Teori Pembelajaran Kognitif

July 17, 2021 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Teori Pembelajaran Kognitif...

Description

TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF

Teori kognitif dari segi psikologi boleh didefinisikan sebagai gaya manusia yang menjadi Teori  pendorong untuk bertindak mengikut pemikiran mereka. Menurut Menurut Stanley dan Hopkins (1990)  pengetahuan kognitif termasuklah kegiatan!kegiatan kegiatan!kegiatan yang berhubungan dengan dengan proses mengingat dan mengenalpasti maklumat. Menurutnya lagi pengetahuan kognitif "ajar dianggap sebagai asas kepada kurikulum dan perkembangan pendidikan. #ognitif merupakan proses penanggapan pembinaan konsep penaakulan penilaian dan  penyelesaian masalah. Manakala psikologi kognitif ialah satu pendekatan pendekatan kajian bertujuan memahami  bagaimana manusia menyusun dan melaksanakan melaksanakan akti$iti mental yang melibatkan proses perolehan perolehan  penyusunan per"akilan penyimpanan penyimpanan pengulangan dan penggunaan penggunaan pengetahuan yang membantu membantu manusia memahami dan menyelesaikan masalah demi menyesuaikan diri dengan persekitaran yang sentiasa berubah!ubah dan meran%ang bagi menghadapi masa depan. Menurut &obert ' Solso (199) psikologi kognitif adalah satu kajian sains mengenai  penumpuan dan proses pemikiran bagaimana bagaimana penerimaan maklumat dijalankan dan bagaimana ia digunakan untuk menyelesaikan masalah dan bagaimana %ara kita menuturkannya. Manakala menurut #amus e"an *disi #eempat (+00,) kognitif bermaksud segala perkara yang berkaitan dengan  proses mental untuk mentafsir mempelajari dan memahami sesuatu seperti proses pembelajaran pembelajaran  pemahaman dan perolehan pengetahuan. pengetahuan. Se%ara umumnya teori kognitif merupakan satu t eori yang terpenting dalam proses  pengajaran dan pembelajaran dimana dimana proses penekanan prinsip pembelajaran kognitif kognitif akan menghasilkan perubahan tingkah laku dalam proses pembelajaran. Teori Teori kognitif amat menekankan  pengalaman lalu sebagai agen pembelajaran yang yang berkesan dalam merangsang ingatan lalu setiap indi$idu. Teori kognitif lebih menumpukan kepada aspek pemikiran indi$idu.Setiap indi$idu Teori mempunyai kebolehan mental untuk mengelola menyimpan dan mengeluarkan semula segala  pembelajaran lanjutan atau untuk menyelesaikan menyelesaikan masalah. Menurut -loom (19,0) tahap pengetahuan terbahagi kepada enam iaitu pengetahuan kefahaman aplikasi analisis sintesis dan penilaian. ada tahap pengetahuan proses yang berlaku ialah mengingat kembali mengenal idea mengumpul fakta asas mendefinisi belajar teori dan hukum baru mengingat tarikh dan peristi"a daripada  pembelajaran lepas. -agi tahap kefahaman setiap indi$idu mengubah sesuatu kefahaman dari satu bentuk kepada  bentuk yang lain menyatakan idea menggunakan menggunakan pemahaman sendiri menterjemah menterjemah memberi %ontoh kepada konsep dan menterjemah draf. Manakala pada tahap aplikasi proses menggunakan maklumat dalam dimensi yang berlainan termasuk men yelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip hukum teori kaedah dan formula serta membina graf daripada data yang didapati. Tahap analisis pula merupakan tahap di mana setiap indi$idu telah dapat membe/akan perkara yang kompleks dan meme%ahkan kepada sesuatu yang ke%il me mbe/akan antara fakta dan pendapat mengenalpasti kaitan antara bahagian dan mengenali struktur organisasi. ada tahap sintesis keupayaan untuk menyatukan dan men%antumkan idea menjadi satu berusaha menyelesaikan masalah berkeupayaan membuat ramalan dan membuat klasifikasi. ada tahap penilaian setiap indi$idu

 berkebolehan menilai sesuatu idea konsep prinsip kaedah prosedur atau tindakan. #esemua tahap  pembelajaran memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. engan adanya pengetahuan berkaitan dapat membantu guru mengembangkan tahap kognitif pelajar kepada tahap maksima. Selain itu dengan mengetahui tahap dan kebolehan yang boleh di%apai oleh indi$idu s e%ara maksima akan memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran yang akan berlaku. roses  pemahaman dan berfikir se%ara kritis dapat diterapkan kepada setiap indi$idu dengan lebih berkesan. Teori kognitif dapat diaplikasikan dengan lebih menyeluruh dengan tahap kebolehan dan keupayaan indi$idu itu. roses pembelajaran dijalankan mengikut peningkatan tahap umur kebolehan dan  perkembangan indi$idu. engan ini pembelajaran se%ara teori dan amali dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan berkesan. ni kerana proses pengajaran dan pembelajaran akan men%akupi kesemua kebolehan dan keupayaan mental dan fi/ikal s etiap indi$idu mengikut tahap perkembangan mereka. mplikasi yang didapati dengan pembelajaran berasaskan teori kognitif antaranya dapat membantu setiap indi$idu mengingat semula apa yang telah tersimpan dalam ingatan mereka dan mengaplikasikannya untuk menyelesaikan masalah. TEORI EVOLUSI PEMBELAJARAN KOGNITIF

erkembangan kognitif adalah proses peningkatan keupayaan fikiran pengetahuan dan intelektual setiap indi$idu. #emampuan untuk menjana minda dalam pelbagai akti$iti yang melibatkan penyelesaian masalah memahami dan menganalisa membentuk pengetahuan serta  pemahaman baru terhadap pengalaman yang dilaluinya merupakan proses tumbesan yang dilalui oleh setiap indi$idu dan akan mempengaruhi perkembangan intelektualnya. roses ini turut melibatkan  perubahan dalam proses berfikir kemahiran berbahasa dan %ara indi$idu mendapat pengetahuan hasil  pemerhatiannya. Sebagai %ontoh seorang kanak!kanak akan memerhati mengklasifikasi menghafal menyelesaikan masalah dan men%eritakan semula pengalaman hariannya. #eadaan ini adalah proses kognitif a"al yang positif bagi seorang kanak!kanak peringkat umur + hingga  tahun. #eupayaan kognitif akan mempengaruhi semua akti$iti pembelajaran setiap indi$idu. enguasaan asas adalah  penting bagi memahami sesuatu konsep. erkembangan kognitif membolehkan setiap indi$idu meningkatkan kemahiran berfikir memanipulasi objek bersikap ingin tahu dan menjadi penyelesai masalah. Teori iaget merupakan satu!satunya teori perkembangan #ognitif yang paling menyeluruh "alaupun masih dipersoal dan tidak dipersetujui oleh beberapa pihak. Teori ini pada dasarnya telah menjadi asas dan pengaruh kepada penyelidikan yang mun%ul selepasnya. iaget telah mengemukakan idea tentang pembentukan konsep a"al kanak!kanak dan ke%erdasan dengan men%adangkan baha"a penyelidik dapat belajar mengikut kemampuan perkembangan intelek yang dialami oleh kanak!kanak dengan berterusan. -eliau telah melakukan pemerhatian se%ara berterusan dengan kanak!kanak termasuklah pemeriksaan terhadap kesilapan anak!anak sendiri dengan ini  beliau telah merumuskan baha"a "ujud sistem logikal yang mudah dan teratur yang mendasari  pemikiran kanak!kanak. Menurut iaget lagi sistem ini berbe/a daripada sistem!sistem logikal yang telah digunakan oleh orang de"asa.  Menerusi iaget pekembangan kognitif kanak!kanak amat berbe/a berbanding orang de"asa dan  berubah!ubah melalui empat tahap iaitu peringkat deria motor pra operasi operasi konkkrit dan operasi formal. 2alau bagaimanapun klasifikasi setiap tahap adalah bergantung mengikut kepada

kemampuan indi$idu itu sendiri. iaget per%aya perkembangan berlaku kepada setiap indi$idu dan dalam keadaan yang teratur. #esemua tahap perkembangan ini amat bergantungan antara satu sa ma lain. #eseimbangan perkembangan kognitif peringkat a"al akan me mastikan perkembangan yang sempurna bagi tahap yang seterusnya. Teori ini juga menjelaskan bagaimana seorang kanak!kanak berimaginasi dan bertindak untuk  mengimplementasikan objek dan peristi"a yang berlaku disekitar mereka. -agaimana seorang kanak! kanak mempelajari %iri dan fungsi objek yang ditunjukkan oleh guru dan memahami persamaan dan  perbe/aan objek tersebut. iaget juga per%aya perkembangan setiap indi$idu adalah bersifat tetap dan setiap daripada mereka dapat menyesuaikan diri dengan baik. Tahap ertama 3 eria Motor ( 0 4 + Tahun) Tahap ini merupakan tahap asas pembelajaran dan perkembangan kognitif yang berlaku adalah hanya melalui gerakan anggota badan dan kordinasi pan%aindera dengan persekitarannya. Setiap indi$idu akan mengenalpasti sesuatu objek dari segi %iri!%irinya mengelaskan %iri!%iri objek tersebut dari segi bentuk "arna %iri dan fungsi serta menyusun mengikut dimensi atau urutan. #ebolehan deria motor akan berkembang dari semasa ke semasa. Mereka akan belajar tentang dirinya dengan melihat menyentuh mendengar dan kemudian menirunya. #ebolehan meniru tingkah laku ini dinamakan pembelajaran melalui pemerhatian. Terdapat enam sub tahap bagi melihat perkembangan tertentu pada umur yang tertentu. a) ari lahir hingga satu bulan (refleks) -ayi hanya mampu melakukan gerakan pantulan. 5erakan pantulan di"ujudkan melalui tingkah laku pendengaran penyusunan gerakan tangan iaitu genggaman  penyesuaian pandangan pergerakan mata dan sebagainya.  b) Sebulan hingga empat bulan (reaksi asas sekular) Merupakan peringkat pertama pen%apaian untuk penyesuaian dan berlakunya reaksi asas sekular. -ayi mula mengetahui tentang bahagian badan yang tertentu s eperti tangan kaki dan sebagainya. ergerakan sensori motor mula diselaraskan dengan sistem pandangan dan gerakan tangan. 6ontohnya bila mendengar s esuatu bunyi bayi akan menggerakkan kepala dan matanya ke arah pun%a bunyi tersebut. %) *mpat hingga lapan bulan (reaksi sekular kedua) i tahap ini bayi bersedia untuk membuat pandangan dan pemerhatian yang lebih. #ebanyakan tingkahlaku bayi dihasilkan daripada sesuatu proses pembelajaran. -ayi dapat belajar tingkah laku baru seperti mengambil sesuatu barang lalu menggerakkannya. -ayi juga sudah mampu membuat tanggapan tentang objek yang dipegangnya. 6ontohnya bayi sengaja memasukkan barang mainan ke dalam mulut  bertujuan mengetahui atau mengenali barang tersebut.

d) 'apan hingga dua belas bulan (reaksi kordinasi) Merupakan masa pengukuhan di mana keadaan yang "ujud sebelumnya akan disesuaikan antara satu sama lain. ada tahap ini perkembangan mental bayi berada di tahap perkembangan daya kognitif dan kebolehan mental asas pada bayi. -ayi

mengetahui sebab akibat sesuatu keadaan berlaku. 6ontohnya apabila menggon%angkan sesuatu alat mainan ia akan mengeluarkan bunyi.

e) ua belas bulan hingga lapan belas bulan (reaksi sekular ketiga) ada peringkat ini penemuan baru melalui pengalaman yang dilalui oleh bayi berlaku se%ara aktif. ada tahap ini bayi menunjukkan kemajuan yang pesat berhubung  pemahaman sesuatu konsep dan mempunyai konsep yang kukuh berkaitan sesuatu objek. -ayi juga mengalami proses %uba jaya tetapi dalam konteks mudah. 6ontohnya kanak!kanak akan men%uba pelbagai bunyi dan tingkah laku bagi menarik perhatian orang lain seperti merengek atau keta"a. f) 'apan belas bulan hingga dua tahun (penggambaran pemikiran a"al) -erlakunya kombinasi mental di mana kanak!kanak mula mempunyai keupa yaan untuk memahami akti$iti permainan dan fungsi simbolik. ada ketika ini kanak! kanak dapat mengatasi masalah kaedah %uba jaya dan dapat membe/akan tingkah laku peniruan yang diperhatikan. #anak!kanak juga mengetahui peranan jantina dan fungsi setiap indi$idu dalam keluarga seperti jika inginkan air perlu minta daripada ibu kerana menyediakan minuman merupakan tugas ibu. Tahap #edua 3 ra 7perasi (+ 4  Tahun) Tahap pra operasi merupakan perkembangan yang paling penting dan memperlihatkan  pembelajaran bahasa setiap indi$idu berlaku dengan pesat dimana dapat menamakan benda!benda yang berada disekelilingnya serta mengenalpasti bentuk!bentuk per"akilan simbolik yang lain dan menyelesaikan masalah!masalah yang mudah. 6ontohnya menggunakan pisang sebagai telefon dan  berlakon seolah!olah sedang ber%akap dengan orang lain. Setiap indi$idu lebih bersifat egosentrik iaitu melihat dunia sekeliling mereka dari perspektif mereka sahaja. iaget juga berpendapat baha"a proses perkembangan yang berlaku berasaskan pada tiga fenomena mental yang penting iaitu pengamatan ingatan dan bayangan. engamatan merupakan proses di mana kanak!kanak memberikan sepenuh perhatian terhadap sesuatu yang dilihat. ngatan pula merupakan satu proses pembinaan pengumpulan dan pengambilan kembali memori mengenai peristi"a lalu. Manakala bayangan merupakan proses yang menyebabkan sensasi yang statik selalunya pandangan dan pendengaran yang dikumpulkan di bahagian mental. -agi tahap ini iaget telah membahagikan kepada dua sub tahap iaitu ta hap ra!konseptual bermula + hingga 8 tahun dan tahap ra!operasi dari 8 hingga  tahun. a) Tahap ra!#onseptual #anak!kanak masih tidak dapat membe/akan dan memahami dua atau lebih dimensi pada masa yang sama. Hal ini kerana mereka belum dapat menyusun penerangan yang ada dalam pemikiran. #e%erdasan di tahap ini selalunya dihuraikan sebagai kaku tegang ketidaksanggupan membuat kesimpulan dan tidak menumpukan perhatian terhadap hubungan di antara peristi"a yang berbe/a. #anak!kanak tidak tahu baha"a jumlah

isipadu atau panjang sesuatu objek tidak akan berubah apabila bentuk dan susunannya  berubah. Tahap #etiga 3 7perasi #onkrit #eupayaan membentuk pemikiran logik tetapi masih lagi terhad merupakan perkembangan  positif bagi setiap indi$idu pada tahap ini. Selain itu mereka juga berupaya memahami konsep dan hipotesis dalam konteks yang mudah. embelajaran yang berlaku perlu dalam konsep realiti yang  boleh dilihat dan disentuh. 6ontohnya seorang pelajar yang ingin menguasai kemahiran membuat  barangan kraftangan perlu mengetahui konsep kegunaan setiap alatan tangan yang telah disediakan. Seterusnya pelajar perlu memastikan konsep pengunaan dan penukangan yang betul bagi setiap alatan. ntuk memulakan pelajaran ini guru boleh menyediakan bahan $ideo atau membuat  penerangan dan menunjukkan %ara bagi memastikan setiap pelajar tahu se%ara keseluruhan mengenai alatan tangan. Semasa pelajar membuat amali guru perlu memantau agar amali berjalan dengan baik dan lan%ar. Tahap #eempat 3 7perasi :ormal ada tahap ini setiap indi$idu mula berfikiran abstrak dan berupaya menyelesaikan masalah yang konkrit dan abstrak. Mereka akan berinteraksi dengan bahan dan alam semulajadi serta memupuk sikap ingin tahu dan ingin meneroka tentang sesuatu. Mereka akan mula memerhati membanding dan membe/a mengukur meramal dan membuat kesimpulan. Mereka akan membuat  pemerhatian dan melihat sendiri hasil pengujian yang dibuat dan membuat kesimpulan hasil  pemerhatian tersebut. Selain itu kemahiran menyelesaikan masalah merupakan aspek terakhir dalam  pembelajaran kognitif. #ualiti penyelesaian bergantung kepada kebolehan dalam membuat keputusan samada berasaskan naluri atau hasil yang didapati. Melalui ini pelajar akan dilatih membuat keputusan dan menilai keputusan tersebut. enyelesaian masalah terdiri daripada enam elemen iaitu mengenalpasti pun%a menjana alternatif idea men yusun idea!idea memilih alternatif yang ada melaksanakan idea dan menilai pelaksanaan tersebut. Manakala bagi peran%angan juga melibatkan enam elemen iaitu mengenalpasti keperluan menjana alternatif idea menyusun keutamaan alternatif idea tersebut memilih alternatif idea yang terbaik melaksanakan alternatif idea dan menilai keberkesanan perlaksanaan. #esimpulannya proses kognitif se%ara keseluruhan boleh me mpengaruhi pembelajaran indi$idu terbabit. elajar merupakan teraju utama dalam memastikan proses pembelajaran berjalan dalam keadaan aktif dan dibantu oleh guru s ebagai pembimbing a%ara. embelajaran se%ara umumnya melibatkan proses hubungan mental yang tidak dapat diukur dan dilihat. engetahuan yang di perolehi semasa pembelajaran di susun se%ara sistematik dalam otak manusia. roses pembelajaran juga melibatkan integrasi maklumat yang sedia ada bersama dengan maklumat yang baru dipelajari. engan maklumat yang ada ini pelajar akan dapat melakukan amali dengan berteraskan teori yang diajar sebelumnya. 6ontohnya kebolehan untuk mengukur kefahaman fungsional operasi matematik konsep asas geometri dan kebolehan menggunakan prinsip matematik dalam menyelesaikan masalah. #ebolehan kognitif ini juga berkaitan dengan ke mahiran menganggar nisbah kira!kira pen%apaian matematik penaakulan matematik penyelesaian masalah penambahan penolakan pengiraan  penyusunan nombor algebra dan algoritma. Sekaligus meningkatkan kebolehan pelajar dalam menganggarkan hubungan antara nombor dan ke%ekapan mengendalikan konsep nombor. Selain itu kebolehan kognitif juga meliputi pelbagai akti$iti seperti memba%a peta melakukan susunsuai

gambar mengesan rajah mudah dalam rajah kompleks dan memutar objek tiga dimensi se%ara mental. #ebolehan kognitif ini juga merujuk kebolehan ses eorang mengesan sesuatu objek dalam ruangan menyusun semula objek se%ara mental mengenal pasti bentuk dan sebagainya.

RUJUKAN

-ab  ; ntrodu%tion to 6ogniti$e 1 Aanuari +010 dari http3BB""".s%ribd.%omBdo%B1+99,BTeori!embelajaran!#ognitif!dan!Maslo" Siri endidikan 5uru. -ab 8 erkembangan #ognitif dan emprosesan nformasi. Ms ,!.  Teori embelajaran #ognitif. i%apai pada >1 Aanuari +010 darihttp3BBrujuknota.blogspot.%omB+009B09Bteori!pembelajaran!kognitif.html Teori erkembangan Aean iaget. i%apai pada >1 Aanuari +010 darihttp3BBrujuknota.blogspot.%omB+009B09Bteori!perkembangan!jean!piaget.html

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF