Stone Cold

August 10, 2017 | Author: MarneyCain | Category: Copyright, Intellectual Works, Information Economics, Media Freedom, Government Information
Share Embed Donate


Short Description

Download Stone Cold...

Description

From: “Demi Lovato - Confident”

Stone Cold by DEMI LOVATO, LALEH POURKARIM and GUSTAF THORN

Published Under License From

Kobalt Music Publishing America, Inc.

© 2015 Ddlovato Music, MXM Music AB and Copyright Control Universal Music Corporation and Kobalt Music Publishing America All Rights Reserved

Authorized for use by Melanie Cain

NOTICE: Purchasers of this musical file are entitled to use it for their personal enjoyment and musical fulfillment. However, any duplication, adaptation, arranging and/or transmission of this copyrighted music requires the written consent of the copyright owner(s) and of Musicnotes. Unauthorized uses are infringements of the copyright laws of the United States and other countries and may subject the user to civil and/or criminal penalties.

Ǻ

Musicnotes

STONE COLD Words and Music by DEMI LOVATO, LALEH POURKARIM and GUSTAF THORN

Moderately fast

b G b bb 34

}{

b G b bb 34

Î

ú

Ï

b G b bb ÏÏ Ï F bb b b Ï

F bb b b ú.

Musicnotes

ú

Î

ú

Fm

Ï Ï Ï

You

úúú ... p

úúú ...

úú ... ú

úúú ...

úú ... ú

úú ... ú

ú.

ú.

ú.

ú.

ú.

Db

Ï

dy - ing

Ï

on

the

ÏÏ Ï

ÏÏ Ï

ÏÏ Ï

ÏÏ Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

if

Ï

Ï

ú

ú

me

Db

Î

stand - ing

Î

ú

cold,

stone

cold.

ÏÏ Ï mf

úúú ... mp

úúú ...

úú ... ú

úúú ...

ú.

ú.

ú.

Ï Ï Ï

don’t cry

ú.

Eb

Ï Ï Ï I

won’t feel

úú ... ú

ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï

ú.

Ï Ï Ï

Ï Ï Ï

an - y - more

ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï

rall.

Ï Ï Ï

© 2015 Ddlovato Music / MXM Music AB / Copyright Control Universal Music Corporation and Kobalt Music Publishing America All Rights Reserved

Î

ú

Stone

Ï

but

Ab

floor.

Fm

I

Î

Fm

see

Ï Ï Ï

cold.

b G b bb Ï Ï Ï b G b bb úú .. ú.

Î

Db

stone

Ï

May - be

Î

Ab

cold,

Db

Ǻ

ú

Db

Stone

Eb

I’m

}{

Fm

F bb b 3 b 4 ú.

b G b bb

}{

Db

q = 144

Db

Fm

Stone

cold,

úú ... ú a tempo mf ú.

úúú ...

Ï Ï ú

ú.

ú.

Authorized for use by: Melanie Cain

2

Db

bbb ú . b G ba

}{

b G b bb úú .. ú. F bb b b ú.

%

Ab

b G b bb ú

Ab

Db

by.

God knows

Ï Ï Î

-

ú. Ï

Î

you.

}{

Ï Ï Ï

úúú ...

Ï

b G b bb úú .. ú. f F bb b b ú. ú.

}{

b G b bb úÏ . Ï F bb b ú . b ú.

D bm

b Ï Ï Ï G b bb Ï me

}{

Ǻ

and

my

b G b bb úú .. b úÏ . Ï Ï F bb b ú . b . ú

Musicnotes

to

feel

ú.

ú.

Ï Ï Ï

Ï Ï Ï

A b7

I

ú

am,

ú. ú.

e

-

ven

ú. búú ..ú ú. ú.

Ab

Ï Ï Ï ÏÈj Ï ú I’ll take the

ÏÏÏÏ ú

úúú ...

we’ll make

Ï

úú ... ú Ï

Ï

it

D bm/F b

Ï Ï Ï I

Ï

úÏ . Ï ú. ú.

ú ú

ÏÏ

Cm7( b5)

Ï Ï Ï Give me

Î

ÏÏ

j ÏÈ ú

the

truth,

Î

ú. b úúú ... ú. ú.

Ï Ï

·

Ï Ï bÏ Ï Î through.

búÏ . Ï Ï

Db

if

úúú ...

ú. ú.

Ï Ï Ï

heart

Î

pain.

ú. ú.

3

ú

Ï Ï Ï

Ï

Î

búÏ . Ï Ï búÏ . Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

úú ... úú

for

ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï

Î

D b/F

hap - py

ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï

ú. ú.

un - der - stand,

ÏÏ ÏÏ

tried

ú. b úúú ...

b G b bb Ï Ï Ï Ï Ï ú can’t

I

Ï Ï Ï

ú.

úú ... ú

úúú ... ú. ú.

Ï Ï Ï

úú ... ú

Ï Ï

Know that

Eb

FmÏÏ ÏÏ bÏ Ï

búÏ . Ï Ï Ï Ï Ï bú

Ï

Authorized for use by: Melanie Cain

Ab

A b7/G b

B bm

b Ï ú G b bb Ï Ï Ï Ï Ï If

}{

hap - py is

b G b bb úú ú F bb b b ú ú

bÏ bÏ

b G b bb ú .

{}

To Coda

·

úúú ... mp

Ï Ï Ï Ï

Eb

b G b bb ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï F bb b ú . b Ï Ï Ï b G b bb Ï Ï Ï danc - ing

Ǻ

with

b G b bb úú .. Ï ÏÏ ÏÏ ' ' F bb b b ú.

Musicnotes

·

ú. ú.

ú. ú. Db

·

Fm

« j Ï ú

ú.

úúú ...

úú ... ú

úú ... ú

ú.

ú.

ú.

ú.

ú.

Ï Ï Ï Ï Ï Ï

·

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Db

Fm

Î

ú

Stone

ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï her,

while

úú .. Ï ÏÏ ÏÏ ' ' ú.

Î

ú

cold,

úú .. Ï ÏÏ ÏÏ ' '

ú.

Fm

Ï Ï Ï Ï Ï Ï

Eb

Db

Ï Ï Ï

at

ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï

ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï

Ï Ï Ï

Ï Ï Ï

star - ing

Î

ú

stone

ú. ú

Ab

ú

Ï

You’re

úúÏ .. Ï Ï Ï Ï ' ' ú. Fm

Î

my phone. Stone

ú

Î

cold,

úú .. Ï ÏÏ ÏÏ mf ' ' ú.

Ï Ï Ï Ï Ï Ï

cold.

úú .. Ï ÏÏ ÏÏ ' ' Db

Ï Ï Ï

I’m

Ï Ï Ï Ï Ï Ï

úú .. Ï ÏÏ ÏÏ ' ' ú.

ú.

for you.

úúú .. .

úú ... ú

Î

j ÏÈ ú

Db

{}

Ab

búú .. b úú .. ú. ú.

úúú ...

mm.

}{

Þ Db

úúú ... ú.

hap - py

Hmm,

F bb b Ï Ï b ú. b G b bb

Fm

I’m

ú. ú.

3

E bsus4

j Ï Î « Ï Ï Ï Ï Ï

Ï Ï Ï ú.

úúú ... ú.

ú. ú.

D bm

her,

úúú ... ú.

Ï b ÏÏ

Db

b G b bb

Ï Ï ú

Fm7

úú .. Ï ÏÏ ÏÏ ' ' ú.

Authorized for use by: Melanie Cain

4

Db

b G b bb ú

Î

stone

}{

b G b bb úú .. Ï ÏÏ ÏÏ ' ' F bb b b ú.

ú

ú

Ï

cold,

ba

-

Þ Coda

Db

Don’t

}{

Ǻ

b G b bb ÏÏ Ï mf F bb b Ï b Ï

Musicnotes

I

úú .. Ï ÏÏ ÏÏ ' ' ú.

ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï

ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï

úú ... ú

Ï Ï Ï

Ï Ï Ï

ú.

God knows I

tried to

Ï Ï Ï Ï ÏÏÏÏ Ï Ï Î

Ï Ï Ï Ï Ï Ï

feel

hap - py

for

ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï

ú.

ú.

Ï Ï Ï

Ï Ï Ï

be

D bm

Db

ú

Fm

ú

Î

Î

Db

Ab

Î Î Ï

Î

ú

stone

cold,

stone...

úú ... ú

úú ... ú

úú ... ú

ú.

ú.

ú.

ú.

ú.

ú

Ï Ï Ï

Ï Ï Ï Ï

I

úúú ...

Eb

Î

here’s my good - bye.

ÏÏ ÏÏ ÏÏ bÏÏ ÏÏ ÏÏ bÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï cresc. poco a poco

Ï Ï Ï

ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï

Ï Ï Ï

but

D.S. % al Coda

Eb

úú ... ú

Ab

mean this

shade of gold. Stone

úú ... ú

ú.

could

ú.

ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï

by.

Ï Ï Ï

Ï Ï Ï

Ï Ï Ï

úú .. Ï ÏÏ ÏÏ ' ' ú. Fm

wan - na

Db

now she’s your

Db

Ï Ï Ï

Eb

am - ber, but

Ab

úúú ...

b Ï G b bb Ï Ï

Ï Ï Ï

was your

ú.

ú.

Db

wish

I

úúú ...

b G b bb Î Î Ï

}{

Fm

Ï Ï Ï

Ï Ï Î

úú ... ú

b G b bb úú .. ú. F bb b b ú.

Î

úúÏ .. Ï Ï Ï Ï ' ' ú.

Db

b G b bb ú . úú .. F bb b b ú.

Db

cold.

Fm

b G b bb ú .

}{

Ab

Ï Ï Ï Ï Ï Ï

Ï Ï Ï Ï

ÏÏ Ï Ï Ï

ÏÏ Ï Ï Ï

ÏÏ Ï Ï Ï

ÏÏ Ï Ï Ï

ÏÏ Ï Ï Ï

ÏÏ Ï Ï Ï

ÏÏ Ï Ï Ï

Authorized for use by: Melanie Cain

Ab

b Ï G b bb Î Ï

Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Î

N.C.

}{

b G b bb

Oh!

I’m

F bb b b Db

hap - py

·

·

·

·

b G b bb Ï Ï Ï Ï Ï Î

úúú ... f ú. ú.

b G b bb úÏ . Ï F bb b ú . b ú.

úÏ . Ï ú. ú.

A b7/G b

b Ï ú G b bb Ï Ï Ï Ï Ï

Fm7

If

B bm

bbb ú b G Î

}{

Ǻ

Musicnotes

úúú ... ú.

Ï b ÏÏ bÏ bÏ

ú.

D bm

ú.

ú. ú.

un

búÏ . Ï

ú

her,

úúú ... ú. Ï

Î Î

her,

-

der - stand

búÏ . Ï

ÏÏ

ÏÏ ÏÏ

ú. ú.

A b7/G b

If

ú ú

·

·

·

·

·

·

for

Ï Ï

úúú ... ú.

Ï b ÏÏ Db

Î Î Ï Ï Ï Ï Ï ú. hap - py

Fm7

hap - py is

úúú

ú. ú.

I’m

úúú ... búú Î ú . b úú ú. ú Î ú. ú

3 j Ï Ï bÏ bÏ Ï Ï Î

Ï Ï ú Ï Ï Ï Ï

Î

if

Ï

ú. ú.

Ab

úúú ... ú.

ú. ú. N.C.

ÏÏ

ú. ú.

Ï Ï ú.

hap - py is

b G b bb úú ú F bb b b ú ú

b G b bb úú .. úú .. F bb b ú . b ú.

Ï Ï Ï. Ï Ï J

B bm

ú. b úúú ..

ú. ú.

D bm

ÏÏ

e - ven

ú. b úúú ...

ú. ú.

ÏÏ

Ï Ï Ï Ï Ï

am,

úúú ...

3

ÏÏ ÏÏ

Ï Ï Ï Ï Î

Know that I

Can’t

Ab

}{

ú

you.

« Ï Ï ÏÏÏÏ Ï J

3

I

}{

for

5

A b7

bÏ bÏ

Fm

·

ú. ú.

Db

·

you.

úú ... ú p ú.

úúú ... ú.

úú ... ú ú.

Ab

·;

; úúú ... ; úú ..

Authorized for use by: Melanie Cain

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF