uzyskać wrażenie żeglowania kobiety samuraja, która żegluje na arkuszu papieru w jakiejś nierealnej przestrzeni.

40 wdzięk i uroda

fantazja

41

Fotograf: Jordi Morgadas Klient: praca własna

KWIAT

I

D Z I E W C Z Y N A

Modelka: Teresa Aparat: 35 mm Obiekt/w: 105 mm i 50 mm makro (podwójna ekspozycja) Ekspozycja: f/11 (obie ekspozycje) Oświetlenie: elektroniczny flesz: w każdej ekspozycji 1 lampa, 2 soft box, 1 z niebieskim filtrem. Film: Kodak Ektachrome EPR 64

soft box

Rekwizyty i aranżacja: tło z czarnej tkaniny

aparat 35 mm

Widok z góry

JEST TO RODZAJ FOTOGRAFII, JAKĄ WIELU FOTOGRAFÓW CHCE WYKONAĆ, ALE NIEWIELU ROBI TO Z TAKIM POWODZENIEM JAK AUTOR ZAMIESZCZONEGO ZDJĘCIA PODWÓJNE EKSPOZYCJE WYKONYWANE APARATEM SĄ ZAMIERZENIEM, W KTÓRYM WIELU FOTOGRAFOM NIE UDAJE SIĘ OSIĄGNĄĆ OCZEKIWANEGO REZULTATU.

Widok z boku

Osiągnięcie takiego efektu jest jeszcze

umieszczonym dokładnie nad modelką.

trudniejsze z aparatem 35 m m , którego

Światło zostało przepuszczone przez

matówka jest za mała (i często zbyt

niebieski filtr i użyto obiektywu 105 m m .

delikatna), aby coś na niej zaznaczyć;

Dziewczyna została sfotografowana na tle

używając aparatu 4x5 cali lub większego,

czarnego materiału, aby otrzymać

znacznie łatwiej położyć na matówce folię

wyraźniejszą drugą ekspozycję. Czarny

i zaznaczyć na niej miejsce różnych

welwet „nie czyta się" jeżeli obiekt jest

elementów; kratkowana matówka też

prawidłowo naświetlony. Ekspozycja

znacznie ułatwia to zadanie.

kwiatu została wykonana z użyciem

Pierwsze ujęcie zostało oświetlone soft box, o wymiarach 100x 100 cm,

mniejszego, 50x50 cm, soft box, aby osiągnąć możliwie równe oświetlenie.

Komentarz autora zdjęcia: Główny problem dotyczący tego zdjęcia, poza nastrojem i wyrazem estetycznym samego obrazu, to trudność wykonania. Podwójna ekspozycja na tym samym diapozytywowym materiale, z użyciem różnych obiektywów i zupełnie różnych źródeł światła, była trudna w realizacji.

42 wdzięk i uroda

fantazja

43

Fotograf: Massimo Robecchi

MOTYL

Asystenci: Bettina Muller, Teresa La Grotteria Klient: Dansilar-Collants Przeznaczenie: magazyn i tablice reklamowe Modelka: Giovanna Mazzi Dyrektor artystyczny: Claudia Platania Agencja: G&R Associati, Milano Aparat: 6x7 cm Obiektyw: 110 mm Ekspozycja: 8 sek. przy f/16 Oświetlenie: Elektroniczny flesz i H M I ; soft box 60x120 i 2 x H M I światło dzienne, aby uchwycić ruch tkaniny. Film: Kodak Ektachrome EPP ISO 100 Rekwizyty i aranżacja: szelki spadochronowe; wiatrak; barwna tkanina (i rajstopy); jako tło czarna tkanina.

"ODWIESZENIE MODELKI NA SZELKACH SPADOCHRONOWYCH I UŻYCIE WIATRAKA, ABY ROZWIAĆ Widok z góry

„SPÓDNICĘ" KU GÓRZE, NIE ZDARZA SIĘ CZĘSTO, ALE JEST TO PRAWDOPODOBNIE JEDYNY SPOSÓB OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONEGO TU EFEKTU.

Soft box umożliwił podstawową

Główna trudność tego zdjęcia polega

ekspozycję, nie uchwycił jednak

na umiejętnym zorganizowaniu pracy.

trzepotania rozwianej tkaniny; pozwoliło

W momencie, kiedy pomysł jest już

to na mniej więcej 8 sekund dodatkowego

opracowany, potrzeba pewnej liczby

światła z HMI; samo tylko światło HMI

eksperymentów, aby dopracować

dałoby zbyt poruszony obraz zarówno

szczegóły. Najtrudniej prawdopodobnie

nóg, jak i tkaniny. Studio musi być

znaleźć szelki spadochronowe; potem

oczywiście całkowicie ciemne.

zamocować je w suficie studia i znaleźć modelkę gotową w nich zawisnąć.

Widok z boku

Komentarz autora zdjęcia: Motyl jest stylizowanym logo klienta, a więc potrzebowaliśmy efektu motyla. Użycie elektronicznego flesza i HMI zapewniło prawidłową równowagę pomiędzy ostrością nóg modelki a iluzją ruchu „skrzydeł".

44

wdzięk i uroda

fantazja

45

Fotograf: Giancarlo Mecarelli Klient: Strategia

K O L O R O W Y

P A P I E R

Przeznaczenie: publikacja Modelka: Dusien Ferreria Santos Makijaż: Agata Branchina Dyrektor artystyczny: Giancario Mecarelli i R M Delmotte Stylista: Max Aparat: 6x7 cm

soft box standardowa lampa z plastrem miodu

Obiektyw: 180 mm Ekspozycja: f/22 standardowa lampa z plastrem miodu i wrotami ze skrzydełkami

Oświetlenie: Elektroniczny flesz: 4 lampy. Soft bcot, 2 światła na tło, oba z plastrem miodu, jedno z wrotami ze skrzydełkami, i światło na głowę. Film: Kodak EPP Ektachrome ISO 100 Rekwizyty i aranżacja: papierowy strój; papierowe tło.

aparat 6x7 cm standardowa lampa z plastrem miodu

GiANCARLO MECARELLI JEST BARDZO CENIONYM FOTOGRAFEM ZE WZGLĘDU NA POSIADANE Widok z góry

UMIEJĘTNOŚCI PRZEKSZTAŁCANIA NIEWIZUALNYCH POMYSŁÓW W OBRAZY. FOTOGRAFIAJEST ILUSTRACJĄ DO GŁÓWNEGO ARTYKUŁU W CZASOPIŚMIE STRATEGIA; TEMATEM TEGO ARTYKUŁU JEST UŻYCIE PAPIERU JAKO ŚRODKA W KOMUNIKOWANIU, REKLAMIE I W MARKETINGU.

Duży soft box umieszczono pod kątem

klowna, pojawiającego się nagle w jasnym

45 stopni w stosunku do modelki, na lewo

świetle sceny.

od aparatu, jako światło główne. Kąt

Widok z boku

Tło jest oświetlone dwoma Evenlites,

45 stopni pozwala wyeliminować ekran:

aby modelka wyróżniała się na nim; ważna

modelka jest odpowiednio oświetlona, ale

jest dość duża odległość (ponad 3 metry)

jej lewe udo (po prawej aparatu) wsiąka w

pomiędzy modelką a tłem. Ten właśnie

ciemne tło. Przez dodanie górnego światła

wymóg przestrzeni jest powodem, dla

uzyskano efekt niemal średniowiecznego

którego takie zdjęcia trudno wykonać bez dużego studia.

46 wdzięk i uroda

fantazja 47

Fotograf: Al Hamdan & Zivani Klient: De Millus Lingerie Przeznaczenie: magazyn reklamowy

C Z A R N A

K O R O N K A

Modelka: Andrea Medeiros Makijaż i uczesanie: Ines C o s t a

Kierownik produkcji: Hyran Matheus F. Guarind Dyrektor artystyczny: Cartos A. Mota Aparat: 6x7 cm

ekran

reflektor

Obiektyw: 250 mm Ekspozycja: f/32

Oświetlenie: elektroniczny flesz: dwie lampy; duży soft box plus spot Film: Fuji RDP ISO 100 Rekwizyty i aranżacja: tło z czarnego welwetu

Soft box

Widok z góry ISTNIEJE WIELE SPOSOBÓW REKLAMY BIELIZNY, A ZABAWA MOŻE BYĆ JEDNYM Z NAJBARDZIEJ EFEKTYWNYCH, TAKJAK POKAZUJE TO AL H A M D A N , MODELKA WIE, ŻE JEST OŚWIETLONA I EKSPONUJE SWĄ URODĘ; JEST ATRAKCYJNA I JEST TEGO ŚWIADOMA, ALE NIE MA W NIEJ KOKIETERYJNEJ ULEGŁOŚCI.

Główne światło stanowi tu nie 750 Ws

Widok/ boku

spot, lecz ustawiony na prawo od aparatu,

w rzeczywistości fragmentem większej

lekko ku przodowi modelki, pod kątem

kompozycji, w której widać mężczyznę

około 60 stopni, duży i mocny

trzymającego spot. Nie jest on

(100x200 cm, 3000 Ws) soft box.

asystentem, lecz drugim modelem,

Zapewnia on równe, miękkie oświetlenie

a para znajduje się w łóżku. Można to

całości, nie kolidujące z mocnym kon-

zobaczyć na schemacie oświetlenia,

trastem światła efektowego. Interesujące

choć użycie światła głównego zostało już

jest zaprezentowane użycie światła

wyżej wyjaśnione.

efektowego w roli oświetlenia głównego.

48 wdzięk i uroda

Zaprezentowana fotografia jest

Fotograf: Gunther Uttendorfer

E W A

Klient: Sylvia Hahn Lingerie Przeznaczenie: PR, publikacja Modelka: Eva Baumann (paryska agencja Elite) Makijaż uczesanie: Monika Wittig - Kuhr Aparat: 35 mm Obiektyw: 55 mm Ekspozycja: f/5.6

standardowa lampa

Oświetlenie: elektroniczny flesz; 3 lampy Film Polaroid Polapan ISO 125 Rekwizyty i aranżacja: prysznic zbudowany w studio z drewnianych płyt pokrytych

standardowa lampa z dyfuzorem

wodoodporną tapetą, bateria prysznicowa, wąż i brodzik. Zapewniona ciepła woda!

aparat 35 mm standardowa lampa elektroniczna z dyfuzorem Widok z góry T EN PEŁEN EKSPRESJI OBRAZ POKAZUJE, JAK RÓŻNE MOGĄ BYĆ UPODOBANIA W ZALEŻNOŚCI OD REGIONU; W NIEKTÓRYCH CZĘŚCIACH ŚWIATA ZDJĘCIA TAKIE NIE ZNALAZŁYBY UZNANIA W OCZACH DYREKTORÓW ARTYSTYCZNYCH CZY KLIENTÓW, PONIEWAŻ MIELIBY MIESZANE UCZUCIA. NATOMIAST w NIEMCZECH i WIELU INNYCH KRAJACH SĄ ONE WYSOKO CENIONE.

Widok z boku

Jak to często bywa, trudności przy wyko-

wystarczająco daleko od brodziku i od

naniu tej fotografii miały charakter organi-

siebie. Rozproszone światła kierunkowe,

zacyjny: należało zbudować działający pry-

znajdujące się na prawo od aparatu,

sznic, z doprowadzeniem ciepłej wody,

zostały ustawione w odległości około

aby modelka nie zmarzła, trzeba też było

5 metrów od obiektu; ale tylne światło,

ustawić na podłodze brodzik tak, aby wo-

oświetlające głowę, znajdowało się około

da się nie rozlewała; opróżnianie go odby-

80 cm nad modelką. Zapewniło ono

wało się niestety wiadrami.

oświetlenie włosów i mocny, wyraźny

Ważne było także bezpieczeństwo:

kontrast. Prysznic został zmontowany tak,

elektroniczny flesz jest wrażliwy na wodę,

aby woda nie rozpryskiwała się poza

a więc obie lampy należało umieścić

brodzik.

Komentarz autora zdjęcia: Nie było to fatwe do fotografowania, ale była to dobra zabawa. Musieliśmy pracować szybko, ponieważ nawet przy ciepłej wodzie modelka marzła, a jej makijaż rozpływał się, pomimo że był „wodoodporny". Ujęcie wymagało także starannej reżyserii (i dobrej modelki), aby nie było zbyt „seksowne" czy miało charakter pornografii.

50 wdzięk i uroda

fantazja 51

Fotograf: Colin Thomas

Z Ł O T Y

Klient: eksperymentalna praca własna

AKT

Modelka: Kate Charman (Mathews & Powell) Makijaż i uczesanie: Paula Mann (Carol Hayes) Aparat: 6x6 cm Obiektyw: 180 mm Film: Kodak Ektachrome EPX 100 Ekspozycja: 1/125 przy f/8 Oświetlenie: elektroniczny flesz: 4 lampy. 2 soft box, odbite światło 2 standardowych lamp. Rekwizyty i aranżacja: malowany na złoto manekin wystawowy; malowane, płócienne tło.

Widok z góry

MODELKA I MANEKIN WYSTAWOWY ZOSTAŁY SFOTOGRAFOWANE W POZACH NA TYLE IDENTYCZNYCH NA ILE TO MOŻLIWE, PO CZYM OBA ZDJĘCIA OPRACOWANO W KOMPUTERZE 486/66 DX2 z 64 MB RAM, ZA POMOCĄ PROGRAMU .PHOTOSHOP"; NASTĘPNIE PRZERZUCONO OPRACOWANY KOMPUTEROWO OBRAZ NA FILM FORMATU 4X5 CALI.

Być może jest to zaskakujące, że modelka

Widok z boku

Światło główne pochodzi z dwóch

i manekin były sfotografowane jednocze-

kierunków: patrz na refleksy po obu

śnie, obok siebie, przed elektronicznym

stronach postaci modelki. Światło dwóch

opracowaniem, w którym posłużono się

standardowych lamp odbijają dwa ekrany

zniekształceniem obrazu, klonowaniem,

w kształcie litery L, o wymiarach

wybiórczym kopiowaniem i tak dalej.

120x240 cm każdy; tło oświetlają dwa soft

Zdjęcie to pokazuje wyraźnie, że elektro-

box ustawione pod kątem 45 stopni do osi

niczna manipulacja nie musi oznaczać

aparat/model, co stanowi klasyczny zestaw

gorszej jakości obrazu, jak często dzieje się

oświetleniowy do reprodukcji płaskich

w przypadku użycia niskiej klasy

oryginałów. Oba soft box przesłonięte

komputera i tanich urządzeń

zostały niebieską folią, aby wzmocnić błękit

towarzyszących.

i jego kontrast z barwą złotej farby.

Komentarz autora zdjęcia:

Wykonałem to zdjęcie, aby sprawdzić działanie mojego nowego sprzętu elektronicznego, chciałem, aby obraz rzucał się w oczy.

52 wdzięk i uroda

fantazja 53

Fotograf: Benny De Grove Przeznaczenie: praca własna/wystawa/publikacja

UWIĘZIONA

SPRAWIEDLIWOŚĆ

Modelka: Annick Stylizacja: Ann De Temmerman Aparat: 8x10 cali Obiektyw: 320 mm Ekspozycja: f/22 Oświetlenie: elektroniczny flesz: 2 lampy. I soft

aparat 8x1 Ocali

softbox

standardowa lampa

box, I lampa oświetlająca tło Film: Polaroid transfer Rekwizyty i aranżacja: maska, sznur i malowana tkanina jako tło

ekran

Widok z góry

PRACA

BENNY DE GROVE POKAZUJE JAK IDEALIZOWANA, GŁADKA W WYRAZIE FOTOGRAFIA MOŻE

JEDNAK WYWOŁYWAĆ GŁĘBSZĄ REFLEKSJĘ. OPIS WPROST - ZWIĄZANA I ZAMASKOWANA DZIEWCZYNA SUGERUJE ZDJĘCIE NALEŻĄCE DO KATEGORII OMAWIANYCH TU FANTAZJI. FOTOGRAFIA TA JEST REMINISCENCJĄ MALARSTWA WIELKIEGO SURREALISTY RENE MAGRITTE'A

Światło padające na postać jest typowym

prawie niknie w cieniu, podkreślając

światłem dziennym, uzyskanym za

tajemniczą, pełną skupienia atmosferę

pomocą ustawionego po lewej stronie

zdjęcia.

kamery soft box o wymiarach 80x80 cm, Widok z boku

Osobne źródło światła, nieco ponad

w odległości około metra od modelki; z

krawędzią ekranu, oświetla tło; jak zwykle

drugiej strony modelki znajduje się biały

potrzebna jest odpowiednia odległość

ekran eliminujący powstawanie cieni.

pomiędzy modelką a tłem. Użycie

Ekran ustawiony jest pod odpowiednim

Polaroid transfer wyjaśnia bogate, lecz

kątem, aby nie likwidował cieni; dolna

dziwnie zmienione kolory zarówno

partia ciała modelki (na prawo od kamery)

modelki, jak i tła.

Komentarz autora zdjęcia: Tajemniczość zdjęcia uzyskana jest w dużej mierze dzięki kontrastowi i obecności partii ciemnych, wypełniających obraz. Zdjęcie to było publikowane w magazynie fotograficznym Focale.

54 wdzięk i uroda

fantazja

55

Studia postaci, przedstawienia aktu lub częściowo okrytego ciała ludzkiego, są od wieków głównym tematem sztuk pięknych. Nie uniknęła tego i fotografia - już około roku 1850 tematytka ta zaczyna się pojawiać na zdjęciach. W tej dziedzinie właśnie, bardziej niż w jakiejkolwiek innej, rozgorzała najgłośniejsza i najdłuższa bitwa o to, czy fotografia może być sztuką. Protagoniści żądali jasnej odpowiedzi, która byłaby zawsze aktualna. Prawdą natomiast jest, że spór o to, czy fotografia to sztuka, jest tak samo bezsensowny jak upieranie się, że kamień jest sztuką, ponieważ można z niego wykuć rzeźbę, lub że nie jest sztuką, gdyż każdy może rzucić kamieniem. Każdy, kto interesuje się studium postaci, może być oceniony według starego żartu o fotografach nie mających filmu w aparacie i nabywcach niewiele znających się na sztuce, ale wiedzących co się im podoba. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi w tej spornej kwestii, poza współczesną tautologią, że sztuka jest tym co stworzy artysta. Warto zauważyć, że większość zdjęć w tym rozdziale to „praca własna", „praca do portfolio" lub „praca na wystawę". Niektóre zdjęcia o charakterze wyraźnie komercyjnym prezentowałyby się równie dobrze w galerii.

Fotograf: Jordi Morgadas

PORTRET

N U R I I

Klient: praca własna Modelka: Nuria Galindo Makijaż i uczesanie: Susana Muńoz Obiektyw: 150 mm Ekspozycja: 1/30 sek. przy f/11

podwójny soft box

Oświetlenie: światło żarowe: 3 lampy. 2 soft box

standardowa lampa

100x100 cm, 1 lampa oświetlająca tło Film: Kodak Ektachrome EPR 64 Rekwizyty i aranżacja: białe papierowe tło

Widok z góry

aparat 6x7 cm

zastawka

POŁĄCZENIE ŚWIATŁA SZTUCZNEGO Z FILMEM DO ŚWIATŁA DZIENNEGO CZĘSTO OKAZUJE SIĘ SZCZEGÓLNIE ODPOWIEDNIE DLA FOTOGRAFII AKTU LUB PÓŁAKTU. DZIEJE SIĘ TAK DLATEGO, ŻE CIEPŁE CZERWONAWOŻOŁTE TONY PRZYPOMINAJĄ ŚWIATŁO OGNIA Z JEGO SYMBOLIKĄ PRZYWODZĄCĄ NA MYŚL DOM, WYGODĘ, ODPRĘŻENIE I BEZPIECZEŃSTWO. SĄ TO ATAWISTYCZNE UCZUCIA, WYWODZĄCE SIĘ Z CZASÓW, GDY SCHRONIENIEM BYŁA JASKINIA.

Widok z boku

Choć użycie żarowych soft box nie jest

modelki, na lewo od aparatu, uzyskał

częste ze względu na wytwarzaną przez

naturalnie wyglądające, lecz kontrastowe

nie wysoką temperaturę, to jednak można

światło przypominające światło

się nimi posłużyć; można również

zachodzącego słońca lub blask ognia.

wykorzystać modelujące światło lampy

Duża czarna zastawka chroni tło przed

elektronicznej. Do tego zdjęcia Jordi

niepożądanym światłem dwóch soft box

Morgadas użył dwóch soft box, każdy o

i pozwala na osobne, walorowe i ciepłe

powierzchni I metra kw., aby uzyskać to,

jego oświetlenie; jest to efekt światła

co nazywa „kolumną światła" dwa metry

słońca zaglądającego do jaskini lub blask

szeroką i metr wysoką. Umieszczając je

ognia. Całość emanuje atmosferą

pod kątem 45 stopni w stosunku do

intymności i odprężenia.

Komentarz autora zdjęcia:

Jest to moja wizja Nurii Galindo, słodkiej, beztroskiej i zmysłowej.

58 wdzięk i uroda

studia postaci 59

Fotograf: Andrew Gordon Hobbs

U R O K

Klient: Marie Vasalo

M O D Y

Przeznaczenie: zdjęcie próbne; propozycja reklamy dżinsów firmy Lisa-Ho Modelka: Selena (Vieviens Models, Sydney) Makijaż: Tania Travers z SPOTT Aparat: 35 mm Obiektyw: 105 mm Ekspozycja: prawdopodobnie 1/60 przy f/5.6 Oświetlenie: światło żarowe: pojedynczy 2K spot Film: Kodak Tri-X ISO 400 Rekwizyty i aranżacja: biała ściana

Widok z góry aparat 35 mm

lampa żarowa

CHOĆ MIAŁ DO DYSPOZYCJI DUŻE STUDIO, ANDREW GORDON HOBBS WYBRAŁ CIEŃ MODELKI NA BIAŁEJ ŚCIANIE. To CO DLA NIEGO BYtO WYBOREM, DLA POSIADACZA MNIEJSZEGO STUDIA MOŻE BYĆ KONIECZNOŚCIĄ

Widok z boku

Celem było stworzenie wrażenia ostrego

jest taka, że film ten dysponuje szerszym

słonecznego światła; i rzeczywiście, obraz

zakresem naświetleń niż materiał

atrakcyjnej dziewczyny, ubranej tylko w

przeznaczony do fotografii barwnej; nie

parę dżinsów, wspartej o zalaną słońcem

ma przy tym ryzyka prześwietlenia lub

ścianę ma zakodowane w sobie pewne

zablokowania cieni. Skóra dziewczyny

oddziaływanie.

wysmarowana oliwką lśni, co dodaje

Pojedynczy, 2K, spot żarowy

kontrastu, a dzięki nisko ustawionemu

ustawiony parę metrów od modelki, dał

aparatowi zaakcentowana została długość

pożądane w tym wypadku bardzo

jej nóg, jak również ciało przybrało

kierunkowe światło; korzyść z

bardziej dominującą pozę.

fotografowania na materiale czarno-białym

Komentarz autora zdjęcia: Wykonanie dla klienta zdjęcia próbnego umożliwia fotografowanie według własnej koncepcji zamiast kopiowania wzorów agencji.

60 wdzięk i uroda

studia postaci 61

Fotograf: Benny De Grove Klient: praca własna/wystawa

POWRÓT

DO

Z R Ó D E Ł

Modelka: Annick Aparat: 8x10 cali Obiektyw: 320 mm Ekspozycja: nie zanotowana Oświetlenie: elektroniczny flesz: soft box umieszczony nad modelką, tło oświetlone oddzielnie. Ekran pomiędzy modelką a kamerą Film: Polaroid Image Transfer

softbox

aparat 8x10 cali

Rekwizyty i aranżacja: malowana tkanina jako tło

standardowa lampa

Widok z góry

ekran

UZASEM WYDAJE SIĘ, ŻE KSIĄŻKA TA MÓWI BARDZIEJ O ŁAMANIU REGUŁ, NIZ O ICH PRZESTRZEGANIU. DZIEJE SIĘ TAK ZAWSZE, GDY MA SIĘ DO CZYNIENIA Z WYBITNYMI FOTOGRAFAMI, ZWYKŁY, UMIESZCZONY W GÓRZE SOFT BOX TO COŚ, CZEGO PRAWIE NIGDY NIE UŻYWA SIĘ DO OŚWIETLENIA AKTU - ALE W TYM PRZYPADKU OKAZAŁO SIĘ, ŻE JEST TO POMOCNE.

Plecy modelki są na granicy prześwietlenia;

wykonania transferu odegrał znaczącą rolę

trochę dłuższa ekspozycja i byłyby

w kolorystyce i fakturze obrazu.

wypalone. Ekspozycja osiąga więc Widok z boku

Główne światło stanowi 180x 120 cm

maksimum, które pozwala jeszcze na

soft box, 6400 Ws, umieszczony około

zachowanie detalu. Z drugiej strony daje

2 m ponad plecami modelki; ekran

zadziwiający efekt „high-key" dla tak

ustawiony pod kątem 45 stopni w

nastrojowo oświetlonego zdjęcia,

stosunku do podłogi odbija światło z soft

podkreślając przy tym żywe barwy

box na bok modelki i maksymalnie

malowanego tła. Co ważniejsze, takie

rozjaśnia cienie.

oświetlenie sprawia, że papier użyty dla

Komentarz autora zdjęcia:

Kruchość modelki jest zaakcentowana prześwietleniem pleców tak, że nawet cienie sq bardzo delikatne. Dużą rolę odgrywa tu kolor papieru, na którym wykonano odbitkę.

62 wdzięk i uroda

studia postaci 63

Fotograf: Judith Vizcarra Puig

SAMOTNA

Klient: praca do portfolia Modelka: Judith Angrill Makijaż: Ruth Vizcarra Aparat: 6x7 cm Obiektyw: 180 mm Ekspozycja: f/22 Oświetlenie: elektroniczny flesz: 5 lamp, spot jako światło główne

spot

standardowa lampa

lamp.

Film: Fuji Rekwizyty i aranżacja: białe tło i podest

Widok z góry aparat 6x7 cm

softbox

ZASKAKUJĄCE JEST, ŻE CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ TEJ DOSKONALE WYKONANEJ FOTOGRAFII AKTU, JEST SKOMPLIKOWANE OŚWIETLENIE. ZDJĘCIE JEST ZARÓWNO BARDZO TRADYCYJNE, JAK I BARDZO WSPÓŁCZESNE. UŻYCIE NIE MNIEJ N I Ż TRZECH LAMP W CELU OŚWIETLENIA MODELKI I DWÓCH, ABY OŚWIETLIĆ TŁO, ŚWIETNIE WYDOBYWA PRZESTRZENNOŚĆ I OKREŚLA KSZTAŁT.

Widok z boku

Bardzo nowoczesna fryzura modelki w tak

daje tę samą ekspozycję - f/22. Efekt

pięknie zaprojektowanym i wykonanym

przypomina w pewien sposób działanie

zdjęciu jest niemal szokująca, ale kontrast

ogromnej, zakrzywionej wanny świetlnej,

ten pokazuje, jak dobre rozumienie

ale wprowadza także cienie i modelunek,

techniki oświetlenia pomaga rozwiązać

które nie zaistniałyby w innym układzie.

niemal każdą trudną sytuację .

Dokładne wyważenie trzech świateł, aby

Dziewczynę oświetlono spotem

nie rzucały krzyżujących się cieni, zabiera

ustawionym tuż po lewej stronie aparatu,

dużo czasu, ale jest sprawą zasadniczą.

aby uzyskać ekspozycję f/22, natomiast

Tło jest oświetlone o jedną przysłonę

pozostałe światła dodatkowe ustawione

jaśniej niż postać (mierzone światło

po obu stronach modelki, pod kątem

padające), aby uzyskać prawdziwy efekt

45 stopni, znajdują się w odległości, która

dominującego światła głównego.

Komentarz autora zdjęcia:

Cechą charakterystyczną tej fotografii jest prostota tonów i kształtów skontrastowana z detalem kwiatów.

64 wdzięk i uroda

studia postaci 65

Fotograf: Jordi Morgadas Klient: T G D Tarragona Disseny

S Ł O D K A

I

Ł A G O D N A

Przeznaczenie: plakat reklamowy Modelka: Karin Makijaż i uczesanie: Susana Muńoz Kierownik artystyczny: Jose Maria Rovira Aparat: 35 mm

Obiektyw: 105 mm z Softar II

podwójny soft box

Ekspozycja: 1/8 sek. przy f/8 Oświetlenie: żarowe - 2 soft box 100x 100 cm Film: Kodak Ektachrome EPR 64 Rekwizyty i aranżacja: tkanina; tło z malowanej tkaniny

aparat 35 mm ekran

Widok z góry

i KLASYCZNY AKT, WYKONANY JAKO REKLAMA TKANIN DEKORACYJNYCH, PREZENTUJE PIĘKNE, ŁAGODNE POŁĄCZENIE AKTU, DRAPERII I OŚWIETLENIA.

Światło elektronicznej lampy może być

Widok z boku

Ponieważ światła modelujące fleszy nie

użyte jako samodzielne źródło światła.

zapewniają zbyt mocnego oświetlenia,

Dwa soft box o wymiarach jednego metra

ekspozycje są z konieczności długie; w tym

kwadratowego ustawiono jeden na

wypadku, ze względu na przesłonę f/8,

drugim, aby uzyskać jeden, duży soft box,

zapewniają wystarczającą głębię ostrości,

dwa metry wysoki i metr szeroki;

należało wybrać 1/8 sek. jako czas naświe-

ustawiono go na lewo od aparatu; na

tlania, Narzuca to pewne ograniczenia

prawo od aparatu, tuż za kadrem,

zdjęciom, które można wykonać z tego

ustawiono duży ekran w celu rozjaśnienia

rodzaju oświetleniem, choć zwykle używa się ekspozycji 1/4 lub nawet 1/2 sekundy.

Komentarz autora zdjęcia:

Celem zdjęcia było stworzenie atmosfery łagodności i miękkości współgrającej z naturą tkaniny.

66 wdzięk i uroda

studia postaci 67

Fotograf: Gerard de St. Maxent

REKLAMA

Klient: Rossi Partners

LEKU

Przeznaczenie: reklama prasowa Modelka: Catherine Makijaż i uczesanie: Stephanie Doratiotto Aparat: 35 mm Obiektyw: 210 mm Ekspozycja: f/11

softbox

Oświetlenie: elektroniczny flesz: 2 lampy. 1 soft box 150x150 cm, 1 lampa dla oświetlenia tła. Film: KodakTri-X I S O 4 0 0 Rekwizyty i aranżacja: tkanina owijająca biodra modelki, papierowe tło.

aparat 35 mm

ekran Widok z góry

MOŻE JEST TO ZASKOCZENIEM, ALE TO ZDJĘCIE JEST JEDYNĄ RĘCZNIE KOLOROWANĄ FOTOGRAFIĄ POKAZANĄ W TEJ KSIĄŻCE. DO PEWNEGO STOPNIA OŚWIETLENIE JEST PODPORZĄDKOWANE PRACY WYKONANEJ PO ZROBIENIU ZDJĘCIA; ALE BEZ DELIKATNEJ TONALNOŚCI UZYSKANEJ DZIĘKI UMIEJĘTNEMU OŚWIETLENIU, WŁAŚCIWEGO EFEKTU W PÓŹNIEJSZYM KOLOROWANIU ZDJĘCIA BYŁOBY NIEMOŻLIWE.

Widok z boku

Zdjęcie pokazuje także jak fotografie, które

schemat: duży soft box ustawiony pod

dawniej byłyby nie do zaakceptowania w

kątem 45 stopni w stosunku do modelki,

wydawnictwach specjalistycznych , są dziś

na lewo od aparatu, tu uzupełniony

uznawane jako element reklamy,

ekranem rozjaśniającym cienie, w prze-

Zaprezentowane tu zdjęcie, pochodząe z

ciwieństwie do niektórych, wcześniej

kampanii reklamującej leki na żołądek,

zaprezentowanych przykładów. Tło jest

byłoby jeszcze nie dawno odrzucone, ze

oświetlone małym fleszem.

względu na odsłonięty fragment piersi modelki. Oświetlenie odzwierciedla znany już

Czarno-biała odbitka była tonowana, a tkanina wokół bioder modelki ręcznie podkolorowana.

Komentarz autora zdjęcia: Umiarkowanie eksponowana nagość ukazuje „dobrze się mający" i atrakcyjny brzuch dzięki używaniu reklamowanego leku.

68 wdzięk i uroda

studia postaci 69

Fotograf: Nigel Shuttleworth

AKT

Klient praca własna/publikacja Modelka: Lisa Aparat: 6x4,5 cm Ekspozycja: f/11 Oświetlenie: elektroniczny flesz: pojedyncza lampa 500 w/s z soft box 50x50 cm

soft box z ze skrzydełkami

Film: Fuji RDP1OO Rekwizyty i aranżacja: krzesło kuchenne; czarny wetwet jako tło

Widok z góry kamera 6x4,5 cm

A

ABY TEGO RODZAJU POZA NIE BYŁA ODEBRANA JAKO ZWYKŁA PORNOGRAFIA, SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ

NALEŻY POŚWIĘCIĆ ROLI ŚWIATŁA; SPOKOJNA EKSPRESJA MODELKI I FAKT, ŻE „NIE WIDAĆ ZA DUŻO" CZYNI Z TEGO ZDJĘCIA POŻYTECZNE ĆWICZENIE W TECHNICE OŚWIETLENIA.

Ten rodzaj oświetlenia nie wymaga

Widok z boku

Aby ukierunkować światło, nie

dużego studia, może więc być

zmniejszając jednocześnie tak istotnej jego

powtórzony w pokoju o zupełnie

miękkości, Nigel Shuttleworth okleił górę i

skromnych rozmiarach, Czarny welwet

boki soft box kwadratami czarnego

użyty jako tto usuwa problem cieni - po

kartonu o wymiarach 50 cm .

prostu ich nie widać. Jedynym

Pomimo dominującej skromności,

oświetleniem tła jest światło główne i

zdjęcie jest naładowane erotyzmem

dlatego tło jest na tyle ciemne, że nic się

wywołanym samą pozą i skierowanym

na nim nie rejestruje.

wprost w kamerę spojrzeniem modelki

Komentarz autora zdjęcia:

Niecodzienne studium aktu z oświetleniem kreującym erotyczny, pełen nastroju obraz pięknej dziewczyny. 70 wdzięk i uroda

studia postaci 71

A K T3

Fotograf: Massimo Robecchi Asystent: Teresa La Grotteria Klient: przegląd bieliźniarski (czasopismo) Przeznaczenie: artykuł wstępny i okładka Modelka: Madi Postilioni Makijaż i uczesanie: Gianluca Rolandi Dyrektor artystyczny: Daniele Re Aparat: 35 mm Obiektyw: 50 mm Ekspozycja: 1/2 sek. przy f/11 Oświetlenie: elektroniczny flesz (1 lampa) + słońce Film: Polaroid Polapan Rekwizyty i aranżacja: recepcja studio fotograficznego

Widok z góry

PROWOKUJĄCA I JEDNOCZEŚNIE BEZBRONNA MODELKA PATRZY W DÓŁ, NA KAMERĘ. PÓŁSEKUNDOWE NAŚWIETLENIE Z RĘKI POWODUJE LEKKĄ NIEOSTROŚĆ OBRAZU, ALE FLESZ WYSTARCZAJĄCO SZYBKO ZATRZYMUJE RUCH, ABY ZACHOWAĆ OSTROŚĆ FAKTURY CZARNEJ KORONKI I BLASK OCZU MODELKI.

Widok z boku

Trzeba być odważnym fotografem, aby

zatrzymywania ruchu i światła słonecznego

zdecydować się na utrzymanie aparatu

jako światła wypełniającego. I to właśnie

w ręku w czasie 1l2 sekundowej

zrobił Massimo Robecchi; użył soft box

ekspozycji. Ale jeśli zależy ci właśnie na

(60x 120 cm) z elektronicznym fleszem

minimalnym poruszeniu aparatu...?

i wykorzystał światło słoneczne

Jak można kontrolować poruszenie

oświetlające resztę wnętrza. Ziarnistość

aparatu i mieć jednocześnie pewność,

Polapan i jego wyjątkowa tonalność

że nie traci się wielu szczegółów?

sprawia, że fotografia przypomina stare

Odpowiedź: można użyć elektronicznego

prasowe zdjęcia z lat 30. - może coś

flesza, aby wykorzystać jego zdolność

w rodzaju prac Weegee the Famous?

Komentarz autora zdjęcia: Użykm aparatu bez statywu, aby uzyskać efekt pewnej nieostrości podczas dkigej ekspozycji: swiotło flesza „blokowało" modelkę, a słońce posłużył jako światło dodatkowe oświetlające całe wnętrze.

72 wdzięk i uroda

studia postaci 73

studia postaci 75

Fotograf: Dale Durfee

TYtE

Klient: praca wykonana na wystawę Aparat: 35 mm Obiektyw: 105 mm Ekspozycja: f/5,6 - 1/2 (=f/6,8) Oświetlenie: elektroniczny flesz: 2 lampy. 1 spot, I rozproszone światło na tło Film: Polapan ISO 125

aparat 35 mm

ekran standardowa lampa

Rekwizyty i aranżacja: tło wykonane z płótna

pomalowanego na brązowo sprayem.

spot

OKREŚLENIE „STUDIA POSTACI" BRZMI DZIŚ NIECO ARCHAICZNIE, ALE WCIĄŻ NIE MA LEPSZEGO TERMINU OKREŚLAJĄCEGO TEN RODZAJ SUBTELNYCH STUDIÓW FORMY LUDZKIEGO CIAŁA, W KTÓRYCH EROTYZM, JEŚLI W OGÓLE JEST, TO TYLKO W ODCZUCIU PATRZĄCEGO.

Widok z boku

Dale Durfee należy do coraz liczniejszej

aparatu, zapewnia zdecydowanie

grupy kobiet uprawiających fotografię,

ukierunkowane, modelujące światło

które znane są ze swej interpretacji aktu;

główne. Styropianowy ekran, ustawiony

Dale Durfee pracuje zarówno

na lewo od apartu, odbija wystarczająco

z modelkami, jak i modelami. W tym

dużo światła, aby zapobiec zaginięciu

zdjęciu zwodniczo proste oświetlenie

w cieniu mniej oświetlonej strony ciała

uwydatnia rzeźbę bioder i pośladków

modelki. Osobno oświetlone walorowe

modelki na tle lekko oświetlonego tła,

tło ewoluuje od jasnych do ciemnych

Wysoko zamocowany elektroniczny spot,

tonów w odwrotnym kierunku niż światło

ustawiony pod kątem około 45 stopni

na ciele modelki; powoduje to niezwykle

w stosunku do modelki, na prawo od

subtelny, lecz zauważalny kontrast.

Komentarz autora zdjęcia: Istotną sprawą są tu krzywizny, faktura skóry i prostota całego zdjęcia.

76 wdzięk i uroda

Fotograf: Dale Durfee

REGINA

Klient: praca wykonana na wystawę Aparat: 35 mm Obiektyw: 180 mm Ekspozycja: 1/125 sek przy f/11 Oświetlenie: 2 lampy. 1 soft box, 1 standard. Film: Polapan Rekwizyty i aranżacja: podłoga studia

aparat 35 mm

Softbox

Widok z góry

standardowa lampa

J E S T TO RACZEJ ZDJĘCIE NA WYSTAWĘ NIŻ FOTOGRAFIA DO

czarny ekran

PUBLIKACJI; ZACHOWUJE CAŁY SWÓJ

WYRAZ TYLKO JAKO ORYGINALNA ODBITKA. WlELU CZYTELNIKÓW TEJ KSIĄŻKI BĘDZIE WYKONYWAĆ TAKIE STUDIA POSTACI Z PRZEZNACZENIEM RACZEJ NA WYSTAWĘ NIŻ DO DRUKU.

Widok z boku

Jak wiele prac Dale Durfee, fotografia ta

naturalne światło w odpowiedniej

jest klasycznym studium postaci; autorka

przestrzeni miejsca, lecz Dale użyła soft

określa siebie jako fotografa ludzi

box ustawionego za modelką, na lewo

i rzeczywiście jej indywidualny styl

od aparatu, aby oświetlić postać, jak gdyby

wypływa z umiejętności nawiązywania

z okna; refleks na podłodze podkreśla

kontaktów, Nagość jest wyjątkowo

urokliwość i fakturę zdjęcia. Światło jeszcze

aseksualna; kobieta ta jest przez przypadek

jednej lampy zostało odbite przez ekran

naga, a nie dlatego, że chciała być naga.

ustawiony naprzeciwko soft box, aby lekko

Układ oświetlenia mógłby być

rozjaśnić cienie.

prawdopodobnie zastąpiony przez

Komentarz autora zdjęcia: Ważną rzeczą w tym zdjęciu jest skierowanie światła na skórę modelki tak aby uzyskać efekt naturalności. studia postaci 77

78 wdzięk i uroda

studia postaci 79

bielizna

Niemal większość fotografii prezentujących bieliznę to po prostu reklama, zaprojektowana, aby zachęcić kobiety do jej kupna; nie każdy rodzaj bielizny jest ze swej natury wytworny. W takim przypadku fotograf musi uwzględnić wskazówki klienta lub samodzielnie zadecydować, jaki charakter powinna mieć fotografia reklamowanej właśnie bielizny. Podkreślane mogą być różne aspekty - na przykład takie jak wygoda czy korygowanie sylwetki. W przypadku ładnej i eleganckiej bielizny odpowiednie są elementy aranżacji sprawdzającej się w fotografowaniu fantazji; ale jeżeli ma ona zyskać aprobatę klientek muszą to raczej być kobiece niż męskie fantazje. Nie można jednak zapomnieć o takich rodzajach ujęć, które zaapelowałyby także do mężczyzn i nakłoniły ich do kupna eleganckiego negliżu dla żony czy przyjaciółki, lub spodobały się po prostu dlatego, że mężczyzna lubi widok ładnych dziewcząt „nieopakowanych" nadmiarem tkaniny. Makijaż powinien być dyskretny, aby nie odwracał uwagi od stroju, z wyjątkiem chęci pokazania kobiety „dopiero co rozebranej" lub „właśnie się rozbierającej". Jednakże bielizna nie może zdominować modelki - zgodnie z tym co powiedział słynny francuski projektant mody: „Jeżeli jakaś dziewczyna nosi moją suknię, a ludzie mówią, «Co za piękny strój», to przegrałem; ale jeśli powiedzą, «Co za piękna kobieta» - to odniosłem sukces".

Fotograf: Michele Franken

BIELIZNA

Klient: Warner

I

Przeznaczenie: broszura reklamowa Modelka: Helena Makijaż i uczesanie: Rudy Cremers Stylista: Sonja Mertens Aparat: 6x6 cm Obiektyw: 150 mm

dyfuzor

soft box

Ekspozycja: f/11

standardowa lampa

ekran

Oświetlenie: flesz elektroniczny: 2 lampy. Soft box jako światło główne, standardowa lampa z plastrem miodu dla oświetlenia tła. Film: Kodak Ektachrome EPP ISO 100 Rekwizyty i aranżacja: malowane tło

aparat 6x6 cm Widok z góry ZDJĘCIE TO POWINNO BYĆ OMAWIANE W ZESTAWIENIU Z NASTĘPNYM. O B A SĄ WYKONANE NA ZAMÓWIENIE TEJ SAMEJ FIRMY PRZEZ TEGO SAMEGO FOTOGRAFA Z TĄ SAMĄ MODELKĄ I STYLISTKĄ. RÓŻNIĄ SIĘ RODZAJEM OŚWIETLENIA: Do OŚWIETLENIA TEGO ZDJĘCIA UŻYTO DWÓCH LAMP, PODCZAS GDY DO NASTĘPNEGO AŻ PIĘĆ.

Widok z boku

Truizmem jest stwierdzenie, że dziewczęta

i zajęć sportowych. Podstawowe

i kobiety pozujące do reklamy bielizny

oświetlenie jest typowe: na lewo od

rzadko muszą nosić bieliznę korygującą,

aparatu soft box pod kątem około

podtrzumującą, co jest raison d'etre

45 stopni do osi aparat/modelka i ekran

takiego ubioru. Przez połączenie tego typu

dla rozjaśnienia cieni. Różnicę stanowi

bielizny z wygodnym, lecz atrakcyjnym,

użycie zastawki rozpraszającej światło

szlafrokiem i modelką sprawiającą

i ustawionej przed lampą oświetlającą tło.

wrażenie kobiety, która wie czego chce,

Dopuszcza to niewielką ilość światła

powstaje obraz nakłaniający do kupna

wypełniającego i pozwala bardziej

bielizny noszonej na co dzień, do pracy

wyeksponować modelkę.

Komentarz autora zdjęcia:

Dzięki odpowiedniej stylizacji i pozie, a także oświetleniu tla, zdjęcie ma dynamiczny charakter.

82 wdzięk i uroda

bielizna 83

Fotograf: Michele Francken

BIELIZNA

Klient: Warner

II

Przeznaczenie: broszura reklamowa Modelka: Helena Makijaż i uczesanie: Rudy Cremers Stylista: Sonja Mertens Aparat: 6x6 cm standardowa lampa z plastrem miodu

Obiektyw: 250 mm Ekspozycja: f/11

spot

dyfuzor

spot

Oświetlenie: elektroniczny flesz: 5 lamp. 2 soft box, 2 spoty oświetlające tło, lampa oświetlająca włosy. Hm: Kodak Ektachrome EPP ISO 100 Rekwizyty i aranżacja: malowane tło i moskitiera

aparat 6x6 cm Widok z góry ŁDJĘCIE TO POWINNO BYĆ ZESTAWIONE Z POPRZEDNIM, WYKONANYM DLATEGO SAMEGO KLIENTA PRZEZ TEGO SAMEGO FOTOGRAFA, TEGO SAMEGO STYLISTĘ I Z TĄ SAMĄ MODELKĄ, LECZ Z ZUPEŁNIE INNYM OŚWIETLENIEM, W A R T O TAKŻE ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA PRZEKORNY NIECO POMYSŁ: KORONKOWA, BIAŁA TKANINA W TLE TO W RZECZYWISTOŚCI ZWYKŁA MOSKITIERAI

Widok z boku

Prezentowany tu negliż jest zdecydowanie

prawo od aparatu. Uzupełnieniem ekranu

bardziej frywolny niż na poprzednim

jest soft box, ustawiony znacznie dalej

zdjęciu, co odzwierciedlają zarówno

(dwie przysłony słabiej niż światło główne),

akcesoria i rekwizyty, jak i sama poza:

zapewniający więcej światła

modelka jest łagodniejsza i nieco filuterna.

wypełniającego i dobry modelunek

Białe rękawiczki i kwiaty we włosach

koronki, Dwa spoty oświetlają tło, a górne

sugerują pannę młodą.

światło, rozproszone przez moskitierę,

Światło główne to jak w poprzednim zestawie - soft box, ale tym razem na

podkreśla delikatny zarys kości obojczyków.

Komentarz autora zdjęcia: Była to jedna z serii eksperymentów prowadzonych w celu znalezienia odpowiedniego stylu fotografowania. 84 wdzięk i uroda

bielizna 85

Fotograf: Jordi Morgadas

GORSET

Klient: Creaciones Teres S:A:

I

Modelka: Eva Makijaż i uczesanie: Barbara Urra Aparat: 6x8 cm Obiektyw: 180 mm Ekspozycja: 1/30 przy f / l I Oświetlenie: mieszane - elektroniczny flesz

elektroniczny soft box (100x100 cm)

elektroniczny spot z gobo

(2 lampy) i I lampa żarowa: soft box z elektronicznym fleszem i spot, żarowy soft box oświetlający modelkę. Film: Kodak Panther PRP ISO 100 Rekwizyty i aranżacja: malowana tkanina jako tło

zastawka

aparat 6x8 cm

żarowy soft box (100x50 cm)

Widok z góry FLESZ I ŚWIATŁO ŻAROWE MOGĄ BYĆ MIESZANE W ROZMAITY SPOSÓB, A JEDNYM Z NICH JEST TWORZENIE KONTRASTU MIĘDZY CIEPŁYM ŚWIATŁEM WNĘTRZA A JASNYM, OSTRYM ŚWIATŁEM DZIENNYM. NA TYM ZDJĘCIU CIEPŁYTON SKÓRY MODELKI KONTRASTUJE ZJASKRAWYM „ŚWIATŁEM DZIENNYM".

Jordi Morgadas wykorzystał jedną z technik będących jego znakiem firmowym; użył

Widok z boku

od niepożądanego światła. Wybór niebieskiego, cętkowanego

modelującego światła soft box

i jakby zniszczonego tła przywołuje na myśl

(100x 100 cm) umieszczonego na prawo

śródziemnomorskie obrazy, co sugeruje

od aparatu, aby oświetlić modelkę. Przez

także ostre „światło słoneczne"; zdjęcie to

oświetlenie tła konwencjonalnym soft box

jest doskonałym przykładem stworzenia

(100x 100 cm) z fleszem i spotem

iluzji dzięki oświetleniu. Warto tu

optycznym plus gobo, fotograf uzyskał

wspomnieć, że za życia generała Franco,

mocny kontrast pomiędzy dwoma

fotografia ta byłaby zakazana w większości

rodzajami światła. Zastawka osłania tło

hiszpańskojęzycznych krajów.

Komentarz autora zdjęcia: Dzięki użyciu dwóch rodzajów świateł w jednym zdjęciu, można uzyskać kontrast między zimnobłękitnym tłem a naturalnym ciepłem skóry modelki.

86 wdzięk i uroda

bielizna 87

Fotograf: Jordi Morgadas

GORSET

Klient: T G D Tarragona Disseny

II

Przeznaczenie: katalog/reklama/magazyn Modelka: Teresa Goode Makijaż i uczesanie: Susana Muńoz Aparat: 6x7 cm Obiektyw: 150 mm ekran

Ekspozycja: f/16 Oświetlenie: flesz elektroniczny: 3 lampy, soft box, spot i snoot, plus ekran. nim: Kodak Ektachrome EPR ISO 64

softbox

Rekwizyty i aranżacja: malowana tkanina jako tło

Widok z góry aparat 6x7 cm

spot

standardowa lampa

W KATALOGU MOGĄ BYĆ ZDJĘCIA - I ZDJĘCIA. NIEKTÓRE SĄ TYLKO ILUSTRACJAMI PRODUKOWANYMI W SERIACH ZA POMOCĄ KILKU PROSTYCH ZESTAWÓW OŚWIETLENIA. INNE, JAK ZAPREZENTOWANA TU FOTOGRAFIA, SĄ DZIEtAMI SZTUKI. O RÓŻNICY DECYDUJE TALENT CZAS I OŚWIETLENIE.

Widok z boku

Światło gtówne jest bardzo proste:

malowanego tła, aby nadać mu ten sam

oświetlający modelkę soft box,

walor, jaki ma skóra modelki; spot ze

100x 100 cm, ustawiony po lewej stronie

snootem oświetla resztę tła. Światło

aparatu, z ekranem tuż za kadrem dla

dodatkowe i refleksy świateł tła tworzą

rozjaśnienia cieni. Ekspozycja musi być na

zaskakująco mocne światło, dzięki czemu

tyle precyzyjna, aby odnotować detal

efekt całościowy przypomina światło

czarnej koronki i zachować bogatą tonację

słońca przebijającego się przez burzowe

skóry modelki. Mocny spot rzuca

chmury.

wystarczająco dużo światła na „niebo"

Komentarz autora zdjęcia:

Najważniejszą rzeczą w tej fotografii jest łagodne, miękkie oświetlenie i harmonijność ciała modelki.

88 wdzięk i uroda

bielizna 89

Fotograf: Rayment Kirby Klient: zbiór prac własnych

D Z I E W C Z Y N A

P R Z Y

O K N I E

Przeznaczenie: kalendarz/publikacja Modelka: Tina Aparat: 6x7 cm Obiektyw: 180 mm

Film: Kodak Ektachrome EPN 100 Ekspozycja: f/8

projekcja frontalna

Oświetlenie: elektroniczny flesz: I soft box +

ekran do obrazu z projektora

soft box

projekcja frontalna Rekwizyty i aranżacja: kwiaty; tło z archiwum

Widok z góry

ekran

ROJEKCJA FRONTALNAJEST TECHNIKĄ RZADKO POJAWIAJĄCĄ SIĘ W TEJ KSIĄŻCE, CHOCIAŻ, JAK POKAZUJE TO ZDJĘCIE, MOŻE BYĆ BARDZO EFEKTOWNA. TAJEMNICA LEŻY W KIERUNKOWYM WSPÓŁCZYNNIKU ODBICIA ŚWIATŁA EKRANU DO FRONTALNEJ PROJEKCJI, ATAKŻE W CELOWOŚCI KONSTRUKCJI PROJEKTORA FP, W TYM PRZYPADKU PRODUKTU FIRMY BOWENS.

Widok z boku

Przy użyciu frontalnej projekcji trzeba

nierealnego obrazu ,

pamiętać o dwóch rzeczach: pierwsza to

modelka może nie pasować do otoczenia,

fakt, że oświetlenie modelki lub przedniej

w którym została umieszczona.

części planu nigdy nie może pokrywać się

Światło skierowane na modelkę jest

z osią aparat/obiekt, aby nie odbijało się od

światłem 750 Ws soft box z listewkowym

ekranu; drugi problem to to, iż odczucie

ogranicznikiem umieszczonym na nim

realizmu obrazu znacznie zwiększa się

w celu zwiększenia kierunkowości światła.

jeżeli zastosuje się odpowiednie rekwizyty

Stosunkowo niewielki otwór przysłony

i doświadczoną modelkę. W tego rodzaju

(tu f/8 dla filmu ISO 100) jest konieczny

technice oświetlenia zawsze istnieje

ze względu na moc projekcji frontalnej.

pokusa rzucenia na tło absolutnie

Komentarz autora zdjęcia: Jest to nieskomplikowane użycie projekcji frontalnej.

90 wdzięk i uroda

bielizna 91

K O M P L E T

S P O R T O W Y

spot

aparat 6x6 cm

JEŚLI PRZYMKNIESZ OCZY I SPOJRZYSZ NA CIEMNE I JASNE PARTIE TEGO ZDJĘCIA - ĆWICZENIE DOBRE PRZY ANALIZOWANIU INNYCH FOTOGRAFII W TEJ KSIĄŻCE ZOBACZYSZ, JAK PIĘKNIE ZOSTAŁY ONE WYWAŻONE.

Światłem głównym jest tutaj oświetlenie tła, dobrze ukryty spot z fleszem (umieszczony na prawo od kamery), tworzący jasną, słoneczną atmosferę; jego światło odbite jest tak mocne, że wciąż rzuca cienie, co widać na oparciu sofy za modelką. Światłem dodatkowym jest światło standardowych lamp umieszczonych w osłonach zbudowanych z polistyrenowych płyt o wymiarach 120x240 cm, plus dodatkowe duże ekrany po prawej stronie aparatu.

Widok

z góry

Fotograf: Colin Thomas Klient: C & A Przeznaczenie: plakat reklamowy Modelka: Julie Townsend (Select Model Agency) Makijaż i uczesanie: Ellen Kramer (Artistic Licence) Dyrektor artystyczny: John Garbet Aparat: 6x6 cm Obiektyw: 180 mm Ekspozycja: 1/125 sek. przy f/l I Oświetlenie: flesz elektroniczny: 3 lampy. 2 dwa światła odbite od ekranów, I światło na tło Film: Kodak Ektachrome EPX Rekwizyty i aranżacja: szezlong, tło malowana kanwa Komentarz autora zdjęcia:

Chodem podkreślić wygodę i praktyczność wyrobów firmy C&A.

92 wdzięk i uroda

bielizna 93

Fotograf: Benny de Grove Klient: Knack-Weekend

MÓJ ŻEGLARZ WKRÓTCE PRZYPŁYNIE

Przeznaczenie: publikacja (okładka magazynu Focale) Modelka: Mariet Stylista: Bea Pecceu Aparat: 6x6 cm

Obiektyw: 150 mm z filtrem 81B Ekspozycja: f/8 Oświetlenie: elektroniczny flesz: 3 lampy, spot jako światło główne, mały soft box jako wypełnienie; ekran. film: Polaroid colour image transfer Rekwizyty i aranżacja: krzesło; tło-malowana tkanina

widok z góry

CHOCIAŻ SPOT PO LEWEJ STRONIE APARATU (PO PRAWEJ STRONIE MODELKI) RZUCA MOCNY CIEŃ NA PODŁOGĘ, TO TŁO JEST WYSTARCZAJĄCO DALEKO ZA MODELKĄ, ABY MOŻNA JE BYŁO OŚWIETLIĆ TWORZĄC ŁAGODNE PRZEJŚCIE OD JASNYCH DO CIEMNYCH PARTII.

Ponieważ materiały Polaroid niezbyt

Widok z boku

94 wdzięk i uroda

Rezultat jest interesujący ze wzgędu na

dokładnie odwzorowują szczegóły,

oddanie stylu lat 50.; zostało to jeszcze

zwłaszcza podczas przenoszenia obrazu,

podkreślone przez wybór odpowiedniego

Benny de Grove zdecydował się na użycie

krzesła, mocno wymodelowanej fryzury i

ostrego światła, aby uchwycić możliwie jak

oranżowo-czerwonych barw, tak

najwięcej faktury i szczegółów. To z kolei

wówczas popularnych. Kolory te zostały

wymagało silnego światła wypełniającego z

jeszcze podkreślone przez użycie Polaroid

nisko umieszczonego, stojącego po prawej

image transfer. Stosunkowo słaba ostrość

stronie kamery, soft box, jak i dużego

obrazu i raczej pełna rezerwy poza, także

reflektora dla rozproszenia cieni.

przypominają styl lat pięćdziesiątych.

bielizna 95

Fotograf: Peter Barry Klient: próba modelki

P R O W O K U J Ą C A

Modelka: Maria Aparat: 6x6 cm

Obiektyw: 180 mm z ocieplającym filtrem Kodak Wratten 81C Ekspozycja: f/11 Oświetlenie: elektroniczny flesz: pojedynczy soft box Rlm: Kodak Ektachrome 64 Rekwizyty i aranżacja: ręcznie malowane tło

Widok z góry

MAJĄC ODPOWIEDNIĄ MODELKĘ, STRÓJ, POZĘ I DOBRE TŁO - I OCZYWIŚCIE DOBREGO FOTOGRAFA Z NAJPROSTSZYM NAWET OŚWIETLENIEM MOŻNA UZYSKAĆ DOSKONAŁE ZDJĘCIE. TA FOTOGRAFIA OŚWIETLONA JEST POJEDYNCZYM SOFT BOX UMIESZCZONYM NA PRAWO OD APARATU.

Jest to jedno z raczej niewielu prezentowanych tu zdjęć, które można

Widok, boku

Jak już wspomniano, fotograf pracujący

stosunkowo łatwo odtworzyć nawet bez

z modelką nie musi (i nie powinien)

dużego studia: modelka stoi blisko tła

naśladować w swoich zdjęciach

i oświetlenie stanowi jedna tylko lampa.

popularnych wyobrażeń odpowiadających

Z drugiej jednak strony nie łatwo jest

upodobaniom Casanovy, lecz może dzięki

znaleźć modelkę tak atrakcyjną i doświad-

własnemu wyczuciu i doświadczeniu

czoną w pozowaniu albo strój, który byłby

wydobyć z modelki to co w niej

równie odpowiedni. Ratrząc na tę

najatrakcyjniejsze. Kobiety wkładają w tę

absolutną prostotę, można po przeana-

dziedzinę fotografii mniej ekspresji, lecz

lizowaniu fotografii stwierdzić, że tylko oko

bardziej eksponują uczucie.

Komentarz autora zdjęcia:

Chciałem, aby zdjęcie byb miękkie i cieple.

96 wdzięk i uroda

fotografa decyduje o doskonałości zdjęcia.

bielizna 97

tradycyjny czar i wdzięk

Fotograf: Peter Barry

Z Ł O C I S T A

Klient: próba modelki Modelka: Trący Makijaż i uczesanie: Gillian Shepherd Aparat: 6x6 cm Obiektyw: 80 mm Ekspozycja: f/11 Oświetlenie: elektroniczny flesz: ringflash Film: Kodak Ektachrome 64 Rekwizyty i aranżacja: wysoki prostopadłościan i pomalowany na złoto telefon; błękitne tło papierowe tryśnięte złotą farbą.

Widok z góry

IŁASKIE ŚWIATŁO RING FLASH MOŻE WYDAWAĆ SIĘ NIESTOSOWNE DO POKAZANIA KRĄGŁOSCI I MODELUNKU CIAŁA ŁADNEJ DZIEWCZYNY; W RZECZYWISTOŚCI JEDNAK TWORZY ON ŚWIATŁA I CIENIE, KTÓRE SĄ (LUB MOGĄ BYĆ) BARDZO POMOCNE PRZY WYDOBYWANIU MODELUNKU.

Widok z boku

Jeśli uważnie przyjrzeć się tłu, można

zdjęcia ring flash, większy i mocniejszy niż

zobaczyć delikatny cień otaczający

zwykle używany, wzmocniono osobnym

sylwetkę dziewczyny; wydaje się to

generatorem Quadmatic; fotografia

nierealne, gdy ujawniono, że zdjęcie

pokazuje, że nawet najbardziej

zostało zrobione za pomocą ring flash.

niecodzienna technika, odpowiednio

Rzeczywiście, fotografia jest całkowitym

zastosowana, prowadzi do doskonałych

przeciwieństwem surowych, martwych

rezultatów. Fotografowie odnoszący

zdjęć pojawiających się w publikacjach o

sukcesy zawsze pytają: „Co by się stało,

zespołach rockowych. Zdjęcia te są

gdyby...?" i następnie próbują znaleźć

zwykle wykonywane przez niedo-

odpowiedź. Ci, którzy nie odnoszą

świadcznego fotografa wyobrażającego

sukcesów, może nawet analizują i pytają,

sobie, że odkrył portret robiony za

lecz nie próbują znaleźć odpowiedzi.

pomocą ring flash. Zastosowany do tego

Komentarz autora zdjęcia: Chciałem uzyskać kontrast pomiędzy sztywną pozą modelki i rekwizytem a pięknie zaokrąglonym ciałem i zgrabnymi nogami.

100 wdzięk i uroda

tradycyjny czar i wdzięk 101

Fotograf: Peter Barry Klient: próba modelki

D Z I E W C Z Y N A

W

P Ł Ó T N I E

Model: Jackie Aparat: 6x6 cm Obiektyw: 110 mm Ekspozycja: f/8 Oświetlenie: elektroniczny flesz: światło odbite od ekranu w kształcie litery L Film: Kodak Ektachrome 64 Rekwizyty i aranżacja: brezent i malowane tło

Widok z góry

ZDJĘCIE PREZENTUJE NIEMAL DZIECIĘCE POCZUCIE ZABAWY, CHOĆ WIEK I NAGOŚĆ MODELKI WYRAŹNIE DAJĄ DO ZROZUMIENIA ŻE JEST TO ZABAWA DLA DOROSŁYCH. KONTRAST ŚWIATŁA, CIENIA I FAKTURY JEST NIEZWYKLE MALARSKI.

Widok z boku

Z wyjątkiem sytuacji, w której fotograf

improwizację. Nie trzeba przypominać,

pracuje pod kierunkiem kierownika

że pierwotny pomysł powinien być także

artystycznego, warto zaakceptować

zrealizowany!

pewne nie zaplanowane efekty. Nawet

„Rembrandtowskie" oświetlenie

jeśli zdjęcie powstaje według bardzo

uzyskano na tym zdjęciu dzięki odbiciu

ścisłego scenariusza, należy z zasady, jeśli

światła pojedynczej lampy przez ekran

czas na to pozwoli, zrobić kilka

w kształcie litery L, ustawiony po lewej

dodatkowych, wynikających z sytuacji

stronie aparatu; ekran zrobiony jest

zdjęć. Zaskakująco często, nawet jeśli

z dwóch płaszczyzn, każda o wymiarach

trzeba wybierać między oryginalną

120x240 cm. Tło oświetla światło tej

koncepcją a improwizacją, klient wybiera

samej lampy.

Komentarz autora zdjęcia: o atrakcyjności tej fotografii decyduje kontrast pomiędzy ciałem dziewczyny a szorstkością i surowością płótna.

102 wdzięk i uroda

tradycyjny czar i wdzięk 103

Fotograf: Peter Barry Klient: próba modelki

Ś M I A Ł A

D Z I E W C Z Y N A

Modelka: Fia Aparat: 6x6 cm Obiektyw: 250 mm z ocieplającym filtrem Wratten 8IC Ekspozycja: f/16

Oświetlenie: elektroniczny flesz: 2 lampy.

softbox

I duży, talerzowy reflektor z dyfuzorem, jeden

focusing spot

spot + gobo. Film: Kodak Ektachrome 64 Rekwizyty i aranżacja: białe, papierowe do. Rzeczywistym rekwizytem jest filuterny uśmiech modelki

Widok z góry

aparat 6x6 cm

NAWET NIEDOŚWIADCZONEMU FOTOGRAFOWI NIEKTÓRE MODELKI WYDAJĄ SIĘ MILSZE, A SWOBODNY, MIŁY KONTAKT POMIĘDZY MODELKĄ A FOTOGRAFEM MA DODATNI WPŁYW NA PRZEBIEG PRACY, PROWADZĄC DO POZYTYWNYCH ZMIAN W OPRACOWANYM UPRZEDNIO PLANIE ZDJĘCIA.

Widok z boku

Główne światło, ustawione jest wyraźnie

uwagę na twarzy dziewczyny i jej

po lewej stronie aparatu , bez światła

czarującym, filuternym uśmiechu. Tło,

dodatkowego, na co wskazuje cień na

oświetlone światłem z soft box, jest

plecach modelki. Duży reflektor z

jaśniejsze od skóry modelki, co powoduje,

dyfuzorem daje inną jakość światła

że ładnie rysuje się na nim jej

padającego z soft box. Otrzymany efekt,

sylwetka. Bardzo dokładna ekspozycja

przypominający nieco światło poranne,

zapobiega zamianie białych majteczek

wzmocniony jest „plamą słońca" rzuconą

bikini w jedną białą plamę.

na tło przez spot. Efekty te skupiają

Komentarz autora zdjęcia: Chciałem uchwycić śmiałość, nie pozwalając jednocześnie, aby można było spodziwać się czegokolwiek więcej poza obietnicą! 104 wdzięk i uroda

tradycyjny czar i wdzięk 105

N E O N

I

K O D A K

Fotograf: Giancarlo Mecarelli Klient: Kodak Przeznaczenie: katalog reklamowy 1994 Modelka: Patrizia Marcacci Makijaż i uczesanie: Debora Sasso Kierownictwo artystyczne: Giancarlo Mecarelli i R.M. Delmotte Stylista: Max Aparat: 6x7 cm Obiektyw: 180 mm Ekspozycja: 1/2 sek. przy f/11

UTRZYMAĆ ZAMÓWIENIE FIRMY KODAK NA WYKONANIE ZDJĘCIA REKLAMOWEGO TO TAK, JAK BYĆ POPROSZONYM PRZEZ PAPIEŻA O WYGŁOSZENIA KAZANIA. TAK WIĘC ALBO TRZEBA UCIEC SIĘ DO RUTYNY I SPRAWDZONEGO POMYSŁU, ALBO POZBYĆ SIĘ WSZELKICH OPORÓW I STWORZYĆ COŚ, CO LUDZIE RZECZYWIŚCIE ZAPAMIĘTAJĄ.

Każde ujęcie, które miesza światło ciągłe

osiągnięcia końcowego rezultatu.

z fleszem, wymaga pewnej ekwilibrystyki.

Choć główne światło wydaje się pocho-

W zakresie szybkich czasów migawki,

dzić z neonowych rur, to najważniejszy

na ekspozycję przy fleszu wpływa tylko

dla prawidłowego modelunku jest flesz

przysłona, natomiast ekspozycja przy

rejestrujący tło i inne partie planu.Lampa

świetle ciągłym jest zależna zarówno od

Evenlite z plastrem miodu, na lewo od

szybkości migawki, jak i wielkości

aparatu, oświetla nogi modelki; druga,

przysłony. Oczywiście oba efekty muszą

na prawo od aparatu, oświetla jej twarz;

się na siebie nałożyć. Niezależnie

inna oświetla z góry plecy dziewczyny,

od najdokładniejszych pomiarów, test

a czwarta (także z plastrem miodu)

na Polaroidzie jest zwykłą drogą

skierowana jest na tło.

Komentarz autora zdjęcia: Jest to zdjęcie reklamowe do katalogu firmy Kodak na rok 1994, pokazujące możliwości nowego filmu Panther, który ma lepszy kolor i lepszą jakość niż filmy tradycyjne.

106 wdzięk i uroda

Oświetlenie: elektroniczny flesz: 4 lampy, rurki neonowe Film: Kodak Ektachrome Panther 100 PRP Rekwizyty i aranżacja: rurki neonowe, winylowa sofa, miękkie plastikowe rurki (kostium modelki)

Widok z boku

Widok z góry

tradycyjny czar i wdzięk 107

Fotograf: Giancarlo Mecarelli

S Z A L O N A

Klient: L'Europeo

J A Z D A

Przeznaczenie: publikacja - artykuł wiodący Modelka: Ana Laura Ribas Makijaż: Carmen Amaro Kierownictwo artystyczne: Giancarlo Mecarelli i RM. Delmotte Stylista: Max Aparat: 6x7 cm Obiektyw: 180 mm Ekspozycja: f/22 Oświetlenie: 4 lampy. Soft box i lampa Evenlite oświetlająca modelkę, 2 lampy oświetlające t ł o . Film: Kodak Ektachrome EPP 100 Plus Rekwizyty i aranżacja: model auta; papierowe tło

Widok z góry

0

OMAWIANY W TYM ROZDZIALE RODZAJ FOTOGRAFII MOŻE ZAWIERAĆ W SOBIE ELEMENTY HUMORU I

PRÓBĘ WYRAŻENIA OPINII SPOŁECZNEJ. TAK JAK GIANCARLO MECARELLI KONSEKWENTNIE POKAZUJE, MOŻE ONA PRZEDSTAWIAĆ TEMATY, KTÓRE NA PIERWSZY RZUT OKA Z TRUDEM MIESZCZĄ SIĘ W KATEGORII WDZIĘKU I URODY - PRZECZYTAJ PODANY NIŻEJ KOMENTARZ AUTORA ZDJĘCIA!

Widok z boku

Przy tego typu zdjęciu, często się zdarza,

dwóch metrów od modelki, z lewej

że uzyskany efekt nie odpowiada

strony aparatu; duża zastawka chroni

planowanemu. Aby tak się nie stało,

papierowe tło przed niepożądanym

potrzebna jest dobra modelka,

światłem. Lampa umieszczona dwa metry

odpowiednia ekspresja, odpowiednio

ponad modelką rzuca trochę

dobrany strój, samochód-zabawka i,

dodatkowego światła na jej plecy, które

oczywiście, dobre oświetlenie, jednym

byłyby bez niego za ciemne. Dwie

słowem, wszystko to, co jest niemal

pozostałe lampy oświetlają dyskretnie tło,

manifestacyjnie obecne na zdjęciu

odcinając od niego samochodzik.

Mecarellego.

Wszystkie lampy, z wyjątkiem soft box,

Główne światło stanowi soft box o

mają nałożone plastry miodu, aby

wymiarach 100x200 cm, ustawiony około

wzmocnić kierunkowość światła.

Komentarz autora zdjęcia: Zdjęcie pokazuje agresywność kierowców i w ogóle nieodpowiedzialną jazdę we Włoszech!

108 wdzięk i uroda

tradycyjny czar i wdzięk 109

Fotograf: Rayment Kirby Klient: zbiór własnych prac

DZIEWCZYNA

PRZY

TOALETCE

Przeznaczenie: kalendarz Modelka: Michelle Aparat: 6x7 cm Obiektyw: 180 mm Ekspozycja: 1/30 sek. przy f/8 Oświetlenie: światło dzienne, plus ekran Film: Fuji RDP 100 Rekwizyty i aranżacja: toaletka z przyborami, trawa i kwiaty

Widok z góry

NlEKTÓRZY FOTOGRAFOWIE WYKORZYSTUJĄ SWOJE DOMY JAKO WNĘTRZA ZDJĘCIOWE; CZĘSTO ODPOWIEDNIO JE MODYFIKUJĄ I PRZEMEBLOWUJĄ DLA CELÓW FOTOGRAFII. STARY, FARMERSKI DOM KIRBYEGO MA WIELE MIEJSC, WEWNĄTRZ I ZEWNĄTRZ, KTÓRE MOGĄ POSŁUŻYĆ JAKO PLANY ZDJĘCIOWE.

Oświetlenie jest tu bardzo miękkie, bez

kzboku

światła głównego; modelkę otacza światło

w jakiś sposób „niewinne"; jest tu pewien

wpadające przez dwa okna: jedno poza

element zaspokajający chęć podglądania

nią i na prawo od kamery, a drugie

nagości podkreślony przez to,

większe, umieszczone po lewej stronie

że dziewczyna wydaje się być w swojej

aparatu. Duży ekran po lewej stronie

sypialni; modelka zdaje sobie jednak

aparatu wyrównuje lekko światło,

sprawę z obecności kamery, a więc jest

sprawiając, że jest ono jeszcze bardziej

tu także atmosfera niczym nieskrępowanej

naturalne. Staranny dobór rekwizytów i

intymności. Dziewczyna jest tworem

harmonijne kolory lśniących słoiczków z

fantazji, lecz niegroźnym i niezbyt dalekim

kosmetykami podkreślają naturalność

od rzeczywistości.

atmosfery.

Komentarz autora zdjęcia: Światło z okien plus ekran.

110 wdzięk i uroda

Poza nagością modelki zdjęcie jest

Fotograf: Rayment Kirby Klient: zbiór prac własnych

P O R A N N A

T O A L E T A

Przeznaczenie: kalendarz Modelka: Nikki Aparat: 6x7 cm Obiektyw: 180 mm Ekspozycja: f/11 Oświetlenie: elektroniczny flesz: I lampa (soft box) plus duży, biały ekran Film: Kodak Ektachrome EPN Rekwizyty i aranżacja: misa, dzban i ręcznik.

Malowane, papierowe tło

Widok z góry

ZDJĘCIE TO, BARDZO PROSTE W KAŻDYM SZCZEGÓLE - REKWIZYTACH, TLE, KOMPOZYCJI I OŚWIETLENIU - POKAZUJE (JAK WIELE ZDJĘĆ W TEJ KSIĄŻCE), ŻE NIC NIE ZASTĄPI „DOBREGO OKA". FOTOGRAFIĘ TĘ WARTO UWAŻNIE PRZEANALIZOWAĆ ZE WZGLĘDU NA JEJ NIEMAL INSTRUKTAŻOWY CHARAKTER.

Widok z boku

Dzban i misa przywołują atmosferę

w trójkącie kompozycja jest prosta, lecz

przeszłości, ale kształt dzbana ma w sobie

dobra - przyciąga uwagę do twarzy

osobliwą lubieżność. Żółty ręcznik

modelki i jej tajemniczego półuśmiechu.

zaszokowałby pewnie naszych

Na koniec tło - nie rzucające się w oczy,

wiktoriańskich pradziadów - biel była

obojętne.

wówczas jedynym kolorem bielizny;

Oświetlenie stanowi nie mocniejszy niż

jednak tradycyjnie biały ręcznik byłby dla

750 Ws soft box umieszczony ponad

tego zdjęcia zbyt surowy. Poza tym, żółty

aparatem i duży biały reflektor poniżej:

kolor podkreśla sepiową tonację zdjęcia,

aparat fotografuje przez szczelinę

podobnie jak migająca, cieliście ciepła żółć

pomiędzy soft box a ekranem, które dają

padająca na modelkę i rekwizyty. Zawarta

miękkie przednie oświetlenie.

Komentarz autora zdjęcia: Bezpretensjonalne użycie rekwizytów w celu stworzenia poszukiwanej atmosfery.

112 wdzięk i uroda

tradycyjny czar i wdzięk 113

NA

W E Z W A N I E

TAK JAK W FOTOGRAFII NA STRONIE 111, RAYMENT KIRBY POKAZUJE JAK POŁĄCZYĆ FRONTALNĄ PROJEKCJĘ I RZECZYWISTY OBRAZ: ROŚLINKA ZA SZYBĄ DRZWI JEST PRAWDZIWA I SPRAWIA, ŻE TŁO STAJE SIĘ PRZESTRZENNE I REALNE; UZYSKANIE TAKIEGO EFEKTU BYŁOBY NIEMOŻLIWE PRZY OGRANICZENIU SIĘ TYLKO DO OBRAZU Z RZUTNIKA.

Światło główne zapewnia 750 Ws soft box z listwowym ogranicznikiem światła, umieszczony na prawo od kamery, a 400 Ws spot podkreśla blask włosów modelki i wydobywa je z tła. Zdjęcie jest czystą fantazją, lecz ani okrutną, ani przesadną; pomysł pojawiającej się u drzwi ślicznej, lecz prowokacyjnie ubranej (lub rozebranej) dziewczyny przemówiłby do wyobraźni większości panów. Fotograf: Rayment Kirby Klient: zbiór prac własnych Przeznaczenie: kalendarz Modelka: Karen Aparat: 6x7 cm Obiektyw: 180 mm Ekspozycja: f/8 Oświetlenie: elektroniczny flesz: 2 lampy. Soft box i spot. Film: Kodak Ektachrome EPN 100 Rekwizyty i aranżacja: czerwone drzwi, trybula leśna: frontalna projekcja zachodu słońca na tło

Komentarz autora zdjęcia:

Mieszanina fikcji i rzeczywistości przy użyciu projekcji frontalnej.

114 wdzięk i uroda

tradycyjny czar i wdzięk 115

Fotograf: Peter Barry Klient: próba modelki

MASKA

WENECKA

Modelka: Shelly Aparat: 6x6 cm

Obiektyw: 80 mm z filtrem ocieplającym Kodak Wratten 81C Ekspozycja: f/11 Oświetlenie: elektroniczny flesz: 1 lampa (soft box) Film: Kodak Ektachrome 64 Rekwizyty i aranżacja: maska wenecka, ręcznie malowana kanwa jako tło

Widok z góry

BLASK ZŁOTEJ WENECKIEJ MASKI ZDOMINOWAŁ PROBLEM OŚWIETLENIA NA TYM ZDJĘCIU. MUSIAŁA O N A BYĆ OŚWIETLONA Z BOKU, ABY ODBITE OD NIEJ ŚWIATŁO WPADAJĄC W OBIEKTYW NIE PRZEŚWIETLIŁO NAJJAŚNIEJSZYCH PUNKTÓW, NAWET PRZY LEKKIM NIEDOŚWIETLENIU CAŁOŚCI,

Widok z boku

Jedynym światłem jest tu soft box po lewej

wyraźne linie prawej strony ciała modelki

stronie aparatu; nie ma światła

i jej prawej ręki (na lewo od aparatu)

dodatkowego, a stosunkowo ciemne tło

jeszcze bardziej przyciągają uwagę do

działa podobnie jak czarny ekran

maski; trzecim efektem jest jednoczesne

pochłaniający światło. Zdecydowana

obnażenie (piersi modelki) i ukrywanie

kierunkowość światła daje kilka efektów;

(dla tych klientów, dla których pokazy-

potęguje tajemniczość, przywodzi na myśl

wanie owłosienia łona jest zakazane).

nocne, tajemne spotkania i rozwiązłych

To, że modelka stoi na palcach podkreśla

arystokratów; nadaje charakter graficzny -

sprężystość jej ciała i wydłuża nogi.

zdjęcia

Podoba mi się teatralna poza tego zdjęcia.

116 wdzięk i uroda

dycyjny czar i wdzięk 117

A K TI

Fotograf: Massimo Robecchi Asystent: Teresa La Grotteria Klient: Studio Magazine Przeznaczenie: publikacja na temat fryzjerstwa Modelka: Roberta Griffa Makijaż i uczesanie: Gianluca Rolandi Dyrektor artystyczny: Vicky Sinaidis Aparat: lustrzanka 35 mm Obiektyw: 180 mm Ekspozycja: f/16 Oświetlenie: elektroniczny flesz: pojedynczy soft box 140x200 cm, plus ekrany lustrzane Film: Konica Infrared cz/b, odbitka na papierze Agfa Brovira Rekwizyty i aranżacja: biała tkanina jako tło

Widok z góry

FILM NA PODCZERWIEŃ JEST FASCYNUJĄCYM MATERIAŁEM, ALE NIEŁATWYM DO EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA: UZYSKANY OBRAZ MOŻE CHARAKTERYZOWĆ UPIORNA, TRUPIA BLADOŚĆ, KTÓRA MUSI BYĆ SKONTROWANA SUBTELNĄ GRADACJĄ T O N Ó W I OŚWIETLENIA, W CELU WYDOBYCIA PRZESTRZENNOŚCI FORMY, TAK JAK NA PREZENTOWANYM ZDJĘCIU.

Widok z boku

Jedynym światłem w tym zestawie jest

prawem odwrotnej proporcjonalności.

duży soft box umieszczony z przodu

Jeśli światło główne oddalone jest dwa

i lekko ponad modelką, chociaż lustro

metry od obiektu, a lustro, znajdujące się

ustawione tuż pod aparatem odbija światło

także w odległości dwóch m e t r ó w od

w kierunku modelki i działa jak drugi soft

obiektu, ale metr od głównej lampy,

box o przysłonę słabszy od głównej lampy.

to proporcja światła jest 4:9 ( 2 : 3 ) .

Często znacznie wygodniejsze jest użycie

W pokazanym tu zestawie oświetlenia,

luster służących jako dodatkowe źródło

ekrany lustrzane ustawiono po obu

światła , aniżeli większej liczby lamp, Dają

stronach modelki, aby jeszcze bardziej

one światło na tyle kierunkowe, że ilość

wyrównać światło.

światła można obliczyć posługując się

Komentarz autora zdjęcia:

Dziewczyna jest w rzeczywistości czarna i bardzo trudno było oddzielić barwę jej włosów od tonacji skóry; ale przy użyciu filmu do podczerwieni jej skóra jest biała.

118 wdzięk i uroda

tradycyjny czar i wdzięk 119

mężczyźni i grupy

Niewiele można powiedzieć o czarujących fotografiach urodziwych mężczyzn, z wyjątkiem może tego, że otwierają się możliwości rynku dla męskiego ekwiwalentu „studia czarów": miejsca, gdzie mężczyźni mogliby być fotografowani jako hodowcy bydła, gwiazdy rockowe, harlejowcy czy prezenterzy mody. Dlaczego mężczyźni mieliby nie móc urzeczywistniać swoich wyobrażeń i fantazji podobnie jak kobiety? Do pewnego stopnia „stare studia fotograficzne" zaspokajają te potrzeby, pozwalając swoim klientom przebierać się za kowbojów lub gangsterów i być może, jest możliwość dla rozwoju tej tendencji. Piękne, idealizowane według panujących upodobań, fotografie dwu i więcej osób są może trudniejsze do wykonania niż zdjęcia pojedynczych postaci. Odnosi się to zarówno do par, rodzin lub (jak na jednym ze zdjęć w tym rozdziale) trzech kobiet w staromodnych kostiumach kąpielowych. Wymagane tu techniki bliższe są chyba portretowi podkreślającemu urzekającą stronę życia bez utraty kontaktu z rzeczywistością, choć jest tu także miejsce (z odpowiednimi modelami) dla wyraźnie pokazanego erotyzmu. Główną trudnością jest ujednolicenie kompozycji tak, aby żadna z postaci nie skupiała uwagi na obecności partnerów, a jednocześnie nie była zbyt od nich oddalona; warto zatem zwrócić szczególną uwagę na to jak opracowano pozy w zdjęciach zamieszczonych w tym rozdziale.

PRZY

B A S E N I E

TRZY PORÓWNANIU ZE ZDJĘCIEM NA STRONACH I 28 I I 29 WIDAĆ, ŻE PRZEZNACZENIE ZDJĘCIA JEST TO SAMO - SPRZEDAĆ MALOWANE TŁA. MOCNO UKIERUNKOWANE ŚWIATŁO ELEKTRONICZNEGO FLESZA UTWORZYŁO NA TLE PASY, CO Z KOLEI DAŁO CIEKAWĄ, NIECO STAROMODNĄ W NASTROJU, ATMOSFERĘ.

Głównym światłem skierowanym na dziewczęta jest, tworzący efekt spota, flesz z plastrem miodu. Światło wypełniające zapewniają dwa soft box i flesz z parasolem. Tło zostało oświetlone lampą z reflektorem, której światło przepuszczono przez gobo z dwoma podłużnymi otworami dającymi efekt pasów.

Widok z góry Fotograf: Jim DiVitale Klient Rear Window Backgrounds, Inc. Przeznaczenie: broszura reklamująca malowane tła Modelki: April Bundy, Nikole Griffin, Sue Gibson z L'Agence Makijaż i uczesanie: Lisa Saul Kierownictwo artystyczne: Jon Weaver i Diego Sans Aparat: 6x6 cm Obiektyw: 150 mm Ekspozycja: f / l I Oświetlenie: elektroniczny flesz: 5 lamp. Film: Kodak Ektachrome 64 Rekwizyty aranżacja: dwa malowane tła Komentarz autora zdjęcia:

Praca ta jest na stałe włączona do „Professional Photografers' of America(PPA) Travelling Loan Collection".

122 wdzięk i uroda

mężczyźni i grupy 123

Fotograf: Giancarlo Mecarelli

H I V

Klient: praca własna Modele: Patrizia Marcacci i Paolo Aparat: 6x7cm Obiektyw: 180 mm Ekspozycja: 1/2 sek. przy f/l I Oświetlenie: elektroniczny flesz ( 3 lampy) i neon Film: Kodak Ektachrome Panther 100 PRP Rekwizyty i aranżacja: rurka neonowa, papierowe tło

Widok z góry

AlDS I WDZIĘK? O j ! ALE, JAK GlANCARLO MECARELLI NIEUSTANNIE DEMONSTRUJE, BARDZO NIEWIELE JEST TEMATÓW, W KTÓRYCH NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA OMAWIANE W TYM ROZDZIALE TECHNIK I KTÓRE NIE MIEŚCIŁYBY SIĘ W PREZENTOWANYM W NIM STYLU. To ZDJĘCIE MOŻNA NAZWAĆ „ANTY-UROKIEM I WDZIĘKIEM" POSŁUGUJĄCYM SIĘ TĄ SAMĄ KONWENCJĄ, ABY PRZEKROCZYĆ GRANICE WDZIĘKU I IDEALIZACJI.

Widok z boku

Niektóre z prac zamieszczonych w tej

zamówienie. Porównaj prezentowane tu

książce są wykonane na zamówienie;

zdjęcie z fotografią tego samego autora

niektóre są zdjęciami, w których

„NEON I KODAK" na stronach 105 i 107,

poszukiwano rozwiązań technicznych,

która jest typowym zdjęciem wykonanym

a niektóre prace wykonano dla własnej

na zamówienie; następnie staraj się

przyjemności lub do portfolia. Celem

zrozumieć, co miał na myśli autor, gdy

przyświecającym wydaniu tej książki było

widział czerwony neon w wizjerze

zachowanie równowagi tak, aby pokazać

aparatu. Oświetlenie jest dość jasno

nie tylko to co zostało wykonane na

pokazane na schemacie: dwie lampy na

zamówienie, ale także to, co można

tło, odbijające sylwetki pary; tylne światło,

osiągnąć pracując dla własnej

aby wydobyć lepiej postać dziewczyny,

przyjemności. Prace własne są materiałami

i demoniczny blask czerwonego neonu

wykorzystywanymi później do prac na

oddzielającego oboje.

Komentarz autora zdjęcia:124 wdzięk i uroda

Palącym problemem byb dla mnie wykonanie dobrego zdjęcia o tej tematyce.

mężczyźni i grupy 125

Fotograf: Dale Durfee Klient: praca własna

N A M I Ę T N O Ś Ć

Przeznaczenie: wystawa Aparat: 35 mm Obiektyw: 100 mm Ekspozycja: f/8 Oświetlenie: elektroniczny flesz: 2 lampy. Soft box, dodatkowa lampa i ekran Film: Polaroid Polapan Rekwizyty i aranżacja: pościel,łóżko, poduszki-na biało

Widok z góry

DALE DURFEE UTRZYMUJE SIĘ ZE ZDJĘĆ REKLAMOWYCH, ALE DUŻA CZĘŚĆ Z NICH POWSTAJE NA PODSTAWIE PRAC WYKONYWANYCH NIE NA ZAMÓWIENIE; SĄ TO SYTUACJE, W KTÓRYCH SŁYSZY SIĘ: „OH, NAPRAWDĘ NIE MOŻEMY TEGO WYKORZYSTAĆ - ALE CZY M O Ż N A BY ZROBIĆ COŚ W TYM STYLU?"

Widok z boku

Faktury są w tej fotografii bardzo istotne;

Gama kolorów jest w konsekwencji

klasycznym sposobem uzyskania dobrej

bardzo bogata, od czystej bieli

faktury jest ustawienie światła mocno pod

w najjaśniejszych punktach pościeli

kątem. Z drugiej jednak strony zbytnia

do głębokiej czerni włosów mężczyzny.

świattocieniowość odebrałaby zdjęciu

Światło i poza bardzo interesująco się

powietrze, przestrzenność i świetlistość,

uzupełniają - głębsze cienie i mocniejsze

co jest zaakcentowane przez biel pościeli.

kontrasty mogłyby odebrać zdjęciu tę

Światło jest tu więc połyskliwe, lecz cienie

niezbędną otwartość i niewinność

są starannie rozjaśnione przez soft box

i uczynić je obrazem czegoś skrywanego.

i ekran tak, aby ograniczyć zasięg światła.

Komentarz autora zdjęcia: Chciałam przekazać namiętność posługując się modelami nigdy dotąd nie pracującymi razem.

126 wdzięk i uroda

mężczyźni i grupy 127

Fotograf: Dale Durfee Klient: praca własna

M Ę Ż C Z Y Z N A

Z

W Ę Ż E M

Aparat: 35 mm Obiektyw: 105 mm Ekspozycja: f/8 Oświetlenie: elektroniczny flesz: 1 lampa Film: Ilford Delta 100 Rekwizyty i aranżacja: wąż wypożyczony ze sklepu zoologicznego; malowane tło, czarno-białe

Widok/góry

J A K WIELE ZDJĘĆ DALE DURFEE, PRACA TA MA WIELE ZNACZEŃ: M O Ż N A NIEUSTANNIE ANALIZOWAĆ JEJ SYMBOLIKĘ, ODNIESIENIA, ZRÓWNOWAŻENIE WALORÓW ITD. I JAK ZAWSZE W WIELU JEJ FOTOGRAFIACH, NIE MA POTRZEBY PRZEPROWADZANIA TAKICH ANALIZ. AUTORKA WYKONAŁA ZDJĘCIE, MOŻNA JE PO PROSTU PODZIWIAĆ.

Przygotowania byty bardzo proste:

Widok z boku

przygotowano czarno-białe tło;

wszyscy obserwowali zachowanie się

znaleziono chętną osobę i

węża i sposób w jaki pełza. W pewnym

poinformowano ją o rodzaju zdjęcia,

momencie kształty i cienie osiągnęły

a wąż, dwumetrowy pyton, został

perfekcję i wtedy Dale wykonała zdjęcie.

wypożyczony z pobliskiego sklepu

Użyła aparatu 35 mm ze względu na jego

zoologicznego.

szybkość i płynność akcji, ale posłużyła się

Z trudem można byłoby znaleźć

128 wdzięk i uroda

Zdjęcie wykonano na początku sesji, kiedy

kwadratowym kadrem, aby podkreślić

prostsze oświetlenie: pojedyncza,

dwoistość czerni i bieli jako pojedynczych

standardowa lampa L35 na lewo w celu

pól; inaczej nogi mężczyzny i tło

uzyskania pełnego ekspresji światła.

złamałyby kompozycję,

mężczyźni i grupy 129

TRÓJKĄT

JEST TO PRZYJEMNE, ZABAWNE ZDJĘCIE, KTÓREGO PRAWDZIWYM WYZWANIEM BYŁO UCHWYCENIE PIĘKNEJ GRADACJI T O N Ó W SKÓRY OD BARDZO CIEMNEGO MĘŻCZYZNY, POPRZEZ DZIECKO KOLORU CIEMNEGO MIODU DO KOBIETY O ZUPEŁNIE BIAŁEJ KARNACJI. POZA JEST RÓWNIE DOBRZE POMYŚLANA I WYKONANA.

Głównym światłem jest tu spot ustawiony na lewo od kamery. Daje on tę samą ekspozycję co rozproszone światło lamp ustawionych po drugiej stronie kamery (f/22), ale tworzy cienie i jasne miejsca, ponieważ jest bardzo wyraźnie ukierunkowany. Tło jest oświetlone o przysłonę jaśniej niż grupa (f/32), aby uzyskać efekt „high-key". Oświetlenie to nie jest równe na całej powierzchni, co daje w rezultacie stonowanie tła. Widok z góry

Widok z góry

Fotograf: Judith Vizcarra Pulg Klient/Model: państwo Font Przeznaczenie: praca własna Makijaż: Silvia Aparat: 6x7 cm Obiektyw: 180 mm Ekspozycja: f/22 lub f/16 Oświetlenie: elektroniczny flesz: 5 lamp oraz spot Film: Fuji Rekwizyty i aranżacja: podest do pozowania, białe papierowe tło

Komentarz autora zdjęcia: To co istotne w tym zdjęciu, to trójkątna kompozycja i gama kolorów skóry.

130 wdzięk i uroda

mężczyźni i grupy 131

Fotograf: Jordi Morgadas

P E N T HOU S E I I

Klient: Penthouse Przeznaczenie: publikacja Aparat: 35 mm

Obiektyw: 85 mm z ocieplającym filtrem A-1 Ekspozycja: f/16

Oświetlenie: flesz: 2 lampy; soft box 100x200 cm i spot Film: Kodak Ektachrome EPR 64 Rekwizyty i aranżacja: sypialnia

Widok z góry

ZDJĘCIA W PERIODYKACH DLA PANÓW SĄ NA OGÓŁ FOTOGRAFIAMI WYKONYWANYMI W PLENERZE LUB WE WNĘTRZACH POZA STUDIEM PRZY WYKORZYSTANIU PRZEWAŻNIE, LUB WYŁĄCZNIE, ŚWIATŁA ZASTANEGO; I TO JEST WŁAŚNIE POWÓD, DLA KTÓREGO NIEWIELE TAKICH ZDJĘĆ MOŻNA W TEJ KSIĄŻCE ZNALEŹĆ. DO OŚWIETLENIA TEJ PRACY, KTÓREJ AUTOREM JEST JORDI MORGADAS, WYKORZYSTANO FLESZ.

Główne światło, spot na prawo od

Widok z boku

Taki mały kontrast jest na porządku

kamery, lekko świeci od tyłu wydobywając

dziennym w zdjęciach wykonywanych

blask blond włosów siedzącej na prawo

dla periodyków typu Penthouse, ponieważ

modelki . Spot zamocowany jest dość

pozwala na odzwierciedlenie bogactwa

nisko, przez co sprawia wrażenie światła z

kolorów. Lekkie niedoświetlenie, do około

okna. Światłem dodatkowym jest soft box

1/2 przysłony, sprawia, że tony skóry

100x200 cm, ustawiony na lewo od

nabierają zmysłowości; przy większym

aparatu i powyżej dziewcząt, Kontrast

kontraście cienie mogłyby stać się zbyt

oświetenia mierzony światłomierzem

płaskie i ciemne.

wynosi tylko 2:1.

Komentarz autora zdjęcia: Celem było stworzenie atmosfery intymności pomiędzy dwiema dziewczętami.

132 wdzięk i uroda

mężczyźni i grupy 133

U Ś C I S K . . .

Fotograf: Dale Durfee Klient: praca promująca wykonana na wystawę Aparat: 35 mm Obiekt/w: 100 mm Ekspozycja: f/8+ 1/2(=f/9.5) Oświetlenie: elektroniczny flesz: 2 lampy, 1 soft box, 1 lampa z reflektorem, czarna zastawka dla pogłębienia cieni Film: Polaroid Polapan Rekwizyty i aranżacja: podłoga w studio

PORÓWNAJ TE FOTOGRAFIĘ ZE ZDJĘCIEM NA STR I 27. O B A PRZEDSTAWIAJĄ PARY, ALE TO ZDJĘCIE NIE JEST OBRAZEM NAMIĘTNOŚCI POKAZANEJ W PRZESTRZENNYM, ŚWIETLISTYM KADRZE, LECZ OBRAZEM SPOKOJNEGO, PEŁNEGO MIŁOŚCI UŚCISKU POKAZANEGO W NASTROJOWYM, KIERUNKOWYM ŚWIETLE. TŁEM JEST GOŁE DREWNO. TŁA I OŚWIETLENIA W OBU ZDJĘCIACH NIE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE WYMIENNIE.

Światło pada z dwóch kierunków. Światło

były naprawdę ciemne i nastrojowe.

główne pochodzi z flesza na lewo od

W wielu fotografiach z modelem faktura

aparatu i odbite jest przez ekran zrobiony

jest zasadniczym elementem obrazu.

z dwóch płaszczyzn, dzięki czemu para

Tonalność i ziarnistość filmu Polapan

oświetlona jest od przodu. Po drugiej

nakłada się na fakturę obiektu i tła,

stronie znajduje się soft box, minimalnie

ujednolicając ją i nadając zdjęciu

z tyłu za parą, na prawo od aparatu.

marzycielski i nieco nierealny wymiar.

Dokładnie naprzeciwko aparatu

Całość przypomina w pewien sposób

umieszczono czarną zastawkę

obraz świata pojawiający się, kiedy

pochłaniającą cienie, aby ciemne partie

zapadamy w sen.

Komentarz autora zdjęcia: Chdatam dopasować data do siebie tak, aby przekazać poczucie bezpieczeństwa i ciepło uczuć, w czym pomogło światło.

134 wdzięk i uroda

; [[Wj 5

Widok z boku

Widokzgóry

mężczyźni i grupy 135

Fotograf: Salvio Parisi Klient: Istituto Europeo di Design

MADE

IN

V A L E N T I NO

Przeznaczenie: reklama dżinsów Model: Luca Zecca Makijaż i uczesanie: Anna Alliata Kierownik artystyczny: Adriano Caramenti Aparat: 4x5 cali Obiektyw: 300 mm Ekspozycja: f/l I dla flesza; 1/60 przy f/8+ l/2(=f/9.5) dla lampy żarowej Oświetlenie: soft boję z fleszem dla jednego zdjęcia i tylko światłem modelującym dla drugiego zdjęcia Film: Kodak Ektachrome 64 D dla lampy żarowej; Kodak Ektachrome 64 T dla flesza. Rekwizyty i aranżacja: czarny welwet jako tło.

Widok z góry

TEGO SAMEGO ZESTAWU OŚWIETLENIOWEGO UŻYTO DO WYKONANIA DWÓCH EKSPOZYCJI, JEDNEJ PRZY LAMPIE ŻAROWEJ, DRUGIEJ PRZY FLESZU; DO KAŻDEGO ZDJĘCIA UŻYTO „NIEODPOWIEDNIEGO" FILMU. REZULTATEM JEST OBRAZ OTRZYMANY PRZEZ POŁĄCZENIE ZDJĘĆ POD FAKTUROWANYM SZKŁEM PLUS LOGO - LITERA V,

Widok z boku

Każdy etap przy wykonywaniu tego zdjęcia

(elektroniczny flesz i film do światła

jest prosty, lecz sposób, w jaki

sztucznego) i jeden zdecydowanie ciepły,

zrealizowano całość pomysłu, jest bardzo

żółty (światło żarowe i film do światła

sprytny. Oświetlenie stanowił duży soft

dziennego). Obraz błękitny został

box ze skrzydełkami, aby skierować

odwrócony dla osiągnięcia symetrii, a oba

światło na pozującego. Czarny ekran

ujęcia połączono przez fakturowane szkło .

oddalony od obiektu zredukował odbicie

Następnie dołączono ekspozycję logo,

i wzmocnił cienie. Przez użycie

litery V, i napisu „Made in Valentino".

„nieodpowiednich" filmów, uzyskano

Proste? Tak - kiedy już wiadomo jak

jeden bardzo zimny, błękitny obraz

to zrobić!

Komentarz autora zdjęcia: Najistotniejsze jest użycie dwóch różnych filmów i połączenie ich dla uzyskania niepowtarzalnego efektu.

136 wdzięk i uroda

mężczyźni i grupy 137

wdzięk

wystudiowany

Niewiele kategorii jest absolutnie zamkniętych i kilka zdjęć ostatniego rozdziału mogłoby znaleźć się w rozdziale poświęconym portretowi czy fantazjom. Jest w nich jednak coś, co wyróżnia je z pozostałych kategorii: jakość pomysłu i obrazu, doskonałość sama w sobie, która celowo posługuje się znanymi nam pojęciami odwracając je „do góry nogami" albo umiejętnie je akcentując. Erotyzm, jeżeli się pojawia, rzadko otrzymuje konwencjonalną formę: przywoływane są takie nastroje i epoki jak paryska Belle Epoque, dekadencja berlińska wczesnych lat trzydziestych czy Londyn lat sześćdziesiątych. Znajdą się tu też elementy humoru: pewien związek między tym co nazywamy „glamour" a humorem jest zbyt często pomijany. Większość z nas wygląda lepiej śmiejąc się lub uśmiechając, a cały świat jest wówczas piękniejszy i do pewnego stopnia wyidealizowany. Wszystkie zdjęcia w tym rozdziale mają wspólną cechę, a mianowicie wyjątkową dbałość o detal, potrzebny, aby stworzyć poszukiwany przez fotografa nastrój. Cechuje je wewnętrzna zwartość: poczucie, że wszystko zmierza ku jednemu celowi. Cecha ta charakteryzuje wszystke omawiane w tej książce prace, ale na ostatnich kilku fotografiach szczególnie daje się zauważyć.

Fotograf: Michael Barrington-Martin

B I Ż U T E R I A

Przeznaczenie: reklama Aparat: 8x10 Ekspozycja: nie odnotowana Oświetlenie: flesz: soft box z małym ekranem do oświetlenia biżuterii i czarna zastawka, aby zredukować światło padające na ciało. Film: Agfachrome Rekwizyty i aranżacja: tło fotograficzne

Widok z góry

BYŁA TO REKLAMA BIŻUTERII. OŚWIETLENIE JEST BARDZO PROSTE: POJEDYNCZY 2000 WS SOFT BOX. UŻYCIE APARATU 8X10 CALI WYJAŚNIA MAGICZNY NIEMAL EFEKT CZYTELNYCH CIENI - RODZAJ OSTROŚCI OBRAZU NIEMOŻLIWY DO UZYSKANIA PRZY MNIEJSZYM FORMACIE.

Chociaż obecnie używane filmy

Widok z boku

Oświetlenie pokazanego tu zdjęcia było

i obiektywy dają doskonałą ostrość,

bardzo proste: pojedynczy soft box

pozwalającą na całostronicowe

z jednym małym reflektorem

reprodukcje z formatu 6x7 cm, a nawet

dla doświetlenia biżuterii. Duża, czarna

mniejszego, to aparaty 8x10 cali wciąż

zastawka po prawej stronie modelki

mają pewną magię obrazu, jaką trudno

(po lewej od aparatu) chroniła przed

uzyskać na mniejszych formatach. Michael

niepożądanym światłem; jednak szczegóły

Barrington-Martin jest uznanym mistrzem

w cieniach są wciąż widoczne, co byłoby

dużych formatów w fotografii z modelem,

bardzo trudne do osiągnięcia przy aparacie

a także wielu innych kategorii zdjęć dużego

4x5 cali, a zupełnie niemożliwe przy

formatu.

użyciu aparatu na film małoobrazkowy,

Komentarz autora zdjęcia: Babka darzyła mnie gorącą sympatią i sesja była wyjątkową przyjemnością. Klientowi spodobało się zdjęcie i bardzo szybko zapłacił.

140 wdzięk i uroda

wdzięk wystudiowany 141

PIANOLA

Fotograf: Kenichi Ura Klient: Y A M A H A Przeznaczenie: katalog Uczesanie: Hamako Inatomi Dyrektor artystyczny: Hideo Kasahara Aparat: 6x7cm Obiektyw: 90 mm Ekspozycja: 1/4 sek. przy f/l I Oświetlenie: elektroniczny flesz (I lampa 1200 ws) plus światło wnętrza Film: Kodak Ektachrome EPN Rekwizyty i aranżacja: pianola Yamaha we wnętrzu

LATRZĄC OBIEKTYWNIE, JEST TO DOSKONALE OPRACOWANE ZDJĘCIE PRODUKTU. PRODUKTEM JEST PIANOLA YAMAHA MODELKI I STUDIO TO TYLKO REKWIZYTY, A JEDNAK ZDJĘCIE NALEŻY ZDECYDOWANIE DO KATEGORII FOTOGRAFII .UPIĘKSZAJĄCEJ", TAK JAK POWINNO BYĆ, ABY SPRZEDAĆ PRODUKT NIE NALEŻĄCY DO PRZEDMIOTÓW NIEZBĘDNYCH DO ŻYCIA.

Głównym światłem tego raczej

bezkontrastowego światła. Od strony

wystudiowanego zdjęcia jest dzienne

technicznej całe ujęcie jest nieco

światło wpadające przez wysoko

prześwietlone, szczególnie w górnych

umieszczone okna studia tańca. Choć jest

partiach, które zaczynają halować.

ono doskonałe dla tancerek , to jest zbyt

Od strony estetycznej, jednak, jest ono

kontrastowe dla barwnego filmu, który

zupełnie poprawne i doskonale odtwarza

wymaga znacznie mniejszego kontrastu.

jasną, pełną przestrzeni i powietrza

Flesz, 1200 Ws, rozproszony przez kalkę

atmosferę sali tańca. Całość sprawia

kreślarską i odbity od ściany po lewej

wrażenie niemal podglądania realnej

stronie aparatu, wyrównuje kontrast

sceny; czuje się prawie zapach wnętrza.

oświetlenia i stwarza iluzję naturalnego,

Miejsce jest bardzo ważne. Zależab mi na uzmysłowieniu przyjemności, jaką może dać pianola.

142 wdzięk i uroda

wdzięk wystudiowany 143

Fotograf: Marc Joye

1 900

Klient: Brass Palm Przeznaczenie: broszura/plakat Model: Renaud i Catherine Makijaż i uczesanie: Chris Lens Dyrektor artystyczny: Marc Joye i Ben Aparat: 4x5 cali Obiektyw: 150 mm Ekspozycja: f/22

Oświetlenie: flesz: 6 lamp. 2 soft box (110x150 cm i 80x80 cm), 2 zwykłe reflektory, I spot, 1 małe światło efektowe Film: Kodak Ektachrome 100 Rekwizyty i aranżacja: autentyczne wnętrze

Widok z góry M A R C JOYE OPISUJE PRACĘ PRZY WYKONANIU ZDJĘCIA W DZIESIĘĆ D N I ZNALEŹĆ CHĘTNYCH DO POZOWANIA, MIEJSCE, STYLISTĘ, MAKIJAŻ I MONOKL. PIWO BYŁO PRODUKTEM, KTÓRY MUSIAŁ BYĆ WYDOBYTY ŚWIATŁEM; A WYMAGAŁO TO NIE MNIEJ NIŻ SZEŚCIU LAMP, ABY ZEBRAĆ WSZYSTKO RAZEM

Widok z boku

Piwo jest oczywiście oświetlone oddziel-

na prawo od kamery jest światłem

nym spotem. Ale oprócz tego jest jeszcze

głównym lecz mniejszy, 80x80 cm,

jedno, niezbyt silne, światło efektowe

jest także istotny; inaczej bowiem

w celu oświetlenia płaszcza (który byłby

kontrast oświetlenia byłby zbyt duży,

inaczej ciemną, tępą plamą); dwa soft box

aby zachowana została tonalna jakość

oświetlają całość (patrz na kufel piwa);

samego tematu. Spot oświetlający piwo

i jeszcze dwie lampy dla oświetlenia tła.

nie jest na nie skierowany bezpośrednio;

Jest to dobry przykład zestawu

światło odbija się od lustra za barem

oświetleniowego, który „po prostu

i przenika piwo wydobywając jego

pączkuje". Duży soft box, 100x 150 cm,

charakterystyczny kolor i lśnienie.

Komentarz autora zdjęcia: Najtrudniejszym zadaniem było znalezienie monokla lub optyka, który byłby w stanie go wykonać. A ten drobiazg był istotny dla nastroju zdjęcia.

144 wdzięk i uroda

wdzięk wystudiowany

Fotograf: Phillippe Merie

LOUISE

Klient: Zeitgeist Przeznaczenie: publikacja Modelka: Louise Bjerring Makijaż i uczesanie: Tromborg Aparat: 35 mm Obiektyw: 85 mm Ekspozycja: 1/60 przy f/4 Oświetlenie: światło żarowe: I lampa + fresnel Film: Kodak T-Max naświetlony jak 1600-3200 ISO Rekwizyty i aranżacja: fotel; tapeta jako tlo

Widok z góry

PROSTOTA JEST IDEĄ PRZEWODNIĄ TEGO ZDJĘCIA, JAK I WIELU INNYCH W TEJ KSIĄŻCE. JEDYNE OŚWIETLENIE STANOWI 250-WATOWA LAMPA ŻAROWA ( PLUS SOCZEWKA FRESNELA). DO UZYSKANIA MIĘKKOŚCI I ODPOWIEDNIEJ EKSPRESJI ZDJĘCIA, WYKORZYSTANO TONALNOŚĆ BARDZO CZUŁEGO FILMU.

Pojedyncza lampa była trzymana w ręku

albo o niesłychanym opanowaniu, albo

na prawo od aparatu. Użycie czułego,

dużym niepokoju: o czym więc?

ziarnistego filmu i słabego, mocno Widok z boku

Gdyby to zdjęcie było barwne, byłoby

ukierunkowanego światła tworzy wrażenie

zupełnie inną fotografią, mniej

zdjęcia reportażowego i dodaje fotografii

przypominającą Paryż Doisneau czy

tajemniczości. Kim jest ta dziewczyna?

Brassai, lub Nowy Jork Weegee the

Dlaczego jest tak ubrana? Wygląda jakby

Famous; fakturalna, w starym stylu tapeta

odpoczywała lub czekała: od czego, na co

przywołuje jeszcze więcej obrazów

(na kogo)? jej zimne spojrzenie,

starych mistrzów fotografii.

skierowane wprost w obiektyw, świadczy

autora zdjęcia:

Ważną rzeczą byto stworzenie nastrojowego zdjęcia.

146 wdzięk i uroda

wdzięk wystudiowany 147

SEKRETARKA

Fotograf: T o m Bizzozzero Asystent: Silvano Bricola Klient: Tubifcr Modelka: Micaela Vitale Makijaż i uczesanie: Gianluca Rolandi Dekorator: Gianni Maspero Przeznaczenie: plakat reklamowy Aparat: 4x5 cali Oświetlenie: flesz: 4 lampy Film: Kodak Ektachrome EPP 100 Rekwizyty i aranżacja: malowane tło, stół, telefon, kalkulator, papier

Widok z góry OCZYWIŚCIE

JEST TO FANTAZJA - ALE CZYJA! SZEFA? SEKRETARKI? FOTOGRAFA? KLIENTA? W MOMENCIE

KIEDY MASZ POMYSŁ, PROBLEMEM JEST JUŻ TYLKO JEGO REALIZACJA; I TO WYSTARCZY, ABY ZAPEWNIĆ WYSTARCZAJĄCO PRACY KAŻDEMU Z CZTEREMA LAMPAMI, DWIEMA OŚWIETLAJĄCYMI TŁO I BEZ SOFT BOX, JESTTO TYP OŚWIETLENIA WYMAGAJĄCY WIELE UWAGI.

Fotografowanie przedmiotów tak, aby

po prostu ukryć drut w przewodzie

uzyskać wrażenie zawieszenia w po-

telefonicznym, jak to zrobiono w tym

wietrzu zawsze jest niełatwe. Można

wypadku.

wybrać trudną drogę realizacji przez

Widok z boku

Główne światło znajduje się po prawej

rzucanie ich w powietrze i fotografowanie

stronie aparatu, ustawione pod kątem

zanim spadną; można też wykazać nieco

około 45 stopni do osi aparat/obiekt;

pomysłowości podwieszając przedmioty

po prawej stronie aparatu ustawiono

na drutach. Rozwiązaniem zapożyczonym

ekran, aby rozjaśnić cienie. Specjalnie

z filmu jest użycie bardzo cienkiego drutu

skonstruowane pierwszoplanowe tło

(o grubości włosa) dostępnego w sklepach

oświetlone jest dwiema lampami,

z rekwizytami filmowymi; można też

a czwarta oświetla błękitny horyzont.

Komentarz autora zdjęcia:

Kiedy już masz zatwierdzony pomysł, największą techniczną trudność sprawia fruwający telefon i inne podwieszone przedmioty.

148 wdzięk i uroda

wdzięk wystudiowany 149

B M W Z1

FOTOGRAFIE ŁADNYCH DZIEWCZYN ZAWSZE UŻYWANE SĄ DO REKLAMOWANIA SAMOCHODÓW. TA FO-

TOGRAFIA JEST CZĘŚCIĄ ZESTAWU DO KALENDARZA B M W POKAZUJĄCEGO SAMOCHODY I MOTOCYKLE OD NAJSTARSZYCH AŻ DO MODELI DZISIEJSZYCH - Z PIĘKNYMI DZIEWCZĘTAMI OCZYWIŚCIE!

Położone na ziemi stripy zostały starannie ustawione, tak aby powtórzyć nazwę samochodu refleksami w kształcie litery Z. Oświetlenie włosów modelki wydobyło ich barwę i odcięło je od obicia fotela: blond modelka ułatwiła to zadanie. Mały soft box za samochodem, na prawo od aparatu, odpowiednio oświetla obicia i wnętrze samochodu, nie rzucając jednocześnie zbyt wiele światła na modelkę, a jest to stały problem w fotografowaniu samochodów.

Widok z góry

Fotograf: Ron McMillan Klient: L&C BMW Przeznaczenie: kalendarz Modelka: Katie Orgill Makijaż i uczesanie: Dexi Aparat: 6x6 cm Obiektyw: 120 mm z filtrem 81 b Ekspozycja: f/11 Oświetlenie: elektroniczny flesz: 4 lampy, 2 stripy, 1 mały soft box Film: Fuji RDP ISO 100 Rekwizyty i aranżacja: BMW Z1; żwir na ziemi, aby sprawić wrażenie autentycznego podjazdu Komentarz autora zdjęcia: Wieki całe trwa ustawienie stripów, aby uzysknć dobre refleksy w kształcie Z. Większość ludzi jeśli je zauważa, to niejako podświadomie; ale mimo wszystko jest to ładne wykończenie zdjęcia.

150 wdzięk i uroda

wdzięk wystudiowany 151

Fotograf: Giancarlo Mecarelli Klient: L'Europeo

Z A K A Z

W J A Z D U

Przeznaczenie okładka czasopisma Modelka: Alona G. Makijaż i uczesanie: Agata Branchina Dyrektor artystyczny: Giovanni Sammarco Stylista: Max Aparat: 6x7 cm Obiektyw: 180 mm Ekspozycja: f/22 Oświetlenie: flesz: trzy lampy, w tym jeden

softbox Film: Kodak Ektachrome Panther PRP ISO 100 Rekwizyty i aranżacja: papierowe tło, specjalnie dla celów fotografii wykonane makiety znaków drogowych

T RUDNO BYŁO JAKOŚ UNIKNĄĆ POKAZANIA TEJ FOTOGRAFII JAKO OSTATNIEGO ZDJĘCIA W KSIĄŻCE: Widok z góry

STOP, ANI KROKU DALEJ, Po PRZECZYTANIU KSIĄŻKI OD POCZĄTKU DO KOŃCA, MOŻNA JUŻ ROZPOZNAĆ STYL GlANCARLO MECARELLEGO - POŁĄCZENIE SŁODKO-GORZKIEGO HUMORU Z DOSKONAŁĄ TECHNIKĄ.

Widok z boku

Zestaw oświetleniowy jest prosty: soft box

z całej książki, to można ująć to w słowach

na lewo od aparatu, pod kątem około

Brzytwa Ockhama: „Entia non sunt

45 stopni do osi aparat/obiekt,

multiplicanda praeter necessitatem" -

uzupełniony oświetleniem włosów lampą

rzeczy nie powinny być powielane bez

Evenlite z plastrem miodu umieszczoną

powodu. Najlepszym oświetleniem jest

z tyłu, ponad modelką. Tło oświetla druga

najprostsze oświetlenie pozwalające

lampa Evenlite z plastrem miodu: jednolity

uzyskać oczekiwany rezultat; ale jeśli

niebieski papier kontrastuje z ciepłą barwą

trzeba użyć dodatkowych lamp, ekranów,

skóry modelki i ostrą czerwienią znaków

zastawek itd., to należy być

zakazu. Jeżeli można się czegoś nauczyć

przygotowanym do ich wykorzystania.

Komentarz autora zdjęcia:

Klient zamówii u mnie zdjęcie symbolizujące nowe formy zakazów odnoszących się do palenia, jedzenia, seksu itp...

152 wdzięk i uroda

wdzięk wystudiowany 153

spis

fotografów

MICHAEL BARRINGTON-MARTIN

Fotograf:

Narodowość: angielska Adres:

O L D TIMBERS, BLACKWATER CORNER, GRISTON, NEARWATTON

wykonując zdjęcia reklamowe, martwe

ukazują się często w foto-magazynach.

natury, fotografia cyfrowa, moda, kos-

Zdjęcia: Uwięziona sprawiedliwość, str.

metyki oraz specjalne zamówienia.

54/55, U źródeł, str. 62/63, Mój żeglarz

Zdjęcie: Primavera, str. 37/39

wkrótce przypłynie... str. 94/95

NORFOLK IP25 6PT ANGLIA

Telefon:

+44(1953)884841

Biografia:

fotograf o znacznym doświadczeniu znany początkowo jako autor pięknych

Fotograf:

zdjęć aktów, teraz pracujący w wielu

T O M BIZZOZZERO

Firma:

CAFE ESTUDIOS

innych dziedzinach fotografii, między innymi w reklamie produktów dla dużych firm.

Narodowość:

włoska

Adres:

VIA GIOVANNI DA CERMENATE 23 22063 CANTU - C O M O

Zdjęcie: Biżuteria, str. 140/141

WŁOCHY

Telefon/Fax: + 39 (31) 71 66 82 Biografia:

Fotograf:

PETER

Narodowość: Adres:

BARRY

angielska 57 FARRINGDON ROAD,

L.ONDONECIM3JB

urodzony w roku 1947; „fanatyk"

Fotograf:

fotografii od najwcześniejszych lat. Pracą

Firma:

zawodową rozpoczął biało-czarnymi

Narodowość: amerykańska

reportażami przygodowo-podróżni-

Adres:

JAMES D I V I T A L E DIVITALE

Fax: Biografia:

420 ARMOUR CIRCLE NE

czymi. Wyspecjalizował się w zdjęciach

ATLANTA

pod wodą, ale ostatnio pracuje

GA 30324

wyłącznie w reklamie.

STANY ZJEDNOCZONE AP

Zdjęcie: Sekretarka, str. 148/149

(STUDIO) PO

ANGLIA

Telefon:

+ 44 (1 71) 430 0966 + 4 4 ( 1 71)4300903 praco Petera Barryego jest bardzo urozmaicona - moda, dziewczyny, reklama, martwe natury i żywność każdy dzień jest inny, pasjonujący i dopingujący. Ciągle się uczy i eksperymentuje z nowymi technikami, ale jego ukochane dziedziny to fotografia ludzi i żywności. Wiele podróżował po świecie i spotkał wielu fascynujących ludzi; dlatego pewnie fotografia stata się dla niego nie tyle pracą, co sposobem życia. Zdjęcia: Prowokująca, str. 96/97, Złocista, str. 100/101, Dziewczyna w płótnie, str. 102/103, Śmiała dziewczyna, str. 104/105, Maska wenecka, str. 116/117

PHOTOGRAPHY

BOX 9 5 I 2 7

ATLANTA

GA 30347-0127 STANY ZJEDNOCZONE AP (MAILING)

Telefon: Fax: SlMON C H I N

Fotograf:

Biografia:

Telefon:

165 JALAN AMINUDDIN BAKI

na zamówienie, specjaluizując się

TAMAN T U N DRIVFJ

przede wszystkim w fotografii ludzi i

ISMAIL 60 000

produktów. Dziewięć lat temu założył

KUALA LUMPUR

studio wraz z żoną Sandy, która

MALEZJA

pracuje

w Advertising Photographers

+ 6 0 ( 3 ) 7 1 7 3736

of America's Creative Awards (One

Simon Chin studiował fotografię rekla-

Biografia:

jako koordynator produkcji.

Prace DiVitale zostały zamieszczone

+ 6 0 ( 3 ) 7 1 8 8831

Fax:

+ I (404) 938 1394 Jim DiVitale przez szesnaście lat pracował w Atlancie wykonując zdjęcia

Narodowość: malajska Adres:

+ I (404) 892 7973

and Two); Graphis Photo 93 i 94;

mową w Stanach Zjednoczonych, a później pracował tam jako asystent foto-

oraz w Professional Photographers of

grafa. Po powrocie do Malezji pracował

America's Loan Collection 1990,1992,

dwa lata joko wolny strzelec, zanim

1993 i 1994. James DiVitale

dołączył do trzech innych fotografów; z

publikował swe prace także w Creative

którymi otworzył studio, gdzie pracuje

Black Book 1992-1995, Workbook

do dziś.

# 1 5 - / 8 , Klik!/Shocase Photography

Zdjęcie: Mimi, str. 26/27

#2-4, i w Art Directors' lndex 1995. Zdjęcie: Przy basenie, str. 122/123

B E N N Y D E GROVE

Fotograf: Firma:

FOTOSTUDIO DE GROVE BVBA

Narodowość: Adres

Fotograf:

M A R I O D I BENEDETTO

Firma:

WANTED

Fax:

Narodowość: włoska Adres:

VIA PEROSI 5 20146 MILANO WŁOCHY

Telefon:

+ 39 (2) 48 95 26 50

FaxAel.:

+ 3 9 ( 2 ) 4 2 34 898

Biografia:

fotograf

pracujący

w reklamie od 1982;

od 1984 we własnym studio „Wanted"

156 wdzięk i uroda

Telefon:

belgijska ZWIJNAARDSESTEENWEG 28A 9820 MERELBEKE

Fotograf:

BELGIA

Narodowość:

+ 32(92)31 96 16

Adres:

+ 32 (92) 31 95 94

D A L E DURFEE

amerykańska (pracuje w Londynie) UNIT 2 38 ST. OSWALDS PLACE

studiował fotografię przez dwa lata

LONDON SE11

w Academy of Gent; zawodowym

ANGLIA

fotografem jest od roku 1984; jego

Telefon:

plakaty i karty pocztowe znane są na

Fax:

całym świecie. Specjalizuje się przede

Biografia:

5JE

+ 4 4 ( 1 7 1 ) 7 3 5 8766 + 4 4 ( 1 7 1 ) 5 8 2 5662 urodzona w Stanach Zjednoczonych.

wszystkim w ilustracjach do peńodyków

Pracowała dla Hallmark, przyjechała

i dla agencji wydawniczych. Prace jego

do Anglii na roczny urlop i od 1979

pracuje tutaj głównie w reklamie.

Fotograf:

Zdjęcia: Tyłem, str. 74/76, Regina,

Narodowość:

str. 77/79, Namiętność, str. 126/127,

Adres:

Mężczyzna z wężem, str. 128/129,

toaleto, str 121/113; Na wezwanie,

ANDREW GORDON HOBBS

str 114/115

nowozelandzka UNIT 2 38 ST. OSWALDS PLACE

Uścisk.... str. 134/135

L O N D O N S E I I 5JE ANGLIA

Telefon:

MOBILE (0956) 225776

Fax:

+ 4 4 ( 1 7 1 ) 2 5 3 3007

Biografia:

Andrew Gordon Hobbs zaczyna od kinematografii, ale nie mogqc znaleźć dobrej szkoły filmowej zajął się fotografią. Jeden z jego dobrych przyjaciół prowadził agencję modelek, nigdy więc nie brakowało

mu

dobrych modelek. Na jego pracę mieli wpływ Norman Parkinson i Helmut

Fotograf:

MlCHELE FRANCKEN

Newton; pojechał do Sydney, a potem do

Firma:

N.V FRANCKEN CPM

Londynu, gdzie pomimo przeżytego w

belgijska

pierwszym momencie szoku kulturowego

Narodowość: Adres:

VLAANDERENSTRAAT 51 9000 G E N T

Fotograf:

PETER L A Q U A

Narodowość: niemiecka Adres:

MAREACHERSTR. 29 78048 VILLINGEN NIEMCY

czuje się, jak twierdzi, całkiem dobrze.

Telefon:

Zdjęcie: Urok mody, str. 60161

Fax:

BELGIA

+ 49(7721)30501 + 49(7721)30355 Peter Laqua urodził się w 1960r; przez

Telefon:

+ 32 (9) 225 4308

3 lata studiował fotografię portretową i

Fax:

+ 3 2 ( 9 ) 2 2 4 2132

przemysłową. Od 1990 ma własne

Biografia:

Michele Francken pracuje od roku 1977

studio pracujące przede wszystkim na

z dwoma braćmi i czterema innymi

zamówienie przemysłu. W 1994 Peter

współpracownikami. N.V francken CPM

Laąua otrzymał nagrodę Minolta Art Pro-

ma własne laboratorium i specjali-

ject; w tymże roku miał wystawę pod ha-

zuje się w katalogach mody i tkanin.

Fotograf:

MARC JOYE

Poza pracami na zamówienie, Michele

Narodowość:

belgijska

materiale Polaroid); w 1992 miał w Stutt-

eksperymentuje wykonując fotografie

Adres:

BRUSSELBAAN 262

garcie wystawę pod tytułem „Zwieback".

dla własnych celów; miała także wiele

1 7 9 0 AFFLIGEM

Zdjęcie.- Gwiazda filmowa, str. 22/23

wystaw.

BELGIA

Zdjęcia: Bielizna I, str. 82/83, Bielizna II,

Telefon:

str. 84/85

Fax:

+ 32 (53) 662 952

Biografia:

po ukończeniu H.R.I.T.C.S. w Brukseli,

słem „Pol-Art" (fotografia dzieł sztuki na

+ 32 (53) 662 945

pracował krótko dla filmu. Potem nadarzyła mu się okazja wejścia w świat

Fotograf:

AL HAMDAN

Narodowość:

brazylijska

Adres:

RUA BARAO DO FLAMENGO 22 GRUPO 301

fotografii reklamowej, a w roku 1977

Fotograf:

RON McMlLLAN

otworzył własne studio. Lubi także

Narodowość:

angielska

fotografować poza studiem używając

Adres:

BLACK ROBINS FARM

Zdjęcia: Kobieta Samuraj, str. 40/41;

GRANT'S LANE

1900, str. 144/145

EDENBRIDGE KENT T N 8

RJO DE JANEIRO

+ 55 (21) 265 4047

Fax:

+ 55 (21) 225 5967

Biografia:

Al Hamdan urodził się w Rio de Janeiro;

Telefon:

tami są; Coca-Cola, MacDonaids, IBM, Xerox, Sousa Cruz (tytoń), De Millus (bielizna) i Fleischmann Royal (żywność);

+ 4 4 ( 1 7 3 2 ) 8 6 6 111

Fax: +44(1732)867 223 Biografia: Ron McMlllan uprawia fotografię reklamową od ponad 20 lat. Ostatnio wybu-

fotografuje dzieła sztuki, a także robi zdjęcia reklamowe. Jego głównymi klien-

ĆQP

ANGLIA

BRAZYLIA 22 220-080

Telefon:

T H E O L D BARN

fleszy Sinor i Broncolor.

dował nowe studio przystosowując do teFotograf:

RAYMENT KlRBY

Narodowość: angielska Adres:

COGGERS FARM, HORAM HEATHFIELD

wśród agencji, dla których Al Hamdan

go celu dwustuletnią stodołę znajdującą się na farmie na pograniczu Surrey i Kent. Ta rzadka możliwość zaprojektowania od nowa studio drive-in pozwoliła mu na wy-

pracuje, znajdują się; McCann Erickson,

EAST SUSSEX T N 2 I OLT

korzystanie całego swojego doświadczenia

DPZ, Contemporanea, VS, GR 3, Arimus,

ANGLIA

jak i zapewnienia sobie pełnego wyposażenia włączając w to luksusową kuchnię.

Setembro, Umuarama i Salles. Otrzymał

Telefon:

+ 4 4 ( 1 453)812 148

wiele nagród: w roku 1980 w Best In

Biografia:

pracę jako fotograf rozpoczął w R.A.F.,

W zakres prac Rona McMillan wchodzi

Advertising In the State of Minas Gerais,

a następnie w różnych studiach

fotografia żywności, martwa natura, ludzie

w 1984 Photographer of the Year(ABP),

w Londynie. Pracował w reklamie

i podróże i dzięki temu odwiedził Europę,

w 1991 Best Studio - Premio Colunistas

i dla czasopism, a także dla nagrań.

Bliski Wschód i USA.

Producao Nacional.

Napisał książkę „Photographing

Zdjęcie: BMW Z1, str. 150/151

Zdjęcie: Bielizna, str. 48/49

Glamour"; teraz mieszka w Sussex, gdzie prowadzi fotofekę, projektuje i produkuje aparaty dużego formatu. Zdjęcia: Dziewczyna przy oknie, str. 90/91; Dziewczyno przy toaletce, str. 11011II; Poranna

spis fotografów 157

GlANCARLO MECARELLI

Fotograf:

Narodowość: włoska Adres:

Telefon:

Fotograf:

Ricky

Firma:

LOKE S A I M I N G

WE STUDIO SDN. BHD.

VIA BULLONA 10

Narodowość: malajska

20154 MILANO

Adres:

10

Fotograf:

SALWO PARISI

Narodowość: włoska Adres I:

JALAN SS4D/14

VIA XX SETTEMBRE

WŁOCHY

47301 PETALING JAYA

MILANO

+ 39 (2) 34 75 85

SELANGOR DARUL EHSAN

WŁOCHY

Fax:

+ 39 (2) 83 78 580

Biografia:

Gancarlo Mecarelli urodził się w Trevie

Telefon:

w roku 1946; studiował w Sao Paolo

fax:

w Brazylii, gdzie rozpoczął pracą

Biografia:

MALEZJA

Telefon:

+ 39 (2) 22 47 25 59 I

Fax:

+ 39(2)71 44 30

Adres II:

VIA MILISCOLA 3I

+ 6 0 ( 3 ) 7 0 3 1899

+ 60 (3) 703 6613 w roku 1987 założył własne studio, w

127

20099 SESTO S.G.

+ 39 (2) 26 22 55 67

w mediach jako ilustrator, a następnie

którym teraz pracuje 15 osób. Zakres

dyrektor artystyczny. Ponieważ sztuka

pracy studia obejmuje wnętrza,

NAPOLI

fotograf i była jego wielką namiętnością,

broszury, annual reports i modę.

WŁOCHY

80072 ARCO FELICE

postanowił zostać zawodowym

Członkowie zespołu podróżują wiele,

Telefon:

fotografikiem wierząc, że najważniejszą

aby dotrzymać kroku współczesnej

Fax:

+ 39(81)86 61 241

rzeczą na tym polu było mieć swój

technologii, a także mieć dostęp do jej

Biografia:

w jego komercjalnej zasadniczo fotografii

+ 39(81)86 63 553

własny styl, tak jak to miało miejsce

najnowszych osiągnięć.

tematy opracowane są w taki sposób,

w ilustracji. Od ośmiu lat mieszka

Zdjęcie: Carmen Creah, str. 30/31

że ludzie, modele i przedmioty stają się

we Włoszech i pracuje jako dyrektor

czysto fizyczną bazą dla pomysłu

artystyczny i fotograf dla miesięcznika

reklamowego lub produktu. Takie

reklamowego Strategia, a także da

"dodatki" jak wdzięk, styl, kobiecość

wielu tygodników! takich jak: Panorama,

i powab nie istnieją w jego pracach, ale

L'Espresso, L'Europeo itp.

tylko pozornie. Dlatego właśnie .piękna

Zdjęcia: Kobieto pod napięciem, str 34/36; Kolorowy papier, str. 46/47;

twarz" jest najlepszą bazą dla Fotograf:

JORDI MORGADAS

Neon i Kodak, str. 106/106; Szalona

Narodowość: hiszpańska

jazda, str. 1081109; HIV. str. 124/125;

Adres I:

Zakaz wjazdu, str. 152/153 Telefon:

makijażu; ładna noga sposobem wyeksponowania pantofla; a szczegół

DIPUTACIÓN 3 I 7

ciała uzupełnieniem perfum.

IQ 08009 BARCELONA

Zdjęcia: Aagie, str. 20/21; Made In

HISZPANIA

Valentino, str. 136/137

+ 34 (3) 488 25 68

Fax:

+ 34 (3) 488 34 65

Adres II:

Los NELESES S/N 22145 RADIQUERO HUESCA HISZPANA

Telefon:

+ 34 (908) 83 25 35

Biografia:

urodził się w roku I946; mając I9 lat postanowił całkowicie poświęcić się fotografii. Będąc samoukiem, jak wielu z jego pokolenia, pracował w wielu dziedzinach

JUDITH ViZCARRA PUIG Narodowość: hiszpańska Adres:

08100 BARCELONA

słowej, do zdjęć dla periodyków jako korespondent agencji EFE Później, jego fotografie nagich dziewcząt ukazywały się

HISZPANIA

Telefon:

PHILIPPE

Narodowość: Adres:

MERIE

duńska NANSENSGADE 61C

w ubiorach plażowych, bieliźnie i aktach.

DANIA

Telefon:

+ 4 5 ( 3 3 ) II 18 54

Portret Nurii, str. 58/59; Słodko i łago-

Fax:

+45(33)14 38 54

dna, str. 66/67; Gorset I, str. 86/87; Gor-

mając ojca Francuza i matką Norweżkę

instruktażowe dla fotografów. Zdjęcia: Samotna, str. 64/65; Trójkąt,

je wyłącznie w reklamie, specjalizując się Zdjeda: Kwiat i dziewczyna, str. 42/43;

Biografia:

fotografii, prowadzi seminaria

Penthouse and Interviu, a w tym wiele prac na okładki, teraz Morgadas pracu-

I366 COPENHAGEN K

+ 34(3)593 59 01 specjalizuje się w portretach, twórczej

w takich czasopismach jak Playboy, Fotograf:

AV LIBERTAT 3I MOLLET DE VALLES

fotografii od portretu i fotografii przemy-

str. 130/13)

set II, str. 88189; Penthouse II, str. 132/133

Philippe Merie wychował się w międzynarodowej atmosferze; teraz mieszka w

Fotograf:

MASSIMO ROBECCHI

Kopenhadze. Od osiemnastu lat pracuje

Firma:

CAFE ESTUDIOS

jako zawodowy fotograf, wśród jego

Narodowość: włoska

klientów znajduję się Ted Botes, McCann

Adres I:

VIA MOREO 3

Eridson, Y&R, Saatchi & Saatchi; jego

2201 LAGUO(COMO)

prace pojawiały się w takich periodykach

WŁOCHY

jak Elle, Cafe i innych.

Telefon/Fax:

+ 39(31)71 66 82

Zdjęcie: Louise, str. 146/146

Adres II:

C/o REP: BETTINA MULLER 50 NEULERCHENFELDERSTRABE

A-1160 WIEN AUSTRIA

Telefon/Fax:

+43(1)40 32 979

Biografia:

urodził się w Mediolanie w I960r.; pracę rozpoczął w 1980 jako asystent w du-

158 wdzięk i uroda

ROBERT STEDMAN

COLIN THOMAS

żym studiu fotograficznym. Teraz równie

Fotograf:

chętnie pracuje wykonując zdjęcia mar-

Narodowość: amerykańska (mieszka w Singapurze)

Narodowość: angielska

twych natur, mody, fryzur na użytek cza-

Adres:

Adres:

BLOCK

28

Fotograf:

56 WHITRELD STREET

sopism i kampanii reklamowych. Wśród

KALLANG PLACE #03-16/17

L.ONDON WIP 5RN

jego klientów znajduję się: Backer Spiel-

SINGAPUR

ANGLIA

vogel Bates, ChWas Regat, Rat, Kim Top

Telefon:

Line, Levis, Proctor & Gamble, Warner

Fax:

Bros i inni. Aby pogłębić doświadczenie w

Biografia:

1233

+ 6 5 294 4101 + 6 5 294 0515 Robert Stedman pochodzi z Los

Telefon:

+ 4 4 ( 1 7 1 ) 6 3 7 4786

Fax:

+ 4 4 ( 1 7 1 ) 3 2 3 5512

Biografia:

20 lat temu ukończył uczelnię arty-

pracy w innych krajach, interesuje się

Angeles w Kalifornii; po ukończeniu

styczną i od tego momentu pracuje jako

współpracą z agencjami spoza Wioch.

uniwersytetu postanowi szukać przygód

zawodowy fotograf. Rozpoczął jako asy-

Zdjęcia: Motyl. str. 44/45; Akt 3,

na morzach południowych i zaciągnął

stent, a teraz posiada w West End duże

str. 72/73; Akt I, str. 118/119

się na handlowy szkunerjako pierwszy

studio z pełnym wyposażeniem, w któ-

oficer. Przygoda zakończyła się

rym zatrudnia dwóch asystentów, „jest to

w południowo-wschodniej Azji, gdzie

krwawy trud, ale także satysfakcja".

przez wiele lat pracował jako

Zdjęcia: Złoty akt. str. 52/53; Komplet

samodzielny fotoreporter podróżując po

sportowy, str. 92193

Azji, Chinach, Europie Środkowej, Afryce i Stanach Zjednoczonych. W roku 1988 założył w Singapurze studio fotografii i grafiki pracujące dla międzynarodowej klienteli. Zdjęcie: Subtelny powab, str. 24/25

Fotograf:

GERARD DE S A I N T M A X E N T

KENICHI URA

Firma:

JIB Co.

Narodowość: japońska

Narodowość: francuska Adres:

Fotograf:

Adres:

14 BD EXELMANS

JÓTO-KU

75016 PARIS Telefon: Biografia:

FRANCJA + 3 3 ( 1 ) 4 2 24 43 33 od roku 1970 wykonuje zdjęcia reklamowę i dla wydawnictw. Specjalizuje się

OSAKA

Fotograf: Firma

RINGO TANG RINGO T A N G P H O T O WORKSHOP

Narodowość: chińska Adres I: G/F 31 ROBINSON ROAD

w fotografii czamo-białej.. Zdjęcie: Reklama leku, str. 68/69

7 - 4 - 7 HIGASHI-NAKAHAMA

Telefon.

JAPONIA

Telefon: Fax: Biografia:

+ 8 1 ( 6 ) 9 6 8 5454 + 8 1 ( 6 ) 9 6 3 31720 urodził się w Osace w roku 1945. Od

HONGKONG

1968 jest członkiem fotograficznego

+ 852 521 5185

związku Hidano. Od 1971 pracuje

Fax:

+ 852 868 5456

samodzielnie. W roku 1987 założył

Adres II:

MCMOLA PRODUCTIONS LTD.

JI8 Co.

12 LI KWAN AVENUE, IST FLOOR

Zdjęcie. Pianola, str. 142/143

TAI HANG HONGKONG

Telefon: Fotograf:

NlGEL S H U T T L E W O R T H

+ 852 577 1166

Fax:

+ 852 576 6677

Biografia:

Ringo Tang, urodzony w Hongkongu,

Narodowość:

angielska

pracuje jako zawodowy fotograf od

Fotograf:

Adres:

YEW HOUSE

roku 1984. Jest samoukiem, jednak

Narodowość: niemiecka

ALLERY BANKS

brał udział w wielu wystawach zarówno

Adress

MORPETH

w Hongkongu jak poza granicami kraju.

NORTHUMBERLAND

Jest laureatem takich nagród jak: Art

NE6I 2SW

Director's Club Choice Award of New

Telefon:

ANGLW

York i Communication Arts' Award

Fax:

+ 4 4 ( 1 670) 51 80 01

of Excellence. Prace Ringo Tanga

Biografa:

Telefon: Biografia:

GÜNTHER

UTTENDORFER

KRUMMENACKERSTBASSE 17-19 73733 ESSLINGEN NIEMCY

+ 4 9 (711)35 66 88 + 3 4 9 (711)350 83 37 31 lat; pracuje samodzielnie od roku 1987.

Nigel Shuttleworth jest samodzielnie

ukazywały się w rozmaitych

Fotografuje głównie modę (specjalista od

pracującym fotografem w Northum-

publikacjach, między innymi w tak

bielizny i kostiumów kapelowych). Jego

berland (Wielka Brytania); w latach

znanych jak Graphics ofSwitzerland

studio, o pcw. 250m2, znajduje się w starej

1993/4 miał samodzielną wystawę,

i w Communication Arts ofthe

fabryce; do niedawna fotografował mar-

której tematem była ostatnia kopalnia

United States. W Hongkongu, Ringo

twe natury, ale znudzony robi teraz zdję-

i górnicza społeczność z północno-

jest uznanym fotografem,

cia ludzi z czego ma więcej zadowolenia.

-wschodniego obszaru kraju. Publikował

specjalizującym się w fotografowaniu

Zdjęcie: Eva, str. 50/51

swoje prace w Photography Year Book

mody, realizuje także reklamy

i w serii zatytułowanej Cultures of

telewizyjne.

World, gdzie zamieścił wykonane na

Zdjęcia: Fiona Sproat, str. 18/19,

zamówienie zdjęcia z Węgier i Republiki

Ostatnie spojrzenle, str. 28/29

Czeskiej. Zdjęcie: Akt, str. 70/71

spis fotografów 159

P O D Z I Ę K O W A N I A Pragniemy wyrazić serdeczne podziękowanie fotografom, którzy udostępnili nam swoje zdjęcia, udzielili niezbędnych informacji i poświęcili swój czas. Mamy nadzieję, że pomimo błędów, które mogły się zakraść, pozostaliśmy wierni ich intencjom i książka będzie się podobała. Lista współpracujących z nami osób jest godna pozazdroszczenia; warto tu zauważyć, że najlepsi spośród fotografów odnosili się do serii najbardziej entuzjastycznie i najchętniej służyli pomocą.

Pragniemy także podziękować panu Christopherowi Bouladon i jego kolegom ze Szwajcarii, jak również panu Brianowi Morrisowi, pomysłodawcy serii. Szczególnie wiele zawdzięczamy pani Colin Glanfield z Anglii, która w trudnych chwilach zawsze była z nami.

Składamy również podziękowania producentom i dystrybutorom, którzy umożliwili sfotografowanie sprzętu omówionego w słowniku; są to Photon Beard, Strobex oraz Linhof i Professionai Sales (angielscy importerzy fleszy Hensel). Pragniemy także wyrazić wdzięczność Chrisowi Summersowi za poświęcenie wielu dodatkowych godzin na wykonanie odbitek ogromnej liczby zdjęć, które znalazły się na naszych biurkach; pomogło to w dokonaniu wyboru.

Roger Hicks jest angielskim pisarzem i fotografem, który napisał i zilustrował ponad czterdzieści książek na wiele tematów, od sztuki kucharskiej i podróży po fotografię. Współpracuje również z czasopismami „The British Journal of Photography" i „Pic" wydawanymi w Anglii oraz z „Shutterberg" wydawanym w Stanach Zjednoczonych. Roger Hicks i współautorka książki, amerykańska pisarka i fotograf, Frances Schultz są małżeństwem od 1982 r. Frances Schultz współpracowała przy wielu książkach, pisze i fotografuje dla wielu czasopism. Obecnie, po siedmioletnim pobycie w Kalifornii, oboje mieszkają w Anglii, ale pracują także w Stanach Zjednoczonych.

DRUK: SINGAPUR

Światło w fotografii

WE WSTĘPIE WYCZERPUJĄCA INFORMACJA NA TEMAT URZĄDZENIA STUDIA, PRZKŁADY ROZWIĄZAŃ I RODZAJE TŁA.

SŁOWNIKI TERMINÓW DOTYCZĄCYCH OŚWIETLENIA I WYPOSAŻENIA. DOKŁADNY OPIS I ZASTOSOWANIE

PONAD 60 WYBRANYCH FOTOGRAFII PREZENTUJE SZEROKI ZAKRES TECHNIK OŚWIETLENIA I ARANŻACJI

ARSPOLONA ISBN 83-85889-67-1

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF