Osprey WWII 21 - Dia D Playa Omaha - Junio 1944.pdf

July 29, 2017 | Author: pe6mo | Category: Erwin Rommel, Military Organization, Military, Military Science, Warfare
Share Embed Donate


Short Description

Download Osprey WWII 21 - Dia D Playa Omaha - Junio 1944.pdf...

Description

,

Normandia, junio de 1944

EI Dia D (I): la playa Omaha

OSPREY PUBLISHING

S

; GaI:ItIoo. 36 bis. 08012 � ""p�_____ "", .com Tel. .IIanci6n ,I cIiente: 902 49 48 so �EOt.:

TradtIcd6n (Ie Eloy CIttIO Roll Editor: Paco �Q

""'

r�uIo otiginal: ().Dety 1�4 (1): """"'- BHdI

PrImer. IIdklial en Gran BJfl;I/\a. 2003. �I')I Publilhingl Lid. e 2003 Ospl')l Publisl'long Lid.

OIIIribuyoo WI Eapa/la Sociedad GtnIrai

EapaOOIa d. l..tuflria

Avdl. Valdep....... 29 (,,01. 100.)

28,1)6·� (MadtId) Till.: 91 651 89 00 !SBN: 978·8IrCO pr8IIIIto E/116." Int.' Cia. G, l Ie.' 1n1." (lugar de dltMO"lbaroo 7 ",...1.. 0. mU. aI IItl en Dog 'MIlle f¥'ue

� dot As&'Io de &leila , Equip de ANI» "" o..cN 7 10 Equip:> de AsaIto de BrIcha B II EquIpo dI AI8lto dI EkecfIa 9 12 Equip de _0 de BrI/;tII. 10 13 Equipo cleA4altodi Bred"ll 11 I. EquIpo l1li AA/l ade BrIct\I. 12 15 Equlpo de ASeho de BrIc!1 . 1 3 " Equlpo de Aaalta de BreeN 1 4 1 7 EQUIpo de AMIIo d e EkecfIa 1 5 1 8 Equlpo de ASelta l1li BI"ICIl8 16

_ � """i)

, CIa. F. 1 16." ... 1nIant..... III Lugar deMmbM:o pt8\Asto F/118.· Int.'

1

'"

r:::::::"I 16! EQUopo de . k:::::::J Corrbete Reg.men!uI '

TAYLOR 8 La 0/1 18.' ell t"I'M.rf. d••,mb.re. '" ,I I.do ..t. d. ....' O,.." ... ".z d. ,n

Dot! Whit. (\'UH .. map. d, II. "",1M. 4lI-41J.

LA PLAYA OMAHA SECTOR DEL 1 6.0 RCT

6 de junio de 1944, a partir de las 06:30 horas. Visto desde el noroeste, muestra los desembarcos del 16.0 ACT en los sectores Fox y Easy. en el extremo oriental de Omaha.. La primera oleada sufri6 fuertes perdidas. perc con Ia Ilegada de Ia segunda, las tropas de Estados Unidos empezaron a subir por los 44

escarpes y a superar las defensas alemanas.

18. U ...,cl6n d.l l.n'-"l.

Spauldlnll ll-.!a a CoII."III., dond ... ...,...... .......... La cr•. B d.1 743.' S...n'" ...mIMI.... ... DOlI Green y ....pilu • •mptjW, 1Ml..",... •n 0-1 \IItnrIU•.

REOVCTOS ALEMANES � ... IOja. - ... - -"", , .....

B \\IN·70

o WN·12 E WN·73

C WN·7. Compos ... mIn.1 """"""

� .. "'""' -.. - � , ..... a MF-22

H MF-23

---

I

7.'CIL,91I1.' Rglo. �

11111111111111111111 2 1 . I!I ;0......1 K,.I. . ord.... quo 10 1.' CII. d.1 11111.' Rlglm"nlo .von••, y top. can 10• ..a"lIm.rtCOnol ." u"H umpo• •1 1..' d. ""....111., p" ,nda'ol.

13. LHfM9I'r ."""", """"",,," , .. d. ... 1_ occldtntli.. d... er.. A .... I II.' ....pIoUtl . ....... .. •1 ....ntlledo ....... 10. roducto. WN_12 y WN_13, pi" ..... poeH p... ."""..... ... d.,...... .I.ml"".

12. La. Itlq"" d. I. 1"'I"t"I• •" 10 boc. d. I, rt.,. 0-1 VI.....IU. ....lb." I..lrI. "'.go d. 'uIII.rt. y .o" I"COp.c.. d. p.nllro, I.. d.,...... duro"t. ,fI" PI'" d. I. m.ft.....

II. Lo CII. C d.1 2,' 11..._ _...oo.e. ... .1 ....d .. ..... fro.... 1 101 roductOI WH-73, 73 r 74, .1 0111., r pI_. . . MItId d . I U lrOPO .n'" .. . .Iconur II mlllle6n.

6. Lo C;.. A d.1 • •e.' . ... DOl ....mlMorc . arM... Lo. ....eh..

......" quod'" oculi.. ... pe". po.r

.. humo de '" "-" en tI "".rpo.

8. lOI l.""h...... d... Clo. A del "8.', quo lI-eon .I I.do 0.11. ... DOl 0....,. " ...." ...pU...... .1 "'000 d. '" bOnk_ d. .. ri... 0_1 VI.rvllle r' '" _too de mb .1 _.,., 0....0 .... WN·13 Y 74.

49

L• •no....,e mortandad habld. en I, playa Om'ha qu-e (,(,

(:'"h",,,,, b�. �6

:=,;;. ,,2.84 Ca,,,,,," USS c,(i �I..oIAl .\1......1I

"l"m,ma, M"rin" 11. \11

6. 56.58, 67.68,85

I)"plex Dri,,,, anfibiu 2,,"27. 25

ChLlrr!1ill 25. 2�

�ereo. pod�r 9. 10-11 ,,,'il,, ,I" 1.. 1"""11,, I!�II

esUUCIlIr.> de D,anO-l

C ia. c: 87

Cia, B 54 Cia. C 54, 55, 62 Cia. 0 :>4 Cia. E 51 Cia. F 50 Cia. G 50, 55, 67 Cia. H 51, 59

desembarco �()'�l Equipo de Asaho de Bn:cha, acli,idwes53 rnal1
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF