nesretni brojevi

June 13, 2018 | Author: Ladyart | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

nesretni brojevi...

Description

Broj 13 se diljem svijeta smatra nesretnim, nesretnim, no � ini se se kako je stekao stekao nezaslu� enu slavu te se brojni drugi brojevi smatraju "ukletijim" od njega. Oni se u nekim kulturama kulturama potpuno izbjegavaj izbjegavaju, u, a sve zbog raznih raznih legendi i pri pri� a kojima zahvaljuju zahvaljuju pridjev "nesretnog". Broj 191 Iako mnogi mnogi vjer vjeruju uju da je je svako svako poveziv povezivanje anje broj brojeva eva s nesre nesre� om slu� ajno, ajno, neki slu�ajevi su doista doista sablasni. sablasni. Od 196!ih, 196!ih, pet je zasebnih zasebnih zrakoplova zrakoplova pod brojem brojem 191 do�ivjelo ivjelo katast katastroa roalne lne nesre nesre� e , a najgora najgora je bila ona ona #meri$an #meri$an #irli #irlinesa nesa iz iz 19%9. koji se se sru� io na O&'are O&'are zra zra� noj lu$i lu$i u (hi$agu (hi$agu s )%3 )%3 poginul poginulih. ih. *etovi *etovi pod pod tim brojem brojem vi� e ne voze voze niti za za +eltu +eltu niti za za #meri$an #meri$an #irli #irlines, nes, pi pi� e *istvers *istverse. e. Broj )6 Ovaj broj se u Indiji Indiji smatra vrlo vrlo nesretnim, nesretnim, a to vjerovanje vjerovanje je dodatno dodatno u� vrstio katastroalan katastroalan potres potres )6. sije� nja )1. u ujaratu, ujaratu, u kojem je je stradalo preko preko ) tisu�a ljudi. -sunami -sunami u Indijskom Indijskom o$eanu iz ). ). koji je u svijetu svijetu ubio preko preko )3 tisu�a ljudi dogodio dogodio se )6. prosin$a, prosin$a, )6. svibnja svibnja je eksplodiralo eksplodiralo nekoliko nekoliko bombi bombi u gradu u/ahti, u/ahti, a )6. studenog studenog )0. bio bio je i teroristi� ki napad u umbaiju. umbaiju. 2rema numerologiji, zbroj brojeva dva i � est dovodi do nesretnog broja osam, za kojeg kojeg se vjeruj vjeruje e da je broj broj uni� tenja tenja i nesre nesre� e, pa se u Indij Indiji i ne savjetu savjetuje je sklapati brak na bilo koji 0. u mjese$u. Broj % +ok se u brojnim kulturama sedmi$a smatra sretnim brojem, to ne vrijedi i za inu u kojoj kojoj on ima zna� enje enje napu� tanja, tanja, ljutnje ljutnje i smrti smrti. . 4edmi mjese mjese$ $ kineskog kineskog kalend kalendara ara jo� se naziva naziva i "mjese "mjese$ $ duhova". duhova". -aj -aj se broj broj povezuj povezuje e i s brojnim brojnim nesre nesre� ama zrakoplo zrakoplova, va, a )1. )1. po� ev� i od %. srpnj srpnja a u razdoblj razdoblju u od sedam sedam dana dana palo je je nekoliko nekoliko zrakoplo zrakoplova va ! *et *et '1% '1% vrste vrste Boeing Boeing %%% %%% sru sru� en je u to to� no 1% sati sati i 1% 1% minuta minuta u isto�noj 5krajini, 5krajini, pao je je i indijski vojni helikopter helikopter u 1% sati sati pri pri � emu je je stradalo svih svih sedam putnika, putnika, ista sudbina sudbina je sna� la i helikopter helikopter vijetnamske vijetnamske vojske vojske i!1%1 koji je pao u % sati i 3% minuta... 2ro�la godi godina na je je bila bila kobna kobna za zra zra� ni prome promet, t, a jedan jedan od najpozna najpoznatiji tijih h slu slu� ajeva ajeva je i nestanak malezijskog zrakoplova '3%. !!!!!!!!!!!!!!!!! )9 oban broj za enned7ja

Broj )9 iznimno je nesretan broj koji svojim vlasni$ima u � ivotu vrlo � teti jer donosi donosi obmane obmane i prijeva prijevare, re, posebn posebno o suprotno suprotnog g spola. spola. -ako� er zna� i nesigurn nesigurnost ost i nesr nesre e�e, te� ko� e uop uop� e. Broj Broj )9 prip pripad ada a me me� u naj najop opak akij ije e bro broje jeve ve u kal kalde dejs jsko koj j numerologiji i stoga svojim vlasni$ima donosi niz prepreka na � ivotnom putu, kako onih sitni sitnih, h, svakodn svakodnevni evnih, h, tako i krupn krupnih, ih, odlu odlu� uju� ih za njihovu njihovu sudbi sudbinu. nu. Isto zna� enje kao i broj )9 imaju imaju i brojevi brojevi 11, 30, %, 86, 68, 68, %, 03 i 9). 5pravo na dana dana�nji dan dan prije prije 00 godina godina ro� en je 38. 38. predsjed predsjednik nik 4#+!a 4#+!a ohn ohn :itzger :itzgerald ald enned7, na � iji su � ivot bitan utje$aj imali nesretni brojevi )9 iz datuma ro�enja, enja, 30 30 iz imena imena :itzge :itzgeral rald d te 10 iz ohn ohn ;opasan ;opasan i mo mo� an broj koji zra� i sva�ama, obiteljskim obiteljskim sukobima sukobima, , dru� tvenim konliktima konliktima i prevratima, prevratima, vojskom vojskom i ratom ratom te opasnostima prijevare i eksplozija
View more...

Comments

Copyright © 2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF