Problemas Hidráulica

January 23, 2019 | Author: Joel Leonardo Rivera Olivos | Category: Rates, Temporal Rates, Transparent Materials, Hydraulics, Velocity
Share Embed Donate


Short Description

hidràulica ejercicios...

Description

BOLETÍN DE PROBLEMAS DE HIDRÁULICA- MANTEMENTO ELECTROMECÁNICO 1. Determine a forza F1 para elevar un automóbil de peso F2 = 2.000 kp, mediante un sistema hidráulico, si o diámetro do émbolo 1 é igual a 2 cm i o do émbolo 2 de 20 cm. 2. Calcule o caudal en litros por minuto que atravesa unha tubaria de 2 cm de diámetro si a velocidade do líquido é de 3 m/s. 3. Calcule o peso máximo que se poderá levantar cun gato hidráulico si a forza sobre o émbolo pequeno é de 80 N e os diámetros dos émbolos son de 1 cm e 22 cm, respectivamente. 4. Por unha tubaria circula aceite hidráulico a unha presión de 40 kp/cm2. Sabendo que a súa velocidade é de 12 m/min e que o diámetro da tubaria é de 12 mm, determine o caudal e a potencia transmitida. 5. Calcule a resistencia que ofrece unha tubaria de 1 cm de diámetro interior si a súa lonxitude é de 5 m e se emprega un aceite de 5 ºE. 6. Determine a caída de presión que experimentará un aceite hidráulico de 5 ºE sabendo que circula por unha tubaria de 5 mm de diámetro e que o caudal é igual a 50 L/min. A lonxitude do tubo é de 8 m. 7. Calcule a potencia dunha bomba que ten que impulsar un caudal de aceite de 80 L/min a un cilindro de 40 mm de diámetro, a través dun tubo de 8 mm. A lonxitude do tubo é de 6 m e o aceite utilizado é de 6ºE. A resistencia que ofrece o cilindro é de 0,003 St·m/ cm4 A presión da bomba é de 40 kp/cm2. Determine a forza que exerce o vástago. 8. A figura representa un exemplo típico de prensa hidráulica. A sección transversal do seu émbolo grande é de 250 cm2 e a do pequeno de 10 cm2. Pídese: a) A forza que se debe exercer sobre o émbolo pequeno para elevar unha carga de 12.000 N. b) Si se desexa elevar a carga 1 m, calcular o desprazamento do pistón pequeno. c) Para elevar unha carga de 15.000 N, que alternativas poderían aplicarse? 9. A figura amosa un cilindro hidráulico que actúa como bomba ao ser accionado por un motor eléctrico a 1.800 r.p.m. Cada volta do motor produce un desprazamento de 40 cm3. Outro cilindro actúa como motor hidráulico facendo xirar a 360 r.p.m. un cabrestante de 150 mm de diámetro. Calcular: 1) Caudal da bomba 2) Desprazamento do motor hidráulico por cada volta do cabrestante.

1

3) Carga máxima que pode suspenderse do cabrestante si a válvula de seguridade está tarada a 35 bar. 4) Debuxar o esquema da instalación hidráulica anterior empregando os símbolos normalizados. 10. Para o circuíto hidráulico da figura, pídese: a) Identificar os compoñentes do circuíto. b) Explicar o seu funcionamento.

11. Para o seguinte circuíto hidráulico pídese: a) Identificar os compoñentes do circuíto. b) Explicar o seu funcionamento. c) Explicar o funcionamento da válvula antirretorno pilotada.

12. Para o seguinte circuíto hidráulico, pídese: a) Identificar os compoñentes do circuíto. b) Explicar o seu funcionamento.

2

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF