PRAKSA IZVJEŠTAJ

September 11, 2019 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download PRAKSA IZVJEŠTAJ...

Description

Univerzitet u Sarajevu Ekonomski fakultet u Sarajevu

IZVJEŠTAJ O OBAVLJENOJ FERIJALNOJ PRAKSI

Izvještaj sačinio: Ime i prezime polaznika: Adija Miftari Broj indeksa polaznika: 60588 E mail adresa polaznika: [email protected] Pripremljeno u okviru firme: „LA POD“ d.o.o. Mentor: Hasna Ljubović - direktor Adresa: Magistrala 74, Sarajevo Mentor na Ekonomskom fakultetu: Doc. dr. Muamer Halilbašić

Sarajevo, septembar 2012.

Izvještaj sa ferijalne prakse 16. 07. 2012. – 16. 08. 2012.

IZJAVA

Ovaj izvještaj sam originalno napisala ja tako da niko ranije nije ostvario nikakvu korist u nekoj drugoj instituciji na osnovu istog. Posebne zahvale upućujem direktoru Hasni Ljubović, koja mi je obezbjedila punu podršku i upute u procesu obavljanja ferijalne prakse i koja mi je dala na raspolaganje sve bitne informacije za izradu ovog izvještaja. Zahvalna sam i ostalim upposlenicima u firmi „LA POD“ d.o.o. na pruženoj pomoći i saradnji tokom obavljanja ferijalne prakse.

Polaznik: Adija Miftari

Izvještaj sa ferijalne prakse 16. 07. 2012. – 16. 08. 2012.

SADRŽAJ 1. Sažetak ................................................................................................................................... 4 2. Uvod ....................................................................................................................................... 5 3. Izvještaj o poslovima koje sam obavljala ............................................................................... 6 ZAPAŽANJA SA FERIJALNE PRAKSE ................................................................................ 8 4. Knjigovodstveni dokumenti ................................................................................................... 8 4.1. Račun ............................................................................................................................... 9 4.2. Predračun ......................................................................................................................... 9 4.3. Narudžba ......................................................................................................................... 9 4.4. Račun - otpremnica ....................................................................................................... 10 5. Pomoćne knjige .................................................................................................................... 10 5.1. Knjiga ulaznih računa.................................................................................................... 10 5.2.Knjiga izlaznih računa .................................................................................................... 11 6. Poslovi iz oblasti knjigovodstva ........................................................................................... 11 6.1. Kontni plan .................................................................................................................... 12 6. 2. Evidencija o ulaznim fakturama (KUF) ....................................................................... 14 6.3. Evidencija o izlaznim fakturama/računima (KIF) ......................................................... 15 6. 4. PDV prijava .................................................................................................................. 16 7. Prijem novih zaposlenika ..................................................................................................... 17 7.1.Selekcija i odabir kandidata ........................................................................................... 17 7.2. Prijava kandidata ........................................................................................................... 17 7.3. Ljekarski pregled ........................................................................................................... 17 7.4. Zaključivanje ugovora ................................................................................................... 18 6.5. Raskid ugovora o radu................................................................................................... 18 8. Obračun plata ....................................................................................................................... 18 8. Zaključak .............................................................................................................................. 20

3

Izvještaj sa ferijalne prakse 16. 07. 2012. – 16. 08. 2012.

1. Saţetak

Pošetak obavljanja ferijalne prakse započela sam dana 16.07.2012. godine u okviru firme „LA POD“ d.o.o., koja je trajala sve do 16.08.2012., dakle punih 20 dana po 8 sati dnevno. Kroz dosadašnje školovanje na Ekonomskom fakultetu stekla sam odreĎeno teorijesko znanje koje sam kroz praksu nastojala povezati sa stvarnim poslovnim svijetom. Tokom ferijalne prakse pratila sam brojne funkcije ove firme, a neke sam i lično obavljala.U nastavku ću nabrojati neke od tih funkcija: nabavku; procedura za prijem, skladištenje, evidentiranje, materijalno knjiženje i upravljanje zalihama na skladištu; evidentiranje ulaznoizlazne dokumentacije; prijem zaposlenika u društvo; raskid ugovora o radu, anketiranje kupaca itd. Osnovni cilj ovog izvještaja jeste da se uoči paralela izmeĎu teorije i same prakse. Da bi firma legalno poslovala i istovremeno ostvarivala profit, potrebno je da se sastoji od kvalifikovanih zasposlenika koji uredno obavljaju svoj zadatak i koji su posvećeni svome radu. Svaka funkcija je jednako bitna za ostvarivanje pozitivnih poslovnih rezultata. Smatram da nepravilno funkcionisanje jedne funkcije utiče na cijeli sistem i dolazi do raznih komplikacija u toku poslovanja što onemogućava njen napredak u budućnosti. Na samom početku izvještaja dala sam teorijski osvrt na poslovanje same organizacije. Nadovezujući se na teorijski dio izvještaja, opisala sam i svoj praktični rad u firmi „LA POD” te dala osnovne podatke o ovoj firmi, poslove kojima se bavi kao i usluge koje pruža.

4

Izvještaj sa ferijalne prakse 16. 07. 2012. – 16. 08. 2012.

2. Uvod

U sklopu studija Ekonomskog fakulteta u šestom semestru obavezno je obavljanje ferijalne prakse u jednom od poslovnih subjekata. Ferijalna praksa trba da traje najmanje 20 radnih dana. Početkom sedmog mjeseca 2012. godine predala sam molbu za obavljanje ferijalne prakse firmi „LA POD“ d.o.o., u periodu od 16.07. do 16. 08. 2012. godine. Nakon odobrene molbe praksu sam započela 16. 07. 2012. godine. Firma „LA POD“ osnovana je 16.11.2008. godine kao Društvo sa ograničenom odgovornošću za izgradnju, trgovinu i usluge, u ulici Magistrala 74, Sarajevo- Ilidža, koga zastupa zakonski zastupnik Direktor Hasna Ljubović, u predmetu upisa: Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću, a na temelju odredbe člana 6 i člana 10 okvirnog zakona o registraciji poslovnih subjekata u BiH. Osnivač je gospoĎa Mašić Fadila, a lice ovlašteno za zastupanje u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu je Ljubović Hasna koja je direktor bez ogranićenja. Djelatnost subjekata upisa u unutrašnji promet: -

uzgoj povrća, voća kao i njihova prerada i sušenje;

-

uvoz i izvoz parketa. Predstavnik je poznatih parketa Listone Giordano za Bosnu i Herceegovinu. Pored ovoga u pnudi se mogu naći i sljedeća poznata imena vezana za parkete: - Admonter, - Serenzo, - Solidfloor.

Na domaćem tržištu postoji veliki broj firmi sa sličnim aktivnostima, ipak, koliko sam uspjela vidjeti tokom rada u ovoj firmi, firma veoma dobro posluje i ima široku paletu kvalitetnih proizvoda. Moje je mišljenje da bi sa malo aktivnijim pristupom na tržištu, kao i agresivnijim oglašavanjem zasigurno poboljšala pozicija ove firme na domaćem tržištu.

5

Izvještaj sa ferijalne prakse 16. 07. 2012. – 16. 08. 2012.

Slika 1. Neki od proizvoda

3. Izvještaj o poslovima koje sam obavljala

U prvoj sedmici upoznavala sam se sa nekim osnovnim stvarima koje trebam znati kako bih bila spremna za zadatke koji me čekaju tokom ferijalne prakse. Zatim sam radila neke manje poslove poput onih kako nešto profaksati, slanje anketa dobavljačima i kupcima, i sl. U firmi „LA POD” radila sam na sljedećim mjestima: 

AdministracijaKomercijalaProdajaNabavka

Pored navedenih, obavljala sam i knjigovodstvene poslove zajedno sa knjigovoĎom : 

Obračun plata,VoĎenje blagajne, žiralno plaćanje,Obračune po ugovorima o privremenim poslovima,Praćenje i obrada faktura dobavljača,VoĎenje blagajne, uplate, isplate, blagajnički dnevnik i sastavljanje blagajničkih izvještaja,prijava i odjava zaposlenih;Priprema finansijskih izvještaja;

6

Izvještaj sa ferijalne prakse 16. 07. 2012. – 16. 08. 2012.

Sve navedene poslove sam radila uz konstantno praćenje mentora i usklaĎivanje sa važećim zakonskim propisima. Pored navedenih aktivnosti, smatram da je bitno istaći i anketiranje kupaca. Konstantna komunikacija sa kupcima je obavezna za svakfirmu, makar po mom mišljenju. Ukoliko u svakom trenutku zna koje su njene prednosti i nedostaci, ona će biti u prednosti nad konkurencijom, jer će moći iskoristiti te prednosti, a i uočiti postojeće nedostatke. Za ovu firmu mišljenje kupaca je itekako bitno. Jedna od anketa zahtijevala je od kupaca da ocijene sljedeće parametre, ocjenom od 1 do 10:  Dosadašnja saradnja  Kvalitet    

Komercijalni uslovi saradnje Rokovi Rješavanje reklamacija Komunikacija

Prije same podjele ankete vrši se plan prikupljanja podataka. Odredi se period u kojem će se vršiti anketiranje (npr. august – septembar 2012.god.), i u jednoj tabeli se vrši evidentiranje kupaca (preduzeća) koja će se anketirati, kojom metodom i datumom realizacije. Tabela plana prikupljanja podataka ima sljedeći izgled:

Red. Kupac br

Aktivnost

Metod

Datum realizacije

Odgovornost

Napomena

Nakon što je anketa podijeljena kupcima, očekuje se povrat odgovora. Obično je postotak povrata oko 50% što ipak znači da su rezultati ankete reprezentativni. Nakon što se sakupe sve ocijenjene ankete od strane kupaca, pristupa se izračunavanju prosječne ocjene i 7

Izvještaj sa ferijalne prakse 16. 07. 2012. – 16. 08. 2012.

utvrĎivanja koji su to nedostaci koje kupci smatraju bitnim. Shodno ustanovljenim nedostacima utvrĎuju se i akcioni ciljevi koji će, u budućnosti, poboljšati poslovanje sa kupcima. Anketiranje kupaca je veoma efikasno u otklanjanju problema koji mogu nastati u odnosu sa kupcima. Na ovaj način firma uvijek ima uvid u to šta njeni kupci misle o proizvodima, zaposlenicima, poslovnim odnosima i sl.

ZAPAŢANJA SA FERIJALNE PRAKSE

4. Knjigovodstveni dokumenti U toku obavljanja ferijalne prakse upoznala sam se sa osnovnim knjigovodstvenim dokumentima, načinom njihovog evidentiranja, osnovnim elementima, njihovoj važnosti i drugim važnim stavkama. Knjigovodstveni dokument je pisani dokaz o nastalom poslovnom dogañaju, a služi kao podloga za unošenje podataka u poslovne knjige i nadzor nad obavljanjem poslovnih aktivnosti u skladu sa Zakonom1. Sva pravna lica obuhvaćena ovim zakonom koja obavljaju ekonomsku aktivnost u Federaciji, obavezna su voditi i čuvati knjigovodstvene evidencije i dokumente koje pružaju dovoljne, adekvatne i kompletne dokaze o njihovim transakcijama. Odgovornost za računovodstvene i knjigovodstvene poslove nosi lice ovlašteno za zastupanje pravnog lica.2 Najvažniji dijelovi svakog knjigovodstvenog dokumenta jesu: ▪ naziv i broj dokumenta ▪ naziv i sjedište onog ko izdaje dokumenta, ▪ mjesto i datum izdavanja dokumenta, ▪ sadržaj poslovne promjene zbog koje je dokument ispostavljen, ▪ pečat i potpis odgovorne osobe. Dokumenti se mogu podijeliti prema knjigovodstvu kojem pripadaju. To su: ▪ dokumenti u robno-materijalnom knjigovodstvu: početna inventura, inventurni manjak, inventurni višak, interna izdatnica, interna povratnica, skladišna primka, meĎuskladišnica,

1

Jadranka Kapić, Računovodstvo, Eknomski fakultet u Sarajevu, 2011. godine, str. 132 http://www.sogfbih.ba/uploaded/finansijski_okvir/JLS/Zakon%20o%20racunovodstvu%20i%20reviziju%20u% 20FBiH.pdf 2

8

Izvještaj sa ferijalne prakse 16. 07. 2012. – 16. 08. 2012.

povratnica dobavljaču, otpremnica kupcu, povratnica kupca, revalorizacija nabavne cijene, storno dokumenti robnomaterijalnog knjigovodstva, ▪ dokumenti u knjigovodstvu dobavljača: ulazni račun, isplata dobavljaču, knjižna obavijest dobavljači, storno dokumenti - dobavljači, ▪ dokumenti u knjigovodstvu kupaca: izlazni račun, uplata kupca, knjižna obavijest - kupci, storno dokumenti - kupci, ▪ dokumenti koji ne pripadaju niti jednom knjigovodstvu: narudžba, ponuda, predračun, račun i nalog. 4.1. Račun Račun je dokument koju prodavac izdaje kupcu za vrijednost prodatih artikala ili obavljenih usluga. Svaki račun obvezno sadrži broj računa, datum ispostavljanja, ime prodavca, ime kupca, količinu artikala odnosno usluge, vrijednost prodaje, način plaćanja te potpise osoba koje su fakturirale i kontrolirale račun. Osim navedenih podataka u račun mogu biti uneseni i pojedini ugovoreni ili jednostrano utvrĎeni uvjeti u obliku raznih klauzula (npr., informacija prodavatelja o nadležnosti suda, mjestu plaćanja, žiro-računu, računanju kamata, ugovornoj klauzuli, porezu itd.). Te se klauzule obično unose u tiskani tekst računa, a često se posebno upisuju uz ostale elemente u računu3. 4.2. Predračun Prije izdavanja računa može se izdati predračun koji je istovjetan računu ali ima rok u kojem se mora realizirati. Ako se predračun kompletno realizira može ga se automatski prenijeti u račun. Predračune dijelimo na: ▪ aktivne: nerealizirani predračuni kojima još nije istekao rok za realizaciju ▪ pasivne: predračuni kojima je istekao rok za realizaciju bez obzira jesu ili nisu realizirani. 4.3. Narudžba Narudžba je dokument kojim se od poslovnog partnera traži ponuda za kupnju odnosno predračun. U stavke dokumenta mogu se unijeti poznate ili s dobavljačem ranije dogovorene cijene ali, kako ovaj dokument nema knjigovodstvenu vrijednost, unos cijena nije nužan.

3

Lovenjak Marko, Prilagodljiva aplikacija nabave, skladištenja i prodaje, Zagreb, 2002.

9

Izvještaj sa ferijalne prakse 16. 07. 2012. – 16. 08. 2012.

4.4. Račun - otpremnica Račun je prije svega komercijalni dokument za razliku od otpremnice koja je skladišni dokument. Račun ne skida robu sa zalihe, već robu sa zalihe može skinuti jedino otpremnica kao skladišni dokument. Račun je širi pojam od otpremnice, tj. on sadrži sve one elemente koje sadrži i otpremnica: podatke o kupcu, dobavljaču, vrsti i količini robe, ali i sve ostale komercijalne uvjete: popuste, poreze, uvjete plaćanja i dr. koje otpremnica ne sadrži. Kada bi i otpremnica sadržavala sve te elemente onda više ne bismo imali račun i otpremnicu nego dva računa, samo bi se drugačije zvali. Na otpremnici nije obavezno iskazivanje cijena. Ona prvenstveno služi kao popratni dokument kod transporta ili kod otpreme i zaprimanja. Ako, dakle, račun sadrži sve podatke s otpremnice te još svoje dodatne komercijalne podatke možemo pojednostavniti administraciju i račun ispisati s naslovom račun-otpremnica. Na taj način nije potrebno raditi dva dokumenta, slati dva pisma, a kupac će isporukom dobiti i račun, tj. imat će sve potrebne elemente za izradu ulazne kalkulacije.

5. Pomoćne knjige 5.1. Knjiga ulaznih računa Knjiga ulaznih računa vodi se u službi nabave. U nju se hronološkim redom tokom poslovne godine unose svi primljeni računi od dobavljača i služi za kontrolu knjiženja na računima dobavljača, za kontrolu pravodobnog podmirenja obveza koje proizlaze iz odreĎenog ulaznog računa, a kod trgovačkog preduzeća služe i za nadzor ispravnosti podataka unesenih u trgovačke knjige. Knjiga ulaznih računa nema propisani oblik, pa se oblikuje prema svojim potrebama pridržavajući se pritom načela da knjiga ulaznih računa sadrži osnovne podatke kao što su: ▪ redni broj, ▪ naziv i sjedište dobavljača, ▪ broj i datum ulaznog računa, ▪ iznos računa, ▪ iznos eventualnih popusta koje dobavljač odobrava, ▪ neto kupovni iznos, ▪ ugovoreni rok za podmirenje računa (datum dospijeća) i ▪ način plaćanja.

10

Izvještaj sa ferijalne prakse 16. 07. 2012. – 16. 08. 2012.

5.2.Knjiga izlaznih računa Knjiga izlaznih računa vodi se u službi prodaje i u nju se hronološkim redom tokom poslovne godine unose svi ispostavljeni računi za prodane artikle i obavljene usluge. Ona predstavlja rekapitulaciju i kontrolu ispostavljenih računa za odreĎeno vremensko razdoblje. Ujedno služi za praćenje ugovorenih dospijeća i naplate izlaznih računa. Kao i knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa nema propisani oblik. Temeljni podaci koje sadrži knjiga izlaznih računa jesu: ▪ redni broj i datum ispostavljanja izlaznog računa, ▪ iznos računa, ▪ naziv i sjedište kupca, ▪ iznos eventualnih popusta koji se odobravaju kupcu, ▪ iznos bez poreza, ▪ datum dospijeća i ▪ način plaćanja.

6. Poslovi iz oblasti knjigovodstva

Imala sam priliku da ferijalnu praksu obavljam sa jako susretljivim uposlenicima koji su uvijek spremno odgovarali na moja pitanja.Tokom obavljanja ferijalne prakse imala sam priliku da se upoznam sa knjigovodstvom u praksi, tako da ću opisati sve ono što sam imala priliku da vidim i da radim. Prvo što mi je ljubazno osoblje firme u kojoj sam obavljala ferijalnu praksu pokazalo jeste šta je to predmet knjiženja tj. koja je to dokumentacija koja se knjigovodstveno obraĎuje i koje sve poslove treba uraditi za jednu firmu: -

kontni plan i upoznavanje sa istim

-

evidencija o ulaznim fakturama (KUF)

-

evidencija o izlaznim fakturama (KIF)

-

izrada PDV prijave

-

evidencija i knjiženje blagajne

-

obračun i knjiženje plata

-

obračun i knjiženje toplog obroka 11

Izvještaj sa ferijalne prakse 16. 07. 2012. – 16. 08. 2012.

6.1. Kontni plan Imala sam priliku da se upoznam sa kontnim planom. Kontni plan FBIH za preduzeća sastoji se od: Klasa 0 – Upisani a neuplaćeni kapital i stalna sredstva, Klasa 1 – Zalihe, Klasa 2 – Novac, kratkoročna potraživanja, kratkoročni finansijski plasmani i aktivna vremenska razgaraničenja, Klasa 3 – Troškovi poslovanja, Klasa 4 – Kapital i rezerve, Klasa 5 – Obaveze, Klasa 6 – Prihodi i rashodi, Klasa 7 – Dobit i gubitak, Klasa 8 – Interni obračuni (SLOBODNA), Klasa 9 – Vanbilansna konta.4 Na klasi 0 evidentira se slijedeća imovina društva: - potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital, - stalna materijalna i nematerijalna sredstva, - biološka imovina, - dugoročna finasijska ulaganja i zajmovi, - sredstva klasificirana kao sredstva namjenjena za prodaju i - dugoročna razgraničenja. Na klasi 1 evidentiraju se zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara zatim proizvoda kao i zalihe trgovačke robe. Na klasi 2 evidentira se novac (stanje novca na transakcionom računu kao i na blagajni), kratkoročna potraživanja ( potraživanja od kupaca ili radnika i potraživanja za ulazni PDV), kratkoročni finansijski plasmani (date pozajmice) i aktivna vremenska razgaraničenja. Na klasi 3 knjiže se troškovi na osnovu ulaznih faktura, na osnovu obračuna plata, obračuna amortizacije.

4

Jadranka Kapić, Računovodstvo, Sarajevo, Ekonomski fakultet u Sarajevu, 2008. godine, str. 150

12

Izvještaj sa ferijalne prakse 16. 07. 2012. – 16. 08. 2012.

Na klasi 4 evidentira se početni kapital- upisani osnovni kapital ( na kontu 400- upisani uplaćeni osnovni kapital), dioničke premije, revalorizacione i prenesene rezerve, akumulirana (zadražana) dobit, akumulirani i preneseni gubitak kao i dobit ili gubitak tekuće godine kao i vlastite dionice koje drži pravno lice. Na kalsi 5 evidentiraju se dugoročne finansijske obaveze (obaveze po kreditima), kratkoročni krediti, obaveze prema dobavljačima, obaveze prema zaposlenima, obaveze za poreze i doprinose za druga davanja kao i pasivna vremenska razgaraničenja (obaveze za PDV, grupa 56). Na klasi 6 evidentiraju se prihodi koji se knjiže na osnovu izlaznih faktura društva. U zavisnosti od djelatnosti preduzeća tu spadaju: prihodi od prodaje proizvoda, prihodi od pružanja usluga, prihodi od prodaje robe, zatim finansijski prihodi. Prihodi se evidentiraju na slijedećim grupama: 60 – prihodi od prodaje, 61 – finasijski prihodi, 62 – prihodi (dobici) po osnovu promjene vrijednosti i otuĎenja stalnih (netekućih) sredstava, 63 – ostali prihodi, Na ovoj klasi se takoĎer evidentiraju i rashodi i to na slijedećim grupama: 65 – operativni rashodi, 66 – finansijski rashodi, 67 - gubici od umanjenja vrijednosti i otuĎenja stalnih (netekućih) sredstava, 68 – ostali rashodi, Klasa 7 – preko konta ove klase se evidentira obračun poslovnog rezultata. Klasa 8 je slobodna klasa i služi za interne obračune društva, uglavnom u proizvodnim preduzećima. Na klasi 9 evidentira se imovina i obaveze za sve ono što se inače ne prikazuje u bilansu stanja ali na neki način društvo raspolaže sa imovinom. Klasa 3 i 6 se završetkom godine, krajem obračunskog perioda, zatvaraju i ne ulaze u bilans stanja. Na osnovu istih se izraĎuje bilans uspjeha.

13

Izvještaj sa ferijalne prakse 16. 07. 2012. – 16. 08. 2012.

6. 2. Evidencija o ulaznim fakturama (KUF) Na osnovu ulaznih faktura

mogu se evidentirati troškovi preduzeća, zalihe materijala,

sirovina i sitnog inventara, kao i nabavka stalnih sredstava. TakoĎer na osnovu ulaznih faktura evidentiraju se i obaveze prema dobavljačima, a PDV obveznici evidentiraju i potraživanja za ulazni PDV. U skladu sa Zakonom o PDV-u, ulazne fakture moraju se evidentirati i u Knjigu ulaznih faktura (KUF) radi evidencije ulaznog PDV-a. Za realizaciju odbitaka ulaznog poreza ili za povrat poreza potrebno je voditi popisane evidencije o ulaznom porezu. Ulazni porez je, u vezi s poreskim obveznikom, iznos PDV-a koji mu je obračunat na promet dobara ili usluga i PDV koji plati ili treba platiti prilikom uvoza dobara, gdje se (u oba slučaja) radi o dobrima ili uslugama koje koristi ili treba koristiti u svrhu poslovanja koje vrši5, koji se evidentira kao potraživanje i koristi u obračunu poreza za odbijanje od obaveza po osnovu izlaznog PDV-a za svaki obračunski period (mjesec). Pored toga, kao odbitak ulaznog poreza priznaju se i druge uplate PDV-a koje PDV obveznici vrše direktno na jedinstveni račun u toku obračunskog perioda: iznosi PDV-a po fakturama kooperanata koje uplaćuju izvoĎaču u skladu sa posebnom šemom za graĎevinske radove; PDV plaćen po osnovu uvoznih carinskih deklaracija, PDV po primljenim avansnim poreskim fakturama;

iznosi isplaćene paušalne PDV naknade poljoprivrednicima koji posjeduju

odobrenje Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje (UIO) za naplatu te naknade. Knjiga ulaznih faktura (KUF) mora sadržavati slijedeće podatke: a) redni broj (kolona 1), b) broj računa (kolona 2), c) datum računa (kolona 3), d) naziv - ime i prezime dobavljača, odnosno isporučitelja dobara ili usluge i sjedište, odnosno prebivalište ili uobičajeno boravište (kolona 4), e) identifikacijski broj ili JMBG dobavljača, odnosno isporučitelja (kolona 5), f) iznos računa bez poreza (kolona 6), g) ukupni iznos računa s porezom (kolona 7), h) iznos paušalne naknade(kolona 8), i) ukupni iznos ulaznog poreza sadržanog u računima iz kolone 7 (kolona 9), j) ulazni porez koji se može odbiti (kolona 10), te k) ulazni porez koji se ne može odbiti (kolona 11).6 5

Službeni glasnik BiH (2005), Zakon o PDV-u, Službeni glasnik 09/05, str.14 Revicon, PDV Propisi, (Sarajevo, 2006.), Str. 94

6

14

Izvještaj sa ferijalne prakse 16. 07. 2012. – 16. 08. 2012.

6.3. Evidencija o izlaznim fakturama/računima (KIF) Svako preduzeće je osnovano s ciljem da ostvari pozitivan poslovni rezultat kroz obavljanje osnovnih djelatnosti bilo da je to proizvodnja, prodaja ili pružanje usluga. Kada preduzeće izvrši isporuku gotovih proizvoda ili robe kao i usluga, ono ispostavlja izlaznu fakturu na osnovu koje se evidentira prihod, potraživanja od kupaca i obaveze za PDV. Obveznik je dužan svakom kupcu izdati poresku fakturu (račun) za svaki promet dobara i usluga, izuzev za onaj koji je osloboĎen plaćanja PDV-a po čl. 24. i 25. ZPDV7. Poreskom fakturom smatra se i svaki dokument koji sadrži sve propisane elemente iz člana 107. Pravilnika. Karakter poreske fakture imaju i avansne poreske fakture, interne poreske fakture za slučajeve vanposlovne potrošnje dobara i usluga, potvrde o plaćanju/prijemu i dr. U skladu sa Zakonom o PDV-u, izlazne fakture moraju se evidentirati i u Knjigu izlaznih faktura (KIF) radi evidencije izlaznog PDV-a. Sadržaj posebnih evidencija o izlaznim računima, propisan je članom 122. Pravilnika. Prema toj odredbi, u knjigu izlaznih faktura (KIF) upisuju se sljedeći podaci: a) redni broj (kolona 1), b) broj računa (kolona 2), c)datum izdavanja računa (kolona 3), d) naziv kupca ako se radi o poreznom obvezniku (kolona 4), e) identifikacijski broj kupca (kolona 5), f) iznos računa (kolona 6), g) iznos internog računa u izvanposlovne svrhe (kolona 7), h) iznos računa za izvozne isporuke (kolona 8), i) iznos računa za ostale isporuke osloboĎene plaćanja PDV-a (kolona 9), j) osnovica za obračun PDV-a kupcima - poreznim obveznicima (kolona 10), k) obračunati iznos PDV-a na sve isporuke (kolona 11).8

7 8

Službeni glasnik BiH (2005), Zakon o PDV-u, Službeni glasnik 09/05, str. 23 Revicon, PDV Propisi, (Sarajevo, 2006.), Str. 93

15

Izvještaj sa ferijalne prakse 16. 07. 2012. – 16. 08. 2012.

6. 4. PDV prijava Zakon o PDV-u se primjenjuje u BIH od 01.01.2006. godine. Poreska stopa iznosi 17%. Da bi pravno lice ili samostalni poduzetnik bio PDV obveznik, potrebno je da se registruje kod Uprave za indirektno oporezivanje. Registracija može biti obavezna i dobrovoljna. Obavezna registracija je kada pravno lice ili samostalni poduzetnik ostvare oprezivi promet u toku kalendarske godine od 50.000 KM i više. Svi oni koji ostvare promet manji od 50.000 KM nisu obavezni da se registruju ali im je dozvoljeno te u tom slučaju mogu da ostvare sva prava a i obaveze po osnovu PDV-a PDV obveznik je dužan voditi knjige s dovoljno podataka koji će omogućiti pravilno i blagovremeno (mjesečno) obračunavanje i plaćanje PDV-a, kao i vršenje kontrole pravilnosti i pravovremenosti izvršavanja poreskih obaveza.9 Za to nam služe već gore navedene knjige ulaznih i knjige izlaznih faktura.Poreske knjige i evidencije kod svakog PDV obveznika treba da obezbjede podatke o: -

izdatim računima,

-

primljenim računima,

-

iznosu oporezivog prometa bez PDV-a,

-

iznosu obračunatog PDV-a za izvršeni promet (uz razdvajanje prometa drugim PDV obveznicima, odnosno krajnjim potrošačima),

-

iznosu izvršenog prometa za koji je propisano oslobaĎanje od plaćanja PDV-a sa pravom na odbitak ulaznog poreza,

-

iznos izvršenog prometa za koji je propisano oslobaĎanje od plaćanja PDV-a bez prava na odbitak ulaznog poreza,

-

nabavnoj cijeni dobara i usluga izvršenih od lica koja nisu obveznici PDV-a

-

nabavnoj cijeni dobara ili usluga sa obračunatim PDV-om,

-

iznosu ulaznog PDV-a po računima ili drugoj dokumentaciji za nabavljena dobra i usluge

-

nabavnoj cijeni dobara ili usluga čiji je promet osloboĎen PDV-a,

-

iznosu primljenih avansa i obračunatom PDV-u,

-

iznosu plaćenih avansa i sadržanom PDV-u,

-

vrijednost uvezanih dobara na koje se plaća PDV,

-

vrijednost uvezenih dobara na koje se ne plaća PDV, itd.

9

Službeni glasnik BiH (2005), Zakon o PDV-u, Službeni glasnik 09/05, str. 23

16

Izvještaj sa ferijalne prakse 16. 07. 2012. – 16. 08. 2012.

Na osnovu podataka iz evidencija i dokumentacije za jedan kalendarski mjesec (Knjiga ulaznih faktura i Knjige izlaznih faktura), tj. na osnovu ukupnog prometa dobara ili usluga iskazanih u tom poreskom periodu, sačinjava se obračun PDV-a i podnosi PDV prijava, najkasnije do 10. u tekućem mjesecu za prethodni. Obračun se sačinjava i podnosi PDV prijava bez obzira na to da li u tom poreskom periodu obveznika ima obaveza za uplatu, ili je u tom mjesecu u pretplati, tj.obaveza podnošenja PDV prijave postoji čak i u slučaju da obveznik u tom mjesecu nije imao transakcija ili dogaĎaja koji su relevantni za PDV.

7. Prijem novih zaposlenika Tokom rada susretala sam se sa aktivnostima koje se odnose na prijem novih zaposlenika u firmu, produžavanje i prekid Ugovora o radu. Ovaj posao zahtjeva dosta dokumentacije i čuvanje te iste. 7.1.Selekcija i odabir kandidata Po odabiru i selekciji kandidata, tj. zaposlenika, odreĎenih kvalifikacija, isti se poziva u sjedište firme i popunjava upitnika, tj. prijavu kandidata za posao. uz prijavu je kandidat dužan dostaviti kopiju lične karte i kopiju Cips-a-prebivališta. Lice koje vrši prijem kandidata je dužno obratiti pažnju na godine starosti i radni staž kandidata. Naime, lice koje ima već preko 30 godina radnog staža i preko 50 godina starosti, da bi došlo do sklapanja Ugovora , dužno je da potpiše izjavu da neće od Društva tražiti punu otpremninu za odlazak u penziju, već da pristaje na otpremninu koja ga sleduje po Uputstvu Društva, te da isti nema namjeru da ide u penziju najmanje tri godine od datuma zaposlenja. 7.2. Prijava kandidata Prijavu kandidata za posao potom pregleda Izvršni direktor Društva i odobrava, tj. zakazuje termin za razgovor sa kandidatom. 7.3. Ljekarski pregled Nakon obavljenog razgovora i dogovra sa kandidatom (kojeg takoĎer vrši Izvršni direktor), isti se upućuje na ljekarski pregle. Iznimka se pravi u slučaju ako kandidat već posjeduje ljekarsko uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca.

17

Izvještaj sa ferijalne prakse 16. 07. 2012. – 16. 08. 2012.

7.4. Zaključivanje ugovora Kada kandidat donese ljekarsko uvjerenje i kada se ispostavi da je isti radno sposoban pristupa se zaključenju Ugovora o radu. S tim da je kandidat dužan: 

ako je bio prijavljen na biro, dostaviti radnu knjižicu i odjavu sa biroa,ako je bio zaposlen u drugoj firmi, dostavit i radnu knjižicu, uredno zaključenu, odjavu (kopiju) sa PIO i sa zdravstvenog osiguranja,

Zaposlenici obavezni su vršiti periodični ljekarski pregled svake svake tri godine. 6.5. Raskid ugovora o radu Kod samostalnog prijedloga, tj. zahtjeva zaposlenika za raskid ugovora o radu, rok za odjavu je 15 dana, ako drugačije nije definisano Ugovorom o radu.

8. Obračun plata Plata je naknada koju radnik prima za svoj rad. Ona se ugovara ugovorom o radu kojeg potpisuju radnik i poslodavac. Na osnovu ugovora o radu kao i na osnovu ostalih evidencija o prisutnosti radnika na poslu, vrši se obračun plate 10 . Prilikom obračuna plate firma je obavezna da obračuna i pripadajuće doprinose iz i na platu kao i porez na dohodak. Prilikom isplate plate radnicima firma je obavezno da plati i pripadajuće doprinose na i iz plate koji se plaćaju slijedećim fondovima: 

doprinos za PIO/MIO,doprinos za zdravstveno osiguranje koje se prilikom uplate razdavaja na dva dijela i to: 91% ide kantonalnim zavodima za zdravstveno osiguranje a 9% ide federalnom zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBIH,doprinos za osiguranje od nezaposlenosti koji se prilikom uplate razdvaja na dva dijela i to: 70% kantonalnim službama za zapošljavanje i 30% ide federalnom zavodu za zapošljavanje.

Prilikom isplate neto plate radnicima preduzeće je obavezno da obračuna porez na dohodak koji se obračunava po stopi od 10% i obustavlja (odbija) se od neto plate i uplaćuje se na budžet kantona prema mjestu prebivališta radnika. Osnovica za obračun doprinosa iz i na platu je bruto plata koja se dobije proizvodom ugovorene neto plate i koeficijenta 1,52555. Po

10

Jadranka Kapić, Računovodstvo, Sarajevo, Ekonomski fakultet u Sarajevu, 2008. godine, str. 342.

18

Izvještaj sa ferijalne prakse 16. 07. 2012. – 16. 08. 2012.

isplati plate firma je dužno predati u nadležnu poresku upravu specifikaciju za plate (Obrazac 2001) sa dokazima o uplatama.

19

Izvještaj sa ferijalne prakse 16. 07. 2012. – 16. 08. 2012.

8. Zaključak Na kraju obavljene prakse mogu istaći da sam stekla veoma pozitivna iskustva. Osjetila sam moć odgovornosti, samopouzdanja i prihvatanje raznih izazova koja uključuje borbu za ostvarenje pozitivnih rezultata. U obavljanju poslova mi je dobro došlo znanje osnovnih kompjuterskh programa, a u izradi poslova rješenja sam tražila sama i uz pomoć kompletnog tima. Radeći za ovu organizaciju, upoznala sam dosta, prije svega, stručnih i obrazovanih osoba za koje smatram da bih i u budućnosti sa njima mogla imati dobar poslovni odnos. Timski rad je na visokom nivou. Stekla sam dojam da su i mene prihvatili kao dio tog svog tima, što su dokazali time što su mi davali da radim poslove koje oni obavljaju. Svi poslovi koji su raĎeni za vrijeme moje prakse su raĎeni uz dobru atmosferu i raspoloženje. Pisanje izvještaja mi je pomoglo u savladavanju starih definicija i ukorijenjivanje znanja s kojim ću se susretati u budućnosti. Smatram, da sam zahvaljujući ovom iskustvu nadopunila svoje teorijsko znanje stečeno tokom dodiplomskog studija.

20

Izvještaj sa ferijalne prakse 16. 07. 2012. – 16. 08. 2012.

Literatura 

Čizmić Elvir, Husić Melika, Kenjić Vanja, Priručnik za obavljanje ferijalne prakse, Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2006.,Jadranka Kapić, Računovodstvo, Eknomski fakultet u Sarajevu, 2011. godinePraktikum poslovnog prava, Ekonomski fakultet u SarajevuLovenjak Marko, Prilagodljiva aplikacija nabave, skladištenja i prodaje, Zagreb, 2002.Revicon, PDV Propisi, (Sarajevo, 2006.),Službeni glasnik BiH (2005), Zakon o PDV-u, Službeni glasnik 09/05Vlastite bilješke (voĎene prilikom obavljanja ferijalne prakse),http://www.sogfbih.ba/uploaded/finansijski_okvir/JLS/Zakon%20o%20racunovodstvu %20i%20reviziju%20u%20FBiH.pdf

21

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF