Testy 1

August 9, 2017 | Author: chemik | Category: Oxide, Glucose, Hydrogen, Chemical Bond, Sodium
Share Embed Donate


Short Description

testy z chemii, doskonałe do nauki. Do tych testów posiadam omówione odpowiedzi, dzięki którym można powtórzyć materiał ...

Description

CHEMIA SOS – POMOC Z CHEMII

Testy z chemii 1

2008

Odpowiedzi do testów Krzysztof Gębicki

http://www.chemia.sos.pl  

Rozwiązania informatyczne Chemia SOS- pomoc i korepetycje z chemii

Pomoc i korepetycje z chemii, przygotowanie do matury rozszerzonej z chemii

Osoby zamierzające studiować medycynę muszą zdawać maturę na poziomie rozszerzonym. Testy zwarte w tym arkuszu (100 pytań testowych), wraz z omówionymi dokładnie odpowiedziami umożliwią solidne przygotowanie się do matury z chemii. Do testów dołączony jest arkusz odpowiedzi, oraz arkusz poprawnych odpowiedzi, dzięki któremu w łatwy i szybki sposób możesz skontrolować swoją wiedzę.

Omówione odpowiedzi do zestawu 100 pytań, oraz kartę odpowiedzi możesz otrzymać w cenie 2 zł (2,46 zł brutto).

Chcę zakupić testy i omówione do nich odpowiedzi.

Karta odpowiedzi A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

B

C

D

A

B

C

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

-1-

D

1 Reakcje katalitycznego bromowania benzenu i nitrowania benzenu są przykładami reakcji elektrofilowego podstawienia aromatycznego. Odczynnikami elektrofilowymi w reakcjach są: w reakcji bromowania w reakcji nitrowania Br NO3A Br2 NO2 B Br+ HSO4C Br+ NO2+ D 2 Poniższy schemat przedstawia mechanizm reakcji: H

.. H O .. : + H3C C > Cl

CH3

-

CH3 HO C H

HO C Cl H H

H

A podstawienia nukleofilowego C eliminacji

.. -

+: Cl .. :

H

B podstawienia elektrofilowego D kondensacji

3 Wskaż w poniższym szeregu reakcje podstawienia: eten

1

etanol

A 1, 2, 3

2

bromoetan

B 2, 3

3

etanol

4

etanal

C 4, 5

5

kwas octowy

D 2, 3, 4

4 W wyniku reakcji addycji 2 moli cząsteczek bromowodoru do 1 mola cząsteczek propynu zgodnie z regułą Markownikowa otrzymano: A 1,1-dibromopropan B 1,2-dibromopropan C 1,3-dibromopropan D 2,2-dibromopropan 5 4 gramy pewnego metalu wypiera z kwasu solnego 2,24dm3 wodoru w warunkach normalnych i powstaje chlorek, w którym metal jest dwudodatni. Masa atomowa tego pierwiastka wynosi: A 20g B 20u C 40g D 40u 6 Przygotowano roztwory wodne trzech substancji: 1 7,5g KNO3 i 30g wody 2 125g 20# CaCl2 i 125g wody 3 155cm3 30% KOH o gęstości 1,29g/cm3 i 400g wody; Wskaż prawidłowo obliczone stężenia procentowe roztworów. 1 2 3 20% 17% 13% A 20% 10% 10% B 25% 20% 13% C 20% 20% 10% D 7 W pewnym doświadczeniu reakcja: A 2 + B2

2AB

osiągnęła stan równowagi. Początkowe stężenia substratów były jednakowe. Przereagowało 80% substancji A. Stała równowagi reakcji w warunkach doświadczenia wynosiła: A 16 B 32 C 40 D 64

-2-

8 18-procentowy roztwór chlorku sodu krzepnie w temperaturze –14oC, a 18-procentowy roztwór sacharozy w temperaturze –1,3oC. Różnice temperatur krzepnięcia obu roztworów wynikają z tego, że: A chlorek sodu jest solą, a sacharoza węglowodanem B rozpuszczalność chlorku sodu w wodzie jest większa niż rozpuszczalność sacharozy C sacharoza ulega hydrolizie, a chlorek sodu nie ulega hydrolizie D liczba moli jonów w 18% roztworze NaCl jest większa niż liczba moli cząsteczek sacharozy w roztworze o takim samym stężeniu. 9 Jeżeli podziałamy kwasem solnym na miedź bez dostępu powietrza to: A nie zajdzie żadna reakcja chemiczna B miedź ulegnie pasywacji C powstaną jony miedzi dwudodatniej i wydzieli się tlenek chloru D powstanie tlenek miedzi(I), który następnie utleni się do tlenku miedzi(II) 10 Wskaż stopień utlenienia azotu w tlenku, w którym stosunek masowy azotu do tlenu wynosi 1,75:1 A +I B +II C +III D +IV 11 W ilu gramach tlenku azotu(II) znajduje się tyle samo gramów azotu, co w jednym molu azotanu(V) amonu? A 28g B 30g C 60g D 108g 12 Na całkowite rozpuszczenie mieszaniny magnezu i tlenku magnezu zużyto 272,9cm315% roztworu kwasu solnego o gęstości 1,07g/cm3 i otrzymano 8,96dm3 gazu (warunki normalne). Do reakcji użyto: A 0,4 mola magnezu i 0,4mola tlenku magnezu B 9,6g magnezu i 1,2.1024 cząsteczek tlenku magnezu C 9,6g magnezu i 8g tlenku magnezu D 2,4.1023 atomów magnezu i 2,4.1023 cząsteczek tlenku magnezu 13 Podczas reakcji 3,25g cynku z siarką wydzieliło się 19,15kJ energii na sposób ciepła. Entalpia tworzenia siarczku cynku wynosi: A –203kJ/mol B –101kJ/mol C –20,3kJ/mol D 203kJ/mol 14 Wydajność reakcji: 2H2S(g) + 3O2(g) = 2SO2(g) + 2H2O(c) ΔH=-1106kJ/mol wzrośnie jeżeli: 1. ogrzejemy układ 2. zmniejszymy stężenie tlenku siarki(IV) 3. odprowadzimy wodę z układu 4. zwiększymy ciśnienie 5. zmniejszymy ciśnienie 6. wprowadzimy katalizator Prawdziwe zdanie powstaje, gdy zostaną zachowane warunki: A 2, 3, 4 B 1, 5, 6 C 1, 3, 5

D 2, 4, 6

15 Do 6,32g KMnO4 dodano stężony kwas solny. Wydzielający się gaz zbierano w 298K i pod ciśnieniem 1013hPa. Otrzymano: A 2,24dm3 chloru B 0,109mola chloru C 2,44dm3 chloru D prawidłowe są odpowiedzi B i C

-3-

16 Wykonano doświadczenie według schematu: nadmiar kwasu solnego o stężeniu 0,1M

I

II

III

1g Zn

1g Cu

1g Mg

IV

1g Fe

Stwierdzono, że: A reakcje zaszły we wszystkich probówkach, a w probówce III wydzieliła się największa objętość wodoru B reakcje zaszły w probówkach I, III i IV, a w probówce III wydzieliła się największa objętość wodoru C reakcje zaszły w probówkach I, III i IV, a w probówce III wydzieliła się najmniejsza objętość wodoru D reakcje zaszły we wszystkich probówkach i objętość wydzielonego wodoru była we wszystkich probówkach jednakowa 17 W tabeli podano wartości temperatur wrzenia związków pierwiastków 17 grupy układu okresowego z wodorem: Temperatura wrzenia [oC] HF 19,5 HCl -85,0 HBr -66,8 HI -35,4 Temperatura wrzenia HF jest tak wysoka i odmienna od temperatur wrzenia pozostałych związków ponieważ: A masa atomowa fluoru jest mniejsza od mas atomowych fluorowców B cząsteczki HF ulegają asocjacji C długość wiązania H-F jest najmniejsza w porównaniu z długością wiązań H-Cl, H-Br i H-I D żadne uzasadnienie nie tłumaczy tak wysokiej temperatury wrzenia HF 18 Wskaż pH wodnego roztworu amoniaku o stężeniu 0,0001M, jeśli stopień dysocjacji przy tym stężeniu wynosi 10% A4 B5 C9 D 10 19 Do roztworu, zawierającego 4 mole azotanu(V) srebra dodano 6 moli kwasu chlorowodorowego. Osad odsączono, a do przesączu dodano 4 mole wodorotlenku baru i roztwór lakmusu. Roztwór zabarwił się na kolor: A czerwony B fioletowy C żółty D niebieski 20 Który zbiór zaliczysz do kwasów według teorii protonowej Brønsteda? A KOH, H3O+, NO3-, H2O B NH4+, H2O, HCl, HS2+ 2+ C [Cu(H2O)4] , CO3 ; NH4 , OH D F-, H2O, H3O+, HSO3-

-4-

21 Między formą obojętną i anionową oranżu metylowego ustala się stan równowagi zgodnie z równaniem: (CH3)2N

N N

SO3H

(CH3)2N

N N

-

SO3

+H

+

forma II

forma I

Które z poniższych zdań jest prawdziwe: A w środowisku kwaśnym oranż metylowy występuje głównie w postaci anionu i przyjmuje barwę żółtą B w środowisku zasadowym oranż metylowy występuje głównie w formie I i przyjmuje barwę żółtą C w środowisku obojętnym oranż metylowy występuje głównie w formie II i przyjmuje barwę czerwoną D w środowisku zasadowym oranż metylowy występuje głównie w postaci anionu i przyjmuje barwę żółtą. 22 3dm3 wodnego roztworu kwasu o ogólnym wzorze HX zawiera 5,418.1023 jonów X- i 6moli niezdysocjowanych cząsteczek HX. Stopień i stała dysocjacji kwasu HX wynosi: stała dysocjacji stopień dysocjacji 13% 4,5.10-2 A 13% 3,9.10-2 B 15% 9.10-2 C 17,6% 4,5.10-2 D 23 Na roztwór siarczanu(VI) cynku podziałano roztworem wodorotlenku sodu w nadmiarze. Produktami reakcji są: A Na2[Zn(OH)4] i Na2SO4 B Zn(OH)2, Na2O i H2O C Zn(OH)2 i Na2SO4 D Na2[Zn(OH)4], Na2O i H2O 24 Wybierz grupę związków, których wszystkie cząsteczki mają moment dipolowy równy zero: A wodór, tlenek węgla(IV), tlenek siarki(IV) B jod, fluorek boru, 1,4-dimetylobenzen C tlenek węgla(IV), tlenek siarki(IV), nadtlenek wodoru D tlenek węgla(II), metan, chlorometan 25 Wybierz prawidłowe stwierdzenia: 1. zdolność pierwiastka do występowania w kilku postaciach, różniących się liczą atomów w cząsteczce lub sposobem rozmieszczenia atomów w sieci krystalicznej nazywa się alotropią. 2. kryształy jonowe dobrze przewodzą prąd elektryczny 3. substancje kowalencyjne tworzące kryształy cząsteczkowe mają stosunkowo niskie temperatury topnienia 4. jeżeli łączą się dwa metale o niewielkiej różnicy elektroujemności, to powstaje wiązanie metaliczne na skutek delokalizacji elektronów 5. wiązanie metaliczne i wiązanie jonowe mają charakter kierunkowy A 1, 3, 4 B 2, 3, 5 C 1, 2, 3, 4 D 1, 3, 4, 5 26 W którym szeregu wszystkie tlenki reagują z wodą? A CaO, MgO, CuO, CO2 B K2O, BaO, NO2, Cl2O7 C Li2O, CrO, SiO2, SO2 D Na2O, BeO, CO2, P2O5

-5-

27 Badano moc kwasów tlenowych i beztlenowych fluorowców i stwierdzono, że zmienia się ona w następujący sposób: A HClO> HBrO>HIO B HClO
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF