Peperiksaan Pertengahan Tahun Matematik Tahun 2 Kertas 1

May 11, 2017 | Author: yooheechul | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

soalan matematik, kertas soalan, tahun 2...

Description

Nama :

Kelas :

SEKOLAH KEBANGSAAN JAMBATAN PUTIH TAWAU PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016 MATEMATIK KERTAS 1 TAHUN 2

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1.

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2.

Jawab semua soalan.

3.

Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan.

4.

Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan jawapan yang telah dibuat. Kemudian tuliskan jawapan yang baru.

5.

Kertas soalan ini hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan.

Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak 1

[Lihat sebelah SULIT

2

Arahan : Jawab Semua soalan. Setiap soalan diikuti oleh 4 pilihan jawapan. Pilih satu jawapan sahaja. Bulatkan jawapan yang betul.

1.

Sembilan ratus lima puluh tujuh Nombor di atas ditulis dalam angka ialah A. 955 B. 957 C. 917 D. 975

2. Tuliskan 284 dalam perkataan A. B. C. D.

Dua Dua Dua Dua

3.

R

lapan empat. ratus lapan puluh. puluh lapan empat. ratus lapan puluh empat.

T

E

N

M

I

B

Apakah huruf yang ke 8 dari kanan? A. W B. P C. E D. N 4.

5 x 2 = ……………… A. B. C. D.

10 20 30 40

5. Nilai tempat bagi 2 dalam 324 A. B. C. D. 6.

Sa Puluh Ratus Ribu

20 – 5 = _______ 3

P

Q

W

A. B C. D.

10 13 15 18

100

100

100

Rajah 1 7. Rajah 1 di atas menunjukkan beberapa kotak cili. Berapakah jumlah semua Cili tersebut ? A. 303 B. 330 C. 403 D. 300 8. Apakah nombor selepas 117 jika dikira secara sepuluh-sepuluh ? A. 107 B. 127 C. 147 D 217 9. Apakah nilai X ? 510

506

X

500

A. 512 B. 590 C. 502 D. 508

4

8

12

16

20 4

24

10. Lengkapkan sifir 4 di atas. A. 24, 30, 34 B. 24, 32, 36 C. 28, 32, 34 D. 28, 32, 36 11. 657 + 122 = ……………….. A. 709 B. 770 C. 779 D. 790

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15

12. A. B. C. D.

3 3 5 3

x x x x

5 = 15 3 = 15 3 = 15 15 = 15

13. Tuliskan tiga ratus tiga puluh lima dalam angka. A. B. C. D

335 325 233 535

14. Selesaikan 947 – 64 = _____ A. 873 B. 879 C. 883 D. 886

9 4 7 6 4 – 3 5 5 5

15. Antara berikut, yang manakah kecil daripada 509 ? 5

A. 510 B. 501 C. 511 D. 509 16. Sifir yang manakah tidak mengikut urutan yang betul? A. 4, 8, 12, 16, 20, 24 B. 2, 4, 6, 10, 12, 8 C. 5, 10, 15, 20, 25, 30 D. 3, 6, 9, 12, 15, 18 17.

45 + 626 = __________

A. 653 B. 669 C. 671 D. 679

18.

40 =

x 5

Nombor yang patut diisi dalam petak di atas ialah A. B. C. D.

4 6 8 9

165, 175,…….., 195 , 205

19.

Cari nombor yang tertinggal A. 215 B. 145 C. 155 D. 185

6

Rajah 2 20. Berapakah jumlah kubus dalam rajah 2 di atas ? A. B. C. D

200 210 211 220

21. Pernyataan yang manakah betul ? A. 315 kurang daripada 314 B 250 kurang daripada198 C. 678 lebih daripada 578 D. 709 lebih daripada 710 22. Cari beza 367 dan 156 ? A. 201 B. 210 C. 211 D. 212 23. Antara berikut, nombor 6 yang manakah berada di nilai tempat sa? A. B. C. D.

615 762 601 916

24. Antara berikut, yang manakah disusun mengikut urutan menurut ? A. 812, 813, 814, 815 B. 511, 611, 711, 811 C. 908, 906, 904, 902 D. 210, 220, 230, 240

25. Cari jumlah 3 , 9 dan 5 A. 10 B. 17 7

C. 20 D. 22 26. A. B. C. D. 27.

7 x 4 = ……………… 18 24 28 32 630 , 628 , 626 , , 622 , 620 Cari nombor yang sepatutnya diisi dalam petak kosong?

A. 621 B. 623 C. 624 D. 625 28. Antara berikut, yang manakah tidak disusun mengikut susunan yang betul? A. 1, 2, 3, 4, 5 B. 50, 40, 30, 20 C. 12, 14, 16, 18 D. 9, 5, 10, 20, 100

29.

300 +

= 575

Cari nombor yang sepatutnya diiisi dalam petak kosong di atas. A. 100 B. 175 C. 200 D. 275

30.

68 + 368 = _________

A. 420 B. 426 8

C. 430 D. 436

31. A. B. C. D.

9 x

= 45

2 3 4 5

32. A. B. C. D. 33. A. B. C. D

5 x 4 = 20 4 x 5 = 20 4 x 4 = 20 5 x 5 = 20 604 - 458 = 130 146 149 152

34. A. B. C. D

45 +

= 65

10 20 30 40

35. Encik Ramli ada 6 meja. Dia meletakkan 4 kerusi di setiap meja. Berapakah jumlah kerusi kesemuanya? A. 12 kerusi B. 20 kerusi C. 24 kerusi 9

D. 32 kerusi 36.

457 + 354 = __________

A. 800 B. 811 C. 903 D. 926 37. Pada hari isnin 234 orang pelawat telah melawat pameran lukisan. Pada hari selasa, seramai 67 orang pelawat lebih dari hari isnin. Hitung jumlah pelawat pada hari selasa. A. B. C. D

293 295 301 321

38. Selesaikan X A. B. C. D.

9 7 5 3

, , , , 10

39.

= 21

2 3 4 5 32

25

55

27

19

41

89

46

73

18

64

20

38

97

Apakah nombor yang ke-7 dari kiri? A. 27 B. 41 C. 64 D. 18 40. Sekolah Kebangsaan Kuala Matu mempunyai 958 murid dan Sekolah Kebangsaan Pergau mempunyai 890 murid. Cari perbezaan jumlah murid di kedua-dua sekolah tersebut. A. 56 B. 65 10

C. 57 D 68 *Soalan Tamat* Disediakan Oleh,

Disahkan oleh,

_________________________ (Pn. Hjh. Noraida Najehal) Guru Matematik Sk Jambatan Putih

___________________ Panitia Matematik Sk Jambatan Putih

11

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.