RESUME Wawasan - Kebangsaan - Dan - Nilai-Nilai - Bela - Negara

August 23, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download RESUME Wawasan - Kebangsaan - Dan - Nilai-Nilai - Bela - Negara...

Description

 

JMGVB YFBOWKEOD GOQO^ AOBMD YDQ \O\OQOD HFNODLQOOD GOD DKBOK DKBOK NFBO DFLO^O

BFJNOLO OGJKDKQW^OQK DFLO^O DOWKMDOB KDQWKWVWF m` YVNBKA OGJKDKQW^OWKMD

 

Qfsuok ojodoe yodl ogo goboj Yfjnuhood VVG ?;76 tfdtodl hfsogorod nfrnodlso god nfrdfloro nfrortk skhop god tkdlhoe bohu yodl eorus sfsuok gfdlod hfprknogkod nodlso god sfbobu jfdlhokthod gkrkdyo gfdlod akto-akto god tucuod ekgup nodlso Kdgmdfsko. Eob tfrsfnut nkso nkso hkto aopok jfbobuk3 ?. Jfdujnu Jfdujnuehod ehod roso hfsotuod god pfrsotuod nodlso

god dfloro Kdgmdfsko yodl

nfrgosorhod Yodaoskbo god VVG ?;76. >. Jfdujnu Jfdujnuehod ehod roso jfjkbkhk ckwo nfsor god potrkmtksjf. 1. Jfjkbkhk hfsogorod otos todlludlcowon todlludlcowon sfnolok worlo dfloro Kdgmdfsko

Qoboe sotu josoboe yodl sfhorodl judaub nfrhoktod gfdlod hfsogorod nfrnodlso god nfrdfloro ogoboe sfjohkd tkpksdyo hfsogorod god hfpfhood smskob gk tkdlhot pfjugo, pogoeob nodyoh pfrsmobod-pfrsmobod josyorohot yodl jfjnutuehod pfrodod pfjugo udtuh  jfjnodtu jfjfgkosk josyorohot olor hfbuor gork ekjpktod josoboe, nokh ktu josoboe smskob, fhmdmjk god pmbktkh, horfdo gfdlod tfrnodtudyo josyorohot gork ekjpktod pfrsmobod, joho nodlso nodl so kdk tfdtudyo jfdcogk jfdcogk nodlso nodlso yodl huot god tkgoh gopot gk kdtfrvfds kdtfrvfdskk mbfe dfloro dfloro opopud. Yfdl fdlfr frtk tkod od

Hfs fsog ogor orod od

nf nfbo bo

df dfl loro oro

og ogob obo oe

gkjo kjodo

hkto kto

nfru frupoy oyo o

udtu tuh  h 

jfjpfrto jfjp frtoeodho eodhod d dfloro dfloro hkto gork odaojod odaojod yodl gopot jfdllodl jfdllodllu lu hfbodlsud hfbodlsudlod lod ekgup nfrjosyorohot yodl nfrgosorhod otos akdto todoe okr. sfnolokjodo tfrtuodl goboj Yosob ; Oyot (?) Vdgodl-Vdgodl Dm. 1 Woeud >99> tfdtodl Yfrtoeodod Dfloro, yodl jfdyfnuthod noewo noewo sftkop sftkop worl worlo o dfloro dfloro nfreoh nfreoh god wockn wockn khut khut sfrto sfrto goboj goboj up upoyo oyo nfbo nfbo dfloro dfloro yodl yodl gkwucughod goboj pfdyfbfdllorood pfrtoeodod dfloro. Jfjoeojk god jfbohsodohod opo yodl yodl jfdc jfdcog ogkk `oht `ohtmr mr-` -`oh ohtm tmrr pf pfdg dguh uhud udl l hfso hfsogo goro rod d nfrn nfrnod odls lso o go god d nfrd nfrdfl flor oro o go gobo boj j jfbohs jfb ohsodo odohod hod tulos tulos conoto conotod, d, yoh yohdk dk gfdlod gfdlod jfdkd jfdkdlho lhotho thod d pfjoeo pfjoeojod jod god pfdlu pfdluoto otod d hfworlodflorood hfworlodfl orood dksaoyo ohod jfjpfafpot tfrwucugdyo nkrmhrosk yodl tfrnfnos gork HHD. >

Mbfe Mbfe horf horfdo do ktu ktu gobo goboj j rodl rodlho ho jf jfdk dkdl dlho hoth thod od pfjo pfjoeo eojo jod d tfdt tfdtod odl l wowo wowoso sod d hfnodlsood god dkbok-dkbok nfbo dfloro, joho hkto eorus jfjoeojk 3 ?. BODGOQ BODGOQOD OD HFEKGV HFEKGVYOD YOD NF^NO NF^NODLQ DLQO O GOD NF^DFLO NF^DFLO^O ^O  O. Hmdsfp god Qfcoroe wowosod dusodtoro \owosod Dusodtoro ogoboe suotu wowosod hfwkboyoeod, suotu hmdsfp dfloro hfpubouod. \owosod Dusodtoro jfrupohod pfdfropod hmdsfp ‒oraekpfbolka stotf  prkdakpbf‚ (prkdskp dfloro hfpubouod) hfpubouod) yo yodl dl sugo sugoe e gk gkoh ohuk uk mb mbfe fe gudk gudko. o. Gfdl Gfdlod od

\owosod Dusodtoro, joho wkboyoe ^fpunbkh Kdgmdfsko yodl tfrgkrk otos sfnodyoh  ??. o. Nodlso Jfdurut Fdskhbmpfgk Doskmdob Kdgmdfsko, noewo nodlso goboj hmdtfhs euhuj ogoboe rohyot otou mrodl-mrodl yodl ogo gk goboj suotu josyorohot euhuj yodl tfrmrlod tfrm rlodkskr. kskr. Hfbmjpm Hfbmjpmh h mrodl-mr mrodl-mrodl odl yodl jfjnfdtu jfjnfdtuh h suotu suotu nodlso nodlso kdk pogo ujujdyo jfdfjpotk nolkod otou wkboyoe tfrtfdtu, nfrnkaoro goboj noeoso yodl sojo, jfjkbkhk sfcoroe, hfnkosood, god hfnugoyood yodl sojo, sfrto tfrmrlodkskr goboj suotu pfjfrkdtoeod yodl nfrgoubot. Yfdlfrtkod nodlso sfjoaoj kdk ogoboe yodl nkoso gksfnut ‒dfloro-nodlso‚ ‒dfloro-nodlso‚ otou dotkmd stotf. n. Qyo Qyorot rot-Qy -Qyoro orott Nodlso Nodlso Gork urokod tfrsfnut gk otos syorot sfhfbmjp sfhfbmjpmh mh jodu jodusko sko gopot gopot gksfnut gksfnut nodlso nodlso oponkbo 3 jfjkbkhk sfcoroe ekgup yodl sojo, jfjkbkhk horohtfr otou cotk gkrk sfnolok kgfdtk kgf dtktos tos doskmd doskmdob, ob, god god jfdfj jfdfjpot potkk suotu suotu hfsotu hfsotuod od wkboyo wkboyoe e yodl yodl jfjkso jfjksoeho ehod d wkboyoe tfrsfnut gork wkboyoe bokd. Nfrgosor pogo syorot-syorot tfrsfnut gk otos god hmdgksk yodl tfrgopot pogo sfhfbmjpmh jodusko yodl jfdfjpotk wkboyoe gork Qonodl sojpok Jfrouhf, gork Jkodlos sojpok Yubou ^mtf gopot gktorkh hfskjpubod sfnolok nfrkhut 3 ‒ Noewo pfdguguh yodl jfdfjpotk rknuod hfpubouod yodl tfrnfdtodl tfrnfdt odl odtoro sojugfro Kdgmdfsko god Boutod Wfgue (sojugfro Yosk`kh), god go d gk odto odtoro ro guo guo nfdu nfduo o Osko Osko god god Oust Oustro robk bko, o, jfjf jfjfdu duek ek sy syor orot ot nolk nolk tfrnf tfrnfdt dtuhd uhdyo yo suotu suotu df dflor loro-n o-nodl odlso so,, yodl yodl nf nfrd rdojo ojo Kd Kdgmd gmdfs fsko ko yodl yodl tfboe tfboe gkhuhueho gkhu huehod d 1sfnolok sfnolok odllmto odllmto Yfrsfrk Yfrsfrkhoto hotod d Nodlso-N Nodlso-Nodls odlso‚. o‚.   Dfloro-nodlso Kdgmdfsko jfjkbkhk akrk heusus

yodl

jfjnfgohoddyo

gfdlod

dfloro-

nodlso yodl bokd nfrupo horohtfr otou pfrodlok yodl gkjkbkhkdyo, god kgf yodl jfbodgos jfbo dgoskdyo, kdyo, sfekdllo sfekdllo jfru jfrupoho pohod d prknogk prknogk gork dfloro-n dfloro-nodls odlso o tfrsfnut. tfrsfnut. Qfao Qfaoro ro kskh akrk heusus kdk gkbojnodlhod mbfe nfdgfro dfloro, bolu hfnodlsood, bojnodl dfloro, god otrknut bokd yodl jfwohkbk dfloro-nodl dfloro-nodlso so Kdgmdfsko. Nolk dfloro-nodlso Kdgmdfsko, gk sojpkdl nfdgfro Qodl Qoho Jfroe Yutke, bolu hfnodlsood Kdgmdfsko ^oyo, god bojnodl dfloro Lorugo Yodaoskbo, sfrto sfjnmyod Nekddfho Wudllob Kho, tfrgopot akrk heusus bokd nfrupo prkdskp gosor god dkbok gosor yodl gopot gktfjuhod pogo Yfjnuhood VVG D^K Woeud ?;76, yodl jfrupohod prknogk nodlso Kdgmdfsko. a. Wfrn Wfrnfdtuh fdtuhdyo dyo Dflor Dfloro-Nod o-Nodlso lso Kdgmdfsko Kdgmdfsko

 

Hfboekrod nodlso Kdgmdfsko tkgoh gopot gkbfposhod gork pfrhfjnodlod gudko pogo pfrjubood onog hf->9. Yogo wohtu rohyot Osko jubok jfdyogork noewo jfrfho, yodl pogo wohtu ktu gkcocoe mbfe nodlso-nodlso Norot, jfjkbkhk eoh culo udtuh  gkohuk sfnolok suotu nodlso. [odl tfrcogk gk Kdgmdfsko ogoboe pogo todllob >9 Jfk ?;95 nfrgkrk mrlodksosk Nmfgk Mftmjm yodl gkpfbmpmrk mbfe gr. \oekgkd Qmfgkrm Emfsmgm Emfs mgm,, yodl jfrupohod jfrupohod tmdlloh sfcoroe sfcoroe tktkh owob tfrnfdtu tfrnfdtuhdyo hdyo hfsogorod hfsogorod sfnolok nodlso Kdgmdfsko. Wodllob tfrsfnut sftkop toeud gkpfrkdlotk mbfe nodlso Kdgmd Kdg mdfsk fsko o sfnolo sfnolokk Eor Eorkk Hfnodl Hfnodlhkt hktod od Doskmd Doskmdob ob (>9 Jfk Jfk ?; ?;95 95). ). Lfroho Lfrohod d udtuh  udtuh  jfwucughod nodlso Kdgmdfsko kdk bojnot boud gksojnut mbfe poro pfjugo-pfjugk pfjugo-pfjugk yodl gfdlod sfjodlot jfdgkrkhod nfrnolok mrlodksosk pfjugo gk gofroe-gofroe sfpfrtk Cmdl Yosudgod, Cmdl Qujotrodfd Nmdg, Cmdl Jkdoeoso, Cmdl Ojnmd, Cmdl Afbfnfs, god Cmdl Covo. Mrlodksosk-mrlodksosk pfjugo kdk boe yodl hfjugkod nfrcoso jfdgmrmdl boekrdyo ‒Qujpoe Yfjugo,‚ sfnolok tmdlloh sfcoroe hfguo boekrdyo nodlso nodl so Kdgmdfsko Kdgmdfsko.. Ksk Qujpoe Qujpoe Yfjugo Yfjugo yodl jfdyotoho jfdyotohod d ‒nfrnodl ‒nfrnodlso so yodl sotu, nodlso Kdgmdfsko8 nfrtodoe tujpoe goroe yodl sotu sotu, todoe okr Kdgmdfsko, god jfdcud jfd cudcud cudl l noeoso noeoso pfrsot pfrsotuod uod,, noeoso noeoso Kdgmd Kdgmdfsk fsko‚, o‚, gkaftu gkaftusho shod d pogo pogo todll todllob ob >5 Mhtmnfr ?;>5. Yfrcuodlod poro pfjugo udtuh jfboekrhod Dfloro-Nodlso Kdgmdfsko sfjfdcoh ktu sfjohkd jfdlfdtob, gfjkhkod pubo tfhodod pfdcocoe Nfbodgo sfjfdcoh  ktu sfjohkd jfdluot. Gfdlod pfrcuodlod yodl sodlot lklke gork poro pfjugo pogo wohtu ktu, nokh gfdlod lfrohod nowoe todoe, dmd hmmpfrotk`, hmmpfrotk`, joupud lfrohod lfrohod hmmpfrotk` gfdlod pkeoh pfdcocoe ohekrdyo pogo todllob ?< Olustus ?;76, Nudl Hord Ho rdm m go god d Nudl Nudl Eott Eotto o otos otos do dojo jo Nodl Nodlso so Kdgm Kdgmdf dfsk sko o jfjp jfjprm rmhb hboj ojos oskh khod od hfjfrgfhood Dfloro-nodlso Kdgmdfsko. Hfboekrod Dfloro-nodlso Kdgmdfsko jfdleogopk uckod nfrot horfdo pfdcocoe kdlkd hfjnob hfj nobkk jfdlu jfdluoso osokk todoe todoe cocoeo cocoeodd ddyo. yo. Wfr Wfrcog cogkbo kboe e opo yodl yodl hkto hkto sfnut sfnut pfrodl pfrodl hfjfrg hfj frgfho fhood, od,7 yohdk yohdk pfrodl pfrodl jfjpfr jfjpfrtoe toeodh odhod od hfjfrg hfjfrgfho fhood od yodl yodl jfrup jfrupoho ohod d nfrhot roejot Obboe [odl Joeo Huoso. God gfdlod gkgmrmdl mbfe hfkdlkdod bueur udtuh udtu h nfrhfekgu nfrhfekgupod pod yodl nfnos nfnos ohekrdyo ohekrdyo hfjfrgfh hfjfrgfhood ood Kdgmdfsko Kdgmdfsko gkohuk gkohuk gudko gudko pogo toeud ?;69 gk jodo sfaoro rfsjk Dfloro-nodlso Kdgmdfsko jfdcogk odllmto YNN. N. Doskmdobksjf/\ Doskmdobksjf/\owosod owosod Hfnodlsood god Yotrkmtksjf Kr. Qmfhordm Qmfhordm   (?;9?‑?;-?;59) gkodlhot sfnolok poebowod prmhbojosk. Nudl Hordm Hord m god Nudl Eotto ogoboe ogoboe Gwk Wudllob Wudllob nopoh nodlso Kdgmdfsko Kdgmdfsko yodl tfboe jfdlodtor nodlso Kdgmdfsko hf pkdtu lfrnodl hfjfrgfhood Kdgmdfsko pogo toeud ?;76, god gkodlhot jfdcogk prfskgfd god wohkb prfskgfd yodl pfrtojo.

 

Nudl Hordm culo sfnolok Yfdllobk Yfdllobk Yodaoskbo Yodaoskbo yodl jfdcogk jfdcogk kgfmbml kgfmbmlkk doskmdob, doskmdob, `obso`oe god gosor dfloro sfrto sfnolok pfgmjod god podgodlod ekgup nfrnodlso god nfrdfloro Kdgmdfsko. Yfdlohuod noewo nfdor Nudl Hordm ogoboe Yfdllobk Yodaoskbo culo gkdyotohod mbfe Nudl Eotto. Qfbokd sfmrodl pfjkjpkd pmbktkh god gkpbmjot ubudl, Nudl Eotto sfdgkrk ogoboe sfmrodl fhmdmj yodl jfdcogk nopoh Lfrohod Hmpfrosk Kdgmdfsko. Nodlso Nodl so Kdgmdfsko Kdgmdfsko nfr`oeoj nfr`oeoj doskm doskmdobks dobksjf, jf, yohdk yohdk noewo noewo tef suprfjf suprfjf sfaubor sfaubor bmyobty rohyot gktucuhod hfpogo dfloro-nodlso. Eob kdk tfrafrjkd goboj Yfjnuhood VVG VV G DH^K DH^K Wo Woeu eud d ?; ?;76 76 yo yodl dl jfdf jfdflo losh shod od `o `oeo eoj j do dosk skmd mdob obks ksjf jf ot otou ou wowo wowoso sod d hfno hfnodl dlso sood od Kd Kdgm gmdf dfsk sko o sfno sfnolo lokk nfrk nfrkhu hut3 t3 Yo Yogo go ob obkd kdfo fo pfrt pfrtoj ojo o gk gksf sfnu nutt no noew ewo o ‒hfjfrgfhood ktu koboe eoh sflobo nodlso, Yogo obkdfo hftklo gksfnut3 ‒Otos nfrhot  roejot Obboe [odl Joeo Huoso god gfdlod gkgmrmdlhod mbfe hfkdlkdod bueur, supoyo nfrhfekgupod hfnodlsood yodl nfnos, joho rohyot Kdgmdfsko jfdyotohod gfdlod kdk hfjfrgfhooddyo.‚ God Yogo obkdfo hffjpot tfrgopot3 ‒Hfjugkod gorkpogo ktu udtuh  jfjnfdtu jfjn fdtuh h suotu Yfjfrkdtoe Yfjfrkdtoe Dfloro Dfloro Kdgmdfsko Kdgmdfsko yodl jfbkdgud jfbkdgudlk lk sflfdop sflfdop nodlso nodlso Kdgmdfsko god sfburue tujpoe goroe Kdgmdfsko god udtuh jfjocuhod hfsfcoetfrood ujuj, jfdafrgoshod hfekgupod hfekgupod nodlso, god khut jfbohsodohod hftfrtknod gudko yodl nfrgosorhod hfjfrgfhood, pfrgojokod onogk god hfogkbod smskob, joho gksusudboe Hfjfrgfhood Hfnodlsood Kdgmdfsko ktu goboj suotu Vdgodl-Vdgodl Gosor Dfloro Kdgmdfsko, . . .‚ Gork rujusod yodl tfrgopot goboj Yfjnuhood VVG D^K Woeud ?;76 tfrsfnut  dojpoh gfdlod cfbos noewo yodl kdlkd gkrfobksoskhod gfdlod hfjfrgfhood Kdgmdfsko ogoboe hfjfrgfhood hfnodlsood Kdgmdfsko, god yodl kdlkd gkwucughod gkodtorodyo ogoboe jfdafrgoshod hfekgupod nodlso, sfrto yodl jfdcogk pfreotkod goboj ekgup nfrdfloro ogoboe sflfdop nodlso Kdgmdfsko. Gfdlod gfjkhkod dojpoh gfdlod cfbos 6 up nfrdfl noewo noe wo goboj goboj ekgup ekg nfrdfloro oro nolk nolk nodlso nodlso Kdgmd Kdgmdfsk fsko o yodl yodl gkutoj gkutojoho ohod d ogoboe ogoboe

hfpfdtkdlod dfloro-nodlso. Eob kdk gkpfrhuot gfdlod gosor dfloro, heususdyo skbo hftklo, yodl eorus jfbodgosk sflobo hflkotod hfekgupod nfrjosyorohot, nfrnodlso, god nfrdfloro. A. \owosod Hfnodlsood o. Yfdlfrtkod

Kstkboe Kstkbo e \owosod \owosod Hfnodlsood Hfnodlsood tfrgkrk gork guo suhu hoto yoktu ‒\owosod ‒\owosod‚‚ god ‒Hfnodlsood‚. Goboj Hojus Nfsor Noeoso Kdgmdfsko (>99>) gkdyotohod noewo sfaoro ftkjmbmlks kstkboe ‒wowosod‚ nfrortk 3 (?) eoskb jfwowos, tkdcouod, podgodlod god gopot culo nfrortk (>) hmdsfpsk hmdsfpsk aoro podgodl. podgodl. Qfjfdtoro Qfjfdtoro ktu ‒Hfnodls ‒Hfnodlsood‚ ood‚ nfrosob gork hoto ‒nodlso‚ yodl jfdurut Hojus Nfsor Noeoso Kdgmdfsko (>99>) nfrortk nfro rtk hfbmjpmh hfbmjpmh josyoroho josyorohott yodl nfrsojood nfrsojood osob hfturudo hfturudod, d, ogot, noeoso noeoso,, god

 

sfcoroedyo, sfrto nfrpfjfrkdtoeod sfdgkrk. Qfgodlhod ‒hfnodlsood‚ jfdlodgudl ortk (?) akrk-akrk yodl jfdodgok lmbmdlod lmbmdlod nodlso, nodlso, (>) pfrkeob nodlso8 jfdlfdok (yodl nfrtobkod gfdlod) nodlso,  (1) hfsogorod gkrk sfnolok worlo gork suotu dfloro. Gfdlod gfjkhkod wowosod hfnodlsood gopot gkortkhod sfnolok hmdsfpsk aoro podgodl yodl gkbodgosk ohod hfsogorod gkrk sfnolok worlo gork suotu dfloro ohod gkrk god bkdlhudloddyo gk goboj hfekgupod nfrnodlso god nfrdfloro nf nfrg rgos osor orho hod d Yoda Yodaos oskb kbo o go god d VVG VVG ?;76 ?;76.. Qfj Qfjfdt fdtoro oro Yrm` Yrm`.. Jubog Jubogk, k, Lunfrd Lunfrdur ur Bfjeoddos ^K, jfyojpokhod noewo wowosod hfnodlsood ogoboe aoro podgodl nodlso Kdgmdfsko jfdlfdok gkrk god bkdlhudloddyo, jfdlutojohod hfsotuod god pfrsotuod wkboyoe goboj pfdyfbfdll pfdyfbfdllorood orood hfekgupod nfrjosyorohot, nfrnodlso god nfrdfloro. n. Wucuod

udtuh jfjnfdtuh worlo dfloro yodl3 Qogor noewo gkrkdyo ogoboe worlo dfloro gork suotu dfloro-no dfloro-nodls dlso o yodl yodl jfjkbkhk jfjkbkhk eoh god hfwocknod hfwocknod sfsuok VVG D^K Woeud ?;76 yodl nfgosorhod Yodaoskbo, sfrto jojpu jfdlkjpbfjfdtoskhoddyo jfdlkjpbfjfdtoskhoddyo goboj nfrnolok sflk hfekgupod sfeork-eork goboj, tfrutojo goboj jfjnkdo hfekgu hfe kgupod pod nfrjos nfrjosyor yoroho ohot, t, nfrnod nfrnodlso lso,, god nfrdfl nfrdfloro oro yodl yodl gfjmh gfjmhro rotks tks god jfdcudcudl tkdllk dkbok-dkbok Eoh Ososk Jodusko G. Yotrkmtksjf Yotrkmtksjf sfdgkrk ogoboe suotu `oeoj yodl jfdcudcudl tkdllk sfjodlot, skhop god pfrnuotod pfrnuotod sfsfmrodl sfsfmrodl yodl rfbo jfdlmrn jfdlmrnodhod odhod sflobodyo sflobodyo udtuh udtuh hfcoy hfcoyood ood god hfsfcoetfrood todoe okrdyo, dfloro-nodlsodyo. Nudl Hordm jfdlkgfdtkhhod potrkmt  Wrksohtk, ohtk, yoktu3 gfdlod pfdgfhor pfdgfhor nodlso yodl gk goboj ckwo god god rolodyo tfrgopot tfrgopot Wrks Nfrgoubot goboj nkgodl pmbktkh, Nfrgkhork goboj nkgodl fhmdmjk god Nfrhfprknogkod goboj hfnugoyood. 0 F. Ospfh [urkgks wowosod dusodtoro hmdsfpsk \owosod Dusodtoro gknodlud god gkhfjnodlhod gk otos jmtkvosk kgfmbmlks goboj pfrcobodod wohtu yodl auhup podcodl god sorot gfdlod hmjktjfd strotflks strot flks udtuh udtuh jfwucugh jfwucughod od dfloro-no dfloro-nodlso dlso Kdgmdfsko Kdgmdfsko yodl huot goboj goboj nkdlhok nkdlhok hfsotuod utue Dusodtoro sfnolok nfrkhut 3 o)

Yfrtojo hobk gkaftushod jfbobuk Gfhborosk Cuodgo ?1 Gfsfjnfr ?;60/>99? mbfe Yrfskgfd Ongurroejod \oekg. \owosod Dusodtoro nuhodboe sfhfgor hmdsfp hmdsfp hfwkboyoeod, ko ogoboe aoro

podgodl god skhop nodlso Kdgmdfsko jfdlfdok cotk gkrk, bkdlhudlod lfmlro`k, god sujnfrgoyodyo, sfrto sflobo pmtfdsk `kskh god dmd `kskh yodl tfrhodgudl god boekr gork kdtfrohsk fbfjfd-fbfjfd tfrsfnut, sfnolok fbfjfd hfhuotod god bkdlhudlod strotflks doskmdob goboj sotu hfsotuod yodl utue nfrgosorhod Yodaoskbo god VVG D^K Woeud ?;76, yodl tfrwucug goboj 5 (gfbopod) lotro otou yodl gksfnut sfnolok Osto Lotro yoktu 3  3   Wklo udsur otou ospfh pfrtojo jfdlfdok hfekgupod kbjkoe odtoro bokd Lotro bftoh god hfguguhod lfmlrok, hfogood god hfhoyood oboj, sfrto hfogood god hfjojpuod pfdguguh. Hfjugkod bkjo udsur otou ospfh nfrkhutdyo jfdlfdok hfekgupod hfekgupod smskob, yoktu Lotro Kgfmbmlk, Ymbktkh, Fhmdmjk, Qmskob Nugoyo (Qmsnug), god Yfrtoeodod god Hfojodod (Eodhoj). @. \owosod Dusodtoro Jfjosuhk  Onog hf->? Lfrohod doskmdobksjf yodl gkgmjkdosk mbfe pfrcuodlod pmbktkh god pfrbowodod nfrsfdcoto jfdcogk pfdodgo lfrohod onog hf-?; god >9 gkoroehod udtuh jfbfposhod gkrk gork nfbfdllu pfdcocoeod sfaoro kskh. Dojud gfjkhkod, jfdcfbodl onog hf->? tfrcogk pfrunoeod yodl sodlot jfdgosor goboj hfekgupod ujot jodusko gksfnonhod mbfe hfjocuod tfhdmbmlk hmjudkhosk. Qoot kdk sk`ot kdgkvkguobkstkh god bknfrobkstkh nflktu jfdmdcmb horfdo sftkop kdgkvkgu jojpu jfdlotur gkrkdyo sfdgkrk goboj nfreunudlod gfdlod skopo yodl gkhfefdgohk gk sfburue gudko god jfdfdtuhod tkdgohoddyo todpo eorus eor us jfbobu jfbobukk kdstkt kdstktusk usk yodl yodl nfrdoj nfrdojo o dfloro dfloro.. Kdkboe Kdkboe yodl yodl sfrkdl sfrkdl gksfnu gksfnutt sfnol sfnolok ok < lfrohod lfro hod lbmnobks lbmnobksosk, osk, sfnuoe sfnuoe lfrohod lfrohod pfdlekbod pfdlekbodlod lod notos-noto notos-notoss odtor dfloro, dfloro, yodl

horfdodyo tkjnub boe suotu pfrtodyood nolokjodo nodlso Kdgmdfsko eorus jfdykhopk lfrohod lbmnobksosk. Nfrkhut kdk jfrupohod todtodlod yodl eorus gkeogopk mbfe nodlso Kdgmdfsko 3 o. Wodtodlod kjpbfjfdtosk wowosod dusodtoro yodl nfrhoktod gfdlod osto lotro n. Lb Lbmn mnob obks ksos oskk a. Wr Wrkn knob obks ksos oskk

>. Hmdsfdsus Gosor Nfrnodlso god Nfrdfloro goboj Yfrsotuod god Hfsotuod ?. Yodaoskbo o. Yo Yoda daos oskb kbo o sfno sfnolo lokk goso gosorr DH^K DH^K Jubok gork

skgodl Nogod

Yfdyfbkgkh Vsoeo-Vsoeo Yfrskopod Yfrskopod Hfjfrgfhood Hfjfrgfhood

 

Kdgmdfsko (NYVYHK) pogo todllob >; - 1? Jfk ?;76, pkgotm Kr. Qmfhordm pogo todllob ? Cudk ?;76, pfdyusudod pfdyusudod ‒Ykoloj ‒Ykoloj Cohorto‚ Cohorto‚ pogo todllob todllob >> Cudk Cudk ?;76, ?;76, sojpok sojpok gksoehodd gkso ehoddyo yo VVG D^K Woeud Woeud ?;76 ?;76 pogo todllob todllob ?5 Olustus ?;76 yodl sfaoro sfaoro yurkgks-`mrjob jfdftophod god jfjnfrbohuhod rujusod Yodaoskbo sfnolokjodo tfrtuodl gk goboj Yfjnuhood VVG D^K Woeud ?;76 Obkdfo KP n. Yodaoskbo sfnolok Kgfmbmlk Dfloro Yodaoskbo sfnolok kgfmbmlk dfloro jfrupohod eoskb hrkstobksosk gork dkbok-dkbok nugoyo, ogot-kstkogot, sfrto olojo god hfyohkdod yodl gkjkbkhk nodlso Kdgmdfsko.

a.

Yodaoskbo sfnolok Yodgodlod Ekgup Nodlso Kdgmdfsko Yodaoskbo sfnolok podgodlod ekgup nodlso jfrupohod ckwo god hfprknogkod nodlso yodl jfdcogk pftudcuh oroe hkdfrco god ohtkvktos worlo dfloro goboj sflobo nkgodl hfekgupod, sfekdllo nodlso Kdgmdfsko ohod tftop tfloh nfrgkrk goboj jfdleogopk nfrnolok eojnotod god todtodlod pfrunoeod zojod.

g. Yodaoskbo sfnolok Yfjfrsotu Nodlso

Yodaoskbo sfnolok pfjfrsotu nodlso goboj pfdlfrtkod kdk gkpodgodl sfnolok eoskb hmdsfdsus/hfsfpohotod yodl tfboe jfjpfrsotuhod roloj podgodlod jfdlfdok osos-osos dyo Kdgmdfsko jfrgfho, jfdlfdok akto-akto god tucuod nfrdf nfr dflor loro o Kd Kdgmd gmdfsk fsko, o, sfrto sfrto `mdgos `mdgoskk hfnodl hfnodlsoo sood d yodl yodl gkeoro gkeoropho phod d gopot  gopot  jfdcfbjo goboj hfekgupod josyorohot, joso bobu, soot kdk god joso yodl ohod gotodl. >. Vdgodl-Vdgodl Gosor Dfloro ^fpunbkh Kdgmdfsko Woeud ?;76 o. VVG VVG D^K D^K Woeud Woeud ?;7 ?;76 6 sfnol sfnolok ok Euhuj Euhuj Goso Gosorr Wfrtub Wfrtubks ks Hmdstk Hmdstktus tusk, k, nokh nokh tfrtub tfrtubks ks joupud tkgoh tfrtubks, tfrtubks, sfhobkpud nfrnfgo gork sksk nfdtuh, dojud `udlskdyo

tftop sojo, yohdk sfnolok pfgmjod pfdyfbfdllorood pfdyfbfdllorood dfloro n. VVG D^K D^K Woeud ?;76 ?;76 goboj Ekfror Ekfrorhk hk Yfroturod Yfroturod Yfrud Yfrudgodl godl-Vdg -Vdgodlo odlod d gk Kdgmdfsko Kdgmdfsko 5 ud ?;76 VVG VV G D^K Woeud Woe ?;76 nfrhfg nfrhfgugu uguhod hod sfnolo sfnolokk euhuj euhuj gosor gosor go goboj boj pfrot pfrotur urod od

pfrudgodl-udgodlod yodl nfrbohu gk Kdgmdfsko sfnolokjodo gkcfboshod pogo Yosob 1 Vdgo Vdgodl dl-u -udg dgod odl l Dmjm Dmjmrr ?> Wo Woeu eud d >9 >9?? ?? tfdt tfdtod odl l Yf Yfjn jnfd fdtu tuho hod d Yf Yfro rotu turo rod d Yfrudgodl- udgodlod. a.

VVG D^K Woeud ?;76 sfnolok Obot Hmdtrmb tfreogop Yfdyfbfdllorood Yfdyfbfdllorood Dfloro gopot hkto bkeot pogo posob ? oyot 1 VVG D^K Woeud ?;76 ojodgfjfd KP yodl jfdyfnuthod noewo ‒Dfloro Kdgmdfsko ogoboe dfloro euhuj‚

1. Dflo Dfloro ro H Hfs fsot otuo uod d ^fpunbkh  Kdgmdfsko  Kdgmdfsko Kdgmdfsko jfrupohod dfloro hfsotuod gfdlod nfdtuh pfjfrkdtoeod ^fpunbkh. Qfaoro hmdsfptuob, dfloro hfsotuod jfrupohod suotu nfdtuh dfloro gk jodo hfhuosood pfjfrkdtoeod nfrogo god gkpflodl pfjfrkdtoe pusot. Quotu dfloro gksfnut dfloro hfsotuod hfsot uod oponkbo pfjfrkdtoe pfjfrkdtoe pusot god pfjfrkdtoe pfjfrkdtoe gofroe tkgoh tkgoh sojo god tkgoh  sfgfrocot, hfhuosood pusot bfnke jfdmdcmb god tkgoh ogo sokdlod nolk nogod bflksbotk`  pusot goboj jfjnuot udgodl-udgodl, hfhuosood pfjfrkdtoe gofroe eodyo nfrsk`ot 

 

gfrkvotkvf (Husdorgk & Qorolke, >999 goboj \odtodos, >9?5) 7. Nekddfho  Wudllob Kho

Nekddfho Wudllob Kho sfnolok sfjnmyod doskmdob hfjudauboddyo gkjubok sfcoh dfloro ^fpunbkh Kdgmdfsko jfrgfho yodl jfdlodgudl johdo nfrnfgo nfgo tftopk tftop sotu cuo yodl tfrgopot goboj hkton hk ton sutosmjo horodlod jpu todtubor 1.

DK DKBO BOKK-D -DKB KBO OK GOQO^ NFBO DFLO^O

Goboj posob >< oyot (1) VVG D^K Woeud ?;76 yodl nfrnudyk ‒Wkop-tkop worlo dfloro nfreoh god wockn khut sfrto goboj upoyo pfjnfbood dfloro". Ortkdyo sfaoro hmdstktuskmdob

nfbo dfloro jfdlkhot sfburue nodlso Kdgmdfsko sfnolok eoh god hfwocknod sftkop worlo dfloro.  O.

^uodl Bkdlhup Dkbok-Dkbok Gosor Nfbo Dfloro

Qfnolokjodo tfboe gksfnuthod sfnfbujdyo noewo Dkbok-Dkbok Gosor Nfbo Dfloro, jfbkputk 0 (fdoj) hfbmjpmh ruodl bkdlhup dkbok, gfdlod rkdakod pfdcfbosod sfnolok nfrkhut3 ?. Akd Akdto to Wodoe Wodoe Okr >. Qogo Qogorr Nfrnodls Nfrnodlso o god Nfrdfl Nfrdfloro oro 1. 7. 6. 0. N.

Qftko hfpogo Yodaoskbo sfnolok Kgfmbmlk Dfloro ^fb ^fbo o Nfrhmrnod Nfrhm rnod udtuh udtuh Nodlso Nodl so god Dfloro Dfloro Jfj Jfjpudy pudyok ok Hfjojpuo Hfjojpuod d Owob Nfbo Nfbo Dfloro Dfloro Qfjodlo Qfjodlott Vdtuh Jfwucughod Jfwucughod Dfloro Dfloro [odl Nfrgoubot, Nfrgoubot, Ogkb god Johjur Dkbok-Dkbok Gosor Nfbo Dfloro god Kdgkhotmrdyo Wonfb ? Dkbok-Dkbok Gosor Nfbo Dfloro god Kdgkhotmrdyo (\odtodos, >9?5) Dm. ?.

Dkbok Wfrafrjkd goboj Qkhop god Yfrkbohu odtoro bokd 3 Gosor Nfbo Dfloro Akdto Wodoe Okr ?) Jfdakdtok, jfdcolo god jfbfstorkhod Bkdlhudlod Ekgup >) Jfdleorlok god jfdlludohod horyo odoh nodlso. ;

1) 7) 6) 0)

Jfdlludohod prmguh goboj dflfrk. Jfdcolo god jfjoeojk sfburue ruodl wkboyoe DH^K Jfdcolo Dojo nokh nodlso god dfloro. Jfdlfdob wkboyoe todoe okr todpo roso `odotksjf hfgofroeod.

 

>.

Hfsogorod Nfrnodlso god Nfrdfloro

?) Gkskpbkd god nfrtodlludl cowon tfreogop tulos yodl >) 1) 7) 6) 0)

gknfnodhod. Jfdleorlok god jfdlemrjotk Hfodfhorolojod suhu, olojo, ros god odtor lmbmdlod. Jfdgoeubuhod Jfdgoeubu hod hfpfdtkdlod ujuj gkotos hfpfdtkdlod prknogk god lmbmdlod. lmbmdlod. Nodllo tfreogop nodlso god dfloro sfdgkrk. ^uhud god nfrckwo lmtmdl rmymdl goboj josyorohot. Jfdcobodhod eoh god hfwocknod sfsuok pfroturod pfrudgodlod yodl nfrbohu.

1.

Qftko Hfpogo Yodaoskbo

?) Jfdcobodhod hfwocknod olojo god hfpfraoyood sfaoro >) 1)

7) 6)

nokh god nfdor. Jfjoeojk god Jfdlojobhod dkbok-dkbok podaoskbo goboj hfekgupod sfeork-eork. Jfyohkdk Jfyo hkdk Yodaoskbo Yodaoskbo sfnolok sfnolok gosor gosor dfloro dfloro sfrto sfrto Jfdcogkhod Jfdcogkh od Yodaoskbo sfnolok pfjfrsotu nodlso god dfloro. Jfdfrophod prkdskp-prkdskp prkdskp-prkdskp god dkbok-dkbok jusyoworoe ju`ohot. Jfdlemrjotk Jfdlemrjo tk sfrto jfdcudcudl tkdllk Eoh Ososk

Jodusko. 0) Qobkdl jfjnodtu god tmbmdl jfdmbmdl odtor sfsojo sfsuok dkbok-dkbok bueur Yodaoskbo udtuh  7.

^fbo Nfrhmrnod Vdtuh Nodlso God Dfloro

) 1) 7) 6)

?9 0)

6.

Jfjkbkhk Hfjojpuo d Owob Nfbo Dfloro.

jfdlobojk hfsubktod todpo jfbkeot botor nfbohodl smskm-hubturobdyo. Jfdgoeubuhod Jfdgoeubu hod hfpfdtkdlod Nodlso god Dfloro gork pogo hfpfdtkdlod prknogk god lmbmdlod lmbmdlod.. Jfdyujnodlhod Jfdyujnodl hod tfdolo, pkhkrod, hfjojpuod udtuh hfpfdtkdlod josyorohot, hfjocuod nodlso god dfloro. Jfjnfbo nodlso god dfloro sfsuok gfdlod prm`fsk god hfjojpuod joskdl-joskdl. Nfrportkskposk ohtk` god pfgubk goboj pfjnodludod josyorohot nodlso god dfloro. ^fbo nfrhmrnod udtuh hfpfdtkdlod nodlso god Dfloro todpo pojrke.

?) Jf Jfjk jkbk bkhk hk hfjo hfjojp jpu uod od,, kdtf kdtflr lrkt ktos os go god d

hfpf hfpfra raoy oyoo ood d gkrk yodl tkdllk goboj jfjnfbo nodlso god dfloro. >) Jfjpudyok hfjojpuod jfjoeojk god jfdlkgfdtkkhoskk nfdtuh-nfdtuh odaojod gk jfdlkgfdtkkhos bkdlhudlod joskdljoskdl

 

sfekdllo sfbobu skop todllop god bopmr gkdk sftkop ogo hflkotod yodl jfrulkhod god jfdllodllu hfojodod sfrto hftfrtknod josyorohot gk bkdlhudloddyo bkdlhudloddyo joskdljoskdl. 1) Qfdodtkoso jfdcolo hfsfeotoddyo sfekdllo jfjkbkhk hfsfeotod kskh god jfdtob yodl nokh. 7) Jfjkbkhk Hfafrgosod Fjmskmdob god spkrktuob sfrto Kdtfbfcfdsk yodl tkdllk. 6) Jfjkbkhk pfdlftoeuod tfdtodl hfork`od bmhob goboj jfdykhopk sftkop odaojod.

0) Jfjkbkhk hfjojpuod goboj jfjnfrgoyohod hfhoyood

sujnfrgoyo oboj god hfrolojod eoyotk. 0.

Qfjodlot Jfwucughod Dfloro [odl Nfrgoubot,  Ogkb god Johjur

?) Wkgoh nfrputus oso hftkho jfdleogopk pfrsmobod >) 1) 7) 6) 0)

7.

hfekgupod nfrjosyorohot nfrnodlso god nfrdfloro. Nfhfrco hfros udtuh hfsfcoetfrood gkrk god josyorohot. Jfjpfrcuodlhod Jfjpfrcuod lhod Hfgoubotod ^ohyot, Hfogkbod god Eoh Ososk Jodusko . Jfjprohtfhhod Abfod odg Lmmg Lmvfrdodaf goboj nfrjosyorohot nfrnodlso god nfrdfloro. Jfdfrophod Ckwo, Qfjodlot god Dkbok hfcuodlod ?;76. Jfjod`oothod hfork`od bmhob udtuh Hfsfcoetfrood ^ohyot.

YFDLEM^JOWOD   WF^E WF^EOGOY OGOY BOJNODLBOJNODL-BOJN BOJNODL ODL DFLO DFLO^O ^O GOD HFWOOWO HFWOOWOD D HFYO HFYOGO GO YF^OWV^OD YF^VDGODL-VDGODLOD

 O.

Nfdgfro, N Noeoso, oeoso, Bojnodl Bojnodl Dfloro god god Bolu Hfnodlsood Hfnodlsood Nfdgfro, noeoso, god bojnodl dfloro, sfrto bolu hfnodlsood Kdgmdfsko jfrupohod sorodo sorodo pfjfrsotu, kgfdtktos, god wucug fhskstfdsk fhskstfdsk nodlso yodl jfdcogk skjnmb hfgoubotod god hfemrjotod dfloro sfnolokjodo gkojodothod goboj VdgodlVdgodl Gosor Dfloro ^fpunbkh Kdgmdfsko Woeud ?;76 yodl gkbohsodohod nfrgosorhod osos3 ?. Yfrsotuod8

??

>. Hfgoubotod8 1. Hfemrjotod8 7. Hfnodlsood8 6. Hfnekddfhotudllobkhood8 0. Hftfrtknod8 7 Woeud >99;, god Yfroturod Yfjfrkdtoe Dm. 79 Woeud ?;65 tfdtodl Nfdgfro Hfnodlsood ^fpunbkh Kdgmdfsko. Nfdgfro Dfloro ^fpunbkh Kdgmdfsko, yodl sfaoro skdlhot gksfnut Nfdgfro Dfloro, ogoboe Qodl

 

Qoho Jfroe Yutke, Qodl Jfroe Jfroe Yutke, Jfroe Yutke, otou hogodl gksfn gksfnut ut Qodl Gwkwordo (guo wordo). Nfdgfro Dfloro yodl gkhknorhod pogo Yrmhbojosk Hfjfrgfhood Nodlso Kdgmdfsko todllob ?< Olustus ?;76 gk Cobod Yflodlsood Wkjurr Dmjmr Wkju Dmjmr 60 Cohorto gksfnut Nfdgfro Nfdgfro Yusoho Yusoho Qodl Qoho Jfroe Yutke. Nfdgfro Yusoho Qodl Qoho Jfroe Yutke gkskjpod god gkpfbkeoro gk Jmdujfd Doskmdob Cohorto. n. Nfdtuh god Vhurod

Nfdgfro Dfloro Qodl Jfroe Yutke nfrnfdtuh fjpot pfrsflk podcodl gfdlod gfd lod uhurod bfnor >/1 (guo pfr tklo) gork podcodl sfrt sfrto o nolkod nolkod otos nfrwordo jfroe god nolkod nowoe nfrwordo putke yodl hfguo nolkoddyo nfruhurod sojo. Nfdgfro Dfloro jfjkbkhk johdo kbmsmks. kbmsmks. Jfroe nfrortk hfnfrodkod, putke nfrortk hfsuakod. a. Yfdlknorod god/otou Yfjosodlod

Yf Yfdl dlkn knor orod od god god/o /oto tou u p f j o s o d l o d Nfdg Nfdgfr fro o Dflo Dfloro ro gkb gkboh ohuh uhod od pog pogo o wohtu odtoro jotoeork tfrnkt ekdllo jotoeork tfrnfdoj, god goboj hfogood tfrtfdtu gopot gkbohuhod pogo joboj eork. g. Yfdlludood

Nfdgfro Dfloro gopot gkludohod sfnolok 3 ?.

Wodgo pfrgojokod8

>.

Wodgo nfrhonudl8 god/otou

Yfdutup pftk otou usudlod cfdozoe. f. Yfborodlod tfrhokt Nfdgfro Dfloro 1.

Goboj pfroturod pfrudgodl-udgodlod yodl nfrbohu, sfnolokjodo tfboe gksfnuthod gk otos, sftkop mrodl gkborodl udtuh3 ?.

Jfrusoh,

jfrmnfh, jfrmnfh,

jfdlkdcoh-kdcoh,

jfjnohor,

otou

jfbohuhod jfbohuhod

?> pfrnuotod bokd gfdlod johsug jfdmgok, jfdlekdo, otou jfrfdgoehod

hfemrjotod Nfdgfro Dfloro8 >.

Jfjohok Nfdgfro Dfloro udtuh rfhbojf otou khbod hmjfrskob8

1.

Jfdlknorhod Nfdgfro Nfdgfro Dfloro yodl rusoh, rmnfh, budtur, husut, otou husoj8

7.

Jfdaftoh, jfdyuboj, god jfdubks euru`, odlho, lojnor otou todgo bokd god jfjosodl bfdaodo otou nfdgo opopud pogo Nfdgfro Dfloro8 god

6.

Jfjohok Nfdgfro Dfloro udtuh bodlkt-bodlkt, otop, pfjnudlhus norodl, god tutup norodl yodl gopot jfdurudhod hfemrjotod Nfdgfro Dfloro.

 

>.

Noeoso Df Dfloro o. Gosor Euhuj god Qujnfr

Bojnodl-bojnodl dfloro sfbodcutdyo ogoboe Noeoso Dfloro. Noeoso Kdgmdfsko gkdyotohod sfnolok noeoso rfsjk dfloro sfnolokjodo tfrtuodl goboj Yosob 10 Vdgodl-Vdgodl Gosor Dfloro Hfsotuod ^fpunbkh Kdgmdfsko Woeud ?;76. ?;76. Noeoso Kdgmdfsko n nfrsujnfr frsujnfr gork gork noeoso yodl gkkhrorhod goboj Qujpoe Yfjugo todllob >5 Mhtmnfr ?;>5 sfnolok noeoso pfrsotuod yodl gkhfjnodlhod gkhfjnodlho d sfsuok gfdlod gkdojkho pfrogonod nodlso. n. Hfguguhod

Noeoso Kdgmdfsko jfjkbkhk hfguguhod sfnolok nfrkhut 3 ?. Noeoso hfnodlsood, hfguguhoddyo hfguguhoddyo nfrogo gk otos noeoso-noeoso gofroe. >. Noeoso dfloro (noeoso rfsjk Dfloro Hfsotuod  Hfsotuod ^fpunbkh Kdgmdfsko) Kdgmdfsko) a. @udlsk

Gkgoboj hfguguhoddyo sfnolok noeoso doskmdob, noeoso Kdgmdfsko nfr`udlsk sfnolok3 ?. >. 1. 7.

Bojnodl hfnodllood hfnodlsood Bojnodl kgfdtktos doskmdob Obot pfdleunudl odtor worlo, odtor gofroe, god odtor Obot yodl jfjudlhkdho jfjudlhkdhod d pfdyotuod pfdyotuod nfrnolok nfrnolok suhu nodlso gfdlod gfdlod botor nfbo nfboho hodl dl smsk smskob ob nugo nugoyo yo god god no noeo eoso so yo yodl dl nfrn nfrnfg fgo o hfgo hfgobo boj j hfso hfsotu tuod od hfnodlsood Kdgmdfsko.

g. Yfdlludood

Qfnolok noeoso doskmdob god noeoso rfsjk dfloro, 1.

Bojnodl Dfloro o.

Yfrodaodl god Gosor Euhuj Bojnodl Dfloro Dfloro gkrodaodl gkrodaodl mbfe Qubtod Eojkg  Eojkg  KK gork Ymdtkodoh,  Ymdtkodoh,  yodl hfjug hfj ugkod kod

?1

gksfj gksfjpur purdoh dohod od

mbfe mbfe

Yrfskgf Yrfskgfd d

Qmfhordm, Qmfhordm,   god

gkrfsjkhod

pfjohokoddyo sfnolok bojnodl dfloro pfrtojo hobk pogo Qkgodl Honkdft  ^fpunbkh Kdgmdfsko Qfrkhot todllob ?? Yfnruork ?;69. Bojnodl dfloro Lorugo Yodaoskbo gkotur pfdlludooddyo pfdlludooddyo goboj Yfroturod Yfjfrkdtoe Dm. 71 Woeud ?;65. n.

Nfdtuh  Bojn Bojnod odl l

df dflo loro ro Kd Kdgm gmdf dfsk sko o ogob ogoboe oe Lo Loru rugo go Yoda Yodaos oskb kbo o gf gfdl dlod od sfjnm sfjnmyo yod d

Nekddfho Wudllob Kho.  Kho. Bojnodl

dfloro Kdgmdfsko

nfrnfdtuh nurudl

Loru Lorugo go yodl hfpobodyo jfdmbfe hf sfnfboe hodod (gork sugut podgodl Lorugo), pfrksok nfrnfdtuh jfdyfrupok codtudl yodl gklodtudl gfdlod rodtok Nekd kddf dfho ho Wu Wudl dllo lobb Kh Kho o yodl nfrortk pogo pogo bfef bfefrr Loru Lorugo go,, god god sfjn sfjnmy myod od Ne ‒Nfrnfgo-nfgo tftopk tftop sotu‚ gktubks gk otos pkto yodl gkafdlhfroj mbfe

Lorugo.

 

Johdo

a.

Cujboe Cujb oe nubu. nubu. Cujboe Cujboe nubu jfbojnod jfbojnodlhod lhod Eork Yrmhbojo Yrmhbojosk sk Hfjfrgfh Hfjfrgfhood ood Kdgmdfsko (?< Olustus ?;76), gfdlod rkdakod cujboe nubu sfnolok nfrkhut3 ?)

pogo joskdl-joskdl soyop nfrcujboe ?)

pogo fhmr nfrcujboe 58

1)

gk nowoe pfrksok/podlhob fhmr nfrcujboe ?;8 god

7)

gk bfefr nfrcujboe 76.

Yfdlludood

g.

Oturod goboj pfdlludood bojnodl dfloro gkotur goboj VVG Woeud ?;76 posob 10O god VV Dm. >7 Woeud >99;. Yfborodlod tfrhokt Bojnodl Dfloro

f.

Nfrgosorhod pfroturod pfrudgodl-udgodlod pfrudgodl-udgodlod yodl nfrbohu, sftkop mrodl gkborodl3 Jfdamrft, jfdubksk, jfdllojnork, otou jfjnuot rusoh Bojnodl

?)

Dfloro Dflor o gfdlod gfdlod johsug johsug jfdmgok, jfdmgok, jfdlekdo, jfdlekdo, otou jfrfdgoe jfrfdgoehod hod hfemrjotod Bojnodl Dfloro8 Jfdlludo Jfdl ludohod hod Bojnodl Dfloro yodl rusoh god tkgoh sfsuok sfsuok gfdlod gfdlod

>)

nfdtuh, wordo, god pfrnodgkdlod pfrnodgkdlod uhurod8 Jfjnuot Jfjn uot bojnodl bojnodl udtuh udtuh pfrsfmro pfrsfmrodlod dlod,, portok portok pmbktkh, pmbktkh, pfrh pfrhujp ujpubod ubod,,

1)

mrlodksosk god/otou pfrusoeood yodl sojo otou jfdyfrupok Bojnodl Dfloro8 god Jfdlludo Jfdl ludohod hod Bojnodl Bojnodl Dfloro Dfloro udtuh udtuh hfpfrbuo hfpfrbuod d sfbokd sfbokd yodl gkotur gkotur

7)

goboj Vdgodl-Vdgodl kdk.

7.

Bo Bol lu Hf Hfnodl odlsoo ood d ?7 o.

Yfdlludood Bolu Hfnodlsood ogoboe Kdgmdfsko ^oyo yodl gklunoe mbfe \olf ^ugmb` Quprotjod.

n.

Wotoaoro Qftkop

mrodl

yodl

eogkr

pogo soot Bolu

Hfnodlsood

gkpfrgfdlorhod god/otou gkdyodykhod, wockn nfrgkrk tfloh gfdlod skhop emrjot. a.

Yfborodlod tfrhokt Bolu Hfnodlsood Nfrgosorhod pfroturod pfrudgodl-udgodlod pfrudgodl-udgodlod yodl nfrbohu, sftkop mrodl gkborodl udtuh 3 ?)

Jfdlunoe Bolu Hfnodlsood gfdlod dogo, krojo, hoto-hoto,god lunoeod bokd gfdlod johsug udtuh jfdlekdo otou jfrfdgoehod hfemrjotod Bolu Hfnodlsood8

 

>)

Jfjpfrgfdlorhod, jfdyodykhod, otoupud jfdyfnorbuoshod eoskb unoeod Bolu Hfnodlsood gfdlod johsug udtuh tucuod hmjfrskob8 otou

1)

Jfdlludo Jfdl ludohod hod Bolu Bolu Hfnodlso Hfnodlsood od udtuh udtuh khbod gfdlod johsug johsug udtuh tucuod hmjfrskob.

?6

 

NON P YFJNKDOOD HF^VHVDOD, JFDCOLO YF^QOWVOD GOD HFQOWVOD NODLQO

 O.

Hfruhudod goboj goboj Nfrnugoyo Nfrnugoyo Bfbueur nodlso Kdgmdfsko ogoboe mrodl-mrodl yodl ork` sfrto nkcohsodo. Nugoyo sfrto trogksk gknuot olor hfekgupod goboj josyorohot  sfjohkd bfdlhop. bfdlhop. Hfrolojod suhu nodlso yodl ogo gk Kdgmdfsko Kdgmdfsko tfboe jfboekrhod hfhoyood nugoyo yodl tkgoh tfrdkbok eorlodyo. eorlodyo. Gork Qonodl sojpok Jfrouhf jfjkbkhk nfdtuh nugoyo yodl nfrodfhoroloj sfnolok osft nodlso yodl sodlot nfreorlo. Yfjoeojod ohod hfnfrolojod hfnfrolojod nugoyo kdk tfrus jfdlobojk pfrhfjnodlod,

jubok

gork

pburobksjf

ekdllo

judaubdyo

kstkboe

jubktkhubturobksjf. Yburobksjf ogoboe kstkboe yodl jfdloau pogo hfrolojod ftdks god nugoyo goboj suotu gofroe otou dfloro. Qfjfdtoro ktu jubtkhubturobksjf gkto`skrhod sfnolok porogkljo yodl jfdlefdgohk ogodyo pfrsotuod gork nfrnolok hfbmjpmh hfnugoyood gfdlod eoh god stotus smskob

?0

 

pmbktkh yodl sojo goboj josyorohot jmgfrd. Kstkboe jubtkhubturob culo sfrkdl sfr kdl gklud gkludoho ohod d udt udtuh uh jfdl jfdlloj lojnor norhod hod hfsotu hfsotuod od nfrnol nfrnolok ok ftdks ftdks josyorohot yodl nfrnfgo goboj suotu dfloro. Jubtkhubturobksjf nfrosob gork guo hoto8 jubtk (nodyoh/nfroloj) god aubturob (nugoyo otou hfnugoyood), yodl sfaoro ftkjmbmlk gopot gkortkhod sfnolok hfnfrolojod nugoyo. Yfdlfrtkod nugoyo yodl gkjohsughod gkskdk ogoboe nuhod nugoyo goboj gobo j ortk sfjpkt, jfbokdhod jfbokdhod nugoyo nugoyo gobo goboj j ortk buos, yodl gkjohdok gkjohdok sfnolok sfjuo gkobfhtkho jodusko tfreogop hfekgupoddyo. Gkobfhtkho kdk ohod jfboekrhod nodyoh wocoe, sfpfrtk sfcoroe, pfjkhkrod, nugoyo vfrnob, noeoso god bokd-bokd. Hfrolojod nugoyo yodl gkjkbkhk mbfe nodlso Kdgmdfsko eorus gkjohdok sfnolok sfnuoe odulfroe yodl tkgoh tfrekdllo gork Wueod [odl Joeo Huoso. Gfdlod pfjohdood pfjohdood kdk, joho sug sugoe oe sfeorusdy sfeorusdyo o sftkop sftkop fbfjfd nodlso jfdcolo, jfjfbkeoro god jfdcudcudl tkdllk sftkop nugoyo yodl ogo sfnolok sfnuoe hfnodllood god jmgob pfjnodludod nodlso goboj hfrodlho Dfloro Hfsotuod ^fpunbkh Kdgmdfsko. Hfrolojod nugoyo yodl ogo codlod sojpok jfdcogk pfjkau tfrcogkdyo pfrpfaoeod god gkskdtflrosk nodlso. Mbfe horfdo ktu hfruhudod goboj nfrnugoyo sodlot pfrbu udtuh  gkpfreotkhod. Qfnolok amdtme, ckho hkto nfrogo gksuotu tfjpot yodl jfjkbkhk nugoyo yodl sodlot sodlot nfrnfgo gfdlod nugoyo nugoyo gork jodo hkto nfrosob, joho sugoe jfdlemrjotk

nugoyo

hfwocknod sftfjpot,

pfrknoeoso yodl sodlot rfbfvod

hkto gfdlod sfdodl eotk eotk udtuh  sfnolokjodo

udlhopod

sfnuoe

 

goboj hmdtfhs kdk, yoktu3 Gkjodo todoe gkpkcoh gksktu bodlkt gkcudcudl. Hfruhudod goboj nfrnugoyo ohod tfrwucug ckho sftkop udsur josyohorot sfsuok gfdlod pfrod god todlludlcowondyo todlludlcowondyo jfdlfjnodlhod jfdlfjnodlhod skhop sobkdl jfdlemrjotk, sobkdl jfdleorlok god sobkdl jfdcudcudl tkdllk gfdlod jfdlfgfpodhod sksk hfjoduskood. Qfbokd ktu pfrbu culo jfdlfjnodlhod skhop hfwospogood gkdk tfreogop upoyo-upoyo yodl nfrpmtfdsk jfjfaoe nfboe nodlso kdk gfdlod jfjod`oothod afboe hfrolojod nugoyo, nokh yodl yodl gotodl gork goboj joupud gork buor. Yflowok Dflfrk Qkpkb sfnolok nolkod gork fbfjfd josyorohot  sfhobklus osft nodlso jfjkbkhk pfrod yodl sodlot strotflks goboj rodlho jfjnkdo hfruhudod goboj nfrnugoyo sfnolok pfrfhot god pfjfrsotu nodlso. Hmdtrknusk YDQ goboj wfwucughod hfruhudod goboj nfrnugoyo eorus gkgosork skhop Qogor Nfrnodlso god Nfrdfloro, yodl gktudcuhhod gfdlod 3 ?) roso jfjkbkhk god jfdakdtok todoe okr sfekdllo tujnue ckwo potrkmtk potr kmtksjf sjf god dosmdobksjf dosmdobksjf yodl tkdllk udtuh udtuh jfjn jfjnowo owo nodlso nodlso kdk jfducu goyo sokdl doskmdob8 >) jfjkbkhk roso nodllo tfreogop nugoyo nodlso, nodl so, jfdleorl jfdleorlok ok god jfdl jfdlemrj emrjotk otk hfodfhoro hfodfhorolojod lojod suhu, suhu, ros sfrt sfrto o odtor lmbmdlod yodl gktudcuhod goboj pfjnfrkod pfboyodod punbkh8 1) jfjkbkh sfjodlot lmtmdl rmymdl god hfnfrsojood, sfrto sfbobu nfrusoeo jfwucugh jfwu cughod od roso hfogkbod smskob sfnolok sfnolok pfconot pfconot punbkh punbkh gfdlod gfdlod jfdudc jfd udcuho uhod d skh skhop op nfrgfg nfrgfgkho khosk, sk, bm bmyob yob,, god god skop skop nfr nfrhm hmrno rnod d jfbob jfbobuk uk pfbohsodood tulos conotoddyo gfdlod pfrs`fhtk` \mL8 god 7) wospogo tfreogop

 

pf pfdl dlor orue ue nu nugo goyo yo oskd oskdl l yodl yodl go gopo pott jfdl jfdlod odao aoj j joso joso gf gfpo pod d go god d hfgoubotod Nodlso. Qkhop-skhop tfrsfnut efdgohdyo gktudcuhhod mbfe YDQ goboj jfdcobodh jfdc obodhod od `udl `udlskdy skdyo o sfno sfnolok lok pfbohsodo pfbohsodo hfnk hfnkcohod cohod punbkh, punbkh, pfboyod pfboyod punbka, god pfrfhot sfrto pfjfrsotu pfjfrsotu nodlso sfsuok gfdlod tulos god conotoddy conot oddyo. o. Qfnol Qfnolok ok amdt amdtme me skhop yodl eorus gkhfjnod gkhfjnodlhod lhod ogob ogoboe oe gfdlod sododtkoso nfrsfgko jfjnfrkhod pfboyodod yodl tfrnokh hfpogo sfjuo pkeoh todpo nfrskhop gkshrkjkdotk` gfdlod jfjnfgo-nfgohod, ros, suhu, nugoyo god ogot kstkogot god stotus smskob. N.

Hf Hfru ruhu hudo dod d gob goboj oj Nf Nfro rolo loj jo Qfbokd hfruhudod goboj nfrnugoyo sfnolokjodo tfboe gkcfboshod gk otos, hfruhudod sfbodcutdyo yodl eorus tfrus gkhfjnodlhod ogoboe hfruhudod goboj nfrolojo. Vdgodl Vdgodl Gosor ?;76 non KU Yosob ?; Oyot (?) jfdykroth jfdykrothod od noewo noewo olojo olojo god syorkot olojo gkemrjotk gkemrjotk god gkguguhh gkgu guhhod od gobo goboj j dkbok ososk hfekg hfekgupod upod nodlso god dfloro. dfloro. God sftkop pfjfbuh olojo nfnos jfdlodut olojodyo god nfrknogot jfdurut olojo god hfpfraoyooddyo. hfpfraoyooddyo. Hfrolojod ujot nfrolojo nfrolojo gk DH^K jfrupohod pmtfdsk god osft  goboj pfjnodludod pfjnodludod nodlso sfhob sfhobklus klus jfdc jfdcogk ogk pmt pmtfdsk fdsk yodl gopot  jfjkau pfrpfaoeod god gkskdtflrosk nodlso. Mbfe horfdo ktu, olor hfruhudod hfrolojod ujot ujot nfrolojo kdk jfdcogk nfrhoe nolk nolk nodlso Kdgmdfsko, joho sfburue fbfjfd josyorohot eorus sfdodtkoso nfrupoyo udtuh udt uh jfdcol jfdcolo o hfr hfruhu uhudod dod odtor odtor uj ujot ot nfrolo nfrolojo jo gfdlod gfdlod nfrnol nfrnolok ok gkdojkho todtodlod todtodlod g god od eojnotod yodl ohod gkeogopk. Vdtuh ktu pfjfrkdtoe gfdlod

 

hf hfnk nkco cohs hsod odoo oodd ddyo yo

tf tfru russ

jfbo jfbohu huho hod d

nfrn nfrnol olok ok

upoy upoyo o

jfjn jfjnfr frkh khod od

pfjnkdood god pfdyogorod noewo hfnfnosod nfrolojo jfdlodgudl johdo tkgoh jfjnfdorhod nolk mrodl yodl nfrolojo udtuh jfbohuhod tkdgohod-tkdgohod yodl tkgoh gopot gknfdorhod hfpogo pfjfbuh olojo bokddyo, sfekdllo ohod tfrakpto hfruhudod odtor ujot nfrolojo. Ckho hfruhudod odtor ujot nfrolojo, god odtoro ujot nfrolojo gfdlod pfjfrkdtoe gopot gkrfobksoskhod goboj hfekgupod nfrjosyorohot  god nfrdfloro sfaoro eorjmdks, dksaoyo pfreotkod god hmdsfdtrosk pfjfrkdtoe jfjnodlud Kdgmdfsko jfducu josyorohot ogkb god johjur yodl gkrkgeok Wueod [odl Joeo Fso ohod sflfro tfrwucug, nfrhot  guhudlod ujot nfrolojo yodl jojpu ekgup nfrgojpkdlod gfdlod eorjmdks. Qfhobklus jfrupohod jfrupohod amdtme hmdlhrft hmdlhrft

hfruhudod ekgup

nfrolojo nolk josyorohot gudko. Hfruhudod Hfru hudod god hfeorjmd hfeorjmdksod ksod ekgup ekgup sfburue sfburue josyoroho josyorohott ohod sfdod sfd odtko tkoso so tfrpfb tfrpfbkeo keoro ro god tfr tfrcoj cojkd kd sfbojo sfbojo dkbokdkbok-dkb dkbok ok (VV (VVG G ?;7 ?;76, 6, Yoda Yodaos oskb kbo, o, DH DH^K ^K god god Nek Nekdfh dfho o Wud Wudllo llobb Kho) gkp gkpflo flodl dl tflue tflue sfa sfaoro oro hmdsfhufd mbfe sftkop worlo dfloro. Hfnfrodkod udtuh nfrskhop tfrnuho go god d cucu cucurr gobo goboj j sfrt sfrto o odto odtorr bfjn bfjnol olo o hfol hfoloj ojoo ood d eo eoru russ tf tfru russ gkhfjnodlhod. Yfdlfjnodlod ktu gkodtorodyo gopot gkwucughod gfdlod3 gkhfjnodlhod. ?.

Yfdkdl Yfdkdlhot hotod od smskob smskobkso ksosk sk tfd tfdtod todl l hfruhud hfruhudod od odtor odtor ujot ujot nfroloj nfrolojo8 o8

>.

Jfboyo Jfboyodk dk g god od j jfdy fdyfg fgkoh kohod od hf hfju jugoe goeod od nolk nolk pfdlo pfdlodut dut oloj olojo8 o8

 

1.

Wkgoh Wkgoh jfdaoj jfdaojpur purkk urusod urusod ohkgoe ohkgoe/g /gml mljo jo god knog knogoe oe suo suotu tu olojo8 olojo8

7.

Dfloro Dfloro god god pfj pfjfrk frkdto dtoe e jfjnod jfjnodtu/ tu/jfj jfjnkj nkjnkd nkdl l pfdudo pfdudokod kod ocorod ocorod olojo oloj o god jfrujushod jfrujushod bodgosod bodgosod euhuj euhuj yodl cfbos god hmhme tfdtodl toto eunudlod odtor ujot nfrolojo8

6.

Jfjnf Jfjnfdtu dtuh h `m `mruj ruj hfr hfruhu uhudod dod odtor odtor ujot ujot n nfro froloj lojo8 o8

0.

Jfdkd Jfdkdlh lhoth othod od wowosod wowosod hfnod hfnodlso lsood od god jubtk jubtkhub hubtur turob ob jfbobu jfbobukk cobur cobur pfdgkgkhod `mrjob, kd`mrjob god dmd `mrjob8

) Jfdcogk tfbogod hfruhudod nfrolojo gk tfdloe-tfloe josyorohot8 god 1) Jfdcogk lorgo tfrgfpod goboj jfjnfdgudl poeojpo poeo eoj j yo yodl dl go gopo pott jf jfru ruso soh h hf hfru ruhu hudo dod d go god d hfeo hfeorj rjmd mdks ksod od ujot  ujot  nfrolojo.

 

Wkdgohod dyoto yodl gopot gkbohuhod mbfe sfmrodl YDQ goboj rodlho jfjnkdo hfruhudod god hfeorjmdksod goboj nfrolojo gkodtorodyo3 ?. Jfjnfrkh Jfjnfrkhod od pfboyodod pfboyodod tfrnok tfrnokh h hfpog hfpogo o josyorohot josyorohot todpo todpo jfjnfg jfjnfgoonfgohod olojo god hfyohkdoddyo. >. Jfdlemr Jfdlemrjotk jotk rfhod rfhod hfrco hfrco god jktro jktro tf tfrhok rhoktt yodl nfrnfg nfrnfgo o olojo olojo god hfyohkdod udtuh jfbohsodohod syorkot otou hftfdtuod olojodyo nokh  soot coj hfrco joupud gk buor coj hfrco. 1. Jfdlfjn Jfdlfjnodlh odlhod od skh skhop op tm tmbfro bfrodsk dsk god god ttfdll fdllodl odl rroso. oso. 7. Qobkdl Qobkdl jfdlkd jfdlkdlotho lothod d go god d jfdosf jfdosfeotk eotk goboj goboj hfnokhod. hfnokhod. 6. Wkgoh Wkgoh jfjohso jfjohsohod hod ocor ocorod od oloj olojo o god hfyohkdo hfyohkdod d hfpogo hfpogo mr mrodl odl bokd yodl tkgoh sfolojo.

Hfso Hfsogo goro rod d go god d nfdt nfdtuh uh hf hfru ruhu hudo dod d go gobo boj j ru rujo joe e to todl dllo lo go god d hfruhu hfr uhudod dod go goboj boj jos josyor yoroho ohott gopot gopot sougor sougoro o lobk lobk nfrgos nfrgosorh orhod od gu guo o pfdcfbosod hfruhudod gk otos. A.

Joh Johdo do god god Yfd Yfdtkd tkdldy ldyo o Yfrsot Yfrsotuod uod god god Hfsot Hfsotuod uod Nodlso Nodlso Gfdlod pfjoeojod god pfdlojobod hfruhudod goboj nfrnugoyo god nfroloj nfrolojo o yodl hmdsks hmdskstfd tfd nokh yodl gktud gktudcuhod cuhod gk gobo goboj j rujoe rujoe todllo joupud gk josyorohot gork sftkop worlo dfloro ohod sodlot  jfjnodtu goboj jfdakptohod hfekgupod nfrnodlso god nfrdfloro yodl eorjmdks god gfjmhrotks. Gfjmhrosk tkgoh gotodl gfdlod tkno-tkno gork bodlkt. Ko jfrupohod prmsfs podcodl jfbobuk jfbobuk pfjnkosod, pfj pfjnfbocorod nfbocorod god pfdl pfdleoyo eoyotod. tod. Vdtuh tucuo tucuod d kdk guh guhudlo udlod d smskob smskob god bkdlhudl bkdlhudlod od gfjmhrosk ogoboe jutboh gknutuehod. Hfsotuod nodlso Kdgmdfsko

 

yodl hkto rosohod soot kdk, ktu tfrcogk goboj prmsfs yodl gkdojks god nfrbodlsudl bojo, horfdo pfrsotuod god hfsotuod nodlso tfrnfdtuh gork prmsfs yodl tujnue gork udsur-udsur smskob nugoyo josyorohot  Kdgmdfsko sfdgkrk, yodl gktfjpo goboj codlhouod wohtu yodl bojo sfhobk. Vdsur-udsur smskob nugoyo ktu odtoro bokd sfpfrtk sk`ot hfhfbuorlood god ckwo lmtmdl-rmymdl. Hfguo udsur ktu jfrupohod sk`ot-sk`ot pmhmh nodlso Kdgmdfsko yodl gktudtud mbfe osos hfjoduskood god hfnugoyood. Horfdo josu jo suhd hdyo yo hf hfnu nugo goyo yood od go gork rk bu buor or,, jo joho ho tf tfrc rcog ogkk pr prms msfs fs oh ohub ubtu turo rosk sk (pfraojpu (pfra ojpurod rod hfnugoy hfnugoyood). ood). Qfju Qfjuo o udsu udsur-uds r-udsur ur hfnugoyood hfnugoyood gork buor yodl josuh gksfbfhsk mbfe nodlso Kdgmdfsko. Hfjugkod sk`ot-sk`ot bokd tf tfrb rbke keot ot

go gobo boj j

sf sftk tkop op

pf pfdl dloj ojnk nkbo bod d

hfpu hfputu tuso sod d

yo yodl dl

jfdy jfdyod odlh lhut  ut 

hfekgupod nfrsojo yodl sfdodtkoso gkbohuhod gfdlod cobod jusyoworoe god ju`ohot. Eob ktuboe yodl jfdgmrmdl tfrwucugdyo pfrsotuod nodlso Kdgmdfsko. Cogk johdo god pfdtkdldyo pfrsotuod god hfsotuod nodlso ogoboe gopot jfwucughod jfwucughod sk`ot hfhfbuorlood, ckwo

lmtmdl-rmymdl, lmtmdl-rmymdl,

jusyoworoe god bokd sfnolokdyo. Woeop-toeop pfjnkdood pfrsotuod nodlso Kdgmdfsko Kdgmdfsko ktu yodl pobkdl jfdmdcmb koboe sfnolok nfrkhut3 ?. >.

Yfro Yfroso sood od sf sfdo dosk skn n sfp sfpfd fdod odll llud udlo lod. d. Hfn fno odlh dlhktod ktod Dos oskm kmd dob

1.

Qujpoe Yf Yfjugo

7.

Yrmhbo boj jos oskk Hfjfr fjfrg gfh fhoo ood d

 

G.

Yrkdsk Yrkdskp-Y p-Yrkd rkdskp skp Yfrs Yfrsotu otuod od god god Hfso Hfsotuo tuod d Nodlso Nodlso Qftfboe jfjoeojk johdo god pfdtkdldyo pfrsotuod god hfsotuod nodlso, sfbodcutdyo pfrbu gkpoeojk culo jfdlfdok prkdskp-prkdskpdyo. Eob-eob yodl nfreunudlod gfdlod ortk god johdo pfrsotuod Kdgmdfsko oponkbo gkhock bfnke coue, tfrgopot nfnfropo nfnfropo prkdskp yodl culo eorus hkto eoyotk sfrto hkto poeojk bobu hkto ojobhod. ?.

Yrkdskp Nekdfho Wudllob Kho Yrkdskp kdk jfdleorushod hkto jfdlohuk noewo nodlso Kdgmdfsko jfrupohod nodlso nodlso yodl tfrgkrk gork nfrnolok suhu, noeoso, olojo god ogot hfnkosood yodl jocfjuh. Eob kdk jfwocknhod hkto nfrsotu sfnolok nodlso Kdgmdfsko.

>.

Yrkd Yrkdsk skp p Dosk Doskmd mdob obks ksjf jf Kdgm Kdgmdf dfsk sko o Hkto jfdakdtok nodlso hkto, tkgoh nfrortk noewo hkto jfdloludloludlhod nodlso hkto sfdgkrk gfdlod jfroso bfnke udllub gorkpogo nodlso bokd. Hkto tkgoh kdlkd jfjohsohod hfefdgoh hkto hfpogo nodlso bokd, sfnon podgodlod sfjoaoj kdk eodyo jfdafbohohod hkto. Qfbokd tkgoh rfobkstks, rfobkstks, skhop sfpfrtk ktu culo nfrtfdtodlod gfdlod skbo

1.

Hftueodod [odl Joeo Fso god Hfjoduskood yodl ogkb god nfrogon. Yrkd Yrkdsk skp p Hfn Hfnfn fnos osod od yo yodl dl Nfr Nfrto todl dllu ludl dlco cowo won n Jodusko Kdgmdfsko ogoboe johebuh akptood Wueod [odl Joeo Fso yodl sfaoro ososk jfjkbkhk hfnfnosod god todlludl cowon tfrtfdtu tfreogop gkrkdyo, sfsojodyo god goboj eunudloddyo gfdlod Wueod [odl joeo Fso.

7.

Yrkd Yrkdsk skp p\ \ow owos osod od Du Duso sodt dtor oro o

 

Gfdlod wowosod ktu, hfguguhod jodusko Kdgmdfsko gktfjpothod goboj hfrodlho hfsotuod pmbktkh, pmbktkh, smskob, nugoyo, fhmdmj fhmdmjk, k, sfrto pfrtoeodod hfojodod. Gfdlod wowosod ktu jodusko Kdgmdfsko jfroso sotu, sfdoskn sfpfdodlludlod, sfnodlso god sftodoe okr, sfrto jfjpudyok sotu tfhog goboj jfdaopok akto-akto pfjnodludod doskmdob. 6.

Yr Yrkds kdskp kp Y Yfrs frsotu otuod od Yfjn Yfjnodl odludo udod d udtuh udtuh

Jfwucu Jfwucugh ghod od Akto Akto-ak -akto to

^f`mrjosk. Gfdlod sfjodlot pfrsotuod Kdgmdfsko hkto eorus gopot jfdlksk hfjfrgfhood sfrto jfbodcuthod pfjnodludod jfducu josyorohot  yodl ogkb god johjur gfdlod jfwucughod goyo skdl nodlso.

F.

Yf Yfdlo dlojob jobod od Dk Dkbo bok-D k-Dkb kbok ok Yfrso Yfrsotuo tuod d god Hfso Hfsotuo tuod d Nodlso Nodlso Yfrsotuod god hfsotuod nodlso efdgohdyo tkgoh sfnotos gkpoeojk hmdsfp god tfmrkdyo dojud yodl bfnke pfdtkdl gork ktu sfjuo ogoboe nolo nolokj kjod odo o

sf sftk tkop op worl worlo o

df dflo loro ro (t (tkg kgoh oh tf tfrh rhfa fauo uobk bk

YDQ) YDQ) jo jojp jpu u

jfdlojobhod dkbok-dkbok pfrsotuod god hfsotuod nodlso tfrsfnut sfsuok gfdlod hfjojpuod god pfroddyo joskdl-joskdl. Qfsuok gfdlod `udlskdyo, YDQ jfjkbkhk pfrod yodl sodlot vktob goboj rodlho jfwucughod pfrsotuod god hfsotuod nodlso. Mbfe horfdo ktu yodl pfrbu gktflohhod god gkbohuhod mbfe YDQ, gkodtorodyo 3 ?.

Qfdodt Qfdodtkos koso o jfdlut jfdlutojo ojohod hod hfpf hfpfdt dtkdl kdlod od nodlso nodlso god dfloro dfloro gk gk otos otos hfpfdtkdlod prknogk god lmbmdlod8

 

>.

Jfjupu Jfjupuh h roso roso akdto akdto to todoe doe o okr kr g god od no nodl dlso so gfdlo gfdlod d sfbobu sfbobu nfru nfrusoe soeo o jfjnfrkhod pfboyodod yodl tfrnokh hfpogo sfburue bopksod josyorohot, todpo jfjnfgo-nfgohod ros, suhu, nugoyo, ogot  kstkogot, noeoso, olojo god stotus smskob8

1.

Nfru Nfrusoeo soeo jfdkdlho jfdkdlhothod thod sfjo sfjodlot dlot hfhfbuorl hfhfbuorlood, ood, lmtmdl-r lmtmdl-rmym mymdl dl god jusyoworoe yodl nfrmrkfdtosk pogo pfdkdlhotod huobktos ekgup nodlso Kdgmdfsko Kdgmdfsko goboj nfrnolok ospfh hfekgupod hfekgupod sfsuok gfdlod tulos god `udlsk conotodyo joskdl-joskdl.

7.

Jfbohs Jfbohsodo odod d god nfrh nfrhmdt mdtrkn rknusk usk goboj goboj pfjn pfjnodl odludo udod d yodl yodl jfroto jfroto sfrto nfrhfogkbod smskob nolk sfburue rohyot Kdgmdfsko gfdlod jfjnfrkho jfjn frkhod d pfrbkdg pfrbkdgudlo udlod, d, cojkdod cojkdod sfrto sfrto jfdcu jfdcudcud dcudl l tkdllk tkdllk eoh  ososk jodusko goboj sftkop hflkotod pfboyodod yodl gknfrkhod sfsuo gfdlod hfwfdodlod conotod conotod yodl gkjkbkhk. gkjkbkhk.

6.

Jfjnf Jfjnfrkh rkhod od

hmdtr hmdtrknu knusk sk

gobo goboj j

rodlh rodlho o

pfj pfjpfr pfrhuo huott

skstfj skstfj

pfrtoeodod god hfojodod sfekdllo josyorohot jfroso tfrbkdgudlk gfdlod jfdlfgfpodhod sfjodlot sfjodlot Nekddfho Wudllob Kho god sfjodlot hfhfbuorlood. 0.

Jfdl Jfdlekd ekdgo gork rk pfd pfdmdc mdcmbo mbod d pfr pfrnfg nfgood ood (QO^O (QO^O). ). Horfdo nodlso Kdgmdfsko tfrgkrk gork nfrnolok joaoj suhu, noeoso, olojo sfrto ogot-kstkogot hfnkosood yodl nfrnfgo-nfgo, joho sfmrodl YDQ tkgoh nmbfe jfbohuhod pfrnuotod yodl gopot  jfdkjnubhod pfrpfaoeod, odtoro bokd3 o.

Flmksjf

n.

Fhstrkjksjf

 

a.

@fmgobksjf

g.

Quhuksjf

f.

Yrmkdskobksjf

`.

Wkg Wkgoh oh too toott hfnk hfnkcoh cohod, od, pfrot pfroturo urod d god god pfr pfrudg udgodl odl udgodl udgodlod od

l.

Oau Oaue e ttoh oh oaue oaue ttkgo kgoh hp pfg fgubk ubk tfr tfreog eogop op bkdlhu bkdlhudlo dlod d

e.

@od @odotk otksj sjf f yodl yodl nfrb nfrbfnk fnke-b e-bfn fnkeo keod d god god bokd bokd sfno sfnolok lokdy dyo o

Yfdlojobod dkbok-dkbok dkbok-dkbok pfrsotuod god hfsotuod hfsotuod

nodlso yodl

hmdskstfd ohod jfdkjnubhod roso doskmdobksjf god potrkmtksjf yodl tkdllk nolk sfmrodl YDQ pogo nodlso god dflorodyo. God gopot culo tfrcogk sfnobkhdyo, gfdlod roso doskmdobksjf god potrkmtksj yodl tkdllk gkjkbk gkj kbkhk hk mbf mbfe e sfm sfmrod rodl l YDQ YDQ oho ohod d jfjnfr jfjnfrkho khod d jmt jmtkvo kvosk sk udt udtuh uh sfaoro sfaoro hmdskstfd jfdlojobhod dkbok-dkbok pfrsotuod god hfsotuod nodlso. Eods Hmed (?;66) jfdgfkdkskhod doskmdobksjf sfnolok suotu poeoj yodl nfrpfdgopot nfrpfdgopot noewo hfsftkood kdgkvkgu tfrtkdllk tfrtkdllk eorus gksfroehod pogo dfloro god pfrosood yodl jfdgoboj ohod khotod tfreogop todoe okr sfnolok tujpoe goroe. Gfdlod hoto bokd doskmdobksjf ogoboe skhop jfdakdtok ogoboe jfdakdtok nodlso nodlso god dflorody dflorodyo o sfdgkrk. sfdgkrk. Doskm Doskmdobks dobksjf jf tfrnolk otos 3 ?.

Doskmd Doskmdobk obksj sjf f goboj goboj ortk ortk sfjpkt sfjpkt,, yoktu yoktu sskho khop p jfdak jfdakdto dtokk nodlso nodlso sfdgkrk sfdg krk sfaoro sfaoro nfrb nfrbfnkeo fnkeod d sfekdllo sfekdllo jfdllop jfdllop nodlso nodlso bokd rfdg rfdgoe oe hfguguhoddyo, hfguguhodd yo, doskmdobksjf kdk gksfnut culo doskmdobksjf yodl aeouvkdksjf, amdtme Cfrjod pogo joso Ektbfr.

 

>.

Dosk Doskmd mdob obks ksjf jf gob goboj oj ortk ortk bu buos os,, yo yokt ktu u skho skhop p jfd jfdak akdt dtok ok nodls nodlso o go god d dfloro sfdgkrk god jfdllop sfjuo nodlso sojo gfrocotdyo. Ogo tklo eob yodl eorus gkbohuhod mbfe sfmrodl YDQ, sfnolok nolkod

gork worlo dfloro udtuh jfjnkdo roso doskmdobksj doskmdobksjfdyo, fdyo, odtoro bokd3 ?.

Jfdl Jfdlfjn fjnodl odlhod hod pfrso pfrsojoo jood d gk odtoro odtoro suhu suhu-su -suhu hu nod nodlso lso pfd pfdleu leudk dk dusodtoro8

>.

Jf Jfdl dlfj fjno nodl dlho hod d skho skhop p tmb tmbfr frod odsk sk88 g god od

1.

Jfjkb Jfjkbkhk khk roso roso sfdos sfdoskn kn god god sfpfdo sfpfdodl dllud ludlod lod gk gk odtoro odtoro sfsoj sfsojo o nodls nodlso o Kdgmdfsko Qfgodlhod fjpot eob yodl eorus gkekdgork mbfe sfmrodl YDQ goboj

jfjupuh sfrjodlot doskmdobksjf ogoboe3 ?.

Quhuksjf , jfdlodllop suhu nodlso sfdgkrk pobkdl nokh8

>.

Aeouvkdksjf, jfdllodll jfdllodllop op nodlso sfdgkrku pobkdl udllub8

1.

Fhtrkjksjf, skhop jfjpfrtoeodhod pfdgkrkod gfdlod nfrnolok aoro

hobou pfrbu pfrbu gfdlod hfhfrosod god sfdcoto8 god 7.

Yrmvkdskobksjf, skhop sfbobu nfrhutot gfdlod prmvkdsk otou gofroe

sfdgkrk. Qkhop potrkmtksjf ogoboe skhop rfbo nfrhmrnod sflobo-lobodyo tfrjosuh dyowo sfhobkpud udtuh jfjpfrtoeodhod god hfcoyood dfloro. Akrk-akrk YDQ yodl jfjkbkhk potrkmtksjf yodl tkdllk ogoboe 3 ?.

Akdto todoe okr8

>.

^fbo ^fbo nfrhm nfrhmrno rnod d ud udtuh tuh h hfpf fpfdtk dtkdl dlod od nodl nodlso so god god dflo dfloro8 ro8

 

1.

Jfdfj Jfdfjpot pothod hod pfrs pfrsotu otuod od god god hfs hfsotu otuod od nodls nodlso o gk oto otoss hfpfdt hfpfdtkdl kdlod od prknogk god lmbmdlod8

7.

Nfr frck ckwo wo pfj fjn noe oeor oru u8 god god

6.

Wkgo Wkgoh hh hfd fdob ob jf jfdy dyfr froe oe god god p put utus us os oso. o. Qkhop potrkmtksjf goboj hfekgupod sfeork eork gopot gkwucughod

goboj nfdtuh3 ?.

Goboj Goboj hfekg hfekgupo upod d hfbu hfbuorl orlo o 3 jfdyohs jfdyohskho khod d kbj p pfrc frcuod uodlod lod,, jfjnoa jfjnoao o nuhu nfrtfjo pfrcuodlod, god jfdlknorhod nfdgfro jfroe putke pogo eork-eork tfrtfdtu.

>.

Gob oboj oj hfe fekg kgup upod od sfh fhmb mboe oe 3 jfboh fbohso sod doh ohod od upo poaaor oro o nfdg fdgfr fro, o, jfdlhokthod jotfrk pfbocorod gfdlod dkbok-dkbok pfrcuodlod, nfbocor gfdlod sudllue-sudllue udtuh hfjocuod.

1.

Gobo Goboj j

hfek hfekgu gupo pod d

jos josyo yoro roho hott

3

jfdl jfdlfj fjno nodl dlho hod d

skhop skhop

hfsftkohowodod smskob gk bkdlhudloddyo, Jfjfbkeoro hfruhudod gkodtoro sfsojo worlo. 7.

Goboj Goboj hfekgu hfekgupod pod nfrno nfrnodls dlso o 3 jfdkd jfdkdlh lhoth othod od pfrsot pfrsotuod uod god god hfsotuod hfsotuod,, jfbohsodohod Yodaoskbo god VVG ?;76, jfdguhudl hfnkcohod pfjfrkdtoe, jfdlfjnodlhod hflkotodd usoeo prmguhtk`, jfdakdtok god jfjohok jfjohok prmg prmguh uh goboj dflfrk, jfjotue jfjotuekk pfro pfroturod turod euhuj, tkgoh jokd eohkj sfdgkrk, jfdlemrjotk, god jfdcudcudl tkdllk suprfjosk euhuj sfrto jfdcolo hfbfstorkod bkdlhudlod.

6.

Goboj Goboj hfekg hfekgupo upod d YDQ ssfno fnolok lok ongk ongk dflor dfloro o pfboyo pfboyod d josyo josyoroh rohot3 ot3 jfdljnodlhod skhop nfrgfgkhosk, bmyob, god rfbo nfrhmrnod jfbobuk pfrod god pfhfrcoodyo sfnolok oporotur Dfloro gfdlod pfrs`fhtk`  \mL goboj jfjnfrkhod pfboyodod punbkh sfekdllo tfrakpto roso udtuh jfbohuhod

 

gfdlod sogor sfsuok gfdlod oroeo hfnkcohod pfjnodludod doskmdob ludo jfwucug goyo sokdl nodlso jfducu Dfloro Kdgmdfsko yodl nfrsotu, nfrgoubot, ogkb god johjur.

 

NON PK YFDVWVY

Nfbo dfloro jfrupohod soboe sotu ojodot hmdstktusk yodl tfraodtuj goboj VVG D^K Woeud ?;76 sfnolok eoh god hfwocknod sftkop worlo dfloro yodl gktucuhod udtuh jfdcojkd hfbodlsudlod ekgup DH^K nfrgosorhod Yodaoskbo Yoda oskbo god VVG D^K Woeud ?;76 jfducu jfducu tfrw tfrwucugd ucugdyo yo akto-akto akto-akto nodlso jfbobuk pfjnodludod doskmdob. Qfcoroe pfrcuodlod nodlso Kdgmdfsko tfboe jfdudcuhhod noewo upoyo pfjnodludod doskmdob yodl gkbohuhod mbfe nodlso Kdgmdfsko sfbobu nfreogopod nfreogopod gfdlod nfrnolok nfdtuh OLEW yodl jfjfrbuhod odtkskposk sfpodcodl joso. Fro lbmnobksosk gfdlod tfhdmbmlk yodl sfjohkd aodllke aodl lke gfdlod gfdlod nfdt nfdtuh-nf uh-nfdtuh dtuh OLEW yodl sfjohkd hmjpbfh god gkdojks gkdojks jfjosuhk sfdgk-sfdgk hfekgupod nfrnodlso god nfrdfloro jfjfrbuhod upoyo pfjnodludod sujnfr goyo jodusko yodl jfjkbkhk hfsogorod nfbo dfloro yodl tkdllk sfekdllo tfrakpto tkdlhot Hftoeodod Doskmdob yodl sfjohkd huot, hmhme god eodgob. eodgob. Vdtuh Vdtuh ktu, gkpfrbuhod gkpfrbuhod pfdlftoeu pfdlftoeuod od god pfjoeojo pfjoeojod d sfaoro sfaoro skstfjotks god hmjprfefdsk` hmjprfefdsk` tfdtodl nfrnolok hmdsfp, pkrodtk, god prkdskpprkdskp gosor hfnfrogood DH^K sfnolokjodo tfboe gknoeos pogo pmhmh  noeosod KK tfdtodl bodgosod hfekgupod nfrnodlso god nfrdfloro sfrto pmhmh  noeosod KKK KKK tfdtodl dkbok-dkbok gosor nfbo dflor dfloro. o. Vdtuh jfdluothod sfjodlot god tfhog nfbo dfloro, sfbodcutdyo goboj pmhmh noeosod KP gkubos tfdtodl nfdgfro, noeoso, god bojnodl dfloro, sfrto bolu hfnodlsood Kdgmdfsko Kdgmdfsko yodl jfrupohod jfrupohod sorodo pfj pfjfrsotu, frsotu, kgfdtktos, god wucug fhskstfdsk nodlso yodl jfdcogk

 

skjnmb hfgoubotod god hfemrjotod dfloro sfnolokjodo gkojodothod goboj VVG Dfloro ^fp ^fpunbkh unbkh Kdgmdfsko Kdgmdfsko Woeud ?;76 yodl jfrupohod jfrupohod jodk`fsto jodk`fstosk sk hfnugoyood yodl nfrohor pogo sfcoroe pfrcuodlod nodlso, hfsotuod goboj hfrolojod nugoyo, god hfsojood goboj jfwucughod akto-akto nodlso god Dfloro Hfsotuod ^fpunbkh Kdgmdfsko. Qoboe sotu wucug nfbo dfloro sfmrodl worlo dfloro tfrjodk`fstoskhod goboj hftootoddyo tfreogop pfroturod pfrudgodl-udgodlod yodl nfrbohu. Yfroturod ogoboe pftudcuh tfdtodl tkdlhoe bohu yodl yodl eorus gkbohuhod gkbohuhod otou tkgoh tkgo h nmb nmbfe fe gkbohuhod gkbohuhod.. Qfgodlhod Qfgodlhod Yfroturo Yfroturod d pfrudgod pfrudgodl-udg l-udgodlo odlod d ogoboe ogoboe pfroturo pfro turod d tfrt tfrtubks ubks yodl gknfdtuh gknfdtuh mbfe bfjnolo dfloro otou pfconot pfconot yodl nfrwfdodl god jfjpudyok hfhuotod jfdlkhot. Wucuod gork ogodyo udgodludgodl god pfroturod dfloro ogoboe udtuh jfdlotur god jfdfrtknhod pfrkhfekgupod nfrnodlso god nfrdfloro. Yfroturod pfrudgodl-udgodlod jfjkbkhk hfhuotod yodl jfdlkhot, ortkdyo eorus gkbohsodohod. Qobo Qoboe e so sotu tu nfdt nfdtuh uh hf hftf tfro rotu turo rod d go god d hftf hftfrt rtkn knod od go gobo boj j hfek hfekgu gupo pod d nfrnodlso god nfrdfloro nfrdfloro ogoboe tfrakptodyo hfru hfruhudod hudod goboj nfrnolok ospfh  hfekgupod. Hfruhudod Hfruhudod gopot jfdaohup 7

eob, yoktu3 hfruhudod goboj

rujoe todllo, hfruhudod goboj nfrolojo, hfruhudod goboj joyorohot, god hfruhudod goboj nfrnugoyo sfnolokjodo gknoeos pogo pmhmh noeosod P. Kdgmdfs Kdg mdfsko ko yodl sodlo sodlott buos kdk tfrg tfrgkrk krk gork nfrn nfrnolok olok joaoj suhu, ros, god olojo sfrto sodlot rowod ohod tfrcogkdyo hmdbkh pfrtkhokod ckho sfodgokdyo soco sftkop prknogk tkgoh jou sobkdl nfrtmbfrodsk. nfrtmbfrodsk. Mbfe horfdo ktu, jork jfjubok gork hkto nfrsfgko nfrhmjktjfd udtuh jou jfdlusoeohod hfekgupod

 

nfrjosyorohot yodl ruhud god gojok udtuh pfrsotuod god hfsotuod nodlso god dfloro yodl hkto akdtok kdk.

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF