Punca Dan Kesan Pemanasan Global Kepada Manusia

May 10, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Punca Dan Kesan Pemanasan Global Kepada Manusia...

Description

Soalan: Berdasarkan kajian penal mengenai perubahan cuaca antara kerajaan pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (IPCC), purata suhu global akan meningkat 1.5 C hingga 4.0 C dalam abad ini. Pemanasan global ini membawa malapetaka kepada manusia. Bincangkan punca dan kesan pemanasan global kepada manusia.

Jawapan cadangan:

Pemanasan global merujuk kepada keadaan suhu bumi meningkat secara berterusan. Menurut kajian yang dibuat, purata suhu bumi akan meningkat 1.5 C hingga hingga 4.0 C dalam dalam abad i ni. Pemanasan global berpunca daripada penerokaan kawasan hutan yang berleluasa. Banyak pokok akan ditebang untuk menjalankan penerokaan sumber galian seperti bijih timah, e mas dan sebagainya. Maka, fungsi pokok sebagai penstabil ekosistem terjejas. Hal ini mengurangkan penghasilan gas oksigen daripada pokok dan sebaliknya se baliknya menambahkan gas karbon dioksida dalam udara. Fenomena ini turut memperlihatkan proses fotosintesis tumbuhan terjejas. Kesannya, gas karbon dioksida yang semakin se makin banyak akan mendorong pemanasan global. Selain itu, pemanasan global turut berpunca daripada kegiatan pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka banyak dilakukan oleh golongan petani yang tidak bertanggungjawab. Mereka membakar membakar sisa - sisa pertanian sebagai langkah untuk pelupusa n bahan buangan. Sebagai kesannya, pembakaran terbuka ini mendorong penghasilan penghasilan gas karbon dioksida dioksida yan g mampu meningkatkan suhu bumi. Selain itu, penggunaan kenderaan yang melibatkan pembakaran fosil turut meyumbangkan kepada pemanasan global. Jelasnya, segala kejadian yang melibatkan pembakaran akan mendorong pemanasan global. Pemanasan global akan mengakibatkan kesan seperti kenaikan aras laut. Keadaan suhu bumi yang semakin meningkat akan menyebabkan pencairan glasier. Ekoran daripada itu, banjir kian berlaku ber laku dan menjejaskan kehidupan manusia. Malahan, banjir yang berlaku bole h menyebarkan pelbagai penyakit penyakit kepada manusia seperti penyakit penyakit kulit, cirit -birit dan seumpamanya. Malahan,

banjir yang berlaku kemungkinan besar dapat meragut nyawa ma nusia. Oleh itu, pemanasan global menyebabkan menyebabkan pencairan gla sier berikutan dengan kenaikan aras laut yang ya ng boleh mengakibatkan banjir melanda manusia. Selain itu, pemanasan global turut menjejaskan kesihatan kes ihatan manusia. Keadaan suhu bumi yang semakin meningkat akan mengakibatkan ketidakselesaan manusia. manusia. Malahan, fenomena ini tur ut mengakibatka mengakibatka n pelbagai penyaki penyaki t seperti kerosakan kanta mata, kanser kulit, malahan berlaku berla ku mutasi dalam sistem kromosom manusia. Hal ini dapat dilihat dengan lebih  jelas apabila manusia menghadapi Sindrom Down dan Sindrom S indrom Turner akibat daripada mutasi kromosom. Tegasnya, pemanasan global akan menjejaskan kesihatan manusia. Kesimpulannya, pemanasan global yang berlaku akan memberi kesan negatif kepada manusia. Maka, usaha untuk membendung masalah pemanasan global wajar dilaksanakan.

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF