VJEROVATNOCA

November 18, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download VJEROVATNOCA...

Description

 

VJEROVATNO ´ CA I STATISTIKA Zoran Mitrovi´c Elektrotehniˇcki fakultet u Banjaluci 

2 Sadrˇzaj 

1 Predgovor 5 2 Prostor vjerovatno´ca 7 2.1 Prostor elementarnih dogadaja dogadaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.2 Relacije i operacije sa dogadajima . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.3 Aksiome teorije vjerovatno´ce vjerovatno´ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.4 Osobine vjerovatno´ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.5 Zadaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3 Uslovna vjerovatno´ca 15 3.1 Uslovna vjerovatno´ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3.2 Nezavisni dogadaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 3.3 Fomula potpune vjerovatno´ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3.4 Bajesova formula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3.5 Zadaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 4 Viˇsestruka ispitivanja 27  4.1 Bernulijeva ˇsema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

4.2 Najvjerovatniji broj pojavljivanja pojavljivanja dogadaja . . . . . . . . . . . . 28 4.3 Puasonova raspodjela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 4.4 Normalna (Gausova) raspodjela raspodjela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 4.5 Zadaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 5 Sluˇcajne promjenljive 35 

5.1 Definicija i neki primjeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 5.2 Zakon raspodjele sluˇcajne promjenljive 

 

diskretnog tipa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 5.3 Funkcija raspodjele sluˇcajne promjenljive . . . . . . . . . . . . . 37  5.4 Sluˇcajne promjenljive neprekidnog tipa . . . . . . . . . . . . . . . 39  5.5 Pregled vaˇznijih raspodjela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

5.6 Zadaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3 4 SADR ˇ 

ZAJ 6 Sluˇcajni vektori 43  6.1 Sluˇcajni vektori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43  6.2 Funkcija raspodjele sluˇcajnog vektora . . . . . . . . . . . . . . . 45

6.3 Uslovne raspodjele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 6.4 Funkcije sluˇcajnih promjenljivih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47  

6.5 Zadaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 7 Numeriˇcke karakteristike sluˇcajnih promjenljivih 51  7.1 Matematiˇcko oˇcekivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 

7.2 Varijansa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 7.3 Kovarijansa i koeficijent korelacije korelacije . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 55 7.4 Matematiˇcko oˇcekivanje i varijansa nekih raspodjela . . . . . . . 57 

7.5 Zadaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 8 Karakteristiˇcne funkcije 61 

8.1 Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 8.2 Osnovne osobine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 8.3 Karakteristiˇcne funkcije nekih raspodjela . . . . . . . . . . . . . . 65 

8.4 Zadaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 9 Graniˇcne teoreme 67 

9.1 ˇ 

 

Cebiˇsevljeva nejednakost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67  9.2 Neke graniˇcne teoreme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 

9.3 Vrste konvergencija u teoriji vjerovatno´ce vjerovatno´ce . . . . . . . . . . . . . 69 9.4 Centralna graniˇcna teorema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 

9.5 Zadaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 10 Matematiˇcka statistika 73  10.1 Osnovni pojmovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 10.2 Ocjenjivanje parametara parametara raspodjela . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 74 10.3 Intervali povjerenja za nepoznatu binomnu vjerovatno´cu . . . . . 77 10.4 Zadaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 11 Sluˇcajni procesi 79 

11.1 Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 11.2 Lanci Markova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 11.3 Zadaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 12 Literatura 83 Glava 1 Predgovor 5 6 GLAVA 1. PREDGOVOR Glava 2 Prostor vjerovatno´ca Uslovi nekog eksperimenta (opita) ne moraju jednoznaˇcno odredivati rezultat. Na primjer ako se eksperiment sastoji u ”bacanju”novˇci´ca rezultat nije  jednoznaˇcan, jer se moˇze desiti da padne pismo (P) ili grb (G). Moˇzemo Moˇzemo re´ci  da se u ovom sluˇcaju radi o sluˇcajnoj pojavi. Izuˇcavanjem zakonitosti sluˇcajnih 

pojava bavi se teorija vjerovatno´ce. Teorija vjerovatno´ce se poˇcela razvijati u 16. vijeku. Prva knjiga iz ove oblasti o blasti  je ”De Ludo Aleae” (O igri kockom), koja je ˇstampana 1663. godine. Njen autor 

 

 je Girolamo Cardano. Osnivaˇcem moderne teorije vjerovatno´ce smatra se Aleksandar Kolmogorov. On

 je 1933. godine dao aksiomatsko aksiomatsko zasnivanje teorije vjerovatno´ce. Teorija vjerovatno´ce je sastavni dio nekoliko nauˇcnih oblasti 

na primjer: teorije telekomunikacija, telekomunikacija, teorije pouzdanosti, teorije informacija, teorije automatskog upravljanj upravljanja. a. 2.1 Prostor elementarnih dogadaja Definicija 2.1. • Skup Ω svih mogu´cih ishoda nekog opita naziva se prostor elementarnih e lementarnih dogadaja.  • Sluˇcajan dogadaj (dogadaj) je bilo koji podskup skupa Ω.   • Nemogu´c dogadaj oznaˇcavamo sa ∅, a Ω je siguran dogadaj.

Primjer 2.1. 1. Baca se kocka i registruje broj koji je pao na gornjoj strani. Neka je A dogadaj koji oznaˇcava da je pao paran broj. Tada je  Ω = ω1, ω2, ω3, ω4, ω5, ω6  - i A = ω2, ω4, ω6  -, gdje je ωk−pao je broj k.  2. Novˇci´c se baca ˇcetiri puta i registruje koliko je ukupno puta palo pismo.

Neka je A dogadaj: broj pisama jednak je broju grbova. Tada je Ω = GGGG, GGGP, . . . , P P P P -.   Broj elemenata skupa Ω je 2 

4 = 16. Dogadaj A = {GGP P, GP GP, GP P G, P GGP, P GP G, P P GG} 7 8 GLAVA 2. PROSTOR VJEROVATNO ´ CA i ima 6 elemenata. 3. Novˇci´c se baca do pojave grba. Ovde je  Ω = G, P G, P P G, . . .- i ima beskonaˇcno elemenata.  4. Gada se kruˇzna meta polupreˇcnika r i registruje udaljenost pogotka od 

 

centra mete. Neka je ∞ oznaka za promaˇsaj. Tada je  Ω = x ∈ R : 0 ≤ x ≤ r} ∪ {∞}. U ovom sluˇcaju Ω ima neprebrojivo elemenata.  Primjer 2.2. U kutiji se nalaze ˇcetiri listi´ca oznaˇcena brojevima 1, 2, 3, 4.  Odrediti skup ishoda, ako se listi´ci izvlaˇce jedan po jedan do pojave neparnog 

broja (bez vra´canja). Ω = 1, 3, 21, 23, 41, 43, 241, 243, 421, 423}.

2.2 Relacije i operacije sa dogadajima U skupu Ω definiˇsemo relacije i operacije sa dogadajima na isti naˇcin kao i 

sa skupovima: • Ako dogadaj A implicira dogadaj B, to oznaˇcavamo sa A ⊆ B. • Dogadaji A i B su ekvivalentni ako vrijedi A ⊆ B i B ⊆ A. • Suprotan dogadaj dogadaja A oznaˇcavamo sa A  

C ili A i vrijedi A C = ω ∈ Ω : ω / ∈ A}. • Presjek dogadaja A i B oznaˇcavamo sa A ∩ B i vrijedi  A ∩ B = ω ∈ Ω : ω ∈ A ∧ ω ∈ B}. • Uniju dogadaja A i B oznaˇcavamo sa A ∪ B i vrijedi

A ∪ B = {ω ∈ Ω : ω ∈ A ∨ ω ∈ B}. • Razlika dogadaja A i B je dogadaj A \ B za koji ko ji vrijedi

A \ B = ω ∈ Ω : ω ∈ A ∧ ω / ∈ B}. Primjer 2.3. Neka se opit sastoji u bacanju kocke i neka je dogadaj A−pao   je paran broj, B−pao je neparan broj, C−pao je prost broj. Odrediti dogadaje

A ∪ B, B ∩ C i C. Ω = ω1, ω2, ω3, ω4, ω5, ω6 

},

 

A = ω2, ω4, ω6   -, B = ω1, ω3, ω5  -, C = ω2, ω3, ω5 

}, ∪

A  C = {ω2, ω3, ω4, ω5, ω6 -, B ∩ C = ω3, ω5  -, C = ω1, ω4, ω6 

}. 2.3. AKSIOME TEORIJE VJEROVATNO ´ CE 9 Prebrojiva unija odnosno presjek dogadaja Ai , i ∈ N definiˇse se na sljede´ci na ˇcin: [ i∈N Ai = ω ∈ Ω : (∃i ∈ N) ω ∈ Ai

}, \ i∈N Ai = ω ∈ Ω : (∀i ∈ N) ω ∈ Ai

}. Navedimo i neke osobine definisanih operacija i relacija: 1. A ∪ A = A, A ∩ A = A, 2. A ∪ B = B ∪ A, A ∩ B = B ∩ A, 3. A ∪ Ω = Ω, A ∩ Ω = A, 4. A ∪ ∅ = A, A ∩ ∅ = ∅, 5. (A C ) C

 

= A, ∅  C = Ω, Ω 

C ∅

= , 6. A ∪ A C = Ω, A ∩ A 

C = ∅, 7. A ∪ (B ∪ C) = (A ∪ B) ∪ C, A ∩ (B ∩ C) = (A ∩ B) ∩ C, 8. A ∪ (B ∩ C) = (A ∪ B) ∩ (A ∪ C), A ∩ (B ∪ C) = (A ∩ B) ∪ (A ∩ C), 9. (A ∪ B) C =A C ∩ B 

C , (A ∩ B) 

C =A C ∪ B

C . 2.3 Aksiome teorije vjerovatno´ce U aksiomatskom zasnivanju teorije vjerovatno´ce znaˇcajan je pojam ς−polja 

dogadaja. Definicija 2.2. Neka je Ω prostor elementarnih dogadaja i P (Ω) familija svih

 

podskupova od Ω. Skup F ⊆ P (Ω) nazivamo ς−polje dogadaja ako vrijedi: 1. Ω ∈ F ,

2. A ∈ F ⇒ A C ∈ F , 3. (∀i ∈ N)Ai ∈ F ⇒ 

S i∈N Ai ∈ F . Primjer 2.4. (i) Neka je Ω proizvoljan skup i F = ∅, Ω}. Tada je F ς−polje

dogadaja. (ii) Neka je Ω = ω1, ω2  

}, familija F = {∅, {ω1 -, ω2  -, ω1, ω2  -- je ς−polje 

dogadaja. (iii) Neka je Ω = ω1, ω2, ω3, ω4 

}, familija F = {∅, Ω{ω1 -, ω3  -, ω2, ω3, ω4 

}} nije ς−polje dogadaja.  Teorema 2.1. Neka je F ς−polje dogadaja. Tada vrijedi: 

1. ∅ ∈ F , 10 GLAVA 2. PROSTOR VJEROVATNO ´ CA 2. A, B ∈ F ⇒ A ∩ B, A \ B ∈ F ,

 

3. Ai ∈ F , i ∈ N ⇒  T i∈N Ai ∈ F. Definisa´cemo sada pojam vjerovatno´ce koriste´ci aksiomatski pristup A. Kolmogorova. Definicija 2.3. Neka je Ω prostor elementarnih dogadaja i F ς−polje dogadaja.  Funkcija P : F → R je vjerovatno´ca ako vrijedi:  1. P (A) ≥ 0, (∀A ∈ F ), 2. P (Ω) = 1, 

3. P ( ∞ P 

i=1 Ai ) = ∞ P 

i=1 P (Ai ) za sve Ai ∈ F , i ∈ N takve de ja Ai ∩ Aj = ∅, i 6 = j. Ove osobine redom zovu se: nenegativnost, normiranost i ς−aditivnost. 

Broj P (A) je vjerovatno´ca dogadaja A. Uredena trojka (Ω, F , P ) se zove  prostor vjerovatno´ca. Navedimo neke primjere. Primjer 2.5. (Konaˇcan prostor vjerovatno´ca) Neka je n ∈ N i Ω = ω1, . . . , ω 

n -, F = P (Ω) i p  i ≥ 0, i = 1, . . . , n, takvi da je 

nP i=1 p

 

i = 1. Funkcija P : F → R definisana sa 

P (A) = X i∈I p i , I = j : ωj ∈ A},

 je vjerovatno´ca. Ako je p i= 1 n , i = 1, . . . , n kaˇzemo da se radi o klasiˇcnoj ili Laplasovoj 

definiciji vjerovatno´ce. Primjer 2.6. Odrediti vjerovatno´ce svih mogu´cih zbirova pri bacanju dvije kocke. Primjer 2.7. (Geometrijska definicija vjerovatno´ce) Neka je Ω skup u 

R 2 ˇcija je povrˇsina µ(Ω) pozitivna i konaˇcna. Neka je  

F = {A ⊆ Ω : A ima povr ˇsinu }. Definiˇsimo P : F → R tako t ako da je 

P (A) = µ(A) µ(Ω) 

. U ovom sluˇcaju funkcija P je vjerovatno´ca. Ovde se radi o geometrijskoj definiciji vjerovatno´ce. 

 

2.4. OSOBINE VJEROVATNO ´ CE 11 Primjer 2.8. Na kruˇznici polupreˇcnika R sluˇcajno su izabrane tri tr i taˇcke A, B i 

C. Kolika je vjerovatno´ca da je trougao ABC oˇstrougli?  Rjeˇsenje. Neka je x duˇzina luka kruˇznice koji spaja taˇcke A i B, a y duˇzina luka  kruˇznice koji spaja B i C. Izbor taˇcaka A, B i C jednoznaˇcno odreduje brojeve  x, y za koje vaˇzi  0 < x, 0 < y, x  y < 2Rπ.  Znaˇci,  Ω = (x, y)|x > 0, y > 0, x  y < 2Rπ-.  Trougao ABC je oˇstrougli ako je  x < Rπ, y < Rπ, x  y > Rπ. 

Sada je A = {(x, y) ∈ Ω|x < Rπ, y < Rπ, x + y > Rπ}. Znaˇci, 

P (A) = m(A) m(Ω) 

= 1 2 R 2 π 

2 2R 2 π 

2

 

= 1 4 . 2.4 Osobine vjerovatno´ce U ovoj sekciji navodimo neke osobine vjerovatno´ce koje slijede iz definicije: • Aditivnost, P ( 

nP i=1 Ai ) = nP i=1 P (Ai ), • Monotonost, A ⊆ B ⇒ P (A) ≤ P (B), • 0 ≤ P (A) ≤ 1,  • Vjerovatno´ca suprotnog dogadaja, P (A 

C ) = 1 − P (A),  • Vjerovatno´ca unije dva dogadaja, P (A ∪ B) = P (A) + P (B) − P (A ∩ B), • Princip ukljuˇcnosti-iskljuˇcnosti, 

P( k [ i=1 Ai ) = kX i=1 P (Ai ) − 

X

 

1≤i 0, dolazimo do pojma uslovne raspodjele. Pretpostavimo da su X i Y diskretne sluˇcajne promjenljive. Tada je  p(x i |y  j ) = P (X = x i |Y = y  j ) = P (X = x i ,Y=y  j ) P (Y = y  j ) = p ij q  j . Analogno je q(y  j |x i ) = P (Y = y  j |X = x

 

i)= P (Y = y  j , X = x i) P (X = x i) = p ij p i . Primjer 6.2. Zakon raspodjele sluˇcajnog vektora dat je tabelom  X\Y 1 2 3 0 2 27 6 27 0 8 27 10 6 27 6 27 12 27

 

20 6 27 0 6 27 3 1 27 00 1 27 3 27 18 27 6 27 Na´ci uslovnu raspodjelu X|Y = 2. Rezultat. X|Y = 2 : µ 0123 1 3 1 3 1 3

 

0 ¶ . Definicija 6.3. Sluˇcajne promjenljive X i Y su nezavisne ako vrijedi

P (X < x, Y < y) = P (X < x)P (Y < y) za sve x, y ∈ R. Ako su X i Y nezavisne tada vrijedi F (x, y) = FX (x)FY (y), x, y ∈ R, gdje je F (x, y) funkcija raspodjele sluˇcajnog vektora (X < Y ), a FX (x)(FY 

(y)) funkcija raspodjele sluˇcajne promjenljive X(Y ).  Ako su X i Y diskretne sluˇcajne promjenljive tada je nezavisnost ekvivalentna 

uslovu p(x i , yj ) = p(x i )q(y  j ), i ∈ I, j ∈ J. Primjer 6.3. X i Y su nezavisne sluˇcajne promjenljive sa Poasonovom raspodjelom P (λ). Na´ci raspodjelu sluˇcajne promjenljive X|X  Y = m.  Rjeˇsenje. 

P {X = k|X + Y = m} = P {X = k, X + Y = m} P {X + Y = m} , k = 0, 1, . . . , m. 6.4. FUNKCIJE SLU ˇ 

CAJNIH PROMJENLJIVIH 47 P X = k, X  Y = m- = P X = k, Y = m − k-. Sada zbog nezavisnosti  

 

sluˇca jnih promjenljivih promjenljivih X i Y je P X = k, X  Y = m- = P X = k-P Y = m − k- =   λ 

k k! ·e −λ 

· λ  m−k  (m−k)! 

e −λ 

= ¡ m k ¢ λ 

m m! e −2λ 

, k = 0, 1, . . . , m. P {X + Y = m} = mP i=0 P X = i, Y = m − i- = 

=

 

mP i=0 P X = i-P Y = m − i- = 

== mP i=0 ¡ m i ¢ λ 

m m! e −2λ 

= λ 

m m! e −2λ 

mP i=0 ¡ m i ¢ = (2λ) 

 

m m! e −2λ 

. Sada je P {X = k|X + Y = m} = ¡ m k ¢ λ 

m m! e −2λ  (2λ) 

m m! e −2λ 

= 1 2 m µ m k 

. Znaˇci X|X  Y = m ima binomnu raspodjelu B(m, 

1 2 )., 6.4 Funkcije sluˇcajnih promjenljivih 

Neka je X = (X1, . . . , X n ) viˇsedimenzionalna sluˇcajna pomjenljiva i 

g:R n → R 

data funkcija. Tada je funkcija Y : Ω → R 

data sa Y = g ◦ X  sluˇcajna promjenljiva.  Ovde se bavimo problemom odredivanja raspodjele sluˇcajne promjenljive Y ako 

 je poznata funkcija g i raspodjela X. Smatra´cemo da je n = 1, u opˇstem sluˇcaju  su potrebna neka razmatranja iz analize funkcija viˇse promjenljivih ˇsto prelazi 

okvire ovoga kursa. Ramotrimo prvo sljede´ce primjere. primjere. Primjer 6.4. Neka X ima Poasonovu raspodjelu P (λ). Definiˇsimo Y = X 

2 i Z = sin πX 

2 . Odrediti zakon raspodjele za Y i Z.

Rje senje. Imamo da je 

 

P (X = k) = e −λ  λ 

k k! , k = 0, 1, . . . Sluˇcajna promjenljiva Y = X 

2 moˇze uzimati samo vrijednosti koje su kvadrati  prirodnih brojeva i nule, pri ˇcemu je 

P (Y = k 2 ) = P (X = k) = e −λ  λ 

k k! , k = 0, 1, . . . 48 GLAVA 6. SLU ˇ 

CAJNI VEKTORI Sluˇcajna promjenljiva Z uzima vrijednosti iz skupa −1, 0, 1-. Imamo da je 

P (Z = 0) = ∞ X 

k=0 P (X = 2k) = e −λ  ∞ X 

k 0

 

λ 

2k (2k)! =e −λ  chλ.  Na sliˇcan naˇcin nalazimo 

P (Z = 1) = e −λ  shλ  sin λ 

2 i P (Z = −1) = e  −λ  shλ − sin λ 

2 . Primjer 6.5. Sluˇcajna promjenljiva X ima normalnu raspodjelu N (0, 1) 1 ) i sluˇcajna 

promjenljiva Y ima log normalnu raspodjelu, to jest Y = e X . Odrediti raspodjelu sluˇcajne promjenljive Y . Rjeˇsenje. Za funkciju raspodjele FY  sluˇcajne promjenljive Y vrijedi 

FY (y) = P (Y < y) = P (e X < y) = 0, y ≤ 0, 

FY

 

(y) = P (X < ln y) = 1 √  2π 

ln y Z −∞ 

e − 

t 2 2 dt, y > 0. Gustina sluˇcajne promjenljive Y je 

f Y= ( 1 √  2πy 

e − 

ln 2 y 2,y>0 0, y ≤ 0.  Koriste´ci ideje date u prethodnim primjerima dobijamo opˇsti rezultat.  Diskretan sluˇcaj. Neka je data sluˇcajna promjenljiva X sa zakonom raspodjele 

X:

 

µ x 1 x 2···x i ··· p 1 p 2···p i ··· ¶ i funkcija g : R → R. 

Odredimo zakon raspodjele sluˇcajne promjenljive Y = g ◦ X. Vrijedi  P (Y = g(x i )) = X  j∈Ii P (X = x  j ), gdje je I i = {j : g(x i ) = g(x  j )}.

Neprekidan slu caj. Neka je X neprekidna slu cajna promjenljiva sa funkcijom 

 

raspodjele vjerovatno´ca FX (x). Tada za funkciju raspodjele vjerovatn vjerovatno´ca o´ca FY (y) sluˇcajne promjenljive Y imamo 

FY (y) = P (Y < y) = P (g(X) < y) = P (x ∈ g −1 (−∞, y )).  Na kraju, zavrˇsimo sa jednim primjerom. 

6.5. ZADACI 49 Primjer 6.6. Neka su X i Y nezavisne sluˇcajne promjenljive i 

P (X = k) = P (Y = k) = q k p, k = 0, 1, 2, . . . , p ∈ (0, 1), q = 1 − p Sluˇcajne promjenljive Z i W definisane su sa  Z = Y − X, W = min(X, Y ). 

(i) Pokazati da je P (W = w, Z = z) = p 2 q 2w+|z| , w ≥ 0, z ∈ Z.

(ii) Odrediti P (W = w). (iii) Odrediti P (Z = z). promje nljive?  (iv) Da li su Z i W nezavisne sluˇcajne promjenljive? Rjeˇsenje.  (i) Ako je Y − X = Z < 0 tada je w = W = Y i X = Y − Z = w  |z|. Dakle, 

P (W = w, Z = z) z ) = P (Y = w, X = w + |z|) = p 2 q

2w+|z|

 

. Ako je Y − X = Z ≥ 0 tada je w = W = X i Y = X  Z = w  z. Dakle, 

P (W = w, Z = z) z ) = P (X = w, Y = w + z) = p 2 q 2w+z . (ii) P (W = w) = ∞ X  z=−∞ 

p 2 q 2w+|z| = p 2 q 2w [2 ∞ X 

z=0 q |z| − 1] = p

2 q

2w

 

µ 2 p − 1

¶ = p(2 − p)q 

2w . (iii) P (Z = z) = ∞ X 

w=0 p 2 q 2w+|z| =p 2 q |z| 1 1 − q 

2 = pq |z| 2 − p 

.

(iv) Sluˇcajne promjenljive Z i W su nezavisne jer vrijedi 

 

P (Z = z, W = w) = P (Z = z)P (W = w). 6.5 Zadaci 1. Zakon raspodjele sluˇcajne promjnljive X dat sa 

P (X = k) = 2 −k

, k ∈ N. Odrediti zakon raspodjele sluˇcajne promjenljive Y = 2 cos c os  πx 

2 . 2. Sluˇcajna promjenljiva X ima unifomnu raspodjelu na intervalu *0, 1+. Odrediti raspodjelu sluˇcajne

promjenljive Y = X 2 . 50 GLAVA 6. SLU ˇ 

CAJNI VEKTORI 3. Sluˇcajna promjenljiva X ima gustinu 

f (x) = ½ e −x

, x > 0, 0 x ≤ 0.  Odrediti gustinu sluˇcajne promjenljive Y = (X − 1) 

2 . 4. Sluˇcajna promjenljiva X ima Koˇsijevu raspodjelu 

f (x) =

 

1 π 

· 1 1+x 2 . Na´ci gustinu sluˇcajne promjenljive 

Y= 2X 1 − X 

2 . Glava 7 Numeriˇcke karakteristike  sluˇcajnih promjenljivih  7.1 Matematiˇcko oˇcekivanje 

Neka je Ω = ω1, ω2, . . . , ω  n }iX: µ x 1 x 2···x k p 1

p

 

2···p k ¶ . Oznaˇcimo sa  Ai = ω ∈ Ω : X(ω) = x

i }, i = 1, 2, . . . , k. Ako je |Ai |=n i , i = 1, 2, . . . , k imamo p i= ni n , pa za srednju vrijednost X(ω1)  X(ω2)  · · ·  X(ωn  

) n sluˇcajne promjenljive X imamo 

n 1 x 1+n 2 x 2+···+n k x k

n

 

= kX i=1 p i x i . Prethodno razmatranje je motiv za sljede´cu definiciju. definiciju. Definicija 7.1. Neka je X diskretna sluˇcajna promjenljiva ˇciji je zakon raspodjele vjerovatno´ca dat sa 

X: µ x 1 x 2···x n ··· p 1 p 2···p n ··· ¶ . Matematiˇcko oˇcekivanje sluˇcajne promjenljive X je broj 

E(X) =

∞ X 

 

n=1 x n p n , 51 52GLAVA 7. NUMERI ˇ 

CKE KARAKTERISTIKE SLU ˇ 

CAJNIH PROMJENLJIVIH ako je dati red apsolutno konvergentan. Za neprekidnu sluˇcajnu promjenljivu sa gustinom raspodjele f , matematiˇcko  oˇcekivanje definiˇse se sa 

E(X) = Z ∞  −∞ 

xf (x)dx, ako je integral apsolutno konvergentan. Primjer 7.1. Neka je X sluˇcajna promjenljiva koja predstavlja broj na gornjoj 

strani kocke. Ovde je E(X) = 3.5. 3 .5. Primjer 7.2. Neka X ima Koˇsijevu raspodjelu, to jest radi se o sluˇcajnoj promjenljivoj ˇcija je gustina

raspodjele f (x) = 1 π(1  x 

2

2

 

) , x ∈ R. U ovom sluˇcaju ne postoji E(X), jer je 

Z ∞  −∞ 

|x| π(1  x 

2 ) dx = ∞, 

pa integral Z ∞  −∞ 

x π(1  x 

2 ) dx, ne kovergira apsolutno. Neka je X sluˇcajna promjenljiva i g : R → R data funkcija. Ako je X 

diskretnog tipa onda je E(g(X)) = ∞ X 

n=1 g(x n

)p

 

n . U sluˇcaju da je X neprekidnog tipa sa gustinom f onda je 

E(g(X)) = Z ∞  −∞ 

g(x)f (x)dx. Primjer 7.3. (i) Neka je X: µ −2 2

1 2 1 2 ¶ . Odrediti E(X 2 ). Ovde je g(x) = x 2 , x ∈ R, pa vrijedi v rijedi E(X 2 ) = (−2) 

2

1

 

2 +2 2 1 2 = 0. 7.2. VARIJANSA 53 (ii) X je sluˇcajna promjenljiva koja oznaˇcava duˇzinu preˇcnika kruga i vrijedi 

X : U (5, 7). Odrediti matematiˇcko oˇcekivanje povrˇsine kruga. U ovom sluˇcaju   je g(x) = π 

2 ¡ x 2 ¢ 2 , pa je E Ã π 

2 µ X 2 ¶ 2 ! =

Z

 

7 5 π 

2 x 2 4 · 1 2 dx = 109π 

2 12 . U sljede´coj teoremi dajemo osnovne osobine matematiˇckog oˇcekivanja. 

Teorema 7.1. 1. Neka je c ∈ R tada je E(c) = c, 2. ako je c ∈ R i X sluˇcajna promjenljiva tada je E(cX ) = cE (X), 3. ako su X i Y sluˇcajne promjenljive tada je E(X  Y ) = E(X)  E(Y ),  4. ako su X i Y nezavisne sluˇcajne promjenljive tada je 

E(X · Y ) = E(X) · E(Y ). Primjer 7.4. Na´ci matematiˇcko oˇcekivanje zbira broja taˇcaka t aˇcaka pri bacanju dvije 

kocke. Rjeˇsenje. Neka su X i Y sluˇcajne promjenljive-broj taˇcaka koji se pojavio na 

prvoj, odnosno na drugoj kocki. Prema osobini 3. imamo E(X + Y ) = E(X) + E(Y ). Sada, na osnovu primjera 7.1 dobijamo E(X + Y ) = 3.5 + 3.5 = 7. Primjer 7.5. Za sluˇcajnu promjenljivu X vrijedi E(X) = 100.  

Odrediti E(2X + 6).

Rjeˇsenje. Vrijede formule 

 

E(cX ) = cE (X), E (X + c) = E(X) + E(c) = E(X + c). Dakle, E(2X + 6) = 2E(X) + 6 = 206. 7.2 Varijansa Matematiˇcko oˇcekivanje daje informaciju o sluˇcajnoj promjenljivoj koja je 

ne opisuje u potpunosti. Ilustrujmo to sljede´cim primjerom. Primjer 7.6. Neka je X: µ −1 0 1

1 3 1 3 1 3 ¶ iY: µ −100 50 100

1 2 0 1 2 ¶ . Tada je E(X) = E(Y ) = 0.

Dakle, potrebno je posmatrati i odstupanje sluˇcajne promjenljive od E(X), 

 

to jest |X −E(X)|. Izraz (X −E(X)) 

2 takode daje odstupanje ali je jednostavniji za analizu. 54GLAVA 7. NUMERI ˇ 

CKE KARAKTERISTIKE SLU ˇ 

CAJNIH PROMJENLJIVIH Definicija 7.2. Varijansa (disperzija) sluˇcajne promjenljive X je  V ar(X) = E(X − E(X))  

2 . Koristi se i oznaka D 2 (X) = E(X − E(X)) 

2 . Broj p V ar(X) se naziva standardna devijacija. Osnovne osobine varijanse sadrˇzane su u sljede´coj teoremi. 

Teorema 7.2. 1. V ar(X) = E(X 2 ) − E 

2 (X), 2. V ar(X) ≥ 0, 

3. ako je c ∈ R onda je V ar(c) = 0,

4. V ar(cX ) = c

 

2 V ar(X), 5. ako su X i Y nezavisne sluˇcajne promjenljive onda je 

V ar(X + Y ) = V ar(X) + V ar(Y ). Primjedba 7.1. Ako je V ar(X) = 0 onda je P (X = c) = 1 i kaˇze se da je X = c  skoro sigurno (s. s.). Primjer 7.7. Odredimo V ar(I A ), to jest varijansu indikatora dogadaja A. Sluˇcajna promjenljiva I 

A  je definisana sa (vidi primjer 5.1) I A (ω) = 

½ 1, ω ∈ A, 0, ω / ∈ A.

Imamo P (IA = 1) = P (A), P (IA = 0) = 1 − P (A).  V ar(I A) = p − p 

2 = p(1 − p). 

Primjer 7.8. Ako je X: µ 123 p

1

 

p 2 p 3 ¶ sluˇcajna promjenljiva kod koje je E(X) = 2 i V ar(X) = 

2 3 odrediti p 1 , p2 i p 3. Rjeˇsenje. Vrijedi 

p 1+p 2+p 3 = 1, osim toga, kako je E(X) = 2 imamo p 1 + 2p 2 + 3p 3 = 2. Dalje, V ar(X) = E(X

2

 

) − E 

2 (X) = 2 3 , pa je p 1 + 4p 2 + 9p 3 − 4 = 

2 3 . Sada iz p 1+p 2+p 3 =1 7.3. KOVARIJANSA I KOEFICIJENT KORELACIJE 55 p 1 + 2p 2 + 3p

3

 

=2 p 1 + 4p 2 + 9p 3= 14 3 , dobijamo p 1=p 2=p 3= 1 3 . 7.3 Kovarijansa i koeficijent korelacije Definicija 7.3. Neka je X sluˇcajna promjenljiva. Osnovni momenat k−tog 

reda je E(X k ), k = 0, 1, 2, . . . Centralni momenat k−tog reda je  E(X − E(X)) 

k , k = 0, 1, 2, . . .

 

Matematiˇcko oˇcekivanje je osnovni momenat prvog reda, a varijansa je centralni momenat drugog

reda. Ako postoji osnovni momenat k−tog reda (k ≥ 2) onda postoje i momenti i−tog 

reda i ∈ {0, 1, . . . , k − 1}. Naime, neka je Z ∞  −∞ 

|x k f (x)|dx < ∞, 

tada je Z ∞  −∞ 

|x i f (x)|dx = Z −1 −∞ 

|x k f (x)|dx + Z 1 −1

|x k

f (x)|dx +

 

Z ∞ 

1 |x k f (x)|dx ≤  ≤ 1  

Z ∞  −∞ 

|x k f (x)|dx < ∞.  Definicija 7.4. Neka su X i Y sluˇcajne promjenljive. Broj  E((X − E(X))(Y − E(Y ))  nazivamo kovarijacija i oznaˇcavamo sa cov(X, Y ).  

Osnovne osobine kovarijacije su : 1. cov(X, Y ) = cov(Y, X ), 2. cov(X, X) = V ar(X), 3. cov(X, Y ) = E(XY ) − E(X)E(Y ),  4. ako su X i Y nezavisne sluˇcajne promjenljive onda je cov(X, Y ) = 0. 

56GLAVA 7. NUMERI ˇ 

CKE KARAKTERISTIKE SLU ˇ 

CAJNIH PROMJENLJIVIH Primjer 7.9. Neka sluˇcajni vektor (X, Y ) ima zakon raspodjele vjerovatno´ca  Y \X -1 0 1

0

 

1 12 1 2 1 12 2 1 12 1 6 1 12 Na´ci cov(X, Y ). Rjeˇsnje. Zakoni raspodjela za X, Y i XY su 

X: µ −1 0 1

1 6 2 3 1 6 ¶ ,Y: µ 02

2

 

3 1 3 ¶ , XY : µ −2 0 2

1 12 5 6 1 12 ¶ . Sada je E(X) = 0, E (Y ) = 2 3 i E(XY ) = 0, pa je cov(X, Y ) = 0. Primjetimo da X i Y nisu nezavisne, jer na primjer P (X < 0) = 1 6 , P (Y < 2) = 2 3 i P (X < 0, Y < 2) = 1

12

 

, tako da je P (X < 0, Y < 2) 6 = P (X < 0)P (Y < 2). Definicija 7.5. Sluˇcajna promjenljiva  X 0 = X − E(X)  naziva se centralizovana sluˇcajna promjenljiva.  Sluˇcajna promjenljiva 

X ⋆ 

= X − E(X) 

p V ar(X) naziva se standardizovana sluˇcajna promjenljiva. Kovarijacija standardizovanih sluˇcajnih promjenljivih

X ⋆ 

iY ⋆ 

naziva se koeficijent korelacije sluˇcajnih  promjenljivih X i Y i oznaˇcava se sa ρ 

XY . Dakle, ρ 

XY = cov(X ⋆ 

,Y

⋆ 

 

)) = E Ã X − E(X) 

p V ar(X) · Y − E(Y ) 

p V ar(Y ) ! = E(XY ) − E(X)E(Y ) 

p V ar(X) p V ar(Y ) . Osobine koeficijenta korelacije : 1. ρXX = 1, 

2. ρ  XY = ρY X 

, 3. |ρ  XY | ≤ 1,  4. ako su X i Y nezavisne sluˇcajne promjenljive onda je ρ 

XY = 0, 5. ρ 

XY ∈ {−1, 1} ako i samo ako postoje a, b ∈ R takvi da je Y = aX + b

skoro sigurno.

 

7.4. MATEMATI ˇ 

CKO O ˇ 

CEKIVANJE I VARIJANSA NEKIH RASPODJELA57 Primjedba 7.2. Za sluˇcajne promjenljive X i Y kaˇzemo da su :  • nekorelisane ako je ρ 

XY = 0, • pozitivno korelisane ako je ρ 

XY > 0, • negativno korelisane ako je ρ 

XY < 0. Primjer 7.10. Sluˇcajne promjenljive X i Y su nezavisne sa zakonom raspodjele 

µ 01 1 2 1 2 ¶ . Neka je U = minX, m inX, Y - i V = maxX, Y -. Na´ci koeficijent korelacije ρ 

U,V . Rjeˇsenje. Raspodjela sluˇcajnog vektora (U, V ) je data sljede´com tabelom 

U \V 0 1 0 0.25 0.5 1 0 0.25

Koeficijent korelacije

 

ρ 

U,V = E(UV ) − E(U )E(V )  

p V ar(U ) p V ar(V ) = 0.25 − 0.25 · 0.75   √ 

3 4 √  3 4 = 1 3 . 7.4 Matematiˇcko oˇcekivanje i varijansa nekih raspodjela 

1. Bernoullijeva P (X = 1) = p, P (X = 0) = 1 − p.  E(X) = p, V ar(X) = p(1 − p). 

2. Binomna B(n, p) P (X = k) = µ n k 

p k (1 − p)  n−k 

, k = 0, . . . , n. E(X) = np, V ar(X) = np(1 − p). 

3. Geometrijska P (X = k) = p(1 − p)  k−1 

, k = 1, 2, . . . E(X) = 1 p , V ar(X) = 1 − p 

p 2 . 58GLAVA 7. NUMERI ˇ 

CKE KARAKTERISTIKE SLU ˇ 

CAJNIH PROMJENLJIVIH 4. Hipergeometrijska Hipergeometrijska P (X = k) = µ m k

¶µ

 

n−m r − k 

¶ µ n r ¶ , k = 0, . . . , r, r ≤ m < n. 

E(X) = rm n , V ar(X) = rm(n − m)(n − r)  

n 2 (n − 1) 

. 5. Negativna binomna P (X = k) = µ k − 1  r − 1 

¶ p r (1 − p)  k−r 

, k = r, r + 1, . . . E(X) =

r

 

p , V ar(X) = r(1 − p) 

p 2 . 6. Poissonova P (λ) 

P (X = k) = e −λ  λ 

k k! , k = 0, 1, . . . E(X) = λ, V ar(X) = λ.  

7. Uniformna U (a, b) f (x) = 1 b − a 

, x ∈ [a, b]. E(X) = a+b 2 , V ar(X) = (b − a) 

2 12 . 8. Eksponencijalna E (λ) 

f (x) = λe 

 

−λx  , x ≥ 0, λ > 0. 

E(X) = 1 λ 

, V ar(X) = 1 λ 

2 . 9. Normalna N (µ, ς  2 ) f (x) = 1 ς  √  2π 

e −  (x−µ) 

2 2ς 

2 , x ∈ R. E(X) = µ, V ar(X) = ς  

2 .

7.5. ZADACI 59

 

7.5 Zadaci 1. Ako je X : U (a, b), odrediti E(X) i V ar(X). 2. Sluˇcajne promjenljive 

X: µ −2 0 2

1 4 0 3 4 ¶ iY: µ 1234 1 5 3 5 1 5 0 ¶ su nezavisne. Odrediti E(XY ) i V ar(X + Y ). 3. Za sluˇcajnu promjenljivu X vrijedi E(X) = 10 i V ar(X) = 5. Odrediti 

E(X 2 ), E (2X  6) i V ar(−3X  5).  

4. Neka je X sluˇcajna promjenljiva. Pokazati da je 

 

|E(X)| ≤ E(X 

2 )+ 1 4 . 5. X i Y su nezavisne sluˇcajne promjenljive sa Poasonovom raspodjelom P (λ). Na´ci E(X|X  Y = m).  

60GLAVA 7. NUMERI ˇ 

CKE KARAKTERISTIKE SLU ˇ 

CAJNIH PROMJENLJIVIH Glava 8 Karakteristiˇcne funkcije 

8.1 Uvod Kompleksna sluˇcajna promjenljiva Z = X  iY je j e preslikavanje skupa Ω u  skup C. Matematiˇcko oˇcekivanje sluˇcajne promjenljive Z je kompleksan broj  E(Z) = E(X)  iE (Y ). U ovoj sekciji sekc iji uvodimo pojam karakteristiˇcne funkcije  kao matematiˇcko oˇcekivanje komplesne sluˇcajne promjenljive. Ideja potiˇce od  matematiˇcara Ljapunova. Naime, on je koristio metodu karakteristiˇcnih funkcija  da bi doˇsao do graniˇcnih teorema, koje izuˇcavamo u sljede´coj glavi.  Definicija 8.1. Karakteristiˇcna funkcija ϕ sluˇcajne promjenljive X : Ω → R 

 je funkcija ϕ : R → C,  ϕ(t) = E(e

itX ).

Ako je f gustina slu cajne promjenljive X, tada je ϕ(t) =

 

∞ 

Z −∞ 

e itx f (x)dx, a ako je sa p k = P (X = x k ) dat zakon raspodjele diskretne sluˇcajne promjenljive 

X, onda je ϕ(t) =

X k e itxk p k . Napomenimo da se na osnovu veze izmedju originala o riginala i slike Furijeove transformacije moˇze pokazati da vrijedi f (x) = 1 2π  ∞ 

Z −∞  ϕ(t)e

−itx

 

dt, ako je X neprekidnog tipa i p k= 1 2π  π 

Z −π  ϕ(t)e −itxk

dt, 61 62 GLAVA 8. KARAKTERISTI ˇ 

CNE FUNKCIJE ako je X diskretnog tipa. Primjer 8.1. Odrediti karaktristiˇcnu funkciju sluˇcajne promjenljive X ˇcija je 

gustina vjerovatno´ce v jerovatno´ce f (x) = 1 2 e −|x|

. Rjeˇsenje. Iz definicije karakteristiˇcne funkcije dobijamo  ϕ(t) =

1 2

 

∞ 

Z −∞ 

e itx e −|x|

dx = 1 2

0 Z −∞ 

e itx e x dx + ∞ 

Z 0 e itx e −x

dx

 

 = 1 1+t 2 . 8.2 Osnovne osobine Osnovne osobine karakteistiˇcne funkcije su : 

1. ϕ(0) = 1, |ϕ(t)| ≤ 1, ϕ(−t) = ϕ (t). 2. Ako je X sluˇcajna promjenljiva i a, b ∈ R, tada je ϕaX+b(t) = e

ibt ϕX (at).

3. Ako postoji momenat E(X n ), tada je ϕ 

(n) (0) = i n E(X n ). 4. Ako su X i Y nezavisne sluˇcajne promjenljive, tada je  ϕX+Y

(t) = ϕX (t) · ϕY (t). Primjedba 8.1. Matematiˇckom indukcijom se pokazuje da za nezavisne sluˇcajne 

promjenljive X1, . . . , X n

 

vrijedi ϕX1+···+Xn

(t) = ϕX1 (t) · · · ϕXn (t). Kao posljedicu osobine 3. dobijamo da za karateristiˇcnu funkciju vrijedi  ϕ(t) =

nX k=0 i k E(X k ) k! t k + o(t n ), ako postoje momenti E(X k ), k = 1, 2, . . . , n. Sljede´ci primjer pokazuje da ne vrijedi obrnuto tvrdenje u 4. 8.2. OSNOVNE OSOBINE 63 Primjer 8.2. Zakon raspodjele sluˇcajnog vektora (X, Y ) odreden je tablicom

Y \X 0 1 3

0 1

 

9 0 2 9 1 2 9 1 9 0 30 2 9 1 9 Pokazati da za karakteristiˇcne funkcije ϕX+Y , ϕX , ϕ 

Y vrijedi ϕX+Y

(t) = ϕX (t)ϕY (t) ali da su sluˇcajne promjenljive X i Y zavisne.  Rjeˇsenje. 

hX (t) = 3 9 +

3 9

 

e it + 3 9 e 3it = 1+e it +e 3it 3 h Y (t) = 3 9 + 3 9 e it + 3 9 e

3it =

 

1+e it +e 3it 3 Sluˇcajna promjenljiva X  Y ima slede´ci zakon raspodjele r aspodjele 

X+Y: µ 012346 1 9 2 9 1 9 2 9 2 9 1 9 ¶ . Dakle, ϕX+Y

(t) = 1

9 (1 + 2e

 

it +e 2it + 2e 3it + 2e 4it +e 6it )= µ 1+e it +e 3it 3 ¶2 , pa imamo ϕX+Y

(t) = ϕX (t)ϕY (t). Sluˇcajne promjenljive X i Y su zavisne jer je, na primjer 

P {X = 0} = P {Y = 1} = 1 3 , P {X = 0, Y = 1} =

2 9

 

, pa je P {X = 0}P {Y = 1} 6 = P {X = 0, Y = 1}. Sljede´ca teorema je poznata kao teorema o neprekidnosti. Teorema 8.1. Neka su (ϕn (t)) i (Fn (x)) nizovi karakteristiˇcnih funkcija i odgovaraju´cih funkcija raspodjele. Ako ϕn (t) → ϕ(t), ϕ je neprekidna u 0 i F je funkcija raspodjele koja odgovara karakteristiˇcnoj funkciji ϕ, onda Fn (x) →  F (x) u svakoj taˇcki naprekidnosti funkcije F . 

64 GLAVA 8. KARAKTERISTI ˇ 

CNE FUNKCIJE Primjer 8.3. Neka je X1, X2, . . . niz nezavisnih sluˇcajnih promjenljivih takvih 

da je Xk : µ −1 1

1 2 1 2 ¶ , k = 1, 2, . . . i

X= ∞ X 

 

k=1 Xk 2 k . Dokazati da X ima uniformnu raspodjelu U (−1, 1).   Rjeˇsenje. Raspodjelu za X odredi´cemo pomo´cu karakteristiˇcnih funkcija. Za  sluˇcajnu promjenljivu Xk  karakteristiˇcna funkcija je 

hXk (t) = 1 2 e −it

+ 1 2 e it = cos t, k = 1, 2, . . . . Neka je Y n= nX k=1 Xk

2 k

 

, poˇsto su sluˇcajne promjenljive X1, X2, . . . nezavisne, za karakteristiˇcnu funkciju  sluˇcajne promjenljive Y 

n vrijedi ϕYn

(t) = Q n k=1 ϕ X

k 2k (t) = Q n k=1 cos t 2 k = cos t 2 cos t 2 2 . . . cos

t 2

 

n= = sin t 2 sin t 2 · sin t 2 2 sin t 22 · sin t 22 2 sin t 23 ··· sin t 2 n−1 

2 sin t

2 n

 

= sin t 2 n sin t 2 n . Sada je ϕYn (t) → 

sin t t , n → ∞.  Znaˇci, niz karakteristiˇcnih funkcija ϕYn

konvergira za svako t 6 = 0 ka funkciji ϕ(t) =

sin t t ,t6=0 Poˇsto, limt→0 

sin t t = 1, ϕ se moˇze definisati u nuli h(0) = 1 da bi bila neprekidna.  Poˇsto je ϕYn (0) = 1 za svako n = 1, 2, . . . imamo da niz karakteristiˇcnih funkcija  ϕYn

konvergira za svako t ∈ R ka funkciji ϕ(t) =

 

½ sin t t ,t6=0 1 , t = 0. Karakteristiˇcna funkcija za uniformnu raspodjelu U (−1, 1), je   ϕU =

e it − e −it

2it , kako je sin t t = e it − e −it

2it , to na osnovu teoreme o neprekidnosti zakljuˇcujemo da X ima uniformnu raspodjelu U (−1, 1). 

8.3. KARAKTERISTI ˇ 

CNE FUNKCIJE NEKIH RASPODJELA 65

8.3 Karakteristiˇcne funkcije nekih raspodjela  1. Bernoullijeva

 

P (X = 1) = p, P (X = 0) = 1 − p.  ϕ(t) = 1 − p  pe 

it . 2. Binomna B(n, p) P (X = k) = µ n k ¶ p k (1 − p)  n−k 

, k = 0, . . . , n. ϕ(t) = (1 − p  pe  

it ) n . 3. Geometrijska P (X = k) = p(1 − p) k−1 

, k = 1, 2, . . . ϕ(t) =

pe it

1 − (1 − p)e 

it

 

. 4. Poissonova P (λ) 

P (X = k) = e −λ  λ 

k k! , k = 0, 1, . . . ϕ = e λ(e 

it −1)

. 5. Uniformna U (a, b) f (x) = 1 b − a 

, x ∈ [a, b]. ϕ(t) =

e itb − e

ita it(b − a) 

. 6. Eksponencijalna E (λ)  f (x) = λe 

−λx  , x ≥ 0, λ > 0. 

 

ϕ(t) = λ  λ − it 

. 7. Normalna N (µ, ς 

2 ) f (x) = 1 ς  √  2π 

e −  (x−µ) 

2 2ς 

2 , x ∈ R. ϕ = e iµt−  ς 

2 t 2 2 .

66 GLAVA 8. KARAKTERISTI ˇ 

 

CNE FUNKCIJE 8.4 Zadaci 1. Sluˇcajne promjenljive X1, X2, X3 su nezavisne sa raspodjelama: 

P {X1 = k} = 1 2 k , P {X2 = k} = 2 3 k , P {X3 = k} = 4 5 k , k ∈ N. Koriste´ci karakteristiˇcne funkcije na´ci raspodjelu za sluˇcajnu promjenljivu 

X, gdje je X = X1 + X2 + X3. 2. Neka X ima binomnu raspodjelu B(n, p). Na´ci E(X 3 ). 3. Karakteristiˇcne funkcije nezavisnih sluˇcajnih promjenljivih X i Y su 

hX (t) = e 2e it −2

ih Y

 

(t) = µ 1 4 ¶ 10 ¡ 3e it +1 ¢ 10 . Odrediti P (X + Y = 2), P (XY = 0) i E(XY ). 4. Sluˇcajna promjenljiva X ima karakteristiˇcnu funkciju h(t). Izraˇcunati  

V ar(sin X) + V ar(cos X) preko h(1). 5. Sluˇcajne promjenljive X1, . . . , X 

n su nezavisne i vrijedi Xi : N (µi , ς 

2 i ), i = 1, . . . , n. Odrediti raspodjelu sluˇcajne promjenljive 

X=a

1X1 + a 2X2 + · · · + a

 

nXn + b, gdje su a 1 , a2 ,...,a n , b realni brojevi. Glava 9 Graniˇcne teoreme 

9.1 ˇ  Cebiˇsevljeva nejednakost  Ako znamo funkciju raspodjele vjerovatno´ca moˇzemo odrediti vjerovatno´cu  dogadaja |X| ≥ ǫ-, ǫ > 0. Na primjer, ako je X neprekidna sluˇcajna promjenljiva sa gustinom f , onda je  P (|X| ≥ ǫ) = 

Z −ǫ  −∞ 

f (x)dx + Z ∞  ǫ 

f (x)dx. Ovde dajemo ocjenu gornje granice vjerovatno´ce P (|X| ≥ ǫ), ako je X nenegativna sluˇcajna

promjenljiva. Teorema 9.1. (Nejednakost Markova) Neka je X nenegativna sluˇcajna promjenljiva. Ako postoji E(X 

k

), k ∈ N tada je P (X ≥ ǫ) ≤ 

 

E(X k ) ǫ 

k za svako ǫ > 0. 

Posljedica nejednakosti Markova je sljede´ca nejednakost poznata kao ˇ  Cebiˇsevljeva 

nejednakost. Teorema 9.2. Ako postoji V ar(X), tada je P (|X − E(X)| ≥ ǫ) ≤ 

V ar(X) ǫ 

2 . Primjer 9.1. Sluˇcajna promjenljiva X ima pozitivn u varijansu. Pokazati da je

P Ã −  √ 

10 < X − E(X) 

p V ar(X) < √ 

10 !

 

> 0.9. Rjeˇsenje. Kako je 

P Ã −  √ 

10 < X − E(X) 

p V ar(X) < √ 

10 ! = 1 − P 

ï X − E(X) 

p V ar(X) ¯ ≥  √ 

10 ! 67 68 GLAVA 9. GRANI ˇ 

CNE TEOREME i

 

E Ã X − E(X) 

p V ar(X) ! 2 = 1, koriste´ci nejednakost ˇ  Cebiˇseva imamo 

P Ã −  √ 

10 < X − E(X) 

p V ar(X) < √ 

10 ! ≥ 1 − 

1 10 = 0.9.

Primjer 9.2. Koliko je potrebno sprovesti nezavisnih ispitivanja da bi, sa vjerovatno´com ne manjom od 0.979 vaˇzila nejednakost 

 

¯ Xn n − p

¯ < 0.01, gdje je Xn broj pozitivnih realizacija u n ispitivanja, a p = 0.3 vjerovatno´ca pozitivne realizacije realizacije u jednom ispitivanju. Na´ci ocjenu za najmanji broj ispitivanja koriste´ci nejednakost ˇ  Cebiˇseva.  Rjeˇsenje. Sluˇcajna promjenljiva Xn 

ima binomnu raspodjelu B(n, 0.3), pa je E(X) = 3n 10 , V ar(X) = 21n 100 . Koriste´ci nejednakost ˇ  Cebiˇseva dobijamo 

P µ¯ Xn

n − p

 

¯ ≥ 0.01 

¶ < V ar( Xn n ) 0.01 2 , to jest P µ¯ Xn n − p

¯ ≥ 0.01 

¶ < 2100 n . Znaˇci, treba na´ci takvo n da vaˇzi  

P µ¯

Xn n

 

− p

¯ < 0.01 ¶ > 1 − 

2100 n ≥ 0.979. Rjeˇsavanjem ove nejednaˇcine dobijamo n ≥ 10 

5 . 9.2 Neke graniˇcne teoreme  U opitu bacanja homogenog noˇci´ca vjerovatno´ca pojave grba (pisma) je  

1 2 . To se dovodi u vezu sa grupisanjem relativne uˇcestalosti 

Sn n oko 1 2 , pri velikom ponavljanju opita. Medutim, nije mogu´ce dokazati lim n→∞ 

Sn

n =

 

1 2 . 9.3. VRSTE KONVERGENCIJA U TEORIJI VJEROVATNO ´ CE 69 Postupa se na drugi naˇcin. Za proizvoljan ǫ > 0 posmatra se vjerovano´ca 

P µ¯ Sn n − p

¯ < ǫ 

¶ . Ako za svaki ǫ > 0 vrijedi 

lim n→∞ 

P µ¯ Sn n − p

¯ < ǫ = 1, onda imamo opradanje statistiˇcke definicije vjerovatno´ce. 

 

Sljede´ca teorema dokazuje se koriste´ci ˇ  Cebiˇsevljevu nejednakost.  Teorema 9.3. (Bernoulli)Neka je ǫ > 0 i Sn 

: B(n, p), tada je lim n→∞ 

P µ¯ Sn n − p

¯ < ǫ 

¶ = 1 (9.1) Primjedba 9.1. Formula 9.1 ekvivalentna je sa lim n→∞ 

P µ¯ Sn n − p

¯ ≥ ǫ = 0. Teorema 9.4. (

 

ˇ  Cebiˇsev) Neka je (Xn  ) niz nezavisnih sluˇcajnih promjenljivih,  sa uniformno ograniˇcenim varijansama, to jest, postoji c ∈ R tako da je za svaki

n ∈ N V ar(Xn ) ≤ c. Tada za svaki ǫ > 0 vrijedi 

lim n→∞ 

P ï 1 n nX i=1 Xi − 

1 n nX i=1 E(Xi ) ¯ < ǫ 

! = 1 (9.2) Teorema 9.5. (Hinˇcin) Neka je (Xn  ) niz nezavisnih sluˇcajnih promjenljivih,sa  ostom raspodjelom i matematiˇckim oˇckivanjem m ∈ R. Tada je za svako ǫ > 0

lim n→∞ 

 

P ï 1 n nX i=1 Xi − m 

¯ < ǫ 

! = 1. (9.3) Uoˇcimo da su formule (9.1), (9.2) i (9.3) istog tipa. Definisa´cemo pojmove  pomo´cu kojih se navedene teoreme mogu iskazati na isti naˇcin. To nas dovodi  do raliˇcitih konvergencija u teoriji vjerovatno´ce.

9.3 Vrste konvergencija u teoriji vjerovatno´ce Definicija 9.1. Neka su X, X, X2, X 2, . . . sluˇcajne promjenljive.  1. Kaˇzemo da niz (Xn 

) strogo konvergira ili konvergira skoro sigurno ka sluˇcajnoj promjenljivoj X ako je 

P ( lim n→∞ 

Xn = X) = 1. 70 GLAVA 9. GRANI ˇ 

CNE TEOREME 2. Niz (Xn ) konvergira u vjerovatno´ci ka X ako je

lim n→∞ 

 

P (|Xn − X| ≥ ǫ) = 0 (∀ǫ > 0).

3. Niz (Xn ) konvergira ka X u raspodjeli ili slabo konergira ako je lim n→∞ 

P (Xn < x) = P (X < x). 4. Za dato p ≥ 1 kaˇzemo da niz (Xn   ) Lp−konvergira ka X ako je 

lim n→∞  E|Xn − X| 

p = 0. Ako je p = 2 kaˇzemo da niz (Xn 

) konvergira u srednjem kvadratnom. Definicija 9.2. Ako niz aritmetiˇckih sredina (Xn 

) (Xn = 1 n nP i=1 Xi ), konvergira u vjerovatno´ci ka 1 n nP

i=1 E(Xi ) kaˇzemo da za niz (Xn  

 

) vaˇzi slabi zakon velikih 

brojeva. Ako niz (Xn ) konvergira skoro sigurno ka 1 n nP i=1 E(Xi ) kaˇzemo da za niz (Xn  

) vaˇzi jaki zakon velikih brojeva. 

Teoreme 9.3, 9.4 i 9.5 zovu se Bernulijev, ˇ  Cebiˇsev i Hinˇcinov zakon velikih 

brojeva. To su slabi zakoni velikih brojeva. Navedimo i jedan jaki zakon velikih brojeva. Teorema 9.6. (Borel) Za Bernulijevu ˇsemu vrijedi 

Sn n → p skoro sigurno.  9.4 Centralna graniˇcna teorema 

Teorema 9.7. Neka je (Xn ) niz nezavisnih sluˇcajnih promjenljivih sa istom  raspodjelom, za koje je E(Xn) = m i V ar(Xn) = ς 

2 za svaki n ∈ N. Tada vrijedi

lim n→∞ 

 

P (Y ⋆ 

n < x) = 1 √  2π 

x Z −∞ 

e − 

t 2 2 dt, gdje je Y ⋆ 

n = X1  · · ·  Xn − n · m   ς  √ 

n . Primjer 9.3. Broj ljudi koji udu u jednu robnu ku´cu u toku jednog minuta ima

P (6) raspodjelu. a) Kolika je vjerovatno´ca da u toku dva sata u robnu ku´cu ude bar 700 ljudi?

 

9.5. ZADACI 71 b) Koliko vremena treba da prode da bi sa vjerovatno´com 0.95 u robnu ku´cu uˇslo 

bar 700 ljudi? Rjeˇsenje. Neka je Xi sluˇcajna promjenljiva koja predstavlja broj ljudi koji udu  u robnu ku´cu toku i− tog minuta. Xi  

ima P (6) raspodjelu, pa je E(Xi ) = 6, V ar(Xi ) = 6. Broj ljudi koji udu u toku n minuta je Y n= nP i=1 Xi i vrijedi E(Y n ) = 6n, V ar(Y n ) = 6n. Poˇsto su sluˇcajne promjenljive X1, X2, . . . X  

n nezavisne i sve imaju istu raspodjelu vaˇzi centralna graniˇcna teorema, t eorema, znaˇci raspodjela 

Y n − E(Y 

n ) p V ar(Y

n )

 

teˇzi ka normalnoj raspodjeli N (0, 1).  

a) P (Y n ≥ 700) = 1 − P (Y 

n < 700), pa kako je P µ Y n − 720  √ 

6 · 120 < −0.745 

¶ ≈ φ(−0.745) ≈ 0.77, 

imamo da je P (Y n ≥ 700) ≈ 0.77. 

b) P (Y n ≥ 700) ≈ 1 − φ 

µ 700 − 6n  √ 

6n ¶ , pa iz 1−φ

1

φ 

µ 700 − 6n 

 

√ 

6n ¶ = 0.95 nalazimo 700 − 6n  √ 

6n = −1.645.  Odavde dobijamo da je n ≈ 124.15, pa je traˇzeno vrijeme 125 minuta. 

9.5 Zadaci 1. Sluˇcajna promjenljiva X data je funkcijom gustine 

f (x) = ½ x m m! e −x , x ≥ 0 

0, x < 0. Dokazati, koriste´ci nejednakost ˇ  Cebiˇseva, da je 

P (0 < X < 2(m + 1)) > m

m+1 . 72 GLAVA 9. GRANI

 

ˇ 

CNE TEOREME 2. Pretpostavimo da nezavisne sluˇcajne promjenljive X1, X2, X2 , . . . , X30, imaju  uniformnu raspodjelu na *0, 1+. Neka je sluˇcajna promjenljiva Y definisana 

sa Y = X1 + X2 + · · · + X30. Koriste´ci centralnu graniˇcnu teoremu odrediti P (13 ≤ Y ≤ 18).  1 , . . . , n su nezavisne i vrijedi  3. Sluˇcajne promjenljive Xi , i = 1,

P µ Xi = 5 4 ¶ =P µ Xi = 4 5 ¶ = 1 2 , i = 1, . . . , n. Neka je Y = nQ

i 1 Xi odrediti P (Y ≤ 0.001). Kolika je ta vjerovatno´ca ako 

 

 je n = 1000. 4. Primjenom centralne graniˇcne teoreme na niz nezavisnih sluˇcajnih promjenljivih sa P (1)

raspodjelom, dokazati da je lim n→∞ 

e −n

nX k=0 n k k! = 1 2 . 5. Raˇcunar vrˇsi obraˇcun elektriˇcne energije e nergije kod 100 korisnika. Vrijeme obraˇcuna 

za svakog korisnika ima eksponencijalnu eksponencijalnu raspodjelu sa oˇcekivanjem 3 sekunde  i nezavisno je od drugih korisnika. Na´ci vjerovatno´cu da ´ce obraˇcun trajati t rajati 

izmedu 3 i 6 minuta. Glava 10 Matematiˇcka statistika  Matematiˇcka statistika je blisko povezana sa teorijom vjerovatno´ce. Cilj je 

da se na osnovu rezultata eksperimenata donesu zakljuˇcci o zakonima raspodjela  i numeriˇckim karakteristikama sluˇcajnih promjenljivih. 

10.1 Osnovni pojmovi Skup Ω elemenata ω naziva se populacija ili generalni ge neralni skup. Za svaki 

ω ∈ Ω posmatra se neka numeri ˇcka karakteristika X(ω) koja se naziva obiljeˇzje. Primjer 10.1. Populacija je skup svih stanovnika neke zemlje. Obiljeˇzje svakog 

 

stanovnika je npr. visina ili godine starosti. Primjer 10.2. Svi proizvodi jedne fabrike ˇcine populaciju. Obiljeˇzje svakog 

proizvoda je npr. njegova cijena. ˇ  Cesto je komplikovano registrovati obiljeˇzje za svaki elemenat eleme nat populacije.  Zato se obiljeˇzje registruje na dijelu populacije (uzorak), pa se dobijena raspodjela smatra raspodjelom cijele populacije. Vaˇzno je da uzorak dobro odraˇzava 

(reprezentuje) populaciju. Ovo se rjeˇsava tako da se uzorak bira sluˇcajno. Tada   je populacija skup svih mogu´cih ishoda ω. Prema tome, obiljeˇzje X(ω), ω ∈ Ω je sluˇcajna promjenljiva. Dakle, treba odrediti funkciju raspodjele F (x) sluˇcajne 

promjenljive X. Uzorak obima n je n−torka ω1, . . . , ω  n sluˇcajnih ishoda iz Ω i  naziva se sluˇcajni uzorak.  Sluˇcajan uzorak (X1, . . . , X 

n ) je prost sluˇcajan uzorak ako su sluˇcajne promjenljive Xi , i = 1, . . . , n nezavisne i sa istom

raspodjelom. Posmatra´cemo samo proste sluˇcajne uzorke koje ´cemo jednostavnije zvati uzorcima.  Kada je izabran uzorak, sluˇcajna promjenljiva (X1, . . . , X 

n ) postaje n−torka 

(x 1 ,...,x n ) ∈ R

n i naziva se realizovani uzorak.

 

Neka je X obiljeˇzje sa funkcijom raspodjele F (x) i neka je (X1, . . . , X

n ) prost uzorak. Funkcija koja svakom x ∈ R dodjeljuje relativnu ˇcestalost dogadaja (X < x) u n opita naziva se empirijska funkcija raspodjele i oznaˇcava se sa  73 74 GLAVA 10. MATEMATI ˇ 

CKA STATISTIKA Sn . Neka je I (Xi 0 vrijedi 

 

P µ p ∈  · Sn n − ǫ, 

Sn n  ǫ 

¸¶ ≥ 1 − 

1 4nǫ 

2 . (10.1) Naime, nejednakost (10.1) slijedi iz nejednakosti ˇ  Cebiˇseva 

P µ¯ Sn n − p

¯¶ ≤ ǫ) ≥ 1 −  

p(1 − p)  nǫ 

2

 

i ˇcinjenice da funkcija ϕ(p) = p(1 − p) ima maksimum, koji je jednak 

1 4 i koji se dostiˇze za p = 

1 2 . Interval £ Sn n − ǫ, 

Sn n  ǫ 

¤ naziva se interval povjerenja povjerenja za nepoznatu vjerovatno´cu p. Primjer 10.4. U sluˇcaju da je n = 1000 odrediti duˇzinu intervala povjerenja 

kome sa vjerovatno´com 0.99 pripada parametar p. Rjeˇsenje. Iz uslova 1 − 

1 4nǫ 

2 = 0.99, za n = 1000 dobijamo ǫ ≈ 0.316. Dakle, 

duˇzina intervala povjerenja je 0.632. 

Neka Sn ima binomnu raspodjelu sa nepoznatim parametrom p. Tada za nule x

 

1ix 2, (x 1 < x2 ) kvadratnog polinoma p(x) = (n 2 +c 2 n)x 2 − (c

2 n + 2nS n )x + S 2 n vrijedi P (x 1 ≤ p ≤ x  2) ≈ 2Φ(c) − 1. (10.2)  

Naime, na osnovu Muavr-Laplasove teoreme imamo P ï Sn − np 

p np(1 − p) 

¯

 

≤ c 

! ≈ 2Φ(c) − 1.  

Kako je nejednakost ¯ Sn − np 

p np(1 − p) 

¯ ≤ c 

ekvivalentna sa (n 2 +c 2 n)p 2 − (c

2 n + 2nS n )p + S 2 n ≤ 0 

to za nule x

1ix 2 polinoma p(x) vrijedi

 

P (x 1 ≤ p ≤ x  2) = P ï Sn − np 

p np(1 − p) 

¯ ≤ c 

! ≈ 2Φ(c) − 1.  

78 GLAVA 10. MATEMATI ˇ 

CKA STATISTIKA Primjer 10.5. Na osnovu 10.2 odrediti 95% interval povjerenja za nepoznati parametar p ako je n = 1000 i Sn = 540. Rjeˇsenje. Iz uslova 2Φ(c) − 1 = 0.95 dobijamo c = 1.96. Kako je n = 1000 i

Sn = 540 imamo p(x) = 1003841, 6x 2 − 1083841, 6x + 291600

odakle slijedi x 1 = 0.509, x2

= 0.570. Dakle, u konkretnom sluˇcaju dobijamo da 

 je 95% interval povjerenja povjerenja [0.509, 0.570]. 10.4 Zadaci

 

1. Obiljeˇzje X ima raspodjelu odredenu gustinom

f (x) =

α 

c ¡ c x ¢ α1 

,x>c 0 , x ≤ c  gdje je α > 0. Na osnovu uzorka obima n ocijeniti parametar α. IIspitati spitati 

centriranost tako dobijene ocjene. 2. Obiljeˇzje X ima raspodjelu r aspodjelu datu funkcijom gustine 

f (x) = ½ 2 a 2 e − 

2 a

√ 

x ,x>0

 

0 , x ≤ 0. 

Na osnovu uzorka obima n, metodom m etodom maksimalne vjerodostojnosti vjerodostojnosti ocijeniti parametar a. Da li je tako dobijena ocjena centrirana ? 3. Gustina sluˇcajne promjenljive X je 

f (x) = ½ λ 

x λ1 , x > 1  0 , x ≤ 1,  gdje je λ > 0. Na osnovu uzorka obima n ocijeniti parametar λ. Ispitati 

centriranost tako dobijene ocjene. 4. Ako je u 1000 10 00 bacanja novˇci´ca pismo palo 525 puta, odrediti 99% interval 

povjerenja za npoznatu vjerovatno´cu padanja pisma. 5. Ako je u 100 10 0 izvedenih slobodnih bacanja koˇsarkaˇs pogodio koˇs 75 puta 

odrediti 95% interval povjerenja za nepoznatu vjerovatno´cu ubacivanja lopte u koˇs u jednom bacanju. 

Glava 11 Sluˇcajni procesi 

11.1 Uvod Neka je (Ω, F, P ) prostor vjerovatno´ca i T skup vrijednosti parametra tt..  Sluˇcajni proces je  je familija sluˇcajnih promjenljivih Xt 

}, t ∈ T. Indeks t se obˇcno interpretira kao vrijeme, a za skup T se uzima skup (0, ∞) ili neki nje njegov gov 

podskup. Ako je T diskretan podskup, tada se radi o procesu sa diskretnim vremenom, a u protivnom imamo proces sa neprekidnim vremenom. Za sluˇcajni 

proces moˇzemo re´ci da je funkcija, koja pri svakom fiksiranom t ∈ T je sluˇcajna promjenljiva X(t, ω) = X(t), ω ∈ Ω. Ako je ω = ω0 fiksirano , tada je X(t, ω0) 

 

nesluˇcajna funkcija i zove se realizacija ili trajektorija procesa. Ako je T prebrojiv skup, tada se radi o sluˇcajnom nizu, a ako je T neprebrojiv tada  imamo sluˇcajni proces.  Neka je data funkcija raspodjele sluˇcajnog vektora 

(X(t1), X (t2), . . . , X (t n )). Sluˇcajni proces kod koga su sve konaˇcnodimenzionalne raspodjele normalne  nazivamo Gaussovim sluˇcajnim procesom.  Nesluˇcajna funkcija 

m(t) = E(X(t))  je matematiˇcko oˇcekivanje sluˇcajnog procesa,  K(t, s) = E(X(t) − m(t))(X(s) − m(s)) 

 je njegova korelaciona korelaciona funkcija. 11.2 Lanci Markova U daljem posmatra´cemo sluˇcajne procese kod kojih je skup T prebrojiv.  Neka je dat niz sluˇcajnih promjenljivih (Xn  ), kod koga sve sluˇcajne promjenljive imaju iste konaˇcne ili prebrojive skupove vrijednosti (skupove

stanja). 79 80 GLAVA 11. SLU ˇ 

CAJNI PROCESI Smatra´cemo da je skup vrijednosti {0, 1, . . . , } ili neki njegov podskup. Ako vrijednost koju je postigla sluˇcajna promjenljiva Xn 

potpuno odredjuje zakon

raspodjele sluˇcajne promjenljive Xn1 i taj zakon raspodjele ne zavisi od vrijednosti koje su postigle sluˇcajne promjenljive Xk 

, k < n, tada t ada za niz (Xn

 

) kaˇzemo da ˇcini lanac Markova. Dakle, niz (Xn  ) sluˇcajnih promjenljivih je 

lanac Markova ako vrijedi v rijedi P (Xn = x n |Xk1 =x k1 ,...,X kr =x kr ) = P (Xn = x n |Xk1 =x k1 ) za sve proizvoljne prirodne brojeve n > k1 > k2 > . . . > kr . Ova osobina govori o tome da vjerovatno´ca da se dati sistem u trenutku n + 1 nalazi u datom stanju, ako je poznato njegovo stanje u trenutku n, ne zavisi od ponaˇsanja tog sistema u proˇslosti to jest prije trenutka n. Vjerovatno´ca da se sluˇcajna promjenljiva Xn1 nadje u stanju j , ako je poznato 

da se Xn nalazi u stanju i naziva se vjerovatno´ca prelaza. Imamo p

 

n,n+1 ij = P (x n+1 = j |Xn = i). Ako vjerovatno´ce p n,n+1 ij ne zavise od n lanac je homogen. Oznaˇcimo sa p 

ij (n) vjerovatno´ce prelaza iz stanja i u stanje j za n koraka. Matrice Mn = [p ij (n)] se zovu matrice vjerovatno´ca prelaza prelaza za n koraka. Kod njih su svi elementi nenegativni i zbir u svakoj vrsti je 1.} Koriste´ci teoremu o totalnoj vjerovatno´ci imamo da je za 1 ≤ m ≤ n,  p ij (n) = X k p ik (m)p kj (n − m).  To su jednaˇcine Kormogorova-ˇ  Cepmena. Matriˇcni oblik je  Mn = MmMn−m, 

odavde je Mn = M n

 

1 . Ako postoji prirodan broj n tako da su svi elementi matrice Mn strogo pozitivni, tada za svako j = 1, 1 , 2, . . . , postoji graniˇcna vrijednost 

lim n→∞ 

p ij (n) = p ∗ 

 j , koja ne zavisi od i. Brojevi p ∗ 

 j zovu se finalne vjerovatno´ce. Finalne vjerovatno´ce se mogu dobiti iz sistema jednaˇcina: 

X  j p ∗ 

 j = 1, X k p

∗ 

k p

 

kj = p ∗ 

 j , j = 1, 2, . . . Lanac koji ima finalne vjerovatno´ce zove se ergodiˇcan. 

11.3. ZADACI 81 11.3 Zadaci 1. Vjerovatno´ce prelaza u lancu Markova zadane su matricom M=

1 3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 6 1 4 1

2 1 4

 

 

(a) Da li je lanac homogen? (b) Koliko je p 13, a koliko je p 23 ? (c) Koliko je p 13 (2)? (d) Na´ci M2. 2. Dokazati da lanac sa matricom vjerovatno´ca prelaza M= µ 01 10 ¶ nije ergodiˇcan.  3. Dokazati da je ergodiˇcan er godiˇcan lanac sa matricom prelaza za jedan korak 

µ 1 4 3 4 1 3

2 3 ¶

 

i na´ci finalne vjerovatno´ce. 4. Lanac Markova zadat je matricom prelaza

0001 0001 1 2 1 2 00 0010

. Ispitati da li je lanac ergodiˇcan er godiˇcan i na´ci asimptotsko ponaˇsanje vjerovatno´ca 

prelaza p ij (n) kad n → ∞.  

5. U kutiji se nalazi jedna bijela i jedna crna kuglica. Na sluˇcajan naˇcin se izvlaˇci  po jedna kuglica, pri ˇcemu se ona odmah vra´ca u kutiju zajedno sa joˇs jednom je dnom 

kuglicom suprotne boje. Neka je Xn broj bijelih kuglica u kutiji prije n−tog  izvlaˇcenja. Da li je Xn 

Markovski proces? Opisati stanja sistema i odrediti

vjerovatno´ce prelaza u jednom koraku. 82 GLAVA 11. SLU ˇ 

 

CAJNI PROCESI Glava 12 Literatura 83

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF