sklep spożywczy-instrukcje

July 12, 2017 | Author: Patrick Stephens | Category: Refrigerator, Waste, Industries, Foods, Wellness
Share Embed Donate


Short Description

Download sklep spożywczy-instrukcje...

Description

pieczęć sklepu

DOKUMENTACJA SANITARNA WEDŁUG ZASAD DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ INSTRUKCJE • ZAPISY

SKLEP SPOŻYWCZY

Właściciel sklepu: ...................................................................................... Liczba zatrudnionych pracowników: ....

miejscowość : data

SPIS INSTRUKCJI 1. Instrukcja higieny osobistej pracowników 2. Instrukcja higieny na stanowisku pracy w sklepie spożywczym 3. Instrukcja higienicznego korzystania z WC dla pracowników 4. Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk 5. Instrukcja przyjęcia urzędowej kontroli osób wizytujących zakład 6. Instrukcja szkolenia personelu 7. Instrukcja zaopatrzenia zakładu w wodę 8. Instrukcja postępowania w przypadku wyników badania wody niezgodnych z wymaganiami 9. Instrukcja postępowania z towarami wycofanymi z obrotu 10.Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higieny w sklepie oraz w jego otoczeniu 11.Instrukcja rozmrażania, mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych i zamrażarek 12.Instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń i sprzętu drobnego 13. Instrukcja konserwacji maszyn i urządzeń 14. Instrukcja usuwania śmieci, odpadów i ścieków 15.Instrukcja mycia i dezynfekcji wózków i koszy 16.Instrukcja mycia i dezynfekcji sali sprzedaży 17. Instrukcja przyjęcia towaru do sklepu, magazynowania i ekspozycji 18. Instrukcja mycia i dezynfekcji magazynów środków spożywczych 19.Instrukcja utrzymania czystości rampy 20. Instrukcja mycia i dezynfekcji chłodni 21. Instrukcja mycia i dezynfekcji krajalnicy 22. Instrukcja zabezpieczenia sklepu przed szkodnikami 23.Rejestr pracowników zapoznanych z Instrukcjami Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej

Zestaw instrukcji do stosowania w sklepie spożywczym z potwierdzeniem przez pracowników na odwrotnej stronie zestawienia.

Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna GMP/GHP INSTRUKCJA HIGIENY OSOBISTEJ PRACOWNIKÓW 1. Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien: • pozostawić odzież, obuwie, biżuterię i rzeczy osobiste w szatni - odzież pracowników i fartuchy powinny być przechowywane osobno, • umyć ręce zgodnie z instrukcją umieszczoną przy umywalce w szatni dla pracowników (paznokcie mają być czyste i bez żadnego lakieru), • włożyć czysty fartuch . 2. Wszelkie niedyspozycje zdrowotne pracownik powinien zgłaszać przełożonemu. W przypadku choroby (biegunka, schorzenia skóry, gardła itp.) lub kontaktu z osobą chorą zakaźnie pracownik powinien zgłosić się do lekarza. W określonych przypadkach pracownik może przystąpić do pracy tylko za zgodą lekarza, stosując się ściśle do jego zaleceń (np. noszenie maseczki przy kaszlu, rękawic przy schorzeniach skóry itp.). 3. Podczas pracy pracownik zobowiązany jest przestrzegać właściwej higieny rąk- ręce należy myć i dezynfekować w miejscach do tego przeznaczonych, po każdym zabrudzeniu (instrukcja mycia i dezynfekcji rąk znajduje się przy każdej umywalce), w szczególności: • przed rozpoczęciem pracy, • po wyjściu z toalety, • po kontakcie z odpadkami, • po spożyciu posiłku, • po innych pracach nie związanych z produkcją Kontrolę skuteczności mycia i dezynfekcji rąk pracowników przewiduje się jeden raz na kwartał (próby sanitarne razem z kontrolą skuteczności mycia i dezynfekcji sprzętu produkcyjnego). 4. Należy przestrzegać instrukcji higienicznego korzystania z (instrukcja umieszczona jest w przedsionku WC - przy umywalce).

WC

dla

pracowników

5. Posiłki należy spożywać tylko w miejscu wyznaczonym. 6. Na stanowisku pracy obowiązuje zakaz palenia tytoniu. pieczęć zakładu

Zatwierdzi!

data: ......................................... podpis:

Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna GMP/GHP INSTRUKCJA HIGIENY NA STANOWISKU PRACY W SKLEPIE SPOŻYWCZYM 1. Przy podawaniu artykułów spożywczych nie opakowanych należy używać woreczków foliowych. 2. Artykułów spożywczych nie opakowanych nie należy kłaść bezpośrednio na ladę. 3. Materiały do pakowania żywności powinny być przechowywane w miejscach wyznaczonych, nie narażonych na zanieczyszczenie. 4. Do krojenia serów i twarogów należy używać wyłącznie sprzętu do tego przeznaczonego, czystego i zdezynfekowanego . Wszelkie uwagi o zniszczeniu sprzętu należy zgłaszać na bieżąco właścicielowi sklepu. 5. Wszelkie odpadki należy gromadzić w pojemniku za ladą i usuwać po zapełnieniu pojemnika do 2/3 objętości. 6. Na stanowisku pracy nie należy spożywać posiłków.

7.

Na terenie sklepu obowiązuje zakaz palenia tytoniu .

Zatwierdził pieczęć sklepu

data: ......................................... podpis:

Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna GMP/GHP INSTRUKCJA HIGIENICZNEGO KORZYSTANIA Z WC DLA PRACOWNIKÓW 1. Przed wejściem do pomieszczenia WC należy zdjąć fartuch ochronny i powiesić go na wieszaku. 2. Po wyjściu z WC umyć ręce. 3. Włożyć fartuch ochronny. 4. Pomieszczenia WC pozostawić po sobie czyste. 5. W przypadku braku środków czystości należy uzupełnić zasobniki na mydło oraz ręczniki papierowe. Instrukcja mycia rąk 1. Ręce opłukać pod bieżącą wodą. 2. Z naściennego dozownika pobrać mydło w płynie i myć ręce zgodnie z podaną techniką przez ok. 30 sekund. 3. Spłukać ręce ciepłą wodą. 4. Dokładnie osuszyć ręce papierowym ręcznikiem. 5. Zużyty ręcznik umieścić w pojemniku pod umywalką. Mycie rąk należy wykonywać zgodnie z techniką opracowaną przez prof. G. A. J. Ayliffea, zatwierdzoną przez Europejski Komitet Normalizacyjny - CEN.

Technika mycia rąk

1 Pocieranie

Pocieranie górnych części palców prawej dłoni o wewnętrzną część lewej dłoni z palcami złączonymi, a następnie odwrotnie

wewnętrznych części dłoni

Pocieranie wewnętrzną częścią prawej dłoni o grzbietową część lewej dłoni, a następnie w zmienionej kolejności wewnętrzną częścią lewej dłoni o grzbietową - prawej

Obrotowe pocieranie kciuka prawej dłoni o wewnętrzną część zaciśniętej na niej lewej dłoni, a następnie odwrotnie

Pocieranie wewnętrznych części dłoni z przeplecionymi palcami, aż do zagłębienia między palcami

Obrotowe pocieranie wewnętrznej części prawej dłoni złączonymi palcami lewej dłoni, a następnie odwrotnie

Uwaga: Nie należy dotykać rękoma pojemnika na zużyte ręczniki. Zatwierdził data: ................. podpis:.

pieczęć zakładu

Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna GMP/GHP INSTRUKCJA MYCIA I DEZYNFEKCJI RĄK Mycie rąk należy wykonywać zgodnie z techniką opracowaną przez prof. G. A. J. Ayliffea, zatwierdzoną przez Europejski Komitet Normalizacyjny - CEN.

1

Technika mycia rąk Pocieranie wewnętrznych części dłoni

Pocieranie wewnętrzną częścią prawej dłoni o grzbietową część lewej dłoni, a następnie w zmienionej kolejności wewnętrzną częścią lewej dłoni o grzbietową - prawej

3

Pocieranie wewnętrznych części dłoni z przeplecionymi palcami, aż do zagłębienia między palcami

Pocieranie górnych części palców prawej dłoni o wewnętrzną część lewej dłoni z palcami złączonymi, a następnie odwrotnie

5 Obrotowe pocieranie kciuka prawej dłoni o wewnętrzną część zaciśniętej na niej lewej dłoni, a następnie odwrotnie

Obrotowe pocieranie wewnętrznej części prawej dłoni złączonymi palcami lewej dłoni, a następnie odwrotnie

Mycie rąk 1. Ręce spłukać pod bieżącą wodą. 2. Z naściennego dozownika pobrać mydło w płynie i myć ręce zgodnie z podaną techniką przez ok. 30 sekund. 3. Spłukać ręce ciepłą wodą. 4. Dokładnie osuszyć ręce papierowym ręcznikiem. 5. Zużyty ręcznik umieścić w pojemniku pod umywalką.

Dezynfekcja rąk 1. Z naściennego dozownika pobrać odpowiednią ilość środka dezynfekującego (wpisać ile - zgodnie z zaleceniami producenta oraz jakiego środka - podać nazwę)

Wcierać środek dezynfekujący zgodnie z podaną wyżej techniką przez ok. 30 sekund, aż do wyschnięcia skóry -jeżeli producent nie zaleca spłukiwania środka dezynfekującego. Spłukać ciepłą wodą -jeżeli tak zaleca producent. Ręce dokładnie osuszyć papierowym ręcznikiem. Zużyty ręcznik umieścić w pojemniku pod umywalką. Uwaga: Nie należy dotykać rękoma pojemnika na zużyte ręczniki. Zatwierdzi! . podpis: data: ..........

pieczęć zakładu

Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna GMP/GHP INSTRUKCJA PRZYJĘCIA URZĘDOWEJ KONTROLI OSÓB WIZYTUJĄCYCH ZAKŁAD 1. Osoby wizytujące wprowadzić do pomieszczenia biurowego przez drzwi od strony zaplecza. 2. Zapewnić w pomieszczeniu wieszak na odzież wierzchnią. 3. Osoby wizytujące zaopatrzyć w fartuchy ochronne (fartuchy jednorazowe) 4. Osobom kontrolującym zakład z urzędu należy udostępnić odpowiednią dokumentację. 5. Czynności związane ze sporządzeniem protokołu i przeglądaniem dokumentacji powinny odbywać się w pomieszczeniu biurowym 6. Osobą odpowiedzialną za przyjęcie osób kontrolujących w przypadku nieobecności właściciela zakładu jest(imię i nazwisko pracownika, stanowisko)

Zatwierdzi! pieczęć zakładu

data: ......................................... podpis:

Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna GMP/GHP

INSTRUKCJA SZKOLENIA PERSONELU Zakres stosowania • Instrukcja obowiązuje w odniesieniu do pracowników na wszystkich stanowiskach pracy, na terenie zakładu .......................................................................................... Odpowiedzialność • Za nadzór nad aktualnością treści Instrukcji odpowiada kierownik. • Za przeszkolenie w zakresie znajomości Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) odpowiada szef produkcji, technolog, właściciel.

Tok postępowania • Przyjmując nowego pracownika do sklepu, należy przeprowadzić szkolenie z GHP iGMP. • Prowadzi się okresowe, comiesięczne szkolenia załogi z Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej: - wewnętrzne - zewnętrzne

Organizowanie szkoleń wewnętrznych • Osoba planująca szkolenie ustala zakres i szczegóły programu szkolenia i daje do zatwierdzenia właścicielowi. Ponadto ustala dokładny dzień rozpoczęcia szkolenia i informuje wszystkich uczestników szkolenia. • Osoba przeprowadzająca szkolenie przygotowuje listę obecności i każdy uczestnik szkolenia podpisuje się pod nią.. • W przypadku gdy ze szkolenia wystawiane są świadectwa lub inne dokumenty, osoba planująca szkolenie przekazuje świadectwa lub inne dokumenty ze szkoleń pracownikowi kadr do jego teczki akt osobowych (lub do karty szkoleń pracownika).

Organizowanie szkoleń zewnętrznych • Osoba planująca szkolenie ustala jednostkę szkoleniową. • Każda osoba po ukończeniu szkolenia zewnętrznego ma obowiązek dostarczyć pracownikowi kadr zaświadczenie lub świadectwo ze szkolenia. • Pracownik działu kadr wpisuje adnotację o odbyciu szkolenia do teczki akt osobowych osoby, która to szkolenie odbyła (lub do karty szkoleń pracownika). Na początku każdego roku kalendarzowego ustala się harmonogram szkoleń na cały rok.

Zatwierdził data: ......................................... podpis:

pieczęć zakładu

Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna GMP/GHP INSTRUKCJA ZAOPATRZENIA ZAKŁADU W WODĘ 1. Zakład powinien być zaopatrywany w wodę zdatną do picia. 2. Jeżeli w zakładzie możliwe jest korzystanie z wody przeznaczonej do celów technicznych, np. zmywanie placów obszaru otaczającego zakład, podlewanie trawników, mycie środków transportu itp., instalacja ta powinna być prawidłowo oddzielona od instalacji wody zdatnej do picia i oznakowana. 3. Podczas obróbki i przetwarzania żywności należy stosować wyłącznie wodę pitną. 4. Każde miejsce poboru wody z zakładzie powinno być oznaczone. 5. Jakość wody musi być systematycznie kontrolowana, a wszystkie wyniki badań dokumentowane i przechowywane. Woda badana jest przez stację sanitarno-epidemiologiczną i Państwową Inspekcję Sanitarną z tytułu nadzoru.

Zatwierdził pieczęć zakładu

data: .......................................... podpis:

Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna GMP/GHP INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYNIKÓW BADANIA WODY NIEZGODNYCH Z WYMAGANIAMI 1. Zakres Instrukcja określa działania korygujące niewłaściwą jakość wody pod względem bakteriologicznym oraz pod względem parametrów chemicznych. 2. Częstotliwość Każdorazowo po otrzymaniu wyników badania wody niezgodnych z wymaganiami. 3. Odpowiedzialność - Właściciel lub osoba upoważniona przez Właściciela zakładu odpowiedzialna jest za: a) podjęcie działań korygujących, b) wyznaczenie pracownika do wykonania działań korygujących, c) sprawdzenie wykonania działań korygujących. - Pracownik wyznaczony do wykonania działań korygujących odpowiada za postępowanie zgodne z niniejszą instrukcją. 4. Sposób postępowania - zgłosić wyniki badań do dostawcy wody. 5. Zapisy Zapisy z przeprowadzonych działań korygujących niewłaściwą jakość wody przechowywane są u Właściciela zakładu przez jeden rok kalendarzowy. Zatwierdził pieczęć zakładu

data: .......................................... podpis:

Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna GMP/GHP INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z TOWARAMI WYCOFANYMI Z OBROTU 1. Zakres stosowania Do wszystkich towarów wycofanych z obrotu. 2. Odpowiedzialność Pracownicy mający bezpośredni kontakt z towarami podczas ich przechowywania i wykładania do sprzedaży. 3. Częstotliwość Na bieżąco. 4. Opis postępowania - ocenić towar pod względem jakości zdrowotnej podczas przeglądów towarów w magazynie i przy wykładaniu do sprzedaży; - wycofać z magazynu i obrotu towary, których jakość zdrowotna została uznana za złą, i przenieść je do wyznaczonych miejsc; - zgłosić, że towar został wycofany z obrotu kierownikowi/właścicielowi lub upoważnionej osobie; - kierownik/właściciel lub upoważniona osoba decydują o ostatecznym rozstrzygnięciu o jakości zakwestionowanych towarów i ich przeznaczeniu.

Zatwierdził

data:

................................................... podpis:

pieczęć zakładu

Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna GMP/GHP

INSTRUKCJA UTRZYMANIA PORZĄDKU, CZYSTOŚCI I HIGIENY W SKLEPIE ORAZ W JEGO OTOCZENIU Wszelkie uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach w działaniu urządzeń chłodniczych zgłaszać natychmiast Właścicielowi/ ...................................................................

1. Pomieszczenia sklepu: - sala sprzedażowa, - magazyn, - szatnia, -jadalnia. -WC, - biuro.

(upoważnionej osobie)

Konserwacja urządzeń chłodniczych, zamrażarek oraz legalizacja termometrów elektronicznych w urządzeniach przewidziana jest jeden raz w roku-w miesiącu

jak również wszystkie urządzenia: - chłodziarki, - zamrażarki, - umywalki, - zlew, - sprzęt, - szafki, - półki, - pojemniki na odpadki,

• Kontrola skuteczności zabiegów mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych przewidziana jest jeden raz w rokuw miesiącu (wymazy z wnętrza lady chłodniczej). 3. Sprzęt do mycia i sprzątania, środki myjące i dezynfekujące (opakowania) należy utrzymywać w należytej czystości oraz przechowywać w miejscach do tego przeznaczonych (szafka w przedsionku WC/ ................................................................... (ew. inna lokalizacja szafki)

Wykaz środków do utrzymania czystości w sklepie: - proszek do szorowania.................................................. (nazwa)

należy utrzymywać w należytym porządku i czystości. Wykonywać zabiegi porządkowe mycia i dezynfekcji zgodnie z „Harmonogramem rozmrażania, mycia, dezynfekcji urządzeń chłodniczych i zamrażarek": - sprzątanie pomieszczeń - codziennie, po zakończeniu pracy (posadzki, powierzchnie półek, regały itp.), - mycie i dezynfekcja sprzętu podręcznego (noże, deski krajalnicze itp.) - na bieżąco, w zależności od potrzeb w lewej/prawej* komorze zlewozmywaka umieszczonego w ....................................................................................... (lokalizacja zlewozmywaka)

- rozmrażanie chłodziarek - jeden raz w tygodniu, mycie i dezynfekcja (naprzemiennie), zgodnie z instrukcją czynnościową umieszczoną przy ladzie chłodniczej nabiałowej, - rozmrażanie, mycie i dezynfekcja zamrażarek - jeden raz w miesiącu (naprzemiennie), zgodnie z instrukcją czynnościową przy ladzie chłodniczej nabiałowej. Uwaga: • Czynności mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych zapisywać w karcie „Harmonogram rozmrażania, mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych i zamrażarek".

-środki dezynfekujące............................................... (nazwa)

- środki myjące............................................................... (nazwa)

(nazwa)

4. Pojemniki na odpadki należy wykładać workami foliowymi. Nie należy przepełniać pojemników. Należy myć i dezynfekować pojemniki na odpadki na bieżąco, w miarę potrzeb. 5. Wynosić odpadki do pojemnika ogólnego na zewnątrz sklepu po dokładnym zamknięciu worka foliowego. Zawsze zamykać pojemnik ogólny. 6. Otoczenie sklepu utrzymywać w czystości na bieżąco. 7. Generalny remont pomieszczeń przewidywany jest co 2 lata-w miesiącu ................................................................ Zabiegi naprawcze należy przeprowadzać na bieżąco. * niepotrzebne skreślić

Zatwierdził . podpis: data: ..........

pieczęć sklepu

Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna GMP/GHP INSTRUKCJA ROZMRAŻANIA, MYCIA I DEZYNFEKCJI URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I ZAMRAŻAREK 1. Całość towaru z urządzenia (chłodziarki/zamrażarki) umieścić w działającej chłodziarce / zamrażarce nie podlegającej rozmrażaniu w danym dniu. 2. Wyłączyć rozmrażane urządzenie z prądu. 3. Po rozmrożeniu urządzenia usunąć nieczystości przy użyciu ciepłej wody i detergentu (nazwa)

4. Zdezynfekować powierzchnie wewnętrzne urządzenia środkiem (nazwa)

Zwrócić szczególną uwagę na miejsca trudno dostępne. Czynność wykonywać bardzo starannie i zgodnie z instrukcją użycia środka dezynfekującego. 5. Jeżeli środek dezynfekujący wymaga spłukania, zmyć wszystkie powierzchnie ciepłą wodą. 6. Pozostawić urządzenie do wyschnięcia. 7. W urządzeniach chłodniczych przeszklonych części zewnętrzne szyb umyć środkiem do mycia szyb (nazwa)

Uwaga: Nie używać środka rozpylanego do mycia szyb w wewnętrznej części lady chłodniczej. 8. Włączyć urządzenie do osiągnięcia temperatury wnętrza: - chłodziarka-ok.+2°C, - zamrażarka - ok. -18°C. 9. Otoczenie urządzenia sprzątnąć. 10. Umyć i zdezynfekować ręce według instrukcji umieszczonej przy umywalce. 11. Umieścić towar w urządzeniu. 12. Po upływie ok. 1 godziny sprawdzić prawidłowość temperatury wewnątrz urządzenia na wyświetlaczu elektronicznym. Temperatura powinna wynosić: chłodziarka-od 0°C do+2°C, - zamrażarka – min. -18°C. Zatwierdzi!

data: .................................. podpis:

pieczęć zakładu

Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna GMP/GHP INSTRUKCJA MYCIA I DEZYNFEKCJI URZĄDZEŃ I SPRZĘTU DROBNEGO 1. 2.

3.

4.

Zakres stosowania - dotyczy mycia i dezynfekcji urządzeń oraz sprzętu drobnego. Odpowiedzialność Roztwory myjące i mycie wykonuje wyznaczona przez właściciela osoba. Nadzór nad pracami oraz kontrolę czystości przeprowadza właściciel. Częstotliwość Mycie i dezynfekcję alkaliczną przeprowadza się codziennie po zakończeniu pracy oraz w razie potrzeby w trakcie pracy. Środki do mycia i dezynfekcji Nazwa LUDWIK

Przeznaczenie mycie

CHLORAMINA B

dezynfekcja

Stężenie % 1-2 2

Roztwory myjące przygotowujemy bezpośrednio przed użyciem. 5. Opis postępowania Po zakończeniu pracy lub w trakcie pracy w razie potrzeby: - rozmontować urządzenie, - usunąć pozostające resztki i spłukać dokładnie ciepłą wodą, - zanurzyć na 15 minut w roztworze myjącym o temp. 40-50°C, - umyć, - doszorować szczotką trudne do czyszczenia powierzchnie, - dokładnie spłukać środek myjący, - zanurzyć na 15 minut w roztworze chloraminy B, - dokładnie spłukać wodą, - pozostawić do wyschnięcia.

Zatwierdził pieczęć zakładu

data: ................................................ podpis:

Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna GMP/GHP

INSTRUKCJA KONSERWACJI MASZYN I URZĄDZEŃ 1. Zakres stosowania - konserwacja maszyn i urządzeń znajdujących się w zakładzie. 2. Odpowiedzialność Za konserwację maszyn i urządzeń oraz przeglądy i naprawy odpowiada zatrudniony konserwator, posiadający odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie. Może być również zawarta umowa z zakładem naprawczym tego typu urządzeń. Zgłoszenia napraw dokonuje kierownik lub właściciel. 3. Częstotliwość - zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w dokumentacji technicznoruchowej DTR, - konserwator raz w miesiącu przeprowadza bieżący przegląd maszyn i urządzeń. Stosowne zapisy dotyczące przeglądów i konserwacji są odnotowywane w zeszycie służącym jako dokument odzwierciedlający rodzaje przeprowadzonych prac. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pracy maszyny lub urządzenia należy zauważone usterki zgłaszać kierownikowi lub właścicielowi. Maszyny i urządzenia muszą być zawsze sprawne. 4. Środki do konserwacji maszyn - olej parafinowy. 5. Opis postępowania - zgodnie z zaleceniami producenta według instrukcji obsługi i konserwacji. Konserwacja musi być przeprowadzana w taki sposób, aby maszyny i urządzenia nie powodowały ujemnego wpływu na artykuły spożywcze.

Zatwierdził pieczęć zakładu

data: ..................................... ,., podpis:

Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna GMP/GHP INSTRUKCJA USUWANIA ŚMIECI, ODPADÓW I ŚCIEKÓW 1. Zakres obowiązywania Niniejsza instrukcja obowiązuje w zakresie nadzorowania śmieci, odpadów oraz ścieków i obejmuje: • wywóz śmieci i odpadów, • odprowadzenie ścieków. 2. Odpowiedzialność • Za realizację niniejszej instrukcji odpowiada ........................................................... • Za nadzór nad realizacją niniejszej instrukcji odpowiada........................................... 3. Opis postępowania • Wszystkie śmieci i odpady poprodukcyjne są segregowane na trzy rodzaje: śmieci do wykorzystania, śmieci do unieszkodliwienia w inny sposób niż składowanie i śmieci do składowania. • Wymienionym rodzajom śmieci i odpadów poprodukcyjnych przyporządkowane są oddzielne, podpisane pojemniki, ustawione w miejscach składowania, których umiejscowienie za znaczone jest na planie sytuacyjnym zakładu. • Pracownicy segregują śmieci do oznaczonych pojemników. Z działów administracji biurowej i pomieszczeń socjalnych posegregowane śmieci usuwane są przez ekipy lub osoby sprzątające, które wynoszą śmieci do miejsc składowania. • Wywozu posegregowanych i zabezpieczonych przed rozsypaniem śmieci i odpadów z działów produkcyjnych dokonują wyznaczeni pracownicy środkami transportu wewnętrznego. • Śmieci, które zawierają resztki żywności, muszą być zabezpieczone (np. w workach lub pojemnikach zamkniętych). • Wyznaczony pracownik dokonuje okresowych kontroli przestrzegania segregacji śmieci, sposobu ich zabezpieczenia przed rozsypaniem oraz oznakowania pojemników. • Jeżeli w trakcie kontroli zostaną stwierdzone jakiekolwiek usterki, osoba odpowiedzialna podejmuje działania korygujące i zapobiegawcze. • Wywozu śmieci z zakładu dokonuje firma, z którą zakład ma podpisaną umowę, zgodnie z harmonogramem wywozu śmieci z ustaloną częstotliwością. W przypadku częstszego wywozu niż przewiduje harmonogram, dokonanie wywozu śmieci odbywa się po dodatkowym zgłoszeniu. • Ścieki poprodukcyjne oraz sanitarne kierowane są do kolektora ścieków po wcześniejszym uzdatnieniu, neutralizacji, odtłuszczeniu itp. lub do oczyszczalni ścieków. 4. Dokumentacja • harmonogram wywozu śmieci i odpadów, • protokoły z kontroli śmieci i odpadów. Zatwierdził

data:................................... podpis

pieczęć zakładu

Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna GMP/GHP INSTRUKCJA MYCIA I DEZYNFEKCJI SALI SPRZEDAŻY 1. Zakres stosowania Mycie i dezynfekcja posadzek, okien, ścian, regałów i urządzeń. 2. Odpowiedzialność Roztwory myjąco-dezynfekujące sporządzają oraz mycia dokonują wyznaczeni przez kierownika/właściciela pracownicy; może być również firma sprzątająca. Nadzór i kontrolę przeprowadza kierownik/właściciel sklepu. 3. Częstotliwość - codziennie po zakończeniu pracy, a w razie potrzeby na bieżąco, - raz w miesiącu czyszczenie podłóg przez firmę sprzątającą z użyciem jej środków oraz specjalnych urządzeń służących do tego celu, - okresowo: nie rzadziej niż raz w miesiącu ściany i sufity. 4. Środki do mycia i dezynfekcji Stężenie % 1-2

Nazwa LUDWIK

Przeznaczenie mycie wyposażenia i sprzętu

Ocet 10%

dezynfekcja - regały i półki

CIF

mycie ścian

nierozcieńczony

WINDOW

mycie okien

nierozcieńczony

DOMESTOS

mycie podłóg

10

2

Roztwory myjące przygotowuje się bezpośrednio przed użyciem. 5. Opis postępowania Codziennie: - przed wykładaniem towaru półki myć płynem myjąco-dezynfekującym, a przy przetworach mączno-zbożowych po umyciu zdezynfekować octem, - podłogi myć środkiem myjąco-dezynfekującym, - zlewy na stoisku nabiałowym, mięsnym i warzywnym umyć i wydezynfekować. Okresowo: - raz na miesiąc ściany umyć płynem myjąco-dezynfekującym. Zatwierdził pieczęć sklepu

data: ......................................... podpis:

Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna GMP/GHP INSTRUKCJA PRZYJĘCIA TOWARU DO SKLEPU, MAGAZYNOWANIA I EKSPOZYCJI (wszystkie dostawy do sklepu przywożone są przez dostawców ich środkami transportu) 1. Przy każdej dostawie towaru pracownik wypełnia „Kartę przyjęcia towaru do sklepu", sprawdzając wszystkie wyszczególnione w niej parametry. 2. Po przyjęciu dostawy rozmieścić artykuły zgodnie z miejscem ich przeznaczenia. 3. Środki spożywcze łatwo psujące się umieścić niezwłocznie w urządzeniach chłodni czych. Nie dopuścić do przerwania łańcucha chłodniczego. 4. Pracownik pierwszej zmiany ma obowiązek kontrolowania codziennie temperatury w urządzeniach chłodniczych i w zamrażarkach. Zapisów należy dokonywać w „Karcie kontroli temperatury w urządzeniach chłodni czych i w zamrażarkach" (rejestry miesięczne). W miesiącach letnich, tj. w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu, odczyty temperatur należy przeprowadzać trzy razy dziennie, w godzinach (np. 8.00-13.00-18.00) W pozostałych miesiącach odczyty temperatur dokonywane są rano około godz ......................... 5. Zwrócić uwagę na prawidłową segregację środków żywnościowych. Stosować przy tym zasadę „pierwsze weszło, pierwsze wyszło". 6. Sprawdzić, czy w magazynie nie zalegają środki spożywcze przeterminowane. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości towar wycofać z obrotu i umieścić go w miejscu oznakowanym wyznaczonym dla towarów niepodlegających sprzedaży*/... (nazwa pomieszczenia) Powiadomić o tym Właściciela sklepu podejmuje decyzję o sposobie postępowania z niewłaściwym towarem i zapisuje ją w „Karcie reklamacji towaru" (rejestr ogólny). 7. Przy wykładaniu towaru w sali sprzedażowej sprawdzić daty przydatności do spoży cia i daty minimalnej trwałości artykułów oferowanych do sprzedaży. Towar przeterminowany wycofać z obrotu i umieścić w miejscu oznakowanym. Powiadomić o tym Właściciela sklepu. 8. Sprawdzić, czy opakowania środków spożywczych nie są zakurzone lub uszkodzo ne itp. Usunąć natychmiast stwierdzone nieprawidłowości.

Zatwierdził

data:

podpis:

pieczęć sklepu

Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna GMP/GHP INSTRUKCJA MYCIA I DEZYNFEKCJI MAGAZYNÓW ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH 1. Zakres stosowania - mycie i dezynfekcja ścian, podłóg i regałów. 2. Odpowiedzialność Roztwory myjące i dezynfekujące przygotowuje osoba sprzątająca, która przeprowadza mycie i dezynfekcję zgodnie z instrukcją. Kontrolę nad czystością sprawuje kierownik/właściciel sklepu. 3. Częstotliwość - mycie i dezynfekcja odbywa się co 2 tygodnie, - w razie potrzeby na bieżąco. 4. Środki do mycia i dezynfekcji Przeznaczenie

Stężenie % 1-2

Nazwa LUDWIK

mycie

CHLORAMINA B

dezynfekcja

2

OCET

dezynfekcja - półki, regały

10

Roztwory myjące przygotowuje się bezpośrednio przed użyciem. 5. Opis postępowania Okresowo: - usunąć z magazynu towar, - zmieść zanieczyszczenia, - spłukać ściany, regały wodą o temp. 35-40°C, - umyć roztworem o temp. 35-40°C, - płukać dokładnie wodą, - na umyte powierzchnie nanieść roztwór chloraminy B na 15 minut, - spłukać wodą o temp. 40-50°C, - półki i regały przeznaczone na produkty mączno-zbożowe zdezynfe kować octem.

Zatwierdził pieczęć sklepu

data: ...................................... podpis:

Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna GMP/GHP INSTRUKCJA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI RAMPY 1. Zakres stosowania Utrzymanie czystości rampy. 2. Odpowiedzialność Roztwory myjące przygotowuje osoba sprzątająca. Mycie rampy wykonuje osoba sprzątająca. Nadzór tych prac oraz kontrolę czystości przeprowadzają zastępcy kierownika lub właściciela. 3. Częstotliwość Na bieżąco usuwa się zanieczyszczenia z rampy. Nie rzadziej niż raz w tygodniu mycie rampy. 4. Środki do mycia i dezynfekcji Nazwa LUDWIK

Przeznaczenie

Stężenie %

mycie

2

Roztwory myjące przygotowujemy bezpośrednio przed użyciem. 5. Opis postępowania Codziennie: - usunąć z ramp opakowania, - zmieść szczotką zanieczyszczenia, - dokonać oceny wzrokowej. Co najmniej raz w tygodniu: - usunąć z ramp opakowania, - zmieść szczotką zanieczyszczenia, - spłukać wstępnie wodą w celu nawilżenia i usunięcia osadów powierzchniowych, - umyć powierzchnię ręcznie - trudno zmywalne miejsca do szorować szczotką, - spłukać strumieniem wody, - dokonać oceny wizualnej mycia. Uwaga: Instrukcja dotyczy rampy w większych sklepach spożywczych oraz w zakładach produkcyjnych.

Zatwierdza:

data:

................................................... podpis'. ....................................................................................................

pieczęć zakładu

Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna GMP/GHP

INSTRUKCJA MYCIA I DEZYNFEKCJI CHŁODNI 1. Zakres stosowania Dotyczy mycia i dezynfekcji chłodni. 2. Odpowiedzialność Mycie i dezynfekcję podłóg, ścian oraz regałów i półek w chłodni przeprowadza osoba wyznaczona przez kierownika lub właściciela sklepu. Osoba ta ponosi odpowiedzialność za jakość przeprowadzonych zabiegów. 3. Częstotliwość Mycie i dezynfekcję przeprowadza się raz na miesiąc lub częściej w miarę potrzeb. 4. Środki do mycia i dezynfekcji Nazwa LUDWIK CHLORAMINA B

Przeznaczenie mycie

Stężenie % 1-2

dezynfekcja

2

Roztwory myjące przygotowuje się bezpośrednio przed użyciem. 5. Opis postępowania: - wyłączyć urządzenia z sieci, - opróżnić urządzenie, - pozostawić do odlodzenia, - dokładnie umyć roztworem Ludwika o temperaturze 45-50°C, - dokładnie spłukać środek myjący ciepłą wodą, - nanieść na umyte powierzchnie roztwór chloraminy B i pozostawić na 20 minut, - dokładnie spłukać ciepłą wodą, - pozostawić do wyschnięcia. Uwaga: Przy myciu roztworem zimnym należy podwoić stężenie roztworu. Jeżeli chłodnia posiada kratkę ściekową, należy również wykonać mycie i dezynfekcję kratki.

Zatwierdził

data: .............................................. podpis: ....................................................................................

------ pieczęć zakładu

Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna GMP/GHP INSTRUKCJA MYCIA I DEZYNFEKCJI KRAJALNICY Cykl mycia i dezynfekcji krajalnicy obejmuje następujące fazy: 1. Przygotowanie krajalnicy do mycia: Rozmontować, usunąć resztki żywności i spłukać ciepłą, bieżącą wodą. 2. Przygotowanie roztworów myjących zgodnie z deklaracją producenta podaną na opakowaniu środka myjącego. 3. Mycie właściwe krajalnicy w roztworze myjącym o temperaturze 40°C przy użyciu szczotek. 4. Po umyciu dokładnie spłukać pod bieżącą, ciepłą wodą w celu usunięcia środka myjącego. W przypadku zauważenia pozostałości umyć ponownie i spłukać środek myjący. 5. Dezynfekcja: umyte części ruchome krajalnicy zanurzyć w 2% roztworze chloraminy na 15 minut. Natomiast na części stałe nanieść roztwór chloraminy za pomocą czystej ścierki. 6. Dokładnie spłukać ciepłą wodą środek dezynfekujący. 7. Suszyć w warunkach otoczenia bez użycia ścierek. Zatwierdził

data: ........................................ podpis:

pieczęć zakładu

Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna GMP/GHP INSTRUKCJA ZABEZPIECZENIA SKLEPU PRZED SZKODNIKAMI W sklepie stosowana jest profilaktyka dotycząca zabezpieczenia przed szkodnikami. 1. Dwa razy do roku-w ........................................................................................................ (miesiące)

- firma ............................. wykłada preparat na gryzonie. 2. Pułapki na insekty umieszczane są pod urządzeniami chłodniczymi w sali sprzedażowej i w magazynie za lodówką/ ..................................................................................................... (ew. inne miejsca)

(usługę wykonuje ......................................................................................................... ). (nazwa firmy DDD)

3. Odpowiedzialnym za terminowe wyłożenie preparatu na gryzonie i pułapek na insekty jest firma ................................................ (zapis w umowie). 4. Pracownicy zobowiązani są do codziennej kontroli miejsc wyłożenia preparatu i ustawienia pułapek na insekty oraz zgłaszania wszelkich uwag Właścicielowi sklepu 5. Właściciel sklepu w przypadkach koniecznych powiadamia firmę DDD w celu podjęcia natychmiastowych działań. 6. W teczce sanitarnej znajdują się: - charakterystyka zastosowanego preparatu na gryzonie (nazwa, producent, atest, zastosowanie), - charakterystyka zastosowanych pułapek na owady (nazwa, producent, atest, zastosowanie), - protokoły firmy ................................z wykonanych czynności,

Zatwierdził:

Data.:

Pieczatka firmy

Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna GMP/GHP INSTRUKCJA PRACOWNIKÓW ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJAMI DOBREJ PRAKTYKI PRODUKCYJNEJ I HIGIENICZNEJ Z Instrukcjami Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej w dniu .............................. zapoznano niżej wymienionych pracowników: (imię i nazwisko pracownika)

(data)

(podpis pracownika)

Szkolenie przypominające, dotyczące zasad GMP i GHP, przeprowadzane jest raz na kwartał.

Zatwierdzi! data: ......................................... podpis:

pieczęć zakiadu

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF