Model Program Pembelajaran Individual

December 5, 2018 | Author: RestuFebrianto | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

PPI INKLUSI...

Description

MODEL PROGRAM PEMBELAJARAN INDIVIDUAL (PPI)

DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH LUAR BIASA DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

2009

1

DAFTAR ISI

HALA HALAMA MAN N JUD JUDUL UL ………… ……………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………. …...

i

DAFT DAFTAR ISI…… ISI………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ……… …

ii

BAB

I

PENDAH PENDAHULU ULUAN… AN……… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ……..

1

 A. Latar Belakang…………………… Belakang…………………………………… ……………………………… …………………. …. 1 B. Dasa Dasar… r……… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ……

2

. T!"! T!"!an an…… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …….. ..

2

D. Peserta Peserta Di#ik ……………… ……………………… ……………… ……………… ……………… …………...… …...…… … $ BAB

II

Pr%gra& Pe&'ela"aran In#i(i#!al )PPI*

+

 A. Pengertian……………………… Pengertian……………………………………… ……………………………… …………………… …… + B. Uns!r Uns!r Pelaksan Pelaksana……… a……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………, ………, . -%&%n -%&%nen… en……… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …….. / D. M%#el… M%#el……… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …… 10 E. La%ran La%ran Perke&'ang Perke&'angan an ………………… ………………………… ……………… ……………… ………... ... 1/ BAB

III

PELA-SANAA PELA-SANAAN N ……………… ……………………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……….. 1  A. Hasil ang #i3arakan……………… #i3arakan……………………………… ……………………………… ……………… 1 B. Fakt%r Fakt%r Pen#!k!n Pen#!k!ng…… g…………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………1 ………1  . Fakt%r Fakt%r Peng3a&' Peng3a&'at…… at…………… ……………… ……………… ……………… ……………… …………….14 …….14 D. %nt%3Pelaksanaan…...………… %nt%3Pelaksanaan…...………………………… ……………………………… ………………… … 20

DAFT DAFTA AR PUST PUSTA A-A…… -A………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ……

2,

La&iran ………………………………………………………….

2/

BAB I 2

PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Man!sia 'er'e#a5'e#a '!kan 3ana #ala& !&!rna sa"a6 tetai "!ga #ala& 7arna k!lit6 karakteristik6 kesenangan6 ke'iasaan6 ke&a&!an6 &inat6 #an lain5 lain6 Bagi #!nia en#i#ikan kenataan ini &eng3ar!skan erl!na en#i#ik &e&erti&'angkan er'e#aan5er'e#aan eserta #i#ik ketika &eren8anakan6 &elaksanakan6 #an &enilai en#i#ikan6 -3!s!s eserta #i#ik 'erke'!t!3an k3!s!s ter#aat er'e#aan karakteristik #an ke&a&!an ang sangat !nik 'aik #i 'i#ang aka#e&ik &a!!n n%n5aka#e&ik. I&likasi #ari

er'e#aan ang

'er(ariasi #an !nik a#a anak 'erke'!t!3an k3!s!s terse'!t6 &aka agar  %tensina #aat 'erke&'ang se8ara %ti&al #ierl!kan 'ent!k laanan en#i#ikan ang ses!ai #engan kek3!s!sanna. Bent!k laanan en#i#ikan terse'!t #aat &enangk!t strategi6 &et%#e6 &e#ia6 sarana5rasarana #an lainna.

Siste& laanan e&'ela"aran ang #aat &engak%&%#ir

ses!ai

ke'!t!3an #an ke&a&!an sis7a a#ala3 r%gra& e&'ela"aran in#i(i#!al )PPI*. . Peneraan

r%gra&

e&'ela"aran

in#i(i#!al

)PPI*

a#a

eserta

#i#ik

'erke'!t!3an k3!s!s sangat strategis6 Snell )14$* &enge&!kakan 'e'eraa 3al ang &en#asari enge&'angan r%gra& e&'ela"aran in#i(i#!al )PPI* a#a anak 'erke'!t!3an k3!s!s ait!9 1. Anak 'erke'!t!3an k3!s!s #ala& 'ela"ar 'er'e#a #engan anak n%r&al6 &akin 'erat tingkat ke8a8atanna se&akin k%&lek 8ara 'ela"arna. Anak 'erke'!t!3an k3!s!s &e&erl!kan &%#i:ikasi #an rentang 7akt! ang 'er'e#a #i'an#ingkan #engan eserta #i#ik ang n%r&al. 2. Sek%la3 'ertangg!ng "a7a' &e&'erikan ketera&ilan :!ngsi%nal agar  s!aa sis7a #aat &an#iri. Dengan #e&ikian6 #i3arakan sek%la3 #aat &enga"arkan

ketera&ilan

:!ngsi%nal

ang

#i'!t!3kan

sis7a

#ala&

&en"alankan ke3i#!anna 'aik #i sek%la36 #i r!&a3 #an #i &asarakat. $. ;!r!

3ar!s

'er3!'!ngan #engan

%rangt!a eserta

#i#ik #i #ala&

&en"alankan r%gra& &a!!n e(al!asi r%gra&na.. +. ;!r! sangat 'ereran #ala& en8aaian t!"!an e&'ela"aran. ;!r! "!ga 3ar!s #aat &eakinkan &asarakat 'a37a t!"!an &ateri #ala& r%gra& e&'ela"aran in#i(i#!al )PPI* #aat #iteri&a9 raktis6 e:ekti:6 #an &an!sia7i. ,. Anak 'erke'!t!3an k3!s!s &e&'!t!3kan elaanan en#i#ikan #engan rinsi5rinsi &%#i:ikasi erilak!.

B.

DASAR

3

Pengak!an atas entingna er'e#aan in#i(i#!al #ierl!kan 'aik #ala& siste& en#i#ikan ang si:atna in#i(i#!al &a!!n ang si:atna klasikal. B!kan 3ana sis7a ang 3ar!s &enes!aikan #iri kea#a sit!asi #an s!'tansi en#i#ikan6 tetai "!ga siste& en#i#ikan ang 3ar!s &enes!aikan #iri kea#a ke&a&!an6 kes!litan6 ke8eatan6 #an &inat eserta #i#ik. Artina anak 'erke'!t!3an k3s!s!s ti#ak #iaksa &eng!asai k%&etensi ang #i l!ar ke&a&!anna. Tetai "!ga ti#ak #ik!r!ng #ala& 'a3an ang s!#a3 a#a karena a#a sangkaan ari%ri 'a37a 'a3an 'erik!tna terlal! s!kar6 Anak 'erke'!t!3an k3!s!s "!ga ti#ak

#itarik5tarik &enga"ar te&anna ang le'i3 intar6 tetai "!ga ti#ak

#i#ia&kan &en!ngg! te&anna ang le'i3 la&'at. Sis7a ang gagal #ala& s!at! &et%#e #an teknik &enga"ar 'el!& tent! akan gagal ke #ala& &et%#e #an teknik ang lain. C.

TUJUAN Setela3 &e&'a8a '!k! ini #i3arakan e&'a8a &e&iliki ersesi ang sa&a ter3a#a &%#el r%gra& e&'ela"aran in#i(i#!al )PPI* 'agi anak 'erke'!t!3an k3!s!s.

D.

PESERTA DIDIK Peserta #i#ik en#i#ikan inkl!si: a#ala36 anak n%r&al &a!!n anak 'erke'!t!3an k3!s!s )8a8at :isik6 intelekt!al6 s%sial6 e&%si%nal6 8er#as #an In#ig% &e&'!t!3kan kegiatan ang 'er(ariasi seerti9 'ina #iri6 'ina ri'a#i #an s%sial6 'ina k%&!nikasi6 #an ersesi '!ni. Ber#asarkan tingkat ke&a&!an ang #i&iliki %le3 eserta #i#ik6 &aka erl! &enetakan r%gra& tertent! seeti ang #i!raikan 'erik!t ini 1. Penetaan Pri%ritas Pr%gra& Dari in:%r&asi ang #iga&'arkan a#a k%&%nen tingkat ke&a&!an eserta

#i#ik

#itetakan

r%gra&5r%gra&

ang

#iri%ritaskan6

#an

ta3aanna. J!ga 'anakna r%gra& ang #i"a#ikan target &a!!n asek5 asek ang #itent!kan #ises!aikan #engan ke'!t!3an sis7a. Asek #ala& area r%gra& e&'ela"aran in#i(i#!al )PPI* &en8ak! asek aka#e&is #an n%n5aka#e&is. Asek aka#e&is &enga8! a#a k!rik!l!& tingkat sat!an en#i#ikan SD6 SMP6 SMA. Se#angkan asek n%n5aka#e&is &er!akan ke&a&!an ang &en8ak! ke&a&!an e&%si6 s%sialisasi6 erilak!6 k%&!nikasi6 #an e&'inaan #iri. -e#!a area e&'ela"aran terse'!t #iili3 ses!ai #engan ke'!t!3an #an tingkat erke&'angan eserta #i#ik. 2. Uns!r Pelaksana Pen!n"!kan s!at! i3ak ang terli'at langs!ng #ala& e&'!atan r%gra& e&'ela"aran in#i(i#!al )PPI*6 seerti g!r! kelas6 g!r! 'i#ang st!#i6 g!r! e&'i&'ing k3!s!s6 g!r! en#a&ing6 %rangt!a6 sik%l%g6 terais6 #an a3li lain. $. Peri%#e

8

Men8ant!&kan 7akt! elaksanaan PPI #ala& s!at! ta3!n a"aran &ini&al #ilak!kan setia tiga '!lan ata! #ises!aikan #engan ke'!t!3an eserta #i#ik 'erke'!t!3an k3!s!s6 #an ke'i"akan sek%la3 ang 'ersangk!tan +. T!"!an U&!& Me&'ant! eserta #i#ik !nt!k &ene&!kan ke'!t!3an5ke'!t!3an ang #ierl!kan6 #an #aat &en!s!n s!at! r%gra& tertent! se3ingga eserta #i#ik #aat 'er3asil #engan 'aik6 #an #aat &e&erta3ankan 3asil ang #i8aaina. ,. Sasaran Bela"ar  Mer!akan ke&a&!an tertent! ang 3ar!s #i3arakan #ii8aai %le3 eserta #i#ik /. Akti(itas e&'ela"aran Mer!akan 8ara58ara ang #ig!nakan se'agai a8!an #ala& &elaksanakan r%gra& @. Tanggal selesai Mer!akan tanggal 'erak3irna r%gra& ang tela3 #i"alankan ses!ai #engan eren8anaan. . E(al!asi Ber'agai &a8a& elaksanaan e(al!asi #aat 'er'ent!k6 se8ara tert!lis6 se8ara lisan6 ata!!n &enilai se8ara raktek. E(al!asi #ilak!kan !nt!k &eng!k!r ke&a&!an eserta #i#ik ter3a#a r%ses 3asil e&'ela"aran. D. MODEL Bagian ini &e&aarkan 8%nt%3 &%#el r%:il eserta #i#ik #an r%gra& e&'ela"aran in#i(i#!al )PPI* !nt!k anak 'erke'!t!3an k3!s!s9)%nt%3 1 #an 8%nt%3 2.*. 9

%nt%3 1 9

9

Mo!% P"o#$% P!&!"' D$$* 1. D' P!&!"' D$$* a.

a. Na&a

Anan#a

'.

Jenis -ela&in

9 Laki5laki

8.

Te&at la3ir

9 Jakarta

#.

Tanggal la3ir

9 11 Maret [email protected]

e.

Diagn%sa

9 A!tis&

2. D' O"-', a.

Na&a Baak

9 R%83&a# aeni

'.

Na&a I'! 9 Retn% P!"iast!ti

8.

Ala&at

9 Jl. I'! Perti7i = n%.11

#.

Tele%n

9 [email protected]@2014

. %$ 3- $& $4,,-$ %m *! ","'+ a.

Na&a 9 I'! A! -!stiati

'.

Stat!s 9 nenek Anan#a

8.

Ala&at

9 Jl. -a&!ng Utan N% ,

#.

Tele%n

9 0215+,/@40

5. Co'o4 P!"*!m- S$&6 a. Se"ara3 se&asa #ala& kan#!ngan Pa#a tri5&ester erta&a erke&'angan "anin 'aik5'aik sa"a6 ti#ak a#a ken#ala ang 'erarti seerti &!nta35&!nta3 ata! &!al ang 'erle'i3an. -esi'!kan I'! ang 8!k! &enita 7akt! &e&'!atna ti#ak terlal! &e&er3atikan ge"ala5 ge"ala ang #iangga &enggangg!. Pa#a '!lan ke52 #an '!lan [email protected] se&at &engala&i kel!ar #ara3 #ala& 'ent!k :lek6 tai 'isa #iantisiasi #engan %'at karena langs!ng 'erk%nsentrasi ke #%kter. '. Se"ara3 kela3iran La3ir a#a "a& $ #ini 3ari setela3 &engala&i k%ntraksi sela&a [email protected] "a&. Pr%ses kela3iran

n%r&al

#engan

in#!ksi

karena

ti#ak

&engala&i

ke&a"!an

e&'!kaan. Setela3 it! r%ses ersalinan 'er"alan lan8ar6 'ai la3ir #engan 'erat 26 kg #an tinggi +, 8&. 8. Se"ara3 kese3atan •

 Anan#a 3ar!s #ira7at #i r!&a3 sakit ketika Anan#a 'er!&!r , 3ari karena a#a ge"ala k!lit 'er7ana k!ning. -!lit k!ning ini &er!akan in#ikasi :!ngsi 3ati ang 'el!& 'erke&'ang %ti&al. Hal ini #itan#ai #engan

10

3asil e&eriksaan la'%rat%ri!& #engan ka#ar 'ilir!'in &en8aai 1$6 'atas n%r&al a#ala3 #i'a7a3 10.  Anan#a &engk%ns!&si Air S!s! I'! )ASI* sa&ai !sia 2 '!lan.Setela3 &en8%'a 'e'eraa &a8a& s!s! :%r&!la #iketa3!i ternata Anan#a alergi ter3a#a s!s! 'iasa. Hal it! terli3at #ari &!n8!lna 'er8ak5'er8ak &era3 #i sel!r!3 'a#an. Anan#a 3ar!s &engk%ns!&si s!s! k3!s!s #engan #engan eti#a rantai en#ek sela&a @ '!lan. Setela3 it! &!lai se#ikit #e&i se#ikit #iganti #engan s!s! 3%5allergeni8 ang &er!akan s!s! !nt!k anak ang &engala&i alergi sa&ai !sia 1 ta3!n. Se8ara 'erta3a #iganti "!ga #engan s!s! 'iasa. -arena a#ana &asala3 kese3atan6 i&!nisasi ang #i"alaniter3a&'at. Anan#a &en#aat sel!r!3 i&!nisasi ang #i7a"i'kan #an ang #isarankan. ?ala!!n elaksanaanna terla&'at 25$ '!lan. #. Se"ara3 &engenai t!gas5t!gas ang ses!ai #engan t!gas erke&'angan sis7a #ari 0 sa&ai + ta3!n.  Anan#a t!&'!3 #engan 'erat 'a#an n%r&al. M!lai 'erg!ling!&!r + '!lan. D!#!k #i !sia  '!lan. Langs!ng 'er"alan a#a !sia 4 '!lan se3ingga ti#ak &elal!i r%ses &erangkak. Usia 1 ta3!n s!#a3 'isa 'er"alan 7ala!!n "in"it #an k!rang sei&'ang. Daat l%&at5l%&at #engan 2 kaki #i !sia 1., ta3!n. Sa&ai saat ini 'el!& #aat &el%&at 1 kaki se8ara 'erganti5 gantian. •

Perke&'angan &en!s!i6 ketika 'ar! la3ir #i r!&a3 sakit6  Anan#a &in!& s!s! :%r&!la &engg!nakan sen#%k6 ti#ak #engan #%t 'ai.  Anan#a &!lai 'ela"ar &en!s! a#a i'! se"ak !sia 2 3ari. Unt!k elati3an &in!& &engg!nakan #%t6 se&at &en8%'a $ &erek #%t ang 'er'e#a5'e#a sa&ai ak3irna &ene&!kan #%t ang 'isa #ig!nakan !nt!k &en!s!. -ek!atan %t%t &!l!t Anan#a 8en#er!ng le&a36 3isaanna ti#ak k!at se3ingga &e&'!t!3kan 7akt! ang la&a !nt!k &eng3a'iskan s!s!. Anan#a  "!ga sering &engel!arkan air li!r sa&ai !sia 1 ta3!n. >t%t &!l!t Anan#a &asi3 le&a3 sa&ai sekarang. Hal ini terli3at #ari 7akt! &akan ang la&a.Perke&'angan 'i8ara9 Anan#a 'el!& 'isa 'i8ara sa&ai !sia $ ta3!n. A7alna #i !sia 2 ta3!n &!lai 'isa &engel!arkan 1 s!k! kata !nt!k t!"!an5t!"!an tertent!6 na&!n artik!lasina ti#ak "elas. Anan#a &en"alani Speech Therapy  "a&ai !sia , ta3!n. -e&a"!anna setela3 &en"alani Speech Therapy  sekarang ini Anan#a 'isa 'er'i8ara #engan lan8ar 7ala!!n '!ni r #an s k!rang "elas. Anan#a ti#ak s!ka 'era#a #i #ekat %rang lain6 ia le'i3 s!ka &enen#iri. Anan#a 8en#er!ng re7el aa'ila #i lingk!ngan ang ti#ak ia

11

s!kai. Perilak! Anan#a ang sering &!n8!l aa'ila &erasa ti#ak na&an a#ala3 'erteriak sa&'il &en!t! telinga #an 'er!tar5!tar keliling r!angan. e. Perke&'angan sis7a #i !sia , ta3!n  Anan#a &as!k T- !sia , ta3!n. Setia 3ari sek%la3 I'! Anan#a 3ar!s &en#a&ingi #i l!ar kelas karena aa'ila se7akt!57akt! a#a la%ran #ari g!r!6 I'! Anan#a &erasa 'erke7a"i'an !nt!k &e&'ant!. Sesekali i'! Anan#a &ene&ani Anan#a #i #ala& kelas aa'ila Anan#a &e&!n8!lkan erilak! ang &e&'!at kea#aan kelas ti#ak k%n#!si:. Hasil ases&en #an i#enti:ikasi ang #ilak!kan %le3 r%:esi a3li6 &isalna sik%l%g6 #%kter anak6 sikiater. •

Pa#a !sia $., ta3!n Anan#a &elal!i r%ses ases&en sik%l%gis6 ang &eli!ti %'ser(asi #an tes intelegensi6 sik%l%g &enatakan 'a37a

 Anan#a &engala&i A!tis&e )3asil ases&en sik%l%gis terla&irC*. Anan#a  "!ga &en"alani tes EE; %le3 ne!r%l%g anak 3asil terla&irC* #an tes alergi &akanan )3asil terla&irCC*. •

Se"ak it! Anan#a &en"alani #iet6 Sensory Integration Therapy  #an Behavior Therapy.

:.In:%r&asi ta&'a3an #ari %rang t!a. >rangt!a &erasa Anan#a &e&erl!kan lati3an #i 'i#ang kegiatan 3i#! se3ari5 3ari6 ela"aran5ela"aran aka#e&is 'isa #i'erikan kea#a Anan#a sean"ang  Anan#a 'isa &engik!ti. Aa'ila Anan#a kes!litan !nt!k &engik!ti ela"aran aka#e&is6 se'aikna &ateri a"aran #i&%#i:ikasi ses!ai #engan ke'!t!3an si A.

12

%nt%3 2. Mo!% P"o-"m P!m!%/" I$$,% (PPI) Na&a

9Anan#a

-elas

9-elas 1

Ta3!n A"aran9200/[email protected] Diagn%sa

9A!tistik

Peri%#e

9J!li Ag!st!s 200/

. U&," P!%*& N% Na&a Pelaksana 1. U8e Atian Filani 2. Erlita Eristianti $. S!k%8% Ri:ai

Ja'atan ;!r! kelas 1 Ai#e Tea83er   ;!r! Sis7a -e'!t!3an

+.

R%83&a# aeni

-3!s!s >rang t!a

,.

Retn% P!"iast!ti Ani R!&anti6 Psi

Psik%l%g

Tan#a Tangan

. T$-*' K!mmp, 1. Aka#e&ik •

Me&'a8a9 si A &engenal 3!r!: al:a'et tai 'el!& 'isa &erangkaina #ala& 1 s!k! kata ata! 'a8aan tertent!.Ber3it!ng 9 si A 'isa &eng!8akan 3it!ngan 1  10 #an &en!n"!kkan angka aa'ila #ise'!tkan. Si A &asi3 &elak!kan kesala3an 3it!ng a#a 'en#a5'en#a se3ingga a#a 'en#a ang terle7at #an "!&la3 ang #ise'!tkan ti#ak teat ses!ai #engan "!&la3na.

2. N%n5Aka#e&ik •

Perilak! 'erteriak5teriak sa&'il &en!t! telinga #an 'er!tar5!tar  keliling r!angan &asi3 &!n8!l setia 3ari se#ikitna 2 kali. Hal ini ter"a#i aa'ila Anan#a &erasa t!gas terlal! s!lit6 a#a er!'a3an g!r! ang &enga"ar6 ata! 3ar!s 'erin#a3 r!angan !nt!k ela"aran seni..Bel!& ter'iasa #engan r!tinitas kelas6 ter!ta&a ang 'erkaitan #engan &eni&an tas6 &eletakkan '!k! k%&!nikasi #i &e"a g!r!6 ke&!#ian #!#!k #i karet. Si A 8en#er!ng 'er"alan5"alan keliling kelas6 &elak!kan 3al5 3al terse'!t setela3 #iingatkan %le3 g!r! kelas ata! 8%5tea83er.

13Unt!k interaksi s%sial6 si A 8en#er!ng &eng3in#ari k%ntak &ata. Bel!& &en"a7a' ertanaan saaan #engan s%ntan.

Dari ke&a&!an ang #i#eskrisikan #i atas6 #iseakati r%gra& ang #iri%ritaskan a#ala3 1* &e&'a8a6 2* 'er3it!ng6 $* erilak!. )terla&ir* . E.

LAPORAN PERKEMBANGAN Mer!akan

en"a'aran

&engenai

k%n#isi

eserta

#i#ik

sela&a

elaksanaan r%gra&6 ken#ala ang #i3a#ai6 keses!aian &et%#e ang #ig!nakan6 ke'er3asilan ata!!n kegagalan r%gra& ang #iala&i. La%ran erke&'angan PPI #ilaksanakan #ala& eri%#e r%gra& tertent! )aling se#ikit $ '!lan sekali* ang t!"!anna a#ala3 !nt!k &eli3at se"a!3 &ana erke&'angan eserta

#i#ik6 e:ekti(itas

eren8anaan6 #an

elaksanaan

r%gra&.  Aa'ila 3asil la%ran erke&'angan r%gra& e&'ela"aran in#i(i#!al )PPI* &en!n"!kkan eserta #i#ik ti#ak &en8aai target ang #iren8anakan &aka #ilak!kan 3al53al seerti 'erik!t 9 1.

Menent!kan :akt%r ene'a' ti#ak ter8aaina target ang #iren8anakan ):akt%r &et%#e6 :akt%r eserta #i#ik ata! al%kasi 7akt! ang ti#ak ses!ai*.

2.

Men!s!n

r%gra&

e&'ela"aran

in#i(i#!al

)PPI*

'ar!

'er#asarkan :akt%r ene'a' ang s!#a3 #iketa3!i.  Aa'ila 3asil la%ran erke&'angan r%gra& e&'ela"aran in#i(i#!al )PPI* &en!n"!kkan eserta #i#ik &en8aai target ang #iren8anakan &aka #is!s!n r%gra& e&'ela"aran in#i(i#!al )PPI* #engan target 'ar! ses!ai #engan ke&a&!an #an ke'!t!3an eserta #i#ik Pi3ak ang 'ertangg!ng "a7a' &elaksanakan la%ran erke&'angan r%gra& e&'ela"aran in#i(i#!al )PPI* a#ala3 i3ak5i3ak ang &en!s!n PPI6 ait! g!r! kelas6 g!r! 'i#ang st!#i6 g!r! e&'i&'ing k3!s!s6 g!r! en#a&ing6 %rangrt!a6 sik%l%g6 terais6 #an i3ak a3li lain ang terli'at.

14

BAB III PELAKSANAAN A.

H&$% 7- D$4"p* Dari k!rik!l!& ang #itetakan %le3 e&erinta36 erl! a#ana enes!aian #i 'er'agai 'i#ang ses!ai #engan kek3!s!san ang #isan#ang %le3 eserta #i#ik 'erke'!t!3an k3!s!s.

Bagi eserta

#i#ik

'erke'!t!3an k3!s!s6

&ateri

enga"aran "!ga &enga8! a#a k!rik!l!& ang #itetakan %le3 e&erinta3 ang tent!na #ises!aikan #engan ke'!t!3an #an tingkat erke&'angan sis7a se8ara in#i(i#!al. >le3 karena it!6 setia sis7a anak 'erke'!t!3an k3!s!s &e&!nai r%gra& e&'ela"aran in#i(i#!al )PPI* ang #ises!aikan #engan ke'!t!3an sis7a er in#i(i#!. Dengan a#ana r%gra& e&'ela"aran in#i(i#!al )PPI* #i3arakan eserta #i#ik #aat 'ela"ar %ti&al #engan &ateri 'ela"ar ang le'i3 ses!ai #engan ke'!t!3an #an kek3!s!sanna. B.

8*'o" P!,*,Fakt%r5:akt%r ang &en#!k!ng ke'er3asilan r%gra& e&'ela"aran in#i(i#!al )PPI* ini a#ala3 !nt!k ke&a"!an eserta #i#ik 'erke'!t!3an k3!s!s &er!akan r%gra& ang #ilaksanakan se8ara 3%listik #engan en#ekatan #i 'er'agai 'i#ang6 seerti 'i#ang e#!kasi6 sik%l%gis6 #an &e#ika&ent%sa. Perl! "!ga a#ana k%%r#inasi ang intensi: antara i3ak sek%la3 &a!!n #ari i3ak %rangt!a. ang erl! #ier3atikan agar elaksanaan r%gra& e&'ela"aran in#i(i#!al )PPI* 'er3asil6 a#ala39 •Pen#ekatan ang 3%listik sangat &e&'ant! elaksanaan r%gra&.  A#ana kesa#aran #ari %rangt!a #an g!r! 'a37a anak &er!akan &an!sia #engan segala kele'i3an #an kek!ranganna. Seke8il aa!n ke&a"!an

ang

#i8aai

%le3

anak

3ar!s

#ikenali

#an

#i3argai

en8aaianna. Se'alikna6 aa'ila a#a ke&!n#!ran erke&'angan #ari ke&a&!an anak se&!la6 3ar!s #iteri&a #engan laang #a#a #an #i8ari 8ara !nt!k &engantisiasina. •

Lingk!ngan sek%la3 ang ses!ai 'aik lingk!ngan :isik &a!!n lingk!ngan sik%l%gis.Penga#aan :asilitas en#!k!ng seerti terse#iana &e#ia e&'ela"aran ang ses!ai.Pengeta3!an ang selal! &!tak3ir #ala& &enangani anak6 #aat #ilaksanakan #engan &engik!ti kegiatan5kegiatan training.

15a#ana ker"asa&a ang 'aik antara sel!r!3 !ns!r elaksana ang 'ertangg!ng "a7a' #ala& r%ses e&'ela"aran sis7a ang tert!ang #ala& r%gra& e&'ela"aran in#i(i#!al )PPI*.sel!r!3 r%gra& ang #it!angkan #ala& r%gra& e&'ela"aran in#i(i#!al )PPI*6 seerti t!"!an ang #i3arakan #an &et%#e e&'ela"aranna6 #ilaksanakan #engan k%nsisten

#an

seraga&

%le3 se&!a !ns!r 

elaksanana se3ingga r%gra& ang #ir!&!skan #aat #ie(al!asi. •

D!k!ngan #ari sel!r!3 i3ak6 &en8ak! i3ak sek%la36 i3ak %rangt!a6 #an i3ak e&erinta3.

C.

8*'o" P!-4m' •

-es!litan &enga#akan erte&!an ang &eli'atkan sel!r!3 !ns!r ang terli'at karena keter'atasan 7akt! #an kesi'!kan se&!a i3ak.Se'aikna

&en"alankan

r%gra&

se8ara

t!ntas

#an

'erkesina&'!ngan. Pr%gra& ang ter!t!s #i tenga3 "alan 'iasana akan &eng3a&'at ke&a"!an erke&'angan anak. •

-e&a&!an g!r! ang 'er(ariasi #ala& &e&'ent!k #an &enent!kan r%gra& "!ga #ala& e(al!asina.

D.

Co'o4 P!%*& Di sek%la3 inkl!si:6 eneraan k%nse e&'ela"aran #aat &engak%&%#asi

ke'!t!3an eserta #i#ik ses!ai #engan karakteristik #an ke&a&!anna. Pa#a 'agan #i 'a7a3 ini6 #aat #ili3at 'a37a a#a er'e#aan #ala& k%nse 'ela"ar sis7a 'iasa #engan sis7a 'erke'!t!3an k3!s!s #an sis7a ang &e&!nai ke&a&!an aka#e&ik #i atas rata5rata )gi:te#*. -esa&aanna a#ala36 se&!a sis7a teta &e&!nai kese&atan !nt!k 'ela"ar 'ersa&a #i #ala& kelas #engan &et%#e klasikal

16

.

;r%!. tea83ing

In#i(i#!al tea83ing >ne t% >ne

Sis7a S.e8ial Nee#s

SBI Ma#ania T-
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF