Testy 4

August 9, 2017 | Author: chemik | Category: Chemical Bond, Atoms, Atomic Nucleus, Glucose, Carbon
Share Embed Donate


Short Description

testy z chemii, doskonałe do nauki. Do tych testów posiadam omówione odpowiedzi, dzięki którym można powtórzyć materiał ...

Description

CHEMIA SOS – POMOC Z CHEMII

Testy z chemii 4

Odpowiedzi do testów 2008 Krzysztof Gębicki

http://www.chemia.sos.pl  

Rozwiązania informatyczne Chemia SOS- pomoc i korepetycje z chemii

Pomoc i korepetycje z chemii, przygotowanie do matury rozszerzonej z chemii

Osoby zamierzające studiować medycynę muszą zdawać maturę na poziomie rozszerzonym. Testy zwarte w tym arkuszu (100 pytań testowych), wraz z omówionymi dokładnie odpowiedziami umożliwią solidne przygotowanie się do matury z chemii. Do testów dołączony jest arkusz odpowiedzi, oraz arkusz poprawnych odpowiedzi, dzięki któremu w łatwy i szybki sposób możesz skontrolować swoją wiedzę.

Omówione odpowiedzi do zestawu 100 pytań, oraz kartę odpowiedzi możesz otrzymać w cenie 2 zł (2,46 zł brutto).

Chcę zakupić testy i omówione do nich odpowiedzi.

Karta odpowiedzi A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

B

C

D

A

B

C

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

-1-

D

1 Z poniższych związków wybierz ten, który jest izomerem węglowodoru o wzorze: H3C H3C

A

H3C

C

CH3

CH2 CH CH CH3

CH2 CH CH3

CH2 CH CH2

D

H3C CH3

B CH CH C CH CH CH CH 3 2 2 2 3 CH2 CH CH2

H3C

2 Jeżeli w cząsteczce cukru występuje poniższe ugrupowanie: OH O C R

w którym R jest atomem wodoru lub grupą alkilową, to cukier ten: B nie ma właściwości redukujących D nie reaguje w środowisku kwasowym z alkoholami

A ma właściwości utleniające C ma właściwości redukujące

3 Wybierz reakcje, w których co najmniej jeden atom węgla jest reduktorem:

I CH2=CH-CH3 + Cl2

500oC

II CH3COONa + NaOH III HC CH + H O 2 IV CH3COONH4 V CH2=CH2 + H2O

CH2=CH-CH2Cl + HCl

CaO

CH4 + Na2CO3

Δ

HgSO4

Δ

CH3CHO CH3CONH2 + H2O

H+

CH3CH2OH 3 H2C CH2 + 2MnO2 + 2KOH

VI 3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 2H2O

HO OH

A I, VI

B I, II, IV, VI

C I, II, III, VI

4 Wskaż parę związków będących odmianami tautomerycznymi:

A

CH3C CH2CH3 O

B

CH3 CH CH CH2 OH CH3 CH C CH2 OH H

D

H C OCH2CH3 OH

OH CH3 C CH2 CH3 O OH

OH

C

CH2 C CH2 CH3

CH3 CH CH2 CH2OH OH H C OCH2CH3 OCH2CH3

-2-

D I, II, III, V, VI

5 Wskaż, która para amina – alkohol ma taką samą rzędowość: I propano-2-amina; propan-2-ol II etyloamina; propan-2-ol III dietyloamina; 2,2-dimetylopropan-1-ol IV trietyloamina; 3-etylopentan-3-ol V dietyloamina; cykloheksanol AI B II C IV, V D I, III, V 6 W poniższych wzorach węglowodorów: CH3

H3C

1 CH3 C CH CH2 CH3

3

CH3 CH C CH2 CH C CH3 H3C

CH3 CH2 C CH2 CH CH3 CH3

H3C CH3

2

CH3

CH3

4

CH3

CH3 CH CH CH CH2 C CH2 CH3

CH3

CH3

I, II, III i IV-rzędowe atomy węgla występują: A tylko w 2 i 4 wzorze B tylko w 1 i 3 wzorze

C w żadnym wzorze D we wszystkich wzorach

7 Poniższy proces: H2N CH2 COOH + H2N CH2 COOH

jest przykładem reakcji: A estryfikacji i hydrolizy B zobojętniania i strącania

H+ lub OH-

H2N CH2 CONH-CH2-COOH + H2O

C polimeryzacji i peptyzacji D kondensacji i hydrolizy

8 W wyniku reakcji pewnego alkinu z wodą w obecności siarczanu(VI) rtęci(II) i kwasu siarkowego(VI) otrzymano tylko keton etylopropylowy. Alkinem tym jest: A pent-2-yn B heks-1-yn C heks-2-yn D heks-3-yn 9 Wybierz związek, którego cząsteczki zawierają asymetryczny atom węgla: A 1-bromopropan C 1-bromo-2-chloroetan B 2-propanol D kwas 3-aminobutanowy 10 Produktem addycji dwóch cząsteczek bromowodoru do 3-metylobut-1-ynu jest: A 2,2-dibromo-3-metylobutan C 1,2-dibromo-4-metylobutan B 2,3-dibromo-2-metylobutan D 1,1-dibromo-3-metylobutan 11 W czterech probówkach znajdują się wodne roztwory o jednakowym stężeniu molowym: octanu sodu, mocznika, chlorku etyloamoniowego, benzoesanu sodu. Wybierz szereg roztworów związków ułożonych ze wzrastającym pH: A octan sodu, benzoesan sodu, mocznik, chlorek etyloamoniowy B chlorek etyloamoniowy, mocznik, octan sodu, benzoesan sodu C chlorek etyloamoniowy, mocznik, benzoesan sodu, octan sodu D benzoesan sodu, octan sodu, mocznik, chlorek etyloamoniowy

-3-

12 Kąt, o jaki zostaje skręcona płaszczyzna światła spolaryzowanego przez wodny roztwór mieszaniny glukozy i fruktozy wynosi 30o. Skręcalność roztworu glukozy w tych warunkach wynosi 50o, a roztworu fruktozy –90o. Skład procentowy tej mieszaniny wynosi: fruktoza glukoza 14,3% 85,7% A 30% 70% B 42,9% 57,1% C 85,7% 14,3% D 13 Związek o wzorze (CH3)2C=CH-COOH otrzymano w wyniku addycji cyjanowodoru do pewnego aldehydu, a następnie hydrolizy otrzymanej pochodnej i eliminacji wody z hydroksykwasu. Wyjściowym aldehydem był: A 2-metylopropanal B 3-metylobutanal C butanal D 2-metylopropenal 14 Występujący w naturze kwas D-winowy zestryfikowano alkoholem metylowym tak, że uzyskano jego monoester. Produktem reakcji była: A nieczynna optycznie równomolowa mieszanina enancjomerów B mieszanina diastereoizomerów C mieszanina związków optycznie czynnych D jeden związek optycznie czynny 15 W wyniku reakcji gorącego alkoholowego roztworu wodorotlenku potasu z 3-bromoheptanem otrzymano: A jeden związek organiczny C trzy związki organiczne B dwa związki organiczne D cztery związki organiczne 16 Propanal można przekształcić w propanon w wyniku czterech kolejnych przemian. Wybierz poprawną odpowiedź: I II III IV utlenianie eliminacja addycja redukcja A redukcja eliminacja redukcja addycja B eliminacja utlenianie addycja redukcja C redukcja eliminacja addycja utlenianie D 17 Ustal, który z poniższych izomerów konstytucyjnych heksanu może dawać cztery produkty monochlorowania: A heksan C 3-metylopentan B 2-metylopentan D 2,2-dimetylobutan 18 W celu udowodnienia, że glukoza zawiera grupy hydroksylowe przy sąsiednich atomach węgla, należy do wodnego roztworu glukozy dodać: A roztór FeCl3 C amoniakalny roztwór tlenku srebra B zawiesinę wodorotlenku miedzi(II) D wykonać wszystkie powyższe póby

-4-

19 Cukier D-taloza ma następujący wzór Fiszera: H

C

O

HO C H HO C H HO C H H C OH CH2OH Wybierz wzór β-talopiranozy. CH2OH O HO OH

OH OH

CH2OH O OH

CH2OH O OH HO OH HO

OH HO

HO OH

A

CH2OH O HO

B

OH

OH

C

D

20 W poniższym schemacie: Cr

I

CrCl2

II

CrCl3

III

Cr(OH)3

procesami utlenienia i redukcji są: A I, II, III B III, IV, V

IV

KCrO2

V

K2CrO4

VI

K2Cr2O7

C I, II, V

D I, II, VI

21 Wskaż jak długo należy przepuszczać prąd o natężeniu 1A przez wodny roztwór siarczanu(VI) miedzi(II), aby ze 100cm3 0,5 molowego roztworu całkowicie wydzieliła się miedź: A ok. 19300s B ok. 9650s C ok. 1206s D ok. 603s 22 Wskaż ile gramów wapnia znajduje się w 0,5kg wody wapiennej o stężeniu 0,12%: A 0,12g B 0,32g C 0,60g D 0,74g 23 Wskaż stałą i stopień dysocjacji 0,05M roztworu kwasu jednowodorowego o pH=4: stała dysocjacji stopień dysocjacji . -7 2 10 2% A . -5 8 10 2% B 8.10-5 0,2% C . -7 2 10 0,2% D 24 Wskaż liczbę wiązań σ i π w następującym związku organicznym: CH3 CH CH CH2 Cl

A B C D

liczba wiązań σ π 2 1 11 1 10 2 3 1

-5-

25 Zbudowano ogniwo z dwóch półogniw: Zn|Zn2+ i H2|H+, Pt będących w stanie standardowym. Określ w tym ogniwie elektrodę na której zachodzi reakcja utlenienia i oblicz SEM tego ogniwa: elektroda na której zachodzi reakcja utlenienia wartość SEM [V] 2+ Zn|Zn 0,76 A 2+ Zn|Zn 0,00 B + H2|H 0,76 C H2|H+ 0,00 D 26 Przeprowadzono następujące doświadczenia:

H2SO4

K3PO4

I

II

Na2CO3

III

Ba(NO3)2

Wskaż w których probówkach zachodzi reakcja jonowa: A we wszystkich B tylko w probówce II C w probówkach I i III

D w probówkach II i III

27 Przygotowano po 20cm3 niżej podanych roztworów o stężeniu 0,1M. Po zmieszaniu jakiej pary roztworów otrzymano roztwór o odczynie obojętnym: I NaOH i HCl III KOH i HCOOH II NaOH i HNO2 IV Ba(OH)2 i H2SO4 A I i IV B I, II i IV C I, III i IV D I, II, III i IV 28 Działając stężonym kwasem solnym na znajdujące się w probówkach sole: I K2CO3 II Na2SO3 III Na2S IV NH4NO3 V KMnO4 Wydzielanie się gazu zaobserwowano: A tylko w I B w II i III C w I, II, III i V D we wszystkich probówkach 29 Układem sprzężonym kwas-zasada według teorii Brønsteda nie może być następująca para cząstek: kwas zasada + H3O OHA C6H5NH3+ C6H5NH2 B C6H5COOH C6H5COOC HOOC-COOOOC-COOD 30 pH 0,2M roztworu etyloaminy o stałej dysocjacji K=5.10-4 wynosi: A 12 B 10 C4

D2

31 Do jakiej objętości należy rozcieńczyć 10cm3 wodnego roztworu wodorotlenku baru o stężeniu cp=2% i gęstości d=1,0175g/cm3, aby po rozcieńczeniu pH wynosiło 11: A 373cm3 B 1190cm3 C 2380cm3 D 2643cm3

-6-

32 Podaj ile gramów substancji rozpuszczonej znajduje się w 480g nasyconego roztworu, jeżeli jej rozpuszczalność w tej temperaturze wynosi 20g: A 96g B 80g C 20g D 4g 33 Spośród zapisanych poniżej równań reakcji wskaż te, dla której wzrost ciśnienia i temperatury spowoduje przesunięcie stanu równowagi w prawo: A N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g) ΔH0298=-45,7kJ/mol

B

N2O4(g)

C

3/2O2(g)

D

NH4Cl(s)

2NO2(g) O3(g) NH3(g) + HCl(g)

ΔH0298=+153,5kJ/mol ΔH0298=+142,4kJ/mol ΔH0298=-175,7kJ/mol

34 W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać wodę z roztworem Na2SO4 o stężeniu 1,5M, aby jego stężenie zmalało trzykrotnie: A 1:1 B 1:2 C 1:3 D 2:1 35 Do zredukowania 6,9moli tlenku żelaza(II) zużyto 6,6moli węgla otrzymując mieszaninę tlenku(II) i tlenku(IV) węgla. Molowy skład procentowy otrzymanej mieszaniny tlenków wynosi: %CO %CO2 95,5 4,5 A 93,0 7,0 B 84,5 15,5 C 50,0 50,0 D 36 W procesie kondesacji wzięło udział 376kg fenolu i 400kg 30% roztworu metanalu. Oblicz masę otrzymanej żywicy fenolowo-formaldehydowej, jeżeli wiadomo, że proces kondensacji przebiegał z 90% wydajnością: A 424,0kg B 381,6kg C 106,0kg D 95,4kg 37 Na całkowite wytrącenie chlorków z roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 0,14g hydratu chlorku baru zużyto 10cm3 0,1M roztworu azotanu(V) srebra. Ustal, ile moli cząsteczek wody zawiera 1mol hydratu: A 1mol H2O B 2mol H2O C 3mol H2O D 4mol H2O 38 Podczas elektrolizy wodnego roztworu azotanu(V) wapnia wydzielające się gazy zajęły objętość 5,04dm3. Masa roztworu poddanego elektrolizie zmniejszyła się o: A 2,7g B 5,4g C 8,1g D 10,8g 39 Wskaż, które z poniższych tlenków mogą reagować z KOH: I MgO II Cr2O3 III NO IV P4O10 V CO2 A I, II, III B II, IV, V C I, III, V

-7-

D III, IV, V

40 Spośród niżej zapisanych anionów: Cl-; ClO-; ClO4-; NO2-; NO3-; SO32-; SO42-; S2wskaż te, które mogą być tylko utleniaczami, tylko reduktorami oraz utleniaczami lub reduktorami: tylko reduktory tylko utleniacze utleniacze lub reduktory 2Cl ; S ClO4 ; NO3 ; SO4 ClO-; NO2-; SO32A 2ClO4 ; NO3 ; ClO-; NO2-; SO32Cl ; S B SO42S2-; SO32-; SO42Cl-, ClO-, ClO4NO2-; NO3C Cl-; S2ClO4-; SO42ClO-; NO2-; NO3-; SO32D 41 Przeprowadzono oddzielnie elektrolizę: wodnego roztworu bromku magnezu i stopionego wodorku potasu. Na katodzie otrzymano odpowiednio: MgBr2(aq) KH wodór wodór A magnez potas B wodór potas C brom wodór D 42 Dobierz odpowiednie substraty tak, aby możliwe były przemiany I, II i III związków manganu zgodnie z zaznaczonymi strzałkami w poniższym schemacie: MnO4-

I

MnO42-

II

MnO2

III

A B C D

I SO32-; H2O MnO2; OHMnO2; OHH+

II CO2 SO32-; H2O H+ MnO2; OH-

III I-; H+ I-; H+ SO32-; H2O SO32-; H2O

43 Na dwie jednogramowe próbki MnO2 i KMnO4 podziałano stężonym kwasem solnym. W której reakcji wydzieliło się więcej chloru: A w obu przypadkach wydzieliła się taka sam ilość chloru B kwas solny nie reaguje z tymi substancjami C w reakcji z MnO2 D w reakcji z KMnO4 44 Związek składa się z 40,45% węgla, 7,87% wodoru. 35,95% tlenu, 15,73% azotu. Związkiem tym jest: A propionamid B azotan(V) propylu C kwas 2-aminopropanowy D propionian amonu 45 W reakcji 25,2g siarczanu (IV) sodu z kwasem siarkowym(VI) wydzieliły się 4dm3 gazu w warunkach normalnych. Podaj jaka jest wydajność tej reakcji: A 100,00% B 89,28% C 25,20% D 10,72% 46 Przeprowadzono reakcję otrzymywania etanolu z 4moli bromoetanu i 8moli wodorotlenku potasu. Stała równowagi tej reakcji równa się 1/3. Wydajność procentowa reakcji wynosi: A 33% B 50% C 75% D 100%

-8-

47 Dla poniższej reakcji N2O4(g) ΔH
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF