Przedsiębiorstwo Gr.B

November 15, 2017 | Author: kamil | Category: Partnership, Economies, Corporations, Corporate Law, Business
Share Embed Donate


Short Description

Przedsiębiorstwo...

Description

grupa b

Przedsiębiorstwo

................................................... imię i nazwisko

Poniższy test składa się z 15 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 31 punktów. 1. Przyporządkuj podane przykłady do odpowiednich czynników produkcji, wpisując do tabeli ich nazwy. (0–3 p.) Przykłady

Nazwy czynników produkcji

Wykorzystanie kolektorów słonecznych do ogrzewania wody Wprowadzenie elastycznych godzin pracy Znajomość języka angielskiego

klasa

5. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. (0–2 p.) Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej i dlatego… a) za swoje zobowiązania odpowiadają własnym majątkiem spółki. b) za swoje zobowiązania odpowiadają majątkiem spółki i wspólników. c) charakteryzuje je nieograniczona osobista odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika. d) wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności osobistej. 6. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok zdania fałszywego – literę F. (0–2 p.)

Sprzęt komputerowy Pokłady ropy naftowej

2. Podkreśl spółki osobowe.

...................

(0–1 p.)

spółka cywilna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, spółka akcyjna, spółka jawna 3. Wymień dwa przykłady zalet prowadzenia jednoosobowej firmy przez osobę fizyczną. (0–2 p.) • ....................................................................... .......................................................................

• ....................................................................... .......................................................................

4. Zaznacz najlepszą formę organizacyjno-prawną dla przedsiębiorstwa Jana Kowalskiego i Jana Nowaka, którzy chcą razem założyć firmę świadczącą usługi malarskie i dysponują łącznie kwotą 3000 zł. (0–1 p.) a) spółka jawna b) spółka partnerska c) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością d) spółka akcyjna

a) Zgodnie z polskim prawem funkcjonowanie spółek cywilnych i handlowych regulują przepisy Kodeksu cywilnego. . . . . . b) Wspólnikami w spółce partnerskiej mogą być tylko wspólnicy wykonujący wolne zawody. . . . . . c) Minimalna wysokość kapitału zakładowego w spółce akcyjnej wynosi 100 000 zł. . . . . . d) Osobowość prawna oznacza zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków z zakresu prawa cywilnego. . . . . . 7. Dopisz do podanych elementów otoczenia zakładu fryzjerskiego właściwy rodzaj otoczenia przedsiębiorstwa (makrootoczenie lub mikrootoczenie). (0–3 p.) a) Sanepid .............................................................................

b) salon fryzjersko-kosmetyczny na sąsiedniej ulicy ............................................................................

c) Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ............................................................................

8. Rozwiń podane skróty.

(0–2 p.)

KRS– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................................................

PKPiR– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................................................

9. Uzupełnij tabelę wpisując cechy poszczególnych stylów kierowania. (0–4 p.) demokratyczny

liberalny Wspólnie z pracownikami (w większości przypadków)

Sposób podejmowania decyzji

Sposób motywowania innych

.......................................................................

• ....................................................................... .......................................................................

• ....................................................................... ......................................................................

14. Podkreśl przykłady zachowań nieetycznych w biznesie. (0–2 p.)

15. Rozwiąż krzyżówkę, a następnie zapisz hasło. (0–4 p.)

Wybór narzędzi motywacji zależny od sytuacji

10. Podkreśl składniki bilansu przedsiębiorstwa należące do pasywów. (0–1 p.) zobowiązania krótkoterminowe, wartości niematerialne i prawne, kapitał zapasowy, inwestycje długoterminowe 11. Uzupełnij tabelę, wpisując brakujące pozycje kosztów. (0–2 p.) Koszt stały (w zł)

Koszt zmienny (w zł)

1 100

3

20

120

40

140

120

50

Przychody (w mln zł)

1. Jeden z czynników produkcji obejmujący zasoby naturalne. 2. …......... kierowania, czyli sposób postępowania kierownika w stosunku do podwładnych. 3. Zestawienie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa na dany dzień, wyrażone w pieniądzach. 4. Zespół działań mających na celu m.in. zwiększanie sprzedaży oferowanych produktów.

Całkowity Koszt koszt całkowity jednostko (w zł) wy (w zł)

50

12. Wykorzystując dane przedstawione w tabeli, zaznacz firmę, która osiągnęła zysk. (0–1 p.) Nazwa firmy

• .......................................................................

stosowanie cen dumpingowych, mobbing, stosowanie zasad BHP, szara strefa, terminowe płacenie podatków, czarny PR

Sposób współpracy z podwładnymi

2

.......................................................................

Styl kierowania

Cechy kierownika

Poziom produkcji (w szt.)

• .......................................................................

Koszty uzyskania przychodów (w mln zł)

Firma A

100

80

Firma B

220

220

Firma C

50

60

13. Wymień cztery rodzaje korupcji.

(0–2 p.)

Hasło: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.