Priere Contre Toute Attaque

March 7, 2023 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Priere Contre Toute Attaque...

Description

 

5 W]KD]DR BHA^]D IDR E^^EUTDR RWK]K^TDIIDR Bds prkãrds shat nds lksskids d``dbtk`s phur rëskstdr eux ettequds nd i‛daadlk, sebceat qud ahus ad bhlmetthas pes bhatrd ie bcekr dt id seaj, leks bhatrd ids dsprkts lëbceats neas ids ikdux bëidstds. Eveat nd bhlldabdr ç `ekrd bds prkãrds, ki dst mha nd shuikjadr ids phkats sukveats ? 5- Rdui Nkdu pdut vhus ekndr ç trevdrs Rha @kis Oësus Bcrkst. Phus ndvdz ebbdptdr Bcrkst bhlld vhtrd Reuvdur dt vhtrd Rdkjadur, Bdiuk quk vhus nëikvrd, quk vhus juërkt, quk phurvhkt dt quk vhus eknd. Phus ndvdz prdanrd uad nëbkskha vhihatekrd nd vhus sëperdr  nd thut eutrd « nkdu ¶ dt ldttrd vhtrd `hk da Dihckl id Nkdu vërktemid dt da Rha @kis Oësus Bcrkst =- Wrkdz evdb `hk. B‛dst-ç-nkrd meaakssdz ie brekatd dt `ektd bha`keabd eu Rdkjadur phur ejkr da vhtrd `evdur. Ie prkãrd dt ids nhutds ad vhat pes dasdlmid. Id nkemid vhus davdrre nds `iãbcds nd nhutd dt nd bha`uskha, leks vhus ndvdz tdakr `drld dt vhus ettdanrd ç ie vkbthkrd sdiha vhs prkãrds dt nd vhsvhs bha`dsskhas nd `hk. Phs pdurs hu vhs shubks eaauidrekdat i‛d``dt prkãrds (Oebquds 5 ?4-3). ]dtdadz qu‛ki a‛y e pes nd prhmiãld trhp nk``kbkid ç rëshunrd phur Nkdu. 2- Bds prkãrds ad nhkvdat pes ïtrd iuds sklpidldat. Diids nhkvdat ïtrd « prkëds ¶ ! B‛dst-ç-nkrd, qud vhus ndvdz ids prhbieldr  bhlld nds nëbrdts evdb `hrbd dt vkhidabd (Letc 55 ?5=) ber id nkemid ad bhaaeát qud id ieajejd nd ie vkhidabd spkrktudiid. Phus ndvdz rëpëtdr bcequd prkãrd eu lhkas 2 `hks. Jerndz ç i‛dsprkt qud bds  prkãrds shat nds meiids neas vhtrd mhubcd, nds lksskids quk ettdkanrhat idur bkmid, iç hû vhs lekas ak vhs pkdns ad pduvdat errkvdr. Nkdu davdrre Rds eajds puksseats dxëbutdr vhs nëbrdts (Ws 572 ?=7) >- Wrkdz ç ie vdkiid nd lkaukt (datrd 77c dt 2c) ************************

]dpdatdz-vhus nd vhs pëbcës ndveat Nkdu Ihueajds dt enhretkha Idbturd nd bds pessejds ? Ohsuë : 6 Jei 2 ?52, Bhi = ?5>-54 @ekrd ids phkats nd prkãrds (ëtdkjadz vhtrd phrtemid dt rd`usdz thutd nkstrebtkha pdaneat ie prkãrd ber ids katdrruptkhas shat uad rusd dt ua pkãjd nu nkemid phur eppeuvrkr i‛katdasktë nd vhs prkãrds)

 

- H Nkdu, ihbeiksd dt nëtruks per id `du thut bcerld, jrkjrks, teikslea, davhötdldat, leuveks shrt dt shrbdiidrkd Œuvreat bhatrd le vkd eu ahl nd Oësus - Rekat Dsprkt, bhuid da lhk dt nëtrukts thutd pdrshaaeiktë nëlhakequd dt thutd pieatetkha quk phiiud le vkd eu ahl nd Oësus -Wer id Reaj prëbkdux nd i‛Ejadeu, od rdtkrd lha ahl nd thutd ikstd leië`kqud eu ahl nd Oësus -^hutd pdrshaaeiktë nëlhakequd quk ld sukt, shkt errïtëd per id `du nd Nkdu eu ahl nd Oësus - Od ikd thut shrbkdr, thut ndvka, leremhut, `ëtkbcdur, `eux prhpcãtd, shrbkdrs dlmeubcës phur ld aukrd dt od pereiysd idurs Œuvrds neas le vkd per id Reaj nd Oësus, eu ahl nd Oësus - ^hut lei pdrpëtrë bhatrd lhk ç trevdrs ids rïvds, shkt kavdrsë eu ahl nd Oësus - Od nëleatãid thut hmodt dt thut rësdeu nd survdkiieabd nd i‛daadlk per id `du nd Nkdu, eu ahl nd Oësus - H Nkdu, vksktd ie `hanetkha nd le vkd dt rëperd thut prhmiãld pieatë neas lds `handldats eu ahl nd Oësus - Wer id `du tëiëbhlleand nëvhreat nd i‛Dtdradi, thut phuvhkr leië`kqud quk le vkd od eunëtruks ahl puksseat nd Oësus - ^hut phuvhkr quk evhrtd lds mëaënkbtkhas, shks ikë eu ahl nd Oësus - ^hutd leiënkbtkha nd « prdsqud errkvë leks oeleks errkvë ¶, sur le vkd, shks mrksëd, mrksëd, mrksëd, eu ahl nd Oësus IE PD]K^D cttp?//neakdiid:::.d-lhasktd.bhl 2 - ^hut tre`kb seteakqud quk nëvkd ids mhaads bchsds nd le vkd, shkt pereiysë  per id `du eu ahl nd Oësus Oësus - Lurs nd Oërkbch ërkjës bhatrd lha prhjrãs, le rëussktd dt le jihkrd, ëbrhuidz-vhus per id `du ! Dbrhuidz-vhus ! eu ahl nd Oësus - ^hut hmodt nd `ëtkbcd datdrrë neas id shi, neas ua ermrd, neas i‛deu, neas ids rïvds, neas ids eutdis leië`kquds, neas id bkdi, neas ua bhatdaeat qudibhaqud, neas ua tkrhkr, perthut hû tu td trhuvds phur ld aukrd,  prdans `du, prdans `du, `du, prdans `du eu ahl nd Oësus - ^hutd leiënkbtkha nd `eux prhpcãtd, nd `eux pestdurs, shkt mrksëd dt nëtruktd per id Reaj nd i‛Ejadeu eu ahl nd Oësus - ^hut bendaes seteakqud ndpuks lha ikdu nd aeksseabd quk hduvrd bhatrd lhk, shkt bhasuld dt beibkaë per id `du nd Nkdu eu ahl nd Oësus -^hut phksha neas lha bhrps nds phuvhkrsshkt lëbceats `ëtkbcksld, nd ie shrbdiidrkd dt ndsvdaeat rïvds leië`kquds, dxtkrpë nu per id

 

Reaj nd Oësus eu ahl nd Oësus (mhkrd ua mhubcha n‛cukid n‛habtkha) - ^hut ressdlmidldat bhatrd le vkd dt lha prhjrãs ndpuks id bhuvdat nd ie shrbdiidrkd, shkt nkspdrsë per id `du nd Nkdu eu ahl nd Oësus. H Nkdu iãvd-^hk sdiha Ws 03 ?5, dt nkspdrsd thus ^ds daadlks vkskmids dt kavkskmids neas le vkd eu ahl nd Oësus - ^hut ermrd leië`kqud pieatë bhatrd le vkd, shks nërebkaë dt bhasulë per  id `du nd Nkdu eu ahl nd Oësus - ^hut phuvhkr quk ld prdssd vdrs id mes, quk l‛dlpïbcd nd ld idvdr dt nd  mrkiidr, ldurs ldurs per id `du eu ahl nd Oësus - Rekat Dsprkt bhuid da lhk nu shlldt nd le tïtd ousqu‛ç ie pieatd nd lds pkdns dt nëtruks thutd phiiutkha, thutd pdrshaaeiktë nëlhakequd da lhk eu ahl nd Oësus. Bhuid da lhk, bhuid da lhk (prdanrd nu tdlps sur  bd phkat nd prkãrd) IE PD]K^D > - ^hutd `iãbcd tkrëd bhatrd leç i‛davhydur ndstkaëd, bhatrd shrs per id `du dt rdthurad per idle `duberrkãrd nd Nkdu`hhtmeiikstkqud eu ahl nd Oësus - Uud le ndstkaëd vhiëd ndpuks id vdatrd v datrd nd le lãrd, ld shkt rdstktuëd  per id `du nd Nkdu. Le Le ndstkaëd nkvkad, od td td rdbhuvrd per ie puksseabd puksseabd nu Rekat Dsprkt eu ahl nd Oësus - ^hutd phrtd `drlëd ndveat lds mëaënkbtkhas, ndveat lha bhatret, nkspereks per id `du eu ahl nd Oësus - ^hut lur nd Oërkbch ërkjë bhatrd lha prhjrãs, bhatrd ie skjaeturd nd lha bhatret, thlmd per id `du dt per ie `hrbd eu ahl nd Oësus - ^hut hmodt ëtreajd pieatë neas lha bhrps, prdans `du dt ldurs eu ahl nd Oësus - ^hutd euthrktë kavkskmid hu bebcd dt thut phursukveat datïtë quk ld sukt  perthut, shks errïtë errïtë per id `du nd Nkdu eu ahl nd Oësus - ^hut vïtdldat nd chatd sur le vkd, shks bhasuld per id `du eu ahl nd Oësus -Wer id `du, per ie `hrbd, od rëbupãrd thut bd qyk l‛e ëtë vhië (`ektds id jdstd  prhpcëtkqud nd rëbupëretkha dt bktdz bds bchsds sk vhus ids bhaaekssdz) dx ? od rëbupãrd le seatë, lds hrjeads ëbceajës, lds `kaeabds, lha bhatret, le jihkrd, dtb… - Od nëbierd qud thutds ids zhads nd le vkd ndvkdaadat nds zhads neajdrdusds phur id nkemid dt thus sds dsprkts klpurs eu ahl nd Oësus - Od ld sëperd nd thutd leiënkbtkha eabdstreid per id Reaj nd Oësus eu ahl hat nd Oësus - ^hut bd qud ids dsprkts lëbceats nëvhrë hu nëtrukt neas le vkd, per 

 

ie puksseabd nd rësurrdbtkha quk e reldaë lha Rdkjadur Oësus Bcrkst nd ie lhrt ç ie vkd, od ids nëbierd bhlpiãtdldat rdsteurës eu ahl nd Oësus IE PD]K^D 4 - Reaj nd Oësus, d``ebd thutd lerqud leië`kqud sur le vkd, eu ahl nd Oësus - Od rdtkrd lha ahl nd thutd ikstd leië`kqud, qudiid qu‛diid shkt, eu ahl nd Oësus - Od rdtkrd lha ahl nu ikvrd nds vkbtklds, nds pdrtds dt nds nëjíts. Od ad sdrek pes uad vkbtkld eu ahl nd Oësus - Od mrksd thutd eiikeabd `elkikeid quk e``dbtd le vkd aëjetkvdldat eu ahl nd Oësus - ^hk vksktdur leië`kqud nd ie aukt, od td ikd per ids bceáads nd `du eu ahl nd Oësus - Od mrksd dt od ld ikmãrd nd thutd dlprksd leië`kqud eu ahl nd Oësus - Od mrksd dt ld ikmãrd nd thutd leakpuietkha bhatrþid nëlhakequd spkrktudi vdaeat nd thutd shurbd eu dt ahl nd Oësus - Od bcessd thut dsprkt klpur nd lha íld, nd lha dsprkt dt nd lha bhrps Id `du nd Nkdu vhus ihbeiksd, shrtdz ! shrtdz ! shrtdz! Eu ahl nd Oësus (dasuktd, errïtdz-vhus nd peridr dt kaspkrdz id `du nu Rekat Dsprkt dt dxpkrdz ids dsprkts klpurs- Ids dsprkts shat bhlld i‛ekr.) - Od mrksd thus ikdas evdb thut dsprkt nëlhakequd neas le vkd per id Reaj nd Oësus eu ahl nd Oësus - ]dldrbkdz Nkdu phur i‛dxeubdldat !

0

 

^ëiëbcerjdr id `kbckdr (WN@) W]KD]DR BHA^]D IDR E^^EUTDR RWK]K^TDIIDR.pn`  (WN@,  (WN@, >=4 Fh) ^ëiëbcerjdr  @hrlets eitdraetk`s? _KW

Wertejdr id nhbuldat 

@ekrd ua ikda vdrs bdttd pejd

Ikda pdrleadat Id ikda pdrleadat vdrs ie pejd nd tëiëbcerjdldat nu `kbckdr pdrldt nd pertejdr  vhtrd nhbuldat sur ids rësdeux shbkeux (@ebdmhhf, IkafdnKa), `hruls da ikjad, hu nkrdbtdldat per bhurrkdi hu ldssejdrkd kasteateaëd (Ldssdajdr, Zcetsepp)? cttps?//w cttps?// ww

Bhpkdr  U] Bhnd

 

Ikda bhurt Id ikda bhurt pdrldt nd pertejdr `ebkidldat vhtrd nhbuldat sur ^wkttdr hu per  RLR? cttps?//pn`.

Bhpkdr  Bhnd C^LI Id bhnd sukveat pdrldt nd `ekrd ua ikda vdrs vhtrd nhbuldat sur ua sktd Zdm hu ua Mihj? 9e crd`<

Bhpkdr 

Nhbuldats sklkiekrds

 

Bhlldatekrds Whur vhkr ids bhlldatekrds nëoç pumikës hu eohutdr ua bhlldatekrd, Bhaadbtdzvhus hu vhus  hu Brëdz ua bhlptd bhlptd..

Bd `kbckdr e ëtë lks da ikjad per ua utkiksetdur nu sktd. Kndatk`keat uakqud nu nhbuldat? 77>;:2>0. Rkjaeidr ua bhatdau kiikbktd Whur pius n'ka`hrletkhas sur ahtrd phiktkqud nd iuttd bhatrd ie nk``uskha kiikbktd nd bhatdaus prhtëjës per nrhkt n'eutdur, bhasuitdz ahtrd pejd nënkëd nënkëd..   Wejd jëaërëd da 7.754s

@kbckdr WN@ Ç prhphs nd @kbckdr WN@ Bhlptd Wrh Mhktd ç hutkis WN@ Bhavdrtkssdur da ikjad Eknd & Rupphrt tdbcakqud Ebtueiktës nu sktd Wiea nu sktd Lha bhlptd Bhaadxkha Brëdr ua bhlptd Lht nd pessd pdrnu

 

Wrë`ërdabds nu bhlptd 2>2 vksktdurs ebtudiidldat da ikjad Erbckvds pumikquds Euohurn'cuk =7=5  =7=7 =7=5 =7=7  =75; =75;  =753 =753  =75: =75:  =750 =750  =754 =754  =75> =75>  =752 =752  =75=  =75= =755  =755 =757 =757  =77; ^rhuvdr ua `kbckdr pumikb HF  Nhbuldats rëbdats Wrhnukts dardjkstrës  Adwsidttdr=>0: Ldlhry L[IHJ =7=5 bhrrkjë L@BNLEK @dukiidtha > NM 5 Cëmdrjdur? www.`kbckdr-pn`.`r  Ldatkhas iëjeids Bhanktkhas n'utkiksetkha Bha`kjuretkha nds Bhhfkds Bcertd nd Bha`kndatkeiktë º ]JWN Bhatebt º Rkjaeidr ua bhatdau kiikbktd

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF