Proceso de Obtención Del Acero

March 31, 2019 | Author: Jair Hernandez | Category: Pig Iron, Iron, Blast Furnace, Steel, Crystalline Solids
Share Embed Donate


Short Description

Proceso de Obtención Del Acero...

Description

INSTITUTO TECNOLÒGICO DE TIJUANA TIJUANA DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL  TAREA  TAREA DE INVESTIGACION: OBTENCION OBTENCION DEL ACERO ACERO

 TAREA  TAREA QUE PRESENTA

HERNÀNDEZ PEÑA ARI JAIR Semestre:  20!"

TIJUANA, B.C.

NOVIEMBRE DE 2014

Conten!o RESUMEN##################### ################################ ###################### ##################### ##################### ##################### ####################################### ############################# 2 INTRODUCCION#################### ############################### ##################### ##################### ##################################################### ########################################## $ CONTENIDO#################### ############################### ##################### ##################### ###################### ##################### ##################################### ########################### $ PROCESO DE OBTENCIÓN DEL ACERO.#################### ############################### ##################### ##################### ############### ####$ $ CONVERTIDOR LD u Horno de afino de oxíeno !"#i$o. ####################################% HORNO EL%CTRICO##################### ################################ ##################### ##################### ########################################### ################################ & PROCESO DE PUDELADO#################### ############################### ##################### ##################### ##################### ##################### ############### ####' ' HORNO BESSEMER#################### ############################## ##################### ###################### ##################### ##################### ######################## #############' ' HORNO B.O.&.#################### ############################### ##################### ##################### ################################################### ######################################## 0 HORNO DE HO'AR ABIERTO#################### ############################### ##################### ##################### ############################# ################## 0 CONCLUSIONES #################### ############################## ##################### ###################### ##################### ##################### ##################### ################### ######### 0

RESUMEN La o!(en$i)n de* a$ero $o+ien,a de#de *a ex(ra$$i)n de #u +a(eria -ri+a ue e# e* /ierro0 e#(e #e en$uen(ra en rande# 1e(a# 2 #on ex-*o(ada# -ara #u#(raer  di$/o +inera*0 ue de#-u3# #er" -ro$e#ado -ara #er a$ero de $ara$(erí#(i$a# ue -ida e* $*ien(e0 e#(a# $ara$(erí#(i$a# #e -ueden 1er +odifi$ada# a -ar(ir de a*ea$ione#0 *a# $ara$(erí#(i$a# ue #e +odifi$an #on *a# de dure,a0 re#i#(en$ia0 den#idad0 f*exi!i*idad en(re +u$/a# o(ra#.

E* /ierro re$i3n ex(raído #e 1e afe$(ado -or e* a*(o /orno ue $uen(a $on un -ro$e#o donde (ran#for+a o +"# !ien0 #e-ara e* /ierro de o(ra# i+-ure,a# ue 1enan $on e* de#-u3# de *a ex(ra$$i)n0 a* #a*ir de* -ro$e#o de* a*(o /orno0 #e $uen(a $on arra!io 2 e#$oria0 *a ue #e u(i*i,a -ara *a -rodu$$i)n de* /ierro e# e* arra!io0 ue #e /a!*ara de e* +"# ade*an(e0 a* $on(rario de *a e#$oria ue #e (e u(i*i,a -ara a*i+en(a$i)n o #i+-*e+en(e #e (ira0 e* arra!io -a#a -or di#(in(o# /orno# ue *a $on1ier(en en a$ero. Exi#(en di#(in(o# /orno# 2 -ro$e#o# -ara *a $rea$i)n de* a$ero -or e4e+-*o0 de* -ro$e#o de -ude*ado ue #i+-*e+en(e $on#i#(e en +e(er e* arra!io a una $"+ara de *adri**o refra$(ario 2 #e *e #o+e(e a $ier(a (e+-era(ura -ara ue *a# i+-ure,a# ue un a$o+-a5an a* arra!io aun de#-u3# de* -ro$e#o de* a*(o /orno #ean e*i+inada# de* arra!io0 e#a# i+-ure,a# #on +"# *iera# ue e* arra!io a *a (e+-era(ura e#-e$ifi$ada a#í ue e#(a# f*o(an -or en$i+a de* arra!io0 #on ex(raída# 2 fina*+en(e #e ex(rae a* a$ero. 6 !"#i$a+en(e a#i e# en *a +a2oría de *o# -ro$e#o#0 #o*o ue en uno# #e $a+!ia *a a*i+en(a$i)n -ara (ener +"# -rodu$$i)n en +eno# (ie+-o.

INTRODUCCION E* /ierro e# e* +e(a* -e#ado +"# ex(en#o 2 +"# a!undan(e en *a #u-erfi$ie de *a (ierra. De!ido a *a fa$i*idad $on *a $ua* rea$$iona0 e# raro en$on(rar*o en *a for+a de /ierro -uro.

De!ido a #u a1ide, -or e* oxieno0 e* /ierro #e en$uen(ra en *a na(ura*e,a en for+a de +inera*e#0 $o+-ue#(o# -rin$i-a*+en(e -or *o# )xido#. De e#(o# +inera*e#0 *o# +"# u#ado# -or *a indu#(ria -ara *a ex(ra$$i)n de e#(e +e(a* #on7 /e+a(i(a0 *i+oni(a0 +ane(i(a 2 #ideri(a. E* /ierro #e $ara$(eri,a -or #er +an3(i$o0 a* $a*en(ar#e -ierde #u +ane(i#+o8 e# !*ando0 +a*ea!*e0 $on !ri**o +e("*i$o 2 de $o*or ri# a$erado a nero8 #u -un(o de fu#i)n e# de 9:;?@=C 2 (iene una den#idad de ?.r+*. En e#(ado -uro e# +u2 rea$(i1o uí+i$a+en(e 2 #e $orroe en $ondi$ione# de aire /+edo o (e+-era(ura# e*e1ada#. E* +e(a* -uro no #e en$uen(ra $o+er$ia*+en(e0 #ino ue en enera* e# a*eado $on e* $ar!ono u o(ro# +e(a*e# $o+o +anane#o0 $ro+o0 +o*i!deno0 níue* 2 1anadio. En(re +"# -oro#o #ea0 ofre$er" +a2or #u-erfi$ie a *a a$$i)n de a#e# -ara ue *a# rea$$ione# #e rea*i$en $on +a2or ra-ide,. Para *a -rodu$$i)n de* /ierro #e u(i*i,a un a*(o /orno en e* $ua* #e a*(ernan $on $a-a# de $oue0 -iedra $a*i,a 2 +inera* de +ena# de /ierro. La -ar(e inferior de* /orno e#(" do(ada de 1aria# a!er(ura# (u!u*are# **a+ada# (o!era#0 -or donde #e fuer,a e* -a#o de* aire. Cer$a de* fondo #e en$uen(ra un orifi$io ori fi$io -or e* ue f*u2e e* arra!io $uando #e #anra o 1a$íaF e* a*(o /orno. CONTENIDO PROCESO DE OBTENCIÓN DEL ACERO.

Para -oder definir o de#$ri!ir e#(e -ro$e#o0 #e $o+en,ara $on *a defini$i)n de #u +a(eria -ri+a ue e# e* /ierro. E* /ierro e# un +e(a* 2 $o+o (a* no #e en$uen(ra en e#(ado -uro en *a na(ura*e,a #ino ue e#(" for+ando -ar(e de nu+ero#o# +a(eria*e#. Para ue un +inera* -ueda #er u(i*i,ado -ara *a * a o!(en$i)n de /ierro +e("*i$o /a de $u+-*ir do# $ondi$ione#7 • •

Ha de #er un +inera* + inera* +u2 a!undan(e. Ha de -re#en(ar una e*e1ada $on$en(ra$i)n de /ierro -uro.

Lo# +inera*e# +"# u(i*i,ado# en *a a$(ua*idad #on do# )xido#0 *a /e+a(i(a &e>O;F 2 +ane(i(a &e ;[email protected] *a *i+oni(a0 ue e# un /idr)xido de /ierro de for+u*a &eOGOH nH>OF 2 *a #ideri(a o $ar!ona(o de /ierro &eCO ;F.

Una 1e, ex(raída# *a# ro$a# ue $on(ienen *o# +inera*e#0 /an de #er #o+e(ida# a nu+ero#o# -ro$e#o# -ara -oder o!(ener e* /ierro ue (i enen en #u e#(ru$(ura La -ri+era e(a-a de e#(e -ro$e#o $on#i#(e en *a ex(ra$$i)n en *a# +ina# de *o# * o# di#(in(o# +inera*e# ue $on(ienen /ierro. En e**a# e* +inera*0 a* ue #e *e **a+a +ena0 #e en$uen(ra for+ando -ar(e de *a# ro$a#0 r o$a#0 *a# $ua*e# ade+"# de *a +ena $on(ienen $o+-onen(e# no (i*e# **a+ado# ana#. A+!a# A+!a# -ar(e# de!en #er #e-arada#0 -ara *o ue /a!i(ua*+en(e #e -ueden e+-*ear do# +3(odo#7 •I+an(a$i)n7 en -ri+er *uar #e (ri(ura *a ro$a 2 #e /a$e -a#ar -or un $a+-o +an3(i$o0 aue**o# -rodu$(o# ue $on(enan /ierro #e #e-arar"n de *a# o(ra# ro$a#. Se-ara$i)n -or den#idad7 una 1e, (ri(urada *a ro$a0 #e #u+ere en aua.  A* (ener *a +ena di#(in(a den#idad den#idad ue *a ana0 e#(a #e #e-ara de* +inera* de* /ierro.

Inde-endien(e+en(e de $u"* #ea e* +3(odo u(i*i,ado0 una 1e, rea*i,ada *a #e-ara$i)n de* +inera* de /ierro0 #e *e * e #o+e(e a un -ro$e#o -or e* ue #e for+an una e#-e$ie de a*o+erado de +inera* **a+ado -e*e(#. E#(o# #e (ran#-or(an a *a -*an(a #iderri$a $on4un(o de -ro$e#o# ue de!e #ufrir e* +inera* de /ierro ue #e o!(iene e* +e(a* u(i*i,a!*eF donde #e -ro$e#aran en e* a*(o /orno. Un a*(o /orno e# una in#(a*a$i)n i n#(a*a$i)n indu#(ria* en *a ue *a +ena + ena $on(enida en e* +inera* de /ierro e# (ran#for+ada (r an#for+ada en arra!io0 (a+!i3n **a+ado /iero !ru(o. E#(a# in#(a*a$ione# re$i!en e#(e no+!re -or #i ran a*(ura ue #ue*e e#(ar en (orno a *o# ; +e(ro#. Un a*(o /orno e# un /orno de $u!a0 for+ado -or do# (ron$o# de $ono unido# -or #u# !a#e# +a2ore#. E* (ron$o #u-erior re$i!e e* no+!re de $u!a0 2 e* inferior #e **a+a e(a*a4e#0 *a ,ona in(er+edia #e **a+a 1ien(re. La -ar(e inferior de* /orno e#(" re$u!ier(a -or +a(eria* refra$(ario 2 *a ex(erior e# de $/a-a de a$ero0 en(re a+!a# $a-a# #e di#-one un $ir$ui(o de refriera$i)n. E* /orno e# a*i+en(ado $on una +e,$*a de +inera* de /ierro0 $ar!)n de $oue 2 funden(e0 enera*+en(e -iedra $a*i,a. La -ro-or$i)n en(re e#(a# (re# #u#(an$ia# /a de #er >T+ de +inera*  0:T+ de $oue  9T+ de funden(e. Median(e una $in(a (ran#-or(adora0 e#(a +e,$*a #e **e1a /a#(a una (o*1a #i(uada en *a -ar(e #u-erior de* /orno. La +e,$*a #e 1a a*i+en(ando a* /orno a (ra13# de *a -ar(e #u-erior0 **a+ada (raan(e (raan(e.. En e**a un +e$ani#+o de (ra+-i**a# -er+i(e *a en(rada de *a +a(eria -ri+a e1i(ando ue e#$a-en a* ex(erior a#e#0 /u+o# 2 #u#(an$ia# $on(a+inan(e#. Lo# a*(o# /orno# o-eran en $on(inuo. E#(o uiere de$ir ue *a for+a de (ra!a4o no $on#i#(e en in(rodu$ir *a +e,$*a $on *o# rea$(i1o# de4ar ue e* /orno

fun$ione duran(e un de(er+inado (ie+-o 2 ue /a2a ue de(ener*o -ara ex(raer  *o# -rodu$(o#. En un a*(o /orno #e in(rodu$en *a# +a(eria# -ri+a# #o*ida# -or *a -ar(e #u-erior 2 *o# -rodu$(o#0 +"# den#o#0 #e ex(raen -or *a -ar(e inferior de for+a $on(inua. E#(o /a$e ue *a +e,$*a de en(rada 1a2a $a2endo /a$ia ,ona# +"# !a4a# de* /orno 2 ue #u$e#i1a+en(e 1a2a -a#ando -a#ando -or *a $u!a0 e* 1ien(re 2 *o# a(a*a4e#. Por *a -ar(e inferior de* /orno #e in2e$(a -or una# (o!era# aire $a*ien(e. E#(e aire rea$$iona en *a ,ona de e(a*a4e# $on e* $oue0 e* $oue #e (ran#for+a en CO enerando una (e+-era(ura de 9C. Con e#(a (e+-era(ura *a $ara **ea en *a ,ona inferior de* /orno a *a (e+-era(ura de fu#i)n de* /ierro 2 de!ido a *a diferen$ia de den#idade# en(re e* /ierro 2 *a e#$oria e#(o# uedan #e-arado# en e* fondo de* /orno0 en una ,ona **a+ada $ri#o* $ri#o*.. E* /ierro fundido ueda en *a $a-a inferior de* $ri#o* 2 *a e#$oria en *a * a #u-erior. Po#(erior+en(e #e ro+-e -in$/aF e* (a-)n $er"+i$o ue o!(ura *a -iuera -iuera de  de arra!io 2 e# #anrado e* /orno0 ex(ra23ndo#e e* /ierro de -ri+era fu#i)n0 /ierro $o*ado o arra!io 2 a $on(inua$i)n *a e#$oria. E* arra!io #e 1ier(e en rande# re$i-ien(e# **a+ado# $u$/ara# $u$/ara#00 3#(a# -ueden #er a!ier(a# o $errada# (or-edo  (or-edoF0 F0 ue e# un 1a)n #e+i$errado re$u!ier(o en #u in(erior -or *adri**o# refra$(ario# ue +an(ienen e* arra!io fundido0 +ien(ra# e# (ran#-or(ado /a#(a e* /orno de afino LD0 donde *e ui(ar"n a* arra!io *a# i+-ure,a# ue (oda1ía $on(iene 2 ue *o /a$en -o$o ade$uado -ara e* u#o indu#(ria*. La# e#$oria# o!(enida# #on e+-*eada# en *a fa!ri$a$i)n de a!ono# arí$o*a#0 $o+o +a(eria -ri+a en *a -rodu$$i)n de $e+en(o 2 en *a fa!ri$a$i)n de ai#*an(e# (3r+i$o# 2 a$#(i$o#. Ha#(a a/ora #e /a $o+en(ado $o+o #e #e-ara e* arra!io -or *a -ar(e inferior de* /orno una 1e, ue 2a #e /a for+ado. Pero re$uerda ue *o ue /e+o# a*i+en(ado a* /orno no e# e* arra!io a$o+-a5ado de e#$oria0 -or *a -ar(e #u-erior de* /orno #e /a a*i+en(ado un +inera* de /ierro. Lo ue o$urre en *a# ,ona# #u-eriore# de* /orno 1ien(re 2 $u!aF #on -ro$e#o# uí+i$o# $o+-*e4o# -or *o# ue e* CO -rodu$ido en *a ,ona de e(a*a4e# rea$$iona $on e* +inera* redu$i3ndo*o 2 (ran#for+"ndo*o a +edida ue *a $ara !a4a a (ra13# de* /orno en /ierro +e("*i$o. Por *a -ar(e #u-erior de *a $u!a #a*en uno# a#e# -ro1enien(e# de *a $o+!u#(i)n ue (ra# #er fi*(rado#0 -ara ui(ar*e i+-ure,a#0 #on e+-*eado# $o+o $o+!u#(i!*e# en uno# $a+!iadore# de $a*or **a+ado# re$u-eradore# CoJ-er. E* $oue $u+-*e (re# -a-e*e# duran(e e* -ro$e#o. aF Co+!u#(i! Co+!u#(i!*e0 *e0 a-or(ando a-or(ando e* $a*or $a*or ne$e#ario ne$e#ario -ara *a fu#i)n fu#i)n de *a e#$oria e#$oria 2 de* +e(a*. •

!F So-or(e So-or(e de *a $ara $ara 2 re#-on#a!*e re#-on#a!*e de de *a -er+ea!i*id -er+ea!i*idad ad de *a +i#+a0 +i#+a0 dada #u ran -oro#idad. $F Redu$( Redu$(or or de *o# )xid )xido# o# de de /ierr /ierro. o. E* funden(e $u+-*e una do!*e fun$i)n. aF Redu$e Redu$e *a (e+-era(ura (e+-era(ura de fu#i)n fu#i)n de* de* /ierro. /ierro. !F Rea$$iona Rea$$ionan n $on *o# e*e+en(o e*e+en(o## ue a$o+-a5a a$o+-a5an n a* +inera* +inera* -ara for+ar for+ar *a e#$oria. •

E* /ierro $o*ado o arra!io o!(enido de* a*(o /orno e# un -rodu$(o ue (oda1ía no e#(" *i#(o -ara #er u(i*i,ado indu#(ria*+en(e. Por un *ado $on(iene i+-ure,a# de e*e+en(o# $o+o A,ufre A,ufre o Si*i$io. Por o(ro *ado $on(iene un -or$en(a4e de+a#iado a*(o de $ar!ono 2 -or *(i+o (oda1ía arra#(ra re#(o# de )xido# de /ierro. Toda# e#(a# #u#(an$ia# /a$en ue *a# -ro-iedade# de* -rodu$(o no #ean *a# de#ea!*e#. E# ne$e#ario -ue# (ra(ar e#(e /ierro0 e* -ro$e#o -or e* ue e#(o #e **e1a a $a!o #e **a+a $o*ado. Co*ado7 Pro$e#o -or e* ue #e e*i+inan *a# i+-ure,a# 2 #e redu$e *a $an(idad de $ar!ono -re#en(e en e* arra!io -ara (ran#for+ar*o en un a$ero a-(o -ara *a a$(i1idad indu#(ria*. La# i+-ure,a# e*i+inada# eneran una e#$oria.  A$ero7 A*ea$i)n A*ea$i)n de /ierro 2 $ar!ono $ar!ono en *a ue e* -or$en(a4e de $ar!ono $ar!ono no #u-era e* >K. CONVERTIDOR LD U HORNO DE AFINO DE OXÍGENO BÁSICO.

E#(e #i#(e+a e#(" for+ado -or en una o**a de a$ero re$u!ier(a en #u in(erior $on +a(eria* refra$(ario en *a ue #e de-o#i(a e* arra!io a (ra(ar. A (ra13# de una *an,a #i(uada en *a -ar(e #u-erior #e in2e$(a oxíeno a* re$i-ien(e. De!ido a *a# a*(a# (e+-era(ura# de (ra!a4o0 *a *an,a #e enfría $on(inua+en(e a (ra13# de #er-en(ine# de aua in(eriore# -ara e1i(ar ue #e funda. La $ara 2 *a de#$ara de *a o**a #e /a$en -or *a -ar(e #u-erior -or *o ue *a o**a e#(" +on(ada en e4e# ro(a(orio# ue -er+i(en #u 1o*$ado.

Cuando e* /orno #e /a $arado de arra!io -ro$eden(e de* (or-edo 2 $on $/a(arra #e*e$$ionada #e $o*o$a en -o#i$i)n 1er(i$a*0 #e /a$e de#$ender en #u in(erior *a *an,a de oxíeno /a#(a uno# > + -or en$i+a de *a $ara. A $on(inua$i)n #e in2e$(an en e* /orno ran $an(idad de oxíeno a e*e1ada -re#i)n. E* oxíeno rea$$iona $on e* $ar!ono 2 o(ro# e*e+en(o# no de#eado# e ini$ia una rea$$i)n ue ue+a $on ra-ide, *a# i+-ure,a# de* arr a!io -rodu$iendo una e#$oria. E#(a0 a* (ener +enor den#idad0 #e #i(a en *a -ar(e #u-erfi$ia*. Nor+a*+en(e e* $/orro de oxíeno $on(iene -o*1o de -iedra $a*i,a ue #ir1e -ara e*i+inar i+-ure,a#0 en(re *a# ue de#(a$a e* f)#foro. Ter+inado er+inado e* -ro$e#o #e in$*ina e* /orno -ara ex(raer *a e#$oria0 uedando a!a4o e* a$ero afinado. Una 1e, o!(enido e* a$ero afinado0 #e *e * e -ueden a5adir *o# e*e+en(o# ue for+ar"n *a# di#(in(a# ferroa*ea$ione#0 o !ien /a$er*o +"# (arde $uando e* a$ero afinado #ea 1er(ido en *a $u$/ara. E* -ro$e#o (arda uno# : +inu(o#0 2 e#(o# #i#(e+a# e#("n di+en#ionado# -ara -oder -rodu$ir una# >?: (one*ada# de a$ero -or /ornada. Una de *a# rande# 1en(a4a# ue de#de un -rin$i-io #e o!#er1) en e#(o# $on1er(idore# fue #u $a-a$idad -ara a$e-(ar /a#(a un >K de $/a(arra 4un(o $on *a $ara de arra!io *íuido. HORNO ELÉCTRICO

En e#(o# /orno# e* $a*or a-or(ado -ro$ede de un ar$o e*3$(ri$o ue #e /a$e #a*(ar en(re uno# e*e$(rodo# de rafi(o 2 *a #u-erfi$ie de *a $/a(arra $on ue #e $ara e* /orno0 *a re#i#(en$ia de* +e(a* a* f*u4o de $orrien(e enera $a*or0 ue  4un(o $on e* -rodu$ido -or -or e* ar$o e*3$(ri$o funde e* +e(a* $on ra-ide,. La# $ondi$ione# de afinado -ueden #er e#(ri$(a+en(e reu*ada#.

Cada 4ornada -rodu$e en (orno a 9T+ 2 e* -ro$e#o (arda en (orno a una /ora. Lo# /orno# e*3$(ri$o# #e e+-*ean -ara -rodu$ir a$ero inoxida!*e 2 a$ero# a*eado# de ex(raordinaria $a*idad ue de!en #er fa!ri$ado# #en e#-e$ifi$a$ione# +u2 exien(e#. E* afinado #e -rodu$e en una $"+ara /er+3(i$a0 donde *o# -ar"+e(ro# ue in(er1ienen en e* -ro$e#o #on $on(ro*ado# riuro#a+en(e $on di#-o#i(i1o# au(o+"(i$o#. En *a# -ri+era# fa#e# de e#(e -ro$e#o de refinado #e in2e$(a oxíeno de a*(a -ure,a a (ra13# de una *an,a0 *o ue au+en(a *a (e+-era(ura de* /orno 2 di#+inu2e e* (ie+-o ne$e#ario -ara -rodu$ir e* a$ero. La $an(idad de oxíeno in2e$(ada in 2e$(ada #e -uede reu*ar $on -re$i#i)n0 *o ue e1i(a oxida$ione# no de#eada#. La $ara e# $/a(arra #e*e$$ionada0 -orue #u $on(enido en a*ea$ione# afe$(a a *a $o+-o#i$i)n de* a$ero afinado. Ta Ta+!i3n #e a5aden o(ro# +a(eria*e#0 $o+o -eue5a# $an(idade# de +inera* de /ierro 2 funden(e0 -ara $on(ri!uir a e*i+inar  e* $ar!ono 2 o(ra# i+-ure,a#. Lo# e*e+en(o# adi$iona*e# -ara *a a*ea$i)n a*ea$i)n #e  #e in(rodu$en $on *a $ara o de#-u3#0 $uando #e 1ier(e a *a $u$/ara e* a$ero afinado. PROCESO DE PUDELADO

E* /ierro du*$e e# un +e(a* ue $on(ienen +eno# de* .9K de $ar!ono 2 no +"# de .;K de e#$oria. Para #u o!(en$i)n #e reuiere de* -ro$e#o $ono$ido $o+o -ude*ado0 e* ue $on#i#(e en fundir arra!io 2 $/a(arra en un /orno de re1er!ero de >; 0 e#(e /orno e# $a*en(ado $on $ar!)n0 a$ei(e o a#. Se e*e1a *a (e+-era(ura *o #ufi$ien(e -ara e*i+inar -or oxida$i)n e* $ar!)n0 e* #i*i$io0 2 e* a,ufre. Para e*i+inar (odo# *o# e*e+en(o# diferen(e# a* /ierro0 e* /orno de -ude*ado de!e e#(ar re$u!ier(o $on refra$(ario de * a *ínea !"#i$a *adri**o# refra$(ario# $on +ane#i(a 2 a*u+inioF. E* +a(eria* #e re(ira de* /orno en rande# !o*a# en e#(ado -a#(o#o 2 e* +a(eria* + a(eria* -rodu$ido #e u(i*i,a -ara *a fa!ri$a$i)n de a*ea$ione# e#-e$ia*e# de +e(a*e#. Exi#(en o(ro# -ro$edi+ien(o# +oderno# $o+o e* **a+ado -ro$e#o A#(on0 en donde en *uar de* /orno de re1er!ero #e u#a un $on1er(idor Be##e+er $on *o ue #e o!(ienen +a2or $an(idad de +a(eria*. HORNO BESSEMER

E# un /orno en for+a de -era ue e#(" forrado $on refra$(ario de *ínea "$ida o !"#i$a. E* $on1er(idor #e $ara $on $/a(arra fría 2 #e *e 1a$ía arra!io derre(ido0 -o#(erior+en(e #e *e in2e$(a aire a a*(a -re#i)n $on *o ue #e e*e1a *a (e+-era(ura -or arri!a de* -un(o de fu#i)n de* /ierro0 /a$iendo ue e#(e /ier1a. Con *o an(erior *a# i+-ure,a# i+ -ure,a# #on e*i+inada# 2 #e o!(iene a$ero de a*(a $a*idad.

E* -ro$e#o Be##e+er fue e* -ri+er  -ro$e#o indu#(ria* !ara(o -ara *a fa!ri$a$i)n en #erie de a$ero de un +e(a* en *ino(e# fundido. E* -ro$e#o e# no+!rado -or #u in1en(or0 in 1en(or0 Henr2 Be##e+er0 ue #a$) una -a(en(e de* -ro$e#o en 9::. E* -ro$e#o fue inde-endien(e+en(e de#$u!ier(o en 9:9 -or i**ia+ e**2. E* +i#+o (a+!i3n /a!ía #ido u#ado fuera de Euro-a duran(e $ien(o# de a5o#0 -ero no a una e#$a*a indu#(ria*. E* -rin$i-io $*a1e e# *a re(irada de i+-ure,a# de* /ierro +edian(e *a oxida$i)n -rodu$ida -or e* in#uf*ado de aire en e* /ierro fundido. La oxida$i)n $au#a *a e*e1a$i)n de *a (e+-era(ura de *a +a#a de /ierro 2 *o +an(iene fundido.  E* a-ara(o ideado -or e* in*3# T/o+a# Be##e+er #e **a+a $on1er(idor -or $uan(o $on1ier(e e* arra!io 2a -ro$e#ado0 e# de$ir0 *a fundi$i)n0 en a$ero o en /ierro. Con#i#(e en una ran $a*dera -irifor+e0 forrada $on rue#o -a*a#(ro de a$ero 2 re1e#(ida in(erior+en(e de +a(eria* refra$(ario8 *a -ar(e #u-erior e#(" a!ier(a 2 *a inferior e# redonda 2 +)1i* en (orno de un e4e /ori,on(a* 2 (a*adrada -or -eue5o# au4ero# -ara *a in#uf*a$i)n de* aire.  E* a-ara(o de#$an#a #o!re do# #o-or(e#0 uno de *o# * o# $ua*e# -o#ee un +e$ani#+o /idr"u*i$o ue /a$e irar e* re$i-ien(e0 -ara ue #ea -o#i!*e $arar *a fundi$i)n #in ue #e (a-en *o# au4ero# de* fondo0 2 (a+!i3n -ara fa$i*i(ar *a $o*ada de* a$ero una 1e, rea*i,ada *a $on1er#i)n. La o-era$i)n de $on1er#i)n #e de#arro**a en (re# -eriodo#7 Con1er(idor T/o+a#Be##e+er0 diara+a diara+a e#ue+"(i$o. E#$orifi$a$i)n7 e* a-ara(o $uando #e (ra(a de *a -ri+era $on1er#i)n 2 #e re(iran *a# $eni,a#8 *ueo #e $o*o$a en #en(ido /ori,on(a* 2 #e $ara de fundi$i)n /a#(a 9: de #u $a-a$idad. Se *e in2e$(a aire a -re#i)n 2 en#euida #e de1ue*1e a* $on1er(idor a #u -o#i$i)n nor+a*. E* oxíeno de* aire0 a (ra13# de *a +a#a *íuida0 ue+a e* #i*i$io 2 e* +anane#o ue #e en$uen(ra en *a +a#a funden(e 2 *o# (ran#for+a en *o# $orre#-ondien(e# )xido#. )xido#. E#(a -ri+era fa#e #e efe$(a #in **a+a# den(ro de uno# 9 +in0 2 re$i3n a* (3r+ino de *a o-era$i)n a-are$en $/i#-a# ro4i,a# ue #a*en de *a !o$a de* $on1er(idor.  De#$ar!ura$i)n7 $on(inuando *a a$$i)n de* #o-*e(e0 e* oxíeno e+-ie,a *a oxida$i)n de* $ar!ono0 *o ue #e efe$(a $on +u$/a 1io*en$ia 2 $on #a*ida# de **a+a# +u2 *ara#0 de!ido a *a# fuer(e# $orrien(e# de* aire 2 a* )xido de $ar!ono en $o+!u#(i)n.

Re$ar!ura$i)n7 ue+"ndo#e ue+"ndo#e e* $ar!ono0 e* oxíeno o xíeno **earía a oxidar (o(a*+en(e e* /ierro de4"ndo*o in#er1i!*e8 a e#(e -un(o #e $or(a e* aire0 #e in$*ina e* $on1er(idor 2 #e a5ade a *a +a#a *iuida una a*ea$i)n de /ierro0 $ar!ono 2 +anane#o en una $an(idad re*a$ionada $on *a $a*idad de* a$ero ue #e de#ea o!(ener. Se endere,a endere,a *ueo e* a-ara(o 2 #i+u*("nea+en(e #e *e in2e$(a o(ra 1e, aire -or -o$o# +inu(o# 2 -or *(i+o #e 1ier(e -or #u !o$a an(e (odo *a# e#$oria# 2 de#-u3# e* a$ero o e* /ierro e*a!orado. HORNO B.O.F.

Horno +u2 -are$ido a* Be##e+er $on *a ran diferen$ia ue a e#(e /orno en *uar de in2e$(ar aire a -re#i)n #e *e in2e$(a oxieno a -re#i)n0 $on *o ue #e e*e1a +u$/o +"# *a (e+-era(ura ue en e* Be##e+er 2 en un (ie+-o (i e+-o +u2 redu$ido. E* no+!re de* /orno #e de!e a ue (iene un re$u!ri+ien(o de refra$(ario de *a *ínea !"#i$a 2 a *a in2e$$i)n in 2e$$i)n de* oxieno. La $ara de* /orno e#(" $on#(i(uida -or ?:K de arra!io -ro$eden(e de* a*(o /orno 2 e* re#(o r e#(o e# $/a(arra 2 $a*. La (e+-era(ura de o-era$i)n de* /onro e# #u-erior a *o# 9
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF