Práctica 6. Diseño de subredes con Packet Tracer

Share Embed Donate


Short Description

Download Práctica 6. Diseño de subredes con Packet Tracer...

Description

Nhpmrtmchit` nh Hbhktrûilkm

Whnhs nh Nmt`s

QWÍK^LKM 4? Nlshý` nh sugrhnhs k`i Qmkfht ^rmkhr. Whdbhxlûi? B` lcp`slgbh sh vuhbvh p`slgbh kumin` ouitmc`s hb k`i`klclhit`, bm mktltun y bm nlsklpblim.

CM^HWLMB IHKH[[email protected]    

@rnhimn`r Qhrs`imb. [lsthcm @phrmtlv`? Zlin`ws : û suphrl`r. Clkr`s`dt @ddlkh Qr`dhssl`imb Z`rn 71=1 û suphrl`r. Qr`jrmcm nh slcubmklûi Klsk` Qmkfht ^rmkhr 4.=.= d`r [tunhit vhrsl`i.

^MWHM[ =. Krhm ui n`kuchit` k`i hb i`cgrh Qrmktlkm 4. I`cgrh y Mphbbln`s nhb Mbuci`.n`k . [email protected]^M? Whkuhrnm quh nhghs `gthihr d`t`s nh b`s rhsubtmn`s `gthiln`s hi kmnm hohrklkl`.

7. Krhm ui n`kuchit` hi Qmkfht ^rmkhr k`i hb i`cgrh nh kmnm hohrklkl`. ;. [up`ijmc`s uim hcprhsm k`i bm t`p`b`jãm nh rhn sljulhith?

Whqulslt`s?       

Hi bm Whn M sh hsphrmi k`ihktmr 7=; e`sts. Hi bm Whn G sh hsphrmi k`ihktmr =; e`sts. Hi bm Whn K sh hsphrmi k`ihktmr 7 e`sts. Hi bm Whn N sh hsphrmi k`ihktmr =7 e`sts. Hi bm Whn H sh hsphrmi k`ihktmr ilijui`. Hstms kldrms i` kuhitmi m bms lithrdmkhs nh b`s r`uthrs. [h bh msljim m hstm hcprhsm hb hspmkl` nh nlrhkkl`ihs 7=.=>;.=55/7;. Qíjlim = nh 7

m) g) k) n) h)

[h plnh? Krhmr bms sugrhnhs `p`rtuims. Emkhr hb rhpmrt`. Msljimr nlrhkkl`ihs nh rhn y cískmrms nh sugrhn  m  m bms lithrdmkhs nh b`s r`uthrs. Hsphkldlkmr b`s rmij`s nh nlrhkkl`ihs LQs quh quhnmi nlsp`ilgbhs  y nlsp`ilgbhs  y bms nlrhkkl`ihs nh gr`mnkmst  nh  nh kmnm rhn  y bm k`idljurmklûi nh bms tmgbms nh hikmclimclhit`  nh  nh b`s r`uthrs. Nlshýmr y k`cpr`gmr bm rhn hi hb pr`jrmcm nh slcubmklûi.

[email protected]^M? @gtìi hb vlst` guhi` nh bm pr`dhs`rm. >. [up`ijmc`s uim jrmi hcprhsm, rhpmrtlnm hi vmrl`s hnldlkl`s, quh `rjmilzm su rhn LQ k`c` sh cuhstrm m k`itliumklûi.

m) Hi kmnm uim nh bms rhnhs M, G, K, N, H, J y E  sh prhthinhi k`ihktmr ui`s =11 e`sts, clhitrms quh hi bms nhcís ilijui`. Bm hcprhsm k`isljuh nh su Qr`vhhn`r nh Mkkhs` m Lithriht hb rmij` nh nlrhkkl`ihs 71=.>8.;7/77. Msljim bm nlrhkklûi nh rhn   y bm cískmrm nh sugrhn   m kmnm rhn h linlkm quì rmij`s nh nlrhkkl`ihs bh quhnmi sli utlblzmr . utlblzmr . g) Linlkm quì tmgbm nh hikmclimclhit`  k`idljurmrãm   k`idljurmrãm hi b`s r`uthrs nh d`rcm quh sh puhnm mbkmizmr kumbqulhr nlrhkklûi nh bm rhn nhsnh kumbqulhr sugrhn. k) Hb r`uthr W; rhhivãm ui pmquhth. °]uì nlrhkkl`ihs CMK `rljhi y nhstli` p`ih sl hb pmquhth tlhih k`c` LQ `rljhi bm LQ nh ui e`st nh bm Whn M y k`c` LQ nhstli` bm nh ui e`st nh bm Whn N0 °\ sl hb nhstli` hs ui e`st nh bm Whn O0 n) Nlshýmr y k`cpr`gmr bm rhn hi hb pr`jrmcm nh slcubmklûi.

[email protected]^M? @gtìi hb vlst` guhi` nh bm pr`dhs`rm.

Qíjlim 7 nh 7

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF