Music Publishing Agreement

August 29, 2018 | Author: RocketLawyer | Category: Indemnity, Musical Compositions, Royalty Payment, Government Information, Civil Law (Legal System)
Share Embed Donate


Short Description

A Music Publishing Agreement is an Agreement between an Owner of a musical work or a Song Writer and a Publisher whereby...

Description

Iz{bk Tzefb{ablo @oujjijls SAB[ IZ[BK TZEFB[ABLO @OUJJIJLS @O UJJIJLS b{ i`cj gl I`r 45& 5405& ejswjjl J~juj{s Ujkguc{ Kgit`lr& Blk 334 Iglsogijur [s,& [`l Nu`lkb{kg& K`fbngulb`& 2304; !ajujbl`nsju %Tzefb{aju%"& `lc Tjsju Gf{jl >4 @usazu [s,& [`l U`n`jf& K`fbngulb`& 23240& !ajujbl`nsju !ajujbl`nsju %Gwlju%", _ajuj`{& saj Gwlju gwl{ `lc kglsugf{ kg lsugf{ kjus`bl iz{bk`f kgitg{bsbgl{ wabka b{ ujnjuujc sg `{ Iz{bk`f _gum saugzoagzs saj cgkzijls= _ajuj`{& Tzefb{aju b{ jlo`ojc bl saj ez{blj{{ gn iz{bk tzefb{ablo `lc a`{ kjus`bl n`kbfbsbj{ `lc {ju~bkj{ `~`bf`efj sg bs ngu saj `ciblb{su`sbgl `lc jqtfgbs`sbgl gn iz{bk`f wgum{= `lc _ajuj`{ saj Gwlju cj{buj{ sg ou`ls saj Tzefb{aju uboas sg tzefb{a `lc k glsugf saj Iz{bk`f _gum `lc nzusaju cj{buj{ sg `ttgbls Tzefb{aju sg `ks `{ jqkfz{b~j `ciblb{su`sgu gn saj Iz{bk`f _gum `lc Tzefb{aju b{ wbffblo sg `kkjts {zka gwlju{abt& kglsugf& `lc `ttgblsijls,

LG_ SAJUJNGUJ& bl kgl{bcju`sbgl gn saj kglcbsbgl{ `lc kg~jl`ls{ kgls`bljc bl sab{ @oujjijls& saj t`usbj{ `oujj `{ ngffgw{8 0, Cj{kubtsbgl gn Iz{bk`f _gum, Saj Gwlju gwl{ `lc kglsugf{ saj Iz{bk`f _gum iguj kgitfjsjfr cj{kubejc `{8

Tjsju Gf{jl/{ ljw `fezi& /C jfbubzi/& wabka efjlc{ `kgz{sbk ozbs`u g~ju jfjksuglbk`ffr {rlsaj{bxjc e`ff`c{ saz{ ji`l`sblo ` ijf`lkagfr `lc ujnfjksb~j sglj, @fezi nj`szuj{ 04 {glo{ wbsa ` kgiebljc su`km fjlosa gn :5 iblzsj{,, 5, Ou`ls gn Uboas{, Saj Gwlju ajujer& `{{bol{& su`l{nju{ `lc cjfb~ju{ sg saj Tzefb{aju saj {gfj `lc jqkfz{b~j uboas sg `ciblb{sju& `ciblb{sju& kglsugf& z{j& jqtfgbs& jq tfgbs& `lc gsajuwb{j cj`f bl `lc ngu saj Iz{bk`f _gum& `ff gn wabka Tzefb{aju `oujj{ sg cg `kkgucblo sg ej{s ez{blj{{ tu`ksbkj{ ojlju`ffr tuj~`bfblo bl saj iz{bk tzefb{ablo blcz{sur, Saj `eg~j ou`ls blkfzcj{ er w`r gn jq`itfj ezs lgs fbibs`sbgl8

!`" Saj {gfj `lc jqkfz{b~j uboas sg tubls& tzefb{a& ~jlc& `lc {jff bl `ff ngui{& tublsjc jcbsbgl{ gn saj Iz{bk`f _gum& sg `zsagubxj gsaju{ sg cg {g& `lc sg kgffjks `ff njj{ `lc ugr`fsbj{ ejkgiblo czj ngu saji= !e" Saj {gfj `lc jqkfz{b~j uboas sg i`mj `lc `zsagubxj gsaju{ sg i`mj jfjksubk`f& su`l{kubtsbgl& ijka`lbk`f& {rlkauglbx`sbgl& cu`i`sbk& `lc kgiijukb`f z{j{ gn saj Iz{bk`f _gum `lc sg kgffjks `ff njj{ `lc ugr`fsbj{ ejkgiblo czj ngu saji=

!k" Saj {gfj `lc jqkfz{b~j uboas !{zehjks sg saj uboas{ ajujsgnguj ou`lsjc ou`lsjc er Gwlju sg saj tjunguiblo uboas{ {gkbjsbj{ wbsa wabka Gwlju b{ `nnbfb`sjc" sg tzefbkfr tjungui saj Iz{bk`f _gum ngu tugnbs `lc sg kgffjks `ff njj{ `lc ugr`fsbj{ ejkgiblo czj ngu saji= !c" Saj {gfj `lc jqkfz{b~j uboas sg tug{jkzsj& cjnjlc& `lc {jssfj `lr sabuc t`usr `ksbgl gu kf`bi ujf`sblo sg saj Iz{bk`f _gum `lc saj uj{tjksb~j uboas{ gn Gwlju `lc Tzefb{aju sajujbl, Lg {zka `ksbgl {a`ff& agwj~ju& ej {jssfjc wbsagzs saj tubgu kgl{jls gn Gwlju& {zka kgl{jls lgs sg ej

zluj`{gl`efr zluj`{gl`efr wbsaajfc= tug~bcjc& agwj~ju& sa`s {zka kgl{jls {a`ff lgs ej ujpzbujc bn Gwlju b{ sajl bl euj`ka gn ` i`sjub`f ujtuj{jls`sbgl& w`uu`lsr& gu gefbo`sbgl gn Gwlju {js ngusa bl sab{ @oujjijls= `lc !j" Saj {gfj `lc jqkfz{b~j uboas sg jlsju blsg `oujjijls{ wbsa ujf`sjc gu zlujf`sjc sabuc t`usbj{ ngu saj {g) k`ffjc %{ze tzefbk`sbgl% gn saj Iz{bk`f wgum saugzoagzs saj Sjuubsgur `lc sg kgffjks `ff njj{ `lc ugr`fsbj{ ejkgiblo czj sajujzlcju, ;, Ujtuj{jls`sbgl{ `lc _`uu`lsbj{ gn saj T`usbj{, Gwlju ujtuj{jls{ `lc w`uu`ls{ sg Tzefb{aju sa`s8 !`" Bs a`{ saj nzff uboas& tgwju& `lc `zsagubsr sg jlsju blsg sab{ @oujjijls `lc sg ou`ls sg Tzefb{aju `ff uboas{ tzutgusjc sg ej ou`lsjc sg Tzefb{aju= !e" Saj Gwlju a`{ nzff uboas{ g~ju saj Iz{bk`f _gum `lc b{ tugsjks`efj e r kgtruboas bl saj Sjuubsgur& `lc saj `ciblb{su`sbgl& kglsugf& z{j& `lc jqtfgbs`sbgl sajujgn er Tzefb{aju wbff lgs {zehjks Tzefb{aju sg fb`ebfbsr gn `lr mblc sg `lr sabuc t`usr= !k" saj Iz{bk`f _gum a`{ lgs ajujsgnguj ejjl tzefb{ajc& !c" sajuj `uj `lc wbff ej lg fbjl{ gu jlkzieu`lkj{ ztgl saj Iz{bk`f _gum `lc Gwlju a`{ lgs ajujsgnguj `lc wbff lgs ajuj`nsju {gfbkbs gu `kkjts `lr `c~`lkj nugi `lr sabuc t`usr wabka wgzfc bl `lr i`llju cbiblb{a saj iglbj{ `~`bf`efj sg Tzefb{aju ngu saj z{j& `ciblb{su`sbgl& `ciblb{su`sbgl& gu jqtfgbs`sbgl gn saj Iz{bk`f _gum,

Tzefb{aju ujtuj{jls{ `lc w`uu`ls{ sg Gwlju8 !`" Tzefb{aju b{& `lc wbff ej czublo saj sjui& `ksb~j bl saj Z,[, `lc& saugzoa fbkjl{jj{ gu kgffjksbgl `ojls{ gu {gkbjsbj{ jf{jwajuj bl saj Sjuubsgur& bl saj ez{blj{{ gn iz{bk tzefb{ablo= `lc !e" Tzefb{aju a`{ saj nzff uboas& tgwju& `lc `zsagubsr sg jlsju blsg sab{ @oujjijls `lc sg ou`ls sg Gwlju `ff gn saj uboas{ tzutgusjc sg ej ou`lsjc sg Gwlju, 3, Kgitjl{`sbgl @c~`lkj @igzls, Saj Tzefb{aju {a`ff t`r `l `igzls gn #:: 4&444,44 `{ `l `c~`lkj nzffr kujcbs`efj `o`bl{s ugr`fsbj{ sg ej t`bc ajujzlcju,

T`rijls gn Ugr`fsr, Tzefb{aju `oujj{ sg t`r saj Gwlju& czublo saj gubobl`f sjui `lc `lr ujljw`f{ gn saj kgtruboas saugzoagzs saj wgufc& ugr`fsbj{ wbsa uj{tjks sg saj Iz{bk`f _gum& `{ ngffgw{8

J~ju{s Ujkguc{ Kgit`lr {a`ff t`r Tjsju Gf{jl ugr`fsr t`rijls{ gn 5:* gn oug{{ `fezi {`fj{, Tzefb{aju {a`ff ujlcju sg Gwlju ` wubssjl {s`sjijls gn `kkgzls `{ sg saj ugr`fsbj{ ejkgiblo czj sg Gwlju zlcju sab{ @oujjijls wbsabl lbljsr !24" c`r{ `nsju saj jqtbu`sbgl gn j`ka k`fjlc`u rj`u sa`s Tzefb{aju/{ uboas{ bl saj Iz{bk`f _gum {a`ff tju{b{s, J`ka {zka {s`sjijls {a`ff ej `kkgit`lbjc er t`rijls gn saj `igzls !bn `lr" {agwl sg ej czj, J`ka {zka {s`sjijls {a`ff ej `l `kkgzls {s`sjc& nbl`f `lc eblcblo `lc lgs {zehjks sg `lr gehjksbgl ngu `lr uj`{gl wa`s{gj~ju er Gwlju& zlfj{{ Tzefb{aju {a`ff a`~j ujkjb~jc wubssjl lgsbkj gn gehjksbgl {tjkbnrblo saj bsji{ gehjksjc sg `lc saj n`ksz`f `lc kglsu`ksz`f e`{b{ gn gehjksbgl nugi Gwlju wbsabl ` uj`{gl`efj tjubgc nugi saj c`sj gn  `lr {zka {s`sjijls& sajl sa`s tgusbgl gn saj {s`sjijls lgs gehjksjc sg {a`ff ej `l `kkgzls {s`sjc `{ `nguj{`bc, :, Eggm{ `lc Ujkguc{, Gwlju i`r k`z{j {zka gn Tzefb{aju/{ eggm{ gn `kkgzls sg ej bl{tjksjc

`lc `e{su`ksjc `s Gwlju/{ jqtjl{j er ` kjusbnbjc tzefbk `kkgzls`ls `{ {a`ff ej ljkj{{`ur sg ~jubnr saj `kkzu`kr gn `lr `kkgzlsblo {s`sjijls ujlcjujc sg Gwlju wabka a`{ lgs ejkgij `l `kkgzls {s`sjc `{ tug~bcjc& agwj~ju& sa`s8 !`" Lg iguj sa`l glj {zka bl{tjksbgl {a`ff ej tjuibssjc bl `lr k`fjlc`u rj`u=!e" Gwlju i`r lgs `ttgbls `l `kkgzls`ls sg kglczks `lr {zka bl{tjksbgl wag b{ sajl cbujksfr gu blcbujksfr !bl saj f`ssju bl{s`lkj saugzoa saj nbui er wabka aj b{ sajl jitfgrjc" jlo`ojc bl `lgsaju bl{tjksbgl gn Tzefb{aju/{ eggm{ gn `kkgzls gu wag tugtg{j{ sg kglczks {zka bl{tjksbgl gl ` kglsblojls njj e`{b{= !k" Lg iguj sa`l glj !0" {zka bl{tjksbgl i`r ej i`cj gn  Tzefb{aju/{ eggm{ gn `kkgzls `{ sg `lr {bq !>" iglsa k`fjlc`u tjubgc= !c" Lg bl{tjksbgl {a`ff ej tjuibssjc sg `lr `kkgzls`ls wag ujnz{j{ sg kglnbui sg Tzefb{aju bl wubsblo lgs sg cb{kfg{j saj uj{zfs{ gn ab{ `zcbs ujtgus& jqkjts sg Gwlju `lc `{ i`r ej ujpz bujc bl saj tug{jkzsbgl gn `lr fjo`f tugkjjcblo{ kgiijlkjc sajujgl= sajujgl= `lc !j" Gwlju G wlju {a`ff a`~j lg uboas gn `zcbs gu bl{tjksbgl gsaju sa`l `{ tjuibssjc `lc uj{subksjc, >, Sjui, Sab{ @oujjijls {a`ff ej jnnjksb~j `{ gn saj c`sj nbu{s {js ngusa `eg~j `lc& {a`ff jqtbuj gl [jtsjieju 40& 540?, Sab{ @oujjijls {a`ff ej `zsgi`sbk`ffr ujljwjc ngu {zkkj{{b~j 5 tjubgc{ ztgl saj {`ij sjui{& kglcbsbgl{& `lc kg~jl`ls{ ajujbl kgls`bljc& zlfj{{ jbsaju t`usr ob~j{ wubssjl lgsbkj gn sjuibl`sbgl sg saj gsaju t`usr tubgu sg saj c`sj gn jqtbu`sbgl gn sajbu blsjls lgs sg ujljw, Lgswbsa{s`lcblo saj ngujogblo& sab{ @oujjijls {a`ff ej j`ufbju sjuibl`sjc er izsz`f `oujjijls gn  saj t`usbj{ gu jbsaju t`usr i`r sjuibl`sj saj @oujjijls er tug~bcblo 24 wubssjl lgsbkj sg saj gsaju

t`usr, ?, Blcjilbnbk`sbgl, J`ka t`usr {a`ff blcjilbnr `lc agfc saj gsaju a`uifj{{ nugi `lr fg{{& c`i`oj& gu jqtjl{j `ub{blo nugi ` euj`ka er saj blcjilbnrblo t`usr gn `lr gn bs{ ujtuj{jls`sbgl{ gu w`uu`lsbj{ kgls`bljc bl sab{ @oujjijls, Tugits wubssjl lgsbkj gn `lr kf`bi sg wabka saj ngujogblo blcjilbsr ujf`sj{ {a`ff ej ob~jl er saj blcjilbnbjc t`usr sg saj blcjilbnrblo t`usr `lc saj blcjilbnrblo t`usr {a`ff a`~j saj uboas sg t`usbkbt`sj bl saj cjnjl{j sajujgn wbsa kgzl{jf gn bs{

kagg{blo `s bs{ jqtjl{j, 1, @ssguljr/{ Njj{, Bl fbsbo`sbgl ejswjjl Gwlju `lc Tzefb{aju& saj tuj~`bfblo t`usr {a`ff ej jlsbsfjc sg ujkg~ju nugi saj gsaju `ssguljr{/ njj{ bl `ccbsbgl sg `lr `lc `ff gsaju kg{s{ `lc `w`uc{, 2, Ujf`sbgl{abt gn T`usbj{, Lgsablo kgls`bljc bl sab{ @oujjijls {a`ff ej kgl{suzjc gu blsjutujsjc `{ kgl{sbszsblo ` t`uslju{abt& hgbls ~jlszuj& `ojlkr& gu jitfgrju'jitfgrjj ujf`sbgl{abt ejswjjl saj t`usbj{, Lg sabuc tju{gl b{ blsjlcjc sg ej ` sabuc t`usr ejljnbkb`ur ajujgn, 04, @ijlcijls `lc _`b~ju{, @lr sjui gu tug~b{bgl gn sab{ @oujjijls i`r ej `ijlcjc& `lc saj ge{ju~`lkj gn `lr sjui gn sab{ @oujjijls i`r ej w`b~jc glfr er ` wubsblo {boljc er saj t`usr

sg ej egzlc sajujer, 00, Lgl)w`b~ju, Saj n`bfzuj gn `lr t`usr sg jlngukj `s `lr sbij `lr gn saj tug~b{bgl{ gn sab{ @oujjijls {a`ff lgs ej kgl{suzjc sg ej ` w`b~ju gn saj uboas gn {zka t`usr sajuj`nsju sg jlngukj `lr {zka tug~b{bgl,

h zub{cbksbgl nblc{ `lr tug~b{bgl gu tgusbgl 05, [j~ju`ebfbsr, Bn ngu `lr uj`{gl ` kgzus gn kgitjsjls hzub{cbksbgl gn sab{ @oujjijls sg ej zljlngukj`efj& sa`s tug~b{bgl gn saj @oujjijls wbff ej jlngukjc sg saj i`qbizi jqsjls tjuib{{befj {g `{ sg `nnjks saj blsjls gn saj t`usbj{& `lc saj uji`blcju gn sab{

@oujjijls wbff kglsblzj bl nzff ngukj `lc jnnjks, 0;, Lgsbkj{, @lr Lgsbkj{ wabka jbsaju t`usr cj{buj{ gu b{ ujpzbujc sg ob~j sg saj gsaju {a`ff ej bl wubsblo& {jls tg{s`oj tujt`bc& kjusbnbjc gu ujob{sjujc i`bf& ujszul ujkjbts ujpzj{sjc& `lc {a`ff ej `ccuj{{jc bl saj `ccuj{{j{ gn saj t`usbj{ bl saj ejobllblo gn saj @oujjijls, Saj c`sj gn i`bfblo {a`ff ej saj c`sj gn saj ob~blo gn lgsbkj, 03, Jlsbuj @oujjijls, Sab{ @oujjijls kgl{sbszsj{ saj jlsbuj zlcju{s`lcblo ejswjjl saj t`usbj{, Bs {a`ff lgs ej igcbnbjc jqkjts bl wubsblo {boljc er saj t`usbj{,

0:, @{{bolijls, @ t`usr i`r lgs `{{bol `lr gn bs{ uboas{ gu gefbo`sbgl{ zlcju sab{ @oujjijls wbsagzs saj tubgu wubssjl kgl{jls gn saj gsaju t`usbj{, Sab{ @oujjijls {a`ff ej eblcblo ztgl `lc blzuj sg saj ejljnbs e jljnbs gn saj j`ka t`usr `lc bs{ uj{tjksb~j {zkkj{{gu{ `lc tjuibssjc `{{bol{, 0>, Kgzlsjut`us{, Sab{ @oujjijls i`r ej jqjkzsjc bl `lr lzieju gn kgzlsjut`us{& j`ka gn  wabka {a`ff ej `l gubobl`f `{ ujo`uc{ sg `lr t`usr wag{j {bol`szuj `ttj`u{ sajujgl `lc `ff gn wabka sgojsaju {a`ff kgl{sbszsj glj `lc saj {`ij bl{suzijls, Sab{ @oujjijls {a`ff ejkgij eblcblo wajl glj gu iguj kgzlsjut`us{ gn bs& blcb~bcz`ffr gu s`mjl sgojsaju& ej`u saj {bol`szuj gn j`ka gn saj t`usbj{, J`ka t`usr {a`ff jqjkzsj `lc cjfb~ju sg saj gsaju `lc sg sabuc tju{gl{ {zka gsaju `lc nzusaju bl{suzijls{ `lc kguuj{tglcjlkj `{ {a`ff ej uj`{gl`efr ujpzbujc sg jnnjksz`sj saj blsjls{

`lc tzutg{j{ ajujgn, 0?, Aj`cblo{ Aj`cblo{ `lc sbsfj{ bl sab{ @oujjijls `uj ngu ujnjujlkj tzutg{j{ glfr `lc cg lgs kgl{sbszsj t`us gn  sab{ @oujjijls `lc `uj gn lg fjo`f ngukj gu jnnjks, 01, Og~julblo F`w Sab{ @oujjijls {a`ff ej og~juljc er saj f`w{ gn saj [s`sj gn K`fbngulb`,

Saj t`usbj{ `oujj `lc `kkjts saj `eg~j sjui{ `lc ajujsg a`~j jqjkzsjc sab{ @oujjijls `{ gn saj c`sj `lc rj`u `eg~j wubssjl, TZEFB[AJU8 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

J~juj{s Ujkguc{ Kgit`lr& Blk Er8 Uge I`km`ejj& KJG G_LJU8 Tjsju Gf{jl Er Tjsju Gf{jl, @usb{s

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF