RPP KESTABILAN UNSUR

August 18, 2019 | Author: A'Yu P. Larasati | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

RPP KESTABILAN UNSUR...

Description

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN KIMIA IKATAN KIMIA

Status Pendidikan :

SMA

Mata Pelajaran

:

Kimia

Kelas/Semester

:

X/

P!k!k Ba"asan

:

Ikatan Kimia

Su# P!k!k Ba"asan

:

Kesta#ilan $nsur

Pertemuan Ke%

:

& '(ua)

Al!kasi *aktu

:

& + ,- menit

A. KMPETE MPETENSI NSI INTI INTI KI  : Men0 Men0"a "a1a 1ati ti dan dan men men0a 0ama malk lkan an aja ajara ran n a0am a0ama a 1an 1an0 0 dian dianut utn1 n1a a KI & : Men0 Men0"a "a1a 1ati ti dan dan men0 men0am amalk alkan an 2eri 2erila lak ku jujur jujur33 disi2 disi2li lin3 n3 tan0 tan00u 0un0 n0  ja4a#3

2eduli '0!t!n0 r!1!n03 kerjasama3 kerjasama3

t!leran3 damai)3

santun3 res2!nsi5 dan 2r!%akti5 dan menunjukkan sika2 se#a0ai #a0i a0ian

dari

s!lusi

atas

#er#a0ai a0ai

2ermasal asala" a"a an

dalam

#erinteraksi se6ara e5ekti5 den0an lin0kun0an s!6ial dan alam serta dalam menem2atkan diri se#a0ai 6erminan #an0sa dalam KI 7 :

2er0aulan dunia. Mem Mema"am a"amii3 mene enera2k a2kan3 an3 men0a en0ana nallisi isis 2en0 2en0e eta"u ta"uan an 5akt 5aktua uall3 k!nse2tual3 2r!sedural #erdasarkan rasa in0in ta"un1a tentan0 ilmu ilmu 2en0 2en0et eta"u a"uan an33 tekn tekn!l !l!0 !0i3 i3 seni seni33 #uda #uda1a 1a33 dan dan "uma "umani ni!r !ra a den0an 4a4asan 4a4asan kemanusi kemanusiaan3 aan3 ke#an0saan ke#an0saan33 kene0ara kene0araan3 an3 dan 2era 2erada# da#an an terk terkai aitt 2en1 2en1e# e#a# a# 5en! 5en!me mena na dan kejad ejadia ian3 n3 sert serta a menera2kan 2en0eta"uan 2r!sedural 2ada #idan0 kajian 1an0

s2esi8k sesuai den0an #akat minatn1a untuk meme6a"kan KI , :

masala". Men0!la"3 menalar3 dan men1aji dalam rana" k!nkret dan rana" a#strak terkait den0an 2en0em#an0an dari 1an0 di2elajarin1a di sek!la" se6ara mandiri3 dan mam2u men00unakan met!da sesuai kaida" keilmu4an.

B. KMPETENSI (ASAR . : Men1adari adan1a keteraturan struktur 2artikel materi se#a0ai 4ujud ke#esaran Tu"an 9ME dan 2en0eta"uan tentan0 struktur 2artikel materi se#a0ai "asil 2emikiran kreati5 manusia 1an0 ke#enarann1a #ersi5at tentati5. Indikat!r : Men0a0un0kan Tu"an 9ME Men1adari #a"4a ketentuan 1an0 diteta2kan !le" Tu"an 9ME • •

adala" ter#aik untuk kita. &. :

Menunjukkan 2erilaku ilmia" 'memiliki rasa in0in ta"u3 disi2lin3  jujur3 !#jekti53 ter#uka3 mam2u mem#edakan 5akta dan !2ini3 ulet3 teliti3 #ertan00un0 ja4a#3 kritis3 kreati53 in!ati53 dem!kratis3 k!munikati5) dalam meran6an0 dan melakukan 2er6!#aan serta

#erdiskusi 1an0 di4ujudkan dalam sika2 se"ari%"ari. Indikat!r : Rasa in0in ta"u  Jujur dalam men00unakan data 2en0amatan  Teliti dalam men0!la" dan men0analisis data $let dalam men6ari 2en0eta"uan 1an0 mendukun0 2en1elesaian • • • •

masala" 7.- :

Mem#andin0kan 2r!ses 2em#entukan ikatan i!n3 ikatan k!alen3 ikatan k!alen k!!rdinasi dan ikatan l!0am serta interaksi antar 2artikel 'at!m3 i!n3 m!lekul) materi dan "u#un0ann1a den0an

si5at 8sik materi. Indikat!r :Men0analisis 2em#entukan sen1a4a #erdasarkan 2em#entukan ikatan

'#er"u#un0an

den0an

ke6enderun0an

at!m

untuk

men6a2ai kesta#ilan).

C. T$J$AN PEMBELAJARAN . (en0an men00unakan LKS terstruktur3 se6ara mandiri sis4a da2at men00am#arkan susunan elektr!n alensi at!m 0as mulia 'aturan du2let

dan

!ktet)

dan

elektr!n

alensi

#ukan

0as

mulia

men00unakan struktur Le4is den0an te2at. &. (en0an men00unakan LKS terstruktur3 se6ara mandiri sis4a da2at menjelaskan

ke6enderun0an

suatu

unsur

untuk

men6a2ai

kesta#ilann1a den0an te2at. 7. Men0em#an0kan 2erilaku rasa in0in ta"u3 teliti3 tekun/ulet dan salin0 men0"ar0ai 2enda2at melalui ke0iatan diskusi kel!m2!k3 tan1a ja4a# dan 2enu0asan indiidu. ,. Menum#u"kan kesadaran diri akan kea0un0an Tu"am 9ME dan kesadaran akan keteta2an Tu"an 9ME meru2akan keteta2an 1an0 ter#aik

untuk

ke"idu2an

umat

manusia

melalui

ke0iatan

kel!m2!k/indiidu 1an0 imajinati5. (. MATERI PEMBELAJARAN . Kesta#ilan $nsur dan K!n80urasi Elektr!n Selain 0as mulia3 "am2ir semua unsur 1an0 ada di alam terda2at se#a0ai senyawa '0a#un0an dua unsur atau le#i" 1an0 terikat se6ara ikatan kimia). Semua ini menunjukkan #a"4a di alam unsur%unsur tidak sta#il dalam keadaan unsur #e#as. Ketidaksta#ilan unsur%unsur ini ada "u#un0ann1a den0an k!n80urasi elektr!n 1an0 dimilikin1a. Pada ;  =as mulia terdekat adala" @Ne : &

>. Jika di#andin0kan den0an

at!m Ne3 maka at!m Na kele#i"an  elektr!n. $ntuk mem2er!le" kesta#ilan3 da2at di6a2ai den0an 6ara mele2askan  elektr!n. Na  Na  e%

Se#ua" at!m

6enderun0

menerima elektr!n a2a#ila memiliki

elektr!n terluar ,3 -3
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF