Uzdrawianie Biologią

August 23, 2017 | Author: Ahmed Al-Alawi | Category: Testicle, Pancreas, Skin, Eye, Stomach
Share Embed Donate


Short Description

UZDRAWIANIE BIOLOGIĄ - Rainer Körner Totalna Biologia - German New Medicine - Recall Healing...

Description

Podręcznik BioLogicznej Wiedzy Leczniczej

Wydawnictwo aa-ha

Rainer KÖRNER

Uzdrawianie BioLogią BioLogiczna Wiedza Lecznicza

Podręcznik

W Y D A W N I C T W O KRAKÓW

aa-ha

2012

Autor:

Rainer Körner Tytuł oryginału:

Heilwissen Verlag. Lehrbuch f ü r BioLogisches Heilwissen

Przekład: Część i (strony 1-121)-A n n a Patyk Część II (strony 122-328) - Ewa Pokorny Opracowanie redakcyjne:

Grażyna Wójcik przy współpracy:

Katarzyny Dobrzyńskiej i Marzeny Dołęgi Grafiki prezentujące Biologiczną Wiedzę Uzdrawiającą (przebieg konfliktów...):

Atelier Thomas Buchter

© A utor Rainer Korner, terapeuta medycyny niekonwencjonalnej, 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza książka oraz wszystkie jej części są chronione prawami autorskimi. Powielanie w jakiejkolwiek form ie, zapisy­ wanie cyfrowe oraz publikacje w telewizji, na nośnikach obrazu lub dźwięku oraz używanie zawartych w niej treści na seminariach i wykładach, również fragmentarycznie, jest możliwe tylko i wyłącznie za pisemną zgodą autora. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy wynikłe podczas druku.

ISBN 978-83-935518-1-1 Wydanie 1 -1 1 .1 1 .2 0 1 2

W ydawnictwo aa-ha Czaple 7, 59-524 Pielgrzymka Tel.: +48 668 344 117 [email protected] www.aa-ha-pl

Ważna wskazówka:

Pewne i skuteczne zastosowanie BioLogicznej Wiedzy Leczniczej wymaga obszernej i różnorodnej wiedzy oraz praktycznego doświadczenia. Książka ta nie zastępuje leczenia ani psychoterapii. Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bądź uszczerbek spowodowany w sposób pośredni lub bezpośredni przez tę publikację.

Opracowanie graficzne i przygotowanie do druku polskiego wydania: Faktoria Wyrazu, sp. z o.o. Tel. +48 609 512 609 www.faktoria-wyrazu.pl Druk: Drukarnia GS, Kraków; tel.: (12) 260 15 01

W ydanie tej książki dedykuje mojej córce Iwonie Podziękowania kieruję wszystkim bliskim, znajomym, którzy stanęli na mej drodze w celu zgłębienia wiedzy, inspiracji i odkrycia Misji „Luty 2012" Polska jaką mam do spełnienia. Grażyna Wójcik 11.11.2012 Czaple

Autor: R ainer K örn er Tytuł oryginału:

Heilwissen Verlag. Lehrbuch für BioLogisches Heilwissen

Przekład: część i (strony 1-121) -

Anna Patyk Ewa Pokorny

Część u (strony 122-328) Opracowanie redakcyjne:

Grażyna Wójcik przy współpracy:

Katarzyny Dobrzyńskiej i Marzeny Dołęgi Grafiki prezentujące Biologiczną Wiedzę Uzdrawiającą (przebieg konfliktów...):

Atelier Thomas Buchter

© A utor Rainer Kórner, terapeuta medycyny niekonwencjonalnej, 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza książka oraz wszystkie jej części są chronione prawami autorskimi. Powielanie w jakiejkolwiek formie, zapisy­ wanie cyfrowe oraz publikacje w telewizji, na nośnikach obrazu lub dźwięku oraz używanie zawartych w niej treści na seminariach i wykładach, również fragmentarycznie, jest możliwe tylko i wyłącznie za pisemną zgodą autora. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy wynikłe podczas druku.

ISBN 978-83-935518-1-1 Wydanie 1 -1 1 .1 1 .2 0 1 2

W ydawnictwo aa-ha Czaple 7, 59-524 Pielgrzymka Tel.: +48 668 344 117 [email protected] www.aa-ha-pl

Ważna wskazówka:

Pewne i skuteczne zastosowanie BioLogicznej Wiedzy Leczniczej wymaga obszernej i różnorodnej wiedzy oraz praktycznego doświadczenia. Książka ta nie zastępuje leczenia ani psychoterapii. Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bądź uszczerbek spowodowany w sposób pośredni lub bezpośredni przez tę publikację.

Opracowanie graficzne i przygotowanie do druku polskiego wydania: Faktoria Wyrazu, sp. z o.o. Tel. +48 609 512 609 www.faktoria-wyrazu.pl Druk: Drukarnia GS, Kraków; tel.: (12) 260 15 01

Wydanie tej książki dedykuje mojej córce Iwonie Podziękowania kieruję wszystkim bliskim, znajomym, którzy stanęli na mej drodze w celu zgłębienia wiedzy, inspiracji i odkrycia Misji „Luty 2012" Polska jaką mam do spełnienia. Grażyna W ójcik 11.11.2012 Czaple

SPIS TREŚCI

Spis tre ś c i........................................................................................................................................................................ 7 Słowo w s tę p n e ............................................................................................................................................................ 13 Literatura źródłowa wykorzystana w niniejszej książce oraz wykaz lite ra tury dr. H a m e ra ........................15 W pro w a dze n ie ................................................................................................................................................... ..

.17

Sens procesów biologicznych.......................................................................................................................17 Rytmy biologiczne w naturze i w życiu człow ieka...................................................................................... 17 Człowiek - system regulacji........................................................................................................................... 18 Zasada BRR regulacji.....................................................................................................................................19 Zasada BRR regulacji w wegetatywnym systemie nerwow ym ................................................................. 20 Zasady ogólne fazy re a kcji........................................................................................................................... 21 Zasady ogólne w fazie re g e n e ra cji............................................................................................................. 21 Prawa natury sq skuteczne również w przypadku ludzi ...........................................................................21 Zasada BRR regulacji przy nowotworzeniu się komórek (g u z ó w ).......................................................... 22 Inne narządy/tkanki w znaczeniu zasady B R R ...........................................................................................24 YIN i Y A N G ..................................................................................................................................................... 26 Pięć praw natury BioLogicznej Wiedzy Leczniczej...................................................................................... 26 T e ra p ia ............................................................................................................................................................ 27 Pięć praw natury.......................................................................................................................................................... 28 1. Pierwsze prawo n a tu ry................................................................................................................................. 28 Konflikt biologiczny jako przyczyna różnych re a k c ji................................................................................. 28 Konflikt: biologiczna potrzeba nie została sp e łn io n a ............................................................................... 29 Różne sposoby reakcji na biologiczny wstrząs konfliktowy (FFF)............................................................ 30 Wyjątki bodźców konfliktowych wywołujących o b ja w y .............................................................................32 2.

Drugie prawo n a tu r y ....................................................................................................................................33 9 F az..........................................................................................................................................................35 Objawy w modelu dwufazowości na czterech płaszczyznach................................................................. 36 Objawy ogólne w 9 fa z a c h ........................................................................................................................... 37 Kryzysy zdrowienia......................................................................................................................................... 39 Różne możliwości przebiegu konfliktów i ich o b ja w ó w .............................................................................41 Konflikt utrzymujący się z dużą intensywnością................................................................................. 41 Osłabiony konflikt.....................................................................................................................................42 Konflikt związany z nawrotem konfliktu lub reaktywacjami przez szynę..........................................43 Konflikt związany z ciągłym leczeniem..................................................................................................44 Dwa konflikty występujące jednocześnie............................................................................................. 45 Masa konfliktowa............................................................................................................................................46 Szyny konfliktu................................................................................................................................................ 47 Graficzny przebieg szyny konfliktu i powstawanie ale rgii................................................................... 47 Stosunek wielkości guzów..............................................................................................................................48 Zmiana stosunku wielkości guzów na narządach sterowanych przez stary mózg w pojedynczych fa z a c h ........................................................................................................................... 48 Zmiana stosunku wielkości guzów na narządach sterowanych przez nowy mózg w pojedynczych fa z a c h ........................................................................................................................... 48 Paradoksalna reakcja le cze nia .................................................................................................................... 49

3. Trzecie prawo n a tu ry ....................................................................................................................................50 Zarys k+ i k - ......................................................................................................................................... 50 Ewolucja, narządy, m ó z g ..............................................................................................................................51 Pień mózgu (PM) i śródmózgowie (S M )............................................................................................... 51 Móżdżek ( M ) ............................................................................................................................................51 Biała substancja w mózgu (SB)............................................................................................................. 51 Kora mózgowa (KM i K M + ) .................................................................................................................. 51 Niezastosowanie pojęcia „listki z a ro d k o w e "...................................................................................... 51 Główne zasady sześciu g ru p .........................................................................................................................52 Tkanka pnia mózgu (tkanka gruczołowa) - niebieska - (k+ i f+ / k—i f—) ..................................... 52 Tkanka śródmózgowia (mięśnie gładkie) - fioletowy - (k+ i f + /k - i f - ) ....................................... 53 Tkanka móżdżka - pomarańczowy - (k+ i fH- / k—i f—) ......................................................................54 Tkanka substancji białej w mózgu - czerwony - (k- i f - / k+ i f + ) .................................................55 Tkanka kory mózgowej - żółty - (k- i f + / k + ) ....................................................................................56 Kora mózgowa + tkanka - zielony - ( f - / f + ) ...................................................................................... 57 Graficzny zarys tkanek uporządkowanych odpowiednio do części m ó z g u ............................................ 58 Tkanka pnia mózgu w zarysie - niebieski ( k + / k - ) .............................................................................58 Tkanka śródmózgowia w zarysie - fioletowy (f+ i k+ w fazie 3 ) ......................................................59 Tkanka móżdżka w zarysie - pomarańczowy ( k + /k - ) ........................................................................ 60 Tkanka biała substancja mózgu w zarysie - czerwony ( k - /k + ) ........................................................61 Tkanka kory mózgowej w zarysie - żółty ( k - /k + ) ............................................................................... 62 Kora mózgowa + tkanka - zielony (f-/F n )...........................................................................................63 Praktyczne przykłady dla każdej z g r u p ...................................................................................................... 64 Przykład - pień mózgu - niebieska g r u p a ...........................................................................................64 Przykład - Śródmózgowie - grupa fio le to w a ...................................................................................... 66 Przykład - móżdżek - pomarańczowa g ru p a ...................................................................................... 67 Przykład - biała substancja w mózgu - czerwona grupa................................................................... 68 Przykład - kora mózgowa - grupa żółta............................................................................................... 70 Przykład - „kora mózgowa + " - grupa z ie lo n a ................................................................................. 71 4. Czwarte prawo n a tu ry ................................................................................................................................. 73 Pożyteczne funkcje za ra zkó w .......................................................................................................................73 5.

Piąte prawo n a tu r y ...................................................................................................................................... 74 ESBN: Ewolucyjny Sensowny Biologiczny Program Ratunkowy...............................................................74

Tematy uzupełniające................................................................................................................................................ 75 Znaczenie prawo- i leworęczność................................................................................................................75 Procesy wrażliwości narządów sterowanych przez m ózg.......................................................................... 77 1. Schemat budowy skóry warstwy zew nętrznej............................................................................... 77 2. Schemat błony w ew nętrznej........................................................................................................... 78 Różne możliwości powstawania to rb ie li...................................................................................................... 79 Ogólne warunki przebiegu konfliktu i choroby...........................................................................................79 Przerzuty - nowotwory w tó rn e .......................................................................................................................... 80 Mózg jako nadrzędne centrum organizm u..................................................................................................... 84 Przyporządkowania m ó zg u .................................................................................................................... 85 Tworzenie się guzów m ó zg u .........................................................................................................................85 Powstanie nowotworów mózgu w pojedynczych fazach konfliktowych............................................ 87 Przebieg powstawania nowotworu w mózgu przedstawiony w pojedynczych fazach ...................87 Objaśnienie do tomografii komputerowej czaszki (TK = czaszkowa tomografia kom puterow a)......................................................................................................................................... 88 Przygotowanie badania czaszki tomografem komputerowych ...............................................................88 Tabela dotycząca zarysu mózgu i przyporządkowanie narządów............................................................ 89 Płaszczyzna podłużna (widok z boku) mózgu...................................................................................... 91 Płaszczyzny linii poprzecznej (przekrój horyzontalny).................................................................................. 91 Obszary sensoryczne i motoryczne kory mózgowej (widok z przodu)..................................................... 99 Przykłady dotkniętych sfer m ó zg u ............................................................................................................. 100 Diagnoza różniczkowa w znaczeniu BioLogicznej Wiedzy Leczniczej...................................................... 100 Zarys diagnozy różniczkowej na przykładzie dusznicy bolesnej............................................................ 101 Zarys diagnozy mechanizmu różnicowego na przykładzie fib ro m ia lg ii.............................................. 102

Znalezienie konfliktu i te ra p ia ........................................................................................................................103 Wywiad lekarski............................................................................................................................................103 Wykaz obciążających sytuacji/wydarzeń/konfliktów.......................................................................... 105 Tabelaryczny życiorys........................................................................................................................... 105 Tworzenie własnego kręgu relacji rodzinnych....................................................................................106 Wprowadzenie do wywiadu lekarskiego i znalezienia k o n flik tu .............................................................107 Propozycja przebiegu rozmowy terapeutycznej........................................................................................ 111 Pomoce przy lokalizacji konfliktu................................................................................................................113 Znaczące działania terapeutyczne i profilaktyczne................................................................................. 114 Rozróżnianie bodźca i przyczyny................................................................................................................115 Szyna przyczyn i bodźców.................................................................................................................... 116 Każdy konflikt, wymaga odpowiednich warunków, aby mógł wystąpić..........................................117 Podejście terapeutyczne a rozwiązanie konfliktu............................................................................... 117 Terapia „wolna od konfliktów"............................................................................................................. 118 Rozwiązanie konfliktu i te ra p ia .................................................................................................................. 119 Od regulacji i komplikacji do pełnej świadomości....................................................................................... 120 Wykaz przebiegu k o n flik t-n a rz q d .........................................................................................................................121 Objaśnienia do struktury wykazu narządów ................................................................................................ 121 Podział i kolejność grupowania narządów ........................................................................................ 121 Objaśnienia dotyczące posługiwania się wykazem narząd ó w ........................................................121 O K O .....................................................................................................................................................................122 Gruczoł łzowy ~ niebieski........................................................................................................................... 123 Tęczówka oka (iris) ~ fioletowy/pomarańczowy/żółty.............................................................................124 Błona naczyniowa oka (choroidea) ~ pom arańczowy.......................................................................... 125 Skóra właściwa powieki — pomarańczowy............................................................................................... 125 Mięśnie gałki ocznej ~ cze rw o ny............................................................................................................. 126 Soczewka oka ~ ż ó łt y ................................................................................................................................ 127 Powieka oka ~ żółty.....................................................................................................................................128 Spojówka oka ~ żółty.................................................................................................................................. 129 Rogówka ~ ż ó łty ......................................................................................................................................... 130 Gruczoły łzowe-kanaliki wyprowadzające ~ żółty....................................................................................130 Ciałko szkliste oka ~ zielony.......................................................................................................................131 Siatkówka oka (retina) ~ zielony................................................................................................................132 TRZU STKA.........................................................................................................................................................134 Trzustka — niebieski.....................................................................................................................................135 Przewody wyprowadzające trzustki ~ ż ó łt y ............................................................................................. 136 Komórki wysp trzustki alfa (glukagon) ~ zie lo n y....................................................................................138 Komórki wysp trzustki beta (insulina) ~ zielony...................................................................................... 139 UKŁAD RUCHOWY...........................................................................................................................................142 Tkanka łączna ~ czerwony......................................................................................................................... 143 Tkanka tłuszczowa ~ cze rw o ny................................................................................................................144 Kość ~ czerwony......................................................................................................................................... 145 Przedstawienie konfliktów w układzie szkieletowym ........................................................................ 149 Definicje konfliktu - układ ruchowy (częściowo także o m uskulaturze)........................................150 Chrząstka ~ czerwony................................................................................................................................155 Muskulatura poprzecznie prążkowana — czerw ony............................................................................... 156 Ścięgno ~ czerwony.....................................................................................................................................157 Okostna ~ zie lo ny....................................................................................................................................... 158 Muskulatura - unerwienie motoryczne — zielony....................................................................................160 PĘCHERZ I DROGI M O C Z O W E ................................................................................................................... 163 Trójkąt pęcherza moczowego (trigonum) ~ niebieski.............................................................................164 Ścianki pęcherza muskulatura ~ fio le to w y ............................................................................................. 165 Zwieracz pęcherza moczowego ~ czerwony...........................................................................................165 Pęcherz, cewka moczowa, moczowód, miedniczki nerkowe (nabłonek wielorzędowy przejściowy) ~ ż ó łty .....................................................................................................................................166

10 NACZYNIA KRWIONOŚNE ...........................................................................................................................168 Naczynia krwionośne - mięśnie gładkie tętnic i żył ~ fio le to w y .......................................................... 169 Ścianki wewnętrzne tętnic (intima) ~ czerwony...................................................................................... 169 Ścianki wewnętrzne żył (intima) ~ czerwony...........................................................................................170 PIERŚ.................................................................................................................................................................. 172 Gruczoły piersiowe ~ pom arańczowy.......................................................................................................173 Skóra właściwa piersi ~ pom arańczowy.................................................................................................. 174 Tkanka tłuszczowa i łączna piersi ~ czerwony.........................................................................................175 Naczynia limfatyczne i węzły chłonne piersi ~ cze rw o ny......................................................................176 Przewody wyprowadzające piersi (nabłonek płaski przewodowy) ~ żółty............................................ 177 JELITO I JAMA BRZUSZNA.............................................................................................................................179 Pępek, wewnętrzny ~ niebieski.................................................................................................................. 180 Jelito grube (wstępnica, poprzecznica, zstępnica) ~ niebieski............................................................... 180 Jelito cienkie ~ n ie b ie s k i............................................................................................................................181 Końcowy odcinek jelita lub odbytnica (rektum) ~ niebieski.............................................................182 Okrężnica esowata (esica) ~ n ie b ie ski.................................................................................................... 183 Wyrostek robaczkowy (appendix) ~ niebieski....................................................................................184 Jelito - mięśnie gładkie ~ fio le to w y .........................................................................................................185 Otrzewna (peritoneum) ~ pomarańczowy................................................................................................186 Sieć większa (sieć jamy trzewnej) ~ pom arańczow y............................................................................. 187 Końcowy odcinek jelita - błona śluzowa (rektum) ~ ż ó łt y ....................................................................188 NERW T W A R Z O W Y .........................................................................................................................................190 Nerw twarzowy ~ zielony............................................................................................................................191 MÓZG I NERWY................................................................................................................................................192 Płat przedni przysadki mózgowej (adenohypophyse) ~ n ie b ie ski........................................................192 Tylny płat przysadki mózgowej (neurohypophyse) ~ niebieski...............................................................193 Opony mózgowe ~ pomarańczowy........................................................................................................... 193 Wzgórze (thalamus) ~ z ie lo n y .................................................................................................................. 194 MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOW E........................................................................................................................ 195 Jądra - komórki rozrodcze ~ n ie b ie ski.................................................................................................... 196 Gruczoł krokowy (prostata) ~ niebieski.................................................................................................... 196 Komórki penisa produkujące mastkę ~ niebieski....................................................................................198 Otrzewna jąder ~ pomarańczowy..............................................................................................................199 Komórki Leydiga - komórki śródmiąższowe jądra (testosteron) ~ czerw ony..................................... 200 Worek mosznowy - skóra zewnętrzna ~ ż ó łty ........................................................................................ 201 Błona śluzowa penisa - żołądż oraz napletek ~ żółty.............................................................................201 Pęcherzyki nasienne prostaty ~ żółty.........................................................................................................202 ŻEŃSKIE ORGANY PŁCIOWE........................................................................................................................ 203 Gruczoły Bartholina — nie bie ski................................................................................................................204 Jajnik - tkanka embrionalna (komórki rozrodcze) ~ niebieski...............................................................204 Trzon macicy - błona śluzowa (endometrium corpus uteri) ~ niebieski...............................................205 Błona śluzowa pochwy (stara błona śluzowa jelita) ~ niebieski.............................................................207 Trzon macicy - mięśnie gładkie ~ fio le to w y ...........................................................................................207 Jajnik - (tkanka śródmiąższowa produkująca estrogen) ~ czerwony................................................... 209 Mięśnie poprzecznie prążkowane szyjki macicy ~ czerwony................................................................. 210 Szyjka i ujście macicy (błona śluzowa - nabłonek płaski) ~ ż ó łty ........................................................211 Błona śluzowa pochwy (błona śluzowa waginy) ~ ż ó łty ........................................................................ 214 SKÓRA I WŁOSY............................................................................................................................................... 215 Skóra właściwa (corium) ~ pomarańczowy............................................................................................. 216 Gruczoły potowe skóry właściwej ~ pomarańczowy............................................................................... 217 Gruczoły łojowe skóry właściwej ~ pom arańczowy............................................................................... 218 Osłonka nerwowa skóry ~ pom arańczowy............................................................................................. 218 Limfocyty B i limfocyty T skóry ~ żółty...................................................................................................... 219 Włosy ~ żółty................................................................................................................................................ 220 Włosy - melanocyty (pigmenty włosa) ~ ż ó łty ........................................................................................ 221 Warstwa melanoforów naskórka ~ ż ó łty ..................................................................................................222 Naskórek (epidermis) ~ ż ó łty .................................................................................................................... 223

11 SERCE.................................................................................................................................................................. 227 Gładka muskulatura serca (przedsionek serca) ~ fio le to w y ................................................................. 228 Osierdzie (pericardium) ~ pomarańczowy................................................................................................229 Wsierdzie (śródbłonek) np. zastawki serca ~ cze rw o n y........................................................................ 230 Poprzecznie prążkowana muskulatura s e rc a ...........................................................................................231 (mięsień sercowy komór serca) ~ czerwony............................................................................................. 231 Tętnica wieńcowa (błona wewnętrzna) ~ ż ó łt y ...................................................................................... 233 Żyły wieńcowe serca (żyły wieńcowe ścianki wewnętrzne) ~ żółty........................................................ 235 KRTAŃ I STRUNY GŁOSOWE........................................................................................................................ 237 Tkanka łączna strun głosowych (lamina propria) ~ cze rw o ny.............................................................238 Krtań, struny głosowe, nagłośnia (błona śluzowa) ~ ż ó łty ....................................................................239 Nervus laryngeus (unerwienie muskulatury krtani) ~ zie lo ny...............................................................240 WĄTROBA............................................................................................................................................................242 Tkanka gruczołowa wątroby - tkanka komórek wątroby (miąższ wątroby) ~ niebieski.....................243 Przewody żółciowo-wątrobowe oraz pęcherzyk żółciowy (przewodowa tkanka wątroby) ~ żółty . . . 245 PŁUCA I OSKRZELA.........................................................................................................................................248 Komórka kubkowa oskrzeli i gruczoły śluzowo-surowicze ~ niebieski.................................................249 Pęcherzyki płucne (alveoli pulmonis) ~ niebieski....................................................................................250 Opłucna - opłucna żebrowa (pleura) ~ pomarańczowy........................................................................ 251 Przepona (diaphragma) ~ czerwony.........................................................................................................252 Błona śluzowa oskrzeli sensoryczna ~ żółty............................................................................................. 253 Unerwienie mięśni oskrzelowych ~ z ie lo n y ............................................................................................. 256 WĘZŁY CHŁONNE I NACZYN!A C H Ł O N N E .............................................................................................. 257 Węzły chłonne i naczynia chłonne ~ czerw ony...................................................................................... 258 ŻOŁĄDEK I PRZEŁYK...................................................................................................................................... 260 Komórki gruczołu żołądkowego ~ n ie b ie s ki...........................................................................................261 Przełyk (oesophagus) - dolna trzecia część ~ niebieski........................................................................ 262 Ściana żołądka i przełyk - mięśnie gładkie ~ fio le to w y ........................................................................ 262 Błona śluzowa żołądka (krzywizna mniejsza) ~ ż ó łty .............................................................................264 Przełyk (oesophagus) - górne 2/3 przełyku ~ ż ó łty ............................................................................... 265 Ś LE D ZIO N A .......................................................................................................................................................266 Śledziona ~ cze rw o ny................................................................................................................................ 267 JAMA USTNA I JAMA GARDŁOWA...............................................................................................................269 Podniebienie ~ n ie b ie s ki............................................................................................................................270 Migdałki (migdałki podniebienne) - limfatyczny pierścień gardłowy ~ niebieski.............................. 270 Jama gardłowa, tylna ~ niebieski..............................................................................................................272 Ślinianki ~ niebieski.....................................................................................................................................273 Błona śluzowa ust - podśluzówkowa ~ niebieski....................................................................................274 Błona śluzowa ust i języka ~ żółty............................................................................................................. 275 Ślinianki-przewody wyprowadzające ~ ż ó łt y ...........................................................................................276 NOS I ZATOKI PRZYNOSOWE......................................................................................................................277 Błona śluzowa nosa i zatoki przynosowe ~ ż ó łty ....................................................................................278 Nerw węchowy - I nerw czaszkowy ~ niebieski...................................................................................... 279 Nerw węchowy - I nerw czaszkowy ~ z ie lo n y ........................................................................................ 280 NERKI I NADNERCZA...................................................................................................................................... 281 Cewka zbiorcza nerki oraz kanaliki dystalne (distale tubuli) ~ n ie b ie s k i............................................ 282 Tkanki czynnościowa nerek - kłębuszki nerkowe (glomeruli) ~ czerwony..........................................284 Błona śluzowa miedniczek nerkowych oraz moczowód (urothel) ~ żó łty ............................................ 286 Rdzeń nadnercza ~ niebieski.................................................................................................................... 288 Kora nadnerczy ~ czerwony.......................................................................................................................288 UCHO.................................................................................................................................................................. 290 Ucho środkowe i trąbka słuchowa (trąbka Eustachiusza) ~ niebieski.................................................291 Skóra właściwa (corium) przewodu słuchowego zewnętrznego ~ pomarańczowy............................291 Ucho wewnętrzne - zdolność słyszenia ~ zielony....................................................................................292 Ucho wewnętrzne - zaburzenia równowagi ~ z ie lo n y .......................................................................... 294 TARCZYCA I GRUCZOŁY PRZYTARCZYCZNE......................................................................................... 295 Gruczoły przytarczyczne ~ niebieski.........................................................................................................296

12 Gruczoły tarczycy - tkanka czynnościowa ~ n ie b ie s k i.......................................................................... 297 Gruczoł tarczycy - przewody wyprowadzające (archaiczne) ~ ż ó łt y ................................................... 298 ŁUKI GARDZIELI ORAZ ICH POCHODNE...................................................................................................301 Łuki gardzieli - „łuki skrzelowe" ~ ż ó łty ..................................................................................................302 Łuk aortalny - arteria carotis - naczynia mózgowe ~ żółty....................................................................304 TR IG EM IN U S-N ER W TR Ó JD ZIE LN Y ........................................................................................................305 Nervus trigeminus ~ zielony.......................................................................................................................306 ZĘBY I S Z C Z Ę K A ............................................................................................................................................. 308 Kość szczękowa zęba - kostna część przyzębia ~ czerwony................................................................. 310 Zębina - kość zębowa (dentinum) ~ czerwony...................................................................................... 311 Szkliwo zęba ~ żółty.....................................................................................................................................312 Okostna zęba (periosteum) ~ zie lo ny...................................................................................................... 313 Wymyślone choroby: AIDS - ptasia grypa - świńska g r y p a ............................................................................ 314 A ID S .............................................................................................................................................................. 314 Ptasia g ry p a :................................................................................................................................................ 315 Świńska grypa:.............................................................................................................................................. 315 Znaczenie Biologicznej Wiedzy Leczniczej dla człow ieka.................................................................................316 Perspektywy...................................................................................................................................................316 Stowarzyszenia Sympatyków Biologicznej Wiedzy Leczniczej................................................................. 317 Indeks objawów oraz diagnozowanych schorzeń...............................................................................................318 Objaśnienia skrótów i „ko ra mózgowa + " ...........................................................................................................327 Wskazówki/wyjaśnienia dotyczące wyboru kolorów sześciu grup tkanek i części m ózgu..........................327 Spis odnośników i ilustracji................................................................................................................................ 327 Spis ilu stra cji....................................................................................................................................................... 328 Różnice w odniesieniu do dr. H am era............................................................................................................. 328

SŁOWO WSTĘPNE Drodzy Czytelnicy i Czytelniczki! Cieszę się, że mogę opublikować niniejszy podręcznik BioLogicznej Wiedzy Leczniczej po raz drugi. Książka ta traktuje o uzdrawianiu biologią. Badania i odkrycia medyczne w tym stosunkowo młodym obszarze wiedzy obejmujące powiązania pomiędzy psychiką, mózgiem jako organem i interesującym nas narządem ciała, zostały tutaj przedstawione w sposób przejrzysty i uporządkowany. Moim zamiarem jest sprawienie, aby wiedza ta była sprawdzana, potwierdzana, ulepszana i rozszerzana w praktyce terapeutycznej. Za wszelkie wspierające wska­ zówki na tym polu będę niezmiernie wdzięczny. Podziękowania Pragnę złożyć podziękowania moim licznym przyjaciołom oraz kolegom za ich pomoc i twórczą inspirację. W sposób szczególny zasługują na nie Joachim Wenk, Maria Pollack oraz Johanna Praschberger za aktywną współ­ pracę w procesie tworzenia i zgłębiania BioLogicznej Wiedzy Leczniczej, a przede wszystkim chciałbym wyróżnić tutaj Joannę za sumienne i „badawcze" tworzenie ilustracji organów. Doktor Hamer Największe wyrazy wdzięczności kieruję pod adresem doktora Hamera, odkrywcy pięciu praw natury i ich wza­ jemnych związków, za jego niezwykły zmysł badawczy. Każdego dnia zadziwia mnie to, że jedna osoba dokonała tych odkryć w ich wielkiej różnorodności i w tak trudnych warunkach. W dziedzinie medycyny nie osiągnięto dotych­ czas tego, co zostało przez niego stworzone. Ważne jest uznanie, że w warunkach podżegania do nienawiści, wyklu­ czenia, obwiniania, niesprawiedliwych osądów z jakimi się spotyka, pozostał on wierny swoim wartościom, ideałom i swojej „przyrodniczo-medycznej prawdzie". Jego niezwykłe odkrycia rozwijane i stosowane są w różnorodny sposób. Jest to proces, którego nie da się za­ trzymać. Należy dążyć jedynie do tego, aby jak najwięcej ludzi mogło doświadczyć błogosławieństwa tych odkryć i skorzystać z nich zarówno na płaszczyźnie zdrowotnej jak i duchowej, niezależnie, pod jakim hasłem będą one rozpowszechniane. Wszystkim, którzy dzięki jego nauce otrzymają pomoc oraz poczynią wartościowe i ważne kroki w rozwoju duchowym, będzie wszystko jedno, czy system ten będzie występował pod hasłem Nowa Medycyna, Me­ dycyna Germańska, Prawa Naturalne czy BioLogiczna Wiedza Lecznicza. Odkrywcy, doktorowi Homerowi należny jest najwyższy szacunek oraz przywrócenie właściwego wizerunku i pozycji w społeczeństwie oraz w życiu gospodar­ czym, jako lekarzowi i jako naukowcowi. Równie ważne jest, żeby dołączyło do tej idei coraz więcej osób, aby rozwijać tę wiedzę, różnicować i umieszczać w szerszych kontekstach, które uwzględniają całościowy, duchowy i boski obraz człowieka. Medycyna i światopogląd Dr Hamer wypowiada się zarówno w sprawach zdrowotnych jak i polityczno-gospodarczych. Moja dziedzina to przede wszystkim prowadzenie działalności terapeutycznej, wyrażam swoje opinie wyłącznie w dziedzinie sztuki leczniczej, ponieważ na tym polu jestem je w stanie sprawdzić w praktyce. Zastosowałem tę wiedzę w ponad 1000 przypadków terapeutycznych i doszedłem do wniosku, że zgadzają się one z pierwotnymi odkryciami. W związku z powyższym pozwalam sobie na publikację tych doświadczeń. Nie jestem jednak specjalistą w kwestiach politycz­ nych, światopoglądowych i gospodarczych, z tego powodu nie mogę wypowiadać się publicznie w tych dziedzinach. Dla mnie każdy człowiek jest istotą wolną, ważną jako jednostka, będącą w procesie rozwoju niezależnie od jego pochodzenia czy wyznania. Własna droga Osobiście nie jestem reprezentantem osoby dr. Hamera. Czuję się wolnym człowiekiem, który pracuje w oparciu o pięć praw natury, bada je i jest pod ciągłym wrażeniem tego, że w codziennej praktyce może dostrzegać, jak duże znaczenie mają one dla każdego człowieka. Przy całej wdzięczności oraz szacunku dla odkryć dr. Hamera ważne było dla mnie pójście osobną drogą i nadanie swojej działalności własnej nazwy (BioLogiczna Wiedza Lecznicza), ponieważ jako praktykujący terapeuta chciałbym skoncentrować się jedynie na treściach biologiczno-medycznych. Biologiczna i duchowa wiedza uzdrawiająca Mój obraz człowieka i jego natury nie ogranicza się do płaszczyzny biologicznej. Postrzegam go w pierwszym rzędzie jako psychiczno-duchową istotę, posiadającą wewnętrzne wartości, noszącą w sobie twórczą moc przemia­

14 ny i samorealizacji. Przymioty te odróżniają go od zwierząt, które spełniają inne zadania w procesie stwórczym, choć idą wraz z człowiekiem wspólną drogą ewolucji. Moim zamiarem na przyszłość jest stworzenie syntezy biologicznej oraz duchowej wiedzy uzdrawiającej. Zależności te nie są jeszcze opisane w niniejszej książce, ponieważ przywiązu­ ję dużą wagę do przemyślanego i świadomego zaszeregowania biologicznej i duchowej wiedzy uzdrawiającej, aby obie te płaszczyzny precyzyjnie i rozróżniająco przedstawić jako jedną całość. Będę kontynuował pracę nad osią­ gnięciem tego zamierzenia. Powstanie niniejszej książki Niniejsza książka powstała na podstawie długoletnich studiów praw natury, wielu obserwacji oraz badań pro­ wadzonych w ramach własnej praktyki naturoterapeuty oraz dzięki kreatywności i intuicji. Niezwykle wartościowe doświadczenia przyniosły mi prowadzone przeze mnie seminaria oraz kursy w dziedzinie BioLogicznej Wiedzy Lecz­ niczej. Podstawowe zasady oparte na naukach przyrodniczych oraz medycynie, które znaleźć można w tej książce, zo­ stały odkryte i opracowane przez dr. Hamera. Wiedza ta stanowi istotny wkład w rozwój medycyny w chwili obecnej oraz w jej przyszły kształt. Przywoływane w niniejszym kompendium definicje konfliktów pochodzą w dużej części właśnie od niego i zasadniczo tak też je przedstawiłem. W wielu miejscach dostosowałem je do moich własnych doświadczeń i przemyśleń. Dodatkowo są one poszerzone o przykłady z własnej praktyki i na ich podstawie wyja­ śniane. Wszystkie pozostałe odkrycia dr. Hamera są częściowo poszerzone i systematycznie przedstawione w zgo­ dzie z moimi doświadczeniami oraz z ogólną wiedzą medyczną. Przede wszystkim zostały tutaj opisane konkretne symptomy i diagnozy, w sposób, w jaki nie były one opisywane w dotychczasowej literaturze, dzięki czemu można lepiej wykorzystać tę systematykę w praktyce. Odkrycia odnoszące się do obszarów mózgu są przejęte wyłącznie z prac badawczych dr. Hamera. Bibliografię jego prac znajdą Państwo na stronie 15. Podsumowując niniejszy podręcznik, a także BioLogiczna Wiedza Lecznicza prezentują całkowicie nowe spojrze­ nie dzięki zastosowaniu sformułowań będących badawczo neutralnymi pojęciami, zastosowanie adekwatnych i traf­ nych kolorów, nowe uporządkowanie i systematykę, rozszerzenie i włączenie w szerszy kontekst obrazu człowieka. Cei niniejszej ksiqżki Niniejsze opracowanie ma na celu opisanie tej obszernej tematyki w sposób przejrzysty i klarowny. Dzięki temu do rąk czytelników trafia kompendium zorientowane na praktykę terapeutyczną, ułożone w sposób dający szybki dostęp do przedstawianej wiedzy. Książka ta może służyć, jako podręcznik, ilustrowany atlas oraz źródło wiedzy encyklopedycznej i dzięki temu będzie pomocna każdemu terapeucie w codziennej praktyce leczniczej. Wybrane przeze mnie kolory oraz liczne ilu­ stracje umożliwiają przedstawienie pacjentowi złożonych zależności w prosty i przejrzysty sposób, dający możliwość zweryfikowania i zrozumienia zaistniałych związków i zależności. Doświadczenie pokazało, że laicy zainteresowani kwestiami medycznymi mogą wdrożyć się z łatwością w tę te­ matykę i dzięki temu uczą się w praktyce dnia codziennego rozpoznawać symptomy, tak, aby znaleźć własny, odpo­ wiedni sposób terapii i móc ją przeprowadzić. Niniejsze opracowanie daje również możliwość przekazywania zawartej tutaj wiedzy wszystkim, którzy są zainte­ resowani tematyką oraz innym (terapeutom, lekarzom, instytucjom i innym zainteresowanym osobom). Ważne jest bowiem, by przedstawione tutaj odkrycia coraz częściej znajdowały miejsce w naszym systemie zdrowotnym. Dotychczasowe doświadczenia pokazują również, że BioLogiczna Wiedza Lecznicza daje możliwość powstania nowej kultury zdrowotnej i terapeutycznej. Będzie ona uwzględniała człowieka ze wszystkimi jego potrzebami, war­ tościami i celami. To jednostka może rozpoznać związki i zależności swoich symptomów z własną biografią i wycią­ gnąć z tego konieczne oraz przydatne dla indywidualnego rozwoju wnioski. Terapia odbywa się pomiędzy jednym a drugim człowiekiem, pomiędzy jedną a drugą duszą i dzięki temu staje się znowu bliska życiu i ludzkiemu sercu. Stowarzyszenie Sympatyków Uzdrawiania Biologiq W tym celu założyłem również społeczność Sympatyków BioLogicznej Wiedzy Leczniczej. Jest to wolne stowa­ rzyszenie niezależnych wobec siebie osób, które postanowiły tę wiedzę propagować i przekazywać ją szerszemu krę­ gowi zainteresowanych oraz wykonywać pracę w celu poszerzania przedstawionych tutaj odkryć. Do naszej działal­ ności może przyłączyć się każdy, kto ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz chciałby współtworzyć to dzieło w myśl wartości i celów przez nas sformułowanych.

Życzę Państwu wiele radości i satysfakcji oraz inspirujących odkryć podczas zgłębiania przedstawionej tutaj te­ matyki oraz przy praktycznym stosowaniu jej w procesie samoleczenia jak również włączenia się w rozwój badań medycznych i rozpowszechniania przedstawionej tutaj wiedzy. Z wyrazami szacunku Rainer Korner

LITERATURA ŹRÓDŁOWA WYKORZYSTANA W NINIEJSZEJ KSIĄŻCE ORAZ WYKAZ LITERATURY DR. HAMERA Zachęcam do zapoznania się z oryginalną literaturą dr. Hamera, w której relacjonuje on w sposób au­ tentyczny i żywiołowy swoje odkrycia. Nie znam żadnej innej literatury, w której zależności i związki te byłyby opisane bardziej autentycznie niż w jego książkach.

Wykaz literatury: • Die Präsentation der Neuen Medizin (bezpłatny Download) • Kurzinformation der Germanischen Neuen Medizin, ISBN: 978-84-96127-31 -9 / 7 € •

Kurze Einführung in die Germanische Neue Medizin, ISBN: 84-96127-12-5 / 23 €Brustkrebs - Der häufigste Krebs bei Frauen? Die sinnvollen biologischen Sonderprogramme der weiblichen Brust, ISBN 978-84-96127-47-0 / 75 €

• AIDS - Die Krankheit, die es gar nicht gibt, ISBN: 978-84-96127-40-1 / 20 € •

Celler Dokumentation - Hauptsächlich eine Darstellung urologischer Fallbeispiele, ISBN: 3-926755-07-5 / 30 €Einer gegen alle - Biographie von Dr. Hamer, ISBN: 978-84-96127-15-9

• Habilitation - Kurzfassung der Neuen Medizin - Zur Vorlage im Habilitationsverfahren (Uni Tübingen) •

Die Archaischen Melodien - Die Musik m it dem Verständnis der Germanischen Heilkunde (mit DVD), ISBN: 9 78 -8 4 -9 6 1 2 7 -5 5 -5 /2 9 €

Tabele: • Wissenschaftliche Tabelle der Germanischen Neuen Medizin (mit Tabellenbuch), ISBN 987-84-96127-23-0 / 50 € - dostępne również w języku angielskim! • Wissenschaftlich-Embryologische Zahntabelle der Germanischen Neuen Medizin, ISBN: 9 7 8 -8 4 -9 6 1 2 7 -3 6 -4 /4 5 € • Hirnnerventabelle der Germanischen Neuen Medizin, ISBN: 978-84-96127-39-5 / 35 €

Książki można nabyć w wydawnictwie Amici di Dirk - dostawy od wydawcy: Niemcy: Tel.: 0 7 2 0 2 -7 7 5 6 / Mail: [email protected] lub der 040-6311640 lub Tel.: 0 7 7 1 -6 4 9 6 3 / Mail: [email protected] Austria: Tel./Fax: 0 2 6 3 8 -8 1 2 3 6 / Mail: [email protected] Hiszpania: Amici di Dirk, Ediciones de la Nueva Medicina S.L. Tel.: 0034-952595910 / Fax: 0034-952491697 / E-Mail: [email protected] Dalsze informacje dotyczące literatury i nie tylko pod adresem: www.germanische-heilkunde.at oraz

www.dr-rykeaeerdhamer.com

WPROWADZENIE Dotychczasowe sposoby leczenia zostały ukształtowane na podstawie różnorodnych poglądów i metod terapeutycznych. Wśród nich należy wymienić: technikę operacyjną, allopatia, fitoterapia, homeopatia, osteopatia, medycynę antropozoiczną, terapię kwiatową dr Bacha, sposoby leczenia za pomocą energii, psycho­ logiczne sposoby leczenia i wiele innych. Za tymi wszystkimi możliwościami, w takiej formie, w jakiej są nam one obecnie dostępne, zawsze stoją ludzie, którzy je rozwinęli. Mam wiele szacunku dla wszystkich tych metod, sposobów postrzegania, a przede wszystkim dla ich twórców, ponieważ każdy z nich włożył w daną dziedzinę swoją energię oraz wizję odkrycia i stworzenia czegoś nowego. Wspomniane, wypróbowane już możliwości le­ czenia, będą dla nas w dalszym stopniu dostępne, a każda z nich może na swój własny sposób dawać oparcie i nadzieję. W poniższych rozdziałach przedstawię biologiczne prawa natury, które zostały odkryte i sformułowane przez dr. Hamera. Określam je, jako BioLogiczna Wiedza Lecznicza. Wiedzę tę poznaję, rozszerzam, formułuję na nowo, a także ją opisuję. Przedmiotem opisu są odkrycia naukowe, które posiadają predyspozycje do ustano­ wienia istotnego filaru przyszłej, powstającej wiedzy medycznej oraz stworzenia połączenia pomiędzy różnymi poglądami oraz formami terapii. Ważne jest przy tym, aby nie wykluczać niczego, co ma sens, a integrować i poszerzać posiadaną już wiedzę tak daleko, jak to możliwe. Poznaję wiele osób poszukujących medycznych możliwości leczenia, które zgadzają się z holistycznymi spo­ sobami postrzegania, dającymi się odczuć jako spójne, ponieważ są logiczne. Moje doświadczenie pokazuje, że z „Uzdrawiania biologią" wynikają decydujące rezultaty.

Sens procesów biologicznych To, czym BioLogiczna Wiedza Lecznicza uzupełnia i poszerza dotychczasowe sposoby postrzegania, wyni­ ka z założeń biologii. Jeśli na przykład mowa jest o nowotworze złośliwym, to BioLogiczna Wiedza Lecznicza kieruje naszą uwagę na przyczynę, dlaczego nasz organizm skłania się do tworzenia komórek rakowych. Jaki sens nasz organizm widzi w tworzeniu guza? Jaki ma w tym cel? Jedno jest pewne: istnieje jeden podstawowy powód. W biologii nic nie jest przypadkowe. Istnieje również biologiczna przyczyna faktu, iż jedna osoba od ponad kilku miesięcy cierpi na zmęczenie lub u której powstanie stan zapalny, natomiast u innej nie wystąpią żadne dolegliwości. O tym będzie mowa jeszcze we wprowadzeniu. Z reguły różne objawy fizyczne postrzegane są jako zaburzenia, braki, choroby, infekcje lub jako złośli­ wość. Nawet w wielu sposobach postrzegania, z punktu widzenia medycyny naturalnej lub również w kręgach zorientowanych „energetyczno-duchownie", często przejmuje się sposób myślenia zorientowany na chorobę. W wyniku biologicznego poznania różne fenomeny staną się zrozumiałe, wytłumaczalne i przede wszystkim sensowne. Cieszmy się zatem z rozszyfrowania życia w znaczeniu biologicznym. Dalsza część udzieli Państwu pozostałych informacji!

Rytmy biologiczne w naturze i w życiu człowieka Zrozumienie ogólnych rytmów biologicznych otwiera nam również możliwości biologicznego zrozumienia psychologii istoty ludzkiej. Na początku przedstawię Państwu najprostsze rytmy i dzięki temu krok po kroku będą Państwo mogli nauczyć się procesów psychologicznych zachodzących w człowieku. Jednym z fenomenów natury, którego każdy człowiek doświadcza w ciągu 24 godzin, jest rytm dnia i nocy.

18

Dzień aktywność sympatikotonio

Horyzont V

Czas

■------ ------------------ -------------

regeneracja wagotonia

O poranku słońce wschodzi i przemieszcza się swoim torem ponad horyzontem. Wieczorem zaś zachodzi i nie jest już widoczne poniżej horyzontu. Możemy zaobserwować tutaj dwufazowe wydarzenie dnia i nocy. W dużej mierze człowiek w ciągu dnia jest aktywny i zużywa tym samym swoje rezerwy energii. Podczas aktywności i koncentracji nasz wegetatywny system nerwowy znajduje się w tak zwanej sympatykotonii. W tym celu aktywizowane są rezerwy energii. Nocą większość z nas jest bierna, leżąc w łóżku i śpiąc. Organizm znajduje się w stanie odprężenia, rege­ neruje się, i dzięki temu rezerwy energii są ładowane na nowo. Ten proces pobudza tak zwana wagotonia we­ getatywnego systemu nerwowego. Człowiek żyje według tzw. dwufazowości (biegunowości) natury.

Człowiek - system regulacji Każdego dnia człowiek narażony jest na różne wpływy, zmiany i bodźce. Są to na przykład bodźce ciepła i zimna, przyjęcie pokarmów i przemiana materii, wysiłki, które są naturalną i niezbędną częścią życia. Orga­ nizm musi nauczyć się obchodzić z tymi bodźcami, umieć je regulować tak, aby móc je przetworzyć. Bardzo dobrze to zobrazuje przykład intensywnego, zimnego bodźca. Przykład zimnego bodźca Pacjentka, podczas zimowej wędrówki w słoneczny dzień, została zaskoczona nagłym spadkiem temperatu­ ry, na który nie była przygotowana. Zdarzenie to odpowiada zimnemu bodźcowi widocznemu na grafice (patrz poniżej). Szczególnie mocno zmarzły jej ręce i nogi, ponieważ z kończyn wycofała się krew. Z biologicznego punktu widzenia odpowiada to centralizacji przepływu krwi. Ciało reaguje na długo utrzymujący się zimny bo­ dziec poprzez wycofanie się krwi do jego wnętrza, przede wszystkim po to, aby móc zaopatrzyć centralne waż­ ne dla życia, jak również wrażliwe i delikatne narządy (serce, nerki, mózg) w krew i ciepło. Proces ten zachodzi m.in. poprzez zwężenie obwodowych naczyń krwionośnych. Po tym, jak kobieta mogła się schronić w ciepłym mieszkaniu (koniec zimnego bodźca), temperatura jej rąk i nóg powróciła do temperatury ciała. Kobieta od­ czuwała mrowienie kończyn, które były bardzo ciepłe, nawet cieplejsze niż przed przechłodzeniem. Tym samym ukrwienie poprawiło się i podwyższyła się również temperatura ciała. Oprócz tego wieczorem zaczęła gorącz­ kować i pojawił się katar (stan zapalny śluzówki nosa).

19

Przem arznięcie | Centralizacja przepływu krwi w celu ochrony narządów

Zimny bodziec

Bodziec podrażniający

Stan zapalny Podwyższone ukrwienie i temperatura, gorqczka

Podsumowanie:

Bodziec = zimno Zimno możemy określić jako bodziec (przyczyna centralizacji przepływu krwi). Dla organizmu zimny bodziec może oznaczać również konflikt biologiczny zagrażający życiu, ponieważ ciepłota ciała jest podsta­ wą procesów życiowych. Reakcja = centralizacja przepływu krwi Centralizacja przepływu krwi do wnętrza ciała, z biologicznego punku widzenia, jest sensowną reakcjq, która ma na celu lepsze zaopatrzenie wrażliwych na zimno narządów wewnętrznych. Ręce i nogi nie są tak wrażliwe na zimno jak serce, nerki czy przykładowo mózg. Organizm reguluje dzięki temu fizjologię, aby móc przeżyć w tej zagrażającej życiu sytuacji. Regeneracja = podwyższone ukrwienie W wyniku działania zimnego bodźca przepływ krwi centralizuje się, organizm po zakończeniu jego dzia­ łania przechodzi w zjawisko przeciwregulacji, tj. w stan podwyższonego ukrwienia, stan zapalny i gorączkę. Przy tym wcześniejsze wychłodzenie zostanie teraz wyrównane przez podwyższoną temperaturę. Nazywam to również regeneracją w znaczeniu „odnowy", ponieważ poprzez przeciwregulację poprawia się fizjologicz­ nie wyrównany stan wyjściowy.

Zasada BRR regulacji Na podstawie poprzedniego przykładu można sformułować kluczowe prawo natury, które opiszę za pomo­ cą zasady BRR regulacji (bodziec-reakcja-regeneracja). Graficznie można to podsumować tak, jak na poniższej ilustracji. Po bodźcu następuje reakcja organizmu i zanim powróci do równowagi fizjologicznej, wymaga w pierwszej kolejności regeneracji.

20

Reakcja

Zasada BRR regulacji dotyczy wielu, może nawet wszystkich procesów biologicznych. Jeśli do jednego bodźca dojdzie aspekt, że dotychczasowe możliwości (komórki i funkcje) nie wystarczą (konflikt), wówczas dodatkowo będą zachodziły jeszcze procesy komórkowe i zmiany funkcjonalne. Dalsze rozważania rozszerzą jeszcze tę tematykę.

Zasada BRR regulacji w wegetatywnym systemie nerwowym Również w wegetatywnym systemie nerwowym, który pracuje na podstawie biegunowości sympatykotonii/ układu współczulnego (napięcie/ faza aktywna konfliktu) i wagotonii (odprężenie/regeneracja), dochodzi rytm zasady BRR. Poniższy przypadek wyjaśnia ten związek. Przykład egzaminu na terapeutę medycyny naturalnej Koleżanka przygotowywała się do egzaminu na terapeutę medycyny naturalnej. Była bardzo zestresowana, ponieważ wiedziała, że egzamin jest bardzo ciężki, przez co wiele osób go nie zdaje. Im bliżej egzaminu, tym była bardziej napięta, uczyła się do późnych godzin nocnych, przez co mało spała. W tej aktywnej fazie kon­ fliktu system nerwowy znajduje się w stanie sympatykoto ni ¡/układ współczulny. Zużywamy więcej energii, niż mamy do dyspozycji. Na szczęście dzięki intensywnej nauce zdała egzamin za pierwszym razem. Po zdarzeniu dodała, że potem stała się depresyjna. Kilka dni później poczuła się wykończona i zmęczona, miała gorącz­ kę i ból głowy. Przecież przez kilka tygodni musiała bardzo mocno wytężać umysł. Wynika z tego, iż organizm ludzki wykorzystuje stan wykończenia i zmęczenia do tego, aby wyciszyć człowieka (zmusić do odpoczynku), aby w spokoju (wagotonia) na nowo wypełnić rezerwy energii zużyte przez te kilka tygodni do nauki. Również tutaj obserwujemy zasadę BRR.

Bodziec Reakcja Regeneracja

= egzamin, bodziec, wymóg = nauka, wegetatywna sym paty koto nia (faza aktywna konfliktu) = zmęczenie, wegetatywna wagotonia (odprężenie/ regeneracja energii)

21

Faza aktywna konfliktu Sympatikotonia Zużycie energii

Zadania Wymagania

Zasady ogólne fazy reakcji Już teraz możemy właściwie podsumować kilka ogólnych zasad fazy reakcji, które pod względem praktycz­ nym poznaliśmy w poprzednich przykładach. Są to: \

• sympatykotonia (faza aktywna konfliktu/ napięcie) * podwyższone zużycie energii * deficyt snu • zimne kończyny (centralizacja przepływu krążenia)

Zasady ogólne w fazie regeneracji W ten sam sposób możemy podsumować ogólne zasady fazy regeneracyjnej, dające się zdefiniować w na­ stępujący sposób: • wagotonia (wypoczynek/odprężenie) * regeneracja energii * zmęczenie • stan zapalny: (1. Zaczerwienienie/zwiększone ukrwienie, 2. Gorączka, 3. Obrzęk, 4. Bóle)

Prawa natury sq skuteczne również w przypadku ludzi Zasadę BRR, którą chciałbym Państwu wyjaśnić, możemy dostrzec w naturze w różnych kombinacjach. Od­ najdujemy ją i obserwujemy we wszystkich objawach występujących u człowieka. Dla wstępnego zrozumienia przytoczę jeszcze jeden przykład prosto z natury. W tym miejscu rozważmy przykład jabłoni Drzewo jest częścią składową całego ekosystemu w przyrodzie. Przyczynia się na przykład do produkcji tle­ nu, korzeniami umacnia glebę, liście dają cień dla zwierząt i człowieka. Dzięki owocom (nasionom) dba o dal­ sze istnienie gatunku jabłoni i o pożywienie dla najmniejszych istot żyjących, zwierząt i ludzi. Na wiosnę, kiedy robi się cieplej, wypuszcza pączki, kwitnie i na koniec wydaje owoce. Dlatego namnażają się komórki dodatnie (oznaczone jako k+). Jabłka są jak koncentracja energii i komórek na drzewie. I chociaż jest to zdrowy, na­

22 turalny proces, którego żaden człowiek nie określiłby jako chorobowy, owoce stanowią „obrzęk" na drzewie. Obrzęk w języku łacińskim oznacza guza. „G uz" natomiast z zasady jest neutralnym pojęciem i nie oznacza nic innego jak zgrubienie pochodzenia naturalnego. Kiedy jesienią jabłko dojrzeje, istnieją z reguły dwie możliwości: 1. Możliwość: Jabłko zostanie zjedzone przez zwierzę/ człowieka. Dostanie się ono do jelita, gdzie ulegnie rozkładowi m.in. poprzez bakterie jelitowe i zostanie przyswo­ jone przez organizm.

2. Możliwość: Jabłko spadnie z drzewa i nie zostanie zjedzone. Jednak również ulegnie rozkładowi przez całkowicie naturalne procesy. Tutaj także działają m.in. bakterie, które w przyrodzie dokonują znaczących prac związanych z rozpadem i odbudową, jednocześnie tworząc z jabłka na nowo próchniczną ziemię, ważną dla dalszego życia i wzrostu. Poniższy rysunek przedstawia naturalny proces w zarysie.

Rozkład przez bakterie w przyrodzie lub jelitach

Podsumowanie (zasada BRR): Bodziec Reakcja Regeneracja

= coraz cieplejsze dni na wiosnę = wykształcenie się liści, kwiatów, owoców (jabłko) = rozkład jabłka przez bakterie (w jelicie lub w przyrodzie)

Na podstawie tego przykładu możemy do fazy regeneracji dopisać kolejną główną zasadę - mikroorgani­ zmy, w tym przypadku bakterie, są częścią tej regeneracji. W innych przypadkach, w fazie regeneracji mogą wystąpić również inne mikroorganizmy, jak grzyby, „wiru­ sy", ewentualnie pasożyty.

Zasada BRR regulacji przy nowotworzeniu się komórek (guzów) Dzięki wyżej określonym ogólnym zasadom (fazy regeneracyjnej) jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, aby rozszyfrować kolejne fenomenalne zjawiska zachodzące w organizmie ludzkim. Przykład pacjentki z guzem piersi pomoże to Państwu bardzo dobrze zrozumieć.

23 Bodziec, który wywołuje nowotworzenie się komórek w narządach, z reguły jest biologicznym wstrząsem konfliktowym. Jest on bardzo silnym bodźcem wyzwalającym, czyli np. wydarzeniem życiowym, w wyniku któ­ rego organizm w znaczący sposób musi bardzo specyficznie zmienić swoją fizjologię i swoje komórki, aby lepiej przezwyciężyć daną sytuację. Sytuacja ta z reguły jest wydarzeniem dramatycznym, nieoczekiwanym, izolują­ cym i przede wszystkim wywołującym bezsilność. Wspomniana bezsilność oznacza, że dotychczasowe moż­ liwości organizmu nie wystarczają, aby pokonać sytuację. Dlatego potrzebna jest większa aktywacja całego systemu (sympatykotonia) i np. nowotworzenie się i nasilenie funkcji komórek, które w tej sytuacji są najważ­ niejsze.

Przykład guza gruczołu sutkowego (pomarańczowa grupa w tej książce, patrz również: Pierś od str. 172) Sytuacja życiowa pacjentki: Pacjentka, po rozwodzie ze swoim byłym mężem, żyje sama. Dzieci przeprowadziły się do ojca. Sytuacja konfliktowa (i reakcja): Pacjentka przeżyła szok, kiedy w październiku jej 14-letni syn przyszedł do niej i oznajmił, że ojciec źle ich traktuje i znęca się nad nimi fizycznie. Nie dawało jej to spokoju, gdyż bardzo się martwiła o syna. Znajdowa­ ła się od tego czasu w sympatykotonii/układ współczulny (faza aktywna konfliktu). Źle spała i nieustannie szukała rozwiązania tej niebezpiecznej sytuacji, co było bardzo wyczerpujące. W BioLogicznej Wiedzy Leczni­ czej mówimy w tym przypadku o konflikcie wywołanym troską. Powoduje on nasilenie funkcji i jednocześnie namnożenie komórek gruczołu sutkowego (guz), dzięki któremu może być produkowany pokarm. Faktycznie kobiety z guzami gruczołu sutkowego często mają wyciek pokarmu z piersi. Z punktu widzenia ewolucyjno-biologicznego proces ten ma sens, ponieważ zagrożone lub zranione dziecko dzięki większej ilości dostarczanego mleka ma większe szanse na przeżycie bądź wyzdrowienie. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, iż kod gene­ tyczny, który matka w sobie nosi, aby móc nakarmić swoje dziecko w przypadku konfliktu wywołanego troską, jest zachowany na całe życie. Dlatego w przypadku konfliktów wywołanych troską o również starszych reagują gruczoły sutkowe, co potwierdzają różne przykłady. Rozwiązanie konfliktu (i regeneracją): Kobieta mogła rozwiązać ten konflikt wynajmując większe mieszkanie, tak, aby syn mógł się do niej po­ nownie wprowadzić. Z ojcem nie miał on więcej kontaktu, dzięki czemu zagrożenie minęło. Od tego czasu kobieta poczuła ulgę, odczuwając jednocześnie wyczerpanie i zmęczenie. Są to oznaki wagotonii (odprężenie i regeneracja). Guz zaczął boleć. Powstał stan zapalny, przy którym obecne i aktywne są bakterie uczestniczące w rozpa­ dzie guza. Jest to porównywalne z biologicznym rozpadem dojrzałego i opadłego z drzewa jabłka wywołanego

24 bakteriami, który poznaliśmy w poprzednim przykładzie. Po dwóch miesiącach guz u kobiety znikł, jak również nie pojawiły się żadne inne dolegliwości. Po rozwiązaniu konfliktu guz nie ma także prawa bytu, ponieważ za­ grożenie i ewentualna krzywda syna już minęła. Rozpad guza po rozwiązaniu konfliktu jest całkiem normalną, fizjologiczną i też częstą spontaniczną rege­ neracją. Dla kogoś, kto bazuje na BioLogicznej Wiedzy Leczniczej, jest to czymś całkowicie oczywistym. Dzięki nauce czerpanej z BioLogicznej Wiedzy Leczniczej kobieta była spokojna i pełna nadziei, wskutek czego mo­ gła pozwolić na wewnętrzną regenerację biologiczną i pozytywne myślenie. Opanowanie pacjentki było bardzo przydatne w procesie zdrowienia. Podsumowanie (zasada BRR) Również w wyżej przedstawionym przebiegu wydarzeń widzimy skuteczność zasad BRR: .

Bodziec Reakcja

= =

Regeneracja

=

.

.

^

konflikt wywołany troską o syna nasilenie funkcji i powstawanie nowotworu gruczołu sutkowego, biologiczne myślenie kompulsywne o konflikcie, w celu znalezienia rozwiązania (sympatykotonia) stan zapalny i rozpad guza, aż do stanu wyzdrowienia, zmęczenie, przy którym zużyte rezerwy energii zostaną zregenerowane (wagotonia)

Na tym przykładzie jeszcze raz wyraźnie widzimy, że organizm sensownie reaguje na bodziec (w tym przy­ padku na sytuację awaryjną) produkując więcej mleka, dzięki większej ilości komórek i zwiększeniu funkcji. Po rozwiązaniu konfliktu, stan wyjściowy zostanie przywrócony (regeneracja) w sposób optymalny, podczas gdy guz ulegnie rozpadowi. Biologiczne czasy pradawne i cywilizowany świat Powyżej przedstawione reakcje biologiczne miały zasadnicze znaczenie we wczesnych pradziejach ludzko­ ści. Jak dotąd nie zdobyto jeszcze w medycynie tejże wiedzy. W minionych czasach powstał kod genetyczny, tzw. programy genetyczne, które do dziś funkcjonują skutecznie we „współczesnym" człowieku. Aktywują się w sytuacjach stresowych i awaryjnych dla organizmu. Jednakże genetyczno-biologiczne programy ratun­ kowe nie są już postrzegane w naszym cywilizowanym świecie jako tak sensowne, zdają się być nienowocze­ sne. Mimo to są one bez wątpienia skuteczne. W pradawnych czasach, w których człowiek miał do dyspozycji tylko naturalne możliwości biologicznego pokonania konfliktu i wyzdrowienia, było to niekiedy decydujące dla dziecka, aby otrzymać od matki więcej mleka. W dzisiejszych czasach dziecku podawany jest pokarm i lekar­ stwa w dobrze wyposażonym szpitalu. Wcześniej mleko było pożywieniem, a miękka pierś i bicie serca matki pełnym uczucia lekarstwem.

Inne narządy/tkanki w znaczeniu zasady BRR Bazując na podstawowej zasadzie BRR oraz biologiczno-pradawnych reakcjach wszystkie objawy organi­ zmu mogą więc zostać poddane badaniu i odkodowaniu. Przy tym możemy wyjść z założenia, że organizm w sytuacjach awaryjnych próbuje wspomagać się poprzez biologicznie sensowną reakcję. Kolejną główną za­ sadę biologiczną poznajemy na przykładzie przewodów mlecznych. „Przewody mleczne" (żółta grupa w książce, patrz również rozdział: Pierś, strona 177) Przewody mleczne powstały, z punktu widzenia ewolucyjnego, ze skóry zewnętrznej. One to kierują mle­ ko z gruczołów sutkowych do brodawki sutkowej lub na zewnątrz, na skórę. Zarówno naskórek, jak również przewody mleczne składają się z nabłonka płaskiego i oba reagują na konflikt związany z rozłąką. Przewody mleczne reagują na osobisty konflikt związany z rozłąką, np. rozstanie z dzieckiem lub partnerem. Istotna oraz pomocna w zrozumieniu jest różna reakcja w porównaniu z gruczołem sutkowym. Jako reakcje na osobisty konflikt związany z rozłąką przewody mleczne tworzą k - ściany wewnętrznej i w fazie rozwiązywania konfliktu (regeneracja) dochodzi do odbudowy k-f połączonych z odbudową komórek (patrz grafika poniżej).

25

Nowe zdrowie

Konflikt

Obrzęk związany ze zdrowieniem

Zmniejszenie obrzęku

Przykład przewodów mlecznych (stan zapalny gruczołu sutkowego) Sytuacja konfliktowa i reakcja: Pacjentka urodziła niedawno dziecko i ze względu na znaczną utratę krwi musiała być operowana (łyżeczkowanie). U dziecka wystąpiło z kolei zapalenie płuc, dlatego też przez cztery tygodnie musiało zostać w klinice dziecięcej i nie mogło otrzymywać pokarmu bezpośrednio z piersi matki. Matka przeżyła tę sytuację niewątpli­ wie jako osobisty konflikt związany z rozłąką (konflikt związany z brakiem możliwości karmienia dziecka pier­ sią). W tej fazie konfliktowej rozpadają się komórki ściany wewnętrznej tkanek, przez co poszerza się przekrój poprzeczny przewodów wyprowadzających mleko. Z punktu widzenia biologii i czasów pradawnych ma to za­ sadnicze znaczenie, gdyż mleko, które dziecko normalnie wyssałoby, przez poszerzenie przekroju poprzecznego przewodów mlecznych samo z siebie może lepiej spływać, aby uniknąć zastoju pokarmu. W tej fazie objawy nie są jeszcze zauważalne, chociaż organizm wykorzystując poszerzenie przekroju poprzecznego próbuje przezwy­ ciężyć tę awaryjną sytuację. Rozwiązanie konfliktu i regeneracja: Matka ściągała zawsze mleko i podawała je w międzyczasie dziecku. Kiedy dziecko wyzdrowiało i mogło opuścić klinikę, matka rozpoczęła karmić dziecko piersią w spokoju, w domowym zaciszu. Była to dla niej faza rozwiązania konfliktu (mogła karmić dziecko piersią). Trzy dni późnej zaobserwowała u siebie stan zapalny piersi (Mastitis - stan zapalny gruczołu sutkowego), który po tygodniu ustąpił. Za pomocą okładów z twarogu uśmierzała bóle. Nie wystąpił nawrót konfliktu. Stany zapalne w fazach regeneracji są najczęściej bolesne, jednak potrzebne jest ciepło, mikroorganizmy i podwyższony metabolizm stanu zapalnego, aby komórki mogły być na nowo odbudowane i aby mógł być przywrócony stan wyjściowy przewodów mlecznych. Jest to biologiczne znaczenie zapalenia. Podsumowanie (zasada BRR) Bodziec

=

Reakcja

=

Regeneracja

=

osobisty konflikt związany z rozłąką (konflikt związany z brakiem możliwości karmienia dziecka piersią). poszerzenie przewodów mlecznych przez k - na ścianie wewnętrznej. Znaczenie: mleko może przez to lepiej spływać, aby nie doszło do zastoju pokarmu. k+ i stan zapalny związany z odbudową (regeneracją) tkanki. Powstanie obrzęku związanego ze zdrowieniem, który sam z siebie ustępuje.

Istotnym jest fakt, iż w takiej awaryjnej sytuacji matki, ściana wewnętrzna przewodów tworzy k - i dopiero w fazie regeneracji k+ . Z biegiem ewolucji organizm rozwinął różne sposoby reakcji (częściowo k + , częścio­ wo k-, częściowo zmiany funkcjonalne) w przypadku wystąpienia dramatycznych sytuacji życiowych, aby dzięki

26 temu mieć również większą paletę możliwości wspomagającą przetrwanie. Zarys graficzny różnych sposobów reakcji sześciu różnych grup znajdą Państwo na stronie 89. We wprowadzeniu zostały przedstawione tylko dwa różne sposoby reakcji na przykładzie piersi. W dalszej części książki znajdą Państwo wszystkie procesy szczegółowo opisane pod kątem konflikt-narząd. Wyczerpujący spis haseł, znajdujący się na końcu książki, pomoże Państwu znaleźć szukany objaw.

Y IN i YANG We wszystkich dotychczasowych przykładach mogliśmy zaobserwować przeciwstawne procesy związane z reakcją i regeneracją, opisujące główne zasady BioLogicznej Wiedzy Leczniczej. Owa biegunowość w koncepcji Yin i Yang została wyrażona w mądrościach taoizmu. Na­ leży przy tym zwrócić uwagę również na przebieg krzywych między białą i czarną powierzch­ nią. Krzywe te zgadzają się z przebiegiem dwufazowości, który wyrażony jest w BioLogicznej Wiedzy Leczniczej. Podstawowa wiedza na ten tem at dostępna była już wcześniej w naukach mędrców. Z upływem czasu, dzięki biologicznym normom, została opracowana również wie­ dza przyrodnicza dla potrzeb medycyny.

Pięć praw natury BioLogicznej Wiedzy Leczniczej Dotychczasowe dokonania pozwalają na sformułowanie pięciu praw natury, tworzących podstawę dla Bio­ Logicznej Wiedzy Leczniczej. Są one połączeniem wiedzy, jak również naszym przewodnikiem. 1.

Prawo natury: Konflikt biologiczny jako przyczyna różnych symptomów

Konflikt biologiczny jest sytuacją awaryjną istot żyjących, powodującą w organizmie zmiany fizjologiczne (k+ , k - i zmiany funkcjonalne) oraz służącą spełnieniu biologicznych potrzeb, czy też przeżyć. Całe wydarzenie wywołujące konflikt nazywamy ESBN (ewolucyjny sensowny biologiczny program ratunkowy). Podczas ESBN mogą wystąpić różnorakie fizyczne i psychiczne symptomy. 2.

Prawo natury: Wielofazowość zachorowań

Wszystkie procesy zachodzące w organizmie, wywołane biologicznym konfliktem, przebiegają w kilku fa­ zach. Owe fazy są w uproszczonej formie opisane w zasadzie BRR. Wyszczególniono dziewięć faz. Każda z nich charakteryzuje się specyficznymi symptomami, które zostały dokładnie opisane w wykazie procesów pod kątem konflikt-narząd od drugiej strony dla każdego narządu. 3.

Prawo natury: Przyporządkowanie narzqdów /tkanek zgodnie z rozwojem ewolucyjnym

W BioLogicznej Wiedzy Leczniczej wszystkie tkanki są zdefiniowane zgodnie z rozwojem ewolucyjnym. Mamy do czynienia z sześcioma różnymi grupami tkanek w sześciu różnych kolorach (niebieski, fioletowy, po­ marańczowy, czerwony, żółty, zielony). Każda grupa ma swój specyficzny sposób reakcji i zasady regulacji (patrz tabela strona 83). W fazie konfliktowej, w zależności od grupy, występują reakcje: k + , k - i zmiany funkcjonal­ ne. Dotychczas zostało to wyrażone na podstawie różnych reakcji gruczołu sutkowego (k+ ) i gruczoły mlekowe (k-). 4.

Prawo natury: znacząca funkcja mikrobów

Mikroby są znaczącymi biologicznymi pomocnikami w fazach regeneracji zdarzenia konfliktowego. W ła­ śnie one uczestniczą w budowie i odbudowie tkanek. Nie są one zatem (w większości przypadków) intruzami, przenoszonymi poprzez infekcje, ale spełniają w organizmie człowieka swoje zadanie biologiczne, takie samo, jakie mają w naturze. 5.

Prawo natury: Biologiczne znaczenie wszystkich procesów zachodzących w organizm ie

Poprzez wszystkie reakcje i regeneracje (objawy) organizm spełnia biologiczny i pradawny cel. To znaczenie zrozumiałe jest tylko wtedy, jeśli uwzględnimy całą ewolucję człowieka i istotę żyjącą postrzegamy na wcze­ śniejszym etapie jego rozwoju. I tak na przykład nowotwór piersi jest tylko wtedy zrozumiały, jeśli przeniesiemy się do czasów pradawnych, w których były dostępne tylko naturalne środki (tworzenie k+ i podwyższona pro­ dukcja mleka), aby w przypadku konfliktu wywołanego troską o dziecko móc je jak najlepiej zaopatrzyć w po­ żywienie.

27 W przypadku współczesnego człowieka, obok biologicznego i pradawnego znaczenia jest przede wszyst­ kim aspekt duchowy, względnie wymagający rozwoju ESBN. Założenie takiego sposobu myślenia znajdą Państwo w rozdziale: „Rozróżnienie bodźca i przyczyny" na stronie 115.

Terapia Na podstawie pięciu biologicznych norm i wiedzy o procesach w znaczeniu konflikt-na rząd opisanych w tej książce, możemy zbudować sensowną terapię. Taki sposób myślenia jest bazą dla pomyślnego procesu zdro­ wienia. Dużą różnicę stanowi fakt, czy ma się na myśli złośliwego guza piersi, czy może to, że organizm znaczą­ co reaguje na bodźce (konflikty) w określonej prawidłowości. Branie pod uwagę pierwszego sposobu myślenia powoduje wywołanie dalszych konfliktów i tym samym kolejnych symptomów i komplikacji. Drugi sposób powo­ duje wyzwolenie, osobistą odpowiedzialność i nowe możliwości. Świadomość ta może pomóc wielu ludziom. Pierwszym i najważniejszym krokiem w terapii jest, zatem zrozumienie BioLogicznej Wiedzy Leczniczej i roz­ poznanie powiązań. Nie należy postrzegać reakcji fizycznych i regeneracji (określanych dotychczas chorobą) jako przypadkowych lub złośliwych. Sama wiedza i przeczucie, mające pozytywny wpływ na zdrowie mogą rów­ nież przyczynić się do uzdrowienia, wspomagają odpowiedzialność osobistą, własną aktywność, własną indywi­ dualność oraz wzmocnienie samooceny. W większości przypadków ważne jest rozpoznanie wywołanego konfliktu. W tym celu przydatna może być ta książka lub też pomoc doświadczonego terapeuty. W terapii konfliktowej realne i praktyczne rozwiązania często są najbardziej efektywne w sytuacji życiowej. Nawiążmy do przykładu powracającego syna do nowego mieszkania matki i możliwości wyzwolenia się matki od uczucia zatroskania w sytuacji, gdy ojciec nie mógł już zagrozić jej dziecku. Terapia konfliktowa i traum atyczna W przypadku, gdy realne czy też praktyczne rozwiązanie konfliktu nie jest możliwe, opieram się na, na­ zwanej przeze mnie, terapii konfliktowej i traumatycznej, mającej na celu rozwiązanie konfliktów i wzmocnie­ nie osobowości. Staranne objaśnienie ogólnej sytuacji umożliwi pacjentowi na nowo spojrzeć na dramatyczne przeżycie konfliktowe, które zostało zakodowane w mózgu i ciele pod względem emocjonalnym. Pacjent przy­ pisuje mu nowe znaczenie oraz pozwala mu to znaleźć nowe potencjały i perspektywy na życie. W celu zlikwidowania obciążających zapisów w systemie nerwowym mogą znaleźć zastosowanie określone metody postępowania, np. ruchy gałek ocznych, wpływające bezpośrednio na mózg. Po tym pacjenci najczę­ ściej opowiadają o wyraźnej uldze, nastroju pełnym nadziei i emocjonalnym rozwiązaniu konfliktu, które z kolei można udowodnić w tomografii komputerowej mózgu (TK, PET). Rozwiązania konfliktów, powodowane tera­ pią konfliktową i traumatyczną, nadają początek reakcjom przywracającym zdrowie, mogą zostać różnie przed­ stawione w zależności od konfliktu. Komplikacje W fazach regeneracji pożądana jest szczególna ostrożność, aby móc uniknąć ewentualnych komplikacji lub ich leczenia. Komplikacje mogą wystąpić, jeśli: 1. Konflikt trwał bardzo długo i/lub jest bardzo intensywny. 2. Wiele konfliktów występuje jednocześnie, względnie równocześnie przechodzą w fazę rozwiązania/regeneracji. 3. Częste nawracanie konfliktu (w krótkich odstępach czasu). 4. Organizm jest mocno osłabiony. Wszystkie te komplikacje występują często, dlaczego też należy podkreślić wagę znaczenia leczenia komplikacji. Leczenie komplikacji Owe komplikacje wymagają wówczas w niektórych sytuacjach dodatkowej profesjonalnej terapii. Poniżej przedstawione są możliwości leczenia, które mogą być zastosowane adekwatnie dla danej sytuacji: homeopatia, medycyna antropozoficzna, terapia energetyczna, akupunktura, TK, enzymy (jad węża), terapia jemiołowa, medycyna ortomolekularna, alopatia (kortyzon krótkoterminowo!), hipertermia, te­ rapia galwanizacji, operacja odciążająca, środki nadzwyczajne nowoczesnej medycyny, chirurgia lase­ rowa i wiele więcej. Ogólnie w medycynie naturalnej, przyszłej medycynie konwencjonalnej, a także w wielu nowo powstają­ cych ośrodkach terapeutycznych mamy do dyspozycji zdumiewające możliwości, które można stosować rów­ nolegle. BioLogiczna Wiedza Lecznicza może dla różnych specjalizacji przedstawić wiążącą podstawę naukową.

P IĘ Ć P R A W N A T U R Y 1

1. P ierw sze p ra w o n a tu ry Konflikt biologiczny jako przyczyna różnych reakcji Bodziec powodujący wystąpienie fizycznych zmian komórkowych, jak również zmian funkcjonalnych ma swoje źródło najczęściej w sytuacji życiowej, którą najtrafniej można określić jako konflikt biologiczny. Różne określenia bodźca: • przeżycie konfliktowe, zdarzenie konfliktowe; • wstrząs konfliktowy; • obciążająca sytuacja życiowa (dla większości pacjentów to sformułowanie jest najbliższe); • i wiele więcej w zależności od kontekstu. Charakter zdarzenia, dramatyczne nieoczekiwane bezsilność wyizolowanie

czy też przeżycia, można opisać następująco: wydarzenie niesie ze sobą zagrożenie, niespełnienie biologicznych potrzeb, nie można się przygotować, w niektórych sytuacjach szokujące, zaskakujące, nie można nic zmienić w danej sytuacji z dotychczasowymi możliwościami, człowiek czuje się osamotniony, niezrozumiany, wyizolowany i nie może o tym rozmawiać.

Powyższe cztery pojęcia mają na celu dokonanie próby opisania przeżyć jednostki w danej sytuacji kon­ fliktowej, która wymusza zmiany w organizmie. Do trzech cech charakteryzujących dr. Hamera dołączyłem pojęcie bezsilności. Poczucie bezsilności wydaje mi się być również najważniejszą emocją, która wywołuje zmia­ ny. Z mojego doświadczenia, w przeciwieństwie do dr. Hamera, nie wszystkie cechy te są niezbędnie, czy też konieczne, aby rozpocząć ISBN (Indywidualny Sensowny Biologiczny Program Ratunkowy). Jednak im bardziej intensywne doznanie jednej z powyższych emocji przy danym zdarzeniu, tym bardziej jest prawdopodobne, że ISBN rozpoczyna się biologicznie koniecznymi zmianami funkcji i komórek. Innymi słowy można także powiedzieć, że zdarzenie konfliktowe lub obciążająca sytuacja życiowa spowo­ dowały, iż sytuacja przeżywana jest: 0 za mocno, • za szybko, • jest zbyt rozległa aby znajdująca się w niej osoba mogła ją opanować, uporać się z nią. Wraz z wystąpieniem wydarzenia konfliktowego, jakie zaistniało w sytuacji życiowej pacjenta, w jego orga­ nizmie powstają zmiany na różnych płaszczyznach: • psychika myślenie kompulsywne, niepokój, • mózg przynależny do danego narządu przekaźnik w mózgu pokazuje skoncentrowane, rozchodzące się pierścieniowo zmiany, • narząd w zależności od lokalizacji zmian mózgu w narządzie powstaje namnażanie komórek, rozpad komórek lub zmiany funkcyjne, • wegetatywny system nerwowy poprzez wystąpienie konfliktu organizm znajduje się sympatykotoni. Reakcja na tych czterech płaszczyznach w organizmie występuje zawsze równocześnie. Kiedy osoba, w danej sytuacji życiowej, aktywnie przeżywa konflikt wywołany troską, w mózgu można za­ obserwować wyraźnie zaznaczone zmiany, np. na gruczołach sutkowych widać czynne namnożenie komórek, jednocześnie system nerwowy jest sympatykotoniczny. Jeśli konflikt ten ulegnie rozwiązaniu, wszystkie inne płaszczyzny reagują również rozwiązaniem: • psychika poczucie rozluźnienia, dobre samopoczucie, wrażliwość,

29mózg

• narząd • wegetatywny system nerwowy

nagromadzenie wody w przekaźnikach mózgu, zaciemnienie prze­ kaźnika mózgu w obrazie tomografii komputerowej, zanik narosłych komórek gruczołu piersiowego, przejście w wagotonię.

Konflikt: biologiczna potrzeba nie została spełniona Aby zrozumieć, co w sensie biologicznym kryje się pod pojęciem konfliktu, pomocne będzie poniższe wyjaś­ nienie: Istota żyjąca przeżywa konflikt, gdy poprzez dramatyczne i nieoczekiwane wydarzenie nie zostały spełnione biologiczne, konieczne do życia podstawowe potrzeby, co prowadzi do izolacji, a przede wszystkim do uczucia bezradności. Jeśli istota żyjąca dzięki dotychczasowym możliwościom nie jest w stanie opanować sytuacji i zaspokoić podstawowych potrzeb, wówczas w organizmie aktywuje się wszystko, co umożliwi jej zdobycie więcej sił i moż­ liwości działania. Uaktywnienie sympatycznego systemu nerwowego poprzez uwolnienie adrenaliny spowoduje, że organizm zostanie wystawiony na większą gotowość do podjęcia akcji i będzie mobilizował wszystkie rezerwy sił. W danej sytuacji spowoduje to np. wzrost funkcji i/lub namnożenie komórek na najważniejszym organie, aby ten w peł­ nieniu swojej roli był sprawny i skuteczny. Aby człowiek mógł żyć na ziemi, muszą być zagwarantowane różne warunki do funkcjonowania naszego organizmu. Każda tkanka w organizmie ludzkim spełnia określoną funkcję. Przykład Gładka błona mięśniowa jelita rytmicznie porusza ścianę jelita i tym samym przesuwa dalej jego zawartość. Funkcja tkanki spełnia niezbędną dla życia biologiczna potrzebę - konieczność przesuwania zawartości jelita dalej. Jeśli za pomocą dotychczasowych możliwości zawartość jelita nie może się przesunąć dalej, ponieważ na przykład kawałek, który zjadło zwierze jest w jelicie za duży, powstaje biologiczny konflikt. Cały organizm jest w dużym niebezpieczeństwie ze względu na wystąpienie możliwej niedrożności jelit. Błona mięśniowa jelita jest pobudzona poprzez konflikt związany z podwyższeniem ruchu ponad normę tak, aby zażegnać niebezpieczeń­ stwo i zaspokoić potrzebę. Zobacz również gładką błonę mięśniową jelita, strona 185. Wzrost funkcji powiązany z aktywnością konfliktów spełnia, zatem ważne zadania przy odpieraniu zagro­ żeń. Jest to ewolucyjne, pradawne rozwiązanie konfliktów. W przypadku ludności cywilizowanej nie ma już mowy o kawałku pożywienia w jelicie lecz organizm reagu­ je w znaczeniu przenośnym również na zewnętrzny bodziec, który interpretuje, jako pradawny kawałek. Może to oznaczać ogrom pracy lub kłopotliwą, ciężką decyzję, której nie może dalej przesuwać. Błona mięśniowa jelita reaguje jednak w dalszym ciągu. Różnica między nowoczesnym człowiekiem, a pradawną istotą żyjącą jest decydująca dla zrozumienia te­ matu, ponieważ niesie to ze sobą zastrzeżenia dotyczące symptomów, które określamy jako choroba. Każdej grupie tkanek można przyporządkować niezbędną do życia określoną potrzebę, jako pojęcie nad­ rzędne. Poniżej znajdziecie Państwo przykłady. Pień mózgu (niebieski): Funkcja tkanek: • produkcja, przyswajanie. Potrzeba biologiczna: • potrzeba przeżycia i zapewnienia egzystencji; • potrzeba otrzymania pożywienia, trawienia i wydalania (aby się odżywiać i aby przeżyć). Śródmózgowie (fioletowy): Funkcia tkanek: • dalej się poruszać, trzymać, stabilizować. Potrzebą biologiczna: • potrzeba, móc poruszać dalej kawałek lub krew; • potrzeba utrzymania i donoszenia dziecka w macicy, aby zapewnić potomstwo.

30

M óżdżek (pomarańczowy): Funkcja tkanek: • ochrona, produkcja, możliwość poruszania. Potrzeba biologiczna: • potrzeba własnej nienaruszalności, nietykalności integralności. Biała substancja w mózgu (czerwony): Funkcja tkanek: • stabilizacja, poruszanie się, dokonywanie osiągnięć, zyskanie poparcia. Biologiczna potrzeba: • potrzeba wydajności, zdolności poruszania się oraz potrzeba konkurowania z innymi. Kora mózgowa (żółty): Funkcia tkanek: • przekazywanie, transportowanie, postrzeganie. Biologiczna potrzeba: • potrzeba tworzenia własnego terytorium lub bycia częścią stada; • potrzeba postrzegania, odczuwania, kontaktu, wspólnoty i płciowości. Kora mózgowa + (zielony): Funkcig tkgnek: • postrzeganie, produkcja, unerwienie. Bioloaiczng potrzebo: 0 potrzeba zdolności poruszania się, mobilności, postrzegania.

Różne sposoby reakcji na biologiczny wstrzqs konfliktowy (FFF) Istnieje wiele biologiczno-zwierzęcych sposobów reakcji na konflikt biologiczny, który można określić jako „3 F ". Ich rozróżnianie jest niezwykle istotne i pomocne w pracy terapeutycznej, ponieważ pozwala to określić sposób reakcji i typ zachowania pacjenta. 1. F - fight 2. F - flight 3. F - freeze

= = =

walczyć uciekać znieruchomieć, trwać w bezruchu, udawać nieżywego

Reakcje konfliktow fc jfc k Fight = walczyć Flight = uciekać Freeze = znieruchomieć ■

jmmmmmmmmmmmm % Skuteczna

31

Biologiczne sposoby reakcji zwierząt można przynajmniej częściowo zaobserwować również u człowieka. Sposoby reakcji w kolejności: 1. walka, 2. ucieczka, 3. znieruchomienie odpowiadają temu, na ile istota żyjąca ocenia swoją siłę, aby poradzić sobie z daną sytuacją. W alka (reakcja sympatykotoniczna): Jeśli jeleń będący panem określonego rewiru staje do walki o swoje terytorium z innym jeleniem, walka ta będzie polegała na obronie swojego terenu. Prawdopodobnie czuje sie równie silny lub silniejszy od przeciw­ nika. Ucieczka (reakcja sympatykotoniczna): Kiedy zając spotka wilka, nie podejmie z nim walki, ponieważ nie czuje się wystarczająco silny. Wybierze drugą możliwość - możliwość ucieczki, ponieważ daje ona mu szansę na przeżycie. Znieruchom ieć, trw ać w bezruchu, udawanie nieżywego (równocześnie sympatykotoniczny \ wagotoniczny): Jeśli zając nie będzie widział możliwości ucieczki, przyjmie postawę martwego. Daje mu to taką możliwość, że wilk nie zainteresuje się nim, nie tknie go. Wilk nie jest padlinożercą, dlatego też nie zwróci uwagi na szczątki. Znaczenie praktyczne W praktyce pomocna jest umiejętność odróżnienia, jaki sposób reakcji wybrał pacjent. Walka: Pacjent walczy ze sobą lub swoim otoczeniem (fizycznie, werbalnie - np. krytykując, sądownie) Wyraża wściekłość, złość czy też agresję. Ucieczka: Pacjent szuka strategii unikania. Schodzi z drogi problemom/konfliktom. Nie podejmuje się określonych wyzwań, zadań. Zam ieranie: Pacjent znajduje się w wewnętrznym, czy też zewnętrznym stanie odrętwienia, w niektórych sytuacjach jak sparaliżowany, skonsternowany, bez reakcji. Zgodnie z rozpoznaniem, jakiego rodzaju reakcje są charakterystyczne dla danego pacjenta, można zasto­ sować trafną, konkretną terapię. Dysocjacja jako dodatkowa możliwość reakcji organizmu Dysocjacja jest stanem, w którym świadomość całkowicie lub częściowo oddziela się od ciała. Jeśli wilk fak­ tycznie zaatakuje i zrani, bądź nawet zagryzie zająca na śmierć, zając zareagowałby (jako naturalny biologiczny sposób reakcji) poprzez dysocjację, tak, aby uchronić się od odczucia bólu po ugryzieniu lub bólu związanego ze zdychaniem. Dlatego też dysocjacja okazuje się być biologicznie sensowna. Często jednak po takich zdarzeniach stan dysocjacji częściowo utrzymuje się, a osoba dotknięta, w przypad­ ku powracających sytuacji obciążeniowych, reaguje również poprzez dysocjację i za pomocą towarzyszących jej objawów. Skłonność do dysocjacji występuje u bardzo dużej ilości pacjentów i może oznaczać duże obciążenie i uszczerbek na zdrowiu. Dalsze wiadomości dotyczące postępowania z dysocjacją są częścią szkolenia w terapii konfliktowej i ura­ zowej.

32

W yjątki bodźców konfliktowych wywołujących objawy Bardzo ważne jest, aby potrafić odróżnić, czy dany objaw został wywołany konfliktem biologicznym czy przez inne czynniki. Błędem byłoby szukanie konfliktu w każdym objawie, a także stanem niewiarygodnym i nie­ zgodnym z założeniami BioLogicznej Wiedzy Leczniczej. Znajdą tutaj Państwo niewielki wybór oddziaływań, które mogą prowadzić do fizycznych i psychicznych symptomów, a przy tym mogą nie mieć nic wspólnego z biologicznym konfliktem. Powinno to zostać bez­ względnie uwzględnione w wywiadzie lekarskim i w terapii. Oddziaływanie sił wyższych: • wypadki, upadki, złamania; • ingerencje chirurgiczne (operacje); • jednostronne obciążenia mechaniczne, np. kończyn. Praca badawcza pod tytułem „Znaczenie i skutki wypadków w założeniu Biologicznej Wiedzy leczni­ czej" jest w fazie opracowania. Istnieje już mnóstwo wiedzy na ten temat! Zatrucia: • alkohol, narkotyki, palenie; • leki, obciążenia toksyczne, zatrucie metalami ciężkimi; • amalgamat; • rośliny toksyczne; • inne substancje toksyczne. Powikłania poszczepienne: • powikłania poszczepienne spowodowane toksycznymi składnikami szczepionek np. Tiomersal (związek rtęci); • powikłania poszczepienne spowodowane mylną reakcją organizmu, wywołaną właściwym składnikiem szczepionki. Nieprawidłowe odżywianie: • objawy niedoboru, niedobór jodu; • zakwaszenie organizmu, obciążenie kwasami (zęby.) Obciążenia aeopatyczne: • żyły wodne, przesunięcia tektoniczne. Promieniowanie elektromagnetyczne: • promieniowanie komputerowe, fale elektromagnetyczne pochodzące z telefonów komórkowych, od­ biornika TV, mikrofalówki, promieniowanie militarne. Infekcje: • borelioza, malaria, pasożyty, zatrucie salmonellą (należy zasadniczo do zatruć) (istotnie zachorowania te mają również biologiczny i psychologiczny sens). Niedobór tlenu w komórkach: • spowodowane nieprawidłowym oddychaniem, (komórki rakowe mają beztlenową przemianę materii). Brak światła: • w przypadku wielu schorzeń zaburzona jest fotosynteza organizmu. Wpływy atmosferyczne i „astralne": • ukryte kłamstwa, oszustwa, zdrada. Doświadczenie pokazuje, że również wydarzenia, których człowiek nie doświadcza świadomie, będące sku­ teczne pod względem energetycznym i psychicznym, mogą wywoływać określone reakcje organizmu!!!

33

2. Drugie prawo natury Wielofazowość zachorowań Wielofazowość wydarzenia konfliktowego została opisana przeze mnie w zasadzie BRR regulacji. Stanowi ona podstawę dla rozumienia życia pod względem biologicznym. We wszystkich codziennych procesach życio­ wych stale odbywa się regulacja. Kiedy spożyjemy wodę pitną, organizm musi następnie wyrównać niedobór wody w organizmie, tj. zrekompensować braki. Na drodze regulacji nadmiar wody zostanie wydalony poprzez nerki. Jednakże już samo uczucie pragnienia, żądanie wody, jest procesem regulacji organizmu, który występu­ je, gdy w organizmie znajduje się za mało płynów. Organizm nieustannie reguluje metabolizm płynów ustrojowych, temperaturę ciała, metabolizm składni­ ków pokarmowych, procesy metaboliczne, przyswajanie, rozkładanie w procesach metabolicznych i wydalanie substancji. Możemy określić to jako regulację fizjologiczną, która w zależności od sytuacji życiowej i wymogów, może być mniej lub bardziej widoczna. Jedynie w przypadku nadzwyczajnych zdarzeń, jak wstrząs konfliktowy wywołany niebezpiecznymi sytuacja­ mi stresowymi, wymagane są jeszcze bardziej intensywne i radykalne procesy regulujące, zachodzące w orga­ nizmie, umożliwiające uporanie się z sytuacją życiową. Możemy określić to jako regulację konfliktu (lub regu­ lację stresu) (niebieska krzywa - faza 3). Regenerację w fazie rozwiązania konfliktu określamy jako przeciwregulację. W dalszej części książki pojęcia te będą jeszcze szczegółowo objaśnione.

Regulacja konfliktu - reakcja - sympatykotonia Na bodziec (wstrząs konfliktowy), który odbierany jest przez ludzi i zwierzęta z zewnątrz, następuje w or­ ganizmie reakcja (niebieska krzywa), którą określam procesem regulującym. Oznacza ona dla mnie również regulację konfliktu. Wegetatywny system nerwowy znajduje się w tak zwanej sympatykotonii (stanie wzmożo­ nego napięcia układu współczulnego). Za pomocą tych reakcji organizm reguluje swoje funkcje i komórki, aby móc opanować zdarzenie konfliktowe. Z biologicznego punktu widzenia ważne reakcje naszego organizmu są nastawione na aktywność, tj. do­ stosowane do sytuacji życiowych, aby móc je przezwyciężyć. Niezbędne funkcje, np. wydolność serca, zosta­ ną „podwyższone", inne funkcje, np. nagromadzenie energii „obniżone" i przez to dostosowane do aktual­ nych warunków. Z punktu widzenia ewolucji mówimy również o mobilizacji sił, która umożliwia reakcję walki i ucieczki. W zależności od sytuacji życiowej również komórki ustrojowe zmieniają się w sposób specyficzny, np. po­ wstają mięśniaki (namnożenie komórek mięśni gładkich macicy w przypadku konfliktów związanych z ciążą) lub nowotworów prostaty (namnożenie komórek prostaty m.in. w przypadku konfliktów związanych z potomka­ mi). Namnożenie komórek wzmacnia zdolność funkcyjna narządu, aby w przypadku konfliktu móał sprawnie funkcjonować lub też wiecej produkować.

34

Kontrregulacja - regeneracja - wagotonia Jeśli regulacja konfliktu była skuteczna, dzięki czemu konflikt został rozwiązany, wówczas mowa jest o przeciwregulacji. Odbywa się to w tak zwanej wagotonii wegetatywnego układu nerwowego. W określonych sytuacjach proces rozmnażania komórek ulegnie ponownemu rozpadowi, ponieważ nie jest już dłużej potrzebny. Dla organizmu proces rozwiązywania konfliktu jest z reguły męczącym i wyczerpującym zadaniem, zatem potrzebuje regeneracji. re

=

ponownie (lub z powrotem)

generować

=

stwarzać, produkować

regenerować

=

odnawiać/stwarzać na nowo (np. przywrócić do stanu wyjściowego)

Na przykład zużyte rezerwy energii, jak również zmiany zachodzące w komórkach zostaną zregenerowane, tj. organizm próbuje powrócić do stanu wyjściowego. Jeśli w fazie konfliktu utworzone zostały dodatkowe ko­ mórki, ulegną one ponownemu rozpadowi. W przypadku, gdy w fazie konfliktu rozpad komórek był sensowny, będą one ponownie odbudowane. Proces regeneracji pochłania z organizmu bardzo duże pokłady energii. Dlatego poprzez zmęczenie, osła­ bienie, bóle, stany zapalne, pozwala on człowiekowi odpocząć, tak, aby wszystkie siły mogły być przeznaczone na proces regeneracji. Kontekst medyczny W kontekście medyczno-naukowym przebieg faz danego konfliktu jest podzielony jeszcze dokładniej, tj. na 9 faz. W istocie dochodzi jeszcze kryzys zdrowienia jako faza charakterystyczna, jak również czas przed i po rozwiązaniu konfliktu (faza 1 i 9). Z tego wynika następujący obraz:

Rozwiązanie konfliktu Kryzys zdrowienia

Zdrow ie

Zdrowie

■aza konflikt! Reakcja Sympatikotonia

Przeżycie konfliktowe bodziec

Faza rozwią: Reg«

lia konflikti ■acja >nia

A

Jedno z bardziej istotnych zadań procesu terapeutycznego polega na tym, aby zdiagnozować w której fazie i w jakim narządzie objawia się dany problem u pacjenta. Jeśli dochodzi do niewydolności regulacji (zaburzenie regulacji) lub też do jej blokady, ponieważ konflikt jest nie do rozwiązania lub często się powtarza (zobacz również przebieg konfliktów od strony 41), wówczas za­ daniem terapeuty jest wspomagać pacjenta w regulacji (regulacja konfliktu lub przeciwregulacja). O chorobie mowa jest właściwie dopiero wtedy, kiedy wystąpi niewydolność regulacji lub jej blokada.

35

9 Faz Poniżej przedstawiam 9 faz, którym zostały nadane różne określenia. 1.

Nowe zdrowie (norm alny rytm dnia i nocy) Zdrowie Eutonia (optymalny stan napięcia mięśniowego)/stan równowagi

2.

Przeżycie konfliktowe Konflikt biologiczny Obciążająca sytuacja życiowa, niebezpieczna sytuacja życiowa Wstrząs konfliktowy (szokujące przeżycie) Trauma

3.

Faza aktywnego konfliktu Faza Faza Faza Faza

sympatikotoniczna (sympatykotonia) stresu napięcia zimna

4.

Rozwiązanie konfliktu lub częściowe rozwiązanie konfliktu

5.

Faza rozwiązania konfliktu część A Faza regeneracji Faza regulacji Wagotoniczna faza A (wagotonia) Faza leczenia (część A) Gorąca faza Faza ze stanami zapalnymi i obrzmieniami, faza wysiękowa

6.

Kryzys zdrowienia = sympatykotonia (wyprowadzenie obrzm ienia w mózgu i narządzie) Kryzys epileptyczny Kryzys padaczkowy (padaczkopodobny)

7.

Faza rozwiązania konfliktu część B Faza Faza Faza Faza Faza

tworzenia się tkanki łącznej zabliźniania i zdrowienia restytucyjna (faza wyzdrowienia) zdrowienia (część B) wagotoniczna część B (wagotonia)

8.

Koniec całego program u ratunkowego (przejście do nowego zdrowia)

9.

Nowe zdrowie Nowe zdrowie (normalny rytm dnia i nocy) Eutonia (optymalny stan napięcia mięśniowego)/stan równowagi

36

Objawy w modelu dwufazowości na czterech płaszczyznach Proces dwufazowości można w uproszczonej formie przedstawić w dwóch fazach: faza aktywna sympatykotoniczna konfliktu i faza wagotoniczna rozwiązania konfliktu.

Faza aktywna konfliktu sympatykotoniczny

Faza rozwiązywania konfliktu wagotoniczny

Płaszczyzna psychiczna Konflikt związany z myśleniem kompulsywnym, stres psychiczny Gotowość do akcji

Płaszczyzna psychiczna Spokój, psychiczne odprężenie/dobre samopoczucie, ulga, wrażliwość, drażliwość

Płaszczyzna organiczna Narządy sterowane przez najstarsza cześć mózgu (PM, SM. M): Namnożenie komórek w narządzie i wzrost jego funkcji

Płaszczyzna organiczna Narządy sterowane przez najstarsza cześć mózgu (PM. SM. M): Rozpad ngmnożonych komórek

Narządy sterowane przez mózg (SB, KM. KM +): Zanik komórek w organizmie (owrzodzenie, martwice) KM + : redukcja funkcji

Narządy sterowone przez mózg (SB, KM. KM + ): Ponowne wypełnienie zaniku komórki KM + : regeneracja funkcji

Ogólnie: Brak stanu zapalnego Brak widocznych aktywności zarazków

Ogólnie: Stany zgpalne, ewentualnie drobne zapalenia aktywność mikroorganizmów w narządzie

Płaszczyzna mózgowa Ognisko w mózgu (drobne, ostre, pierścieniowe zmiany w tomografii komputerowej)

Płaszczyzna mózgowa Obrzmiewanie ogniska (5), aż do kryzysu zdrowienia (6), odkładanie się komórek glejowych (mózgowej tkanki łącznej) (7)

Płaszczyzna wegetatywna Ciągły rytm dzienny, sympatykotonia; Zwężenie naczyń: zimne kończyny, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi, niepokój; Zaburzenia zasypiania/przebudzenia nocne; Brak bólu lub tylko niekiedy w niektórych narządach; Brak apetytu spowodowany sympatykotonią (częściowy); W niektórych warunkach pot stresowy

Płaszczyzna wegetatywna Ciągły rytm nocny, wagotonicznia Poszerzenie naczyń krwionośnych: ciepłe kończyny, niskie ciśnienie tętnicze krwi, zmęczenie w ciągu dnia, częściowe zaburzenia zasypiania, bóle, krwawienie, ropienia; Przyrost apetytu spowodowany wagotonią (częściowy) Gorączka, nocny pot (wydzielanie woni białka, zgnilizny)

37

Objawy ogólne w 9 fazach Poniżej nazwane objawy służą m.in. jako możliwość diagnostyki, w celu rozpoznania, w jakiej fazie konfliktu znajduje się pacjent. 1.

Zdrow ie i funkcja naturalna

Panuje optymalny stan napięcia mięśniowego (eutonia), bądź stan równowagi (normotonia). Funkcje i stan narządów są dobre. W określonych sytuacjach istnieją podstawy życiowe (psychiczne lub fizyczne), które sprzyjają powstawaniu konfliktu. Patrz: strona 1 17. 2.

Konflikt biologiczny

Konflikt jest wydarzeniem dramatycznym, nieoczekiwanym, prowadzącym do bezsilności i izolacji. Rozpoczyna się sym paty koto nia związana ze zmianami narządów i funkcji. 3.

Faza aktywna konfliktu - sympatykotoniczna reakcja narządu

Sympatykotonia wegetatywnego układu nerwowego (napięcie/sytuacja stresowa). Odbudowa komórek, rozpad komórek lub redukcja funkcji, w zależności od tkanki i części mózgu. Oaólne właściwości svmpatvkotonii to: • uwolnienie hormonów stresu: adrenaliny, noradrenalina, CRH, ACTH, kortyzon, dopomina; • nadzwyczajny stan zdenerwowania; • myślenie kompulsywne o konflikcie; • podwyższenie wydolności serca (w zależności od treści konfliktu), podwyższenia ciśnienia tętniczego krwi; • przyspieszony oddech; • zwiększenie lub wyostrzenie postrzegania; • podwyższona wydajności, wysiłek, podwyższone napięcie mięśni; • podwyższona czujność, niepokój, strach, drażliwość; • zmniejszenie apetytu (zmniejszenie zdolności trawiennych i wagotonicznie sterowanych narządów); • zimne kończyny (środek mnemotechniczny: konflikt = zimno, dlatego też kolor niebieski dla fazy 3). 4.

Rozwiązanie lub częściowe rozwiązanie konfliktu

5.

Faza rozwiązania konfliktu A - wagotoniczna regeneracja narządu

Wagotonia wegetatywnego układu nerwowego (odprężenie/regeneracja). Odbudowa komórek, rozpad komórek lub regeneracja funkcji narządu (w zależności od narządu). Również w przypadku rozpadu komórek może powstać obrzęk, co powoduje powiększenie tkanki. Oaólne cechy waaotoni to: • regeneracja energii, obniżenie zużycia energii; • obniżenie tempa bicia serca (w zależności od treści konfliktu), obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, spo­ wolnienie oddychania; • obniżenie wydajności, odprężenie, obniżenie napięcia mięśni; • podwyższona wrażliwość fizyczna i psychiczna (niebezpieczeństwo nawrotu konfliktu); • wegetatywny przyrost apetytu i pobudzenie przemiany materii. Rozwói zapalenia i ieao piec charakterystycznych oznak (ewentualnie traktuje również o drobnych zapaleniach, co często występuje przy powstawaniu nowotwo­ rów) 1. Przegrzanie (Calor) Miejscowe przegrzanie lub też rozprzestrzeniająca się gorączka, podwyższenie przemiany materii Środek mnemotechniczny: leczenie = ciepło Dlatego też kolor czerwony przypada dla fazy 5 i żółty dla fazy 7, w której podwyższona temperatura po­ nownie spada.

38

2. Obrzęk (nowotwór) Tworzenie się obrzęków, nagromadzenie wody w tkance lub częściowo również rozprzestrzenianie, Tworzenie nowotworów (k+ ) lub obrzęku nowotworowego (k-) ( = początkowy obrzęk już istniejącego no­ wotworu na początku fazy rozpadu guza) 3. Zaczerwienienie (Rubor) Wzmożony przepływ krwi, zwiększone krążenie krwi, podwyższony transport substancji odżywczych i prze­ miana materii. 4. Ból (Dolor) Zwiększona wrażliwość, w określonych sytuacjach tylko nadwrażliwość na dotyk. 5. Ograniczenie funkcji (Functio laesa) Utrudnienie poruszania się m.in. przez obrzęk i ból. Nocne pocenie Nocne pocenie jest reakcją, która najczęściej występuje w fazie rozwiązywania konfliktu. Proszę zwrócić uwagę na to, że jest dużo innych rodzajów pocenia się, np. pot wywołany stresem. Obecność mikroorganizmów Bakterie, grzyby, „wirusy", ewentualnie pasożyty wykonują swoją pracę w fazie 5 rozwiązania konfliktu i zo­ staną ponownie usunięte w fazie 7 przez system immunologiczny. W tej fazie bardzo intensywnie rozwijają się nowotwory narządów sterowanych przez substancję białą mó­ zgu i korę mózgową. 6.

Kryzys zdrowienia

W kryzysie zdrowienia panuje znowu stan sympatykotoniczny. Dlatego też często, podobnie jak w fazie aktywnej konfliktu, mogą wystąpić podobne symptomy. W kryzysie zdrowienia wielu pacjentów przeżywa całe zdarzenie konfliktowe w skróconej formie jeszcze raz. Konflikt będzie ostatecznie przetworzony, zanim faza leczenia zostanie całkowicie zakończona. Kryzys zdrowienia jest punktem zwrotnym, dzięki któremu obrzęk, który z chwilą rozwiązywania konfliktu ukształtował się w przekaźniku mózgu i w organie, zostanie ponownie wypłukany. Rozpoczyna się tak zwana „faza siusiania", podczas której pacjent w określonych sytuacjach nadzwyczaj często musi korzystać z toalety. Po kryzysie zdrowienia najczęściej największe zagrożenie mija, natomiast objawy są mniej nasilone. Ogólne typowe obiawy w kryzysie zdrowienia: • ból głowy, stan odrętwienia, dreszcze, uczucie chłodu, ponowne przeżycie konfliktu, sympatykotonie. 7.

Faza rozwiązanie konfliktu B - wagotoniczna regeneracja narządu

Obrzęki powstałe w fazie 5 na organie oraz w przekaźniku mózgu będą w dalszym ciągu ustępowały, co prowadzi do częstszego wydalania moczu. Objawy pochodzące z narządu i mózgu będą przez to mniej nasilone. Pacjent powoli czuje się coraz lepiej. Faza zabliźniania się: odbudowa tkanki łącznej narządu, jak również przekaźnika mózgu. Nowotwory narządów sterowane przez substancję białą mózgu i korę mózgową, w tej fazie zaczynają się ponownie zmniejszać i przekształcać w komórki tkanki łącznej. 8.

Przejście do nowego zdrowia

Punkt 8 oznacza jedynie przejście do nowego zdrowia. Nie występują tutaj żadne specyficzne objawy.

1

39

9.

Nowe zdrowie

W fazie 9 został przywrócony dobry stan zdrowia. Znowu panuje harmonia. Patrząc z punktu widzenia we­ getatywnego systemu nerwowego mówimy o eutonii, czyli o stanie równowagi. Mamy do czynienia z nowym zdrowiem, ponieważ pacjent nie jest już tym samym człowiekiem, jakim był wcześniej. Dotychczas chory na­ rząd zmienił się przez k - i/lub k+ . Mogą zatem pozostać blizny, zwapnienia, a w niektórych sytuacjach mniej lub bardziej liczne namnożenie komórek, albo też ograniczenie funkcji w organizmie, w zależności od tego, jak duży był zasięg konfliktu. Jednakże w większości przypadków dochodzi do pełnej sprawności danego narządu. W zależności od osobowości człowieka może on wyjść wzmocniony z danego konfliktu. Z drugiej strony ist­ nieje możliwość, że pozostaną chwiejność emocjonalna, nadwrażliwość oraz bojaźliwość. Pacjent obawia się mianowicie, że nastąpi nawrót danego konfliktu. Terapia konfliktowa i traumatyczna może pomóc w dogłęb­ nym rozwiązaniu tej problematyki.

Kryzysy zdrowienia Kryzys zdrowienia zostanie omówiony jeszcze raz oddzielnie w tym rozdziale. Odpowiada on fazie 6 w ca­ łym procesie zdarzenia konfliktowego i jest bardzo istotną, decydującą oraz niezbędną częścią fazy leczenia/ fazy regeneracji. Co dzieje się w kryzysie zdrowienia? Pod wzaledem wegetatywnym: Kryzys zdrowienia pojawia się często nocą w głębokiej wagotonii. Kryzys zdrowienia jest punktem zwrotnym w najgłębszym momencie wagotonii (faza 5), w którym po krót­ kotrwałej sympatykotonii (kryzys zdrowienia) zmierza powoli w kierunku eutonii i tym samym ku końcowi pro­ gramu ratunkowego. W kryzysie zdrowienia ponownie panuje stan sympatykotoniczny. Z tego względu często mogą wystąpić podobne objawy, jak w fazie aktywnej konfliktu. Pod względem psychicznym: W kryzysie zdrowienia wielu pacjentów przeżywa całe zdarzenie konfliktowe jeszcze raz w skróconej formie. Na tym etapie konflikt zostanie ostatecznie przetworzony, zanim zakończy się faza leczenia. Pod wzaledem intelektuglnvm/w mózgu: Kryzys zdrowienia jest przełomem, dzięki któremu obrzęk, który ukształtował się z chwilą rozwiązywania konfliktu (faza 4) w przekaźniku mózgu (i w narządzie), zostanie ponownie wypłukany. Z tej przyczyny pacjenci w tym okresie wydalają z moczem większą ilość wody, jest to tzw. „faza siusiania". Pod wzaledem orggnicznym: W piątej fazie narząd znajduje się w maksymalnym stanie zapalnym i z powodu odkładania się wody jest nabrzmiały. Kryzys zdrowienia jest początkiem wypłukiwania nagromadzonej wody (obrzęk), również w narzą­ dzie (faza siusiania). Zatem od momentu rozpoczęcia kryzysu zdrowienia zmniejsza się wielkość obrzmienia lub guza, które powstały w narządzie w fazie 5. W niektórych przypadkach powracają jeszcze bardziej intensywne objawy sympatikotoniczne z fazy 3. Punkt zwrotny kryzysu zdrowienia występuje jedynie w przypadku niektórych narządów, np. przy tętnicach wieńcowych (zawał serca). Jest najbardziej charakterystyczną fazą w procesie konfliktu. Kiedy konflikt ten miał duży zasięg (czas x intensywność), kryzys zdrowienia w określonej sytuacji bez ukierunkowanej terapii może pro­ wadzić do sytuacji krytycznych i niebezpiecznych. Typowe kryzysy zdrowienia Konflikty:

Objawy:

strach o terytorium (motoryczny)

astma (z mojego doświadczenia rozpoczyna się już w fazie 5) zawał serca zator płuc śpiączka wątrobowa, wydzielanie kamieni żółciowych kolka żołądkowa

męski konflikt utraty terytorium żeński konflikt utraty terytorium złość o terytorium/konflikt tożsamości złość o rewir/konflikt tożsamości

40

zaznaczenie terytorium konflikt związany ze słuchem konflikt motoryczny konflikt niemocy i lęku frontalnego konflikt dotyczy utraty własnej wartości (mięśnie) mięśnie gładkie i wiele innych

wydzielanie kamieni nerkowych osłabienie słuchu epilepsja migrena (z mojego doświadczenia rozpoczyna się w fazie 5) skurcz mięśni kolki

W najczęstszych przypadkach (konfliktach) faza zdrowienia jest jednak bardzo nietypowa i najczęściej pozostaje niezauważalna. W przypadku wielu tkanek kryzys zdrowienia nie jest jeszcze dokładnie zbadany. Typowe ogólne objawy w kryzysie zdrowienia: • •

centralizacja, bóle, bóle głowy, stan odrętwienia, zawroty głowy, nieobecność, utrata świadomości, dreszcze, zimny pot, uczucie zimna, częstsze oddawanie moczu, sympatykotonia, ponowne przeżycie konfliktu

Jak można złagodzić kryzysy zdrowienia? Przed kryzysem zdrowienia (faza 5): - należy zadbać o rozwiązanie konfliktu związanego z kanalikiem zbiorczym nerek (lęk egzystencjalny, konflikt związany z ucieczką oraz konflikt związany z osamotnieniem), - wspomagać wydalanie moczu (kąpiele w soli: zobacz książka Stop nadwadze). - konflikt nie powinien utrzymywać się zbyt długo, - w określonych sytuacjach należy podawać dawki hydrokortyzonu, aż do momentu rozwiązania (punkt 4), w przypadku, kiedy nie występuje konflikt związany z kanalikiem zbiorczym nerek. W kryzysie zdrowienia (faza 6): - należy wspomóc wagotonię (ćwiczenia oddechowe)

41

Różne możliwości przebiegu konfliktów i ich objawów Sytuacje życiowe i konfliktowe pacjenta objawiają się na różne sposoby. Z tego też wynika pojawienie się przeróżnych symptomów, a nawet różnych diagnoz przy takiej samej treści konfliktu. Na poniższych ilustracjach przedstawione są różne możliwości przebiegu. Konflikt utrzymujący się z dużą intensywnością

Cechy charakterystyczne: 1. 1. 2. 3.

Konflikt o intensywnym przebiegu jest stale aktywny. Konflikt, jak dotąd nigdy, nie doszedł do fazy rozwiązania. Trwała sympatykotonia. Regulacja konfliktu nie zakończyła się jeszcze sukcesem, dlatego też konflikt jest nadal aktywny.

Narządy starego mózau: Wysoki wskaźnik podziału komórek z (jednoczesnym) tworzeniem się nowotworu oraz znacznym nasileniem funkcji. Narzadv nowego mózgu: SB i KM: silny rozpad komórek; KM + : mocne osłabienie funkcji. Tak intensywny konflikt, w dłuższym czasie, może być trudny do zniesienia pod względem organicznym i psychicznym. W przypadku wystąpienia jakich objawów i sytuacji najczęściej dochodzi do takiego przebiegu konfliktu? Poniżej sporządzony wykaz powinien być tylko punktem zaczepienia dla możliwej i częstej diagnozy w od­ niesieniu do takiego przebiegu konfliktu. Nie daje on gwarancji, że zawsze tak jest. • szybko rozwijające się guzy, sterowane przez stary mózg; • zespół wypalenia, syndrom wyczerpania; • zachorowania psychiczne o silnej ekspresji; • anoreksja (Anorexia nervosa); • podwójny konflikt spowodowany diagnozą nowotworu „złośliwego" (konflikt lęku przed śmiercią, kon­ flikt związany z samooceną).

42

Osłabiony konflikt

Cechy charakterystyczne: 1. Konflikt utrzymuje się nadal aktywnie, najczęściej z mniejszą - jednak w zależności od sytuacji, zmienną intensywnością. 2. Konflikt, jak nigdy dotąd, nie doszedł do fazy rozwiązania. 2. Trwała sympatykotonia. 3. Regulacja konfliktu zakończyła się tylko warunkowo sukcesem, dlatego też konflikt jest nadal aktywny, jednak o mniejszej intensywności. Narządy stareao mózau: Nieznaczny wskaźnik podziału komórek oraz nieznaczne nasilenie funkcji. Narządy nowego mózau: SB i KM: nieznaczny rozpad komórek; KM + : nieznaczne osłabienie funkcji. Każdy człowiek przeżywa wiele tego typu osłabionych konfliktów. Nie powodują one często tak poważnych, fizycznych objawów, ponieważ z reguły jednocześnie utrzymuje się zespół czynników wzajemnie na siebie od­ działujących. Z tego powodu zostanie odbudowana mała ilość masy konfliktowej. Przede wszystkim w mózgu (szczególnie w obszarach terytorium) każdy człowiek przeżywa tego rodzaju aktywne, jednak słabsze konflikty. Uczestniczą one w powstawaniu określonych sposobów zachowania, skłonności, chorób psychicznych, zmien­ ności, nadwrażliwości. Jeśli aktywność konfliktowa nagle wzrasta (patrz grafika), mogą wystąpić nagłe, psy­ chiczne eskalacje lub też cielesne symptomatologie, w zależności, o którym konflikcie jest mowa. W przypadku wystąpienia jakich objawów i sytuacji dochodzi najczęściej do takiego przebiegu konfliktu? Poniżej sporządzony wykaz powinien być tylko punktem zaczepienia dla możliwej i częstej diagnozy w od­ niesieniu do takiego przebiegu konfliktu. Nie daje on gwarancji, że zawsze tak jest. • konflikty, które powstały w dzieciństwie i od tego czasu nigdy nie zostały rozwiązane; • konflikt związany z kanalikiem zbiorczym nerek (nadwaga); • konflikty w obrębach żeńskiego i męskiego terytorium; • konflikty ogólnie w obrębie mózgu (np. centralne konflikty związane z samooceną); • skurcze mięśni (konflikt utraty własnej wartości); • narządy z osłabieniem funkcji (zielona grupa: np. cukrzycy); • szumy uszne; • skłonność zimnych stóp i dłoni (okostna); • przewlekłe zatwardzenie;

43

• trwała oziębłość seksualna i zaburzenia potencji, bóle miesiączkowe; • osteoporoza (ewentualnie również ciągłe leczenie); • długotrwały dodatni wymaz cytologiczny (który się nie zmienia); • nerwowość, drażliwość; • nadczynność tarczycy.

Konflikt zwiqzany z nawrotem konfliktu lub reaktyw acjam i przez szynę (po zakończeniu fazy leczenia)

1. Pierwsza możliwość: 2.

Druga możliwość:

nawroty konfliktu (recydywa) (konflikt faktycznie wystąpi ponownie) szyna konfliktowa (okoliczności towarzyszące konfliktowi ponownie się pojawiają i powodują na­ wrót objawów)

Cechy charakterystyczne: Faza leczenia po przeżyciu pierwszego konfliktu kończy się i pacjent ponownie znajduje się w stanie równo­ wagi. Objawy przechodzą w międzyczasie. Po pewnym czasie w stan równowagi wstępuje ponownie 1. recydywa konfliktu lub 2. okoliczność towarzy­ sząca wcześniejszemu konfliktowi (szyna) i powoduje nawrót zdarzenia oraz procesu konfliktowego od fazy 2 do 9. Regulacja konfliktu (reakcja) nie jest jeszcze trwale skuteczna, tak, że konflikty powracają. Przebieg jest po­ równywalny z ciągłym leczeniem (następna strona), z tą różnicą, że odstępy między powtórzeniami konfliktu są większe, tak, że w międzyczasie występuje stan równowagi. W przypadku wystąpienia jakich objawów i sytuacji najczęściej dochodzi do takiego przebiegu konfliktu? Poniżej sporządzony wykaz powinien być tylko punktem zaczepienia dla możliwej i częstej diagnozy w od­ niesieniu do takiego przebiegu konfliktu. Nie daje on gwarancji, że zawsze tak jest. • astma; • migrena; • epilepsja; • zachorowania występujące grupowo (patrz również: ciągłe leczenie); • nawracające bóle pleców; • pozostałe.

44

Konflikt związany z ciągłym leczeniem (spowodowany powtórzeniem konfliktu lub szyną)

Cechy charakterystyczne: W tym przypadku faza leczenia (5 do 7) nigdy nie jest całkowicie zakończona, ponieważ podczas fazy 5 (lub 7) dochodzi do nawrotu konfliktu lub pojawienia się szyny (okoliczności towarzyszące), a pacjent ponownie powraca do stanu charakterystycznego dla fazy 3 (do sympatykotonii). Okazuje się, zatem, że reakcja organizmu nie wystarcza, aby na stałe przezwyciężyć konflikt lub uporać się z sytuacją życiową. Kiedy konflikt powróci, organizm ponownie reaguje z użyciem tego samego mechani­ zmu, ponieważ z czysto biologicznego punktu widzenia nie ma innej możliwości. Te bezskutecznie nawracające reakcje (k+ /funkcja dodatnia, sympatykotonia) nie powinny być postrzegane jako sensowne czy też przydat­ ne, lecz jako czyn desperacki, jeśli nie ma innych możliwości gwarantujących sukces. Z nawrotów konfliktów, związanych z ciągłym leczeniem, mogą wyniknąć powikłania medyczne, wymagające leczenia. Człowiek jest wówczas zmuszony do znalezienia twórczych możliwości trwałego rozwiązania konfliktu, które wynikają z czysto biologicznego punktu widzenia. Narządy starego mózau: Odbudowa i rozpad komórek, jak również nasilenie i regeneracja funkcji występują na przemian. Narzgdy nowego mózgu: SB i KM: przez to guzy, które rosną w fazie leczenia, mogą się powoli rozrastać. Terapia polegająca na trwa­ łym rozwiązaniu konfliktu jest natychmiast konieczna. KM + : osłabienie funkcji i próba regeneracji funkcji występują na przemian. Jednakże przez to występują często ciągle pogarszające się procesy chorobowe (np. w przypadku motorycznych konfliktów stwardnienie roz­ siane przebiega grupowo i zasadniczo się pogarsza). W przypadku wystąpienia jakich objawów i sytuacji najczęściej dochodzi do takiego przebiegu konfliktu? Poniżej sporządzony wykaz ma być tylko punktem zaczepienia dla możliwej i częstej diagnozy w odniesieniu do takiego przebiegu konfliktu. Nie daje on gwarancji, że zawsze tak jest. Z takim przebiegiem spotykamy się bardzo często przy chronicznych i chroniczno-zapalnych procesach chorobowych: • chroniczne zapalenia: zatokowe zapalenie skóry, łuszczyca, trądzik; • stwardnienie rozsiane, stwardnienie słupów bocznych rdzenia, choroba Parkinsona; • zespół objawów zespołu nerczycowego; • nowotwór mózgu, który nadal się powiększa, ponieważ w fazie 5 ma miejsce ciągła partia wzrostu; • zespół jelita drażliwego; • choroby reumatyczne (reumatoidalne zapalenie stawów), fibromialgia; • zapalenie tarczycy Hashimoto (przewlekłe limfocytowe zapalenie gruczołu tarczowego); • chroniczne zmęczenie; • alergie (patrz również nawroty konfliktu i szyny).

45

Dwa konflikty występujące jednocześnie

Cechy charakterystyczne: Najczęściej u pacjentów występuje wiele konfliktów równocześnie, co pokazuje powyższa ilustracja, przy czym jeden konflikt może być np. trwale aktywny (górna krzywa), a inny tylko chwilowo. Z reguły konflikty wpły­ wają na siebie wzajemnie. W przypadku wystąpienia jakich objawów i sytuacji najczęściej dochodzi do takiego przebiegu konfliktu? Poniżej sporządzony wykaz powinien być tylko punktem zaczepienia dla możliwej częstej diagnozy w odnie­ sieniu do takiego przebiegu konfliktu. Nie daje on gwarancji, że zawsze tak jest. • • • 0 • • • • • •

wszystkie zespoły czynników konfliktu wzajemnie na siebie oddziałujących (różnych sfer mózgu); syndrom wypalenia (najczęściej długoterminowo mocno aktywne konflikty); schizofrenia; depresja; mania; urojenia (paranoje); guzy (z podwójnym konfliktem) i przerzuty; stwardnienie rozsiane (z podwójnym konfliktem); w przypadku poważnej diagnozy często powstaje podwójny konflikt; syndrom związany z przewodem zbiorczym nerek (patrz również strona 284).

Generalnie rzecz ujmując u każdego człowieka są aktywne co najmniej dwa konflikty. Z tego punktu widze­ nia powyższa grafika dotyczy każdego z nas. Specyfika syndromu związanego z kanalikiem zbiorczym nerek Szczególnie interesująca jest sytuacja, gdy kanaliki zbiorcze nerek są długotrwale dotknięte konfliktem (po­ wyższy przebieg konfliktu w grafice) i jednocześnie kolejny konflikt jest w fazie rozwiązania (czerwona krzywa w dolnym przebiegu konfliktu). W tym przypadku symptomy faz leczenia drugiego konfliktu są dużo bardziej in­ tensywne, co więcej nawet dramatyczne. Dalsze informacje dotyczące tego nadzwyczaj ważnego tematu znaj­ dą Państwo w rozdziale traktującym o kanalikach zbiorczych nerek. W przypadku, gdy jest aktywnych kilka konfliktów w którejś części mózgu (np. w korze mózgowej), zjawisko to nazywamy zespołem czynników wzajemnie na siebie oddziałujących, np. zespół czynników kory mózgowej.

46

Masa konfliktowa Masa konfliktowa jest istotną wielkością przy ocenie symptomatologii. Daje nam ona również możliwość oceny nasilenia i regeneracji lub reakcji na leczenie. Im masa konfliktowa jest większa, tym mocniejszy i ewen­ tualnie dłuższy jest proces regeneracji. Masa konfliktowa jest możliwa do obliczenia. Jest ona ilorazem inten­ sywności konfliktu oraz długości trwania konfliktu. Z powodu zmienności intensywności konfliktu, z matema­ tycznego punktu widzenia, nie może zostać dokładnie obliczona, należy więc powiedzieć: Powierzchnia poniżej krzywej fazy aktywnej konfliktu 3 daję masę konfliktową. Intensywność konfliktu: Siła konfliktu (x) (wychylenie krzywej w fazie 3 do góry). Czas trwania konfliktu: Okres trwania konfliktu (y).

Intensywność konfliktu

Okres trwania reakcji leczenia/regeneracji Siła i okres trwania regeneracji odpowiada mniej więcej masie konfliktowej. Z tego powodu ważne jest dla podjęcia terapii, aby móc ocenić lub obliczyć masę konfliktową. Jednakże należy nadmienić, że fazy leczenia nigdy nie trwają dłużej niż dziewięć miesięcy (pomijając przy­ padek zęba). Doświadczenie pokazuje również, że długo utrzymujące się konflikty (np. 2 lata) dla porównania mają raczej krótsze fazy leczenia (np. 5 miesięcy). Z drugiej strony konflikty trwające krócej (np. czas trwania w minutach) mają dłuższą fazę leczenia (np. ponad kilka dni). Zatrzymanie masy konfliktowej Jeśli w sferze mózgu (substancja biała i kora), po jego obu stronach wystąpią konflikty, co określane jest jako zespół czynników mózgowych wzajemnie na siebie oddziałujących, wówczas zatrzymuje się masa konflik­ towa. Oznacza to, że zmiany komórek zachodzące w narządzie i w mózgu występują z mniejszą intensywno­ ścią, jednocześnie reakcje lecznicze są mało efektywne. Masa konfliktowa w jednej półkuli mózgowej przecho­ wuje masę konfliktową po jego drugiej stronie, w odniesieniu do reakcji organicznej. Widoczne jest to w fazie leczenia np. zawał serca przebiega mniej dramatycznie, niż bez zespołu czynników wzajemnie na siebie od­ działujących. Dlatego też w zespole czynników wzajemnie na siebie oddziałujących powstają silniejsze reakcje psychiczne, które można zaobserwować w postaci depresji, manii, schizofrenii czy też stanów lękowych.

47

Szyny konfliktu W momencie zaistnienia konfliktu powstają tzw. „szyny konfliktu". W przypadku każdego ważnego przeży­ cia człowiek dostrzega również tło towarzyszące całej sytuacji konfliktowej. Wspomniane okoliczności współwystępujące zostały nazwane szyną. Poprzez nawracanie takich samych lub podobnych okoliczności towarzyszą­ cych, konflikt, jak również cały program ratunkowy może się odnowić. Powstająca szyna w momencie konfliktu pozostaje zawsze niewidocznie obecna w naszej podświadomości. Bodźce aktywizujące szyny konfliktu: - występująca ponownie sytuacja konfliktowa lub podobna sytuacja; - powrót w określone miejsca, które miały do czynienia z konfliktem; - ludzie i zwierzęta, które miały do czynienia z konfliktem podobnie się zachowują, mówią i spoglądają; - przedmioty i pomieszczenia; - artykuły spożywcze, które miały do czynienia z konfliktem, lub te, które w danym momencie zostały zje­ dzone; - określone związki chemiczne w artykułach spożywczych bądź przedmiotach, które zostały dotknięte; - pyłki, roztocza (np. jeśli konflikt powstał w łóżku lub w domu); - określone myśli, które towarzyszyły konfliktowi; - określone uczucia, które występowały podczas konfliktu; - łzy, które mogą prowadzić do pobudzenia szyny konfliktu; - określone działania człowieka (np. określone ruchy dłoni, barwa głosu); - warunki pogodowe (pory roku); - sytuacje, które świadomie czy też nieświadomie przypominają o konflikcie; - wiadomości; - określone słowa, zdania, które mają do czynienia z tematem konfliktu; - i wiele więcej. Szyny, które sq wywołane pięcioma zmysłami: Szyna optyczna: określone kolory i formy (czerwony dywan); Szyna akustyczna: określone dźwięki, systemy alarmowe (pies Pawłowa: dzwonek); Szyna sensoryczna: szklanka mleka, trzymana w ręce w chwili konfliktu określone materiały, dotykane w chwili konfliktu; Szyna węchu: perfumy kobiety, określony zapach ciała; Szyna smaku: smak jabłka lub orzecha. Wszystkie możliwości ww. mogą zamanifestować się równocześnie w Szynach, w zależności od Konfliktu, reakcje występują w Psychice - Mózg (układ nerwowy) narządy stają się natychmiast aktywne. G raficzny przebieg szyny konfliktu i powstawanie alergii

Konflikt związany z rozłąką, z towarzyszącymi okolicznoś­ ciami np. konflikt z: - pyłki - pszenica - truskawki Powstanie szyny w momencie wstrząsu konfliktowego: np. szyna pyłków (alergia na pyłki)

Ponowny kontakt z pyłkami bez sytuacji konfliktowej:

48

Stosunek wielkości guzów Zmiana stosunku wielkości guzów na narządach sterowanych przez stary móza w pojedynczych fazach Ten przebieg pokazuje stosunek wielkości tkanek sterowanych przez stary mózg. Są to najczęściej tkanki gruczołowe. Zarys dotyczący tkanek starego i nowego mózgu znajdą Państwo na stronie 89.

k+ Rozrost guza

Nowe zdrowie

Guz zaczyna rozrastać się od 2 fazy. W 3 fazie natomiast staje się on coraz większy. Szybkość wzrostu zależy przede wszystkim od intensywności konfliktu. Z chwilą rozwiązania konfliktu guz zaczyna się rozpadać w stanie zapalnym. Przy tym na początku trochę nabrzmiewa. Często guzy widoczne są dopiero w 5 fazie, kiedy to zaczynają sprawiać ból oraz stają się jeszcze większe w wyniku stanu zapalnego i obrzęku. Z fazą kryzysu zdro­ wienia guz zmniejsza się znacznie, natomiast otaczająca go tkanka zabliźnia się (faza zabliźniania/faza tkanki łącznej). W 9 fazie guz uległ całkowitemu rozpadowi, przy czym w otaczającej go tkance może pozostać lekki stan zabliźnienia. Zmiana stosunku wielkości guzów na narządach sterowanych przez nowy móza w pojedynczych fazach Poniższy przebieg pokazuje stosunek wielkości tkanek sterowanych przez nowy mózg. Są to tkanki powstałe z mezodermy (substancja biała mózgu) i tkanki nabłonka płaskiego (kora mózgowa).

V Nowe zdrowie

k-

9|

k+ mmmm* Konflikt

Obrzęk zdrowienia

* J. V j2 r

Redukcja obrzęku

49

Od fazy 2 dotknięte komórki zaczynają się rozpadać. W fazie 3 rozpad komórek postępuje coraz dalej. Z chwilą rozwiązania konfliktu rozpoczyna się proces zdrowienia (odbudowa komórek, niekiedy tworzenie się guza), z lub bez stanu zapalnego tkanki. Obrzęk zwiększa się, aż do fazy kryzysu zdrowienia. Wtedy, w fazie 7, obrzęk zgczyng się zmniejszgć i guz jest przeksztgłcgny w tkankę łączną. W fazie 9 mogą pozostać włókniste guzy, które w tej fazie nie tworzą podziału komórek i pod względem histologicznym zostałyby zdiagnozowane jako „niezłośliwe".

Paradoksalna reakcja leczenia

Reakcje wegetatywnego systemu nerwowego: Układ współczulny (faza konfliktowa) i Układ Vagus/nerw błędny (faza regeneracji) Wszystkie zaprezentowane grafiki przebiegu konfliktu zamieszczone w tej książce są, pod względem faktycz­ nej aktywności wegetatywnego systemu nerwowego, mocno uproszczone. W rzeczywistości sposoby działania układu współczulnego i nerwu błędnego są o wiele bardziej skomplikowane. Przede wszystkim nie przebiegają one w istocie jeden po drugim, lecz jednocześnie. Układ współczulny i nerw błędny jednocześnie są mniej lub bardziej aktywne. Poniższa grafika, szczególnie w fazie 1 (przed konfliktem), pokazuje przemienną aktywność układu współczulnego i nerwu błędnego. Obydwa jednocześnie są bez przerwy aktywne, jednak w miarę po­ trzeby o różnej intensywności działania.

Od momentu tego konfliktu (faza 2) grafika pokazuje paradoksalną reakcję leczenia. Pojęcie to rozwinęło się, gdyż zaobserwowano nielicznych pacjentów, którzy w sytuacji konfliktowej mieli objawy wagotonicznej fazy leczenia. Sensownym byłoby wówczas podzielenie, w BioLogicznej Wiedzy Leczniczej, symptomów na sympatykotonczne i wagotoniczne (patrz wykaz przebiegu konflikt-na rząd, punkt 3, 5 i 7). Dzięki odkryciu paradoksalnej reakcji leczenia stało się jasne, że wagotoniczne objawy mogą wystąpić również w fazie konfliktowej. Zaobser­ wowałem to na przykładzie migreny, która jest objawem wagotonicznym konfliktu związanego ze strachem lub omdleniem. (Patrz: strona 304). W celu lepszego zrozum ienia problemu poniżej przedstawiony jest przykład: Uczestnik szkolenia opowiedział, że jego żona i on sam stale mają migrenę. Jednak oboje w sytuacji konfliktowej reagują inaczej. ON: Kiedy przydarzy mu się sytuacja (strach frontalny), w której czuje się przeciążony, nie jest pewny, czy da sobie z nią radę. W takich przypadkach próbuje zrobić wszystko, aby móc daną sytuację opanować - walczy. Kiedy udaje się mu pokonać ten stan, wówczas ma atak migreny.

50

ONA: W sytuacji strachu frontalnego czuje się bezradna, przeciążona, sparaliżowana. Gdy próbuje uporać się z nadmiarem wymagań lub jeśli jest bliska poddania się, dostaje migreny. Migrena jest wtedy możliwością wy­ cofania się z danej sytuacji przez immobilizację. Jak należy wyjaśnić fakt, że kobieta dostaje migreny, podczas sytuacji przeciążenia (strachu frontalnego), mimo, że migrena jest objawem wagotonicznym? Obserwacja reakcji układu współczulnego i nerwu błędnego udziela nam wyjaśnienia: W sytuacji konfliktowej układ współczulny zostaje aktywizowany. Badania nad systemem nerwowym poka­ zują, co prawda, że w sytuacjach konfliktowych, które wydają się być bez wyjścia, jednocześnie również nerw błędny staje się aktywny, aby przyhamować nadmierną sytuację stresową. Oto moie przemyślenia na ten temat: Jeśli mężczyzna w sytuacji strachu frontalnego pozostaje aktywny, „walczy" dalej i próbuje przezwyciężyć sytuację, jego układ współczulny pozostaje bardziej aktywny. Przywspółczulna/wagotoniczna immobilizacja nie ma wtedy miejsca. Wagotoniczna reakcja rozwiązania (migrena) ma więc miejsce dopiero wtedy, gdy przezwy­ cięży sytuację strachu frontalnego. Natomiast wspomniana żona nie może zgromadzić w sobie tyle sił w sytuacji strachu frontalnego, które dałyby jej nadzieję, że podoła. Nadal jest w stresie. Jednocześnie nerw błędny jest wówczas bardziej aktywny i zmusza ją do mobilizacji. Pod względem tra u mato logicznym można porównać to z odrętwieniem (Freeze). W stanie Freeze układ współczulny i nerw błędny są równocześnie aktywne. Można to zaobserwować na ilustra­ cji (poprzednia strona), na dużej niebieskiej powierzchni fazy 3 oraz dużej czerwonej powierzchni fazy 5. Ową wagotoniczną aktywność, wyciągniętą w fazę konfliktową, nazywam paradoksalną reakcją lecze­ nia z wagotonicznymi objawami. Dana tematyka w tej książce została opisana jedynie na przykładzie migreny. To samo może wystąpić rów­ nież przy wszystkich innych konfliktach, np. przy konflikcie związanym z rozłąką i wynikającymi z tego objawami atopowego zapalenia skóry, co mogłem dość często obserwować.

3 . T rze c ie p ra w o n a tu ry Ewolucyjny porządek narządów Narządy lub tkanki układają się zgodnie z biologiczną ewolucją i przynależnym do tego rozwojem mózgu. Każda tkanka i każda część narządu jest sterowana określoną częścią mózgu, który rozwinął się z biegiem ewo­ lucji. Każda część mózgu ma określone funkcje sterujące, odpowiednio do funkcji poszczególnych narządów. Przez to możliwa jest zróżnicowana diagnostyka oraz dokładniejsze przyporządkowanie objawów. Zarys k + i k Określone narzqdy

Faza 3

Faza 5 i 7

Stary mózg

mOM ESi Sródmózgowie (fioletowy) mięśnie gładkie

Móżdżek (pomarańczowy) skóra właściwa, tkanki podskórne

k+ oraz nasilenie funkcji

k_ regeneracja funkcji

różne sposoby funkcjonowania. k+ lub nasilenie funkcji

różne sposoby funkcjonowania k - lub regeneracja funkcji

k+ i nasilenie funkcji

kregeneracja funkcji

k - „zmniejszenie funkcji"

k+ „poprawa funkcji"

k - „Poprawa funkcji"

k+ i niekiedy przejściowe ogranicze­ nie funkcji

funkcja dodatnia

regeneracja funkcji

Nowy mózg

Biała substancja mózgu (czerwony) kości, mięśnie, zęby

Kora mózgowa (żółty) naskórek

Kora mózgowa + (zielony) okostna, nerwy, narządy zmysłu

Narządy sterowane przez stary mózg w sytuacji konfliktowej mogą tworzyć k+ oraz nasilenie funkcji. W za­ leżności od ogólnych okoliczności może mieć również miejsce tylko jedno nasilenie funkcji, bez k+ , tj. bez guza.

51

Ewolucja, narządy, mózg Na podstawie rozwoju mózgu można wyjaśnić rozwój gatunkowy istot żyjących oraz porządek pojedynczych tkanek narządów. Pień mózgu, śródmózgowie i móżdżek łącznie są nazywane starym mózgiem, ponieważ po­ wstały na najwcześniejszym etapie historii ewolucji. Mózg z substancją białą i korą powstały dopiero później i dlatego nazywane są nowym mózgiem. Poniżej znajdą Państwo (uproszczony) chronologiczny rozwój, począwszy od mózgu, rozwoju gatunkowego istot żywych i przynależnych do tego biologicznych konfliktów. Pień mózgu (P M ) i śródmózgowie (SM ) Prosta istota żyjąca na najwcześniejszym etapie rozwoju życia żyła w wodzie. Składała się ona głównie z przewodu pokarmowego z tkanką gruczołową (PM) i gładką muskulaturą dla perystaltyki jelit (SM). Głównie chodzi tu o przyjmowanie, trawienie i wydalanie pożywienia. Ruch odbywa się zasadniczo poprzez poruszanie się wody. Odpowiednie konflikty odnoszą się przez to do pożywienia (kawałek). Ważne jest, aby przeżyć. Konflikt związany z kęsem i konflikt egzystencjonalny. M óżdżek (M ) Zycie wodne przemieszcza się coraz bardziej na ląd. Potrzebne są dodatkowe warstwy naskórka, skóra wła­ ściwa (Korium), otrzewna, opłucna żebrowa, osierdzie, opony mózgowe, aby przede wszystkim chronić przed zagrażającymi istotom żyjącym: kamieniami, nasłonecznieniem, wysuszeniem i innymi niebezpieczeństwami. Z tego względu konflikty służą ochronie własnej nietykalności (konflikty zeszpecenia, konflikty ataku, kon­ flikt związany ze wstrętem). W skórze właściwej znajdują się również gruczoły łojowe i gruczoły potowe. Na tym etapie ewolucji na lądzie rozwija się także życie ssaków. Dlatego z gruczołów potowych rozwijają się gruczoły sutkowe, które są tak samo sterowane przez móżdżek. Określone konflikty związane z piersią to przede wszystkim konflikty związane z troską. Biała substancja w mózgu (SB) Zycie na lądzie wymaga innych możliwości ruchowych niż w wodzie. W tym celu kształtuje się zróżnicowany aparat ruchowy z kośćmi, mięśniami, ścięgnami czy też więzadłami. Ponieważ ruch, siła fizyczna i wzrost są związane z pewnością siebie, jak również z konfliktem związanym z samooceną oraz sprawnością ówczesnych istot żyjących, napotykamy tutaj na konflikt związany z poczuciem własnej wartości, jak również konflikt niewystarczającej wydolności i sprawności. Kora mózgowa (K M i K M + ) Ewoluuje rozwój socjalny wśród istot żyjących, rozwijają się struktury wspólnotowe, struktury stadne, za­ chowania terytorialne i seksualne. Wrażliwa skóra zewnętrzna (nabłonek płaski) ma tutaj centralne znaczenie - rośnie przez otwory do wnętrza ciała i od wewnątrz wykłada tam różnorodne organy. Określonymi konfliktami są wówczas: konflikt związany z rozłąką, konflikt o terytorium i konflikt zwią­ zany z seksualnością czy z postrzeganiem. Niezastosowanie pojęcia „listki zarodkow e" Proszę zauważyć, iż nie wykorzystałem podziału na trzy listki zarodkowe dr. Hamera. Podziału tkanek doko­ nam z zastosowaniem różnych części mózgu (grupy kolorów). Z mojego punktu widzenia było to konieczne, ponieważ dr Hamer inaczej definiuje pojęcie „listków zarodkowych", niż ma to miejsce w medycynie kon­ wencjonalnej, co doprowadziło do wzburzenia, umożliwiając jednocześnie szanse krytyki. Dr Hamer definiuje listki zarodkowe według przyporządkowania mózgu lub pokrewieństw tkanek. Medycyna konwencjonalna na­ tomiast definiuje listki zarodkowe z obserwacji, z jakiej warstwy zarodka pojedyncze narządy kiełkują w przy­ padku embriona. Definiowanie różnych grup oraz sposobów reakcji za pomocą pojęcia listka zarodkowego, jest według mnie zbędne. Poprzez podział na sześć różnych „części mózgu" i sześć różnych grup kolorów powstaje jeszcze lepszy, przede wszystkim pod względem koloru, spójny zarys, niż podział listków zarodkowych według dr. Hamera.

Główne zasady sześciu grup Poniższy zarys pomoże Państwu lepiej zrozumieć główne zasady pojedynczych grup. W każdej grupie znajdą Państwo również specjalne objawy, diagnozy i guzy tak, aby w przyszłości mogli Państwo łatwiej przyporządko­ wać objawy do tkanek i konfliktów. T kanka pnia mózgu (tkanka gruczołowa) - niebieska - (k + i f + / k - i f - ) Tkanki sterowane przez pień mózgu to przede wszystkim tkanki gruczołowe. W fazie konfliktu reagują one k+ i nasileniem funkcji, tj. podnoszą wydajność ich produkcji. Pod względem diagnostycznym jest to widoczne w określonych sytuacjach w nadczynności organu. Do tego podwyższa się wskaźnik podziału komórek, przez co dochodzi do namnożenia komórek, co może zostać zdiagnozowane jako guz. Po rozwiązaniu konfliktu docho­ dzi do rozpadu komórek i do regeneracji funkcji. Poniżej znajdą Państwo dalsze objaśnienia. Faza konfliktowa (faza 3)__________________________________________________________________ k + i/lub nasilenie funkcji Możliwe objawy i diagnozy: • nadczynność (np. tarczycy), zaburzenia trawienia („nieregularność", „zaburzenia"); • rak, nowotwór złośliwy (guz tkanki gruczołowej; rak może składać się również z tkanki nabłonka pła­ skiego, patrz KM); • gruczolak (guz tkanki gruczołowej), gruczolak złośliwy, potworniak (guz komórek rozrodczych). Faza regeneracyjna (faza 5 i 7)____________________________________________________________ k - i/lub regeneracja funkcji lub przejściowe ograniczenie funkcji wywołane stanem zapalnym Możliwe obiawy i diggnozy: • zapalenie lub stan zapalny guza, rozpad guza; • grzyby, gruźlica (TBC) i bakterie to zarazki z grupy pnia mózgu; • serowacenie, ropienie (ropienia zachodzą w grupie w niebieskiej, pomarańczowej i czerwonej); • ropienia mogą być częścią procesu rozpadu; • krwawienie (faza 5) i bóle (tylko częściowe) mogą być częścią procesu rozpadu; • zwapnienie (faza 7). Wapno jest w określonych przypadkach przydatne do neutralizowania kwaśnego środowiska w przypadku stanów zapalnych. Przy rozpadzie komórek tworzą się puste przestrzenie (jamy), co przez odkładanie się wody może prowa­ dzić do powstania torbieli.

Sympatykotonia ból głowy, dreszcze, zanikanie obrzęku Zdrowie stany resztkowe, zabliźnienie, zwapnienie, pusta przestrzeń, niekiedy torbiele

nadczynność (np. tarczyca Potrzeba przeżycia lub zaburzenia trawienia, możliwość utrzymania guz, rak, nowotwór złośliwy, siebie i innych gruczolak, gruczolakorak, potworniak

8A t

Iny nie,

Konflikt „nie mó c przyjąć kęsa", konflikt egz] 'stencjalny, konflikt o strach zw iązany ze śmiercią

j bakterie, grzyby, krwawienie, bóle,

śloach powiązane z powstaniem cyst

53

Faza 9 Zabliźnienia, zwapnienia, puste przestrzenie i torbiele (przez gromadzenie się wody m.in. przez konflikty kanalika zbiorczego nerek) mogą utrzymywać się również po zakończeniu program ratunkowego. Tkanka śródmózgowia (mięśnie gładkie) - fioletowy - (k + i f + / k - i f - ) Mięsień gładki jest sterowany przez śródmózgowie. W przypadku konfliktu dochodzi do nasilenia funkcji rytmicznego skurczu mięśni w danym miejscu. Dokładniejsze informacje na ten temat znajdą Państwo przy opisie poszczególnych narządów. Faza konfliktowa (faza 3) Możliwe objawy i diagnozy: • Nasilenie funkcji (objawowo jednakże częściowe ograniczenie funkcji); • Namnożenie komórek/tworzenie się nowotworu (z reguły mięśniaki: guzy z tkanki muskulatury pła­ skiej). Faza regeneracyjna (faza 5 i 7) Możliwe obigwy i diggnozy: • Regeneracja funkcji lub przejściowe ograniczenie funkcji; • k-/rozpad guza/rozpad mięśniaka. Kryzys zdrowienia (Faza 6) Kryzys zdrowienia ponownie ma działanie sympatykoniczne. Pojawiają się zatem ponownie objawy sympatykonicznej fazy 3. W kryzysie zdrowienia są one najczęściej bardziej intensywne. Może to okazać się na przykład kolką (błona mięśniowa jelita) lub w przypadku przedsionka serca, intensyfikacją rytmu (częstoskurcz przedsionka, migotanie przedsionka).

jdkkcjajiftitftick

Potrzeba poruszania lub trzymania

objawowo częściowe ograniczenie funkcji, intensyfikacja rytmów niekiedy k mięśniak guz mięśnia gładkiego

Konflikt związany z niemożnością porusza nia lub trzymania

Kolki intensyfikacja rytmów Zdrowie stany resztkowe zabliźnianie

Tkanka móżdżka - pomarańczowy - (k + i f + / k - i f -) Móżdżek steruje kilkoma gruczołami. Są to gruczoły sutkowe, gruczoły potowe, gruczoły łojowe, gruczoł woskowinowy. Inne tkanki, takie jak skóra właściwa, opłucna, otrzewna spełniają przede wszystkim funkcję ochronną i poprawiają ruchliwość oraz przesuwalność narządów. W fazie konfliktowej tkanki te namnażają komórki, aby lepiej pełnić funkcję ochronną. W fazie rozwiązania konfliktu namnożenie komórek ulegnie po­ nownemu rozpadowi. Faza konfliktowa (faza 3) Nasilenie funkcji i/lub pomnażanie komórek/tworzenie guza. Możliwe obiawy i diagnozy: • rak (ogólne określenie guza, który w medycynie konwencjonalnej określony jest jako „złośliwy"); • śródbłoniak (guz z mezodermalnej tkanki/średni lisłek zarodkowy, np. międzybłoniak opłucnej); • gruczolak (guz z tkanki gruczołowej); • nowotwór złośliwy (gruczolakora); • czerniak (guz pochodzący ze skóry właściwej, w określonych sytuacjach również czerniak złośliwy, jeśli nie zawiera pigmentu); • nerwiak, neurofibroma, nerwiakowłókniak. Faza regeneracyjna (faza 5 i 7) Regeneracja funkcji/przejściowe ograniczenie funkcji Możliwe obiawy i diagnozy: • zapalenie; • stan zapalny guza, zespół ostrego rozpadu guza; • gruźlica; • ropienie; • zwapnienie.

Potrzeba bycią nietkniętym lub żeby inni byli nietknięci

k+ Funkcje dodatnie nadczynność, guz, rak, nowotwór złośliwy, gruczolak, gruczolakorak, międzybłoniak

[2 J H | Konflikt związany z atakiem konflikt związany z zeszpeceniem konflikt związany ze wstrętem konflikt związany z troską

Sympatykotonie ból głowy, dreszcze, zanikanie obrzęku

Zdrowie stany resztkowe, zabliźnienie, zwapnienie, pusta przestrzeń, niekiedy torbiele

-8 r Ustępujący stan zapalny k¡Zabliźnienie, zwapnienie, Rozpad guza, tworzenie się ¡pustej obniżenie funkcji t przestrzeni w określo­ stan zapalny, nych sytuacjach stan zapalny guza, bakteisię. grzyby powiązane z powstaniem cyst krwawienie, bóle, ropień

55

Tkanka substancji białej w mózgu - czerwony - (k - i f - / k + i f + ) Do narządów sterowanych przez substancję białą w mózgu należą na przykład kości i mięśnie. Zapew­ niają one organizmowi stabilność i umożliwiają wykonanie ruchów. W przypadku konfliktu tkanki te tworzą k a w fazie rozwiązania konfliktu ponownie k+ . Wówczas w fazie 9 tkanki te mogą być bardziej krzepkie i bardziej wydajne niż wcześniej, dlaczego też ważne jest, aby rozumieć sens reakcji narządów w czasie trwania progra­ mu ratunkowego. Faza konfliktowa (faza 3) Funkcja ujemna i/lub - . Polepszenie przepływu w naczyniach limfatycznych i tętnicy. Możliwe objawy i diagnozy: • zanik kości, „przerzuty" osteolityczne, rozpad mięśni, stan osłabienia. Faza regeneracyjna (faza 5 i 7) k-f- i regeneracja funkcji - nasilenie funkcji i zmysł biologiczny dopiero w fazie 9. Możliwe objawy i diggnozy: • zapalenie - podwyższona przemiana materii powiązana ze zwiększeniem ukrwienia i przegrzaniem, ważna dla odbudowy komórek; • bóle - są ważne, aby dotknięta tkanka nie została przeciążona, co mogłoby ujemnie wpłynąć na proces regeneracji; • stan zapalny guza; • mięsak (guz tkanki kostnej); • włókniak (guz tkanki łącznej), Lipoma (guz tkanki tłuszczowej); • mięśniak (guz tkanki poziomej muskulatury); • szpiczak (guz szpiku kostnego); • mięśniakomięsak (guz tkanki łącznej i tkanka mięśniowa); • złośliwy nowotwór gruczołów chłonnych (nowotwór węzłów chłonnych); • guzy i torbiele jąder, jajników, miękisz gąbczasty nerek, kora nadnerczy; • białaczka, choroby krwi; • gruźlica, ropienie, zwapnienie; • regeneracja funkcji/przejściowe ograniczenie funkcji/nasilenie funkcji dopiero w fazie 9.

Potrzeba bycia sprawnym i wydajnym oraz utrata własnej wartości

IZM

Sympatikotonia ból głowy, dreszcze, k+ zanikanie Tworzenie obrzęku » " k się guza, obrzęk I w fazie zdrowie- l nia, stan zapalny, \ martwica, zaburzenia bakterie, ropnie- \ hematopoeza nj6f krwawienie, ________ bóle______

Konflikt związany z samooceną konflikt związany z wydajnością konflikt związany z przeciążeniem

Zdrowie stany resztkowe zabliźnienie, zwapnienie w niektórych sytuacjach ograniczenia ruchowe i ból resztkowy

-a T Mięśniak, mięśniak | złośliwy, szpiczak, mięsak, włókniak, lipom m chłoniak, białaczka, cho­ roby szpiku kostnego, choroby krwi, tworzenie si^torbieli

Ustępujący sta zapalny, tworzenie pi przestrz zwapnieni zabliźnianie cyst

Tkanka kory mózgowej - żółty - (k - i f + / k + ) Duża ilość tkanek kory mózgowej to kanaliki wyprowadzające produkujących gruczołów, mających za zada­ nie wyprowadzanie wydzieliny. W przypadku konfliktu tworzą k-. Dzięki temu zapewniony jest lepszy przepływ, potrzebny w szczególnym przypadku konfliktowym. W fazie rozwiązania konfliktu zanik komórek, powstały przez k-, jest ponownie naprawiany i wypełniony nowymi komórkami (k+). Faza konfliktowa (faza 3) k+ Poprawa funkcji przez poszerzenie przepływu kanałów. Faza regeneracyjna (faza 5 i 7) k+ i regeneracja funkcji/ przejściowe ograniczenie funkcji. Możliwe obiawy i diagnozy: • zapalenie (najczęściej zapalenie „wirusowe"); • obrzęk związany ze zdrowieniem, obrzęk związany z regeneracją; • niedrożność naczyń (przez k+ i obrzęk związany ze zdrowieniem oraz ewentualnie zwapnienie, które właściwie powinno służyć stabilizacji); • powstawanie nowotworu; • nowotwór złośliwy (guz tkanki nabłonka płaskiego lub tkanki gruczołowej, zob: pień mózgu i móżdżek); • nowotwór złośliwy nabłonka płaskiego; • mikrozwapnienie/zwapnienie; • powstawanie torbieli (torbiele mogą powstać, gdy dojdzie do zamknięcia naczyń i zbiera się za nimi wydzielina); • powstawanie kamieni (przykładowo w kanałach żółci wątrobowej, miedniczce nerkowej, pęcherzu i w kanałach trzustki); Faza 7 • zmniejszenie i otorbienie guzów; • zabliźnienie; • zwłóknienie/włókniak: (nowotwory nabłonka płaskiego zmniejszają się w fazie 7 i odkładają tkankę łączną). Kryzys zdrowienia (faza 6) Kryzysy zdrowienia kory mózgowej są najistotniejsze ze wszystkich grup. Zalicza się do nich na przykład zawał serca.

Sympatykotonia wydalenie kamienia, kolki, niedrożność żył, kryzysy narządów, kryzys mózgu, wydalanie obrzęku Potrzeba kontaktu, wspólnoty, seksualności, terytorium

k„Funkcja dodatni" poprawa przepływu, choroba wrzodowa

k+ Obrzęk zdrowienia, stan zapalny Powstanie guza guz z ogniwami zapalnymi, nowotwór złośliwy j (nabłonek płaski} „wirusy", krwcg w ie n ia

Konflikt związany z rozłąką konflikt związany z rewirem konflikt seksualnypo części bóle tworzenie się kamieni . powstawanie torbieli

Zdrowie stany resztkowe, niekiedy guz resztkowy, zabliźnianie, gromadzenie się wapna

Zmniejszenie obrzęku, zabliźnianie/zwłóKnienie, zmniejszenie się guza, zagnieżdżenie się/włókniak, zwapnienie/mikrowapno

Kora mózgowa + tkanka - zielony - ( f - /f + ) Tkanki te reagują wyłącznie poprzez osłabienie funkcji w fazie konfliktowej, a także poprzez regenerację funkcji w fazie rozwiązania konfliktu. Wyjątkowo nie odbywa sie przy tvm odbudowa komórek lub ich rozpad. Faza konfliktowa (faza 3) Osłabienie funkcji Możliwe obiawy i diagnozy: • paraliże; • niedobór insuliny, niedobór glukagonu; • ograniczenie zdolności postrzegania; • i wiele więcej. Faza regeneracyjna (faza 5 i 7) Możliwe obiawy i diagnozy: • regeneracja funkcji, przejściowe ograniczenie funkcji. Kryzys zdrowienia (faza 6) • atak epilepsji (drżenie, drgawki); • astma; • zanik słuchu. Tkanki należące do zielonej grupy są bardzo zróżnicowane i dlatego trudniej je zredukować do kilku pod­ stawowych zasad. Zarys dotyczący różnych sposobów reakcji znajdą Państwo poniżej:

jó|

Potrzeba umiejętności postrzegania, poruszania się ...

Napad epileptyczny, drgawki, astma, przejściowy zanik słuchu Brak k+ Brak kFunkcja ujemna niedoczynność

Regeneracja funkcji, połączona częściowo z ograniczeniem funkcji

j p Konflikty wizualne konflikty związane ze słuchem konflikty związane z motoryką

Zdrowie ewentualnie stany resztkowe lub ograniczenia

m m ........ Stan zapalny, „wirusy", i niekiedy bóle &

Unormowanie] funkcji M

9J

4

58

Graficzny zarys tkanek uporządkowanych odpowiednio do części mózgu Tkanka pnia mózgu w zarysie - niebieski ( k + /k - )

Płat przedni przysadki mózgowej Konflikt bycia za małym, aby otrzymać lub pozbyć się kęsa

Ucho środkowe i przewód Eustachiusza strona prawa i lewa Konflikt wynikający z niedocierania, bądź pominięcia części informacji

Gruczoł łzowy Konflikt związany z nieotrzymaniem lub pozbyciem się kęsa, ponieważ nie będzie on widziany lub widziany jest nie dość wyraźnie

Jama ustna i gardło strona prawa i lewa Konflikt wynikający z nieotrzymania, bądź odrzucenia kęsa posiłku

Gruczoł ślinowy Konflikt związany z brakiem możliwości oślinienia kęsa, otrzymania lub pozbycia się go

Tarczyca strona prawa i lewa Konflikt wynikający z nieotrzymania bądź odrzucenia kęsa posiłku, ponieważ osoba jest zbyt powolna

Komórki kubkowe oskrzeli Konflikt związany z brakiem możliwości strawienia odrobin powietrznych

Przytarczyce strona prawa i Konflikt wynikający z bądź odrzucenia kęsa niedoboru

Pęcherzyki płucne Konflikt związany ze strachem przed śmiercią

Przełyk Konflikt wynikający z możliwości przełknięcia

L

Gruczoły żołądka Konflikt związany z brakiem możliwości strawienia kęsa Rdzeń nadenercza Konflikt związany z silnym stresem nie do zniesienia

Gruczoł wątrobowy Konflikt wynikający z ućzucia skrajnego niedożywienia Dwunastnica j i Konflikt wynikający niemożności y ? strawienia kęsa posiłkli

Kanalik zbiorczy nerek Konflikt egzystencjonalny, konflikt uchodźca, konflikt związany z osamotnieniem

Trzustka Konflikt wynikający z kłopotów trawiennych

Jelito grube Konflikt „nie móc strawić kęsa" Trójkąt pęcherza moczowego (trigonum) liwy konflikt (podłość, świństwo)

Jelito cienkie Konflikt wynikający z strawienia kęsa posiłku Konflikt wynikający z niemożności przyswojenia wartości odżywczych z kęsa posiłku

Prostata Konflikt związany z męskością; Konflikt związany z potomkami

Wyrostek robaczkowy Konflikt wynikający z kłopotów ze strawieniem niestrawnych produktów

Penis Konflikf wynikający z brakiem możliwości penetracji z powodu zbyt suchej bądź wąskiej pochwy

Jądra \ Konflikt wynikający ze straty kogoś Jajniki Konflikt wynikający ze straty kogoś Błona śluzowa macicy i jajowody Konflikt związany z kobiecością

Gruczoł Bartholina Konflikt związany z suchością pochwy y y /

Błona śluzowa pochwy Konflikt związany brakiem możliwości dostania się (np. penisa, spermy, dziecka, tamponu) do wnętrza bądź na zewnątrz pochwy

59

Tkanka śródmózgowia w zarysie - fioletowy (f+ i k+ w fazie 3)

Śródmózgowie Mięśnie gładkie

i

Przedsionek serca (mięśnie gładkie) Konflikt związany z niemożnością przepływu krwi Konflikt związany z bólami

K

V

Mięśnie gładkie przewodu pokarmowego Konflikt związany z brakiem możliwości przemieszczania się trawionego pokarmu

Mięśnie gładkie dróg moczowych Konflikt związany z nietrzymaniem moczu lub niemożnością oddawania moczu

Tętnice i żyły mięśni gładkich Konflikt związany z brakiem możliwości przepływu krwi

Mięśnie gładkie macicy Konflikt związany z brakiem możliwości utrzymania ciąży bądź urodzenia dziecka

60

Tkanka móżdżka w zarysie - pomarańczowy (k + /k -)

Opony mózgowe Konflikt związany z atakiem na głowę Skóra powiek Konflikt związany z zobaczeniem czegoś nieprzyjemnego, brudnego, obrzydliwego; nie chcieć widzieć

Gruczoł woskowi nowy Konflikt związany z nieprzyjemnym uczuciem w uchu

Opłucna Konflikt związany z atakiem na klatkę piersiową

Skóra Konflikt związany uszkodzeniem, oszpeceniem, bądź naruszeniem integralności

Gruczoł piersiowy Konflikt związany z troską, konflikt związany ogniskiem domowym

Gruczoły potowe Konflikt związany oszpeceniem Skóra piersi Konflikt związany z oszpeceniem piersi Gruczoły łojowe Konflikt związany z wysuszeniem skóry

Osierdzie Konflikt związany z atakiem na mięsień sercowy Unerwienie skóry Konflikt związany z dotykiem; dotyk przestaje być wyczuwalny Sieć większa (Epiploon) Konflikt związany z jamą brzuszną

Otrzewna Konflikt związany z atakiem na jamę brzuszną i organy wewnętrzne

Im Moszna Konflikt związany z atakiem na genitalia

61

Tkanka biała substancja mózgu w zarysie - czerwony (k -/k + )

Mózg Konflikt związany z poczuciem własnej wartości

Mięśnie języka Utrata poczucia własnej wartości, niemożność wydobycia słów

Mięśnie strun głosowych Utrata poczucia własnej wartości mająca wpływ na głos

Zębina Utrata poczucia własnej wartości, brak możliwości gryzienia

Tkanka łqczna strun głosowych Konflikt związany z przeciążeniem głosu

Kości szczęki Poważny konflikt wynikający z niemożności gryzienia

Piersi Tkanka tłuszczowa i łączna Utrata poczucia własnej wartości powiązana z biustem Węzły chłonne Utrata poczucia własnej warti ści; brak możliwości pozbycia się czegoś nieużytecznego

Mięśnie serca poprzecznie prqzkowane Konflikt związany z przeciążeniem

Przepona Konflikt związany z brakiem możliwości dostatecznego

i

A

oddychania

Wewnętrzne ściany serca (Śródbłonek) Utrata poczucia własnej wartości z powodu niedostatecznej wydolności serca

Kora nadnerczy Konflikt wynikający z wyprowadzenia z równowagi i podążenia złą drogą

Kora nadnerczy Konflikt związany z wytrąceniem z równowagi i wyborem złej drogi

Śledziona Konflikt związany z krwawieniem do przewodu pokarmowego, związany ze zranieniem, uszkodzeniem tkanek wewnętrznych

Kości Utrata poczucia własnej wartości, konflikt związany z brakiem możliwości osiągnięcia wyniku Mięśnie Utrata poczucia własnej wartości, mająca wpływ na możliwości ruchowe bądź brak wystarczającej siły

Jqdra Konflikt związany ze stratą

Ściany tętnic Utrata poczucia własnej wartości, obszary ciała nie mogą być dostatecznie zaopatrzone Ściany żył Samo pogorszenie się jakości krwi, odrzucenie informacji płynącej z krwią

Moszna Konflikt związany ze stratą

Mięśnie macicy Konflikt związany z brakiem możliwości utrzymania ciąży

62

Tkanka kory mózgowej w zarysie - żółty (k -/k + ) Tutaj znajdą Państwo zarys spójnych, względnie ewolucyjnie podobnych tkanek kory mózgowej. Proszę po­ równać przedstawione tkanki i przynależne do nich konflikty, również z żółtym schematem mózgu kory mózgo­ wej (patrz strona 95). Proszę zauważyć, że określone regiony mózgu są powiązane z różnymi tkankami w róż­ nych narządach, ale dotyczy ich taki sam, czy też podobny konflikt. Poznanie tej zależności znacznie ułatwia uczenie się.

Pochodne łuku podniebienneao Tętnice i żyły mózgowe Tętnica szyjna Przewody łuków skrzelowych Przewody gruczołu tarczycy Łuki aorty M: Konflikt związany z lękiem frontalnym K: Konflikt związany z bezradnością

Przewody żółciowe Przewody trzustki Zołgdek (błona śluzowa odbytnicy) M: Konflikt związany ze strachem o terytorium V K: Konflikt związany z tożsamością

Naskórek i pochodne zewnętrznych partii skórny Włosy Spojówka/Rogówka oka Soczewki/Powieki Kanaliki wyprowadzajgce w piersi Usta, Język, Śluzówka nosa Konflikt związany w szczególności z separacją

Śluzówka krtani Śluzówka oskrzeli M: Konflikt związany ze strachem o terytorium • Konflikt związany z ogólnie pojętym strachem

Żyły i tętnice naczyń serca, ewentualnie łuki aorty M, K: Konflikt związany ze strachem o terytorium

Elementy układu moczowego Miedniczka nerkowa Cewka moczowa Błona śluzowo pęcherza Moczowody M, K: Konflikt związany z oznaczeniem terytorium Skóra w obszarach genitalnych Skóra penisa Moszna Obszar pochwy Szyjka macicy Konflikt związany z seksualną rozłąką

63

Kora mózgowa + tkanka - zielony (f-/Fn)

Wzgórze Konflikt związany z całkowitym samoodrzuceniem; Konflikt związany z poważą utratą osobowości

Siatkówka Konflikt związany z przerażeniem; Konflikty o podłożu wizualnym

Ucho - Kanały półkoliste - Równowaga Konflikt związany upadkiem; Konflikt związany z przewróceniem się bądź zobaczeniem kogoś upadającego

Ciało szkliste Konflikt związany z przerażeniem; Konflikty o podłożu wizualnym

Ucho wewnętrzne Konflikt związany ze słuchem „N ie ufam swoim uszom."

Przyzębie, dziqsto Konflikt związany z bólem zębów

I

l

\

/U

'

Komórki alfa trzustki Konflikt związany ze strachem i obrzydzeniem bądź przeciwstawianiem się czemuś

Okostna Brutalny konflikt związany z rozłąką; Konflikt związany z bólem

Komórki beta trzustki Konflikt związany ze strachem i obrzydzeniem bądź przeciwsta­ wianiem się czemuś

Motoryczne unerwienie mięśni Konflikt związany z ruchem

64

Praktyczne przykłady dla każdej z grup Poniższe przykłady pomogą Państwu lepiej zrozumieć BioLogiczną Wiedzę Leczniczą oraz przebiegające równocześnie połączenie konflikt-na rząd. Do poniższych przykładów dołączone są objaśnienia oraz ilustracje, które wspomogą zrozumienie tematu. Kolejność prezentowanych przykładów jest uporządkowana zgodnie z ewolucją, czyli rozpoczynając od pnia mózgu, aż po mózg. Przykład - pień mózgu - niebieska grupa Na przykładzie prostaty (gruczoł krokowy) można dobrze zrozumieć sposób reakcji narządów pnia mózgu w pojedynczych fazach:

Pień mózgu - prostata

1. Zdrowie i naturalna funkcja prostaty Prostata poprzez wytwarzanie płynu nasiennego bierze udział w prokreacji potomstwa. 2. Przykład - Sytuacja konfliktowa 54-letni pacjent przez ponad 30 lat prowadził własną firmę. Postanowił, że w wieku 56 lat przejdzie na emeryturę. Chciał, aby jego obaj synowie przejęli dobrze prosperującą firmę. Jego zamiarem było zapewnienie swoim synom dobrego finansowego startu w przyszłość, a także dzięki temu, że będą oni prowadzić rodzinną firmę, zagwarantowanie sobie opieki i pomocy synów na starość. Wywiad lekarski pokazał następujący konflikt: Cztery lata temu (pacjent był wówczas w wieku 52 lat) zapytał, swoich jeszcze studiujących synów, czy po studiach chcieliby przejąć firmę. Ku swojemu zdziwieniu obaj synowie odpowiedzieli „N IE ". Pacjent przeżył to jako konflikt związany z potomstwem. Nie odpowiadało to jego oczekiwaniom i życze­ niom. Objaśnienie: Powiększona prostata może produkować więcej wydzieliny nasiennej. Istnieje wówczas większa szansa na spłodzenie no­ wych potom ków przez pacjenta, którzy sprostaliby jego oczekiwaniom i ewentualnie zapewniliby pom oc w wieku em erytal­ nym. Odpowiadałoby to pierwotnem u biologicznemu znaczeniu konfliktu.

65

3. Faza aktywna konfliktu - sympatikotoniczna reakcja narządów Przez lata pacjent pogodził się z tym, że jego synowie nie przejmą rodzinnej korporacji. W dalszym ciągu sam prowadził firmę z zamiarem sprzedaży przedsiębiorstwa. Traktował to jako jedną z możliwości, jednakże nie najlepszą. I tak przez lata konflikt był niewątpliwie w dalszym ciągu lekko aktywny. Z czasem pacjent zaobserwował pojawiające się utrudnienia w oddawaniu moczu oraz konieczność wsta­ wania 1-2 razy w nocy do toalety. Nie odczuwał żadnych dolegliwości bólowych, co spowodowało brak jakich­ kolwiek działań związanych z podjęciem leczenia. Objaśnienie: W fazie aktywnej konfliktu, w przypadku osłabionego konfliktu, namnażają się kom órki (rozrost guza), co prowadzi do uszczerbków na zdrowiu. Jednak w tej fazie z reguły nie występuje jeszcze ból. Najczęściej pojawia się on dopiero w fazie zdrowienia.

4. Rozwiązanie konfliktu Wiosną było już oczywiste, że wkrótce jego starszy syn skończy studia. Wykorzystał, zatem okazję, żeby za­ pytać go jeszcze raz, czy mógłby jednak rozważyć przejęcie firmy. Syn zgodził się, co skłoniło pacjenta do kolej­ nej próby przekonania również swojego młodszego syna do zaangażowania się w działalność firmy. We wrześniu nastąpił moment, kiedy to naprzeciw niego, jako pierwszy przy biurku zasiadł starszy syn i oj­ ciec mógł wprowadzać go w pracę firmy. Syn szybko przyswoił wiedzę i obojgu udało się rozpocząć pomyślną współpracę. Ojciec mógł dzięki temu odetchnąć z ulgą i przez to dotrzeć do rozwiązania konfliktu. Objaśnienie: W niektórych przypadkach, ja k również w tym, rozwiązanie konfliktu rozpoczęło się w momencie, gdy syn faktycznie sie­ dział naprzeciw ojca w firmie. W innych sytuacjach rozwiązanie konfliktu może rozpocząć się już w chwili podjęcia decyzji zrobienia czegoś określonego. Ojciec m ógłby dotrzeć do fazy rozwiązania konfliktu, w momencie, kiedy syn na wiosnę p o ­ twierdził chęć przejęcia firmy. Tak się jednak nie zdarzyło.

5. Faza rozwiązania konfliktu A - wagotoniczna regeneracja narządów 1-2 tygodnie po rozwiązaniu konfliktu pacjent zaobserwował pojawienie się bólu w okolicach prostaty, jak również większe trudności przy oddawaniu moczu. Lekarz zdiagnozował u niego nowotwór prostaty, on sam jednak nie podjął dalszego leczenia. Znał związki przedstawione w BioLogicznej Wiedzy Leczniczej i wiedział, że guz w fazie zdrowienia ulegnie rozpadowi w postaci stanu zapalnego i bólu. 6. Kryzys zdrowienia Niezaobserwowany przez pacjenta. 7. Faza rozwiązania konfliktu B - wagotoniczna regeneracja narządów Pacjent w dalszym ciągu dbał o to, aby wprowadzenie syna do firmy przebiegało jak najsprawniej. Wiedział, że jest to kluczem do rozwiązania konfliktu i wyzdrowienia. W fazie 7, fazie włóknistego zabliźniania objawy z reguły ustępują. Tak też było w przypadku tego pacjenta. Objaśnienie: Istotne dla pacjentów w fazie zdrowienia jest to, że m ogą postrzegać objawy, jako reakcje zdrowienia. M ają siłę, aby prze­ trw ać ten czas, aż do m om entu ustąpienia objawów przez prawidłowy przebieg faz.

8. Koniec zmian uwarunkowanych konfliktem 9. Nowe zdrowie U pacjenta do dziś nie występują żadne dolegliwości.

66

Przykład - Śród mózgowie - grupa fioletow a Na przykładzie mięśni gładkich jelita możemy zrozumieć główne zasady narządów śródmózgowia. Zobrazuje to poniższa ilustracja.

Śródmózgowie - mięśnie gładkie jelita

Kryzys zdrowienia

Zdrowie

w \

Zatw ardzenie

Konflikt zwiqzany z niemożliwością poruszama się

Zdrowie

Konflikt-

1. Zdrowie i naturalna funkcja mięśni gładkich jelita Gładka błona mięśniowa jelita, przez jej napięcie i rozluźnienie (perystaltyka), jest odpowiedzialna za prze­ suwanie zawartości jelit. W fazie konfliktu zmienia swoją aktywność. 2. Przykład - Sytuacja konfliktowa 40-letni pacjent pożyczył znajomemu na rok 10 000 EURO, ponieważ ten popadł w kłopoty finansowe. Po upływie terminu pożyczka nadal nie została spłacona, natomiast znajomy coraz częściej unikał kontaktu z pa­ cjentem. Pacjent próbował, w sposób przyjazny i życzliwy porozmawiać z nim o pożyczce, był również gotowy na kompromis. Jednak kolega coraz bardziej się dystansował i zachowywał arogancko, zarozumiale. Kolejne nieudane próby rozwiązania problemu pacjent przeżył jako konflikt. Jest on związany z brakiem możliwości przesuwania się kęsa. 3. Aktywna faza konfliktu - sympatikotoniczna reakcja narzqdu Konflikt ten wpłynął na płaską błonę mięśniową jelita pacjenta, który cierpiał coraz bardziej na zatwardze­ nie i uczucie sytości. Objaśnienie: Płaska błona mięśniowa jelita charakteryzuje się tym, ze w fazie konfliktowej tylko w miejscu, w którym tkwi domniemany kęs/fragment, wykonuje więcej ruchów. W pozostałej większej części jelita ruchy te sq mniejsze. Powstały obraz objawów to właśnie zatw ardzenie.

Konflikt trwał przez kilka lat, także po tym, jak znajomy otrzymał pieniądze, kazał pacjentowi czekać na ich zwrot i traktował go lekceważąco. 4. Rozwiązanie konfliktu Pacjent miał dosyć całej sytuacji. Był pod coraz większą presją, ponieważ w danym momencie on sam także potrzebował pieniędzy. Usilnie nalegał na rozmowę ze znajomym, aż do momentu, kiedy ten mógł ostatecznie oddać pożyczone pieniądze. 5. Faza rozwiązania konfliktu A - wagotoniczna regeneracja narządów Jeszcze tego samego dnia pacjent zaobserwował bulgotanie w brzuchu, podwyższenie ciśnienia, aż w koń­ cu dostał biegunki.

67

Objaśnienie: W fazie zdrowienia, po rozwiązaniu konfliktu, praca całego jelita powoduje wzmożone ruchy tak, aby przez biegunkę wszystko, co utknęło w jelicie, zostało wydalone.

6. Kryzys zdrowienia W kryzysie zdrowienia nie zaobserwowano żadnych widocznych objawów. 7. Faza rozwiązania konfliktu B - wagotoniczna regeneracja narzqdów Biegunka trwała kilka dni i w przeciągu 2 tygodni wszystkie dolegliwości ustąpiły same. Objaśnienie: Z mojego doświadczenia fazy zdrowienia sq najczęściej krótsze niż fazy konfliktowe, p od warunkiem, że konflikt utrzymy­ w ał się bardzo długo. Szczególnie widoczne jest to w przypadku jelita.

8. Koniec zmian uwarunkowanych konfliktem 9. Nowe zdrowie Pacjent nie ma do dziś żadnych dolegliwości. Ta sytuacja wiele go nauczyła. Przede wszystkim poprawił swoje zdolności komunikowania się i dla dobra wszystkich może je lepiej wykorzystywać w przyszłości. Przykład - móżdżek - pomarańczowa grupa Na przykładzie otrzewnej można zrozumieć zasadę narządów sterowanych przez móżdżek. Poniższa ilustra­ cja idealnie obrazuje tę zasadę. M óżdżek - otrzewna

6j k+

Zdrowie

Zdrowie

Wzrost guza Na otrzewnej

9i Sm k-

k-

Konflikt związany z atakiem na przestrzeń brzuszną

1. Zdrowie i naturalna funkcja otrzewnej Funkcją otrzewnej jest ochrona narządów w jamie brzusznej. 2. Sytuacja konfliktowa U pewnego pacjenta, przez odpychający i podstępny konflikt, rozwinął się guz odbytnicy. Ograniczał on przejście stolca. Lekarze poinformował go, że musi poddać się operacji, w innym przypadku guz będzie rósł dalej i może się to skończyć śmiercią. Pacjent przeżył groźbę operacji jako atak przeciwko jamie brzusznej, zagrożenie dla jamy brzusznej. Objaśnienie: Konflikt związany z atakiem spowodował rozpoczęcie namnażania się kom órek (powstawanie nowotworu) w otrzewnej, którego biologiczno-pierwotnym znaczeniem była ochrona przed atakiem.

68

3. Aktywna faza konfliktu - sympatikotoniczna reakcja narządu Początkowo pacjent bronił się przed operacją, jednak w końcu, za namową lekarza, zgodził się na zabieg. 4. Rozwiązanie lub częściowe rozwiązanie konfliktu Operacja się odbyła, a guz jelita został usunięty. Jednak w tym czasie stwierdzono u pacjenta guzy na otrzewnej, które lekarz określił jako przerzuty. Z powodu ich znacznej ilości nie zostały zoperowane. 5. Faza rozwiązania konfliktu A - wagotoniczna regeneracja narządu Pacjent doszedł do siebie po operacji, jednak w międzyczasie rozwinęło się zapalenie otrzewnej. Nocą za­ czął się pocić i zaobserwował u siebie stan podgorączkowy. Objaśnienie: W wyniku przebytej operacji, konflikt związany z atakam i w kierunku jam y brzusznej został rozwiązany. Zgodnie z drugą główną zasadą, następstwem był stan zapalny oraz towarzyszący m u rozpad pozostałych guzów na otrzewnej.

6. Kryzys zdrowienia Niezaobserwowany przez pacjenta. 7. Faza rozwiązania konfliktu B - wagotoniczna regeneracja narządu Pacjent powoli wracał do zdrowia. Guzy nadal były w fazie gojenia, ponieważ konflikt ataków na jamę brzuszną został rozwiązany. Blizny pooperacyjne dobrze się zagoiły, a jelito z czasem zaczęło znowu normalnie funkcjonować. 8. Koniec zmian uwarunkowanych konfliktem 9. Nowe zdrowie Na zdjęciach późniejszej tomografii komputerowej brzucha guzy na otrzewnej nie były widoczne. Przykład - biała substancja w mózgu - czerwona grupa Na przykładzie wypadnięcia dysku//crqż/ca międzykręgowego mogą Państwo poznać główne zasady grupy czerwonej.

Biała substancja w mózgu - krążek międzykręgowy/kości

Kryzys zdrowienia

ó r ik Zdrowie

kości, krążka I międzykręgowego, tkanki chrzęstnej, mięśni, zębów

KonfliktKonflikt związany z własną wartością; konflikt związany z przeciążeniem, konflikt związany z brakiem możliwości osiągania satysfakcjonujących wyników

Tkanka (kości, mięśnie) w fa ­ zie 9 jest mocniejsza i wydaj­ niejsza niż wcześniej

69

1. Zdrowie i naturalna funkcja krążka międzykręgowego Krążki między kręg o we łączą ze sobą trzon kręgu. Biorą one udział w pionizacji i w zapewnieniu zdolności ruchowych naszego ciała, jak również umożliwiają nam większą wydajność. 2. Przykład - sytuacja konfliktowa 48-letni pacjent prowadził ze swoją rodziną schronisko dla narciarzy w Alpach bawarskich, które przejął po swoich rodzicach. Jednak z zajęciem tym nigdy się nie utożsamiał. Szczególnie w szczycie sezonu praca ta była dla niego bardzo uciążliwa. Podczas karnawału, w 2009 roku, w schronisku było bardzo dużo pracy, nato­ miast goście byli bardzo wymagający, niezadowoleni, a nawet agresywni. M iał wrażenie, że temu nie podoła. Był całkowicie przeciążony, dodatkowo jeden z jego dobrych pracowników dostarczył mu zwolnienie lekarskie. Pacjent przeżył to, jako konflikt przeciążenia, połączony z utratą własnej wartości, wynikający z braku moż­ liwości dokonania czegoś. 3. Aktywna faza konfliktu - sympatikotoniczna reakcja narządu Konflikt utrzymywał się przez cały czas trwania karnawału. Pacjent przetrwał z trudem te pracowite dni, nie odzyskał jednak spokoju. Fizycznie nie wystąpiły jeszcze żadne poważne objawy. Objaśnienie: Co ciekawe, rozpad komórek w fazie konfliktowej nie daje jeszcze żadnych objawów w kościach i krążku międzykręgowym, w krótkim okresie trw ania konfliktu.

4. Rozwiązanie lub częściowe rozwiązanie konfliktu Po zakończeniu karnawału w schronisku nie było już tyle pracy, właściciel mógł więc odpocząć i zrobić so­ bie kilka dni wolnego. 5. Faza rozwiązania konfliktu A - wagotoniczna regeneracja narządu W tych dniach pojawił się ból w dolnej części pleców. Ból okazał się być tak silny, że pacjent poszedł do le­ karza i poddał się badaniu. Ten zdiagnozował wypadnięcie krążka międzykręgowego i poradził mu poddanie się operacji. Objaśnienie: W fazie rozwiązania konfliktu organizm odbudowuje kom órki przy krążku międzykręgowym. Jest to oznaka regeneracji. Przez k + powstaje obrzęk, który uciska części krążka międzykręgowego w kierunku tyłu. Wówczas uciska on nerwy i jest diagnozowany jako wypadnięcie krążka międzykręgowego.

6. Kryzys zdrowienia Niezaobserwowany przez pacjenta. 7. Faza rozwiązania konfliktu B - wagotoniczna regeneracja narządów Pacjent odmówił operacji i oszczędzał się przez kolejne tygodnie. Schronisko dla narciarzy było dalej pro­ wadzone przez rodzinę i zatrudnionych pracowników w ograniczonym zakresie. Tymczasowa przerwa zdystan­ sowała go do swojej dotychczasowej pracy. M iał czas, aby zastanowić się nad swoim życiem. Dotarło do niego, że prowadzenie schroniska nigdy nie było jego pasją, oraz fakt, że jego prawdziwym powołaniem jest medycyna naturalna, którą nawiasem mówiąc, już częściowo praktykował. Objawy cielesne takie jak ból, ograniczenie poruszania się i zmęczenie utrzymywały się jeszcze kilka tygo­ dni, jednak z czasem były coraz mniejsze i bardziej znośne. W końcu sezon narciarski dobiegł końca. Objaśnienie: W 7 fazie rozwiązania konfliktu obrzęk i stan zapalny w narządzie są mniejsze. Dzięki tem u ustępuje również ból i pozosta­ łe dolegliwości. Specyfiką kości, stawów i krążka międzykręgowego jest po części to, że faza zdrowienia często trw a nieco dłużej niż faza konfliktowa. Często spotykane są również nawroty konfliktu.

8. Koniec zmian uwarunkowanych konfliktem 9. Nowe zdrowie Pacjent wykorzystał przerwę, schronisko oddał w dzierżawę i poświęcił się, tym razem intensywniej, medy­ cynie naturalnej, która jest jego zamiłowaniem. Wskazówka: Pojawienie się objawów umożliwia nam często nabranie dystansu do danej sytuacji życiowej, w której tkwimy poprzez przy­ zwyczajenie, dlatego też często nie zastanawiam y się nad nią. Dają nam one tym samym możliwość, poprzez przeanalizo­ wanie sytuacji, rozważenia nastawienia do życia, do pracy oraz ewentualnie obranie właściwego kierunku.

Przykład - kora mózgowa - grupa żółta Na podstawie śluzówki oskrzelowej możemy poznać sposób reakcji grupy żółtej: Kora mózgowa - śluzówka oskrzelowa

Zdrowie

U

k - śluzówki oskrzelowej

Konflikt związany ze strachem o terytorium lub konflikt związany ze strachem

1. Zdrowie i naturalna funkcja śluzówki oskrzelowej Poniższy przykład wyjaśnia przebieg wystąpienia konfliktu związanego ze strachem o terytorium. 2. Przykład - sytuacja konfliktowa 53-letnia pacjentka jest mężatką i ma dwójkę dzieci. Z powodu wcześniejszych rozczarowań (konflikt sek­ sualny) była bardzo zazdrosna o męża, co obciążało jej małżeństwo. Faktem było, iż jej mąż znalazł sobie wówczas nową partnerkę, z którą często się spotykał. Tę sytuację pacjentka przeżyła jako (seksualny) konflikt związany ze strachem o terytorium. Jeszcze nigdy nie miała takiego poczucia, że straciła męża (terytorium), istniał jedynie strach, że mogłaby go stracić. 3. Faza aktywna konfliktu - sympatikotoniczna reakcja narządu Powyższa sytuacja trwała ponad trzy miesiące. W tym czasie pacjentka nie zaobserwowała żadnych obja­ wów cielesnych. Pod względem psychologicznym miała stany depresyjne. Objaśnienie: N arządy kory mózgowej w aktywnej fazie konfliktu tworzą k -. Z reguły jest to niezauważalne, ponieważ również tutaj ist­ nieje obniżenie wrażliwości tkanki. Depresja była powiązana z tym, iż znajdowała się w zespole czynników kory mózgowej wzajemnie na siebie oddziałują­ cych, prowadzących do obniżenia nastroju. Dzieje się tak w przypadku, gdy wzmaga ją konflikt związany ze strachem o terytorium. Zagadnienia chorób psychicznych nie będą szczegółowo opisane w tej książce, najlepiej poznać je podczas jednego z seminariów.

4. Rozwiązanie konfliktu W końcu jej mąż, po wielokrotnych rozmowach, zakończył związek z nowo poznaną kobietą i rozpoczął ży­ cie na nowo z żoną. Dla pacjentki było to równoznaczne z rozwiązaniem konfliktu. 5. Faza rozwiązania konfliktu A - wagotoniczna regeneracja narządu W późniejszym czasie pacjentka czuła się coraz bardziej zmęczona, pojawił się odruchowy kaszel. Ponieważ kaszel utrzymywał się przez ponad miesiąc, poszła do lekarza, który skierował ją do szpitala. Tam stwierdzono guza oskrzeli. Nie poddała się jednak leczeniu. Objaśnienie: W fazie zdrowienia pojawia się nadwrażliwość śluzówki oskrzelowej, która prowadzi do odruchowego kaszlu. Ponowne uzupełnienie k - z fazy 3 prowadzi do obrzęku związanego z leczeniem, który w medycynie konwencjonalnej może być zdiagnozowany, jako guz oskrzeli.

71

6. Kryzys zdrowienia Krótkotrwałe obniżenie wrażliwości. Objaśnienie: Zgodnie ze schematem budowy skóry zewnętrznej (patrz: str. 77)

7. Faza rozwiązania konfliktu B - wagotoniczna regeneracja narządu Kaszel odruchowy minął po około dwóch miesiącach, a dalsze badania wykazały, że guz przestał się rozrastać. Objaśnienie: Z godnie z powyższą ilustracją guzy w fazie 7 zmniejszają się i przenikają przez tkanki. Jednak włóknisty stan resztkowy utrzymuje się w oskrzelach, co z reguły nie przysparza dolegliwości, o ile nie wystąpią żadne nawroty konfliktu. Istotnym założeniem terapii jest uniknięcie nawrotów konfliktu.

8. Koniec zmian uwarunkowanych konfliktem 9. Nowe zdrowie Dziś pacjentka żyje, z pomniejszonym stanem resztkowym, obrzękiem w oskrzelach (patrz ilustracja faza 9), co w przypadku narządów sterowanych przez mózg jest zgodne z prawidłowym przebiegiem. Nawroty konfliktu jak dotąd nie wystąpiły. Dodatkowe wskazówki dotyczące śluzówki oskrzelowej: W fazie zdrowienia obowiązuje główna zasada, polegająca na namnożeniu komórek, co z kolei prowadzi do obrzęku. Niekiedy taki przypadek może zostać zdiagnozowany, jako guz (lub też rak). W pozostałych przypadkach obrzmienie jest częścią stanu zapalnego, który powstaje w fazie zdrowienia. Istnieją, zatem dwie możliwości, iż w fazie zdrowienia, w śluzówce oskrzelowej może powstać: 1. guz oskrzelowy lub 2. zapalenie ostrzeli. To, który z obu przypadków wystąpi, zależy od ogólnych uwarunkowań (patrz: strona 79).

Przykład - „kora mózgowa + " - grupa zielona Na przykładzie motorycznego unerwienia mięśni możemy poznać główną zasadę grupy zielonej. Poniższy rysunek daje Państwu pierwszy zarys dotyczący funkcji ujemnej występującej w fazie konfliktowej (pogorszenie funkcji w fazie 5 i regeneracja funkcji w fazie 7).

Motoryczny ośrodek korowy - unerwienie mięśni

I* . Zdrowie f

Funkcja ujemna osłabienie mięśni paraliż

Konflikt motoryczny związany z niemożliwością ucieczki

Konflikt-

Zdrowie

niektórych * Normalizacj sytuacjach m przejściowe ę pogorszenie

1. Zdrowie i naturalna funkcja motorycznych nerwów mięśni Motoryczne nerwy mięśni przekazują impulsy z motorycznego ośrodka korowego do mięśni i tym samym unerwiają stan napięcia i odprężenia. Poniższy przykład wyjaśni przebieg informujący o wystąpieniu konfliktu motorycznego.

72

2. Sytuacja konfliktowa 35-letnia pacjentka pracowała jako pracownik biurowy w zakładzie przemysłowym, w którym panowała nie­ przyjemna i nieżyczliwa atmosfera. Szef zachowywał się najczęściej bardzo cholerycznie, co powodowało, iż wie­ lu pracowników było zastraszanych oraz notorycznie „w złym nastroju". Tylko jedna koleżanka, jej rówieśniczka, okazała się być osobą kontaktową, a z czasem stała się przyjaciółką. Razem mogły jeszcze znieść tę sytuację. Jednak koleżanka otrzymała lepszą propozycję pracy i szansę na zrobienie kariery, po czym odeszła do innej firmy. Przebywając w takiej atmosferze pracy pacjentka czuła się nie komfortowo, zdana tylko na siebie. Przeży­ ła konflikt motoryczny związany z brakiem możliwości towarzyszenia koleżance. Sytuacja w firmie była dla niej przez to, w dalszym ciągu, nie do zniesienia. 3. Aktywna faza konfliktu - sympatikotoniczna reakcja narządu Po kilku tygodniach zaobserwowała, że porusza się niestabilnie. Jej prawa noga była coraz słabsza i często wykonywała mimowolne ruchy bez wpływu czynników zewnętrznych. Lekarz zdiagnozował miastenię z rozpo­ czynającym się paraliżem. Pacjentka nie chciała wykonywać dalszych badań. Objaśnienie: Przy występowaniu konfliktu związanego z m otoryką dochodzi do osłabienia funkcji dotkniętego narządu w aktywnej fazie konfliktu. Muskulatura odbiera jeszcze tylko ograniczone impulsy ruchowe nerwów i reaguje od słabości, aż po paraliż.

4. Rozwiązanie konfliktu Pacjentka zrozumiała zaistniały związek i na skutek tego również zwolniła się z firmy. Przez pozostały czas była na zwolnieniu. 5. Faza rozwiązania konfliktu A - wagotoniczna regeneracja narządu Pod względem psychicznym odczuła ulgę, ponieważ nie musiała już wracać do firmy, w której panowała tak trudna sytuacja. Jej partner wspierał ją mentalnie i finansowo. Pod względem fizycznym wyniknęło w tej fazie nieznaczne pogorszenie miastenii, powodujące niewielkie, ograniczenie ruchowe podczas chodzenia. Wiedziała jednak, że znajduje się teraz w fazie zdrowienia i spokoj­ nie może ten stan zaakceptować. Objaśnienie: W fazie zdrowienia rozwiązania konfliktu nerwów motorycznych, często m a miejsce chwilowe pogorszenie się zdolności ruchowych. Jest to związane z obrzękiem, który w fazie zdrowienia powstaje w dotkniętej sferze mózgu. Przez to synap­ sy zostaną rozciągnięte tak, że do muskulatury dotrze m niej impulsów, szczególnie przy motorycznym ośrodku korowym. Ważne jest przy tym, aby wyjaśnić pacjentowi, że jest to chwilowe ograniczenie. Pomoże to pacjentowi uspokoić się we­ wnętrznie, aby nie doszło do nawrotu konfliktu motorycznego.

6. Kryzys zdrowienia Po dwóch tygodniach pacjentka zaobserwowała nasilenie się drgawek w nodze, które utrzymywały się przez kilka dni. Objaśnienie: Jest to oznaką kryzysu zdrowienia i ponownie pojawiających się impulsów ruchowych w mięśniach.

7. Faza rozwiązania konfliktu B - wagotoniczna regeneracja narządu Utracone zdolności ruchowe w nodze zostały przywrócone. Pacjentka znowu odzyskała nadzieję, że uda jej się znaleźć nową pracę, w której będą panowały lepsze stosunki międzyludzkie. Objaśnienie: Po kryzysie zdrowienia w fazie 7 powraca naturalna zdolność ruchowa.

8. Koniec zmian uwarunkowanych konfliktem 9. Nowe zdrowie Pacjentce udało się w pełni przezwyciężyć dolegliwości i w międzyczasie znalazła nową pracę, w którą chęt­ nie się angażuje. Dalsze objaśnienia: Często pacjenci przeżywają dodatkowy konflikt motoryczny wywołany chwilowym pogorszeniem się zdrowia w fazie zdro­ wienia, ponieważ teraz, również po d względem fizycznym, nie m ogą się tak sprawnie poruszać, czy też uciekać. Jednak dzięki BioLogicznej Wiedzy Leczniczej i własnej świadomości można uniknąć tych konfliktów oraz przywrócić dobry stan zdrowia. Jeśli nawroty konfliktów oraz konflikty dodatkowe ju ż wystąpiły, wymagają one jeszcze intensywniejszej terapii, aby polep­ szyć stan zdrowia.

73

4 . C z w a rte p ra w o n a tu ry

Pożyteczne funkcje zarazków

Zarazki w przyrodzie Zarazki są częścią przyrody. Zarówno w przyrodzie, jak i w przypadku człowieka spełniają one ważną rolę. Np. grzyby na obumarłych drzewach uczestniczą w rozpadzie drewna, tak, że ponownie tworzy się podłoże próchnicze. Na przykład w pryzmie kompostowej roi się od zarazków, które służą przemianie substancji orga­ nicznych. Żywność, która przez dłuższy czas nie została zjedzona, traci swoją przydatność do spożycia. Poprzez znaj­ dujące się na takiej żywności grzyby ulega rozpadowi i zostaje ponownie przetworzona w substancje naturalne. Takie odpowiedzialne zadanie podejmują zarazki, znajdujące się w owej żywności. Zarazki w organizmie człowieka Tak samo w naszym ciele znajdują się bakterie jelitowe, które w fizjologiczny sposób podczas rozpadu i przetwarzania żywności wykonują bardzo precyzyjną pracę w naszych jelitach. Zycie bez tych biologicznych pomocników nie byłoby możliwe. Zarazki w fazie regeneracyjnej Ponieważ zarazki w przyrodzie i w organizmie człowieka spełniają w pełni sensowne zadanie, byłoby dziw­ ne, gdyby w tak zwanym przypadku chorobowym nagle się myliły. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez dr. Hamera, zarazki mają następujące znaczenie: jako „pra­ cownicy sprzątający" uczestniczą w rozpadzie nadmiernej ilości tkanek, np. w przypadku tkanek sterowanych przez pień mózgu, przy rozpadzie guzów w fazie regeneracji lub też przy budowie tkanki sterowanej przez mózg. Zarazki pracują zawsze w fazie regeneracji. Znajdują się one w organizmie lub w razie potrzeby zostaną wypro­ dukowane przez organizm. Mogą one być także przyjmowane z zewnątrz. Z punktu widzenia BioLogicznej Wie­ dzy Leczniczej tradycyjny sposób postrzegania procesu zarażenia należy w większości przypadków przemyśleć. Zarazki jako część komórki Badania przeprowadzone przez profesora Enderlein (i innych) dopuszczają również jeszcze inne rozwa­ żania. Pokazały one, że nasze komórki utworzyły się nawet z symbiozy różnych zarazków. Zatem substancja podstawowa komórki (nukleocytoplazma) składa się z pierwotnego archeonu, który do dnia dzisiejszego moż­ na jeszcze znaleźć w morskiej głębinie. Te bardzo pierwotne, beztlenowe bakterie z biegiem ewolucji weszły w symbiozę (endosymbioza) z tak zwanymi aerobowymi proteobakteriami. Proteobakterie przemieniły się wśród archeonów w dzisiejsze mitochondria (organellum komórkowe). Poza tym jeszcze inne bakterie uczestniczyły w symbiozie komórek, jak np. krętki. (patrz również Lynn Margulis: „Inna ewolucja", 1999). Z tego punktu wi­ dzenia nasze ciało składa się z całej masy zarazków, które przez określone „przypływy sił" zostały zorganizowa­ ne i rozwinięte, a dziś tworzą człowieka. Moje osobiste przemyślenie w tej kwestii jest następujące: jeśli komórki ludzkiego organizmu w fazie rozwiązania konfliktu rozpadają się, względnie ulegają rozpadowi lub symbioza komórek ulega rozwiązaniu, wówczas bakterie, które utworzyły części składowe komórek, będą znowu wolne. Zjawisko to możemy zaobserwować m.in. przy rozpadzie guza w formie tak zwanego zapalenia bakteryjnego lub ropienia. Wyjątki Jednak istnieją również choroby, które muszą zostać jeszcze dokładniej zbadane, jak np. borelioza, w przy­ padku, której bakterie przeniesione przez kleszcza, mogą prowadzić do wyraźnego obrazu dolegliwości. Możli­ wie są tutaj różne procesy powstawania. Kolejnym wyjątkiem jest również zachorowanie na salmonellę, które należy zaliczyć do zatruć. Zmienność przyczyn i działania Niekiedy przyczyny i działania w sposobie myślenia medycyny konwencjonalnej, są mylnie postrzegane. Je­ śli w ognisku zapalnym znalazły się zarazki, wtedy wnioskowano, że zarazki te odpowiadają za ten stan zapalny. Kiedy dochodzi do pożaru domu mieszkalnego, z reguły pojawia się straż pożarna, która próbuje zagasić pożar. Mało kto pomyślałby, że to straż pożarna ponosi winę za powstały pożar i trzeba ją zwalczyć. Jednak według do­ tychczasowego stanu wiedzy, z braku zrozumienia ogólnego biologicznego poglądu, dochodzi do tego, że mimo wszystko straż pożarna, zostanie zwalczona jak wspomniane wyżej zarazki w organizmie. Bakterie są pomoc­ nikami w procesie rozpadu tkanki komórkowej, tak samo jak straż pożarna gasi pożar, względnie „usuwa" go. Dalsze ciekawe badania na tem at zarazków znajdą Państwo w poglądach prof. Enderleina i Stefana Lanka.

74

5 . P iq te p ra w o n a tu ry

ESBN: Ewolucyjny Sensowny Biologiczny Program Ratunkowy

Biologiczne znaczenie wszystkich reakcji Zasadniczo każda reakcja organizmu, w każdej fazie zdarzenia, jest próbą samoreguiacji i z tego powodu, z biologicznego punktu widzenia jest ona sensowna, nawet wówczas, gdy pacjent zdefiniuje ją w danym mo­ mencie, jako obciążającą i niezrozumiałą. I tak np. sympatykotonia (podwyższony stan zdenerwowania) jest w sytuacji konfliktowej próbą organizmu, polegającą na lepszym uporaniu się z sytuacją stresową, poprzez podwyższenie produkcji adrenaliny i kortyzonu oraz maksymalne zmobilizowanie rezerw sił. W normalnych okolicznościach, w wielu przypadkach niewy­ obrażalne jest, czego można dokonać w sytuacjach awaryjnych m.in. przez mobilizację sił w sympatykotonii. Znaczenie mają także organiczne zmiany komórek, np. kiedy w przypadku konfliktu związanego z troską matki o jej dziecko, powstaje guz piersi z rozmnożonych komórek gruczołu sutkowego. Z punktu widzenia bio­ logii komórki gruczołu sutkowego mogą produkować więcej mleka, aby zapewnić dziecku pożywienie. Dzięki temu dziecko miało większą szansę na przeżycie w archaicznej przyrodzie. Każda reakcja organizmu jest próbą przezwyciężenia aktualnej sytuacji awaryjnej.

Biologiczny sens należy zawsze rozumieć w odniesieniu do ewolucji. Programy biologiczne zostały w nas zakorzenione w czasach najwcześniejszej ludzkiej ewolucji. Dziś funkcjonują one nadal, nawet, jeśli w no­ woczesnej cywilizacji zdają się nie mieć już sensu i raczej stają się obciążeniem, w formie tak zwanej „cho­ roby". Generalnie rzecz ujmując nie możemy już więcej mówić o chorobie, lecz o programie ratunkowym, próbie przezwyciężenia lub reakcji dopasowania się do sytuacji awaryjnej.

_____________________m

__________________________________________ J

Ten program ratunkowy przebiega zgodnie z zasada BRR reaulacii zgodnie ze schematem Bodziec- Reakcia-Reaeneracia. Możemy utworzyć skrót „ESBN": Ewolucyjnych Sensowny Biologiczny Program Ratunkowy Zrozumieć sens biologiczny Zrozumienie biologicznego sensu danego objawu jest dużą zaletą dla terapeuty, a przede wszystkim dla pacjentów. Dzięki temu można rozpoznać, że ciało pacjenta, również w czasie trwania „choroby", funkcjonuje jeszcze według określonych prawidłowości, a nie, jak dotąd częściowo przyjęto, powoduje samowolnie wystę­ powanie wad i złośliwości. Umożliwia to pacjentowi przyjęcie całkiem innej postawy w stosunku do objawów. Wiedza, że nasz organizm również w czasie choroby pracuje zgodnie z biologicznymi prawidłowościami, może pozwolić nam zaufać i uwierzyć w sensowność tych procesów. Sens biologiczny w spisie przebiegu konflikt-narzqd Sens biologiczny reakcji pojedynczych tkanek znajdą Państwo opisany krótko w spisie przebiegu konfliktnarząd od strony 122.

T E M A T Y U Z U P E Ł N IA J Ą C E

Znaczenie prawo- i leworęczność W BioLogicznej Wiedzy Leczniczej decydujące znaczenie ma prawo- i leworęczność człowieka lub zwierzę­ cia. Znajomość prawo- i leworęczności jest pomocne w odnalezieniu konfliktu i diagnozy. Prawo- i leworęczność a mózg: W przypadku wszystkich narządów sterowanych przez pień mózgu i śródmózgowie, prawo- i leworęczność nie jest jeszcze tak istotna. Prawo- i leworęczność ma znaczenie w przypadku wszystkich narządów, które są sterowane przez poniższe części mózgu: móżdżek, substancję białą mózgu, korę mózgową. Prawo- i leworęczność a strona ludzkiego ciała: Prawo- i leworęczność jest decydująca przy określeniu, jaką stroną ciała reaguje osoba dotknięta konflik­ tem. Przykład - praworęczna kobieta: W przypadku konfliktu związanego z troską o dziecko u praworęcznej kobiety wystąpi namnożenie komórek gruczołu sut­ kowego na jej lewej piersi. Konflikt ten można zaobserwować w móżdżku po prawej stronie. W przypadku konfliktu związanego z troską o partnera u praworęcznej kobiety wystąpi namnożenie komórek gruczołu sut­ kowego na jej prawej piersi. Konflikt ten można zaobserwować w móżdżku po lewej stronie. W przypadku konfliktu związanego z troską o dziecko u leworęcznej kobiety namnożenie kom órek gruczołu sutkowego wystąpi na jej prawej piersi. Można to zaobserwować w móżdżku po lewej stronie.

Dla kory mózgowej prawo- i leworęczność ma wówczas szczególne dodatkowe znaczenie (patrz: schemat kory mózgowej). Test na klaskanie: Prawo- i leworęczność możemy rozpoznać za pomocą testu na klaskanie. Poprośmy pacjenta o klaskanie w dłonie, podobnie jakby bił brawo. Z reguły ta dłoń określa prawo- lub leworęczność, która podczas klaskania jest dłonią aktywniejszą i prowadzącą. W celu sprawdzenia można pozwolić pacjentowi klaskać najpierw prawą dłonią w lewą, a później na od­ wrót - lewą w prawą. Na podstawie zręczności, odgłosu klaskania i na „uczucie klaśnięcia" można z reguły rozpoznać prawo- lub leworęczność. Możemy również zapytać pacjenta, którą dłonią klaskało mu się bardziej harmonijnie i naturalnie. W wielu przypadkach jest też tak, że np. osoba praworęczna, klaszcząc lewą ręką unosi przy tym łokieć lek­ ko w górę. Może to ułatwić rozróżnienie. Reedukacja Również przy reedukacji osoby leworęcznej na praworęczną, z punktu widzenia biologicznego, leworęcz­ ność nie zanika, tj. badany w dalszym ciągu klaszcze jak osoba leworęczna. Reakcja mózgu pozostaje również dla osoby leworęcznej.

76

Wskazówki dotyczące klasyfikacji strony konfliktu i ciała, związane z prawo- i leworęcznością Osoba praworęczna: Lewa strona ciała: Prawa strona ciała: ludzie, zwierzęta lub ogólnie istoty żyjące, których postrzega ludzie, zwierzęta lub osoby żyjące, których postrzega się o poziom wyżej lub niżej, się na tym samym poziomie, względnie sq równouprawnio­ osoby respektowane ne, np. związane z podejmowanymi decyzjami głównie zawsze jest decydująca, jak w tym momencie głównie decydujące jest zawsze, jak w tym momencie po­ postrzega się pojedynczą osobę: strzega się pojedynczą osobę: np. więcej niż partner lub więcej niż ktoś, o kogo trze­ np. więcej niż partner lub więcej niż ktoś, o kogo trzeba się ba się troszczyć, a więc więcej niż dziecko troszczyć, a więc więcej niż dziecko matka ojciec (może ewentualnie reagować również lewostronnie) dziadkowie, pradziadkowie ewentualnie dziadek (może ewentualnie również reagować lewostronnie) dzieci partner partner handlowy, ewentualnie szef ewentualnie wujek i ciocia, ewentualnie rodzeństwo, w zależności od wieku i osobistej sytuacji w zależności od wieku i osobistej sytuacji zwierzęta, o które trzeba się troszczyć, zwierzęta, które są traktowane jako partner np. koń wyścigowy, pies wartowniczy, pies policyjny lub zwie­ zazwyczaj małe zwierzęta rzęta, które zastępują partnera. ewentualnie partner lub ludzie, o których trzeba się troszczyć, o których teraz należy zadbać; osoby wymagające opieki rzeczy, które mają więcej do czynienia z elementami rzeczy, które mają więcej do czynienia z zewnętrznymi wewnętrznymi: elementami: dom (gniazdo rodzinne), ogólnie rodzina. zawód, praca itp. przyjaciele, „kumple", tak zwani „rywale/wrogowie/przeciwnicy", których postrzega się tak samo silnie Osoba leworęczne: np. osoby leworęczne postrzegają partnerkę po lewej u osób leworęcznych zamienia się przyporządkowanie stron stronie Środek mnemotechniczny: ..ta sama strona, zrównać" Osoba praworęczna reaguje w przypadku postrzeganej na równi osoby po tej samej stronie jak jego ręczność, a więc po prawej stronie. Zmienione przeżycie Może jednak zaistnieć taka sytuacja, że partner fizycznie nie reaguje na stronę partnera, jeśli nie zostanie odebrany jako partner, np. ponieważ jego zachowanie bardziej odpowiada zachowaniu dziecka lub jednego z rodziców. Tak samo, ewentualnie syn lub córka, może stać po stronie partnera, jeśli ona/on pod względem emocjo­ nalnym przejdzie na stronę partnera, ponieważ np. matka i córka prowadzą wspólny projekt/interes, w którym są równymi partnerami. W określonych sytuacjach dziecko lub partner mogą częściowo stać również po stronie dziecka i częściowo po stronie partnera lub w jednej kwestii po stronie dziecka i w drugiej po stronie partnera. Ważne jest jednak, aby wywiad lekarski rozpocząć od ogólnej zasady, a dopiero, gdy przyporządkowanie stron się nie zgadza, zapytać o zmienione nastawienie do dotkniętej osoby. Konflikt przeżyty miejscowo W przypadku lokalnego przeżycia konfliktów prawo- i leworęczność nie jest istotna. Przykład: U pewnej pacjentki została zdiagnozowana niewydolność lewej nerki, wskutek czego u kobiety rozwija się osteoliza żeber w miejscu powyżej lewej nerki. Jest to reakcja na konflikt miejscowy, powodujący spadek poczucia pełnowartościowości, względnie sprawności w tym miejscu (przykład odnosi się do nerek). W fazie rozwiązywania konfliktu pojawiają się bóle w dotkniętych żebrach. Fakt, że dotyczy to żeber z lewej strony, nie ma związku z prawo- i leworęcznością, a z tym, że utrata własnej wartości odnosi się dokładnie do tego miejsca.

To samo dotyczy wszystkich innych narządów, przy których można doświadczyć lokalnych konfliktów.

77

Procesy wrażliwości narzqdów sterowanych przez mózg Według dr Harriera rozróżnia się dwa możliwe procesy zachowania czułości tkanek podczas procesu dwufazowości. To zróżnicowanie jest pomocne dla lepszego zdefiniowania, czy pacjent znajduje się w fazie konflikto­ wej, zdrowienia czy też w kryzysie zdrowienia. Poniższe dokonania sformułowane są na podstawie opracowania dr. Hamera i zostały zawarte w jego naukowym zbiorze tabel na stronie 91/92. 1. Przebieg według

„Schemat budowy skóry warstwy zewnętrznej"

2. Przebieg według

„Schemat budowy skóry warstwy wewnętrznej" 1. Schem at budowy skóry warstwy zewnętrznej

Zgodnie ze schematem budowy skóry warstwy zewnętrznej reagują wszystkie tkanki, u których z punktu wi­ dzenia ewolucji błona śluzowa przeniknęła ze skóry zewnętrznej: 1. 2. 3. 4.

Naskórek (epidermis) i włosy Okostna (periost) Zewnętrzny przewód słuchowy Błona śluzowa nosa i zatoki przynosowe

5. 6. 7. 8.

konflikt rozłąki, gwałtowny konflikt rozłąki, konflikt rozłąki (związany z uchem), konflikt związany z węchem, konflikt rozłąki związany z zapachem, konflikt związany ze strachem, konflikt „strach o rewir", konflikt związany ze strachem, konflikt „strach o rewir", intymny konflikt rozłąki,

Błona śluzowa krtani Błona śluzowa z oskrzeli Przewody mlekowe w piersi Błona śluzowa pęcherza i drogi odprowadzające mocz (Urothel) konflikt „znaczenie rewiru", 9. Pochwa (Vagina), szyjka macicy i ujście macicy seksualny konflikt rozłąki, 10. Błona śluzowa odbytnicy konflikt tożsamości, konflikt „złość o rewir".

Na przykładzie naskórka można rozumieć to w następujący sposób: W fazie konfliktowej 3 dochodzi do obniżenia wrażliwości skóry, podczas gdy w fazie zdrowienia dochodzi do stanu zapalnego (egzema, atopowe zapalenie skóry), który charakteryzuje się swędzeniem (nadwrażliwość). Na ilustracji zostały nazwane poszczególne cechy wrażliwości schematu skóry zewnętrznej w pojedynczych fazach.

Kryzys zdrowienia utrata słuchu nadwrażliwość

U

Utrata słuchu nadwrażliwość śluzówki

O. Nadwrażliwość, przeczulica np. kaszel (oskrzela) np. swędzenie (skóra) np. bóle

Ogólne zachowania narządów, które reagują zgodnie ze schematem błony zewnętrznej Faza 3: k-, utrata słuchu, obniżenie wrażliwości (hiperwrażliwość) błony lub śluzówki Faza 5: k+ , nadwrażliwość, wzmożona wrażliwość, np. kaszel (oskrzela), swędzenie (skóra), bóle (odbytnica) Faza 6: Utrata słuchu, obniżenie wrażliwości () Faza 7: k+ , nadwrażliwość, wzmożona wrażliwość, np. kaszel (oskrzela), swędzenie (skóra), bóle (odbytnica)

78

2. Schem at błony wewnętrznej Według schematu błony wewnętrznej reagują następujące tkanki: konflikt jamy ustnej lub języka Błona śluzowa jamy ustnej i języka* Kanały wyprowadzające gruczoły ślinowe (błona śluzowa ucha, ślinianek podjęzykowych konflikt związany z brakiem możliwości i podżuchwowych)* zmieszania pokarmu ze śliną konflikt związany z niemożnością przetykania 3. Błona śluzowa gardła* 4. Łuki skrzelowe i pochodne łuku podniebiennego męski i żeński konflikt rewiru - tętnice wieńcowe męski i żeński konflikt rewiru - żyły wieńcowe konflikt bezradności i strach frontalny, - łuk aorty konflikt związany z rewirem konflikt bezradności i strach frontalny - tętnica szyjna (Arteria carotis) konflikt bezradności i strach frontalny - łuki skrzelowe (lub stare kanały łuku skrzelowego) konflikt bezradności i strach frontalny - „dawne" wyprowadzające kanały tarczycy konflikt związany z niemożnością przełykania 5. Błona śluzowa przełyku* 6 . Błona śluzowa żołądka: mała skrzywienie, konflikt „złość o rewir" odźwiernik (Pylorus), dwunastnica (Bulbus duodeni) konflikt „złość o rewir" 7. Wyprowadzające kanały trzustki 8 . Kanały wyprowadzające woreczka żółciowego: wewnątrzwątrobowe kanały woreczka żółciowego, zewnątrz wątrobowe kanały woreczka żółciowego, konflikt „złość o rewir7 pęcherzyk żółciowy *

Z mojego doświadczenia wypowiedzi dr. Hamera nie zostały jeszcze potwierdzone. Częściowo postrzegam reakcję tych tkanek tak, ja k w przypadku schematu błony zewnętrznej. Dla tego zestawienia zachowałem jednak dotychczas oryginal­ ne wypowiedzi dr. Hamera.

Typowym przykładem dla schematu błony wewnętrznej sq naczynia wieńcowe: Poprzez konflikt związany z terytorium dochodzi do rozpadu komórek w fazie konfliktu 3, w której powstaje nadwrażliwość. Może objawiać się to jako dusznica bolesna (bóle w obrębie klatki piersiowej). W 5 fazie leczenia bóle ustępują, tak, aby w kryzysie zdrowienia (faza 6) wystąpiły jako zawał serca z silnymi bólami (nadwrażliwość). Na ilustracji w pojedynczych fazach zostały nazwane poszczególne cechy wrażliwości schematu błony we­ wnętrznej.

Ogólne zachowania narzqdów, które reagujq zgodnie ze schematem błony wewnętrznej Faza 3: k-, podwyższona wrażliwość (wzmożona wrażliwość), bóle skóry lub błona śluzowa. Ból w fazie 3 jest z reguły mniejszy niż ból w kryzysie zdrowienia. Faza 5: k + , obniżona wrażliwość (), brak bólu. Faza 6: Silne bóle, podwyższona wrażliwość (wzmożona wrażliwość), absencja. Ból w kryzysie zdrowienia z reguły jest silniejszy niż ból w fazie 3. Faza 7: k+ , obniżenie wrażliwości (hiperwrażliwość), brak bólu.

79

Różne możliwości powstawania torbieli Rozróżnia się różne rodzaje torbieli. Każda grupa tkanek (niebieska, pomarańczowa, czerwona, żółta) przy­ czynia się do powstawania różnego rodzaju torbieli. Znajdą je Państwo poniżej wyszczególnione i objaśnione. 1. Tkanka gruczołowa (niebieski i pomarańczowy): Tkanka gruczołowa po powstawaniu nowotworu pozostawia w fazie 5-9 jamę (pustą przestrzeń). Jeśli w or­ ganizmie dojdzie do wzmożonego nagromadzenia się wody, np. przez syndrom kanalika zbiorczego nerek, pu­ sta przestrzeń może wypełnić się wodą i zostać zdiagnozowana jako torbiel. Wraz z obniżeniem się ilości nagro­ madzonej wody z reguły również torbiel się zmniejsza. 2. Tkanka białej substancji w mózgu (czerwony): W przypadku tkanek sterowanych przez substancję białą w mózgu mamy do czynienia z pewnymi torbiela­ mi, które powstają w fazie leczenia (faza 5-7): 9 torbiele jądra (konflikt utraty); 0 torbiel jajników (konflikt utraty); • torbiel nerek (konflikt płynów); • torbiel nadnercza (konflikt związany z wytrąceniem z równowagi). Torbiele mogą się wzmocnić w fazie 7 i charakteryzują się przyrostem tkanki, która spełnia funkcję narządu. 3. Torbiele w kanałach wyprowadzających (żółty): W żółtej grupie, w fazie 5-7, powstaje obrzęk lub ewentualnie również tworzy się kamień, który prowadzi do przemieszczania się kanałów wyprowadzających. W obszarze przemieszczania zbiera się płyn, który może prowadzić do powstawania torbieli.

O gólne warunki przebiegu konfliktu i choroby Ogólne warunki konfliktu i sytuacja osobista pacjenta mogą znacznie zmienić przebieg choroby. Z punktu widzenia psychiki i ciała mogą powstać bardzo różnorodne reakcje na konflikt. Np. w zależności od ogólnych warunków, w przypadku konfliktu związanego ze strachem o rewir, w fazie rozwiązania mogą zostać zdiagnozowane: 0 zapalenie oskrzeli; • odoskrzelowe zapalenie płuc; • zapalenie płuc; • nowotwór złośliwy oskrzeli (patrz również strona 253). Zależy to od różnych, opisanych poniżej czynników. Do ogólnych warunków zaliczamy poniższe czynniki: • okres trwania konfliktu, przebieg konfliktu (częstotliwość jego powtórzeń); • intensywność konfliktu, dramatyzm konfliktu, emocje towarzyszące danemu konfliktowi; • ewentualnie istniejący syndrom kanalika zbiorczego nerek; • obciążenie metalami ciężkimi, pozostałe zatrucia; • działanie lekarstw (alopatyczne, homeopatyczne itp.); 9 oddziaływanie energetyczne; 9 zespół czynników wzajemnie na siebie oddziałujących lub więcej konfliktów, po tej samej półkuli móz­ gowej; 0 dalsze konflikty w innych sferach mózgu; 0 ogólną równowagę osobowości (jak mocno zostanie zachwiana osobowość spowodowana konflik­ tem?); 9 duchowe oddziaływanie lub wpływ zdarzenia na pacjenta lub inne zaangażowane osoby/działanie sił w otoczeniu; 0 jednoczesny przebieg dalszych faz leczenia i pozostałych zachorowań; 9 stan odżywiania i ogólna przemiana materii: minerały, pierwiastek śladowy, witaminy; 9 stosunek duszy do ciała (jak są wzajemnie powiązane dusza ciało?); 9 przemiana materii pacjenta (patrz dokonania Heinza Grilla i Rudolfa Steinem). Sposób w jaki, pod względem fizjologicznym, dochodzi do tego, że ogólne warunki wpływają na objawy i przebieg konfliktu, nie został jeszcze za pomocą dotychczasowych środków dokładnie zdefiniowany. Dla ogól­ nego zrozumienia jest jednak ważne, aby uwzględnić powyższe informacje.

80

P rze rzu ty - n o w o tw o ry w tó rn e Proces towarzyszący powstaniu przerzutów (nowotwory wtórne), a także sposób, w jaki należy je oceniać oraz leczyć, jest przez wielu postrzegany różnorodnie. W tym miejscu chciałbym krótko opisać trzy różne spo­ soby postrzegania przez: 1. reprezentantów medycyny konwencjonalnej, 2. dr. Hamera, 3. Rainera Kórnera. Bardzo istotne jest, który sposób postrzegania przyjmiemy, jako terapeuta lub pacjent podejmując tematy­ kę przerzutów. Pewne sposoby postrzegania mogą w znaczny sposób spowodować wystąpienie strachu, inne z kolei mogą przyczynić się do zaufania biologicznej reakcji organizmu. Wynika z tego fakt, iż zrozumienie po­ wstania przerzutów wpływa bardzo mocno na dalszy przebieg choroby oraz jest również podstawą przy wyborze terapii. Krótkie wprowadzenie do tematu przerzutów „ Przerzuty sq guzami, które pojawiają się, po tym jak inny guz (guz pierwotny) wcześniej występował w or­ ganizmie lub też zaistniało takie podejrzenie. Dlatego też sq one określane jako nowotwór wtórny." Powyższe krótkie wprowadzenie dotyczące przerzutów jest do tej pory bardzo neutralne i nie wymaga głęb­ szej interpretacji. Decydującym pytaniem jest natomiast, jak powstają nowotwory wtórne. Na ten temat istnieje wiele różnych opinii („Opinie medycyny konwencjonalnej" i opinia dr. Hamera), które zostaną opisane poniżej. 1. Teoria przerzutów w medycynie konwencjonalnej W „medycynie konwencjonalnej" przyjmuje się, że komórki „złośliwego" guza pierwotnego osadzają się, i przedostają razem z krwią, drogą limfatyczną do innych narządów, gdzie się namnażają i tworzą przerzut (Fi­ lia = córka, przerzut). Moje własne uwagi do tematu: Do tego stwierdzenia należy jednak dodać, iż jest to faktycznie tylko teoria i nie zostały przeprowadzone w tym kierunku żadne dalsze badania naukowe, które m ogłyby to potwierdzić. Jeśli istnieją jednak przeprowadzone badania dotyczące powyższego tem atu, będę wdzięczny za każdą wskazówkę.

Dane mi było uczestniczyć w seminarium dokształcającym dla studentów w Erlangen, podczas którego pe­ wien lekarz wyjaśnił teorię przerzutów. Na koniec dodał: „ Tak sobie to przedstawiamy, ponieważ nie możemy sobie tego inaczej wytłumaczyć. Czy tak faktycznie jest, nie wiemy, jednak przyjmujemy, że tak jest." Medycyna konwencjonalna bazuje się na różnych hipotezach i niejasnościach w temacie leczenia raka chemioterapią, uogólniając, iż w ten sposób uniknie się ewentualnego rozprzestrzeniania się komórek guza pierwotnego w formie przerzutów. 2. Dr Hamer i przerzuty Dr Hamer twierdzi, że w odróżnieniu od medycyny konwencjonalnej, przerzuty nie istnieją. Z jego doświad­ czenia każdy guz powstaje (a więc również przerzut) przez konkretny biologiczny konflikt. Przy tym tak zwane przerzuty mogą istnieć już przed odkryciem guza pierwotnego, a teraz zostały odkryte przypadkiem. Zgodnie z jego opinią nawroty raka mogą powstać przez dodatkowe konflikty powstałe po postawieniu diagnozy. Naj­ częściej konflikty te są wywołane informacją o diagnozie, a w określonych sytuacjach również poprzez oznaj­ mienie niekorzystnych rokowań, które najczęściej powodują u pacjentów wystąpienie wstrząsu konfliktowego. Podsumowuje on swoie doświadczenia poniższymi twierdzeniami: 1. Jeszcze nigdy nie odkryto komórek rakowych w krwi tętniczej, gdzie musiałyby się przecież znajdować, aby mogło dojść do powstania przerzutów na określonych narządach. 2. Krew krwiodawcy nie jest badana pod względem komórek rakowych. Byłoby to dużą omyłką medycy­ ny konwencjonalnej, jeśli przerzuty w myśl tejże medycyny istnieją. Mogłyby przez to powstać „hiperodległe" przerzuty. Krwiodawcy mogliby mieć raka, nie wiedząc o tym. Rak, według medycyny konwencjo­ nalnej, często utrzymuje się przecież przez długi czas i może tworzyć przerzuty, zanim zostanie wykryty. 3. W tomografii komputerowej mózgu widoczne są, w przypadku każdego przerzutu, ogniska Hamera uwarunkowane konfliktem. Wynika z tego, że powstają one z konfliktu, a nie przez tak zwany guz pier­ wotny.

81

3. Przerzuty według BioLogicznej Wiedzy Leczniczej (Rainer Kórner) W BioLogicznej Wiedzy Leczniczej chcemy połączyć dokonania wszystkich naukowców i nasze własne do­ świadczenia. Zarówno sposób postrzegania medycyny konwencjonalnej, jak również koncepcja dr. Hamera, nie przedstawia wszystkich faktów. Z mojego doświadczenia, u dużej grupy pacjentów, przerzuty powstają jed­ nak najczęściej na podstawie konfliktu biologicznego, tak jak przedstawiał dr Hamer. Przez ograniczone możliwości moich badań nie mogę jednakże ze 100% dokładnością pod kątem nauko­ wym wykluczyć istnienia przerzutów, w rozumieniu medycyny konwencjonalnej. Do tego potrzebowalibyśmy konkretnych i niezależnych badań histologicznych, potwierdzonych wieloma przypadkami pacjentów z przepro­ wadzonymi szczegółowymi badaniami i analizami tomografii komputerowej. Istnieje również kilka faktów pochodzących z medycyny konwencjonalnej, które pozwalają sądzić, że istnieją przerzuty zgodne z teorią medycyny konwencjonalnej. Temat przerzutów nie został jak dotąd w 100% wyjaśnio­ ny również w BioLogicznej Wiedzy Leczniczej. Stanowi on ważną dziedzinę badań naukowych. Jestem jednak przekonany, że najczęstsze przypadki na­ wrotów nowotworów (przerzutów) pochodzą z dodatkowych biologicznych konfliktów lub są one im sprzyjające. Należy zaznaczyć, że medycyna konwencjonalna określa każdy nawrót nowotworu jako przerzut, najczę­ ściej bez przeprowadzenia głębszych badań. Zgodnie ze BioLogiczną Wiedzą Leczniczą, w tym temacie należy zachować większą ostrożność. Typowe przerzuty charakterystyczne dla dotkniętych narządów Poniżej znajdą Państwo wyjaśnienie faktu, dlaczego przerzuty najczęściej powstają na określonych narzą­ dach. Każdy narząd ma swoją własną treść konfliktu i na określony wstrząs konfliktowy reaguje w kontekście choroby nowotworowej. Wiedza ta pomaga nam w zrozumieniu i uniknięciu powstawania nawrotów nowotworu. Przerzuty do płuc: U około 30% wszystkich pacjentów chorych na raka przerzuty występują w płucach. Jeśli wyjdziemy z za­ łożenia, iż nie są to komórki, które nie przemieściły się z guza pierwotnego do płuc, napotkamy interesujące zależności. Pęcherzyki płucne (Alveolen) namnożeniem komórek (powstanie nowotworu) reagują przy tak zwa­ nym konflikcie związanym ze śmiercią. Dużą częstotliwość występowania przerzutów do płuc można wytłuma­ czyć tym, iż bardzo duża liczba pacjentów, często przy otrzymaniu diagnozy: „M a Pan/Pani nowotwór złośli­ wy..." reaguje uczuciami strachu związanego ze śmiercią, co przyczynia się do powstania przerzutów do płuc. Przerzuty do kości: Kość reaguje na konflikt związany z utratą własnej wartości oraz konflikt związany z niemożnością wyko­ nania określonego zadania. Wielu pacjentów, przez okoliczności powstałe przy zachorowaniach na nowotwór, cierpi z powodu utraty własnej wartości lub po części nie czują się już tak atrakcyjni lub wydajni. Tłumaczy to powstawanie przerzutów do kości. Zdumiewająca jest również hipoteza medycyny konwencjonalnej mówiąca o tym, iż guzy, które jako guz pierwotny powodują namnożenie komórek, nagle na kościach tworzą k - i prowadzą do zaniku kości (rozpusz­ czenie kości). W medycynie konwencjonalnej przerzut do kości najczęściej nie jest guzem, tylko otworem w ko­ ści, który oznacza przerzut. Jednak istnieją również zwarte przerzuty do kości, tworzące masę nowotworową. Zgodnie z BioLogiczną Wiedzą Leczniczą jest to tłumaczone faktem, iż w tym przypadku konflikt zmierzał już do fazy rozwiązania kon­ fliktu (lub znajduje się w fazie ciągłego leczenia), a zaniki kości, które utworzyły się w fazie konfliktu przez k w fazie zdrowienia ponownie wypełniają się masą kostną (k+). Interesujące jest przy tym również powstanie kostniakomięsaka, który tworzy się najczęściej wtedy, gdy okostna została otwarta w fazie leczenia i wycieka tworzący się odcisk. Przerzuty do naczyń i węzłów chłonnych: Naczynia chłonne transportują metaboliczne produkty końcowe z tkanek do krwiobiegu. Konflikty, które powodują powstawanie k - w naczyniach i węzłach chłonnych, są również powodem utraty własnej wartości, a w szczególności konfliktów związanym z brakiem możliwości odtransportowania tego, co zużyte/niepożądane. Niekiedy pacjent chory na raka czuje, że nie pozbył się niepożądanego nowotworu, nie może go odtran­ sportować i na skutek tego reaguje zmianami komórek w naczyniach chłonnych i/lub węzłach chłonnych. Prze­ rzuty do naczyń chłonnych są spowodowane przez konflikt, który znajduje się w fazie rozwiązania lub najczę­ ściej podlega ciągłemu leczeniu.

82

Przerzuty do wątroby: Wątroba jest jednym z organów najczęściej dotykanych przez nawroty nowotworów. Z punktu widzenie me­ dycyny konwencjonalnej przerzuty są w większości nowotworami „złośliwymi". Przede wszystkim guzy żołądka, odbytnicy, trzustki, jelita, przełyku, oskrzeli, piersi, tarczycy, skóry (czerniak) itp. powodują często przerzuty do wątroby. Z BioLogicznej Wiedzy Leczniczej wynikają interesujące wnioski. Okazuje się, że nawroty nowotworów w wątrobie z reguły pochodzą z przerzutów. Jeśli na przykład u pewnego pacjenta został zdiagnozowany rak jelita (konflikt niestrawnego kawałka), często zdarza się, że pacjent cierpi na konflikt głodu spowodowany wstrząsem związanym z diagnozą, w wyniku, którego obawia się, że nic więcej nie przejdzie przez jelita. Na podstawie nawrotu nowotworu rośnie guz wątroby. Z punktu widzenia komórek nie ma on fizycznie nic wspól­ nego z guzem jelita. Z treści konfliktu „zagłodzenia" wynika, że to właśnie guzy jelitowo-żołądkowe powodują przeżuty do wą­ troby, lub dotyczą szoku diagnozowego, związanego z wątroby. Można przypuszczać, że także konflikt związany z egzystencją dotyczy komórek wątrobowych, gdyż również inne guzy powodują przerzuty do wątroby. Zrozumiałe jest, że diagnozy zachorowania na raka (przy dzisiejszym standardowym trybie leczenia) mogą prowadzić do konfliktu związanego z egzystencją (strach o przeżycie, za­ grażające ograniczeniu zawodowym i strach o stan finansowy). Przerzuty do (śródbłoniaki) otrzewnej, do opłucnej żebrowej i do sieci wiekszei: Przerzuty do otrzewnej (nowotwór otrzewnej, przerzuty do otrzewnej, nowotwór złośliwy otrzewnej) wystę­ pują najczęściej, gdy guza zdiagnozowano w jamie brzusznej. Z punktu widzenia medycyny konwencjonalnej można uzasadnić to faktem, że guzy przerzucane są właśnie na pobliskie organy. W BioLogicznej Wiedzy Leczniczej zależność ta zostanie wyrażona w odmienny sposób. Diagnoza i zagro­ żenie operacji przenoszą pacjenta często w dodatkowy wstrząs konfliktowy. Możemy go określić konfliktem związanym z atakiem. Wielu pacjentów postrzega słowa lekarza: „Musimy Pani/Panu wyciąć kawałek jelita..." lub podobne niedelikatne oświadczenie, jako atak przeciwko jamie brzusznej. Wystarczy inna postawa leka­ rza i umiejętność pedagogicznego poinformowania o diagnozie i terapii, aby móc zapobiec wielu tzw. prze­ rzutom. Dodatkowo samą świadomość sytuacji, iż guz istnieje w jamie brzusznej, można przeżyć jako atak, czyli konflikt związany z zagrożeniem, który jest spowodowany guzem. Może on przez to prowadzić do przerzutów do otrzewnej. Tak samo dzieje się w przypadku opłucnej żebrowej (Pleura), kiedy wystąpią nieprawidłowości w obrębie klatki piersiowej, w wyniku, czego konflikt ten spowoduje powstanie guza w opłucnej żebrowej (przerzuty do opłucnej żebrowej lub właściwie śródbłoniak opłucnej żebrowej, guzy opłucnej żebrowej). Przerzuty do mózau: Powstawanie nawrotów nowotworów mózgu można wyjaśnić z punktu widzenia BioLogicznej Wiedzy Lecz­ niczej. Zakłada ona, że każdy konflikt w mózgu w fazie 5 prowadzi do powstania obrzęku, czyli powstawania nowotworu i w zależności od oceny medycyny konwencjonalnej zostanie zdiagnozowany jako przerzut do mó­ zgu. Dalsze szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w rozdziale: Powstanie guzów mózgu, stro­ na 87. Znaczenie histologii Ciekawym jest fakt, że przerzuty występują również w sytuacjach, gdy guz pierwotny nie został stwierdzony. Określane są one jako CUP (rak nieznanego guza pierwotnego). Specyficzne jest to dlatego, ponieważ w tych przypadkach niewątpliwe medycyna konwencjonalna nie może określić histologii tkanki pierwotnej przerzutu. Może jest tak, że również opinie histologiczne nie są tak jednoznaczne, jak przyjęto. Pewien emerytowany histolog opowiedział mi pewnego dnia, że przedwcześnie zakończył swoją pracę za­ wodową, ponieważ nie mógł już odpowiadać za to, że (pracując w piwnicy, nie widząc nigdy pacjenta) swoją histologiczną diagnozą wydawał upoważnienie do zastosowania chemioterapii. Zaznaczył, przy tym, że nie zawsze jest tak jednoznaczne, czy guz faktycznie jest złośliwy czy też łagodny. Istnieją pewne granice diagno­ zowania, jednak do pacjenta dociera jedynie komunikat: łagodny lub złośliwy. Zatem, sposób przekazu tej in­ formacji jest wówczas współodpowiedzialny za to, czy pacjentowi odczuje ulgę czy też będzie przeżywał dalsze konflikty. W BioLogicznej Wiedzy Leczniczej nie stosujemy określeń „łagodny" lub „złośliwy". Po rozpoznaniu po­ wiązań wiemy, że każde zachorowanie ma swój biologiczny sens, a coś, co posiada sens, nie jest złośliwe na­ wet jeśli może przyczyniać się do fizycznych powikłań (w przypadku, gdy konflikt ma dużą masę konfliktową). W przyszłości, w nowoczesnej medycynie uwzględniającej BioLogiczną Wiedzę Leczniczą, będziemy mogli le­ czyć efektywniej niż dotychczas.

Nowe badania dotyczące przerzutów Z objaśnień badacza przerzutów dr. Kleina, który przeprowadził wiele analiz dotyczących przerzutów, a w roku 201 1 otrzymał nagrodę fundacji do walki z rakiem dr. Josefa Steinera, staje się jasne:

.

.

^

,,Wszystkie analizy pokazują, jak mało wiemy i jak bardzo oddalone sq nasze obecne teorie i hipotezy, pozyskane najczęściej z modeli zwierzęcych i analiz guza pierwotnego, od rzeczywistości ludzkich zacho­ rowań."

Ważnym wynikiem naszego badania, który zaprzecza dotychczasowym twierdzeniom medycyny konwen­ cjonalnej, jest to, „że komórki nowotworowe zasadniczo różnią się często w zmianach ich informacji genetycznej od komó­ rek guza pierwotnego (przykładowo piersi)..."

W tak zwanych przerzutach badacze znaleźli inne wady genetyczne, zmiany, niż w przypadku guzów pier­ wotnych i twierdzą, że: „Przerzuty nie mogą zatem pochodzić od komórek, które w chwili operacji stanowią guz pierwotny."

)

Przedstawione badania popierają przekonania dr. Hamera, co więcej mogłyby się przyczynić do zmiany terapii nowotworowej. Jednak dr Klein wyciąga jeszcze jeden wiosek, który bardziej nawiązuje do dotychczaso­ wego sposobu myślenia medycyny konwencjonalnej: /"

T ' -\ „Wnioskujemy z tego, że rozproszenie miało miejsce w bardzo wczesnym stadium, wtedy, gdy guz pierwot­ ny nie był jeszcze w pełni dojrzały. Zaprzecza to klasycznemu modelowi tworzenia się przerzutów."

Obserwujemy przy tym, że dotychczasowe teorie przerzutów nie są wiarygodne, a dr Hamer bardzo dużo wniósł do nowej świadomości. Jednak wymaga to również wielu dalszych badań, aby móc obronić dotychcza­ sowe wyniki i dalej szczegółowo opracowywać i ulepszać.

84

M ó z g ja k o n a d rz ę d n e c e n tru m o rg a n iz m u Mózg to centrum postrzegania i sterowania wszystkich procesów w organizmie. Każda komórka ustroju w organizmie poprzez włókna nerwowe jest bezpośrednio połączona z mózgiem. Doktorowi Peterowi Seifert z uniwersytetu w Bonn udało się udowodnić w swoich badaniach, że również każda komórka rakowa rozwija włókna nerwowe i w taki sposób również komunikuje się z mózgiem, inaczej ujmując jest sterowana przez mózg. Wspiera to poznania BioLogicznej Wiedzy Leczniczej. Wstrząs konfliktowy, bezpośrednio po jego wystąpieniu, jest widoczny w zmianach mózgu. Wówczas zmiany w mózgu powodują zmienione sterowanie narządami, które jest widoczne w odbudowie lub rozpadzie komó­ rek, czy też zmianie funkcji. To, jak pacjent przeżywa w chwili wydarzenia zdarzenie konfliktowe, określa, jaki region mózgu czy też jakie narządy zostały dotknięte. Przykłady: Konflikt egzystencjalny m ożna zaobserwować np. brzusznie (z przodu) w pniu mózgu i dotyczy on kanalików zbiorczych nerek. Konflikt związany z troską można zaobserwować lateralnie (bocznie) w móżdżku i dotyczy on gruczołu sutkowego. Załam anie związane z u tratą własnej wartości można zaobserwować w białej substancji mózgu i dotyczy np. kości. Konflikt związany z rozstaniem m ożna zaobserwować w zakresie sensorycznym kory mózgowej i dotyczy naskórka.

Zmiany zachodzące w mózgu są widoczne na zdjęciach z użyciem tomografu komputerowego czaszki (TK).

(Białe strzałki na zdjęciu okrążają nieco ciemniejszą formację pierścieniową w białej substancji mózgu. Wskazuje ona na przeżyte załama­ nie związane z utratq własnej wartości, co wywołuje martwicę kości w miednicy. Źródło: własne archiwum)

Przekaźnik mózgu w momencie wstrząsu konfliktowego zmienia się bezpośrednio i jest widoczny na zdjęciu już kilka minut później. Tym samym, rozwiązanie konfliktu będzie widoczne w obrazie mózgu. Wówczas z cen­ trum zaczyna zbierać się płyn w tym przekaźniku mózgu. Tomografia komputerowa, a w przyszłości może również inne możliwości diagnostyki mózgu, służy do oce­ ny stanu zdrowia pacjenta. Dzięki temu można rozpoznać chory narząd i określić dokładną treść konfliktu, jak również moment (aktualna faza 1-9) ogólnego przebiegu choroby. Tomografia komputerowa nie jest jedyną cenioną metodą diagnostyczną. Służyła ona dr. Hamerowi przede wszystkim do badań i umożliwiła dokonanie w oaóle tych odkryć oraz tak wielkiego ich rozróżnienia. W celu roz­ poznania sytuacji pacjenta równie ważny jest fachowy i subtelny wywiad lekarski, parametry laboratoryjne, inne wizualne metody diagnostyki, a także ogólny zakres diagnostyki medycyny naturalnej i nauk humanistycznych. Dobrze wykształconego oraz świadomego odpowiedzialności terapeutę wyróżnia konkretny, fachowy i szczegó­ łowy wywiad lekarski dotyczący konfliktu, w porozumieniu całą cielesną i psychiczną symptomatologią. Diagnostyka przy użyciu tomografii komputerowej nie będzie tematem szerzej opisanym w książce, ponie­ waż jest to zadaniem dobrze wykształconych lekarzy przyszłościowego systemu zdrowia. Jednakże ilustracje mózgu zawarte w tej książce (patrz od strony 91) będą bardzo pomocne przy zrozumieniu ogólnego zarysu.

85

Przyporządkowania mózgu Określone miejsce w mózgu steruje określonym miejscem/określoną tkanką w organizmie. Naczynia wieńcowe są sterowane z zakresu insuliny w mózgu, mięśnie - substancją białą w mózgu, kana­ liki zbiorcze nerek i powierzchnia brzuszna - pniem mózgu, natom iast gruczoły sutkowe - rejonem bocznego móżdżka. Przyporządkowanie określonych sfer mózgu do określonych narządów pozostaje zawsze bez zmian. Strona narządów we w spółdziałaniu z mózgiem pozostaje zawsze ta sama.

Zmiany przyporządkowania spowodowane prawo- i leworęcznością Na przykładzie gruczołu sutkowego (móżdżek pomarańczowy): Praworęczna kobieta, w przypadku konfliktu wywołanego troską o swoje dziecko, reaguje lewą piersią na­ tom iast dotknięta sfera mózgu znajduje się po prawej stronie, w móżdżku. W przypadku osoby leworęcznej, sfera mózgu po prawej stronie w móżdżku również jest odpowiedzialna za lewą pierś, jednakże zmienia się przyporządkowanie konfliktu: u osoby leworęcznej na konflikt związany z tro ­ ską o partnera lub inne równe mu osoby reaguje lewa pierś. (Patrz rozdział: Prawo- i leworęczność, str. 75).

Zmiany przyporządkowania spowodowane przez płeć oraz prawo- i leworęczność Na przykładzie śluzówki oskrzelowej (kora mózgowa żółty): W celu zdobycia lepszego poglądu należy porównać schematy mózgu pod kątem kory mózgowej (żółty), od strony 89. Aby śluzówka oskrzelowa była dotknięta konfliktem , w przypadku praworęcznego mężczyzny, musi powstać konflikt związany ze strachem o rewir. U leworęcznej kobiety jest to powiązane z konfliktem oniem ienia, związanego ze strachem. U leworęcznego mężczyzny reakcja związana ze śluzówką oskrzelową może wystąpić dopiero przy wystąpie­ niu drugiego konfliktu w zakresie rewiru, ta k samo w przypadku praworęcznej kobiety. Przy wystąpieniu drugie­ go konfliktu oboje reagują na sytuacje związane ze strachem o terytorium . Zgodnie z powyższym, przyporządkowanie sfer mózgu do narządu zawsze pozostaje niezmienne, jedynie treść konfliktu (męski-żeński) oraz istota żyjąca, w związku, z którą przeżywany jest konflikt, może się zmienić.

Tworzenie się guzów mózgu Różne rodzaje guzów mózgu Można rozróżnić wiele rodzajów guzów mózgu. W dalszej części książki zostało wyjaśnione tworzenie się guzów, które powstają z tkanki łącznej mózgu (glej). Zdrową tkankę łączną mózgu można znaleźć oczywiście we wszystkich regionach mózgu. Różne komórki tkanki łącznej mózau (komórka glejowa) w centralnym systemie nerwowym: • astrocyty (Astroglia); • oligodendrocyty (O ligodendroglia); • komórki wyściółkowe (wyściełają system komorowy i kanał środkowy); • komórki splotu nerwowego nabłonka płaskiego (nabłonek splotu naczyniówkowego); • m ikroglej (mesoglej, kom órki Hortegi, m akrofagi osiadłe).

Tworzenie się włóknistych guzów mózgu Tkankołączne (glejowe) guzy mózgu powstają w sferze mózgu dotkniętej konfliktem w fazie 5-7. Wobec tego glejowy guz mózgu należy postrzegać w połączeniu z przeżyciem konfliktowym , które równocześnie powo­ duje w tkance zmianę kom órkową lub zm ianę funkcji.

Guzy tkanki łącznej mózgu (glejak) Poniższe guzy powstają na podstawie reakcji mózgu wywołane konfliktem w fazie 5-7. Konflikt ten w zależ­ ności od definicji dotyczy określonej tkanki narządów. Równocześnie współreaguje przekaźnik mózgu. W za­ leżności od tego, jakiej grupie przyporządkowany jest konflikt (grupie niebieskiej, fioletowej, pomarańczowej, czerwonej, żółtej lub zielonej), dotknięty jest nim pień mózgu (niebieski) lub też śródmózgowie (fioletowy), móż­ dżek (pomarańczowy), substancja biała mózgu (czerwony) albo też kora mózgowa (żółty) lub (zielony). • glejak wielopostaciowy; • gwiaździak; • oligodendrocyty; • rdzeniak zarodkowy: guz móżdżku (móżdżek).

86

Dotychczasowe dokonania z zakresu medycyny konwencjonalnej mówiące o tym, że guzy mózgu powstają również przez przerzuty z now otworów narządów, nie m ogą zostać potwierdzone w BioLogicznej Wiedzy Lecz­ niczej.

Inne guzy mózgu, które nie pochodzą z tkanki łącznej mózgu Guzy, które zostaną poniżej wyszczególnione, nie są guzam i pochodzącymi z tkanki łącznej mózgu. Dlatego nie są to reakcje, które powstają w przekaźniku mózgu na podstawie konfliktu. M ają własne konflikty i są po części bezpośrednim miejscem oddziaływania konfliktu lub rezultatem innej przyczyny. Oponiak:

guz opony mózgowej lub opony rdzenia kręgowego, konflikt ataku związanego z uderzeniem w głowę (rdzeń kręgowy).

Naczyniak krwionośny zarodkowy:

nowotwór naczyń krwionośnych, konflikt bezsilności i strach frontalny.

Gruczolak przysadki:

konflikt związany z byciem za m ałym , aby móc zjeść kęs lub konflikt związany z niewystarczającym odżywianiem.

Guzy, dla których nie ma jeszcze opisu konfliktu: Schwannoma nerwu przedsionkowo-ślimakowego: N ow otw ór nerwu słuchowego (nerw akustyczny lub 8. nerwu czaszkowego) Wyściółczak: Now otw ór na wyściółce układu kom orowego i kanału centralnego Naczyniaki jamiste ośrodkowego układu nerwowego Brodawczak splotu naczyniówkowego, rak splotu naczyniastego Nowotwór nabłonka splotu naczyniówkowego Chrzęstniak: Now otw ór podstawy czaszki lub kości ogonowej (nowotwór znajdujący się poza oponą twardą) Gangliozydoza (nerwiak zwojowy, zwojakoglejak): Torbiele galaretow ate to grupa kom órek nerwowych Czaszkogardlak: Now otw ór występujący w strefie wewnątrzczaszkowej: trzecia komora, nerw optyczny, przysadka mózgowa Złośliwy nowotwór gruczołów chłonnych centralnego systemu nerwowego: Torbiele: (torbiel skórzastą, trobiel naskórzasta).

87

Powstanie nowotworów mózgu w pojedynczych fazach konfliktowych Graficzny przebieg wielkości guza w pojedynczych fazach

Rozwiązanie konfliktu

Objaśnienia do grafiki: Faza 3: Coraz dłuższe kreski opisują k - która kształtuje się zawsze w wyniku ciągłości konfliktu. Kryzys w fazie 5-9 przedstawia powstawanie nowotworu.

Faza 5: Niebieskie koła dotyczą odkładania się płynów w fazie 5. Szary okrąg wewnątrz niebieskiego opisuje roz­ poczynający się proces odkładania tkanki łącznej. W niektórych przypadkach można zdiagnozować to jako guz mózgu z okołoogniskowym obrzękiem (guz mózgu z otaczającym odkładaniem się płynu).

Faza 7: Szary okrąg wskazuje na rozciągające odkładanie się tkanki łącznej (k + ), które zmniejsza się ponownie około fazy 7. Czarny okręg dotyczy wzm ocnionego odkładania się tkanki łącznej.

Faza 9: Czarny okręg w niektórych przypadkach opisuje pozostałą bliznę w mózgu.

Przebieg powstawania nowotworu w mózgu przedstawiony w pojedynczych fazach 1. Zdrowie i naturalna funkcja regionów mózgu (tkanka łączna) Funkcja transportu substancji odżywczych i płynów, utrzymania sam oregulacji (Homeostaza), funkcja ochronna, izolacja elektryczna, przetworzenie, zapis i przekazanie inform acji.

2. Treść konfliktu Każdy konflikt, który wywołuje zm iany w narządach, można zaobserwować także w mózgu. Wpływa on również na tkankę łączną mózgu.

3. Aktywna faza konfliktu - sympatikotoniczna reakcja narządu Tkanka łączna mózgu reaguje jak tkanka nowego mózgu, a więc ta k samo jak pozostała tkanka łączna organizm u. W przypadku konfliktu tworzą się w jego w fazie k-. Kom órki rozpadają się. Należy zaznaczyć, że funkcja, która je norm alnie wyprowadza, jest obniżona.

4. Rozwiązanie lub rozwiązanie częściowe konfliktu

88

5. Faza rozwiązania konfliktu Faza A - wagotoniczna regeneracja narządu W fazie 5 na obszarze mózgu dotkniętym guzem gromadzi się woda. Jest to przyczyną tworzenia się obrzęku. Obrzęk powodujący powiększenie mózgu, w niektórych sytuacjach, może zostać zdiagnozowany już jako guz mózgu. Ta powiększona przestrzeń pozostaje ja k stan resztkowy i nie wywołuje z reguły żadnych dolegli­ wości.

6. Kryzys zdrowienia W kryzysie zdrowienia organizm rozpoczyna wydalać nagrom adzoną wodę w narządach, jak również w re­ gionach mózgu dotkniętych konfliktem . Kryzys zdrowienia jest często połączony z sym ptom atologią mózgu, np. z bólam i głowy i objaw am i niedo­ boru.

7. Faza rozwiązania konfliktu Faza B - wagotoniczna regeneracja narządu Faza 7 ogólnie jest określana jako faza tkanki łącznej, czy też faza zabliźniania. Poprzez namnożenie kom ó­ rek w mózgu grom adzi się teraz tkanka łączna, aby ponownie wypełnić tkankę utraconą w fazie 3 przez k-. M a to miejsce w określonych w arunkach w większym wymiarze (w zależności od czasu trw ania konfliktu), powodując powiększenie mózgu, które może zostać zdiagnozowane jako guz mózgu. Powiększenie mózgu i po­ wiązane z tym objawy są silniejsze, jeśli równocześnie występuje syndrom kanalika zbiorczego nerek (patrz stro­ na 282). Prowadzi to do intensywniejszego odkładania się wody, co może przyczynić się do groźnych patologii. Na koniec fazy 7 guz może się ponownie zmniejszać.

8. Koniec zmian uwarunkowanych konfliktem 9. Nowe zdrowie Z reguły guz utrzymuje się aż do fazy 9. Jest to porównywalne z blizną na skórze, która jest widoczna przez dłuższy okres czasu.

Objaśnienie do tomografii komputerowej czaszki (TK = czaszkowa tomografia komputerowa) Poniżej przedstawiam pewne objaśnienia, w celu lepszego zapoznania się z tom ografią kom puterową: Na aórze = z przodu Na obrazie TK, na górze znajduje się przednia strona (strona twarzy) pacjenta. Prawo = prawo Prawa strona na T K odpowiada prawej półkuli mózgowej pacjenta. Należy przy tym zauważyć, iż w medy­ cynie konwencjonalnej T K czytana jest w odwrotnym kierunku. Prawa strona na TK odpowiada lewej półkuli mózgowej. Jasny = zwarty Jaśniejsze miejsca na T K odpow iadają zwartym, organicznym strukturom w organizm ie (np. kości lub tka n ­ ce łącznej). Ciemny = mniej zwarty Ciemniejsze miejsca w T K odpow iadają mniej zwartym, organicznym strukturom w organizm ie (np. powie­ trze lub coś wodnistego).

Przygotowanie badania czaszki tomografem komputerowych Zagadnienia, na które powinno się zwrócić uwagę przy wykonywaniu tom ografii kom puterowej czaszki pa­ cjenta (TK), aby móc połączyć to w diagnozę BioLogicznej Wiedzy Leczniczej? 1. Powinna być wykonana TK, nie zaś MRT (rezonans magnetyczny), ponieważ w przypadku M RT najczę­ ściej nie widać konfliktów. 2. T K powinna zostać wykonana bez kontrastu. 3. Przekrój powinien zostać wybrany równolegle do podstawy czaszki. 4. Należy wybrać warstwy standardowe. Krótko podsum owując, aby otrzymać poprawne zdjęcia, należy powiedzieć lekarzowi:

„Muszę zrobić tomografię komputerową czaszki (TK) w standardowych warstwach równolegle do podsta­ wy czaszki, bez kontrastu." Bez skierowania lekarskiego, z punktu widzenia medycyny konwencjonalnej, z reguły należy zapłacić za TK.

89

Tabela dotyczqca zarysu mózgu i przyporządkowanie narządów Poniższa tabela zawiera zarys grup tkanek głównych i nadrzędnych części mózgu. Kolory części mózgu od­ powiadają przy tym kolorom grupy tkanek. Narządy przedstawione na obrzeżach m ają za zadanie zobrazować typowe narządy/tkanki poszczególnych grup. z+ = k+ z= kf+ = Funktionsplus f= Funktionsminus Fr = Regeneracja funkcji

Móżdżek k + /k f + /F r gruczoł sutkowy, skóra właści­ wa, opłucna, otrzewna, osier­ dzie, opony mózgowe

kości, mięśnie, zębina, jajniki, jqdra, śledziona, lim fa, kłębuszki nerkowe

Kora morgowa

k -/k + naskórek, wzmocnie-nie ka­ nałów organów wewnętrz­ nych

Kora mózgowa + f-/F r funkcje zmysłu, okostna, ner­ wy, motoryka mięśni, wyspy trzustkowe

Tabela pokazuje również ewolucję, która jest przedstawiona z lewej strony na dole na lewą stronę na górze (od niebieskiego przez fioletowy po pomarańczowy) i jak również z prawej strony na górze na prawą stronę na dole (od czerwonego przez żółty po zielony). Narządy starego mózgu (lewa strona), w przypadku powstania konfliktu, tworzą k + (z+), a w fazie zdrowie­ nia k - (z-). Narządy nowego mózgu (prawa strona), w przypadku powstania konfliktu, tworzą k - (z-) natomiast w fazie zdrowienia k + (z+). W taki sposób łatwiej zapamiętać, że grupy w kolorach sygnalizacji świetlnej (czerwony, żółty, zielony) tw o­ rzą zawsze w pierwszej kolejności k-. Pozostałe grupy (pomarańczowy, fioletowy, niebieski) tworzą najpierw k + .

Z n a cze n ie biologiczne: w fa zie a k ty w n e j k o n fliktu N a rząd y : skóra w ła ś c iw a , gruc zoły ło jo w e , g ru ­ czoły p o to w e , o trz e w n a , o p łu c n a że­

Zna cze n ie b iologiczne: w fa zie a k ty w n e j k o n fliktu N a rząd y : skóra w ła ś c iw a , g ru c zo ły ło jo w e , g ru ­ czoły p o to w e , o trz e w n a , o p łu c n a że­

p rą tk i g ru źlicy i in n e Z n a cze n ie biologiczne: w fa zie a k ty w n e j kon fliktu N a rz ą d y - m ięś n ie i gruczoły: n a rz ą d y /tk a n k i g ru c zo ło w e Treść ko n fliktu :

p rą tk i, b a k te rie g rzy b o w e , grzyby, p rą tk i gruźlicy i inne Znacze n ie b iologiczne: w fa zie a k ty w n e j kon fliktu N a rz ą d y - m ięś n ie i gruczoły: n a rz ą d y /tk a n k i g ru c zo ło w e Treść kon fliktu :

• p o zostałe

Lew a stro n a m ózgu i organu: w y d a la n ie k aw a łk a (rzeczy)...

P raw a stro n a m ózgu i organu: p rz y jm o w a n ie k aw a łk a (rzeczy)...

czynia k rw io n o ś n e K onflik ty z w ią za n e z b ra k ie m m o ż liw o ­ ści p rze su w a n ia czegoś

czynia k rw io n o ś n e K onflikty zw ią za n e z b ra k ie m m o ż liw o ­ ści p rze s u w a n ia czegoś

"O N Z CD o O 7^ N 3 O "< Q_ iL zs" N -< OL n :r

rO Q V) s~-. N Q_ N

t/l

N a rząd y : tk a n k a łą c zn a , kości, m ięś n ie, tk a n ka tłu s zczo w a , w ę z ły c h ło n n e , naczynia

na koniec fa zy n a p ra w c ze j F9 N a rząd y : tk a n k a łąc zn a , kości, m ię ś n ie , tk a n k a tłu s zczo w a , w ę z ły c h ło n n e , naczynia

3 O

N

O

ts> N

O

3 o

=r n N 'Ć D (/>> Q.

o

G= 7 ^

N CD

I 8' i? “O —I

1 3

0 3 "O r~

TT n

CD ^ < ~

o 0

f S

3 i.

Q. N

r(t) n>

S

N "O

co

3

N

Q_

4

7? O

Q_

N

TT

N CD

13 Q

c N-

"O O O .

w fa zie a k ty w n e j kon fliktu

Z n a cze n ie biologiczne:

w zg ó rze

szkliste, okostn a, k o m ó rki alfa i b e ta ,

O o

w fa zie a k ty w n e j kon fliktu

Z n a cze n ie biologiczne:

w zg ó rze

szkliste, o k o stn a, k o m ó rki alfa i b e ta ,

oN

fu n k c ji

• k o n flikty w ią z a n e z o g ra n icze n iem

• k o n flik ty w ią z a n e z o g ra n ic ze n ie m fun k c ji

• ogran iczo n a spraw ność

• ogran iczo n a s praw noś ć

ścią • k o n flikty z w ią za n e z p rze c ią że n ie m ,

• k o n flik ty zw ią za n e z p rze c ią że n ie m

ścią

• k o n flikty zw ią z a n e z w ła s n ą w a r t o ­

na k oniec fa zy n a p ra w c ze j F9

Z n a cze n ie biologiczne:

• k o n flikty z w ią za n e z w ła s n ą w a r t o ­

ność w ę c h u i słuchu, s ia tk ó w ka , ciała Z n a cze n ie biologiczne:

b a k te rie i in n e

k rw io n o ś n e , ś le d zio n a , n e rki, ją d ra ...

n e rw y m o to ry c zn e i c zu cio w e , zdol­ ność w ę c h u i słuchu, s ia tk ó w ka , ciała

b a k te rie i in n e

Zarazki:

Treść kon fliktu :

N arząd y : N arządy: n e rw y m o to ry c zn e i c zu cio w e , zd o l­

Zarazki:

na k oniec w ię c e j m asy niż w cze ś nie j

k rw io n o ś n e , ś le d zio n a , n e rki, ją d ra ...

n o rm a liza c ja funkcji

na koniec w ię c e j m asy niż w cze ś n ie j

k+:

Treść kon fliktu :

Faza ro zw iąza n ia kon fliktu : Faza ro zw iąza n ia konfliktu: n o rm a liza c ja funkcji

k+:

Faza ro zw iąza n ia kon fliktu :

Faza a k ty w n a konfliktu:

Faza ro zw iąza n ia konfliktu:

o b n iże n ie fun k c ji

m a rtw ic a , k -

m a rtw ic a , k -

Faza a k ty w n a konfliktu:

czony ze zm ia n ą funkcji czony ze zm ia n ą fun k c ji

Faza a k ty w n a konfliktu:

Faza a k ty w n a ko n fliktu :

o b n iże n ie fun k c ji

p o łą cze n ie m ózgu z n a rzą d e m je s t s krzy żo w an e , p ro g ra m a w a ry jn y p o łą ­

p o łą cze n ie m ózgu z n a rz ą d e m je s t s k rzy żo w an e , p ro g ra m a w a ry jn y p o łą ­

p o łą cze n ie m ózgu z n a rz ą d e m je s t s k rzy żo w an e ,

p o łą cze n ie m ózgu z n a rz ą d e m je s t skrzy żo w an e ,

Q ~ CL 3 Q = :

o Un

N

O

4

3° - °f 0 o

ffl fi D lO 'fl) Q —- Wfl> o_ Q_ CQ ^ O O' “o ■g 3 °

J

2 8 *3 I ' 10 3

S -3 cn

4ft

O-TJ O O

m ięś n ie g ład kie p rze w o d u p o k a rm o ­ w eg o , m acica, serce (o b ró c o n e ), n a ­

w y ją tk ie m są organy:

w y ją tk ie m są organy:

w e g o , m acica, serce (o b ró c o n e ), n a ­

s k rzy żo w an e ,

skrzy żo w an e ,

m ięś n ie g ład kie p rze w o d u p o k a rm o ­

p o łą cze n ie m ózgu z n a rz ą d e m nie je s t

P rz y jm o w a n ie kaw a łk a

p o łą cze n ie m ózgu z n a rz ą d e m nie je s t

W y d a la n ie kaw ałka

• k o n flik ty z w ią za n e z rozłąką

• p o zostałe

• k o n flik ty półs ek su a ln e

• k o n flikty półs ek su a ln e

i w s tr ę te m

• k o n flikty z w ią za n e z re w ire m

• k o n flikty z w ią za n e z rozłąką

• k o n flikt zw ią za n y z o s zp e c e n ie m

• k o n flikt z w ią za n y z o s zp ec e n ie m

• k o n flik ty zw ią za n e ze s tratą

• k o n flikty z w ią za n e ze stratą i w s trę te m

• k o n flikty z w ią za n e z s eksualnością

• k o n flik ty z w ią za n e z re w ire m

• zra n ie n ie w ła s n e j nietyk a lno śc i

• z ra n ie n ie w ła s n e j n ietykalno ści

prze d ś m ie rcią • k o n flikty e g zy s te n c jo n a ln e

śm ie rcią • k o n flikty e g zy s te n c jo n a ln e

Treść kon fliktu :

Treść konfliktu:

• k o n flik t w y w o ła n y a ta k ie m ,

w yściółki k a n a łó w

Treść kon fliktu :

w yściółki k a n a łó w

skóra, w łosy, ś luzó w ka, w e w n ę tr z n e

N arządy:

w fa z ie a k ty w n e j kon fliktu

Z n a cze n ie biologiczne:

• k o n flik t w y w o ła n y a ta k ie m ,

z g o w e , gruc zoły s u tk o w e

skóra, w łosy, śluzó w k a , w e w n ę tr z n e

N a rządy :

w fa zie a k ty w n e j kon fliktu

Z n a cze n ie biologiczne:

ki białk a)

w iru s y (w zg lę d n ie n a jm n ie jsze cząst­

w iru s y (w zg lę d n ie n a jm n ie js ze cząst­ ki b iałk a)

Z arazki:

k+

Faza ro zw iąza n ia kon fliktu :

Zarazki:

k+

Faza ro zw iąza n ia konfliktu:

Faza a k ty w n a kon fliktu : w rzó d tk a n k i n a b ło n k o w e j, k -

Treść kon fliktu :

zg o w e , gruc zoły s u tk o w e

Faza a k ty w n a kon fliktu : w rz ó d tk a n k i n a b ło n k o w e j, k -

« k o n flikty z w ią za n e z seksualnością

• k o n flik ty z w ią z a n e ze s trac h e m

licy i inne

licy i in n e

p rą tk i, b a k te rie g rzy b o w e , grzyby,

Zarazki:

• k o n flikty zw ią za n e ze s tra c h e m przed

p rą tk i, b a k te rie g rzy b o w e , p rą tk i gru ź­

p rą tk i, b a k te rie g rzy b o w e , p rą tk i g ru ź­

Zarazki:

k - w y w o ła n e za razk am i

• k o n flik ty zw iąza n y z k a w a łk ie m

Zarazki:

Zarazki:

k - w y w o ła n e za razk am i

Faza ro zw iąza n ia k o n fliktu :

• k o n flikty w y w o ła n y złością

rozp a d k o m ó re k przez zarazki

rozp a d k o m ó re k przez zarazki

Faza ro zw ią za n ia kon fliktu :

k+, n a m n o że n ie k o m ó re k

• k o n flik ty w y w o ła n y złością

Faza ro zw ią za n ia kon fliktu :

Faza ro zw iąza n ia kon fliktu :

k+, n a m n o ż e n ie k o m ó re k

• k o n flikty zw ią za n y z k a w a łk ie m

Faza a k ty w n a ko n fliktu : k+, n a m n o że n ie k o m ó re k

Faza a k ty w n a kon fliktu : k+, n a m n o ż e n ie k o m ó re k

Faza a k ty w n a kon fliktu :

Faza a k ty w n a kon fliktu :

b ro w a , o p łu c n a , o s ie rd zie, o p o n y m ó ­

h o rm o n ó w , ilość i kolejność konflik­

h o rm o n ó w , ilość i kolejność konflik­

b ro w a , o p łu c n a , o s ie rd zie, o p o n y m ó ­

p ra w o - i lew o rę czn o ść , płeć, poziom

p ra w o - i le w o rę czn o ść , płeć, pozio m

p ra w o - i le w o rę czn o ść m a zna cze nie

p ra w o - i lew o rę c zn o ś ć m a zn a cze n ie

p ra w o - i le w o rę czn o ść bez znaczenia

p ra w o - i lew o rę czn o ść bez znaczenia tó w .. m a ją zn a cze n ie

s krzy żo w an e ,

s k rzy żo w an e ,

s k rzy żo w an e ,

s k rzy żo w an e ,

s k rzy żo w an e ,

skrzy żo w an e ,

tó w .. m a ją zn a cze n ie

p o łą cze n ie m ózgu z n a rzą d e m je s t

p o łą c ze n ie m ózgu z n a rz ą d e m je s t

p o łą cze n ie m ózgu z n a rzą d e m je s t

p o łą c ze n ie m ózgu z n a rz ą d e m je s t

p o łą c ze n ie m ózgu z n a rz ą d e m nie je s t

p o łą cze n ie m ózgu z n a rz ą d e m nie je s t

Kora mózgowa A, prawa strona

Kora mózgowa A, lewa strona

Móżdżek

Móżdżek

(— 4O

UD

1

Z n a cze n ie biologiczne: w fa zie a k ty w n e j k o n fliktu N a rząd y : skóra w ła ś c iw a , gruc zoły ło jo w e , g ru ­ czoły p o to w e , o trz e w n a , o p łu c n a że­

Zna cze n ie b iologiczne: w fa zie a k ty w n e j k o n fliktu N a rząd y : skóra w ła ś c iw a , g ru c zo ły ło jo w e , g ru ­ czoły p o to w e , o trz e w n a , o p łu c n a że­

p rą tk i g ru źlicy i in n e Z n a cze n ie biologiczne: w fa zie a k ty w n e j kon fliktu N a rz ą d y - m ięś n ie i gruczoły: n a rz ą d y /tk a n k i g ru c zo ło w e Treść ko n fliktu :

p rą tk i, b a k te rie g rzy b o w e , grzyby, p rą tk i gruźlicy i inne Znacze n ie b iologiczne: w fa zie a k ty w n e j kon fliktu N a rz ą d y - m ięś n ie i gruczoły: n a rz ą d y /tk a n k i g ru c zo ło w e Treść kon fliktu :

• p o zostałe

Lew a stro n a m ózgu i organu: w y d a la n ie k aw a łk a (rzeczy)...

P raw a stro n a m ózgu i organu: p rz y jm o w a n ie k aw a łk a (rzeczy)...

czynia k rw io n o ś n e K onflik ty z w ią za n e z b ra k ie m m o ż liw o ­ ści p rze su w a n ia czegoś

czynia k rw io n o ś n e K onflikty zw ią za n e z b ra k ie m m o ż liw o ­ ści p rze s u w a n ia czegoś

"O N Z CD o O 7^ N 3 O "< Q_ iL zs" N -< OL n :r

rO Q V) s~-. N Q_ N

t/l

N a rząd y : tk a n k a łą c zn a , kości, m ięś n ie, tk a n ka tłu s zczo w a , w ę z ły c h ło n n e , naczynia

na koniec fa zy n a p ra w c ze j F9 N a rząd y : tk a n k a łąc zn a , kości, m ię ś n ie , tk a n k a tłu s zczo w a , w ę z ły c h ło n n e , naczynia

3 O

N

O

ts> N

O

3 o

=r n N 'Ć D (/>> Q.

o

G= 7 ^

N CD

I 8' i? “O —I

1 3

0 3 "O r~

TT n

CD ^ < ~

o 0

f S

3 i.

Q. N

r(t) n>

S

N "O

co

3

N

Q_

4

7? O

Q_

N

TT

N CD

13 Q

c N-

"O O O .

w fa zie a k ty w n e j kon fliktu

Z n a cze n ie biologiczne:

w zg ó rze

szkliste, okostn a, k o m ó rki alfa i b e ta ,

O o

w fa zie a k ty w n e j kon fliktu

Z n a cze n ie biologiczne:

w zg ó rze

szkliste, o k o stn a, k o m ó rki alfa i b e ta ,

oN

fu n k c ji

• k o n flikty w ią z a n e z o g ra n icze n iem

• k o n flik ty w ią z a n e z o g ra n ic ze n ie m fun k c ji

• ogran iczo n a spraw ność

• ogran iczo n a s praw noś ć

ścią • k o n flikty z w ią za n e z p rze c ią że n ie m ,

• k o n flik ty zw ią za n e z p rze c ią że n ie m

ścią

• k o n flikty zw ią z a n e z w ła s n ą w a r t o ­

na k oniec fa zy n a p ra w c ze j F9

Z n a cze n ie biologiczne:

• k o n flikty z w ią za n e z w ła s n ą w a r t o ­

ność w ę c h u i słuchu, s ia tk ó w ka , ciała Z n a cze n ie biologiczne:

b a k te rie i in n e

k rw io n o ś n e , ś le d zio n a , n e rki, ją d ra ...

n e rw y m o to ry c zn e i c zu cio w e , zdol­ ność w ę c h u i słuchu, s ia tk ó w ka , ciała

b a k te rie i in n e

Zarazki:

Treść kon fliktu :

N arząd y : N arządy: n e rw y m o to ry c zn e i c zu cio w e , zd o l­

Zarazki:

na k oniec w ię c e j m asy niż w cze ś nie j

k rw io n o ś n e , ś le d zio n a , n e rki, ją d ra ...

n o rm a liza c ja funkcji

na koniec w ię c e j m asy niż w cze ś n ie j

k+:

Treść kon fliktu :

Faza ro zw iąza n ia kon fliktu : Faza ro zw iąza n ia konfliktu: n o rm a liza c ja funkcji

k+:

Faza ro zw iąza n ia kon fliktu :

Faza a k ty w n a konfliktu:

Faza ro zw iąza n ia konfliktu:

o b n iże n ie fun k c ji

m a rtw ic a , k -

m a rtw ic a , k -

Faza a k ty w n a konfliktu:

czony ze zm ia n ą funkcji czony ze zm ia n ą fun k c ji

Faza a k ty w n a konfliktu:

Faza a k ty w n a ko n fliktu :

o b n iże n ie fun k c ji

p o łą cze n ie m ózgu z n a rzą d e m je s t s krzy żo w an e , p ro g ra m a w a ry jn y p o łą ­

p o łą cze n ie m ózgu z n a rz ą d e m je s t s k rzy żo w an e , p ro g ra m a w a ry jn y p o łą ­

p o łą cze n ie m ózgu z n a rz ą d e m je s t s k rzy żo w an e ,

p o łą cze n ie m ózgu z n a rz ą d e m je s t skrzy żo w an e ,

Q ~ CL 3 Q = :

o Un

N

O

4

3° - °f 0 o

ffl fi D lO 'fl) Q —- Wfl> o_ Q_ CQ ^ O O' “o ■g 3 °

J

2 8 *3 I ' 10 3

S -3 cn

4ft

O-TJ O O

m ięś n ie g ład kie p rze w o d u p o k a rm o ­ w eg o , m acica, serce (o b ró c o n e ), n a ­

w y ją tk ie m są organy:

w y ją tk ie m są organy:

w e g o , m acica, serce (o b ró c o n e ), n a ­

s k rzy żo w an e ,

skrzy żo w an e ,

m ięś n ie g ład kie p rze w o d u p o k a rm o ­

p o łą cze n ie m ózgu z n a rz ą d e m nie je s t

P rz y jm o w a n ie kaw a łk a

p o łą cze n ie m ózgu z n a rz ą d e m nie je s t

W y d a la n ie kaw ałka

• k o n flik ty z w ią za n e z rozłąką

• p o zostałe

• k o n flik ty półs ek su a ln e

• k o n flikty półs ek su a ln e

i w s tr ę te m

• k o n flikty z w ią za n e z re w ire m

• k o n flikty z w ią za n e z rozłąką

• k o n flikt zw ią za n y z o s zp e c e n ie m

• k o n flikt z w ią za n y z o s zp ec e n ie m

• k o n flik ty zw ią za n e ze s tratą

• k o n flikty z w ią za n e ze stratą i w s trę te m

• k o n flikty z w ią za n e z s eksualnością

• k o n flik ty z w ią za n e z re w ire m

• zra n ie n ie w ła s n e j nietyk a lno śc i

• z ra n ie n ie w ła s n e j n ietykalno ści

prze d ś m ie rcią • k o n flikty e g zy s te n c jo n a ln e

śm ie rcią • k o n flikty e g zy s te n c jo n a ln e

Treść kon fliktu :

Treść konfliktu:

• k o n flik t w y w o ła n y a ta k ie m ,

w yściółki k a n a łó w

Treść kon fliktu :

w yściółki k a n a łó w

skóra, w łosy, ś luzó w ka, w e w n ę tr z n e

N arządy:

w fa z ie a k ty w n e j kon fliktu

Z n a cze n ie biologiczne:

• k o n flik t w y w o ła n y a ta k ie m ,

z g o w e , gruc zoły s u tk o w e

skóra, w łosy, śluzó w k a , w e w n ę tr z n e

N a rządy :

w fa zie a k ty w n e j kon fliktu

Z n a cze n ie biologiczne:

ki białk a)

w iru s y (w zg lę d n ie n a jm n ie jsze cząst­

w iru s y (w zg lę d n ie n a jm n ie js ze cząst­ ki b iałk a)

Z arazki:

k+

Faza ro zw iąza n ia kon fliktu :

Zarazki:

k+

Faza ro zw iąza n ia konfliktu:

Faza a k ty w n a kon fliktu : w rzó d tk a n k i n a b ło n k o w e j, k -

Treść kon fliktu :

zg o w e , gruc zoły s u tk o w e

Faza a k ty w n a kon fliktu : w rz ó d tk a n k i n a b ło n k o w e j, k -

« k o n flikty z w ią za n e z seksualnością

• k o n flik ty z w ią z a n e ze s trac h e m

licy i inne

licy i in n e

p rą tk i, b a k te rie g rzy b o w e , grzyby,

Zarazki:

• k o n flikty zw ią za n e ze s tra c h e m przed

p rą tk i, b a k te rie g rzy b o w e , p rą tk i gru ź­

p rą tk i, b a k te rie g rzy b o w e , p rą tk i g ru ź­

Zarazki:

k - w y w o ła n e za razk am i

• k o n flik ty zw iąza n y z k a w a łk ie m

Zarazki:

Zarazki:

k - w y w o ła n e za razk am i

Faza ro zw iąza n ia k o n fliktu :

• k o n flikty w y w o ła n y złością

rozp a d k o m ó re k przez zarazki

rozp a d k o m ó re k przez zarazki

Faza ro zw ią za n ia kon fliktu :

k+, n a m n o że n ie k o m ó re k

• k o n flik ty w y w o ła n y złością

Faza ro zw ią za n ia kon fliktu :

Faza ro zw iąza n ia kon fliktu :

k+, n a m n o ż e n ie k o m ó re k

• k o n flikty zw ią za n y z k a w a łk ie m

Faza a k ty w n a ko n fliktu : k+, n a m n o że n ie k o m ó re k

Faza a k ty w n a kon fliktu : k+, n a m n o ż e n ie k o m ó re k

Faza a k ty w n a kon fliktu :

Faza a k ty w n a kon fliktu :

b ro w a , o p łu c n a , o s ie rd zie, o p o n y m ó ­

h o rm o n ó w , ilość i kolejność konflik­

h o rm o n ó w , ilość i kolejność konflik­

b ro w a , o p łu c n a , o s ie rd zie, o p o n y m ó ­

p ra w o - i lew o rę czn o ść , płeć, poziom

p ra w o - i le w o rę czn o ść , płeć, pozio m

p ra w o - i le w o rę czn o ść m a zna cze nie

p ra w o - i lew o rę c zn o ś ć m a zn a cze n ie

p ra w o - i le w o rę czn o ść bez znaczenia

p ra w o - i lew o rę czn o ść bez znaczenia tó w .. m a ją zn a cze n ie

s krzy żo w an e ,

s k rzy żo w an e ,

s k rzy żo w an e ,

s k rzy żo w an e ,

s k rzy żo w an e ,

skrzy żo w an e ,

tó w .. m a ją zn a cze n ie

p o łą cze n ie m ózgu z n a rzą d e m je s t

p o łą c ze n ie m ózgu z n a rz ą d e m je s t

p o łą cze n ie m ózgu z n a rzą d e m je s t

p o łą c ze n ie m ózgu z n a rz ą d e m je s t

p o łą c ze n ie m ózgu z n a rz ą d e m nie je s t

p o łą cze n ie m ózgu z n a rz ą d e m nie je s t

Kora mózgowa A, prawa strona

Kora mózgowa A, lewa strona

Móżdżek

Móżdżek

(— 4O

UD

1

92

Pień mózgu Stosunek „konflikt-mózg-narzqd"

Narzqd węchu

m óżdżek

Jelito cienkie (lleum) Konflikt związany z brakiem możliwości strawienia czegoś

Jelito grube rosnąco Konflikt związany ze złością dotyczącą niestrawności

.

Konflikt związany z niemożnością lub niechęcią wąchania

Kanaliki zbiorcze nerek Konflikt związany z egzyZdolność słyszenia ucha śr©d^tenci^ z ucieczką, zwiąkowego prawy

Konflikt związany . ze słuchem

Jelito cienkie (Jejunum) Konflikt związany z brakiem możliwości strawienia czegoś

Zdolność słyszenia ucha środkowego Konflikt związany ze słuchem

Dwunastnica Konflikt związany z niestraw­ nością

Trzustka Konflikt związany ze złością dotyczącą niestrawności

Jelito grube rosnąco Konflikt związany ze złością dotyczącą niestrawności

Gruczoły wątrobowe Konflikt związany z egzystencją

Odbytnica

Gruczoły żołądkowe

Podstępny, obrzydliwy konflikt związany z wydalaniem

Lewe ucho środkowe Brak możliwości pozbycia się części informacji

Brak możliwości strawienia kawałka

Prawe ucho środkowe Lewa strona mózgu

Prawa strona mózgu

Przełyk

Odbytnica podśluzówkowy Brzydki, podły konflikt związa ny z wydalaniem

Trójkqt pęcherza moczowego (trigonum) Obrzydliwy konflikt (podłość, świństwo)

Brak możliwości dotarcia części informacji

Gardło strona lewa

Gardło strona pra­ wa

Brak możliwości po­ zbycia się kawałka

Brak możliwości otrzymania kawałka

Błona śluzowa macicy

Niemożność połknięcia kawałka

Pęcherzyki płucne Konflikt związany ze strachem przed śmiercią

Konflikt związany z kobiecością

Prostata Konflikt związany z męskością oraz konflikt dotyczący potomstwa

jzystencją, konflikt zw iązany z kawa a mózgu odpow iada za przyjęcie kę u odpow iada za w ydalanie kęsa organem nie jest skrzyżowane czność nie jest jeszcze w pniu mózg i

bakterie (prątek gruźlicy)

Grafika zawiera odkrycia naukowe dr. Hamera z książki: Dziedzictwo nowej medycyny, część 2, strona 101, 7. Wydanie 1999

93

kora mózgowa substancjo

b,0/(

Skóra właściwa prawa

Skóra właściwa lewa

Konflikt związany ze wstrętem Konflikt związany z oszpeceniem

Konflikt związany ze wstrętem Konflikt związany z oszpeceniem

Opłucna i otrzewna strona prawa

Opłucna i otrzewna strona lewa

Konflikt związany z atakiem na obszar piersi lub brzucha

Konflikt związany z atakiem na obszar piersi lub brzucha

Organy: skóra w łaściwa, gruczoły łojowe, gruczoły potowe, otrzew na, opłucna, osierdzie, opony m ózgow e, gruczoły sutkowe

Konflikty: konflikt zw iązany z atakiem , konflikt związany ze zranieniem w łasnej nietykalności, konflikt zw iązany z oszpeceniem , konflikt zw iązany z bezczeszczeniem, konflikt zw iązany z troską, konflikt zw iązany z kłótnią

Stronność: połączenie mózgu z n arządem jest skrzyżowane Prawo- i leworęczność: należy uwzględnić praw o- i leworęczność Zarazki: bakterie

Grafika zawiera odkrycia naukowe dr. Homera z książki: Dziedzictwo nowej medycyny, część 2, strona 126, 7. Wydanie 1999

94

Substancja biała mózgu Stosunek „konllikt-mózg-narząci"

mózgowa

Zęby (Zębina)

Kości czaszki

Brak możliwości gryzienia

Konflikt związany z intelektualnym poczuciem własnej wartości

m óżdżek

Kości czaszki Kręgi szyjne

Konflikt zwiqzany z intelektualnym poczuciem własnej wartości

Konflikt związany z poczuciem moralnej niesprawiedliwości

Kręgi szyjne Ręka bądź ramię

Konflikt związany z poczuciem moralnej niesprawiedliwości

Konflikt związany z niezaradnością

Łopatka

Ręka bqdź ramię

Konflikt związany z partnerem bądź dzieckiem

Konflikt związany z niezaradnością

Łopatka Konflikt związany z partnerem bądź dzieckiem

Prawa część mięśnia sercowego Konflikt związany z przeciążeniem

Lewa część mięśnia sercowego

Kręgi piersiowe

Konflikt związany z przeciążeniem

Kręgi piersiowe

Konflikt związany z osobowością Prawa strona mózgu

Lewa strona mózgu

Konflikt związany osobowością

Kora nadnercza Konflikt związany podążeniem w złym kierunku

Kora nadnercza Konflikt związany podążeniem w złym kierunku

Kręgi lędźwiowe Konflikt związany osobowością

Kręgi lędźwiowe Konflikt związany z osobowością

Śledziona (głębiej leżąca) Konflikt związany z wykrwawieniem

Miednica, kość łonowa, kość kulszowa

Miednica, kość łonowa, kość kulszowa

Konflikt związany z ciążą i seksualnością

Konflikt związany z ciążą i seksualnością

Panewka

Panewka

Brak możliwości sprostania czemuś

Brak możliwości sprostania czemuś

Kość udowa

Kość udowa

Brak możliwości sprostania czemuś

Brak możliwości sprostania czemuś

lewy

prawy

Jajnik bqdź jqdro (tkanka interstycjalna)

Kolano

Konflikt związany ze stratą

Konflikt związany z wysortowaniem bądź motoryką

Stopa Konflikt związany z motoryką

Kolano Konflikt związany z wysportowaniem bądź motoryką

Kłębuszki nerkowe

Stopa

Konflikt związany z wodą lub cieczą (wyjątek: z mózgu do organów nie jest skrzyżowane)

Konflikt związany z motoryką

Organy: kości, zębina, mięśnie, ścięgna, w ięzadła, tkan ka tłuszczowa, tkan ka łączna, tkan ka lim fatyczna, tętnice, żyły, kłębuszki, jajniki bądź jądra, śledziona, kora nadnerczy, mięśnie poprzecznieprążkow ane macicy Konflikty: kości, zębina, mięśnie, ścięgna, w ięzadła, tkan ka tłuszczowa, tkan ka łączna, tkan ka lim fatyczna, tętnice, żyły, kłębuszki, jajniki bądź jądra, śledziona, kora nadnerczy, mięśnie poprzecznieprążkow ane macicy

Konflikty: Konflikt zw iązany z poczuciem własnej wartości, niewystarczająca sprawność, ograniczenie funkcji Stronność: połączenie między m ózgiem a o rg an izm em jest skrzyżowane Prawo- i leworęczność: należy uwzględnić praw o- i leworęczność Mikroby: bakterie

Grafika zawiera odkrycia naukowe dr. Hamera z książki: Dziedzictwo nowej medycyny, część 2, strona 139, 7. Wydanie 1999

95

(H a u ®

s n & Q g ß ra s i

Síiaecaoaate^¡kscoilQBteö^ooDciagHns^ Praworęczna kobieta Pochodne łuku podniebiennego

Pochodne łuku podniebiennego

Łuki podniebienne, Łuk aorty, Tętnica szyjna. Naczynia mózgowe, Przewody wyprowadzajqce tarczycy

Łuki podniebienne, Łuk aorty, Tętnica szyjna. Naczynia mózgowe, Przewody wyprowadzające tarczycy

Konflikt związany z bezsilnością

Konflikt związany z rakiem/strach frontalny

2.

Szkliwo zęba

Szkliwo zęba

Brak możliwości gryzienia

Brak możliwości gryzienia

Konflikt

Komórki alfa trzustki

Komórki beta trzustki

Konflikt związany ze strachem i obrzydzeniem

Konflikt związany ze strachem i obrzydzeniem

Mięśnie krtani Ruchowy ośrodek mowy

Umięśnienie oskrzeli Konflikt motoryczny związany ze strachem o terytorium

Motoryczny konflikt związany ze strachem

Błona śluzowa krtani

Błona śluzowa oskrzeli

Czuciowy konflikt związany ze strachem

Konflikt czuciowy związany ze strachem o terytorium

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

Konflikt związany z żeńskim terytorium

Konflikt związany z męskim terytorium

Błona śluzowa macicy

I

Konflikt związany z żeńskim terytorium seksualnym

Źołqdek Przewody żółciowe Przewody trzustkowe}■k

Błona śluzowa odbytnicy/ hemoroidy

"k

Konflikt związany ze sporem o terytorium

Konflikt związany z tożsamością

Miedniczka nerkowa/Moczowód/ Błona śluzowa pęcherze/ Cewka moczowa

Miedniczka nerkowa/Moczowód/Błona śluzowa pęcherze/Cewka moczowa Konflikt związany z zaznaczeniem terytorium

Konflikt związany z zaznaczeniem terytorium

Oko - lewa siatkówka

Oko - prawa siatkówka

Konflikt związany z przerażeniem na atak od tyłu Konflikt wizualny przed pewnymi rzeczami

Oko - ciałko szkliste prawe lewe Konflikt związany z przerażeniem Konflikt wizualny przed pewnymi rzeczami

lewa półkula mózgu: konflikty żeńskie depresyjne (kiedy konflikt jest mocniejszy prawostronnie) estrogen orgazm : pochw ow y/analny

Konflikt związany z przerażeniem na atak od tyłu Konflikt wizualny przed pewnymi rzeczami

prawa półkula mózgu: konflikty męskie m a n ia ka ln e (kiedy konflikt jest mocniejszy lewostronnie) testosteron orgazm : członkowy/łechtaczkowy

Organy: Naskórek, N a b ło n e k płaski, Komórki nerwow e, d elikatna wyściółka (przewody) pozostałych organów Konflikty: Konflikty zw iązane z terytorium , seksualnością, ro złą k ą ... Stronność: Połączenie między m ózgiem , a o rg an am i jest skrzyżowane Mikroby: Wirusy, w zględnie najm niejsze cząsteczki białka budują kom órki w fazie zdrowienia Następujące czynniki sq istotne dla zachowania kolejności i skutku konfliktów na obszarach terytorium: Prawo- i leworęczność, Poziom horm onów, Treść konfliktu, Kolejność konfliktu, Intensywność konfliktu, Okres trw a n ia konfliktu

Grafika zawiera odkrycia naukowe dr. Hamera z książki: Dziedzictwo nowej medycyny, część 2, strona 145, 7. Wydanie 1999

96

K S C r®

Praworęczny mężczyzna

Łuki podniebienne, Łuk aorty, Tętnica szyjna, Naczynia mózgowe, Przewody wyprowadzające tarczycy

Pochodne łuku podniebiennego Łuki podniebienne, Łuk aorty, Tętnica szyjna, Naczynia mózgowe, Przewody wyprowadzające tarczycy

Konflikt związany z bezsilnością

Konflikt związany z rakiem/strach frontalny

Pochodne łuku podniebiennego

Szkliwo zęba

Szkliwo zęba

Brak możliwości gryzienia

Brak możliwości gryzienia

Konflikt

Komórki alfa trzustki

Komórki beta trzustki

Konflikt związany ze strachem i obrzydzeniem

Konflikt związany ze strachem i obrzydzeniem

Umięśnienie oskrzeli

Mięśnie krtani Ruchowy ośrodek mowy

Konflikt motoryczny związany ze strachem o terytorium

Motoryczny konflikt związany ze strachem

Błona śluzowa oskrzeli Konflikt czuciowy związany ze strachem o terytorium

Błona śluzowa krtani Czuciowy konflikt związany ze strachem

Naczynia wieńcowe serca Konflikt związany z męskim terytorium

Naczynia wieńcowe serca

Pęcherzyki nasienne

Konflikt związany z żeńskim terytorium

Konflikt związany z męskim terytorium seksualnym

Błona śluzowa odbytnicy/ hemoroidy

Żołądek Przewody żółciowe Przewody trzustkowe

Konflikt związany z tożsa­ mością

Konflikt związany ze sporem o terytorium

Miedniczka nerkowa/Moczowód/ Błona śluzowa pęcherze/ Cewka moczowa

Miedniczka nerkowa/Moczowód/ Błona śluzowa pęcherze/ Cewka moczowa

Konflikt związany z zaznaczeniem terytorium

Konflikt związany z zaznaczeniem terytorium

Oko - lewa siatkówka Konflikt związany z przerażeniem na atak od tyłu Konflikt wizualny przed pewnymi rzeczami

Oko - ciałko szkliste prawe lewe Konflikt związany z przerażeniem Konflikt wizualny przed pewnymi

lewa półkula mózgu: konflikty żeńskie depresyjne (kiedy konflikt jest mocniejszy prawostronnie) estrogen orgazm : pochw owy/analny

Oko - prawa siatkówka Konflikt związany z przerażeniem na atak od tyłu Konflikt wizualny przed pewnymi rzeczami

prawa półkula mózgu: konflikty męskie m an ia ka ln e (kiedy konflikt jest mocniejszy lewostronnie) testosteron orgazm : członkowy/łechtaczkowy

Organy: Naskórek, N a b ło n e k płaski, Komórki nerw ow e, delikatna wyściółka (przewody) pozostałych organów Konflikty: Konflikty zw iązane z terytorium , seksualnością, ro złą k ą ... Stronność: Połączenie między m ózgiem , a o rg an am i jest skrzyżowane Mikroby: Wirusy, względnie najm niejsze cząsteczki białka budują komórki w fazie zdrowienia Następujące czynniki sq istotne dla zachowania kolejności i skutku konfliktów na obszarach terytorium: Prawo- i leworęczność, Poziom horm onów, Treść konfliktu, Kolejność konfliktu, Intensywność konfliktu, Okres trw a n ia konfliktu

Grafika zawiera odkrycia naukowe dr. Hamera z książki: Dziedzictwo nowej medycyny, część 2, strona 145, 7. Wydanie 1999

97

0 % K 3

O u líe ® ® ^

Saaeßüatxaik Leworęczna kobieta Pochodne łuku podniebiennego

Pochodne łuku podniebiennego

Łuki podniebienne, Łuk aorty, Tętnica szyjna. Naczynia mózgowe. Przewody wyprowadzające tarczycy

Łuki podniebienne, Łuk aorty, Tętnica szyjna. Naczynia mózgowe. Przewody wyprowadzające tarczycy

Konflikt związany z bezsilnością

Konflikt związany z rakiem/strach frontalny

2.

Szkliwo zęba

Szkliwo zęba

Brak możliwości gryzienia

Brak możliwości gryzienia

Konflikt

Konflikt

Komórki alfa trzustki

Komórki beta trzustki

Konflikt związany ze strachem i obrzydzeniem

Konflikt związany ze strachem i obrzydzeniem

Mięśnie krtani Ruchowy ośrodek mowy

Umięśnienie oskrzeli Konflikt motoryczny związany ze strachem

Motoryczny konflikt związany ze strachem

Błona śluzowa krtani

Błona śluzowa oskrzeli

Czuciowy konflikt związany ze strachem

Konflikt czuciowy związany ze strachem

Naczynia wieńcowe serca Naczynia wieńcowe serca

Konflikt związany z żeńskim terytorium

Konflikt związany z żeńskim terytorium

Błona śluzowa macicy Konflikt związany z żeńskim terytorium seksualnym

Zotqdek Przewody żółciowe Przewody trzustkowe

Błona śluzowa odbytnicy/ hemoroidy

Konflikt związany z tożsamością

Konflikt związany z tożsamością

Miedniczka nerkowa/Moczowód/ Błona śluzowa pęcherze/ Cewka moczowa

Miedniczka nerkowa/Moczowód/Błona śluzowa pęcherze/Cewka moczowa Konflikt związany z zaznaczeniem terytorium

Konflikt związany z zaznaczeniem terytorium

Oko - lewa siatkówka

Oko - prawa siatkówka

Konflikt związany z przerażeniem na atak od tyłu Konflikt wizualny przed pewnymi rzeczami

Oko - ciałko szkliste prawe lewe Konflikt związany z przerażeniem Konflikt wizualny przed pewnymi rzeczami

lewa półkula mózgu: konflikty żeńskie depresyjne (kiedy konflikt jest mocniejszy prawostronnie) estrogen orgazm : pochw ow y/analny

Konflikt związany z przerażeniem na atak od tyłu Konflikt wizualny przed pewnymi rzeczami

prawa półkula mózgu: konflikty męskie m a n ia ka ln e (kiedy konflikt jest mocniejszy lewostronnie) testosteron orgazm : członkowy/lechtaczkowy

Organy: Naskórek, N a b ło n e k płaski, Komórki nerwowe, delikatna wyściółka (przewody) pozostałych organów Konflikty: Konflikty zw iązane z terytorium , seksualnością, ro złą k ą ... Stronność: Połączenie między m ózgiem , a o rg an am i jest skrzyżowane Mikroby: Wirusy, w zględnie najm niejsze cząsteczki białka budują komórki w fazie zdrowienia Następujące czynniki sq istotne dla zachowania kolejności i skutku konfliktów na obszarach terytorium: Prawo- i leworęczność, Poziom horm onów, Treść konfliktu, Kolejność konfliktu, Intensywność konfliktu, Okres trw ania konfliktu

Grafika zawiera odkrycia naukowe dr. Hamera z książki: Dziedzictwo nowej medycyny, część 2, strona 145, 7. Wydanie 1999

98

S X iü ®

iia ź a g g K & t)

S ü s a a s e lk

Leworęczny mężczyzna Pochodne łuku podniebiennego

Pochodne łuku podniebiennego

Łuki podniebienne, Łuk aorty, Tętnica szyjna, Naczynia mózgowe, Przewody wyprowadzające tarczycy

Łuki podniebienne, Łuk aorty, Tętnica szyjna, Naczynia mózgowe, Przewody wyprowadzające tarczycy

Konflikt związany z bezsilnością

Konflikt związany z rakiem/strach frontalny

1. Szkliwo zęba

Szkliwo zęba

Brak możliwości gryzienia

Brak możliwości gryzienia

Konflikt

Konflikt

Komórki alfa trzustki

Komórki beta trzustki

Konflikt związany ze wzbranianiem się przed czymś

Konflikt związany ze wzbranianiem się przed czymś

Umięśnienie oskrzeli

Mięśnie krtani Ruchowy ośrodek mowy

Konflikt motoryczny związany z terytorium

Konflikt motoryczny związany z terytorium

Błona śluzowa oskrzeli Konflikt czuciowy związany ze strachem o terytorium

Błona śluzowa krtani Konflikt czuciowy związany z terytorium

Naczynia wieńcowe serca Konflikt związany z męskim terytorium

Naczynia wieńcowe serca

Pęcherzyki nasienne

Conflikt związany z męskim tery­ torium seksualnym

Konflikt związany z męskim terytorium seksualnym

Błona śluzowa odbytnicy/ hemoroidy

Żołądek Przewody żółciowe Przewody trzustkowe

Konflikt związany ze sporem o terytorium

Konflikt związany ze sporem o terytorium

Miedniczka nerkowa/Moczowód/ Błona śluzowa pęcherze/ Cewka moczowa

Miedniczka nerkowa/Moczowód/ Błona śluzowa pęcherze/ Cewka moczowa

Konflikt związany z zaznaczeniem terytorium

Konflikt związany z zaznaczeniem terytorium

Oko - lewa siatkówka Konflikt związany z przerażeniem na atak od tyłu Konflikt wizualny przed pewnymi rzeczami

Oko - ciałko szkliste prawe lewe Konflikt związany z przerażeniem Konflikt wizualny przed pewnymi rzeczami

lewa półkula mózgu: konflikty żeńskie depresyjne (kiedy konflikt jest mocniejszy prawostronnie) estrogen orgazm : pochw owy/analny

Oko - prawa siatkówka Konflikt związany z przerażeniem na atak od tyłu Konflikt wizualny przed pewnymi rzeczami

prawa półkula mózgu: konflikty męskie m a n ia ka ln e (kiedy konflikt jest mocniejszy lewostronnie) testosteron orgazm : członkowy/łechtaczkowy

Organy: Naskórek, N a b ło n e k płaski, Komórki nerw ow e, d elikatna wyściółka (przewody) pozostałych organów Konflikty: Konflikty zw iązane z terytorium , seksualnością, ro złą k ą ... Stronność: Połączenie między m ózgiem , a o rg an am i jest skrzyżowane Mikroby: Wirusy, względnie najm niejsze cząsteczki białka budują komórki w fazie zdrowienia Następujqce czynniki sq istotne dla zachowania kolejności i skutku konfliktów na obszarach terytorium: Prawo- i leworęczność, Poziom horm onów, Treść konfliktu, Kolejność konfliktu, Intensywność konfliktu, Okres trw ania konfliktu

Grafika zawiera odkrycia naukowe dr. Hamera z książki: Dziedzictwo nowej medycyny, część 2, strona 145, 7. Wydanie 1999

99

Obszary sensoryczne i motoryczne kory mózgowej (widok z przodu) Płaszczyzna przednia dzieli mózg na przedni i tylni

Obszar sensoryczny kory mózgowej W f ó k n a n e r w o w e s e n s o ry k i o p a r te o p o z n a n ia dr. H a m e r a

Łsw ® DuQ(§Sg]Da Prawa strona ciała

[Ftosiw® sQ[?®dq® m c fe g p

en £ — ł

CD

O

£

Lewa strona ciała

■V

'P &\P /f- % °

/

narządy rozrodcze biodra

0/ ^

V Ö* .

kolana

A'r Qt* U'istQ

uda stopyNocą na polnej drodze pewną pacjentkę przestraszył mężczyzna, który biegł za nią i groził jej.

Dalsze definicję konfliktów: • konflikty o charakterystyce wizualnej: - konflikty, w których postrzeganie wzrokowe jest na pierwszym planie; • konflikty wizualne: - wydarzenia, które człowiek sobie wizualizuje, przedstawia obrazowo lub wyobraża sobie to, jako od­ grywający się film ; • konflikt o treści, nie chcieć widzieć kogoś lub czegoś; • konflikt o treści, chcieć przemilczeć coś/pozbyć się czegoś lub kogoś; • konflikt o treści, chcieć pozbyć się niebezpieczeństwa.

3. Aktywna faza konfliktu - reakcja organu O słabienie funkcji ciałka szklistego. Możliwe objawy i diaanozv: • częściowe zmącenie ciałka szklistego: jaskra połączone ze zjawiskiem „m ie ć klapki na oczach"; • między innymi pojawia się wrażenie widzenia „latających muszek" (mouches volantes).

4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Norm alizacja funkcji, ustąpienie zm ącenia ciałka szklistego.

132

Możliwe obiawy i diagnozy: • obrzęk ciałka szklistego; • powstanie jaskry; • podwyższenie ciśnienia we wnętrzu oka (ciałko szkliste). Podwyższenie ciśnienia może być ta k silne (w szczególności przy syndromie cewki zbiorczej nerki), że obrzęk powoduje ucisk na nerw wzrokowy i przesącza się przez otwór wlotowy.

6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja w organie Powolne ustępowanie ekstremalnych objawów.

8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Równowaga wegetatywna. Brak zmian w organie.

Sens biologiczny Utrata funkcji lub częściowe zm ętnienie ciałka szklistego w fazie trzeciej, tak, aby nie widzieć zagrożenia/ zakryć je („klapki na oczach"). Spojrzenie do przodu w kierunku ucieczki polepsza się. W taki sposób osoba uciekająca koncentruje się na drodze ucieczki, patrząc w przód, zam iast spoglądać w tył.

Zaangażowany ośrodek mózgu Kora mózgowa 4- w korze wzrokowej w części tylnej, po środku. Dla prawego ciałka szklistego po stronie lewej a dla lewego ciałka szklistego po stronie prawej.

Siatkówka oka (retina) ~ zielony 1. Zdrowie i naturalna funkcja siatkówki Siatkówka składa się z wyspecjalizowanej tkanki nerwowej, która przekształca wpadające światło w impulsy nerwowe. W dalszym procesie są one przekazywane do mózgu za pośrednictwem nerwu wzrokowego.

2. Treść konfliktu 2 K onflikt o treści - mieć coś na karku, lek z powodu rzeczy: • lęk przed niebezpieczeństwem, które nadchodzi od tyłu; • zagrożenie, które czyha i którego nie można się pozbyć lub też nie można sobie z nim poradzić; • zagrożenie, którem u nie można lub nie chce się spojrzeć w oczy; • lęk przed obiektywnym zagrożeniem; • lęk przed uderzeniem (np. twarz); pojawia się wyobrażenie zbliżającej się ręki, bądź też osoba która chce uderzyć znajduje się z tyłu za osobą przeżywającą lęk (często zdarza się to u dzieci). Czym może bvć ta rzecz, przed która odczuwane iest przerażenie? • choroba, zagrażająca operacja lub chem ioterapia, egzamin, tykający zegar (czas)...; • lęk przed dializą ... Dalsze definicję konfliktów: • konflikty o charakterze wizualnym: - konflikty, w których odczucia wzrokowe są na pierwszym planie; • konflikty wizualizowane: - wydarzenia, które człowiek sobie wizualizuje, przedstawia obrazowo lub wyobraża sobie to jako od­ grywający się film ; • konflikt o treści - nie chcieć widzieć czegoś lub kogoś; • konflikt o treści - chcieć kogoś lub coś wymazać; • konflikt o treści - chcieć wymazać z pamięci niebezpieczeństwo.

133

3. Faza aktywna konfliktu - reakcja organu Ograniczenie funkcji siatkówki oka (w określonych obszarach). Możliwe obiawy i diagnozy: • pogłębiające się osłabienie zdolności widzenia (zaburzenia widzenia); • często dotknięte są obie kory wzrokowe (konstelacja) w wyniku czego może pojawić się mania prześla­ dowcza.

4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Powstanie obrzęku pomiędzy sklera (twardówka oka) oraz siatkówką, m ającego na celu uzdrowienie. Obrzęk ten może prowadzić do odwarstwienia siatkówki, a w sytuacji krytycznej (również przy syndromie cewki zbiorczej nerek) nawet do odklejenia się siatkówki. Przez to następuje przejściowe pogorszenie się wzroku. Przy niezbyt długo utrzymujących się konfliktach zm iany te są odwracalne. Podsumowując najcięższe kom plikacje występują w przypadku syndromu cewki zbiorczej nerek. Krótkowzroczność (tylko szczególna form a): powstaje z powodu odklejenia się siatkówki na bocznych czę­ ściach oka (wzgl. odwarstwienie siatkówki spowodowane obrzękiem) przy konfliktach nawracających, które prowadzą do optycznego wydłużenia gałki ocznej. Konflikt, w którym osoba nie chce widzieć tego, co jest oddalone lub potrzebuje zobaczyć lepiej to, co jest blisko. Dalekowzroczność (tylko szczególny rodzaj): dalekowzroczność powstaje w wyniku odklejenia siatkówki (wzgl. odwarstwienie siatkówki spowodowane obrzękiem) w tylnej części oka przy nawracających konfliktach. Gałka oczna zmienia przy tym swój kształt. Skraca się, wpadające światło zm ienia się i powstaje dalekowzrocz­ ność. Konflikt, w którym osoba nie chce widzieć tego, co jest blisko lub potrzebuje zobaczyć lepiej to, co jest da­ leko.

6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Powolne cofanie się ekstremalnych objawów. Zm iany widzenia takie jak krótkowzroczność i dalekowzroczność m ogą się utrzymywać. W związku z tym możliwe jest wykonywanie różnorodnych ćwiczeń oczu, które m ogą skorygować zdolność widzenia. Rozważamy, czy degeneracja plam ki żółtej (m akula lutea = „p la m ka żółta", punkt najostrzejszego widze­ nia) może być wywoływana przez te same konflikty, które dotyczą siatkówki. Do objawów, które daje to scho­ rzenie, dochodzi przy często powtarzających się konfliktach oraz bardzo intensywnych i „ce n tra ln ie " uderzają­ cych.

8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu. 9. Powrót do zdrowia Kora mózgowa + w części kory wzroku. Po stronie lewej dla prawej części siatkówki oraz po stronie prawej po lewej stronie siatkówki.

Konstelacja: Jeśli dotknięte są obie części kory wzroku, m ówim y o konstelacji. W zależności od nasilenia konfliktu pa­ cjent może cierpieć w mniejszym lub większym stopniu na m anię prześladowczą. Jest to próba organizm u, aby odsunąć od siebie lęk przed tą rzeczą i rozwiązać konflikt. Reczność oraz dotknięty obszar siatkówki: Mężczyzna praworęczny oraz praworęczna kobieta spoglądają za pośrednictwem lewej części siatkówki obu oczu oraz lewą stroną ośrodka wzroku na prawo w stronę partnera. Konflikty partnerskie dotyczą więc lewej części siatkówki i lewej strony centrum wzroku (u osób praworęcz­ nych). Mężczyzna praworęczny i praworęczna kobieta patrzą za pośrednictwem prawej części siatkówki obu oczu oraz prawą stroną ośrodka wzroku w lewo na stronę relacji matka - dziecko. Konflikty matka/dziecko dotyczą więc prawej części siatkówki oraz prawego ośrodka widzenia (u osób pra­ woręcznych). U osób leworęcznych jest dokładnie na odwrót.

134

TR ZU STK A

trzustka niebieski (tkanka czynnościowa, miąższ) konflikt o treści - nie móc rozparcelować/rozdrobnić kęsa; konflikt - niestrawialny kęs (złość) (k+/k-) górna część dwunastnicy żółty konflikt o treści - złość o rewir (PRM, PRK, LRM) lub żeński konflikt identyfikacji (LRK) (k-/k+)

przewody trzustki żółty konflikt - złość o rewir (PRM, PRK, LRM) lub żeński konflikt identyfikacji (LRK) (k-/k+)

komórki wysp trzustki (3 (insulina) zielony Konflikt o treści - wzbraniać się przed czymś (PRM, PRK, LRM) lub konflikt związany z odczuwaniem lęku i obrzydzenia (LRK) (f-/f+)

komórki wysp trzustki a - alfa (glukagon) zielony konflikt związany z odczuwaniem lęku i obrzydzenia (PRK, PRM, LRK) lub wzbraniać się przed czymś (LRM) (f-/f+)

135

Trzustka ~ niebieski 1. Zdrowie i naturalna funkcja trzustki Gruczoły trzustki są gruczołam i wydzielania zewnętrznego. Produkowany przez nie sok trawienny jest trans­ portowany przez przewody trzustki do dwunastnicy. Te soki trawienne zawierają enzymy, które rozkładają wę­ glowodany (amylaza), tłuszcze (lipaza) oraz białka (trypsynogen oraz chym otrypsyna) w jelicie.

2. Treść konfliktu 2 • •

konflikt o treści - nie móc rozdrobnić/rozparcelować kęsa, konflikt niestrawialnego kęsa (często z tow a­ rzyszącą mu złością); możliwe p o w o d y -w a lk a o kęs, np.: pieniądze, samochód, spadek, kłótnie i złość związana z budżetem dom owym ...

Rozstrzygnięcie takiego konfliktu odbywa się zazwyczaj w dość ostrej walce. Konflikt ten rozgrywa się często obrębie rodziny, np.: w sytuacji podziału spadku. (Podział spadku jest odpowiednikiem podziału kęsa lub części składowych pożywienia przez enzymy trzustkowe). Przykładowe konflikty:

Starszy mężczyzna nie wie, ja k powinien podzielić swój spadek. Dzieci zaczynają toczyć ze sobą kłótnie. Dochody z wynajmu wspólnie odziedziczonego mieszkania są dzielone w niesprawiedliwy sposób. => Najemcy nie płacą od miesięcy czynszu. Dochodzi do zagorzałych kłótni. => Przed sądem dochodzi do bardzo dramatycznych kłótni. Były pracownik czuje, że firm a oszukała go o wysokość od­ prawy. => =>

3. Aktywna faza konfliktu - reakcja organu Wzmożona funkcja organu z podwyższoną produkcją soków trawiennych lub produkcją kom órek z funkcją wydziel niczą. Możliwe objawy i diagnozy: • guz trzustki, rak złośliwy trzustki, gruczolak - rak złośliwy; • nie dają one prawie żadnych objawów, poza utratą wagi oraz bólam i w obrębie górnej części jam y brzusznej związane z rodzajem spożywanych pokarmów. W późniejszym czasie ból prom ieniujący górnej części jam y brzusznej w kierunku pleców, brak apetytu, anem ia, żółtaczka. Problem y tra w ie n n e (soki tra w ie n n e p ro d u ko w a n e są w większej ilości, a le w rzeczywistości w jelitach nie m a ż a d ­ n ego kęsa do tra w ie n ia ).

4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Redukcja kom órek i norm alizacja funkcji. Możliwe obiawy i diggnozy (w zależności od okoliczności towarzyszących): • otorbienie guza, ew. też zwapnienie guza (jeśli diagnoza jest postawiona później, diagnozowany jest m.in. w łókniakogruczolak lub włókniak); • redukcja guza z przebiegiem zapalnym i pozostającymi jam am i trzustki (zapalenie trzustki, ew. m artwienie); • redukcja guza, bez reakcji zapalnej poprzez samoczynny zanik (autoliza).

6. Kryzys zdrowienia Wyciskanie obrzęków w mózgu oraz organie, m.in. bóle głowy, dreszcze, zmiana symptomatyki organu.

7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Wygojenie się przy udziale tkanki łącznej. M .in. jam y trzustkowe m ogą stawać się widoczne, które m ogą zam ienić się w torbiele, jeśli gospodarka płynowa jest zaburzona (syndrom cewki zbiorczej nerek) (pseudotorbiel bez wyściółki nabłonkowej), i mogą za­ wierać enzymy trzustkowe i krew.

8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu

136

9. Powrót do zdrowia Jamy trzustkowe m ogą utrzymywać się jako pozostałość. Przy częstych nawrotach konfliktowych może dochodzić do marskości trzustki lub do stward­ nienia, ponieważ przy każdym stanie zapalnym /redukcji, otaczająca tkanka czynnościowa przekształca się strukturalnie ta k jak tkanka łączna lub wapnieje.

Sens biologiczny Poprzez nadm ierne wydzielanie soków trawiennych możliwe jest lepsze rozdrobnienie kęsa i uzdatnienie procesu trawienia.

Zaangażowana część mózgu M ost pnia mózgu po stronie prawej.

Przewody wyprowadzające trzustki ~ żółty 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja przewodów wyprowadzających trzustki Przewody wyprowadzające trzustki (ductus pankreatikus) są zbudowane z nabłonka płaskiego. W yprowa­ dzają wyprodukowane przez trzustkę soki trawienne do jelita cieniego. Są w nich zawarte enzymy traw ienne trypsynogen, chymotrypsyna (trawienie białek), lipaza (trawienie tłuszczu) oraz amylaza (trawienie węglow o­ danów). Przebieg wrażliwości: według schematu skóry wewnętrznej.

2. Treść konfliktu 2 •

konflikt o treści - złość o rewir (dotyczy mężczyzny praworęcznego oraz jako 2. konflikt praworęcznej kobiety i leworęcznego mężczy­ zny).

Często chodzi o kłótnie dotyczące granic: z rodzeństwem, sąsiadami, kolegam i z pracy lub z powodu part­ nerki... Równie często jest to spór o pieniądze. Przykładowe konflikty:

M łody mężczyzna obserwuje, ja k w klubie fitnesu jego dziewczynę podrywają mężczyźni. Odnosi wrażenie, że sprawia jej to jeszcze większą satysfakcję niż z nim. => Pewna urzędniczka słyszy agresywną krytykę z ust swojego przełożonego, ponieważ uważa on, że nie wypełnia ona swoich zadań poprawnie. Po tym często odczuwa strach z powodu drobiazgów, kiedy on się zbliża.

=>

Konflikt ten często wywołuje u osoby go przeżywającej agresywne reakcje oraz sposoby zachowania. W szczególności dzieje się tak, jeśli sytuacja która spowodowała złość o rewir też była nacechowana agresyw­ nie. K onflikt identyfikacyjny (dotyczy leworęcznej kobiety) • konflikt o treści - nie wiem gdzie należę, nie wiem, w którą stronę mam pójść; • konflikt o treści - nie wiem , jaką mam podjąć decyzję (konflikt podjęcia decyzji); • konflikt określenia miejsca, w jakim się człowiek znajduje. K onflikt identyfikacji jest spokrewniony z męskim konfliktem złości o rewir i leży w korze mózgowej dokład­ nie po przeciwnej stronie. Oba te konflikty nie m ogą być natury seksualnej, aczkolwiek mogą zawierać seksu­ alne treści.

3. Faza aktywna konfliktu - reakcja organu Z anik kom órki (owrzodzenie) w przewodach wyprowadzających trzustki, jak również w przewodzie trzustko­ wym (duktus pankreatikus) i/lub w małych odgałęzieniach. Możliwe objawy i diggnozy: • w zależności od intensywności konfliktu i zgodnie ze schematem skóry wewnętrznej m ogą wystąpić w fa ­ zie aktywnej bóle w górnej części brzucha, zgodnie z obecnym stanem wiedzy medycznej i brakującymi m ożliwościami diagnozy trudno jest uchwycić przyczynę tych dolegliwości.

4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu

137

5. Fara A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Odbudowa kom órek z obrzękiem i ponownym uzupełnieniem dotkniętych zanikiem kom ór­ kowym przewodów wyprowadzających - leczniczy obrzęk. Możliwe obiawy i diagnozy: a) stan zapalny trzustki (pankreatitis): O bjaw y: nudności, wymioty, dolegliw ości w górnej części ja m y brzusznej, w zdęcia b rzu ch a, n ap ięcie p ow łok brzusznych, g orączka ... R o zpo znan ie różnicow e do pankreatitis: P rzedziuraw ienie ż o łą d k a , krezkow e za m k n ię c ie św iatła żyły, za p a le n ie p ęcherzyka żó łcio w eg o, z a w a ł śledziony, z a w a ł tylnej ścianki serca...

Żółtaczka (ikterus), jeśli drogi żółciowe lub nawet jeśli tylko jedno odgałęzienie jest całkowicie zamknięte. Wzrost amylazy w surowicy krwi. b) chroniczne zapalenie trzustki (pankreatitis) może powstawać przy występujących recydywach konfliktu lub szynach. c) między innymi może dochodzić do tworzenia się kamieni trzustkowych z długo utrzymującymi się bólam i lub ciężkimi bólam i lewostronnymi w górnej części jam y brzusznej. d) guz trzustki: Przy długo utrzymującym się i intensywnym przebiegu konfliktu (oraz zależnie od przeżywanej emocji) może zostać zdiagnozowany guz trzustki z powodu dużego obrzęku i przyrostu kom órek lub też rak złośliwy trzust­ ki (nabłonek płaski).

6. Kryzys zdrowienia a + b) bóle i absencja (z powodu położenia w sensorycznym obszarze kory mózgowej, przebieg zgodnie ze schematem skóry wewnętrznej) bolesna kolka pojawia się w fazie kryzysu zdrowienia, jeśli dotknięta jest też m uskulatura przewodu trzustki. c) wydalanie kam ieni z towarzyszącą kolką.

7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Po ustąpieniu obrzęku przewody trzustkowe są ponownie drożne. Rzadko: W szczególnych przypadkach w tej fazie m ogą pojawić się torbiele trzustki. Są one wyścielone nabłonkiem i zawierają płyny nie zawierające enzymów trzustkowych. Diagnoza może również określać to jako torbielowate zwłóknienie. Tworzeniu się torbieli może sprzyjać zm ieniona gospodarka płynowa, w szczególności w przypadku syndromu cewki zbiorczej nerek.

8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Nowe zdrowie Zgodnie z przebiegiem (nawroty) oraz intensywnością konfliktu pozostają resztki zmienionych tkanką łącz­ ną przewodów wyprowadzających trzustki. Przy częstych recydywach konfliktu może dochodzić do marskości lub stwardnienia trzustki.

Sens biologiczny Przy konflikcie złości o rewir zużywa się więcej energii z trawienia. Przy tym przewody wyprowadzające trzustki rozszerzają się z powodu owrzodzenia, tak aby uzyskać większą średnicę, dzięki czemu można prze­ transportować więcej soków trawiennych trzustki do trawienia i pozyskiwania energii. Konflikt złości o rewir po­ woduje agresję. U walniana jest duża ilość siły, w celu odparcia złości.

Zaangażowany ośrodek mózgu W korze mózgowej, z boku prawej strony, lekko grzbietowo. Przekaźnik w mózgu jest ten sam dla błony śluzowej żołądka (m ała krzywizna) oraz przewodów żółciowych wątroby, ponieważ tkanki te zgodnie z rozwojem ewolucyjnym są podobne i funkcjonują w miejscowej w spół­ zależności.

138

Komórki wysp trzustki a lfa (glukagon) ~ zielony 1. Fizjologiczna produkcja glukagonu przez komórki alfa wysp trzustki Główne działanie glukagonu polega na przemianie cukru. Jest jednym z rywali insuliny. Glukagon przeka­ zuje inform acje do wątroby, żeby uwalniała cukier (glikogen), ta k aby poziom cukru we krwi podwyższał się. Wraz ze wzrostem poziomu cukru pojawia się większa ilość energii. Do tego glukagon wspiera glikolizę (rozkład tłuszczu) jak również rozkład/przem ianę białek, co w obu przy­ padkach może prowadzić do podwyższenia cukru we krwi. Poza tym zwiększa to wydzielanie insuliny, kalcytoniny, STH oraz niektórych horm onów żołądkowo-jelitowych, wydzielanie trzustkowe oraz produkcję kwasu solnego.

2. Treść konfliktu 2 •

konflikt związany z lękiem i obrzydzeniem (dotyczy praworęcznej kobiety i jako drugi konflikt praworęcznego mężczyzny i leworęcznej kobiety).

K onflikt ten pojawia się często w kontekście seksualności lub jest konfliktem o charakterze seksualnym, np. molestowanie seksualne, seksualne napastowanie lub też utrata poczucia własnej wartości lub konflikt m otoryczny, np. nie m óc odeprzeć czegoś ram ieniem. Może też pojawiać się często w związku z obrzydzeniem odnośnie odchodów takich jak mocz, sperma, kał, krew, śluz. Opis konfliktów: • •

strach z o brzyd zenia przed zw ie rzę tam i, p a ją k a m i, k a ra lu c h a m i, m yszam i, szczuram i, ry b a m i... strach z o brzyd zenia, p o n ie w a ż jest się zm uszonym do zjedzen ia czegoś, czego nie chce się jeść (np. jako dziecko), p o n ie ­ w a ż o dczuw a się to ja k o obrzydliw estrach z o brzyd zenia przed skaleczo ną i k rw a w ią c ą osobą, np. w w ypadkustrach z obrzydzenia przed p ija n ą o so bą...strach z o brzyd zenia przed m ik ro b a m i (b akterie, grzyby, wirusy, p as o ży ty ...)konflikt o treści wzbraniać sie przed czymś (konflikt wzbraniania się): (dotyczy leworęcznego mężczyzny)

Opis konfliktu: 3

w zb ra n ia ć się przed o kreśloną o so bą, rzeczą, czynnością lub in n ą istotą żywą;w zb ra n ia ć się przed osobą, która zbliża się zbytnio i jest to o d c zu w a n e ja k o n ie p rzy je m n e (jako n a p a s to w a n ie );w zb ra n ia ć się przed zbyt n ad op iekuń czym i rodzicam i;w zb ra n ia ć się przed c ze k ają c ą c h e m io te ra p ią , o p e ra c ją , a m p u ta c ją ;w zb ra n ia ć się przed seksualnością (ew. w zw iązku z seksualnym n ap a s to w a n ie m );w zb ra n ia ć się przed cią żą.konflikt wzbraniania się płodu w okresie ciąży (cukrzyca noworodka): np. m atka i ojciec kłócą się i krzyczą na siebie.

Dalsze określenia konfliktu wzbraniania się: • konflikt o treści - muszę się obronić lub nie mogę się obronić; • konflikt o treści - mieć opór przed czymś; • konflikt o treści - być w opozycji/ stawiać opór komuś lub czemuś (nie chcieć czegoś przyjąć).

3. Faza aktywna konfliktu - reakcja organu Nasilające się osłabienie funkcji kom órek wysp trzustki alfa (brak redukcji komórek). M ożliw e objaw y i diagnozy: ® nasilająca się hipoglikem ia z objawam i: n a d m ie rn y a p e t y t- w ilc z y g łó d, przyspieszony puls, uczucie za g u b ie n ia , d ezo rie n ta c ja , n iep okó j, o słab io n a w y d a j­ ność, p ro blem y z koo rd ynacją, bóle głowy, d rg aw ki, u d erzen ia potu, o szo łom ienie, za w ro ty głowy, „u czu cie m ię k ­ kich kolan ", za b u rze n ia m o w y ...w sytuacjach ekstremalnych istnieje niebezpieczeństwo śpiączki hipoglikemicznej. D ia g n o za ró żn icu jąca do hipoglikem ii: Faza 5 - złość o rew ir w przypadku przew odu w ą tro b o w e g o , schorzenia miąższu w ą tro b o w e g o , za p a le n ie trzust­ ki, insulinom , p rze d a w k o w a n ie insuliny, zbyt d łu g o trw a ła d ieta w ykluczająca w ę glo w od an y, alko h o lizm , określone leki.

Bulim ia: wywoływanie wym iotów powstaje w kom binacji z konfliktem złości o rewir. Konflikt identyfikacji, ponieważ pacjentki z hipoglikem ią m ają napady wilczego głodu, a w połączeniu ze złością o rewir, który dotyczy błony śluzowej żołądka (ulkus), odczuwają nudności i odruch wymiotny.

139

4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu N orm alizacja funkcji kom órek wysp trzustki alfa ze stabilizacją produkcji glukagonu. Dzięki tem u poziom cukru we krwi wzrasta. Możliwy jest lekki obrzęk kom órek wysp trzustki alfa. (Brak przy­ rostu kom órek!). Możliwe obiawy i diagnozy: • poziom cukru we krwi waha się z możliwą hiperglikem ią.

6. Kryzys zdrowienia W fazie zdrowienia może dochodzić okresowo do hipoglikem ii.

7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu W tej fazie m ogą pojawiać się dłużej utrzymujące się okresy hiperglikem ii.

8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Wraz z zakończeniem całego procesu wartości cukru pozostają zrównoważone.

Sens biologiczny Możliwe wyjaśnienie: strach i obrzydzenie oraz konflikt wzbraniania się należy traktować, jako sytuację przed walką. Osoba odczuwa lęk, obrzydzenie, wzbrania się przed walką. W tej fazie przed walką w wątrobie zatrzymywana jest większa ilość cukru z powodu zmniejszonego wydzielania glukagonu. Do tego dochodzi nad­ mierny apetyt tzw. wilczy głód, co powoduje, że pacjent ma wzmożoną potrzebę uzupełniania energii w form ie cukru (węglowodany). Jeśli walka się odbędzie, kończy się sytuacja przygotowania do walki. Produkcja gluka­ gonu norm alizuje się i uwalnia cukier z wątroby, który jest do dyspozycji w form ie energii. Rozpoczęcie walki jest jednocześnie rozwiązaniem konfliktu strachu z obrzydzenia oraz konfliktu wzbrania­ nia się.

Zaangażowana część mózgu Frontalnie, po lewej stronie w międzymózgowiu.

Dodatkowe informacje Labilna cukrzyca (wahająca się) oraz cukrzyca typu II występuje zazwyczaj wtedy, kiedy jednocześnie do­ tknięte są kom órki wysp trzustki alfa (strach z obrzydzeniem) oraz beta (konflikt wzbraniania się) i w ten spo­ sób pojawia się niedobór insuliny lub duże w ahania w produkcji insuliny i glukagonu (zobacz też komórki wysp trzustki beta ...).

Dopisek: G lukagonom a jest rzadko występującym guzem alfa - kom órek wysp trzustki, który produkuje glukagon. Guz ten należałoby czasowo umieścić w fazie 5-9. Nie ma jeszcze dokładnych badań wyjaśniających ten proces.

Komórki wysp trzustki beta (insulina) ~ zielony 1. Fizjologiczna produkcja insuliny przez beta komórki wysp trzustki Insulina w znaczącym stopniu bierze udział w obrocie energią w ciele. Jest horm onem obniżającym poziom cukru we krwi. Zam yka kom órki po to, aby m ogły spalać cukier w celu pozyskania energii. Bierze też udział w przem ianie cukru w postać magazynującą energię, takich jak glikogen oraz tłuszcz...

2. Treść konfliktu 2 •

Konflikt wzbraniania się (konflikt wzbraniania się): (dotyczy praworęcznego mężczyzny a jako 2. konflikt praworęcznej kobiety oraz leworęcznego mężczy­ zny).

Opis konfliktu: •

w zb ra n ia ć się przed osobą, rzeczą czynnością lub przed in n ą istotą żyjącą;w zb ra n ia ć się przed osobą, która podchodzi zbyt blisko, co jest o dc zu w a n e ja k o n iep rzyjem n e (np. jako n ap a s to w a n ie );w zb ra n ia ć się przed n ad o p ieku ń czym i rodzicam i;w zb ra n ia ć się przed z a p la n o w a n ą c h e m io te ra p ią , o p e ra c ją , a m p u ta c ją ;w zb ra n ia ć się przed seksualnością (ew. też w kontekście n ap a s to w a n ia seksualnego);w zb ra n ia ć się przed ciążą.• • • •

konflikt wzbraniania się, który przeżywa płód w czasie ciąży (cukrzyca noworodków): np.: m atka i ojciec kłócą się i krzyczą na siebie.

Dalsze określenia konfliktu wzbraniania się: konflikt, musieć się bronić (np. dziecko, które jest bite przez rodziców); konflikt opierania się przed czymś; konflikt o treści - być w opozycji przeciwko komuś lub czemuś (nie chcieć czegoś przyjąć); konflikt o treści - strach z obrzydzenia (dotyczy tylko leworęcznej kobiety).

Konflikt ten często pojawia się w kontekście seksualnym lub jako konflikt seksualny np. molestowanie sek­ sualne, napastowanie seksualne lub utrata poczucia własnej wartości, wzgl. konflikt motoryczny np. nie m óc odeprzeć czegoś ram ieniem . Często też w kontekście obrzydzenia związanego z wydzielinami ciała takim i jak: mocz, sperma, kał, krew, śluz. O p is ko n flik tu : 6

lęk z o brzyd zenia przed zw ie rzę tam i: p ająki, karaluchy, myszy, szczury, ryby...;lęk z o brzyd zenia, p o n ie w a ż osoba zm u s za n a jest do zjedzen ia czegoś, czego nie chce zjeść (np. ja k o dziecko), p o n ie w a ż u w aża to za obrzydliw e;

®

lęk z o brzyd zenia przed k rw a w ią c ą , skaleczoną osobą, np. po w ypadku;

°

lęk z o brzyd zenia przed osobą p ija n ą ...;lęk z o brzyd zenia przed za ra zk a m i (bakterie, grzyby, wirusy, pasożyty ...) .

3. Faza aktywna konfliktu - reakcja organu Nasilające się osłabienie funkcji beta kom órek wysp trzustki (brak redukcji komórek), przez co następuje zmniejszenie produkcji insuliny. Wzrost poziomu cukru ponad dopuszczalne normy: • norm a na czczo: 60-10 0 mg/dl; • norm a po spożyciu posiłku bogatego w węglowodany: do 140 lub 160 mg/dl; • podwyższone wartości HBA1C - w dłuższej perspektywie: wartości w norm ie od 4,8-6,0% (zależnie od laboratorium wartości m ogą się nieznacznie różnić). D ia g n o za ró żn icu jąca do podwyższonego p oziom u cukru: w ycięcie trzustki, chron iczne za p a le n ie trzustki, h e m o c h ro m a to za , wzrost p oziom u kontrainsulinow ych h o rm o n ó w (np. kortyzonu), h ip e rg like m ia in d u k o w a n a lekam i, za b u rze n ia recep to ró w insuliny, n ie d o b ó r protein - cukrzyca...

M ożliw e obiaw y i diagnozy: • diabetes mellitus typu I (ew. też typ II), cukrzyca: -

częste o d d a w a n ie m oczu (w ielo m o cz), p o n ie w a ż ciało p ró bu je w ydalić zbyt d u żą ilość cukru w e krwi d ro g a m i m o ­ czowym i;

-

u trata w ody i elektrolitów , z którego w ynika w zm o żo n e pragn ienie: osoba wypija dużo większą ilość płynu. = > n oc­

-

wysuszona śluzów ka, np. wysuszona ja m a ustna;

ne skurcze m ięśni łydek; -

u trata w ag i, p o n ie w a ż cukier nie służy do pozyskiwania energii, stąd do pozyskiwania energii red u ko w an y i spalany jest tłuszcz;

-

uczucie o sła b ien ia , zm ę c ze n ie , zm n iejszen ie wydajności;

-

pogorszenie w zroku, spo w od ow an e z m ia n a m i w płynach o raz ciśnieniu w soczew ce o ka o raz ciałku szklistym...

Cukrzyca ciążowa jest szczególną form ą cukrzycy mellitus, których przyczyną są te same konflikty. W okre­ ślonych okolicznościach konflikt m ógł istnieć jeszcze przed okresem ciąży, jednak nie dawał żadnych odczu­ walnych objawów, natom iast w czasie ciąży, kiedy zmienia się gospodarka horm onalna symptomy cukrzycowe m ogą się nasilić.

4. Całkowite lub częściowe rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu: Beta kom órki wysp trzustki produkują coraz więcej insuliny. Lekki obrzęk beta kom órek wysp trzustki. (Brak przyrostu komórek!). M ożliw e objaw y i diggnozy: Cukier we krwi powoli obniża się i powraca do norm alnego poziomu. Może też dochodzić do ekstremalnych wahań cukru we krwi.

6. Kryzys zdrowienia Sympatykotonia w czasie trw ania kryzysu może przejściowo prowadzić do hiperglikem ii.

141

7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu: W określonych sytuacjach dochodzi do dłużej utrzymującej się hipoglikem ii. Możliwe obiawy niedoboru cukru: 0 cukier we krwi poniżej 60 m g/dl; 0 wilczy głód na słodycze (lub węglowodany), uczucie osłabienia, „n o g i jak z w aty"; 0 przyspieszony puls (częstoskurcz), drżenie, nadm ierna potliwość; • zakłócenia świadomości, zm ącenie umysłu, czuć się oszołomionym, ja k pijany; 0 zaburzenia w koordynacji, zaburzenia koncentracji, zaburzenia mowy; 0 w ekstremalnym przypadku utrata świadomości w niedocukrzeniu. Insulinom a - auz insulinow y: W ątpliwe jest, czy możemy zaszeregować guza trzustkowego produkującego insulinę (gruczolak kom órek wysp trzustki lub guza beta kom órek wysp trzustki do fazy 5-9, ponieważ w tych przypadkach dochodzi do przy­ rostu komórek. Dlatego problem atyka ta wym aga dalszych badań występujących współzależności.

8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Po zakończeniu całego procesu cukier we krwi norm alizuje się.

Sens biologiczny: Możliwe wyjaśnienie: strach z obrzydzenia oraz konflikt wzbraniania się należy rozpatrywać jako sytuację przed walką. Osoba odczuwa lęk i odrazę, wzbrania się przed walką. W tej fazie konfliktu, przed walką, z powo­ du zmniejszonego wydzielania insuliny jest ona zatrzymywana we krwi. W m omencie, kiedy dochodzi do walki, a sytuacja przygotowań do niej rozwiązuje się, zwiększa się wydzielanie insuliny, a cukier we krwi wydziela się do kom órek w nadm iarze, do dyspozycji jest znowu więcej energii. Rozpoczęcie walki jest rozwiązaniem konfliktu strachu i obrzydzenia oraz konfliktu wzbraniania się. Należy zastanowić się nad faktem , że biologiczny sens tego konfliktu w naturze zaprogram owany jest na kilka sekund lub m inut, a nie na lata. D otyczyło większości konfliktów i jest ważne dla ich zrozumienia.

Zaangażowana część mózgu: czołowo, po prawej stronie międzymózgowia.

Pozostałe: -

Poprzez podawanie insuliny w 3 fazie może dochodzić do tego, że beta kom órki wysp trzustki całkowicie zaprzestają jej produkcji i po rozwiązaniu konfliktu nie produkują już insuliny!!! Dlatego też ważne jest, aby doprowadzić do rozwiązania konfliktu zanim konieczne będzie podawanie insuliny.

-

W przypadku cukrzycy diabetes mellitus typu II w mózgu dotknięte są alfa komórki wysp trzustki - (glukagon) oraz beta kom órki wysp trzustki (insulina), co powoduje wahania poziomu cukru. Jeśli oba przekaźniki w mózgu są dotknięte, może to prowadzić do pewnej równowagi, która powoduje, że w subiektywnym odczuciu cukrzyca nie daje zbyt uciążliwych objawów, a pacjent nie potrzebuje po­ dawania insuliny. Cukier we krwi ulega wahnięciom (niestabilna cukrzyca).

-

K onflikt centralny: w przypadku konfliktu centralnego w mózgu zaangażowane są oba przekaźniki alfa oraz beta kom órek wysp trzustki, jednakże pierścień konfliktu w T K przechodzi przez linię środkową międzymózgowia i doty­ czy obu przekaźników jednocześnie. W takim przypadku u podstawy leży zazwyczaj jakiś jeden pierwotny konflikt. Z tego może również wynikać wahająca się cukrzyca.

-

Schorzenia towarzyszące przy cukrzycy (wcześniej nazywane też skutkam i cukrzycy): typowe zachorowania przy cukrzycy to zm iany siatkówki (schorzenie dna oka), nefropatia cukrzycowa (niewydolność nerek) oraz polineuropatia. M ogą one pochodzić ta k jak do tej pory zakładała medycyna uniwersytecka od podwyższonego poziomu cukru we krwi, który powoduje uszkodzenie najdrobniejszych naczyń oczu i nerek.

Jednakże doświadczenie pokazuje, że przy powstawaniu tych chorób istotną rolę odgrywają konflikty, które zostały spowodowane przez cukrzycę lub po prostu przebiegają równocześnie. Oko: Zespół cewki zbiorczej nerek: Polineuropatia:

konflikt lękowy - mieć kogoś na karku (np. z powodu tzw. skutków pocukrzycowych). konflikt egzystencjalny (np. z powodu pogorszenia stanu zdrowia wywołanego przez cukrzycę). konflikt motoryczny oraz brutalny konflikt rozłąki (np. w wyniku utrudnień wy­ wołanych przez cukrzycę).

142

UKŁAD RUCHOW Y i tkanki mezodermalne

chrzqstka czerw ony utrata w łasnej w artości (k -/k + )

kościec czerw ony u tra ta w łasnej w artości (k -/k + )

ścięgna i więzadła czerw ony u tra ta w łasnej w artości (k -/k + )

żółty szpik kostny czerw ony (żółty szpik kostny w trzo n ie kości d łu g ie j/d ia fiza ) d o tk liw a u trata w łasnej w artości (k -/k + )

mięśnie czerw ony utra ta w łasnej w artości zw iązana ze spraw nością; k o n flikt, w którym nie jest się silnym lub w ystarczająco w ytrzym ałym ( k - /k + )

muskulatura zielony (unerwienie motoryczne) ko n flik ty m otoryczne (ruch) czerwony szpik kostny czerw ony (w ytw arzanie krw i) najbardziej do tkliw a utrata w łasnej w artości (k -/k + )

( f- /f+ )

okostna zielony intensywny, b ru ta ln ie doświadczony, bolesny k o n flik t rozstania (rów nież strach przed rozstaniem ) lub konflikt związany z bólem (ból, któ ry przeżywa się sam em u, któ ry za d a ło się lub który został zadany kom uś in nem u ) ( f-/f+ )

Tkanki nieujęte w powyższym schemacie: Tkanka łgczna czerwony (k-/k+ ): Szczególny przypadek utraty własnej wartości w zależności od miejsca występowania tkanki łącznej w ciele. Tkanka tłuszczowa czerwony (k-/k+ ): Szczególny przypadek utraty własnej wartości w zależności od miejsca w ciele, które jest odbierane, jako nieładne, np. za chude lub za grube.

143

Tkanka łqczna ~ czerwony 1. Zdrowie i naturalna funkcja tkanki łqcznej Tkanka łączna, w różnorodnych formach, znajduje się we wszystkich organach. Otacza i prze­ nika wszystkie organy nadając im kształt i strukturę. Umożliwia elastyczność, transport substancji odżywczych, przemianę materii, gojenie ran oraz część „funkcji immunologicznych". Zadania tkanki łącznej: 0 fu keja łączenia; • funkcja przemiany materii; e gospodarka wodna; 8 odporność; • magazynowanie. Wszystkie mięśnie i ich części składowe, wiązki mięśni oraz włókna mięśniowe są otoczone tkanką łączną. Dzięki tkance łącznej mięśnie podczas ruchu m ogą układać się równolegle do siebie i tym samym zaopatrywać pojedyncze komórki mię­ śniowe w substancje odżywcze. Różne form y tkanki łącznej: • wiotka kolagenowa tkanka łączna; • zbita kolagenowa tkanka łączna; • siateczkowa tkanka łączna.

Mięsaki Mięsakami nazywane są guzy niezłośliwe tkanki łącznej oraz innych tkanek z obszaru listka zarodkowego (mezoderma), które w obecnie stosowanej medycynie uniwersyteckiej postrzegane są jako złośliwe. Ścięgna oraz powięzie zaliczają się również do tkanki łącznej. Tkanka łączna uczestniczy w form ow aniu organów, dlatego jest współodpowiedzialna za wygląd ciała. Ważne: Tkanka łączna współuczestniczy we wszystkich zachodzących procesach im m unologicznych oraz stanach zapalnych po­ jawiających się w jej obrębie, wzgl. dotyczy zarówno budowy jak i rozpadu komórki. W wyniku tych procesów może dojść do „sklejenia" lub zabliźnienia, co może skutkować kolejnymi symptomami lub diagnozam i. Tkanka łączna jest bardzo ważną tkanką, która wciąż wymaga więcej uwagi oraz badań.

2. Treść konfliktu 2 Szczególny przypadek utraty własnej wartości zależny od miejsca występowania danej tkanki łącznej w ciele. Najczęściej miejscowe konflikty związane z poczuciem własnej wartości, wywołane przez fizyczną (lub bio­ logiczną) utratę funkcji, zaniedbania, przeciążenia... Przykładowy konflikt:

=>

Utrata własnej wartości po stwierdzeniu dysfunkcji płuc. Następnie wystąpił zanik kom órek w tkance łącznej płuc.

3. Aktywna faza konfliktu - reakcja organu Zanik komórek w tkance łącznej. Możliwe obiawy i diagnozy: • martwica tkanki łącznej (utrata tkanki łącznej) - w zależności od nagromadzenia masy konfliktowej, naj­ częściej niezauważalna. 4. Całkowite lub częściowe rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Budowa komórek w obszarze dotkniętym martwicą, reakcje zapalne. Możliwe obiawy i diagnozy: • w niektórych przypadkach czyraczności wywołana przez gronkowce; • nadmierne tworzenie się nowej tkanki łącznej w obrębie blizn (keloid, bliznowiec);

W zależności od umiejscowienia utraty własnej wartości można postawić różne diagnozy: Kolagenozy: • Systemowe zapalne schorzenia tkanki łącznej (wg medycyny uniwersyteckiej pojmowane jako procesy autoim m unologiczne), • Np. reum atoidalne zapalenie stawów, twardzina, sklerodermia, zespół CRESTA, toczeń układowy, zapa­ lenie skórno-mięśniowe, • Zespół SHARPA, guzkowate zapalenie tętnic, zespół Sjórgena; Sklerodermia: • Skóra lub śluzówka, w skutek rozmnażania się kom órek tkanki łącznej, pogrubia się i utwardza. Te zmiany m ogą w zasadzie dotyczyć wszystkich miejsc w ciele. Może to dotyczyć również tkanki łącznej organów wewnętrznych; Fibromialaia (bóle mięśni i tkanki łącznej).

6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Faza zabliźniania po reakcji zapalnej. 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Po utracie własnej wartości funkcja tkanki łącznej podczas fazy 5 powinna polepszyć się poprzez rozmna­ żanie się i wzmocnienie. Zaangażowana część mózgu Substancja biała z lewej lub prawej strony. Połączenie biegnące od mózgu do organu jest skrzyżowane. Pozostałe schorzenia tkanki łqcznej: Zespół M arfana: (syndrom Marfana (MFS)) według medycyny uniwersyteckiej to genetycznie uwarunko­ wana choroba tkanki łącznej, której przyczyną jest mutacja w genie fibryliny. Zaleca się dalsze badania w tym obszarze. Przemyślenie! dot. przepukliny pachwinowej: Sportowiec cierpi na stale powracające naderwania mięśni przywodzących podczas gry w piłkę nożną. Do­ chodzi do przepukliny pachwinowej. Ewentualnie, poprzez powtarzające się naderwania, nastąpiła u niego utrata własnej wartości, co osłabiło tkankę łączną pachwiny.

Tkanka tłuszczowa ~ czerwony 1. Zdrowie i naturalna funkcja tkanki tłuszczowej Tkanka tłuszczowa jest magazynem energii i substancji odżywczych. Służy izolowaniu ciepła i jest współod­ powiedzialna za kształt organów. Szczególnie tkanka podskórna wpływa na zewnętrzny wygląd ciała. 2. Treść konfliktu 2 • szczególny przypadek utraty własnej wartości w zależności od miejsca w ciele, które jest odbierane jako nieładne, np. za chude lub za grube (np. udo, pośladek, brzuch, twarz...); • utrata własnej wartości (niedobór, deformacja...) w odniesieniu do danego organu wewnętrznego. Przykładowy konflikt:

=> =>

Pacjentka uważała się za otyłą w okolicy bioder. W skutek powtarzających się konfliktów rozwinął się niej cellulitis. Ojciec pacjenta m iał na lewym przedramieniu ośmiocentymetrowego tłuszczaka. Pacjent zareagował na to szokiem i skon­ sternowaniem. Kilka tygodni później w tym samym miejscu jak u ojca, pojawił się u niego trzycentymetrowy tłuszczak.

3. Aktywna faza konfliktu - reakcja organu Zanik komórki tkanki tłuszczowej. Martwica tkanki tłuszczowej.

145

Możliwe objawy i diagnozy: • efekt skórki pomarańczowej (cellulit, brak cellulitu, ponieważ nie doszło do zapalenia!!!), często również bezobjawowo; • zanik komórek w tkance tłuszczowej dotkniętego organu. 4. Całkowite lub częściowe rozwiqzanie konfliktu 5. Faza A - rozwiqzanie konfliktu - reakcja organu Odbudowa komórek w miejscu wystąpienia martwicy tkanki tłuszczowej. Możliwe formy przebiegu z objawami i diagnozami (w zależności od okoliczności towarzyszących): • tłuszczak, odbudowa tkanki tłuszczowej wypełnieniającej miejsce poprzedniej martwicy (różne formy lipomów: tłuszczakomięsak, włókniakotłuszczak, tłuszczaki wrzecionowato-komórkowe, mięśniakotłuszczak, naczyniakotłuszczak, ...); • cellulitis: zdrowienie w zawieszeniu (w niektórych przypadkach w połączeniu z syndromem cewki zbior­ czej nerki), (zapalenie tkanki podskórnej wywołane przez bakterie: haemophilus influenzae gram - ujemna pałecz­ ka przenoszona drogą kropelkową, streptokoki, pneumokoki). 6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiqzanie konfliktu - reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Pomnażanie i wzmocnienie tkanki tłuszczowej w fazie 5-7. Większa ilość tłuszczu odkłada się, zgodnie z tym, że gruby w świecie natury odczuwane jest jako sensowne i dobre. Zaangażowana część mózgu Substancja biała z lewej lub prawej strony. Połączenie biegnące od mózgu do organu jest skrzyżowane.

Kość — czerwony 1. Zdrowie i stabilność kości Kość, po szkliwie zębów i zębinie, jest najtwardszą substancją w ciele. Dzięki niej żywy organizm posia­ da siłę do poruszania się, pionizacji oraz działania. Budowa kości oraz muskulatura poprzecznie prążkowana w dużym stopniu określa hierarchię w świecie zwierząt oraz sprawność organizmu. To tłumaczy również, że tre­ ści konfliktów kości i muskulatury związane są z kryzysami utraty własnej wartości. Części składowe kości: Istota zbita (substantia compacta): zwięzła istota kostna, która służy, jako płaszcz kostny, tworzy wewnętrzną mocną warstwę kości. Istota gąbczasta: przestrzenny system beleczek kostnych o strukturze gąbki, znajdujący się we wnętrzu ko­ ści, otoczony istotą zbitą. W pustych przestrzeniach istoty gąbczastej znajduje się czerwony szpik kostny. Istota gąbczasta dostosowuje się odpowiednio do obciążeń kompresyjnych i regresyjnych kości. Szpik kostny: czerwony szpik kostny może produkować komórki krwi. U niemowląt można znaleźć go wszędzie w ko­ ściach. U dorosłych koncentruje się na krótkich i płaskich kościach (mostek, żebra, kość czaszki, obojczyk, kość miednicowa, trzon kręgu, zakończenia kości ramiennej i udowej). W przypadku braku czerwonego szpiku kost­ nego produkcję krwi może przejąć wątroba lub śledziona. W żółtym szpiku kostnym odkładają się szczególnie duże masy tłuszczu. Żółty szpik kostny nie może produ­ kować komórek krwi, jednak w przypadku dużych strat krwi potrafi zmienić się w czerwony szpik kostny, zdolny do produkcji krwi. Szpik kostny znajduje się głównie w trzonie kości długich (diafiza). Okostna: substancja kostna jest otoczona okostną. Nie reaguje ona na konflikty utraty własnej wartości, lecz na kon­ flikty związane z rozstaniem i jest wspierana przez postsensoryczną korę mózgową.

146

2. • • •

Treść konfliktu 2 utrata własnej wartości; brak poczucia własnej wartości (dewaluacja); im intensywniej przeżywa się konflikty związane z poczuciem własnej wartości, tym bardziej zagrożona jest istota zbita, istota gąbczasta oraz czerwony lub żółty szpik kostny!

Treść konfliktu i dalsza charakterystyka • konflikt związany z próbą sprostania nadmiernym wymaganiom (brak poczucia własnej war­ tości, ponieważ nie można podołać trudnej sytuacji); konflikt utraty własnej wartości związany z ruchem: konflikt, w którym nie udało się wykonać ruchu/po­ sunięcia; konflikty związane z niemożnością spełnienia danej funkcji; konflikt z powodu niewystarczającej wydajności (nie móc sprostać narzuconym wymaganiom); konflikty z powodu ograniczonej funkcji pojedynczej części ciała; konflikty z powodu brakującej umiejętności w określonej dziedzinie; konflikty z powodu niedostatecznej wydajności/sprawności organu (np. żebra przy niewydolności nerek); konflikt, w którym nie jest się wystarczająco stabilnym. Typowe myśli lub wypowiedzi:

„N ie dam rady." „Jestem za słaby." „To dla mnie jest za dużo, ciężar jest zbyt w ielki." „Czuję się przeciążony." „N ie zniosę tego (więcej)." „N ie sprostam tej rzeczy/wym aganiom ." „ Nie wytrzymam tego. Nie przetrwam te g o ."

Miejscowe konflikty utraty własnej wartości: Przy miejscowych konfliktach utraty własnej wartości osoba czuje się małowartościowa w odniesieniu do konkretnego miejsca (miejscowo). Przykładowe konflikty miejscowej utraty własnej wartości:

=>

W skutek wypadku ze złam aniem kości osoba może odbierać siebie, jako niesprawna, niewydolna i bezwartościowa. Przez to przeżywa utratę własnej wartości w miejscu złam ania, dochodzi do martwicy kości. To może zakłócać między innymi gojenie się złam anej kości. => Kardiolog zdiagnozował wadę zastawki u pewnego m łodego mężczyzny. W skutek tego mężczyzna doznał konfliktu zwią­ zanego z poczuciem własnej wartości - przestał postrzegać siebie w obrębie serca, jako wartościowy, zdolny czy wydajny. W obrębie żeber nad sercem rozwinęła się u niego martwica kości, która po rozwiązaniu konfliktu, poprzez terapię konflik­ tu i terapię traumy, stała się bolesna. Po tygodniu mężczyzna przestał skarżyć się na bóle w żebrach.

3. Aktywna faza konfliktu - reakcja organu Rozpad komórek z odwapnieniem kości (osteoliza), osteoporoza, (lokalizacja w zależności od rodzaju konfliktu utraty własnej wartości, patrz szkielet w tym samym rozdzia­ le!!!) Możliwe objawy i diagnozy: • podczas odwapnienia kości nie występują zasadniczo żadne bóle i złamania, ponieważ otaczająca je okostna działa stabilizująco; • w czasie trwania konfliktu brak jest odczuwalnych objawów w obrębie kości, jeśli konflikt trwa krótko. Przy odpowiednio małych konfliktach osteoliza (zanik kości) jest na tyle nieznaczna, że często nie zosta­ je, jako taka zdiagnozowana. Pozostałe możliwe diagnozy w zależności od mieisca: • osteoliza, osteoporoza, osteomalacja; • plazmocytoma (czaszka); • przerzuty nowotworowe kości: medycyna uniwersytecka błędnie określa ubytki w kości, jako metastazę kości, jeśli wcześniej został zdiagnozowany guz. W sytuacji, gdy nie postawiono diagnozy guza, medycyna uniwersytecka traktuje to, jako odwapnienie kości. Jeśli konflikt ma dalekoidące emocjonalne skutki i dotyczy szpiku kostnego, może wpływać na produkcję krwi: zmniejszenie produkcji krwi (hematopoeza), supresja czynności szpiku kostnego, niedobór krwi, leukopenia, anemia, aplazja szpiku (prawdziwa anemia), zwężenie obwodowych naczyń krwionośnych. Jeśli dotyczy to stawu, np. kolana, może on podczas aktywnej fazy konfliktu sprawiać wrażenie sztywnego lub zastanego i może potrzebować trochę czasu aby, tak jak to jest np. w sporcie, znów być sprawnym.

4. Całkowite lub częściowe rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Ponowne wypełnienie ubytku w kości spowodowane odwapnieniem kości, rekalcyfikacja zaniku/ ubytku kości. W zależności od intensywności konfliktu w fazie zdrowienia możliwy jest przebieg zarówno bezobjawowy jak i pod postacią ciężkiej białaczki połączony z bólami kości. Możliwe objawy i diagnozy (w zależności od pozostałych okoliczności i umiejscowienia): • silne zmęczenie lub znużenie (intensywniejsze niż podczas innych faz zdrowienia spowodowane między innymi wcześniejszą obniżoną produkcją krwi); • wypełnienie ubytków w kości skutkuje podwyższonym poziomem wapnia w surowicy krwi; • bóle kości lub bóle stawów, w zależności od umiejscowienia; • krwotoki z nosa (w skutek niedoboru płytek krwi i rozszerzenia naczyń). Obrzęk kości wynikający z naciągnięcia okostnej, przez to zachodzi niebezpieczeństwo samoistnego zła­ mania kości. Silne bóle (bóle kości) powstają wtedy, kiedy delikatna okostna (periost) jest naciągana przez obrzęk. Z powodu bólu noga zostaje unieruchomiona, co jest zgodne z sensem biologicznym, gdyż wtedy noga nie jest narażona na urazy lub może być minimalnie poruszana, tak aby nie doznać urazu. Bóle powstają także w wyniku zapalenia i zaangażowania znajdujących się dookoła mięśni. Nasilony obrzęk kości występuje w przypadku zmniejszonego wydzielania płynów, jeśli współistnieje syn­ drom cewki zbiorczej nerki. Przez to reakcja zdrowienia jest intensywniejsza. W ogniskach położonych w okolicy stawu możliwe sq dalsze diagnozy: • reumatyzm stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów lub podobne (najczęściej symptomy te dotyczą również cewki zbiorczej nerki), • zapalenie stawów, poszerzenie naczyń w wagotonii, przez to może wystąpić pseudoanemia ze spadkiem hematokrytu (anemia wywołana rozrzedzeniem krwi), tzn. liczba erytrocytów we krwi pozostaje w nor­ mie. Jedynie poprzez zwiększenie płynu w naczyniach jest ich liczbowo mniej. Białaczka, występuje, jeśli dotknięty był szpik kostny. Namnożenie wszystkich komórek we krwi: początkowo wzrasta przede wszystkim liczba leukocytów (leukocyturia), • przede wszystkim w części 1 zdrowienia, faza 5; • erytrocytemia, przede wszystkim w części 2 zdrowienia, faza 7. Przykładowy konflikt:

=> Podczas wypadku rowerzysta doznał wielu obrażeń kolana, na tyle ciężkich, że nie mógł dalej jeździć na rowerze. Przeżył to jako głęboką utratę własnej wartości (konflikt, w którym przestaje się być sprawnym). Po intensywnej terapii udało mu się wrócić do formy, znów zaczął jeździć na rowerze, czym rozwiązał swój konflikt utraty własnej wartości. W fazie zdrowie­ nia rozwinęła się u niego białaczka, którą zwalczył bez stosowania chemioterapii.

Czerwienica prawdziwa: Również to schorzenie można prawdopodobnie wyjaśnić dramatyczną utratą własnej wartości zachodzącą w fazie 5. Przykładowy konflikt:

=> Pacjentka otrzymała diagnozę trzy tygodnie po tym, jak jej mąż chciał się powiesić. Było to dla niej dramatycznym wyda­ rzeniem.

Inne możliwe diagnozy 5 fazy zdrowienia kości, w zależności od rodzaju i charakterystyki konfliktu utraty własnej wartości: (należy zwrócić uwagę, że rozwiązanie konfliktu w większości poniższych schorzeń jest w zawieszeniu!) Wypadnięcie dysku, rwa kulszowa, syndrom szyjkowy (ceryikal-syndrom), lumbago, syndrom lędźwiowy, zapalenie kości i szpiku; Choroba Perthesa: martwica główki kości biodrowej także już w fazie 3 (ew. panewka stawu biodrowego) według medycyny uniwersyteckiej określane, jako „niedokrwienie" Choroba Schlattera-Osgooda: po wcześniejszej nekrozie kości piszczelowej; zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa; torbiel galaretowata okołostawowa; kostniakomięsak: powstaje m.in, gdy okostna zostaje skaleczona lub otwarta (np. podczas punkcji) i przez ten otwór wypływa kostnina. Mięsak kości Ewinga: schorzenie, które pochodzi od szpiku kostnego, z bólami, gorączką, umiorkowoną leukocytozą...

148

6. Kryzys zdrowienia Bladość skóry z zimnymi potami (może wyglądać podobnie jak przy omdleniach). 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Wzrost erytrocytów, erytrocytemia). Powolne cofanie się pozostałych objawów. 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Po minionych konfliktach związanych z utratą własnej wartości mogą pozostać w różnych częściach ciała ślady dolegliwości (przez przyrost komórek) i nieodwracalne zmiany fizyczne. Szczególnie z powodu powtarza­ nia się konfliktów utrzymują się następujące dolegliwości: • zwyrodnienie stawów, lordoza, kifoza, skolioza, choroba Bechterewa, torbiel galaretowata okołostawowa; • odkładanie się wapnia w kościach i stawach; • w niektórych przypadkach w skutek zmian w kościach, stawach i muskulaturze mogą występować utrzy­ mujące się dolegliwości bólowe. Równowaga wegetatywna. Brak zmian komórkowych, o ile nie nastąpi nawrót konfliktu. Sens biologiczny Biologiczny sens znajduje się na końcu fazy powrotu do zdrowia (faza 9). Ubytki w kości ponownie się wy­ pełniły. Kość w tych miejscach jest mocniejsza i bardziej wytrzymała. Biologiczny sens nie dopełnia się jednak, jeśli z powodu pozostałych syndromów chorobowych w fazie 9 wynikają zakłócenia w poruszaniu się i stabilności. Dochodzi do tego wtedy, gdy konflikt trwał bardzo długo, lub gdy następowały częste nawroty konfliktu. Możliwy sens w fazie 3 mógłby istnieć, gdyby przeciążony człowiek był zmuszony z powodu słabych kości do zatrzymania się w sytuacji przeciążenia, po to, aby nie przeciążać się jeszcze bardziej. Dalsze wskazówki dotyczqce procesu leczenia: Nie należy wkłuwać się w okostną podczas fazy zdrowienia (punkcja, operacja...), w przeciwnym wypadku kostnina wydostanie się przez otwór w okostnej i dojdzie do powikłań podczas zdrowienia, m.in kostniakomięsak. Zaangażowana część mózgu Substancja biała: Szczególne konflikty poczucia własnej wartości układają się według „homunkulus sub­ stancji białej".

149

Przedstawienie konfliktów w układzie szkieletowym

Kopuła czaszki i kręgosłup szyjny in te le k tu a ln e poczucie w łasnej w artości: „P o w in n ie n e m był to w iedzieć." m o ra ln a utrata w łasnej w artości: u tra ta w łasnej w artości poprzez naruszenie m o ralności/etyki np.: upokorzenie, niespraw iedliw ość, niew ola, w o jn a , niew ierność, nieszczerość, nieuczciw ość, zdrada...

szczęka: ciężki k o n flik t pow iązany z niem ożnością ugryzienia

mostek: utrata w łasnej w artości dotycząca dekoltu lub klatki piersiowej

zęby: k o n flik t zw iązany z niem ożnością gryzienia; k o n flik t o treści - nie m óc czegoś ugryźć

ramiona: utra ta w łasnej w artości w relacji partner - dziecko; o g ó lna utrata w łasnej w artości

żebra:

ręce:

m iejscow e ko n flikty u tra ty w łasnej w artości w skutek zm ian w klatce piersiow ej, w o b ­ rębie serca lub p łuc (ch o ro b a, operacja, zniew aga lub także k o n flik t zw iązany z brakiem um iejętności)

utra ta w łasnej w artości w związku z o d p a rcie m ataku utra ta w łasnej w artości w związku z niem ożnością w łasnej o brony

kręgosłup:

kość miednicy:

centra lna utra ta w łasnej w artości; k o n flik t utraty w łasnej w artości zw iązany z osobow ością

utrata w łasnej w artości w związku z ciążą, seksualność

kość krzyżowa, staw biodrowo-krzyżowy: cen tralna daleko idąca u tra ta w ła ­ snej w artości w odniesieniu do oso­ bowości; k o n flik t utra ty w łasnej w tości um iejscow iony w obrębie der i seksualności

kość ogonowa: m iejscow y k o n flik t utra ty w ładnej w a rto ­ ści, np.: z pow odu w rz o d u /ro pie n ia a n a l­ nego lub he m o ro id ó w

pafflyMka stawu biodrowego: u tra ta V ła s n e j w artości w związku z nie­ m ożnością przebicia się / przeforsow ania swoich

główka koś i biodrowej: utrata własr m o ż n o ś c ią '

w artości w związku z niem ania/zniesienia czegoś

dłoń: u tra ta w łasnej vi£irtości w związku z m a n u ­ a ln ą nieporęcznością

palce: kość łonowa:

utra ta w łasnej w artości w związku ze spraw ­ nością palców

seksualna utra ta w łasnej w artości, k o n flik t związany z pło dno ścią lub niezdolnością przeżywania orgazm u

szyjka kości udowej:

kość kulszowa:

u tra ta w łasnej w artości w związku z nie­ m ożnością w ytrzym ania/zniesienia czegoś

utrata w łasnej w artości, w związku z niem ożnością posiadania/w ysiedzenia utra ta w łasnej w artości w związku z nie­ m ożnością w ytrzym ania/zniesienia czegoś

kolana: utrata w łasnej w artości w związku z poruszaniem się lub ruchliw ością; utrata poczucia w łasnej w artości w związku z byciem w ysportow anym

ścięgno Achillesa: utrata w łasnej w artości w związku z byciem n ie ­ w ystarczająco szybkim

pięta: UW W zw iązana z niem ożnością (przy/za)d e p ta n ia jakiejś sprawy, U W W zw iązana z niem ożnością bycia p o ­ nad czymś ko n flikt, w którym pięta nie jest w ystarcza­ ją co o d p o rn a (np. przy obciążeniu)

palce u stóp:

stopa:

k o n flik t o treści - nie m óc się w czepić w coś pa lca m i, nie m óc trzym a ć czegoś

u tra ta w łasnej w artości w związku ze spraw ­ nością oraz z przem ieszczaniem się

150

Definicje konfliktu - układ ruchowy (częściowo także o muskulaturze) Ścięgno Achillesa: Utrata własnej wartości w związku z byciem niewystarczająco szybkim (np. u piłkarzy) Przykładowy konflikt:

=>

=> Pewien triatlonista ma nieznaczną nadwagę. W pływaniu i jeździe na rowerze osiąga dobre wyniki. W bieganiu jest powolny, dlatego inni z niego kpią. U kobiet w ciąży obserwuje się częste zapalenie ścięgien Achillesa. Poprzez przyrost wagi i szczególnie ostrożny sposób chodzenia nie czują się podczas poruszania wystarczająco szybkie, np. przy bieganiu, joggingu, wchodzeniu po schodach...

Ręce: U osób praworęcznych lewe ramię można nazwać „ramieniem obronnym", ponieważ to ramię odpowiada za obronę przeciwko atakom. Natomiast ramię prawe, to silniejsze, jest częściej ramieniem atakującym: • utrata własnej wartości w związku z niemożnością odparcia ataku; • utrata własnej wartości w związku z niemożnością obrony własnej; • utrata własnej wartości w związku z niemożnością zaatakowania. Kość miednicy: • utrata własnej wartości w związku z ciążą, lub niemożnością zajścia w ciążę; • utrata własnej wartości w związku z niemożnością urodzenia dziecka, ze względu na zbyt małą miednicę; • miejscowa utrata własnej wartości. Mostek (Sternum): • utrata własnej wartości m.in. po diagnozie lub operacji w obrębie klatki piersiowej; • utrata własnej wartości dotycząca dekoltu lub klatki piersiowej: - np. kobieta jest ośmieszana z powodu małych lub nierównych piersi lub - pacjentka po operacji piersi czuje się zniekształcona i doznaje w związku z tym utraty własnej wartości. Łokieć: • utrata własnej wartości w związku z niemożnością przeforsowania, odepchnięcia, usunięcia czegoś; • utrata własnej wartości w związku z nieporadnością ramienia (łokieć tenisisty); • utrata własnej wartości w związku z przeciążeniem ramienia; • utrata własnej wartości w związku z niemożnością trzymania kogoś za ramię; • lub niemożnością oddalenia/usunięcia kogoś. Pięta: • utrata własnej wartości w związku z niemożnością zadeptania jakiejś sprawy, sytuacji, żywego organizmu; • utrata własnej wartości w związku z niemożnością bycia ponad czymś (móc coś rozwiązać); • konflikt, w którym pięta nie jest wystarczająco odporna (np. podczas obciążeń kompresyjnych) => ostro­ ga piętowa. Ostroga piętowa/stan zapalny piety: Ostroga piętowa powstaje najczęściej przez powtarzające się obciążenia kompresyjne działające na pię­ tę, np. przy zbyt cienkich lub zbyt twardych wkładkach do butów. Podwyższone ciśnienie kompresyjne można zinterpretować, jako „konflikt, w którym pięta nie jest wystarczająco odporna". Przez podwyższony nacisk i/lub konflikt dochodzi do zaniku komórki w kości piętowej, a w fazie zdrowienia lub w fazie zdrowienia w zawiesze­ niu dochodzi do odbudowy komórek z przebiegiem zapalnym i powstania ostrogi piętowej. Bóle nie pochodzą od zapalenia, ale od samej ostrogi. Ważne jest, aby odciążyć piętę, zadbać o właściwe wkładki do butów i pie­ lęgnować ją aż do czasu całkowitego ustąpienia zapalenia. Jeśli natomiast dalej chodzi się ze stanem zapalnym pięty i odczuwane są bóle, dochodzi do stale powtarzającego się konfliktu i pozostaje się na etapie zdrowienia w zawieszeniu. Ostroga piętowa może wystąpić również przy konfliktach związanych z niemożnością pokonania jakiejś rzeczy lub konfliktach związanych z niemożnością bycia ponad czymś, co zdarza się jednak w wyjątko­ wych sytuacjach. Palce: • utrata własnej wartości odnośnie sprawności palców; • utrata własnej wartości odnośnie ograniczeń sprawności i zręczności palców. Stopa: • utrata własnej wartości w związku z konfliktem o treści - nie poruszać się sprawnie; • utrata własnej wartości w związku z konfliktem o treści - nie przemieszczać się;

151

• •

utrata własnej wartości w związku ze „sprawnością stopy", umiejętnością używania stopy; utrata własnej wartości w związku z niemożnością biegania, tańczenia, balansowania, grania w piłkę nożną; • utrata własnej wartości w związku z niemożnością obronienia się stopą; • utrata własnej wartości w związku z niemożnością odrzucenia czegoś stopą; • utrata własnej wartości wskutek ześlizgnięcia się stopy podczas wspinania a następnie upadku. Dłoń: • utrata własnej wartości w związku z niemożnością utrzymania czegoś; • manualna utrata własnej wartości w związku ze zręcznością dłoni; • manualna niezręczność. Przykładowe konflikty:

=> Z powodu błędów technologicznych stolarz nie kończy na czas zlecenia. => Podczas kłótni mężczyzna uderzył kobietę ręką w twarz. Jeszcze długo po tym wydarzeniu kobieta wypominała to męż­ czyźnie. Mężczyzna doznał konfliktu utraty własnej wartości (odnośnie ręki) o treści - zrobić coś złego. Po pojednaniu się z żoną spuchł mu przegub ręki.

Główka kości udowej: • utrata własnej wartości związana z niemożnością przetrwania czegoś. Panewka stawu biodrowego: • utrata własnej wartości w związku z niemożnością przeforsowania swoich racji wobec szefa, rywali... Staw biodrowo-krzyiowy (ostyoliza!!!): • centralna dalekoidąca utrata własnej wartości odnośnie osobowości; • utrata własnej wartości, mająca związek z obszarem bioder lub ew. seksualnością; • utrata własnej wartości, mogąca mieć związek z odbytem: - dzieci, które niechętnie przyjmują czopki, - nieprzyjemny lub wymuszony stosunek analny; miejscowa utrata własnej wartości odnośnie stawu biodrowo-krzyżowego: • konflikty dotyczące dolnej części pleców albo jamy miednicy. Szczęka: ciężki konflikt związany z gryzieniem, (o cięższym przebiegu, jeśli dotknięte są też zęby); utrata własnej wartości związana z niemożnością ugryzienia czegoś. Kolana: • utrata własnej wartości w związku z niemożnością poruszania się, sprawności; • utrata własnej wartości dotycząca bycia wysportowanym, konflikt o treści - nie być wysportowanym; • utrata własnej wartości odnośnie bycia wysportowanym, żywotnym. Typowe myśli lub wypowiedzi:

„ Ponieważ byłem zbyt wolny, nie nadążałem za swoimi kolegami narciarzami i dlatego zgubiłem się we m gle." „ Ponieważ spudłowałem rzut karny, drużyna przegrała." „Z powodu uszkodzeń w układzie ruchowym nie mogę uprawiać żadnego sportu."

Utrata własnej wartości z powodu niemożności ucieczki: • Konflikt, w którym jako dziecko było się bitym i dlatego przeżyło się konflikt o treści - nie mieć możliwo­ ści ucieczki; • choroba Osgooda-Schlattera aseptyczne zapalenie guzowatości kości piszczelowej), martwica odrostka kości piszczelowej. Kość krzyżowa: • centralna utrata własnej wartości (patrz również staw biodrowo-krzyżowy). Osteoliza oczodołu (zanik kości oczodołu) • utrata własnej wartości w związku z oczami lub otoczeniem oka; np.: negatywne uwagi o wyglądzie oka.

152

Żebra: Zebra pełnią funkcję ochronną organów wewnątrz klatki piersiowej i częściowo jamy brzusznej. Są najczęściej dotknięte konfliktami utraty własnej wartości, ponieważ w następujących organach dochodzi do zaburzeń funkcji i zeszpeceń. Miejscowa utrata własnej wartości w skutek zmian w klatce piersiowej lub w obrębie serca i płuc (choroba, operacja, zniewaga); albo również konflikt związany z brakiem umiejętności. Kopuła czaszki: intelektualna utrata własnej wartości: „Ze też tego nie wiedziałem." Lub: „Jestem za głupi, niewystarczająco kom petentny"; 8 miejscowa utrata własnej wartości np. po diagnozie guza mózgu, aneurysma (tętniak mózgu), choroba Alzheimera...Moralna utrata własnej wartości podobnie jak kręgosłup szyjny: 0 Utrata własnej wartości w skutek naruszenia moralności/etyki, sposobu myślenia, np.: szykanowanie, niesprawiedliwość, niewola, wojna, niewierność, nieszczerość, nieuczciwość, zdrada. Kość łonowa • seksualna utrata własnej wartości: - np.: konflikt związany z niepłodnością, - konflikt związany z niezdolnością przeżywania orgazmu, - konflikt, w którym nie można seksualnie zaspokoić partnera, np.: na skutek przedwczesnego wytrysku, - lub np.: utrata własnej wartości, gdy po operacji prostaty nie dochodzi do wytrysku; 8 lewa strona: - u osób praworęcznych odnośnie matki lub dziecka (czuć się bezpłodnym), - u osób leworęcznych odnośnie partnera, np.: z powodu oziębłości seksualnej; •

prawa strona: - u osób praworęcznych w odniesieniu do partnera, - u osób leworęcznych w odniesieniu do matki lub dziecka.

Szyjka kości udowej: utrata własnej wartości związana z niemożnością przetrwania czegoś. Przykładowy konflikt:

=> Z powodu złej kondycji starszy wiekiem alpinista musi przerwać długo wyczekiwaną wspinaczkę na M o u n t Blank na kilka­ set metrów przed szczytem. Koledzy bez trudu zdobywają szczyt.

Kość kuiszowa: • konflikt o treści - nie móc czegoś przeczekać; ® utrata własnej wartości w związku z niemożnością posiadania czegoś; • lewa kość kuiszowa: - osoby praworęczne - odnośnie matki i dziecka: „N/e mogę dać nic więcej mojemu potrzebującemu synowi, ponieważ sam nic więcej nie m am ." - osoby leworęczne - odnośnie partnera: „N/e mogę wspierać mojej żony podczas jej studiów, ponieważ nie mam już więcej pieniędzy." 8 prawa kość kuiszowa: - osoby praworęczne: utrata własnej wartości odnośnie partnera, - osoby leworęczne: utrata własnej wartości odnośnie matki i dziecka. Ramię: 8 utrata własnej wartości w relacji partner - dziecko; 8 ogólna utrata poczucia własnej wartości; 8 konflikt o treści - nie móc kogoś objąć; 0 konflikt o treści - nie móc kogoś ochronić. Praworęczność prawe ramię: 8 utrata własnej wartości w odniesieniu do partnera; 8 utrata własnej wartości, jestem złym małżonkiem/partnerem; • utrata własnej wartości, jako partner nie jestem nic wart, jestem bezużyteczny; 0 utrata własnej wartości, zawiodłem jako partner, zrobiłem coś złego, dlatego żona mnie zostawiła lub ma się teraz źle ...

153

albo odwrotnie: • utrata własnej wartości, moja partnerka nie jest nic warta, lub przestała być czegokolwiek warta;. Praworeczność lewe ramie: • utrata własnej wartości w odniesieniu do relacji rodzic - dziecko/matka-dziecko; • utrata własnej wartości, jestem złym ojcem/złq matką/złym wychowawcą; • utrata własnej wartości, jako wychowawca zrobiłem coś złego (np. dlatego dziecko uległo wypadkowi); • utrata własnej wartości, nie nadaję się już więcej na wychowawcę, zawiodłem (np. dlatego mój syn nie skończył szkoły, bierze narkotyki lub rozchorował się...); • utrata własnej wartości, odnośnie powiedzenia dzieciom lub żonie, że jestem złym ojcem; • utrata własnej wartości, moje dziecko zawiodło, nic z niego nie będzie, jest niewychowane, nieposłusz­ ne, zły syn/zła córka; (wyjaśnienie: ludzie opierają się na czyichś ramionach, zwierzęta: koty ocierają się o kogoś, kiedy chcą być pogłaskane). Kość guziczna/ogonowa: • centralna utrata własnej wartości (patrz kręgosłup); ® albo miejscowa utrata własnej wartości; • np.: z powodu schorzenia w części analnej, np. wrzód/ropień analny lub hemoroidy; • utrata własnej wartości, w niektórych przypadkach związana ze stosunkiem analnym. Kręgosłup: cały kręgosłup ogólnie: • utraty własnej wartości związana z osobowością; 0 centralna utrata własnej wartości; • utrata własnej wartości odnośnie czegoś, co dla kogoś jest szczególnie ważne lub ma duże znaczenie; • np.: „Dorobek mojego żyda został zniszczony." „ Przez chorobę nie mogę już nic więcej robić i nie jestem niczego wart." Kręgosłup szyjny (myślenie): moralna utrata własnej wartości: 0 utrata własnej wartości w skutek naruszenia moralności/etyki; • upokarzanie, zdrada, niesprawiedliwość, niewola, wojna, niewierność, nieszczerość, nieuczciwość, pod­ danie (musieć się podporządkować)... • konflikt, w którym wydarza się coś, co nie odpowiada indywidualnym lub ogólnie przyjętym warto­ ściom. Przykładowy konflikt: => Praktykantka w przedszkolu jest świadkiem, ja k personel przedszkola upokarza niegrzecznie zachowującego się chłopca.

Dalsze przemyślenia: fałszywa duma... (prowadzi do dolegliwości kręgosłupa szyjnego): • intelektualna utrata własnej wartości: „powinienem był to wiedzieć"; • konflikty utraty własnej wartości, które dotyczą przede wszystkim MYŚLENIA. Przykładowy ko nflikt: => Kobieta podczas fazy rozwiązania konfliktu cierpi na napinanie się mięśni w obrębie ram ion i karku. Wcześniej odczuwała niższość wobec swojego męża, jego przewagę nad sobą, czuła się niegodnie traktowana, raczej upokarzana.

Sens biologiczny: Zwierzęta opuszczają głowę, kiedy się poddają albo pozwalają ugryźć się w gardło, co jest wyrazem ule­ głości. Kręgosłup piersiowy (czucie): • centralna utrata własnej wartości; • konflikt związany z niezdolnością; • konflikt związany z osobowością; • miejscowa utrata własnej wartości np.: utrata własnej wartości w skutek uszczerbków na zdrowiu lub zachorowań w obrębie tułowia; • konflikty utraty własnej wartości, które dotyczą przede wszystkim CZUCIA/ODCZUWANIA.

154

t • •

Kręgosłup lędźwiowy (chcenie): • rozległy konflikt utraty własnej wartości odnośnie osobowości;centralna utrata własnej wartości człowieka, jako całości, odnosząca się do jego samooceny (nie chodzi o wybraną część ciała, tak jak w przypadku sprawności palców); • wypadnięcie dysku u osób praworęcznych: prawa strona partner, lewa strona dziecko; • centralna utrata własnej wartości: chodzi o osobowość postrzeganą całościowo (szczera, stabilna osobowość lub załamany człowiek); • konflikty własnej wartości, dotyczące przede wszystkim CHCENIA; utrata własnej wartości, która dotyka podstawowego ustawienia człowieka; utrata własnej wartości, ponieważ nie jest się szanowanym przez innych lub jest się zwalczanym.

Torbiel galaretowata okołostawowa: • powstaje po fazie zdrowienia kości i ponownego wypełnienia miejsca, w którym wystąpiła martwica (utrata własnej wartości w zależności od dotkniętego miejsca w ciele). Zębina (dentin): • konflikt związany z gryzieniem; • utrata własnej wartości w związku z niemożnością gryzienia; • utrata własnej wartości w związku z niemożnością obronienia się. Przykładowy konflikt:

=>

Pięcioletni Stefan jest bity przez kolegów w przedszkolu i nie odważy się, aby się obronić.

Palce u stóp: • konflikt, w którym osoba nie może wczepić się palcami, trzymać się mocno...

155

Chrzqstka — czerwony 1. Zdrowie i naturalna funkcja chrzqstki Chrząstka umożliwia niewielkie tarcia na powierzchni stawów. Tkanka chrząstkowa nie zawiera naczyń krwionośnych i dlatego musi odżywiać się poprzez dy­ fuzję, czym można tłumaczyć jej wolniejszą regenerację i przyrost. Wyróżnia się trzy rodzaje chrząstek: - chrząstka szklista; - chrząstka sprężysta; - chrząstka włóknista. 2. Treść konfliktu 2 • utrata własnej wartości; • brak poczucia własnej wartości. Przykładowy konflikt:

=>

Emeryt podczas uprawiania sportu ma poczucie, że nie jest już tak sprawny ja k kiedyś i w skutek tego rozwija się u niego artroza kolana.

3. Aktywna faza konfliktu - reakcja organu Odbudowa komórek wraz z martwicą chrząstki, zanik chrząstki np.: na powierzchni stawów, ubytek chrząstki (lokalizacja w zależności od rodzaju utraty własnej wartości). Możliwe obiawv i diagnozy: • choroba zwyrodnieniowa stawów (przy dużej masie konfliktowej) (Jeśli z powodu konfliktu nagromadziła się niewielka masa konfliktowa, może pozostać niezauważony). 4. Całkowite lub częściowe rozwiqzanie konfliktu 5. Faza A - rozwiqzanie konfliktu - reakcja organu Odbudowa tkanki po martwicy chrząstki. Możliwe obiawy i diggnozv: • obrzęki i bóle, w skutek naciągania okostnej; • zapalenie stawów; • regresja choroby zwyrodnieniowej stawów; • narastanie chrząstki (hiperchondroza); • chrzęstniak mięsakowy; • przy jednoczesnym syndromie cewki zbiorczej nerki występuje nadmierny obrzęk chrząstki. 6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiqzanie konfliktu - reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia. Przy tym konflikcie utrzymuje się najczęściej zdrowienie w zawieszeniu wraz z chroniczną chorobą zwyrod­ nieniową stawów. Sens biologiczny Sens biologiczny leży na końcu fazy zdrowienia. Miejsce po martwicy chrząstki zostało ponownie wypeł­ nione. Chrząstka w tych miejscach jest mocniejsza i bardziej wytrzymała. Możliwy sens w fazie 3 istniałby, gdyby przeciążony człowiek był zmuszony z powodu słabszych chrząstek do zatrzymania się w sytuacji przeciążenia, po to, aby nie przeciążać się jeszcze bardziej. Zaangażowana część mózgu Substancja biała: Szczególne konflikty utraty własnej wartości układają się według „Homunkulus substancji białej" (jak w przypadku kości).

156

Muskulatura poprzecznie prążkowana ~ czerwony 1. Zdrowie i naturalna funkcja poprzecznie ułożonej muskulatury Należy rozgraniczyć muskulaturę ułożoną poprzecznie, która jest sterowana świadomie, od mu­ skulatury gładkiej (np. muskulatura jelit), którą zawiaduje wegetatywny system nerwowy i jest stej | równa nieświadomie. Poprzecznie ułożona muskulatura umożliwia tym samym ruch, poruszanie się do przodu, spraw­ ność, obronę, ucieczkę, walkę. W ten sposób można wyjaśnić treść konfliktu, konflikt utraty własnej wartości (odnośnie poruszania się)... Poprzecznie ułożona muskulatura, sterowana przez substancję białą w mózgu, ma ścisły związek z ośrod­ kiem sterowania w korze mózgowej/centrum kory mózgowej i tzw. konfliktami motorycznymi. 2. Treść konfliktu 2 • utrata własnej wartości (odnośnie ruchu, wykonywanego przez grupę mięśni) np.: - muskulatura nogi: utrata własnej wartości w związku z niemożnością ucieczki, - muskulatura ręki: utrata własnej wartości w związku z niemożnością utrzymania czegoś lub obronie­ nia się, objęcia kogoś...; • konflikt, w którym dotknięta muskulatura nie jest silna, sprawna, szybka, ruchoma, stabilizująca lub wy­ starczająco wytrzymała, np.: - w sporcie, forsownych ruchach, reakcjach obronnych, jednostajnej pozycji siedzącej... Treści konfliktów są spokrewnione z utratą własnej wartości, która dotyczy pojedynczych części szkieletu i w jakimś stopniu może się z nich wywodzić. Miejscowa utrata własnej wartości jest też możliwa w odniesieniu do muskulatury. 3. Aktywna faza konfliktu - reakcja organu Atrofia (zanik) i osłabienie poprzecznie ułożonej muskulatury. Możliwe obiawy i diagnozy: • osłabienie muskulatury, spadek sprawności mięśni, ograniczenie funkcji: - np.: zmęczone nogi, problemy z chodzeniem brak sił, niska wytrzymałość, - ewentualnie: skurcze i bóle mięśni (przebieg schorzenia może mieć różnorodny charakter. Mogą występować napięcia i bóle w fazie 3 lub częściej ich nasilenie występuje w fazie od 5 do 7.); • martwica muskulatury; • atrofia mięśni; • osłabienie mięśni. 4. Całkowite lub częściowe rozwiązanie konfliktu 5. • • •

Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Namnażanie się komórek mięśni, wypełnienie martwicy mięśni; obrzęk mięśni; przyrost mięśni (hipertrofia muskulatury).

Możliwe obiawy i diggnozy: • obrzęk muskulatury (napięcia mięśni), skurcze mięśni (występują one częściej w fazie 3 oraz od 5 do 7, z powodu trwających obserwacji nie mogę podać tu jednoznacznej klasyfikacji); • zaburzenia czucia w muskulaturze (ew. podobnie jak przy zakwasach); • bóle mięśni; • ew. fibromialgia (może być dotknięta również tkanka łączna); • szczególnie silny obrzęk mięśni przy jednoczesnym syndromie cewki zbiorczej nerki. Obrzęk ten w medy­ cynie uniwersyteckiej diagnozowany jest jako mięśniakomięsak. Funkcja i sprawność muskulatury nie ulega poprawie w fazie 5, lecz dopiero w fazie 7. 6. Kryzys zdrowienia Drgawki mięśni, skurcze mięśni, ataki padaczkowe (ew. również tylko nocą podczas snu).

157

7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Funkcja i sprawność muskulatury stopniowo ulega poprawie dopiero po kryzysie zdrowienia. Po­ wolne cofanie się obrzęków. Mięśnie mają wciąż tendencję przyrostową. Powolne cofanie się pozostałych symptomów. 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia. Równowaga wegetatywna. Brak zmian komórkowych. Sens biologiczny Wraz z końcem fazy zdrowienia muskulatura jest mocniejsza i sprawniejsza niż wcześniej, odtąd lepiej radzi sobie z obciążeniami. Możliwy sens w fazie 3 istniałby, gdyby przeciążony człowiek był zmuszony z powodu słabszych mięśni (zanik komórek) do zatrzymania się w sytuacji przeciążenia, po to, aby nie przeciążać się jeszcze bardziej. Zaangażowana część mózgu Substancja biała: Szczególne konflikty utraty własnej wartości odnośnie mięśni układają się według „H o ­ munkulus substancji białej". Można znaleźć je w tych samych miejscach, jak w załączonym szkielecie. Pozostałe objawy muskulatury: Naderwanie mięśnia (dvstensja) i naderwanie włókna mięśniowego: O b ie d ig g n o z y d o ty c z ą n o jc z ę ś c ie j s k g le c z e ń , p o w s to ły c h w w y n ik u n a d w y rę ż e n ia lu b o d d z ia ły w a n ia n a d ­ m ie rn e j siły.

Należy tutaj zauważyć, że takie nadwyrężenie może być jednocześnie biologicznym konfliktem (konflikt związany ze stawianiem nadmiernych wymagań, utrata sprawności, utrata własnej wartości). Wprawdzie nie musi to jednoznacznie sugerować takiego przypadku, ale należy wziąć to pod uwagę, aby w przyszłości lepiej unikać takich skaleczeń. Tego typu związki można często obserwować u sportowców, np. u piłkarzy, zwłaszcza, kiedy muszą przekroczyć granicę własnej wytrzymałości. Skurcze mięśni: Skurcze mięśni nie pochodzą automatycznie od konfliktu, który dotyka mięśni. Muskulaturą poprzecznie prążkowaną możemy, jako jedyną w ciele, świadomie sterować. Dlatego często reaguje ona na wszelkiego ro­ dzaju sytuacje stresowe i niebezpieczne. Jeśli takie sytuacje zdarzają się częściej, może dojść do chronicznych skurczy mięśni, które nie mają nic wspólnego z utratą własnej wartości.

Ścięgno — czerwony

1. Zdrowie i naturalna funkcja ścięgien Ścięgna składają się z równoległej włóknistej tkanki łącznej (mezoderma). One przekazują siłę mięśni do kości. 2. Treść konfliktu 2 Szczególny przypadek utraty własnej wartości, różny w zależności od miejsca występowania tkanki ścię­ gna np. konflikt o treści - nie być wystarczająco silnym, szybkim i sprawnym w odniesieniu do konkretnego ścięgna (patrz również „konflikty kości"). 3. Aktywna faza konfliktu - reakcja organu Zanik komórek w ścięgnach. Możliwe obiawv i diagnozy: • martwica ścięgien; • może być powodem np. zerwania ścięgna (Achillesa) (przy dużej masie konfliktowej). 4. Całkowite lub częściowe rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Rozmnożenie komórek i wypełnienie okolicy wcześniejszej martwicy ścięgien .

158

Możliwe obiawy i diagnozy: • zapalenie ścięgien z obrzękami i bólami; • obrzęk jest wyraźnie większy przy syndromie cewki zbiorczej nerki i zaleganiu wody w organi­ zmie. Ew. przy diagnozie fibromialgii ścięgna uczestniczą także w fazie 5. 6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Wskutek nagłego wzrostu komórek w fazie 5 i 7 ścięgno, począwszy od fazy 8, jest dużo mocniejsze i spraw­ niejsze. Zaangażowana część mózgu Substancja biała z lewej lub prawej strony. Połączenie biegnące od mózgu do organu jest skrzyżowane.

Okostna ~ zielony 1. Zdrowie i naturalna funkcja oraz wrażliwość okostnej Kości, na swojej powierzchni, za wyjątkiem powierzchni stawów, są pokryte okostną. Swoimi naczynkami krwionośnymi odżywia kość. Dzięki zdolności budowy kości, okostna ma również znaczący udział we wzroście kości oraz w procesie gojenia skaleczeń kostnych. Tak jak naskórek (epiderma, sensoryczny ośrodek sterowa­ nia w korze mózgowej), okostna, sterowana korą mózgowq+ (postsensoryczny ośrodek sterowania w korze mózgowej), reaguje również na konflikty związane z rozstaniem, w szczególności na te, które przeżywa się jako szczególnie dotkliwe i dalekosiężne (aż do kości). Okostna posiada wysoką wrażliwość sensoryczną (wrażliwa na ból), ponieważ jest również unerwiona. Bierze znaczący udział w postrzeganiu. Przebieg wrgżliwości: • według schematu skóry zewnętrznej. 2. Treść konfliktu 2 • intensywny, brutalnie doświadczony, bolesny konflikt rozstania (również strach przed rozstaniem) Przykładowe konflikty:

=> Mężczyzna wskutek diagnozy raka zostaje „ w yrw any" z rodziny i umieszczony w szpitalu. => Pacjentka boi się brutalnego rozstania (śmierci) dobrego przyjaciela, u którego zdiagnozowano AIDS. Koncepcje dotyczące treści konfliktu: W trakcie rozwoju ewolucyjnego brutalnym konfliktem rozłąki mogła być utrata kończyny (stopy lub ram ienia). Jako na­ stępstwo zwężałyby się naczynia krwionośne znajdujące się w okostnej, aby zapobiec nadm iernej utracie krwi i zapewnić przeżycie. Obecnie, kiedy człowiek przeżywa brutalny konflikt rozłąki z bliską osobą, z którą czuje się silnie wewnętrznie związany, może być to w ten sposób interpretowane, żeby naczynia krwionośne się zwężały. Przez to pojawia się tak często doświadczane uczucie zimna, które odczuwane jest intensywnie jako pochodzące z głębi ciała. K onflikt bólu: • ból, który samemu się przeżyło; • ból, który zadało się komuś innemu; • lub brutalny konflikt rozstania spowodowany bólem, który samemu się odczuwało (na okostnej (periost)); • brutalny konflikt rozstania spowodowany bólem, który zadało się komuś innemu.

Konflikt związany z przechłodzeniem/konflikt związany z odmrożeniem/konflikt związany z chłodem/konflikt związany z marznięciem: Podczas konfliktu związanego z przechłodzeniem organizmowi zagraża śmierć z zimna. Aby centralne or­ gany, takie jak serce, nerki, wątroba, płuca, mózg, były dobrze zaopatrzone w krew i ciepło, organizm zwęża poprzez okostną, naczynia krwionośne, tak, aby krew była dostępna dla organów centralnych. W ekstremalnym przypadku organ o drugorzędnym znaczeniu jest poświęcany, aby centralne życiodajne organy dostały wystar­ czającą ilość krwi.

159

3. Aktywna faza konfliktu - reakcja organu Ograniczenia funkcji wrażliwości okostnej, (brak zmian w komórce w sensie ubywania lub mnożenia komórek): • odrętwienie w miejscu okostnej, w którym odczuwa się skojarzeniowo zerwanie kontaktu lub • tam, gdzie został zadany ból; • lub w miejscu, którym komuś zadało się ból; • lub skojarzeniowo tam, gdzie ktoś inny zadał ból. Możliwe obiawy i diagnozy • Zaburzenia wrażliwości (utrata wrażliwości) okostnej, • zimne stopy, zaburzenia czucia w stopach, nogi (mrowienie, ...). (Okostna bierze udział w unerwieniu naczyń, dlatego rozszerzenie naczyń może się ograniczać); centralizacja krwi przez bliskie położenie naczyń: zimne kończyny (przede wszystkim przy konflikcie związa­ nym z przechłodzeniem). 4. Całkowite lub częściowe rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Powrót funkcji wrażliwości okostnej. Możliwe obiawy i diggnozy: • silna nadwrażliwość (hiperastezja) w dotkniętym obszarze; • jednostajny, silny ból w okostnej; • tzw. „ból reumatyczny" (jednostajny). To może przebiegać bez zalegania wody (obrzęk) lub ew. tylko przy nieznacznym zaleganiu wody. Wędrujące, jednostajne bóle, tzn. mogące przemieszczać się z różnych miejsc (np. nadgarstek) do innych miejsc w ciele (łokieć, przedramię). Parestezja w nogach, zaburzenia czucia w nogach, stopach (ciężkie nogi). Uwagg: nasilenie bólu przy syndromie cewki zbiorczej nerek. Pozostałe: Podczas fazy 5, która często pokazuje niejasną, trudno wytłumaczalną symptomatykę, wielokrotnie do­ świadczyłem, że medycyna uniwersytecka błędnie diagnozuje stwardnienie rozsiane itp. Ewentualnie błędnie stawiana diagnoza fibromialgii. 6. Kryzys zdrowienia Krótkotrwała odrętwiałość (zanik funkcji) w okostnej. 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Cofanie się symptomów. 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Uderzenie w kość, lub brutalne rozstanie, które sięga aż do okostnej, poprzez odrętwienie w okostnej po­ winno być odczuwane w fazie 3 jako mniej bolesne. Zaangażowana część mózgu Kora mózgowa postsensoryczne centrum kory mózgowej, parieto-occipital z prawej lub lewej strony (skrzyżowane od mózgu do organu). Pozostałe uwagi odnośnie okostnej Podczas konfliktu utraty własnej wartości w fazie 5 z uzdrawiającego obrzęku kości i występującym bólem naciągania okostnej, może nastąpić miejscowa utrata/zaburzenie wrażliwości (porażenie).

160

M uskulatura - unerwienie motoryczne — zielony 1. Zdrowie i naturalna funkcja muskulatury i motoryki Muskulatura posiada różne ośrodki unerwienia. Jedno z nich położone jest w istocie białej mózgu i jest odpowiedzialne za odżywianie i zmiany w komórkach muskulatury. Drugi ośrodek (o nim jest tu mowa) znajduje się w „korze mózgowej + " (w motorycznym ośrodku kory mózgowej). Stąd sterowa­ ne są nerwowe, motoryczne impulsy muskulatury. Dlatego występujące konflikty motoryczne dotyczą unerwienia i zmian muskulatury. 2. Treść konfliktu 2 • konflikty motoryczne/konflikty związane z poruszaniem sie: Noai: • konflikt o treści - nie móc uciec, odejść lub pójść z kimś, • konflikt o treści - nie wiedzieć, czy się chce wejść czy wyjść; Ręce/dłonie (zginacze/przywodziciele): • konflikt o treści - nie móc utrzymać czegoś mocno lub obronić się; Rece/dłonie (mięśnie przywodzące i odwodzace/abduktory): • konflikt o treści - nie móc kogoś obronić, odsunąć, trzymać na odległość...; Ramiona/plecy: • konflikt o treści - nie móc uniknąć czegoś ; Ogólnie: • konflikt • konflikt i inne... • konflikt • konflikt

o treści - nie móc się poruszoć, nie wolno się komuś poruszoć, nie chce się komuś poruszoć, o treści - czuć się zoklętym/ być jgk zaklęty; o treści - nie móc wykonać ruchu odpowiednio dobrze; o treści - nie móc wykonać koniecznego w danej sytuacji ruchu.

Tego typu konflikty może również przeżywać płód w łonie matki, kiedy nie może uciec od podobnych „sytu­ acji stresowych" (badania, hałas,...). Szczególne miejsca udar): • konflikt o treści • konflikt o treści • konflikt o treści -

na twarzy (nerw twarzowy): niedowład twarzy: (ew. diagnozowana jako apopleksja/ strocić twarz, (np. kiedy ktoś się zbłaźni); ośmieszyć kogoś; nie móc poruszyć twarzą.

Szczególne umiejscowienie języka i mięśni aparatu mowy: • konflikt o treści - nie móc mówić lub wypowiedzieć; • konflikt o treści - mieć ściśnięte gordło lub twórz i nie móc mówić lub krzyczeć; • po egzominach i porodzie. Przykładowe konflikty: => Paraliż nóg: Przyjaciel pacjentki, nie inform ując nikogo, zniknął na trzy tygodnie. N ikt nie wiedział, gdzie on jest (konflikt o treści - nie m óc iść z kimś). => Paraliż nóg: Pacjentka żyła ze swoim partnerem bez przekonania i biła się z myślami o rozstaniu. M im o to dała się nam ó­ wić na wspólną budowę domu. Kiedy zaszła w ciążę, odczula, że nie może wydostać się z tej sytuacji. => Napady epileptyczne przede wszystkim w muskulaturze ręki: mąż pacjentki wyprowadził się z domu do swojej kochanki. Po trzech tygodniach wrócił do swojej żony, u której na skutek tego wystąpiły napady padaczkowe (faza zdrowienia konfliktu o treści - nie m óc utrzymać partnera). => N iedow ład twarzy: pacjentka mieszkała na wsi i chciała odejść od męża, wyprowadzić się z domu. Nie zrobiła tego jednak ze strachu przed utratą twarzy, ponieważ ludzie we wsi źle by o niej myśleli. => Spastyczność prostownika pleców: Aktywistka Greenpeasu dem onstrowała przeciw zablokowaniu transportu odpadów atomowych i razem z innymi blokowała drogę przejazdową. Podczas demonstracji policjant skoczył obiema nogam i na jej plecy (konflikt o treści - nie m óc uniknąć).

Szczególnie: - Wymienione konflikty motoryczne mają ścisły związek z bezpośrednimi konfliktami utraty własnej war­ tości oraz z martwicą muskulatury i występują w niektórych przypadkach wraz z pojedynczym wydarze­ niem konfliktowym. - Szczególnie przy konfliktach motorycznych, które dotyczą unerwienia motorycznego, występuje wiele różnych wariantów symptomów. W zależności od wariantu symptomy mogą zaistnieć tylko w konkret­ nych fazach, np.: tak jak epilepsja tylko w fazie kryzysu zdrowienia!!!.

161

3. Aktywna faza konfliktu - reakcja organu (brak zmian komórkowych w sensie przyrostu i ubytku komórek) Zmniejszenie motorycznych funkcji nerwów (unerwienie), przez to zredukowana funkcja po­ przecznie ułożonej muskulatury układu ruchowego. Możliwe objawy i diagnozy (w różnych przejawach, zależnie od całego kontekstu wydarzenia): • słabość mięśni, spadek sprawności, paraliż lub uczucie paraliżu; • stwardnienie rozsiane (MS), stwardnienie słupów bocznych rdzenia, dystrofia mięśni, zanik mięśni stwardnienie zanikowe boczne (SLAALS); • ew. zaburzenia czucia w dotkniętych częściach ciała i niespokojne nogi (zmęczone nogi) (z reguły w sku­ tek tego pojedynczego konfliktu nie występują bóle); • zimny udar należą do możliwych diagnoz tej fazy. Przy tych symptomach i wyżej wymienionych diagnozach zachodzi niebezpieczeństwo konfliktu wtórnego, ponieważ pacjent nie jest już w stanie samodzielnie się poruszać lub z powodu diagnozy stwardnienia rozsiane­ go, widzi siebie w wózku inwalidzkim. W związku z tym należy bardzo ostrożnie traktować diagnozy. Choroba Heinego-Medina (porażenie dziecięce): Wcześniej przy tych objawach diagnozowano chorobę Heinego-Medina. Wraz ze spadkiem zachorowań wzrosła liczba chorych na stwardnienie rozsiane boczne, stwardnienie rozsiane... ewentualnie zmieniono nazwę choroby. Do objawów konfliktu motorycznego należą także tiki motoryczne (powtarzające się, określone ruchy), tak jak np. przy chorobie Tourreta. 4. Całkowite lub częściowe rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Powstaje nagromadzenie wody (obrzęk) w mózgu, przez to unerwienie muskulatury, a tym samym jej funk­ cja motoryczna, przejściowo pogarsza się, ponieważ synapsy w mózgu nie mają połączenia. To pogorszenie w najbardziej ekstremalnym przypadku może doprowadzić do kolejnego konfliktu motorycznego. Możliwe obiawy i diggnozy (w różnych przejawach w zależności od istniejących okoliczności): • ta faza z powodu przejściowego pogorszenia funkcji motorycznej może zostać zdiagnozowana, jako „rzut" przy stwardnieniu rozsianym i innych diagnozach; • często diagnoza stwardnienia rozsianego (PM), stwardnienie słupów bocznych rdzenia, dystrofia mięśni, atrofia mięśni, SLA (stwardnienie zanikowe boczne) stawiana jest dopiero w fazie rozwiązanego kon­ fliktu, ponieważ dopiero wtedy obserwuje się pogorszenie objawów takich jak słabość mięśni, spadek sprawności, paraliż, albo uczucie paraliżu; • w niektórych przypadkach również zaburzenia czucia w dotkniętych członkach i niespokojne nogi (cięż­ kie nogi); • w niektórych przypadkach zespół Guillana-Barrego; • diagnoza apopleksji/udaru może zostać również postawiona w fazie zdrowienia, również jako napady gorąca. 6. Kryzys zdrowienia W niektórych przypadkach występują mimowolne drgawki. W tym tak zwanym kryzysie zdrowienia dochodzi do epileptycznego napadu drgawek. Nawracające napady epileptyczne (epilepsja) są następstwem nawracających konfliktów, które w kryzysie zdrowienia zawsze prowadzą do ataku. Choroba Parkinsona (drżączka porażenna) wraz z konwulsjami, drżeniem mięśni, nieruchomość mięśni, spowolnieniem ruchów) jest również następstwem powtarzających się konfliktów (również w formie zdrowienia w zawieszeniu). 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Dopiero po fazie zdrowienia odczuwa się polepszenie unerwienia muskulatury, o ile konflikt nie powrócił w fazie 5 i 6 (kryzys zdrowienia). 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Całkowite wyleczenie symptomów jest możliwe również przy stwardnieniu rozsianym... Często jednak po­ trzeba do tego surowej dyscypliny, świadomości i wytrwałości.

162

Sens biologiczny Paraliż jest odpowiednikem unieruchomieniu ciała tzw. „refleksu bycia martwym" jak u zwierzę­ cia, które zostało zaatakowane przez drapieżnika i nie może uciec. Sens biologiczny i reakcja ciała u zwierząt trwa kilka minut, podczas których zwierze udaje martwe. Rozłożenie konfliktu, tak jak to ma miejsce w naszej cywilizacji, na miesiące i lata nie ma bio­ logicznego sensu i może jedynie doprowadzić do długotrwałych ograniczeń, które można pokonać pracą z umysłem. Zaangażowana część mózgu Kora mózgowa + w gyrus praecentralis (motoryczny ośrodek sterowania w korze mózgowej) frontalnie po lewej lub prawej stronie (krzyżuje się od mózgu do organu). Pozostałe: Na skutek diagnozy stwardnienia rozsianego ... może powstać konflikt wtórny i objawy mogą się pogorszyć. Diagnoza jednakże może przyczynić się do zaistnienia drugiego konfliktu motorycznego, ew. po drugiej stronie mózgu, w którego następstwie pacjent znajduje się w motorycznej konstelacji konfliktów. Pozostałe przyczyny paraliżu: Uszkodzenia nerwów po wypadkach lub operacjach, powstawanie obrzęków w mózgu, które wskutek uci­ sku zakłócają centralne ośrodki kory mózgowej, zatrucia toksynami lub substancjami chemicznymi zawartymi w lekach.

163

PĘ C H ER Z I D R O G I M O C Z O W E pęcherz, moczowód, cewka moczowa (miedniczka nerkowa)

miedniczka nerkowa (nabłonek przejściowy) żółty konflikt - zanaczenie własnego rewiru (k-/k+)

moczowód (nabłonek przejściowy) żółty konflikt - zaznaczenie własnego rewiru

błona śluzowa pęcherza (nabłonek przejściowy) żółty konflikt - zaznaczenie włas­ nego rewiru (k-/k+)

muskulatura ścianek pęcherza fioletowy konflikt - nie móc wydalić moczu; konflikt - zaznaczenie własnego rewiru (k-/k+)

mięsień zwieracz pęcherza (sphinkter) czerwony konflikt - zaznaczenie własnego rewiru (wyjątek: nie powoduje martwicy) (k-/k+)

trójkąt pęcherza moczowego (trigonum) niebieski konflikt - ohydne świństwo (k-h/k-)

cewka moczowa (nabłonek przejściowy) żółty konflikt - zaznaczenie własnego rewiru (k-/k+)

mięśnie przepony miednicy czerwony konflikt związany z utratą własnej wartości (k-/k+)

164

Trójkąt pęcherza moczowego (trigonum ) ~ niebieski 1. Zdrowie i naturalna funkcja trójkąta pęcherza moczowego Trójkąt pęcherza moczowego (trigonum vesicae) tworzy trójkąt pomiędzy wylotem moczowodu (ureter) a ujściem cewki moczowej. Nie jest zbudowany z nabłonka przejściowego wielorzędowego, tylko z komórek mających zdolność wydzielniczą i resorpcyjną i są sterowane przez pień mózgu. 2. Treść konfliktu 2 Obrzydliwy konflikt, „świństwo", ohydna podłość. Przykładowy konflikt:

=>

Pewien lekarz został niesprawiedliwie pozwany przez członków rodziny zm arłej pacjentki w sprawie roszczeń odszkodo­ wawczych. => Pewna kobieta została opluta i uderzona w trakcie kłótni.

3. Faza aktywna konfliktu - reakcja organu Gruczoły - przyrost komórek posiadających funkcję wydalniczą lub rozmnożenie komórek w gruczołach narastających płasko posiadających funkcję wchłaniania. Możliwe symptomy i diagnozy: • nowotwór złośliwy pęcherza; 0 polipy pęcherza (funkcja wchłaniania). 4. Całkowite lub częściowe rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Redukcja namnożonych komórek za pośrednictwem grzybów lub bakterii o charakterze zapalnym, ropnym lub z występującym krwawieniem; otorbienie guza. Możliwe symptomy i diagnozy: • krwawiący nowotwór złośliwy pęcherza; • krwawienie z pęcherza (ew. połączone z anemią); • zapalenie pęcherza (należy odróżnić od zapalenia wywodzącego się z nabłonka wielorzędowego przej­ ściowego). 6. Kryzys zdrowienia 7. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Ustąpienie obrzęku oraz stan zapalny. Wycofanie się objawów. 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Równowaga wegetatywna. Brak zmian komórkowych. Sens biologiczny a) funkcja wydalnicza: obecne w moczu składniki zawierające białko mogą zostać łatwiej usunięte; b) funkcja wchłaniania (rzadko): jeśli istnieje taka konieczność, mocz może podlegać wtórnemu wchłanianiu, podobnie jak ma to miejsce w syndromie cewki zbiorczej nerki. Zaangażowana część mózgu Most pnia mózgu bocznie w przedniej części po stronie lewej.

Ścianki pęcherza muskulatura - fioletowy 1. Zdrowie i naturalna funkcja ścianek pęcherza - muskulatury Mięśnie pęcherza biorą udział w utrzymywaniu i wydalania moczu. 2. Treść konfliktu 2 • konflikt o treści - nie móc utrzymać lub wydalić moczu; • konflikt związany z zaznaczaniem własnego rewiru. 3. Aktywna faza konfliktu - reakcja organu Wzmożenie funkcji muskulatury ścianek pęcherza. Możliwe symptomy i diagnozy: • wzmożone parcie na pęcherz, moczenie łóżka. 4. Całkowite lub częściowe rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Rozluźnienie mięśni. 6. Kryzys zdrowienia Wzmożone parcie na pęcherz, mimowolne popuszczanie ew. moczenie łóżka. 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Cofnięcie się objawów. 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Równowaga wegetatywna. Brak zmian komórkowych. Sens biologiczny Poprzez wzmożone parcie na pęcherz w fazie 3 można lepiej oznaczyć swój rewir. Zaangażowana część mózgu Śródmózgowie.

Zwieracz pęcherza moczowego ~ czerwony 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja mięśni ścianek pęcherza moczowego Mięsień zwieracz poprzez swoje napięcie utrzymuje mocz w pęcherzu. 2. Treść konfliktu 2 • konflikt związany zaznaczeniem własnego rewiru; • konflikt o treści - nie móc wystarczająco zaznaczyć własnego rewiru. 3. Aktywna faza konfliktu - reakcja organu Mięsień zwierający pęcherz (sphinkter) otwiera się przez zwiotczenie. Według dr. Hamera zwieracz nie może ulegać martwicy. Możliwe symptomy i diagnozy: Możliwa inkontynencja (nietrzymanie moczu); zwieracz wiotczeje, rozluźnia się w 3 - aktywnej fazie konflik­ tu (sympatykotonia), co może prowadzić do moczenia łóżka. 4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Mięsień zwieracz pęcherza (sphinkter) zamyka się w fazie 5 (wagotonia).

166

6. Kryzys zdrowienia Mimowolne popuszczanie moczu ew. moczenie łóżka (zwieracz wiotczeje w fazie sympatykotonicznej). 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Cofnięcie się symptomów. 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Równowaga wegetatywna. Brak zmian komórkowych. Sens biologiczny Poprzez zwiotczenie mięśni zwieracza w fazie 3 można zaznaczyć rewir - w momencie trwania konfliktu związanego z zaznaczaniem rewiru. Zaangażowana część mózgu Międzypółkólowo po prawej stronie: a) motoryczny ośrodek kory mózgowej; b) substancja biała w obszarze miednicy.

Pęcherz, cewka moczowa, moczowód, miedniczki nerkowe (nabłonek wielorzędowy przejściowy) ~ żółty 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja dróg moczowych (nabłonek wielorzędowy przejściowy - urothel) Zgodnie z rozwojem ewolucyjnym błona śluzowa pęcherza wrosła ze skóry zewnętrznej w kierunku we­ wnętrznym do pęcherza poprzez cewkę moczową. Również moczowód oraz miedniczki nerkowe składają się z tej samej tkanki, tzw. nabłonka wielorzędowego przejściowego (urothel - tkanka wyścielająca drogi moczo­ we). Posiada ona dużą zdolność rozciągania i może dopasowywać się do zróżnicowanej pojemności i poziomu wypełnienia dróg moczowych. Wrażliwość przebiegu: Przebieg zgodnie ze schematem skóry zewnętrznej. 2. Treść konfliktu 2 konflikt o treści - zaznaczanie własnego rewiru: • konflikt - nie móc zaznaczyć granic rewiru od wewnątrz; • konflikt związany z określeniem miejsca w jakim człowiek się znajduje; • konflikt - nie wiedzieć, gdzie się przynależy (np. w rodzinie, w miejscu pracy lub w odniesieniu do zakre­ su swoich obowiązków); • konflikt - nie móc ustalić granic rewiru; • konflikt oznaczania rewiru na płaszczyźnie seksualnej (np. niechciany kontakt cielesny lub stosunek sek­ sualny). Przykładowy konflikt:

=>

Pewna m łoda kobieta pozostaje w związku „ weekendowym" ze swoim przyjacielem, który mieszka w odległości 20 0 km. Kiedy po raz pierwszy przyjeżdża do niej, żeby spędzić razem z nią weekend w jej domu, czuje się ograniczona i obciążona i z tego powodu pojawia się u niej konflikt związany z zaznaczeniem własnego rewiru. => Pacjentka ma nowego przyjaciela, który nie chce wchodzić w stały związek, ponieważ zgłosił się na kilka seminariów o tantrze w Toskanii. Kiedy odbywa kolejne seminarium, nie kontaktuje się z nią. Pacjentka wpada w panikę, ponieważ myśli, że jej przyjaciel ją zdradza. => Pewna 75-letnia pacjentka opowiada, że je j mąż chciał mieć z nią stosunek seksualny. Ona zakończyła już swoją aktyw­ ność seksualną i poprzez jego próby zbliżenia czuje, że je j intym na granica jest przekroczona.

3. Faza aktywna konfliktu - reakcja organu Ubytek komórek, błona śluzowa - owrzodzenie - w prawej lub lewej części pęcherza, miedniczce nerkowej, moczowodzie lub cewce moczowej. Możliwe symptomy i diagnozy: • bezboleśnie i bez krwawienia. Ubytek komórek jest prawie niedostrzegalny. Przypadek szczególny w konstelocii: • moczenie łóżka, jeśli z powodu 2 konfliktów dotknięte są obie połówki pęcherza.

167

4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Przyrost komórek: ponowne wypełnienie ubytku błony śluzowej - owrzodzenia (ulcera). Możliwe objawy i diagnozy: • obrzęk błon śluzowych pęcherza bóle występujące w obszarze przyrostu komórek; • bóle (hiperestezja), ew. swędzenie; • zapalenie pęcherza lub zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie moczowodu, zapalenie cewki mo­ czowej, między innymi krwawienie z pęcherza w obszarze przyrostu komórek. Ekstremalne symptomy występujące przy syndromie cewki zbiorczej nerek: W sytuacji, kiedy masa konfliktowa jest duża możliwa jest diagnoza guza pęcherza. 6. Kryzys zdrowienia Spazmy w fazie kryzysu zdrowienia, jeśli dotknięta była muskulatura pęcherza: • uczucie potrzeby opróżnienia pęcherza (bolesne parcie na pęcherz); • moczenie łóżka możliwe w czasie kryzysu zdrowienia; • bycie nieobecnym możliwe w czasie kryzysu zdrowienia. 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Ustąpienie obrzęku oraz stanu zapalnego. Ustąpienie objawów. 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Równowaga wegetatywna. Brak zmian komórkowych. Sens biologiczny W fazie 3 dochodzi do redukcji komórek w celu powiększenia pojemności pęcherza. Dzięki temu możliwe jest zgromadzenie większej ilości moczu w celu lepszego oznaczenia rewiru. W przypadku odbudowy komórek moczowodu i/lub cewki moczowej możliwy jest lepszy przepływ moczu w celu zaznaczenia rewiru. Zaangażowana część mózgu Postsensoryczne centrum kory mózgowej w części tylnej, z boku. Po prawej stronie dla lewej połówki pęcherza i po lewej stronie dla prawej połówki pęcherza.

168

N A C Z Y N IA K R W IO N O Ś N E

tętnice

tętnice, mięśnie gładkie fio le to w y

wewnętrzna ścianka tętnicy czerw ony

k o n flik t zw iązany z niem ożnością tra n sp o rto w a n ia krw i

k o n flik t zw iązany z fu n k c jo n o w a n ie m lub o graniczeniem fu n k c ji d o tkn ię te g o naczynia lub o rg a n u ; k o n flik t zw iązany z u tra tą poczucia w ła ­ snej w artości; (k -/k + )

( f+ /f- )

żyła

wewnętrzna ścianka żyły czerw ony ko n flikt, nie m óc pozbyć się rzeczy, której się już nie p otrzebuje lub nie chce; ko n flikt zw iązany z u tra tą w łasnej w artości; (k -/k + )

żyła, mięśnie gładkie fio le to w y k o n flik t zw iązany z niem ożnością tra n sp o rto w a n ia krw i; (f+ /f- )

W tym miejscu nie są wymienione naczynia, które sq pochodnymi łuków gardzieli/krzywizn skrzeli: - naczynia wieńcowe; - łuk aorty; - tętnica szyjna; - naczynia mózgu. Dalsze inform acje do tego można znaleźć na stronie 301 w rozdziale łuki gardzieli.

169

Naczynia krwionośne - mięśnie gładkie tętnic i żył ~ fioletowy 1. Zdrowie i naturalna funkcja mięśni gładkich naczyń krwionośnych Mięśnie gładkie naczyń krwionośnych poprzez swoje mimowolne skurcze biorą udział w trans­ portowaniu krwi (lub płynnej zawartości naczyń). 2. Treść konfliktu 2 • konflikt o treści - nie móc transportować krwi. 3. Faza aktywna konfliktu - reakcja organu Wzmożone skurcze mięśni gładkich naczyń w miejscach dotkniętych; ew. pogrubienie mięśni naczyń przez rozmnożenie komórek. 4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Normalizacja funkcji. 6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu. 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Poprzez wzmożone skurcze mięśni gładkich możliwe jest lepsze transportowanie krwi. Zaangażowana część mózgu Sródmózgowie.

Ścianki wewnętrzne tętnic (intima) ~ czerwony 1. Zdrowie i naturalna funkcja wewnętrznych ścianek tętnic Tętnice transportują tlen oraz bogatą w składniki odżywcze krew do komórek/ organów i dzięki temu umoż­ liwiają funkcjonowanie i wydajność organu. 2. Treść konfliktu 2 Specyficzna utrata własnej wartości: Zgodnie z dotkniętym miejscem w ciele, w którym pojawia się zmiana; konflikt związany z upośledzeniem lub ograniczeniem odnośnie określonego miejsca w ciele lub konflikt związany z ograniczeniem funkcjonowania lub wydajności dotkniętego naczynia lub zaopatry­ wanego organu (również w sensie przenośnym). Przykładowe konflikty:

=>

Pewien intensywnie palący pacjent otrzymuje od swojego lekarza takie ostrzeżenie: „ Jeśli nadal będzie Pan tyle p alił do­ stanie Pan choroby Buergera i będziemy musieli am putować Panu nog ę ." => Diabetyk ma kiepskie wartości cukru. Słyszy po raz pierwszy, że przy tak złych wartościach (HBA1 c przy 10,5) może do­ chodzić do zakłóceń w ukrwieniu i uszkodzeń nerwów w nogach.

3. Aktywna faza konfliktu - reakcja organu Ściana tętnic - nekroza (intima) i ew. zawierająca kolagen środkowa warstwa ścianek tętnic (media). Poprzez to rozcieńczenie ścianek tętnic z towarzyszącym zagrożeniem pęknięcia naczyń. 4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu

170

0 • • • •

5 . Faza A

- rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Odnowienie ścianek wewnętrznych tętnic (intima) z towarzyszącym obrzękiem.

Możliwe symptomy i diagnozy: * powstanie płytek miażdżycowych spowodowanych zapaleniem, jak również zapalenie, złogi tłuszczu i wapnia, możliwe zamknięcie naczynia; zapalenie tętnic; miażdżyca; tętniaki, tętniaki naczyń (jeśli wystąpiło wiele nawrotów konfliktowych); mięsak naczyń krwionośnych, angiosarkoma.

6. Kryzys zdrowienia Często reagują mięśnie gładkie naczyń i dochodzi do skurczy. 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Dalsza regeneracja i odnowa ścianek wewnętrznych tętnic oraz tkanki łącznej media. W sytuacji często na­ wracających konfliktów może dojść do zwężenia i ew. do zamknięcia naczynia. Możliwe symptomy i diagnozy: • chromanie przestankowe (claudicatio intermittens), niedrożność tętnic; • jeśli dotknięte są tętnice nóg i w sytuacji, kiedy pojawiają się wielokrotne nawroty konfliktów. 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Faza 3: Dzięki ubytkowi komórek w ściankach wewnętrznych poszerza się przepustowość tętnicy. Faza 5-9: stabilizacja wewnętrznych ścianek tętnic (intima) poprzez odbudowę komórek. Zaangażowana część mózgu Substancja biała mózgu w zależności od lokalizacji tętnicy. Połączenie między mózgiem i organem krzyżuje się.

Ścianki wewnętrzne żył (intima) ~ czerwony 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja wewnętrznych ścianek żył Żyły transportują tlen oraz krew zawierającą niewiele składników odżywczych z komórek/organów z powro­ tem do serca. W taki sposób zapewniają odprowadzenie „zużytej" krwi, czyli przetransportowują coś z miejsca, gdzie nie jest już potrzebne. 2. Treść konfliktu 2 Specyficzna utrata własnej wartości: • w odniesieniu do miejsca w ciele, którego dotyczy zmiana; • konflikt związany ze szczególnym ograniczeniem lub upośledzeniem odnoszącym się do danego umiej­ scowienia w ciele lub w znaczeniu przenośnym odnośnie sytuacji życiowej; • konflikt związany z ograniczeniem wydajności danego naczynia lub odnoszący się do sytuacji życiowej; • żyły nóg: konflikt, mieć „kulę u nogi". Przykładowy konflikt:

=>

Odnośnie żyt nóg: pewna kobieta zaszła po raz 3 w ciążę i czuje się tym faktem m ocno ograniczona oraz przeciążona. W tej sytuacji przeżywa konflikt utraty własnej wartości, który dotyczy żył nóg. => Pewna kobieta, która jest zwolenniczką medycyny alternatywnej i naturalnej, daje się nam ówić lekarzowi na szczepienie. Ten sam lekarz wykonuje („pakuje,,) iniekcję w pośladek, niestety bardzo nieostrożnie. Krótko po tym pacjentka dostaje zakrzepu żył w okolicach pachw iny => Pewien przedsiębiorca prowadzi wiele projektów. Niektóre z nich są niewielkie i przynoszą niewielkie efekty. Odczuwa on je, jako „kulę u nogi", ponieważ musi poświęcić im dużo uwagi. => M atka pewnej kobiety po przebytym udarze potrzebuje ciągłej opieki. Przez to kobieta czuje się ograniczona w swoich aktywnościach, ponieważ musi zajmować się m atką kilka godzin dziennie.

171

3. Aktywna faza konfliktu - reakcjo organu Ubytek komórek wewnętrznych ścianek żył (intima).

g n

Możliwe symptomy i diagnozy: • martwica żył; • żyły mogą w tej sytuacji kurczyć się (może pojawiać się ból). 4. Całkowite lub częściowe rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Odbudowa komórek lub regeneracja zmartwiałych ścianek żyły. Możliwe obiawy i diggnozy: • zapalenie żył; • tworzenie się żylaków (varix), w szczególności jeśli dochodzi do nawracających konfliktów; • obrzęk pojawiający się wokół może być mylnie diagnozowany, jako zakrzepica żył; 8 stan zapalny żył kończyn dolnych; • zator żył kończyn dolnych, zakrzepica żył kończyn dolnych, zakrzepica żył (kiedy konflikty nawracają i jednocześnie aktywny jest konflikt cewki zbiorczej nerek); • ewentualnie owrzodzenie podudzia (ulcus cruris). Rozróżnienie dotyczgce przyczyn powstawania owrzodzenia podudzia (ulcus cruris): - okostna: brutalny konflikt rozłąki (co powoduje mniejsze ukrwienie), - tętnice: utrata własnej wartości, - skóra właściwa: konflikt związany z oszpeceniem.

6. Kryzys zdrowienia Napinająca się, kurcząca i bolesna żyła. 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Przy konfliktach nawracających mogą ujawnić się żylaki w zależności od tego jakie żyły zostały dotknięte. 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Jako pozostałość widoczne są zazwyczaj poszerzone i zgrubiałe (widoczne) żyły - żylaki), które praktycznie nie dają objawów, poza tym, że dochodzi do nawrotu konfliktów. Sens biologiczny Faza 3: Żyły poszerzają się poprzez ubytek komórek w ściankach wewnętrznych. W ten sposób możliwy jest powrót zużytej krwi. Faza 5-7: stabilizacja wewnętrznych ścianek żylnych (intima) poprzez odbudowę komórek. Zaangażowana część mózgu Substancja biała mózgu zależnie od lokalizacji żyły. Połączenie pomiędzy mózgiem i organem krzyżuje się.

172

PIERŚ

naskórek epidermis żółty konflikt rozłąki lub lęk przed rozstaniem (k-/k+)

skóra właściwa corium pomarańczowy • konflikt o treści skalać się; • konflikt związany z zeszpeceniem; • naruszenie integralności (k+k-)

gruczoły mleczne pomarańczowy • konflikt troski; • konflikt związany z kłótnią; • konflikt związany z własnym domem (gniazdem) (k+/k-)

kanaliki mleczne piersi żółty i brodawka konflitk związany z intymną rozłąką lub lęk przed rozłąką (k-/k+) tkanka tłuszczowa i łączna piersi czerwony utrata własnej wartości związana z piersią (k-/k+)

węzły chłonne piersi czerwony utrata własnej wartości związanej z piersiami (kobiecość, uroda); konflikt o treści - nie móc pozbyć się/usunąć guza (k-/k+)

173

Gruczoły piersiowe ~ pomarańczowy 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja gruczołów piersiowych Gruczoły piersiowe powstały zgodnie z rozwojem ewolucyjnym z wgłębień gruczołów potowych skóry właściwej. Odżywienie i zapewnienie pożywienia noworodkowi jest najważniejszym zadaniem piersi. Z tego właśnie powodu piersi reagują namnażaniem komórek w sytuacji, kiedy kobieta prze­ żywa szok konfliktowy w sytuacji choroby dziecka, urazu lub sytuacji mu zagrażającej i potrzebuje ono pożywienia lepszej jakości i zwiększonego ilościowo. Podstawowy program tego biologicznego procesu wpisany jest w geny i funkcjonuje w taki sam sposób rów­ nież wtedy, kiedy dziecko jest już dorosłe. W odniesieniu do rozwoju ewolucyjnego oczywistością wydaje się, że kobiety w sytuacjach koniecznych ta­ kich jak: ciężka choroba lub trudne rany karmiły również członków rodziny lub współmałżonka/partnera, a co za tym idzie pierś kobiety reaguje również na konflikty związane z partnerem, bliskimi osobami oraz zwierzętami. Mężczyzna posiada również gruczoły piersiowe, a u mężczyzn reagujących kobieco może pojawić się guz piersi jeśli mężczyzna przeżywa konflikt troski. 2. Treść konfliktu 2 • konflikt troski (nie seksualny) lub konflikt związany z kłótnią; • konflikt gniazda (odnoszący się do własnego domu lub miejsca, w którym człowiek czuje się zadomo­ wiony). Przykładowe konflikty:

=> => => => => =>

Partner (lub przyjaciółka) zachorowała na raka. Partner cierpi na depresję i przeciążenie w pracy i grozi, że odbierze sobie życie. Córka cierpi na zaburzenia typu borderline i podcina sobie żyły. Syn cierpi na raka i grozi mu am putacja nogi. 80-letni ojciec przewraca się w ogródku, w czasie, kiedy cała rodzina jest poza domem i leży tam bezradnie przez pół dnia. Syn, który żyje ze swoim ojczymem jest przez niego źle traktowany i bity.

Należy tutaj zwrócić uwagę na ręczność i strony. Dokładne wyjaśnienia znaleźć można w rozdziale dotyczącym ręczności. 3. Aktywna faza konfliktu - reakcja organu Wzmożenie funkcji (produkcja mleka) i przyrost komórek gruczołów mlecznych. Możliwe symptomy i diagnozy: • guz gruczołów piersiowych (tylko częściowo wyczuwalny pod palcami, zależnie od umiejscowienia i wiel­ kości); • (przerostowy) płatowy nowotwór złośliwy gruczołu mlecznego; • (częściowo z wyciekaniem mleka z piersi dotkniętej, również poza okresem laktacji). W zależności od intensywności konfliktu guz może być diagnozowany w medycynie tradycyjnej, jako złośliwy (szybki podział komórek przy dużej intensywności konfliktu) lub niezłośliwy (nieznaczny podział komórek przy niewielkiej intensywności konfliktu). 4. Całkowite lub częściowe rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Odbudowa lub otorbienie namnożonych komórek Możliwy przebieg, objgwy i diggnozy (w zależności od okoliczności towarzyszących): a) otorbienie guza, ew. zwapnienie guza; b) rozkład guza z udziałem grzybów i bakterii o charakterze zapalnym i ropnym z obrzękiem i występują­ cym bólem (stan zapalny gruczołów piersiowych, ew. martwienie), nocne pocenie, lekka gorączka. Zredukowany materiał komórkowy odtransportowywany jest poprzez limfę. W przypadku mniejszych guzów jego redukcja z przebiegiem zapalnym odbywa się pod powierzchnią skóry. W sytuacji niekorzystnej guz otwiera się na zewnątrz podczas trwania procesu zapalnego i reduk­ cji komórek (jątrzący się guz), co dla kobiety jest bardzo nieprzyjemnym procesem, ponieważ sącząca się wydzielina wydziela dość intensywną woń. W miarę możliwości należy unikać otwarcia guza na ze­ wnątrz, np. poprzez punkcję; c) redukcja guza bez stanu zapalnego poprzez samoczynny rozpad (autoliza). 6. Kryzys zdrowienia

174

Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu do a) otorbienie guza, ew. również zwapnienie. Jeśli guz zdiagnozowany jest dopiero w fazie 7, histologicznie możliwe są następujące diagnozy: włókniakogruczolak, zwyrodnieniowy gruczolak, włókniak lub zwapnienie; do b) ew. bóle w fazie końcowej zdrowienia spowodowane kurczeniem się i zabliźnianiem; (ból wywołany zabliźnianiem skóry). 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Po redukcji guza piersi pozostają jamy, które nie są wyczuwalne ani widoczne. Jeśli jednocześnie aktywny jest konflikt cewki zbiorczej nerki, wtedy jamy wypełniają się płynem i w piersiach powstają cysty. W niektórych przypadkach, jeśli odbywa się regeneracja z udziałem bakterii odkłada się wapń, jako pozo­ stałość po fazie zdrowienia. Wapń potrzebny jest do wiązania kwasu, który powstaje w każdym procesie zapal-

Sens biologiczny Wraz z konfliktem namnażają się komórki gruczołów mlecznych i wzrasta produkcja mleka. Dzięki temu istota, która wymaga więcej troski może być zaopatrzona w większą ilość mleka, a co za tym idzie zwiększają się szanse na wyzdrowienie i przeżycie. Zaangażowana część mózgu Móżdżek bocznie po prawej lub lewej stronie. Połączenie pomiędzy mózgiem i organem krzyżuje się.

Skóra właściwa piersi ~ pomarańczowy 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja skóry właściwej Tak jak na całym ciele również w obszarze piersi pod warstwą naskórka znajduje się skóra właściwa. W przedstawianych tutaj aspektach dotyczących piersi jest osobno opisana, ponieważ istnieją konflikty, któ­ re często dotykają skóry piersi. 2. Treść konfliktu 2 Konflikt związany z oszpeceniem piersi (konflikt odnoszący się do piersi - czuć się oszpeconym) np: • z powodu guza, który jest widoczny na zewnątrz; • z powodu blizn lub sączenia się wydzieliny z piersi w następstwie operacji piersi (czerniak narosły w miej­ scu blizny); • odczucia, że pierś nie jest ładna wywołane innymi czynnikami; • poprzez wypowiedzi innych osób na tem at piersi odbierane, jako raniące; • uderzenie skierowane na piersi lub „obmacywanie" piersi. Atak na pierś, konflikt splamienia, konflikt zabrudzenia, zanieczyszczenia. 3. Aktywna faza konfliktu - reakcja organu Namnożenie komórek skóry właściwej Możliwe objawy i diagnozy (w zależności od okoliczności towarzyszących): a) czerniak piersi (pojawiający się na zdrowej skórze lub w bliźnie operacyjnej); b) keloid, bliznowiec (nadmiernie narastające fibroblasty) jeśli miała miejsce operacja, po której pozostała blizna (ew. też blizna hipertroficzna); c) jeśli wcześniej zdiagnozowany został guz piersi, przyrost komórek skóry właściwej diagnozowany jest błędnie jako metastaza - przerzut nowotworowy. 4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Redukcja niepotrzebnych już komórek skóry właściwej (czerniak...) Możliwe objawy i diagnozy: Redukcja komórek poprzez • do a) ropienie, w określonych warunkach otwarcie ropienia na zewnątrz (sączący się guz) lub • do b) zaschnięcie i oddzielenie się czerniaka (faza 7).

175

6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Ew. zaschnięcie i oddzielenie się/ odpadnięcie czerniaka. 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Poprzez wzmocnienie warstwy skóry organizm podejmuje próbę przeciwdziałania dalszym zniekształceniom i naruszeniu integralności. Zaangażowana część mózgu Móżdżek w części tylnej. Połączenie pomiędzy mózgiem i organem krzyżuje się.

Tkanka tłuszczowa i łączna piersi ~ czerwony 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja tkanki tłuszczowej i łącznej piersi Tkanka tłuszczowa i łączna położona jest wokół gruczołów piersiowych oraz przewodów mlecznych i wa­ runkuje zewnętrzną formę i wygląd piersi. 2. Treść konfliktu 2 Utrata własnej wartości w odniesieniu do piersi, np. urody lub funkcji piersi (również po operacji). 3. Aktywna faza konfliktu - reakcja organu Redukcja komórek tkanki tłuszczowej i łącznej. Możliwe objawy i diagnozy: zazwyczaj nie jest to zauważone: • między innymi nierówności skóry, zniekształcenia piersi, zmniejszenie piersi, różnice w wielkości piersi. 4. Całkowite lub częściowe rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Przyrost komórek tkanki tłuszczowej i łącznej. Możliwe objawy i diggnozy: a) tłuszczak piersi (rozmnożenie komórek tłuszczowych, przyrost komórek tłuszczowych, guz komórek tłusz­ czowych), cellulit piersi; b) włókniak piersi (rozmnożenie komórek tkanki łącznej, nowotwór tkanki łącznej) w określonych warunkach możliwa jest też diagnoza gruczolakowłókniaka piersi (guzy gruczołów z obficie nagromadzoną tkanką łączną); - lub mastopatia o charakterze włókniakowym lub cystowym, (wyczuwalne pod palcami guzki, spowodowane narastaniem tkanki łącznej, w określonych warunkach tkanki łącznej, w określonych warunkach tworzenie się cyst piersi), - mastopatia z szybko przyrastającą tkanką (w medycynie uniwersyteckiej przyrost komórek o zmienionym wyglądzie). 6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Wielkość tłuszczaka lub włókniaka zmniejsza się. Zazwyczaj jednak pozostają. 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Sens tego programu leży w fazie zdrowienia (faza 9). Poprzez przyrost komórek tkanki tłuszczowej i łącznej pierś może wzmocnić się i powiększyć. W naturze coś, co jest większe uznawane jest jako ładniejsze. Zaangażowana część mózgu Substancja biała mózgu. Połączenie pomiędzy mózgiem i organem krzyżuje się.

176

Naczynia fimfatyczne i węzły chłonne piersi ~ czerwony 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych piersi Naczynia limfatyczne piersi transportują płyn międzykomórkowy zawierający obumarłą tkankę komórkową, produkty rozkładu, zużyte składniki z obszaru piersi do następnego węzła limfatycznego, w którym płyn iimfatyczny jest oczyszczany. Opuszczając węzeł iimfatyczny płyn ten wraca z po­ wrotem do krwi. 2. Treść konfliktu 2 • utrata własnej wartości w odniesieniu do piersi (kobiecość, uroda); • konflikt związany z niemożnością pozbycia się/ odprowadzenia (np. guza). 3. Faza aktywna konfliktu - reakcja organu Redukcja komórek w naczyniach limfatycznych lub węzła chłonnego, tak aby poszerzyć przekrój w celu ułatwienia odprowadzenia. Możliwe obiawy i diagnozy: • w tej fazie objawy są praktycznie niedostrzegalne. 4. Całkowite lub częściowe rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Odbudowa komórek w naczyniach limfatycznych lub węzłach chłonnych. Możliwe obiawy i diggnozy: • zapalenie węzłów chłonnych (lymphangitis); • obrzęk węzłów chłonnych; • guz węzłów chłonnych; • przerzuty nowotworowe węzłów chłonnych (jeśli wcześniej jednocześnie zdiagnozowany został guz piersi); (Guzy powstają w fazie rozwiązania konfliktu co jest bardzo częste. Jednakże często powrót do zdrowia pozo­ staje w zawieszeniu, ponieważ ostateczne rozwiązanie konfliktu musi zostać dopiero wypracowane.) 6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Wielkość obrzęku węzłów chłonnych zmniejsza się (również metastazy). Zazwyczaj jednak nie znikają cał­ kiem. 8. Zakończenie zmian wywołanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Sens biologiczny polega na rozszerzeniu naczyń limfatycznych oraz węzłów chłonnych, aby lepiej odtran­ sportować i usunąć odpady płynu limfatycznego. Zaangażowana część mózgu Substancja biała mózgu. Połączenie między mózgiem i organem krzyżuje się.

177

Przewody wyprowadzające piersi (nabłonek płaski przewodowy) ~ żółty 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja przewodów wyprowadzających piersi Wyprowadzające przewody piersiowe (kanaliki mleczne) umożliwiają odprowadzanie mleka matki z gruczołów mlecznych do brodawki sutkowej. Są one wyścielone nabłonkiem płaskim, który w procesie ewolucji wniknął ze skóry zewnętrznej (naskórka) poprzez brodawkę sutkową do piersi. W świetle tej wiedzy zrozumiałe jest to, że przewody mleczne reagują na konflikty rozłąki podobnie jak naskórek. Przebieg wrażliwości: Przebieg według schematu skóry zewnętrznej. 2. Treść konfliktu 2 Konflikt rozłąki: 0 „intym ny" konflikt rozłąki (rozstanie z bardzo bliską osobą); • konflikt, w którym pojawia się odczucie, jakby osoba, z którą miało się bliski kontakt (partner, rodzic, serdeczny przyjaciel) została „oderwana od piersi" z powodu odejścia, zdrady lub śmierci. W przypadku konfliktu rozłąki możliwe jest również, że powstaje on nie w wyniku rzeczywistej rozłąki, lecz powodowany jest lękiem przed rozstaniem (zanim dojdzie do rzeczywistego rozstania). Kiedy dojdzie do rze­ czywistego rozstania, wtedy lęk przed rozstaniem w tym sensie mija, a ciało reaguje objawami rozwiązania kon­ fliktu manifestującymi się w organie podczas lub po rozstaniu. Urazy piersi, uderzenie piersi może być również podłożem przeżywania konfliktu: • konflikt rozłąki: osoba/ kobieta chciałaby oddzielić/ odłączyć się od uderzenia w pierś. Przykładowe konflikty:

=> Mężczyzna zdradzał swoją partnerkę. Pacjentka przeżyła to jako intymny konflikt rozłąki. => Pacjentka była w związku z żonatym mężczyzną. Kiedy zaszła z nim w ciążę, przekonał ją do usunięcia ciąży i więcej już nie nawiązał z nią kontaktu. Kiedy poznała swojego nowego partnera, rozwiązała konflikt rozłąki przynajm niej w sensie biologicznym. => Pewna kobieta m iała bardzo silne krwawienia po urodzeniu swojej córki i musiała przebywać na intensywnej terapii. Było dla niej czymś bardzo trudnym, że w tym czasie nie m ogła widzieć oraz karm ić swojego dziecka. Kiedy m ogła ju ż wyjść do dom u a dziecko m iała znowu przy sobie, konflikt rozwiązał się. => Konflikt ten często pojawia się u kobiet, które stają się m atkam i i mają ambiwalentny stosunek do karm ienia piersią, p o ­ nieważ karmienie piersią zakłóca ich własny codzienny rytm.

Dokładniejsze wyjaśnienia, kiedy dotknięta jest prawa a kiedy lewa pierś znajdują się w rozdziale dotyczą­ cym ręczności. 3. Aktywna faza konfliktu - reakcja organu Redukcja komórek w przewodach mlecznych piersi (owrzodzenie wewnętrznych przewodów). Możliwe obiawy i diggnozy: • owrzodzenie to jest zazwyczaj niezauważalne. Możliwe jest miejscowe wciągnięcie brodawki; • przy dłuższym czasie trwania konfliktu mogą powstawać tzw. twarde, włókniste węzełki (włókniste owrzo­ dzenie przewodów mlecznych), który może być diagnozowany jako guz lub rak. Jednym z symptomów w tym przypadku może być wciągnięta brodawka; • w określonych warunkach „zapadnięta brodawka" (wciągnięte brodawki sutkowe). 4. Całkowite lub częściowe rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Przyrost komórek i ponowne wypełnienie owrzodzenia. Przewód mleczny może się zamknąć a pierś nabrzmiewać, przede wszystkim spowodowane jest to tworze­ niem wydzieliny przy odbudowie komórek. Możliwe objawy i diggnozy: (w zależności od okoliczności towarzyszących): Ogólna nadwrażliwość oraz ból dotkniętego miejsca a) zapalenie piersi (stan zapalny gruczołu mlekowego, periduktal), u kobiet karmiących; b) tworzenie się guza: przewodowy lub śród przewodowy nowotwór złośliwy piersi, w dotkniętej tkance piersi znajdują się mikrozwapnienia - tzw. drobinki wapnia w dotkniętej tkance piersi (mikrozwapnienia w piersi). Jest to mleko, które uległo zwapnieniu.

178

c) również brodawka sutkowa może być dotknięta stanem zapalnym sutka (thelitis) lub nowowór złośliwy brodawki piersiowej (nowotwór Pageta); d) niezłośliwy guz przewodów mlecznych (niezłośliwy guz śród przewodowy): narośl brodawko-podobna, narośl w przewodach mlecznych. Terapia przy mastitis. ew. też nowotwór złośliwy piersi: O dblokowanie zatkanych kanalików piersi poprzez odpom powanie, odsysanie...

W stanie ogólnym natężenie komplikacji (obrzęki) przy występującym syndromie cewki zbiorczej nerki. Wiele razy mogłem zauważyć, że kobiety, które zapadły na przewodowy (ductales) nowotwór złośliwy piersi, wcześniej miały w tym samym miejscu mastitis. Zachodzi tutaj związek bazujący na tej samej treści konfliktu, tylko występującego w różnych fazach życia. 6. Kryzys zdrowienia Otępienie/niewrażliwość na bodźce przewodów wyprowadzających, zgodnie z przebiegiem wrażliwości we­ dług schematu skóry zewnętrznej. Wyciskanie obrzęku w mózgu i w piersi, a co za tym idzie zmniejszenie guza. 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu. a) powolne cofanie się zapalenia piersi (mastitis); b) cofnięcie się wielkości guza: w określonych warunkach przekształcenie tkanki łącznej guza (włóknienie). 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia a) ew. pozostaje lekkie sklejenie lub zwłóknienie; b) w większości przypadków pozostają resztki guza w zmniejszonej formie, który nie wykazuje podziału ko­ mórkowego i zostałby zdiagnozowany w medycynie uniwersyteckiej jako niezłośliwy, np.: jako stwardnie­ nie, włókniak lub całkowicie mylnie jako włókniakogruczolak. W niektórych przypadkach obserwowana jest całkowita redukcja guza. W fazie 9 guz jest nieszkodliwy, jeśli nie nastąpi nawrót konfliktu. Często obserwuje się pozostałości (mikrozwapnienia w piersi). Biologiczny sens Owrzodzenie kanalików mlecznych powiększa ich przepustowość. Dzięki temu mleko u kobiety karmiącej może lepiej wypływać (bez odsysania), jeśli ma miejsce sytuacja oddzielenia od dziecka lub rozłąki z partnerem. Jeśli kobieta produkuje mleko, ale jest oddzielona od swojego dziecka, mleko powinno łatwiej wypływać, tak aby nie pojawił się zastój w piersi. Zaangażowana część mózgu Sensoryczne centrum kory mózgu, zgodnie z sensorycznym homunkulus. Połączenie pomiędzy mózgiem i organem krzyżuje się. Dalsze uwagi • Mastopatia (powiększenie piersi poprzez rozrost tkanki łącznej); • Mastodynia (bóle związane z napięciem piersi: 1. Zależnie od cyklu lub 2. Niezależnie od cyklu miesięcz­ nego, mogą mieć różne przyczyny: zaburzenia w funkcjonowaniu tarczycy, niedoczynność ciałka żółtego (druga połowa cyklu);

Symptomy ogólne, które mogą występować przy różnych formach guzów piersi Rak piersi nie daje żadnych objawów w swoim wczesnym stadium. Są jednak pewne sygnały, które m ogą wskazywać na guz piersi: • pojawiające się guzki lub zgrubienia w piersi lub guzki w zagłębieniu pachy; • zapadnięcie skóry lub brodawki piersiowej; • nagle wyczuwalne różnice w wielkości piersi; • różnice w wyglądzie piersi przy ram ionach uniesionych w górę; • wydzielina z brodawki (wodnista, mleczna, krwista, ropna, lub innego rodzaju); • inne zmiany w piersi lub brodawce, np. nagle pojawiające się silne zaczerwienienie.

179

JE LIT O I JA M A B R Z U S Z N A

jelito grube niebieski (wstępnica, porzecznica, zstępnica) konflikt, nie móc wydalić niestrawialnego kęsa lub nie chcieć go wydalić; ohydny konflikt o treści - niestawialny kęs (k+/k-) mięśnie gładkie jelita całe jelito fioletowy konflikt związany z nie­ możnością przetrans­ portowania kęsa (f+/f-)

jelito cienkie niebieski konflikt związany z niemoż­ nością strawienia kęsa (k+/k-)

okrężnica esowata (esica) niebieski ohydny, podstępny, podły konflikt związany z wydale­ niem kęsa (konflikt wypróżniania) (k+/k-)

wyrostek robaczkowy niebieski ohydny, niestrawialny konflikt złości o kęs (k+/k-)

jelito proste (odbyt) niebieski ohydny, podły konflikt związany z wydalaniem (konflikt wydalania) (k+/k-)

błona śluzowa odbytu żółty wraz z hemoroidami konflikt związany z identyfikacją (PRK, PRM, LRK) lub konflikt o treści złość o rewir (LRM) (k-/k+) żyły odbytu czerwony (k-/k+)

mięśnie zwierające odbyt czerwony utrata własnej wartości, nie móc utrzymać kału; nie móc zaznaczyć rewiru kałem; (k-/k+)

Organy jamy brzusznej, których nie ma na ilustracji: • wewnętrzny pępek niebieski (k+/k-): - konflikt o treści - nie móc czegoś wydalić; • otrzewna pomarańczowy (k+/k-): - konflikt ataku na jamę brzuszną, naruszenie integralności jamy brzusznej; • sieć większa/sieć - pomarańczowy (k+/k-): - ohydny konflikt związany z brzuchem.

180

Pępek, wewnętrzny — niebieski 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja wewnętrznego pępka Wewnętrzny pępek jest przedłużeniem pępka do wewnątrz. Pępek był konieczny, aby odżywić płód w okresie trwania ciąży. 2. Treść konfliktu 2 0 konflikt, nie móc wydalić czegoś (kęsa) np. nie móc wydalić rzeczy, która jest w ciele: przedmiot, pożywienie, alkohol. 3. Aktywna faza konfliktu - reakcja organu 8 przyrost komórek gruczołowych z funkcją wydalniczą (rosnące kompaktowo) lub • przyrost komórek gruczołowych z funkcją wchłaniania (narastające powierzchniowo). Możliwe objawy i diagnozy: • guz wewnętrznego pępka. 4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Redukcja rozrośniętych komórek o charakterze ropnym, przy pomocy grzybów, bakterii lub otorbienia. Możliwe symptomy i diagnozy: • stan zapalny wewnętrznego pępka; • guz wewnętrznego pępka z przebiegiem zapalnym.

6 . Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Organizm podejmuje próby wydalenia czegoś według archaicznego schematu. Zaangażowana część mózgu Pień mózgu - most w części przedniej, środkowo po stronie lewej.

Jelito grube (wstępnica, poprzecznica, zstępnica) ~ niebieski 1. Zdrowie i naturalna funkcja jelita grubego W jelicie grubym produkowany jest śluz a treść jelita jest zagęszczana i wchłaniana jest w nim woda. W ten sposób treść jelita przygotowywana jest do wydalenia. 2. Treść konfliktu 2 • konflikt, nie móc wydalić trudnego do strawienia kęsa lub nie móc się go pozbyć; • ohydny konflikt związany z trudnym do strawienia kęsem. Opisy konfliktów • Ktoś otrzymuje niesłuszny wyrok przed sądem. • Trudne, podchwytliwe egzaminy, z powodu, których nie można zdać egzaminów wstępnych. • Podłe niewybaczalne zachowanie innych osób.

3. Aktywna faza konfliktu - reakcja organu Rozmnożenie komórek z funkcją wydzielniczą lub powierzchniowo narastające komórki gruczołów z funk­ cją wchłaniania. Możliwe obiawy i diggnozy; • nowotwór jelita grubego (nowotwór złośliwy okrężnicy): Objawy: spadek wagi, trudności trawienne, zm ienione nawyki wypróżniania się, pojawiające się zaparcia oraz biegunka (diarrhoea);polipy jelita grubego (polyposis coli): najczęściej bez przebiegu symptomów, ew. obstrukcja.

181

4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Redukcja namnożonych komórek z przebiegiem zapalnym z udziałem grzybów (guz grzybiczy). Możliwe objawy i diagnozy: • może dojść do obfitych krwawień (raczej ciemnoczerwonych a nawet czarnych), ew. anemia wywołana krwawieniami; • lub gruźlica jelita grubego; • wrzodziejące zapalenie jelita grubego - ulcerative colitis (w przypadku typu narastającego powierzchnio­ wo, jeśli następuje wielokrotne powtórzenie się konfliktu). Objawy: zaburzenia trawienia, wzdęcia, wydalanie śluzu, wydalanie stolca o zmiennej konsystencji, zespół drażliwego jelita.

6 . Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny a) funkcja wvdalnicza: wzmożone wydzielanie soków trawiennych, tak, aby móc przygotować oporny kęs do dalszego trawienia; b) funkcja wchłaniania: wzmożone wchłanianie lub przyjmowanie pożywienia (wody, powietrza), tak, aby lepiej zagęścić kał i przygotować do wydalenia. Zaangażowana część mózgu Most pnia mózgu bocznie po stronie lewej.

Jelito cienkie ~ niebieski 1. Zdrowie i naturalna funkcja jelita cienkiego W jelicie cienkim odbywa się dalszy rozkład pokarmów rozpoczęty w żołądku oraz wchłanianie składników pokarmowych (resorpcja). W błonie śluzowej oraz błonie podśluzowej umieszczone są gruczoły, które tworzą soki jelitowe. Zgodnie z funkcją jelita cienkiego ujawnia się poniższa treść konfliktu. 2. Treść konfliktu 2 • konflikt, nie móc strawić i przetrawić kęsa, w określonych warunkach powiązany z aspektami głodzenia (śmierć z powodu zagłodzenia); • konflikt związany z niestrawialną złością. 3. Aktywna faza konfliktu - reakcja organu Wzmożenie funkcji i/lub przyrost komórek narastających powierzchniowo z funkcją wchłaniania. Możliwe objawy i diggnozy: e zaburzenia trawienne; • polipy dwunastnicy (ew. pozostałości po fazie zdrowienia); • nowotwór złośliwy jelita cienkiego, nowotwór złośliwy jelita czczego; • gruczolak i nowotwór, gruczolakorak złośliwy; • (guz neuroendokrynny przewodu pokarmowego, syndrom karcynoidalny: produkcja substancji hormonopodobnych co wiąże się z ewentualnymi zabużeniami endokrynnymi); • niedrożność jelit (ileus). 4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu

5 . Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Redukcja namnożonych komórek z zapalnym, ropnym przebiegiem. Możliwe obiawv i diaanozv: • zaburzenia trawienia, biegunki, wzdęcia, w określonych warunkach krew i śluz w stolcu (ew. tworzenie się przetoki); • np. choroba Leśniewskiego-Crohna;

182(bóle brzucha z występującą kolką, po prawej stronie podbrzusza, stan podgorączkowy, zabu­ rzenia wchłaniania z utratą wagi); lub ileitis terminalis.

6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu W określonych warunkach powstanie polipów w dwunastnicy, które są obecne jako pozostałości (jeszcze do zbadania). 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Poprzez rozmnażanie komórek oraz wzmożenie funkcji można łatwiej i szybciej strawić i wchłonąć kęs znaj­ dujący się w tej części przewodu, aby dzięki temu pozyskać potrzebne substancje odżywcze. Zaangażowana część mózgu Most pnia mózgu z przodu, z boku po stronie lewej dla dolnej części jelita cienkiego i po stronie prawej dla górnej części jelita cienkiego.

Końcowy odcinek jelita lub odbytnica (rektum) ~ niebieski 1. Zdrowie i naturalna funkcja odbytu Jako rektum określa się położony blisko odbytu prosty odcinek jelita prostego. Składa się on z warstwy bło­ ny podśluzowej oraz pokrywającej ją błony śluzowej nabłonka płaskiego, które są sterowane przez kresomózgowie. 2. Treść konfliktu 2 • konflikt o treści - niemożność wydalenia niestrawialnego kęsa, lub niechęć pozbycia się go; • ohydny, podły, podstępny, obrzydliwy konflikt związany z wydalaniem („konflikt wydalania"). Opisy konfliktów: • ktoś zostaje zaskoczonym podłością „o d tyłu ", • ktoś rozpowszechnia złośliwości na tem at osoby za plecami, • ukryte oszustwo ..., • ktoś dostaje niesprawiedliwy wyrok przed sądem, • ciężkie, podłe egzaminy, z powodu których nie można przejść egzaminów wstępnych, • podłe, niewybaczalne zachowanie innych osób, • ktoś czuje się niesprawiedliwie potraktowany, ponieważ coś zostało przyznane innym osobom a tej osobie nie, • córki pacjentki są molestowane przez teścia/dziadka a mąż nie wchodzi w kłótnię, żeby upom nieć teścia.

3. Aktywna faza konfliktu - reakcja organu Rozmnożenie komórek gruczołów z funkcją wchłaniania (narastające powierzchniowo) lub z funkcją wydzielniczą (narastające kompaktowo). Możliwe objawy i diagnozy: • guz końcowego odcinka jelita; • nowotwór złośliwy odbytu. 4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Rozmnożenie komórek z przebiegiem ropnym. Możliwe obiawy i diggnozy: • w określonych warunkach ropień podśluzówkowy (ropienie te mogą też być traktowane jako hemoroidy i zostać nieprawidłowo zdiagnozowane); • krwawienie z jelita; • krwawiący nowotwór złośliwy odbytu; • colitis ulcerosa (przy funkcji komórek narastających się powierzchniowo). 6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu

183

8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny a) funkcja wydzielnicza: lepsze trawienie i przesuwanie kęsa w kierunku wypróżnienia stolca; b) funkcja wchłaniania: wchłanianie wody w celu łatwiejszego wypróżnienia. Zaangażowana część mózgu Most pnia mózgu po lewej stronie z boku

Okrężnica esowata (esica) ~ niebieski 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja esicy Funkcja esicy polega na odciąganiu wody ze składników kału oraz na przygotowaniu i podzieleniu masy przeznaczonej do wypróżnienia. 2. Treść konfliktu 2 • konflikt o treści - nie móc wydalić niestawialnego kęsa lub nie chcieć go wydalić; • ohydny, podły, podstępny, obrzydliwy konflikt związany z wydalaniem („konflikt wydalania"). Opisy konfliktów: • ktoś zostaje zaskoczony podłością „o d tyłu "; • ktoś rozpowszechnia złośliwości na te m a t osoby za plecami; • ukryte oszustwo ...; • ktoś dostaje niesprawiedliwy wyrok przed sądem; • ciężkie, podłe egzaminy, z powodu których nie można przejść egzaminów wstępnych; • podłe, niewybaczalne zachowanie innych osób.

3. Aktywna faza konfliktu - reakcja organu Wzmożenie funkcji oraz przyrost komórek gruczołowych z funkcją wydzielania lub powierzchniowo przyra­ stających komórek gruczołów z funkcją wydzielania. Możliwe obiawy i diagnozy: • nowotwór złośliwy esicy (nowotwór złośliwy jelita prostego); • zaburzenia w oddawaniu stolca; • przy większym guzie może pojawić się nieżyt jelita (ileus). 4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Ropny rozkład namnożonych komórek z przebiegiem ropnym i zapalnym z udziałem grzybów i mykobakterii (mykobakterium tuberkulosis). Możliwe objawy i diggnozy: • ew. mogą pojawiać się krwawienia (nocne pocenie w porze porannej); • colitis ulcerosa, ew. choroba Crohna, zaburzenia trawienia, zespół drażliwego jelita. 6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu 8. Zakończenie zmian wywołanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny a) funkcja wydzielnicza: funkcja wydzielnicza służy rozmiękczeniu kęsa (również „kęsa" kału) zobacz odbytnica; b) funkcja wchłaniania (rzadko): funkcja wchłaniania służy resorpcji np. wody, zob. odbytnica. Zaangażowana część mózgu Most pnia mózgu bocznie po stronie lewej.

184

Wyrostek robaczkowy (appendix) ~ niebieski T. Zdrowie i naturalna funkcja wyrostka robaczkowego Wyrostek robaczkowy jest wyrostkiem (appendix) jelita prostego. Jest on często mylnie określa­ ny jako jelito proste. Posiada podobną budowę ścianek do pozostałej części jelita a dodatkowo po­ siada grudki chłonne (kuliste skupiska tkanki limfoidalnej), co można stwierdzić biorąc pod uwagę jego udział w obronie immunologicznej. Dodatkowo posiada też funkcję, która w czasie trwania biegunki wycofuje bakterie jelitowe do wyrostka robaczkowego, aby zapobiec ich wydaleniu w czasie trwania biegunki a po ustaniu dole­ gliwości jelitowej bakterie mogą ponownie zasiedlić jelito. Zwierzęta roślinożerne dzięki pomocy wyrostka robaczkowego mogą nawet wchłonąć celulozę i ją przy­ swoić. 2. Treść konfliktu 2 • konflikt na tle niestrawialnej, ohydnej złości np. u dzieci, jeśli przeżywają kłótnie w swoim otoczeniu; • konflikt o treści - nie móc strawić kęsa. Przykładowe konflikty:

=> => =>

Rodzice m ałej Anny kłócą się i wymyślają sobie nawzajem. Rodzice kłócą się z dziadkami, co córka przeżywa jako konflikt ohydnej złości. Pewien uczeń jest atakowany werbalnie i obrażany przez swoich kolegów.

3. Aktywna faza konfliktu - reakcja organu Przyrost komórek gruczołowych wyrostka robaczkowego. Możliwe objawy i diagnozy: • guz wyrostka robaczkowego, guz komórek gruczołowych (często niezauważalny). 4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Redukcja namnożonych komórek gruczołowych. Możliwe objawy i diggnozv: • zapalenie jelita ślepego (appendicitis acuta), a właściwie zapalenie wyrostka robaczkowego, które zależ­ nie od przebiegu konfliktu mogą mieć przebieg ostry lub podostry. Możliwości diggnozowgnig: Jeśli obecny jest stan zapalny: podskakiwanie na prawej nodze powoduje ból. 6. Kryzys zdrowienia Ew. „pęknięcie wyrostka robaczkowego" (perforacja wyrostka) 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny a) funkcja wvdzielnicza: Wzmożona produkcja krwi oraz soków trawiennych, co ma na celu łatwiejsze strawienie kęsa, który utknął oraz przygotowanie go do wydalenia. b) funkcja wchłaniania: Umożliwia zwiększone wchłanianie składników odżywczych kęsa. Zaangażowana część mózgu Pień mózgu, z boku, po stronie lewej

185

Jelito - mięśnie gładkie ~ fioletowy 1. Zdrowie i naturalna funkcja mięśni gładkich jelita Z pomocą mięśni gładkich jelita pokarm (kęs) jest przemieszczany. Procesem tym nie można kierować świadomie i bezpośrednio. 2. Treść konfliktu 2 • konflikt o treści - nie móc przemieścić/ przesunąć kęsa (w jelicie); 0 konflikt o treści - nie móc przemieszczać zawartości jelit; Opis konfliktu: • nie móc posunąć czegoś do przodu (poruszyć) w życiu, np.: projekt utyka w martwym punkcie, • kobieta/mężczyzna ma jakąś sprawę/prośbę do partnera. Druga strona stawia opór i sprawa utyka w martwym punkcie, • długi czas nie podejm uje się decyzji. Wraz z podjęciem decyzji sprawa utyka w martwym punkcie, • ktoś blokuje jakiś proces i nie ma postępu, sprawy tkw ią w miejscu, • wyczerpujący opis przypadku znajduje się na stronie 66.

3. Aktywna faza konfliktu - reakcja organu Miejscowo (tylko na tym krótkim odcinku, gdzie tkwi kęs) pojawia się wzmożony ruch jelit (perystaltyka, wzmożona funkcja) oraz przyrost komórek. Pozostała część jelita spowalnia pracę, mięśnie poruszają się w zwolnionym tempie (osłabienie funkcji) Możliwe obiawy i diagnozy: • zaparcie, obstrukcja (przez to, że większa część jelita porusza się w spowolnionym rytmie); • w sytuacjach ekstremalnych diagnozowana jest niedrożność jelit - ileus. Biegunka jest zazwyczaj reakcją wagotoniczną (faza 5). Niektórzy pacjenci reagują w stresie wagotonicznie (zobacz paradoksalna reakcja zdrowienia zob. strona 49), a w przypadku recydywy konfliktu - biegunki mogą pojawiać się również w fazie 3. Dalsza możliwość, w jaki sposób pojawia się biegunka w fazie konfliktu, ujawnia się, gdy zaobserwujemy świat zwierząt. Są zwierzęta, które zanim podejmą drogę ucieczki przed atakiem, opróżniają przewód pokar­ mowy, trakt żołądek - jelita wypróżniany jest za pomocą wymiotów i biegunki. Odbywa się to w tempie sekun­ dowym i ma na celu zmniejszenie wagi ciała w bardzo szybkim czasie. Dzięki temu mogą sprawniej biec i mają większą szansę na ucieczkę. Sytuacje konfliktowe:

Jeśli w sytuacji egzaminacyjnej pojawia się biegunka, może mieć to związek z refleksem opróżniania jelita, aby móc szybciej uciec przed egzaminem.

4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Całe jelito wykazuje wzmożone ruchy mięśni, może pojawić się się nawet kolka jelitowa. Możliwe objawy i diggnozy: • biegunki, kolki, trudności trawienne, nudności; objawy te mylnie diagnozowane są, jako infekcja jelitowo-żołądkowa (grypa); • ew. objawy te występują w połączeniu z wymiotami (żołądek - mięśnie przewodu pokarmowego), jeśli jednocześnie istnieje konflikt niemożności przesunięcia kęsa, którego nie można przemieścić i którego wcale nie chciało się spożyć. Konflikt ten odgrywa istotną rolę w przypadku bulimii (uzależnienie od wy­ miotów) osoba cierpiąca na bulimię przejada się, a w gruncie rzeczy wcale nie chce tego jedzenia przy­ jąć z troski o figurę. Przykładowe konflikty:

=> 25 letnia pacjentka m a tendencje do przejadania się. W ten sposób rekompensuje swoje niezbyt pozytywne odczucia zwią­ zane z ciałem. Denerwuje się faktem , ze się przejadła i najchętniej wcale nie zjadłaby takiej ilości czekolady. W nocy, (jako objaw rozwiązania konfliktu) pojawia się u niej biegunka połączona z wymiotami.

W sytuacjach powtarzających się konfliktów może pojawić się diagnoza drażliwego jelita.

186

6. Kryzys zdrowienia Taka sam reakcja jak w fazie 3. 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Taka sama reakcja jak w fazie 5. Pod koniec fazy objawy powoli ustępują. 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu. 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Poprzez miejscowo wzmożone ruchy jelit w fazie 3 organizm próbuje przesunąć dalej kęs, który utkwił w jednym miejscu. Z powodu spowolnionych ruchów w pozostałych odcinkach jelita powstaje przejściowy stan zaparcia. W fazie 5 kęs, który utknął zostaje całkowicie wydalony, a jelito oczyszczone. Zaangażowana część mózgu Sródmózgowie po stronie prawej dla części przyjmującej jelita. Sródmózgowie po stornie lewej dla wydala­ jącej części jelita.

Otrzewna (peritoneum) ~ pomarańczowy 1. Zdrowie i naturalna funkcja otrzewnej Otrzewna służy między innymi ochronie organów znajdujących się w jamie brzusznej. 2. 0 • •

Treść konfliktu 2 konflikt o treści atak na obszar jamy brzusznej; naruszenie integralności obszaru jamy brzusznej; strach przed zagrożeniem w okolicach jamy brzusznej.

Opis konfliktu: • diagnoza guza w jam ie brzusznej (również jeśli zostało to zdiagnozowane u innych osób), • zapowiedź operacji brzucha (również jeśli perspektywa operacji dotyczy innych osób), • dotkliwe bóle pleców na wysokości jam y brzusznej, • uderzenie lub dźgnięcie w okolice jam y brzusznej. Przykładowy konflikt:

=> M atce pacjenta chorującej na now otw ór jelita grozi operacja. Sam pacjent, który czuje się wewnętrznie związany z m atką 1 w związku z jej operacją przeżywa konflikt ataku na jam ę brzuszna i zapada „ zastępczo" na mesothelioma (międzybłoniak) otrzewnej. => Wyczerpujący opis przypadku zob. strona 67.

Urazy psychiczno-emocjonalne. obraźliwe słowa, groźby mogą bvć interpretowane jako atak. Przykładowy konflikt:

=> „To było ja k dźgnięcie w brzuch, kiedy usłyszałem, co on zrobił w ukryciu." => Mężczyzna wytaczał wobec swojej żony najcięższe zarzuty, co ona odczuwała jako atak na jej brzuch.

3. Aktywna faza konfliktu - reakcja organu Przyrost komórek otrzewnej. Możliwe obiawy i diagnozy: • międzybłoniak otrzewnowy (guz otrzewnej); • mogą one być mniejsze lub większe, luźne lub bardziej zwarte. Jest to uzależnione od tego jak bardzo i w jakim obszarze pacjent odczuwa atak. 4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Istnieją dwie możliwości przebiegu fazy zdrowienia: 1. Rozmnożone komórki otrzewnej są redukowane z przebiegiem zapalnym i ropnym. Możliwe obiawy i diggnozy: • zapalenie otrzewnej lub guzy otrzewnej ze stanem zapalnym; • może powstawać ascites (puchlina brzuszna), który biologicznie ma taki sens, żeby jelita nie skleiły się, nie zarosły i żeby uniknąć niedrożności jelit.

187

Należy w tym przypadku możliwie unikać punkcji, ponieważ może ona na nowo spowodo­ wać ponowne przeżycie konfliktu ataku na jamę brzuszną. Poza tym po przeprowadzonej punkcji woda gromadzi się ponownie dość szybko. Ilość wody puchliny brzusznej jest więk­ sza, jeśli aktywny jest konflikt cewki zbiorczej nerek. W fazie zdrowienia występuje zazwyczaj pocenie nocne oraz stan podgorączkowy. 2. Druga możliwość wyleczenia to otorbienie guza (międzybłoniaka). 6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu i . Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9o Powrót do zdrowia W procesie zdrowienia może odkładać się wapń w miejscu dotkniętym, który w fazie 9 wciąż się utrzymuje. Sens biologiczny Otrzewna pogrubia się z powodu przyrostu komórek (międzybłoniak), tak, aby móc odeprzeć spodziewane niebezpieczeństwo. Zaangażowana część mózgu Centralnie, boczne części móżdżku po prawej lub lewej stronie (ten sam ośrodek w mózgu dla opłucnej). Połączenie pomiędzy mózgiem i organem nie krzyżuje się.

Sieć większa (sieć jamy trzewnej) ~ pomarańczowy 1. Zdrowie i naturalna funkcja sieci większej Sieć większa jest częścią otrzewnej, która jest ruchoma. Może dzięki temu okalać organy znajdujące się w stanie zapalnym, aby je okryć. 2 . Treść konfliktu 2

Ohydny konflikt odnoszący się do brzucha (konflikt związany z brzuchem). Opis konfliktu: • sytuacja, kiedy u osoby dotkniętej zdiagnozowany został guz lub diagnoza taka została postawiona bliskiej osobie.

3. Aktywna faza konfliktu - reakcja organu Rozmnożenie komórek sieci większej. Możliwe objawy i diagnozy: • chłonny międzybłoniak sieci większej; przy funkcji wydzielniczej guz o kształcie kalafiorowatym; 0 w sytuacji ekstremalnej powstaje puchlina brzuszna (ascites); • przy funkcji wchłaniania guz narasta powierzchniowo i jest ruchomy, tak, ze może pokryć dotkniętą oko­ licę. 4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Redukcja namnożonych komórek z przebiegiem ropnym i zapalnym. Możliwe objawy i diggnozy: • stan zapalny sieci większej (epiplonitis); • u.U. ascites. 6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Często dochodzi do sklejenia i zrośnięcia sieci większej z innymi organami. 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia

188

Sens biologiczny a) funkcja wydzielnicza: Ta jakość tworzy płyn dający poślizg dla organów jamy brzusznej. b) funkcja wchłaniania: Guz jest ruchomy i może ułożyć się i dopasować wokół miejsca zachorowania, miejsca z ist­ niejącym stanem zapalnym i je okryć. Zaangażowana część mózgu Móżdżek bocznie, po stronie lewej lub odpowiednio po stronie prawej. Połączenie pomiędzy mózgiem i organem krzyżuje się.

Końcowy odcinek jelita - błona śluzowa (rektum) — żółty 1. Zdrowie i naturalna funkcja błony śluzowej odbytu Błona śluzowa jelita jest tkanką zbudowaną z nabłonka płaskiego, który wrósł ze skóry zewnętrznej do wnę­ trza odbytu. Ostatni odcinek 10 cm jest wyścielony nabłonkiem płaskim i powleka podśluzówkową błonę śluzo­ wą. Powiązane z tym są też hemoroidy, które biorą udział w utrzymaniu lub wydaleniu stolca. Przebieg wrażliwości: Przebieg wrażliwości według schematu skóry zewnętrznej. 2. Treść konfliktu 2 Żeński konflikt identyfikacji: (dotyczy praworęcznej kobiety i jako 2. konflikt praworęcznego mężczyzny i leworęcznej kobiety) ® konflikt o treści nie wiedzieć gdzie się przynależy lub w którą stronę pójść; • konflikt o treści nie wiedzieć jaką decyzję należy podjąć (konflikt podjęcia decyzji); • konflikt określenia miejsca, w jakim się jest. Konflikt ten należy do żeńskich konfliktów rewirowych w korze mózgowej po stronie lewej i może mieć podobnie jak konflikt rewirowy o charakterze seksualnym - seksualne aspekty. Konflikt identyfikacyjny jest spokrewniony z męskim konfliktem złości o rewir i jest położony w korze mózgowej dokładnie po przeciwnej stronie. Przykładowe konflikty:

=>

Pewna m łoda kobieta zaszła w niechcianą ciążę. Było je j trudno pogodzić się z fizycznymi zm ianam i jej d a ła (przyrost wagi) oraz identyfikować się z aspektem stawania się m atką. Po urodzeniu dziecka pojawiły się hemoroidy. => M łody mężczyzna mieszkał ze swoją przyjaciółką w wynajmowanym mieszkaniu. W tym kontekście wciąż był konfronto­ wany z faktem, że jego przyjaciółka chciałaby wyjść za niego za mąż i kupić własny dom. Nie po tra fił uczynić tego kroku, aby podjąć taką decyzję, w związku z tym cierpiał na chroniczne hemoroidy. => Pies Zuzanny wzięty ze schroniska dostał hemoroidów.

Konflikt złości o rewir (dotyczy leworęcznego mężczyzny). Opis konfliktu: • Często dochodzi do kłótni dotyczących granic z rodzeństwem, sąsiadami, kolegam i z pracy lub z powodu partnerki... • Często m ogą to być też kłótnie o pieniądze Przykłady konfliktów:

=>

Pewien lekarz chce wprowadzić w swojej klinice homeopatię. Jego koledzy lekarze, którzy nie znają się na homeopatii, próbują przeciwdziałać tem u robiąc potajem ne agitacje. => Pewien m łody mężczyzna nawiązuje w czasie urlopu romans z mężatką. Po powrocie z urlopu dostaje telefon od męża kobiety w swoim biurze, mężczyzna krzyczy na niego i oskarża go o niszczenie małżeństwa. M łody mężczyzna przeżywa to jako konflikt złości o rewir, podobnie mąż kobiety może przeżyć również konflikt złości o rewir.

Konflikt ten prowadzi często u osoby dotkniętej do zachowań i reakcji agresywnych. W szczególności wtedy, kiedy czynnik wywołujący był nacechowany agresywnie.

189

3. Aktywna faza konfliktu - reakcja organu Owrzodzenie śluzówki odbytu. Możliwe obiawy i diagnozy: Z reguły na tym etapie nie można jeszcze postawić diagnozy medycznej, nawet jeśli pojawiają się dolegliwości bólowe w obszarze analnym. Ew. może pojawić się lekka biegunka. 4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Przyrost komórek oraz obrzęk śluzówki w miejscu gdzie wcześniej powstało owrzodzenie okolicy odbytu. Możliwe objawy i diggnozy: 9 hemoroidy I.-IV. stopnia (uciążliwości ze strony hemoroidów); ® może wystąpić jasnoczerwone, pojawiające się w stolcu krwawienie z gojącego się owrzodzenia odbytu; • ew. anemia wywołana krwawieniami; • błona śluzowa jest opuchnięta, ew. wypadniecie odbytnicy; • bóle (przeczulica) oraz spazmy (często z biegunką lub ew. wolnymi stolcami); • swędzenie w obszarze odbytu (pruritus); • przyrost komórek diagnozowany jest w niektórych przypadkach medycznych jako nowotwór odbytu i usuwany operacyjnie; • bardziej nasilone objawy, przede wszystkim obrzęk przy syndromie cewki zbiorczej nerek. 6. Kryzys zdrowienia Jeśli muskulatura mięśni końcowego odcinka jelita jest dotknięta, pojawiają się w fazie kryzysu zdrowienia skurcze odbytu (bolesne parcie). 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Zwierzęta zaznaczają swoje miejsce również przy pomocy kału. Dzięki poszerzeniu końcowego odcinka jelita w fazie 3 poprzez ubytek komórek można łatwiej wypróżnić się (ew. też biegunka), tak, aby lepiej móc określić miejsce, w jakim człowiek się znajduje (poszukiwanie iden­ tyfikacji). Zaangażowana część mózgu Kora mózgowa z boku, po lewej stronie.

190

N E R W T W A R Z O W Y - Z IE L O N Y

nerw twarzowy zielony

• konflikt o treści - stracić twarz; • konflikt o treści - zostać ośmieszonym (f+/f-)

nerw twarzowy zielony (jasny)

(część sensoryczna) • konflikt rozłąki, który odnosi się do języka; • konflikt o treści - chcieć mieć coś na języku lub pozbyć się czegoś z języka; (f+/f-)

Część motoryczna nerwu twarzowego (ciemnozielony). Część sensoryczna nerwu twarzowego (jasnozielony).

191

Nerw twarzowy ~ zielony 1. Zdrowie i naturalna funkcja nerwu twarzowego Nerw twarzowy (nervus facialis) unerwia dużą część głowy oraz twarzy, a w szczególności muskulaturę twarzy, która odpowiedzialna jest za mimikę. 2. Treść konfliktu 2 a) konflikt motoryczny związany z twarza: • konflikt o treści stracić twarz, (np. z powodu kompromitacji), • konflikt o treści - zostać ośmieszonym; Przykładowe konflikty:

=> Pewna pacjentka mieszkała na wsi, w której wszyscy się znają. Ludzie dużo rozm awiają o sobie nawzajem. Pacjentka kłóci się ze swoim mężem, bardzo trudno to znosi, jednak nie może odważyć się na rozstanie, ponieważ obawia się utraty tw a­ rzy. Ludzie mogliby zacząć plotkow ać o niej, że m a kochanka. => W pewnej m ałej miejscowości, w bawarskiej, katolickiej wiosce: 18-letnia córka pacjentki zachodzi w dążę. Pacjentka oba­ wia się utraty twarzy i tego, że ludzie będą na nią „krzywo pa trze ć" na niedzielnej mszy.

W zależności od tego, jakie mięśnie twarzy są dotknięte: powieka czy kącik wokół ust można dokładniej ustalić specyfikę konfliktu. b) konflikt sensoryczny, odnoszący sie do języka: • konflikt rozłąki, który odnosi się do języka, • konflikt o treści - chcieć mieć/chcieć odczuwać coś na języku lub • konflikt - chcieć pozbyć się czegoś co się ma na języku. 3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Osłabienie funkcji nerwu twarzowego. Możliwe symptomy i diagnozy:

a) zależnie od intensywności konfliktu występuje paraliż mięśni twarzy - o słabszym lub silniejszym natężeniu; niedowład twarzy, paraliż; jest on częściowo diagnozowany jako udar, przede wszystkim wtedy, kiedy współwystępują inne paraliże i zaburzenia odczuwania; w określonych okolicznościach pojawia się wymuszony grymas; b) uczucie otępienia oraz zaburzenia wrażliwości języka. 4. Całkowite lub częściowe rozwiązanie konfliktu 5. Faza A rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Regulacja funkcji, powracające unerwienie muskulatury twarzy. Możliwe obiawy i diggnozy:

a) przejściowe pogorszenie paraliżu mięśni twarzy spowodowane obrzękiem w mózgu, w wyniku którego synapsy w mózgu ulegają wydłużeniu, a przekazywanie impulsów jest utrudnione. W wielu przypadkach dopiero na tym etapie diagnozowany jest paraliż (lub udar połączony z paraliżem twarzy)!!! Objawy: tępy ból dotkniętej części twarzy, niemożność zamknięcia oka, kącik ust rozciągnięty w bok - od strony uszkodzo­ nego nerwu, spływanie śliny po stronie dotkniętej, niemożność uśmiechania się, zmysł smaku upośledzony.

b) unormowanie funkcji, nadwrażliwość języka. 6. Kryzys zdrowienia Epileptyczne ataki mięśni twarzy (nerwowe tiki mięśni twarzy). 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu a) powolna regeneracja normalnej funkcji muskulatury twarzy; unormowanie funkcji; b) powolna regeneracja normalnej funkcji wrażliwości języka; unormowanie funkcji. 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Reakcja ta w fazie 3 (nieruchomość mimiczna) jest częścią refleksu bycia martwym w sytuacjach zagrożenia. Zaangażowana część mózgu Motoryczne centrum kory mózgowej bocznie po stronie prawej lub lewej. Połączenie pomiędzy mózgiem i organem krzyżuje się.

*

192

M Ó Z G I NERW Y

Płat przedni przysadki mózgowej (adenohypophyse) ~ niebieski 1. Zdrowie i naturalna funkcja przedniego płata przysadki mózgowej W przednim płacie przysadki mózgowej produkowane i przechowywane są hormony, które uwal­ niane są za pośrednictwem odpowiednich hormonów uwalniających (liberyny): 1. Somatotropina: reguluje wzrost ciała oraz syntezę białek; 2. Prolaktyna: wzrost produkcji mleka; Dla poniższych hormonów, wydzielanych przez przedni p ła t przysadki, brak jest jeszcze wyjaśnienia treści konfliktów oraz ich przebiegu: 3. M elanotropina: oddziałuje na pigm entację skóry; 4. C ortykotropina: oddziałuje na korę nadnerczy w celu uwalniania kortyzolu => odziałuje na zaham owanie procesów zapalnych, glukoneogenezę, proteolizę, lipolizę; 5. LH (luteina): pobudza jajeczkowanie oraz tworzenie się ciałka żółtego; 6. FSH (horm on folikulotropow yl: wspomaga wzrost jajeczka oraz dojrzewanie komórek jajowych u kobiety natom iast u mężczyzny produkcję spermy.

2. Treść konfliktu 2 Przednia cześć przysadki mózgowej strona prawa 1. Nie móc schwytać kęsa, ponieważ jednostka jest zbyt mała (często u dzieci, które chcą coś otrzymać, ale nie dostają tego, bo są jeszcze zbyt małe). 2. Konflikt o treści - nie móc wystarczająco wyżywić dziecka lub rodziny. Przednia cześć płata przysadki mózgowej po stronie lewej 1. Konflikt o treści - nie móc pozbyć się kęsa, ponieważ jednostka jest zbyt mała. 2. Konflikt o treści - nie móc wystarczająco wyżywić dziecka lub rodziny.

3. Aktywna faza konfliktu - sym paty koto niczan reakcja organu Wzmożenie funkcji i/lub przyrost komórek w przednim płacie przysadki mózgowej. Możliwe obiawy i diagnozy:

1. Gruczolak przysadki, przyrost komórek z funkcją produkcji hormonów, przez to wzrasta produkcja hormonów wzrostu. W tym przypadku następuje faktyczny wzrost u dzieci oraz osób młodych. U osób dorosłych może pojawić się nieproporcjonalne powiększenie rozmiarów części ciała (akromegalia). 2. Wzrasta produkcja prolaktyny, co powoduje wzrost produkcji mleka. Guzy mogą mieć strukturę wydzielniczą, jeśli natomiast nie ma wydzielania nie dochodzi do produkcji hor­ monów. 4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja wagotoniczna Redukcja guza przedniego płata przysadki z przebiegiem zapalnym. Możliwe obiawy i diggnozy:

• w określonych okolicznościach zapalenie przysadki mózgowej; • otorbienie guza. 6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu

193 9. Powrót do zdrowia

ia >

Sens biologiczny Przedni płat przysadki mózgowej strona prawa i lewa: 1. Wzmożona produkcja somatotropiny w fazie 3, aby być większym i móc dostać kęs (strona prawa) lub pozbyć się kęsa (strona lewa), którego nie można było zdobyć z powodu zbyt niskiego wzrostu. 2. Wzrasta produkcja prolaktyny w fazie 3, tak aby wyprodukować większą ilość mleka dla członków rodziny. Zaangażowana część mózgu Przedni płat przysadki mózgowej strona prawa Most pnia mózgu po stronie prawej z tyłu. Przedni płat przysadki mózgowej strona lewa Most pnig mózgu po stronie lewej z tyłu.

Tylny płat przysadki mózgowej (neurohypophyse) — niebieski T. Zdrowie i naturalna funkcja tylnego płata przysadki mózgowej Hormony mogazynowane i wydzielane przez tylny płat przysadki mózgowej: 1. Oxytocvna Oxytocyna powoduje skurcze mięśni macicy, co wywołuje bóle porodowe. Wpływa dodatkowo na zacho­ wania socjalne. 2. Adiuretyna (ADH) ADH powoduje zwiększoną resorpcję zwrotną wody z moczu pierwotnego. Treści konfliktu oraz ich przebieg nie sq jeszcze wystarczająco zbadane

Opony mózgowe ~ pomarańczowy 1. Zdrowie i naturalna funkcja opon mózgowych Opony mózgowe otaczają cały mózg i spełniają funkcję ochronną oraz wspomagającą. Podobną funkcję spełniają opony rdzenia kręgowego. 2. • • •

Treść konfliktu 2 konflikt o treści - napaść/atak na głowę (u siebie lub kogoś innego); konflikt związany z uczuciem konieczności ochrony własnej głowy lub głowy kogoś innego; lęk związany atakiem na głowę.

Przykładowe konflikty:

=> Kobieta jest bita w głowę przez męża (przez męża ..., klapa bagażnika). => Pewna kobieta dowiaduje się, że jej bratanek m ia ł dość poważny wypadek motorowy, doznał urazów głowy i leży w śpiącz­ ce. (konflikt reprezentanta) => U pewnego mężczyzny zdiagnozowano guza opon mózgowych spowodowanego wielokrotnym upadkiem.

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczan reakcja organu Namnożenie komórek opon mózgowych. Możliwe obiawy i diagnozy:

• •

oponiak (guz opon mózgowych); ew. z zaburzeniami nerwowymi, które wynikają z zapotrzebowania na przestrzeń (zależnie od lokalizacji guza).

4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Redukcja namnożonych komórek, które spowodowały pogrubienie opon mózgowych. Możliwe obiawy i diggnozy:

• otorbienie guza lub ew. meningitis (z redukcją guza); • zapalenie opon mózgowych.

194 Dopisek:

Zapalenie opon mózgowych diagnozowane jest też w przypadku konfliktu utraty własnej warto­ ści, który odnosi się do kości czaszki i znajduje się w fazie rozwiązania, co powoduje leczniczy obrzęk opon mózgowych. 6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Pogrubienie opon mózgowych w fazie 3, tak aby móc lepiej odeprzeć atak nadchodzący z zewnątrz. Zaangażowana część mózgu Móżdżek (hipoteza robocza: dalsze badania są w toku).

Wzgórze (thalamus) ~ zielony Do tematu wzgórza nie mam jeszcze doświadczeń własnych. W oparciu o odkrycia dr. Hamera istnieją po­ niższe zależności. 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja wzgórza 2. • 0 •

Treść konfliktu 2 konflikt związany z totalną rezygnacja, załamanie; konflikt o treści - nie widzieć żadnego wyjścia; (ew. związany z uczuciem porzucenia wszystkiego lub śmierci, totalnej bezradności, totalnego wyczerpa­ nia); • konflikt związany z ciężkim załamaniem całej osobowości.

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Utrata funkcji wzgórza. Możliwe obiawy i diagnozy:

• totalny, ruchowy niepokój, bezsenność. 4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja wagotoniczna • regulacja funkcji wzgórza. Możliwe obiawy i diggnozy:

® unormowanie pracy hormonów wegetatywengo systemu nerwowego. 6. Kryzys zdrowienia W określonych okolicznościach całkowite załamanie. 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Uregulowanie czynności wzgórza. Możliwe obiawy i diagnozy:normalizacja zmian hormonów wegetatywnego układu nerwowego.

8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Poprzez dopasowanie hormonów w sytuacjach stresowych w fazie 3 pojawia się możliwość lepszego radze­ nia sobie w sytuacjach stresowych. Zaangażowana część mózgu Prawa i lewa część wzgórza, tylna podstawa międzymózgowia.

W

195

M Ę S K IE N A R Z Ą D Y P ŁC IO W E

pęcherzyki nasienne KM żółty konflikt rewirowy o charakterze seksualnym (dodatkowo do tętnic wieńcowych serca) (k-/k+)

niasieniowód PM niebieski ohydny konflikt genitalny (k+/k-)

prostata PM niebieski konflikt związany z potomkami; konflikt na tle męskości lub ohydny konflikt o charakterze seksualnym (k+/k-)

cewka moczowa KM żółty konflikt związany z zaznacza­ niem własnego rewiru (k-/k+)

otrzewna jqder Mdż pomarańczowy konflikt ataku na jądra (k+/k-)

jądra SB czerwony (komórki śródmiąższowe Leydiga) konflikt związany ze stratą, lęk przed stratą (k-/k+)

jądra PM niebieski (komórki rozrodcze) konflikt związany ze stratą, lęk przed stratą (k+/k-) błona śluzowa penisa KM żółty (ohydny) seksualny konflikt; konflikt seksualnej rozłąki (k-/k+)

komórki penisa wytwarzające mastkę PM niebieski konflikt o treści - nie móc wniknąć w zbyt wąską lub zbyt suchą pochwę (k+/k-)

196

Jądro - komórki rozrodcze ~ niebieski 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja tkanki jqder Komórki jąder (komórki rozrodcze) produkują spermę. 2. Treść konfliktu 2 • konflikt straty, lęk przed stratą; • ciężki konflikt straty, np. utrata osoby bardzo bliskiej lub osoby, która utrzymuje przy życiu, bądź bierze udział w zapewnianiu bytu. W przypadku części organów sterowanych przez pień mózgu chodzi o kęs (sprawy materialne) oraz sprawy egzystencjalne, zapewienie bytu poprzez potomstwo. Dlatego też konflikty związane ze stratą mogą być nazna­ czone również tymi aspektami. Przykładowe konflikty:

=> =>

Ojciec traci syna w wyniku śmiertelnego wypadku drogowego. Pewnego mężczyznę zupełnie niespodziewanie opuszcza żona, z którą prowadził wspólnie zakład.

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczan reakcja organu Wzmożenie funkcji oraz namnożenie komórek rozrodczych. Możliwe obiawy i diagnozy:

• • •

guz jąder; rak jąder; potworniak jąder (w szczególnych okolicznościach nie jest to odpowiednik potworniaka według definicji medycyny uniwersyteckiej).

4. Całkowite lub częściowe rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie kofliktu - wagotoniczna reakcja organu Redukcja komórek przy udziale bakterii. Możliwe obiawy i diggnozy:

• zapalenie jąder; • guz jąder z przebiegiem zapalnym. 6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Poprzez zaistnienie konfliktu, wzmożenie funkcji organu oraz rozmnożenie komórek może być wyproduko­ wana większa ilość spermy, tak aby polepszyć możliwości rozrodcze i zrekompensować stratę. Zaangażowana część mózgu Czaszkowa część śródmózgowia (wyjątek). Połączenie między mózgiem i organem nie krzyżuje się.

Gruczoł krokowy (prostata) ~ niebieski 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja prostaty Prostata wytwarza płyn nasienny, który utrzymuje ruchliwość plemników w jądrach, zaopatruje w składni­ ki odżywcze i chroni je przed kwaśnym środowiskiem cewki moczowej oraz pochwy. Płyn nasienny jest główną składową wypływającego nasienia (ejakulatu). Prostata jest również zaangażowana w seksualne podniecenie mężczyzny, dlatego też jest istotnym organem biorącym udział w akcie seksualnym, poczęciu potomstwa oraz istotnym czynnikiem poczucia męskości. Norma wartości PSA: 0-4.

197 2. Treść konfliktu 2 Konflikt odnoszący sie do potomstwa: Różne aspekty dotyczące treści konfliktu: Mężczyzna może myśleć, że nie będzie m iał wnuków, ponieważ: • jego potomstwo stało się niepłodne (z powodu choroby, wypadku, operacji lub w wyniku innych okoliczno­ ści), • potom ek wszedł na złą drogę, przyjmuje narkotyki, nie potrafi zadbać o własne utrzymanie, • mężczyzna dowiaduje się, że jego potom ek jest homoseksualny, • związek dziecka rozpada się i mężczyzna obawia się, że nie zostanie dziadkiem lub • kłótnia z partnerką z powodu dzieci/potomstwa/spraw rodzinnych, • lęk, że w podeszłym wieku mężczyzna nie będzie m iał dobrej opieki, ponieważ potomstwo nie może dobrze o niego za­ dbać;

Troska o dobro potomstwa lub dobrobyt innych rodzin => Pewien doradca przedsiębiorców walczył o to, żeby pracownicy przedsiębiorstwa nie zostali zwolnieni. Kiedy zostali zwol­ nieni, zaczął zam artw iać się dobrostanem ich rodzin, (bardziej wyczerpująco te m a t jest przedstawiony na stronie 64).

Konflikt ten w szczególnych okolicznościach może być określony jako konflikt opiekuńczy mężczyzny. Konflikt męskości • konflikt o treści - nie czuć się wystarczająco męsko (ew. również seksualnie), • konflikt o treści - nie być już panem w domu; Konflikt ojcostwa (konflikt związany z rozmnażaniem): • ew. konflikt o ojcostwo; Ohydny, genitalny konflikt (o treści seksualnej lub w części seksualnej) podobny do konfliktu związanego z rewirem: • ktoś odbiera/„odbija" mężczyźnie partnerkę, • partnerka zostawia mężczyznę dla innego, który jest ew. młodszy lub bardziej męski. Dalsze koncepcie:

Konflikt związany z erekcją: • bezpośrednio przy prostacie przebiegają naczynia i nerwy, które są odpowiedzialne za erekcję członka; dodatkowo sama prostata bierze udział w erekcji. Przykładowe konflikty:

=>

Pewnemu mężczyźnie zmniejszyła się zdolność erekcji lub m a zmniejszoną „wydajność seksualną". Partnerka robi m u alu­ zje odnoszące się do tego faktu, co emocjonalnie bardzo go rani. => Pewien pacjent m iał wciąż nawracające kłótnie ze swoją partnerką dotyczące tem atów seksualności.

Ogólnie: • Stgrsi mężczyźni reggują prostotą wtedy, kiedy już nie pojowig się regkcjg ngczyń wieńcowych serco ng konflikt rewirowy, ponieważ konflikt związany z rewirem już istnieje lub hormonalnie reagują w sposób kobiecy. 3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna rekacja organu Wzmożenie funkcji oraz rozmnożenie komórek gruczołu prostaty z funkcją wydzielniczą. Możliwe objawy i diagnozy:

• •

powiększenie prostaty przy niewielkiej intensywności konfliktu; nowotwór złośliwy prostaty lub gruczolak w przypadku większej intensywności konfliktu; objawy: częste parcie na mocz, zaburzenia w oddawaniu moczu, nocne parcie na mocz, podwyższone PSA.

4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja wagotoniczna Redukcja lub otorbienie zwartego guza z przebiegiem zapalnym i ropnym. Możliwe objowy i diggnozy:

• normalizacja wartości prostaty (PSA); • bóle mogą powodować skurcze; • zapalenie prostaty (prostatitis); • guzy diagnozowane są często dopiero w tej fazie z powodu występujących dolegliwości bólowych. 6. Kryzys zdrowienia

198 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót d© zdrowia

Sens biologiczny Poprzez przyrost komórek oraz wzmożenie funkcji następuje wzmożona produkcja wydzieliny prostaty, co sprzyja płodzeniu potomstwa lub też dostarcza substancji odżywczych do spermy. Dzięki temu wzrasta prawdopodobieństwo, że mężczyzna, może spłodzić potomstwo. Poza tym prostata bierze udział w erekcji członka i dzięki temu członek łatwiej osiąga wzwód/wzrasta zdol­ ność jego erekcji. Zaangażowana część mózgu Środek pnia mózgu, most po stronie prawej i lewej. Połączenie pomiędzy mózgiem i organem nie krzyżuje

Komórki penisa produkujące mastkę ~ niebieski 1. Zdrowie i naturalna funkcja komórek penisa produkujących mastkę Komórki gruczołowe penisa, które produkują mastkę są gruczołami łojowymi pomiędzy napletkiem i żołę­ dziem. Umożliwia to lepszy poślizg napletka i penisa w trakcie aktu płciowego. 2. Treść konfliktu 2 Konflikt związany z niemożnością wniknięcia do pochwy lub odbytu (ponieważ jest zbyt wąsko lub zbyt su-

Przykładowy konflikt:

=>

Pewien homoseksualny mężczyzna, który uprawia seks analny, napotyka trudność, żeby wniknąć odbyt swojego partnera, ponieważ jest zbyt sucho lub zbyt wąsko.

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Wzmożenie funkcji i/lub rozmnożenie komórek produkujących mastkę. Możliwe objawy i diagnozy:możliwy nowotwór penisa.

4. Całkowite lub częściowe rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Redukcja wcześniej namnożonych komórek Możliwe obiawy i diagnozy:

• wewnętrzna część napletka produkująca mastkę jest ropiejąca, pojawia się stan zapalny, nadmierna wil­ gotność. 6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia

Sens biologiczny Poprzez namnożenie komórek możliwa jest wzmożona produkcja mastki. Polepsza to poślizg członka w trak­ cie aktu płciowego. Zaangażowana część mózgu Most pnia mózgu, środkowa część z tyłu po stronie lewej.

199

Otrzewna jqder — pomarańczowy 1. Zdrowie i naturalna funkcja otrzewnej Otrzewna służy do ochrony organów znajdujących się w jamie brzusznej. W trakcie rozwoju ewo­ lucyjnego jądra wytworzyły się w jamie brzusznej i dopiero później przesunęły się do worka mosz­ nowego, są jednakże wciąż osłonięte otrzewną, która przesunęła się w dół wraz z jądrami i chroni jądra przed czynnikami zewnętrznymi. 2. 9 • • •

Treść konfliktu 2 konflikt ataku na jądra; lęk przed atakiem na jądra; naruszenie integralności jąder; zagrożenie w obrębie jąder; np. zagrażająca operacja jąder.

Również uraz psychiczno-emocjonalny może bvć odbierany jako atak na jądra. 3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Rozmnożenie komórek otrzewnej jąder Możliwe obiawy i diagnozy:mały lub duży międzybłoniak otrzewnowy (guz otrzewnej jąder), w zależności od odczucia pacjenta, w jaki sposób odebrał on atak, czy w jakimś konkretnym miejscu czy całościowo.

4. Całkowite lub częściowe rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Istnieją dwie możliwości przebiegu fazy zdrowienia: 1. Rozmnożone komórki otrzewnej jąder ulegają redukcji z przebiegiem zapalnym i ropnym. Możliwe obiawy i diggnozy:

• przy tym może powstać wodojądrze. Rozmiar wodojądrza jest większy jeśli aktywny jest syndrom cewki zbiorczej nerek. Faza zdrowienia odbywa się najczęściej z towarzyszącym stanem podgorączkowym i nocnym poceniem. 2. Druga możliwość powrotu do zdrowia to otorbienie międzybłoniaka jąder bez redukcji komórek. 6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Otrzewna jąder ulega pogrubieniu przez rozmnożenie komórek (międzybłoniak), tak aby móc lepiej ode­ przeć oczekiwane z zewnątrz niebezpieczeństwo. Zaangażowana część mózgu Środkowa, boczna część móżdżku (to samo miejsce dla otrzewnej). Połączenie pomiędzy mózgiem i organem krzyżuje się.

200

Komórki Leydiga - komórki śródmiąższowe jądra (testosteron) ~ czerwony 1.

Zdrowie i naturalna funkcja śródmiąższowej tkanki jąder

W przestrzeniach pomiędzy kanalikami jąder znajdują się gniazda komórek, które zostały na­ zwane komórkami śródmiąższowymi Leydiga. Produkują one męski hormon płciowy testosteron. Testosteron daje poczucie męskości, zwiększa objętość mięśni, siłę, owłosienie, popęd seksualny oraz doj­ rzewanie plemników. Dzięki temu wzrasta prawdopodobieństwo, że mężczyzna może spłodzić potomstwo. 2. Treść konfliktu 2 Konflikt związany ze stratą: • rozłąka, utrata osoby lub zwierzęcia w wyniku rozstania lub śmierci: Konflikt straty w szczególnych okolicznościach odnosi się do tego, że osoba dotknięta sama niewystarczająco czuje się ojcem /m atką/obrońcą (grupa czerwona). Konflikt straty grupy niebieskiej (komórki rozrodcze jąder) ma w większym stopniu odniesienie egzystencjalne. Przykładowe konflikty:

=> Córka chorego pacjenta doznała ciężkich urazów w wyniku wypadku. Przeżył to jako konflikt utraty. => Dla innego pacjenta stratą była śmierć ojca. => Inny pacjent przeżył rozstanie z partnerką jako stratę. D ała mu ona odczuć, że nie był on wystarczająco męski.

Lek przed strata: • w przypadku tego konfliktu osoba nie przeżyła faktycznej straty zwierzęcia lub kogoś bliskiego, jednak żyje obawą przed stratą. W momencie kiedy faktycznie przeżyje stratę osoby lub zwierzęcia następuje rozwiązanie konfliktu i w fazie od 5-9 jądra stają się silniejsze, co umożliwia zwiększoną produkcję testo­ steronu, tak aby spłodzić kolejnego potomka, dzięki czemu możliwe jest zrekompensowanie straty. Ohydny konflikt, częściowo o charakterze seksualnym (konflikt ten pojawia się dużo rzadziej w porównaniu do konfliktu straty). 3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Osłabienie funkcji oraz nekroza śródmiąższowej tkanki jąder. Możliwe obiawy i diagnozy:symptomy aktywnej fazy konfliktu pozostają zazwyczaj niezauważalne (w zależności od intensywności oraz czasu trwania konfliktu); • ew. odczuwane jest lekkie ciągnięcie w jądrach, dochodzi do obniżenia poziomu testosteronu. Przy dłużej utrzymującym się konflikcie: jądra zmniejszają się, atrofia jąder. 4. Całkowite lub częściowe rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Przyrost komórek, ponowne wypełnienie martwicy połączone z obrzmieniem jąder. Możliwe objawy i diggnozy:

® zapalenie jąder; • powstanie cysty jąder, która utwardza się w fazie 7 i produkuje testosteron; guz jąder. Ten guz jąder należy odróżnić od wodojądrza, który pojawia się przy połączeniu syndromu cewki zbiorczej nerek z atakiem na brzuch lub jądra. 6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Utwardzenie (induracja) cysty jąder. W tej fazie wielkość guza zmniejsza się. Możliwe objawy i diggnozy:

• torbielowaty obrzęk jąder; • torbielowaty guz jąder; • torbielowaty nowotwór jąder. Jeśli jednocześnie aktywny jest syndrom cewki zbiorczej nerek, torbiel nie utwardza się całkowicie, a wydzie­ lina płynna utrzymuje się w niej. 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu

201 9. Powrót do zdrowia Guz jąder pozostaje i zaczyna produkcję testosteronu na końcu fazy zdrowienia, kiedy torbiel całkowicie się utwardzi. Podwyższony poziom testosteronu. Faza 5-9 trwa tutaj zazwyczaj 9 miesięcy (tak jak ciąża), niezależnie jak długo utrzymywał się konflikt. Sens biologiczny Sens biologiczny grupy czerwonej znajduje się na końcu fazy zdrowienia. W pierwszym etapie następuje ubytek komórek a następnie przyrost, który po fazie zdrowienia utrzymuje się. Dzięki temu osobnik płci męskiej posiada większą ilość testosteronu do dyspozycji przeznaczoną dla przy­ szłych sytuacji straty, który służy mocniejszemu poczuciu męskości oraz większej płodności. Zaangażowana część mózgu Substancja biała mózgu u podstawy w części tylnej po stronie lewej. Połączenie pomiędzy mózgiem i orga­ nem krzyżuje się.

Worek mosznowy - skóra zewnętrzna ~ żółty Konflikt rozłąki zobacz skóra strona 222.

Błona śluzowa penisa - żołqdź oraz napletek ~ żółty 1. Zdrowie i naturalna funkcja błony śluzowej penisa Błona śluzowa penisa (żołądż oraz napletek) składa się z nabłonka płaskiego, który jest spokrewniony ze skórą zewnętrzną. Jest to podstawowy organ wchodzący w kontakt przy akcie kopulacji. 2. • • •

Treść konfliktu 2 seksualny konflikt rozłąki; ohydny konflikt o charakterze seksualnym; konflikt o treści - nie móc odbyć aktu seksualnego np. z powodu rozstania, nieporozumień lub z powodu negatywnych wydarzeń w obszarze seksualności.

Przykładowe konflikty:

=> Mężczyzna został obrażony i zwymyślany przez partnerkę w trakcie aktu seksualnego. => 68-letni mężczyzna usłyszał o am putacji penisa u swojego kolegi w tym samym wieku i jest tym faktem zszokowany. Odnosi to między innymi do siebie i ma obawę, że jem u m ogłoby zdarzyć się coś podobnego.

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Ubytek komórek (owrzodzenie błony śluzowej penisa). Możliwe objawy i diagnozy:

• owrzodzenie penisa (żołądż), może być ewentualnie diagnozowane jako nowotwór; • zmniejszenie wrażliwości członka (zaburzenia wrażliwości, ew. odczucie dyskomfortu). 4. Całkowite lub częściowe rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Rozmnożenie komórek w obszarze wcześniej powstałego owrzodzenia. Możliwe obiawy i diggnozy:

• nowotwór penisa (nowotwór nabłonka płaskiego penisa); • wrzodziejący nowotwór penisa; • powrót wrażliwości członka połączony z nadwrażliwością mogącą dawać nawet odczucia bólowe. Zm ia­ ny skórne ew. zaczerwienienie penisa/żołędzia. 6. Kryzys zdrowienia Zmniejszona wrażliwości urtrzymująca się krótkoterminowo. 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Cofnięcie się nowotworu. 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu

202 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Zmniejszenie się wrażliwości penisa w fazie 3, tak aby nie odczuwać skutków negatywnych wy­ darzeń i przeżyć seksualnych oraz aby łatwiej zapomnieć o akcie kopulacji. Zaangażowana część mózgu Kora mózgowa po stronie prawej, bocznie w części tylnej (pomiędzy obszarem nabłonka przejściowego/ oznaczaniem rewiru a żołądkiem/obszarem złości o rewir). Pozostałe uwagi Ciało jamiste penisa należy prawdopodobnie do grupy czerwonej. Konflikt ten mógłby być również rozumiany jako utrata własnej wartości w odniesieniu do penisa lub aktu płciowego.

Pęcherzyki nasienne prostaty ~ żółty 1. Zdrowie i naturalna funkcja pęcherzyków nasiennych Pęcherzyki nasienne magazynują płyn nasienny utworzony przez prostatę, tak aby oddać go w czasie wy­ pływu nasienia podczas ejakulacji. 2. Treść konfliktu 2 • konflikt o treści - nie móc wyrzucić wystarczającej ilości płynu nasiennego (ejakulatu); • konflikt ten pojawia się w połączeniu konfliktu utraty rewiru z treściami odnoszącymi się do związku part­ nerskiego lub treściami seksualnymi. 3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Ubytek komórek powoduje owrzodzenie pęcherzyków nasiennych, jednocześnie z owrzodzeniem naczyń wieńcowych serca. W tym przypadku jeden konflikt dotyka dwa organy. Możliwe obiawy i diagnozy:owrzodzenie pęcherzyków nasiennych nie jest z reguły zauważalne.

4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Obrzęk błony śluzowej pęcherzyków nasiennych. Możliwe obiawy i diggnozy:

• zapalenie pęcherzyków nasiennych zazwyczaj nie jest zauważone oraz diagnozowane. W określonych okolicznościach w ejakulacie może pojawiać się krew. 6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Poprzez ubytek komórek w fazie 3 dochodzi do zwiększenia pojemności pęcherzyków nasiennych. Dzięki temu może wytworzyć się więcej wydzieliny w prostacie (płyn nasienny) przeznaczonej do wytrysku nasienia (ejakulat). Ma to znaczenie w momencie kopulacji, bo dzięki temu mężczyzna jest bardziej płodny. Zaangażowana część mózgu Kora mózgowa po stronie prawej okołowysepkowo, obszar naczyń wieńcowych serca.

203

Ż E Ń S K IE O R G A N Y PŁC IO W E Macica, jajniki, pochwa

jajowód i trzon macicy-błona śluzowa niebieski ohydny, pół-seksualny konflikt (związany zazwyczaj z osobnikiem płci męskiej) (konflikt ten narusza poczucie godności kobiety) (k+/k-)

mięśnie gładkie trzonu macicy fioletowy ew. z udziałem mięśni poprzecznie prążkowanych czerwony konflikt o treści - nie chcieć zajść w ciążę; lęk związany z niemożnością usunięcia ciąży lub niemożnością urodzenia dziecka lub: konflikt o treści - nie móc utrzymać ciąży; niespełnione oczekiwanie potomstwa fioletowy: (k+/k-); czerwony: (k-/k+)

jajnik (ovarium) niebieski (komórka rozrodcza) ciężki konflikt związany ze stratą (rozłąka z osobą zapewniającą byt egzystencjalny) (k+/k-)

jajnik (orarium) czerwony tkanka śród kom orkowa konflikt straty (k-/k+) szyjka macicy mięśnie czerwony konflikt związany z niemożnością utrzymania ciąży; niespełnione oczekiwanie potomstwa (k-/k+) stara błona śluzowa jelita ścianek pochwy niebieski konflikt nie móc czegoś włożyć lub wyjąć (k+/k-)

szyjka macicy żółty żeński konflikt seksualny związany z rewirem; seksualny konflikt rozłąki; konflikt nie mieć możliwości kopulacji (k-/k+)

błona śluzowa pochwy żółty konflikt związany z niemożnością lub brakiem przyzwolenia odbycia stosunku płciowego (k-/k+) przy tym konflikcie reaguje zazwyczaj też muskulatura pochwy!

gruczoły Bartholina niebieski konflikt związany z suchością pochwy konflikt o treści - wytwarzać zbyt mało śluzu w pochwie w celu odbycia stosunku płciowego (k+/k-)

Odnośnie warg sromowych zobacz konflikty i reakcje naskórka na stronie 222 oraz skóry właściwej strona 214.

Gruczoły Bartholina ~ niebieski 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja gruczołów bartholina Gruczoły Bartholina są gruczołami produkującymi śluz w pochwie. Za pośrednictwem tych gruczołów produkowany jest śluz, który umożliwia lepszy poślizg w pochwie w trak­ cie stosunku seksualnego. Odnosząc je do rozwoju ewolucyjnego powstały one pierwotnie z gruczołów jelita (według dr. Hamera). 2. Treść konfliktu 2 • konflikt związany z niemożnością produkcji wystarczającej ilości śluzu pochwowego w celu odbywania aktu płciowego; • konflikt związany z suchością pochwy. Przykładowy konflikt:

=>

W trakcie stosunku płciowego partner pacjentki chciał wniknąć swoim penisem w je j pochwę zbyt szybko, a ona nie była na to przygotowana, ponieważ jej pochwa nie była wystarczająco wilgotna. Pacjentka odczuwała przy tym ból i przeżyła w związku z tym konflikt.

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Rozmnożenie komórek i wzmożenie funkcji gruczołów Bartholina. Możliwe obiawy i diagnozy:

• wzmożona produkcja śluzu przez gruczoły Bartholina; • guz Bartholina. 4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Redukcja rozmnożonych komórek gruczołu z przebiegiem ropnym i zapalnym. Możliwe obiawy i diggnozy:

• zapalenie gruczołów Bartholina; • w szczególnych przypadkach ropień gruczołów Bartholina, któremu może towarzyszyć nieprzyjemny za­ pach. 6. Kryzys zdrowienia (Dla tej tkanki nie są jeszcze znane żadne charakterystyczne symptomy występujące w fazie zdrowienia.) 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Poprzez rozmnożenie komórek oraz wzmożenie funkcji organu pojawia się możliwość produkcji większej ilości śluzu pochwowego, tak aby męski członek mógł z większą łatwością wniknąć do pochwy. Zaangażowana część mózgu Most pnia mózgu po stronie lewej (wyprowadzająco) lub po stronie prawej (wprowadzająco) bocznie z tyłu.

Jajnik - tkanka embrionalna (komórki rozrodcze) ~ niebieski 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja embrionalnej tkanki jajnika Żeńskie komórki rozrodcze (komórki jajowe) powstają w jajniku. Rozwijają się z pęcherzyka pierwotnego przechodzą w pęcherzyk wtórny do pęcherzyka trzeciorzędowego (pęcherzyk Graafa). W kolejnym etapie do­ chodzi do jajeczkowania oraz utworzenia się ciałka żółtego. 2. Treść konfliktu 2 Ciężki konflikt straty lub lęk przed stratą (w szczególności utrata osoby, która jest osobą zapewniającą utrzymanie, zapewnia byt egzystencjalny). W przypadku części organów sterowanych przez pień mózgu chodzi o kęs (rzeczy materialne) oraz o kwe­ stie egzystencjalne, zapewnienie bytu przez potomstwo. Z tego powodu konflikty związane ze stratą mogą być zabarwione tymi aspektami.

205 Przykładowy konflikt:

=>

Pacjentka prowadziła wraz ze swoim partnerem małe gospodarstwo. Pewnego dnia zniknqf bez uprzedzenia i wyprowadził się do innego mieszkania. Pacjentka przeżyła to jako egzystencjalny konflikt straty, ponieważ dochody z gospodarstwa były przeznaczone na je j utrzymanie.

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Rozmnożenie komórek rozrodczych. Możliwe obiawv i diagnozy:

® guz jajnika; • nowotwór jajnika (nowotwór złośliwy jajnika). 4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Powolne zatrzymanie wzrostu potworniaka. Przyrost potworniaka wyhamowuje wolniej niż inne tkanki, po­ nieważ każda tkanka embrionalna posiada embrionalny skok przyrostowy. Mykobakterie mogą rozłożyć potworniaka w fazie zdrowienia. Możliwe obiawy i diggnozv:

• zapalenie jajników; • guz jajnika z przebiegiem zapalnym. 6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wago toniczna reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Poprzez rozmnożenie komórek polepsza się archaiczna zdolność do płodzenia potomstwa, tak aby móc wyrównać przeżytą stratę. Zaangażowana część mózgu Śródmózgowie czaszkowe (wyjątek).

Trzon macicy - błona śluzowa (endometrium corpus uteri) — niebieski 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja błony śluzowej trzonu macicy Zapłodnione jajeczko może zagnieździć się w warstwie błony śluzowej macicy. Budowa i złuszczanie bło­ ny śluzowej macicy jest sterowane hormonalnie poprzez cykl menstruacyjny. Dodatkowo oddziałują na niego konflikty. Ewolucyjnie błona śluzowa macicy utworzyła się z błony śluzowej jelita, stąd przynależność do grupy niebieskiej. 2. Treść konfliktu 2 Konflikt związany z poczuciem kobiecości: • np. konflikt, który odnosi się do kobiecego poczucia godności, konflikt prowadzący do skalania kobiece­ go honoru, ew. zawiera treści seksualne lub o zabarwieniu seksualnym; • konflikt o treści - być seksualnie używaną lub wykorzystaną. Ohydny, półseksualny konflikt, najczęściej z osobą płci męskiej: „N ie jestem całkiem pewna, czy on ma wobec mnie seksualne oczekiwania czy nie?" „Czy powinnam przygotować się na ciążę, czy nie?" „N a wszelki wypadek zgromadzę błonę śluzową w macicy dla m ającej nadejść ciąży."np. głupie zaczepki z seksualnymi lub seksualnie zabarwionymi aluzjami.

Przykładowe konflikty:

=> M ąż pewnej pacjentki, podryw ał inną kobietę, w czasie kiedy ona była w ciąży." => Szef zwabia sekretarkę do swojego gabinetu i próbuje podrywać ją używając sform ułowań zabarwionych seksualnie np.: „skarbie".

206

T

Konflikt straty (najczęściej strata wnuka lub strata dziecka): Przykładowy konflikt:

=>

Córka uniemożliwia babci widzenie wnuczki, ponieważ babcia nie obchodzi się z nią tak, ja k córka by sobie tego życzyła.

Konflikt związany z potomstwem: ® ew. podobnie jak gruczoł prostaty. 3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Rozmnożenie komórek gruczołów rosnących kompaktowo z funkcją wydzielniczą lub komórek gruczołów narastających powierzchniowo z funkcją wchłaniania. Możliwe obiawv i diaanozv:

• guz błony śluzowej macicy (ew. nowotwór złośliwy); 9 guz endometrium (ew. nowotwór złośliwy); 0 endometrioza (zobacz też jajniki - tkanka śródmiąższowa); endometrioza jest błoną śluzową macicy (grupa niebieska), która rozlewa się w jam ie brzusznej i wrasta w inne or­ gany. Dlatego też należy tutaj pomyśleć o konflikcie, który dotyczy bezpośrednio błony śluzowej macicy. Przykładowy konflikt zw iązany z endom etriozą:

=>

Pewna pacjentka oczekuje na operację macicy. W trakcie przygotowań do operacji lekarki, które się do niej przygotowują nie próbują wczuć się w sytuację pacjentki, zachowują się wręcz nieludzko. Inform ację na tem at ewentualnego ryzyka od­ biera ona jako upokarzającą, obraźliwą i uwłaczającą. Wypowiedzi lekarki: „n ie chciałaby Pani wiedzieć w jakich pozycjach będzie Pani operow ana" „Czy będzie Pani jeszcze m ogła z takim rozwarciem pochw y uprawiać seks jest dość wątpliwe". Po operacji u tej kobiety powstaje endometrioza. => Pewna kobieta była w długoletnim związku z mężczyzną, który w m om encie rozstania zwymyślał ją i obraził ordynarnie słowam i odnoszącymi się do seksualności. O debrała to jako upokorzenie jej i jej poczucia kobiecości. W wyniku tego wy­ darzenia rozwinęła się u niej endometrioza.

4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Pojawiają się różne reakcje zdrowienia: Możliwe obiawv i diaanozv:

1) po menopauzie: • redukcja guza z przebiegiem ropnym i zapalnym • fluor vaginalis: ropne upławy, wydające woń o zabarwieniu żółtawo-zielonkawym połączone z lekkim krwawieniem. 2) przy normalnym krwawieniu miesięcznym przed pojawieniem się menopauzy: • guz wydalany jest wraz z mocnym krwawieniem z pochwy razem ze złuszczającą się i wydalaną błoną śluzową macicy. 6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu @. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny a) funkcja wydalania: dzięki wzmożonemu wydzielaniu w fazie 3 macica może lepiej się oczyścić. b) funkcja wchłaniania: dzięki rozmnożeniu komórek błony śluzowej w fazie 3 staje się ona grubsza i zapłodnione jajeczko może się lepiej w niej zagnieździć. Zaangażowana część mózgu Środek pnia mózgu (most).

207

Błona śluzowa pochwy (stara błona śluzowa [elita) ~ niebieski 1. Zdrowie oroz naturalna funkcja błony śluzowej pochwy oraz flory bakteryjnej pochwy

Obok nabłonka płaskiego błony śluzowej w pochwie znajdują się również komórki gruczołowe, które powstały w rozwoju ewolucyjnym z błony śluzowej jelita. 2. Treść konfliktu 2

0 „konflikt o kęs" odnoszący się do pochwy; • konflikt o treści - nie móc czegoś umieścić w pochwie lub pozbyć się czegoś z pochwy. Koncepcje odnoszące się do treści konfliktów: • w odniesieniu do aktu płciowego - nie móc mieć penisa w pochwie lub nie móc się go pozbyć; • życzyć sobie stosunku seksualnego, ale nie móc go zrealizować; • partner ma problemy z erekcją lub nie życzy sobie stosunku seksualnego w związku z czym zbliżenie nie jest możliwe; • nie móc mieć spermy w pochwie lub nie móc się jej pozbyć; 9 nieprzyjemne lub niechciane łyżeczkowanie; 0 nie móc wypchnąć dziecka z pochwy w trakcie porodu; • niechciane praktyki seksualne; • sztuczne zapłodnienie; 8 (kobiety przyjmujące pigułki antykoncepcyjne, częściej zapadają na grzybicę pochwy); • nie móc wydobyć tam ponu (lub innego przedm iotu) z pochwy.

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniezna reakcja organu

Rozmnożenie komórek i wzmożenie funkcji błony śluzowej pochwy. Możliwe obiawv i diagnozy:

0 pogrubienie błony śluzowej pochwy (zazwyczaj niezauważalne); 0 guz pochwy (przy dłużej utrzymującym się konflikcie!!!). 4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu

Redukcja komórek. Możliwe obiawv i diaanozv:

• grzybica pochwy (fluor genitalis, świąd pochwy, palący ból, ew. dolegliwości przy oddawianiu moczu); • zapalenie pochwy (kolpitis). 6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wago toniczna reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny

Poprzez rozmnożenie komórek oraz wzmożenie funkcji w fazie 3 powstaje możliwość produkcji większej ilo­ ści śluzu w pochwie, tak aby móc łatwiej przesunąć „kęs" do środka lub pozbyć się go. Zangażowana część mózgu

Pień mózgu.

Trzon m acicy - m ięśnie g ła d k ie ~ fioletow y 1.

Zdrowie oraz naturalna funkcja mięśni gładkich trzonu macicy

Podczas ciąży dziecko utrzymywane jest dzięki mięśniom gładkim macicy. W ostatnich tygodniach i miesią­ cach ciąży mięśnie te są w stanie spoczynku, tak aby utrzymać dziecko w macicy. W sympatykotonicznej fazie porodu mięśnie te napinając się biorą udział w wypchnięciu dziecka. Mięśnie gładkie macicy są ewolucyjnie odpowiednikiem muskulatury perystaltyki jelit. Pytaniem otwartym jest jeszcze dla mnie kwestia, czy trzon macicy posiada również mięśnie poprzecznie prążkowane, ponieważ spotkałem się z tym, że mięśniaki trzonu macicy narastają w fazie zdrowienia, co odpo­ wiada reakcji grupy czerwonej (mięśnie poprzecznie prążkowane).

208

T l i

2. Treść konfliktu 2 • konflikt, który w bardzo ogólny sposób dotyczy ciąży, porodu oraz dzieci; •

konflikt o treści - nie chcieć zajść w ciąże:

Przykładowe konflikty:

=>

=> =>

Najstarsza córka z sześciorga dzieci m usiała zajmować się piątką młodszych dzieci, brać udział w wychowaniu oraz opie­ kować się nimi, co było dla niej bardzo trudnym doświadczeniem. Z tego powodu podjęła decyzję, że sama nie będzie m iała dzieci. Kobieta ta m iała 5 mięśniaków. Pewna pacjentka bała się, że po niechcianym stosunku może zajść w dążę. Dzieci są męczące. Najlepiej byłoby nie zachodzić w ciążę.Lek przed tym, że nie będzie się w stanie urodzić/poradzić sobie z trudami porodu: - np. konflikt o treści - lęk przed porodem, ponieważ miednica jest zbyt wąska, lub matka miała trudny poród... - lęk/troska o to, że dziecko pozostaje zbyt długo w łonie.Konflikt związany z lękiem, że płód mógłby pozostać w macicy: - przy wzmocnionych mięśniach macicy (mięśniak) poród jest łatwiejszy. Daje to możliwość łatwiejsze­ go wypchnięcia dziecka.Konflikt związany z niemożnością utrzymania ciąży: - niespełnione oczekiwanie potomstwa, aborcja, poronienie, martwy poród ... (również u innych kobiet lub zwierząt); - ew. również dorosłe dzieci lub inne osoby, z którymi osoba ma bliskie więzi, a które nie mogą utrzy­ mać ciąży!!!

• Trauma porodu: - własna trauma porodu jest reaktywowana w momencie ciąży; - poród własnego dziecka był traumatyczny. 3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Przyrost komórek i podwyższenie napięcia mięśni w pierwszych trzech miesiącach ciąży. Możliwe obiawy i diagnozy:utworzenie się mięśniaków w celu wzmocnienia muskulatury macicy.

4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Osłabienie funkcji gładkiej muskulatury macicy. Możliwe obiowy i diggnozy:redukcja komórek i ustąpienie mięśniaków.

6. Kryzys zdrowienia Silna perystaltyka muskulatury trzonu macicy, co odpowiada bólom porodowym. (Również w czasie menstruacji mogą pojawiać się bóle przypominające bóle porodowe, jeśli aktywny jest ten konflikt.) 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Faza ta odpowiada okresowi po porodzie i następującej wtedy regeneracji macicy. 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Mięśnie stają się silniejsze, tak aby kobieta mogła lepiej utrzymać dziecko lub żeby mogła je łatwiej urodzić/ wypchnąć. Do rozważenia jest też, czy wzmocnione mięśnie macicy mogą służyć temu, żeby kobieta nie zaszła w ciążę, tzn. żeby mogła łatwiej pozbyć się/wyprzeć niechcianą ciążę. Zaangażowana część mózgu Sródmózgowie po stronie lewej lub prawej. Połączenie między mózgiem i organem nie krzyżuje się.

209

Jajnik - (tkanka śródmiąższowa produkująca estrogen) ~ czerwony 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja tkanki śródmiąższowej jajnika Tkanka ta produkuje estrogen, który jest najważniejszym żeńskim hormonem płciowym. Dodaje kobiecości, sprawia, że kobieta wygląda młodziej i atrakcyjniej. Dodatkowo wspomaga dojrzewanie komórki jajowej i podwyższa poziom libido u kobiety. 2. Treść konfliktu 2 Konflikt straty 0 lęk związany ze stratą (zobacz jądra); • przeżycie straty człowieka lub zwierzęcia poprzez rozłąkę lub śmierć. Konflikt straty odnosi się między innymi do tego, że osoba nie czuje się wystarczająco matką/opiekunem (grupa czerwona). N atom iast konflikt dotyczący grupy niebieskiej (komórki jajowe) ma bardziej odniesienie egzystencjalne.

• •

lęk przed stratą - człowieka lub zwierzęcia; ew. może to być też strata jakiegoś organu (w wyniku operacji), która może wywołać u osoby konflikt straty.

Przykładowe konflikty:

=» => => =>

Pewna pacjentka przeżyła śmierć swojego syna jako konflikt straty. Pewna 40-letnia kobieta przeżywa lęk przed rozstaniem ze swoim partnerem. Koniecznie chce mieć jeszcze jedno dziecko, a rozstanie z partnerem w jej wieku oznaczałoby też utratę dziecka (pragnienie potomstwa). Pacjentka straciła upragnione i wyczekiwane dziecko w wyniku poronienia, co było dla niej przeżyciem straty. Inna pacjentka przeżyła usunięcie macicy jako konflikt straty zwiqzany z utratą organu.

Ohydny, półseksualny konflikt: z reguły związany z osobnikiem płci męskiej. 3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Ubytek komórek, martwicay jajników: powoduje to zmniejszenie się jajnika, co nie jest zauważalne ze względu na brak wyraźnych symptomów. Możliwe objawy oraz diagnozy:

• •

martwica komórek śródmiąższowych jajnika (ovarium necrosis), co powoduje zmniejszenie jajnika; ubytek komórek dotyczy komórek śródmiąższowych produkujących estrogen, co powoduje obniżenie produkcji estrogenu i jest przyczyną nieregularności menstruacji (zaburzenia miesiączkowania, zanik miesiączki (amenorrhoea), bezowulacyjne krwawienie po odstawieniu hormonów). Diagnoza różnicujgca do zaburzeń miesiączkowania oraz zanik miesiączki: M ogą one pojawiać się również w sytuacji konfliktu związanego z żeńskim rewirem o treści seksualnej.

4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Uzupełnienie zmartwiałych komórek połączone z powstaniem torbieli jajnika, które są płynne, a dopiero później utwardzają się (utwardzenie), tzn. wypełniają się tkanką wytwarzającą hormony. Według medycyny uni­ wersyteckiej torbiele jajnika mogą być diagnozowane jako rak jajnika, ze względu na to, że wrastają w organy sąsiadujące. Możliwe obiawy i diagnozy:

• torbiel jajnika (torbiel ovarium), diagnozowany w rzadkich przypadkach jako rak jajnika; • jeśli współwystępuje syndrom cewki zbiorczej nerek, a cysta wypełni się mocno wodą, może dochodzić do pękania naczyń lub krwawień wewnętrznych, co nazywane jest torbielą czekoladową jajnika; •

największe niebezpieczeństwo istnieje kiedy cysta pęknie. Może to wydarzyć się, kiedy pojawi się duży nacisk mechaniczny. Pęknięciu cysty sprzyja aktywny syndrom cewki zbiorczej nerek, kiedy w ciele od­ kładają się duże ilości wody;endometrioza (zobacz błona śluzowa macicy (strona 205) - grupa niebieska). Dr Ham er odkrył, że endometriozę poprzedza pęknięcie torbieli jajnika. Fragmenty tkanki pękniętej cysty rozdzielają się w jam ie brzusznej, przyczepiają się do ścianek jam y brzusznej lub innych organów i w taki sposób tworzą endom e­ triozę. Ja osobiście jeszcze nie zbadałem tego zjawiska w swojej praktyce. Wyjaśnienie to warto jednak uwzględnić w m echa­ nizmach powstawania oraz badaniu przyczyn endometriozy.

210

T \ l

6 . Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Utwardzenie (induracja) torbieli z wypełnieniem tkanką produkującą estrogen. Jeśli pojawia się to u młodych dziewcząt, może dochodzić do przedwczesnego pojawienia się miesiączki. Współistnienie syndromu cewki zbiorczej nerek może utrudnić utwardzenie się cysty.

9. Powrót do zdrowia 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu Czas trwania fazy zdrowienia w przypadku tkanki embrionalnej to zawsze okres 9 miesięcy, niezależnie od tego ile czasu trwał konflikt. 9. Powrót do zdrowia Kilka miesięcy po zakończeniu fazy zdrowienia pacjentki mogą wyglądać młodziej nawet o kilka lat dzięki zwiększonej produkcji estrogenu, w momencie utwardzenia torbieli. Powiększony jajnik produkujący estrogen zazwyczaj pozostaje. Sens biologiczny Sens biologiczny organów substancji białej umiejscowiony jest w fazie 9, czyli po ponownym uzupełnieniu tkanki i zwiększeniu produkcji estrogenu. Dzięki temu organizm może w przyszłości zapobiec i wyrównać stratę, ponieważ kobieta wyglądając młodziej i atrakcyjniej może łatwiej zajść w ciążę i dzięki temu zrekompensować stratę. Zaangażowana część mózgu Tylna cześć podstawy substancji białej mózgu po stronie lewej i prawej w bezpośrednim sąsiedztwie śródmózgowia. Połączenie pomiędzy mózgiem i organem krzyżuje się.

Mięśnie poprzecznie prążkowane szyjki macicy ~ czerwony 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja mięśni szyjki macicy Szyjka macicy jest częściowo zbudowana z mięśni poprzecznie prążkowanych. Są one odpowiedzialne za utrzymanie płodu w macicy w czasie trwania ciąży. Udział w utrzymaniu płodu bierze też zwieracz macicy (sphinkter), który zbudowany jest również z muskulatury poprzecznie prążkowanej. Rozważania:

Możliwe jest, że trzon macicy zawiera również częściowo mięśnie poprzecznie prążkowane. Jeśli tak, mię­ śniaki mogą pojawiać się również w fazie zdrowienia. Hipoteza ta musi jednak zostać jeszcze sprawdzona lub wykluczona. 2. Treść konfliktu 2 • utrata poczucia własnej wartości związana z niemożnością utrzymania ciąży; • konflikt o treści - nie być w ciąży; (zazwyczaj: niespełnione oczekiwanie potomstwa, aborcja, poronienie) konflikt ten można przeżywać w odniesieniu do przyjaciółki, córki, siostry lub zwierzęcia, przy tym reagu­ je macica osoby współodczuwającej wydarzenie. Inne możliwości konfliktów:

• konflikt związany z niemożnością utrzymania członka w trakcie aktu miłosnego; • zwieracz macicy otwiera się w fazie sympatykotonicznej, a zamyka w wagotonii. Dalsze koncepcje konfliktów odnoszących się do mięśni macicy można znaleźć na stronie 207. 3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Martwica muskulatury mięśni poprzecznie prążkowanych szyjki macicy. Mięsień zwieracz nie jest dotknięty w tym procesie. Według dr. Hamera, mięsień ten nie podlega martwicy, tylko zwiotczeniu i otwarciu. 4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Ponowne wypełnienie mięśni szyjki macicy.

211 Możliwe objawy i diagnozy: • mięśniak; • różne rodzaje mięśniaków. Przykładowy konflikt: m ięśniak uszypułowany, (poza m acicą) => U pewnej pacjentki zdiagnozowano mięśniaka uszypułowanego. Cierpiała ona z tego powodu, że je j siostra z którą czuła się blisko związana, poddała się aborcji. Dlatego też mięśniak znajdow ał się (symbolicznie) poza własną macicą.

6. Kryzys zdrowienia Zwiotczenie i otwarcie się mięśnia zwieracza macicy, tak jak przy narodzinach (bóle porodowe) lub podczas orgazmu. 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wago foniczna reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Sens biologiczny leży w trakcie lub po fazie zdrowienia, kiedy muskulatura szyjki macicy wzmacnia się, tak aby można było lepiej utrzymać dziecko w czasie ciąży, a podczas porodu łatwiej je wyprzeć. Zaangażowana część mózgu a) w istocie białej mózgu; b) w motorycznym centrum kory po stronie lewej i odpowiednio do tego na prawo. Pozostałe Mięsień zwieracz macicy (spinkter) nie powoduje przy tym konflikcie martwicy. Otwiera się w fazie 3 w sympatykotonii poprzez zwiotczenie, zamyka się natomiast w fazie 5 (wagotonia) i otwiera się ponownie w fazie 6 (bóle porodowe + poród). Muskulatura mięśnia zwieracza jest poprzecznie prążkowana, jednak zachowuje się tak jak gładka musku­ latura okrężna jelita.

Szyjka i ujście macicy (błona śluzowa - nabłonek płaski) ~ żółty 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja szyjki macicy Szyjka i ujście macicy pokryta jest błoną śluzową zbudowaną z nabłonka płaskiego, który w trakcie rozwoju ewolucyjnego wniknął przez pochwę. Przebieg wrgżliwości: Zgodnie ze schematem skóry zewnętrznej. 2. Treść konfliktu 2 Seksualny konflikt rewirowy: • w sytuacjach żeńskich konfliktów rewirowych na tle seksualnym jednocześnie z błoną śluzową macicy ubytkiem komórek reagują również naczynia wieńcowe serca. W takim przypadku dotknięte są jednocześnie dwa organy. Dalsze definicje konfliktów: • konflikt o treści - biologiczno-seksualna frustracja; • konflikt seksualny; • seksualny konflikt rozłąki; • konflikt związany z brakiem współżycia płciowego; • konflikt związany z odbyciem stosunku wbrew własnej woli; • (napastowanie seksualne, ataki, wykorzystywanie seksualne, gwałt, zmuszanie do seksu...). Koncepcje dotyczące treści konfliktów : • partner opuszcza kobietę (ew. z powodu innej kobiety), • rozstanie w związku, w którym seksualność była ważnym elementem, • pierwszy stosunek płciowy lub ogólnie współżycie, które było nieprzyjemne, bolesne (niechciane praktyki seksualne), • kobieta krytykowana jest z powodu swojego stylu seksualności, • nie móc współżyć (mężczyzna odm awia współżycia seksualnego), • być zaczepianą w sposób seksualnie napastliwy, seksualne ataki, molestowanie, napastowanie,

212 • • • •niewierność, zdrada seksualna ze strony partnera (ew. też, kiedy mąż sam zaspokaja się seksualnie), nieprzyjemne badanie ginekologiczne, operacja w obszarze narządów rodnych, ew. poród może też być przeżyciem konfliktowym związanym z rewirem seksualnym kobiety: np. niechciane nacięcie krocza (lekarz „p ra cu je " w obszarze genitalnym kobiety), 0 współodczuwanie gwałtu lub napastowania seksualnego, które przeżyła inna kobieta (ew. przy oglądaniu film u lub z opowiadania) !!!), mężczyzna reaguje negatywnie, kiedy partnerka inform uje go o ciąży.

Przykładowy ko n flikt: =» Pewna pacjentka była atakowana seksualnie przez swojego wuja między 3 a 10 rokiem życia. Wypierała to przez lata psy­ chicznie. Po śmierci wuja (rozwiązanie konfliktu, ponieważ wuj przestał być zagrożeniem), kiedy m iała 45 lat, rozwinął się u niej guz macicy. Po operacyjnym usunięciu guza (bez chemioterapii) powróciła w pełni do zdrowia.

Seksualne konflikty rewirowe u dzieci: Dzieci mogą również przeżywać konflikty seksualne, nie wiedząc czym jest seksualność. Świadomość bez­ wiednie przyjmuje jakiś konflikt jako seksualny. Seksualny k o n flik t nienarodzonego w ciąży: • seksualność rodziców w trakcie trwania ciąży, które dziecko nieświadomie przeżywa jako zagrożenie. K onflikty seksualne w okresie dziecięcym • dziecko urodziło się jako dziewczynka, choć spodziewane były narodziny chłopca, • rodzice dają dziecku do zrozumienia, że chcieli mieć dziecko innej płci, • zabawy w doktora, podczas których dziecko jest odsłaniane lub dotykane w miejscach intymnych w sposób nieprzyjemny • pom iar tem peratury w odbycie, • płukania, wlewy przeżywane jako nieprzyjemne, • oglądanie film ów oraz czasopism erotycznych, • w idok ekshibicjonisty, • odbieranie odgłosów lub w idok rodziców uprawiających seks , • rodzice kłócący się na te m a t seksualności, • seksualna „e d u ka cja " dziecka, która jest niedostosowana do potrzeb dziecka, zbyt wcześnie się odbywa, odbywa się w sposób niedelikatny, • ojciec zaskakuje swoją 11-letnią córkę przy masturbacji w wannie, co dla niej jest bardzo krępujące i przykre, • kiedy w czasie dojrzewania piersi powiększają się, a młoda dziewczyna jest przez to wartościowana lub jest to tem atem kpin, • starsza siostra prowadza się ze starszymi mężczyznami i jest nazywana lafiryndą lub dziwką, • pewna pacjentka przeżyła po śmierci ojca, z którym spała w łóżku małżeńskim, seksualny konflikt rewirowy. Ojciec był jedyną osobą, z którą była blisko związana.

Seksualne konflikty 5-latka W wielu około 5 lat dzieci zakochują się zazwyczaj w jednym ze swoich rodziców i chcą ożenić się z mamą lub wyjść za mąż za tatę, co należy do normalnego procesu rozwojowego. Może tutaj dojść do przeżycia odrzucenia, jeśli rodzic nie odwzajemni miłości dziecka. Dzieci przeżywają to jako seksualny konflikt rewirowy, kiedy widzą czułość rodziców wobec siebie. Z kolei to zaangażowanie i miłość dziecka jest często niezrozumiana i seksualnie wykorzystywana, co w kolejnym etapie prowadzi do powstawania konfliktów seksualnych u dzieci. W przypadku kobiety praworęcznej pierwszy konflikt w korze mózgowej może dotyczyć szyjki macicy. W przy­ padku leworęcznej kobiety zmiana szyjki macicy pojawia się od drugiego konfliktu w mózgu lub jeśli gospodar­ ka hormonalna jest zrównoważona lub gospodarka hormonalna jest zbliżona do męskiej. Zobacz schematy mózgu strona 95. 3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Ubytek komórek w ujściu i szyjce macicy (owrzodzenia). Możliwe objawy i diagnozy (w zależności od okoliczności towarzyszących): 0 zmniejszona wrażliwość szyjki i ujścia macicy; • w szczególnych przypadkach rozmaz PAP jest już lekko zmieniony (z powodu owrzodzenia); • zmniejszenie poziomu estrogenu, maskulinizacja kobiety, zanik jajeczkowania. Zmiany w cyklu miesiączkowym (krwawienie miesięczne): • nieregularne cykle miesiączkowe (zaburzenia miesiączkowania), bóle menstruacyjne (zaburzenia mie­ siączkowania), skąpe krwawienia miesięczne, zanik miesiączki (amenorrhoea). Zmiany w zdolności przeżywania orgazmu: • praworęczna kobieta jedynie z trudem lub w ogóle nie może już przeżywać orgazmu waginalnego (w szczególnych przypadkach oziębłość płciowa); • osłabione libido (seksualne odczucie rozkoszy), w szczególnych przypadkach osoba unika seksualności.

213 4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Przyrost komórek w miejscu wcześniejszego owrzodzenia. Możliwe objawy ¡ diaanozv:

T

• •

krwawienia z pochwy (w szczególnych przypadkach silna utrata krwi połączona z anemią); jajeczkowanie i menstruacja powracają (jako oznaka kobiecości) dzięki podwyższającemu się poziomo­ wi estrogenu; • podwyższona wrażliwość szyjki macicy (ew. z bólami i świądem), guz macicy; • nowotwór szyjki macicy (nabłonek płaski), nowotwór pochwowej części szyjki macicy. (U większości kobiet powstaje jednocześnie tzw. konstelacja kory mózgowej, przy której nie powstaje tzw. masa konfliktowa lub jedynie w niewielkim wymiarze, co sprawia, że przyrost komórek jest niewielki i nie buduje się guz!!! W tym przypadku rozmaz PAP jest zazwyczaj zmieniony, co jednakże ma niewielkie znaczenie.) (Wymaz PAP jest wymazem z ujścia macicy i służy do wczesnego diagnozowania guzów szyjki macicy). HPV (Human Papilloma Viren) wirus brodawczaka ludzkiego jest diagnozowany, ponieważ bierze on praw­ dopodobnie udział w budowie tkanki podczas fazy zdrowienia (o ile faktycznie te wirusy istnieją!). 6. Kryzys zdrowienia Zobacz naczynia wieńcowe serca (zator płuc). Zmniejszona wrażliwość szyjki macicy. 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Podwyższona wrażliwość szyjki macicy. 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Poprzez redukcję komórek w fazie 3 dochodzi do rozszerzenia szyjki i ujścia macicy, tak aby umożliwić lep­ sze warunki dla wnikania męskiego nasienia, jeśli dojdzie do aktu płciowego. Ułatwia to akt kopulacji oraz zaj­ ście w ciążę. Zaangażowana część mózgu Kora mózgowa po stronie lewej w obrębie wyspy. Uwagi dodatkowe Szczególną cechą tego obszaru mózgu jest to, że jednocześnie mogą być dotknięte dwa organy: 1. tak jak wyżej opisano - nabłonek płaski szyjki i ujścia macicy; 2. naczynia wieńcowe serca (szczegóły znajdują się w rozdziale poświęconym sercu).

214

Błona śluzowa pochwy (błona śluzowa waginy) ~ żółty .

1. Zdrowie oraz naturalna funkcja błony śluzowej pochwy W rozwoju ewolucyjnym błona śluzowa pochwy zawędrowała do pochwy z naskórka. Składa się ona z nabłonka płaskiego podobnie jak naskórek. Błona śluzowa pochwy składa się dodatkowo z komórek gruczołowych, które sterowane są przez pień mózgu i reagują na konflikt o treści: nie móc czegoś mieć w po­ chwie lub pozbyć się czegoś z pochwy. Przebieg wrażliwości nabłonka płaskiego:

Przebieg według schematu skóry zewnętrznej. 2. Treść konfliktu 2 • konflikt o treści - nie móc odbyć lub nie mieć przyzwolenia na odbycie aktu płciowego; • seksualny konflikt rozłąki. 3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Ubytek komórek, owrzodzenie waginy przebiegające zazwyczaj bezboleśnie; zazwyczaj muskulatura pochwy również reaguje. Możliwe obiawv i diggnozv:brak jest zazwyczaj dolegliwości bólowych w wyniku tego konfliktu. Wrażliwość pochwy jest zmniej­ szona.

Według dr. Hamera dodatkowo mogą pojawiać sie też reakcje uwarunkowane psychicznie: • kurcz pochwy (spazm pochwy), jeśli jednocześnie reaguje muskulatura poprzecznie prążkowana po­ chwy; • może powstać błędne koło, które przy zablokowanej prawej części mózgu może prowadzić do oziębło­ ści; • ew. brak miesiączki (wykluczając sytuację, kiedy w konstelacji tej dodatkowo zablokowana jest prawa strona mózgu). 4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Przyrost komórek z wypełnieniem/wygojeniem owrzodzenia pochwy. Możliwe obiawv i diggnozv:krwawienia z surowiczymi upławami z pochwy, bóle, świąd, nadwrażliwość pochwy (nadwrażliwość do­ tykowa pochwy); • zapalenie pochwy (vaginitis). 6. Kryzys zdrowienia W szczególnych przypadkach skurcze pochwy (muskulatura pochwy). 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Poprzez ubytek komórek ścianek pochwa rozszerza się w fazie 3. Dzięki temu męski członek może z większą łatwością wniknąć do pochwy w celu odbycia stosunku płciowego. Zaangażowana część mózgu Kora mózgowa po stronie lewej, położenie w kierunku skroni.

215

SKÓ RA I W ŁO S Y

naskórek (epidermis) żółty

konflikt rozłąki lub lęk przed rozstaniem (k-/k+)

pigmenty pod naskórkiem

(warstwa melanoforów) żółty intensywny, brutalny konflikt rozłąki (k-/k+)

włosy - melanocyty żółty

(pigmenty włosów) intensywny, brutalnie przeżyty konflikt rozłąki (k-/k+)

tkanka tłuszczowa i łączna skóry czerwony

szczególny konflikt utraty własnej wartości w odniesieniu do wyglądu, osoba odczuwa siebie jako zbyt grubą lub zbyt szczupłą (k-/k+)

włosy żółty konflikt rozłąki (k-/k+)

gruczoły potowe pomarańczowy

(trądzik) konflikt związany z zabrudzeniem, skalaniem (k+/k-)

skóra właściwa (corium)

pomarańczowy konflikt skalania, zabrudzenia; konflikt zeszpecenia; naruszenie integralności; (k+/k-)

gruczoł łojowy pomarańczowy

(zaskórnik) konflikt związany z przesuszeniem skóry (k+/k-)

Tkanki nie ujęte w powyższej ilustracji: • B limfocyty skóry: konflikt związany z lękiem frontalnym (non Hodgkin lymphoma, NHL, chłoniak nieziarniczy Hodgkina); • Komórki Schwanna: konflikt związany z dotykiem, konflikt bólu: nerwiakowłókniak.

216

Skóra właściwa (corium) ~ pomarańczowy 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja skóry właściwej Skóra właściwa służy do odczuwania oraz ochrony przed wpływami z zewnątrz. 2. Treść konfliktu 2 • konflikt o treści - czuć się splamionym, zabrudzonym, zniekształconym, zaatakowanym, zeszpeconym; • konflikt związany z naruszeniem nietykalności osobistej (integralności): np.: • konflikt związany z atakiem (realnie, mentalnie bądź werbalnie), ataki na własną osobowość; • konflikt integralności: naruszenie integralności (nietykalności) własnej lub innych osób; • konflikt związany z zeszpeceniem; 0 konflikt splamienia; • konflikt związany z zanieczyszczeniem, zabrudzeniem; • konflikt o treści czuć się zniekształconym lub zeszpeconym, np. po operacji piersi z powodu pozostałej blizny, krwawej wybroczyny lub brakującej piersi. 3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Rozmnożenie komórek skóry właściwej. Możliwe objawy i diagnozy:

• •

czerniak; bazalioma (czerniak nie zawierający melaniny, w przypadku kiedy guz narasta niezależnie od plam wą­ trobowych); 0 czarny lub niebieski rak skóry (melaninowy, pigmentowy czerniak, w przypadku kiedy guz rośnie przy­ padkiem w miejscu plamy wątrobowej). 4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Redukcja guza z przebiegiem zapalnym, ewentualnie ropnym przy udziale grzybów, grzybobakterii oraz bakterii. Możliwe obiawy i diggnozy:

• czerniak o przebiegu zapalnym i krwawiącym; 9 gruźlica skóry lub też trąd; proces chorobowy daje nieprzyjemną woń; • różne rodzaje grzybów na skórze, zależnie od lokalizacji, grzybica stóp (np. w przypadku obrzydzenia/ skalania przy korzystaniu z brudnych pryszniców...); • grzybica zewnętrznych warg sromowych (należy odróżnić od grzybicy pochwy grupa niebieska). 6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Powolne ustępowanie procesu zapalnego oraz symptomów fazy 5. W niektórych przypadkach zaobserwowałem, że czerniak zasycha w fazie 7 i odpada, albo można go zdra­ pać. Dzieje się to przede wszystkim w tych przypadkach, kiedy dotyczy to dawnego, przepracowanego wyda­ rzenia. 8. Zakończenie zmian spowodowanych konfliktem 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Skóra właściwa ulega pogrubieniu w fazie 3. Służy to ochronie przed wpływami z zewnątrz (ataki, oszpece­ nia, deformacje, skalanie). Zaangażowana część mózgu W tylnej części móżdżku bocznie, po stronie prawej i lewej (krzyżuje się).

217

Gruczoły potowe skóry właściwej ~ pomarańczowy

1. Zdrowie oraz naturalna funkcja gruczołów łojowych Gruczoły łojowe są położone w skórze właściwej i produkują pot, który z jednej strony ma za za­ danie chłodzenie ciała, a z drugiej strony bierze udział w procesie oczyszczania skóry. 2. Treść konfliktu 2 • konflikt o treści - czuć się zdeformowanym, skalanym, zanieczyszczonym, oszpeconym. • z reguły są to drobne konflikty związane ze splamieniem, skalaniem, w przeciwieństwie do tych dużych, dramatyczncyh konfliktów, które dotykają skórę właściwą. Koncepcje treści konfliktów: • K onflikt ten dotyczy często osób, które nie czują się pewnie w stosunku do innych osób. Zadają sobie pytanie, jak inni ich postrzegają, m ają obawę, że inne osoby źle o nich myślą lub źle mówią. Sami m ają potrzebę, aby czuć się ze sobą do­ brze. • Młodzież obrzucająca się nawzajem brzydkimi, ordynarnymi słowami. • Ktoś czuje się w jakimś miejscu na ciele zabrudzony, zanieczyszczony, zniesławiony. • Osoba, z którą jest bliska więź, odczuwana jest w jakimś miejscu jako zanieczyszczona. • Na w idok czegoś ohydnego, brzydkiego pojawia się obrzydzenie.

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Przyrost komórek gruczołów potowych w skórze właściwej. Pojawiają się małe guzy, pozbawione pigmentu (guzek trądzikowy). Możliwe objawy i diagnozy:

• trądzik; powstawanie pryszczy; w fazie 3 trądzik nie jest jeszcze ropny i zapalny; • potliwość stóp (jeśli stopy są treścią konfliktu), grzybica paznokcia (objawy skóry właściwej, nie paznok­ ci!). 4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Odbywa się proces redukcji guzków trądzikowych z przebiegiem ropnym i zapalnym przy udziale bakterii. Możliwe obiawy i diagnozy:

• tworzą się małe ropienie (dojrzałe pryszcze); • możliwe jest, że guzki trądzikowe mogą ulec otorbieniu i pozostać. 6. Kryzys zdrowienia Guzki trądzikowe otwierają się ropnie na zewnątrz poprzez naskórek. 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Powolne wycofanie zapalnych procesów i objawów fazy 5. 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Wzmocnienie starej skóry właściwej. Wzmocnienie służy ochronie przed zewnętrznymi wpływami (skalanie). Dodatkowo z powodu rozmnożenie gruczołów potowych może być produkowana większa ilość potu, tak aby „zmyć"/spłukać z siebie skalanie. Zaangażowana część mózgu Tylna i boczna część móżdżku. Połączenie pomiędzy mózgiem i organem krzyżuje się.

218 Gruczoły łojowe skóry właściwej ~ pomarańczowy 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja gruczołów łojowych Gruczoły łojowe zapewniają skórze naturalne nawilżenie i ochronną warstwę tłuszczu. 2 . Treść konfliktu 2konflikt związany z wysuszeniem skóry.

3. Aktywna fazo konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Rozmnożenie komórek i wzmożenie funkcji gruczołów łojowych. Możliwe obiawy i diagnozy:powstają tzw. zaskórniki.

4. Częściowe lulh całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Redukcja komórek przy udziale bakterii. Możliwe obiawy i diagnozy:stan zapalny zaskorników.

6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Powolne ustępowanie procesów zapalnych i symptomów w fazie 5. 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Poprzez wzmożenie funkcji gruczołów łojowych skóra jest lepiej chroniona przed wysuszeniem. Zaangażowana część mózgu Tylna część móżdżku z boku. Połączenie pomiędzy mózgiem i organem krzyżuje się.

Osłonka nerwowa skóry ~ pomarańczowy 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja osłonki nerwowej skóry Funkcja osłonek nerwowych skóry polega na izolacji włókien nerwowych. Dzięki tej izolacji polepsza się przekazywanie impulsów nerwowych, które odbierane są sensorycznie przez skórę. Osłonki nerwowe składają się z tak zwanych komórek Schawnna, które odpowiadają mezodermalnej tkan­ ce łącznej. Są one jednak tkanką wyjątkową. Reagują inaczej niż tkanka łączna i w momencie konfliktu reagują przy­ rostem komórek. 2. Treść konfliktu 2konflikt związany z dotykiem: - dotyk, który został odebrany jako nieprzyjemny;konflikt wywołany przeżyciem bólu: - człowiek przeżywa intensywny ból powstały w wyniku niechcianego dotyku lub uderzenia. Ten konflikt bólowy może przykładowo pojawiać się również w przypadku bardzo silnych bóli kości z powo­ du rozciągania okostnej. Konflikty te powstają często w sytuacji napastowania lub wykorzystywania seksualnego. Przypuszczam, że konflikty te mają udział w powstawaniu określonych rodzajów fibromialgii. Jednakże symptomatyka i przede wszystkim diagnoza medyczna fibormialgii jest często mylona i bardzo niejasna. Przykładowe konflikty:

=>

N erwiakowłókniak w obszarze genitalnym: Pewna kobieta m iała częste kontakty seksualne z 2 0 lat starszym przyjacielem domu, co z biegiem czasu stało się dla niej nieprzyjemne. Zakończyła tę relację, jednakże odkryła jednocześnie, że jest w ciąży. Po tym fakcie zauważyła u siebie powstanie nerwiakowłókniaka.

219 3. Aktywno fazo konfliktu - sympatykotoniczno reakcjo organu

Wzrost nerwiakowłókniaka na osłonkach nerwowych skóry (glejak obwodowy lub włókniak). Możliwe obiawy i diagnozy:

• ograniczenie wrażliwości (zmniejszona wrażliwość skóry) lub całkowita utrata czucia (znieczulica skóry); • narośl osłonek nerwowych: skórny nerwia ko włókniak, podskórny nerwiakowłókniak, splotowaty nerwiakowłókniak, schwannoma, nerwiakowłókniakowatość, choroba Recklinghausena, neurinoma, nerinoma nerwu trójdzielnego, nerwiakowłókniak w obszarze genitalnym w wyniku bólu związanego z aktem płciowym lub przy konfliktach związanych z dotykiem. 4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu

Redukcja komórek nerwiakowłókniaka z udziałem bakterii lub otorbienie nerwiakowłókniaka. Możliwe obiawy i diagnozy:

• kaszak (dr Hamer nazywa kaszakami ulegające rozkładowi nerwiakowłókniaki); ® zwiększona wrażliwość (nadwrażliwość); 0 w szczególnych okolicznościach diagnoza fibromialgii (bez wystąpienia powyższej symptomatyki).

6 . Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu

Stabilizacja wrażliwości skóry. 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu

9 . Powrót d® zdrowia Ustabilizowana wrażliwość skóry. Sens biologiczny

Poprzez nerwiakowłókniaki oraz zmniejszoną wrażliwość skóry w aktywnej fazie konfliktu zmniejsza się zdolność odczuwania, co powoduje, że nieprzyjemny dotyk lub silny ból nie jest już tak intensywnie odczuwany i dzięki temu bardziej znośny dla istoty go przeżywającej. Zaangażowana część mózgu

Tylna i boczna część móżdżku. Połączenie między mózgiem i organem krzyżuje się.

Limfocyty B i limfocyty T skóry ~ żółty 1. Zdrowie oraz naturalna funkcjo limfocytów B skóry

Limfocyty B oraz limfocyty T są specjalnymi limfocytami, które zawędrowały do skóry, aby tam współtworzyć system immunologiczny. Ich funkcja według Wiedzy Biologicznej nie jest jeszcze do końca wyjaśniona. Jednakże kilka przypadków klinicznych pozwala na postawienie poniższej hipotezy, która wydaje się być sensowna. 2. Treść konfliktu 2

0 konflikt związany z lękiem frontalnym; • konflikt związany z bezsilnością. 3 . Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczno reakcja organu

Ubytek komórek limfocytów B skóry. Możliwe obiawy i diagnozy: • faza ta jest praktycznie niezauważona klinicznie. 4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu

5 . Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Przyrost komórek. Możliwe objawy i diggnozy:

0 chłoniak komórek B skóry (chłoniak złośliwy nieziarniczy Hodgkina).

220 6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Powolny powrót symptomów fazy 5. Zmniejszenie guza. 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Zaangażowana część mózgu Kora mózgowa.

Włosy ~ żółty 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja włosów Włosy są organem spełniającym funkcję kontaktu oraz organem czuciowym. Jest to możliwe dzięki zakoń­ czeniom nerwów zlokalizowanych w torebce włosowej. Ewolucyjnie włosy należą do naskórka, dlatego też re­ agują na konflikty rozłąki. 2. Treść konfliktu 2 Konflikt rozłąki: Zależnie od indywidualnych skojarzeń dotknięty jest określony obszar ciała: np. osoba była głaskana po głowie przez bliską osobę (partner, babcia, dziadek ...), która odeszła lub umarła. Konflikt ten może pojawiać się również w relacji do zwierząt, które były głaskane i nagle ich nie ma. Czło­ wiek związany z tym zwierzęciem traci włosy jako rodzaj przeniesienia/skojarzeniowo. Przykładowe konflikty:

=>

Pacjentka jest zamężna. M a piękne blond włosy, które bardzo podobają się jej partnerowi (podobały się), a ona bardzo identyfikowała się poprzez te włosy. W momencie, kiedy partner rozstał się z nią z powodu innej kobiety, włosy zaczęły wy­ chodzić je j kępami. => / / -letniej Svenji zaczęły wypadać włosy, kiedy jej rodzice rozwiedli się, a ojciec się wyprowadził.

Typowa łysina u mężczyzn może też być wywołana konfliktem rozłąki. Choć tutaj z pewnością mogą odgry­ wać rolę inne czynniki. 3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Ubytek komórek brodawki włosa. Możliwe obiawy i diagnozy:

Wypadanie włosów; mogą tutaj występować różne warianty: • całkowite wypadnięcie włosów (np. na całej głowie), • miejscowe wypadanie włosów (ew. koliste łysienie), • częściowe (rozłożone na całą głowę) wypadanie włosów, • powsta wa n ie za ko Ii. Konflikt może też dotyczyć tylko włosów łonowych lub włosów pod pachą. (dalsze możliwe przyczyny wypadania włosów diagnoza różnicująca: przyczyny horm onalne, prze kwaszę nie, zatrucie)

zmniejszenie czucia; możliwe zaburzenia pamięci krótkotrwałej. 4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Włosy powoli odrastają. Ewentualnie dotknięte są też włosy na głowie, które mogą reagować objawami stanu zapalnego, podwyż­ szona wrażliwość (nadwrażliwość). Sens biologiczny Ponieważ włosy są organem czuciowym, wypadaniu włosów towarzyszy zmniejszenie wrażliwości na bodź­ ce. Dzięki temu łatwiej można zapomnieć o osobie lub zwierzęciu, z którym nastąpiła rozłąka (łatwiej można zapomnieć o dotyku). Zaangażowana część mózgu Sensoryczne centrum kory po stronie lewej lub prawej (skrzyżowane) obok środka, czaszkowo.

221

Włosy - melanocyty (pigmenty włosa) — żółty 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja melanocytów włosa Włosy również posiadają barwniki, które nadają włosom kolor. Barwnik ten tworzony jest w melanocytach korzeni włosa i przekazywany do włosa. Ewolucyjnie jest on spokrewniony z warstwą barwnika skóry. Osiwienie włosów (spowodowane konfliktem) jest porównywalne z bielactwem skóry. 2. Treść konfliktu 2 0 intensywny, brutalnie przeżyty konflikt rozłąki. Przykładowe konflikty:

=> Pewna kobieta zostaje sama po niezbyt przyjemnie przebiegającym rozstaniu ze swoim mężem, po tym wydarzeniu jej włosy siwieją. Kiedy zwiąże się z innym mężczyzną jej włosy będą znowu ciemniejsze. => Pewna starsza kobieta nagle siwieje, kiedy jej mąż spada z rusztowania i z ciężkimi urazam i trafia do szpitala. => Inna kobieta dostaje siwych włosów, kiedy dowiaduje się, że je j chłopak będzie m ia ł dziecko z inną kobietą. => Pewien m łody mężczyzna siwieje, po tym ja k jego m atka w rozmowie telefonicznej wymyśla m u z powodu dużego rozcza­ rowania i mówi, że nie chce go więcej widzieć. M łoda, niezamężna kobieta zachodzi w ciążę. Przeżywa bardzo emocjonalnie rozłąkę ze swoją m atką (bardzo religijną ka­ toliczką), która wymyśla jej z powodu ciąży, ponieważ sama boi się tego, że ludzie we wsi będą o niej (matce) źle myśleć. => Pewna m łoda kobieta wychodzi za m ąż i wprowadza się do dom u rodzinnego swojego męża, w którym mieszkają też rodzi­ ce. Traktowana jest tam ja k m ała dziewczynka i bardzo tęskni do swojego dom u rodzinnego. Szczególnie traumatycznym przeżyciem było dla niej wesele. => Pewna m łoda kobieta wychodzi za mąż za mężczyznę, który mieszka w bardzo oddalonej dolinie. Jej ojciec próbuje ją roz­ paczliwie od tego odwieść, ponieważ boi się utraty kontaktu z córką. W związku z tym przeprowadzka do nowego domu jest dla niej dużo trudniejsza. => Ciężarna kobieta cieszy się, że nosi w swoim łonie dziecko. Wcześniej była bardzo szczupła i cieszy się z tego, że będąc w dąży przybrała na wadze, jest krąglejsza i bardziej kobieca. Najchętniej wcale nie chciałaby pozbywać się dziecka z brzu­ cha. Po narodzinach (rozłąka z dzieckiem) m ocno siwieją je j włosy. Po drugim porodzie jest to jeszcze bardziej nasilone.

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Redukcja komórek melanocytów i zmniejszenie się ilości barwnika włosów. Możliwe obiawy i diagnozy:

9 osiwienie włosów (całkowicie lub miejscowo); • siwe włosy, (podobnie jak bielactwo skóry); • włosy mogą być dotknięte jednocześnie ze skórą. 4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Siwe włosy powoli odzyskują ponownie swój kolor (barwnik)!!! 6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Często ludzie o siwych lub białych włosach określani są jako „m ędrcy" „m ądrzy". Skóra i włosy są nie tylko naturalną ozdobą głowy, ale przede wszystkim są narządem czuciowym/odbierania bodźców. Poprzez konflikty rozłąki wzrasta faktycznie wrażliwość w tym obszarze, a w szczególnych okolicznościach nadnaturalna/nadprzy­ rodzona zdolność odczuwania. Z białymi włosami pozbawionymi pigmentu człowiek jest wrażliwszy i duchowo czulszy, a co za tym idzie mądrzejszy. Jeśli straciło się kogoś z powodu rozłąki, potrzebna jest większa zdolność odczuwania oraz mądrość życiowa, aby móc poradzić sobie ze stratą. Zaangażowana część mózgu Sensoryczne centrum kory mózgowej po stronie lewej lub prawej (skrzyżowane) obok środka, czaszkowo.

222

Warstwa mełanoforów naskórka ~ żółty 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja barwnika skóry Barwnik skóry i włosów chroni przed zbyt intensywnym promieniowaniem słonecznym oraz wpływami z zewnątrz. Przebieg wrażliwości:

Przebieg zgodnie z zewnętrznym schematem skóry. 2. Treść konfliktu 2 • intensywny konflikt rozłąki: bardzo intensywnie przeżyty konflikt rozłąki lub utraty kontaktu, np. z bardzo bliskim człowiekiem. Jeśli barwniki skóry są dotknięte, przeżycie konfliktowe było bardzo intensywne, odczuwane jako niespra­ wiedliwe, emocjonalnie bardzo gwałtowne i brutalne lub ohydne w swoim rodzaju. Przykładowe konflikty:

=>

Pewna kobieta m usiała wezwać policję, żeby obronić się przed swoim pijanym mężem. Mężczyzna został przewieziony na izbę wytrzeźwień. => / 0 letni chłopiec dowiedział się, że jego ukochana babcia została potrącona przez sam ochód jadąc na rowerze i zm arła w wyniku obrażeń.

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Redukcja komórek: zmniejsza się ilość barwnika skóry, skóra ulega depigmentacji. Możliwe obiawy i diggnozy:

• •

skóra: bielactwo (yitiligo skóry w różnych miejscach) bez utraty wrażliwości/czucia; lichen sclerosus/liszaj twardzinowy (np. na penisie w sytuacji brutalnie przeżytego konfliktu rozłąki o cha­ rakterze seksualnym).

4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Ponowne pojawienie się i odbudowa barwnika skóry. Możliwe obiawy i diagnozy:

• • • •

cofnięcie się plam bielaczych na skórze; oznaki stanu zapalnego (zaczerwienienie, obrzęk ...) skóry (pod naskórkiem); powierzchnia skóry pozostaje gładka; przy konfliktach krótkotrwałych w fazie 5 może powstawać szkarlatyna.

6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny W trakcie badań! przemyślenia: Jeśli pigment skóry zanika/wycofuje się, miejsce na skórze jest bardziej wrażliwe, ponieważ brak jest ochrony przed promieniowaniem słonecznym i innymi wpływami z zewnątrz. Organizm jest dzięki temu bardziej wrażliwy, tak aby szybciej i lepiej dostrzegać zagrożenie. Zaangażowana część mózgu Kora mózgowa.

223

Naskórek (epidermis) ~ żółty 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja naskórka Naskórek jest bardzo wrażliwą warstwą ciała, poprzez którą człowiek odczuwa kontakt z inny­ mi ludźmi, zwierzętami, przedmiotami, roślinami. Jest on zbudowany ze zrogowaciałego nabłonka płaskiego. Przebieg wrażliwości:

Według schematu skóry zewnętrznej. 2. Treść konfliktu 2 Konflikt rozłąki: a) konflikt, nie chcieć być rozdzielonym: 0 utrata kontaktu socjalnego: np. zerwanie kontaktu cielesnego z matką, ojcem, rodziną („stadem"), babcią, dziadkiem, przyjaciółmi (ew. też rozłąka z przedmiotami, z którymi miało się kontakt dotyko­ wy/czuciowy). Ogólnie można również sformułować treść tego konfliktu w sposób następujący: - konflikt, który w jakimś wymiarze ma związek z rozłąką. b) możliwe też: • konflikt o treści - chcieć rozstać się z kimś lub czymś; • konflikt - chcieć pozbyć się kogoś; • konflikt - nie móc odgrodzić/odseparować się od kogoś (konflikt odgraniczenia); • konflikt o treści - być zmuszonym do podjęcia decyzji o rozstaniu lub musieć zdecydować się na roz­ stanie, ale nie mieć odwagi, żeby się rozstać. W przypadku konfliktu rozstania, możliwe jest, że konfliktem może być sam lęk przed rozstaniem. Konflikt powstaje przed rzeczywistą rozłąką. Kiedy dochodzi do rozstania, lęk przed rozstaniem traci na aktualności, a ciało reaguje oznakami rozwiązania konfliktu w danym organie podczas lub po rozstaniu !!! Konflikt związany z dotykiem: • być dotykanym lub nie chcieć być dotykanym; • nie móc poczuć dotyku lub nie chcieć go czuć... Konflikt o treści - nie chcieć wykonywać już jakiejś czynności: • np. dłońmi (chcieć oddzielić się od jakiejś czynności) M ożliw e konflikty rozłąki dziecka w łonie m atki:

=> Narodziny są wywołane medykam entami. Dziecko chce jednak jeszcze pozostać w łonie. => Zawiązuje się ciąża bliźniacza. Jedno z bliźniąt obumiera i ulega poronieniu natom iast drugie z bliźniąt przeżywa to jako rozstanie z rodzeństwem bliźniaczym. => Sytuacje kłótni i rozstania rodziców podczas ciąży, które dziecko nieświadomie przeżywa. => Badania (punkcja płynu owodniowego...), które dziecko przeżywa jako zagrożenie i chciałoby się go pozbyć.

Lokalne konflikty rozłqki W sytuacji lokalnych konfliktów rozłąki rozstanie jest kojarzone z określonym miejscem, przeżywane jest ze­ rwanie kontaktu, np. na dłoniach, trzymając kogoś za rękę. Również w sytuacji, kiedy trzeba czegoś dotknąć ręką, czego nie chce się dotykać lub czego chciałoby się pozbyć. Koncepcje dla konfliktów rozłąki dotyczących poszczególnych miejsc na ciele (w kolejności alfabetycz­ nej): Poniższe przykłady są jedynie koncepcjami konfliktów. Poza nimi istnieje też wiele innych przykładów oraz definicji konfliktów!!! W sytuacji kiedy dotknięte jest całe ciało: Często jest to konflikt rozłąki, który nie jest przeżywany odnośnie określonego miejsca w ciele lecz przeży­ wany jest jako totalna utrata kontaktu. Zdarza się to często u małych dzieci, które nie potrafią jeszcze w pełni rozróżniać i sytuację rozłąki przeżywają całościowo/totalnie. Powieki: Konflikt związany z rozstaniem, które odbyło się podczas snu, przy zamkniętych oczach. 0 0 •

ktoś bliski znika, w czasie kiedy osoba śpi; w półśnie człowiek wyrwany jest z łóżka i musi się rozstać/rozłączyć z kimś; wizualny konflikt rozłąki: stracić kogoś z oczu lub obawiać się, że się tą osobę straci z oczu (w tym przypadku dotknięta jest też zazwyczaj spojówka oka);

224 Zagłębienia łokci - wewnętrzna strona: • konflikt o treści - chcieć kogoś trzymać (trzymać wciąż w ramionach/obejmować). Łokieć strona zewnętrzna: 0 konflikt o treści - chcieć pozbyć się kogoś, odepchnąć. - Pewna kobieto czuje się bardzo źle potraktowana przez swojego dentystę, odczuwa ból i najchętniej chciałaby podczas zabiegu odepchnąć go od siebie łokciami. Stopa: • konflikt o treści - nie móc pozbyć się czegoś ze stopy: np. uciskającego i ocierającego buta (pięta, z brodawką). Podbicie stopy wewnętrzne i zewnętrzne: • konflikt o treści - chcieć odepchnąć coś, kopnąć, odsunąć stopą; 9 konflikt o treści - nie móc pozbyć się czegoś ze stopy, nie móc czegoś odepchnąć. Podeszwa stopy: • konflikt o treści - nie chcieć odczuwać czegoś na podłożu lub w bucie; • zobacz też kierowca ciężarówki przy dłoniach. Dłonie: • konflikt o treści - nie chcieć wykonywać już jakiejś czynności lub chcieć dalej wykonywać jakąś czynność, ale nie móc/nie potrafić inaczej. -

-

Pewna kobieta uczyła się zawodu hotelarza i musiała zmywać brudne naczynia gości bez rękawic. M usiało to się odbywać szybko, więc moczyła wciąż ręce w brudnej wodzie bez rękawic. Pewien kierowca ciężarówki, który namiętnie lubił jazdę ciężarówką, nie może już wykonywać zawodu kierowcy z pow odu choroby. W wyniku tego pojawiły się u niego problemy skórne na wewnętrznych stronach dłoni (trzymanie kierownicy), na pośladkach (siedzenie na fotelu kierowcy) i na prawej podeszwie stopy (pedał gazu). Dziecko trzym a się dłońm i p łotu patrząc ja k rodzice odjeżdżają. Z m arznąć w dłonie: nie chcieć więcej odczuwać zimna. Przy kłótni z żoną dochodzi do rękoczynów. U mężczyzny występuje po tym fakcie wysypka na zewnętrznych stro­ nach dłoni (kostki palców).

Szyją: • konflikt rozłąki w odniesieniu do szyi. -

Partner, który często całow ał w szyję, odchodzi. Kobieta gubi swój ulubiony łańcuszek. Pewien muzyk (skrzypek) dostaje wysypki z przodu po lewej stronie szyi w związku z konfliktem dotyczącym gry na skrzypcach, wysypka pojawia się dokładnie w miejscu, gdzie przykłada się skrzypce.

Moszna: • konflikt rozłąki związany z moszną. -

Pewien mężczyzna dostaje wysypki połączonej ze świądem na mosznie po tym ja k opuściła go dziewczyna, która często całowała go w tym miejscu, a dla niego było to wyjątkowo przyjemne.

Okolica podkolanowa: • chcieć zatrzymać kogoś, kogo można objąć nogami (np: dzieci - rodziców, kochanek - kochankę ...). Kolano z przodu lub z zewnątrz: chcieć pozbyć się kogoś/odepchnąć kogoś. Głowa: • konflikt rozłąki odnoszący się do głowy. -

Babcia głaskała dziecko po głowie. Kiedy babcia zmarła, dziecko przeżywa konflikt rozłąki głównie w obszarze głowy. Pewna m łoda dziewczyna była przytrzymana za głowę przez jakiegoś młodzieńca, po to żeby pocałow ała jego pe­ nisa. W miejscu na potylicy dostała wysypki.

Buzia/usta: • konflikt rozłąki związany z buzią: • konflikt o treści - nie móc kogoś pocałować. • konflikt o treści - musieć kogoś pocałować, ale nie chcieć tego. -

Chcieć pozbyć się czegoś obrzydliwego z buzi, np. musieć pić z brudnej szklanki. Konflikt - nie mieć pozwolenia na wypicie lub zjedzenie czegoś, nie m óc wziąć czegoś do ust. Nie m óc czegoś wymówić, coś nie może przejść przez usta. Np. nie m óc ustalić term inu; Pewien 11 -letni chłopiec jąka się. M atka idzie do szkoły na zebranie rodziców i dowiaduje się, że jego współpraca ustna pogorszyła się w ostatnim czasie. W następnych dniach po spotkaniu rodziców młodzieniec stara się bar­ dziej angażować również w odpowiedzi ustne i pojawia się u niego wysypka wokół ust. Matka, która jest m ocno związana ze swoim synem, również dostaje wysypki w tym samym miejscu.

225 Uszy, ew. również za uszami (wyrostek sutkowaty): • Konflikt rozłąki z kimś lub czymś, co odbierało się również zmysłem słuchu. -

lub: ktoś suszy nam głowę i jesteśmy zadowoleni, kiedy ten ktoś znika.

Przykładowy konflikt:

=>

Pewien muzyk nie m ógł muzykować ze swoim zespołem, za czym bardzo tęsknił. Kiedy znowu m ógł grać z zespołem, pojawiła się u niego wysypka w małżowinie usznej.

Plecy: Plecy należą do strony zewnętrznej i reagują najczęściej na konflikty rozłąki, w których osoba chciałaby się czegoś/kogoś pozbyć. W zależności od sytuacji osoba dotknięta może też przeżywać konflikt rozłąki z kimś po­ przez plecy i kiedy dochodzi do zerwania kontaktu, reaguje wtedy skóra pleców. Wargi sromowe: Seksualny konflikt rozłąki: Przykładowy konflikt:

=>

Pewna kobieta czuje tak duży dyskomfort używając tam ponu w czasie menstruacji, że najchętniej chciałaby się go pozbyć i nie używać. W związku z tym pojawia się u niej wysypka w okolicy sromu. => Inna kobieta zaszła w niechcianą ciążę i denerwuje się z tego powodu, że akt seksualny doprowadził do ciąży. Po urodzeniu dziecka, pojawia się u niej opryszczka w okolicy genitalnej. => W innym przypadku u kobiety pojawia się opryszczka w obszarze genitalnym po niechcianym stosunku płciowym ze swoim mężem.

Ramiona: -

8 letni synek nie chce wieczorami myć zębów. M atka łapie go i ściska za ram iona, żeby zaprowadzić go do łazienki.

Podudzie: • Konflikt o treści - chcieć pozbyć się czegoś z podudzia lub pochwycić coś podudziem. -

Odkąd dziecko p otrafi chodzić, chodzi przy nodze dziadka i często się jej chwyta. Dla dziadka jest to obciążające i chciałby uwolnić się od tego. Babcia boi się o swojego 2-letniego wnuka, który sięga jej do podudzia.

Policzki: Konflikt o treści - nie móc dotknąć kogoś policzkami, np. u niemowląt, które były karmione piersią, ale chciałyby być jeszcze przy piersi. Podczas karmienia pierś dotyka policzka dziecka. 3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu a) ubytek komórek wierzchniej warstwy skóry zazwyczaj jest to trudne do zauważenia gołym okiem; b) osłabienie funkcji unerwienia skóry. Możliwe obiawy i diagnozy:

a) na obszarze dotkniętym skóra jest chłodniejsza i w zależności od intensywności konfliktu słabiej ukrwiona, a w związku z tym bledsza i bardziej chropowata. Symptomy te są jednakże zazwyczaj tak nieznacz­ ne, że nie są zauważane; b) wrażliwość skóry może zmniejszyć się (zaburzenia wrażliwości skóry), jeśli z powodu konfliktu rozłąki dotknięte jest też czułe unerwienie skóry. Istnieje też taki wariant, przy którym dotknięta jest tylko czuła warstwa unerwiająca skórę, a wtedy sama skóra nie jest dotknięta konfliktem. (Należy rozumieć to tak, jak przy unerwieniu skóry przez nerw trójdzielny, zobacz strona 306). Może tutaj dochodzić też do utroty pamięci krótkotrwałej, która częściowo może utrzymywać się do fazy zdrowienia. Jeśli u osób starszych występuje chroniczny konflikt, diagnozuje się zazwyczaj chorobę Alzheimera lub też demencję. 4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu a) przyrost komórek z ponownym wypełnieniem płaskiego owrzodzenia skóry; b) regulacja funkcji wrażliwego unerwienio ngskórka; Możliwe objawy i diggnozy:

a) oznaki stanu zapalnego skóry: przegrzanie, zaczerwienienie, obrzęk, ból (w formie świądu). Tutaj możliwe są różne diagnozy: egzema, wykwit skórny, zapalenie skóry, (wykwitowa) łuszczyca, zaburzenie pamięci krótkotrw ałej w fazie 3 może się utrzymywać.

226

• • • • •

W szczególnych sytuacjach konfliktowych możliwe są dalsze diagnozy: • łuszczyca (psoriasis), • półpasiec, • opryszczka, opryszczka ust (przy opryszczce chodzi najczęściej o konflikt: chcieć rozłąki, po­ nieważ odczuwa się obrzydzenie przed czymś), ospa wietrzna (wirus ospy wietrznej VZV, wirus opryszczki) gorączka, swędząca wysypka naskórka z powierzchniowymi wodnistymi pęcherzykami, różyczka (dodatkowo aktywne mogą być inne konflikty, zależnie od objawów), odra (wirus odry), czerwone plamy na skórze, obrzęk błony śluzowej, gorączka, „zasmarkana, zaryczana, opuchnięta" (twarz), brodawka (mięczak zakaźny, kłykciny kończyste, brodawka na podeszwie stopy...), zrogowacenie skóry powstaje, kiedy skóra jest nadmiernie nadwyrężona poprzez nacisk i w fazie trwa­ nia konfliktu w tym miejscu dochodzi do ubytku komórek spowodowanego tarciem. W fazie rozwią­ zania konfliktu w efekcie przyrostu komórek tworzy się zrogowaciały naskórek będący ochroną przed kolejnym nadwyrężeniem skóry.

Pokrzywka (urticaria) powstaje jednocześnie z istniejącym syndromem cewki zbiorczej nerek, ponieważ powstaje przy tym silniejszy obrzęk, który może prowadzić do powstawania pęcherzyków na skórze. Faza zdrowienia może utrzymywać się przez dłuższy czas z powodu krótkich nawrotów konfliktowych, przez co często dochodzi do chronicznej łuszczycy lub podobnego schorzenia. b) Czułe unerwienie skóry: odczuwanie dyskomfortu oraz zaburzenia wrażliwości skóry. 6. W Mogą W

Kryzys zdrowienia szczególnych przypadkach krótkotrwały nawrót symptomów fazy zdrowienia poprzez sym paty koto nię. pojawić się zaburzenia pamięci. niektórych przypadkach zaobserwowano nieobecność (krótkotrwała utrata świadomości i pamięci).

7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Powolne wycofanie objawów fazy 5. 8. Zakończenie zmian spowodowwanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Poprzez zmniejszenie lub całkowitą utratę wrażliwości skóry w fazie 3 oraz utratę pamięci krótkotrwałej możliwe jest przejściowe wymazanie z pamięci matki, dziecka lub partnera, który odszedł lub z którym nastą­ piła rozłąka. Efekt: łatwiej zapomnieć o osobie, z którą nastąpiła rozłąka, tak aby nie tęsknić za nią więcej i bardziej skoncentrować się na obecnej sytuacji życiowej. Zaangażowana część mózgu Sensoryczny oraz postsensoryczny ośrodek kory mózgowej po stronie lewej lub prawej korowo od przestrze­ ni międzypółkulowej do podstawy czaszki bocznie. Połączenie między mózgiem i organem krzyżuje się. Uzupełnienie Zdarzają się konflikty, które nie dotyczą naskórka tylko receptorów czuciowych skóry. Przebieg wrażliwości zgodnie ze schematem skóry zewnętrznej. W aktywnej fazie konfliktu dochodzi do zaburzeń wrażliwości skóry (wzrastająca drętwota skóry) bez zmian komórkowych skóry zewnętrznej. W fazie rozwiązania konfliktu pojawiają się bóle, nadwrażliwość lub odczucie dyskomfortu na skórze, co może być odczuwane jako nerwoból. Nerwoból nerwu trójdzielnego jest specjalną formą objawów nerwowoskórnych na twarzy, która jest obecna również na wszystkich innych obszarach skóry.

227

SERCE

łuk aorty żółty k o n flik t bezsilności; k o n flik t związany z lękiem fro n ta ln y m lub ew. k o n flik t rew irowy (k -/k + )

gładka muskulatura serca fio le to w y k o n flik t o treści - nie m óc tra n s p o rto ­ w ać w ystarczającej ilości krwi

naczynia wieńcowe serca żółty

( f+ /f-)

wewnętrzna ścianka serca i zastawki serca czerw ony

męski k o n flik t rew irowy (PRM, PRK, LRM) lub żeński k o n flik t rew irowy (seksualny) (LRK) (k -/k + )

utrata w łasnej w artości zw iązana z sercem lub niew ystarczająca w ydolność serca (k -/k + )

naczynia wieńcowe serca żółty żeński k o n flik t rew irowy (PRK, PRM, LRK) lub męski k o n flik t rew irow y (LRM) (k -/k + )

muskulatura serca (m ięsień sercowy) czerw ony k o n flik t zw iązany z nadw yrężeniem ; k o n flik t na tle ograniczonej w ydolności; utra ta w łasnej w artości z pow odu przeciążenia (k -/k + )

osierdzie (pericardium) pom arańczow y k o n flik t zw iązany z zagrożeniem serca (a ta k na serce, fizycznie, m e n ta ln ie lub e m o cjo n a ln ie ) (k + /k -)

228 G ładka muskulatura serca (przedsionek serca) ~ fioletowy 1. Zdrowie i naturalna funkcja gładkiej muskulatury serca Gładka muskulatura serca nie jest sterowana samowolnie. Poprzez napinanie i wiotczenie mię­ śnia sercowego powstaje rytm serca, dzięki czemu krew poruszana jest rytmicznie i transportowana dalej. Ruchy gładkiej muskulatury serca są zbliżone do ruchliwości gładkiej muskulatury jelit. Mięśnie gładkie znajdują się głównie w przedsionkach. 2. Treść konfliktu 2 • konflikt o treści - nie móc transportować wystarczającej ilości krwi; • konflikt lęku o serce (konflikt lub lęk o to, że z sercem jest coś nie w porządku). Konflikt ten często powodowany jest przez problemy z sercem, np. obniżenie wydajności muskulatury po­ przecznie prążkowanej serca, spowodowanej konfliktem przeciążenia lub problemami z zastawkami serca.... Przykładowe konflikty:

=> Z powodu zachorowania tkanki łącznej pacjent m ia ł rozszerzone kom ory serca oraz aortę, która została zmarszczona pod­ czas operacji. O d tego czasu przeżywa nieustanny lęk o swoje serce, mierzy puls i próbuje nasłuchiwać uderzeń własnego serca, aby sprawdzić, czy prawidłowo bije. W związku z tym rozwija się u niego częstoskurcz przedsionków serca oraz m i­ gotanie przedsionków. => M atka pacjentki um arła na zaw ał serca. O d tego czasu pacjentka obawia się, że ona też może zachorować na serce i w związku z tym pojawia się u niej częstoskurcz z nieprzyjemnymi odczuciam i w obszarze serca.

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Wzmożona ruchliwość oraz rozmnożenie komórek muskulatury gładkiej serca (przedsionki). Możliwe obiawy i diagnozy:

• •

szybki rytm przedsionków (częstoskurcz przedsionków); pacjent czuje między innymi, że jego serce bije szybciej. Puls jest jednakże nie tak szybki jak odczuwany rytm przedsionków; • w szczególnych okolicznościach przyrost komórek oraz wzmocnienie muskulatury przedsionków. 4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Wzmożone ruchy całej muskulatury gładkiej serca. Według dr. Hamera wzmocnienie gładkiej muskulatury przedsionków pozostaje również w fazie zdrowie­ nia. 6. Kryzys zdrowienia Częstoskurcz przedsionków, ewentualnie migotanie przedsionków lub trzepotanie przedsionków, niepokój. Należy tutaj uważać, aby nie wpaść w błędne koło, ponieważ w sercu zachodzą rzeczywiste zmiany, które mogą spowodować lęk o serce. 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych konfliktem 9. Powrót do zdrowia Wielokrotne nawroty konfliktów mogą prowadzić do zmian w obrębie serca, które mogą powodować, że zastawki sercowe już nie będą się prawidłowo zamykały (niewydolność zastawek sercowych). Sens biologiczny Gładka muskulatura serca wzmaga swoje ruchy w fazie, 3 co ma powodować większą wydajność serca. Zaangażowana część mózgu Śródmózgowie po stronie prawej i lewej. W wyniku ewolucyjnego obrotu serca połączenie pomiędzy mó­ zgiem i organem krzyżuje się, co w śródmózgowiu jest sytuacją wyjątkową.

229

Osierdzie (pericardium) ~ pomarańczowy 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja osierdzia Osierdzie spełnia funkcję ochrony oraz służy jako osłona poślizgowa. Produkuje płyn nadający śliskości, który umożliwia swobodne poruszanie się serca. 2. • • •

Treść konfliktu 2 (zagrożenie) konflikt ataku na serce (może to być realny lub werbalnie skojarzony atak na serce); konflikt naruszenia integralności (nietykalności) serca; lęk przed atakiem lub naruszeniem integralności (lęk skierowany jest w przyszłość, atak jeszcze się nie wydarzył).

Koncepcje dotyczące treści konfliktu: • Uderzenie, porażenie prądem lub dźgnięcie nożem w okolicę serca, może być też ewentualnie wywołane przez masaż uciskowy serca. • Zagrożenie operacją serca („m usim y przeprowadzić u Pana/Pani operację serca"... lub bliska osoba, zwierzę musi przejść operację serca). • Diagnoza odnośnie serca („Pana/Pani serce nie pracuje praw idłowo."). • Np. jeśli osoba cierpi na chorobę niedokrwienną serca lub przeżyła zawał serca: Bóle w tej sytuacji mogą być ta k ekstremalne, że m ogą być odczuwane jako atak przeciwko sercu. Również przeżycie bólu serca (zawału serca) innej osoby może być odbierane jako atak na serce i może wywołać reakcję na sercu osoby to przeżywającej. • W szczególnych okolicznościach może dojść do psychicznego lub em ocjonalnego urazu odczuwanego jako atak na serce.

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Rozmnożenie komórek osierdzia. Możliwe obiawv i diagnozy:

• •

międzybłoniak osierdzia (guz serca jest diagnozowany raczej dość rzadko, jeśli tak, jest interpretowany jako metastaza); odczucie pancernego serca, ucisk na lub wokół serca.

4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Redukcja rozmnożonych komórek osierdzia. Możliwe objawy i diggnozy:

• zapalenie osierdzia; • redukcja komórek z wysiękiem osierdziowym; • w szczególnych okolicznościach zmniejszenie wydajności serca mogąca prowadzić do niewydolności serca; • z powodu wysięku może zdarzyć się, że zastawki sercowe nie będą się już prawidłowo domykały, co do­ datkowo zmniejszy wydajność serca; • przy występowaniu syndromu cewki zbiorczej nerek wysięki są większe i bardziej niebezpieczne. objawy: duszność, dychawica, astma, silne osłabienie, niska wydajność, zmęczenie, słabość. Faza zdrowienia przebiega zazwyczaj z nocnym poceniem i podwyższoną tem peraturą ciała.

W svtuacii ekstremalnej: 0 tamponada serca: ucisk w sercu spowodowana wzmożonym nagromadzeniem płynu. Prowadzi to do mechanicznego upośledzenia zwiotczenia mięśnia sercowego w rozkurczu: zastój przepływu krwi, w po­ łączeniu ze zmniejszeniem się pojemności, spadek ciśnienia tętniczego i przyspieszenie pulsu; • tamponada serca może w sytuacji ekstremalnej być zagrażająca życiu. 6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu W szczególnych okolicznościach dochodzi do nagromadzenia złogów wapnia. Przy nawracających konfliktach może dochodzić do otłuszczenia/obrośnięcia tkanką tłuszczową osierdzia, co na dłuższą metę powoduje zmniejszenie wydajności serca. 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu

230 9. Powrót do zdrowia Jeśli wydarzenie mija, często w okolicy osierdzia pozostają złogi wapnia. Sens biologiczny W fazie 3 w osierdziu dochodzi do rozmnożenia komórek, tak, aby móc przeciwdziałać i ode­ przeć atak. Zaangażowana część mózgu Po stronie prawej i lewej w środkowej części móżdżku. Połączenie między mózgiem i organem krzyżuje się.

Wsierdzie (śródbłonek) np. zastawki serca ~ czerwony 1. Zdrowie i naturalna funkcja wsierdzia oraz zastawek serca Mięsień sercowy pokryty jest śródbłonkiem (wsierdzie), z którego zbudowane są również zastawki serca. Dzięki temu, że wsierdzie jest bardzo gładkie umożliwia to przepływ krwi z niewielkim oporem. Dzięki temu wy­ dolność serca jest odpowiednia. 2. Treść konfliktu 2 Utrata własnej wartości w odniesieniu do serca lub niewystarczająca wydajność serca. Przykładowy konflikt:

=>

Pewna pacjentka cierpiała na nawracające omdlenia. Po badaniu otrzym ała inform ację, że przyczyna leży w sercu. Prze­ żyła to jako utratę własnej wartości odnośnie wydajności serca.

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Redukcja komórek, martwica wsierdzia lub zastawek serca. Możliwe objawy i diagnozy:

0 osłabienie wydajności serca; • wada zastawek serca. Dalszą przyczyną uszkodzenia zastawek serca jest uszkodzenie wywołane toksynami paciorkowców, np. po ropnym przebiegu zapalenia migdałków wywołanych paciorkowcami. Wtedy nie ma to związku z tym konflik­ tem. 4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Odbudowa komórek wsierdzia lub zastawek serca. Możliwe obiawy i diagnozy:

• zapalenie wsierdzia (endocarditis); 0 zapalenie zastawek serca; • niewydolność serca. 6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Wada zastawek serca jako skutek zapalenia zastawek serca. Ten rodzaj wady zastawek sercowych należy odróżnić od wady zastawkowej, która powstaje w wyniku wady wrodzonej, której przyczyny mogą tkwić w uszkodzeniach spowodowanych toksynami lub konfliktami przeżyty­ mi w trakcie ciąży. 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Próba wzmocnienia wsierdzia po fazie zdrowienia. Zaangażowana część mózgu Substancja biała mózgu.

231

Poprzecznie prążkowana muskulatura serca (mięsień sercowy komór serca) ~ czerwony 1. Zdrowie i naturalna funkcja mięśnia sercowego Serce jest zbudowane obok gładkiej muskulatury z muskulatury poprzecznie prążkowanej, która służy do transportowania i rytmicznego przepływu krwi. Siła mięśnia sercowego jest miarodajna i spełnia podstawową rolę dla utrzymania wydajności organizmu jako całości. Według dr. Hamera serce zostało obrócone w trakcie rozwoju ewolucyjnego. Dlatego też muskulatura prawej komory serca jest sterowana przez prawą stronę substancji białej mózgu, natomiast lewa strona serca sterowana jest przez przekaźnik z lewej strony substancji białej mózgu. W związku z tym serce stanowi wyjątek odnośnie krzyżowania się połączenia pomiędzy mózgiem i organem w substancji białej mózgu. 2. • • • •

Treść konfliktu 2 konflikt przeciążenia (często w związku z tym, że chciałoby się komuś pomóc, ale to się nie udaje); konflikt o treści - czuć się przeciążonym; konflikt ograniczonej wydajności; konflikt o treści - nie móc dać z siebie wystarczająco dużo, mieć zbyt mało siły, aby móc komuś pomóc (partnerowi/dzieciom/rodzicom) lub kogoś przekonać.

Konflikt ten występuje często w sytuacji związanej z chęcią pomocy komuś, kto nie mógł wykonać swojej pracy i chciałoby się tę pracę wykonać za niego, np. w sytuacji kiedy ktoś zachorował, stracił miejsce pracy lub jest dyskryminowany i krzywdzony. Przykłady konfliktów:

=> Partner pewnej pacjentki stracił swoje miejsce pracy. Pacjentka czuła się przeciążona w związku z tym, że sama ponosiła odpowiedzialność za finansowe utrzymanie rodziny. Kiedy po kilku miesiącach jej partner znowu znalazł dobrą pracę, jej konflikt wszedł w fazę rozwiązania. Sześć tygodni (kryzys zdrowienia) później m iała ona zaw ał mięśnia sercowego, z któ­ rego m ogła wyjść bez szwanku. => Pewien terapeuta przeżył konflikt przeciążenia, ponieważ nie czuł się na siłach, aby pom óc swojej chorej matce. => Partnerka pewnego pacjenta zachorowała, nie chciała jednakże przyjąć żadnej pom ocy od niego. Pacjent czuł się przecią­ żony tą sytuacją i przeżył w związku z tym konflikt. W fazie zdrowienia pojawiło się u niego zapalenie mięśnia sercowego, które wyleczył.

Lewa strona serca u osoby praworęcznej: • konflikt przeciążenia w odniesieniu do partnera (konflikt odnoszący się do partnera lub odczuwany po stronie partnera jako przeciążający). Prawa strona serca u mężczyzny lub kobiety praworęcznej: • konflikt przeciążenia odnośnie matki lub dziecka (konflikt związany z odczuciem przeciążenia względem matki lub dziecka lub po stronie matka/dziecko). U mężczyzny i kobiety leworęcznej odbywa sie to odwrotnie odnośnie przyporządkowania osób. 3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu • ubytek komórek mięśnia sercowego; • martwica mięśnia sercowego, która zauważana jest dopiero w fazie zdrowienia (po stronie zewnętrznej, w środku lub na wewnętrznej stronie mięśnia sercowego). Możliwa jest również martwica przechodząca przez wszystkie warstwy mięśnia sercowego). Możliwe obiawy i diagnozy:

• w fazie 3 nie są odczuwane żadne symptomy; • osłabienie wydajności serca, osłabienie ogólnej wydajności. Kiedy prawa komora serca jest dotknięta, może dochodzić do podwyższenia ciśnienia krwi. Jest to spo­ wodowane/uwarunkowane przez spiętrzenie krwi w systemie żył i co za tym idzie w systemie tętniczym. Może to prowadzić do gromadzenia się wody w nogach (obrzęki nóg). Jeśli dotknięta jest lewa komora serca, może dojść do obniżenia ciśnienia krwi (niskie ciśnienie krwi), po­ nieważ wtedy system tętniczy nie jest w stanie zapewnić wystarczającej ilości krwi. Może to prowadzić do po­ wstawania złogów wody w płucach (obrzęk płucny). Nekrozy mięśnia sercowego często idzie w parze z nekrozą przepony, która w kryzysie zdrowienia może po­ wodować bezdech (apnoe). Nekroza mięśnia sercowego (ubytek komórek muskulatury serca) powodowana jest w większości przypad­ ków konfliktem a nie zaburzeniami ukrwienia spowodowanymi zwężeniem tętnic wieńcowych.

232 4. Całkowite lub częściowe rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - wagotoniczna reakcja organu Rozmnożenie komórek w miejscu wcześniej powstałej nekrozy mięśnia sercowego. Odbudowa wcześniej zmartwiałej muskulatury poprzecznie prążkowanej z przerostem mięśni serca (hypertrophia). Może tutaj dojść do jednoczesnego obrzęku lub ew. zwiotczenia muskulatury serca. Powoduje to osłabienie skurczy serca (w szczególnych okolicznościach wzrost ciśnienia krwi). Możliwe obiawy i diaanozv:

a) myocarditis (zapalenie mięśnia sercowego, obrzęk muskulatury serca; b) rozmnożenie komórek może być diagnozowane w niektórych przypadkach jako mięsak serca lub kardiomiopatia lub powiększenie mięśnia sercowego; c) faza 5 zawał mięśnia sercowego (zobacz faza 6) (nie ma jeszcze definicji mówiącej o charakterystycznych objawach w tym przypadku). 6. Kryzys zdrowienia c) zawał mięśnia sercowego epileptyczny atak skurczowy - mięśnia sercowego. W szczególnych przypadkach komórki mięśnia sercowego niszczeją, co prowadzi do wzrostu CKMB. Nie występują tutaj zamknięte naczynia wieńcowe! Przyczyną tego nie są zatem zamknięte naczynia wieńcowe (ew. równocześnie). Możliwe symptomy i diagnozy:

• uczucie wyniszczenia, skurczowy ból; • zaburzenia rytmu serca: tachykardia, drżenie serca... Prawa komora serca: Podwyższenie ciśnienia krwi w krwioobiegu tętniczym (zobacz faza 3), krótki, płytki oddech. Lewa komora serca: Spadek ciśnienia krwi w krwioobiegu tętniczym (zobacz faza 3), zimne kończyny (ręce/stopy). Może dojść do bezdechu za pośrednictwem zaangażowanej przepony (skurcz przepony) (apnoe). 7. • • •

Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna faza organu powolna regeneracja po zawale mięśnia sercowego; możliwa niewydolność serca; tętniak ścian serca możliwy po zawale serca. W szczególnych okolicznościach z powodu podwyższonego ciśnienia tętniczego w obszarze zmienionej muskulatury komór serca.

Konflikt ten może prowadzić do powstawania „serca sportowca", które powstaje po wielu konfliktach prze­ ciążenia serca przy uprawianiu sportu. 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Po zakończeniu programu może pozostawać blizna pozawałowa. Przy częstszych nawrotach konfliktów może spowodować to osłabienie przewodzenia bodźców serca. Sens biologiczny Poprzez produkcję komórek w fazie zdrowienia organizm próbuje wzmocnić mięśnie, tak, aby lepiej przy­ gotować się do dalszej pracy. Zaangażowana część mózgu a) w lewej i prawej substancji białej mózgu: lewa strona mózgu dla lewego mięśnia sercowego, prawa strona mózgu dla prawego mięśnia sercowe­ go (wyjątek, z powodu ewolucyjnie uwarunkowanego embrionalnego obrotu serca nie krzyżuje się!!!); b) przekaźnik mięśnia sercowego reaguje często w motorycznym ośrodku kory mózgowej i powoduje para­ liż w fazie 3 i 6 (kryzys zdrowienia).

233

Tętnica wieńcowa (błona wewnętrzna) ~ żółty 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja wewnętrznych ścianek tętnic wieńcowych (intim a)

Doprowadzają krew tętniczą zawierającą tlen do mięśni serca. Tętnice wieńcowe serca są tak zwanymi pochodnymi łuków skrzelowych i wyposażone we wrażliwość czuciową mózgu. Przebieg wrażliwości według schematu skóry wewnętrznej. Wyścielone są błoną śluzową nabłonka płaskiego 2. Treść konfliktu 2męski konflikt utraty rewiru: konflikt rewirowy (utrata całego rewiru lub jakiejś zawartości rewiru) (dotyczy praworęcznego mężczyzny i jako 2 konflikt leworęcznego mężczyzny oraz praworęcznej kobiety).

• żeński konflikt utraty rewiru: (dotyczy tylko leworęcznej kobiety). Przykłady: zobacz naczynia wieńcowe serca. Co to jest rewir? Miejsce pracy i obszar zadań, np. zawodowo lub w czasie wolnym. Rodzina: partnerka i dzieci. Obszary, w których ma się coś do powiedzenia, z którymi człowiek się identyfikuje, w których jest szefem. Seksualność (wszystkie sytuacje, które m ają związek z seksualnością, m ogą być seksualnym konfliktem rewirowym) Miejsca: dom, pokój, podwórko, działka, stół ... Konflikt rewirowy może mieć charakter zawodowy, rodzinny oraz seksualny. Pomysły na treści konfliktów dotyczących konfliktu rewirowego:

• • • • • • ° •

kobieta rozstaje się z mężczyzną (ma innego kochanka), zwolnienie z pracy, w miejscu pracy, ktoś stawia nowego przełożonego „p o d nos", lekarz w pewnej wsi był jedynym lekarzem, nagle osiedla się dodatkowo 2 nowych lekarzy. Zależnie od typu - konflikt ten może być odczuwany również jako lęk egzystencjalny, ktoś chce przeprowadzić się do miasta, ale z pow odu powstałych okoliczności musi dalej mieszkać na wsi, pewien mężczyzna odchodzi na emeryturę i nie m a nic do powiedzenia w dom u przy żonie, brakuje m u obowiązków, które w jego odczuciu są traktowane jako rewir, pewien m łodzieniec został wyrzucony z dom u rodzinnego i przeżywa to jako konflikt rewirowy, pewien m łody mężczyzna dostaje „k o sza " od dziewczyny, która mu się podoba.

U dzieci:

• • • • •

m atka wymyka się synowi z rewiru (w szczególnych okolicznościach również konflikt rozłąki), kłótnia z bratem, którego się traci lub którem u jest się podporządkowanym, dziecku zabrano jego dziecięcy pokój, ponieważ pojawi się młodsze rodzeństwo, najlepszy przyjaciel m a teraz innego przyjaciela, ponieważ po sąsiedzku wprowadził się nowy kolega do zabawy, zapracowana m atka robi swojemu dziecku wyrzuty: jeśli będziesz nadal taki nieznośny, pójdziesz do internatu albo do sie­ rocińca. (ew. lęk o rewir lub złość o rewir).

Dalsze możliwości definiowania konfliktów rewirowych: konflikt związany z lękiem o konkurencję, utrata znaczenia (np. poprzez demonstrację siły strony przeciwnej). 3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu

Ubytek komórek naczyń wieńcowych serca (ścianki wewnętrzne), przez to owrzodzenie naczyń wieńcowych serca i zwiększony przepływ krwi. Dzięki temu wydolność serca wzrasta, a co za tym idzie wydolność całego organizmu. Możliwe objawy i diagnozy: • zależnie od nasilenia konfliktu, w szczególnych warunkach, uczucie braku miejsca w klatce piersiowej (stenokardia) (angina pectoris), kłucie w okolicy serca (spowodowane wrażliwością naczyń); 0 zaburzenia rytmu: spowolniony rytm serca/tętno spoczynkowe (bradykardia), zaburzenie rytmu serca, arytmia, dodatkowy skurcz serca. W przypadku konfliktu rewirowego o treści seksualnej oprócz naczyń wieńcowych dotknięta jest też poten­ cja mężczyzny, zaburzenia potencji. W zależności od intensywności konfliktu pojawiać się mogą zaburzenia erekcji, przedwczesny wytrysk nasienia, inne zaburzenia potencji.

234 Pozostałe: Osobnik płci męskiej przy powstaniu konfliktu utraty rewiru staje się homoseksualny (konfliktowo). Wilk w stadzie nie może kopulować z wilczycą. Przechodzi do pozycji podporządkowanej i przejmuje inne zadania w stadzie. 4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5 . Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu

Regeneracja komórek w miejscu wcześniejszego owrzodzenia oraz obrzęk wewnętrznych ścianek naczyń wieńcowych Możliwe obiawy i diagnozy:

• zwężenie (stenoza) naczyń wieńcowych; • w celu odbudowy komórek potrzebny jest cholesterol. Z tego powodu rośnie poziom cholesterolu we krwi; 9 organizm może wytworzyć tzw. krążenie uboczne wokół zwężonego naczynia. Dzięki temu zaopatrzenie w krew pozostaje na właściwym poziomie. W pierwszej części fazy zdrowienia przebiega to zazwyczaj bezboleśnie.

6 . Kryzys zdrowienia Zawał serca, zawał tętnic wieńcowych (zazwyczaj zawał lewej strony serca) zazwyczaj 2-6 tygodni po roz­ wiązaniu konfliktu połączone z zawrotami, ból głowy, zaburzenia równowagi, ... Zawał serca zauważany jest zazwyczaj w sytuacjach, kiedy konflikt utrzymywał się dłużej niż 3-4 miesiące. Według dotychczasowego stanu wiedzy główną przyczyną zawału serca jest nagromadzenie złogów wody (obrzęk) wokół oraz w przekaźniku mózgu naczyń wieńcowych (okołowyspowo). Poprzez sterowanie mózgu dochodzi do zaburzeń rytmu serca (arytmia komór o zwolnionym rytmie, bradykardia, arytmia zatokowa, w szczególnych okolicznościach aż do zatrzymania czynności serca). Podczas kryzysu występuje maksymalna sym paty koto nia z silnymi bólami. Istotną oznaką w tym wypadku jest też nieobecność/absencja. W tej sytuacji dochodzi w wielu przypadkach do śmierci pozornej, towarzyszą temu 3-4 uderzenia serca na minutę i płytki oddech. Po kryzysie zdrowienia częstotliwość pracy komór normalizuje się. Muskulatura naczyń wieńcowych często reaguje równocześnie i powoduje w fazie zdrowienia toniczno-kloniczne skurcze (atak). Uwogg: w przypadku syndromu cewki zbiorczej nerek: wzmożone gromadzenie się wody, co stwarza nie­

bezpieczeństwo, że powiększy się obrzęk w mózgu. Im dłużej trwał konflikt i im bardziej był on intensywny, tym większe ryzyko śmierci w wyniku zawału serca. W konstelacji kory mózgowej, kiedy jednocześnie istnieje więcej konfliktów, masa konfliktowa nie gromadzi się, a zawał serca przebiega łagodniej, z objawami o niewielkim nasileniu i łatwiej go przetrwać. Rozróżnienie zawału naczyń wieńcowych od zawału mięśnia sercowego: Zawał mięśnia sercowego ze skurczami muskulatury poprzecznie prążkowanej oraz martwicą mięśni jest procesem niezależnym: inny przekaźnik w istocie białej mózgu jest tym dotknięty i związany jest z tym inny kon­ flikt (konflikt przeciążenia). Możliwe jest, że w momencie zdarzenia dochodzi do równoczesnej reakcji i powstania konfliktu rewirowego w połączeniu z konfliktem przeciążenia, tak, że w momencie zawału serca dotknięte są obie tkanki. 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu

W szczególnych okolicznościach niewydolność serca i jako efekt tego zmiany w sercu. Zabliźnienie naczyń wieńcowych. Prowadzi do wzmożonej choroby angina pectoris przy nawracających konfliktach. 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu

9 . Powrót d© zdrowi© Sens biologiczny

Poprzez ubytek komórek w fazie 3 naczynia wieńcowe serca rozszerzają się. Dzięki temu serce jest mocniej ukrwione, co powoduje większą wydolność organizmu. Zaangażowana część mózgu

Kora mózgowa po stronie prawej w obszarze wyspy.

235

Żyły wieńcowe serca (żyły wieńcowe ścianki wewnętrzne) ~ iółty 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja żył wieńcowych serca Żyły wieńcowe serca doprowadzają krew żylną serca do prawej komory serca. Stamtąd płynie ona poprzez arterie płucne do płuc, gdzie zaopatrywana jest w tlen. Przebieg wrażliwości: Według schematu skóry wewnętrznej. 2. Treść konfliktu 2 Żeński konflikt rewirowy: (dotyczy praworęcznej kobiety, leworęcznej kobiety oraz praworęcznego mężczyzny jako 2 konflikt) żeński konflikt rewirowy może mieć charakter zawodowy, rodzinny lub seksualny. Męski konflikt rewirowy (dotyczy leworęcznego mężczyzny) (Więcej na tem at męskiego konfliktu rewirowego w naczyniach wieńcowych serca!!!). Żeńskie konflikty rewirowe (zawodowe, rodzinne, nieseksuolne) f Wszystkie „klasyczne" obowiązki kobiece: • konflikty rewirowe odnoszące się do żeńskiego zawodu lub w odniesieniu do dzieci, kuchni, domu ... Żeńskie seksuglne konflikty rewirowe W przypadku seksualnych żeńskich konfliktów rewirowych szyjka macicy reaguje jednocześnie ubytkiem ko­ mórek. W takiej sytuacji dwa organy są dotknięte jednocześnie. Dalsze definicje konfliktów: • biologiczno-seksualny konflikt frustracji; • konflikt seksualny; • seksualny konflikt rozłąki; • konflikt związany z brakiem współżycia płciowego; • konflikt związany z odbyciem stosunku wbrew własnej woli (napastowanie, wykorzystywanie, gwałt, wy­ muszenie). Koncepcje dotyczące treści ko n fliktu : • mężczyzna opuszcza swoją żonę (ew. z powodu innej kobiety), • rozłąka w związku, 0 pierwszy stosunek płciowy lub stosunek płciowy, który ogólnie jest nieprzyjemny lub przeżywany jest boleśnie (niechciane praktyki seksualne), • kobieta krytykowana jest z powodu sposobu okazywania swojej seksualności, 8 nie móc kopulować (mężczyzna odm awia stosunku płciowego), • być zagadniętą w sposób seksualnie napastliwy, 0 niewierność, seksualna zdrada ze strony partnera (ew. kiedy mężczyzna sam się zaspokaja), • nieprzyjemne badanie ginekologiczne u lekarza, • operacje w obszarze genitalnym , • ew. poród może być odczuwany przez matkę jako seksualny konflikt rewirowy: np. w przypadku niechcianego nacięcia krocza (lekarz pracuje w obszarze genitalnym kobiety), 0 współodczuwanie gw ałtu lub napastowania seksualnego przeżytego przez inną kobietę (ew. w film ie lub ze słyszenia!!!), • mężczyzna reaguje negatywnie na wiadom ość o ciąży partnerki. Przykładowe konflikty: => Pewien m łody praworęczny mężczyzna słyszy od swojej schorowanej i znajdującej się w depresji matki, że była ona w dzie­ ciństwie wykorzystywana seksualnie. Bardzo go to przygnębia i pojawiają się u niego skłonności do depresji. Niewątpliwie on sam przeżył to jako konflikt seksualny. Seksualne konflikty dziecka nienarodzonego w czasie trw ania ciąży: 8 Seksualność rodziców w czasie ciąży, którą dziecko nieświadomie przeżywa i odbiera jako zagrożenie. Seksualne ko n flikty w wieku dziecięcym • dziecko urodziło się jako dziewczynka, pom im o, że m iał być to chłopiec, • rodzice dają dziecku do zrozumienia, że chcieli mieć dziecko innej płci, • zabawy w doktora, podczas których dziecko jest odsłaniane lub dotykane w miejscach intymnych w sposób nieprzyjemny, • pom iar tem peratury w odbycie, • płukania, wlewy przeżywane jako nieprzyjemne, • oglądanie film ów oraz czasopism erotycznych, • widok ekshibicjonisty, • odbieranie odgłosów lub w idok rodziców uprawiających seks, • rodzice kłócący się na te m a t seksualności, • ojciec zaskakuje swoją 1 1-letnią córkę przy masturbacji w wannie, co dla niej jest bardzo krępujące i przykre,

236 • • • •

seksualna „e d u ka cja " dziecka, która jest niedostosowana do potrzeb dziecka, zbyt wcześnie się odbywa, od­ bywa się w sposób niedelikatny, kiedy w czasie dojrzewania piersi powiększają się, a m łoda dziewczyna jest przez to wartościowana lub jest to tem atem kpin, starsza siostra prowadza się ze starszymi mężczyznami i jest nazywana lafiryndą lub dziwką, pewna pacjentka przeżyła po śmierci ojca, z którym spała w łóżku małżeńskim, seksualny konflikt rewirowy. Ojciec był jedyną osobą, z którą była blisko związana.

Seksualne konflikty 5-latka W wieku około 5 lat dzieci zakochują się zazwyczaj w jednym ze swoich rodziców i chcą ożenić się z m am ą lub wyjść za mąż za tatę, co należy do norm alnego procesu rozwojowego. Może tu ta j dojść do przeżycia odrzucenia, jeśli rodzic nie odwzajemni miłości dziecka. Dzieci przeżywają to jako seksualny konflikt rewirowy, kiedy widzą czułość rodziców wobec siebie. Z kolei to zaangażowanie i miłość dziecka jest często niezrozumiana i seksualnie wykorzystywana, co w kolejnym etapie prowadzi do powstawania konfliktów seksualnych u dzieci.

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu W fazie stresu dochodzi od przyrostu komórek, owrzodzenia żył wieńcowych serca. Możliwe objawy i diagnozy:

• zazwyczaj występuje angina pectoris (choroba wieńcowa, stenokardia: uczucie ucisku lub ból w obrębie klatki piersiowej). Nasilenie angina pectoris jest proporcjonalne do intensywności konfliktu, zazwyczaj jest jednak mniejsze niż przy naczyniach wieńcowych serca, ponieważ ciśnienie w małym obiegu (krąże­ nie płucne) jest znacznie mniejsze niż w krwioobiegu całego ciała; • w szczególnych warunkach dochodzi do lekkiego przyspieszenia tętna (tachykardia); • angina pectoris występuje zazwyczaj przy naczyniach wieńcowych serca, jednakże możliwa jest również w przypadku żył wieńcowych serca. 4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu W fazie regeneracji dochodzi do wypełnienia ubytku spowodowanego owrzodzeniem poprzez nadbudowę komórek. Odbudowa błony śluzowej. Dochodzi do obrzęku żył wieńcowych serca - błony śluzowej ścianek we­ wnętrznych. Możliwe obiawy i diggnozy:

• w fazie 5 brak jest jeszcze objawów organicznych (zmniejszenie czucia - niedoczulica); • w szczególnych warunkach znikają dolegliwości sercowe, które powstały zależnie od intensywności kon­ fliktu w fazie aktywnej; • występują ogólne objawy fazy rozwiązania konfliktu; • powstawanie skrzepów. 6. Kryzys zdrowienia Osłabienie prawej komory serca o ostrym przebiegu (również diagnoza zawału serca). W obszarach żył wieńcowych serca, w których owrzodzenie zostało wypełnione w fazie zdrowienia, mogą od­ dzielać się skrzepy, które blokują pojedyncze odgałęzienia w tętnicach płucnych, co może powodować zator płuc. Objawy: tachykardia, arytm ia częstoskurczowa, w szczególnych warunkach m igotanie kom ór sercowych, drżenie, uczucie wyniszczenia, brak tchu, centralizacja, kołatanie serca aż do szyi, śmiertelny ból połączony z lękiem przed śmier­ cią, brak tchu, utrata świadomości (nieobecność).

7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Zmęczenie, wycieńczenie, potrzeba spokoju, ustąpienie dolegliwości. 8. Zakończenie zmian spowodowanych konfliktem 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Sens biologiczny leży w fazie 3, kiedy dochodzi do owrzodzenia, a co za tym idzie rozszerzenia żył wieńco­ wych serca, dzięki czemu zwiększa się przepływ krwi. Powoduje to zwiększenie wydajności serca, tak, aby mieć więcej siły na walkę o rewir oraz polepszyć swoją wydajność seksualną. Zaangażowana część mózgu Kora mózgowa po stronie lewej w obszarze wyspowym. Pozostałe uwagi: Kryzys zdrowienia w konstelacji przebiega łagodniej i nie jest tak zagrażający życiu. U większości ludzi wy­ stępuje konstelacja!!!

237

KR TAŃ I S T R U N Y G ŁO S O W E

nervus laryngeus recurrens zielony

krtań, struny głosowe i nagłośnia (błona śluzowa) żółty ko n flikt zw iązany z przeżyciem przerażenia (sensoryczny) utrata g ło su / niem ożność w ypowiedzi lub śpiew ania

(o d gałęzienie nerw u nervus vagus) k o n flik t zw iązany z przeżyciem strachu (m otorycznie); k o n flik t utra ty głosu, w ypow iedzenia się, śpiewu

(PRK, PRM, LRK) k o n flik t lęku o rew ir (m otoryczny)

(LRM) (k -/k + )

(PRK, PRM, LRK) k o n flik t lęku o rew ir (sensorycznie)

(LRM) (k -/k + )

błona śluzowa strun głosowych żółty ko n flikt zw iązany z przeżyciem przera­ żenia (sensoryczny) utrata głosu/niem ożność w ypowiedzi lub śpiewania

chrząstka tarczowata czerw ony u trata w łasnej w artości w odniesieniu do krtani; k o n flik t niew ystarczająco o sła n ia ć k rta ń / stabilizow ać (k -/k + )

(PRK, PRM, LRK) k o n flik t lęku o rew ir (sensoryczny)

(LRM) (k -/k + )

mięśnie strun głosowych czerw ony (m usculus vocalis) utrata w łasnej w artości w odniesieniu do fu n kcji strun głosow ych/głosu (k -/k + )

tkanka łączna strun głosowych (la m in a propria) czerw ony k o n flik t zw iązany z przeciążeniem głosu; k o n flik t zw iązany z krzykiem (k -/k + )

chrząstka nalewkowata czerw ony u trata w łasnej w artości w odniesieniu do fu n k c ji strun głosowych ( k - /k + )

238

Tkanka łączna strun głosowych (lamina propria) ~ czerwony 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja tkanki łqcznej strun głosowych Tkanka strun głosowych składa się z trzech warstw: 1. warstwa zewnętrzna składająca się z luźnej tkanki łącznej: bardzo gładka, elastyczna i giętka (przestrzeń Reinkego: tutaj może gromadzić się woda); 2. środkowa część składająca się z elastycznych włókien; 3. głęboka, wewnętrzna warstwa składająca się z włókien kolagenowych. Każda z tych warstw posiada różne właściwości mechaniczne i może dzięki temu wywoływać różnego ro­ dzaju drgania. Są one ruchome względem siebie i przez to nazywane są podnabłonkową warstwą przesuwają­ cą się. Warstwy działają jak „strefa ściskania" w sytuacji silnego obciążenia. 2. Treść konfliktu 2 Konflikt związany z przeciążeniem głosu lub wiezadeł głosowych (np. nadmierne obciążenie) • konflikt związany z krzykiem: musieć zbyt głośno krzyczeć lub chcieć krzyczeć; • konflikt o treści - nie móc czegoś przeforsować nawet krzycząc; • konflikt - nie móc się przebić werbalnie (być zrozumianym) i z tego powodu musieć krzyczeć; • konflikt ten powstaje ew. również, kiedy słyszy się kogoś głośno krzyczącego, • często w sytuacjach kłótni, w której nagle ktoś głośno krzyknie (dziecko widzi/słyszy kłótnię rodziców); • konflikt nie móc wystarczająco dobrze mówić, rozmawiać, rozbrzmiewać; • konflikt o treści - nie móc wystarczająco dobrze śpiewać (niewystarczająco, niezbyt wysoko, niewystar­ czająco głośno...). Przykładowy kon flikt: => Pewna uczennica m usiała śpiewać na forum na lekcji muzyki. Pomimo, że nie potrafiła zaśpiewać wysokich tonów, nauczy­ ciel zm usił jq aby śpiewała dalej i przy tym jej głos odm ów ił współpracy.

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Redukcja komórek tkanki łącznej strun głosowych. Możliwe obiawy i diagnozy:utrata głosu; (to również ma sens biologiczny - zatrzymanie przeciążenia więzadeł głosowych).

4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Budowa komórek tkanki łącznej więzadeł głosowych. Możliwe formy wystepowanig objgwów orgz diggnoz (w zależności od okoliczności towarzyszących):

• 0 0 0

guzek głosowy (nazywany również „guzkiem śpiewaczym"); obrzęk przestrzeni Reinkego; ewentualnie torbiele strun głosowych; polipy strun głosowych.

6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych konfliktem 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Poprzez nadbudowę komórek w fazie zdrowienia struny głosowe wzmacniają się, aby podołać wysokim ob­ ciążeniom, które mogą pojawić się w przyszłości. Zaangażowana część mózgu Substancja biała mózgu.

239

Krtań, struny głosowe, nagłośnia (błona śluzowa) ~ żółty 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja błony śluzowej krtani i strun głosowych Krtań (larynx) tworzy przejście pomiędzy gardłem i tchawicą. Składa się z chrząstek, mięśni, strun głoso­ wych i jest wyścielona warstwą błony śluzowej zbudowanej z nabłonka płaskiego wielowarstwowego. Krtań, a w szczególności struny głosowe biorą znaczący udział w wydawaniu głosu (fonacja), więc są od­ powiedzialne za mowę. Nagłośnia zamyka krtań przy połykaniu, tak, aby pożywienie nie dostało się do krtani. W momencie przeżycia lękowego/przerażenia oddychamy szybko i głęboko, a otwarcie i rozszerzenie krtani umożliwia to. Przebieg wrażliwości:

Zgodnie z zewnętrznym schematem skóry. 2. Treść konfliktu 2 Konflikt związany z przerażeniem (sensoryczny): Koncepcje treści konfliktów: • nieoczekiwane niebezpieczeństwo, • przy głośnych dźwiękach: małe dziecko bawi się sprzętem muzycznym i nagle podgłaśnia głośniki na cały regulator, • często w sytuacjach konfliktowych, w których ktoś nagle krzyczy (dziecko widzi/słyszy kłótnię rodziców). Przykładowe konflikty:

=> Dziewczynka jest przerażona, ponieważ koleżanki wypchnęły jq na ulicę. => M atka dowiaduje się, że jej córka zginęła w wypadku na autostradzie. => Pewien mężczyzna jest przerażony, gdy nagle do łazienki, gdzie bierze prysznic wchodzi policja z nakazem rewizji.

lub: Konflikt utraty głosu: (dotyczy praworęcznej kobiety i jako 2 konflikt praworęcznego mężczyzny i leworęcznej kobiety). Koncepcje treści konfliktów: • w mom encie kiedy pojawia się przerażenie, nie wiadom o co powinno się powiedzieć, • konflikt o treści - nie móc przebić się werbalnie, • konflikt o treści nie móc wypowiedzieć się w sposób zrozum iały (ew. nie być zrozumianym).

Dalsze opisy konfliktów (dotyczące przede wszystkim strun głosowych): • konflikt utroty głosu; 0 konflikt o treści - nie móc lub nie mieć przyzwolenia aby mówić, rozmawiać, wybrzmieć lub zaśpiewać; • konflikt o treści - nie móc śpiewać lub nie mieć przyzwolenia na śpiew (niezbyt dobrze, zbyt nisko, zbyt cicho...); • konflikt związany z krzykiem: nie móc krzyczeć, nie chcieć krzyczeć, musieć zbyt głośno krzyczeć. Konflikt ten należy do żeńskich obszarów rewirowych umiejscowionych po lewej stronie mózgu; lub konflikt leku o rewir: (dotyczy leworęcznego mężczyzny) Dalsze rozważanie na tem at lęku o rewir znajdują się w rozdziale poświęconym błonie śluzowej oskrzeli. Dolsze koncepcje (przede wszystkim dotyczą nogłośni):

• •

konflikt związany z zakrztuszeniem; konflikt związany z połknięciem.

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Redukcja komórek błony śluzowej krtani lub/i strun głosowych (nabłonek płaski wielowarstwowy - błona śluzowa). Możliwe objawy i diagnozy (w zależności od okoliczności towarzyszących):

• z powodu niedoczulicy (otępienia) w fazie tej nie odczuwa się bólu. • zmieniony głos, chrząkanie, możliwe wystąpienie kaszlu odruchowego spowodowanego podrażnieniem, oszczędzanie głosu. • w przypadku niewielkiej masy konfliktowej objawy nie są zauważalne. Jeśli zgromadzona jest większa masa konfliktowa może dojść do całkowitej utraty głosu, trudności w doborze słów, zapominanie słów. Konstelacja: Możliwym następstwem może być pojawienie się autyzmu w kom binacji z innymi konfliktam i po prawej stronie mózgu. Jeśli konflikt ten pojawia się w okresie niemowlęctwa lub wieku wczesnodziecięcym, umiejętność mowy pojawia się z pewnym opóźnieniem.

240 4. Częściowe lub całkowite rozwiqzanie konfliktu 5. Faza A - rozwiqzanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Odbudowa komórek błony śluzowej krtani lub błony śluzowej strun głosowych.

Możliwości i formy występowania objawów i diagnoz (w powiązaniu z okolicznościami towarzyszącymi): a) zapalenie krtani: chrypka, zmiana głosu aż do bezgłosu, nadwrażliwość (nadwrażliwość na bodźce), ew. bóle i świąd terapia: dbałość o głos! i inhalacje;

b) pseudokrup (laryngitis subglottica): suchy, szczekający kaszel, chrypka, świst krtaniowy (świszczący oddech). Pseudokrup należy odróżnić od błonicy (dyfteryt), której towarzyszy obłożenie gardła (dyfteryt migdałków, gardła, nosa);

c) epiglottitis: gorączka, bóle gardła, „kluskow aty" głos, duszności, świszczący oddech, trudności w przełykaniu;

d) polipy strun głosowych są nadmiernym rozrostem fazy zdrowienia (zrogowaciały nabłonek płaski strun głosowych); e) guz krtani (nabłonek płaski), nowotwór złośliwy krtani (przy dużej masie konfliktowej), rak krtani; f) brodawczak (narośl na skórze i błonie śluzowej (z atypią lub bez atypii komórkowej) przy częstych na­ wrotach konfliktów!!!; g) torbiel (ew. poprzez zamknięcie przewodu wyprowadzającego gruczołu śluzowego (torbiel retencyjna) h) ziarniniak (granuloma) ; i) krztusiec (w szczególnych okolicznościach zajęcie oskrzeli, muskulatury dróg oddechowych i innych są­ siadujących tkanek). 6. Kryzys zdrowienia Sensoryczny kryzys zdrowienia z pojawiającymi się stanami nieobecności. W szczególnych warunkach pojawia się jednocześnie kryzys zdrowienia, w którym bierze udział muskulatu­ ra krtani, co może powodować napady skurczowe muskulatury krtani. 7. Faza B - rozwiqzanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych konfliktem 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Poprzez odbudowę komórek w fazie 3 możliwy jest zwiększony przepływ powietrza przez krtań. Przy reakcji żeńskiej (strach z przerażeniem) pojawia się utrata głosu, tak, aby „samiczka" mogła komuni­ kować się jedynie szeptem i nie być słyszalną dla napastnika. W przypadku reakcji męskiej (lęk o rewir) możliwe jest zaczerpnięcie większej ilości powietrza, aby móc le­ piej zmierzyć się z rywalem. Zaangażowana część mózgu Kora mózgowa frontalno-bocznie po stronie lewej (w centrum mowy: centrum Brocca). Pozostałe przemyślenia: Przy tym konflikcie zaangażowana jest muskulatura krtani (motoryczny konflikt związany z przerażeniem).

Nervus laryngeus (unerwienie muskulatury krtani) ~ zielony 1. Zdrowie i naturalna funkcja nervus laryngeus recurrens Nervus laryngeus recurrens unerwia wszystkie mięśnie krtani, z wyjątkiem muskulus cricothyreoideus. Mięśnie krtani (musculi lamryngis) mają zróżnicowany wpływ na struny głosowe oraz otwieranie i zamy­ kanie się szpary głośni. Za pomocą tego procesu kontrolowany jest przepływ powietrza z płuc na zewnątrz i z zewnątrz do płuc. W stanie odprężenia mięśni krtani, szpara głośni jest szeroko otwarta, tak, że wdychane powietrze może swobodnie przepływać. Struny głosowe biorą udział w powstawaniu głosu i umożliwiają wyda­ wanie głosu.

241 2. Treść konfliktu 2 Konflikt strachu z przerażenia (motorycznie) lub Konflikt utraty głosu (dotyczy kobiety praworęcznej i jako 2 konflikt praworęcznego mężczyzny oraz leworęcznej kobiety) konflikt o treści - ktoś „wchodzi w słowo" lub nie pozwolg dojść do głosu. Przykładowe konflikty i ich opisy:

konflikt - lęk z przerażenia: • Przy nieoczekiwanym niebezpieczeństwie. • Często w sytuacjach kłótni, w których ktoś nagle głośno krzyknie (dziecko widzi kłótnię rodziców). • Dziewczynka odczuwa przerażenie, ponieważ została pchnięta przez swoje przyjaciółki na ulicę. Konflikt utraty głosu: => Rodzice traktują swojego syna wciąż jako niedojrzałego. Nieustannie wchodzą mu w słowo i odpowiadają za niego. => W sytuacji przerażenia nie wiadomo, co powinno się powiedzieć.

lub konflikt lęku o rewir (dotyczy leworęcznego mężczyzny). Dalsze opisy i przykłady zobacz: błona śluzowa krtani (strach z przerażenia) i błona śluzowa oskrzeli (lęk o rewir).

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu • paraliż nerwu recurrens, paraliż motoryczny (rozluźnienie) muskulatura krtani; • ew. nekrozy muskulatury krtani.

Możliwe objawy i diagnozy (w zależności od okoliczności towarzyszących): •

objawy paraliżu w okolicznościach szczególnych diagnozowane są również w przypadku udarów (apo­ pleksja); • trudności w doborze słownictwa, w szczególnych okolicznościach jąkanie się. 4. Częściowe lub całkowite rozwiqzanie konfliktu 5. Faza A - rozwiqzanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Unerwienie mięśni krtani przez nervus laryngeus recurrens powraca powoli do normy. 6. Kryzys zdrowienia W czasie sympatykotonicznego kryzysu zdrowienia dochodzi do krótkotrwałego skurczu krtani. Powoduje to trudności we wdychaniu powietrza, przedłuża wdech, co może prowadzić do zadyszki, wde­ chowy skurcz szpary głośni (vocal cord dysfunction). Objawy: duszność często po napadach kaszlu.

Astma krtaniowa (tak zwana astma laryngeale). Przypadek szczególny: Status asthmaticus powstaje, kiedy muskulatura krtani oraz muskulatura oskrzeli znajdują się jednocześnie w trakcie zdrowienia (konstelacja epileptyczna mięśni krtani i oskrzeli z podwójnym atakiem skurczowym). 7. Faza B - rozwiqzanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych konfliktem 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Rozszerzenie krtani spowodowane paraliżem (rozluźnienie) mięśni w przypadku przerażenia. W takiej chwili może dostać się więcej powietrza do płuc. Zaangażowana część mózgu Motoryczne centrum kory mózgowej frontalnie z boku po stronie lewej.

242

WĄTROBA Drogi żółciowe, pęcherzyk żółciowy

komórki gruczołów wątroby niebieski (tkanka funkcyjna wątroby, miąższ wątroby) konflikt o treści - zagłodzić się (o siebie lub inne osoby) ew. z aspektami zagrożenia egzystencji (PM k+/k-)

drogi żółciowo-wątrobowe (wewnątrzwątrobowe) konflikt złości o rewir (PRM, PRK, LRM) lub żeński konflikt identyfikacji (LRK) (KM k-/k+) drogi żółciowe (zewnątrzwątrobowe) żółty przewód pęcherzykowy przewód żółciowy wspólny konflikt złości o rewir (PRM, PRK, LRM) lub żeński konflikt identyfikacji (LRK) (KM k-/k+) pęcherz żółciowy żółty konflikt złości o rewir (PRM, PRK, LRM) lub żeński konflikt identyfikacji (LRK) (KM k-/k+)

Tkanki nie zaznaczone na ilustracji: Tkanka tłuszczowa i łaczna wątroby czerwony: (dokładniejsze dane zobacz tłuszcz i tkanka łączna ogólnie) Utrata własnej wartości, która dotyczy wątroby: (SB k-/k+). Np. diagnozy: „ wyniki wątrobowe nie sq w porządku" lub „Jeśli nadal będziesz tak pić, zniszczysz sobie wątrobę!".

243

Tkanka gruczołowa wqtroby - tkanka komórek wątroby (miąższ wątroby) ~ niebieski 1. Zdrowie i naturalna funkcja tkanki gruczołowej wątroby Wątroba jest największym gruczołem ciała. Żylna krew bogata w substancje odżywcze (węglowodany, tłusz­ cze i białka ze strawionego „kęsa") transportowana jest poprzez żyłę wrotną do wątroby. Komórki wątroby (tkanka gruczołowa) rozkładają substancje odżywcze, przetwarzają je i w momencie zapotrzebowania uwal­ niają. W komórkach gruczołowych wątroby produkowany jest płyn żółciowy, który transportowany jest drogami żółciowymi do dwunastnicy, gdzie bierze udział w trawieniu tłuszczy. Wątroba jest głównym organem biorącym udział w procesie przemiany substancji odżywczych. Stąd powiązane są z wątrobą konflikty, które dotyczą po­ żywienia, głodu, zagłodzenia, egzystencji materialnej ... Wątroba jest w pierwszej linii organem odtruwającym i narządem wydzielniczym. Stąd określone substancje trujące jak alkohol, trucizny lub leki alopatyczne prowadzą do uszkodzeń wątroby. 2. Treść konfliktu 2 a) konflikt zagłodzenia W sytuacji konfliktu zagłodzenia się lub lęku o zagłodzenie innej osoby, tworzy się zazwyczaj pojedynczy guz wątroby (typ węzłowaty). Przykładowe konflikty:

=> M atka przeżywa konflikt „ śmierć z g ło d u " związany ze swoim synem, który traci pracę.

W sytuacji konfliktu „śmierć z głodu" dotyczącego osoby dotkniętej narasta większa ilość guzów tylko przez ten jeden konflikt (typ ekspansywny). Koncepcje dotyczące treści konfliktów: • guzy wątroby powstają często z powodu konfliktów wtórnych po diagnozie raka (pojawia się lęk egzystencjalny), a przede wszystkim po diagnozach raka żołądkowo-jelitowego (lęk, że umrze się z głodu, ponieważ pasaż jelitowy nie jest już moż­ liwy) (według dr. Hamera grzbietowo po prawej stronie), • konflikt „śm ierć z g ło d u " np. u dzieci, którym nie smakuje jedzenie, • konflikt „śm ierć z g ło d u " w obszarach katastrof, przy klęskach głodowych, kryzysach gospodarczych... Przykładowe konflikty:

=>

Kiedy pacjent słyszy diagnozę raka je lit doznaje szoku i lęku przed wygłodzeniem, ponieważ obawia się, że dojdzie do nie­ drożności jelit.

b) konflikt egzystencjalny: Ktoś traci miejsce pracy i żyje strachem spowodowonym trudnościomi finansowymi i obawia się, że nie będzie mógł dalej egzystować, że „umrze z głodu". Koncepcje treści konfliktów: • w obliczu konfliktu egzystencjalnego chodzi często o pieniądze, akcje, interesy, pojawiającą się konkurencję, • pacjenci posiadający własną firm ę, którzy są finansowo zagrożeni, wierzytelnościami bankowymi..., • zdarza się, że niektórzy pacjenci czują się egzystencjalnie zagrożeni z powodu własnej choroby lub choroby, śmierci lub rozstania z bliską osobą.

Konflikty rozprzestrzeniające się: Możliwe jest, ze w przypadku bardzo intensywnych, rozległych konfliktów o „kęs" „śmierć z głodu" dotknię­ tych jest jednocześnie kilka organów wątroba, jelito, trzustka, w których dochodzi do rozmnożenia się komórek i powstawania kilku guzów. Dalsze rozważania: Konflikt zatrucia (lub lęk przed zatruciem) np. lęk przed zatruciem przez chemioterapię (z tego powodu powstają metastazy wątroby). Sens: dzięki większej ilości komórek wątrobowych może ona łatwiej oczyszczać się z toksyn. 3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Wzmożenie funkcji (m.in. wzmożona produkcja żółci) i/lub rozmnożenie komórek wątroby. Namnożone komórki mogą: 1. M ieć funkcję wydzielniczą i tworzyć guzy o kształcie kalafiorowatym lub 2. M ieć funkcję w chłaniania i tworzyć guzy o form ie kulistej. Oba rodzaje guzów są widoczne na tom ografie komputerowym jako ciemne narośle. Na tom ografie komputerowym jam y brzusznej w wątrobie można jednocześnie zobaczyć znane pierścieniowate narośle powstałe w wyniku konfliktu.

244

Możliwe obiawy i diagnozy: •

guz wątroby, nowotwór złośliwy wątroby, nowotwór złośliwy komórek wątroby, pierścieniowate ogniska wątrobowe, nowotwór złośliwy komórek wątrobowych (HCC) objawy: We wczesnej fazie brak jest symptomów: możliwe również: szybka utrata wagi, bóle w górnej części brzucha, bolesny ucisk na wątrobę, zmiany w pracy wątroby (wyniki laboratoryjne) wartości laboratoryjne: podniesienie wartości wątrobowych, przede wszystkim AP (fosfataza zasadowa) i AFP (alpha-fetoproteina)

Guzy te są dobrze wyczuwalne w badaniu, ponieważ występują one często w postaci wybrzuszeń guzkowatych w okolicach torebki wątrobowej. 4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu W zależności od okoliczności towarzyszących mogą zaistnieć różne formy przebiegu (a/b/c) w fazie zdro­ wienia:

Możliwe obiawy i diggnozy: a) otorbienie guza: guz otorbia się i może ulec zwapnieniu lub zmienić się w strukturę tkanki łącznej (zwłóknieć). W diagno­ zie medycyny uniwersyteckiej określany jest jako „łagodny guz wątroby" (bez podziału komórkowego lub tylko w nieznacznym stopniu); b) zapalenie i redukcja guza: w procesie tym udział biorą mykobakterie (prątki gruźlicze). Wątroba powiększa się z powodu powstałe­ go obrzęku. Diagnozy: zapalenie wątroby, gruźlica wątroby, obrzęk wątroby; c) autoredukcja (autoliza) guza: w przeciwieństwie do redukcji guza z przebiegiem zapalnym, autoredukcja odbywa się bez udziału bak­ terii i bez stanu zapalnego. 6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu

Możliwe obiawy i diggnozy: b) ustąpienie obrzęku wątroby; b/c) jamy wątrobowe: po redukcji namnożonych komórek pozostają z reguły jamy wątrobowe, które w normalnych warunkach zapadają się i nie są później widoczne. Jeśli jednocześnie pojawiają się zaburzenia w gospodarce pły­ nowej organizmu, np. przy syndromie cewki zbiorczej nerek, w fazie zdrowienia podczas redukcji komó­ rek w fazie 5-7 jamy wątrobowe mogą wypełniać się wodą i pojawiać się w formie torbieli wątrobowych (pseudotorbiele). Mogą one zmieniać swoją wielkość zależnie od nagromadzonej ilości wody. Pseudotorbiel (wyścielona tkanką łączną) różni się od prawdziwych torbieli, które są wyścielone nabłon­ kiem i pojawiają się w przypadku konfliktów, które dotyczą przewodów wątrobowo-żółciowych; a/b/c) marskość wątroby: jednym z rodzajów marskości wątroby jest zaleczona gruźlica wątroby w formie tkanki łącznej (zapalenie). Możliwe jest to przede wszystkim wtedy, kiedy zaistniało wiele nawrotów konfliktowych (recydywy). Przy tym może być, że powstało więcej pierścieniowatych ognisk wątrobowych („ogólna" marskość wą­ troby) lub odosobniona/samotna marskość wątroby, kiedy utworzyło się tylko jedno pierścieniowate ogniska wątro­ bowe. Diagnoza różnicująca do marskości wątroby: tkanka łączna (utrata własnej wartości w odniesieniu do wątroby, faza 5 w recydywie) drogi żółciowo-wątrobowe (złość o rewir faza 5 w recydywie) drogi żółciowo-wątrobowe (złość o rewir faza 5 przy dłużej utrzymującym się konflikcie).

8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia a/b/c) marskość wątroby możliwe przy przeżytych recydywach: b/c) możliwe pojawienie sie pseudotorbieli.

245 Sens biologiczny Guzy wątroby wykazują zazwyczaj funkcję wchłaniania, tak aby móc łatwiej przyjąć kęs poży­ wienia. Przy funkcji wydzielania mogą lepiej trawić tłuszcz dzięki wzmożonej produkcji żółci i dzięki temu pozyskać z tego energię. Zaangażowana część mózgu Pień mózgu bocznie po stronie prawej.

Przewody żółciowo-wqtrobowe oraz pęcherzyk żółciowy (przewodowa tkanka wqtroby) ~ żółty 1. Zdrowie i naturalna funkcja przewodów wqtrobowo-żółciowych i pęcherzyka żółciowego Płyn żółciowy, który produkowany jest w komórkach gruczołowych wątroby (m.in. z poddanych rozkładowi czerwonych krwinek) odprowadzany jest przez drogi żółciowe i trafia do dwunastnicy. W jelicie łączy się z tłusz­ czami, co dopiero wtedy umożliwia ich trawienie. Pęcherzyk żółciowy, który znajduje się poniżej wątroby i graniczy z nią, magazynuje płyn żółciowy, zagęszcza go i w razie potrzeby wydziela go ponownie.

Przebieg wrażliwości: Przebieg wrażliwości odpowiada schematowi skóry wewnętrznej. 2. Treść konfliktu 2 • konflikt złości o rewir (dotyczy praworęcznego mężczyzny i jako 2 konflikt praworęcznej kobiety i leworęcznego mężczyzny). Często dochodzi do kłótni o granice z rodzeństwem, sąsiadami, kolegami z pracy lub z powodu partnerki. Dotyczy to też często kłótni o pieniądze. Przykładowe konflikty:

=> Pewien urzędnik jest oskarżony po raz kolejny przez swojego kolegę i zagadnięty w sposób agresywny, ponieważ popełniI błąd. => Najem ca mieszkania odwiedza m łodą kobietę będącą najm ującą z niezapowiedzianą wizytą i kolejnym najmującym. Obaj rozmawiają w sposób nieprzyjemny i ordynarny, co dla tej m łodej kobiety jest bardzo nieprzyjemne. => Dorosły syn kłóci się ze swoim ojcem na tem at spraw zawodowych. Ojciec chce zawsze mieć rację i być lepiej wiedzącym. => Pewien mężczyzna zostaje oskarżony w bardzo podstępny sposób przez swoją pasierbicę o napastowanie seksualne.

Konflikt ten prowadzi u osoby dotkniętej do agresywnych reakcji/zachowań. W szczególności kiedy wyda­ rzenie, które wywołało złość o rewir też było nacechowane agresywnie. • żeńskie konflikty identyfikacji (dotyczy tylko leworęcznej kobiety) - konflikt, nie wiedzieć, gdzie się przynależy lub w jakim kierunku pójść; - konflikt, nie wiedzieć, jaką podjąć decyzję (konflikt podjęcia decyzji); - konflikt określenia miejsca, w jakim człowiek się znajduje; •

konflikt ten należy do żeńskich obszarów rewirowych w korze mózgowej po stronie lewej i może posiadać podobnie jak seksualny konflikt rewirowy aspekty seksualne.

Przykładowy konflikt:

=>

Kobieta, która jest leworęczna jest nieustannie krytykowana i poniżana przez swojego męża. Czuje się bardzo niepewnie i sama nie wie, co powinna myśleć na swój tem at. Nie wie również, ja k m a zachowywać się wobec swojego partnera.

Konflikt identyfikacji jest spokrewniony z męskim konfliktem złości o rewir i położony jest w korze mózgowej dokładnie po stornie przeciwnej. Dlatego też w momencie diagnozowania konfliktu sensowne jest uwzględnie­ nie obu definicji konfliktu (konfliktu złości o rewir oraz konfliktu identyfikacji). 3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Redukcja komórek (owrzodzenie) w przewodach wewnątrzwątrobowych i zewnątrzwątrobowych przewo­ dów żółciowych i/lub pęcherzyk żółciowy. Która część wyprowadzającego przewodu żółciowego jest dotknięta, zależy od intensywności i emocjonal­ nej głębi konfliktu.

Możliwe objawy i diagnozy: • w szczególnych okolicznościach pojawiają się lekkie bóle, ponieważ te obszary organów są bardzo wraż­ liwe; • kolki, kolka wątrobowa, również wewnątrzwątrobowa kolka żółciowa.

246 • w sytuacji długo utrzymujących się konfliktów wątroba może zmniejszyć się z powodu mar­ skości, co może być diagnozowane jako marskość wątroby. 4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Rozmnożenie komórek na miejscu wcześniejszej ich redukcji, a w szczególnych okolicznościach przy pomo­ cy niewielkich cząsteczek białka, które na chwilę obecną nazywane są wirusami.

Możliwe objawy i diagnozy (w zależności od okoliczności towarzyszących): •

możliwy jest obrzęk przewodów żółciowych, które prowadzą do przejściowych niedrożności spowodowa­ nych sklejaniem się. • przy tym dochodzić może do wystąpienia bilirubiny do krwioobiegu (cholestaza) i wniknięcia w tkankę, co objawia się jako żółtaczka (icterus). • wyniki laboratoryjne: y-GT, AP, bilirubina podwyższona Jasne stolce (bez bilirubiny), ew. wzdęcia, kał jest wypierany przez wodę w toalecie: a) hepatitis A i B; b) hepatitis C (= non-A-non-B-virus hepatitis); c) w szczególnych warunkach powstawanie kamieni żółciowych (szczególna forma fazy zdrowienia przy odpowiedniej lokalizacji); d) nowotwór złośliwy przewodów żółciowych (carcinoma cholangiocellulare, CCC): Rozmnożenie komórek z obrzękiem może być diagnozowane w medycynie akademickiej jako „guz zło­ śliwy", jeśli konflikt utrzymywał się przez długi czas i był intensywny, a przede wszystkim wtedy, kiedy jednocześnie występuje syndrom cewki zbiorczej nerek; e) nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego: ciekawa jest następująca kwestia: więcej niż 80% pacjentów z nowotworem złośliwym pęcherzyka żół­ ciowego mają jednocześnie kamienie żółciowe. Hipoglikemia/cukier • we wszystkich fazach rozwiązywania konfliktu, a w szczególności w sytuacji złości o rewir, pacjent potrze­ buje dużo cukru. • możliwa hipoglikemia (niedocukrzenie) powinna zostać zdiagnozowana jak najwcześniej i leczona do­ starczaniem glukozy doustnie. 6. Kryzys zdrowienia a/b) Kryzys zdrowienia pojawia się zazwyczaj wtedy, kiedy wartości y-GT, AP spadają. Bezpośrednio po tym, w przypadkach ekstremalnych może dojść do śpiączki wątrobowej (ostre zaburze­ nie czynności wątroby), a według dr. Hamera spowodowane jest to właściwie śpiączką mózgu, ponieważ jest to proces sterowany przez mózg, albo tez powodem jest obrzęk mózgu. Jednocześnie może dojść do niedocukrzenia zagrażającego życiu, ponieważ wątroba nie uwalnia już glukozy. Terapia w kryzysie zdrowienia przy zagrożeniu hipoglikemia: Według dr. Hamera, najlepszą terapią w tej sytuacji jest ciągłe podawanie doustnie glukozy, ew. przez son­ dę żołądkową. Jeśli jest to możliwe należy unikać dostarczania płynów poprzez infuzję, ponieważ w mózgu jednocześnie istnieje obrzęk. Jeśli w tvm samym czasie aktywny jest syndrom cewki zbiorczej nerek: Powstaje tutaj ryzyko wystąpienia hepatomegalii (silny obrzęk wątroby) z torebką wątrobową - z bólem wy­ wołanym napięciem i wzrostem y-GT, silniejszym niż bez występowania syndromu. c) kolka żółciowa z wydaleniem kamienia: Jeśli dochodzi do tworzenia się kamieni żółciowych, w kryzysie zdrowienia dochodzi do wydalenia ka­ mieni, jeśli nie jest/są zbyt wielkie dla traktu. Duże kamienie pozostają w woreczku żółciowym i mogą pozostawać bez objawów. 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Marskość wątroby: w fazie 7 odbywa się zaleczenie stanu zapalnego poprzez tkankę łączną. Jeśli stan zapalny powtarza się częściej, prowadzi to do marskości wątroby, która strukturalnie wypełniona jest częściowo tkanką łączną a czę­ ściowo zrogowaciałym nabłonkiem płaskim (rozróżnienie do marskości wątroby spowodowanej konfliktem „śmierć z głodu", który dotyka komórki wątroby). Rozróżnienie przyczyn marskości wgtroby: alkohol, leki, zatrucie toksynami, zachorowania związane z przemianą m aterii...

247 Pierwotne stwardniające zapalenie dróa żółciowych: również to schorzenie może być efektem nawracających konfliktów, przy których naczynia wo­ reczka żółciowego twardnieją. 8. Zakończenie zmian spowodowanych konfliktem 9. Powrót do zdrowia Chroniczne zapalenie wątroby: Chroniczny hepatits powstaje przy recydywach konfliktu złości o rewir: objawy: • zmniejszenie wydajności, zmęczenie, brak apetytu, ból uciskający w okolicach wątroby, wątroba zazwyczaj po­ większona; • śledziona w 1/3 przypadków powiększona, ew. lekka leukopenia/trom bocytopenia (małopłytkowość); • wątrobowe zm iany na skórze: gładki czerwony lśniący język, lśniące, lakierowane usta, zaczerwienienie we­ wnętrznej strony dłoni, pajączki naczyniowe, świąd skóry z efektem zadrapania, białe paznokcie; • u kobiet występują zaburzenia miesiączkowania i w tórna am enorrhoea (zanik miesiączki); • u mężczyzn występuje utrata w tórnego owłosienia; komplikacje: marskość wątroby, pierwotny nowotwór złośliwy wątroby; terapia: Rozwiązanie konfliktu na dłuższą metę jest konieczne. W nawrocie stanu zapalnego konieczne jest oszczędzanie sił fizycznych, ew. odpoczynek w łóżku.

Zaangażowana część mózgu: Kora mózgowa bocznie po stronie prawej. Sens biologiczny Poszerzenie dróg żółciowych poprzez owrzodzenie w wątrobie i poza nią prowadzi do polepszenia przepły­ wu żółci i dzięki temu lepszemu trawieniu tłuszczy, co daje dodatkową dawkę energii w sytuacji złości o rewir. Wartości laboratoryjne wątroby: Y-GT: wartości w norm ie: mężczyźni do 28, kobiety do 19. Y-GT jest podwyższona w przypadku konfliktu złości o rewir w fazie zdrowienia, kiedy dotknięte są przewody wątrobowożółciowe, a komórki w przewodach wątrobowo-żółciowych ponownie się odbudowują. - do 200 niegroźne, - do 400 krytyczne, - od 400 w kryzysie zdrowienia bardzo niebezpieczne!!! GOT i GPT: są podwyższone, jeśli przewody wątrobowo-żółciowe są niedrożne i bilirubina dostaje się do krwi (podwyż­ szony poziom bilirubiny). AP: w diagnozie różnicującej jest zm ienione również w konfliktach dotyczących kości. Esterazy cholinowe: daje inform ację na te m a t wydolności syntezowania wątroby - Wartości w normie: 2 0 0 0 -3 7 0 0 U/L, - poniżej 1500 bardzo krytycznie.

Dodatkowe informacje: Uszkodzenia wątroby u alkoholików, mogą mieć związek ze zbyt dużym spożyciem alkoholu. Z obserwacji wynika, że u alkoholików występują nawracające konflikty złości o rewir i konflikty egzysten­ cjalne, które z czasem mogą doprowadzać do marskości wątroby oraz dalszych opisanych tutaj objawów.

Dalsze zachorowania wqtroby:

Otłuszczenie wątroby: Główną przyczyną otłuszczenia wątroby jest chroniczne nadużywanie alkoholu. Otłuszczenie wątroby wy­ stępuje również przy diabetes mellitus, nadwadze, hiperlipidemia, odżywianie pozajelitowe, odżywianie ubogie w białko, medykamenty (np. tetracykliny) i hipoksja (niedobór tlenu). Ważną rolę odgrywają tutaj z pewno­ ścią również czynniki cywilizacyjne wpływające na nieprawidłowe odżywianie oraz zaburzenia w przemianie tłuszczy. Związek z biologicznymi konfliktami nie mógł jeszcze zostać wyjaśniony w sposób jednoznaczny, jednak­ że do rozważenia jest, że niektóre rodzaje wyżej wymienionych konfliktów („śmierć z głodu" egzystencja, złość o rew ir...) odgrywają tutaj istotną rolę. Rozważyć należałoby również powracające konflikty utraty własnej war­ tości w odniesieniu do wątroby, np. u alkoholika, który ciągle słyszy, że przez alkohol uszkodzi sobie wątrobę. Również diagnozy (np. podwyższone wartości laboratoryjne ...), które dotyczą wątroby, mogą prowadzić do utraty poczucia własnej wartości w odniesieniu do wątroby.

248

PŁUCA I OSKRZELA z przeponq

tchawica i błona śluzowa oskrzeli żółty konflikt lęku o rewir (PRM, PRK, LRM) lub konflikt lęku z przerażenia (LRK) (k-/k+)

pęcherzyk płucny (alyeolen) niebieski konflikt lęku przed śmiercią (o siebie lub o kogoś innego) lub konflikt o treści - nie móc strawić „kęsa" powietrza (k+/k-)

opłucna żebrowa (pleura) pomarańczowy konflikt ataku na obszar klatki piersiowej (k+/k-)

przepona czerwony konflikt o treści - nie móc oddychać (poczucie własnej wartości) (często w połączeniu z konfliktem przeciążenia muskulatury serca lub bólami serca) (k-/k+)

budowa ścianek oskrzeli

błona śluzowa oskrzeli żółty konflikt lęku o rewir (PRM, PRK, LRM) lub konflikt lęku z przerażenia (LRK) (k-/k+)

komórka kubkowa oskrzeli niebieski gruczoły surowiczo-śluzowe niebieski konflikt o treści - nie móc strawić „kęsa" powietrza (k+/k-)

luźna tkanka łqczna czerwony konflikt związany z poczuciem własnej wartości (k-/k+)

mięśnie oskrzeli (gładkie) fioletowy unerwione wegetatywnymi włóknami nerwowymi zielony konflikt lęku o rewir (motoryczny) (f-/f+)

tkanka chrzęstna czerwony konflikt utraty własnej wartości w od­ niesieniu do oskrzeli; konflikt związany z ograniczeniem funk­ cji oskrzeli (zmniejszona wydajność) (k-/k+)

249

Komórka kubkowa oskrzeli i gruczoły śluzowo-surowicze ~ niebieski 1. Zdrowie i naturalna funkcja komórek kubkowych oskrzeli Komórki kubkowe są jednokomórkowymi gruczołami o kształcie kubełkowym pomiędzy nabłon­ kiem migawkowym w błonie śluzowej oskrzeli. Razem z gruczołami surowiczo-śluzowymi produkują one śluz oskrzelowy, który pokrywa błonę śluzową. Śluz bierze udział w wypieraniu cząsteczek, mikrobów, resztek błony śluzowej, itp. poprzez nabłonek migawkowy. Do tego umożliwia łatwiejsze prześlizgiwanie/wpływanie oddechu („kęs" powietrza) wzdłuż oskrzeli przy wdechu i wydechu. Komórki kubkowe rozwinęły się w trakcie ewolucji z dawnej błony śluzowej jelita. 2. Treść konfliktu 2 • konflikt - nie móc wchłonąć „kęsa" powietrza (lub obślinić); • konflikt o treści - nie móc wystarczająco oddychać lub źle oddychać. Konflikt ten jest zbliżony do konfliktu lęku przed śmiercią (nie móc strawić „kęsa" powietrza), i dotyczy pęcherzyków płucnych. Koncepcje do treści konfliktów: 0 ogólne problemy z oddychaniem (duszność, ciało obce w płucu, intubacja, zatrucie toksynami nikotyny lub z dymu...), • złe zaopatrzenie w tlen w łonie m atki/lub podczas porodu, • dziecku zagraża uduszenie podczas porodu, • ogólnie: lęk, że można się udusić (przy złym powietrzu, brakującym powietrzu, np. przy nurkowaniu).

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu a) wzmożenie funkcji komórek kubełkowych i b) rozmnożenie komórek gruczołowych narastających powierzchniowo w komórkach kubełkowych oskrzeli. Funkcja guza wydzielnicza (tworząca śluz, zaśluzowanie oskrzeli) i/lub funkcja wchłaniania.

Możliwe obiawy i diagnozy: a) wzmożone wydzielanie śluzu (w szczególnych okolicznościach mukowiscydoza, Synonim: torbielowate zwłóknienie); b) nowotwór złośliwy komórek kubełkowych płuc, gruczolakorak oskrzeli, guz gruczołów komórek kubełko­ wych, nowotwór złośliwy oskrzeli: pierwsze objawy nowotworu złośliwego oskrzeli ogólnie: infekcje, ból klatki piersiowej, kaszel z krwią, chroniczny kaszel, kaszel odruchowy wywołany podrażnie­ niem, duszność, chrypka, zmęczenie, utrata wagi diagnoza różnicująca do guza oskrzeli: nowotwór złośliwy nabłonka płaskiego oskrzeli: konflikt lęku o re w ir-fa z a 5-9 łuki skrzelowe (chłoniak złośliwy nieziarniczy): lęk frontalny - faza 5-9 dalsze...

4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Redukcja namnożonych komórek gruczołowych w komórkach kubełkowych oskrzeli z przebiegiem zapalnym.

Możliwe obiawy i diggnozy: • zapalenie komórek kubełkowych oskrzeli; • krwawiący nowotwór złośliwy oskrzeli. 6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Z powodu nawrotów konfliktowych z powtarzającymi się fazami zdrowienia może dojść do zmiany o struk­ turze tkanki łącznej w fazie 7, wtedy dochodzi do mukowiscydozy. 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Wzmożone wydalanie śluzu w komórkach kubełkowych w fazie 3 umożliwia lepsze prześlizgiwanie się „kęsa" powietrza. Zaangażowana część mózgu Pień mózgu (most) z tyłu po stronie prawej.

250

Pęcherzyki płucne (atveoli pulmonis) ~ niebieski 1. Zdrowie i naturalna funkcja pęcherzyków płucnych (alveoü pulmonis) Powietrze wdychane (azot 78%, tlen 21%, pozostałe 1%) wchodzi przez tchawicę, oskrzela i oskrzeliki do pęcherzyków płucnych. Są one otoczone bardzo drobnymi naczynkami krwionośnymi (kapilarami), i tam odbywa się wymiana gazów. Z krwi oddawany jest dwutlenek węgla do powietrza wydychanego, a z powietrza wdychanego pobierany jest tlen do krwi. W trakcie rozwoju ewolucyjnego pęcherzyki płucne rozwinęły się z jelita przedniego. Możemy tutaj w pew­ nym sensie mówić o „trawieniu" powietrza lub „kęsa" powietrza. Brak powietrza (tlenu) prowadziłby w przeciągu bardzo krótkiego czasu do śmierci. Wbrew twierdzeniom medycyny akademickiej, również azot z powietrza jest wykorzystywany. Odgrywa on ważną rolę w przemianie białek. A białko jest głównym budulcem ciała.

2. Treść konfliktu 2 • konflikt lęku przed śmiercią: 0 konflikt o treści - nie móc strawić „kęsa" powietrza (prowadziłoby to nieuchronnie do śmierci). W sytuacji lęku przed śmiercią o siebie lub inną osobę dochodzi do powstawania większej ilości guzów: Koncepcje treści konfliktów: 8 Wiele konfliktów związanych z lękiem przed śmiercią pojawia się w wyniku przedstawiania diagnoz w sposób nieludzki: „M a Pan złośliwego raka kości. Jeśli nie podda się Pan chem ioterapii, zostało Panu 3 miesiące życia." • Lęk przed śmiercią w sytuacji wypadku samochodowego, ekstremalnej wspinaczce, katastrofach naturalnych ...

Przeżycie konfliktowe leku przed śmiercią o inna osobę powoduje zazwyczaj powstanie jednego guza płuc: Przykładowy konflikt:

=>

U córki pewnej pani zdiagnozowano guza mózgu. Pani ta przeżywa w związku z tym lęk przed śmiercią w odniesieniu do swojej córki. Po około 4 miesiącach udaje się do lekarza z powodu chronicznego kaszlu i zostaje u niej zdiagnozowany guz płuc. Terapia leczenia córki ciągnie się przez 1,5 roku, a w wyniku guza i prowadzonej terapii córka umiera. Strata córki jest dla tej Pani niezwykle trudnym przeżyciem, związanym z wielkim smutkiem i zwątpieniem. Lęk przed śmiercią w odniesieniu do córki był już „nieaktualny", ponieważ ona faktycznie umarła. Spowodowało to, że konflikt lęku przed śmiercią przeszedł w fazę rozwiązania. Pojawiły się u niej nocne poty, ropno-śluzowe plwociny. Po wielomiesięcznej fazie występowania podwyż­ szonej tem peratury ciała, na zdjęciach rentgenowskich płuc widoczna była jedynie jam a w tkance płuc.

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu a) wzmożenie funkcji i/lub b) rozmnożonych komórek gruczołowych okrągłych pęcherzyków płucnych.

Możliwe obiawy i diagnozy: •

guz płuc, pierścieniowate ogniska płuc, nowotwór złośliwy płuc, gruczolakorak pęcherzyków płucnych, nowotwór złośliwy pęcherzyków płucnych hipoteza medycyny akademickiej: której nie można potwierdzić na podstawie wiedzy biologicznej: palenie 90%, substancje toksyczne (azbest, spaliny, arsen ...), niedobór w itam in w pożywieniu, obciążenia gene­ tyczne.

4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Możliwe obiawy i diagnozy (w zależności od okoliczności towarzyszących): a) otorbienie guza: guz otorbia się. Może on być diagnozowany jako „niezłośliwy", ponieważ nie powoduje podziału ko­ mórkowego wcale lub tylko w nieznacznym stopniu. Guzy pozostają zazwyczaj w formie zwapnionej lub zwłókniałej i mogą zostać zdiagnozowane w późniejszym czasie zupełnie przypadkowo; b) stan zapalny i rozkład guza: rozkład guza płuc z przebiegiem zapalnym ew. ropnym w szczególnych okolicznościach tworzą się jamy w tkance płuc ew. kaszel z krwią (haemoptysis) diagnoza medycyny akademickiej: zapalenie płuc, gruźlica płuc;

c) autoredukcja guza (autoliza) w przeciwieństwie do rozkładu guza z przebiegiem zapalnym, autoliza guza przebiega bez udziału bak­ terii i bez stanu zapalnego; d) ew. pneumocystis carinii (PCP) (zazwyczaj przy diagnozie AIDS i przy wielorakich zmianach komórek płucnych, lęk przed śmiercią o sie­ bie). Według dr. Kremera PCP powodowane jest zastosowaniem sulfonam idów (Baktrim, Trim ethoprim /Sulfonam id).

6. Kryzys zdrowienia

251

7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Ustąpienie symptomów, zwłóknienie płuc ewentualnie sarkoidoza płuc przy częstych nawrotach konfliktów. a) jamy od fazy 7 może być diagnozowana jako rozedma płuc.

8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Jako pozostałość przeżytych konfliktów związanych z lękiem przed śmiercią możliwa jest też diagnoza roz­ szerzenie oskrzeli (workowate rozszerzenie światła oskrzeli).

Sens biologiczny Rozmnożenie komórek pęcherzyków płucnych w fazie 3 może być traktowane jako biologiczna próba utwo­ rzenia większej powierzchni poprzez rozrost komórek, dzięki której można uzyskać lepszą wymianę gazów (tra­ wienie „kęsa" powietrza).

Zaangażowano część mózgu Pień mózgu (most) bocznie w części tylnej po stronie prawej dla prawego skrzydła płucnego po stronie le­ wej dla lewego skrzydła płucnego.

Opłucna - opłucna żebrowa (pleura) ~ pomarańczowy 1. Zdrowie i naturalna funkcja opłucnej (pleura) Opłucna składa się z dwóch części: 1 - pleura parietalis (przylegający do klatki piersiowej, przepony i śródpiersia) i 2 - pleura visceralis (okrywa płuca). Obie warstwy umożliwiają ruch płuc poprzez wzajemną rucho­ mość. Do tego jest dodatkową warstwą ochronną otulającą płuca i chroniącą ich tkankę. W skórze tej znajduje się tak zwana blaszka (warstwa) propria serosa, która produkuje konieczny dla wza­ jemnej ruchliwości/przesuwalności obu warstw opłucnej płyn surowiczy w szczelinie opłucnej.

2. Treść konflikty 2 • 0 • •

konflikt ataku na obszar klatki piersiowej; konflikt naruszenia integralności obszaru klatki piersiowej; konflikt zagrożenia w obrębie klatki piersiowej; lęk przed zagrożeniem w obszarze płuc (która mogłaby wydarzyć się w przyszłości).

Koncepcje treści konfliktów: ° zagrożenie ingerencją, np. operacja w obszarze płuc lub klatki piersiowej (płuca, serce, śródpiersie), • po operacji serca lub zawale serca, po badaniach radiologicznych klatki piersiowej, rozdarciu przełyku obserwuje się wy­ lewy płucne z wydzieliną (faza 5), ponieważ jest to również przeżyte jako konflikt ataku, • różne schorzenia płuc m ogą być odczuwane jako atak na płuca, • realny lub tylko wyobrażony napad na klatkę piersiową, • również zranienia psychiczne m ogą być odbierane jako atak na klatkę piersiową lub serce, • porażenie prądem, • silne ataki angina pectoris mogą być odbierane jako atak na obszar płuc, • zawał serca innej osoby, która zwija się z bólu może być przeżywany jako atak serca.

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Rozmnożenie komórek opłucnej żebrowej: Guzy narastające powierzchniowo lub kompaktowe, odpowiadają sposobowi, w jaki atak się odbył.

Możliwe obiawv i diagnozy: •

międzybłoniak opłucnej (międzybłoniak pokrywający), guz opłucnej (medycyna uniwersytecka przypisuje powstawanie międzybłoniaka w większości przypadków (90%) azbestowi).

Należy odróżnić tutaj nowotwór złośliwy opłucnej diagnozowany zazwyczaj w medycynie uniwersyteckiej jako przerzut, jednakże rozróżnienie to histologicznie jest bardzo trudne.

4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Rozkład namnożonych komórek opłucnej z przebiegiem ropnym.

Możliwe objowy i diggnozy: • zapalenie opłucnej (pleuritis) z powstaniem wysięku opłucnego lub bez (komplikacje: ropniak opłucnej, ropne zapalenie opłucnej) (główny objaw: duszność, kaszel odruchowy i objawy trudności oddechowych).

^

Trudności oddechowe spowodowane najpierw większym wysiękiem (od 500 ml) i/lub też przez W fazie zdrowienia pojawiają się zazwyczaj nocne poty połączone ze stanem podgorączkowym. Często dochodzi do nagromadzenia się złogów wapnia. Wapń potrzebny jest do neutralizacji stanu zapalnego.

Z powodu występującego syndromu cewki zbiorczej nerek, wysięki opłucnowe są znacznie większe i bar­ dziej niebezpieczne. Suchy stan zapalny opłucnej (zapalenie błon śluzowych opłucnej: zapalna reakcja opłucnej z nawarstwie­ niem włókniaka) bez syndromu lub wysiękowe (bogate w białko) zapalenie opłucnej (wysiękowe zapalenie opłucnej) z objawem syndromu: Medycyna uniwersytecka: tutaj przyczyny wysiękowego zapalenia płuc leżą w zapaleniu płuc, infekcje gruźlicze obszaru opłucnej, nowotwór złośliwy oskrzeli i piersi, możliwe objawy niskobiałkowego przesięku: niewydolność prawej komory serca, marskość wątroby, syndrom ner­ kowy.

6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Otłuszczenie opłucnej (w szczególności przy powtarzających się konfliktach). 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Poprzez rozmnożenie komórek opłucnej w fazie 3 można łatwiej ochronić się przed zagrożeniem z zewnątrz. Zaangażowana część mózgu Móżdżek w części środkowej bocznie po stronie lewej lub odpowiednio po stronie prawej (to samo miejsce w mózgu dla otrzewnej). Dalsze schorzenia opłucnej: Traumatyczna odma opłucnej: Z powodu przemocy i uszkodzenia opłucnej.

Przepona (diaphragma) ~ czerwony 1. Zdrowie i naturalna funkcja przepony Przepona jest płaszczyzną mięśniowo-ścięgnową oddzielającą obszar płuc od jamy brzusznej. Jest najważniej­ szym mięśniem biorącym udział w procesie oddychania. Skurcze mięśni przepony prowadzą do wdechu. Przepo­ na jest unerwiona nerwem nervus phrenicus, nerwem rdzeniowym, który wywodzi się z 3-5. segmentu szyjnego. 2. • • • •

Treść konfliktu 2 konflikt o treści - nie móc oddychać; konflikt związany z zablokowaniem lub ograniczeniem oddechu; lęk przed tym, że oddychanie już nie będzie więcej funkcjonowało; konflikt o treści - nie móc czegoś wdychać (nie móc uzyskać wystarczającej ilości powietrza, aby coś uzyskać); • konflikt o treści - stracić oddech.

Koncepcje do treści konfliktów: • często w połączeniu z konfliktem przeciążenia, dotyczącego mięśnia sercowego, • poprzez wysięk płucny lub inne zachorowania oddychanie jest ograniczone, • przy sporcie wyczynowym nie można złapać wystarczającej ilości powietrza (kłucie w boku), ° inne.

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Martwica mięśni i porażenie przepony. Możliwe obiawy i diagnozy: • trudności w oddychaniu; • duszność; • strach przed uduszeniem się. Czkawka (singultus) to skurcze przepony (drgawki kloniczne). ewent. także w fazie 5-7.

.

253 Także kolka może zostać wywołana skurczami przepony, które są spowodowane niedoborem tlenu (ewent. także w fazie 5-7). 4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Przyrost komórek mięśni przepony.

Możliwe obiawy i diagnozy: a) zapalenie przepony (zapalenie membrany). 6. Kryzys zdrowienia b) epileptyczne skurcze przepony (w zależności od intensywności ewent. z bezdechem). 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Od fazy 9 mięśnie przepony stają się mocniejsze i przez to sprawniejsze niż dotychczas. Zaangażowana część mózgu Przemyślenie: substancja biała w pobliżu przekaźnika mięśnia sercowego.

Błona śluzowa oskrzeli sensoryczna ~ żółty 1. Zdrowie i naturalna funkcja błony śluzowej oskrzeli Błona śluzowa oskrzeli pokrywa drogi oddechowe i płuca wielowarstwowym nabłonkiem rzęskowym (na­ błonek płaski). Włoski nabłonka uczestniczą w usuwaniu drobnych cząstek, mikrobów, śluzu,... z płuc. Błona śluzowa oskrzeli, sterowana przez sensoryczny ośrodek kory mózgowej, wyposażona jest we wrażliwe włókna nerwowe. Pomiędzy nabłonkiem rzęskowym znajdują się komórki kubkowe i gruczoły mieszane. 2. Treść konfliktu 2 Konflikt leku o rewir (sensoryczny) (dotyczy praworęcznego mężczyzny i jako 2 konflikt leworęcznego mężczyzny oraz praworęcznej kobiety). Sensoryczny oznacza: że w większym stopniu chodzi o to, aby rozszerzać oskrzela w celu nabrania większej ilości powietrza, żeby dobrze rozpoznać niebezpieczeństwo i dzięki większej ilości powietrza lepiej sobie z nim poradzić. Koncepcje treści konfliktów • Strach o rewir, niebezpieczeństwo utraty rewiru, zagrożenie rewiru. • Przewidywane naruszenie rewiru. • Zagrożenie rewiru jeszcze nie nastąpiło. • Niebezpieczeństwo jest wyczuwalne, albo wietrzone i wkrótce przewidywane. • Strach o utratę rewiru lub niepodołanie swoim zadaniom . 0 Lęk przed byciem niezdolnym do uchronienia rewiru. 8 Lęk o rewir w związku z dom em , zawodem, partnerem. • Często także kłótnia albo przekroczenie granic z sąsiadami. Przykłady konfliktów:

=>

Praworęczny mężczyzna, urzędnik, dowiaduje się, w jaki sposób szef prowadzi rozmowy kwalifikacyjne, podczas których chodzi o jego pozycję zawodową. => Po wypadku samochodowym mężczyzna doznał znacznego pogorszenie zdrowia. Dowiaduje się, że jego żona spotyka się z innym mężczyzną i boi się, że go zostawi. Po rozmowie na te m a t ich związku jest jasne, że żona nadal chce z nim być. U mężczyzny rozwija się na skutek tego zapalenie płuc (odoskrzelowe zapalenie płuc). => Para ma powtarzające się trudności w związku. Mimo, że oboje się kochają, mają wątpliwości, ponieważ związek przeżywa czasem trudności. W mieszkaniu mężczyzny rozgorzała zacięta kłótnia. Kobieta atakuje mężczyznę, drapie go i bije. On boi się o siebie i swoje mieszkanie. Kilka dni później, kiedy sytuacja uspokaja się, u mężczyzny rozwija się zapalenie płuc, które jest właściwie ciężkim zapaleniem oskrzeli. => Kobieta, reagująca w męski sposób, boi się o swój rewir (dom, kuchnia, możliwość odwrotu), ponieważ opiekunka do dziecka, która jest u niej w dom u zasadniczo na życzenie jej męża, jest niesamodzielna i szuka wciąż kontaktu z nią. Ko­ bieta obawia się, że nie będzie m ogła powrócić do swojej przestrzeni, ani określić jej, ta k jakby chciała oraz, że będzie musiała stale troszczyć się o dziewczynę.

254 =>

U pewnej rodziny, w której wychowują się 2 córki przebywa dziadek z kilkudniowa wizytą. Dziadek nie wie, co m iałby robić z dziećmi, przesiaduje stale w kuchni, gdzie zwykle bawią się dzieci. Denerwuje się na nie i mówi, żeby bawiły się gdzie indziej. Po wyjeździe dziadka dzieci chorują na zapalenie oskrzeli. => Pięcioletniemu chłopcu rodzi się m ała siostrzyczka. Jak tylko zaczyna samodzielnie chodzić, często wchodzi do pokoju brata i zabiera mu zabawki. Chłopiec bije siostrę. Cierpi na przewlekłe zapalenie oskrzeli. => Hodowczyni kotów decyduje się na drugiego kota ze schroniska dla zwierząt. Oba jej koty nie akceptują się i raz po raz fukają na siebie. Z tego pow odu u starszego kota, będącego dłużej w domu, występuje często dyszenie albo kaszel i ślu­ zowata plwocina. => Ojciec chłopca jest bardzo ostry i upomina chłopca surowymi i chłodnym i słowami. Chłopiec, w skutek tego, znajduje się w ciągłym konflikcie strachu o rewir. => Wyczerpujący przykład zobacz także na stronie 70.

Strach o rewir jako konflikt sensoryczny dotyczy błony śluzowej oskrzeli. Konflikt ten występuje często w motorycznym i sensorycznym obszarze oskrzeli (albo mózgu). Wtedy dotyczy również mięśni oskrzeli. Śluz, poprzez reakcję mięśni oskrzeli, jest łatwiej usuwany z płuc podczas fazy zdrowienia. Konflikt leku z przerażenia (sensoryczny) lub konflikt o treści - nie móc wykrztusić ani słowa (dotyczy leworęcznej kobiety). Przykładowe konflikty zob. śluzówka krtani. 3. Aktywno faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Podczas fazy stresu ma miejsce zanik komórek śluzówki oskrzeli, niewykazujący żadnych określonych obja­ wów. Histologicznie można stwierdzić w tej fazie mikroowrzodzenia błony śluzowej oskrzeli. 9 zanik komórek/zmniejszenie błony śluzowej oskrzeli • mikroowrzodzenia błony śluzowej oskrzeli (dzięki temu poszerza się przekrój oskrzeli i dlatego możliwy jest lepszy dopływ powietrza) Przy długim czasie trwania konfliktu zanik komórek jest diagnozowany jako wrzód oskrzeli/-owrzodzenie.

Możliwe obiawy i diagnozy: • zmniejszona wrażliwość błony śluzowej oskrzeli według schematu skóry zewnętrznej (najczęściej niezau­ ważalne); • ewent. intensywne wdychanie i wydychanie (hiperwentylacja). 4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu W fazie regeneracji ma miejsce odbudowa komórek błony śluzowej oskrzeli i obrzęk wokół wrzodu. Przebieg wrażliwości według schematu skóry zewnętrznej, stąd dochodzi do nadwrażliwości w fazie 5 (np. bodziec kaszlowy).

Możliwe obiawy i diagnozy (w zależności od pozostałych okoliczności): a) zapalenie tchawicy, zapalenie tchawicy i oskrzeli, zapalenie oskrzeli (zapalenie oskrzelików/odoskrzelowe zapalenie płuc zobacz b): początkowo często towarzyszy suchy kaszel oraz ból zamostkowy (kaszel odruchowy spowodowany po­ drażnieniem, kaszel z odksztuszaniem plwociny śluzowej, krwioplucie, braktchu (duszność), lęk przed uduszeniem się, skurcz oskrzeli (jeśli dotyczy także obszaru motorycznego). Tutaj z powodu najczęściej krótko trwających przebiegów konfliktów i przez to krótszych faz zdrowienia nie dowiedziono przyrostu komórek. Rozpoznanie różnicowe przy tych objawach: Przewlekłe zapalenie oskrzeli, nowotwór oskrzela, „przeżuty do płuc", gruźlica, zator płuc pseudokrup, błonica („prawdziwy krup")

Komplikacje lub trwałe uszkodzenia: rozstrzenie oskrzeli; b) odoskrzelowe zapalenie płuc/zapalenie płuc: Do zapalenia płuc dochodzi wtedy, gdy dotknięte miejsca oskrzeli/oskrzeliki położone są głębiej w płu­ cach, a konflikt przeżywany jest dramatyczniej ewent. „dotyka głębiej ": objawy: nagły początek z dreszczami i wysoką gorączką, kaszel, duszność, ewent. ból klatki piersiowej podczas oddycha­ nia, rzężenie dźwięczne (dźwięczenie, furczenie, świstanie) laboratorium : wzrost białka C-reaktywnego, następnie także szybkie opadanie krwinek czerwonych, leukocytoza, przesunięcie w lewo, toksyczne granulowanie, euzyno-lim fopenia;

c) niedodma płuc: Ponieważ przy dłuższym czasie trwania fazy regeneracyjnej oskrzele może zostać przesunięte wskutek obrzęku błony śluzowej, może dojść do niedodmy spowodowanej niedoborem powietrza w kolejnych obszarach płuc, silny kaszel jest przy tym typowy.

255 Według medycyny akademickiej mógłby tu zostać zdiagnozowany także guz oskrzeli (nowotwór), d) guz oskrzeli (rak płaskokomórkowy). Jeśli konflikt trwał dłużej i był intensywny, wzrost regeneracji komórek może przebiegać in­ tensywniej i wskazywać na diagnozę guza oskrzeli. Na końcu fazy zdrowienia nie powinny pozostawać żadne narastające guzy, które zwykle nie powodują żadnych dolegliwości. Na zdjęciu rentgenowskim widać „cień" w fazie regeneracyjnej. 6. Kryzys zdrowienia Przy zapaleniu oskrzeli: Zmniejszona wrażliwość (niedoczulica) w kryzysie zdrowienia. Astma oskrzelowa: Dochodzi do niej, kiedy jednocześnie podczas kryzysu zdrowienia konfliktu lęku o rewir po lewej stronie kory mózgowej aktywny jest jednocześnie inny konflikt. Najczęściej astma występuje także w kombinacji z motorycznym konfliktem strachu o rewir, tzn. mięśniami oskrzelowymi. objawy: pacjent nie może w ydm uchać pozostałego w płucach powietrza, sapanie, przedłużone i wzmożone wydychanie

Status asthmaticus: Stan astmatyczny występuje, gdy połączenie krtani (lewa półkula mózgowa) i połączenie mięśni oskrzelo­ wych (prawa półkula mózgowa) znajdują się jednocześnie w epileptycznym kryzysie zdrowienia. objawy: przedłużone i wzmożone wdychanie i wydychanie, objaw ten może zagrażać życiu i wymaga natychmiastowej po­ mocy.

Spastyczne zapalenie oskrzeli: Występuje przy motorycznym konflikcie strachu o rewir, w kombinacji z sensorycznym konfliktem strachu o rewir. 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Obrzęk płuc zanika. Przyrost komórek redukuje się.

Możliwe obiawy i diagnozy: a/b) zapalenie tchawicy, zapalenie oskrzeli, odoskrzelowe zapalenie płuc: mijające objawy (ew. przeczulica z bodźcem kaszlowym); c) niedodma płuc: powolne polepszenie napowietrzenia przesuniętych oskrzeli; d) guz oskrzeli: powolne zmniejszgnie się guza. 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny a/b) zapalenie oskrzeli: inne objawy nie istnieją; c) niedodma płuc: ewent. w dalszym ciągu niewielkie napowietrzanie, które utrzymuje się jako pozostałość; d) guz oskrzeli: ew. włóknista zmiana pozostała po rozmnożeniu komórek. Nie dochodzi więcej do rozmnożenia komó­ rek (mitoza). Sens biologiczny Sensem biologicznym jest rozszerzenie oskrzeli w fazie 3, aby móc nabrać więcej powietrza i móc lepiej konkurować. Oskrzela rozszerzają się, żeby można było nabrać więcej tlenu i poczuć woń (zwęszyć napastnika). Dalsze wskazówki: palenie Według naszej wiedzy palenie szkodzi oskrzelom i generalnie zdrowiu. Guz oskrzeli powstaje jednak nie bezpośrednio na skutek palenia. Przy raku płuc, zakłada się również u nałogowego palacza, istnienie jakiegoś konfliktu. Przy czym palacz najczęściej szybciej i intensywniej zareaguje na bodźce/konflikt z płucami/oskrzela­ mi gdyż w skutek palenia jest już zdrowotnie osłabiony. Zaangażowana część mózgu Kora mózgowa, sensoryczny ośrodek kory mózgowej, prawostronnie.

256 Unerw ienie mięśni oskrzelowych ~ zielony 1. Zdrowie i naturalna funkcja mięśni oskrzelowych Mięśnie oskrzelowe pełnią pewnego rodzaju funkcję sterującą dla wydychanego powietrza roz­ prowadzanego w poszczególnych obszarach płuc. Najczęściej ułożone są spiralnie wokół dróg oddechowych i szczególnie licznie występują w małych i średnich oskrzelach. Umięśnienie składa się z mięśni gładkich i sterowane jest mimowolnie przez wegetatywny system nerwowy. Paradoksalnie mięśnie oskrzelowe rozluźniają się podczas stresu (aktywność układu współczulnego), wtedy przez oskrzela może płynąć więcej powietrza. Psychiczne momenty rozluźnienia (aktywność układu parasym­ patycznego) prowadzą do napięcia mięśni i tym samym do zwężenia dróg oddechowych (zwężenie oskrzeli). Ilość powietrza (tlen) w organizmie jest współodpowiedzialna za sprawne działanie w sytuacjach stresowych i konfliktowych.

2. Treść konfliktu 2 8 konflikt strachu o rewir (motoryczny) (dotyczy praworęcznego mężczyzny i jako 2 konflikt leworęcznego mężczyzny oraz praworęcznej ko­ biety); • konflikt lęku z przerażenia (motoryczny) lub konflikt o treści - nie móc wykrztusić ani słowa (dotyczy leworęcznej kobiety). Motoryczne konflikty o rewir i konflikty o treści - nie móc wykrztusić ani słowa występują najczęściej w po­ łączeniu z sensorycznymi konfliktami o rewir lub konfliktami o treści - nie móc wykrztusić ani słowa. Dlatego dochodzi do połączenia objawów (patrz oskrzela-błona śluzowa).

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Redukcja funkcji (wiotkość/paraliż) mięśni oskrzelowych. (ewent. także martwica mięśni oskrzelowych (jeszcze niejasne!!!)).

Możliwe obiawy i diagnozy: • wiotkość ewent. paraliż mięśni oskrzelowych, (przez to poszerzenie oskrzeli).

4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Regulacja funkcji mięśni oskrzelowych (ew. odbudowa komórek w obszarze mięśni oskrzelowych dotkniętych martwicą).

Możliwe objawy i diggnozy: jeszcze w fazie badań 6. Kryzys zdrowienia 8 Astma oskrzelowa z napięciem mięśni oskrzelowych. Skutkuje utrudnionym wydychaniem. objawy: pokurczone mięśnie oskrzelowe, obrzęk mięśni oskrzelowych, brak tchu, utrudnione wydychanie, świst krtaniowy, kaszel, poczucie strachu, niepokój, trudności z mową;

° oskrzelowa (zapalna) astma powstaje, gdy jednocześnie rozwiązuje się sensoryczny konflikt strachu o re­ wir. objawy: zapalenie błony śluzowej oskrzeli, wzmożone wydzielanie śluzu, kaszel, plwocina.

Szczególny przypgdek: Stan astmatyczny, mięśnie krtani i mięśnie oskrzelowe znajdują się jednocześnie w kryzysie zdrowienia (kurcz) (epileptyczna konstelacja, podwójny napad drgawek).

7. Fazo B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcjo organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny W skutek zwiotczenia mięśni oskrzelowych w fazie 3 dochodzi do powiększenia średnicy oskrzeli i zwiększe­ nia przepływu powietrza. Dzięki temu następuje większa sprawność organizmu w sytuacjach lęku o rewir.

Zaangażowano część mózgu Motoryczny ośrodek kory mózgowej + , prawostronny.

257

WĘZŁY CHŁONNE I NACZYNIA CHŁONNE

węzły chłonne i naczynia chłonne czerwony konflikt o treści - nie móc pozbyć się czegoś zużytego/niechcianego lub chcieć oddzielić się; konflikty związane z utratą własnej wartości; często miejscowa utrata własnej wartości odnośnie określonego miejsca w ciele

węzły chłonne i naczynia chłonne w obszarze klatki piersiowej

258

Węzły chłonne i naczynia chłonne ~ czerwony 1. Zdrowie i naturalna funkcja węzłów chłonnych Węzły chłonne i naczynia chłonne, tak jak kości, są pochodzenia mezodermalnego. Dlatego reagują, podobnie jak kość, na konflikty związane z poczuciem własnej wartości. Odgrywają ważną rolę w cyrkulacji płynów ustrojowych. Układ naczyń limfatycznych przejmuje w szczelinach tkanek część przesączonego płynu tkankowego z or­ ganów (komórki) i transportuje go do górnej żyły głównej, następnie razem z krwią z powrotem do serca, osta­ tecznie do płuc, gdzie zostaje ponownie zaopatrzony w tlen. Funkcja węzłów chłonnych polega na zbieraniu i filtrowaniu odpływającej limfy. Podczas tego ma miejsce fagocytoza mikroorganizmów/ toksyn, fragmentów komórki, ... Przez to konflikt jest także wyraźniejszy. Konflikt o treści - nie móc pozbyć się czegoś zużytego/niechcianego (np.: guza) lub chcieć oddzielić się. 2. Treść konfliktu 2 • konflikt o treści - nie móc pozbyć see czeaoś zużytego/niechcianeao lub nie móc wrócić np. konflikt o treści - nie móc pozbyć się guza Przykład konfliktu:

=>

Mężczyzna boi się, że nie uda mu się pozbyć guza prostaty. Na skutek konfliktu reagują węzły chłonne miednicy. Niestety medycyna akademicka błędnie określa je (w fazie zdrowienia, czyli wtedy, gdy sq opuchnięte) jako przerzuty.Konflikt poczucia własnej wartości Konflikt poczucia własnej wartości jest słabszy niż wtedy, gdy dotknięta jest kość. Treść konfliktu odpowiada w wielu przypadkach konfliktowi dotyczącemu kości, w pobliżu której znajdu­ je się węzeł chłonny. np.: bark: „jako partnerka lub matka jestem nic nie warta" (np.: przez guza piersi) lub miejscowe, lekkie konflikty utraty własnej wartości, w zależności od umiejscowienia.

Przede wszystkim także miejscowe konflikty utraty własnej wartości mają tutaj duże znaczenie, np. dotknię­ te węzły chłonne pachowe przy guzach piersi: „Tutaj w piersi przez guza zmalało moje poczucie własnej war­ tości." Ponieważ dzieci często generalizują konflikty (np. są bite przez ojca) i czują się całościowo dotknięte, reagu­ je u nich często kilka węzłów chłonnych w różnych częściach ciała równocześnie. 3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu a) odbudowa komórki, zanik komórek węzłów chłonnych, martwica węzłów chłonnych i/lub b) odbudowa komórek w naczyniach chłonnych.

Możliwe obiawy i diagnozy: Kliniczne objawy najczęściej o niezauważalnym przebiegu. 4. Całkowite lub częściowe rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu a) powiększenie i obrzęk węzłów chłonnych wskutek wypełnienia martwicy poprzez podział komórki (mi­ toza). b) odbudowa komórek w naczyniach chłonnych

Możliwe obiawy i diggnozy (w zależności od pozostałych okoliczności): a) obrzęk węzłów chłonnych (guz), w przypadku, gdy dotyczy tylko pojedynczych węzłów chłonnych, bóle. Obrzęki powstałe w skutek podziału komórki są w medycynie akademickiej błędnie określane jako prze­ rzuty do węzłów chłonnych, jeśli wcześniej został zdiagnozowany inny guz lub Dalsze możliwe diagnozy: - ziarnica złośliwa (chłoniak Hodgkina) lub - mononukleoza zakaźna (wirus Epsteina-Barr) (ewent. występują tu jednocześnie jeszcze inne konflikty) lub - białaczka limfatyczna; b) zapalenie naczyń chłonnych ewent. z przejściowo utrudnionym odpływem limfy (zastój chłonki).

259 Ważne rozróżnienie węzłów limfatycznych. opuchniętych na skutek zapalenia: Węzły chłonne, w które powstał obrzęk z powodu konfliktu w fazie zdrowienia, dokonują podziału komórki/rozmnożenia komórki, który w medycynie akademickiej określany jest jako „złośliwy". W przeciwieństwie do tego węzły chłonne w obszarze odpływowym zapalenia nie dzielą komórek (mitoza). Są wprawdzie opuchnięte (powiększone), ale tylko dlatego, że w czasie zapalenia muszą być odporniejsze niż zwykle. W medycynie akademickiej określa się je jako „łagodne". Biologiczna wiedza o zdrowiu nie rozróżnia pomiędzy złośliwym i łagodnym, ponieważ obie reakcje posia­ dają sens biologiczny. 6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Bolesność uciskowa wciąż odczuwalna. 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Węzeł chłonny pozostaje lekko powiększony, nie jest jednak bolesny. Sens biologiczny Poprzez konflikt i rozwiązanie dochodzi do powiększenia węzła chłonnego, który w związku z tym w fazie 9 psychologicznie jest silniejszy niż dotąd. Faza 3: a) Węzeł chłonny w fazie 3 może, dzięki odbudowie komórek, przyjąć więcej. b) Naczynia chłonne mogą w fazie 3 odtransportować więcej „m ateriału", niż jest to potrzebne. Faza 5-9: a) Węzeł chłonny po podziale komórek jest powiększony i może być sprawniejszy w fazie 9. b) Naczynia chłonne w fazie 9 są wzmocnione i stabilne. Zaangażowana część mózgu W odpowiadającej części istoty białej po stronie prawej lub lewej. W tym miejscu, które odpowiada należącej do niego części szkieletu.

260

ŻOŁĄDEK I PRZEŁYK

poprzecznie prążkowane mięśnie przełyku czerwony konflikt utraty własnej wartości o treści - nie móc czegoś połknąć (k-/k+)

przełyk górny 2/3 (powłoka z nabłonka płaskiego) żółty konflikt o treści - nie móc przełknąć „kęsa", chcieć go znów wypluć, (k-/k+)

przełyk całość stara błona śluzowa jelita niebieski konflikt o treści - nie móc przełknąć „kęsa" (k+/k-)

mięśnie gładkie przełyku fioletowy konflikt o treści - nie móc przesunąć tkwiącego „kęsa" (k+/k-) i (f+/f-)

błona śluzowa żołądka żółty (nabłonek płaski) konflikt złości o rewir (PRM, PRK, LRM) konflikt związany z identyfikacją (LRK) (k-/k+)

Komórki gruczołu żołądkowego niebieski konflikt o treści - nie móc strawić „kęsa" (k+/k-) ściana żołądka fioletowy (mięśnie gładkie) konflikt o treści - nie móc przesunąć tkwiącego „kęsa" (k+/k-) i (f+/f-)

261

Komórki gruczołu żołądkowego ~ niebieski 1. Zdrowie i naturalno funkcja żołądka (z wyłączeniem małej krzywizny) W błonie śluzowej żołądka znajdują się trzy różne gruczoły, które produkują sok żołądkowy potrzebny do trawienia. 1. Komórki śluzowe produkujące śluz (przemieszczanie kęsa i ochrona ściany żołądka). 2. Komórki główne produkujące pepsynogeny (trawienie białka). 3. Komórki okładzinowe produkujące kwas solny (pepsynogen aktywowany do pepsyny) i czynnik Castle'a (przyswajanie witaminy B I2). 2. Treść konfliktu 2 • konflikt o treści - nie móc strawić „kęsa". Przykładowe konflikty:

=» => =>

Pacjent wzbogacił się oszukując innych. Stojąc przed sądem wobec nieuchronnej kary nie może strawić swojego „kę sa " (pieniędzy). Kobieta zaplanowała, na co przeznaczy spadek, na który bardzo liczyła, jednak nie otrzym ała go. Wspólnik został pozbawiony udziałów w firmie, tak, że nie może czerpać z niej więcej korzyści.

3. Aktywna faza konfliktu - reakcja organu sympatykotoniczna Wzmożenie funkcji gruczołów żołądkowych i/lub przyrost komórek gruczołowych z funkcją wydzielniczą albo również przyrost komórek narastających powierzchniowo z funkcją wchłaniania

Możliwe obiawy i diagnozy: • zaburzenia trawienia (uczucie sytości, nudności, wymioty przy zwężeniu żołądka, ew. niechęć do mięsa, niestrawność po kawie, owocach, alkoholu, zgaga); • guz żołądka; • nowotwór złośliwy żołądka; • rak gruczołu żołądkowego. 4. Całkowite lub częściowe rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Redukcja komórek z przebiegiem ropnym i zapalnym lub otorbienie guza.

Możliwe objawy i diggnozy (w zależności od pozostałych okoliczności): • krwawy nowotwór złośliwy żołądka (ew. może prowadzić nawet do anemii przy nowotworze żołądka); • smoliste stolce lub ukryta krew w stolcu; • lub zapalenie żołądka, nieżyt żołądka (najczęściej jednak diagnozowane w nabłonku płaskim (strach o rewir)). 6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Poprzez przyrost komórek i wzmożenie funkcji w fazie 3 może wydzielić się więcej soku żołądkowego, aby „kęs" pożywienia mógł zostać lepiej strawiony (funkcja wydalnicza) lub lepiej wchłonięty (funkcja wchłania­ nia). Zaangażowana część mózgu Pień mózgu (most) bocznie po stronie prawej.

262

b

Przełyk (oesophagus) - dolna trzecia część ~ niebieski

1. Zdrowie i naturalna funkcja przełyku (oesophagus) W warstwie ślizgowej przełyku znajdują się, obok naczyń krwionośnych, nerwów, skupisk leu­ kocytów, również gruczoły (glandulae oesophageae), które wytwarzają śluz. Śluz pomaga i ułatwia przełykanie pożywienia. Komórki gruczołowe przełyku odpowiadają gruczołom błony śluzowej jelita i znajdują się na całej długości przełyku. Inaczej niż powłoka płaskonabłonkowa przełyku, która znajduje się zasadniczo w górnych 2/3 jego długości.

2. Treść konfliktu 2 Konflikt o treści - nie móc przełknąć „kęsa" (chcieć się czymś napchać, ale nagle nie móc tego zrobić). W tym konflikcie chodzi najczęściej o rzeczy materialne: pieniądze, nieruchomości, akcje... Mogłyby to również metaforycznie oznaczać rzeczy, których nie można połknąć. W tym wypadku jest inaczej niż w nabłonku płaskim przełyku. Tam chodzi o konflikt, w którym trzeba albo powinno się coś połknąć, jednak najchętniej chciałoby się to wypluć.

3. Aktywna faza konfliktu - reakcja organu sympatykotoniczna Wzmożenie funkcji ¡/lub przyrost komórek gruczołów z funkcją wydzielniczą lub płasko narastający przyrost komórek z funkcją wchłaniania.

Możliwe obiawy i diagnozy: ® nowotwór złośliwy przełyku; 0 rak przełyku.

4. Całkowite lub częściowe rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja ©rganu wagotoniczna Zapalna, ropna odbudowa proliferacji komórek.

Możliwe obiawy i diggnozy (w zależności od pozostałych okoliczności): • zapalenie przełyku; 0 krwawy nowotwór przełyku (często błędnie określane, jako żylaki przełyku).

6. Kryzys zdrowienia

7 . Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotarsiczna reakcja organy 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót dl® zdrowia Pozostałości mogą być często definiowane w medycynie akademickiej ew. jako żylaki przełyku.

Sens biologiczny a) funkcja wydzielniczą: przyrost komórek i wzmożenie funkcji wraz z wydzielaniem śluzu w fazie 3, aby móc lepiej przełknąć

przyrost komórek i wzmożenie funkcji, aby lepiej wchłonąć pokarm. Zaangażowana część mózgu Pień mózgu (most) bocznie po stronie prawej.

Ściana żołądka i przełyk - mięśnie gładkie ~ fioletowy 1. Zdrowie i naturalna funkcja mięśni gładkich żołądka i przełyku Mięśnie gładkie górnego odcinka układu pokarmowego przesuwają treść pokarmową lub wydalają ją w górę poza układ pokarmowy.

2. Treść konfliktu 2 • konflikt o treści - nie móc zwymiotować „kęsa"; 0 konflikt o treści - najchętniej wcale nie chcieć niczego przyjąć; 9 konflikt o treści - nie móc przesunąć „kęsa". Przykłady konfliktów:

=> 25-letnia pacjentka m a tendencje do objadania się. Kompensuje sobie tym nieprzyjemne odczucie w ciele. Jednocześnie złości się mocno, ze znów się objadła i że m ogła lepiej wcale nie jeść takiej ilości czekolady. W nocy (jako znak rozwiązania konfliktu) dostaje biegunki z wymiotami. => Student czuje się pokrzywdzony, ponieważ musi powtórzyć egzamin. Podczas egzaminu dostaje w fazie 5 biegunkę z wy­ miotam i. Najchętniej wcale nie chciałby przyjąć „k ę s a " (egzamin), ew. wcale nie musieć zdawać egzaminu.

3. Aktywno faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Miejscowo (tylko w miejscu tkwiącego „kęsa") dochodzi do zwiększonej aktywności (perystaltyka, wzmoże­ nie funkcji) mięśni gładkich. Pozostała część jelita wykonuje spowolnione ruchy mięśni (osłabienie fu n kej i) :

Możliwe objawy i diagnozy: • •

ewentualne lekkie utrudnienia przy połykaniu i perystaltyce górnego układu wydalniczego; ew. odruch wymiotny;konflikt ten odgrywa również rolę przy bulimii (żarłoczność psychiczna), kiedy pacjent objada się a jed­ nocześnie wcale nie chciałby niczego przyjmować (m.in. z powodu sylwetki).

4. Całkowite lub częściowe rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Cały układ wydalniczy (zazwyczaj w górnym obszarze) wykazuje zwiększoną aktywność mięśni gładkich.

Możliwe objawy i diggnozy: 0 wymioty; • objawy te często błędnie interpretuje się jako wirusowe zakażenie układu pokarmowego (grypa); 0 często objawom towarzyszą biegunki, jeśli istnieje jednocześnie konflikt o treści - nie móc przesunąć tkwiącego „kęsa".

6. Kryzys zdrowienia Ta sama reakcja jak w fazie 3.

7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Ta sama reakcja jak w fazie 5. Około końca fazy 7 powoli ustępuje.

3. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Poprzez miejscowo wzmożoną perystaltykę w fazie 3, organizm próbuje przesunąć tkwiący „kęs". Poprzez zmniejszoną aktywność pozostałej części jelita dochodzi jednakże do przejściowych uszkodzeń układu wydalni­ czego. W fazie 5 tkwiący „kęs" jest całkowicie wydzielony do góry.

Zaangażowana część mózgu Sródmózgowie prawa strona odpowiada za pobierający/przyjmujący odcinek przewodu pokarmowego (wy­ mioty). Sródmózgowie lewa strona odpowiada za odcinek wyprowadzający/wydalający przewodu pokarmowe­ go (biegunka).

264 Błona śluzowa żołądka (krzywizna mniejsza) ~ żółty 1. Zdrowie i naturalna funkcja żołądka (krzywizna mniejsza) Błona śluzowa żołądka [krzywizna mała, pylorus (odźwiernik)] i dwunastnica (Bulbus duodeni): Podobnie jak przełyk, w górnych 2/3 jego długości, również krzywizna mniejsza żołądka i odźwier­ nik wyłożone są błoną śluzową z nabłonkiem płaskim (żółty). 2. Treść konfliktu 2 Konflikt strachu o rewir (dotyczy praworęcznego mężczyzny, praworęcznej kobiety i leworęcznego mężczyzny) np. często chodzi o spór dotyczący granic z rodzeństwem, sąsiadami, kolegami z pracy lub z powodu partnerki... np. często jest to kłótnia o pieniądze. Przykładowe konflikty:

=>

Dyrektor szpitala chce wprowadzić homeopatię. Inni lekarze, którzy nie znają się na tym, próbują przeszkodzić tem u p o ­ tajem nie agitując. => M łody mężczyzna podczas urlopu m iał romans z mężatką. Kiedy w rócił z urlopu, mąż kobiety zadzwonił do niego, oskar­ żając go o rozbicie małżeństwa (ten m łody mężczyzna przeżył przy tym konflikt strachu o rewir, podobnie m ogło być z m ę­ żem kobiety).

Konflikt ten często wywołuje reakcje/zachowania agresywne u przeżywającego konflikt. Szczególnie wtedy, gdy sytuacja, która wywołała konflikt strachu o rewir, również była nacechowana agresywnie. Żeński konflikt dotyczący identyfikacji (dotyczy leworęcznej kobiety) ° konflikt o treści - nie wiedzieć gdzie się przynależy lub w którą stronę należy iść; • konflikt o treści - nie wiedzieć, jaką podjąć decyzję (konflikt podejmowania decyzji); • konflikt dotyczący określenia miejsca, w jakim osoba się znajduje. Konflikt dotyczący identyfikacji jest pokrewny z męskim konfliktem strachu o rewir i umiejscowiony jest dokładnie na prze­ ciwko w korze mózgowej. Oba konflikty nie mogą być seksualne, choć zawierają treści seksualne.

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Zanik komórki (wrzód) w krzywiźnie mniejszej żołądka lub odźwierniku lub w pierwszym krótkim odcinku dwunastnicy.

Możliwe obiawy i diagnozy: • choroba wrzodowa żołądka (wrzód żołądka); 9 ulcus duodeni (wrzód dwunastnicy); 9 bóle, kurcze lub kolki, w przypadku, gdy mięśnie ściany żołądka dotknięte są konfliktem. 4. Całkowite lub częściowe rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Odbudowa komórek (przyrost komórek).

Możliwe objawy i diggnozy: 0 9 ® 0

zgaga, nudności; owrzodzenia mogą ew. krwawić; krew w stolcu (czarny stolec) najczęściej ukryta (niewidoczna) krew, krwawe wymioty (wymioty fusowate); w medycynie akademickiej przyrost komórki podczas procesu zdrowienia może być interpretowany, jako zwyrodnienie złośliwe; 9 nie występują bóle ani kolki, wyjątkowo mogą wystąpić wymioty; 9 często występuje także zapalenie żołądka (nieżyt żołądka); 9 przy anoreksji („anoreksja"), (jadłowstręt psychiczny) często aktywny jest konflikt strachu o rewir lub konflikt związany z identyfikacją (przy jednoczesnych konfliktach seksualnych). Niejednokrotnie pacjent­ ki cierpią na nieżyt żołądka. Występuje przy tym niechęć do jedzenia i ew. także nadwrażliwość pokar­ mowa. 6. Kryzys zdrowienia Kolka żołądkowa. Padaczka żołądka (gdy dotyczy mięśni przyległych). bóle, krwawienia, nieobecność, zawroty głowy ew. nudności, wymioty.

265 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Nudności. 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Poszerzenie wpustu żołądka w skutek zaniku komórki (owrzodzenie) w fazie 3, szczególnie odżwiernika, po to, aby treść pokarmowa łatwiej mogła się przemieścić. Zaangażowana część mózgu Kora mózgowa prawostronnie.

Przełyk (oesophagus) - górne 2/3 przełyku ~ żółty 1. Zdrowie i naturalna funkcja przełyku W górnych 2/3 długości przełyku znajduje się najbardziej wewnętrzna warstwa błony śluzowej z nierogowaciejącego wielowarstwowego nabłonka płaskiego (żółty). Tworzy ona gładką, wytrzymałą i śliską powierzchnię, tak aby możliwe było połykanie lub wypluwanie.

Przebieg wrażliwości: Przebieg według wewnętrznego schematu skóry. 2. Treść konfliktu 2 • konflikt o treści - nie połknąć czegoś, chcieć to wypluć; • konflikt o treści - musieć/powinno się coś połknąć, bardziej jednak chcieć to wypluć. 3. Aktywna faza konfliktu - reakcja organu sympatykotoniczna Ubytek komórek (owrzodzenie) w górnym odcinku przełyku (górne 2/3 długości). Dotyczy często mięśni poprzecznie prążkowanych.

Możliwe obiawv i diggnozv: • •

spazmy przy połykaniu (torsje); poprzez nadwrażliwość i bóle może dojść do trudności przy połykaniu.

4. Całkowite lub częściowe rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu wagotoniczna Przyrost komórek i obrzęk dotkniętej błony śluzowej przełyku.

Możliwe objawy i diggnozy: • krwawienie, w określonych warunkach bezboleśnie; • nowotwór przełyku; • zwężenie przełyku, które może być usunięte przy pomocy założonej na pewien czas sondy żołądkowej. 6. Kryzys zdrowienia Nawracające bóle o wzmożonej sile, często połączone ze skurczami mięśni przełyku. Bolesna kolka przełykowa (bóle, nieobecność, atak skurczu), gdy dotyczy mięśni przyległych. 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Poszerzenie średnicy przełyku poprzez redukcję komórek i nadwrażliwość w fazie 3, aby lepiej odczuć po­ karm a następnie móc go dalej przesunąć. Skurcze mięśni, aby móc przesunąć pokarm. Zaangażowana część mózgu Kora mózgowa w części przedniej u podstawy położona w kierunku na zewnątrz. Połączenie pomiędzy mó­ zgiem i organem krzyżuje się.

266

ŚLEDZIONA

śledziona czerw ony k o n flik t zw iązany z krw a w ie n ie m , k o n flik t w ykrw aw ienia; k o n flik t zw iązany ze skaleczeniem (przy skaleczeniach z o tw a rtą raną); utra ta w łasnej w artości zw iązana z krw ią lub łączona z krw ią (k -/k + )

267

Śledziona — czerwony 1. Zdrowie i naturalna funkcja śledziony Śledziona jest organem układu limfatycznego. Zadaniem śledziony jest filtrowanie krwi, fagocytoza oraz usuwanie defektywnych lub przestarzałych komórek krwi. Jednym z głównych zadań śle­ dziony jest magazynowanie komórek krwi. Śledziona, w razie potrzeby, może zasysać komórki krwi.

2. Treść konfliktu 2 • 0 • • e 0

konflikt związany z krwawieniem, konflikt związany z wykrwawieniem się; konflikt związany ze skaleczeniem się (przy okaleczeniach z ranami otwartymi); utrata własnej wartości odnośnie krwi (lub ew.); utrata własnej wartości, związana/skojarzona tylko z krwią; konflikt, w którym coś jest nie w porządku z krwią; konflikt o treści - nie być wystarczająco sprawnym na skutek utraty krwi lub choroby krwi.

Koncepcje do treści konfliktów: • Otrzymać transfuzję krwi lub także infuzję (przede wszystkim u dzieci). • Wszelkie zabiegi inwazyjne diagnostyczne lub terapeutyczne. • Być ograniczonym z powodu krwawiącej rany lub widzieć krwawiącą otwartą ranę. • Szok podczas diagnozy raka krwi (białaczka) lub HIV (AIDS). • Szok podczas diagnozy innych schorzeń, kojarzonych z krwią. Przykładowe konflikty:

=> M ąż jest świadkiem niebezpiecznego krw otoku swojej żony podczas ciąży. Jest mu przy tym niedobrze i myśli, żeby uciec. => Przyszły sanitariusz w trakcie praktyki zawodowej przygląda się operacji uda. Widzi przy tym krew i jest m u niedobrze. => Pacjentka doznaje szoku, kiedy dowiaduje się, że ma białaczkę. Poziom krwinek białych gwałtownie się u niej podnosi.

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Zanik komórek i powstawanie martwicy w śledzionie. W skutek tego zwiększa się jej pojemność. Wychwytuje trombocyty z krwi i magazynuje je. Tym samym zapobiega, aby podczas krwawienia w wyniku skaleczenia, nie doszło do zakrzepowego zapalenia żył, jako że przy skaleczeniu fibryna i inne czynniki krzep­ nięcia dostają się do układu naczyniowego i razem z trombocytami mogłyby tworzyć zakrzepicę. Zamiast tego trombocyty skoncentrowane są tylko wokół miejsca skaleczenia i tworzą tam, wspólnie z fibryną, niezbędny zakrzep zamykający ranę. Z krwioobiegu wracają z powrotem do śledziony.

Możliwe obiawv i diaanozv: • trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek we krwi), aby zapobiec utworzeniu się skrzepów krwi (zator zakrzepowy); • mogą występować ostre krótkotrwałe nudności i zawroty głowy („Zrobiło mi się ciemno przed ocza­ mi."); • podczas trombocytopenii występuje podwyższona tendencja do krwawień (np. tendencja do krwotoków z nosa); • w tej fazie możliwe są także nacieki białaczkowe w miejscu martwicy śledziony. Wycofanie się trombocytów do śledziony odbywa się w ciągu kilku minut. Dlatego poziom trombocytów, mierzony we krwi obwodowej, może bardzo szybko wahać się albo spadać. Jeśli np. choremu na białaczkę dziecku zapowiedziano kolejną infuzję, może wystąpić konflikt nawracający związany z krwią a poziom trom ­ bocytów natychmiast spadnie. Wzrośnie natomiast tak szybko, jak tylko konflikt minie. Dlatego przetaczanie koncentratów krwinek (transfuzje) rzadko kiedy ma sens, zwłaszcza że transfuzja mogłaby oznaczać kolejny nawracający konflikt.

4. Cafkowite lub częściowe rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Odbudowa komórek w miejscu wystąpienia martwicy śledziony.

Możliwe objawy i diagnozy: • •

obrzęk śledziony lub torbiel śledziony przy powiększonej śledzionie (pierwotny hipersplenizm, hipersplenizm, splenomegalia); liczba trombocytów w krwi obwodowej powraca/wyrównuje się znów do normy fizjologicznej (transfuzje koncentratów krwinek płytkowych mają w tym wypadku rzadko kiedy sens).

6. Kryzys zdrowienia Mogą pojawić się krótkotrwałe wahania trombocytów.

268

7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Stan powiększenia śledziony (splenomegalia) może się utrzymać. Sens polega na tym, aby przy kolejnych konfliktach związanych z krwią, na które przygotowany jest organizm, można było szybciej i lepiej zmagazynować trombocyty. Sens biologiczny Faza 3: lepsze wchłanianie trombocytów do śledziony, w celu uniknięcia skrzepów żylnych. Faza 5-9: powiększenie śledziony, która dzięki temu jest psychologicznie silniejsza niż dotychczas. Powiększona śledziona może zmagazynować do 30% wszystkich erytrocytów i do 90% wszystkich trom bo­ cytów!!! Zaangażowana część mózgu W istocie białej prawa strona ciemieniowa u podstawy. Pozostałe schorzenia śledziony • pęknięcie śledziony: najczęściej skutek jakieś fizycznej traumy, możliwe również przy ostro powiększonej śledzionie; ® zawał śledziony: często przy ostro powiększonej śledzionie (zawały bezobjawowe lub lewostronne bóle nadbrzusza promieniujące do lewego barku); • ropień śledziony: występuje najczęściej w ramach bakteriemii (zapalenie wsierdzia,...) albo po zawałach śledziony; • tętniak tętnicy śledziony: najczęściej u starszych kobiet; • torbiele śledziony: po traumie, lub o charakterze pasożytniczym (torbiele bąblowcowe); • guzy śledziony (rzadko): naczyniak limfatyczny, naczyniaki krwionośne, mięsak limfatyczny, mięsak krwionośny z z perspektywy medycyny akademickiej przerzuty chłoniaków i czerniaków złośliwych. Opis przypadku 1. Konflikt związany z wykrwawieniem sie: Pacjent siedzi bezradnie na łóżku żony, kiedy ona, podczas kom plikacji ciążowych, mocno krwawi z pochwy i jest bliska wykrwawienia się. Na izbie chorych panuje panika i chaos. Podczas tej sytuacji jest mu źle i kręci mu się w głowie. Rozwiązanie konfliktu: U dało się opanować tę sytuację i kobieta urodziła zdrowe dziecko. Kilka lat później u pacjenta przypadkowo zdiagnozow ano powiększoną śledzionę, która jednakże nie dawała żadnych dolegliwości.

2. Konflikt kojarzony z krwią: 12-letniem u pacjentowi zalecono chemioterapię w powodu guza mózgu i dlatego podłączono mu wlew dożylny (konflikt kojarzony z krwią). Jego niska liczba trombocytów, która szybko mogła ulec w ahaniom , powodowała w terapii ciągle powra­ cające kom plikacje. Podobnie przetaczanie koncentratów krwinek płytkowych nie przynosiło stabilnej poprawy. Chłopiec do­ stawał kolejne infuzje, stale pobierano mu krew, co utrzymywało go w naprzemiennym procesie konfliktowym. Rozwiązanie konfliktu: Rodzice zdecydowali o przerwaniu cyklu chem ioterapii ze względu na ogólnie zły stan zdrowia. Pacjent powoli odpoczywał od całej tej tortury. Liczba płytek krwi uregulowała się samoistnie i pozostaje w normie.

L_

269

JAMA USTNA I JAMA GARDŁOWA

podniebienie prawa strona niebieski konflikt o treści - nie móc przełknąć „kęsa" podniebienie lewa strona niebieski konflikt o treści - nie móc pozbyć się „kęsa" (k+/k-) prawa strona błony śluzowej ust niebieski konflikt o treści - nie otrzymać „kęsa" pożywienia do złapania/schwycenia lewa strona błony śluzowej ust niebieski konflikt o treści - nie móc wypluć „kęsa" z powodu niewystarczającej ilości śluzu, bądź nie móc się go pozbyć (k+/k-)

błona śluzowa ust (nabłonek płaski) żółty oralny konflikt rozłąki konflikt o treści - nie chcieć więcej czuć czegoś na/w ustach, konflikt związany z całowaniem lub rozstaniem z pocałunkami (k-/k+)

mięśnie języka czerwony konflikt o treści - nie móc poruszyć językiem językiem lub nie móc wymówić czegoś (k-/k+)

błona śluzowa języka (nabłonek płaski) żółty konflikt dot. języka; Konflikt o treści - nie móc lub nie mieć pozwolenia czegoś wymówić/po ruszyć w rozmowie/wypowiedzieć konflikt werbalny konflikt związany z całowaniem lub rozstaniem z pocałunkiem (k-/k+)

prawe ślinianki niebieski konflikt o treści - nie móc złapać „kęsa" lewe ślinianki niebieski konflikt o treści - nie móc pozbyć się „kęsa" (k+/k-)

jama gardłowa prawa strona niebieski konflikt o treści - nie móc złapać „kęsa" pożywienia jama gardłowa lewa strona niebieski konflikt o treści - nie móc usunąć „kęsa" (k+/k-)

migdałek prawa strona niebieski konflikt o treści - nie móc dostać „kęsa" migdałek lewa strona niebieski konflikt o treści - nie móc pozbyć się „kęsa" (k+/k-) ślinianki - przewody wyprowadzające żółty konflikt o treści - nie móc/nie mieć pozwolenia /nie chcieć czegoś obślinić (jeść) (k-/k+)

270

Podniebienie ~ niebieski U V

1. Zdrowie i naturalna funkcja podniebienia Podniebienie bierze udział w połykaniu „kęsa" pokarmu. Składa się z: podniebienia twardego (palatum durum), podniebienia miękkiego (palatum molle) łuków podniebiennych (velum palatinum), łuku podniebienno - gardłowego i łuku podniebienno - językowego (arcus palato-pharyngeus) oraz języczka podniebiennego (uvula). 2. Treść konfliktu 2 Podniebienie prawa strona: • konflikt o treści - nie móc połknąć „kęsa". Podniebienie lewa strona: • konflikt o treści - nie móc wypluć lub pozbyć się „kęsa". 3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Przyrost komórek gruczołów podniebienia z funkcją wydzielniczą lub funkcją wchłaniania.

Możliwe obiawv i diagnozy: 0 powiększenie podniebienia, guz podniebienia, nowotwór podniebienia. 4. Całkowite lub częściowe rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Cuchnący, zapalny rozkład namnożonych komórek przez grzyby i komórki grzybicze.

Możliwe objawy i diggnozv: • zapalenie podniebienia albo guz podniebienia w stanie zapalnym. 6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Podniebienie prawa strona: Przyrost komórek gruczołów podniebienia w fazie 3, aby łatwiej móc połknąć „kęs" pokarmu. Podniebienie lewa strona: Przyrost komórek gruczołów podniebienia w fazie 3, aby łatwiej móc wypchnąć „kęs" pokarmu. Zaangażowana część mózgu Podniebienie prawa strona: Pień mózgu most prawa strona z tyłu. Podniebienie lewa strona: Pień mózgu most lewa strona z tyłu.

Migdałki (migdałki podniebienne) - limfatyczny pierścień gardłowy ~ niebieski 1. Zdrowie i naturalna funkcja migdałków Migdałki w pierścieniu gardłowym (limfatyczny pierścień gardłowy) mają za zadanie rozpoznać dostające się wraz z pożywieniem ciała obce, mikroby... i odpowiednio na nie przygotować organizm. Ewolucyjnie brały najprawdopodobniej udział w identyfikacji pożywienia i rozróżniały „dobre" pożywienie, które śliniły, aby mogło być łatwiej połknięte lub „złe" pożywienie, które było wypluwane. Wyodrębnia się 4 różne obszary migdałków: • Migdałek gardłowy (tonsilla pharyngea); • Migdałek podniebienny (tonsillae palatinae); • Migdałek językowy (tonsilla lingualis); ® Pęczki boczne.

271

2. Treść konfliktu 2 Migdałki prawa strona: 0 konflikt o treści - nie móc dostać „kęsa". Koncepcje dotyczące treści konfliktów: • Chcieć zjeść coś (lub lekarstwa), na co ma się ochotę, ale nie móc tego otrzymać. • Nie otrzymać pieniędzy lub rzeczy, które m iało się obiecane. • Nie dostać zwrotu pożyczonych pieniędzy.

Miadałki lewa strona: - konflikt o treści - nie móc wypluć lub pozbyć się „kęsa"; - konflikt o treści - nie móc pozbyć się „kęsa" zidentyfikowanego jako „zły". Koncepcje dotyczące treści konfliktów: • Nie móc sprzedać mieszkania, samochodu, itp. • Nie móc pozbyć się czegoś, co należy zjeść. • Nie móc pozbyć się czegoś, czego ktoś inny nie powinien jeść (np. czekolada). Przykład konfliktu:

=> Zdrowo odżywiająca się kobieta widzi, ja k je j partner objada się potajem nie czekoladą. Kiedy go na tym przyłapuje, chce wyrzucić czekoladę. Mężczyzna nie dopuszcza do tego i zjada czekoladę. Kobieta nie m ogła się jej pozbyć.

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczno reakcja organu Wzmożenie funkcji lub/i przyrost komórek gruczołów (przerost) migdałków podniebiennych, z funkcją wydzielniczą.

Możliwe obiawv i diaanozv: 0 powiększone ew. szczelinowate migdałki; • przerost migdałków (-rozrost), ucisk szyi/gardła; 0 nowotwór migdałków (przy wyjątkowo długim czasie trwania konfliktu i wysokiej intensywności), rak migdałków. 4. Całkowite lub częściowe rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Redukcja namnożonych komórek z przebiegiem zapalnym.

Możliwe objawy i diagnozy: • • • 0

zapalenie migdałków, tonsillitis; ropne migdałki (ropne zapalenie migdałków), angina tonsillaris; ropień migdałka; angina paciorkowcowa.

6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Powiększone i szczelinowate migdałki (głównie przy często powtarzających się konfliktach). 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Miadałki prawa strona: Móc lepiej zidentyfikować, sprawdzić i obślinić „kęs" pokarmu, aby móc go lepiej i szybciej wchłonąć. Miadałki strona lewa: Móc lepiej zidentyfikować, sprawdzić i obślinić „kęs" (kał), aby usunąć go z gardzieli. Zaangażowana część mózgu Miadałki prawa strona: Pień mózgu most prawa strona z tyłu. Miadałki lewa strona: Pień mózgu most lewa strona z tyłu.

1

m

Pozostałe Istnieje także nowotwór migdałków (nowotwory części ustnej gardła), który wywodzi się z na­ błonka płaskiego i rośnie w fazie rozwiązania konfliktu. Histologicznie nie jest dla mnie całkiem ja­ sne, jak się ma to do siebie, ale należy wziąć to pod uwagę.

Przykłady konfliktów:

=> Mężczyzna m iał trudności z teściami, z powodu których ucierpiał jego związek z żoną. Po śmierci teściów, kiedy para zobiektywizowała swój związek, konflikt zaczął się rozwiązywać i jednocześnie rozwinął się nowotwór migdałków, który z pom ocą różnych terapii został całkowicie wyleczony.

Jama gardłowa, tylna ~ niebieski 1. Zdrowie i naturalna funkcja tylnej jamy gardłowej Jama gardłowa służy jako droga oddechowa i jako droga pokarmowa. Wszystkie kawałki pokarmowe prze­ chodzą przez tylną jamę gardłową. 2. Treść konfliktu 2 Jama gardłowa prawa strona: Konflikt o treści - nie móc schwycić/złopgć „kęsa" pożywienia. Jama gardłowa lewa strona: Konflikt o treści - nie móc pozbyć się „kęsa". 3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Wzmożenie funkcji lub/i przyrost komórek z funkcją wydzielniczą.

Możliwe obiawy i diagnozy: • •

polip nosogordzieli; guz gardła.

4. Całkowite lub częściowe rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Zapalna, ropna redukcja polipów przez grzyby lub bakterie grzybicze.

Możliwe obiawy i diggnozy: • zapalenie polipów; • grzybica gardła (grzybica). 6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Jama gardłowa prawa strona: Poprzez ngmnożenie komórek i wzmożenie funkcji w fozie 3 „kęs" jedzenig może być lepiej nośliniony i łatwiej przesunąć się po gardle. Jama gardłowa lewa strona: Poprzez ngmnożenie komórek i wzmożenie funkcji w fgzie 3 „kęs" jedzenig może być lepiej nośliniony i łotwiej usunięty z gordłg. Zaangażowana część mózgu Jgmg ggrdłowo prawa strono: Pień mózgu most prawa strona z tyłu. Jama gardłowa lewg strono: Pień mózgu most lewo strono z tyłu.

Ślinianki ~ niebieski 1. Zdrowie i naturalna funkcja ślinianek (ślinianki przyuszne/podjęzykowe/podżuchwowe) Ślinianki produkują ślinę, która ma różne zadania: - zwilżanie pożywienia, aby nadać mu śliskość; - bierze udział w zdolności odbierania bodźców, przede wszystkim smaku, który na sucho nie byłby odczu­ walny (jest to istotne dla identyfikacji „kęsa" pożywienia); - oczyszczanie jamy ustnej; - początek trawienia węglowodanów przez amylazę (ptialina). 2. Treść konfliktu 2 Ślinianki prawa strona: • konflikt o treści - nie otrzymać „kęsa" do chwycenia (przez niewystarczające naślinienie). Przykładowy konflikt:

=>

Kot podczas urlopu z właścicielami nie może polować. Nie może wychodzić na zewnątrz, ponieważ w pobliżu znajduje się inny kot, który przejął już rewir.

Ślinianki lewa strona: • konflikt o treści - nie móc naślinić lub wypluć „kęsa"; • konflikt o treści - nie móc pozbyć się „kęsa". Przykładowy konflikt:

=> M łodem u mężczyźnie, który odmawia szczepień, lekarz narzuca je strasząc go konsekwencjami. Pielęgniarka niezbyt de­ likatnie „ ładuje " m u bolesny zastrzyk w pośladek.

3. Aktywna faza konfliktu - reakcja organu sympatykotoniczna Wzmożenie funkcji (podwyższone wydzielanie śliny) lub/i przyrost komórek z funkcją wydzielniczą.

Możliwe objawy i diagnozy: • powiększone ślinianki; • guz ślinianki, rak ślinianki; • nowotwór ślinianki. 4. Całkowite lub częściowe rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Zapalne, ropne serowacenie i redukcja przyrostu komórek przy udziale grzybów (grzybica) lub bakterii grzy­ biczych (np. TBC).

Możliwe objawy i diggnozy: • zapalenie ślinianki przyusznej (parotitis) lub ropień; • podżuchwowe zapalenie ślinianki lub ropień; • podjęzykowe zapalenie ślinianki lub ropień. 6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Poprzez namnożenie komórek i wzmożenie funkcji produkowane jest więcej śliny, co lepiej przygotowuje „kęs" pokarmowy do trawienia. Ślinianki prawa strona: Móc lepiej naślinić „kęs" pokarmu, aby go łatwiej i szybciej wchłonąć. Ślinianki lewa strona: Móc lepiej obślinić „kęs" (kał), aby go łatwiej i szybciej usunąć z gardzieli. Móc łatwiej zwymiotować „kęs", którego się nie chce.

274 łr. ^

Zaangażowana część mózgu Ślinianki prawa strona: Pień mózgu most prawa strona z tyłu.

Ślinianki lewa strona: Pień mózgu most lewa strona z tyłu.

Błona śluzowa ust - podśluzówkowa ~ niebieski 1. Zdrowie i naturalna funkcja podśluzówkowej błony ust Błona podśluzówkowa leży pod najwyższą warstwą nabłonka płaskiego jamy ustnej. Ewolucyjnie należy do starej śluzówki jelita, którą obecnie w większości powleka nabłonek płaski. 2. Treść konfliktu 2 Prawa strona ust: • konflikt o treści - nie dostać „kęsa" do chwycenia; • konflikt o treści - nie umieć prawidłowo przyjąć pokarmu. Np. u przewlekle chorych, leżących pacjentów, gdy nie potrafią samodzielnie przyjmować pokarmu i u pa­ cjentów, którzy mają sondę żołądkową i nie mogą lub nie wolno im nic jeść. Lewa strona ust: • konflikt o treści - nie móc pozbyć się lub wypluć „kęsa" z powodu zbyt małej ilości śluzu. 3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Najczęściej płasko narastający przyrost komórek gruczołowych z funkcją wchłaniania.

Możliwe obiawy i diagnozy: •

małe płaskie guzy i wzmożenie funkcji błony śluzowej ust.

4. Całkowite lub częściowe rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Redukcja przyrostu komórek z przebiegiem zapalnym.

Możliwe obiawy i diggnozy: •

grzybica jamy ustnej, pleśniawki lub grzyb pleśnicowy białawy jamy ustnej.

6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Prawa strona ust: Poprzez przyrost komórki w fazie 3 można lepiej naślinić i wchłonąć „kęs" pożywienia. Lewa strona ust: Przez przyrost komórki w fazie 3 można lepiej naślinić i zwymiotować „kęs" pożywienia (patrz archaiczna postać pierścieniowata). Zaangażowana część mózgu Prawa strona ust: W pniu mózgu most prawa strona z tyłu. Lewa strona ust: W pniu mózgu most lewa strona z tyłu.

275

Błona śluzowa ust i języka — żółty 1. Zdrowie i naturalna funkcja błony śluzowej ust i języka Jama ustna i język pokryte sq warstwą nabłonka płaskiego, który jest odporniejsza niż tkanka gruczołowa.

Ęg'

Przebieg wrażliwości: W trakcie badań, z mojego doświadczenia wynika, że przebieg wrażliwości według dr. Hamera nie jest ade­ kwatny. 2. Treść konfliktu 2 Oralny konflikt rozstania: • konflikt o treści - chcieć pozbyć się czegoś z ust/konflikt o treści - nie chcieć więcej czuć czegoś na/w ustach, nie chcieć czegoś czuć na/w ustach; • konflikt o treści - chcieć pozbyć się czegoś z ust/konflikt o treści - nie chcieć więcej czuć czegoś na/w ustach/konflikt o treści - nie chcieć czegoś czuć na/w ustach. Konflikt rozłąki z jakąś rzeczą z wnętrza ust lub języka: • komuś zostało zabrane coś do jedzenia; • konflikt związany z całowaniem lub rozstaniem z osobą, którą się całuje. a) Konflikt dotyczący ust: konflikt związany z wnętrzem ust np.: być zaskoczonym temperaturą napoju/potrawy i prawie się przy tym poparzyć - nadżerki po wizycie u dentysty: borowanie, odsysanie, czyszczenie zębów oraz stan, w którym nie da się mówić są odczuwane jako nieprzyjemne. b) Konflikt dotyczący języka: • konflikt związany z językiem; • konflikt werbalny; • konflikt o treści - nie móc lub nie mieć pozwolenia czegoś wymówić/poruszyć w rozmowie/powiedzieć. Przykład kon fliktu : => M łody mężczyzna dostał nadżerki, kiedy w swoim związku nie m ógł powiedzieć „ n ie ", które jednak udało m u się później wypowiedzieć.

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu a) błona śluzowa-wrzód nabłonka płaskiego-błona śluzowa ust; b) błona śluzowa-wrzód nabłonka płaskiego-błona śluzowa języka. Możliwe objawy i diggnozy: • nadżerki (lub łuskowata błona śluzowa ust); • wrzód błony śluzowej ust; • wrzód błony śluzowej języka. 4. Całkowite lub częściowe rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu a) przyrost komórek w miejscu, gdzie wcześniej nastąpiło owrzodzenie błony śluzowej ust. Możliwe objawy i diggnozy: • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (miejscowe lub rozległe); • miejscowe obrzęki błony śluzowej jamy ustnej, owrzodzenia zaczynają się ponownie wypełniać, najczę­ ściej towarzyszą temu bóle, bolesne nadżerki lub ew. pękające kąciki ust; • czasem z krwawieniem. b) przyrost komórek w miejscu, gdzie wcześniej nastąpiło owrzodzenie błony śluzowej języka. Możliwe objawy i diggnozy: • miejscowe obrzęki błony śluzowej języka, owrzodzenia zaczynają się ponownie wypełniać, najczęściej towarzyszą temu bóle; • bolesne nadżerki na języku; • przy dużej masie konfliktowej ew. nowotwór języka. 6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu

276 9. Powrót do zdrowi® Sens biologiczny Poprzez zanik komórki w fazie 3 rozszerza się jama ustna, żeby lepiej poradzić sobie z proble­ mem jamy ustnej lub języka. Zaangażowana część mózgu Środkowa kora mózgowa, frontalnie, u podstawy. Połączenie pomiędzy mózgiem i organem krzyżuje się.

Ślinianki-przewody wyprowadzające ~ żółty 1. Zdrowie i naturalna funkcja przewody wyprowadzające ślinianek Przewody wyprowadzające prowadzą ślinę, produkowaną przez gruczoły, do jamy ustnej. Tam służy ona naślinieniu i wstępnemu trawieniu części pokarmowych. Do ślinianek należą: ślinianki przyuszne, podjęzykowe, podżuchwowe.

Przebieg wrażliwości: Według schematu skóry wewnętrznej. 2. Treść konfliktu 2 Konflikt o treści - nie mieć pozwolenia, nie chcieć lub nie móc czegoś naślinić (zjeść). Przykłady konfliktów:

=>

Pan Z. mieszka ze swojq rodziną niedaleko swoich rodziców. Jego żona nie chce, aby za często chodził do swojej m atki na obiad, ponieważ dochodzi wtedy często do napięć. On natom iast chciałby czasem stołować się u m atki i odbiera to jako konflikt braku pozwolenia, aby coś zjeść. W fazie rozwiązania konfliktu dochodzi do powstania kamienia ślinowego.

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Zanik komórek.

Możliwe obiawy i diggnozy: •

najczęściej niezauważalne.

4. Całkowite lub częściowe rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Przyrost komórki w przewodach wyprowadzających

Możliwe objawy i diggnozy: • • ® • • •

zapalenie przewodów wyprowadzających ślinianki; ślinianki przyuszne - zapalenie (zapalenie przyusznicy), świnka; ślinianki podjęzykowe - zapalenie; ślinianki podżuchwowe - zapalenie; ew. dochodzi do kamicy ślinianek; ew. tworzą się torbiele w przewodach.

6. Kryzys zdrowienia Wydalenie kamienia (o ile wcześniej w fazie 5 doszło do ich powstania). 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Wydłużenie przewodów wyprowadzających w fazie 3, aby zapewnić zwiększony odpływ śliny, a tym samym lepsze naślinienie. Zaangażowana część mózgu Środkowa kora mózgowa, frontalnie, u podstawy. Połączenie pomiędzy mózgiem i organem krzyżuje się.

277

NOS I ZATOKI PRZYNOSOWE

błona śluzowa nosa (1) i zatoki przynosowe (2) żółty konflikt związany ze zmysłem powonienia konflikt „coś mi tu śmierdzi" konflikt wychłodzenia konflikt związany z szukaniem konflikt rozłąki związany ze zmysłem powonienia (k-/k+) nerw węchowy zielony część sterowana przez mózg konflikt o treści nie móc czegoś zwęszyć lub nie chcieć (f-/f+)

nerw węchowy niebieski część sterowana przez pień mózgu prawy nerw węchowy: konflikt o treści - nie móc czegoś wystarczająco dobrze zwęszyć konflikt o treści - nie móc wystarczająco dobrze rozpoznać „kęsa" pożywienia lewy nerw węchowy: konflikt o treści - nie móc zwęszyć czegoś wystarczająco dobrze konflikt o treści - nie móc wystarczająco dobrze rozpoznać/ zwęszyć kęsa (f+/f-)

278

Błona śluzowa nosa i zatoki przynosowe ~ żółty 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja błony śluzowej nosa oraz zatok przynosowych a) Błona śluzowa nosa: Wnętrze nosa bierze udział w ogrzewaniu, nawilżaniu i odczuwaniu powietrza wdychanego. Delikatne unerwienie nosa odbywa się z udziałem nerwu trójdzielnego (nervus trigeminus, V nerw czaszkowy) b) zatoki przynosowe: Do zatok przynosowych należą: zatoka czołowa (sinus frontalis), zatoka szczękowa (sinus maxillaris), komórki sitowe (cellulae ethmoidales), zatoka klinowa (sinus sphenoidalis) Zmysł powonienia ograniczony jest do błony węchowej (regio olfactoria) w obrębie górnej części płatka no­ sowego. Obszar ten określany jest również mianem organu powonienia (organum olfactus).

Przebieg wrażliwości: Przebieg zgodnie ze schematem skóry zewnętrznej.

2. Treść konfliktu 2 Konflikt zmysłu powonienia: (spokrewniony z warunkami atmosferycznymi, pogoda => wychłodzenie) Nos jest organem, za pomocą którego się węszy, tropi, „przeczuwa" coś co leży w powietrzu lub w atmos­ ferze. W powietrzu unosi się określony nastrój, który się wyczuwa i interpretuje. Osobę lub nastrój wyczuwa się nosem (stres => pot). Konflikt o treści - nie wiedzieć w jakim nastroju jest dana osoba, jak jest usposobiona, jaki ma humor. Konflikt o treści - przeczuwać, że za chwilę wydarzy się coś określonego, np., że ktoś przyjdzie, nie przyjdzie lub odejdzie. Biologicznie również partner seksualny wyczuwany jest nosem. Przykładowy konflikt:

=> Zbliżała się impreza klasowa i pewna m łoda dam a m iała wątpliwość związaną z tym, czy koleżanka z klasy, z którą po kłó­ ciła się dzień wcześniej też przyjdzie. M iała obawy, że jest ona źle nastawiona, w złym nastroju i będzie ją źle traktowała. Przeżyła wielką ulgę, ponieważ prawie je j nie spotykała na tej imprezie i bezpośrednio po tym dostała kataru.

Konflikt związany z szukaniem: Jeśli szuka się kogoś lub czegoś (węszy się nosem) i nie znajduje. Małe dzieci mają często chroniczny katar (rozwiązanie konfliktu w zawieszeniu). Szukają mamy, która wy­ chodzi. Dzieci nie mogą pobiec za nią i próbują wyczuć zmysłem powonienia, czy jest ona jeszcze gdzieś w po­ bliżu. Konflikt rozłąki odczuwany poprzez zmysł powonienia: Rozłąka z osobą, którą odczuwa się poprzez zmysł powonienia. Często u dzieci, kiedy jedno z rodziców oddala się. Konflikt wychłodzenia/przeziębienia: Każda istota żywa potrzebuje ciepła, aby przetrwać. Każde silniejsze wychłodzenie organizmu jest zagro­ żeniem życia. Oddychając przez nos jednostka odczuwa chłód, który wnika do wnętrza człowieka. Konflikt związany z czymś śmierdzącym/konflikt o treści - nie chcieć czegoś czuć zmysłem powonienia: Realny smród, który bardzo przeszkadza, może wywołać konflikt o treści „coś mi tu śmierdzi", również silne zanieczyszczenie powietrza poprzez spaliny, dym .... W sensie przenośnym: „to co przeżywam lub muszę znosić - śmierdzi m i" Lęk rewirowy lub lęk z przerażenia: Tkanka błony śluzowej nosa spokrewniona jest z błoną śluzową krtani i oskrzeli. Moim zdaniem konflikt błony śluzowej nosa może zawierać również aspekty lęku o rewir oraz lęku z przerażenia. Przy określonych kon­ fliktach rozprzestrzeniających się reaguje cały aparat gardło-nos-podniebienie i obszar oskrzeli.

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Redukcja komórek błony śluzowej nosa oraz błony śluzowej zatok przynosowych.

Możliwe objawy i diagnozy: 9 owrzodzenie nabłonka płaskiego, ® brak krwawienia, zazwyczaj nie jest to diagnozowane z uwagi na brak wyraźnych symptomów.

4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotaniezna reakcja organu Nadbudowa komórek oraz tworzenie się śluzu w obszarze wcześniejszego występowania owrzo­ dzenia.

Możliwe obiawy i diagnozy: a) katar (rhinitis), tak zwana grypa lub infekcja grypowa, w szczególnych okolicznościach krwawienie jeśli występuje obrzęk błony śluzowej nosa, (krwotoki z nosa), w szczególnych okolicznościach jeśli nie występuje krwawienie, pojawia się świąd, może być to diagno­ zowane jako alergiczny katar. Tak zwany katar sienny może być diagnozowany, jeśli istnieje szyna z tzw. reakcją alergiczną. b) zapalenie zatok przynosowych (sinusitis) różnych zatok. Pod błoną śluzową nabłonka płaskiego znajduje się tkanka łączna (grupa czerwona). Jeśli ona również jest dotknięta, może powstawać ropny katar, jeśli obecne są bakterie. Przy wyżej wymienionych konfliktach w fazie 5 może dochodzić do powstawania guzów nosa. Przykładowy konflikt:

=>

Pewna pacjentka m iała psa, który w fazie chorobowej wydzielał bardzo nieprzyjemną woń. Po jego śmierci (rozwiązanie konfliktu - coś śmierdzi) rozwinął się u niej guz w nosie, a po pewnym czasie ponownie się wycofał.

6. Kryzys zdrowienia Kichanie. Kichanie może być fazą kryzysu zdrowienia. Często można obserwować, ze niektóre osoby w pewnych okolicznościach spontanicznie kichają, np., kiedy otrzymają informację, na którą czekali, (którą przeczuwali). Wtedy kichanie występuje bez towarzyszącego im kataru. 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny W fazie 3 dochodzi do rozszerzenia błony śluzowej nosa poprzez ubytek komórek. Dzięki temu powietrze może swobodniej być wdychane, tak, aby móc lepiej węszyć lub odczuwać zapachy. Zaangażowana część mózgu Kora mózgowa w głębi, u podstawy, po stronie lewej.

Nerw węchowy - I nerw czaszkowy — niebieski 1. Zdrowie ©raz naturalna funkcja nerwu węchowego (część sterowana przez pień mózgu) W części nerwu węchowego sterowanego przez pień mózgu chodzi głównie o odczuwanie poprzez węch składników pożywienia.

2. Treść konfliktu 2 Prawy nerw węchowy: • konflikt o treści - nie móc wystarczająco dobrze odczuwać poprzez zmysł powonienia (odpowiada ar­ chaicznej błonie śluzowej jelita); • konflikt o treści - nie móc wystarczająco dobrze zwęszyć/rozpoznać kęsa pożywienia. Lewy nerw węchowy: • konflikt o treści - nie móc wystarczająco dobrze wyczuć, zwęszyć czegoś (odpowiada archaicznej błonie śluzowej jelita); • konflikt o treści - nie móc wystarczająco dobrze zwęszyć/rozpoznać kęsa.

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Zdolność powonienia polepsza się. Kęs może być lepiej zwęszony i zidentyfikowany. 4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu

280 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Normalizacja funkcji powonienia. 6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Polepszenie zdolności powonienia w fazie 3.

Nerw węchowy - I nerw czaszkowy — zielony 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja nerwu węchowego (nervus olfaktorius = I nerw czaszkowy) Nici węchowe (filia olfactoria) wchodzą do jamy czaszki przez blaszkę sitową kości sitowej. Służą one odczu­ waniu woni i zapachów. W obu opuszkach węchowych przetwarzane i analizowane są wzory bodźców. Bulbus olfactorius jest nerwowo połączony z podwzgórzem, które ma istotny udział w sterowaniu przyjmowania poży­ wienia i zachowaniach seksualnych. 2. Treść konfliktu 2 Prawy nerw węchowy/prawa dziurka nosa: Konflikt o treści - nie móc lub nie chcieć czegoś zwąchać. Lewy nerw wechowy/lewo dziurka nosa: Konflikt o treści - nie móc lub nie chcieć odczuwać woni/wąchać czegoś. Przykładowy konflikt:

=>

Partner pacjentki m iał raka jelita. Po operacji została mu wszczepiona sztuczna część jelita cienkiego. Zawsze kiedy m usiał zmienić woreczek (z zawartością jelita) i oczyścić swoje jelito, w dom u rozchodził się okropny smród. Było to nie do zniesie­ nia dla tej kobiety. Nie chciała tego więcej odczuwać i rzeczywiście straciła zdolność powonienia.

Konflikt ten jest często spokrewniony z konfliktem dotyczącym błony śluzowej i zatok przynosowych. 3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Zmniejszenie lub całkowita utrata zdolności powonienia. Może to dotyczyć pełnej zdolności powonienia lub odnosić się tylko do określonego zapachu. 4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Normalizacja funkcji powonienia. Zdolność powonienia może pogorszyć się tymczasowo dopiero w tej fazie. 6. Kryzys zdrowienia Przejściowo silne ograniczenie zmysłu powonienia. 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Przywrócenie zmysłu powonienia. 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Poprzez utratę zdolności powonienia w fazie 3 osobnik nie musi odczuwać przenikliwego i natrętnego za­ pachu. Zaangażowana część mózgu W przednim wgłębieniu czaszki kory mózgowej po stronie lewej lub/i prawej. (Nerw węchowy jest skrzyżowaną wypustką kresomózgowia).

281

NERKI I NADNERCZA

kora nadnerczy czerwony (kortyzol, aldosteron, androgeny) konflikt być wyrzuconym z toru, wejść na złą, niewłaściwą ścieżkę (k-/k+)

rdzeń nadnercza niebieski konflikt związany ze stresem o wyso­ kim, trudnym do wytrzymania natężeniu (adrenalina, noradrenalina, dopamina) (k+/k-) diagnozy: morbus addison - niewydolność kory nadnerczy, zespół Waterhouse'a-Friderichsena, cysty nadnerczy, zespół Cushinga, feochromocytoma

cewka zbiorcza nerki oraz kanaliki dystalne (distale tubuli) niebieski konflikt egzystencjalny, lęk egzystencjalny, konflikt ucieki­ niera, konflikt związany poczuciem osamotnienia, konflikt o treści czuć się zaniedbanym, pozbawio­ nym dobrej opieki (k+/k)

miedniczka nerkowa żółty konflikt związany z zaznaczeniem własnego rewiru (k-/k+) diagnozy: zapalenie miedniczek nerkowych, kamienie nerkowe, kolka nerkowa

diagnozy: podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, niewydolność nerek, nadwaga, rak złośliwy komórek ner­ kowych, zapalenie miedniczek ner­ kowych, zespół nerczycowy, kłębuszkowe zapalenie nerek

moczowód żółty konflikt związany z zaznacze­ niem własnego rewiru (k-/k+) diagnozy: zapalenie moczowodu, kolka

tkanka czynnościowa nerek (kłębuszki nerkowe) czerwony konflikt związany z płynem, konflikt alkoholowy, konflikt o treści - woda, płyny w ogól­ nym rozumieniu, utrata poczucia własnej wartości odnośnie wydajności nerek (k-/k+) diagnozy: cysty nerkowe, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi, nephroblastoma - guz Wilmsa, zapalenie kłębuszkowe nerek

szczegółowy przekrój różnych tkanek obecnych w nerkach

3. Cewka zbiorcza nerek Resorpcja zwrotna moczu pierwotnego. z czego pozostaje 1-2 litry moczu wtórnego, ostatecznego, który jest wydalany

R

1. Tętnica (ateriolea afferentes) Transportuje krew do ciałek nerko­ wych w celu filtracji

E

S ® R P C

A

2. Tkanka czynnościowa nerek (ciał­ ka nerkowe Malpighiego) Filtrowanie krwi (ok. 1500 I. dzien­ nie) z tego powstaje 180 litrów moczu pierwotnego

4. Miedniczka nerkowa Wyprowadzenie i wydalenie moczu ostatecznego

! wydalanie

282

Nerki przesączają przez tętnice nerkowe ok. 25% całkowitej objętości krwi. W kłębuszkach ner­ kowych (glomeruli) przetwarzane są substancje występujące we krwi przeznaczone do wydalenia. Wydalane są tzw. związki występujące w prawidłowym moczu: mocznik, kwas moczowy, kreatynina, określone sole, urobilinogen itd. W tym procesie powstaje ok. 180 litrów moczu pierwotnego, któ­ ry przepływa przez cewkę. Część tego moczu jest wchłaniana ponownie w kanalikach oraz cewce zbiorczej nerek. Miedniczka nerek, przewód moczowy, pęcherz, cewka moczowa wydalają, wzależności od różnych czynników, ok. 1-3 litrów moczu (mocz wtórny). W celu lepszej orientacji i wglądu w pierwszej kolejności przedstawione są nerki a następnie kora nadnerczy.

Cewka zbiorcza nerki oraz kanaliki dysłalne (distale tubuli) ~ niebieski

1. Zdrowie oraz naturalna funkcja cewki zbiorczej nerki oraz kanalików dystalnych Cewka zbiorcza nerki oraz kanaliki dystalne wchłaniają część moczu pierwotnego, u osoby zdrowej wyda­ lane jest tylko 1-2 litra (wtórnego) moczu. W ten sposób nerki biorą w znaczący sposób udział w regulacji ilości płynów koniecznych do życia organizmowi, resorbując ponownie mniejszą lub większą ilość wody. Ilość resorpcji płynów regulowana jest za pomocą hormonu antydiuretycznego (ADH), który produkowany jest w podwzgórzu. 2. Treść konfliktu 2 • konflikt o charakterze egzystencjalnym (np. utrata pieniędzy, bankructwo firmy, choroby, zagrażające egzystencji); • konflikt uciekiniera, konflikt wypędzenia (np. być wypędzonym z mieszkania, domu, pokoju, kraju, z miej­ sca pracy ...); • konflikt poczucia osamotnienia, lęk przed samotnością lub poczucie opuszczenia (często po rozsta­ niach); • konflikt o treści - czuć się źle zaopiekowanym (np. w szpitalu lub w domu starców). Dalszy opis konfliktów: • konflikt outsidera: ponieważ jest się innym, myśli się inaczej niż pozostali, pojawia się poczucie bycia outsiderem; • konflikt o treści - zagrożenie życia lub przeżycia, ponieważ odczuwany jest lęk z powodu braku zaspoko­ jenia potrzeb egzystencjalnych; • konflikt - być pozbawionym wsparcia (np. kobieta ciężarna niemająca wsparcia ze strony swojego part­ nera); • konflikt bycia bez ojczyzny (np. jeśli trzeba opuścić partnera lub dom); • konflikt odwodnienia/braku wody (przy długich wędrówkach, fizycznym wysiłku). 3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Wzmożenie funkcji organu oraz przyrost komórek kanalików dystalnych oraz cewki zbiorczej nerek (spowo­ dowane podwyższoną resorpcją moczu pierwotnego oraz skąpym wydalaniem moczu) Możliwe objawy i diagnozy (zależnie od okoliczności towarzyszących, zależne przede wszystkim od inten­ sywności konfliktu): • mocznica (podwyższone wartości kreatynina, mocznik, kwas moczowy); skaza moczanowa we krwi; • skąpomocz (zmniejszone wydzielanie moczu) lub bezmocz, jeśli dotknięte są obie nerki; • podwyższone ciśnienie krwi; • złogi wody oraz nagromadzenie tłuszczu połączone z przybieraniem na wadze (nadwaga) (nadwaga), spowodowana spowolnieniem przemiany materii; • nadmierna potliwość (skłonność do pocenia się = hyperhidrosis, ponieważ nagromadzona woda musi zostać wydalona w zwiększonej ilości przez skórę; • w sytuacji silnego konfliktu utrzymującego się dłuższy czas: niewydolność nerek, ustanie pracy nerek; • w przypadku dużej masy konfliktowej: guz cewki zbiorczej nerek, nowotwór złośliwy cewki zbiorczej ne­ rek (nowotwór komórek nerkowych). Konflikt ten aktywny jest u licznej grupy osób. Zazwyczaj jest on jednak przytłumiony a symptomy nie­ dostrzegalne lub dostrzegane tylko w niewielkim wymiarze!!! Zmieniająca się intensywność konfliktu może być zauważana w przypadku zmieniającej się wagi ciała. Nadmierne głodzenie się w celu zmniejszenia wagi ciała może w określonych przypadkach intensyfikować konflikt egzystencjalny.

283

Dalsze obiawv: Spowalnia się przemiana materii, tak, aby organizm nie zużywał tak dużej ilości energii i mógł oszczędzić je na trudniejsze czasy. Tłuszcz nie jest spalany tylko magazynowany. Konflikt ten jest najbardziej istotnym czynnikiem powstawania nadwagi. Dalsze wyjaśnienia i rozwinięcie dotyczqce tego tematu znajdq Państwo w mojej ksiqzce na temat nadwagi „Zatrzymać nadwagę".

Dodatkowe przemyślenia: Jeśli przemiana materii słabnie, może powodować to, że cukier gromadzony we krwi, wątrobie, nie jest spa­ lany. W tym przypadku obecna jest wprawdzie wystarczająca ilość insuliny, a mimo to może dochodzić do pod­ wyższenia poziomu cukru. Konflikt ten może mieć wpływ na powstawanie cukrzycy - diabetes mellitus typu II. Temu typowi cukrzycy towarzyszy zazwyczaj nadwaga. Niedoczynność tarczycy (hypothyreosis) może być efektem tego konfliktu. Hormony tarczycy są w znacz­ nym stopniu odpowiedzialne za aktywację przemiany materii. Ponieważ w przebiegu tego konfliktu, aby oszczę­ dzić energię, może osiągnąć to poprzez redukcję hormonów tarczycy. 4. Częściowe lub całkowite rozwiqzanie konfliktu 5. Faza A - rozwiqzanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Unormowanie pracy organu oraz redukcja komórek

Możliwe objawy i diagnozy (również w powiązaniu z wszystkimi okolicznościami towarzyszącymi): a) redukcja komórek ze stanem zapalnym z udziałem bakterii gruźliczych, zapalenie nerek, gruźlica nerek (tworzenie się kamieni nerkowych: kamienie szczawianowo-wapniowe po gruźlicy). Glomerulonephritis, zapalenie miedniczek nerkowych (tzw. Pyelitis tuberculosa)). Dalsze możliwe diagnozy, które w rozpoznaniu medycyny akademickiej są mylnymi diagnozami to: za­ palenie kłębuszków nerkowych, zapalenie miedniczek nerkowych (tzw. pyelitis tuberculosa). Po procesie odbudowy komórek w cewkach zbiorczych na kielichach nerkowych mogą pozostawać jamy, które są widoczne, jako odkształcenie/deformacja; b) otorbienie guza i dlatego brak redukcji nadbudowanych komórek. W niektórych przypadkach może dochodzić w tej sytuacji do niedrożności przewodów wyprowadzają­ cych miedniczek nerkowych, co określane jest jako „tępa nerka". c) redukcja guza poprzez samoistne wchłonięcie bez towarzyszącego stanu zapalnego (autoliza, samotrawienie). Gorączka, nocne pocenie, wielomocz (z ustąpieniem objawów chorobowych, spadek wagi spowodowany wzmożonym wydzielaniem płynów oraz redukcją tkanki tłuszczowej poprzez przyspieszenie przemiany materii, obniżenie ciśnienia krwi. Białkomocz, wywodzące się z niego obrzęki (białkomocz lub utrata białka pochodzi w określonych okolicz­ nościach z surowicy rany gojącej się nerki. 6. Kryzys zdrowienia Uczucie zimna, centralizacja. 7. Faza B - rozwiqzanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu a) często tworzą się kamienie szczawianowo-wapienne (złogi wapienne), które wywołane są przez proces zdrowienia z udziałem prątek gruźliczych; b) ew. zwapnienie guza. W przypadku zdrowienia w zawieszeniu (nawracające konflikty lub szyny konfliktowe) z czasem może poja­ wić się nefroza (nerczyca) lub syndrom nerczycowy. 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Brak zmian w organie. Równowaga wegetatywna. Sens biologiczny Zatrzymanie wody w organizmie. Poprzez wzmożoną resorpcję płynów przez cewkę zbiorczą nerki w fazie 3, w organizmie zatrzymywana jest większa ilość wody. Zatrzymywanie mocznika we krwi, który w trudnych czasach może być przekształcony w białko. Redukcja przemiany materii w celu nagromadzenia tłuszczu, jako zapasy na trudny czas, kiedy nie będzie można zdobyć pożywienia. (=> nadwaga).

Zaangażowana część mózgu Pień mózgu (mostek) po lewej stronie w części przedniej oraz w części środkowej po prawej stro­ nie. Połączenie pomiędzy mózgiem i organem nie krzyżuje się. Konstelacja: Konstelacja: Jeśli dotknięte są obie cewki zbiorcze nerek, nazywamy to syndromem cewki zbior­ czej nerek. objawy: Wzmożone nagrom adzenie wody w ciele, uczucie dezorientacji, psychoza wywołana brakiem orientacji.

Szczegóły: Syndrom cewki zbiorczej nerek: W przypadku każdego innego konfliktu, który znajduje się w fazie zdrowienia, nasilają się objawy spowo­ dowane nagromadzeniem wody w organizmie jeśli aktywny jest jednocześnie syndromie cewki zbiorczej nerki. Przez to w trakcie fazy zdrowienia powstaje nadmierny obrzęk w organie. Również w mózgu pojawia się wzmo­ żony obrzęk zlokalizowany w przekaźniku mózgu dotkniętego organu. Syndrom cewki zbiorczej nerek jest wa­ runkiem powstawania guzów w mózgu w obrębie określonych przekaźników mózgu. Typowe objawy występujące przy syndromie cewki zbiorczej nerki to: • zwiększone wodobrzusze (puchlina brzuszna); • wysiękowy wylew opłucnowy wzmożony lub przesiękowy wylew opłucnej przy zaniku kości żebrowych w fazie zdrowienia; • wysięk osierdziowy wzmożony; • obrzęki skóry (urtikaria); • skaza moczanowa (artretyzm), reumatyzm stawów, wzmożony obrzęk mózgu we wszystkich fazach zdro­ wienia, guz mózgu; • nasilenie występowania torbieli wypełnionych wodą (które pękają z powodu podwyższonego ciśnienia wewnętrznego); • Wypełnienie jam np. w klatce piersiowej lub wątrobie, które pojawiają się w formie cysty; ® nadwaga spowodowana złogami wody i nagromadzeniem się tłuszczu; 9 pogorszenie we wszystkich fazach kryzysu zdrowienia; • pogorszenie wszystkich obrzęków i stanów zapalnych, które ujawniają się jako guzy; • nasilenie paraliżu, który pojawia się w fazie zdrowienia np. w przypadku konfliktu motorycznego. Pozostałe uwagi: Konflikt cewki zbiorczej nerek może przechodzić z jednej nerki na drugą, jeśli dotknięta nerka zostaje usu­ nięta. Program magazynowania wody w organizmie pozostaje.

Tkanki czynnościowa nerek - kłębuszki nerkowe (glomeruli) — czerwony 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja tkanka czynnościowej nerek W kłębuszkach nerkowych (glomeruli) filtrowana jest krew oraz pierwotny mocz. W ten sposób wydalane są produkty końcowe przemiany materii oraz woda. Wartościowe składniki moczu pierwotnego podlegają ponow­ nie resorpcji zwrotnej w kanalikach. Kłębuszek nerkowy i kanalik tworzą nefron. Poziom filtrowania kłębuszków nerkowych w znacznym stopniu uzależniony jest od ciśnienia krwi. Dlatego też nerka bierze udział w regulacji ciśnienia krwi za pośrednictwem hormonu zwanego reniną, który produkowany jest przez aparat przykłębuszkowy. Ciałka nerkowe mają decydujący wpływ na zdolność wydalania płynów oraz regulację gospodarki wodnej w organizmie. 2. Treść konfliktu 2 Konflikt związany z wodą lub płynami: • konflikt mający związek z wodą i płynami • konflikt, w którym płyny stają się zagrożeniem, brak umiejętności obchodzenia się z płynami; • konflikt na tle braku umiejętności pływania (konflikt osoby niepływającej). Opisy konfliktów: • przy tym konflikcie należy wziąć pod uwagę wszystkie ciecze: woda, woda w organizmie, mleko, olej, napoje, alkohol, benzyna, krew ..., 8 prawie utonąć, • katastrofy spowodowane przez powódź, • zalania/powodzie, których przeżycie było doświadczone jako zagrażające,

285 • • • • •

pęknięcie rury w mieszkaniu, infuzja, która „zalew a" ciało, w szczególnych okolicznościach również krwotoki, które przeżywane są jako konflikt związany z płynami (w takich przypadkach najczęściej dotknięta jest śledziona) konflikt o treści nie móc wydalać wody (potrzebować cewnika), mieć zbyt dużo wody w organizmie (złogi wody/obrzęki).

Konflikt alkoholowy: Przykładowy konflikt:

=>

Pacjentka, której m qż jest alkoholikiem, przypisuje swojemu mężowi winę za to, że przez swojq chorobę alkoholową znisz­ czyI wszystko. Po śmierci męża (rozwiązanie konfliktu u żony) powstał m nogi nowotwór złośliwy nerek. N ałóg alkoholowy przeżywany był nieświadomie jako konflikt zwiqzany z płynami, (alkohol - płyn).

Konflikt związany z moczem: konflikt zwigzany z własnym moczem (płyn): np.: krew lub cząsteczki tkanek w moczu lub cokolwiek innego, przerażenie zabarwieniem moczu, zbyt mała lub zbyt duża ilość moczu, mętny mocz Utrata własnej wartości związana z nerkami Konflikt związany z niewydolnością nerek Lęk przed uszkodzeniami (spowodowanymi np. nefropatią cukrzycową) 3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Zanik komórek oraz spowolnienie funkcji kłębuszków i kanalików nerkowych Możliwe symptomy i diagnozy (w zależności od okoliczności towarzyszących oraz intensywności konfliktu): • martwica miąższu nerek: w diagnozowaniu medycyny akademickiej może ona być również mylnie dia­ gnozowana jako cysta jeśli występuje duża masa konfliktowa; • wzrost substancji występujących w prawidłowym moczu: mocznik, kreatynina, kwas moczowy (moczni­ ca, z zagrażającą dializą); • przy dłuższym czasie trwania: marskość nerki, ew. niewydolność nerek; • kompensacyjne, odnerkowe podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi (hipertonía nerkowa), tak, aby dzię­ ki podwyższonemu ciśnieniu tętniczemu została wyprodukowana wystarczająca ilość moczu. W takim przypadku należy'zachować ostrożność przy obniżaniu ciśnienia tętniczego lekami, ponieważ substancje znajdujące się w moczu właściwym będą wydalane w mniejszej ilości. Inne przyczyny podwyższonego ciśnienia tętniczego, które nie pochodzą od nerek: Zwężenie tętnic nerkowych z m echanizmem rozwoju nadciśnienia Goldblatta. Kardio- lub aortogenna hipertonía (zawał prawej komory serca łac. (m yocardium )) (zawał prawej komory serca (m yocardium ). Ogólny stres (długo utrzymujący się). Konflikty ogólne w fazie aktywnej konfliktu.

W przeciwieństwie do syndromu cewki zbiorczej nerek konflikt ten nie przechodzi na drugą nerkę w przy­ padku usunięcia nerki (według dr. Hamera). 4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Przyrost komórek i ponowne wypełnienie martwicy miąższu nerek.

Możliwe obiawv i diagnozy (w zależności od okoliczności towarzyszących, przede wszystkim od intensyw­ ności konfliktu): a) w określonych przypadkach możliwa jest też diagnoza kłębuszkowego zapalenia nerek; b) powstawanie cyst nerkowych, które początkowo są w formie płynnej, a w późniejszym etapie utrwalają się (twardnieją). Jeśli jednocześnie aktywny jest syndrom cewki zbiorczej nerki, cysty są bardziej wypełnione płynem, z tego powodu utwardzają się tylko częściowo i łatwiej pękają. Normalizacja ciśnienia po rozwiązaniu konfliktu. 6. Kryzys zdrowienia a) Wyciszenie objawów kłębuszkowego zapalenia nerek. W czasie trwania kryzysu zdrowienia może dochodzić do kolki nerkowej. Na tym etapie możliwe jest wydalanie piasku lub kamieni nerkowych.

286 ^>

7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Utwardzenie cyst: W momencie, kiedy cysta utwardza się, ale jeszcze zawiera płynne części, może zostać zdiagnozowana jako guz Wilmsa (według dr. Hamera). Może to pojawiać się 5-6 miesięcy po rozwiązaniu konfliktu. W tym czasie nie posiada jeszcze własnego systemu naczyniowego, dlatego wrasta w ota­ czające tkanki, co dotychczas diagnozowane było przez medycynę akademicką jako „złośliwy", na­ ciekowy wzrost. W dalszym przebiegu fazy zdrowienia cysta utwardza się i tworzy wewnętrznie tkankę czynno­ ściową nerki. Jest to włączone fizjologicznie w produkcję moczu na końcu fazy zdrowienia. Utwardzona cysta nazywana jest guzem Wilmsa. Posiada własny wykształcony system naczyń i może się odłączyć. Jeśli sens ma operacja z uwagi na wielkości guza, w takim przypadku najkorzystniejszym momentem jego usunięcia jest właśnie ta faza, dlatego, że guz nie jest wrośnięty w otoczenie i można go bezproblemowo usunąć. jr t ^

Cały proces poczynając od rozwiązania konfliktu do odizolowania się guza, trwa tak jak w przypadku wszystkich torbieli ok. 9 miesięcy (niezależnie od tego jak długo trwał konflikt). Cysty wewnątrz torebki nerkowej. Cysty, które wypychają torebki nerkowe na zewnątrz. Cysty wewnątrz torebki nerkowej); cysta na zewnątrz torebki nerkowej (cysty, które wypychają torebki nerkowe na zewnątrz). 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Na koniec fazy zdrowienia utwardzona cysta pozostaje i posiada zdolność podwyższonej pojemności wyda­ lania (guz Wilmsa). Najpóźniej w tej fazie ciśnienie całkowicie normalizuje się. Wegetatywna równowaga. Brak zmian komórkowych. Sens biologiczny Faza 3: podwyższenie ciśnienia krwi w celu utrzymania lub zwiększenia wydzielania. Faza 5-9: kiedy cysty całkowicie się utwardzą, powstaje dzięki nim wraz z dodatkową tkanką czynnościową nerek zwiększenie wydajności wydalania moczu, jako czynnik zapobiegawczy na wypadek konfliktów związa­ nych z wodą. W sytuacji idealnej nerka staje się nawet bardziej wydajna niż przed konfliktem. Zaangażowana część mózgu Przejście ze śródmózgowia do tylnej części istoty białej mózgu po stronie lewej i po stronie prawej (bezpo­ średnio nad śródmózgowiem). Reakcja miąższu nerek od mózgu do organu nie krzyżuje się (wyjątek) i jest nie­ zależna od ręczności.

Błona śluzowa miedniczek nerkowych oraz moczowód (urothel) ~ żółty 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja błony śluzowej miedniczek nerkowych oraz moczowodu Miedniczki nerkowe są miejscem zbiorczym, do których odprowadzany jest mocz z nerek. Mocz transporto­ wany jest z miedniczek nerkowych poprzez moczowód, pęcherz do cewki w celu wydalenia. Ten system wydala­ nia moczu jest wyścielony błoną śluzową składającą się z nabłonka płaskiego, (tzw. urothel). Pod nabłonkiem znajduje się warstwa mięśni gładkich, która wspiera swoimi rytmicznymi skurczami proces wydalania moczu. Istota żywa zaznacza poprzez wydalanie moczu swój rewir (np. pies).

Przebieg wrażliwości: Przebieg wrażliwości odpowiada schematowi skóry zewnętrznej (urothel = nabłonek płaski). 2. Treść konfliktu 2 Konflikt związany z zaznaczaniem swojego rewiru. Prawa miedniczka nerkowa u kobiety: • żeński konflikt zaznaczania własnego rewiru; • żeński konflikt, nie móc rozpoznać, zaznaczyć i odgraniczyć własnego rewiru od wewnątrz; • podobnie jak konflikt identyfikacyjny: np. nie wiedzieć, jaką opcję wybrać, z jakim poglądem się ziden­ tyfikować; • żeński konflikt określenia miejsca, w jakim się znajduję.

287 Przykłady konfliktów:Przyjaciel pacjentki musi wyjechać na p ó ł roku do USA w celach zawodowych. Ponieważ ich związek był nieco niestabilny, bała się (konflikt zaznaczenia własnego rewiru), że może on w tym czasie próbować wchodzić w relacje z innymi kobietami. Po jego powrocie kobieta zapadła na zapalenie pęcherza. => 70 letnia pacjentka została skonfrontowana z tym, że je j mąż chciał z nią współżyć. Powiedziała do niego, że ona czuje się już na to zbyt stara, jednak zdecydowała się na współżycie, po czym pojawiło się u niej zapalenie pęcherza.

'z ' M . ,

^

Konflikt związany z zaznaczaniem swojego rewiru. Lewa miedniczka nerkowa u mężczyzny: Męski konflikt zaznaczania własnego rewiru; Męski konflikt, nie móc oznaczyć granic własnego rewiru. Przykładowy konflikt:

=>

Pacjent m ia ł odwiedziny przyjaciół. Zastawili oni jego pracownię swoimi walizkami, plecakami, kurtkami. Kiedy wyjechali dostał zapalenia pęcherza.

Porównanie do moczowodu. pęcherza, cewki moczowej: Ponieważ miedniczka nerkowa położona jest głębiej w ciele, konflikt ten jest bardziej angażujący emocjo­ nalnie lub też ma poważniejsze skutki niż konflikt zaznaczania rewiru, który dotyka cewkę moczową lub błonę śluzową pęcherza. 3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Ubytek komórek, owrzodzenie błony śluzowej w prawej lub lewej miedniczce nerkowej lub kielichu nerko­ wym (w niektórych przypadkach konfliktem dotknięta jest też położona w niższej warstwie gładka muskulatura).

Możliwe obiawy i diagnozy: a) owrzodzenie w miedniczce nerkowej bez towarzyszącego bólu, skurczu czy krwawienia. Błona śluzowa nie jest wrażliwa w fazie 3. Jeśli dotknięty jest kielich nerkowy, pojawia się spiętrzenie w szyjce kielicha. b) w rzadszych przypadkach w kielichu nerkowym tworzy się kamień spowodowany zagęszczeniem moczu. 4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Odbudowa komórek: ponowne wypełnienie ubytków spowodowanych owrzodzeniem błony śluzowej miedniczki nerkowej lub kielicha nerkowego.

Możliwy przebieg, obigwy i diagnozy (w zależności od okoliczności towarzyszących): a) zapalenie miedniczek nerkowych; Obrzęk błony śluzowej w miejscu owrzodzenia, krwawienie z miejsca owrzodzonego, ekstremalne objawy, np. znaczna opuchlizna w przypadku syndromu cewki zbiorczej nerki, nadwrażliwość (przeczulica), ew. bóle połączone ze świądem; b) tworzenie się kamieni nerkowych (kamienie); c) nowotwór złośliwy miedniczek nerkowych (np.: nowotwory złośliwe nabłonka przejściowego, rzadziej na­ błonka płaskiego). 6. Kryzys zdrowienia Do b) jeśli powstał kamień nerkowy: wydalenie kamienia odbywa się w czasie kryzysu zdrowienia. (— kolka nerkowa). Zazwyczaj są też dotknięte mięśnie i ujawnia się to, jako kolka w czasie kryzysu zdrowienia. 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Ustąpienie obrzęku oraz stanu zapalnego, wycofanie się objawów. 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Równowaga wegetatywna. Brak zmian komórkowych. Sens biologiczny Miedniczka nerkowa rozszerza się nieco w fazie 3, spowodowane jest to ubytkiem komórek nabłonka przej­ ściowego. W ten sposób łatwiej jest wydalać mocz w celu oznaczania terytorium/rewiru. Zaangażowana część mózgu Kora mózgowa po stronie prawej i z boku w tylnej części po stronie lewej. Połączenie od mózgu do organu krzyżuje się.

288 Rdzeń nadnercza ~ niebieski 1.

Zdrowie oraz naturalna funkcja rdzenia nadnercza

Rdzeń nadnercza jest częścią wegetatywnego systemu nerwowego (m im owolnego). Z najdują się w nim specjalne zakończenia nerwowe układu współczulnego. Wytwarza on hormony: adrena­ linę i noradrenalinę („ho rm o ny stresu"), oraz dopam inę. Są to nośniki inform acji przesyłanej przez nerwy (neurotransm itery), które działają pobudzająco na układ współczulny (część wegetatywnego układu nerwowego). Wspierają one dostarczanie energii. Objawia się to przyspieszonym biciem serca, podwyższeniem ciśnienia krwi, uw alnianiem glukozy oraz wzmożonym ukrwieniem muskulatury. Organizm potrzebuje tych zmian powodowanych przez układ współczulny, kiedy znajduje się w sytuacjach stresowych, tak, aby móc lepiej poradzić sobie z sytuacją stresową.

2. Treść konfliktu 2 • •

konflikt związany z wystąpieniem nieznośnego natężenia stresu; wszystko się załam uje, nie wiadom o już, od czego należałoby zacząć/gdzie jest początek.

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Wzmożenie funkcji lub przyrost kom órek rdzenia nadnerczy

Możliwe diagnozy: • •

Feochromocytoma, podwyższenie poziomu adrenaliny i/lub noradrenaliny i/lub dopam iny objawy: napadowo podwyższone ciśnienie tętnicze krwi (paroksyzmalna hipertonia) lub długotrw ale podwyższone ciśnienie tętnicze krwi z występującymi bólami głowy, zawroty głowy, przyspieszone bicie serca, nadm ierna potliwość, blada skóra, podwyższenie poziomu cukru (hiperglikem ia), leukocytoza, utrata wagi.

4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Redukcja nam nożonych kom órek lub ustąpienie nadczynności.

Możliwe objawy: •

zapalenie/gruźlica rdzenia nadnerczy.

6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Przez podwyższenie horm onów stresu w fazie 3, organizm jest zdolny wykonać ponadprzeciętne działania w sytuacji ekstrem alnego stresu.

Sens biologiczny O rganizm ma osiągnąć zdolność wykonania potrzebnych działań w sytuacjach silnego stresu.

Zaangażowana część mózgu A utonom iczny system nerwowy, pień współczulny układu sympatycznego, neuroganglion.

Kora nadnerczy ~ czerwony 1.

Zdrowie oraz naturalna funkcja kory nadnerczy

W korze nadnerczy produkowane są różne horm ony (kortyzon, aldosteron, androgeny). Najważniejszym z nich jest kortyzol, który wpływa na większość procesów przemiany materii w organizmie, (uwalnianie kwasów tłuszczowych, zaham ow anie syntezy białek, wzrost stężenia glukozy we krwi). Kortyzol ma działanie przeciwza­ palne oraz działa ham ująco na procesy im m unologiczne. Uwalnianie kortyzolu jest podwyższone szczególnie w sytuacjach stresu (fizyczne przeciążenie, gorąco, zimno, psychiczne napięcie ...). W sytuacji stresowej korty­ zol podwyższa wydajność/gotowość do działania określonych kom órek i organów.

289 Sprzężenie zwrotne - obwód regulacyjny: Produkcja i uwalnianie kortyzolu pobudzana jest przez kortykotropinę (ACTH), która tworzona jest w przednim płacie przysadki. Uwalnianie kortykotropiny pobudzane jest z kolei przez kortykoliberynę (CRH) podwzgórza.

2. Treść konfliktu 2 • • • • •

konflikt konflikt konflikt konflikt konflikt

o o o o o

treści treści treści treści treści

-

zostać wyrzuconym z drogi/obiegu; wejść na niewłaściwą drogę, zejść z drogi lub zostać zepchniętym; wybrać niewłaściwy kierunek; podjąć niewłaściwą decyzję; musieć robić coś, czego nie chce się robić (na co nie ma się ochoty).

Przykładowy ko n flikt: => Pewien N iem iec poślubił kobietę z pochodzeniem tureckim. O d czasu wesela jest konfrontowany z tureckim i obyczajami i tradycjam i i nie potrafi się w tym odnaleźć. M a wrażenie, że wraz z podjęciem decyzji o weselu wybrał niewłaściwą drogę i pojawiają się u niego objawy charakterystyczne dla fazy 3.

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Redukcja kom órek (m artwica) kory nadnerczy (zona fasciculata). M ożliw e objaw y i diagnozy: Zm niejszona produkcja i uwalnianie kortyzolu, z tego powodu osoba jest bardziej zestresowana i jednocze­ śnie zmęczona. Osłabienie sił fizycznych. Silne zmęczenie, słaba wydajność, brak siły. Jednostka m im ow olnie spowalnia na tej „niew łaściw ej" drodze, ponieważ brakuje jej siły. Syndrom W aterhousa-Friedricha; choroba Addisona.

4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiqzanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Przyrost kom órek z wypełnieniem martwicy. M ożliw e objaw y i diagnozy: • powstanie cyst kory nadnerczy, które m ogą wytwarzać kortyzol i aldosteron, w momencie, kiedy się utwardzą.

6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Induracja (utwardzenie) cyst. M ożliw e obiaw y i diagnozy: • podwyższony poziom kortyzolu, aby jednostka m iała więcej siły na powrót na właściwą drogę; • hirsutyzm (maskulinizacja, wystąpienie nadm iernego owłosienia); • zespół Cushinga (Morbus Cushing) (choroba Cushinga, w przypadku dłuższego czasu trw ania z cukrzy­ cowym poziomem przem iany m aterii, osteoporoza, ...); • przesunięcia w rozkładzie tkanki tłuszczowej (pełna twarz, otyłość tułow ia).

8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny W fazie 3: spowolnienie jednostki znajdującej się na niewłaściwej drodze. W fazie 5 podwyższenie poziomu kortyzolu i aldosteronu, tak, aby jednostka m ogła wrócić na właściwą drogę i dalej nią podążać.

Zaangażowana część mózgu Tylna część substancji białej mózgu po stronie prawej oraz lewej na przejściu do śródmózgowia. Połączenie pomiędzy mózgiem i organem krzyżuje się.

290

UCHO

kosteczka słuchowa czerwony (młoteczek, kowadełko, strzemiączko) utrata własnej wartości związana ze słyszeniem lub zmysłem słuchu (k-/k+)

kanały półkoliste aparat przedsionkowy zielony konflikt związany z upadkiem; konflikt o treści - widzieć, jak ktoś upada lub upaść samemu (f-/f+)

ucho wewnętrzne zdolność słyszenia zielony konflikt związany ze słyszeniem; konflikt o treści - nie wierzyć własnym uszom (f-/f+)

przewód słuchowy i małżowina uszna żółty (skóra zewnętrzna) konflikt rozłąki (k-/k+)

skóra właściwa (corium) z gruczołami woskowinowymi i gruczołami łojowymi pomarańczowy konflikt związany ze skalaniem; konflikt o treści - nie chcieć mieć czegoś w uszach (patrz skóra) (k+/k-)

ucho środkowe i trąbka słuchowa (trqbka Eustachiusza) niebieski konflikt o treści - nie usłyszeć „kęsa" informacji (ucho prawe) lub nie uwolnić się od „kęsa" (ucho lewe) (k+/k-)

291

Ucho środkowe i trąbka słuchowa (trąbka Eustachiusza) ~ niebieski

.*

'

1. Zdrowie i naturalna funkcja a) ucha środkowego i b) trąbki (trąbka Eustachiusza) Ucho środkowe powstaje w fazie em brionalnej z układu trawiennego, a dokładniej z pierwszego łuku skrzelowego. Poprzez trąbkę Eustachiusza ucho środkowe jest połączone z gardłem (układ trawienny). Ucho środko­ we było odpowiedzialne za słyszenie pierwotne. Błonę śluzową ucha środkowego można również określić jako pierwotne kom órki słuchowe. Ponieważ sterowany z pnia mózgu układ trawienny reaguje na konflikty związane z „kęsem ", ucho środkowe rozróżnia następujące definicje konfliktów:

2. Treść konfliktu 2 Ucho środkowe prawa strona: Konflikt o treści - nie usłyszeć „kęsa" inform acji (kęs słuchowy). Przykładowe konflikty:

=> =>

Pilny uczeń nie wszystko rozumie z lekcji, ponieważ został przesadzony przez nauczycielkę obok „g a d u ły". Projektant graficzny, który dużo pracuje przy komputerze, utracił w skutek awarii komputera, dużq część swoich danych (informacje). Wprawdzie nie chodzi tu o słyszenie, ale najprawdopodobniej organizm odnosi do ucha także inne sposoby odbierania inform acji. => Do niedosłyszącego mężczyzny nie docierają wszystkie informacje. Kiedy założono m u aparat słuchowy doszło do zapale­ nia ucha środkowego.

Ucho środkowe lewa strona: Konflikt o treści - nie móc podzielić się „kęsem " inform acji („kęs" inform acji) lub nie móc podać go do wiadomości. Przykład konfliktu:

=>

Chłopak słyszy, jak inni opowiadają plotki na jego tem at i nie może uwolnić się od tego, co słyszy.

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Nam nożenie płasko narastających kom órek gruczołowych (pierwotne komórki słuchowe) z czuciową fu n k­ cją w chłaniania. Polepszone słyszenie szmerów (nie głosów).

4. Całkowite lub częściowe rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Redukcja nam nożonych kom órek z przebiegiem zapalnym.

Możliwe obiawy i diagnozy: a) zapalenie ucha środkowego (otitis media) czasami z perforacją błony bębenkowej w celu usunięcia ropy; b) zapalenie trąbki słuchowej (zapalenie trąbki Eustachiusza).

6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Może dojść do zwapnienia kosteczek słuchowych (otoskleroza), ponieważ uwapnienie często występuje jako objaw towarzyszący podczas zapalnych faz zdrowienia pnia mózgu.

8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny W skutek namnożenia kom órek z funkcją w chłaniania w fazie 3 polepsza się pierwotne słyszenie odgłosów, aby np. móc usłyszeć/rozpoznać zbliżającego się łowcę/zbliżające się zagrożenie.

Zaangażowana część mózgu Pień mózgu (most) prawa strona z tyłu, jądro nerwu przedsionkowo-ślim akowego

Skóra właściwa (corium) przewodu słuchowego zewnętrznego ~ pomarańczowy 1.

Zdrowie i naturalna funkcja skóry właściwej

Skóra właściwa przewodu słuchowego zewnętrznego zawiera gruczoły łojowe i gruczoły woskowinowe (glandulae ceruminosae). Ż ółtaw a woskowina jest mieszanką łoju z gruczołów łojowych, wydzieliny gruczołów

woskowinowych oraz złuszczonego nabłonka epidermy. Woskowina ma między innymi zadanie, aby usuwać z ucha dostające się z zewnątrz cząsteczki i złuszczony nabłonek. Gruczoły woskowinowe powstały ewolucyjnie z gruczołów potowych skóry właściwej.

2. Treść konfliktu 2 • konflikt o treści - w miejscu ucha czuć się skalanym, zabrudzonym, zaatakowanym lub oszpeconym; • konflikt o treści - nie chcieć mieć lub chcieć odrzucić coś (nieprzyjemnego), co się ma w uchu; 6 konflikt związany z naruszeniem nietykalności (integralność) ucha: np.: konflikt ataku na ucho (ew. w wyniku tego, co się usłyszało), konflikt integralności związany z uchem, oszpecenie ucha, skalanie ucha (ew. w wyniku tego, co się usłyszało, czuć się skalanym), zabrudzenie ucha (ew. czuć się zabrudzonym z powodu woskowiny). Przykład konfliktu:

=>

Po m inionym konflikcie słyszenia (ucho wewnętrzne) pacjentka niedosłyszała i m usiała nosić aparat słuchowy. A parat ten był dla niej bardzo nieprzyjemny, przeszkadzał jej. (Naruszenie integralności lub „ skalanie" przez aparat słuchov/y). Szcze­ gólnie nocą, kiedy nie nosiła aparatu (rozwiązanie konfliktu), z ucha wydobywała się ropna wydzielina.

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Nam nożenie kom órek skóry właściwej ucha lub także gruczołów łojowych i gruczołów woskowinowych.

Możliwe obiawy i diagnozy: • • •

powstawanie nowotworu w przewodzie słuchowym; zwężony i zatkany przewód słuchowy; powstawanie czopów woskowinowych (cerumen obturans).

4. Całkowite lub częściowe rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Redukcja z przebiegiem zapalnym lub ropnym, ew. redukcja z udziałem grzybów, bakterii grzybiczych i bak­ terii.

Możliwe obiawy i diggnozy: • • •

grzyb ucha; wypływająca wydzielina z ucha. Podczas tego procesu może wydzielać się nieprzyjemny zapach; ew. powstawanie zapalnych czopów woskowinowych (cerumen obturans).

6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu Powolne cofanie się procesu zapalnego i objawów z fazy 5.

8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny W zm ocnienie starej skóry właściwej i wzmożona produkcja łoju i woskowiny, aby można było lepiej pozbyć się ciał obcych z ucha.

Zaangażowana część mózgu W tylniej i bocznej części móżdżku lewa i prawa strona. (Skrzyżowane)

Ucho wewnętrzne - zdolność słyszenia ~ zielony 1.

Zdrowie i naturalna zdolność słyszenia w uchu wewnętrznym

Fale dźwiękowe przechodzą przez ucho zewnętrzne i ucho środkowe do ucha wewnętrznego, gdzie poprzez system płynów, zam ieniane są w impulsy elektryczne i przesyłane do mózgu. Mózg interpretuje je jako odgłosy, tony lub dźwięki, co można określić jako słyszenie.

2. Treść konfliktu 2 Konflikt słyszenia

293 Konflikt o treści - nie chcieć czegoś słyszeć: np. „N ie wierzę własnym uszom.", „To co słyszę nie może być praw dą."

_

Przykłady konfliktów:

=>

Podczas jazdy sam ochodem przeciążony pracą mężczyzna rozmawia, trzym ając telefon przy lewym uchu, ze swoim sze­ fem. Nie wierzy własnym uszom, kiedy dowiaduje się, że szef obciążył go kolejnymi zadaniam i w pracy. => Podczas kłótni żona obrzuca męża nieprzyjemnymi zarzutami. On nie przyjmuje tego, nie chce tego słyszeć. Często pod­ czas sytuacji konfliktowych w związku „je g o " szum w uszach staje się silniejszy (powtarzający się konflikt).

K onflikt związany z tym , że nie usłyszało się czegoś (np. tego, co mówią inni), choć chciało się to usłyszeć. Traumy związane z odgłosam i: Organizm reaguje na traum ę związaną z odgłosami również konfliktem biologicznym. Nie jest w stanie znieść głośnego dźwięku/odgłosu. Prze utratę słuchu lub szumy w uszach organizm usiłuje wyciszyć ten głośny dźwięk, np. w dyskotece, podczas koncertów, fajerw erków w noc sylwestrową, m anewrów wojskowych... Lateralizacja ucha dotkniętego: Ucho prawe u praworęcznych: ucho partnera; Ucho lewe u praworęcznych: m atka, dziecko, ucho gniazda. Dotkniętym uchem jest jednak, niezależnie od ręczności, to ucho, którym np. usłyszało się jakąś szokującą inform ację. Np. jeśli podczas rozmowy telefonicznej słuchawkę trzym ało się przy lewym uchu, z reguły lewe ucho będzie dotknięte.

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Ograniczenie funkcji lub zm iana w zdolności słyszenia.

Możliwe objowy i diggnozy: • •

szum w uszach (szumy uszne) dotkniętego ucha (szumienie, brzęczenie, dzwonienie, gwizdanie) z postępującą utratą słuchu określonych częstotliwości; często jest to ta częstotliwość, na której wystąpiła traum a związana z odgłosam i lub konflikt związany ze słyszeniem.

4. Całkowite lub częściowe rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Zaleganie wody (obrzęk) w uchu wewnętrznym.

Możliwe objgwy i diggnozy: Możliwe utrzymywanie się szumów usznych (jako „blizna rezydualna pozostała po słyszanym dźwięku").

6. Kryzys zdrowienia N agłe osłabienie słuchu; pogarszająca się zdolność słyszenia przy częstych powtórzeniach fazy zdrowienia (niedosłyszenie, utrata słuchu).

7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu W częstych przypadkach szumy uszne pojawiają się dopiero po nagłym osłabieniu słuchu i m ogą utrzymać się jako blizna rezydualna pozostała po słyszanym dźwięku. Dokładna reakcja organizm u jest jeszcze do zba­ dania na podstawie innych przypadków!!!

8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Ew. utrzym ują się szumy uszne lub także niedosłyszenie (utrata słuchu) jako stan pozostały po przebiegu.

Sens biologiczny Poprzez zmniejszenie funkcji w fazie 3 podejm owana jest próba wyciszenia, tego, co się słyszy, ponieważ wtedy jest to łatwiejsze do zniesienia.

Zaangażowana część mózgu Kora m ózgow a+ , część skroniowa u podstawy po stronie prawej lub lewej. Płaty skroniowe zaliczają się do obszarów związanych z rewirem. Słuchanie może być w związku z tym związane z obroną rewiru.

Konstelacje: Mówi się o tzw. konstelacjach słuchowych, kiedy dotkniętych jest oboje uszu. Wynika z tego np. słyszenie głosów, kiedy konflikt jest kojarzony z konkretnymi głosam i, lub ew. tylko obu­ stronny szum uszny.

294

Ucho wewnętrzne - zaburzenia równowagi ~ zielony 1. Zdrowie i naturalna funkcja zmysłu równowagi ucha wewnętrznego W uchu wewnętrznym znajduje się obok narządu słuchu również aparat przedsionkowy (aparat przedsion­ kowy). Trzy kanały półkoliste reagują na zm iany prędkości obrotowej a przedsionek na zmiany przyspieszenia liniowego. System ten reaguje zarówno na ruchy własnego ciała jak i ruchy, które się widzi.

2. Treść konfliktu 2 • • •

konflikt o treści - widzieć lub słyszeć jak ktoś upada (spada); konflikt o treści - samemu upaść lub spaść; konflikt wywołany własnym (niespodziewanym) ruchem lub ruchem kogoś innego.

Przykłady konfliktów:

=> 35-letni syn jest świadkiem, ja k okrzyczany przez ojca brat, załam uje się, upada na podłogę i żałośnie płacze. => M łody mężczyzna widzi, ja k jego przyjaciel skacze z tram poliny na basenie, uderza głową w tram polinę i dotkliwie się przy tym kaleczy. => Pacjentka widzi, ja k jej m atka upadła w ogrodzie, złam ała sobie łokieć i musi być operowana. => Mężczyźnie opowiedziano o tym, że przyjaciel dostał ataku epileptycznego (padaczka) i leży teraz w szpitalu. => Mężczyzna odwiedza swoją matkę w szpitalu. Spotyka ją na korytarzu, gdzie siedząc w wózku, prawie przewraca się do przodu. Jest zaszokowany tym, co widzi. Tylko dzięki paskowi w wózku inwalidzkim nie wypadła z niego.

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Osłabienie funkcji zmysłu równowagi ucha wewnętrznego.

Możliwe objawy i diagnozy: • • • •

zaburzenia równowagi; zawroty głowy; psychogenne zawroty głowy; tendencja do upadania.

Niektóre postacie lęku wysokości (akrofobie) m ogą mieć związek z konfliktem w fazie 3. Przy lęku wysokości zawroty głowy często występują jako objaw towarzyszący. Przykłady konfliktów:

=>

Pacjent, który jako m łody mężczyzna spadł z drzewa i w skutek tego nabaw ił się lęku wysokości, nadal unika dużych wy­ sokości. => Inny pacjent nabawił się lęku wysokości, po tym ja k usłyszał o dramatycznym upadku swojego przyjaciela, wędrującego po górach.

4. Całkowite lub częściowe rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu N orm alizacja zmysłu równowagi. Cofanie się zawrotów głowy i tendencji do upadania.

6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Jeszcze w fazie badań! Przemyślenie: Kiedy sami upadam y lub ktoś inny niespodziewanie upada, poruszamy nagle szybko głową, aby złagodzić ruch lub podążyć za nim. Z aw rót głowy m ógłby być raptownie wymyśloną próbą zrównoważenia ruchu głowy, tak, aby łatw iej można było zachować równowagę. Jesteśmy otwarci na inne przemyślenia!

Zaangażowana część mózgu Skroniowo u podstawy prawa albo odpowiednio lewa strona.

295

TARCZYCA I GRUCZOŁY PRZYTARCZYCZNE

tarczyca prawa niebieski

tarczyca lewa niebieski k o n flik t o treści - być zbyt pow olnym , żeby pozbyć się kęsa (k + /k -)

k o n flik t o treści - być zbyt pow olnym , żeby otrzym ać kęs (k + /k -)

gruczoł przytarczyczny prawy niebieski ko n flikt o treści - nie m ó c d o stać/złapać kęsa, poniew aż ze w zględu na zbyt n i­ ski poziom w ap n ia w o rg a n izm ie nie jest m ożliw e utrzym anie aktyw ności m ięśni (p a ra th o rm on ) (k + /k -)

gruczoł przytarczyczny lewy niebieski k o n flik t o treści - nie m óc w ypluć/w yrzucić z siebie kęsa, poniew aż ze względu na zbyt niski poziom w a p n ia w org a n izm ie utrzym a­ nie aktyw ności m ięśni nie jest m ożliw e (p a ra th o rm on ) (k + /k -)

„przewody wyprowadzające tarczycy" żółty k o n flik t niem ocy, k o n flik t zw iązany z lękiem fro n ta ln y m lęk przed przyszłością lub lęk przed czymś co się zbliża (k -/k + )

r'

Gruczoły przytarczyczne ~ niebieski 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja gruczołów przytarczycznych Gruczoły przytarczyczne produkują parathorm on, który podwyższa poziom wapnia we krwi. Hor­ m onem przeciwstawnym do prathorm onu jest kalcytonina, która produkowana jest w komórkach C tarczycy. Obniża poziom wapnia we krwi. Wapń bierze znaczący udział w napięciu mięśni. Gruczoły przytarczyczne wydzielają horm ony bezpośrednio do krwi (gruczoł endokrynny), natom iast na wcześniejszym etapie ewolucji horm ony były wydzielane do jelita lub skrzeli/gardzieli (gruczoły egzokrynne).

2. Treść konfliktu 2 Gruczoł przytarczyczny prawy: 0 konflikt o treści - nie móc pochwycić dla siebie kęsa, ponieważ potencjalna aktywność mięśni nie jest zapewniona z powodu zbyt niskiego poziomu wapnia we krwi. Gruczoł przytarczyczny lewy: • konflikt o treści - nie móc wypluć/wydalić kęsa; • konflikt o treści - z powodu zbyt niskiego poziomu wapnia we krwi nie móc zapewnić wystarczającej ak­ tywności mięśni. Powoduje to, że niechciany kęs, nie może zostać wypluty/wydalony, ponieważ mięśnie nie są wystarczająco napięte i aktywne.

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Wzmożenie funkcji lub rozmnożenie kom órek z funkcją w chłaniania i wydzielania.

Możliwe obiawy i diagnozy: •

powiększenie/guz gruczołów przytarczycznych z nadczynnością przytarczyc;w z ro s t w y d z ie la n ia p a ra th o rm o n u , k tó ry p o w o d u je w z ro s t p o z io m u w a p n ia w e k rw i. P odw yższony p o ­ z io m w a p n ia , w s z c z e g ó ln y c h o k o lic z n o ś c ia c h w o le ta rc z y c o w e .

4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Zapalna, ropna redukcja guza.

Możliwe obiawy i diagnozy: 0 zapalenie gruczołów przytarczycznych; • poziom parathorm onu powraca do norm y lub otorbienie twardych guzków gruczołów przytarczycz­ nych.

6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Gruczoły przytarczyczne strona prawa (tvp wydzielający): Z powodu namnożenia się kom órek oraz wzmożeniu funkcji w fazie 3 podwyższa się poziom wapnia. Przy­ czynia się to do lepszej aktywności mięśni, dzięki czemu możliwe jest łatwiejsze przyjęcie kęsa pożywienia. Gruczoły przytarczyczne strona lewa (tylko typ wchłaniający): Z powodu nam nożenia się kom órek i wzmożeniu funkcji w fazie 3 podwyższa się poziom wapnia. Efektem tego jest lepsza aktywność mięśni, dzięki czemu możliwe jest łatwiejsze wydalenie/wypchnięcie kawałka kału z przewodów gardzieli.

Zaangażowana część mózgu Gruczoły przytarczyczne strona prawa: Pień mózgu most po stronie prawej z tyłu. Gruczoły przytarczyczne strona lewa: Pień mózgu most po stronie lewej z tyłu.

297

Gruczoły tarczycy - tkanka czynnościowa ~ niebieski

" /

1. Zdrowie oraz naturalna funkcja gruczołów tarczycy Komórki gruczołów tarczycy produkują horm ony zwane tyroksyną (tetrajodotyronina, T4) i trójjodotyroniną (T3). Istotnym składnikiem tych horm onów jest jod, który przyjmowany jest wraz z pożywieniem. T3 o ra z T 4 regulują wiele procesów przem iany materii (przem iana/trawienie węglowodanów, tłuszczy, białka). Po­ wodują wzrost zużycia tlenu, produkcję ciepła oraz ogólnej przemiany m aterii. Dzięki tem u jednostka jest bar­ dziej aktywna i szybsza. Gruczoł tarczycy jest gruczołem endokrynnym, który wydziela swoje horm ony bezpośrednio do krwi. Wyrzut horm onów tarczycy T 3/T 4 regulowany jest przez TSH wydzielane przez przedni płat przysadki m ó­ zgowej, który z kolei regulowany jest za pom ocą TRH wydzielanego z podwzgórza, (obwód regulacyjny) We wcześniejszej fazie rozwoju ewolucyjnego gruczoły tarczycy były gruczołam i egzokrynnymi i wydzielały horm ony bezpośrednio do przewodu pokarm owego lub do jelita.

2. Treść konfliktu 2 Gruczoł tarczycy pła t prawostronny: • konflikt o treści - nie móc złapać kęsa, ponieważ jednostka jest zbyt wolna; • konflikt o treści - nie móc czegoś pochwycić, bo jest się za późno w kolejności. Przykładowe konflikty:

=> Pewien mężczyzna nie otrzymuje zwrotu pożyczonych pieniędzy, ponieważ nie zadbał o to wystarczająco wcześnie. => Pewna kobieta nie dostała mieszkania, ponieważ nie zgłosiła się wystarczająco wcześnie. => Pewien lekarz mówi: Pan przyszedł do mnie zbyt późno. W tej chwili nie można już nic zrobić z tym schorzeniem. => Pewna kobieta nie może związać się ze swoim wymarzonym partnerem, ponieważ on m a już dziewczynę. Spóźniła się. => Pewna kobieta nie może skończyć prac, które powinny być oddane w określonym terminie.

Gruczoł tarczycy płat lewostronny: • konflikt o treści - nie móc się wystarczająco szybko pozbyć kęsa (przesunąć go), ponieważ jednostka jest zbyt wolna.

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu 1. Wzmożenie funkcji ¡/lub 2. przyrost kom órek z funkcją wydzielania oraz wchłaniania.

Możliwe objawy i diagnozy: • • ® •

powiększenie tarczycy z towarzysząca hipertyreozą lub bez, „tw arde w ole", struma; autonom iczny gruczolak, gruczolak toksyczny; nowotwór złośliwy gruczołu tarczycy; nadczynność gruczołu tarczycy (hipertyreozą) ew. również bez guza, jeśli występuje tylko wzmożenie funkcji. Symptomy nadczynności gruczołów tarczycy: Tachykardia, zaburzenie rytmu serca, drżenie, niepokój, zaburzenia snu, utrata wagi, częste oddawanie stolca, nadmierna potliwość, uczucie gorąca, potrzeba chłodzenia pomieszczeń, wzmożona pobudliwość układu nerwo­ wego (rozszerzenie źrenic), napadowy częstoskurcz, wytrzeszcznadczynność tarczycy (choroba Basedowa: z towarzyszącym wytrzeszczem oczu = exophthalmus).

4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu a) regeneracja i unorm ow anie czynności i/lub b) redukcja guzków z przebiegiem ropnym i zapalnym.

Możliwe obiawy i diagnozy: b) zapalenie gruczołów tarczycy (ostry thyreoiditis) (typowe objawy stanu zapalnego, bakteryjne, ropne). U norm ow anie poziomu T3AT4. Ew. również pojawienie się niedoczynności tarczycy (hipotyreoza) przy często nawracających konfliktach lub otorbieniu twardych guzków gruczołów tarczycy (według medycy­ ny uniwersyteckie „niezłośliw e") diagnozowane jako autonom iczny gruczolak (produkcja T3AT4 niezależna od TSH).

6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu

298 9. Powrót do zdrowia Z powodu częstego naprzem iennego nawracania oraz rozwiązywania konfliktów dochodzi do nawracających stanów zapalnych oraz procesów redukcji, które z czasem m ogą prowadzić do zmian (np. zwłóknienie) tkanka gruczołów tarczycy. Efektem tego może być niedoczynność gruczołu ta r­ czycy (hipotyreoza). Objawy niedoczynności tarczycy: Spowolnienie procesów przemiany materii, zmęczenie, ograniczona wydajność/wydolność organizm u, brak inicjatywy, apatia, niezdolność koncentracji, zaburzenia pamięci, przyrost wagi, obniżone ciśnienie krwi, zaparcia, spowolnienie reakcji, wrażliwość na zimno, zaburzenia wzrostu i braki w rozwoju intelek­ tualnym u dzieci i młodzieży, które jeszcze rosną, obrzęk podskórny (nie pozostawia wgłębień przy na­ cisku), nastroje depresyjne, powiększenie gruczołu tarczycy poprzez wzmożony wyrzut TSH w obwodzie regulacyjnym. Dalsze przyczyny hipertyreozy: Zmniejszona aktywność przysadki mózgowej i podwzgórza, obciążenia toksyczne, deficyt energetyczny.

Sens biologiczny Gruczoł tarczycy p łat prawostronny: Poprzez nadczynność tarczycy jednostka może być szybsza i może łatw iej pochwycie, dostać kęs (hipertyreoza). Gruczoł tarczycy płat lewostronny: Z powodu hipertyreozy (tyroksyna) przyspieszeniu ulega przemiana m aterii dzięki czemu jednostka jest szybsza i może łatw iej pozbyć się niechcianego kęsa.

Zaangażowana część mózgu Gruczoł tarczycy płat prawostronny: most pnia mózgu po stronie prawej z tyłu. Gruczoł tarczycy p łat lewostronny: most pnia mózgu po stronie lewej z tyłu.

Hipoteza: Dalsze przemyślenia dotyczące niedoczynności komórek gruczołu tarczycy K onflikt o treści - nie chcieć zająć się jakąś sprawą/zadaniem, nie chcieć zbyt dużo energii, tak, aby nie musieć załatw iać tej sprawy.

Gruczoł tarczycy - przewody wyprowadzające (archaiczne) ~ żółty 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja archaicznych przewodów wyprowadzających gruczołu tarczycy Zgodnie z wiedzą o em briologii, gruczoł tarczycy był wcześniej gruczołem egzokrynnym. W edług dr. Hamera prawa część tarczycy wydzielała swoje horm ony bezpośrednio do gardzieli/łuku skrzelowego, w celu przy­ spieszenia pochłaniania kęsa. Lewa część gruczołu tarczycy wydzielała swoje horm ony bezpośrednio do części jelita wyprowadzającego kał, tak, aby przyspieszyć wydalanie. Z uwagi na ewolucyjnie pierścieniowaty kształt istoty żywej oraz dalszy jej rozwój, tarczyca rozwinęła się w gruczoł endokrynny, który wydziela swoje horm ony bezpośrednio do krwi. Zapotrzebowanie na horm ony wy­ stępuje w całej istocie, a nie tylko w przewodzie gardłow ym /łukach skrzelowych lub jelicie. Pozostałości przewodów wyprowadzających prawej strony gruczołu tarczycy objaw iają się obecnie czasami jako tzw. przetoki szyjne po prawej stronie ciała. Z kolei pozostałości lewego gruczołu tarczycy objaw iają się niekiedy jako przetoki odbytowe (lub przetoki paraodbytowe). Reagują one na konflikt według schematu skóry wewnętrznej, w celu szybszego pozbycia się/ wydalenia kału.

Przebieg wrażliwości: W edług schem atu skóry wewnętrznej.

2. Treść konfliktu 2 •

konflikt związany z niemocą: (dotyczy praworęcznej kobiety i jako 2 konflikt praworęcznego mężczyzny i leworęcznej kobiety);

0 konflikt o treści - być zbyt powolnym, aby sobie z czymś poradzić; • konflikt o treści - nie móc zapobiec czemuś dram atycznemu lub nie móc uniknąć tego.

299 Przykładowe konflikty:

=> 45-letnia córka chcąc pom óc swojej chorej m atce i przybliża jej alternatywne metody leczenia. Jednakże m at­ ka chce pom im o życzenia córki poddać się operacji. Córka czuje bezsilność wobec m atki chcąc przekazać jej coś pożytecznego i odczuwa lęk przed tym co czeka ją oraz matkę. => Syn czuje bezsilność, kiedy oboje z rodziców zaczynają chorować a on obok swoich obowiązków musi zając się organizacją domu, pobytu w szpitalu, turnusam i rehabilitacyjnymi. => Pewna pracownica w organizacji publicznej jest odpowiedzialna za organizację imprez. Kiedy nadchodzi czas Bożego Narodzenia i Nowego Roku i jest duża ilość imprez do zaplanowania, czuje ona bezradność, z powodu braku wsparcia i lęku, że nie będzie m ogła podołać wszystkim obowiązkom w przewidzianym czasie.

Konflikt lęku frontalnego: (dotyczy leworęcznego mężczyzny). Koncepcje możliwych treści konfliktowych: • Lęk przed zagrożeniem, które nadciąga z przodu, przed którym jednostka odczuwa bezsilność, • Rozpędzony osobnik stwarza sytuację zagrażającego ataku, ® Zostać uderzonym, o

Przykładowy konflikt:

=> => => => =>

Pewien młodzieniec zostaje wystraszony w drodze ze szkoły do domu przez kolegów. Wyskakują oni wrzeszcząc zza muru. Młodzieniec przeżywa to jako lęk frontalny. Ojciec pacjentki stanął w korytarzu z bronią w ręku grożąc, że się zabije. Pewna referentka stanęła w czasie swojej pierwszej lekcji przed klasą i nie wie, co powinna zrobić z uczniami. Uczniowie nie akceptują jej jako autorytetu i robią co chcą. Pewna starsza kobieta przygotowuje się do większej podróży. Obawia się tego, co ją w związku z tym czeka. Pewna m łoda kobieta oczekuje na rozmowę ze swoją przyjaciółką, z którą nie potrafi się porozum ieć w ostatnim czasie. M a ona obawę przed tym, ja k przyjaciółka zareaguje, kiedy je j o tym powie.

Konflikt leku przed przyszłością: Lęk przed tym, co człowieka czeka Np. lęk przed pracą, która jest do wykonania, lub przed wym ogam i, które należy spełnić lub nie można ich uniknąć.

Archaiczne przewody wyprowadzające gruczołu tarczycy strona lewa, które kończyły się w części wy­ dalającej jelita Konflikt o treści - chcieć szybciej wydalić kał: W czasie oddawania stolca jednostka zostaje zaskoczona jakąś sytuacją zagrażającą. Jednostka jest pogrążona „w gów nie", do tego dochodzi dodatkowe zagrożenie i jednostka chce się z tego szybko wydostać: „ch cę stąd wyjść" (ciało reaguje przetokami odbytu, które są pozostałościami wcześniejszych przewo­ dów wyprowadzających gruczołu tarczycy).

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Redukcja komórek, co powoduje owrzodzenie pierwotnych przewodów wyprowadzających gruczołu tarczycy.

Możliwe obigwv i diggnozy: • •

od czasu do czasu może pojawiać się uczucie ciągnięcia w okolicy tarczycy (z powodu nadwrażliwości); bezsilność, niem oc (przy bardzo silnych konfliktach).

4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Rozmnożenie kom órek i tworzenie się torbieli.

Możliwe objgwy i diggnozy: • • • •

torbiel tarczycy. Są to zimne guzki, tzn. nie produkujące horm onu tarczycy (wole tarczycowe); w szczególnych okolicznościach określane jako wole lub środkowa torbiel szyjna; w przypadku krótkich, nawracających konfliktów może pojawiać się diagnoza zapalenie tarczycy Hashi­ m oto, które może pociąga za sobą niedoczynność tarczycy (hipotyreoza); jeśli torbiel wypełni się zbyt m ocno w odą przy jednocześnie aktywnym syndromie cewki zbiorczej nerek, może dochodzić do pękania naczyń krwionośnych i napływania krwi, co jest nazywane torbielą czekola­ dową gruczołu tarczycy.

300 0' - n

; /

i J -

Przypadek szczególny: Ze względu na ewolucyjnie uwarunkowane położenie przewodów wyprowadzających tarczycy między innymi w obszarze szyjnym i odbytu, w fazie 5 m ogą tworzyć się przetoki szyjne oraz torbiele szyjne (prawa strona prze­ wodów wyprowadzających gruczołu tarczycy) oraz przetoki odbytu i torbiele odbytu (lewa storna przewodów wy­ prowadzających gruczołu tarczycy), które zmniejszają się w fazie 7.

6. Kryzys zdrowienia Nadwrażliwość, w szczególnych warunkach bóle.

7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Zmniejszenie i ustąpienie torbieli gruczołu tarczycy. Uwaga: jeśli aktywny jest syndrom cewki zbiorczej nerek, wypełnione płynem torbiele zazwyczaj pozostają.

8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Na ostatnim etapie m ogą pozostawać utwardzone guzy, które są nieszkodliwe, jeśli dochodzi do nawrotów konfliktowych. Brak podziału komórek.

Sens biologiczny Poprzez ubytek kom órek (ulcera) pierwotne przewody wyprowadzające gruczołu tarczycy m iały większy przekrój i m ogły szybciej i łatw iej wydzielać tyroksynę, ta k aby w sytuacji lęku frontalnego oraz sytuacji niemocy organizm był gotowy do szybszej reakcji.

Zaangażowana część mózgu Kora mózgu w części przedniej po stronie lewej lub prawej (skrzyżowane).

Dalsze przemyślenia do zapalenia tarczycy Hashimoto Autoim m unologiczne zapalenie tarczycy: (nie można wykryć obecności baterii lub wirusów), zazwyczaj obecne są prze­ ciwciała gruczołu tarczycy, w badaniu klinicznym bez objawów, naciek limfocytowy na tarczycy: rozpoczynający się często lekką nadczynnością tarczycy, następnie niedoczynność tarczycy z powodu wyniszczenia tkanki. 2 różne postaci: • atroficzne zapalenie tarczycy Hashimoto, • hipertroficzne zapalenie tarczycy Hashimoto.

Dodatkowe przemyślenia pomagające zrozumieć zapalenie tarczycy Hashimoto z perspektywy wiedzy biologicznej: Każdy organ posiada znaczny udział/cześć tkanki łącznej, w której zlokalizowana jest część układu im m unologicznego człowieka. Jeśli ta tkanka łączna dotknięta jest konfliktem biologicznym, może dochodzić do reakcji immunologicznych, które przez medycynę uniwersytecką określane są jako reakcje autoim m unologiczne (choroba autoim m unologiczna). Tkanka łączna należy do mezodermy, która z reguły reaguje na: biologiczne konflikty na tle poczucia własnej wartości, miejscową utratę poczucia własnej wartości, konflikty przeciążenia, konflikty związane z deficytem czynnościowym danego organu. W taki sposób konflikty na tle poczucia własnej wartości i konflikty związane z deficytem czynnościowym organu m ogą prowadzić do takich zmian tkanki łącznej w obrębie tarczycy.

301

ŁUKI GARDZIELI ORAZ ICH POCHODNE Inne określenia: łuki skrzelowe

tętnice i żyły mózgowe żółty konflikt lęku frontalnego (PRM, LRM, PRK) konflikt związany z poczuciem bezsilności (LR K )

(k-/k+)

tętnica szyjna żółty konflikt lęku frontalnego (PRM, LRM, PRK) konflikt związany z poczuciem bezsilności (LRK) (k-/k+)

tętnice i żyły oka żółty konflikt lęku frontalnego (PRM, LRM, PRK) konflikt związany z poczu­ ciem bezsilności) (k-/k+) przewody wyprowadzające gruczołu tarczycy żółty

łuki gardzieli żółty konflikt lęku frontalnego (PRM, LRM, PRK) konflikt związany z poczu­ ciem bezsilności (LRK) (k-/k+)

konflikt lęku frontalnego (PRM, LRM, PRK) konflikt związany z poczu­ ciem bezsilności) (LRK) (k-/k+) (zobacz rozdział gruczoł tar­ czycy)

łuk aortalny żółty

tętnice wieńcowe serca żółty

konflikt lęku frontalnego (PRM, LRM, PRK) konflikt związany z poczuciem bezsilności (LRK) ew. również konflikt rewirowy (k-/k+)

żyły wieńcowe serca żółty męski konflikt rewirowy lub żeński (seksualny) konflikt rewirowy (k-/k+) (zobacz rozdział o sercu)

Przetoki odbytu: pierwotne przewody wyprowadzające gruczołu tarczycy żółty konflikt lęku frontalnego (PRM, LRM, PRK) konflikt związany z poczuciem bezsilności (LRK) (k-/k+) (brak ilustracji)

302

Łuki gardzieli - „łuki skrzelowe" ~ żółty ' ,/ (L \

1. Zdrowie oraz naturalna funkcja łuków gardzielowych

Łuki skrzelowe przebiegają od szyi w dół poprzez śródpiersie aż do przepony. Są one wyścielone nabłonkiem płaskim wielowarstwowym. Ich właściwe znaczenie jest tłum aczone na różne sposoby. Dr Ham er uważa, że są to pierwotne skrzela, które na wcześniejszym etapie ewolucji istoty żyjącej służyły do pobierania tlenu z wody. W edług innych na­ ukowców służą one w okresie rozwoju em brionalnego jako zalążek rozwoju organów obszaru nosa i gardła. Co w odniesieniu do ich funkcji jest prawidłowe i reagują one na niżej opisane konflikty.

Przebieg wrażliwości: W edług schem atu skóry wewnętrznej.

2. Treść konfliktu 2 •

konflikt poczucia niemocy, bezsilności: (dotyczy praworęcznej kobiety i jako 2. Konflikt praworęcznego mężczyzny oraz leworęcznej kobiety);

• konflikt o treści - być zbyt powolnym, żeby sobie z czymś poradzić; 0 konflikt o treści - nie móc zapobiec dram atycznemu wydarzeniu lub uniknąć go. Przykładowe konflikty:

=> 45-letnia córka chcąc pom óc swojej chorej matce i próbow ała przybliżyć jej alternatywne metody leczenia. Jednakże m a t­ ka chce pom im o życzenia córki poddać się operacji. Córka czuje bezsilność wobec m atki chcąc przekazać je j coś poży­ tecznego i odczuwa lek przed tym co czeka ją oraz matkę. => Syn czuje bezsilność, kiedy oboje z rodziców zaczynają chorować a on obok swoich obowiązków musi zająć się organizacją domu, pobytu w szpitalu, turnusam i rehabilitacyjnymi. => Pewna pracownica w organizacji publicznej jest odpowiedzialna za organizację imprez. Kiedy nadchodzi czas Bożego N a­ rodzenia i Nowego Roku i jest duża ilość imprez do zaplanowania, czuje ona bezradność, z powodu braku wsparcia i lęku, że nie będzie m ogła podołać wszystkim obowiązkom w przewidzianym czasie.

Konflikt lęku frontalnego: (dotyczy leworęcznego mężczyzny). Koncepcje możliwych treści konfliktów: • Lęk przed zagrożeniem, które nadciąga z przodu, przed którym jednostka odczuwa bezsilność, • Rozpędzony osobnik stwarza sytuację zagrażającego ataku, 0 Zostać uderzonym, ©

Przykładowy konflikt:

=> => => => =>

Pewien młodzieniec zostaje wystraszony przez kolegów w drodze ze szkoły do domu. Wyskakują oni wrzeszcząc zza muru. Młodzieniec przeżywa to jako lęk frontalny. Ojciec pacjentki stanął niespodziewanie w korytarzu z bronią w ręku grożąc, że się zabije. Pewna referentka stanęła w czasie swojej pierwszej lekcji przed klasą i nie wiedziała, co powinna zrobić z uczniami. Ucznio­ wie nie akceptowali je j jako autorytetu i robili co chcieli. Pewna starsza kobieta przygotowuje się do większej podróży. Obawia się tego, co ją w związku z tym czeka. Pewna m łoda kobieta oczekuje na rozmowę ze swoją przyjaciółką, z którą nie potrafi się porozum ieć w ostatnim czasie. M a ona obawę przed tym, ja k przyjaciółka zareaguje, kiedy jej o tym powie.

Szczególnie częstym konfliktem lęku frontolnego jest konflikt lęku przed rokiem, który jest wywoływony kie­ dy np. pgcjent słyszy dicgnozę o roku lub inform ocję o tym jokie są rokowonig. Smutnym fgktem jest to, że obecnie wciąż przekozuje się diggnozy bez wczuwonig się w sytugcję pgcjentg, bez em patii, w sposób niedelikatny i „bezw iednie", co prowadzi do tego, że wielu pacjentów przeżywa kolejne konflikty wywołane poprzez szok po usłyszeniu diagnozy, co powoduje tworzenie się tzw. metastaz (przerzu­ tów). Przykładowe konflikty:

=>

Pewna kobieta z obrzękiem piersi słyszy od lekarza diagnozę: „przewodowy now otw ór złośliwy piersi". Przeżyła w związku z tym lęk frontalny związany z lękiem przed rakiem. Kiedy dowiaduje się, że w rozum ieniu wiedzy biologicznej chodzi tutaj o obrzęk związany ze zdrowieniem, rozwiązuje się je j konflikt lęku przed rakiem.

Konflikt związany z lekiem przed przyszłością: Lęk przed tym, co czeka jednostkę, np. lęk przed pracą, która jest do wykonania lub wym aganiam i, którym nie można sprostać lub nie można ich uniknąć.

i

303 3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Ubytek kom órek z owrzodzeniem łuków skrzelowych.

Możliwe objawy i diagnozy: • • •

niekiedy może być odczuwalny lekki ból (ciągnięcie) w obszarze szyjnym; w medycynie akadem ickiej nie można postawić jeszcze żadnej diagnozy; bezsilność, niem oc (przy bardzo silnych konfliktach).

4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Obrzęk błony śluzowej w okół owrzodzenia w wewnętrznej części łuku skrzelowego.

Możliwe objawy i diagnozy: • •

tworzą się cysty z płynem surowiczym; m ogą one tworzyć się w przestrzeni pomiędzy szyją w dół aż do przepony (często w obszarze obojczy­ ków).

Diagnoza według medycyny uniwersyteckiej: C hłoniak nieziarniczy N on-H odgkin-Lym phom a (chłoniak kom órek B). O brzęk jest często mylnie diagnozowany jako metastaza, w przypadku jeśli wcześniej był już diagnozowany jakiś rodzaj guza. Jeśli jest zlokalizowany w śródpiersiu, torbiele m ogą być również mylnie diagnozowane jako drobnokom órkowy nowotwór złośliwy oskrzeli, ponieważ z powodu ograniczonych możliwości medycyny uniwersyteckiej tru d ­ ne jest różnicowanie.

6. Kryzys zdrowienia Bóle (ciągnięcie i uczucie ucisku) w obszarze szyjnym i/lub w obrębie klatki piersiowej.

7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Torbiele powoli zmniejszają obrzęk w trakcie procesu zdrowienia. W ycofanie się obrzęku i stan zapalny. Cofnięcie się guza. Ustąpienie objawów.

8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Równowaga wegetatywna. Brak zm ian komórkowych.

Sens biologiczny Jeśli w przypadku łuków gardzieli faktycznie chodzi o łuki skrzelowe: Przewody łuków skrzelowych były w trakcie rozwoju ewolucyjnego częścią układu oddechowego istot żyją­ cych w wodzie. Np. ryba pozyskuje poprzez skrzela tlen ( 0 2) z wody (H20 ). U człowieka są one wyłączone z po­ wodu oddychania płucnego, są jednakże obecne w organizm ie jako układ tkankowy. Dla istot żyjących w wodzie sensem biologicznym fazy 3 byłoby: Rozszerzenie przewodów łuków skrzelowych poprzez ubytek kom órek w celu lepszego przepływu wody, co polepszyłoby przyjmowanie tlenu.

Zaangażowana część mózgu Kora mózgu w części przedniej po stronie prawej i lewej.

Pozostałe Doświadczyłem w swojej praktyce, że u niektórych pacjentów pojawia się niezależnie od łuków skrzelowych „skórny chłoniak kom órek B", np. na skórze głowy, na twarzy lub innych miejscach ciała. (chłoniak nieziarniczy N on-H odgkin-Lym phom a). Tworzenie się oraz związek z łukam i skrzelowymi nie jest jednoznaczny. Tkanki mogą być spokrewnione. Jednakże wszyscy ci pacjenci przeżywali lęk frontalny i konflikty niemocy/bezsilności.

304

Łuk aorta Iny - arteria carotis - naczynia mózgowe ~ żółty 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja luku aortalnego, arteria carotis lub naczynia mózgowe Te naczynia krwionośne rozwinęły się w trakcie rozwoju ewolucyjnego z łuków skrzelowych, i z tego powodu reagują na takie same konflikty, na jakie reagowały łuki skrzelowe. Zapew niają one zaopa­ trzenie określonych organów w krew. Obecne naczynia składają się z warstwy wewnętrznej (grupa żółta) oraz mięśni gładkich (grupa fioletow a), które polepszają przepływ krwi do określonych organów za pom ocą rytm icz­ nych ruchów (zobacz migrena).

2. Treść konfliktu 2 • konflikty lęku frontalnego; 0 konflikty niemocy, bezsilności; (wyjaśnienie: zobacz wyżej w rozdziale o łukach skrzelowych).

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Redukcja kom órek błony wewnętrznej a) łu k aortalny (tętnica główna) lub b) tętnica szyjna (arteria carotis) lub c) naczynia mózgowe (cerebral arterien) oraz nerwy mózgowe (również naczynia oka) i jednoczesna akty­ wacja mięśni gładkich naczyń.

Możliwe objawy i diagnozy: 0 ew. miejscowo możliwe jest lekkie ciągnięcie, lekki ból; 0 w tej fazie nie diagnozuje się zazwyczaj żadnych zmian w organach: a) w w arunkach szczególnych tętniak aorty przy dużej masie konfliktowej, b) w w arunkach szczególnych tętniak tętnicy szyjnej przy dużej masie konfliktowej, c) w w arunkach szczególnych tętn iak naczyń mózgowych przy dużej masie konfliktowej; 0 om dlenie (przy dużej masie konfliktowej).

4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Rozmnożenie kom órek oraz stan zapalny w obszarze wcześniejszego owrzodzenia.

Możliwe obiowy i diggnozy: Zwężenie lub ew. tętniak a) zwężenie łuku aortalnego; b) zwężenie tętnicy szyjnej (stenoza szyjna); c) stenoza tętnic mózgowych (zawał mózgu, udar...) i żyły mózgu; d) m igrena (objaw odprężenia/wagotonii mięśni gładkich naczyń). W edług mojej obserwacji m igrena nie jest kryzysem zdrowienia, jak przedstawia to dr Hamer. Często czyn­ nikam i wywołującym i krótkotrw ałe konflikty lęku frontalnego lub konflikty z odczuciem niemocy (w szczegól­ nych okolicznościach z odczuciem przeciążenia), które w fazie zdrowienia prowadzą do migreny. M igrena po­ jawia się często bezpośrednio po rozwiązaniu konfliktu i trw a zazwyczaj dłużej niż sam konflikt. W niektórych przypadkach m igrena pojawia się już w sytuacji konfliktowej. Wyjaśnienie tego można znaleźć w rozdziale: pa­ radoksalna sytuacja zdrowienia. Przy aktywnym syndromie cewki zbiorczej nerek wszystkie objawy m ają bardziej dramatyczny przebieg.

6. Kryzys zdrowienia Zobacz 5... (trw ają badania).

6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót d® zdrowia Sens biologiczny Poprzez rozszerzenie naczyń krwionośnych w fazie 3 polepsza się przepływ krwi do organów. Umożliwia to jednostce lepsze poradzenie sobie z sytuacją lęku frontalnego oraz konfliktam i bezsilności i niemocy.

Zaangażowana część mózgu Kora mózgowa w części przedniej po stronie prawej i lewej (skrzyżowane).

305

TRIGEMINUS - NERW TRÓJDZIELNY - ZIELONY

ogólnie: nervus trigeminus zielony k o n flik t rozłąki ze specjalnym odniesieniem do tw arzy (lub poszczególnych części tw arzy) k o n flik t „u tra ty tw a rz y " spow odow any rozłąką (f-/rf)

nerrus trigeminus zielony ram us z y g o m a tico te m p o ra lis k o n flik t rozłąki odnoszący się do skroni (f-/rf)

nerrus trigeminus zielony ram us o p h ta lm icu s k o n flik t rozłąki odnoszący się do oczu, nosa oraz czoła (f-/rf)

nerrus frontalis zielony ram us o phtalm icus k o n flik t rozłąki odnoszący się do czoła oraz nosa (f-/rf)

nerri temporalis superficialis zielony k o n flik t rozłąki odnoszący się do skroni (f-/rf)

nerrus nasociliaris zielony ram us o p htalm icus ko n flik t rozłąki odnoszący się do oczu (f-/rf)

nerrus trigeminus zielony ram us m axillaris k o n flik t rozłąki odnoszący się do szczęki gó rnej i policzków

(f-/rf)

nerrus auriculotemporalis zielony k o n flik t rozłąki odnoszący się do ucha oraz skóry głow y

(f-/rf)

nervus trigeminus zielony ram i alveolares superiores k o n flik t rozłąki odnoszący się do zębów

nerrus trigeminus zielony ram us m a n d ib ula ris k o n flik t rozłąki odnoszący się do szczęki d olnej i policzków

(f-/rf)

(f-/rf)

nerrus trigeminus zielony nervus lingualis k o n flik t rozłąki odnoszący się do języka (f-/rf)

nerrus trigeminus zielony ram i alveolares in fe rio r k o n flik t rozłąki odnoszący się do zębów (f-/rf)

306 Nervus trigeminus — zielony 1.

Zdrowie oraz naturalna funkcja nervus trigeminus

Nervus trigem inus spełnia różne funkcje sensoryczne i motoryczne. Składa się on z trzech róż­ nych gałęzi, które zaopatrują różne obszary głowy. -

-

Nervus ophthalm icus: czuciowe zaopatrzenie oka, kąciku oka, kości sitowej, czoło oraz części nosa. Ramus maxillaris: czuciowe zaopatrzenie szczęki górnej, podniebienia, górnej wargi, skóry twarzy (policzek), części nosa i górnych zębów. Ramus m andibularis: czuciowe zaopatrzenie szczęki dolnej, języka, jam y ustnej, wargi dolnej, dolnych zębów oraz skóry nad szczęką dolną (broda, łu k szczękowy...).

a) sensoryczne zaopatrzenie twarzy i części głowy; b) sensoryczne zaopatrzenie gardła; c) sensoryka języka (prawy nerw trójdzielny dla prawej strony języka i lewy nerw trójdzielny dla lewej strony języka); d) m otoryka języka i m uskulatura żwacza (nie jest przedstawiony na ilustracji); e) sensoryczne zaopatrzenie zębów (górne i dolne). D okładna ilustracja poszczególnych odgałęzień nerwu trójdzielnego przedstawia ilustracja na stronie po­ przedniej. Nerwowe zaopatrzenie nervus trigem inus krzyżuje się pomiędzy mózgiem i organem . Należy zwrócić tutaj uwagę na lateralizację i ręczność.

2. Treść konfliktu 2 • • ° 0

konflikt konflikt konflikt konflikt

rozłąki, ze szczególnym odniesieniem do twarzy (lub poszczególnych części twarzy); związany z utratą twarzy z powodu rozłąki; - być rozdzielonym; - chcieć się rozdzielić.

Dalsze koncepcje dotyczące treści konfliktów dla poszczególnych odgałęzień nervus trigem inus znajdują się na poprzedniej stronie. Przykładowe konflikty:

=>

Pewna pacjentka m iała za sobą wiele nieudanych związków oraz nieprzyjemne rozmowy o tym ze swoimi przyjaciółkami. Kiedy kolejny związek nie pow iódł się, ponieważ przyjaciel odszedł od niej, przeżyła konflikt rozłąki powiązany z „u tra tą tw arzy". O bawiała się, że „wyjdzie na g łu p ią " przed swoimi przyjaciółkami. W fazie rozwiązania konfliktu cierpiała na ner­ wobóle w okolicach policzków.konflikt o treści - nie móc odczuwać czegoś w gardle lub nie chcieć czegoś odczuwać i/lub nie móc po­ zbyć się tego; 9 konflikt o treści - nie móc odczuwać czegoś językiem lub nie chcieć czegoś odczuwać i nie móc się tego pozbyć; • konflikt o treści - nie chcieć lub nie móc czegoś pogryźć (motoryczny, mięśnie żwacze); • konflikt o treści - nie m óc/nie mieć przyzwolenia na ugryzienie, nie móc przeciwdziałać, zapobiec cze­ muś, ponieważ nie można odczuwać utraconej osoby między zębami z powodu rozłąki (dalsze opisy konfliktów są możliwe!). Przykłady konfliktów:

=>

Po weekendowej kłótni mąż pacjentki uciekł z domu, nie mówiąc dokąd idzie i kiedy wróci. Jej wypowiedzi odnośnie tego wydarzenia: „typow y mężczyzna", „uw ażałam , że to nie było zbyt dobre dla dzieci", „znow u nie wiem co m am zrobić", „co m am powiedzieć sąsiadom, kiedy zobaczą, że znowu jestem sama w weekend?" [ko n flikt utraty twarzy wobec sąsia­ dów, spowodowany rozstaniem (dyskomfort odczuwany w okolicy policzków) oraz konflikt - nie m óc ugryźć męża (bóle zębów)].

307 3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Osłabienie funkcji nervus trigem inus.

Możliwe objawy i diagnozy: a) osłabienie wrażliwości czuciowej twarzy (czoło, oko, policzki, szczęka, buzia, nos) objawy: ew. uczucie odrętwienia lub uczucie dyskomfortu; b) osłabienie wrażliwości gardła, ew. odrętwienie; c) osłabienie wrażliwości czuciowej języka, ew. uczucie odrętwienia; d) paraliż języka i/lub m uskulatury żwaczej; e) osłabiona zdolność odczuwania zębów (zazwyczaj nie zauważalna).

4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcjo organu Powracające unerwienie sensorycznego zaopatrzenia twarzy.

Możliwe objawy i diggnozy: a) nerwoból nerwu trójdzielnego Dyskomfort odczuwany na dotkniętej części twarzy, bóle, mrowienie, nadwrażliwość, (przeczulica), uczu­ cie puchnięcia, w niektórych przypadkach również naskórek jest dotknięty i reaguje wysypką (egzema). Jeśli dotknięte jest odgałęzienie zaopatrujące oko, m ogą pojawić się bóle również w okolicy oczu lub za oczami. b) podwyższona wrażliwość gardła (przeczulica gardła), bóle; c) wzmożona wrażliwość języka (wzmożona wrażliwość języka), bóle; d) powolna regeneracja zaopatrzenia motorycznego (unerwienie); e) bóle zębów (nerwoból) lub bóle szczęki (które m ogą być bardzo intensywne, nie do zniesienia).

6. Kryzys zdrowienia d) motoryczne drgawki języka, skurcze mięśni języka.

7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Powolna regeneracja norm alnej czynności nerwu trójdzielnego.

8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Zaangażowana część mózgu a-c) sensoryczne centrum kory mózgowej bocznie po stronie lewej lub prawej; d) motoryczne centrum kory mózgowej bocznie po stronie lewej lub prawej. Połączenie pomiędzy mózgiem i organem krzyżuje się.

Nerwiak nerwu trójdzielnego N erw iak nerwu trójdzielnego jest guzem, który wywodzi się z osłonek nerwowych, które otaczają nervus trigem inus. Odnośnie jego powstawania brak jest jeszcze własnych doświadczeń. Jedną z koncepcji jest, że może chodzić tutaj o konflikty, w których odczuwany był ból na twarzy lub zaistniała obawa przed przeżyciem bólowym (konflikt bólu). Dalsza możliwość konfliktu jest to konflikt dotyku (chcieć wymazać jakiś dotyk). Dalsze inform acje dotyczące nerwiaków i nerwiaków osłonkowych można znaleźć w rozdziale o osłonkach nerwowych skóry na stronie 218.

zęby siekacze: zębina czerwony: konflikt o treści - nie móc ugryźć czegoś, złapać, schwycić lub odeprzeć (k-/k+) szkliwo zęba żółty: konflikt o treści - nie móc/ nie mieć przyzwolenia żeby coś ugryźć, złapać, schwycić lub odeprzeć (k-/k+)

kły/chwytacze: małe trzonowce:

zębina czerwony: konflikt o treści - nie móc czegoś pochwycić, złapać szkliwo zęba żółty: konflikt o treści - nie mieć przyzwolenia, aby coś schwytać, złapać

(zęby przedtrzonowe) zębina czerwony: konflikt o treści - nie móc zmiażdżyć jakiejś rzeczy szkliwo zęba żółty: konflikt o treści - nie mieć przyzwolenia, aby jakąś rzecz zmiażdżyć

duże zęby trzonowe/trzonowce/ząb trzonowy 1-3 zębina czerwony: Konflikt o treści - nie móc czegoś zmiażdżyć/ przegryźć szkliwo zęba żółty: Konflikt o treści - nie mieć przyzwolenia, aby coś zmiażdżyć/ przegryźć

żuchwca te same konflikty, które dotyczą szczęki górnej, w odniesieniu do poszczególnych zębów

309

szkliwo zęba żółty k o n flik t o treści nie m ieć pozw olenia, żeby ugryźć k o n flik t o treści - nie m óc się ob ro n ić (k -/k + )

zębina (dentinum) czewony u tra ta w łasnej w artości, nie m óc ugryźć; k o n flik t o treści - nie m óc się o bronić ( k - /k + )

dziqsło żółty ko n flikt m ający coś w spólnego z w nętrzem buzi; k o n flik t o treści - nie m ó c/m ie ć przyzwolenia żeby ugryźć, lub nie m óc jeść/gryźć (k -/k + )

błona międzyśluzówkowa niebieski k o n flik t o treści - nie m ó c spożyć kęsa lub nie m óc w yrzucić z buzi/pozbyć się kęsa (zobacz usta/buzia, strona 2 7 4 ) (k + /k -)

kość szczękowa czerw ony

ozębna (periodontium) zielony

ciężki k o n flik t związany z gryzieniem ; K o n flik t o treści - nie m óc ugryźć lub zostać ugryzionym (k -/k + )

K o n flikt bólu, np. przy b o ro w a n iu ; ciężki, b ru ta ln y k o n flik t rozłąki o d ­ noszący się do zębów lub zgryzu (f-/f+ )

neryus trigeminus zielony ramus maxillaris (szczęka g ó rn a ) i mandibularis (szczęka d o ln a) k o n flik t rozłąki, przy któ rym nie m ożna się przegryźć lub ch c ia ło b y się kogoś ugryźć lub nie chce się czuć kogoś m iędzy zębam i ( f-/f+ ) (zobacz rozdział trig e m in u s strona 3 0 6 )

310 Kość szczękowa zęba - kostna część przyzębia ~ czerwony 1.

Zdrowie oraz naturalna funkcja kostnej części przyzębia

Zęby osadzone są w szczęce dolnej i górnej, które je utrzymują. Ruchy zębów oraz proces gry­ zienia odbywają się poprzez ruchy górnej i dolnej szczęki.

2. Treść konfliktu 2 • • • •

ciężki konflikt na tle gryzienia, nie móc ugryźć utrata własnej wartości, ponieważ nie można się obronić, (kiedy jednostka jest bita), konflikt nie móc być wystarczająco pewnym siebie (konflikt na tle pewności siebie). konflikt ten podobny jest do tych dotyczących zębiny, ale jest przeżywany dużo silniej, niesie ze sobą po­ ważniejsze skutki i jest bardziej uporczywy.

Strona prawa u osób praworęcznych: Rzecz, która ma coś wspólnego z m atką/dzieckiem (i inne). Strona lewa u osób praworęcznych: Rzecz, która ma coś wspólnego z partnerem (i inne). U osób leworęcznych odw rotnie!!!

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Ubytek komórek, zanik kości (osteoliza) w skostniałej części przyzębia szczęki.

Możliwe obiawv ¡ diagnozy: •zanik przyzębia [paradontoza (przestarzałe pojęcie), bez stanu zapalnego]. Nie pojawia się tutaj stan zapalny i dlatego jest rzadko diagnozowana. Ząb lub zęby robią się luźne i mogą się chwiać. Jako efekt może pojawiać się stan zapalny dziąsła m ogą się obsuwać (gingivitis), ta k że ząb zostaje całkowicie od­ słonięty; konflikt przy zapaleniu dziąseł (gingivitis): Konflikt o treści - nie móc ugryźć lub nie móc jeść.

4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Przyrost komórek, ponowne wypełnienie ubytku poprzez tworzenie kośćca.

Możliwe obigwv i diggnozv: • • • •

zapalenie tkanki przyzębia, stan zapalny przyzębia oraz ew. sąsiadujących tkanek (dziąsła...); gorączka, bóle; ropienie zęba ew. z diagnozą: ropień korzenia; w szczególnych w arunkach powstawanie przetok zębowych z odpływaniem ropy na zewnątrz, spowodo­ wane konfliktem : Konflikt o treści - nie móc czegoś wydalić (w tym przypadku ropy) lub niewystarczająco wydalić na zewnątrz.

Terapia: Do zakończenia fazy zdrowienia należy unieruchom ić luźnego (chwiejącego się) zęba, ząb (w sytuacji szcze­ gólnej przykleić), tak, aby nie wypadł. Jeśli to możliwe nie należy wyrywać tego zęba, dlatego, że w fazie 7-9 ponownie się um ocni.

6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Ząb utwardza się. Paradontoza oraz stan zapalny tkanki przyzębia ulegają zaleczeniu.

8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Po zakończeniu fazy zdrowienia (faza 9), kość szczękowa jest bardziej zwarta a ząb mocniejszy niż wcze­ śniej, dzięki czemu można lepiej gryźć.

Zaangażowana część mózgu Frontalna część substancji szarej mózgu. Połączenie między mózgiem i organem krzyżuje się.

311

Zębina - kość zębowa (dentinum) ~ czerwony 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja zębiny Ząb składa się w większej części z zębiny (dentinum ). Zębina podobna jest do kości, jednakże posiada mocniejszą strukturę. Zęby u zwierząt służą częściowo do łapania, chwytania, rozrywania i rozdrabniania pożywienia. Zwierzęta drapieżne zębam i zabijają swoją ofiarę, wygryzają rywali lub przeciwstawiają się innym osobni­ kom za pom ocą zębów. Również dzieci, ew. dorośli, gryzą się nawzajem w „w alce" w szczególnych okoliczno­ ściach, ew. też w sensie przenośnym. Zwierzę używa zębów również po to, aby nosić swoje potomstwo, żeby coś urządzić, zbudow ać...

2. Treść konfliktu 2 • • • • •

konflikt utraty własnej wartości - o treści nie móc ugryźć; utrata własnej wartości, nie móc się sprzeciwić np. przy werbalnej kłótni lub kiedy osoba zostaje uderzona; konflikt, (związany z zębami) nie być wystarczająco mocnym, aby kogoś ugryźć lub żeby się obronić; konflikt nie móc być wystarczająco pewnym siebie (konflikt na tle pewności siebie); konflikt o treści - musieć komuś pokazać zęby.

Strona prawa u osób praworęcznych: Rzecz, która ma coś wspólnego z m atką/dzieckiem. Przykładowy konflikt

=>

Pewien młodzieniec został uderzony przez swoich rodziców. Nie m ógł się obronić przed fizyczną przewagą rodziców.

Lewa strona u osób praworęcznych: Rzecz, która ma coś wspólnego z partnerem. Przykładowy konflikt:

=>

Pewna m łoda kobieta k łó d się wciąż ze swoim partnerem. Czuje się całkowicie pokonana i uważa, że nie ma żadnej szan­ sy, choć bardzo chciałaby się przebić „przegryźć".

U osób leworęcznych odw rotnie!!!

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Ubytek komórek, ubytki (zanik) w zębinie (dentinum ).

Możliwe obiawy i diagnozy: • •

próchnica próchnica konieczne m ogą być

w zębinie (faza powstawania); brak dolegliwości bólowych w fazie konfliktowej; pojawia się często we wnętrzu zęba, dlatego nie jest widoczna na zewnątrz. Z tego względu jest prześwietlenie zęba rentgenem, tak, aby zobaczyć ubytki próchnicze. Częściowo ubytki te widoczne jako ciemniejsze miejsca pod szkliwem.

4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Przyrost kom órek oraz ponowne wypełnienie ubytków próchniczych kostniną.

Możliwe objawy i diagnozy: Próchnica (faza zdrowienia), rekalcyfikacja ubytków w tórną zębiną; W tórna zębina powstaje jednakże tylko w pobliżu miazgi, tak, że dziura wypełnia się tylko częściowo. Służy jako ochrona dla kom ory zęba. Ubytek kom órek aktywnej próchnicy norm uje się.

Bóle (w w arunkach szczególnych pulsujący ból uciskający) pojawiają się dopiero tu ta j w fazie zdrowienia. Zazwyczaj w tej fazie pacjent udaje się do dentysty, ponieważ dopiero w fazie zdrowienia pojawiają się bóle. Wspólnie z dentystą, który jest biegły w wiedzy biologicznej, można podjąć decyzję, czy można odczekać fazę zdrowienia i czy dziura wypełni się w fazie rozwiązania konfliktu ponownie lub czy należy wykonać wypełnienie. Jeśli konflikt pojawi się ponownie, po tym jak ząb został wypełniony, pod wypełnieniem ponownie pojawia się próchnica. W kolejnej fazie zdrowienia dochodzi do problemów pod wypełnieniem. Problemem tym powinien zająć się fachowy dentysta.

6. Kryzys zdrowienia

7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Dalsze wypełnienie i utwardzenie kostniny we wcześniejszym ubytku.

312 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia /|| |/\

Ubytek jest ponownie w ypełniony naturalną zębiną i od fazy 9 bardziej zwarty niż wcześniej.

Sens biologiczny Poprzez produkcję kom órek w fazie 5-8 i zagęszczenie zębiny możliwe jest lepsze i mocniejsze gryzienie.

Zaangażowana część mózgu Frontalna część substancji białej mózgu. Połączenie między mózgiem i organem krzyżuje się.

Szkliwo zęba ~ żółty 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja szkliwa W okolicy szyjki zębowej i korony zębina pokryta jest szkliwem. Szkliwo zęba jest jedną z najtwardszych sub­ stancji w organizm ie człowieka. Jest to utwardzony nabłonek płaski.

Przebieg wrażliwości: W edług schem atu skóry wewnętrznej.

2. Treść konfliktu 2 • • •

konflikt o treści - nie mieć przyzwolenia na ugryzienie; konflikt o treści - nie mieć przyzwolenia żeby się obronić/sprzeciwić; konflikt o treści - nie mieć przyzwolenia, żeby coś zjeść.

Przykładowe konflikty:

=>

Pewien chłopiec został uderzony w przedszkolu przez innego chłopca. Chciał oddać cios. Jednakże w tym przedszkolu obowiązuje surowa zasada, że nie wolno oddawać.

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Ubytek kom órek (owrzodzenie) szkliwa

Możliwe obiawy i diagnozy: • • •

powstanie uszkodzenia szkliwa; próchnica w szkliwie (w w arunkach szczególnych brązowawe przebarwienia); nadwrażliwość zęba.

Uszkodzenie szkliwa może być spowodowane zgrzytaniem zębami. Poprzez mechaniczne tarcie zębów jednych o drugie dochodzi do uszkodzenia, starcia szkliwa, co należy odróżnić od opisanego wyżej ubytku ko­ mórek. W rzeczywistości zgrzytanie zębami jest wywołane również przez konflikt dotyczący m uskulatury szczęki, która bierze udział w gryzieniu: Konflikt o treści - chcieć ugryźć, nie móc lub nie mieć przyzwolenia żeby ugryźć; Konflikt o treści - musieć się bronić, nie móc się obronić, nie móc wyegzekwować swoich praw/prze­ bić się;

4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Rozmnożenie kom órek i powolne wypełnienie ubytków szkliwa.

Możliwe obiawy i diagnozy: 0 wycofanie się próchnicy; • zmniejszona wrażliwość zębów (poza silnymi bodźcami); • od czasu do czasu może pojawić się uczucie dyskomfortu przy ciepłym /zim nym -słodkim /kwaśnym . Ząb jest obciążany przez cały czas w procesie żucia. Przez to ponowne wypełnienie ubytków może trw ać od kilku miesięcy do roku czasu. Jeśli przeżycia konfliktowe powtórzą się, może to potrwać jeszcze dłużej.

6. Kryzys zdrowienia Nadwrażliwość, jak w fazie 3.

7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu

8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Z powodu wystąpienie bolesności szkliwa jednostka zmuszona jest do powstrzymania się od ugryzienia tego, co chciałaby ugryźć.

Zaangażowana część mózgu Kora mózgowa międzypółkólowo, frontalnie, w położeniu środkowym. Połączenie pomiędzy mózgiem i organem krzyżuje się.

Okostna zęba (periosteum) ~ zielony 1. Zdrowie oraz naturalna funkcja okostnej zęba Okostna zęba (peridont) leży pomiędzy kością szczękową a zębem i błoną śluzową jam y ustnej. Jest ona bardzo wrażliwa.

2. Treść konfliktu 2 Ciężki, bolesny konflikt (w w arunkach szczególnych konflikt rozłąk?) odnoszący sie do zębów lub do zgryzu Konflikt bólu Jeśli w trakcie leczenig zębg podczos borowonig pojowig się ból, o pierwszą regkcją jest chęć pozbycio się wiertłg dentystycznego z zębo, regguje on po tym fokcie bgrdzo czule, pojowig się ból, który pochodzi praw do­ podobnie od reokcji okostnej w okół zębo.

3. Aktywna faza konfliktu - sympatykotoniczna reakcja organu Osłgbienie funkcji okostnej zębo, tg k gby nie czuć bólu.

Możliwe obiawy i diagnozy: •

osłobiono wrażliwość czuciowo zębów.

4. Częściowe lub całkowite rozwiązanie konfliktu 5. Faza A - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu Regenerocjg funkcji.

Możliwe objawy i diggnozy: •

odczucie dyskom fortu no dotkniętym zębie (bóle, wrażliwość na ściskanie, wrażliwość na tem peraturę).

6. Kryzys zdrowienia 7. Faza B - rozwiązanie konfliktu - wagotoniczna reakcja organu 8. Zakończenie zmian spowodowanych przebiegiem konfliktu 9. Powrót do zdrowia Sens biologiczny Organizm próbuje wymazać silny ból z fazy 3.

Zaangażowana część mózgu Postsensoryczne centrum kory mózgowej + .

WYMYŚLONE CHOROBY: AIDS - PTASIA GRYPA - SWINSKA GRYPA AIDS W świetle wiedzy biologicznej wiele chorób można zobaczyć w zupełnie nowy sposób. Z tej perspektywy można spojrzeć również na te m at AIDS oraz wirusa HIV. Jeśli weźmiemy pod uwagę znaczenie m ikrobów w świetle biologicznej wiedzy leczniczej, jako część reakcji zdrowienia, możemy zapytać, na czym polega przekonanie o istnieniu HIV lub AIDS. Biorąc pod uwagę odkry­ cia dotyczące znaczenia m ikrobów możemy spojrzeć sceptycznie na tego rodzaju twierdzenia. Temat HIV i AIDS został rozpowszechniony dopiero na początku lat 80-tych. Przypominam sobie, że jako 1 1 lub 12-latek czytałem o tym w gazetach. Było tam napisane, że został odkryty nowy wirus, który wywołuje śm iertelną chorobę o nazwie AIDS. Wirus ten przenoszony jest poprzez kontakt z krwią lub kontakty seksualne i nie jest możliwe w yelim inowanie go z organizm u. W taki sposób było to przedstawione. Uważałem wtedy, że jest to dość interesujące i jednocześnie bardzo osobliwe. Z dzisiejszej perspektywy w iadom o jest, że między naukowcami wciąż trw ają dyskusje dotyczące dowodu na istnienie HIV. Najwyraźniej udowodnienie istnienia takiego wirusa nawet przy pomocy obecnie dostępnych metod nie jest łatwe. Jeśli uwzględnimy kilka faktów : 1. trudno jest udowodnić jego istnienie, 2. na ówczesne czasy odkrycie to było czymś zupełnie nowym 3. istniało niewiele potwierdzonych badań przeprowadzanych na osobach hom o­ seksualnych oraz uzależnionych od narkotyków na przełom ie miesięcy, a może lat, to dziś wciąż zadziwia mnie to, co dziwiło mnie jako 11-latka!!!

Rzeczą zastanawiającą jest, że przy istnieniu tak niewielu doświadczeń oraz po tak krótkim czasie od momentu odkrycia można twierdzić, że jest to wirus, którego nie można wyeliminować z organizmu oraz, że AIDS jest chorobą nieuleczalną. Takie twierdzenia można rozpowszechniać tylko wtedy, kiedy jakaś choroba zostaje wynaleziona lub „z a ­ projektow ana" i kiedy istnieje zam iar rozpowszechnienia przekonania o tym, że wirusa tego nie można pozbyć się z organizm u. N ikt z nas nie może udowodnić/stwierdzić, czy wirus ten istnieje, czy nie. Stwierdzić to m ogą tylko w irusolo­ gowie, którzy szczegółowo zajm ują się tym tem atem . Każdy z nas może jednakże dostrzec w takich niedorzecz­ nościach fakt, że w tych pozornie naukowych twierdzeniach coś się nie zgadza. Kto ma interes w rozpowszechnianiu twierdzenia, że jakiś wirus nigdy nie zostanie wyelim inowany z organi­ zmu, a osoba chora jest zmuszona do przyjmowania określonych leków do końca żyda? W czyim interesie leży istnienie choroby jaką jest AIDS, która w świetle nauk przyrodniczych w ogóle nie ist­ nieje, i która została wynaleziona, a więc „zaprojektow ana"? Są -

jeszcze inne niedorzeczności związane z tem atem HIV oraz AIDS, np. w odniesieniu do: testy na obecność HIV, które nie są pewne oraz zalegalizowane (i być nie m ogą!); leki, które częściowo wywołują objawy chorobowe; niespójne kryteria diagnozowania W HO, które różnią się zależnie od miejsca; historia odkrycia; leczenie; itd.

Na ten tem a t powstała już wystarczająca ilość literatury, po którą zainteresowany czytelnik może sięgnąć, dlatego też powstrzymam się od dalszych wywodów na ten tem at. Nie jestem w stanie udowodnić ani też obalić twierdzeń, które wysuwa dr Ham er na tem at HIV i AIDS.

315 Chciałbym podkreślić bardzo istotny fakt, że po zdiagnozowaniu AIDS pojawia się wiele symptomów, które można wyjaśnić w oparciu o przebieg konfliktu a wraz z nim przebieg choroby, które sq opisane w Biologicznej Wiedzy Leczniczej.

Dodatkowa uwaaa: Interesującym faktem jest, że AIDS przedstawiana jest jako choroba śmiertelna, więc każda osoba, która jest zdiagnozowana jako pozytywna, może przeżyć szok konfliktowy lęku przed śmiercią. Jednym z najczęściej dotkniętych organów przy diagnozie AIDS są płuca. W edług biologicznej wiedzy leczniczej pęcherzyki płucne reagują na konflikty lęku przed śmiercią. Diagnoza AIDS może w efekcie prowadzić u osoby chorej do przeży­ cia konfliktowego lęku przed śmiercią i wywołać objawy płucne. Nie ma to nic wspólnego z wirusem HIV tylko z przeżyciem konfliktu lęku przed śmiercią. Wszystkie pozostałe objawy kojarzone z AIDS można sprawdzić w części przedstawiającej przebieg konflik­ tów w odniesieniu do poszczególnych organów.

Ptasia grypa: Również w odniesieniu do ptasiej grypy przez media przewijały się bardzo mętne i zawiłe twierdzenia. Np. czy zarażone śmiertelnym wirusem ptaki m ogły przelecieć tysiące kilom etrów z Azji do Europy? Czy można wy­ obrazić sobie taki wysiłek u śmiertelnie chorego zwierzęcia? Te śmiertelnie chore zwierzęta zaraziły miejscowe łabędzie, które masowo wyzdychały w przeciągu krótkie­ go czasu. Z ptasią grypą jest więc podobnie jak z AIDS. Stawia się twierdzenia, których nie można naukowo udo­ wodnić.

Świńska grypa: Podobnie rzecz ma się ze świńską grypą, która została wynaleziona, podobnie jak AIDS i ptasia grypa w pewnym określonym celu. Niedawno m iałem kontakt z pewnym właścicielem pensjonatu w pobliskiej okolicy. Rozmawialiśmy o tym, że podejm uje on często bardzo interesujących ludzi w swoim pensjonacie. O pow iadał o pewnym profesorze medycyny renom owanego uniwersytetu, który w poufnej rozmowie wyjaśniał, że „ptasia grypa" i „świńska grypa" to jedna i ta sama grypa, ta k jak wszystkie inne grypy, tylko o innych nazwach i inaczej przedstawiane w mediach. Człowiek ten myślał, że opowiada mi o czymś szczególnym. M ogłem mu jedynie odpowiedzieć: „N o tak, to jest raczej jasne. To przecież nie jest tajem nica. W iemy o tym od dawna. Interesujące jest tylko to, że wie o tym też ten profesor!" Na urlopie w gronie przyjaciół, w wagotonicznym stanie przy bawarskim piwie, człowiek opowiada bardziej osobiste rzeczy niż w sympatykotonicznej codzienności uniwersyteckiej.

Inne wynalezione choroby Z pewnością istnieją też inne wynalezione choroby. Jeśli spojrzy się dokładniej i uważniej na to, co w me­ diach przedstawiane jest jako pozornie naukowe badania, można przy użyciu ogólnej wiedzy zobaczyć pewne zależności i związki.

ZNACZENIE BIOLOGICZNEJ WIEDZY LECZNICZEJ DLA CZŁOWIEKA W moim odczuciu Biologiczna Wiedza Lecznicza ma ogrom ne znaczenie dla człowieka: 1. Człowiek może rozpoznać, że każdy objaw ma jakiś sens i że nie pojawia się on przypadkowo. Dzięki temu moi pacjenci doznają dużej ulgi. M ogą dzięki temu stwierdzić, że ich ciało nie zachowuje się w sposób bezsensowny lub złośliwy, tylko że ich organizm funkcjonuje według praw natury, również wtedy kiedy znaj­ duje się w fazie chorobowej. Dzięki tej wiedzy pacjenci mogą odnaleźć większy spokój i poczuć zaufanie do siebie oraz do porządku natury. Są to podstawy udanej terapii, ponieważ dzięki tej wiedzy możliwe jest współuczestnictwo pacjenta, a terapia przynosi efekty. 2. Człowiek może rozpoznać tutaj w przeciwieństwie do innych punktów widzenia, że objawy, które przeżywa, mają związek z jego sytuacja życiową. Żaden objaw nie pojawia się bez przyczyny, jak grom z jasnego nie­ ba, uderzając w człowieka jako przypadkową ofiarę. Każdy objaw jest wynikiem naszej postawy życiowej, naszego sposobu życia, naszych relacji z otoczeniem oraz oddziaływania otoczenia na nas. Przez to wym a­ ga on od nas świadomej zmiany naszej dotychczasowej postawy życiowej, sposobu życia oraz otoczenia. W idealnym wyobrażeniu odbywa się to w oparciu o spójne wartości życiowe. 3. Z wieloma pacjentami przepracowuję objawy, które mieli oni na wcześniejszych etapach życia, co, do któ­ rych wtedy nie mieli pojęcia, w jaki sposób powstały. Wypracowując zależności pomiędzy wcześniej prze­ żywanymi konfliktam i i obciążeniami, jakie osoba przeżywała. Dzięki temu pojawia się wewnętrzny spokój, ponieważ dzięki przepracowaniu możliwe jest zrozumienie i uporządkowanie symptomów chorobowych, a co za tym idzie zrobienie postępów w rozwoju osobistym. 4. Biologiczna Wiedza Lecznicza w połączeniu z duchową wiedzą uzdrawiającą pozwala w trafny sposób wskazać nam nasze kroki rozwojowe, jakie mamy do wykonania i bardziej ukierunkować nas na nasze za­ dania życiowe. 5. Biologiczna Wiedza Lecznicza jest podstawą syntezy nauk przyrodniczych z naukami humanistyczno-duchowej medycyny. Połączenie obu tych kierunków może odbyć się na bazie rzeczywiście spójnej wiedzy przyrodniczej. Sposób myślenia medycyny uniwersyteckiej nie jest jeszcze na to przygotowany. 6. W świetle Biologicznej Wiedzy Leczniczej człowiek może być postrzegany w medycynie znowu jako czło­ wiek, jako część natury, jako istota myśląca i czująca, mająca swoje własne potrzeby, wartości oraz ideały, którymi chce żyć. 7. Dzięki Biologicznej Wiedzy Leczniczej staje się dla nas jasne i zrozumiałe, że żyjemy w łączności z wszyst­ kimi innymi istotami żyjącymi. Rozpoznajemy przy tym, że zwierzęta są też posiadającymi potrzeby, czują­ cymi i duchowo wyposażonymi istotami, które również reagują na biologiczne konflikty. 8. Poprzez pracę z tem atam i konfliktowymi i z wszystkimi wydarzeniami, które konflikt poprzedzają, osoba dotknięta może rozpoznać zależności, „b łę d n ą " identyfikację, swoje bezużyteczne postawy życiowe i dzięki temu zdobywa większą motywację, aby dążyć do większej wolności, spójnych wartości życiowych, rozwoju swoich sił duchowych oraz twórczego działania na wszystkich poziomach życia... Zapraszam do samodzielnego odkrywania tych zależności, sprawdzania ich oraz sensownego korzystania z nich w życiu osobistym.

Perspektywy W niezbyt odległej przyszłości prawa biologii oraz związki zachodzące w psychice-mózgu-organie ze wszystki­ mi przynależnymi do tego odkryciami i zależnościami będą naturalną i oczywistą częścią ogólnie uznanej medy­ cyny uniwersyteckiej i będą stosowane w każdym szpitalu (już nie miejsca chorych - lecz miejsca zdrowienia!!) Nie będzie to już potrzebowało odrębnej nazwy jak np. Medycyna Germańska, Nowa Medycyna czy Biolo­ giczna Wiedza Lecznicza, ponieważ stanie się ona całkowicie norm alną oraz oficjalną medycyną uniwersytecką, a ich odkrywca dr Hamer uzyska uznanie, na jakie zasługuje. W naszym obecnym systemie społecznym, oświatowym i finansowym nie będzie to z pewnością możliwe. Sys­ tem ten musi najpierw załam ać się lub patrząc bardziej optymistycznie ulec transformacji. Do tego czasu potrze­ bujemy jak najwięcej osób posiadających wiedzę, świadomych, nastawionych prospołecznie, zorientowanych na naturę, odważnych, kreatywnych i potrafiących wybiegać w przyszłość, które pomogą tego dokonać. Stowarzy­ szenie sympatyków na rzecz Biologicznej Wiedzy Leczniczej i wszyscy jej mecenasi będą mogli cieszyć się inspiru­ jącymi kontaktam i i impulsami motywującymi do działania. Życzę wszystkim wielu nowych odkryć, radosnych przeżyć i nowych kierunków rozwoju. Z pozdrowieniami

Rainer Kórner

317

Rainer Körner terapeuta medycyny niekonwencjonalnej

-

urodzony w roku 1973 w Erlangen egzamin dojrzałości 1992 kształcenie w kierunku pracownik biurowo-adm inistracyjny (Siemens Erlangen) do 1995 liczne spotkania i seminaria pod okiem dr Hamera w Bad Honnef, W aiblingen, Hiszpanii kształcenie w kierunku „N o w a M edycyna" pod kierunkiem HP Siegfried M ohr wiele podróży i pobytów zagranicznych oraz działalność twórcza do 1996 studia na kierunku antropozofia kształcenie w kierunku instruktarzu jogi oraz duchowe studia o różnorodnej tematyce kształcenie w kierunku pielęgniarz (Städtische Krankenhäuser M ünchen) do 1999 egzaminy w kierunku naturoterapeuty 2000 pielęgniarz w szpitalu zorientowanym antropozoficznie (Paracelsus-Spital, Richterswil, Szwajcaria) 2001 praktyka naturoterapeuty oraz instruktora jogi/Freie Atem schule w Kiefersfelden od 2001 prowadzenie koła studyjnego „N o w a M edycyna" w Kufstein od 2001 2005 pierwsze szkolenie z zakresu Biologicznej Wiedzy Leczniczej od tego czasu cykliczne szkolenia z zakresu Biologicznej Wiedzy Leczniczej oraz terapia traum y oraz konflik­ tów, szkolenia z kom unikacji, terapia oddechem , joga od 2009 prowadzenie praktyki leczniczej, seminariów oraz ośrodka regeneracji „S anaSophia" w Jachenau 20 10 założenie Stowarzyszenia Sympatyków Biologicznej Wiedzy Leczniczej w Jachenau 201 1 publikacja podręcznika Biologicznej Wiedzy Leczniczej oraz „Z atrzym ać nadwagę"

Dalsze inform acje dotyczące pracy Rainera Kórnera można otrzymać na jego osobistej stronie internetowej:

www.SanaSophia.de Stowarzyszenia Sympatyków Biologicznej Wiedzy Leczniczej Stowarzyszenia Sympatyków Biologicznej Wiedzy Leczniczej jest inicjatywą terapeutów oraz osób zaintere­ sowanych wspieraniem jej rozwoju. Zadaniem tego stowarzyszenia jest rozpowszechnianie tej wiedzy, badania nad nowymi odkryciam i oraz ich zastosowaniem w terapii, która byłaby ogólnie dostępna dla każdego. Waż­ nym elem entem tej działalności jest kształcenie terapeutów. Jeśli chcesz zdobyć doświadczenie lub jesteś zainteresowany udziałem w naszym stowarzyszeniu, prosimy o osobisty kontakt. Naszym zamierzeniem jest, aby poprzez wzajemne wsparcie, inspirację oraz wymianę do­ świadczeń poszerzać możliwości spektrum działania i przyczynić się do rozwoju uczciwej służby zdrowia, która bazuje na rzeczywistych prawach natury i prawach życia. Dalsze inform acje uzyskasz pod adresem:

www.BioLogisches-Heilwissen.de

INDEKS OBJAWÓW ORAZ DIAGNOZOWANYCH SCHORZEŃ Niniejszy spis jest bardzo ważną pom ocą, jeśli potrzebujem y inform acji na tem at objawów, diagnoz, konflik­ tó w oraz ich przebiegu. W łaściwe zastosowanie Biologicznej Wiedzy Leczniczej wymaga podstaw wiedzy oraz doświadczenia i nie może polegać jedynie na sprawdzeniu danego objawu. W spisie tym nie ma wszystkich możliwych objawów, dla szukanego objawu m ogą istnieć również inne niewym ienione tutaj przyczyny, które nie zostały ujęte w poniższym spisie alfabetycznym. Ważne jest uwzględnienie tego faktu, przy korzystaniu z niniej­ szego indeksu. Jeśli nie można znaleźć jakiegoś objawu lub diagnozy w niniejszym spisie alfabetycznym, należy sprawdzić, czy objaw ten nie jest w innym języku (łacina, greka) lub czy nie kryje się pod innym sform ułowaniem . Jeśli w ten sposób wciąż nie można odnaleźć szukanego objawu, należy dokładniej zapoznać się z treścią książki i przestudiować opis danego organu, ilustrację z opisami oraz opis przebiegu konfliktowego (fazy 1-9) w rozdziałach opisujących problem atykę danego organu.

A 137 Absencja 193 Adiuretyna (ADH) 314 Al DS 192 Akromegalia 288 Aldosteron 44 Alergia 209, 212 Amenorrhoea Amylaza (trawienie węglowodanów) 136 288 Androgeny Anemia 135, 146, 164, 189 271 Angina paciorkowcowa 233, 236 Angina pectoris 271 A ngina tonsillaris 170 Angiosarkoma 41, 264 Anoreksja 41 (Anorexia nervosa) 146 Aplazja szpiku 231 Apnoe 161, 241 Apopleksja 184 Appendicitis acuta 284 Artretyzm 233 Arytm ia 236 Arytm ia częstoskurczowa 234 Arytm ia zatokowa 186, 187 Ascites Astma 43, 57, 229, 255 241 Astma krtaniowa 241 Astma laryngeale 255, 256 Astma oskrzelowa 57 A tak epilepsji 156 A tak padaczkowy 265 A tak skurczu 156 Atrofia (zanik)

Atrofia jąder 200 156 Atrofia mięśni Atypia komórkowa 240 Autoliza 135, 173, 244, 250 Autoredukcja guza płuc 250 244 Autoredukcja guza wątroby

B 52, 145 Bakterie Barwnik włosów 221 Bazalioma 216 Bezdech 2 3 1 ,2 5 3 Bezgłos 240 Bezmocz 282 194 Bezsenność 299 Bezsilność Białaczka 55, 147 Białaczka limfatyczna 258 247 Białe paznokcie Biegunka 185, 189, 263 Bielactwo skóry 2 2 1 ,2 2 2 174 Blizna hipertroficzna Bliznowiec 143, 174 78 Błona śluzowa gardła Błona śluzowa jamy ustnej i języka 78 77 Błona śluzowa krtani 77, 278 Błona śluzowa nosa 77 Błona śluzowa odbytnicy 77 Błona śluzowa pęcherza 78 Błona śluzowa przełyku Błona śluzowa ucha 78 Błona śluzowa żołądka 78, 264 77 Błona śluzowa z oskrzeli 240 Błonica

Ból

40, 52, 55, 137, 167, 174, 197, 240, 265, 307 240 Ból gardła 40, 234 Ból głowy 249 Ból klatki piersiowej 147 Ból kości 212 Ból menstruacyjny 214 Ból pochwy 159 Ból reumatyczny 225 Ból skóry 147 Ból stawu 159 Ból w okostnej 264 Ból żołądka Bóle mięśni 156 233 Bradykardia 135, 247 Brak apetytu 278 Brak krwawienia 214 Brak miesiączki 236, 256 Brak tchu 240 Brodawczak Brodawczak splotu naczyniów 86 kowego 226 Brodawka 178 Brodawka sutkowa 293 Brzęczenie w uszach 78, 264 Bulbus duodeni 138, 263 Bulimia

r

V*

Carcinoma cholangiocellulare, 246 CCC 144, 145 Cellulit 175 Cellulit piersi 40 Centralizacja

319 Centrum Brocca 240 Cerumen obturans 292 Cervikal-syndrom 147 Cewka moczowa 166 Cewka zbiorcza nerki 283 Chalazion 126 Chtoniak Hodgkina 258 Chłoniak komórek B 303 Chtoniak komórek B skóry 219 Chłoniak nieziarniczy Non-Hodgkin-Lymphoma 303 Chłoniak złośliwy nieziarniczy 249 Chłoniak złośliwy nieziarniczy Hodgkina 219 Cholestaza 246 Choroba Addisona 289 Choroba Bechterewa 148 Choroba Crohna 183 Choroba Heinego-Medina 161 Choroba krwi 55 Choroba Leśniewskiego-Crohna 181 Choroba Parkinsona 4 4 ,1 6 1 Choroba Perthesa 147 Choroba Recklinghausena 219 Choroba Schlattera-Osgooda 147,151 Choroba Tourreta 161 Choroba wieńcowa 236 Choroba zwyrodnieniowa stawów 147, 155 Choroby reumatyczne 44 Chromanie przestankowe 170 Chroniczne zapalenie 44 Chroniczne zapalenie trzustki 140 Chroniczne zapalenie wątroby 247 Chroniczne zmęczenie 44 Chroniczny hepatits 247 Chroniczny kaszel 249 Chrypka 240, 249 Chrząkanie 239 Chrząstka sprężysta 155 Chrząstka szklista 155 Chrząstka włóknista 155 Chrzęstniak 86 Chrzęstniak mięsakowy 155 Chymotrypsyna (trwienie białek) 136 Ciało obce w płucu 249 Ciężkie nogi 159 Claudicatio intermittens 170 Colitis ulcerosa 182, 183 Cortykotropina 192 Cukrzyca 42, 140, 141 Cukrzyca ciążowa 140 Cukrzyca mellitus 140 Cukrzyca noworodków 140 Cykl miesiączkowy 212 Cysta 209 Cysta jąder 200 Cysta kory nadnerczy 289 Cysta nerek 285, 286 Cysta piersi 175 Cysta z płynem surowiczym 303 Czaszkogardlak 86 Czerniak 5 4 ,2 1 6 Czerniak błony naczyniowej 125

Czerniak o przebiegu zapalnym Czerniak piersi Czerniak złośliwy Czerwienica prawdziwa Częstoskurcz przedsionków Częstsze oddawanie moczu Czkawka Czop woskowinowy

216 174 54 147 228 40 252 292

D Dalekowzroczność 126, 133 Degeneracja plamki żółtej 133 Dentin 154 Dentinum 311 Depresja 45 Dezorientacja 138 Diabetes mellitus typu 1 140 Diabetes mellitus typu II 140, 141 Dłoń 151 Dodatkowy skurcz serca 233 Dreszcze 40 Drętwota skóry 226 Drgawki kloniczne 252 Drżączka porażenna 161 Drżenie 297 Drżenie serca 232 Ductus pankreatikus 136 Duszność 229, 240, 249, 251, 252, 254 Dwunastnica 78, 264 Dychawica 229 Dyfteryt 240 Dystensja 157 Dystrofia mięśni 161 Dzwonienie w uszach 293

E Egzema 225, Egzema na powiece oka Endometrioza 206, Enzym trzustkowy Epiglottitis Epilepsja 43, 160, Epileptyczne ataki mięśni twarzy Epileptyczne skurcze przepony Epileptyczny atak skurczowy Epileptyczny napad drgawek Epiplonitis Erytrocytemia Estrogen

307 128 209 135 240 161 191 253 232 161 187 147 212

F Feochromocytoma 288 Fibromialgia 44, 156, 158, 159 Fibromialgia (bóle mięśni i tkanki łącznej) 144

Fibrylina Fluor genitalis Fluor vaginalis FSH (hormon folikulotropowy)

144 207 206 192

G Gangliozydoza 86 Gingivitis 310 Glandulae oesophageae 262 Glomerula 282 Glukagon 141 Glukagonoma 139 Gorączka 173, 226, 240, 283, 310 Gradówka 126 Granuloma 240 Gronkowiec 143 Gruczolak 5 2 ,5 4 , 135, 181 Gruczolak autonomiczny 297 Gruczolak komórek wysp trzustki 141 Gruczolakora 54 Gruczolakorak oskrzeli 249 Gruczolakorak pęcherzyków płucnych 250 Gruczolakorak złośliwy 181 Gruczolakowłókniak piersi 175 Gruczolak przysadki 86, 192 Gruczolak toksyczny 297 Gruczolak złośliwy 52 Gruczoł endokrynny 296 Gruczoł łojowy 54, 217 Gruczoł mleczny 174 Gruczoł potowy 54 Gruczoł prostaty 206 Gruczoł sutkowy 54 Gruczoł trzustki 135 Gruczoł woskowinowy 54 Gruczoły Bartholina 204 Gruczoły przełyku 262 Gruczoły ślinowe 78 Gruczoł żołądkowy 261 Gruźlica 52, 54, 55 Gruźlica jelita grubego 181 Gruźlica rdzenia nadnerczy 288 Gruźlica skóry 216 Gruźlica tęczówki 124 Gruźlica wątroby 244 Grypa 185, 263, 279 Grzybica gardła 272 Grzybica jamy ustnej 274 Grzybica paznokcia 217 Grzybica pochwy 207, 216 Grzybica ślinianki 273 Grzybica stóp 216 Grzybica warg sromowych 216 Grzyb pleśnicowy białawy jamy ustnej 274 Grzyb ucha 292 Grzyby 52, 216 Guz 4 5 ,5 5 ,8 6 ,1 7 7 ,2 0 6 , 284 Guz alfa 139 Guz Bartholina 204

320 Guz błony śluzowej macicy 206 Guz cewki zbiorczej nerek 282 Guzek głosowy 238 Guzek trądzikowy 217 Guz endometrium 206 Guz gardła 272 Guz gruczołów komórek kubełkowych 249 Guz gruczołów łzowych 123, 131 Guz gruczołów piersiowych 173 Guz gruczołów przytarczycznych 296 Guz jąder 5 5 ,1 9 6 ,2 0 0 ,2 0 1 Guz jajnika 55, 205 Guz jajnika z przebiegiem zapalnym 205 Guzki gruczołów przytarczycznych 296 Guz komórek gruczołowych 184 Guz końcowego odcinka jelita 182 Guz krtani 240 Guz mózgu 284 Guz neuroendokrynny 181 Guz opłucnej 251 Guz opon mózgowych 193 Guz oskrzeli 249, 255 Guz otrzewnej 186 Guz otrzewnej jąder 199 Guz pęcherza 167 Guz piersi 1 7 3 ,1 7 6 Guz płaski w ustach 274 Guz płuc 250 Guz pochwy 207 Guz podniebienia 270 Guz serca 229 Guz szpiku kostnego 55 Guz śledziony 268 Guz ślinianki 273 Guz tęczówki 124 Guz tkanki gruczołowej 52 Guz tkanki tłuszczowej 55, 145 Guz trzustki 135 Guz wątroby 244, 245 Guz wewnętrznego pępka 180 Guz węzłów chłonnych 176, 258 G uzW ilmsa 286 Guz wyrostka robaczkowego 184 Guz żołądka 261 Gwizdanie w uszach 293 Gyrus praecentralis (motoryczny ośrodek sterowania w korze mózgowej) 162

H Haemophilus influenzae 145 Hematokryt 147 Hematopoeza 146 Hemochromatoza 140 Hemoroidy 153, 182, 188, 189 Hepatitis A, B, C 246 Hiperastezja 159 Hiperchondroza 155 Hiperestezja 167

Hiperglikemia 140 Hiperglikemia indukowana lekami 140 Hipersplenizm 267 Hipertonía nerkowa 285 Hipertyreoza 297 Hiperwentylacja 254 Hipoglikemia 138, 1 4 1 ,2 4 6 Hipotyreoza 297, 299 Hirsutyzm 289 Hordeolum 126 Hypertrophia 232

1 Icterus 246 Ileus 1 8 1 ,1 8 5 Induracja (utwardzenie) cyst 289 Induracja torbieli 210 Infekcja grypowa 279 Infekcja jelitowo-żołądkowa 185 Infekcje gruźlicze 252 Inhalacje 240 Inkontynencja (nietrzymanie moczu) 165 Insulinoma (guz insulinowy) 141 Intensywne wdychanie i wydychanie 254 Intubacja 249 Istota gąbczasta 145 Istota zbita 145

J Jadłowstręt psychiczny Jaglica Jajeczkowanie Jajnik Jama trzustki Jamy wątrobowe Jaskra 131, Jasne stolce (bez bilirubiny) Jęczmień Język gładki, czerwony, lśniący

264 130 213 206 135 244 132 246 126 247

K Kamica ślinianek Kamienie Kamienie nerkowe Kamienie żółciowe Kanał trzustki Kardiomiopatia Kaszak Kaszel Kaszel odruchowy Kaszel z krwią Katar Katar sienny Keloid

276 56 287 246 78 232 219 254, 256 71, 239, 249, 251 249 279 279 143, 174

Kifoza 148 Kłębuszki nerkowe 282 Kluskowaty głos 240 Kłykciny kończyste 226 Kolano 151 Kołatanie serca 236 137, 245, 264 Kolka 185 Kolka jelitowa Kolka nerkowa 287 Kolka wątrobowa 245 264 Kolka żołądkowa Kolka żółciowa 245, 246 Kolobomat (tworzenie się szczelin) 124 Kolpitis 207 Komórki Leydiga 200 Komórki Schawnna 218 Komórki wysp trzustki alfa 139, 141 Komórki wysp trzustki beta 140, 141 Komory serca 231 Konjunktivitis 129 Kopuła czaszki 152 Kora mózgowa 162 Kora nadnerczy 55 Kortyzon 288 Kość guziczna/ogonowa 153 Kości 81 Kość krzyżowa 151 Kość kulszowa 152 Kość łonowa 152 Kość miednicy 150 Kostniakomięsak 147 Kręgosłup 153 Kręgosłup lędźwiowy 154 Kręgosłup piersiowy 153 Kręgosłup szyjny 153 Krew w stolcu 264 Krótkowzroczność 126, 133 Krtań 239 Krwawe wymioty 264 Krwawiący nowotwór złośliwy odbytu 182 Krwawienia z pochwy 213 Krwawienie 52, 264, 265 Krwawienie z jelita 182 Krwawienie z pęcherza 164, 167 Krwawienie z surowiczymi upławami z pochwy 214 Krwawy nowotwór przełyku 262 Krwawy nowotwór złośliwy żołądka 261 Krwotok z nosa 147 Krztusiec krtani 240 Krzywizna mała 264 Kurcze 264 Kurcz pochwy 214 Kwas moczowy 282

Laryngitis subglottica Larynx Leukopenia

240 239 146

321 LH (luteina) Lichen sclerosus Lipaza Lipoma Liszaj twardzinowy Lordoza Lumbago Lymphangitis

192 222 136 55, 145 222 148 147 176

Ł Łokieć Luk aorty Łuki skrze 1owe 78, Łuskowata błona śluzowa ust Łuszczyca 44, 128, 225,

150 78 302 275 226

M Mania 45 Mastitis 178 Marskość nerki 285 Marskość trzustki 136, 137 Marskość wątroby 244, 246 Martwica chrząstki 155 Martwica komórek śródmiąższowych jajnika 209 Martwica kory nadnerczy 289 Martwica miąższu nerek 285 Martwica mięśnia sercowego 231 Martwica mięśni oskrzelowych 256 Martwica mięśni przepony 252 Martwica muskulatury 1 5 6 ,1 6 0 ,2 1 0 Martwica odrostka kości piszczelowej 151 Martwica ścięgien 157 Martwica tkanki łączne 143 Martwica tkanki tłuszczowej 144 Martwica żył 171 Martwienie trzustki 135 Maskulinizacja 212, 289 Mastitis 178 Mastodynia 178 Mastopatia 175, 178 M elanotropina 192 Meningitis 193 Menopauza 206 Menstruacja 213 Metastaza kości 146 Miażdżyca 170 Miąższ wątrobowy 138 Mięczak zakaźny 226 Miedniczka nerkowa 166, 287 Międzybłoniak 187, 199 Międzybłoniak opłucnej 251 Międzybłoniak osierdzia 229 Międzybłoniak otrzewnowy 186, 199 Miękisz gąbczasty nerek 55 Mięsak (guz tkanki kostnej) 55, 143 Mięsak kości Ewinga 147 Mięsak naczyń krwionośnych 170

Mięsak serca 232 Mięsień sercowy 230 Mięsień zwieracz 210 Mięsień zwieracz macicy 211 Mięsień zwierający pęcherz 165 Mięśniak 21 1 Mięśniak (guz tkanki poziomej muskulatury) 55 Mięśniaki 208 Mięśniakomięsak 156 Mięśniakomięsak (guz tkanki łącznej i tkanka mięśniowa) 55 Mięśniakotłuszczak 145 Mięśnie gładkie naczyń krwio­ nośnych 169 Mięśnie krtani 240, 256 Mięśnie oskrzelowe 256 Mięśnie przewodu pokarmowego 185 M igdałek gardłowy 270 M igdałek językowy 270 M igdałek podniebienny 270 M igdałki 270 M igotanie przedsionków 228 M igrena 43, 50, 304 Mikrozwapnienie 56 Moczenie łóżka 165 Mocznica 282 Mocznik 282 Moczowód 166 Mononukleoza zakaźna 258 Mostek 150 Motoryczne nerwy mięśni 71 Mózg 82, 84, 86 Mukowiscydoza 249 Mukowiscydoza gruczołów łzowych 123 Muskulatura jelit 156 Muskulatura krtani 240, 241 Muskulatura macicy 208 Muskulatura mięśni 189 Muskulatura mięśnia zwieracza 211 Muskulatura naczyń wieńcowych 234 Muskulatura oskrzeli 241 Myocarditis 232

N Naczynia chłonne Naczyniak jamisty ośrodkowego układu nerwowego Naczyniak krwionośny zarodkowy (nowotwór naczyń krwio­ nośnych) Naczyniakotłuszczak Naczynia wieńcowe serca Nadczynność Nadczynność gruczołu tarczycy Nadczynność przytarczyc Nadczynność tarczycy Naderwanie mięśnia Naderwanie włókna mięśniowego Nadmierna wilgotność Nadmierne owłosienie

258 86

86 145 233 52 297 296 43 157 157 198 289

Nadwaga 42, 284 Nadwrażliwość 219, 240 Nadwrażliwość pochwy 214 Nadwrażliwość soczewki 127 Nadwrażliwość zęba 312 Nadżerki błony śluzowej ust 275 Nadżerki na języku 275 Napad epileptyczny 160, 161 Napięcie powłok brzusznych 137 Narastanie chrząstki 155 Narośl osłonek nerwowych 219 Nefropatia cukrzycowa 141 Nekroza kości piszczelowej 147 Nekroza mięśnia sercowego 231 Nekroza przepony 231 Nekroza śródmiąższowej tkanki jąder 200 Nerinoma nerwu trójdzielneg o 219 Nervus facialis 191 Nervus ophthalmicus 306 Nervus trigeminus 306 Nervus trigeminus 1 127 Nerwiak 54 Nerwiak nerwu trójdzielnego 307 Nerwiakowłókniak 54, 219 Nerwiakowłókniakowatość 219 Nerwoból nerwu trójdzielnegc3 307 Nerw twarzowy 191 Neurinoma 219 Neurofibroma 54 Niedobór glukagonu 57 Niedobór insuliny 57 Niedobór krwi 146 Niedobór protein 140 Niedoczulica 236 Niedoczynność tarczycy 297, 299 Niedodma płuc 254, 255 Niedowład twarzy 160, 191 Niedrożność jelit 185 Niedrożność jelit 181 Niedrożność tętnic 170 Niemoc 299 Nieobecność 264, 265 Niepokój 256, 297 Niewydolność nerek 282, 285 Niewydolność serca 230 Nieżyt żołądka 2 6 1 ,2 6 4 Niskie ciśnienie krwi 231 Nocne pocenie 173, 283 Normalizacja wartości prostaty (PSA) 197 Nowotwór 181, 201 Nowotwór jajnika 205 Nowotwór jelita grubego 180 Nowotwór języka 275 Nowotwór komórek nerkowych 282 Nowotwór migdałków 2 7 1 ,2 7 2 Nowotwór mózgu 44 Nowotwór nabłonka splotu naczyniówkowego 86 Nowotwór nerwu słuchowego 86 Nowotwór oskrzeli 255 Nowotwór Pag eta 178 Nowotwór penisa 198, 201

322 Nowotwór podniebienia 270 Nowotwór przełyku 265 Nowotwór ślinianki 273 Nowotwór szyjki macicy 213 Nowotwór tkanki łącznej 175 Nowotwór węzłów chłonnych 176 Nowotwór złośliwy 52, 54, 56 Nowotwór złośliwy cewki zbiorczej nerek 282 Nowotwór złośliwy esicy 183 Nowotwór złośliwy gruczołów łzowych 123 Nowotwór złośliwy gruczołu tarczycy 297 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego 181 Nowotwór złośliwy jelita czczego 181 Nowotwór złośliwy komórek kubełkowych płuc 249 Nowotwór złośliwy komórek wątrobowych (HCC) 244 Nowotwór złośliwy komórek wątroby 244 Nowotwór złośliwy krtani 240 Nowotwór złośliwy miedniczek nerkowych 287 Nowotwór złośliwy nabłonka płaskiego 56 Nowotwór złośliwy nabłonka płaskiego oskrzeli 249 Nowotwór złośliwy odbytu 182 Nowotwór złośliwy oskrzeli 79, 249, 252 Nowotwór złośliwy pęcherza 164 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego 246 Nowotwór złośliwy pęcherzyków płucnych 250 Nowotwór złośliwy piersi 177, 252 Nowotwór złośliwy płuc 250 Nowotwór złośliwy prostaty 197 Nowotwór złośliwy przełyku 262 Nowotwór złośliwy przewodów żółciowych 246 Nowotwór złośliwy tęczówki 124 Nowotwór złośliwy wątroby 244 Nowotwór złośliwy żołądka 261 Nowowór złośliwy brodawki piersiowej 178 Nudności 1 8 5 ,2 6 4 ,2 6 5

0

234, Obrzęk Obrzęk beta komórek wysp trzustki Obrzęk błony śluzowej 226, Obrzęk błony śluzowej pęcherza Obrzęk chrząstki Obrzęk ciałka szklistego Obrzęk gruczołów łzowych Obrzęki błony śluzowej jamy ustnej Obrzęk kości Obrzęk mózgu Obrzęk muskulatury

284 140 287 167 155 132 131 275 147 284 156

Obrzęk muskulatury serca 232 Obrzęk nóg 231 Obrzęk płucny 231 Obrzęk przestrzeni Reinkego 238 Obrzęk przewodów żółciowych 246 Obrzęk skóry 222, 225,. 284 Obrzęk śledziony 267 Obrzęk śluzówki 131 Obrzęk wątroby 244 Obrzęk węzłów chłonnych 176, 258 Obrzęk w mózgu 191 Obrzmienie jąder 200 Obstrukcja 185 Odbudowa komórek 171 Oddzielenie się czerniaka 174 Odklejenie się siatkówki 133 Odma opłucnej 252 Odnerkowe podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi 285 Odoskrzelowe zapalenie płuc 79, 254, 255 Odra 226 Odwapnienie kości 147 Odwarstwienie siatkówki 133 Odżwiernik 264 Odżwiernik 78 Oesophagus 262 Ograniczenie funkcji siatkówki 133 Okostna 42, 145, 146, 159 O kostna 77, 147 Okostna zęba 313 Opłucna 251 Opłucna żebrowa 82, 251 Oponiak 193 Oponiak (guz opony mózgowej lub rdzenia kręgowego) 86 Opróżnienie pęcherza 167 Opryszczka 226 Opryszczka ust 226 Osierdzie 229 Osłabienie 229 Osłabienie mięśni 156 Osłabienie wrażliwości czuciowej języka 307 Osłabienie wrażliwości czuciowej twarzy 307 Osłabienie wrażliwości gardła 307 Osłabienie wydajności 231 Osłabienie wydajności serca 230, 231 Osłabiona zdolność odczuwania zębów 307 Osłabione libido 212 Osłonki nerwowe 218 Ospa wietrzna 226 Ośrodek kory mózgowej 127 Osteoliza (zanik kości) 146 Osteoliza oczodołu (zanik kości oczodołu) 151 Osteomalacja 146 Osteoporoza 43, 146 Oszczędzanie głosu 239 Otępienie 191 Otitis media 291 Otłuszczenie opłucnej 252

Otłuszczenie osierdzia 229 Otłuszczenie wątroby 247 Otorbienie guza 135, 164, 173, 174, 192, 193 Otorbienie guza nerek 283 Otorbienie guza płuc 250 Otorbienie guza wątroby 244 Otorbienie międzybłoniaka jąder 199 82, 187 Otrzewna Ovarium necrosis 209 Owrzodzenie 130, 137, 166, 167, 177, 212, 264 Owrzodzenie błony śluzowej 287 w nerce Owrzodzenie języka 275 Owrzodzenie kanalików mlecz nych 178 Owrzodzenie nabłonka płaskiego 278 Owrzodzenie odbytu 189 Owrzodzenie pęcherzyków nasiennych 202 Owrzodzenie penisa 201 171 Owrzodzenie podudzia Owrzodzenie rogówki 130 Owrzodzenie śluzówki odbytu 189 Owrzodzenie spojówki 129 247 Owrzodzenie w wątrobie Oxytocyna 193

P Padaczka żołądka 264 Pajączki naczyniowe 247 Palce u stóp 154 Palec 150 Pankreatitis 137 Paradontoza 310 Paraliż 5 7 ,1 6 1 ,1 6 2 ,1 9 1 ,2 4 1 ,2 8 4 Paraliż języka 307 Paraliż mięśni 241 Paraliż mięśni oskrzelowych 256 Paraliż mięśni twarzy 191 Paraliż motoryczny 241 Paraliż nerwu recurrens 241 Paraliż nóg 160 Parcie na pęcherz 165 159 Parestezja Parotitis 273 177 Periduktal 77, 147 Periost Periosteum 313 Pęcherzyk żółciowy 78 Pęczki boczne 270 169 Pękanie naczyń Pęknięcie śledziony 268 Pierścieniowate ogniska wątro 244 bowe Pięta 150 226 Plamy na skórze Płatowy nowotwór złośliwy 173 gruczołu mlecznego 146 Plazmocytoma 274 Pleśniawka jamy ustnej

323 Pleura parietalis 251 Pleura visceralis 251 Pleuritis 251 81, 152 Płuca Plwocina 256 Płyn żółciowy 245 Płytki miażdżycowe 170 Pneumocystis carinii (PCP) 250 Pneumokoki 145 Pochwa 77 Poczucie strachu 256 Podwyższenie poziomu adrenaliny 288 Podwyższenie poziomu dopaminy 288 Podwyższenie poziomu norad­ renaliny 288 Podwyższone ciśnienie krwi 2 3 1 ,2 8 2 Podwyższone ciśnienie w oku 132 Podwyższone wartości kreatyniny 282 Pokrzywka 226 Polineuropatia 141 Polip nosogardzieli 272 Polip strun głosowych 238 Polipy dwunastnicy 181 Polipy jelita grubego 180 Polipy pęcherza 164 Polipy strun głosowych 240 Półpasiec 226 Polyposis coli 180 Porażenie dziecięce 161 Porażenie przepony 252 Poszerzenie naczyń 147 Potliwość stóp 217 Potworniak 52 Potworniak jąder 196 Powiększenie podniebienia 270 Powiększenie prostaty 197 Powiększenie soczewki 127 Powiększenie tarczycy 297 Powiększone migdałki 271 Powiększone ślinianki 273 Problemy z koordynacją 138 Próchnica w szkliwie 312 Próchnica w zębinie 311 Prolaktyna 192 Prostata 152 Prostatitis 197 Pruritus 189 Pryszcze 217 Przeczul ica 307 Przeczulica gardła 307 Przeczulica z bodźcem kaszlowym 255 Przejściowe zmętnienie rogówki 130 Przełyk 262, 264 Przerost mięśni serca 232 Przerost migdałków 271 Przerzuty nowotworowe kości 146 Przewód wątrobowy 138 Przewody mlekowe w piersi 77 Przewody wyprowadzające trzustki 136 Przewody żółciowe wątroby 137 Pseudoanemia 147 Pseudokrup 240 Pseudotorbiel bez wyściółki na­ błonkowej 135

Pseudotorbiel wątroby Psoriasis Ptasia grypa Puchlina brzuszna Pyelitis tuberculosa Pylorus

244 226 315 186, 187, 284 283 78, 264

Rozszerzanie węzłów chłonnych Rozszerzenie oskrzeli Różyczka Ruchowy niepokój Rwa kulszowa

176 251 226 194 147

s Rak 5 2 ,5 4 ,1 7 7 Rak gruczołu żołądkowego 261 Rak jąder 196 Rak jajnika 209 Rak krtani 240 Rak płaskokomórkowy oskrzeli 255 Rak przełyku 262 Rak skóry 216 Rak ślinianki 273 Rak splotu naczyniastego 86 Rak złośliwy trzustki 135, 137 Ramię 152 Ramus mandibularis 306 Ramus maxillaris 306 Reakcja alergiczna 279 Redukcja guza 135 Redukcja guza nerek 283 Redukcja guza z przebiegiem ropnym i zapalnym 206 Redukcja komórek 229 Redukcja komórek kory nadnerczy 289 Redukcja komórek melanocytów 221 Redukcja komórek w rogówce 130 Regeneracja funkcji 55 Ręka 150 Rekalcyfikacja 147 Reumatoidalne zapalenie stawów 44, 144 Reumatyzm stawów 147, 284 Rhinitis 279 Rogówka 130 Ropień analny 153 Ropień gruczołów Bartholina 204 Ropień gruczołów łzowych 123 Ropienie 5 2 ,5 5 ,1 7 4 ,2 1 7 ropienie 54 Ropienie zęba 310 Ropień korzenia 310 Ropień migdałka 271 Ropień podśluzówkowy 182 Ropień śledziony 268 Ropień ślinianki 273 Ropne migdałki 271 Ropne upławy 206 Ropne zapalenie opłucnej 251 Ropniak opłucnej 251 Rozcieńczenie ścianek tętnic 169 Rozedma płuc 251 Rozkład guza płuc 250 Rozmaz PAP 212 Rozmnożenie komórek wątroby 243 Rozpad guza 52 Rozszerzanie naczyń limfatycznych 176

Samoczynny zanik 135 Sarkoidoza płuc 251 Schizofrenia 45 Schwannoma 219 Schwannoma nerwu przedsionkowo-ślimakowego 86 Serce 152 Serowacenie 52 Siateczkowa tkanka łączna 143 Siatkówka 133 Silny kaszel 254 Singultus 252 Sinusitis 279 Siwienie włosów 221 Skąpe krwawienia miesięczne 212 Skąpomocz 282 Skaza moczanowa 284 Sklera (twardówka oka) 133 Sklerodermia 144 Skolioza 148 Skurcze mięśni 156, 157 Skurcze mięśni macicy 193 Skurcze mięśni przełyku 265 Skurcze odbytu 189 Skurcze przepony 252 Skurcz mięśni 42 Skurczowy ból serca 232 Skurcz pochwy 214 Słabość 229 Śluzówka krtani 254 Somatotropina 192 Spastyczność prostownika pleców 160 Spazm pochwy 214 Spazmy przy połykaniu 265 Sphinkter 165, 211 Splenomegalia 267 Stan astmatyczny 255, 256 Stan odrętwienia 40 Stany zapalny skóry 128 Stan zapalny 250, 284 Stan zapalny gruczołów piersiowych 173 Stan zapalny gruczołu mleko­ wego 177 Stan zapalny guza 52, 55 stan zapalny guza 54 Stan zapalny rogówki 130 Stan zapalny sieci większej 187 Stan zapalny skóry 222, 225 Stan zapalny spojówki 129 Stan zapalny trzustki 137 Stan zapalny wewnętrznego pępka 180

324 Stan zapalny zaskórników 218 Stan zapalny żył kończyn dolnych 171 Status asthmaticus 241, 255 Staw biodrowo-krzyżowy 151 Stenokardia 233, 236 Stenoza 234 Stenoza szyjna 304 Stenoza tętnic mózgowych 304 Sternum 150 Stopa 150 Streptokoki 145 Stwardnienia trzustki 137 Stwardnienie rozsiane 4 4 ,4 5 , 159, 161, 162 Stwardnienie słupów bocznych rdzenia 44, 161 Suchy kaszel 240 Swędzenie 167, 226 Swędzenie w obszarze odbytu 189 Syndrom cewki zbiorczej nerek 133, 135, 137, 145, 147, 155, 156, 159, 167, 171, 189, 200, 209, 229, 234, 252, 284, 287 Syndrom karcynoidalny 181 Syndrom lędźwiowy 147 Syndrom M arfana (MFS) 144 Syndrom szyjkowy 147 Syndrom Waterhousa-Friedricha 289 Szczęka 151 Szczekający kaszel 240 Szczelinowate migdałki 271 Szkarlatyna 222 Szpiczak 55 Szpik kostny 145, 146 Szumienie w uszach 293 Szumy uszne 42, 293 Szybki rytm przedsionków 228 Szyjka kości udowej 152

s Ścięgno Achillesa Śledziona Ślinianki Śluz oskrzelowy Śluzówka oskrzeli Śpiączka hipoglikemiczna Śródbłoniak Świąd Świąd pochwy Świąd skóry Świnka Świńska grypa Świst krtaniowy Świszczący oddech

150 2 4 7 ,2 6 7 273 249 254 138 54, 82 240 207, 214 247 276 315 240, 256 240

Tachykardia 232, 236, 297 Tamponada serca 229 Tendencja do upadania 294

Testosteron 200 Tępa nerka 283 Tętniak 1 7 0 ,3 0 4 Tętniak naczyń 170 Tętniak tętnicy śledziony 268 Tętnica 169 Tętnica szyjna (Arteria carotis) 78 Tętnica wieńcowa 78 Tętno spoczynkowe serca 233 Thelitis 178 Thyreoiditis 297 Tkanka chrząstkowa 155 Tkanka łączna 143 Tkanka strun głosowych 238 Tkanka tłuszczowa 145 Tłuszczak 145 Tłuszczakomięsak 145 Tłuszczak piersi 175 Tłuszczak wrzecionowato-komórkowy 145 Toczeń układowy 144 Tonsillae palatinae 270 Tonsilla lingualis 270 Tonsilla pharyngea 270 Tonsillitis 271 Torbiel 55, 56, 86, 284 Torbiel czekoladowa gruczołu tarczycy 299 Torbiel czekoladowa jajnika 209 Torbiele w przewodach ślinianki 276 Torbiel galaretowata okołostawowa 147, 148, 154 Torbiel jąder 55, 79 Torbiel jajnika 209 Torbiel jajników 55, 79 Torbiel krtani 240 Torbiel nadnercza 79 Torbiel naskórzasta 86 Torbiel nerek 79 Torbiel ovarium 209 Torbielowate zwłóknienie 249 Torbielowaty guz jąder 200 Torbielowaty nowotwór jąder 200 Torbielowaty obrzęk jąder 200 Torbiel skórzasta 86 Torbiel śledziony 267, 268 Torbiel strun głosowych 238 Torbiel szyjna 299 Torbiel tarczycy 299 Torbiel trzustki 137 Torebka nerkowa 286 Torsje 265 Trawienie tłuszczu 136 Trąd 216 Trądzik 4 4 ,2 1 7 Trigonum vesicae 164 Trójkąt pęcherza moczowego 164 Trombocytopenia 267 Trudności oddechowe 251 Trudności trawienne 185 Trudności w oddychaniu 252 Trudności w przełykaniu 240 Trudności z mową 256 Trypsynogen 136

Trzepotanie przedsionków Twardzina Tworzenie się żylaków

228 144 171

U Ubytek chrząstki 155 Ubytek komórek 209, 287 Ubytek komórek mięśnia sercowego 231 Ubytek komórek muskulatury serca 231 Uczucie braku miejsca w klatce piersiowej 233 Uczucie puchnięcia 307 Uczucie wyniszczenia 232 Uczucie zimna 40 Udar 1 6 1 ,1 9 1 ,2 4 1 Udar mózgu 304 Ulcerative colitis 181 Ulcus cruris 171 Ulcus duodeni 264 Urojenie (paranoje) 45 Urothel 166 Urticaria 226 Urtikaria 284 Usta lśniące, lakierowane 247 Ustanie pracy nerek 282 Uszkodzenia szkliwa 312 Utrata głosu 238 Utrata świadomości 40, 236 Utrata tkanki łącznej 143 Utrata wagi 249 Utrudnione wydychanie 256 Utwardzenie cyst 286 Utwardzenie torbieli 210

V Vagina Vaginitis Varix Vitiligo skóry

77 214 171 222

W Wada zastawek serca Wątroba Wątrobowe zmiany na skórze Wciągnięcie brodawki Węzły chłonne 81, Widzenia „latających muszek" Wielomocz Wiotczenie zwieracza Wiotka kolagenowa tkanka łączna Wiotkość mięśni oskrzelowych Wirus Epsteina-Barr Wirusowe zakażenie układu pokarmowego

230 82 247 177 258 131 283 165 143 256 258 263

325 W łókniak 56, 174 W łókniak (guz tkanki łącznej) 55 Włókniakogruczolak 174, 178 Włókniakotłuszczak 145 W łókniak piersi 175 Włókniste owrzodzenie przewodów mlecznych 177 Wodojądrze 199, 200 Wole 299 Wolny stolec 189 Woreczek żółciowy 78 Wrzód analny 153 Wrzód błony śluzowej języka 275 Wrzód błony śluzowej ust 275 Wrzód dwunastnicy 264 Wrzodziejący nowotwór penisa 201 Wrzód żołądka 264 Wtórna amenorrhoea 247 Wycieńczenie 236 Wycofanie się próchnicy 312 Wydajność serca 229 Wydzielanie śluzu 256 Wydzielina z ucha 292 Wykwit skórny 225 Wymioty 185, 263, 264 Wymioty fusowate 264 Wypadnięcie dysku 147 Wypadniecie odbytnicy 189 Wypadnięcie włosów 220 Wypełnienie jam 284 Wyściółczak 86 Wysięki opłucnowe 252 Wysięk osierdziowy 229 Wysięk osierdziowy wzmożony 284 Wysiękowe zapalenie opłucnej 252 Wysiękowy wylew opłucnowy 284 Wysklepienie soczewki 127 Wysuszona jama ustna 140 Wysuszona śluzówka 140 Wysypka naskórka 226 Wzdęcie brzucha 137 Wzmocnienie gładkiej muskulatury przedsionków 228 Wzmożona produkcja śluzu przez gruczoły Bartholina 204 Wzmożona produkcja żółci 243, 245 Wzrost CKMB 232

Zaburzenia miesiączkowania Zaburzenia równowagi 234, Zaburzenia rytmu serca Zaburzenia trawienne Zaburzenia w oddawaniu stolca Zaburzenie receptorów insuliny Zaburzenie rytmu serca 233, Zaburzenie trawienia 52, Zaburzenie widzenia Zaburzenie wrażliwości języka Zaćma (katarakta) Zaczerwienienie penisa/żołędzia

247 294 233 181 183 140 297 261 133 191 127 201

Zaczerwienienie skóry 222, 225 Zaczerwienienie spojówki 129 Zaczerwienienie wewnętrznej strony dłoni 247 Zadyszka 241 Zakrzepica żył 171 Zakrzepica żył kończyn dolnych 171 Zamknięcie naczynia 170 Z anik chrząstki 155 Zanik jajeczkowania 212 Zanik komórki 136 Zanik ko mórki tka n k itłu szczo we j 144 Z anik miesiączki 209, 212, 247 Z anik mięśni stwardnienie zanikowe boczne (SLAALS) 161 Zanik przyzębia 310 Z anik słuchu 57 Zapadnięta brodawka 177 Zapalenia piersi 178 Zapalenie 52, 54, 55, 56, 170 Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej 275 Zapalenie błony śluzowej opłucnej 252 Zapalenie błony śluzowej oskrzeli 256 Zapalenie cewki moczowej 167 Zapalenie dziąseł 310 Zapalenie gruczołów Bartholina 204 Zapalenie gruczołów przytar­ czycznych 296 Zapalenie gruczołu tarczowego 44 Zapalenie gruczołu tarczycy 297 Zapalenie jąder 196, 200 Zapalenie jajnika 205 Zapalenie jelita grubego 181 Zapalenie jelita ślepego 184 Zapalenie kłębuszków nerkowych 283 Zapalenie komórek kubełkowych oskrzeli 249 Zapalenie kości 147 Zapalenie krtani 240 Zapalenie membrany przepony 253 Zapalenie miedniczek nerkowych 167, 283 Zapalenie miedniczki nerkowej ‘ 287 Zapalenie mięśnia sercowego 232 Zapalenie m igdałków 271 Zapalenie moczowodu 167 Zapalenie naczyń chłonnych 258 Zapalenie opłucnej 251 Zapalenie opon mózgowych 193, 194 Zapalenie osierdzia 229 Zapalenie oskrzeli 79, 254, 255 Zapalenie otrzewnej 186 Zapalenie pęcherza 1 6 4 ,1 6 7 Zapalenie pęcherzyka żółciowego 137 Zapalenie pęcherzyków nasien­ nych 202 Zapalenie piersi 177 Zapalenie płuc 79, 252, 254 Zapalenie pochwy 2 0 7 ,2 1 4 Zapalenie podjęzykowe ślinianki 273 Zapalenie podniebienia 270 Zapalenie podżuchwowe ślinianki 273 Zapalenie polipów 272

Zapalenie prostaty 197 Zapalenie przełyku 262 Zapalenie przepony 253 Zapalenie przewodów wyprowa­ dzających ślinianki 276 Zapalenie przysadki mózgowej 192 Zapalenie przyusznicy 276 Zapalenie rdzenia nadnerczy 288 Zapalenie rogówki 130 Zapalenie skórno-mięśniowe 144 Zapalenie skóry 44, 225 Zapalenie ślinianki podjęzykowej 276 Zapalenie ślinianki podżuchwowej 276 Zapalenie ślinianki przyusznej 273, 276 Zapalenie stawów kręgosłupa 147 Zapalenie stawu 1 4 7 ,1 5 5 Zapalenie szpiku 147 Zapalenie tarczycy Hashimoto 44, 299 Zapalenie tchawicy 254, 255 Zapalenie tętnic 170 Zapalenie tkanki podskórnej 145 Zapalenie tkanki przyzębia 310 Zapalenie trąbki Eustachiusza 291 Zapalenie trąbki słuchowej 291 Zapalenie trzustki 135, 138 Zapalenie ucha środkowego 291 Zapalenie wątroby 244 Zapalenie węzłów chłonnych 176 Zapalenie wirusowe 56 Zapalenie wsierdzia 230 Zapalenie wyrostka robaczkowego 184 Zapalenie zastawek serca 230 Zapalenie zatok przynosowych 279 Zapalenie żołądka 261 Zapalenie żyły 171 Zapalne schorzenia tkanki łącznej 144 Zaparcie 185 Zaschnięcie czerniaka 174 Zaskórniki 218 Zaśluzowanie oskrzeli 249 Zatkany przewód słuchowy 292 Zatoki przynosowe 77, 278 Zator zakrzepowy 267 Zator żył kończyn dolnych 171 Zatrucie toksynami 249 Zatwardzenie 42 Zawał mięśnia sercowego 232 Zawał mózgu 304 Zawał naczyń wieńcowych 234 Zawał serca 234 Zawał śledziony 137, 268 Zawał tętnic wieńcowych 234 Zawał tylnej ścianki serca 137 Zawału mięśnia sercowego 234 Zawroty 234 Zawroty głowy 40, 138, 264, 294 Zawroty głowy psychogenne 294 Ząb 151 Zbita kolagenowa tkanka łączna 143 Zębina 311 Zębina 154 Zerwania ścięgna (Achillesa) 157 Zespół CRESTA 144

326 289 Zespół Cushinga Zespół Guillana-Barrego 161 44, 185 Zespół jelita drażliwego 144 Zespół Marfana 44 Zespół nerczycowy 54 Zespół rozpadu guza 264 Zgaga Ziarnica złośliwa 258 Z iarniniak krtani 240 299 Zim ne guzki 159 Zim ne stopy Zim ny pot 40 Złogi tłuszczu 170 Złogi wapnia 170 Złośliwy nowotwór gruczołów chłonnych (nowotwór węzłów chłonnych) 55, 86 Zmęczenie 229, 236, 247, 249 Zmęczenie oczu 126 Zmętnienie oka 130 Zmętnienie soczewki 127

Zmiana głosu 239, 240 Zm iana kształtu gałki ocznej 126 Zmniejszenie czucia 236 Zmniejszenie wrażliwości członka 201 Zmniejszenie wydajności 247 Zmniejszona wrażliwość szyjki macicy 212 Zmniejszona wrażliwość ujścia macicy 212 Zmniejszona wrażliwość zębów 312 Znieczulica skóry 219 Zona fasciculata 289 Zrogowacenie skóry 226 Zwapnienie 52, 55, 56, 174 zwapnienie 54 Zwapnienie guza 1 3 5 ,1 7 3 ,1 7 4 Zwężenie łuku aortalnego 304 Zwężenie naczyń wieńcowych 234 Zwężenie obwodowych naczyń krwionośnych 146 Zwężenie przełyku 265

Zwężenie tętnicy szyjnej Zwężenie tętnicy wieńcowej Zwężony przewód słuchowy Zwiększone wodobrzusze Zwłóknienie Zwłóknienie płuc Zwyrodnienie stawów Zwyrodnienie stawu Zwyrodnieniowy gruczolak

304 231 292 284 56 251 148 155 174

ż Żebra Żołądek Żółtaczka Żylak przełyku Żyła wieńcowa Żyły wieńcowe

152 185 135, 137, 246 262 78 235

327

Objaśnienia skrótów i „kora mózgowa + " PR K LR K PR M LR M

= = = =

praworęczna kobieta leworęczna kobieta praworęczny mężczyzna leworęczny mężczyzna

k+ kf+ frf

= = = = =

przyrost kom órek redukcja kom órek wzmożenie funkcji osłabienie funkcji regeneracja/regulacja funkcji

PM ŚM Mż SB KM KM+

= = -= — =

pień mózgu śródmózgowie móżdżek substancja biała mózgu kora mózgowa kora mózgowa +

ESBN

=

ewolucyjnie ukształtowany bio logiczny sensowny program ra tunkowy (SBS)

Oznaczenie „ko ra mózgowa + " odpowiada „g ru p ie zielonej". Zawiera ona przede wszystkim tkanki, któ­ re sq sterowane przez korę mózgową, jak np. motoryczne centrum kory mózgowej, postsensoryczne centrum kory, pła t skroniowy (ośrodek słuchu) lub kora wzrokowa. Zawiera ona również tkanki, sterowane przez inne regiony mózgu, jak np. podwzgórze i międzymózgowie (glukagon i insulina). Stąd też wybrane zostało określe­ nie „kora mózgowa + ", co oznacza organy kory mózgowej plus organy sterowane przez podwzgórze i między­ mózgowie.

Wskazówki/wyjaśnienia dotyczące wyboru kolorów sześciu grup tkanek i części mózgu Sześć różnych grup tkanek lub „sześć" różnych części mózgu, które służą jako zasada porządkująca w Bio­ logicznej Wiedzy Leczniczej, zostały odzwierciedlone przy pomocy sześciu kolorów. Tych sześć kolorów odpo­ wiada klasyfikacji kolorystycznej stworzonej przez Goethego. Dodatkowo w klasyfikacji tej wykorzystana została wiedza o trzech naturach sform ułow ana przez Carla Hutera twórcę fizjonom iki. Przyporządkował on naturze pożywienia (wewnętrzny listek zarodkowy) kolor niebieski, naturze ruchu (środkowy listek zarodkowy) kolor czerwony oraz naturze zmysłów (zewnętrzny listek zarodkowy) kolor żółty. Podział ten zgadza się z m oim we­ wnętrznym odczuciem, a wybór trzech podstawowych barw dla trzech głównych zasad Biologicznej Wiedzy Leczniczej został uzupełniony koloram i mieszanymi (fiolet, pom arańcz i zieleń).

Spis odnośników i ilustracji 1. Pięć praw natury (lub zasad), oraz reguły (np. ręczność), odkrycia dotyczące mózgu, szyn konfliktowych oraz definicji konfliktów zostały po raz pierwszy odkryte i sform ułow ane przez dr. Hamera oraz spisane w jego dziele. Przedstawione przeze mnie w niniejszej książce wywody powstały w oparciu o te naukowe odkrycia, któ­ re przedstawione są w naukowej tabeli Nowej Medycyny Germańskiej dr. Hamera. Należy uwzględnić fakt, że w związku z m oim i własnym i doświadczeniam i, przemyśleniami oraz systematyzacją wiedzy powstało wiele róż­ nic, uzupełnień oraz zmian w porównaniu z dziełem dr. Hamera.

2. Przedstawione w spisie organów, który prezentuje przebieg głównych konfliktów (2-9), sposoby reakcji poszczególnych organów, przyporządkowanie do zaangażowanej części mózgu oraz sens biologiczny przesta­ wione zostały w swoim podstawowym założeniu w naukowej tabeli Nowej Medycyny Germańskiej (zgodnie z wersją z 2006) dr. Hamera. O bjaśnienia dotyczące nerwu trójdzielnego (trigeminus) oraz nerwu twarzowego (nervus facialis) zostały spisane przez dr. Hamera w tabeli dotyczącej nerwów czaszkowych Nowej Medycyny (według wersji z lipiec 2004). Dodatkowo odkrycia dr. Ham era zostały rozwinięte w trakcie moich własnych doświadczeń oraz przemy­ śleń. Przykładem tego jest moje rozwinięcie różnicowania definicji konfliktu, uzupełnienie i poszerzenie oraz nowe definicje konfliktów. W części opisującej poszczególne organy um ieściłem i uzupełniłem wiele objawów, sposobów reakcji oraz diagnoz, które zostały jedynie zasygnalizowane przez dr. Hamera. Fazy od 1-9 zosta­ ły nazwane przeze mnie całkowicie na nowo, ta k aby m ogły spełniać funkcję naukową oraz były pozbawione osobistych oraz subiektywnych doświadczeń. Dzięki ponum erowaniu przebieg konfliktu przedstawiony został w określonym porządku z przestawieniem jego ciągłości. Dzięki własnej wiedzy i doświadczeniu dokonałem wielu medycznych poprawek dotyczących wyrażeń fachowych.

328

Spis ilustracji Yin-Yang Bild: Ź ródło Internet: Google Images: http://static.twoday.net/perfum e/im ages/YinYang.jpg Ilustracja szkieletu S: uzyskano ze strony www.fotolia.de Wszystkie ilustracje narysowane ręcznie zostały udostępnione przez Johannę Praschberger. Grafiki przestawiające Biologiczną Wiedzę Leczniczą (przebieg konfliktowy...): sporządzone przez Thom asa Buchtera www.atb-m edia.de Bildcover Nadwaga, zdjęcia z Jachenau oraz pozostałe fotografie: Archiw um Rainera Kórnera

Różnice w odniesieniu do dr. Hamera W tym miejscu chciałbym w skrótowej form ie przedstawić pewne aspekty, które odróżniają mnie oraz Bio­ logiczną Wiedzę Leczniczą od dr. Hamera i jego systematyki.

Sprawy oaólne/oaólnoludzkie

Podstawowy obraz człowieka (biologiczny obraz człowieka psychiczno-duchowy obraz człowieka) Postawa wobec religii oraz wspólnot wyznaniowych Postawa wobec narodowości Stosunek do medycyny uniwersyteckiej oraz postawa wobec medy­ cyny uniwersyteckiej Nastawienie i otwartość wobec innych kierunków medycznych, tera­ pii oraz kolegów z branży Aktywność służąca szerzeniu tej wiedzy (założenie otwartego stowarzyszenia osób zainteresowanych) Moim celem nie jest cofnięcie się do archaicznych sposobów za­ chowania, lecz wyjście naprzeciw i rozwijanie nowoczesnej, twórczej świadomości. Kwestie naukowe

Stworzenie przejrzystego i użytkowego podręcznika... Systematyzacja odkryć oraz koncepcja nauczania Tabelaryczne przedstawienie w dwóch, a nie trzech kolumnach (stary mózg, nowy mózg) Przedstawienie informacji w spisie organów oraz spisie konfliktów Przedstawienie diagnoz różnicujących oraz systematyczny formularz wywiadu chorobowego Opracowanie sensownego kwestionariusza dotyczącego znalezienia i określenia konfliktu Pomocnicze wskazówki w celu odnalezienia konfliktu Rezygnacja ze stosowania pojęcia listki zarodkowe Włączenie innych przyczyn chorobotwórczych oraz innych płasz­ czyzn działania Podział na 6 kolorów, które posiadają wartość znaczeniową Pogląd dotyczący AIDS Możliwość wystąpienia określonych „infekcji" (np. boreliozy...) Powstanie mikroorganizmów z komórki Proces postępowania terapeutycznego: terapia zorientowana na pracę ze świadomością, sposobem postrzegania i odczuwania oraz rozwój (m.i. terapia konfliktu i traumy), wiedza dotycząca terapii traumy Reguła 3R - reguły regulacji - pojęciowość: bodziec-reakcja-regeneracja (regulacja otoczenia, regulacja konfliktu, kontrregulacja, niewydolność regulacyjna ...) Kora mózgowa + Określenia używane w przebiegu konfliktów (przeżycie konfliktowe, kryzys zdrowienia...) Ostrożny i badawczy sposób postępowania w przypadku metastaz Objaśnienie dotyczące substancji dotyczącej zmian przekaźników mózgu Paradoksalna reakcja zdrowienia Określenie konfliktu odnośnie reakcji opon mózgowych Określenie konfliktu węzłów chłonnych Określenie konfliktu grzybicy pochwy Określenie konfliktu związanego z kobiecością Określenie konfliktu związanego z męskością Łuki gardzielowe/ gardłowe zamiast łuki skrzelowe

lateralizacja łuków gardzielowych/ skrzelowych zobacz grafiki przed­ stawiające określenie konfliktów, oralny konflikt rozłąki oraz inne konflikty przebieg wrażliwości poszczególnych konfliktów - rozróżnienie niedoczynność tarczycy oraz cukrzyca typ li: jako następstwo syn­ dromu cewki zbiorczej nerek: lęk egzystencjalny ... Guzy gładkiej muskulatury (mięśniaki) mogą ulegać rozkładowi. Na migdałkach może powstawać nowotwór złośliwy nabłonka pła­ skiego. Przebieg paradontozy Konflikt dotyczący tkanki łącznej więzadeł głosowych Oznaczenie konfliktu okostnej i oznaczenie sensu biologicznego ESBN Rozróżnienie reakcji fight, flight, freeze innymi objawami Rozróżnienie pomiędzy czynnikiem wyzwalającym a przyczyną (faza 1 jest ważna) Sformułowanie potrzeb biologicznych w odniesieniu do konfliktu Kryteria przeżycia konfliktowego DUMI: bezsilność jest ważnym kry­ terium konfliktu Przy konfliktach motorycznych uważam, że możliwy jest sposób re­ akcji z f+ /f-. Odkrycia dotyczące działania siły oraz wypadków Liczne przykłady treści konfliktów Spojówka oka ma też części mezodermalne Rozróżnienie tęczówki Błona naczyniowa oka pomarańczowy Muskulatura oka (konflikt przeciążenia) Określenie konfliktu ciałka szklistego i siatkówki Wyszczególnienie konfliktów w odniesieniu do dotkniętych obszarów skóry Nazwanie licznych objawów i diagnoz Przyporządkowanie części kręgosłupa do myślenia, czucia, woli Muskulatura ścianek pęcherza fioletowy Określenie konfliktu węzłów limfatycznych, naczyń limfatycznych oraz żył Trzon macicy z gładką i ew. poprzecznie prążkowaną muskulaturą Komórki B skóry reagują również na konflikt lęku frontalnego oraz konflikt niemocy Konflikt mięśni więzadeł głosowych, konflikt chrząstki nalewkowatej Konflikt przepony Astma nie potrzebuje koniecznie konstelacji Oznaczenie konfliktu błony śluzowej języka Określenie konfliktu błony śluzowej nosa Wycinek szczegółowy nerki Rozróżnienie i sformułowanie dotyczące nadwagi Skóra ucha oraz gruczoły łojowe ucha Kosteczka słuchowa i małżowina uszna Wyszczególnienie łuków gardłowych (tętnice mózgu, tętnice oraz żyły oka ...) Migrena (muskulatura gładka naczyń mózgowych) Ilustracja nerwu trójdzielnego, rozróżnienie konfliktów Wyjaśnienia dotyczące AIDS, ptasiej grypy, świńskiej grypy

I wiele, wiele więcej

©

E_

Rainer Körner

Dotychczasowe sposoby leczenia zostały ukształtowane na podstawie różnorodnych poglądów i metod terapeutycznych. Wśród nich należy wymienić: technikę operacyjną, allopatia, fitoterapia, homeopatia, osteopatia, medycynę antropozoiczną, terapię kwiatową dr Bacha, sposoby leczenia za pomocą energii, psychologiczne sposoby leczenia i wiele innych. Za tymi wszystkimi możliwo­ ściami, w takiej formie, w jakiej są nam one obecnie dostępne, zawsze stoją ludzie, którzy je rozwi­ nęli. Mam wiele szacunku dla wszystkich tych metod, sposobów postrzegania, a przede wszystkim dla ich twórców, ponieważ każdy z nich włożył w daną dziedzinę swoją energię oraz wizję odkrycia i stworzenia czegoś nowego. Wspomniane, wypróbowane już możliwości leczenia, będą dla nas w dalszym stopniu dostępne, a każda z nich może na swój własny sposób dawać oparcie i nadzieję. W poniższych rozdziałach przedstawię biologiczne prawa natury, które zostały odkryte i sfor­ mułowane przez dr. Hamera. Określam je, jako BioLogiczna Wiedza Lecznicza. Wiedzę tę poznaję, rozszerzam, formułuję na nowo, a także ją opisuję. Przedmiotem opisu są odkrycia naukowe, które posiadają predyspozycje do ustanowienia istotnego filaru przyszłej, powstającej wiedzy medycz­ nej oraz stworzenia połączenia pomiędzy różnymi poglądami oraz formami terapii. Ważne jest przy tym, aby nie wykluczać niczego, co ma sens, a integrować i poszerzać posiadaną już wiedzę tak daleko, jak to możliwe. Poznaję wiele osób poszukujących medycznych możliwości leczenia, które zgadzają się z holi­ stycznymi sposobami postrzegania, dającymi się odczuć jako spójne, ponieważ są logiczne. Moje doświadczenie pokazuje, że z „Uzdrawiania BioLogią" wynikają decydujące rezultaty.

Cena 199,00 PLN

ISBN 978-83-935518-1-1

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF