Polimeros Por Coordinacion

March 20, 2019 | Author: Krisbel Daleska Delgado Garcia | Category: Polymers, Catalysis, Coordination Complex, Molecules, Organic Chemistry
Share Embed Donate


Short Description

tipos de polimeros, polimeros por coordinacion...

Description

POLIMEROS POR COORDINACION

Rojas, W. C.I 25.377.547 Hernández, J CI 25.332.549 Gaince, G C.I 22.214.566  Are!, G C.I 25.464."3# $o%&'eros, "(o se'es)re de In*enier&a $e)ro+!&'ica, de se)ie're de 2#16 Wi*ner-'!sic/o)'ai%.co'  jes!s.*arcia.2495*'ai%.co' *eni'***'ai%.co' *enesis0a'/o)'ai%.co' RESUMEN  no de %os )ios de o%i'erizacin or adicin es e% de coordinacin, con)in!acin a dierencia de %os o)ros )ios, en es)a reacio, %os 'on'eros se s!'an a !na 'acro'o%c!%a de creci'ien)o a )ra(s de !n cen)ro r*ano'e)á%ico ac)i(ador o coca)a%izador, +!e s!e%e ser !n A%+!i%'e)a%, siendo es)e ar)e de !na 'ezc%a +!e )a'in con)iene sa% de !n 'e)a% de )ransicin  +!e %%e(a or no're Ca)a%izador  ie*%er-a))a. 8os o%&'eros res!%)an)es )ienden a ser %inea%es, no ra'iicados, )ienen !na 'asa 'o%ar  '! a%)a  !eden ser isos)á)icos o sindio)ac)icos en (ez de so%o a)ac)icos, carac)er&s)ica +!e %es aor)a !na 'aor cris)a%inidad.

%os aCon

as)an)e

rec!encia,

%a

8os

ca)a%izadores

ie*%er

o%i'erizacin de coordinacin se

co'%ejo

or'ados

rea%iza

in)eraccin

de a%+!i%o

!)i%izando

roceso

de

iner)e

%ec/o

B!n

%!ido

son

or

%a

de

%os

o

'e)a%es de %os *r!os I-III de %a

ca)a%izador so%ido soor)ado. 8a

)a%a eridica con /a%!ros  o)ros

o%i'erizacin /e)ero*nea no es ,

deri(ados de %os 'e)a%es de

sin e'ar*o esencia% ara %a

)ransicin de %os *r!os IE0EIII. n

o%i'erizacin or coordinacin 

ca)a%izador de coordinacin )&ico

e% desarro%%o de es)eroeseciicidad

es !n co'%ejo en)re !n a%+!i%o de

ara 'on'eros s!icien)e'en)e

a%!'inio  !n /a%!ro de )i)anio +!e

o%ares.

)iene %a es)r!c)!ra os)!%ada en %a

8os ca)a%izadores ie*%er a))a,

i*!ra. 1#.1 en donde se indica e%

)iene %a no)a%e roiedad de

ori)a% (ac&o oc)adrico de% )i)anio.

o%i'erizar !na *ran (ariedad de 'on'eros a o%&'eros %inea%es  es)ereorre*!%ar. o%i'eriza

en

%

e)i%eno

!na

se

cadena

a%)a'en)e %inea%, en con)ras)e con

Fecanis'o de ca)a%izadores or 

%os rod!c)os de %a o%i'erizacin

coordinacin

or (&a radica%. % roi%eo !ede /acerse

)an)o

en

%a

or'a

isos)á)ica co'o en %a sindio)ac)ica, ero %as o%einas s!eriores dan =nica'en)e o%&'eros isos)á)icos. 8os dienos )a%es co'o !)adieno  e% iso-reno, !eden o%i'erizar a rod!c)os

+!e

son

casi

e;c%!si(a'en)e cis 1, 4D )rans 1,4D isos)á)ico 1,2 o o)ros.

8as

es)r!c)!ras

cris)a%inas

+!&'icas

de%

de)er'inan

%aca)a%izador 

orien)acin

de%

'on'ero +!e se adiciona a %a cadena

crecien)e.

8a

!erza

i'!%sora ara %a roa*acin isos)á)ica res!%)a de es)e 'odos de in)eraccin en)re 'on'ero  %os %i*ados de% 'e)a% de )ransicin en e% si)io ac)i(o Boor 1967. e /an ro!es)os (arios o)ros 'ode%os ero nin*!no arece a%ica%e con i*!a% a'%i)!d.? @#1 $á*. 325-32"

reaccin 2." Polimerización coordinación

son

/e)ero*neos, con in)er(encin de ca)a%izadores

en cadena no radical

rec!en)e'en)e

'on'eros

inor*ánicos or*ánicos.$!eden

>8a o%i'erizacin or reaccin en

rod!cirse eec)os in!s!a%'en)e

cadena se sae +!e )iene %!*ar or 

*randes or %a resencia de !n

(arios 'ecanis'os dis)in)os de %os

)ercer co'onen)e Bca)a%izador en

+!e i'%ican radica%es %ires, en)re

'! e+!e
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF