Retrospectiva

July 6, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Retrospectiva...

Description

 

NH [email protected] NWGNHC]JO UOEOW F^JAOW ]OCEJNW Entc``ns en g÷ao sn foracroh `cs prjanrcs  mchecs qun fuhecroh n` aovjajnhto, iuhto c vcrjcs chêgeotcs soh `o qun hos gunhtch aùsjgos en `c tc``c en Zchbo Uo`jg, Cherês Acrglcht, Chtoh ]njsnhnddnr, Cherê Uloruh, Cherês Hcgrur, Glrjstjch Gcstro, Acrgo Guscto, Hn`soh E‚C`euhgn o Nhrjqun Yùójdc. Wjh scmnr`o, n``os nstcmch eãheo`n vjec c `c nhtohgns hcgjnhtn nsgnhc uhenrdrouhe en` pcás.

[crc hcejn ns sorprnsc pnhscr y gohg`ujr qun Zchbo Uo`jg y su `ndnhecrjc mchec Acsscgrn soh sjh euec n` sjh÷hjao nxcgto, nsc rnp`jgc pnrfngtc c `o qun nrc n` vnrecenro tlrcsl antc` oglnhtnro. Goh anhos en =; cóos Uo`jg yc tnhác uhc vcstc nxpnrjnhgjc y gohogjajnhto en` sohjeo lncvy, `o qun sn lcmác gohso`jeceo vcrjos cóos chtns. ‐Nh 3:4< ensgumro c Iuecs [rjnst goh @jvn jh Icpch , Aotörlnce goh su Ho W`nnp µUj` Lcaanrsajtl  Lcaanrsajtl  y n` prjanro en Acjenh‑, gunhtc en sus jhjgjos nh `c aùsjgc pnscec. En prohto `c chsjnece y ensnspnrcgj÷h en cdcrrcr uh jhstruanhto fun c`do qun jacdjho `n qujtcmc n` sunóo c nstn cdunrrjeo dujtcrrjstc. ‐En oynhtn an pcso c uh ningutchtn pjejnheo qun nh aj guap`ncóos hùanro trngn an rndc`nh uhc dujtcrrc n`êgtrjgc‑, rngunrec.

 Icurjc en tlrcslnrs9 Chtoh ]njsnhnddnr ]njsnhnddnr,, lnrachos ‐Auijgc‑ (Jhschjty Yjhn), C`frneo @nwjh, @no Ijaêhnz (Wpnne or M`nne Yjhn), nhtrn otros. [rnvjc en uh slow nh n` Gcrcgo` [nero en Vc`jejvjc (=> en Iu`jo, 3:
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.