Paragraph Studies

Share Embed Donate


Short Description

Download Paragraph Studies...

Description

PARAGRAPH STUDIES KONU ANLATIMI KPDS, ÜDS, YDS gibi İngilizce sınavlarda, “Reading Comprehension” yani “Okuduğunu Anlama soruları sınavın kaderini tayin eden en zor ve en çok sorunun olduğu bölümdür. Bu tür soruların doğru cevaplanabilmesi için paragrafın anlamsal bütünlüğünün yanı sıra, yapısal (dilbilgisel) ipuçlarına da dikkat etmek gerekir. Bu soruları yapabilmek için paragraf organizasyonunu iyi bilmek ve çok soru çözmek temel bir zorunluluktur. Bu fasiküllerde bu tip soruların çözüm ipuçları ve örneklerini vereceğiz. Bu bölümde ayrıca “odd-one out” (redundant) ve “paragraph completion” sorularına da yer verilecektir. “READING COMPREHENSION” SORU BİÇİMLERİ 1- “VOCABULARY–IN-CONTEXT” SORU TİPİ 1. Bu tip sorularda şıklarda verilen kelimelerden hangisinin parçada verilen altı çizilmiş kelimenin yerine geçeceğine dikkat edilmelidir. 2. Burada sorulan sorular isim, sıfat, fiil, zarf türü tek kelime olduğu gibi 2-3 kelimeden oluşan bir “phrase” de olabilir. 3. Bazen sorulan kelimenin bir tanımı (definition) da istenebilir. Bu durumda verilen parçanın genel yapısı içindeki anlamına (context) dikkat etmek gerekecektir. ÇÖZÜM İPUÇLARI Verilen kelimenin; 1. Eş-anlamına (Synonym), 2. Parçada verilen o kelimeyle ilgili örneklemelere, 3. “but” gibi bağlaçlarla verilen zıtlıklara (contrast), 4. Parçanın genel fikrine (general context) bakarız.

ÖRNEK PARAGRAF-1 (2005 mayıs) For two decades after World War II, mass production reigned supreme. Mass-production techniques pushed companies into standardized products, long product life cycles, and rigid manufacturing, emphasizing efficiency and low cost over flexibility. Special orders cost more. But today's consumers are very choosy. They want quality, value and products specially tailored to their needs, but always at the lowest possible price. For now mass customization has come to the fore. Mass customization uses information technology to produce and deliver products and services designed to fit the specifications of individual customers. Companies can customize products in quantities as small as one with the same speed and low cost as mass-production methods. Masscustomization systems use information taken from the customer to control the flow of goods. 1. By the phrase "mass customization", as it is used in the passage, is meant the production of goods ----. A) in very large quantities and for general use B) to meet standardized specifications which will please everyone C) at high speed regardless of cost D) designed to have a long life E) designed to meet the specific needs of individual customers

AÇIKLAMA Mass customization: bireysel tüketicinin isteklerine göre üretim şekli 2. Find the best replacement for “flow of goods” in the passage. A) a special offering B) production and delivery of products C) specific to a person D) common or usual E) having a specific function ÖRNEK PARAGRAF-2 (2006 Mayıs) In this century, the wealth and success of nations will depend like never before on the ability to produce and use knowledge. Universities have long been instrumental in generating knowledge and ideas. But in an increasingly globalized world, and in the face of rapid scientific change, they will need to think about a set of new challenges and how best to prepare their students for the coming decades. Universities will need to teach a new kind of literacy, in which global awareness will play an important role. They also need to deal with the dilemmas posed by the accelerating pace of change brought on by scientific and technological advances. We are on the brink of once-in-human-history progress in combating disease through the application of modern science.Doctors will have at their disposal blood tests that will tell you with substantial predictive power how long you will live and from what diseases you are likely to suffer. The Internet and the application of information technology may well represent the most profound change in the way knowledge is disseminated since the printing press. We are close to understanding the first second of the history of the cosmos. 1. The phrase, “once-in-human-history progress” is saying ----. A) we cannot expect or, indeed, hope for such progress ever to happen again B) this is only the first of many spurts of progress C) this is the first instance of a widespread application of science D) there has never been such progress ever before and there may not be again E) this is the highest possible peak of progress

2. The phrase, “profound change” means----. A) effective change B) severe progress C) extreme application D) much replacement E) great improvement 3. Find the best replacement for “cosmos” ----. A) living things B) cosmic creatures C) the earth D) the universe E) creation

2 -“REFERENCE QUESTIONS” SORU TİPİ 1.Bu tip sorularda “he, she, it, them,” gibi ZAMİRLER (PRONOUNS) veya verilen bir ifadenin (EXPRESSION) parçada neyi anlatmak istediği (neyi işaret ettiği veya neyi ifade ettiği) sorulmaktadır. 2.Bu tip sorulan sorular en kolay bulunabilecek okuma sorularıdır. Bunun için ilgili bölümü, önce ve sonra gelen cümleleri dikkatli okumak ve özne ile zamir ilişkisine bakmak yeterlidir. ÖRNEK PARAGRAF-1 Under the great Moghul emperors, artists emerged from their previous anonymity. They were allowed, for the first time, to sign their work, and even encouraged to include self-portraits in their paintings. And the artists' skills did not go unrewarded: one emperor even presented a favourite painter with an elephant, the ultimate status symbol of the age. Yet little is known about the artists' lives. The more successful may have enjoyed an economic status similar to lower-level nobles. However, their simple dress in the self-portraits suggests that the rewards for many painters did not always match their unquestionable talent. SORU: In the passage, the word "anonymity” in the first sentence refers to a condition in which ----. A) the people had to live in extreme poverty B) the artists were well-respected C) the emperors employed only very talented artists D) the artists worked for very little money E) the artists of paintings were not known by name Fahrenheit is the system of measuring the temperatures, how hot or cold something is, used by many people in Britain. The freezing point of Fahrenheit is 32 degrees. So a cold winter's day in Britain would have temperature of 38 F (3 centigrade), and a hot summer's day would have a temperature of 90 F (32 centigrade). The Fahrenheit scale was invented by the German scientist Gabriel Fahrenheit in 1710. Today in Britain most people over twenty-five know the Fahrenheit scale but the centigrade system (Celcius) is being used more and more. Weather forecasts on television and in newspapers show temperature in both scales. SORU: The term "Fahrenheit" refers to ----. A) the popularity among young people B) the centigrade system C) the scale of temperature between 32 and 90 D) the weather forecasts E) the name of a German scientist OKUMA TEKNİKLERİ Yukarıda belirtilen noktalar, aslında “Okuma teknikleri” bilgisini de kapsamaktadır. Bu teknikleri şu şekilde sıralayabiliriz: A) Ana fikri bulma (Finding the Main Idea) B) Analiz yapma (Analysing the Main Article) C) Metin içinde kelime bilgisi (Vocabulary in Context) D) Parçadan alıntı yaparak bir karara varma (Making Inferences and Drawing Conclusions)

A) ANA FİKİR NASIL BULUNUR? Ana fikri bulmak için öncelikle ilk ve son cümleye bakarız. Bazen ilk cümle bize ana fikri vermeyebilir. Yazar, bu durumda ana fikri vermeden önce bir kaç giriş cümlesi vermiş de olabilir. Bu nedenle bu giriş cümlelerini takip eden cümleyi inceleyerek ana fikre ulaşabiliriz. Eğer ana fikir açık olarak burada da verilmemişse, bu durumda parçanın tümünü okuyarak gizlenmiş olan ana fikri yakalamaya çalışırız. Ana fikri yakalamak için paragraf yapısını iyi tanımak gereklidir. Şimdi tipik bir paragraf yapısının nelerden oluştuğuna bir göz atalım: Tipik bir paragraf üç bölümden meydana gelir. 1.İlk cümle paragrafın kalbi olan (Topic Sentence) konu cümlesini kapsar. Konu cümlesi (aynı zamanda tez veya anahtar cümlesi de denir) paragraf konusunun yeni bakış açılarını içerir. 2. İkinci bölüm bu bakış açılarının geliştirildiği cümlelerdir. Bu cümleler, öne sürülen delil ve hususlar, açıklamalar, ayrıntılar, örneklemeler ve diğer destekleyici fikirlerden oluşabilir. 3.Paragrafın son cümlesi genellikle paragrafı özetleyen bir sonuç cümlesinden oluşur. Bu ifade “Topic sentence”ın başka kelimeler kullanılarak verilmiş diğer bir şeklidir, yani onunla örtüşür.

B) ANALİZ YAPMA KPDS-UDS-YDS sınavlarında en çok soru olan bölüm, okuduğunu anlama sorusu bölümüdür. Metinle ilgili olan bu sorular sadece okuma becerisini ölçmekle kalmayıp, aynı zamanda okuyanın ne anladığını, bakış açısını ve parçadan hüküm çıkarabilme yeteneklerini ölçmektedir. Aynı biçimde adayın metni analiz edip edemediğini ölçmektedir. Bu açıdan sınava girenlerin başaramama korkusu taşıdığı bölüm bu “Parça okuma” bölümüdür. Sınava girenlerin çoğu parçada kullanılan kelimeleri bilmediğini, buna bağlı olarak da parçayı anlayamadığını ifade etmektedir. Bunun sonucu olarak da sorulara doğru cevap veremediklerini düşünmektedirler. Bu tam olarak doğru bir sav değildir. Parça sadece bir kaç kelime üzerine kurulmuş olamaz. Buradan yola çıkarak parçada geçen kelimelerin anlamını, parçanın tamamını okuyarak da tahmin edebiliriz. Bununla ilgili olarak aşağıdaki bölümde kelimenin anlamını bulma teknikleri verilmiştir. Bir başka sorun ise, parçayı Türkçe’ye çevirmeye çalışarak gereksiz ve fazla zaman harcamaktır. Bu da yanlış bir yöntem olacaktır. AÇIKLAMALI ÇÖZÜMLÜ TEST-1 Eliminating poverty is largely a matter of helping the children born into poverty to rise out of it. Once families escape from poverty, they do not fall back into it. Middle-class children rarely end up poor. The primary reason poor children do not escape from poverty is that they do not acquire basic mental skills. They cannot read, write, calculate or articulate. Lacking these skills, they cannot get or keep a well-paid job. The best mechanism for breaking this vicious cycle is to provide the poor with better educational opportunities. Since children born into poor homes do not acquire the skills need from their parents, they must be taught these skills at school. 1- The writer makes the point that, once people have overcome poverty, ----. A) the skills of reading and writing cease to be important for them B) they cease to live socially with the poor C) they soon learn to adopt middle-class manners and ways D) it is most unlikely that they will ever become poor again E) they become eligible for well-paid employment in industry 2- According to the writer, if poverty is to be overcome ----. A) the only effective means for this would be to provide better education B) more well-paid jobs should be offered to the poor C) all children, regardless of their social class, should receive the same formal education

D) middle-class children should be given better educational opportunities E) the education of children should be based on mental skills alone 3- The main argument of the passage is that ----. A) the elimination of poverty can only be achieved if the poor and the rich attend the same schools B) middle-class children do need to learn basic mental skills at school since they learn them at home C) the children of the poor must learn basic mental skills at school so that they can escape from poverty D) since basic mental skills are not being taught efficiently at schools, educational reform is essential E) a child born into a poor family will inevitably stay poor all through his life 4. “Poverty” means ----. A) The act of making someone poor B) The state of having little or no money C) Something that people do or cause to happen D) A manifestation of insincerity E) An area composed of subdivided lots 5. The word “articulate" is closest in meaning to----. A) Provide with a joint, as of two pieces of wood B) Put into words or an expression C) Speak, pronounce, or utter in a certain way D) The territory occupied by a nation E) Utter with vibrating vocal chords

VOCABULARY eliminate: çıkarmak, ihraç etmek, hariç tutmak, atmak, bertaraf etmek poverty: yoksulluk, fakirlik, parasizlik, zaruret, ihtiyaç, yetersizlik end up: bitirmek, nihayet vermek middle-class: orta tabakadan, burjuva olan acquire: elde etmek, kazanmak calculate: hesaplamak articulate: ifade etmek, açıkça söylemek lacking: eksik olma a well-paid job: dolgun ücretli bir iş vicious cycle: kötü çark (düzen) end up: bitirmek, son vermek AÇIKLAMALI ÇÖZÜMLÜ TEST-1 KONUSU: Paragrafın konusu fakir insanların neden fakirlikten kurtulamadığı ve kurtulmanın yollarıdır. 1.DOĞRU ŞIK: D Soru kökündeki “The writer makes the point” ifadesi bize parçadan açık bir yargıyı bulmamızı istemektedir. “once people have overcome poverty” (İnsanlar bir kez fakirliğin üstesinden gelselerdi), Parçadaki “Once families escape from poverty, they do not fall back into it. Middle-class children rarely end up poor.” ifadeleriyle örtüşmekte olup, burada fakirliği yenmenin tekrar fakir olmayacakları anlamına gelmediğini anlatmaktadır. Bu ipucundan yola çıkarak “D” şıkkının doğru olduğunu buluyoruz.

2.DOĞRU ŞIK: A “According to the writer” soru kökü bizim parçadan açıkça belirtilen bir yargıyı bulmamızı istemektedir. “if poverty is to be overcome” (Eğer fakirliğin üstesinden gelinecekse) ifadesinden bir çözüm yolu istenmektedir.Buna karşılık gelecek ifade parçadaki: “The best mechanism for breaking this vicious cycle is to provide the poor with better educational opportunities.” cümlesinden eğitimin fakirliği yenmekteki öneminden söz edilmektedir.Bu da “A” şıkkında verilen “the only effective means for this would be to provide better education” (Buna en etkili çare daha iyi eğitim sağlamaktır) ifadesiyle örtüşmektedir. (anahtar kelimeler :“Better education” = “Educational Opportunities”) 3. DOĞRU ŞIK: C Soru kökündeki “The main argument of the passage” ifadesi bize parçanın konusunu sormaktadır. Parçanın konusunu paragrafın son cümlesinden bulabiliriz: “Since children born into poor homes do not acquire the skills they need from their parents, they must be taught these skills in school” Bu ifade bize fakir ailelerin çocuklarının okullarda temel zeka eğitimine ihtiyaç duyduklarını ancak bu yolla fakirlikten kurtulabilecekleri düşüncesini vermektedir. Bu da C şıkkında verilen “the children of the poor must learn basic mental skills at school so that they can escape from poverty” (Fakir çocukları temel zihinsel yetenekleri okulda öğrenmeliler böylece fakirlikten kurtulabilirler) ifadesiyle örtüşmektedir. 4. DOĞRU ŞIK: B poverty: (yoksulluk) The state of having little or no money (az para olması veya hiç para olmaması hali) 5. DOĞRU ŞIK: B articulate: (ifade etmek) Put into words or an expression (düşüncelerini ifade etmek) AÇIKLAMALI ÇÖZÜMLÜ TEST-2 In 1964, the United Nations Conference on Trade and Development was held. For the first time, the poorer nations of the world came together to act as a pressure group on trading matters. The Conference made the following recommendations: developing countries should be given free access to world markets for their manufactures and semi-manufacturers by the elimination of quotas and tariffs; and international commodity agreements should be made for each major primary commodity in world trade to stabilize commodity prices. Moreover, compensation schemes, whereby the underdeveloped countries are compensated for the declining prices of their primary products, were recommended for consideration. The Conference also resolved that the developed countries should aim to provide at least 1 percent of their national income as aid for the underdeveloped countries.

1. As can be understood from the passage, the 1964 United Nations Conference on Trade and Development was remarkable because ----. A) the developing countries now had the chance , for the first time , to have free access to the markets of the developed countries. B) it failed to formulate a policy that would ensure the stabilization of world commodity prices C) all the demands of the underdeveloped countries were accepted without reservation by the developed countries D) a number of deadlines were set for the signing of international commodity agreements E) the world’s poorer countries participating in the Conference took joint action to influence the resolutions on trading matters 2. With reference to this Conference, one development mentioned in the passage was that ----. A) each country was to benefit from compensation schemes B) the idea of compensation schemes came to the fore

C) developed countries should not benefit from compensation schemes D) compensation schemes were to be put into effect as soon as possible E) the poorer countries should be compensated for their general trade deficits 3. From the passage we learn that one of the resolutions adopted by the United Nations Conference on Trade and Development ----. A) was soon revoked due to strong pressure coming from underdeveloped member countries B) considerably raised the world trade tariffs up for a variety of commodities C) concerned the amount of aid to be given by the developed countries to the underdeveloped D) envisaged a step by step lifting of the world’s trade barriers E) made it imperative for the developed countries to open up their markets to the manufactured goods for the underdeveloped countries 4. Find the best definition for “elimination”----. A) the bodily process of discharging waste matter B) the act of removing or getting rid of something C) the act of distributing or spreading or apportioning D) the act of removing the contents of something E) the act of making unavailable; bar from sale or distribution 5. The word "compensation" is closest in meaning to ----. A) the act of subjecting someone to an influencing experience B) secure against future loss, damage, or liability; give security for C) money given or received as payment or reparation D) gradual decline in amount or activity E) the disadvantage that results from losing something VOCABULARY United Nations Conference: Birleşmiş Milletler Konferansı hold: toplanmak, (toplantı) yapmak pressure: baskı, tazyik, basınç recommendation: tavsiye, övme, bonservis free access: serbest giriş world markets: dünya pazarları manufacture: imal etmek elimination: çıkarma quota: hisse, pay, kota tariff: gümrük tarifesi, vergi koymak, ithalat ve ihracat vergisi international commodity agreements: uluslararası ticari mal anlaşmaları commodity: mal, emtia, eşya, yararlı şey stabilize: sağlamlaştırmak, tespit etmek, istikrar kazandırmak compensation schemes: tazminat, telafi planları whereby: vasıtasıyle underdeveloped: az gelişmiş, geri kalmış compensate: tazmin etmek, bedelini ödemek decline: azalmak, iniş, gerileme resolve: karar vermek, tasarlamak national income: milli gelir AÇIKLAMALI ÇÖZÜMLÜ TEST-2 KONUSU: Paragrafın konusu Birleşmiş Milletler’deki Ticaret ve Gelişme üzerine yapılan bir konferanstır.

1. DOĞRU ŞIK: E “As can be understood from the passage” soru kökü bizden bir çıkarımda bulunmamızı istemektedir.1964’de yapılan konferansın neden önemli olduğunu parçadan bulmamız gerekmektedir. İPUCU paragrafın 2.cümlesidir: “For the first time the poorer nations of the world came together to act as a pressure group on trading matters.” İlk kez Dünyanın fakir ülkeleri ticaret meselesinde bir baskı grubu olurak hareket etmek için bir araya geldiler. Bu ifadeden yola çıkarak “E” şıkkında verilen ifadeye ulaşıyoruz. “the world’s poorer countries participating in the Conference took joint action to influence the resolutions on trading matters” (Konferansa katılan dünyanın fakir ülkeleri ticaret konusundaki kararları etkilemek için bir ortak eyleme giriştiler.) 2. DOĞRU ŞIK: B Soru kökünden, konferanstaki bir gelişmeden sözedildiğini anlaşılmaktadır. Bu sorunun yanıtı paragrafta doğrudan verilmektedir: “Moreover, compensation schemes, whereby the underdeveloped countries are compensated for the declining prices of their primary products were recommended for consideration.” ifadesi (Geri kalmış ülkelerin, temel mal fiyatlarının düşmesini telafi etmeleri için tazmin projelerinin yürütülmesinin tavsiye edilmesi....) Bu ifadeden yola çıkarak “B” şıkkında verilen ifadeye ulaşıyoruz. “the idea of compensation schemes came to the fore”(Telafi planları düşüncesinin ön plana çıkması) 3. DOĞRU ŞIK: C Soru kökünden “From the passage we learn” bir çıkarımda bulunulması istenmektedir. İpucu, paragrafın SON bölümüdür:” Moreover, compensation schemes....... were recommended for consideration” (Tazmin etme planları önerildi) ve “Conference also resolved that the developed countries should aim to provide at least 1 percent of their national income as aid for the underdeveloped countries.” (Konferans gelişmiş ülkelerin yüzde bir oranındaki milli gelirlerini, gelişmemiş ülkelere bir gelir olarak vermelerinin gerekli olduğuna karar verdi.) Bu ifadeden yola çıkarak “C” şıkkında verilen ifadeye ulaşıyoruz. “envisaged a step by step lifting of the world’s trade barriers” (Dünya ticaretindeki engelleri adım adım kaldırmayı öngördüler.) 4. DOĞRU ŞIK: B elimination: (eleme) The act of removing or getting rid of something (bir şeyden kurtulma, defetme hareketidir) 5. DOĞRU ŞIK: C compensation :(tazmin, telafi) Money given or received as payment or reparation (tazminat olarak verilen veya alınan para)

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF