Resumen: El sujeto de la enunciación Bettetini

November 2, 2018 | Author: Camila Folch | Category: Subject (Grammar), Subjectivity, Linguistics, Symbols, Semiotics
Share Embed Donate


Short Description

Capitulos 1,2,3,4...

Description

GIAN FRANCO BETTETINI:

LA CONVERSACIÓN AUDIOVISUAL 1

EL CUERPO DEL SUJETO ENUNCIADOR

1. LOS CUERPOS DEL CINE Y DE LA TELEVISIÓN La mate materi rial alid idad ad sign signifi ifia ant nte e de l!s l!s "er "er#! #!ss te$t te$t"a "ale less es e$tr e$tra% a%a a & !n !n fre"enia n! relai!na'le !n l!s "er#!s del m"nd! !tidian! (metaleng"a)e* signifiai+n !stensi,a del !')et!-sign! "e remite a s/ mism!0. El ine (& l!s a"di!,is"ales0 a#arat! de signifiai+n & de !m"niai+n "e e$l e$l"& "&e e la !r# !r#!r !rei eida dad d de la mate materia ria sign signififi ian ante te e$2i e$2i'i 'ida da a l!s l!s !)!s !)!s del del es#etad!r. C!n)"nt! de element!s in!r#+re!s s!'ra la #antalla en la fase de #r!&ei+n la materialidad de la #antalla es "n s!#!rte #ara la e$2i'ii+n s!lamente fantasm3tia de "n )"eg! de l"es & s!m'ras. T!d!s l!s "er#!s materiales "sad!s en el #r!es! #r!d"ti,! del sentid! desa#areen l!s at!res (el "er#! m3s negati,!0* el "er#! de la #el/"la* l!s "er#!s de las m3"inas* et. Per! e$iste !tr! ti#! de !r#!reidad en el ine & en l!s a"di!,is"ales "e g!4a de "na #arti"lar s"erte transf!rmai!nal el "er#! del 5a"t!r6* del s")et! de la en"niai+n 7 a#arat! "lt"ral a"sente* #r!d"t!r & #r!d"t! del te$t!* "e de)a rastr!s de s" #as! !rdenad!r en el "er#! del mism! te$t!* rastr!s dirigid!s a "na instania en #r!&et! la relati,a al interam'i! !m"niati,! "e es!ge el te$t! !m! !')et! #r!#i!. Este 5s")et!6 n! tiene "er#! desde s" misma definii+n* tam#!! el 5 a"t!rm!del! 6.  A"t!r-m!del! 7 #r!d"t! del destinatari! "e "tili4a las 2"ellas del s")et! en"niad!r. D!s s")et!s distint!s* "n! !'ser,ad! !')eti,amente en el an3lisis del te$t!* el !tr! #r!d"id! s"')eti,amente #!r el destinatari!* #er! am'!s sin "er#!. El "er#! del s")et! en"niad!r es el #r!&et! de "n deir* el "er#! del a"t!rm!del! es la !nstatai+n de "n di2!.

8. SU9ETO Y CUERPO S")et! 7 alg! s!metid!* alg! s"'&aente* "e en el #ensamient! & en el leng"a)e se !nstit"&e !m! s!#!rte de ierta alidad ! de iertas ai!nes. El s")et! es a"ell! de l! "e se 2a'la* a"ell! "e est3 5s!metid!6 a la !'ser,ai+n ! a la refle$i+n el l3si! s")et! 5l+gi!6. (s")et! #si!l+gi!* s")et! gramatial* s")et! !gn!sente:0 S")et! 7 #a#el & f"ni+n de "n #rini#i! ati,!* de "n !rigen !nt!l+gi!* de "n #"nt! de referenia n! red"ti'le a la mera #r3tia desri#ti,a. S")et! 7 ente "e tiene ierta alidad & "e "m#le iert!s at!s. Cienias ling;/stias 7 5s")et! 2a'lante6 l"gar en el "al se en"entran re"nidas las !ndii!nes neesarias #ara garanti4ar el !')et! "e (el s")et!0 es s"se#ti'le de !nstr"ir. P!r tant!* la n!i+n de 5s")et!6 se en"entra en el r"e de d!s instanias -

la de la f!rma ling;/stia (& l+gia0

-

la de "na !nt!l!g/a (#a#el del 5Y!60* #!st"la "na !m#!nente !gn!siti,a* "na !m#!nente sentimental & "na !m#!nente m3s es#e/fia (5sentimient! del "er#!60.

De este r"e se deri,a "na !ntradii+n ente "na m!ti,ai+n de s!metimient! & de #asi,idad & "n re!n!imient! de !riginalidad & de a"t!n!m/a !#erati,a.  Alg"n!s ling;istas relati,i4an el estat"t! del s")et! 7 #ri!ridad de la relai+n (,er'! & f"ni+n0 7 ti#!l!g/a de gram3tia 5at!nial6. Desestr"t"rai+n fil!s+fia "e fa,!ree el #r!es! & la ai+n en #re)"ii! del !rigen & del #rini#i!.   Si s+l! es el #r!d"t! de las 2"ellas identifia'les de "n te$t!* =d+nde termina esta !r#!reidad "e ser/a "n element! !m#!siti,! de la nat"rale4a de la relai+n esta'leida !n "n destinatari!>  Am'ig;edad sem3ntia del t?rmin! 5s")et!6.

Para la semi+tia* 5s")et! de la en"niai+n6 7 sim"la[email protected] #ara !tras disi#linas 7 s")et! !nret!. El s")et! de la en"niai+n es s+l! el #r!d"t! "lt"ral de "na instania de !rdenamient! & )erar"i4ai+n* s"'&aente a "na trama de #r3tias signifiantes & de #r!&et!s !m"niati,!s. El s")et! "e "m#le el at! en"niati,! es "n a#ers!na* "n gr"#! ! "n a#arat!* "&! s!metimient! es e$istenial & ant!l+giamente ,erifia'le* #er! es re!nd"i'le a es"emati4ai!nes 2!m!g?neas s+l! #!r medi! de 'ien definidas elei!nes de #ertinenia en el aeramient! anal/ti!. Este s")et! em#/ri! es "n !rigen* "n #rini#i! ati,!* s" s"'&aenia es se"ndaria* res#et! a s" #resenia & el #a#el "e desarr!lla en"n[email protected] 5f"ente6 de la en"niai+n. S")et! de la en"niai+n 7 la s"'&aenia es s" ra4+n de ser desde s" !nstit"i+n se s!mete a las e$igenias de "n #r!&et!* a"m"land! l!s indii!s de "na inteni!nalidad "e n! es siem#re del s")et! em#/ri!. Semi+tiamente llega #rimer! el te$t! & des#"?s* in2erente a ell!* el s")et! de la en"niai+n. Es el en"niad! te$t"al el "e* d!tad! de 2"ellas & maras enaminadas a la en"niai+n* #r!d"e la instania del s")et!. La des!difiai+n #res"#!ne la re!nstr"i+n de "na instania de la en"niai+n* e$terna al te$t! & #r!d"t!ra de sentid!* "e !nretamente #"ede !inidir ! n! !n a"ella insrita en la se%al-te$t!* !n el s")et! de la en"niai+n. El te$t! !ntiene al s")et! de la en"niai+n #!r"e l! 2a #r!d"id!* el destinatari! l! #r!d"e a s" ,e4. Am'!s* s")et!s-#r!d"t!s* est3n sin "er#!* mientras el destinatari! tiene "n "er#! #r!#i!* !n el "al #artii#a ati,amente en el interam'i! !m"niati,!. Cine (a"di!,is"al0 7 desmateriali4ai+n del s")et! em#/ri!* !r#!reidad s"stit"ida* es#etad!r !r#!ralmente en relai+n !n fantasmas & sim"lar!s.

. LAS BARCAS ETRATETUALES "ellas de s" #r!&et! !m"niati,! n! #resentes en el te$t!. Iniden sensi'lemente en el interam'i! & en s" ree#i+n* se ati,an en la sit"ai+n !nreta en "e el mism! te$t! es !ns"mid!. Pres"#!sii!nes (la imagen "e el en"niad!r se 2ae en !nfr!ntai+n !n el !m#!rtamient! del destinatari!0  !n!imient!s relati,!s al !nte$t! del e)erii! de la !m"niai+n de masas. Desde el !rigen del #r!es! 7 sit"ai+n de inmaterialidad* estr"t"rada s+l! a ni,el sim'+li!. Baras 5#ragm3tias6 "e !ndii!nan las m!dalidades de la ree#i+n* at"and! segFn determinai!nes !nte$t"ales e interte$t"ales ?stas #redis#!nen en el destinatari! atit"des !m"niati,as n! atri'"i'les al te$t!* sin! a las sit"ai!nes del !ns"m! en la "al se !l!a el te$t!. La estr"t"ra del s")et! de en"niai+n de'e tener en "enta s" #resenia & s" ai+n. .1. T/#ia mara !nte$t"al 7 manifestai!nes dis"rsi,as "e se a!m#a%an de "n te$t! fa,!reid! #!r la !m"niai+n de masas 7 5#arate$t!6 #r!d"i+n integrad!ra* "&! fin es im#!ner "na 'ien definida m!dalidad de "s! de te$t!* "na Fnia f!rma legitimada de aeramient! a s" signifiad!* "n Fni! & des#ers!nali4ad! m!del! de !ns"m!. El "s"ari! de las !m"niai!nes de masas a ,ees n! #"ede 2aer "na elei+n a"t+n!ma frente a s" interl!"t!r 7 "na sit"ai+n !m"niati,a n! d!minada #!r !m#let!* esta'leiend! "na relai+n !n "n emis!r  !ntrat"almente m3s f"erte 7 #"ede as"mir atit"des de s"misi+n & de 2eter!direi!nalidad* #er! tam'i?n #"ede em#")arl! a la !nstr"i+n "s!s li'res de l!s te$t!s* a la arti"lai+n de 5let"ras6 s"')eti,as & #r!d"t!ras de sentid!. A"/ l!s a#arat!s n! #"eden inter,enir* #re,er t!das las !nfig"rai!nes & t!das las s!l"i!nes. Ent!nes !'ran !ntra la misma #!si'ilidad de "s!s inde#endientes & a"t+n!m!s de s"s #r!d"t!s* !ntra la instania de s" mism! manifestarse* red"iend! l!s es#ai!s e desarr!ll! ! im#idiend! la at"ai+n. Las !m"niai!nes de masas #r!d"en tam'i?n te$t!s & dis"rs!s s!'re s"s #r!#i!s te$t!s & dis"rs!s* #r!,!and! atit"des ree#ti,as* m!dalidades de

!ns"m!. El 5#arate$t!6 se arti"la en el tra'a)! #"'liitari!* en el de las r/tias instit"i!nali4adas* et.* t!d!s element!s de "n dis"rs! s!ial 7 elei+n t3tia 7 estrategia de la im#!sii+n de "na legitimada f!rma de aeramient! al te$t!. .8. Otr! ti#! de maras #ragm3tias 7 5#alim#sest!6 (TV & radi!0 7 #r!gramai+n sinr+nia & diar+nia de l!s te$t!s dif"ndid!s #!r distint!s a#arat!s.  Arti"lai+n de l!s anales distri'"id!res 7 relai!nes !nte$t"ales e interte$t"ales 7 ada te$t! se manifiesta !n !tr!s te$t!s "e l! #reeden* l! s"eden ! s!n sim"lt3ne!s.  A#arat!s-s")et!s em#/ri!s 7 d!s t3tias 10 #r!d"i+n de #alim#sest!s m"& r/gid!s (fa,!res #ara "n!s te$t!s* marginai+n de !tr!s 7 "niidad & neesidad frente al dere2! de "s! 80 !ferta de te$t!s de alidad e inter?s D!s t3tias !m"niati,as* distintas sit"ai!nes de interam'i! & distintas atri'"i!nes de #a#eles al destinatari! 1)

s")et! em#/ri! 7 !ntr!l !m#let! del !ns"m! del te$t!* inter,eni+n t!tali4ante en la definii+n de s" sim"lar! te$t"al* f!r4ada !inidenia entre este a#arat! "lt"ral & el #r!d"id! #!r el destinatari! (a"t!rm!del! ! a"t!r-im#l/it!0.

80 S")et! em#/ri! 7 fa,!ree la elei+n del !ns"mid!r en !nfr!ntai+n !n el #r!#i! te$t!. En la la"s"ra del sentid! "e #r!d"e el destinatari! #ragm3tiamente* la !nfig"rai+n del a"t!r-m!del! es m"& distinta a la del s")et! en"niad!r  #r!d"id! #!r el te$t!. .G. Terer & Fltim! ti#! de maras #ragm3tias 7 referid! a l!s g?ner!s dis"rsi,!s (sistemas semi+ti!s & e$#resi,!s de a"t!res* es"elas*:0 en l!s "ales l!s te$t!s se insri'en. H!ali4and! la ateni+n s!'re las e$#etati,as "e el 23'it! de iertas #r3tias !m"niati,as de !sn"m! de g?ner!* a"t!r* es"ela ! sistema

#r!d"ti,! ind"en en el destinatari!* inidiend! sensi'lemente s!'re la #ere#i+n.* #r!d"iend! a ,ees distanias rele,antes entre la !nfig"rai+n +dia del s")et! te$t"al de la en"niai+n & la del a"t!r-m!del!* generada #!r  el destinatari!. El a"t!r-m!del! se aera al s")et! en"niad!r de la tradii+n #reedente & de "n iert! !nsens! s!ial* #er! s" !nfig"rai+n +dia est3 m"& le)!s de la del ,erdader! s")et! de la en"niai+n te$t"al. En la sit"ai+n !nreta en "e se da el interam'i! !m"niati,!* la #r+tesis sim'+lia #r!d"ida #!r el destinatari! & #!r s" "er#! #"ede estar siem#re men!s #r!gramada #!r el sim"lar! inmanente al te$t! & siem#re m3s !ndii!nada #!r sim"lar!s inmanentes a s" mism! sistema sim'+li!* a l!s !ndii!nantes "e ?sta 2a s"frid! & s"fre en la #r3tia dis"rsi,a. N! !'stante el te$t! e$iste* !n t!d! s" #!tenial sim'+li! & !n t!da s" agresi,idad !m"niati,a. Interesante disting"ir entre sit"ai!nes ! ?#!as en las "ales #red!mina "n !ns"m! g"iad! #!r el te$t!* & #!r el s")et! en"niad!r inmanente a ?l* & !tras en las "e el !ns"m! est? s!'ret!d! determinad! #!r !ndii!nes & #!r  m!del!s sim'+li!s e$tern!s al mism! te$t!. . EL CUERPO DEL SU9ETO COBO SAJER i#+tesis "er#! del s")et! en"niad!r del te$t! f/lmi! 7 sa'er estr"t"rad! & estr"t"rante. Ling;/stia 7 Jen,eniste S"')eti,idad en el leng"a)e & mediante el leng"a)e. 5&!6 & 5tF6 7 f!rmas #ers!nales GK #ers!na (?l* ell!s* et0 7 f!rmas n! #ers!nales 5Y!6 7 #r!n!m're !n e$istenia ling;/stia s+l! en el at! de #ala'ra "e l! #refiere 7 sign! ,a/! del sistema ling;/sti! de "ien se a#r!#ia el 2a'lante. 5&!6 & 5tF6 7 !m! t!d!s l!s de/ti!s* n! remiten a la realidad* ni a #!sii!nes !')eti,as en el es#ai! & en el tiem#!* sin! a la en"niai+n "e le !ntiene & refle)an as/ s" #r!#i! "s!. 5tF6 7 #ers!na n!-&!* de !rdinari! el interl!"t!r* el en"niatari!. GK #ers!na 7 en"niad!s "e n! entran en la !ndii+n #ers!nal* n! remiten a s/ mism! sin! m3s 'ien a "na sit"ai+n !')eti,aM.

En el ine & l!s a"di!,is"ales faltan f!rmas e$#resi,as "e !rres#!ndan a las f!rmas ,a/as de l!s #r!n!m're #ers!nales la instit"i+n de la s"')eti,idad en"niati,a & de la #ers!nalidad del en"niad!r se 'asa s!'re las 2"ellas de "n tra'a)! semi+ti! "e !rgani4a "n material signifiante & "e #redis#!ne s" disfr"te. Este material signifiante n! 52a'la6 al destinatari!* #er! si 5m"estra6 al es#etad!r a#arentemente l!s en"niad!s del ine s!n t!d!s !')eti,!s GK #ers!na (?l* ell!s* et0 7 GK #ers!na. El 5&!6 n! e$iste en el ine. Jen,eniste 7 la GK #ers!na es la Fnia mediante la "al "na

 es #rediada

cosa

,er'almente* al ser "na n!-#ers!na #"ede referirse a "n s")et! "al"iera ! a ning"n!* a%adiend! "na #reisi+n neesaria #ara la inteligenia del !ntenid!* n! #ara la determinai+n de la f!rma. Te$t!s a"di!,is"ales 7 #redian !sas. 5&!6 & 5tF6 se !nstit"&en s!'re las m!dalidades de esta #rediai+n 7 re,elai+n de "na atit"d de "n s")et! !rdenad!r & de s" #r!&et! en !nfr!ntai+n !n las ree#i!nes 7 ingres! en "na fase dis"rsi,a  referenia a "n sa'er m3s all3 de la e,idenia !')eti,a de las im3genes* de las "e es el #res"#"est!. Sa'er estr"t"rad! s!'re "na e,idenia ("ant! m"estra la #antalla0* s!'re "n !n)"nt! de m!dalidad & s!'re "na f!rma instit"i!nal de ine* s!'re s" imagen s!ial. . SAJER EPISTBICO Y SAJER CONITIVO Sa'er 7 3m'it! de interam'i!s !m"niati,!s 7 #!si'ilidad de transmisi+n 7 estr"t"ra transiti,a. C"and! el sa'er se !n,ierte en !')et! de "n ir"it! !m"niati,! & se trad"e en "n dis"rs!* ?ste se #"ede !ne'ir !m! "n QQ2aer ! !m! "n QQser. - Sa'er-ser 7 !')et!s* m!dalidades 7 !m#etenia e#ist?mi! - Sa'er-2aer 7 ati,idad !gniti,a!gn!siti,a #r!d"ida en el dis"rs!* a#aidad de estr"t"rarl! 7 !m#etenia !gniti,a!gn!siti,a. El sa'er-ser del ine se 'asa en la e,idenia a"di!,is"al del signifiante. S" en"niai+n se arti"la en "na serie de s")et!s !gn!siti,!s a"$iliares. En el ine de tradii+n narrati,a 7 fi)ai+n #r!,is!ria de este sa'er-ser 7 imagen del at!r* fantasma de s" "er#!.

Es"ema Natalia Sa'er  2aer-

ati,idad #r!d"ida en el dis"rs!

-

estr"t"rai+n del dis"rs!

-

!m#etenia !gniti,a!gn!siti,a

 GK #ers!na (?l0

 ser-

!')et!s* m!dalidades* se e,idenia en el signifiante (imagen0

-

s")et!* !gn!siti,!s a"$iliares (delegai+n0

-

!m#etenia e#ist?mi!

 1K & 1K #. (&!tF0

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF