November Rain.pdf

November 7, 2018 | Author: TheDawidoo978 | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download November Rain.pdf...

Description

1

Guns N' Roses - November Rain covered by Vika Yermolyeva www.vkgoeswild.com

H   F H  H  H  H   L  Z  L   4 F [ G. G  L  G G G  L  Y G G G [ G G G G G a  L  4 GGG G G G GG GG G G G G G G G GG G GG G G G G G G G G G G G G G b L  L  L  L  L  4 4 G G G G G G G G G G G G G G G EE G G G G G G H  H  =  L  Z  L  a  L  L  L  GGG GG GG G GGG G G GGG GGG GGG GGG G G G GG G GG GG G GG G FF GG G FFF[FG G G G Z J  G G G G b L  L  L  L  L  G G [ GH  [ GH [ GH  G . G G G G GH G GH  GG G GG G GH G. G [ GG G G G G G G. G G G G H  H  H  H  H   L  [  L  F  L   L  a  L  FF[ G G GGGG GG GGGG G[ G GG G F GG G G GG GG GGG G[ GG G[ GG GGGG. G GG GG GG G GG G J  J  J G b L  L  L  L  L  GH  G  G GG G G G GG G G G G . G G G G G G G GG GG GG GG G G G . J  G G G GG .. G G G G G G H  H   L  [ [  L  F G G G  L  F G  L  H  [ a  L  GG GG GG G GG GG G G GG G F . G GGG G GG GG G G G G G FF . G G G G I  H  b L  L  L  L  L  G Y G F FF G H  H  \ G H  G G G G GG G G G G G G F G G G G G G G E F G H  G

Piano

5

Pno

9

Pno

13

Pno

H   L  [  L  G  L  G  L  a  L  GGGG GG G GGG G GG G G G G b L  L  L  L  L  G G G G G G G G

Guns N' Roses - November Rain

FFF GG FFZ GG FF G GG Y G G Z G G G Z H  G G  [ [  [ G G G G G G G G G G G G GG G GG G G G  G F G G G G G Z F  L  [ [ G  L  G G F F  G G G  L  G G G  L  G G G Z [ G G G F a  L  GG G G [ G Z Z G G GG G Z G G G G G G H J  G G G G G G G G H  H G G b L  L  L  L  L  G G G GJ  G G G GG G G G G G [ G G G G G G GG .. G G G G G  L  G  L   L   L  a  L  G GGGG. GGG G G  ãGG G  ãGGG  ãGG G ãGG. G G GGG G G GF G GF GG G G [ GG G G G G H  b L  L  L  L  L  G [ G [ G [ G G [ GH  [ G GH  G  G G G G [ G J  J  G G G GG G G  L   L   L  a  L  L  GF G G G G G  ãG G G G GH [GGG G G GG G G GGG G GGG G G GGG G G GG G G G G G G [ H  J  b L  L  L  L  L  G [ G G G GG [ GH G G G [ G G G G G  G GG G GG G G G  y  G G G G G G G G  L   L  Ï G G G G a  L  L  L  GF G GF GG GF G G G G G G G G G G G b L  L  L  L  L  G  G G G G [ [ G G G. G G G G G G  G G G G GG G G G G G G

17

Pno

21

Pno

24

Pno

27

Pno

30

Pno

H  H  [ [ G G G G G GGG G GGG G G GGGGGG GG G Page 2

Guns N' Roses - November Rain

H  H  H  [ G b L  L  L  L  L  GG G G  G G G G G G G Î G[ G GG G GGG[ G GGGG G GG[ GG GGG G GGG G G GG G GG G Z Z G G G G G GG GG H [ GG GG GG G b L  L  L  L  L  G. G G G G GG G G G G G G G G GG GG G H  H  [ G G G G  G G G G  L  G [  L  G G G Ï [ G G  L  G G  L  G G G a  L  GG [ G G GG G [ G G Î GG G G G GG G GGZG GG G G G G Z G G b L  L  L  L  L  G G. G G . G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G GG G GG GG H  H  [  L  [ G  L  G G G G G G G G G G G G G G G  L  G G G G  G G G  L  G G G [ G G G G G G G G  ã G G G G G G G a  L  GG G G G GG G G G G G G GG G GG G G G G G G G G G G G b L  L  L  L  L  H [ G G G G G G GG [ G G G G G G G G G G G J  G G GG  L  G G G G G G G G  L  G G G G  L  F G  L  G G a  L  GGF G GF G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G  G  G G G  G G G G G b L  L  L  L  L  G  G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G GG GG G G G GG G G G  L  G G G G G G G G G  L  G G G  L  G G G  L  a  L  G G G G G G G G G G G G G GG G GGGG GGGGGG GG GG GGGG GG GG GGG G G G G b L  L  L  L  L  G G GG G GG G G G G G G G G G G G GG G GG G G [ GH [ H  G G G GG G

33

Pno

36

Pno

39

Pno

42

Pno

45

Pno

Page 3

Guns N' Roses - November Rain

 L  G G G G G G G G  L  G G G G G  L   L  G G G G G a  L  G G G G G G G G G G G G b L  L  L  L  L  GG G G G G G G GG

GGG GG GG GG GG G GG GG GGG GG GG GGG G G GG GG G G G Z GG G G G G G G  G  G G G G G G G GG G G G G G G G G G G  y  G G G G G G G G G  ã  L  [  L  a  L  L  L  GGGG GG G GG G G Ï G G  ãGJ  [ © GJ  Î GG G ãG[ GH  GG G. [ GH GI H \ G G G G J  J  \ © b L  L  L  L  L  H [ G  G  G G G G. G G . G G G G GG G G G G G G G G G G G  y  G G G G G G G G G G  L  [ [  L  F F Ï G G G G a  L  L  L GG GG GGG GGG GGF GG GG G G G GG G J  J  b L  L  L  L  L GG G G G G G G G GG G G G G G G GG G GG G G G. G G G G G G G G G Z  L   L  F I  F G a  L  L  L GG G ãG[ G G GG G GH GH \ GGF GG GGG GGG GF G GG GG[. GJ  GG ¤G G GGG G G G J  [ J  \© K  G ¤ ¤ ¤ ¤ G G G G G G G G G b L  L  L  L  L  G. G G G G G G G G G G J K GJ  \ GG . GH G G G G G G G. G Z G G F G  G G G G G b L  L  L  L  L  G G G GF G GJ G G[ G G G Î [ GG GG GGGGGG GG GG J  H  H  G G G b L  L  L  L  L  Z [ G [. I H G. G H  G G . G [ G G G GJ  G. G G G. G G G G

48

Pno

51

Pno

54

Pno

57

Pno

61

Pno

Page 4

Guns N' Roses - November Rain

Z GGG GGG GGG GGGGGG GG GG GG G G G G G GG GG

GGG G GG GZ GG G G GG G GGG GGG G G G G G G G Z Z G G G G G G G G G  L  G G G G G G  L  G G G G Ï G  L  G G G G  L  Z G a  L  GGG G G G GG GG b L  L  L  L  L  G  G  G G G G G GG G GG G GG G GG G G G G G G G G G G G H  I  [. Z H  G G  G G G G G G G G G G G G G b L  L  L  L  L  GG G G G G G [ G J G G GG GG G G GG G G G G G J  J  b L  L  L  L  L  G G G G G G G G G G G G G G G G G GG G GG GG GG GG

64

Pno

Z  L   L  G a  L  L  L  GG GG GGG GGG GGG GG GG b L  L  L  L  L  GG . G [ G [. I H  G . J  J  G

Page 5

67

Pno

70

Pno

ZG G G G G G b L  L  L  L  L  G G G G b L  L  L  L  L  G G G G G G GG G

Pno

76

Pno

I H GG G G G G G GG GG

GG G G G G G GG G[ GZ GG GG J  G G GG GG G G G G G G G G b L  L  L  L  L  GG . G G G GF G Î G G[ G G GH  G G GH G G G G G G[ G G G G G G G GG GG GJ  GJ  GG G G G G J  b L  L  L  L  L  G G G G G G GG GG G. G G G G G GG GG GG GG G G G G G G G G

73

[.G G

H   L   L  a  L  L  L  GG. G G GGZ GG G G GG. G G G GGG G N GG GG G G G GG G G G b L  L  L  L  L  G G G G G G [ H  G G G G G G G GG G G G G  L   L   L  a  L  L  GG G G G G G GG G G  ãGG G GG GG Y GGG GGG G G G  ã G  ã b L  L  L  L  L  G G. G G G G G G G G GG G G G G G G

Guns N' Roses - November Rain 79

Pno

85

Pno

88

Pno

90

Pno

H  H  GGG GGG[ G GGG G G GG G G J  J  J  G G G G G G G GG G G G

GGG GG GH  ã[ GGG G G G GG G G GG G GG G GG G GG G H  H  G G G G G  L  .  L  G G G G F [ G G G G G  L  G G G G G G  L  G G. G a  L  F G G G G G GG GG G GGG G GG G G GJ  G[ G [ GJ  G G G b L  L  L  L  L  G G G G G G GG G  G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G  L  G G G  L  G  G G  L  G  L  a  L  G G G G G G G GG GG GG GG GG GG G G G GGF GG  ãG G G G G ãG G G G b L  L  L  L  L  G GG G GG G GG G G G G G G G GG G G GG  L   L   L  a  L  L  ãG G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G GGG GG G G G G J  G GG b L  L  L  L  L  GG GG GG G G G GG G G G G GG G G

82

Pno

Page 6

Guns N' Roses - November Rain

 L   L   L  a  L  L  GGG G G G G G b L  L  L  L  L  G GG G GG  L   L   L  a  L  L  GGG GG GGG GGZ

92

Pno

GGG G G GG b L  L  L  L  L  G G G G G G G G  L   L  G G  L  G  L  G G a  L  GG G GG G GG GGGGGG GG GG b L  L  L  L  L  G GG GG GG GG G G G

95

Pno

98

Pno

105

Pno

GGG G GG GZ GG G G G G GG G G G  G G G G G  G G G

GGG

ZG G

[G GH G G G G G GGZ G G

 G G G G [ H  G G G

[ G GG G G G G GG G G Z GG G G GGGG G G GJ  G GGGG G G G G GG GGG GG G G G J  H  H  G G G G G G G G G G G GG G G G GG GGG G G G G G G G GGG G GG GZ GG G G Ï G G G G G G G GG G G G GGG G G G [ GH  GG G GG G GG G GG G GG G

G Z G  L  G.  L  G  L  F F. a  L  L  L  GG GGG GGGG GGG GG G G G Z GG GG G G GGF GG GGGF GGG G G G G G G G G G G G G G b L  L  L  L  L  G G G G G G G G G G G G G G G G G G GG G GG G GG G G G G GG G G G G G  L  G  L  F G G G F G G  L  G G G G G G GGGGGG GGGGGGGG  L  G G G G G G a  L  G G GG G \ J K  G G G G G G G G G G G G G G G G  G G G b L  L  L  L  L  G G G G G G G G G G GJ  [ GG G G G G G G G G GG G GG

101

Pno

GG \ G J K  J  ¤ ¤H ¤H ¤I H \ GJ  GG GG GG J  GGG

Page 7

H  G

H  NG

Guns N' Roses - November Rain

 L  G  L  G G G G G G G G G  L  G G G G G NGG G G [ H GG G G G GG G  L  G M G  L  G G G G G G G G a  L  G G G G GG G J  G G G G G G b L  L  L  L  L  G G G G G G G G G G G G G G G G G Z [ H  G G G GG  L   L   L  a  L  L  G G G[ GH GZ G . GH GI H \ GGF GG GGGF G G G G GGGF G G GGG GGGG GG G © b L  L  L  L  L  G G G G G G GG G G G [ GJ  [ GH  G G G G G G G G G  L   L  F Z F  L  G H  G G  L  G I  \  G G G a  L  GG G G GG [ G[.G G G G GGG GG G G G GH  G G GG GGG J  ¤ ¤G ¤ ¤J K  ¤H  G G ZH  ¤ b L  L  L  L  L  G G G G G G [ G G G GG G G G G G GG G G G GG G GG G G G G G J  G  L   L   L  a  L  L  GGF GG GGG GGGG GG G G G G G G G G GG G G\ GG GG G  ãG GG J [ H  K J  GG G G G GG G G b L  L  L  L  L  G G G G G G G G G G  L   L   L  a  L  L  GG G GG G G[ G GG G GG G G G GG G G GG G G G G G G G G G G G G G G G G J  F G G GG . G. G G b L  L  L  L  L  G . G G G G G G G G G G GG  L   L   L  a  L  L  FG G G G G G G G GG G G G GG G G[ G GGG G G G G G G G GG G G\ GG GG G ãG GG J  J  K  I  H  J[  H  H  [. [ G G G G G G b L  L  L  L  L  G G G G G G G G G G G GG G G G G

108

Pno

111

Pno

114

Pno

117

Pno

119

Pno

121

Pno

Page 8

Guns N' Roses - November Rain

Page 9

 L   L   L  a  L  L  GG G GG G G G GG G GG G GG G GG G GG GG / GGG G GG G GG G GG G GG G GG G GG I H Z [. b L  L  L  L  L  G G G G G / G G G G GG G G GG GG G G GG G = G  L  G G  L   G  G G G G G G  L   G  G  G G G  L  G G G [ G G G a  L  G GG G GG  GG G G G GG GG = = = G b L  L  L  L  L  G G G G G G  [ Z G G G G G G G G G = G G G G G G G = = G G G G  L  G  L  G G G G GGGG G G GG X  L   L  G [ G G / Z a  L  G GG G G G G G = = = = G G b L  L  L  L  L  G G G  [ Z / EE GG G = GG EE b NNN  L L  G G G GG G G GG G G GG G G G G GG G GG GG GG [ GGJ  G GG G GG GG G . G b NNN  L L  G G G G. G G  G G G G b L  L  G G G GG G G GG G G GG G G G G GG G GG GG GG [ GGJ  G GG G GG GG G . G b L  L  G G G G. G  G  G G G G GG b L  L  G G G G G G G G G G G G G G GG G GG GG G [ GGJ  G G G GG GG G . b L  L  G G. G. G G G . G G G G G G G G G GG GG

123

Pno

8va

125

Pno

8va

127

Pno

130

Pno

132

Pno

134 Pno

Guns N' Roses - November Rain

b L  L  G G G G G G G G G G G G G G GG G GG GG G [ GGJ  G G G GG GG G . Î GGF G  L  L GG GG GG b L  L  G G. G. G G G G.  G G G G G G G GG G G L GG G G G G G G G G G G G G G GG GG G G O G N G [ G G. G G  L  G G G G G G G G . G G G G G  L  G G G a GO GN G G GZ. J  G[ G GZ J  G[ G G G G G G G G G G G G G G G G G G G b L  L  G G G GG G G GG G G G GG G G GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GG GG G G G G G G G G G G F G G O G N G  L  G G G  L  G G G G G G G G G G G G G G G G  L  G G G G G G G G G G G G G G G G G O G N G a  L  G GG GG GG GG GG GG G L GG GG GG GG GGG GGG GGG GGG GG GG GG b L  L  GG G G G G GG GG GG GG GG GG GG GG G G G G [ G G G G G.  L  G G G G G G . G G . G G G F  L  G G G G G G G G G G G a GZ. J  G[ G GZ J  G[ G GG G G G b L  L  G GG GG GGG GGG GGG GGG G GG GGG G G GG GG GGG GG GG GG GG GG GG G GG GG GGG GG GG GG GG GG GG GG GG G G G G H  G F G G O G N G [  L  G G G  L  G G G G G G ã G G GGG... G G G GG G GG  L  G G G G G G G O G N G a  L  G G Z J  G[ G Z J  [ G  G G G G G G G G G G G G G G G G G  L  b L  L  G G G G G G G G GG G G G G G G GG GG GG G GG GG GGG GGG GGG G G GG GGG G GG GG GG GG G G GG G

136

Pno

139

Pno

142

Pno

145

Pno

148

Pno

Page 10

Guns N' Roses - November Rain

³  L   G  L  G G. a G G FF b L  L  E E

151

Pno

G. GJ  F EE

covered by Vika Yermolyeva www.vkgoeswild.com

Page 11

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF