Smena 8m - instrukcja obsługi po polsku

September 29, 2017 | Author: Asia Labijak | Category: Shutter (Photography), Camera Lens, Imaging, Photography Equipment, Optics
Share Embed Donate


Short Description

Download Smena 8m - instrukcja obsługi po polsku...

Description

A P A R A T

F O T O G R A F I C Z N Y

OPISANIE TECHNICZNE I INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Jeżeli chcecie nabyd niedrogi nowoczesny małoobrazkowy aparat fotograficzny, to tym wymaganiom całkowicie odpowiada Smena 8M. Obiektyw pokryty warstwą przeciwodblaskową, celownik, w którym można widzied fotografowany obiekt o naturalnej wielkości, obecnośd skali symboli odległości, centralna migawka z równomiernym szeregiem ekspozycji i synchronizatorem do lampy błyskowej pozwalają dokonywad rozmaitych zdjęd i otrzymywad czarno-białe i kolorowe negatywy o wysokiej jakości. Obecnośd skali symboli pogody i światłoczułości filmu pomaga ustalad czas ekspozycji i pozwala wykonywad zdjęcia poza pomieszczeniem każdemu fotoamatorowi, nieposiadającemu nawet elementarnych zasobów wiedzy w zakresie fotografii. Mechanizm wstecznego przewijania filmu pozwala korzystad z jednej kasety. Konstrukcja aparatu fotograficznego umożliwia także pracę z dwiema kasetami. Prostota, niezawodnośd w pracy i nowoczesny kształt zewnętrzny uzupełniają wysokie jakości aparatu fotograficznego. Dzięki temu aparat fotograficzny Smena 8M jest polecany zarówno początkującym jak i doświadczonym fotoamatorom.

ZASADNICZE

DANE

Szerokośd filmu 35 mm Format kadru 24 x 36 mm Pojemnośd kasety 165 cm Obiektyw - powleczony warstwą przeciwodblaskową, anastygmat trójsoczewkowy: odległośd ogniskowa 4 cm otwór względny (siła światła) 1:4 Czasy eksploatacji migawki 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15 s i B Skala odległości 1; 1,2; 1,5; 2; 2,5; 3; 4,8 m i ∞ Skala diafragm 4; 5,6; 8; 11; 16 Skala światłoczułości filmu: GOST - ASA 16, 32, 65, 130, 250 DIN 13, 16, 19, 22,25 Średnica gwintu pod oprawę filtru świetlnego Cn M 35,5 x 0,5

1

ZASADNICZE

CZĘŚCI APA RATU FOTOGRAFICZNEGO I ICH PRZEZNACZENIE

1 – Korpus aparatu fotograficznego; 2 – Dźwignia naciągu migawki; 3 – Skala symboli pogody; 4 – Spust migawki; 5 – Skobel do przyłączania urządzeo dodatkowych; 6 – Gałka zwrotnego przewijania filmu; 7 – Celownik; 8 – Pierścieo do ustawiania symboli pogody (czasu ekspozycji); 9 – Pierścieo z indeksem i skala głębi ostrości; 10 – Skala symboli odległości; 11 – Synchronizator; 12 – Skala diafragm; 13 – Skala światłoczułości filmu; 14 – Pierścieo do ustawiania diafragmy i światłoczułości filmu; 15 – Obiektyw; 16 – Pierścieo ze skalą odległości;

2

17 – Skala czasu ekspozycji (naświetlania); 18 – Gniazdo statywne;

19 – Okno celownika; 20 – Podziałka licznika zdjęd; 21 – Gałka przewijania filmu; 22 – Szpula odbiorcza; 23 – Pokrywa tylna; 24 – Płytka dociskowa; 25 – Przycisk zamka;

3

Diafragma obiektywu służy do regulacji (nastawienia) średnicy otworu względnego (siły światła). Diafragmowanie wykonuje się przy pomocy obrotu pierścienia diafragmy. Obiektyw diafragmuje się, gdy trzeba zwiększyd głębię ostrości, lub gdy przy wybranym czasie ekspozycji oświetlenie fotografowanego obiektu jest zbyt wielkie. Stopnie skal ekspozycji i diafragm obliczone są w ten sposób, że zwiększenie lub zmniejszenie czasu ekspozycji lub diafragmy o jedna działkę odpowiednio zwiększa lub zmniejsza o dwa razy ilośd światła padającego na film. Na przykład, jeżeli przy diafragmie 1: 5,6 czas ekspozycji stanowi 1/60 s. to w razie ustawienia diafragmy 1 : 8, czas ekspozycji (przy jednakowych pozostałych warunkach zdjęcia) powinien byd 1/30 s. Na skalach czasu ekspozycji i diafragm wskazane są tylko mianowniki ułamków: „250” zamiast 1/250; „8” zamiast 1/8 itd. Skala głębi ostrości umieszczona jest symetrycznie po obu stronach indeksu skali odległości i służy do orientalnego określenia głębi ostrości, tzn. zakresu odległości, w granicach którego obrazy fotografowanych obiektów muszą wypadad na negatywach ostrymi. Naprzeciw równowartościowych działek skali głębi ostrości, po obu stronach indeksu, można odczytad na skali odległości bliska i daleka granicę głębi ostrości. Na przykład, jeżeli skala odległości ustawiona jest na 2 m, to przy diafragmie 1: 5,6 naprzeciw działki „5,6” znajdujemy dwie wartości: 3 i 1,5 m. W razie zmniejszeni diafragmy, bliska granica głębi ostrości przybliża się od aparatu fotograficznego, daleka granica oddala się od niego: przy diafragmie 1 : 11 obraz będzie ostry już w granicach od 1,2 do 8m. Dla odległości 1 i 1,2 m granica głębi ostrości w stronę zmniejszenia określa się tylko do indeksu „1 m”. Na przykład, przy ustawieniu skali odległości na 1,2 m i diafragmie 1 : 16 – największa odległośd według skali głębi ostrości będzie wynosid 2,5 m ,a najmniejsza – 1 m. Dla odległości 2,5; 3; 4 i 8 m granica głębi ostrości w stronę zwiększenia określa się do indeksu „∞”. Na przykład, przy odległości 3 m i diafragmie 1 : 11 głębia ostrości na skali będzie wynosid od 1,5 m do „∞”. Skala symboli odległości umieszczona jest na tubusie obiektywu razem z metrową skalą; każdy symbol odpowiada określonej odległości. Symbol położeniu kadru.

odpowiada odległości 1 m i ustawia się go przy zdjęciu portretu o pionowym

Symbol położeniu kadru.

odpowiada odległości 1,4 m i ustawia się go przy zdjęciu portretu o poziomym

Symbol

odpowiada odległości 4 m i ustawia się go przy zdjęciu niewielkiej grupy osób.

Symbol odpowiada odległości 8 m i ustawia się go przy zdjęciach krajobrazów i obiektów architektonicznych z widokiem z przodu.

4

Skala symboli pogody przeznaczona jest do określenia i nastawienia czasu ekspozycji. Tryb pracy aparatu fotograficznego, obliczona do określenia i ustalenia ekspozycji zgodnie z symbolami pogody i światłoczułości filmu, przedstawiona jest w tablicy: Światłoczułośd filmu GOST - ASA 16 32 65 100 250

Symbole pogody i odpowiednie czasy ekspozycji (s) Chmury Słooce Chmury Mglisto burzowego typu zamglone

Słooce jasne

DIN 13 16 19 22 25

1/15 4 5,6 8 11 16

1/30 4 5,6 8 11 16

1/60 4 5,6 8 11 16

1/125 4 5,6 8 11 16

1/250 4 5,6 8 11 16

Przy nastawieniu światłoczułości załadowanego filmu według skali umieszczonej na przedniej części obiektywu, jednocześnie ustawia się określona diafragma, która wskazana jest w tablicy. Na przykład, światłoczułośd 65 GOST, ASA (19 DIN) odpowiada diafragma 1: 8. Nastawienie czasów ekspozycji wykonuje się według symboli odpowiadających stanowi pogody w chwili zdjęcia. Jeżeli na niebie jest słooce, nie ma chmur, należy nastawid symbol „Słooce”, co będzie odpowiadad czasowi ekspozycji 1/250 s. Przy wyborze symbolu pogody zezwala się na pewną niezgodnośd stanu nieba i symboli, pięd symboli nie może ogarnąd wszystkich możliwych stanów pogody (nieba). Pomimo tego, negatywy otrzymane po dokonaniu zdjęd według symboli pogody muszą byd zdatne do kopiowania na powiększalniku (przy odpowiednim doborze papieru fotograficznego). Należy pamiętad, że ze skali symboli pogody należy korzystad mniej więcej od godziny 8 do 17/18 – w okresie od kwietnia do sierpnia i od godziny 10 do 14/16 w okresie od września do marca. Przy zdjęciu w głębokim cieniu (w słoneczny dzieo) zaleca się przy ustawianiu symboli pogody – wprowadzad poprawkę: na przykład, zamiast symbolu „słooce” ustawid symbol „słooce zamglone”. Metoda nastawiania czasów ekspozycji według symboli pogody nie może gwarantowad skutecznego zdjęcia we wczesnych godzinach, jak również po zmroku lub w innych niesprzyjających warunkach świetlnych, szczególnie w ciemnym okresie roku; z tego powodu w takich wypadkach należy wykonad próbne zdjęcia lub skorzystad ze światłomierza. Kiedy fotoamator uzyska niezbędne doświadczenie, może on przejśd do zdjęd zgodnie ze skalami ekspozycji i diafragm, wnosząc więcej elementów twórczych w proces fotografowania. Centralna migawka automatycznie umożliwia czasy ekspozycji 1/250, 1/125, 1/60. 1/30 i 1/15 s. Przy ustawieniu skali ekspozycji na indeks „B” można otrzymad dowolne czasy ekspozycji, które reguluje się ręcznie. Migawkę naciąga sie przy pomocy obrotu dźwigni w dół do oporu. Wybrany czas ekspozycji ustawia się przy pomocy obrotu ustawczego pierścienia symboli pogody (ekspozycji) do uzgodnienia (wpasowania) indeksu z potrzebnym czasem ekspozycji. Na aparacie fotograficznym znajduje sie synchronizator, który przeznaczony jest do uzgodnienia momentu błysku lampy z momentem pełnego otwarcia migawki. Przy korzystaniu z impulsowej lampy błyskowej jednorazowego użycia należy migawkę ustawid na czas ekspozycji 1/15 s i „B”. Synchronizator zadziała automatycznie po wyzwoleniu migawki. Licznik zdjęd wskazuje liczbę wykonanych kadrów. Każda działka skali licznika odpowiada dwóm kadrom.

5

ŁADOWANIE

KASETY

W aparacie fotograficznym można używad kasety tak krajowej produkcji jak również importowanej. Kaseta składa się z korpusu, szpuli z zamkiem do mocowania filmu i pokrywek. Przed załadowaniem kasety należy zdjąd pokrywę i wyjąd szpulę, jak pokazane jest na rys.4 a. Ładowad kasetę należy w ciemności. Najpierw trzeba podciąd koniec filmu i odciągnąd sprężynę, zamocowad pod nią film tak, żeby warstwa emulsyjna była zwrócona w stronę osi szpuli, jak pokazane jest na rys. 4 b. Film zaleca się nawijad szczelnie, ale bez wysiłku, przytrzymując go za brzegi, nie dotykając emulsji. Następnie należy wstawid szpul e w korpus i zakryd pokrywą (rys. 4 c). Następne czynności można wykonywad przy świetle. Przy pracy z jedną kasetą w prawe gniazdo korpusu aparatu fotograficznego wstawia sie szpulę. W razie używania dwóch kaset przygotowuje sie je do załadowania w aparat fotograficzny jak pokazano na rys. 4 d.

6

ZAŁADOWANIE

APARATU FOTOGRAFICZNEGO

Przy pracy z jedną kasetą należy wstawid ją w lewe gniazdo korpusu aparatu tak, żeby widełki główki przewijania powrotnej połączyły się ze szpulą kasety. Dla ustawienia czasu ekspozycji i diafragmy według symboli pogody należy: ustawid wartośd światłoczułości filmu według skali umieszczonej na przedniej części obiektywu (obracając pierścieo do połączenia indeksu z odpowiednią wartością światłoczułości). W tym wypadku obiektyw będzie zdiafragmowany do odpowiedniej wartości, którą można odczytad na skali diafragm. Określid stan pogody (nieba) i, obracając ustawczy pierścieo pogody (czasów ekspozycji), ustawid indeks naprzeciw odpowiedniego symbolu pogody.

W celu ustawienia czasów ekspozycji i diafragm według skal należy: Ustawid wartośd czasu ekspozycji, obracając pierścieo ustawczy symboli pogody (czasów ekspozycji) do połączenia indeksu z wybranym czasem ekspozycji na skali umieszczonej na bocznej części korpusu migawki. Obracając pierścieo ustawczy diafragmy ustawid wartośd diafragmy i połączyd indeks z odpowiednią wartością na skali umieszczonej na przedniej części obiektywu. Przy dokonywaniu zdjęd na barwnym filmie, najwyższą jakośd zdjęcia otrzymuje się diafragmując obiektyw do 1 : 5,6 i więcej. Po ustawieniu diafragmy i czasu ekspozycji, nastawid obiektyw na ostrośd. W tym celu należy określid odległośd od fotografowanego obiektu i nastawid obiektyw według symboli („portret”, „krajobraz”) lub według skali odległości. Przy pomocy obserwacji przez celownik określid granice zdjęcia. Oko należy trzymad jak najbliżej celownika. Naciągnąd migawkę i dokonad zdjęcia, płynnie naciskając spust migawki. Obrotem gałki (główki) przewijania do oporu przewinąd film o jeden kadr. W celu rozładowania aparatu fotograficznego należy (przy pracy z jedna kasetą) przewinąd film z powrotem do kasety. W tym celu należy nacisnąd i przytrzymad spust migawki. Z lekka podnieśd gałkę powrotnego przewijania i obracad ją zgodnie ze wskazówką (strzałką) - przewinąd film. Zwrócid główkę powrotnego przewijania do wyjściowego położenia i zwolnid spust migawki. Jeżeli w przebiegu powrotnego przewijania filmu przypadkowo był zwolniony spust migawki i przy 7

powtórnym naciśnięciu przycisku utrudnione jest przewijanie filmu do kasety, zaleca się lekko pokręcid gałkę przewijania filmu. UWAGA:

Należy pamiętad, że zespół powrotnego przewijania może normalnie działad tylko przy wolnym biegu filmu w szczelinie kasety.

Wyjąc z futerału aparat fotograficzny, otworzyd tylną pokrywę, wyjąd kasetę i przykryd aparat fotograficzny. Przy pracy z dwiema kasetami – przewijanie filmu nie wykonuje się.

WSKAZÓWKI

OGÓLNE

Aparat fotograficzny wymaga ostrożnego obchodzenia się. Zabrudzone soczewki pogarszają ostrośd zdjęd, dlatego należy stale zwracad uwagę na czystośd soczewek. Obiektyw i celownik można przecierad tylko z zewnętrznej strony przy pomocy czystej batystowej lub płóciennej szmatki. Zabrania się rozbierania aparatu fotograficznego. UWAGA:

Nie dopuszcza się przecierania spirytusem, acetonem i czynnymi rozpuszczalnikami części aparatu fotograficznego wykonanych z mas plastycznych,.

Możliwe są niewielkie niezgodności między danym opisem i Waszym aparatem fotograficznym skutkiem technicznego rozwoju konstrukcji aparatu.

8

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF