PENILAIAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 2 KSSR

May 3, 2017 | Author: Al_Raqibah_Bin_2217 | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

MATEMATIK UJIAN AKHIR TAHUN 2 KSSR 2014 SOALAN MUDAH DAN BOLEH DIJAWAB MURID TAPI MENCANGKUMI IDEA PENGAJARAN...

Description

Name/Nama

: ____________________________________________________

Class/Kelas

: ____________________________________________________

SEKOLAH KEBANGSAAN NANGA ENCHEREMIN 96800, KAPIT, SARAWAK

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN NOVEMBER 2014 ___________________________________________ MATEMATIK TAHUN DUA Satu jam

___________________________________________ JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1.

Kertas soalan ini mengandungi 45 soalan.

2.

Jawab semua soalan.

_______________________________________________________________________ Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak.

2M

Warnakan jawapan yang betul. 1.

Enam ratus tiga puluh tiga : 633

2.

323

332

852

580

Lapan ratus lima puluh dua : 805

Tulis nombor dalam angka / perkataan. 1.

2M

tujuh ratus lima belas

2.

413

Susun nombor-nombor yang berikut mengikut tertib yang diberikan.

1.

5M

324 , 326 , 320 , 318 , 322 Tertib menaik : __________ , __________ , __________ , ___________ , __________

2M

Lengkapkan rangkaian nombor yang berikut.

1.

825

835

845

3M

Tulis nilai tempat bagi digit yang bergaris.

1.

6 9 7 = ________________

2.

2 8 4 = ________________

3.

Cerakinkan setiap nombor mengikut nilai tempat.

1.

7 4 2 = ______ ratus + ______ puluh + ______ sa

2.

8 1 6 = 8 ratus + 1 _________ + 6 sa

3.

9 3 6 = 900 + _______ + 6

5 0 5 = ________________

3M

4M Cari hasil tambah bagi yang berikut.

1.

2 3 1 + 2 8 = ______________

Cari hasil tolak bagi yang berikut.

3.

412 – 196 = ____________

2.

2 5 3 + 3 6 2 = ______________

4M

4.

343 – 53 = _________

Cari hasil darab bagi yang berikut & lukiskan gambar rajah.

1.

8 x 5 = ___________

2.

12 x 7 = ___________

4M

Cari hasil bahagi bagi yang berikut & lukiskan gambar rajah.

1. 25 ÷ 5 = ___________

2.

36 ÷ 9 = ___________

4M

Tulis nama dan bentuk 2D yang betul berdasarkan pilihan di bawah.

3M

PILIHAN JAWAPAN: BULAT/ SEGI EMPAT SAMA/ SEGI TIGA CIRI-CIRI

SIAPAKAH SAYA

Saya ada 3 sisi Saya ada 3 bucu Saya ada 4 bucu Saya ada 4 sisi lurus yang sama panjang Saya ada sisi melengkung Saya tiada bucu 3M

Namakan bentuk 3 Dimensi dibawah BENTUK

NAMA

-KERTAS SOALAN TAMAT-

Nyatakan masa berikut dalam gandaan 5 minit

\Tulis ukuran panjang yang ditandakan pada pembaris berikut. 1.

2.

3M

2M

2M

Warnakan bikar penyukat mengikut isipadu air. 1.

2.

3

Padankan pecahan berikut

4M

Lukiskan jarum jam mengikut

3M

Tuliskan nilai wang berikut 1.

2.

4M

Isi tempat kosong dengan nombor perpuluhan yang betul.

Tuliskan nombor perpuluhan yang berikut dalam perkataan

0.8

0.1

5M

2M

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF