Vocabula ad Capitulum XVII

July 12, 2017 | Author: Antonio G. Amador | Category: Semantics, Style (Fiction), Syntax, Grammar, Linguistic Morphology
Share Embed Donate


Short Description

Descripción: Léxico de los capítulos I-XVII de 'Lingua Latina per se illustrata. Familia Romana', junto con un b...

Description

LÉXICO DE ‘FAMILIA ROMANA’ LLPSI (capitula I-XVII) GRAMÁTICA

CAPITVLVM I * grammatica * singulāris * plūrālis ·········· (nominativo singular y plural)

SUSTANTIVOS

fluvius īnsula oppidum ōceanus imperium prōvincia numerus littera vocābulum capitulum syllaba exemplum pēnsum

ADJS., PRON. y NUM.

magnus parvus Graecus Rōmānus Latīnus multī paucī ūnus duo trēs sex mīlle prīmus secundus tertius

VERBOS

est, sunt

PARTÍCULAS in et sed nōn quoque -ne? ubi? num?

quid? CAPITVLVM II * genetīvus * masculīnum * fēminīnum * neutrum ·········· (masculino, femenino y neutro) (genitivo) (interrogativos)

CAPITVLVM III * nōminātīvus * accūsātivus * verbum

vir fēmina puer puella familia pater māter fīlius fīlia līberī servus ancilla dominus domina liber titulus pāgina

antīquus novus cēterī

scaena persōna mamma

laetus īrātus probus improbus

·········· (nominativo y acusativo)

meus tuus quis?, quae?, quī?, cuius? quot? centum duae tria

mē, tē eum, eam quī, quae quem, quam

cantat pulsat plōrat rīdet videt vocat venit interrogat respondet dormit audit verberat

neque iam cūr? quia ō! hīc

vacuus bonus nūllus suus is, eius quod

habet numerat adest abest salūtat tacet

rūrsus tantum salvē

(verbos transitivos, 3ª pers. sg. y pl.) CAPITVLVM IV * vocātivus * imperātivus * indicātivus Agamador me fecit

sacculus pecūnia nummus mēnsa baculum

-que

www.lingualatina.es

I

quattuor quīnque septem octō novem decem

accūsat pōnit sūmit discēdit imperat pāret

vīlla hortus rosa līlium nāsus ōstium fenestra ātrium impluvium aqua peristylum cubiculum

pulcher foedus sōlus

habitat amat carpit dēlectat agit

cum sine ab ex etiam

via mūrus porta lectīca saccus umerus amica amīcus inimīcus equus

longus malus fessus

portat ambulat vehit timet intrat

oculus lacrima speculum ōstiārius mālum pirum ōsculum

fōrmōsus plēnus

procul ab (ā) inter prope circum ad ante post apud per nam itaque autem unde? quō? tam quam immō nōnne? et... et neque... neque sōlum illīc ē

·········· (vocativo) (imperativo singular) (numerales cardinales) CAPITVLVM V * ablātivus ·········· (pron. is, ea, id) (prep. de abl.) (acusativo y ablativo) (imperativo plural) CAPITVLVM VI * praepositiō * locātivus * āctīvum * passīvum ·········· (prep. de acus.) (compl. de lugar, locativo)

is, ea, id

duodecim

it, eunt

(voz pasiva) CAPITVLVM VII * dativus ·········· (dativo) (pron. hic, haec, hoc) (prep. in + acus./abl.) (imperativo: es, este; salvē, salvēte)

taberna gemma margarīta * prōnōmen tabernārius ōrnāmentum ·········· ānulus (pronombres demos- līnea trativos: is; hic; ille digitus pr. interrogativo: quis collum pr. relativo: quī; pretium pr. indefinido: alius) sēstertius CAPITVLVM VIII

Agamador me fecit

hic, haec, hoc sē

pecūniōsus gemmātus medius quārtus vīgintī octōgintā nōnāgintā alius, alia, aliud ille, illa, illud tantus quantus

exspectat tenet lacrimat aperit claudit vertit terget advenit inest dat adit currit exit vēndit cōnsistit emit aspicit abit accipit ōrnat clāmat mōnstrat ostendit cōnstat convenit www.lingualatina.es

satis nimis aut

II

CAPITVLVM IX * dēclīnat * dēclīnātiō ·········· (3ª declinación m. y f. tema en -i y tema en -cons.) (pronombre ipse)

CAPITVLVM X

campus pāstor canis ovis cibus herba rīvus pānis mōns vallis collis arbor silva lupus sōl caelum terra nūbēs umbra vestīgium timor dēns clāmor modus

asinus leō bēstia homō * īnfīnītīvus fera ·········· avis (3ª declinación m. f. y piscis n.: temas en nasal y aquila temas en dental) āēr āla (infinitivo) pēs (acus.+ infinitivo con cauda verbos de percepción) petasus (cum temporal, quod deus mercātor causal) nūntius mare flūmen anima pulmō animal nīdus rāmus folium ōvum pullus pila vōx lectus

Agamador me fecit

niger albus ūndēcentum ipse, ipsa, ipsum

bibit lūcet petit dūcit iacet relinquit lātrat errat quaerit reperit ululat bālat accurrit impōnit

procul suprā sub dum ut

ēst, edunt

ferus vīvus mortuus perterritus crassus tenuis nēmō

capere volāre natāre movēre facere vīvere spīrāre parere lūdere canere audēre occultāre ascendere sustinēre cadere

cum quod enim ergō

potest, possunt vult, volunt necesse est

www.lingualatina.es

III

CAPITVLVM XI (3ª declinación: neutros) (vbo. posse + infinitivo) (acus.+ infinitivo con verbos de ‘decir’, ‘pensar’, ‘sentir’)

CAPITVLVM XII * adiectīvum * comparātīvus ·········· (4ª declinación) (adjetivos: 1ª y 2ª decl.; adj. 3ª decl.) (comparativo) (dat. posesivo + esse)

Agamador me fecit

corpus membrum bracchium crūs manus caput auris ōs capillus frōns gena cerebrum labrum lingua pectus cor sanguis vēna color iecur venter viscera medicus pōculum culter

hūmānus stultus ruber sānus aeger

frāter soror nōmen praenōmen cognōmen avunculus mīles scūtum gladius pīlum arma arcus sagitta pugnus hasta pedes eques pars fīnis patria hostis bellum exercitus dux castra passus fossa vāllum equitātus impetus metus versus

barbarus altus lātus armātus

noster

tristīs brevis gravis levis fortis vester

fluere sānāre sedēre stāre tangere arcessere iubēre revenīre aegrōtāre dīcere spectāre dolēre appōnere sentīre horrēre palpitāre putāre gaudēre dētergēre posse

bene male modo super īnfrā dē atque nec

ferre pugnāre incolere dīvidere oppugnāre metuere mīlitāre dēfendere iacere expugnāre fugere

contrā ac

mīlia

www.lingualatina.es

IV

CAPITVLVM XIII * superlātīvus ·········· (5ª declinación) (superlativo) (imperfecto de esse) (numerales cardinales y ordinales) (calendario romano) (abl. y acus. de tiempo) (nom. + infinitivo con dīcitur)

CAPITVLVM XIV * participium ·········· (5ª declinación: rēs) (participio de presente: -ns, -ntis) (pronombres: uter?, neuter, alter, uterque)

CAPITVLVM XV (personas verbales en activa) (pronombres personales) (conjunciones: sī, nisi, antequam) Agamador me fecit

annus mēnsis diēs saeculum tempus faciēs māne vesper nox initium hōra merīdiēs lūna stēlla lūx fōrma kalendae īdūs nōnae aequinoctium aestās hiems vēr autumnus imber nix lacus glaciēs urbs

postrēmus dīmidius aequus clārus tōtus obscūrus exiguus calidus frīgidus indēclīnābilis

nōmināre illūstrāre incipere operīre velle

gallus vestīmentum tunica toga calceus parentēs tabula stilus rēgula rēs

apertus clausus sordidus pūrus nūdus togātus dexter sinister omnis uterque neuter alter uter? mihi, mēcum tibi, tēcum sēcum nihil

cubāre vigilāre valēre excitāre surgere afferre lavāre mergere solēre frīgēre poscere vestīre induere gerere inquit

quōmodo hodiē adhūc prīmum deinde praeter an valē

lūdus magister discipulus virga sella iānua vērum tergum malum lectulus

sevērus tacitus vērus posterior īnferior prior ego tū nōs vōs

pūnīre cōnsīdere exclāmāre dēsinere redīre reddere recitāre licēre sum, es, est sumus, estis, sunt

nōndum statim tum quid? domī antequam at sī nisi

erat, erant

vel tunc nunc igitur item quandō?

ūndecim trīgintā sexāgintā ducentī trecentī quīntus sextus septimus octāvus nōnus decimus ūndecimus duodecimus

www.lingualatina.es

V

CAPITVLVM XVI

nāvis portus locus ōra * dēpōnēns merx ·········· nauta ventus (3ª declinación: ac. –im, abl. –ī) tempestās (1ª declinación masc.: flūctus vēlum nauta) puppis (verbos deponentes) gubernātor oriēns (conj. sīve, vērō) occidēns (ablativo absoluto) septentriōnēs altum (genitivo partitivo, tonitrus ablativo de medida) fulgur

situs superus īnferus maritimus tranquillus turbidus contrārius serēnus āter

interesse appellāre nāvigāre īnfluere opperīrī flāre turbāre implēre ēgredī gubernāre orīrī occidere cōnscendere proficīscī sequī cernere laetārī verērī intuērī lābī complectī cōnsōlārī loquī invocāre iactāre haurīre servāre cōnārī fierī, fit fiunt

paulum semper simul vix praetereā iterum sīve vērō propter dēpōnēns

CAPITVLVM XVII

doctus ↔ indoctus piger prūdēns industrius rēctus ↔ prāvus facilis ↔ difficilis absēns certus ↔ incertus largus centēsimus trēdecim quattuordecim quīndecim sēdecim septendecim duodēvīgintī ūndēvīgintī quadrāgintā quīnquāgintā septuāgintā quadringentī quīngentī sescentī septingentī octingentī nōngentī quisque tot

discere docēre scīre nescīre tollere interpellāre laudāre cōgitāre reprehendere prōmere oportēre computāre repōnere largīrī dēmōnstrāre partīrī

postrēmō rēctē prāvē aequē ūsque numquam saepe quamquam quārē

(adjs. –ns –ntis) (personas verbales en pasiva) (adverbios –ē) (conj. quamquam) (numerales cardinales y ordinales 1–1000)

Agamador me fecit

respōnsum as dēnārius

www.lingualatina.es

VI

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF