testy 2

August 9, 2017 | Author: chemik | Category: Atoms, Ph, Hydrochloric Acid, Sodium, Electron
Share Embed Donate


Short Description

testy z chemii, doskonałe do nauki. Do tych testów posiadam omówione odpowiedzi, dzięki którym można powtórzyć materiał ...

Description

CHEMIA SOS – POMOC Z CHEMII

Testy z chemii 2

Odpowiedzi do testów: 2008 Krzysztof Gębicki

http://www.chemia.sos.pl  

Rozwiązania informatyczne Chemia SOS- pomoc i korepetycje z chemii

Pomoc i korepetycje z chemii, przygotowanie do matury rozszerzonej z chemii

Osoby zamierzające studiować medycynę muszą zdawać maturę na poziomie rozszerzonym. Testy zwarte w tym arkuszu (100 pytań testowych), wraz z omówionymi dokładnie odpowiedziami umożliwią solidne przygotowanie się do matury z chemii. Do testów dołączony jest arkusz odpowiedzi, oraz arkusz poprawnych odpowiedzi, dzięki któremu w łatwy i szybki sposób możesz skontrolować swoją wiedzę.

Omówione odpowiedzi do zestawu 100 pytań, oraz kartę odpowiedzi możesz otrzymać w cenie 2 zł (2,46 zł brutto).

Chcę zakupić testy i omówione do nich odpowiedzi.

Karta odpowiedzi A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

B

C

D

A

B

C

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

-1-

D

1 Rozważ następujący zapis konfiguracji elektronowej przedstawiony za pomocą liczb kwantowych oraz systemem klatkowym: Wskaż, który atom lub jon nie może posiadać takiego zapisu konfiguracji elektronowej 1s2

2p6

2s2

3s2

3p6

4s

B Cl-

A Ar

C Mg2+

D S2-

2 W opisie konfiguracji elektronowej atomu zapis 2p3 informuje, że: A w atomie trzy elektrony zajmują podwoziom typu p drugiego poziomu energetycznego B rozmieszczenie elektronów na orbitalach typu p jest zgodne z regułą Hunda C główna liczba kwantowa wynosi 3, a poboczna liczba kwantowa 2 D w danym orbitalu jest 6 elektronów 3 Wskaż jon, który posiada taką samą liczbę elektronów, co jon Ba2+ A BrB Rb+ C Se2-

D Te2-

4 Który z modeli nakładania się dwu orbitali atomowych nie ilustruje powstawania wiązania σ (sigma) A

B

C

D

5 Wybierz cząsteczkę, w której wszystkie atomy uległy hybrydyzacji sp: B HCN C CO A C2H2

D N2

6 Pierwiastek wykazuje duże powinowactwo elektronowe. Oznacza to, że: A wydziela się znaczna ilość energii, gdy atom tego pierwiastka przyłącza elektron B należy użyć dużej energii w celu otrzymania anionu tego pierwiastka C oderwanie jednego elektronu walencyjnego wymaga małej energii D pierwiastek ten jest mało aktywny 7 D

C

B

Rysunek przedstawia model fragmentu kryształu chlorku sodu z zaznaczonym położeniem jednego z jonów chlorkowych (-). Która z liter A, B, C czy D na załączonym modelu wskazuje położenie jednego z jonów sodu?

A

8 Szybkość rozpadu promieniotwórczego często wyrażana jest okresem połowicznego zaniku, to znaczy czasem, w którym połowa masy izotopu ulegnie rozpadowi. Czas połowicznego zaniku dla 137 55 Cs oszacowano na 30 lat. Jeśli założymy, że w dniu dzisiejszym na pewnym obszarze znajduje się 10g tego izotopu, to jaka masa tego izotopu pozostanie po 120 latach? A 0,625g B 0,750g C 1,5g D 2,5g

-2-

9 W 1932 roku James Chadwick podczas bombardowania jądra berylu cząstkami α odkrył neutron 9 Be+ 4 He→ A E+ 1n . 4 2 Z 0

Zderzenie neutronu z jądrem azotu atmosferycznego ( 147 N+ 01n→ AZ E+ 31H ) jest

powodem obecności trytu ( 31H ) w atmosferze ziemskiej. Nuklidem AZ E w powyższych przemianach jest: A 126 C

B 136 C

C 127 N

D 157 N

Energia

Energia

10 Na wykresach wartości energii dla dwóch różnych reakcji oznaczono numerami:

1'

3''

1'' 3'

produkty 2''

Substraty 2'

Substraty

produkty droga reakcji

droga reakcji

Który numer wskazuje wartość energii aktywacji dla reakcji endotermicznej? A 1’ B 1’’ C 2’ i 2’’

D 3’’

11 Jak zachowa się entropia układu zamkniętego mieszaniny gazów, jeżeli układ zostanie poddany następującym eksperymentom: I. podwyższenie temperatury w układzie II. podwyższenie ciśnienia gazów w tym układzie? I temperatura II ciśnienie nie zmieni się zmaleje A zmaleje nie zmieni się B zmaleje wzrośnie C wzrośnie zmaleje D 12 Mieszanina gazów w warunkach normalnych składa się z 4moli CO, 2moli CO2, 8moli H2 i 6moli N2. Masa tej części mieszaniny, w której znajduje się 80dm3 gazów niepalnych wynosi: A 114,2g B 171,4g C 228,6g D 342,8g 13 Równanie kinetyczne dla reakcji: 2NO + H2 Æ N2O + H2O ma postać: v=k[NO]2.[H2] Podniesienie o 10o temperatury reakcji przebiegającej w fazie gazowej, w warunkach standardowych powoduje dwukrotny wzrost szybkości reakcji. Prowadząc reakcję w 308K przy podwójnym stężeniu wodoru, szybkość reakcji zwiększy się: A 4 razy B 8 razy C 10,5 razy D 14 razy

-3-

14 Oszacuj gęstość [w g/dm3] azotu, argonu i tlenku węgla(II) w warunkach normalnych. Wartości prawidłowe to: azot argon tlenek węgla(II) 0,625 0,89 1,96 A 0,625 0,89 1,25 B 1,25 1,78 1,96 C 1,25 1,78 1,25 D 15 Sporządzono 105g nasyconego roztworu azotanu(V) potasu, w temperaturze 60oC, który następnie oziębiono do temperatury 20oC. Oszacuj masę wydzielonej po oziębieniu soki, liczbę moli (n) soli rozpuszczonej w 105g roztworu w temperaturze 60oC oraz stężenie procentowe (cp) roztworu w temperaturze 20oC. (patrz tabelka rozpuszczalności). masa soli wydzielonej nmoli w 60oC cp w 20oC 78,4 g 5,40 moli 48,02% A 55,0 g 2,70 moli 24,00% B 39,2 g 0,54 moli 24,01% C 31,6 g 0,44 moli 12,00% D 16 Podaj stałą i stopień dysocjacji 0,056 molowego wodnego roztworu kwasu monokarboksylowego, którego pH wynosi 3. stała dysocjacji stopień dysocjacji 1,79.10-5 0,0179% A . -3 6,24 10 0,0187% B 1,79 17,85% C . -5 1,79 10 1,79% D 17 2dm3 wodnego roztworu kwasu o ogólnym wzorze HA zawiera 3,612.1023 jonów A- i 4 mole niezdysocjowanych cząsteczek HA. Stopień dysocjacji i stała dysocjacji HA wynosi: stopień dysocjacji stała dysocjacji 13% 3,9.10-2 A 13% 4,5.10-2 B 15% 2,25.10-2 C 15% 2,6.10-2 D 18 Punku izoelektryczny jest to taka wartość pH roztworu, przy której występuje maksymalne stężenie jonu obojnaczego. Dla alaniny wartość punktu izoelektrycznego wynosi pI=6. W roztworze pH=9 A cząsteczki alaniny wędrują w kierunku elektrody ujemnej B cząsteczki alaniny wędrują w kierunku elektrody dodatniej C alanina występuje w postaci kationy D odpowiedzi A i C są prawdziwe 19 Stwierdzono, że 1cm3 roztworu zawiera 4,0.10-2mg całkowicie dysocjowanego wodorotlenku sodu. Jaka jest wartość pH tego roztworu? A 12 B 11 C 10 D9 20 Podczas elektrolizy stopionego chlorku sodu wydzieliło się 560dm3 chloru mierząc w warunkach normalnych. Jaką masę sodu otrzymano w tych samych warunkach? A 0,29 kg B 0,57 kg C 1,15 kg D 2,3 kg -4-

21 W ogniwie pracującym, utworzonym ze standardowych półogniw, którego schemat podano poniżej: Mg | Mg2+ || Au3+ | Au zachodzą reakcje opisane równaniami: anoda katoda 3+ 2Au Æ 2Au + 6e 3Mg2+ + 6e Æ 3Mg A 2+ 3Mg Æ 3Mg + 6e 2Au Æ 2Au3+ + 6e B 3Mg2+ + 6e Æ 3Mg 2Au Æ 2Au3+ + 6e C 3Mg Æ 3Mg2+ + 6e 2Au3+ + 6e Æ 2Au D 22 Pierwiastki 15 grupy układu okresowego tworzą, między innymi tlenki o ogólnym wzorze E2O3. Podaj, jak ze wzrostem liczby atomowej pierwiastka E zmienia się charakter chemiczny tych tlenków: A kwasowy – amfoteryczny – zasadowy B kwasowy – zasadowy – amfoteryczny C zasadowy – amfoteryczny - kwasowy D wszystkie mają charakter kwasowy 23 Poniżej podano informacje dotyczące pierwiastków chemicznych: I. berylowce, ze względu na dużą reaktywność chemiczną nie występują w stanie wolnym II. blok s tworzą litowce i berylowce III. wszystkie węglowce są ciałami stałymi IV. wśród fluorowców w temperaturze pokojowej: trzy pierwiastki są gazami, jeden cieczą i jeden ciałem stałym V. wodorotlenki wapniowców są mocnymi elektrolitami VI. azotowce w połączeniu z fluorowcami są na +V stopniu utlenienia VII. w temperaturze pokojowej węgiel nie reaguje z żadnym pierwiastkiem Prawdziwymi stwierdzeniami są: A I, III, V, VII B II, III, IV, VI C I, II, IV, V, VI D I, III, V, VI, VII 24 Podaj ile moli KOH zawarte jest w 600g 6% roztworu: A 6,4 mola B 6,0 moli C 0,64 mola

D 0,36 mola

25 Podaj jakie będzie stężenie molowe jonów glinu po zmieszaniu 0,5dm3 roztworu 1-molowego AlCl3 z 1,5dm3 roztworu 1-molowego Al2(SO4)3 przy założeniu, że stopień dysocjacji obu soli wynosi 100% A 1M B 1,75M C 2M D 3,5M 26 Podaj, ile moli chlorku wapnia powstało w reakcji wapna palonego z kwasem solnym, jeżeli wiadomo, że otrzymano jednocześnie 0,9g wody. A 1,0 mol B 0,5 mola C 0,25 mola D 0,05 mola 27 W trzech nieopisanych buteleczkach znajdują się roztwory: kwasu siarkowego(VI), siarczanu(VI) potasu i wodorotlenku potasu. Mając do dyspozycji tylko roztwór Ba(NO3)2 i fenoloftaleinę zidentyfikowano te substancje. W tym celu należy: A do próbki każdego roztworu dodano roztwór Ba(NO3)2 i fenoloftaleinę B do próbki każdego roztworu dodano fenoloftaleinę, a następnie do probówki w której fenoloftaleina nie zmieniła zabarwienia, dodano roztwór Ba(NO3)2 C do probówki każdego roztworu dodano roztwór Ba(NO3)2, a następnie roztworem w którym nie strącił się osad podziałano kolejno na pozostałe, aż do roztworzenia się osadu w jednej z nich D do probówki każdego roztworu dodano roztwór Ba(BO3)2, a następnie dwoma roztworami, z których osad się strąca podziałano na trzeci w obecności fenoloftaleiny -5-

28 Z którego z poniższych związków sporządzono roztwór, jeżeli po dodaniu do 100g wody 18g tego związku otrzymano roztwór 2,15 molowy o gęstości 1,1g/cm3 A azotan(V) sodu B azotan(V) sodu C siarczek sodu D chlorek sodu 29 Po zmieszaniu po 1dm3 jednomolowych roztworów szczawianu sodu i azotanu(V) wapnia wytrącił się osad, którego rozpuszczalność wynosi 10-4mol/dm3. W roztworze pozostanie: A 4mg jonów wapnia B 8mg jonów wapnia C 8,8mg jonów szczawianowych D odpowiedzi A i C są poprawne 30 Osady powstaną w probówkach: KOH

Na2CO3

I

Fe(NO3)3

NaF

CaCl2

III

IV

II

Pb(NO3)3

Na2SO4

AgNO3

A we wszystkich

KCl

Na2S

NaOH

V

VI

VII

Na2S

AgNO3

LiCl

B I, II, IV, VI

C I, III, IV, VI, VII

D II, IV, VI, VII

31 Wykonano doświadczenia: Al

Al

Al

I

HClstęż.

II

NaOHstęż

III

H2SO4stęż

Zn

Zn

Zn

IV

HClstęż.

V

NaOHstęż

Wydzielenie gazu zaobserwowano w probówkach: A we wszystkich B I, III, IV, V, VI

VI

HNO3stęż

C I, II, IV, V, VI

D I, II, IV, V

32 Zmieszano 40% roztwór wodorotlenku potasu ze stechiometryczną ilością 8 molowego roztworu kwasu azotowego(V) o gęstości 1,24g/cm3. Stężenie procentowe otrzymanego roztworu azotanu (V) potasu wynosi: A 41,9% B 40,3% C 34,2% D 32,3% 33 W 339cm3 20% kwasu azotowego(V) o gęstości 1,115g/cm3 roztworzono 0,3mola miedzi, a następnie roztwór uzupełniono wodą do objętości 400cm3. Stężenie jonów azotanowych(V) w roztworze po reakcji wynosiło: A 2,5M B 1,25M C 1,0M D 0,8M 34 Jedzenie jajka srebrną lub posrebrzaną łyżeczką powoduje jej czernienie i wskazuje na obecność w białkach: A tlenu, a na powierzchni łyżeczki powstaje czarny nalot tlenku srebra B siarki, a na powierzchni łyżeczki powstaje czarny nalot siarczku srebra C azotu, a na powierzchni łyżeczki powstaje czarny nalot związku srebra z azotem D metali mniej aktywnych od srebra, ponieważ zostają wyparte z cząsteczki białka przez srebro -6-

35 Srebrną obrączkę o masie 2,3g wrzucono do kwasu azotowego(V), a po przereagowaniu metalu, jony srebrowe wytrącono chlorkiem srebra. Oszacuj procent srebra w obrączce wiedząc, że otrzymano 2,87g produktu reakcji strąceniowej. A 94% B 90% C 85% D 80% 36 Rozważ równania połówkowe reakcji utleniania węgla drzewnego stężonym kwasem azotowym(V): C + 2H2O Æ CO2 + 4H+ + 4e NO3- + 2H+ + e Æ NO2 + H2O Ile gramów węgla musiało przereagować, przy założeniu warunków normalnych reakcji, skoro wydzieliło się 0,448dm3 NO2? A 0,24 g B 0,12 g C 0,06 g D 0,03 g 37 Analiza elementarna pewnego związku organicznego wykazała następujący skład procentowy: 52,2% C, 13,0% H i 34,8% O. Jaki jest najprostszy wzór empiryczny badanego związku? A C2H6O B CH2O C CH2O2 D CH2O3 38 Do wody bromowej wprowadzono: toluen

cykloheksen

benzen

I

II

III

glukoza

IV

Br2aq

Odbarwienie wody bromowej nastąpiło w probówkach: A I, II, III, IV B II, III, IV C III, IV

D III

39 W poniższych przykładach oznaczono literami a, b, c i d długość wiązania węgiel-węgiel: a

b H3C CH3

c H2C CH2

d HC CH

Która z poniższych relacji długości wiązań jest prawidłowa? A a>b>c>d B b>a>c>d C b>c>a>d

D b>c>d>a

40 Pewien alkan o wzorze sumarycznym C5H12 w obecności światła ulega następującej reakcji chlorowania: C5H12 + Cl2C5H11Cl + HCl

Wskaż wzór tego węglowodoru, skoro analiza wykazała, że powstała tylko jedna monochloropochodna tego węglowodoru B CH3CH2CH(CH3)2 C (CH3)2CHCH2CH3 D CH3CH2CH2CH2CH3 A (CH3)2C(CH3)2

-7-

41 Wskaż, która para związków amina-alkohol są tego samego rzędu: I. propano-2-amina i propan-2-ol II. etyloamina i cyklopentanol III. dimetyloamina i 2-metylopropan-2-ol IV. trietyloamina i 2-metylocykloheksanol A I, IV B IV, V C II, III, IV

D I, III, V

42 Wskaż szereg związków ułożonych według wzrastającej temperatury wrzenia w warunkach normalnych. A eten, butan, propan-1-ol, propanal, kwas octowy B etyn, eten, propan, butan-1-ol, 1-chlorobutan C etyn, pentan, propan-1-ol, butan-1-ol, octan etylu D etyn, butan, 1-chlorobutan, butan-1-ol, kwas propanowy 43 Do 40cm3 mieszaniny etenu i etynu dodano 160cm3 tlenu. Objętość mieszaniny po spaleniu i całkowitym wykropleniu pary wodnej wynosiła 136cm3. Wszystkie objętości mierzono w warunkach normalnych. Skład wyjściowej mieszaniny był następujący: eten etyn 3 35cm 5cm3 A 24cm3 16cm3 B 3 18cm 22cm3 C 8cm3 32cm3 D 44 Związki o poniższych uproszczonych wzorach strukturalnych I – V: O

I

II

mają wzory sumaryczne: I II C7H12 C7H8O A C7H12 C7H6O B C7H14 C7H8O C C7H14 C7H8O D

Cl

Br

III

III C8H12Br2 C8H10Br2 C8H10Br2 C8H10Br2

Br

IV

IV C10H12 C10H12 C10H14 C10H12

V

V C8H11Cl C8H11Cl C8H11Cl C8H11Cl

45 W celu spalenia 2,24dm3 pewnego węglowodoru zużyto 11,2dm3 tlenu i otrzymano 6,72dm3 tlenku węgla(IV) oraz wodę. Pomiary wykonano w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury. Tym węglowodorem był: A propyn B propen C butan D propan 46 W wyniku spalenia 60g węgla otrzymano 100dm3 CO2 odmierzonego w warunkach normalnych. Procentowa wydajność tej reakcji wynosiła: A 65,8% B 70,2% C 89,3% D 92,2%

-8-

47 W szeregu reakcji przedstawionych schematem: X

KOHaq

Y

Al2O3 temp.

Br2

Z

T

W

CH2=CH-CH3

Substratami X, Y, Z, T i W są: X Y 1-chloropropan propan-1-ol A 2-chloropropen propan-2-ol B 2-chloropropan propan-2-ol C 2-chloropropan propanal D

Z propyn propen propen propyn

T 1,2-dibromopropen 1,1-dibromopropan 1,2-dibromopropan 1,2-dibromopropen

W sód sód cynk cynk

48 Podaj, ile m3 wodoru, odmierzonego w warunkach normalnych potrzeba do całkowitego uwodornienia 0,5 tony glicerydu trioleinowego (trioleinian gliceryny), jeśli użyty wodór przereaguje w 90%. A 38,0m3 B 42,2m3 C 380,0m3 D 422,3m3 49 W poniższym schemacie: X

C2H5OH

C2H4

Y

C2H5Br

Literami X, Y i Z oznaczono reakcje: X Y addycji eliminacji A substytucji addycji B eliminacji addycji C eliminacji substytucji D

Z

C2H5OH

Z substytucji eliminacji substytucji addycji

50 Wybierz zestaw związków, w których wszystkie są bardziej podatne na substytucję elektrofilową od benzenu: A nitrobenzen, aldehyd benzoesowy, kwas benzoesowy B etylobenzen, bromobenzen, kwas benzoesowy C 1,4-dinitrobenzen, bromobenzen, 1,4-dibromobenzen D fenol, anilina, benzeno-1,3-diol 51 Po przeprowadzonej hydrolizie i analizie aminokwasowe oczyszczonej wołowej pepsyny stwierdzono tylko 0,43% lizyny. wzór lizyny jest następujący: COO + H3N C H

-

(CH2)4NH2

Oszacuj minimalną masę cząsteczkową tej pepsyny. A 3300u B 34000u C 300000u

D 339000u

52 Dane są związki: I. 1,2-dimetylocyklopropan II. 2-metylopent-2-en III. 1,3-dichlorocyklobutan IV. 3,4-dietyloheks-3-en V. penta-1,3-dien VI. 3-metyloheks-2-en Wybierz związki, które posiadają izomery cis-trans A I, III, V, VI B I, II, V, VI

D IV, V, VI

C III, V, VI -9-

53 Liczba izomerów związku o wzorze C4H8 wynosi: A2 B3 C4

D6

54 Wskaż zbiór substancji optycznie czynnych: A kwas mlekowy, glicyna, alanina B kwas mlekowy, kwas mezowinowy, glicyna C kwas mlekowy, glukoza, alanina D glicyna, gliceryna, glukoza 55 który z podanych niżej związków nie może posiadać izomerów optycznych? A 3-hydroksypropanal B 2-hydroksybutanal C 2-bromopentan D 3-chloroheksan 56 Ile fenoli jest izomerami konstytucyjnymi 2-fenyloetanolu A3 B6 C8

D9

57 Na podstawie wzoru disacharydu

CH2OH OO H O OH

CH2OH O OH OH OH

HO

wybierz prawdziwe stwierdzenia: I. powstał z mannozy i glukozy II. nie wykazuje właściwości redukujących III. w cząsteczce disacharydu występuje wiązanie β-1,4-diglikozydowe IV. ulega mutrarotacji V. zawiera asymetryczne atomy węgla tworzy kompleks z jodem A I, II, III, IV B III, IV, V, VI C I, III, IV, V D I, II, IV, VI 58 Po rozpuszczeniu w wodzie α-glukozy lub β-glukozy obserwuje się zjawisko opisane poniższym schematem: CH2OH OH O OH

CH2OH O OH HO

OH OH

α-glukoza

HO

CH2OH O OH OH

H

OH glukoza forma łańcuchowa

HO OH β-glukoza

Wskaż liczbę, która jest sumą wszystkich centrów chiralności (asymetrycznych atomów węgla), w trzech formach glukozy. A 17 B 14 C 12 D8 59 Występujący w naturze kwas D-winowy zestryfikowano alkoholem metylowym tak, że uzyskano jego monoester. Produktem reakcji była: A nieczynna optycznie równomolowa mieszanina enancjomerów B mieszanina diastereoizomeró C mieszanina związków optycznie czynnych D jeden związek optycznie czynny - 10 -

60 Dipeptyd o wzorze O H2N CH2 C N CH COOH H CH CH3 CH3

ma nazwę: A glicylowalina

B glicyloglicyna

C alaniloglicyna

D waliloglicyna

61 Jon Fe3+ ma następującą konfigurację elektronową: 1s22s22p63s23p63d5. Wskaż prawidłową konfigurację elektronową atomu żelaza: A 1s22s22p63s23p63d54s24p1 B 1s22s22p63s23p63d64s2 C 1s22s22p63s23p63d8 D 1s22s22p63s23p63d2 62 Pewien pierwiastek jest mieszaniną dwóch izotopów, z których jeden o zawartości procentowej 54,8% zawiera 44 neutrony w jądrze, zaś drugi 46 neutronów. Masa atomowa tego pierwiastka jest równa 79,904u. Liczba atomowa tego pierwiastka wynosi: A 35 B 45 C 80 D 122 63 Okres półtrwania radu (Ra-226) wynosi 1620 lat. Ile razy zmniejszy się masa badanej próbki radu po 4860 latach? A 3 razy B 6 razy C 8 razy D 10 razy 64 Liczba wiązań σ w cząsteczce kwasu szczawiowego wynosi: A6 B7 C8

D9

65 Które z wymienionych grup substancji mogą być utleniaczami, a nie mogą być reduktorami: A NO3-, H2O2, S2O32-, Br2 B MnO4-, Fe3+, SO32-, IO3C F2, Pb4+, Cr2O72D S, AsO43-, I2C 66 W temperaturze T stężeniowa stała równowagi reakcji X + Y =2Z jest równa 2. W tej temperaturze równowagowe stężenie reagenta Z jest równe: A 2 [ X ] ⋅ [Y ]

B

2[ X ] ⋅ [Y ]

C 0,5 [ X ] ⋅ [Y ]

D

0,5[ X ] ⋅ [Y ]

67 Laboratoryjna metoda otrzymywania tlenu polega na ogrzewaniu chloranu(V) potasu. W wyniku rozkładu 27,3g chloranu(V) potasu, zawierającego 10% zanieczyszczeń, uzyskana objętość tlenu (warunki normalne) wynosi: A 1,12 dm3 B 2,8 dm3 C 6,7 dm3 D 9,4 dm3 68 Spośród poniższych zdań, wskaż te, które są prawdziwe dla reakcji opisanej równaniem: N2(g) + 3H2(g) = 2NH3(g) ΔH HBr > HCl Cl- > Br- > IA HI > HBr > HCl I- > Br- > ClB HCl > HBr > HI I- > Br- > ClC HCl > HBr > HI Cl- > Br- > ID 79 W przedstawionym schemacie mała ilość NH3

Ag

H2S; O2

a

HNO3

b

nadmiar NH3

c

NH3(aq)

NaCl

d

e hν

f

substancjami a, b, c, d, e i f zawierającymi srebro są: a b c d Ag2SO3 Ag2O AgOH [Ag(NH3)]+ A Ag2S AgNO3 Ag2O [Ag(NH3)2]+ B Ag2S AgNO3 AgOH [Ag(NH3)2]+ C Ag2S AgOH AgNO3 [Ag(NH3)]+ D

- 13 -

e AgCl AgCl AgCl AgCl

f [AgCl]Ag Ag Ag

80 Przygotowano roztwory wodne następujących substancji: I

II

III

IV

V

CH3ONa

Fe(NO2)2

K3PO4

(NH4)2S

NaNO3

VI

CH3COONH4

Hydrolizie kationowo-anionowej ulegają substancje w probówkach: A I, II i III B II, V i VI C I, III i V

D II, IV i VI

81 Liczba możliwych izomerów alkenu o wzorze C4H8 wynosi: A2 B3 C4

D5

82 W poniższym schemacie litery a, b, c, d, e oznaczają odpowiednio: CaC2

A B C D

H2O

a

a eten acetylen acetylen eten

trimeryzacja

b

b cykloheksan benzen benzen cykloheksan

HNO3 H2SO4

c

redukcja

d

c aminocykloheksan fenyloamina nitrobenzen nitrocykloheksan

HCl

e

d nitrobenzen nitrobenzen anilina aminocykloheksan

e m-chloronitrobenzen p-chloronitrobenzen chlorowodorek aniliny chloroaminocykloheksan

83 Wskaż szereg, w którym węglowodory uporządkowane są według wzrastającej długości wiązań węgielwęgiel A etyn, eten, benzen B etyn, benzen, eten C benzen, etyn, eten D eten, benzen, etyn 84 Do całkowitego spalenia 0,05 mola pewnego węglowodoru zużyto 7,28dm3 tlenu (warunki normalne). Wzór sumaryczny tego węglowodoru wynosi: A C4H4 B C4H6 C C4H8 D C4H10 85 Spośród podanych niżej nazw związków organicznych wskaż nazwę związku, w którym występuje co najmniej jeden III-rzędowy atom węgla: 1. 2,2-dimetylopentan 2. 2,3-dimetylobutan 3. 2-metylopropan A1i2 B2i3 C tylko 1 D tylko 3 86 W wyniku całkowitego spalenia próbki pewnego węglowodoru otrzymano 0,5mola CO2 i 0,5mola H2O. Masa spalonej próbki była równa: A 31g B 19g C 15g D 7g 87 Liczba możliwych izomerów o wzorze C10H7NO2 powstałych podczas reakcji nitrowania naftalenu wynosi: A1 B2 C4 D6

- 14 -

88 Z podanych niżej schematów reakcji, wybierz te, których końcowym produktem będzie: a) p-bromonitrobenzen b) m-chloronitrobenzen Br

Br2 FeBr3

1

H2SO4

NO2

HNO3

2

HNO3

Br2 FeBr3

?

Cl2 AlCl3

?

HNO3 H2SO4

?

H2SO4

NO2

HNO3

3

H2SO4

Cl

Cl2

4

AlCl3

A a-1, b-3

?

B a-1, b-4

C a-2, b-3

D a-2, b-4

89 W podanym schemacie: etan

1

chloroetan

2

etanol

prawidłowo typy reakcji określa: 1 2 addycja addycja A substytucja eliminacja B substytucja substytucja C addycja substytucja D

3

eten

3 eliminacja substytucja eliminacja addycja

4

bromoetan

4 substytucja substytucja addycja eliminacja

90 Który z podanych związków nie zawiera asymetrycznych atomów węgla w cząsteczce? A kwas winowy (1,2-dihydroksyetano-1,2-dikarboksylowy) B butan-2-ol C kwas mlekowy (2-hydroksypropanowy D propan-2-ol 91 W wyniku reakcji 7,5g pewnego monohydroksylowego alkoholu z sodem wydzieliło się 1,4dm3 H2 (warunki normalne). Liczba możliwych izomerów tego alkoholu wynosi: A2 B3 C4 D5 92 Produktem końcowym reakcji H3C C C CH3

HgSO4 H2SO4

jest: O

OH

A

CH3 CH2 C CH3

B

CH3 CH2 CH CH3

C

CH3 CH CH CH3

D

CH3 CH C

O HO

OH

CH3

H

- 15 -

93 Ustal wzory związków X i Y występujących w podanym poniżej schemacie reakcji: CH3CH2CH2Br

KOH, H2O

związek X CH3CHCH2 CH3CHCH2 CH3CH2CH2OH CH3CH2CH2OH

A B C D

CuO

X

Y

związek Y CH3CCH CH3CH2CHO CH3CCH CH3CH2CHO

94 Który z poniższych związków heterocyklicznych stanowi element struktury barwnika liści, chlorofilu: A tiofen B pirol C furan D pirydyna 95 Enzym lipaza może rozkładać następujący typ wiązania: C O C A

O

O

C N

C O C

C N C

C

B

D

96 Laktam o poniższym wzorze jest produktem wewnątrzcząsteczkowej kondensacji: O A kwasu 2-aminobutanowego C B kwasu 4-aminobutanowego H2C NH C kwasu 3-aminopropanowego H2C CH2 D kwasu aminooctowego 97 CH2OH H CH2OH C HO C H

C OH

H

O

H OH

O O C

H C H

C

C H

H C

Które ze zdań opisujących właściwości podanego cukru jest prawdziwe: A dwucukier składa się z jednego rodzaju monosacharydów B reszty cukrowe połączone są wiązaniem β-1,4-glikozydowym C dwucukier ten pozbawiony jest właściwości redukujących D pierścienie reszt monosacharydowych określa się jako furanozowe

H C OH

OH

H C OH

98 Związek wielkocząsteczkowy, którego budowę łańcucha można zapisać: H powstał w wyniku: A polimeryzacji metanalu C polikondensacji etanalu

O CH2

n

OH

B polikondensacji metanolu D izomeryzacji metanolu

99 Ester izopropylowy pewnego kwasu monokarboksylowego ma masę molową równą 164g/mol. Kwas tworzący ten ester to: A kwas szczawiowy B kwas masłowy C kwas octowy D kwas benzoesowy 100 Spośród podanych poniżej w białkach nie występuje A

CH2 CH COOH OH NH2

B

CH2 CH COOH SH NH2

C CH3 CH CH2 COOH NH2

- 16 -

D

CH3 CH COOH NH2

ODPOWIEDZI  1 Odp. C Zarówno chlor jak i siarka leżą w III okresie i przyjmą odpowiednią ilość elektronów by uzyskać konfigurację argonu. Magnez również leży w III okresie, ale najbliższym gazem szlachetnym którego konfigurację przyjmie jon Mg2+ jest neon 2 Odp. A Zapis ten informuje, że główna liczba kwantowa wynosi 2 a poboczna 1. Inaczej mówiąc na drugie powłoce (2 poziomie energetycznym) 3 elektrony zajmują orbital p (3 elektrony znajdują się na podpoziomie p) 3 Odp. D Bar leży w VI okresie i 2 grupie. Jon Ba2+ przyjmuje konfigurację Xe (ksenonu). Takiej konfiguracji nie może przyjąć brom (IV okres), rubid (V okres), selen (IV okres). Może ją przyjąć tellur (V okres), któremu brakuje tylko dwóch elektronów do konfiguracji ksenonu. Uzyska ją więc jon Te2-. 4 Odp. B Wiązanie σ powstaje poprzez czołowe pokrywanie się orbitali atomowych. Nie może powstać poprzez boczne pokrywanie się orbitali (B) 5 Odp. D Hybrydyzacji sp nie mogą ulec atomy wodoru. Atom w hybrydyzacji sp posiada dwa wiązania σ lub jedno wiązanie σ i wolną parę elektronową. Warunek ten spełnia napewno cząsteczka azotu N2. Jednakże jeżeli dla tlenku węgla napiszemy strukturę elektronową Lewisa (każdy atom musi mieć oktet elektronowy) to zobaczymy, że i w tej cząsteczce wszystkie atomy są w hybrydyzacji sp: . .. .. . - + . C .. O . = :C O: Struktura taka choć poprawna ponieważ tłumaczy zachowanie się tlenku węgla, wykracza jednak poza materiał szkoły średniej. 6 Odp. A Powinowactwo elektronowe to chęć przyłączenia elektronu do atomu. Pierwiastek wykazujący duże powinowactwo elektronowe jest jednocześnie silnie elektroujemny. Podczas przyłączenia elektronu do takiego pierwiastka wydziela się znaczna ilość energii. 7 Odp. C W krysztale chlorku sodu jony ułożone są naprzemiennie :

-

+

D

+

- 17 -

+

B

-

A

C

8 Odp. A • 120 lat to 4 okresy połowicznego rozpadu, czyli masa próbki zmniejszy się 24=16 razy. Jeżeli na początku było 10g izotopu, to po 120 latach pozostanie 10/16=0,625g. • Można skorzystać z zależności ln(C0/C)=kt oraz ln2=kτ by wiliczyć stałą rozpadu k, a następnie C. k=0,0231lat-1, oraz ln10g – lnC=kτ, lnC=-0,469, oraz C=0,626g 9 Odp. A Korzystając z prawa zachowania masy otrzymamy: Z: 4+2=Z+0; Z=6 A: 9+4=A+1; A=12 Z kolejnej przemiany: Z: 7+0=Z+1; Z=6 E: 14+1=A+3; A=12. Pierwiastkiem E jest 12C. 10 Odp. B Reakcja endotermiczna to reakcja w której entalpia produktów jest większa od entalpii substratów (ΔH>O rys. 2). Natomiast energią aktywacji nazywamy energię jaką należy dostarczyć substratom by reakcja mogła przebiegać. Jest to zawsze max na wykresie energetycznym. 11 Odp. D Entropie obliczamy ze wzoru ΔS =

ΔH . T

Podczas ogrzewania mieszaniny gazów dostarczamy jej energii na sposób ciepła, entalpia układu wzrasta (ΔH>0), dlatego entropia również wzrośnie. Sprężanie gazów (podwyższanie ciśnienia) powoduje, że układ rozgrzewa się. Wydzielana jest energia na sposób ciepła. Entalpia układu maleje, dlatego entropia również maleje. 12 Odp. B Przy rozwiązywaniu tego problemu skorzystajmy z prawa Daltona. Dysponujemy 4+2+8+6=20 moli gazów, które w warunkach normalnych zajmą objętość 448dm3 i ważą 4.28+2.44+8.2+6.28=384g. Gazy niepalne (azot i dwutlenek węgla) – 8moli zajmie objętość 179,2 dm3, czyli: w 448dm3 znajduje się 179,2 dm3 gazów niepalnych co można zapisać: w 384g mieszaniny znajduje się 179,2dm3 gazów niepalnych, to w x g mieszaniny znajduje się 80dm3 gazów niepalnych x=171,4g 13 Odp. A Warunki standardowe to 298K. Podniesienie temperatury reakcji do 308K to wzrost temperatury o 10o, czyli szybkość reakcji wzrośnie dwukrotnie. Zwiększenie stężenia wodoru dwukrotnie powoduje również dwukrotny wzrost szybkości reakcji: v=k[NO]2[H2]; v1=k[NO]22[H2]; v1/v=2. W sumie szybkość reakcji wzrośnie czterokrotnie. 14 Odp. D Gęstość d=m/V. Wiadomo, że każdy mol gazu w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,4dm3 (d=M/V0). azot: d=28/22,4=1,25g/dm3 argon: d=40/22,4=1,786g/dm3 tlenek węgla: d=28/22,4=1,25g/dm3

- 18 -

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF