MES DE MARÍA

April 15, 2018 | Author: MARIAMCONTIGO | Category: Mary, Mother Of Jesus, Prayer, Love, Salvation, God
Share Embed Donate


Short Description

Download MES DE MARÍA...

Description

Lhs mh Larìa   Yajtìskla Pkrohj

nttp7//larkalifjtkof.cdfospft.ifl Nhlks`hrkf Jfrth7 Lhs mh Layf Nhlks`hrkf Yur7 Mhd ? mh Jfvkhlcrh ad > mh Mkikhlcrh

MÌA USKLHSF (1/Lay)  Larìa, juhstrf Lfmhdf

IFJYKMHSAIKÙJ Da lhgfr lajhra mh nfjrar a da Yajtìskla Pkrohj, hs hs`frzarsh hj rhp rhprfmu rfmuik ikrr sus sus aml amlkrac kracdh dhss vkrtu krtumh mhs, s, pfrqu frquhh Hdda Hdda hs jf sfda sfdalh lhjt jthh ju juhs hstr traa Lamrh, skjf talckëj juhstrf Lfmhdf. Larìa sh na hdhvamf a da sajtkmam sucdklh quh da iaraithrkza, jf pfr   oëjhrf mh vkma hxihpikfjad, skjf iulpdkhjmf phr`hitalhjth y ifj hspìrktu mh `h, iama ama uj ujff mh sus sus aitf aitfs. s. Yuk Yuk hxk hxksthj sthjiika na skmf skmf,, hxth hxthrk rkfr frlh lhjt jth, h, sklp sklpdh dh y  frmkjarka7 da fcshrvaikùj mh da dhy mkvkja7 da práitkia mh das vkrtumh umhs mh su hstamf amf, ifjs fjstktuyh tfma su phr`hiikùj. Hd ialk alkjf quh na shoukmf, hs hd quh jfsftrfs mhchlfs shoukr. Hdhvhlfs dfs fgfs naika Hdda, lhmkthlfs su ifjmuita y apdkquhlfjfs a rhprfmuikr pfr juhstrfs shjtklkhjtfs, aiikfjhs, padacr acras, df quh aml amlkralfs hj Hdda2 hs`friëlfjfs jfs hj mar iama mìa uj pasf hj hsta klktaikùj mh juhstra Lamrh2 ësth hs hd lfmf lás shourf mh shrdh aoramacdh. —Hd adla mh Larìa hs hd hsphgf `khd mfjmh sh rh`dhgaj, ifj tfma su nhrlfsura, das lás sucdklhs vkrtumhs“, mkih Yaj Alcrfskf2 quh Hdda sha juhstrf Lfmhdf y da duz mh tfmfs juhstrfs pasfs.

HGHLUDF Xj sajtf rhy, oustac taca kr, murajth jth das jfi jfinhs mh kjvkhrjf, a vksktar a Ghs÷s, hj da sfdhmam mh su tachrjáiudf. Hd vasaddf quh dh shouìa y quh ialkjaca mhtrás, sfcrh da jkhvh aphjas nfddama, thlcdaca mh `rìf, thjìa dfs pkhs dastklamfs y sh quhgaca mh das  `atkoas mhd ialkjf. Hd prìjikph dh mkgf7 —Ufj tus pkhs hj das nuhddas mh lks  pasfs y th shjtkrás shjskcdhlhjth adkvkamf“. Hd shrvkmfr asì df nkzf y skjtkù  prfjtf, quh uj mudih iadfr df `frtk`kiaca. Ialkjhlfs sfcrh das nuhddas mh da Yajta Pkrohj, pfjoalfs juhstrf trfs pkhs hj das larias mh sus pasfs y skoukëjmfda, hjifjtrarhlfs `áikd, nasta atrayhjth, aquhddf quh jfs nacìa parhikmf ad prkjikpkf klpfskcdh f mhsaoramacdh.

Yk ad iadfr mh das vkrtumhs mh Larìa juhstrf ifrazùj sh ajkla, sh shjtkrá  prfjtf acrasamf pfr uj armfr kjhxtkjoukcdh a shoukr das nuhddas mh uj lfmhdf taj nhrlfsf, hs mhikr, a klktarda.

UDHOASKA ¡Fn Larìa! rhikckmlh, fs ruhof, iflf nkgf vuhstrfͺ fcthjhmlh da oraika mh klktar vuhstras vkrtumhs, partkiudarlhjth vuhstra nulkdmam, mudzura,  paikhjika y alfr a Mkfs. Adiajzamlh uja vhrmamhra mhvfikùj naika Pfs y naika vuhstrf mkvkjf Nkgf skj hd iuad, jama sh puhmhͺ hjshñamlh a sfpfrtar das iruihs, das nulkddaikfjhs, y tfmas das phjas quh Mkfs ousth hjvkarlhͺ naihm, hj `kj, quh vkvkhjmf hj da práitkia mh da vkrtum, puhma lfrkr hj vuhstrfs crazfs y hxpkrar prfjujikajmf dfs jflcrhs mh Ghs÷s, larìa y Gfsë.  Asì sha.

SHYFDXIKÙJ  Lh apdkiarë a klktar a da Yajtìskla Pkrohj, hj tfmas lks aiikfjhs.

 GAIXDA]FSKA Yajta Lamrh mh Mkfs, rfoam pfr jfsftrfs.

MÌA YHOXJMF (3/Lay)  ¶Ufr quë nhlfs skmf skmf irhamfs6 IFJYKMHSAIKÙJ Dfs `kdùsf`fs sh naj prhoujtamf amf, skj pfmhr mhr luin uinas vhihs, rhspfjmhr a sus sus  prfpkas kjthrrfoaikfjhs, mh mfjmh hddfs vhjìaj, pfr quë nacìaj skmf irhamfs y a mùjmh kcaj. Da Yajtìskla Pkrohj, hj qukhj da duz mh da `h kdulkjaca hd adla pura h kjlaiudama ama, sacìa quh Hdda vhjìa jìa mh Mkfs, irhamfr mhd ikhdf y mh da tkh tkhrra2 quh hd Yhñfr da nacì acìa ifdfiamf aquì, acagf, májmf jmfdh uj ujaa lkskùj hsphikad y  quh dh rhshrva uja rhiflphjsa hthrja.

Jfsft fsftrf rfss pfmhl fmhlfs fs mhik mhikr, r, ifj ifj jfc jfcdh fro frouddf uddf,, quh, quh, iflf flf Larì Larìa, a, vhjkl hjklfs fs mh Mkfs2 quh, hj su sackmurìa kj`kjkta, Ëd na mamf a juhstra vkma uj `kj mhthrlkjam jamf, y quh jfs prhpara uja `hdkikmam skj `kj, sk sflfs `khdhs a sus ùrmhjhs. Nay Nay nflc nflcrh rhs, s, skj skj hlca hlcaro rof, f, quh quh pasa pasajj sfcr sfcrhh hsta hsta tkhr tkhrra ra skj skj fiup fiupar arsh sh galá galáss mh sus mhstkjfs hthrjfs y pkhrmhj su adla, pfrquh vkvhj iflf sk jf nuckhraj mh lfrkr.

HGHLUDF  Ghs÷s hstaca uj mìa hj iasa mh su alkof Dázarf. Das mfs nhrlajas df ayumacaj a aoasagar a su mkvkjf nuësphm, phrf df naiìaj mh mk`hrhjth lfmf7 Laomadhja sh naddaca prfsthrjama a sus pkhs y rhifoìa ifj alfr  iama uja mh das padacras quh sadìaj mh su cfiaͺ Larta sh fiupaca ifj mkdkohjika mh tfma idash mh iukmamfs y mhthjkëjmfsh mhdajth mhd sadvamfr dh mkgf7 —Yhñfr, ¶jf vhks quh lk nhrlaja lh mhga sfda para naihr tfmf6  Mhikmdh quh lh ayumh“.  Ghs÷s dh rhspfjmkù7 —Larta, Larta, fs kjqukhtáks y turcáks pfr luinas ifsasͺ phrf sùdf uja hs jhihsarka7 da sadvaikùj“.

UDHOASKA Pfs sfks ddalama, ¡fn Larìa! Hstrhdda mh da lañaja. Mkojafs, puhs, oukarlh hj hd ialkjf, luinas vhihs mk`ìikd, mh da vkma. Naihm quh yf pkhjsh skhlprh hj da sadvaikùj mh lk adla y quh jf lh mhgh mkstrahr jujia pfr dfs mkvhrsfs aifjthiklkhjtfs quh sh rhdaikfjaj ifj lk hxksthjika. Asì sha.

SHYFDXIKÙJ Lh hs`frzarë hj tracagar skj mhsiajsf, hj da fcra mh lk sadvaikùj.  GAIXDA]FSKA

Fn Larìa, Hstrhdda mh da lañaja, rfoam pfr jfsftrfs.

MÌA ]HSIHSF (9/Lay) Mhd ifjfiklkhjtf mh Mkfs

IFJYKMHSAIKÙJ  Mkfs sh lajk`khsta ad nflcrh mh mkvhrsas lajhras7 pfr sus fcras, hj da jaturadhzaͺ pfr sus prf`htas, hj dfs dkcrfs sajtfsͺ pfr sus lkjkstrfs, mhsmh df adtf mh da iáthmra irkstkaja.  Larìa jf mhsiukmaca jkjo÷j lhmkf mh aprhjmhr a ifjfihr ad Yhñfr y hxphrklhjtaca uja oraj satks`aiikùj fyhjmf nacdar mh sus phr`hiikfjhs, vkhjmf das pruhcas crkddajths hj das laravkddas mh da irhaikùj, quh hraj para  Hdda, iflf uj dkcrf ackhrtf, rhvhdájmfdh su sackmurìa, su pfthjika y su cfjmam.  Hs uj mhchr para hd irkstkajf, apdkiarsh a ifjfihr ad Yhñfr. Yk das ikhjikas mkvhrsas puhmhj shr ÷tkdhs, uja sfda, hs acsfdutalhjth jhihsarka7 aquhdda quh jfs naih ifjfihr a Mkfs y das rhdaikfjhs quh jfs ujhj a Ëd. Xj jkñf,  ousta fìr nacdar mh das orajmhzas mh su pamrh y mh dfs adtfs mhstkjfs quh dh hsphraj.  Jf mhsiukmhlfs, puhs, jkjouja fiaskùj mh kjstrukrjfs sfcrh hd pujtf mh vkst vkstaa rhdk rhdkok okfs fsf, f, hsiu hsiuin inhl hlfs fs if ifjj rhsp rhspht htff da pa pada dacr craa mh Mkfs Mkfs,, dhal dhalfs fs athjtalhjth dfs dkcrfs quh trataj mh sus phr`hiikfjhs y vhalfs da aiikùj mh  su Urfvkmhjika, df lkslf hj das fcras mh sus lajfs mkvkjas, quh hj dfs aifjthiklkhjtfs quh sh suihmhj a juhstrfs fgfs.

HGHLUDF Dfs Dfs pr prkl klhr hrfs fs irks irkstk tkaj ajfs fs thjì thjìaj aj tad tad shm shm mh da pada padacr craa mkvk mkvkja ja,, quh quh a`rf a`rfjt jtac acaj aj  para fìrda, dfs lás orajmhs phdkorfs. Murajth das phrshiuikfjhs, sùdf hj das iataiulcas, vastfs sucthrrájhfs, sh ihdhcraca hd f`kikf mkvkjf y dfs saih saihrm rmft fths hs mhd mhd Yhñf Yhñfrr lajk lajk`h `hst stac acaj aj su pada padacr cra2 a2 jkjo jkjo÷j ÷j fcst fcstái áiud udff kl klph phmì mìaa a hsfs nflcrhs vadkhjths, a aquhddas mëckdhs phrf hjërokias lughrhs y  nasta a dfs jkñfs, hxpfjhrsh a da luhrth para aprhjmhr a ifjfihr a Mkfs.

UDHOASKA MH YAJ AOXY]ÌJ  ¡Fn Mkfs lìf! aquëd quh jf fs ifjfih, aujquh ifjfzia tfmf aquhddfs quh jf sfks Pfs, hs mhsoraikamf. Lás, aquëd quh fs ifjfih, aujquh jf ifjfzia ftra ifsa, hs `hdkz sk fs ala. ¡Naihm quh fs ifjfzia y fs alh! Asì sha.

SHYFDXIKÙJ  Jf mhsiukmarë jkjouja fiaskùj mh aprhjmhr a ifjfihr a lk Yhñfr y Mkfs.

 GAIXDA]FSKA Larìa, Lamrh mh da mkvkja oraika, rfoam pfr jfsftrfs.

MÌA IXAS]F (=/Lay) Mhchlfs alar a Mkfs IFJYKMHSAIKÙJ Iuajtf lás da Yajtìskla Pkrohj avajzaca hj hd ifjfiklkhjtf mh Mkfs, tajtf lás df alaca.  ¶Iùlf hj h`hitf, sh pfmrìa jf mar tfmfs dfs h`hitfs mhd ifrazùj a Aquëd  quh rh÷jh tfmas das orajmhzas, tfmas das phr`hiikfjhs, mh qukhj das irkaturas quh lás amlkralfs aquì acagf, jf sfj skjf uj pádkmf rh`dhgf6 Yk nay tfm tfmavìa nflcrhs quh jf alaj alaj ad Yhñfr, quh jf pkhjsa jsaj hj Ëd, quh jf hdhvaj su adla naika Ëd, hs pfrquh dhs hs mhsifjfikmf. Hsfs Hsfs kj`h kj`hdk dkih ihss jf sach sachjj quh quh hsh hsh Mkfs Mkfs tfmf tfmfpf pfmh mhrf rfsf sf,, hd Ir Irha hamf mfrr mhd mhd uj ujkv kvhr hrsf sf,, hd Shy mh dfs rhyhs, dhs na alamf ifj uj alfr taj orajmh, quh pfr   rhmk rhmklk lkrrdfs dfs mh da ifjm ifjmhj hjai aikù kùjj hthr hthrja ja,, hd Phr Phrcf hthr hthrjf jf,, da Yhouj houjma ma phrsf hrsfja ja mh da Yajtìskla ]rkjkmam na quhrkmf mhsihjmhr mhd ikhdf, jaihr hj uj hstacdf y lfrkr sfcrh da iruz. ¡Fn! ¶jf shjtklfs quh juhstrf ifrazùj sh hlfikfja, ifjskmhrajmf tajtas pruhcas mh alfr6 Iflp Iflprh rhjm jmal alfs fs iùlf iùlf shr shrìalf ìalfss kjor joratfs atfs,, sk jf alár aláral alfs fs a Mkfs Mkfs ifj tfma tfmass das `uhrzas mh juhstra adla, lás quh a jkjouja mh das ifsas irhamas, lás quh a jfsftrfs lkslfs y sk jf hstuvkëshlfs mkspuhstfs a sairk`kiar tfmf  pfr su alfr.

HGHLUDF

Xj mìa quh hd sajtf Iura mh Ars fìa iajtar tar a dfs pagar arkkddfs mkgf suspkrajmf7  ¡Ufcrhikddfs! nacëks skmf irhamfs para iajtar y iajtáks. Hd nflcrh na skmf irhamf para alar a Mkfs y jf df ala. Ykj hlcarof, da ÷jkia `hdkikmam quh thjhlfs sfcrh da tkhrra hs alar a Mkfs y sachr quh Ëd jfs ala. Yhr alamf pfr Mkfs, hstar tar uj ujkkmf a Mkfs, fs, vkvkr hj da prhshjika mh Mkfs, vkvkr   para Mkfs. ¡Fn! ¡Quë chdda vkma!

UDHOASKA MH YAJ AOXY]ÌJ  ¡Fn juhstra pfmhrfsa Yfchraja, nacdam pfr jfsftrfs a juhstrf Yhñfr  Ghsuirkstf, ¶qukëj pfmrìa naihrdf lhgfr quh Pfs, quh nacëks ofzamf taj ìjtklalhjth mh sus pdátkias sfcrh da tkhrra6 Uhmkm para jfsftrfs uj oraj alfr a Mkfs, da phrshvhrajika hj su sajta oraika y da `hdkikmam mh lfrkr hj su alkstam. Asì sha.

SHYFDXIKÙJ  Mkrë ifjtkjualhjth a Mkfs quh df alf y tratarë mh prfcárshdf ifj lk ifjmuita.

 GAIXDA]FSKA  Lamrh mhd Yadvamfr, rfoam pfr jfsftrfs.

MÌA QXKJ]F (8/Lay) Mkfs hs juhstrf Lahstrf IFJYKMHSAIKÙJ Da Yajta ajta Pkro krohj sh ddal ddalaa a sì lk lksl slaa da skrv skrvkkhjta hjta mhd mhd Yhñf Yhñfr2 r2 Hdda Hdda df rhifj hifjfi fihh asklkslf pfr su Lahstrf trf y hd lás orajm ajmh hdfok fokf quh puhmh naihrsh mh dfs sajtfs, hs mhikr, quh hddfs talckëj sfj dfs shrvkmfrhs mhd Yhñfr. Iflp Iflprh rhjm jmhm hm ckhj ckhj hd shjt shjtkkmf mh hsta hsta pada padacr cra7 a7 hd shrv shrvkm kmfr fr,, jf sh phrth hrthjh jhiih2 su tkhl tkhlppf, su trac tracag agf, f, sus sus hs`u hs`uhr hrzzfs, fs, tfmf tfmf hs mh su alf2 alf2 sk hs mhmk mhmkiiamf amf y `khd `khd,, tfla fla taj taj a phinf dfs kjthr thrhshs mh aquhd a qukhj skrvh, quh dfs iukma iflf a dfs suyfs prfpkfs.

Jfsf Jfsftr trfs fs phrt phrthj hjhi hihl hlfs fs a Mkfs Mkfs,, quh quh jfs jfs na irha irhamf mf,, quh quh jfs jfs na rhmk rhmklk lkmf mf pfr  pfr  da sajorh mh su Nkgf. Hstalfs hj da tkhrra para shrvkrdh2 hs mhikr, para iulpdkr dfs lajmalkhjtfs quh jfs na mamf, tracagar para da odfrka y para da sadvaikùj mh juhstrfs nhrlajf ajfs y da juhs uhstra. ¡Ay! ¡Iuájt ájtfs nflc flcrhs naj rhp rhphtkm htkmff hj hd `fjm `fjmff mh su ifraz frazùj ùj y pfr sus sus aiik aiikfj fjhs hs da hsp hspajtf ajtfsa sa padac adacra ra mh Yatáj7 —Jfj shrvìaj“, —yf jf shrvkrë“ y ifrrkmf asì, a su prfpka ifjmhjaikùj! Hj iuaj iuajtf tf a jfsf jfsftr trfs fs,, kl klkt kthl hlfs fs a Larì Larìa, a, hstk hstklë lëlf lfjf jfss `hdk `hdkih ihss mh shrv shrvkr kr a uj Mkfs cuhjf. Hj da fcshrvajika mh sus dhyhs, hjifjtrarhlfs da paz aquì  acagf y mhspuës mh juhstra luhrth, da `hdkikmam quh hs da rhiflphjsa.

HGHLUDF Yaj Yaj Pki Pkihjth hjth mh Ua÷d a÷d vkvì kvìa skhl skhlpr prhh hj prhsh rhshji jikka mh Mkfs, kfs, su Yhñfr hñfr y Lahst ahstrrf. Hj hd kjstajth mh kjkikar ado÷j tracagf, rhphtìa sho÷j hd Apùstfd7 Yhñfr,  ¶quë qukhrhs quh naoa6 y sh apdkiaca ifj oraj iukmamf a mksihrjkr das lajk lajk`h `hst stai aikkfjhs fjhs mh da jatu jaturradhz adhzaa mh das das kjsp kjspkr krai aikf kfjh jhss mh da orai oraika ka,, a `kj `kj mh mhsiucrkr iuád hra da vfdujtam mh Mkfs para iulpdkrda. ]alckëj mhiìa quh da phr`hita ifj`frlkmam a da vfdujtam mh Mkfs, hs hd  lhgf lhgfrr lfmf lfmf mh trku trkuj` j`ar ar mh tfma tfma hsph hsphiikh mh thjt thjtai aikù kùj, j, mh pur urk` k`ki kiar arsh sh mh das das mk`hrhjths klphr`hiikfjhs y mh ifjshrvar da paz mhd ifrazùj.

UDHOASKA Nazlh iflprhjmhr, ¡fn Pkrohj Larìa! iuáj `hdkz sfy pfr nachr skmf ddalamf ad shrvkikf mhd Shy mh dfs rhyhs, mhd Yhñfr mh dfs shñfrhs, y quë  odfrka hs para lì, pfcrh irkatura, phrthjhihrdh y pfmhr aspkrar aspkrar a da  `hdkikmam mh nacktar hj da iasa mh lk Alf, pfr dfs skodfs mh dfs skodfs.  Asì sha.

SHYFDXIKÙJ Lh odfrk`kiarë mh hstar ad shrvkikf mh Mkfs.

 GAIXDA]FSKA Lamrh mhd Irhamfr, rfoam pfr jfsftrfs.

MÌA YH^]F (0/Lay)  ¶Iùlf mhchlfs shrvkr a Mkfs6 IFJYKMHSAIKÙJ Mkfs hs juhstrf Shy, jfsftrfs sflfs sus s÷cmktfs7 Ëd hs juhstrf alf, mhiìalfs ayhr y jfsftrfs sus shrvkmfrhs. Jf casta rhifjfihrdf, hs jhihsarkf prfcar iùlf jfs hstklalfs `hdkihs mh hstar cagf su klphrkf y  mflkjaikùj. Ëd pfmrìa hxkokr mh jfsftrfs orajmhs shrvkikfs, austhras  phjkthjikas, vkvfs su`rklkhjtfs, juhstra vkma lksla, iflf df na nhinf ifj dfs lártkrhs. Yh luhstra ifj jfsftrfs lhjfs rkourfsf2 df quh qukhrh, hs quh iulpdalfs pfr Ëd, tfmfs dfs aitfs iflujhs quh ddhjaj iama ujf mh juhs ju hstr trfs fs mìas mìas,, quh quh jfs jfs sajt sajtk` k`kq kquh uhlf lfss pfr pfr hd iulp iulpdk dklk lkhj hjtf tf mh dfs dfs mhch mhchrh rhss mh juhstrf hstamf. F`rhihrdf tfmf, aihptar tfmf mh su lajf, jf cusiar jama lás quh su vfdujtam, quh su cuhj pdaihr2 ësta hs da ruta quh mhch shoukr hd irkstkajf, klkt kl ktaj ajmf mf asì asì dfs dfs hghl hghlppdfs dfs amlk amlkra racd cdhs hs mh ju juhs hstr traa Lamrh amrh mhd mhd Ikhdf khdf,, qukh qukhjj na rfoa rfoamf mf,, trac tracag agam amf, f, ifjv ifjvhr hrsa samf mf ifj ifj sus sus shlh shlhga gajt jths hs,, rhpa rhpara ramf mf sus sus `uhr `uhrza zas, s, tflaj flajmmf adklhjtf jtfs y rhpfsf fsf, phrf hstf stfs aitfs taj iflujhs jhs y frmkjarkfs, fs, Hdda Hdda dfs dfs na hdhv hdhvam amff y nhin nhinff jfcd jfcdhs hs,, iulp iulpdk dkëj ëjmf mfdf dfss skhl skhlpr prhh para para aora aorama marr ad  Yhñfr.

HGHLUDF Phalf halfs, s, iùlf ùlf da pkam pkamfs fsaa Ar Arl lhdka hdka Jk Jkif ifdá dás, s, thjì thjìaa ifjtk fjtkju jual alhj hjth th a Mkfs Mkfs hj su lhjth7 —Mhsmh da lañaja aja a da jfi jfinh, mkih, jf thjìa ftr ftrf fcghtf lás quh su phjs phjsal alkh khjt jtf. f. —Mhs —Mhsmh mh lk mhsp mhsphr hrta tar, r, lh ar arrf rfga gaca ca hj craz crazfs fs mhd mhd Yadv Yadvam amfr fr,, iflf uj jkñf hj dfs mh su pamrh, lh dhvajtaca para shrvkrdh y tracagar, sho÷j su aoramf. A lhjumf jf thjìa tkhlpf para rhiktar uja ifrta fraikùj, hj tfmf fmf hd mìa, phrf lk ifrazùj sh naddaca satks`hinf mh tracagar   para Mkfs iflf iuajmf fraca, pfrquh nacìa aprhjmkmf quh tfmf df quh sh naih pfr su alfr, hs uja vhrmamhra fraikùj.

Pkstkëjmflh, phjsaca hstar skhlprh hj su amfracdh prhshjika y lh  oustaca ifjskmhrar quh hra su alfr qukhj lh prfvhìa mh quë vhstkrlh. ]flaj flajmf mf adk adklhjt lhjtfs fs,, lh par arhi hiììa quh quh iama ama trfz trfzff lh hra hra prhsh rhshjt jtam amff pfr su Mkvkja Urfvkmhjika y quh Ëd lkslf iukmaca mh adklhjtarlh. Iuajmf Iuaj mf dfs dfs nflc nflcrh rhss lh phrs phrsho houì uìaj aj ifj ifj sus sus pada padacr cras as y ladf ladfss trat tratal alkh khjt jtfs fs  y hd mhlfjkf ifj sus thjtaikfjhs y vajfs artk`kikfs, lh mkrkoìa hj shoukma a Mkfs quh jf mhgaca mh ifjsfdarlh jujia“.

UDHOASKA MH YAJ CHSJASMF  ¡Fn Larìa! Ifj gustkika tfmas das irkaturas fs kjvfiaj, pfrquh hj Pfs y  para Pfs, da lajf mhd ]fmfpfmhrfsf, na iflf irhamf mh juhvf df quh sh nacìa irhamf. Shikckm, puhs, df pfif quh yf thjof para f`rhihr f `rhihr a Mkfs. F`rhihfs Pfs lksla, a `kj mh quh jf sha rhnusamf. Asì sha.

SHYFDXIKÙJ Lh hs`frzarë hj iulpdkr iama uja mh lks aiikfjhs, mh lfmf mh aoramar a Mkfs.

 GAIXDA]FSKA  ¡Fn Larìa! lfmhdf mh dfs irkstkajfs, rfoam pfr jfsftrfs.

MÌA YËU]KLF (?/Lay) Da fraikùj mh da lañaja IFJYKMHSAIKÙJ Iama Iama uj ujff mh ju juhs hstr trfs fs mìas mìas mhc mhch shr, shr, mhsm mhsmhh su iflkh flkhjz jzf, f, ifjs ifjsao aora ramf mf a Mkfs Mkfs  pfr da pdhoarka. Jf casta, para iulpdkr hsth prklhr mhchr, rhiktar iùlfmalhjth y skj athjikùj adoujas padacras aprhjmkmas mh lhlfrka. Da pdhoarka hs uja hdhvaik aikùj mhd adla naika Mkfs, hs jhihsar sarkf quh hd irkstkajf dh nacdh ifj da ifj`kajz jzaa ifj quh uj jkñ jkñf sh mkrkoh a su pamrh, dh hxpfjh sus jhihskm skmamhs,

dh ifj`ìa sus kjqukhtum tumhs, sfdkikta hd phrmùj mh sus iudp udpas, dh aor aoramhih dfs mfjh mfjhss quh quh na rhik hikckmf ckmf.. Iuajm uajmff iama iama laña lañaja ja rhik hiktalf talfss hd Uamr Uamrhj hjuh uhst strf rf,, mhd iuad Ghs÷s lkslf jfs na mamf hd thxtf, quh juhstrf ifrazùj skoa das  padacras prfjujikamas pfr juhstrfs dackfs. ]fmf df quh mhchlfs phmkr ad Yhñfr, hstá addì laravkddfsalhjth rhsulkmf. Jf thrlkjhlfs jujia hsth pkamfsf hghrikikf, skj phmkr da prfthiikùj lath lathrj rjad ad mh Larì Larìa. a. ¡Ifj ¡Ifj quë quë `hrv `hrvfr fr,, ifj ifj quë quë rhif rhifok oklk lkhj hjtf tf sh mhmk mhmkia iaca ca Hdda Hdda iama mìa a sus pdhoarkas! ¡Quë rhsphtf hj su aitktum, quë `hrvfr hj su ifrazùj!  ¡Fn! sk pumkëralfs frar iflf Hdda ¡iùlf shrìalfs `hdkihs!

HGHLUDF Hd sajt sajtff Iu Iura ra mh Ar Ars, s, nacd nacdac acaa skhl skhlpr prhh ifj ifj luy luy a`hi a`hitu tufs fsff rhif rhifjf jfik iklk lkhj hjtf tf,, mh dfs ifjstajths hs`uhrzfs mh su lamrh, para naihr mh sus nkgfs vhrm vhrmam amhr hrfs fs irks irkstk tkaj ajfs fs,, hdhv hdhvaj ajmf mf mhsm mhsmhh su jkñh jkñhz, z, su ifra ifrazù zùjj y hspì hspìrk rktu tu naik naikaa Mkfs. Aphjas iflhjzacaj a cadcuihar y ya hdda dhs hjshñaca a gujtar das lajktas y prfjujikar dfs jflcrhs mh Ghs÷s y Larìa. Dfs mhsphrtaca hdda lksla y su prklhra fiupaikùj, hra naihrdhs rhiktar das fraikfjhs mh da laña lañaja ja.. Dhs Dhs mhlf mhlfst stra raca ca iùlf iùlf hs jhih jhihsa sark rkff ifjs ifjsao aora rarr iama iama mìa mìa da pr prkl klhr hraa aiikùj a Mkfs, a qukhj mhchlfs da vkma y tfmf df quh pfshhlfs.  Guaj ifjshrvù hd rhiuhrmf mh hsth hghrikikf mh da lañaja, nasta uja hmam  luy avajzama. Xj hidhskástkif quh dh nacìa fìmf uj mìa nacdar ifj hlfikùj, sfcrh hsth pujtf, dh mkgf7 -¡Iù -¡Iùlf lf sfks sfks `hdk `hdkzz mh nach nachrr shjt shjtkm kmf, f, mhsm mhsmhh taj taj gfvh gfvhj, j, hsa hsa pfth pfthjt jthh atra atraii iikù kùjj a da pdhoarka! -Mhs -Mhsppuës uës mh Mkfs Mkfs,, dh rhsp rhspfj fjmk mkùù hd shñf shñfrr acat acathh mh Pkajj kajjhy hy,, hstf hstf,, `uh `uh fcra fcra mh lk lamrh, ¡hdda hra taj cuhja y taj pkamfsa!

UDHOASKA MH YAJ AJAY]AYKF  ¡Fn Yajtìskla Pkrohj! hsiuinam juhstras pdhoarkas, mkstrkcukmjfs mkstrkcukmjfs dfs mfjhs mh vuhstras rkquhzas y mamjfs parth hj da acujmajika mh vuhstras oraikas.

Hd Yhñfr hstá ifjtkof, rfoam pfr jfsftrfs ¡fn Lamrh mh Mkfs! juhstra  pfmhrfsa y auousta Yfchraja. Asì sha.

SHYFDXIKÙJ Jf mhgarë galás, mh naihr lk fraikùj mh da lañaja.

 GAIXDA]FSKA Lamrh mhd Yadvamfr, rfoam pfr jfsftrfs.

MÌA FI]APF (>/Lay) Da ujkùj ifj Mkfs IFJYKMHSAIKÙJ Da Yajtìskla Pkrohj, jf sh dklktaca a f`rhihr a Mkfs, das prklkikas mh sus mìas. Hdda iulpdìa hj shoukma iama ujf mh sus aitfs, hj hspìrktu mh `h. Iuajmf juhstrf Yhñfr jfs jfs mkih, hj hd Hvajohdkf, quh hs jhi jhihsarkf jf mhgar  mh frar galás alás,, jf mhchlfs hjthjmhr quh hstal talfs fcdkoamf amfs a ifjtkj tkjuas uas lhmk lhmkta taik ikfj fjhs hs,, skjf skjf a `rhi `rhiuh uhjt jths hs hdhv hdhvai aikf kfjh jhss mh ju juhs hstr traa adla adla naik naikaa Mkfs Mkfs y a uja ujkùj ifjstajth mh juhstrf ifrazùj ifj Ëd, a÷j hj lhmkf mh das lás varkamas fiupaikfjhs.  Adoujas vhihs, jfs quhgalfs mh quh jfs `adta ifragh hj hd mfdfr, `uhrza hj da thjtaikùj2 hstf vkhjh mh quh jf rhiurrklfs `rhiuhjthlhjth a Mkfs. Xja kjvfiaikùj `hrvkhjth, uj skojf mh da iruz, uj klpudsf mh juhstrf ifrazùj naika Ëd, pkmkëjmf jmfdh sfifrr frrf y ayu ayuma, jfs jfs lajthj thjmráj `uhrths y  hjërokifs, hj tfmas das ikriujstajikas mh da vkma. Yhalfs `khdhs talckëj, a das práitkias quh da Kodhska jfs rhiflkhjma2 asks asksta talf lfss iama iama mìa, mìa, sk pfmh pfmhlf lfs, s, ad Yajt Yajtff Yair Yairk` k`ki kikf kf mh da Lksa Lksa22 jf flkt flktal alfs fs jujia hd Ájohdus, hsh oraikfsf sadumf a Larìa. Hj `kj, vfdvkhjmf a tflar juhstra iflparaikùj mh ayhr, vayalfs  `rhiuhjthlhjth a Mkfs, quh hs juhstrf Uamrh, y mkrkgálfjfs a da Yajtìskla Pkrohj quh Ëd jfs na mamf pfr Lamrh.

HGHLUDF Yaj Yaj Pkih Pkihjt jthh mh Ua÷d Ua÷d sh lajt lajthj hjìa ìa ifjs ifjsta tajt jthl hlhj hjth th uj ujkkmf a Mkfs Mkfs.. Iu Iuad adqu qukh khr  r  idash mh fiupaikùj f tracagf quh dh ddhoara, dh hjifjtraca skhlprh rhif rhifok okmf mf,, skhl skhlpr prhh muhñ muhñff mh sì lk lksl slf. f. Hra Hra mh jfta jftars rshh quh, quh, frmk frmkja jark rkal alhj hjth th,, ajth ajthss mh rhsp rhspfj fjmh mhrr a iuadq uadquk ukhr hr prhou rhoujt jta, a, sfcr sfcrhh tfmf tfmf sk sh trat tratac acaa mh adof adof klpfrtajth, th, naiì aiìa uja phquhña pausa, murajth da iuad uad hdhvaca su adl adla a Mkfs para klpdfrar su duz y su oraika, a `kj mh jf mhikr jk naihr jama, lás quh quh sho÷ sho÷jj su vfduj fdujta tam, m, y par araa su lay layfr odfr odfrka ka.. Yh shr shrvìa vìa mh ifsas fsas jatu jatura radh dhss  y shjskcdhs para hdhvarsh nasta hd Irhamfr. Iuajmf Iuaj mf vhìa vhìa da ialpa alpaña ña iuckh uckhrrta mh trko trkoff f dfs dfs ár árcf cfdh dhss iaro iaroam amfs fs mh `rut `ruta, a, thjìa lftkvfs para amlkrar hsta acujmajika kjaoftacdh mh ckhjhs quh hstá hj Mkfs, fs, mh adacar y chjmhikr hd iukmamf pathrjad mh su Urfvkmhjika. Iuaj Iu ajmf mf vhìa vhìa `dfr `dfrhs hs f iuad iuadqu qukh khrr ftra ftra ifsa ifsa aora aorama macd cdhh f nhrl nhrlfs fsa, a, phjs phjsac acaa hj su ifrazùj7 ùj7 ¶Quë nay iflpar arac acddh a da cfjm fjmam mh Mkfs, quh hs hd prkjikpkf mh tfma da phr`hiikùj mh das irkaturas6  ¶Jf hs mh Ëd, quh dfs astrfs, das `dfrhs, dfs págarfs, tflaj su crkddf y  nhrlfsura6

UDHOASKA MH YAJ [email protected]ËJ  ¡Fn Lamrh Kjlaiudama mhd Yadvamfr! ¡Fn lk odfrkfsa Yfchraja! Pfs sfks lás pura quh hd rhspdajmfr crkddajth mh dfs rayfs mhd sfd, Pfs quh sfks hd sfifrrf mh dfs phiamfrhs, hd puhrtf mh dfs mhsoraikamfs, hd ifjsuhdf mhd lujmf, ouarmamlh cagf vuhstras adas... Naihm quh yf ddhouh a  Ghsuirkstf, naihm quh yf hjtrh hj da ifrth ckhjavhjturama mh dfs Yajtfs.  Asì sha.

SHYFDXIKÙJ Hdhvarë `rhiuhjthlhjth lk ifrazùj a Mkfs, murajth hd mìa.

 GAIXDA]FSKA Pkrohj mkoja mh adacajza, rfoam pfr jfsftrfs.

MÌA JFPHJF (;/Lay) Hd tracagf IFJYKMHSAIKÙJ Iuajmf hd prklhr nflcrh nucf phiamf, Mkfs dh klpusf iflf ujf mh dfs iastkofs pfr su `adta, da jhihskmam mh tracagar7 —Oajarás hd paj ifj hd  sumfr mh tu `rhjth ’dh mkgf-, da tkhrra jf prfmuikrá sfda, skjf zarzas y  hspkjas“. Hsta fcdkoaikùj hs ohjhrad, iuadqukhra quh sha hd sktkf mfjmh da Mkvkja Urfvkmhjika jfs naya ifdfiamf. Hd `astkmkf, da phja, da `atkoa, quh hjif hjifjt jtrh rhlf lfss hj hd trac tracag agf, f, jf mhch mhchjj sfrp sfrprh rhjm jmhr hrjf jfs, s, jk mhsi mhsifr fraz azfj fjar arjf jfs, s,  pfrquh hd tracagf hs uja hxpkaikùj. Yk adoujas vhihs nadd addalfs uj ikhrtf pdaihr hj juhstrfs tracagf agfs, hs Mkfs, quh hj su cfjmam, jfs ayuma a iulpdkr juhstra tarha. Hd Mkvk Mkvkjf jf Lahst ahstrf rf,, na sajt sajtk` k`ki kiam amff hsta hsta dacf dacfrr iftk iftkmk mkaj aja, a, mh da iuad uad ado adouj ujas as vhihs jfs quhg uhgalfs7 Mkfs na skmf fcrhrf, sh na fiupa upamf mh murfs tracagf agfs  y Larìa, nkga mh rhyhs y quh mhcìa shr uj mìa Shkja mh dfs Ájohdhs, hstuvf sflhtkma a da lksla dhy. Da tramkikùj jfs da rhprhshjta, ckhj nkdajmf f thgkhjmf das thdas jhihsarkas para sus vhstkmfs f dfs mh su Nkgf2 f ckhj, fiupájmfsh hj dfs nulkdmhs quhnaihrhs mh su iasa. Hdhv Hdhvhl hlfs fs luin luinas as vhih vhihss dfs dfs fgfs fgfs naik naikaa da Yajt Yajtaa @alk @alkdk dkaa mh Jaza Jazarh rht, t, iuaj iuajmf mf jfs skjtalfs aofckamfs pfr da muraikùj f da arkmhz mh juhstrf tracagf y   pkmálfsdh quh jfs ayumh a klktarda.

HGHLUDF Yaj Ykdvajf, quh nacktac taca hj hd lfjt fjth Ykjaì ifj sus rhdkokfsf fsfs, rhikckù uj mìa da vkskta mh uj hrlktañf, qukhj, ad vhr a dfs lfjghs tracagajmf, sh sfrprhjmkù.

-¶Ufr quë ’dhs mkgf- tracagáks ifj tajtf armfr para prfiurarfs uj adkl adklhj hjtf tf lath lathrk rkad ad66 ¶Lar ¶Larììa jf na tfla tflamf mf da lhgf lhgfrr par arth th66 ¶[ Lar arta ta jf `uh `uh rhprhjmkma pfr hd Yhñfr, a iausa mh su fiupaikùj6 Ykj rhspfjmhr a hsta kjthrphdaikùj, Yaj Ykdvajf nkzf mar uj dkcrf ad  hrlktañf hxtrajghrf y dh askojù uja ihdma mhsnacktama.  A das trhs nfras mh da tarmh, hd hrlktañf, sh hxtrañù mh quh jamkh df nuckhsh ddalamf a iflhr, hsphrù nasta hd lflhjtf hj quh jf pumf rhskstkr hd  nalcrh quh dh atfrlhjtaca y hjtfjihs `uh hj cusia mhd acam Ykdvajf. -Uamrh, dh mkgf, ¶dfs lfjghs jf iflhj nfy6 Hd acam dh rhspfjmkù quh tfmfs ya df nacìaj nhinf. -¶[ iùlf jf lh nacëks kjvktamf a partkikpar mh vuhstrf adklhjtf6 -¡Iùlf! rhspfjmkùdh Yaj Ykdvajf sfjrkhjmf, hs pfrquh iflf Larìa, vfs  prhthjmëks nachr tflamf da lhgfr parth. Pfs lkráks hd tracagf iflf kjjhihsarkf y hs prfcacdh quh jf vkváks, pfr  supuhstf, lás quh mh adklhjtf hspkrktuad. Hj iuajtf a jfsftrfs, quh hstalfs rhvhstkmfs mh uj iuhrpf, hstalfs ifjm ifjmhj hjam amfs fs a adkl adklhj hjta tarrjfs, jfs, y, pfr pfr ifjsk fjskou oukh khjt jth, h, a ifjsh fjshrrvar var da vkma kma par araa  pfmhr tracagar. Hd hrlktañf pkmkùdh phrmùj, pfr nachrsh phrlktkmf uja ihjsura taj mhsifjskmhrama. -Lh -Lh skhj skhjtf tf `hdk `hdkzz mh quh quh rhif rhifjf jfzi ziák ákss vuhst uhstrf rf hrr hrrfr, fr, aorh aorhoù où Yaj Ykdv Ykdvaj ajff ifj chjhvfdhjika. Mh pasf, vhf quh Larìa tuvf jhihskmam mh da ayuma mh Larta. Yk Lar arta ta jf nuck nuckhr hraa trac tracag agam amf, f, Lar arììa jf nacr nacrììa pfmk fmkmf rhp rhpfsar fsar a dfs dfs pkhs pkhs mh Ghs÷s.

FSAIKÙJ

Fs supdkialfs, ¡fn Larìa! quh jf jfs acajmfjëks hj dfs tracagfs mh hsta vkma. Pfs, quh nacëks quhrkmf sflhthrfs a da dhy ifl÷j mhd tracagf, naihm quh, a vuhstrf hghlpdf, aihpthlfs ifj rhskojaikùj das `atkoas y su`rklkhjtfs, quh sfj hd rhsudtamf mhd phiamf y quh, mh hsth lfmf, lfmf ,  pfmalfs amqukrkr vhrmamhrfs lërktfs a dfs fgfs mhd Yhñfr. Asì sha.

SHYFDXIKÙJ Nukrë mh da fikfskmam, iflf mh uj oraj lad.

 GAIXDA]FSKA Lamrh amlkracdh, rfoam pfr jfsftrfs.

MÌA MËIKLF (15/Lay) Naihr tfmf pfr Mkfs IFJYKMHSAIKÙJ Hd apùs apùstf tfdd Yaj Yaj Uacdf acdf mkgf mkgf quh quh jfsf jfsftr trfs fs mhc mhchlfs hlfs sajt sajtk` k`ki kiar ar tfma tfmass ju juhs hstr tras as aiikfjhs. —Yha —Yha quh quh iflá ifláks ks,, chcá chcáks ks f naoá naoáks ks iuad iuadqu qukh khrr ifsa ifsa,, naih naihmd mdff tfmf tfmf pfr pfr da odfr odfrka ka mh Mkfs“. Jfs Jfs hs kl klpf pfsk skcd cdhh trac tracag agar ar skj skj mhsi mhsiaj ajsf sf y thjh thjhlf lfss jhih jhihsk skma mamm mh rhpa rhpara rarr das das  `uhrzas quh oastalfs. Jama lás vudoar quh mar a juhstrf iuhrpf hd adklhjtf quh rhidala y skj hlcarof, hsta aiikùj puhmh shr lhrktfrka, puhstf quh hjtra hj das mkspfskikfjhs mh da Urfvkmhjika. Da Yajta @alkdka mh Jazarht, jf hstaca hxhjta mh da jhihskmam mhd   nalcrh. Ghs÷s, Larìa y Gfsë, sh rhujìaj puhs, hj ifl÷j, a tflar hd   adklhjtf. Iflhjzacaj pfr rfoar a Mkfs quh dfs chjmkghra, mhspuës, ifj uja oraj  `ruoadkmam, skj cusiar da satks`aiikùj mh sus oustfs, tflacaj dfs adklhjtfs

quh da Yajta Pkrohj dhs f`rhiìa y jf vfdvìaj a sus fiupaikfjhs, skj ajths mar oraikas a Mkfs, pfr nachrdhs mamf hd paj iftk ftkmkajf, jhihsarkf par araa da ifjshrvaikùj mh da vkma.  Asì mhchlfs prfihmhr, iflhjzajmf y thrlkjajmf iama uja mh juhstras iflk iflkma mass ifj ifj da frai fraikù kùj, j, hvk hvktajm tajmff hd acaj acajmf mfja jarj rjfs fs a da odft odftfj fjhr hrììa y a tfmf tfmf aquhddf quh sha rhcusia hxaohrama mh iadkmam f iajtkmam, hj juhstrf adklhjtf. Hs jhihsarkf iflhr para vkvkr y jf vkvkr para iflhr.

HGHLUDF ]fmf df quh naihlfs, mkih Yaj @rajiksif mh Yadhs, rhikch su vadfr, mh da ifj`frlkmam ifj da vfdujtam mh Mkfs. Mh lfmf quh, auj iflkhjmf f rhirhájmflh, sk df naof pfrquh tad hs da vfdujtam mh Mkfs, lhrhzif lás quh sk su`rkhra da luhrth, skj thjhr uja tad kjthjikùj.

UDHOASKA Naihm, ¡fn Larìa! quh fs klkthlfs hj tfmas juhstras aiikfjhs y quh juhstras iflkmas shaj, iflf naj skmf das vuhstras, sajtk`kiamas pfr juhstra ujkùj ifj Mkfs. Quh prfiurhlfs jf phrmhr jkjouja mh das lfrtk`kiaikfjhs quh sh prhshjtaráj hj hd iursf mh juhstra vkma.

SHYFDXIKÙJ ]flarë iama uja mh lks iflkmas, hj ujkùj mh Larìa.

 GAIXDA]FSKA Larìa, Pkrohj `khd, rfoam pfr jfsftrfs.

MÌA FJIH (11/Lay) Das mkstraiikfjhs phrlktkmas IFJYKMHSAIKÙJ Da Yajta Hsirktura, jfs kjvkta a rhirharjfs cagf dfs fgfs mhd Yhñfr.

Jfs hs phrlktkmf puhs, cusiar nfjhstas mkstraiikfjhs y iuajmf nhlfs ddhvamf hd phsf mhd mìa y mhd iadfr, rhpfsar hj paz hj hd shjf mh juhstra  `alkdka2 las hs jhihsarkf iflprar hsta satks`aiikùj ifj hd tracagf. Xja cuhja dhitura, uj pashf ad ialpf, adoujfs kjstajths mh mudih ifjv ifjvhr hrsa saik ikùj ùj hjtr hjtrhh phrs phrsfj fjas as quh quh sh ifjv ifjvkh khjh jhj, j, sfj sfj ifsa ifsass quh quh sh phrl phrlkt kthj hj y  jf nay muma quh dfs sajt ajtfs nacktajth jths mh Jazarht mhsiajsacaj asì mh das  `atkoas mh sus tracagfs. Nuyalfs, hj hsas nfras rhpar aram amffras, mh tfm tfmf df quh puhma adhgarjfs mhd  Yhñf Yhñfr7 r7 das das ifjv fjvhrsa hrsaiikfjh kfjhss pfif pfif irkst rkstkkajas ajas,, uj ujaa mksk mkskppaikù aikùjj luy luy oraj orajmh mh,, uj  ofzf kjlfmhramf ifjtrarkf a da mkojkmam mh dfs nkgfs mh Mkfs, dfs  prfpùsktfs dkohrfs y crflkstas quh nkhrhj da lfmhstka. Nuyalfs talckëj mh das das dhi dhitur turas phrjk hrjkiikfsa kfsass y lads ladsaj ajas as,, quh, quh, ifj hd prhth rhthxt xtff mh mkv mkvhrtk hrtkrj rjfs fs uj kjstajth, ddhvaj hd vhjhjf nasta hd `fjmf mh das adlas. Hj `kj, phjshlfs hjtfjihs quh jfs naddalfs cagf dfs fgfs mhd Yhñfr y quh jama, hj juhstra ifjmuita, hj juhstras padacras y hj juhstrfs  phjsalkhjtfs puhma nhrkrdf.

HGHLUDF Hd oraj sackf iarmhjad Chddarmkjf, vksktajmf uj mìa a dfs aduljfs mhd  ifdhokf Sflajf, murajth hd rhirhf, prhoujtù a adoujfs quh sh naddacaj aorupamfs a su adrhmhmfr7 -¶Quë narìaks sk uj Ájohd mhd Ikhdf vkjkhra, mh  parth mh Mkfs, a iflujkiarfs quë vaks a lfrkr6 Xjf rhspfjmkù7 -[f krìa hj shoukma a ifj`hsarlh. Ftrf7 -[f lh prfsthrjarìa mhdajth mhd Yajtìsklf Yairalhjtf. Xj thrihrf7 -[f ifjtkjuarìa rhirhájmflh. Hd iarmhjad `kgù sfcrh hsth jkñf, quh sh ddalaca Duks mh Ofjzaoa, uja lkrama mh hlfikùj y acrazájmfdf ifj thrjura, dh mkgf7 -Alkof, vuhstra rhspuhsta hs da lhgfr.

Hd gfvhj hsifda fdar thjìa razùj7 dfs nfjh fjhstfs rhirhfs hstáj táj hj da vfdujtam mh Mkfs y sajtk`kiaj iuajmf suihmhj ad tracagf.

UDHOASKA MH YAJ [email protected]ËJ  ¡Fn Lamrh ddhja mh oraika! kjthrihmhm pfr lì ajth vuhstrf mkvkjf Nkgf, Nkgf, y  pfr vuhstra kjthrihskùj aidaram lk hjthjmklkhjtf, acrazam lk ifrazùj y mhsdkoam lk dhjoua, a `kj mh quh yf puhma iajtar vuhstras adacajzas. Asì sha.

SHYFDXIKÙJ Jf lh phrlk hrlktk tkrë rë galá galás, s, jkjo jkjo÷j ÷j pdaih daihrr hj lhmk lhmkff mhd mhd iuad uad jf mhsh mhshar arìa ìa quh quh da luhrth vkjkhra a sfrprhjmhrlh.

 GAIXDA]FSKA Larìa, iausa mh juhstra adhorìa, rfoam pfr jfsftrfs.

MÌA MFIH (13/Lay) Da pdhoarka mh da jfinh IFJYKMHSAIKÙJ Iama jfinh nay, para aquhd quh na ddhjamf dacfrkfsalhjth su mìa, uja satks`aiikùj ckhj dhoìtkla, ad vhr ddhoar, ad `kj, da nfra mhd rhpfsf. Las, ajth ajthss mh hjtr hjtrho hoar arsh sh ad suhñ suhñf, f, hd irkst rkstkkajf ajf mhsh mhshaa sajt sajtk` k`ki kiar ar hsas hsas nfra nfrass mh da jfin jfinh, h, naikë aikëjm jmfd fdas as prhih rhihmh mhrr mh uj ujaa pdhoa dhoark rka, a, hj da iuad uad ma orai oraikkas a Mkfs Mkfs,,  pfr dfs `avfrhs quh na rhikckmf y sfdkikta su prfthiikùj tfmfpfmhrfsa. Mhspuës, lajthjkëjmfsh hj su prhshjika, hxalkja shrkalhjth su ifjikhjika y, iflf uj jhofikajth, quh, iama jfinh, jf mhga mh pfjhr sus iuhjtas hj frmhj, sh prhoujta sk, mhsmh hd pujtf mh vksta mh su sadvaikùj, nay përmkma f oajajika para ëd. Iuajmf na rhifjfikmf sus `adtas, sh nulkdda pfr hddas mhdajth mh Mkfs, pkmkëjmfdh phrmùj y prflhtkëjmfdh hvkt hvktar arda dass hj hd pfrv pfrvhj hjkr kr.. Da luhr luhrth th pfmr pfmrìa ìa sfrp sfrprh rhjm jmhr hrdh dh mura murajt jthh hsh hsh suhñ suhñf, f, mhd iuad hs da klaohj2 ëd hstá sflhtkmf a da vfdujtam mh Mkfs y mh

ajthlajf, aihpta da mhikskùj tflama pfr hd Yfchrajf Lahstrf, sfcrh juhstrfs mhstkjfs. Larìa talckëj, ifjfikù da jhihskmam mhd rhpfsf. Uhrf ¡ifj iuájta  phr`hiikùj df na sajtk`kiamf, f`rhikëjmfdf a su Irhamfr! Yus fgfs sh ihr ihrra raca cajj a da duz duz lath lathrk rkad ad,, phrf hrf su ifra ifrazzùj vkvìa kvìa uj ujkkmf ad Yhñfr hñfr,, puhs uhs Hdda Hdda iulpdkù su vfdujtam. Klk Klkthlf thlfss a ju juhs hstr traa Lamr Lamrhh y asì, asì, jk uj sfdf sfdf kjsta jstajt jthh mh ju juhs hstr traa vkma vkma,, a÷j a÷j mh aquhddfs quh ifjsaoralfs ad suhñf, shrá phrmkmf para da hthrjkmam. Nay, Nay, jf fcst fcstaj ajth th,, nflc nflcrh rhss cast castaj ajth th kjsh kjshjs jsat atfs fs quh quh jf ifjs ifjsao aora rajj a Mkfs Mkfs jk hd iflkhjzf jk hd `kj mh iama mìa. Hs a ëstfs, a qukhjhs sh mkrkohj das  padacras mh Yaj Chrjarmf7 —Iuajmf maks a uj pfcrh lhjmkof uj phmazf mh  paj, jf acajmfja vuhstra puhrta skj marfs das oraikas. [ Mkfs fs na adkl adklhj hjta tamf mf tfmf tfmf hd mìa, mìa, jf sfda sfdalh lhjt jthh a da jfi jfinh skjf skjf talc talckkëj a da laña lañaja ja  y ad lhmkfmìa y quhrëks aifstarfs skj nachr aoramhikmf a vuhstrf ckhjnhinfr. Puhst uhstrf rf irka irkamf mf fs mhsh mhshaa cuhj cuhjas as jfin jfinhs hs y dh aora aoramh mhië iëkks y iuajm uajmff sh trat trataa mh Mkfs, fs, quh puhmh jf sfda fdalhjth mhshar arfs fs skjf aifrmarfs uja cuhja jfi jfinh, jf dh naiëks uj sadumf jk uj skojf mh oratktum.  ¡Quë prfihmhr hxtrañf h kjifjihckcdh!

HGHLUDF Yaj Ad`fjsf mh Dkofrkf, nacìa thjkmf da `hdkikmam mh jaihr mh pamrhs irkstkajfs. Da pkamfsa fsa lamrh jf mhsiukmaca jama, para iudtkvar hj hd ifraz frazùùj mh sus sus nkgfs, hd ohrlhj mh da vkrtum. Iama lañaj ñaja y iama jfinh dfs rhujìa h kjspkraca a sus tkhrjfs ifraz frazffjhs hd alfr a Mkfs y uja tkhrja mhvfikùj a da Yajta Pkrohj. Yaj Ad`fjsf, tfmavìa jkñf, lfstraca oraj a`kikùj naika hsfs pkamfsfs hghrikikfs.

Fìa kjlùvkd, hd iursf mh kjstruiikùj rhdkokfsa quh maca su lamrh y duhof, iuajmf ddhoaca hd lflhjtf mh da pdhoarka mh da jfinh, su lfmhstka, su rhifoklkhjtf, su `hrvfr, hraj para tfmfs, uj lftkvf mh orajmh hmk`kiaikùj.

UDHOASKA MH YAJ [email protected]ËJ  ¡Fn Yajta Lamrh mh Mkfs, prfthohmjfs, ifjshrvamjfs cagf das adas mh vuhstra lkshrkifrmka! ]fma juhstra ifj`kajza hstá hj Pfs.  ¡Fn Pkrohj Kjlaiudama! jfsftrfs fs hstalfs ifjsaoramfs y jfs pfjhlfs cagf vuhstra prfthiikùj  para skhlprh. Asì sha.

SHYFDXIKÙJ Jf flktkrë galás, da fraikùj mh da jfinh.

 GAIXDA]FSKA Pkrohj pfmhrfsa, rfoam pfr jfsftrfs.

MÌA ]SHIH (19/Lay) Da autfrkmam mh Mkfs, hj dfs suphrkfrhs IFJYKMHSAIKÙJ ]hjhlfs suphrkfrhs quh sfj, para jfsftrfs, dfs rhprhshjtajths mh da autfrkmam mkvkja. —Fch —Fchmh mhiihm a dfs dfs pfmhr fmhrhs hs hsta hstacd cdhi hikm kmfs fs pfr pfr Mkfs Mkfs par araa ofch ofchrj rjar ar ad luj ujmf mf“, “, jfs mkih hd Apùstfd. Iuhsta a juhstra jaturadhza fchmhihr y sflhthrjfs y adoujas vhihs, shjt shjtkklfs lfs uj ujaa hsph hsphiikh mh rhc rhchdkù hdkùj, j, quh quh mhch mhchlf lfss apr aprhsur hsurar arjf jfss a iflc iflcat atkr kr,, iflf iflf ifjt ifjtrrar arka ka ad hsp hspìrktu rktu irkst rkstkkajf. ajf. Ap Apdk dkqu quël ëlfj fjfs fs a vhr a Mkfs Mkfs lk lksl slf, f, hj aquhddfs quh hstáj ifdfiamfs pfr hjikla mh jfsftrfs, ya sha hj hd frmhj hspkrktuad, iflf dfs lkjkstrfs mhd Yhñfr, hj hd frmhj ikvkd, iflf das

autfrkmamhs y laokstramfs f ckhj hj da `alkdka, iflf juhstrfs pamrhs f juhstrfs patrfjhs, sk sflfs shrvkmfrhs. Iuajmf da sulkskùj jfs rhsudth phjfsa, phjshlfs quh hs lhrktfrka a dfs fgfs mh Mkfs y quh shrá rhiflphjsama pfr Ëd. Jf phjs phjshl hlfs fs sust sustrrahr ahrjfs jfs a das das fcdk fcdkoa oaiikfjh kfjhss mh ju juhs hstr trff hsta hstamf mf22 jfsf jfsftr trfs fs thjhlfs, iama ujf, uj duoar mhstkjamf aquì acagf, y juhstra mhsoraika vkhjh khjh,, luina uinass vhihs hihs,, mh quh, quh, mhsi mhsifj fjth thjt jtfs fs mh ju juhs hstr traa suhr suhrth th quhr quhrhl hlfs fs shr  shr  df quh jf sflfs y arrfgar dhgfs, das phjas y pruhcas quh hd Yhñfr jfs hjvìa. Da Yajtì ajtìsk skla la Pkroh krohj, j, jfs jfs ma oraj orajmh mhss hghl hghlppdfs dfs mh fchm fchmkkhji hjika, ka, puhs, uhs, tfma tfma su vkma, Hdda sh luhstra nulkdmh y sulksa a sus suphrkfrhs, iulpdh  pujtuadlhjth das dhyhs mh Mkfs, y dfs lhjfrhs mhshfs mh Yaj Gfsë, para Hdda sfj ùrmhjhs. Urhou rhoujt jtël ëlfj fjfs fs ifjs ifjsta tajt jthl hlhj hjth th sk sflf sflfss vhr vhrmamh mamhra ralh lhjt jthh fchm fchmkh khjt jths hs y  rhsp rhspht htuf ufsf sfss ifj ifj ju juhs hstr trfs fs sup suphrk hrkfrhs frhs,, sk jf nhl nhlfs irktk rktkia iamf mf ado adouj ujaa vhz vhz su ifjmuita, `ksiadkzamf sus ùrmhjhs.

HGHLUDF Yajta Wkta, hstaca hlpdhama hj iasa mhd Yhñfr Uaoaja mk @atkjhddk. Hj lhmkf hmkf mh das das mk`k mk`kiu iudt dtam amhs hs quh quh addì addì hji hjifjtr fjtrù, ù, hd trac tracag agff y da frai fraikù kùj, j, hraj hraj sus mfs orajmhs auxkdkfs. ]hjìa ifjstajthlhjth ajth dfs fgfs, hd phjsalkhjtf mh da Yajtìskla Pkrohj, vkvkhjmf hj Jazarht y dh phmìa dh ifjihmkhra das vkrtumhs quh da nacìaj nhinf taj aoramacdh a dfs fgfs mhd Yhñfr. Yh hs`frzaca hj klktar tar da vkokdajth jth iadla, quh Larìa pfjìa jìa hj das dacfrhs mflëstki tkias, as, quh jf da naiìaj phrmhr galás alás,, da prhshjik jika mh Mkfs. fs. Iflf da Yajta Pkrohj `uh sulksa a Gfsë, Wkta sh hs`frzaca hj shr sulksa, jf sùdf a sus patrfjhs, skjf a dfs ÷dtklfs shrvkmfrhs mh da iasa, vkhjmf skhlprh ad  Lahstrf suprhlf, hj aquhddfs a qukhjhs fchmhiìa. Juhst uhstra ra gfvh gfvhjj skr skrvkhj vkhjta ta,, shv shvhra hra sùdf sùdf par araa ifjsk fjskof of lk lksl sla, a, hsta hstacca ddhj ddhjaa mh mudzura para dfs mhlás y ujf mh sus ckùora`fs rhiuhrma (orajmh h

kjfihjth jth hdfokf) quh hdda pasù iuarhjta y fin finf añfs ñfs mh cuhjfs shrvkikfs, fs, skj quhrhdda hj da `alkdka mh Uaoaja mk @atkjhddk.

UDHOASKA MH YAJ A]AJAYKF Shkja mh dfs Ájohdhs y mh dfs nflcrhs, rhikckm juhstrfs nflhjaghs, hsiuinam juhstras s÷pdkias, fcthjhmjfs das oraikas mh Mkfs y sfcrh tfmf, da mh alardf hj hd tkhlpf t khlpf y hj da hthrjkmam. Asì sha.

SHYFDXIKÙJ Phrë a Mkfs hj lks suphrkfrhs.

 GAIXDA]FSKA Pkrohj mkoja mh vhjhraikùj, rfoam pfr jfsftrfs.

MÌA IA]FSIH (1=/Lay) Mhd alfr ad prùgklf IFJYKMHSAIKÙJ Hd Mkvk Mkvkjf jf Lahs Lahstr trf, f, jfs jfs mkih mkih,, hj hd Hvaj Hvajoh ohdk dkf, f, quh quh hd pr prkl klhr hr lajm lajmal alkh khjt jtff hs alar a Mkfs sfcrh tfmas das ifsas y quh hd shoujmf, hj tfmf shlhgajth ad   prklhrf, hs alar ad prùgklf iflf a jfsftrfs lkslfs, pfr hd alfr mh Ëd. Larìa, ju juhhstra Lamrh, jf mhgù jujia mh prait aitkiar ar,, ifj oraj phr`hiikùj, hsta hsta chdd chddaa vkrtu krtumm mh da iar arkm kmam am.. Hdda dda alac alacaa ad prùgk rùgklf lf puhst uhstff quh quh alac alacaa a Mkfs2 vhìa hd prùgklf hj Ëd y lás tarmh, ddhvù hsth alfr a da sucdklkmam,  puhstf quh, ad pkh mh da Iruz, aihptù da luhrth mh su mkvkjf Nkgf, pfr da sadvaikùj mhd oëjhrf nulajf. Jf casta rhifjfihr, mh uj lfmf ohjhrad, quh mhchlfs alar a juhstrfs nhr nhrlajf lajfs2 s2 hs jhi jhihsar hsarkf kf,, hj da pr prái áitk tkiia, prfca rfcard rdhs hs hsh hsh alfr alfr y hstf hstf jfs jfs shr shrá lás `áikd, iuajtf lás jfs mhgalfs oukar pfr da `h, pfrquh mh hsth lfmf, vkhjmf, iflf vhìa da Yajta Pkrohj, a Mkfs hj juhstrfs nhrlajfs, dfs alarhlfs a phsar mh tfmfs sus mh`hitfs y pfmrhlfs trkuj`ar mh das

ajtk ajtkpa patì tìas as y avhr avhrsk skfj fjhs hs jatu jatura radh dhss quh quh tajt tajtas as vhih vhihss phrg phrgum umki kiaj aj da paz paz hj das das  `alkdkas. Yaj Guaj, aj, ddhoamf a uja hmam luy avajzama ama, sh naiìa ddhvar a da asa asalcdha mh dfs `khdhs y dhs rhphtìa skj ihsar7 —lks phquhñfs nkgfs, alafs dfs ujfs a dfs ftrfs“, rhsul sulkhjmf asì, hsta sucd ucdklh mfitrk trkja mh da iarkmam, mh da iuad   `uh hd apùstfd tfma da vkma. Dfs Dfs pr prkl klhr hrfs fs irks irkstk tkaj ajfs fs nacì nacìaj aj iflp iflprh rhjm jmkm kmff ckhj ckhj hstf hstf77 hsta hstaca cajj taj taj uj ujkm kmfs fs dfs dfs uj ujfs fs a dfs dfs ftrf ftrfs, s, quh quh dfs dfs paoaj aoajfs fs sh amlk amlkrracaj acaj mh sus sus vkrtum rtumhs hs y mhiì mhiìaj aj77 —¡Phm iùlf sh alaj!“ Yus ckhjhs hraj iflujhs y pfjìaj hj práitkia hsth lajmalkhjtf mhd Yadvamfr7 —Alam a vuhstrf prùgklf iflf a vfsftrfs lkslfs“.

HGHLUDF Hj uj kjvkhrjf taj rkourfsf quh luina ohjth lfrìa mh `rìf, Yaj Lartìj hjifjtrù hj uja mh das puhrtas mh da ikumam mh Alkhjs, a uj pfcrh nara narappkhjt khjtf. f. Lfv Lfvkmf kmf a iflp iflpas askkùj, ùj, vkhjmf hjmf quh quh jamk jamkhh nacì nacìaa rhp rhpar aram amff hj su lkshrka, phjsù quh Mkfs sh df nacìa rhshrvamf partkiudarlhjth para adkv adkvka kard rdf. f. Las Las ¶quë ¶quë pfmr pfmrìa ìa naih naihrr nack nackhj hjmf mf mkst mkstrk rkcu cukm kmff ya tfmf tfmf su mkjh mkjhrf rf hj fcras mh hsta jaturadhza y jf thjkhjmf lás quh uja iapa ifj da iuad sh naddaca iuckhrtf6 Ifrtù hj mfs parths da iapa ifj su hspama y rhshrvájm ájmfsh da lás phquhña mkf da ftra ad pfcrh, para rhvhstkrsh. Da jfinh skoukhjth, iuajmf Yaj Lartìj mfrlìa, sh dh aparhikù Ghs÷s, iuckhrtf ifj hsta parth mh da iapa y fyù hstas padacras7 —Aujquh Lartìj jf sha a÷j lás quh iathi÷lhjf, lh na mamf, skj hlcarof, hsth vhstkmf“. Shif Shifrm rmaj ajmf mf asì, asì, quh quh hs Ëd lk lksl slf, f, a qukh qukhjj jfsf jfsftr trfs fs vhst vhstkl klfs fs f adkl adklhj hjta talf lfss hj da phrsfja mhd pfcrh.

UDHOASKA MH YAJ CXHJAPHJ]XSA Uuhma ¡fn Larìa! armhr skhlprh lk ifrazùj y ifjsulkrsh lk adla pfr Pfs.

 Ghs÷s, lk Yadvamfr y Larìa, lk tkhrja Lamrh, aifrmamlh, pfr vuhstrfs vuhstrfs lërktfs, alarfs tajtf iflf sfks mkojfs. Asì sha.

SHYFDXIKÙJ  Askstkrë a dfs pfcrhs tajtf iflf puhma y vhrë a juhstrf Yhñfr su`rkhjmf, hj hddfs.

 GAIXDA]FSKA Fn Larìa, skj phiamf ifjihckma, rfoam pfr jfsftrfs quh rhiurrklfs a Pfs.

MÌA QXKJIH (18/Lay) Mh da ayuma quh mhchlfs ad prùgklf IFJYKMHSAIKÙJ Da Yajtìskla Pkrohj sh jfs aparhih iflf uj amlkracdh tkpf mh cfjmam y  iarkmam7 Hdda hs da sadvaikùj mh dfs mhsoraikamfs, sadum mh dfs hj`hrlfs, rh`u rh`uok okff mh dfs dfs phia phiamf mfrh rhs2 s2 jfsf jfsftr trfs fs lhzi lhzida dalf lfss su jflc jflcrh rh a tfmf tfmfss ju juhs hstr trfs fs mfdfrhs2 iuajmf su`rklfs, valfs a Hdda y iuajmf sflfs mhsoraikamfs, cusialfs uj askdf hj su lathrjad prfth fthiikùj, ùj, puhstf quh hs iflpask askva y  jfs ala.  ¡Yk pumkëralfs klktarda hj das rhdaikfjhs ifj juhstrf prùgklf! Hd oëjhrf nulajf hs uja oraj `alkdka mh da iuad Mkfs hs hd Uamrh y casta quh jfs aparthlfs mh hsh pujtf mhd alfr ad prùgklf skj prhoujtarjfs mh quë  lfmf mhchlfs prfcárshdf. Hd Mkvkjf Lahstrf sh na hjiaroamf mh kjmkiarjfs hd iaráithr hsphikad7 —Pfsftrfs df alarëks ’mkih- iflf a vfsftrfs lkslfs“. Hs mhikr, quh mhchlfs alardh y prfiurardh, hj iuaj uajtf pfmalfs alfs,, hd ckhj quh mhshalfs  para juhstra prfpka phrsfja. [ skj hlcarof ¡ay! hd hofìslf rhkja sfcrh da tkhrra y df hjifjtralfs a÷j hj dfs irkstkajfs. Yh cusi cusiaa hd kjth kjthrë rëss prfp rfpkf, kf, tfmf tfmf sh rh` rh`khrh khrh a uj ujff lk lksl slf, f, skj skj kjqu kjqukkhtar htarsh sh pfr  dfs ftrfs. Yflfs kjshjskcdhs a das phjas mh dfs mhlás, skjf jf jfs tfiaj  phrsfjadlhjth.

Mkfs na quhrkmf da mhskouadmam hj das ifjmkikfjhs nulajas. Nay hjtrh jfsft sftrfs rkifs y pfcrhs, tfmfs nkgfs mh Mkfs y nhrlajfs jfs hj Juhstrf Yhñfr. Dfs Dfs quh quh pfshh fshhjj ckhj ckhjhs hs thrr thrrhj hjad adhs hs,, mhch mhchjj ayum ayumar ar a aquh aquhdd ddfs fs quh quh hstá hstájj hj da lkshrka. Da dklfsja hs uj oraj mhchr, quh fdvkmalfs mhlaskamf  `áikdlhjth. Hd hghrikikf mh da iarkmam, am, hs skhlprh `áik áikd a dfs vhrmamhrfs irkstkajfs. —Yk thjëks luinf, mam luinf2 sk thjëks pfif, mam pfif, pfrquh hs hd ifrazùj qukhj ma prhikf a das ifsas“, añamh Yaj Alcrfskf. Hd Yhñfr, rhi rhiflph flphjs jsaj ajmf mf hsta hsta chdda hdda vkrtu krtumm mh da iark iarkma mam, m, lk lkra rará rá lhjf lhjfss hd vadfr adfr mhd  mhd  mfj, quh da purhza mh da kjthjikùj. Quh hj tfma tfmass das das ifsa ifsas, s, hsta hsta padac adacrra mh da Hsi Hsirktu rktura ra77 —Naz —Naz ad prùgk rùgklf lf df quh quh mhshas quh th sha nhinf“ sha da rhoda mh juhstra ifjmuita, para ifj juhstrfs shlhgajths. HGHLUDF Iuajmf Iuaj mf Yaj Yaj Duk Duks acaj acajmf mfjù jù da Uadhs adhstk tkja ja par araa vfdv fdvhr a @r @raj ajiika, ka, sh hlca hlcari riùù hj uj ujaa javh avh quh infiù ifjtra tra ujas jas rfias, ifj taj tajta vkfdhjika, quh phrmkù trhs tfhsas mh da qukdda. Yh kjstù ad Lfjaria a mhsihjmhr, para trascfrmar. Yaj Duks, rhnusù usù mkikhjmf7 —Hstfs tfs quh sh naddaj aquì alaj taj tajtf sus vkmas, iflf yf alf da lìa2 sk yf mhsihjmkhra, hddfs mhsihjmhrìaj talckëj y jf hjif hjifjt jtra rajmf jmf uj cuqu cuquhh para para rhik rhikck ckrd rdfs, fs, quhm quhmar arìa ìajj hxpu hxpuhs hstfs tfs a lk lkdd phdk phdkor orfs. fs. Lh oustarìa lás, pfjhr hj lajfs mh Mkfs lk vkma, da mh da rhkja y mh lks nkgfs, quh iausar taj oraj mañf a taj vadhrfsas phrsfjas.

UDHOASKA MH YAJ OHSLÁJ  ¡Fn Larìa! thjhm pkhmam mh lì. Pfs, da Lamrh mh lk Mkfs, quh thjëks tajtf alfr para dfs nulajfs, ifjihmhmlh tfmf hstf quh th pkmf. Pfs, quh sfks juhstra mh`hjsa y juhstra adhorìa, naihmlh mkof mh ofzar hj vuhstra  prhshjika, mh hsa `hdkikmam quh ofzáks hj hd ikhdf. Asì sha.

SHYFDXIKÙJ

Jf narë a lk prùgklf, aquhddf quh jf mhsharìa, lh nkikhshj a lì lkslf.

 GAIXDA]FSKA Larìa, Auxkdkf mh dfs irkstkajfs, rfoam pfr jfsftrfs.

MÌA MKHIKYËKY (10/Lay) Shdaikfjhs ifj hd prùgklf IFJYKMHSAIKÙJ Larìa vkvkù ddhja mh chjhvfdhjika para tfmfs. Yus fìmfs, mkih ujf mh sus nkstfrkamfrhs, hstacaj skj ihsar ackhrtfs para fìr hd ckhj, phrf su cfia ihrrama, sadvf para adacar a Mkfs f para utkdkmam mhd prùgklf.  ¶Jf hs hsta ifjskmhraikùj, uja ifjmhjaikùj jftacdh mh juhstra ifjmuita, iuajmf rhvhdalfs skj jhihskmam das `adt adtas f mh`hitfs mhd prùgklf, f quh df aiusalfs mh adof quh jf na iflhtkmf6 Yk uj adla rhita y vhrmamhra, rhtrfihmh, hspajt ajtama, ajth jth da iaduljka, jf hs asì, asì, mhso mhsora raik ikam amal alhj hjth th,, mh da ladh ladhmk mkih ihji jika ka.. Jf jfs jfs mflk mflkja jalf lfss talp talpfi fif, f, jfsf jfsftr trfs fs lk lksl slfs fs,, quh quh jfs jfs mhga mhgalf lfss ar arra rast strrar luy luy `ái `áikdlh kdlhjt jthh a nacda acdarr ifj dkohrhza mhd prùgklf. Yk nhlf nhlfss skmf skmf ifjt ifjtra rark rkam amfs fs hj ju juhs hstr trfs fs kjth kjthjt jtfs fs f nhrk nhrkmf mfss hj ju juhs hstr trff alfr  alfr   prfpkf, pfr adoukhj, jf jfs vhjouhlfs taj prfjtf, ifj padacras pkiajths. Jf dh rfcarìalfs uja lfjhma y skj hsir÷pudfs, tracagalfs hj rfcardh aquhddf quh hstkla lás quh da pdata f hd frf7 da hstklaikùj mh sus shlhgajths.

HGHLUDF Hj hd `fjmf mhd mhskhrtf mh ]hcakma, uj gfvhj ajaif aifrhta iayù hj`hrlf. A  phsar mh sus su`rklkhjtfs, uja mudih shrhjkmam crkddaca hj su shlcdajth. -Nhrlajf, parhihs ckhj `hdkz, dh mkgf hd suphrkfr.

-Df sfy, hj h`hitf, mkgf hd hj`hrlf. -¶Lh phrlkths uja rh`dhxkùj6 -¡Fn! ¡Uamrh lìf, nacdam! -Luinas vhihs, hj da luhrth, hd mhlfjkf sh hsifjmh cagf da iara mh uj ájohd mh duz y iucrh mh `dfrhs hd pasagh a da hthrjkmam2 mklh iuád hs da razùj mh hsa iadla phr`hita, mh hsa adhorìa quh crkdda hj tus fgfs, mh hsa  `hdkikmam kjhxpdkiacdh quh th arrhcata. Jfsftrfs hstalfs ajoustkamfs y thlcdalfs. -Uamrh lìf, yf hra luy gfvhj, iuajmf dhì hj hd Hvajohdkf hstas padacras saoramas7 —Jf guzouëks y jf shr shrëks guzoamf amfs“. Das nh lhmktamf amf2 jujia jia nh  guzoamf, nh aquì, pfr quë yf hsphrf hj da lkshrkifrmka mh lk Mkfs. Hxpkrù prfjujikajmf hstas padacras. Yaj Aoust ustìj, klktamfr mh das vkrtumh umhs mh su mkoja lamrh quh jf su` su`rìa quh sh ataiara ad prùgklf hj su prhshjika, nacìa nhinf hsirkckr hj oruhsas dhtras hj da sada mfjmh tflaca sus adklhjtfs, hsta shjthjika7 —Yk adoujf  ousta nacdar lad mh aushjths, quh shpa quh hsta lhsa dh hstá prfnkckma“. Xj mìa, ujf mh sus sus alk alkofs iflh flhjz jzùù a nacdar mh dfs mh`hitfs mhd prùgklf2 ëd  df rhpr rhprhj hjmk mkùù hj shou shoukkma mkik mkikhj hjmf mf77 —Cfrr Cfrram am hsas hsas kjsir jsirkkpikùj ikùj f dhva dhvajt jtaf afss mh da lhsa“.

UDHOASKA MH YAJ AOXY]ÌJ  ¡Fn Larìa! jf rhnusëks vuhstrf sfifrrf a dfs mhsoraikamfs2 dhvajtam hd ifragh mh dfs mëckdhs y ifjsfdam a aquhddfs quh hstáj a`dkokmfs2 rfoam pfr jfsftrfs, a `kj mh quh tfmfs dfs quh naj rhiurrkmf a Pfs hj sus jhihskmamhs, skhjtaj dfs h`hitfs mh vuhstra prfthiikùj tfmfpfmhrfsa. Asì sha.

SHYFDXIKÙJ

Yhrë a`acdh hj lks rhdaikfjhs ifj hd prùgklf y jf nacdarë lad mh jamkh.

 GAIXDA]FSKA Larìa, Sh`uokf mh dfs phiamfrhs, rfoam pfr jfsftrfs.

MÌA MKHIKYKH]H (1?/Lay) Mh da aihptaikùj mh da vfdujtam mh Mkfs IFJYKMHSAIKÙJ Hd nflcrh, aquì acagf, rara vhz hstá satks`hinf mh da pfskikùj sfikad quh fiupa. Yk hs pfcrh, mhsha shr rkif2 sk tkh tkhjh rkquhzas, as, mhsha pfsh fshhr lás a÷j. Uasa su hxksthjika hj vajfs mhshfs2 fdvkma quh jf na skmf irhamf para fcthjhr thsfrfs pasaghrfs y ofzar mh hddfs, skjf para lhrhihr, pfr sus tracagfs, pfr sus duinas y vkitfrkas sfc sfcrh sì lkslf, das rkquhzas hthrjas, quh jf thlhráj jk da nhrrulcrh jk a dfs ousajfs. Ifjs Ifjskm kmhr hrhl hlfs fs a Lar arìa ìa,, ju juhs hstr traa Lamrh amrh mhd mhd Ikhd Ikhdf. f. Nkga kga mh Shyh Shyhss y ddal ddalam amaa a shr uj mìa Shkja mh dfs Ájohdhs y mh dfs nflcrhs, jf cusia das satks`aiikfjhs jk dfs ofihs. Hdda hs pfcrh, sk vkma sh pasa hj hd tracagf y hj da prkvaikùj y galás sh quhga mh da parth quh dh na ifrrhspfjmkmf. Yu adla hs mhlaskamf amf orajmh jmh, su ifraz frazùj ùj mhla mhlask skam amff jfcd jfcdh, h, para para mhsh mhshar ar ckhj ckhjhs hs quh quh jf sfj sfj lás lás quh quh pfdv pfdvff  y ihjkza. Hdhva sus lkramas lás adtf y jf tkhjh hj sus dackfs lás quh  padacras mh aoramhiklkhjtf pfr dfs mfjhs hspkrktuadhs quh na rhikckmf mh Mkfs. Klktëlfsda y shpalfs ifjskmhrarjfs `hdkihs hj hd duoar mfjmh da Mkvkja Urfvkmhjika jfs na ifdfiamf.

HGHLUDF Yaj Yaj @ra raji jikksif sif mh Yadh Yadhs, s, mhc mhckhjm khjmff ifjsf fjsfda darr uj oraj oraj mfdf mfdfr, r, mhiì mhiìa7 a7 —Jf —Jf cast castaa sfda sfdal lhjth hjth aihp aihpta tarr quh quh Mkfs Mkfs jfs jfs ofdp ofdphh hh,, skjf skjf ifjs ifjshj hjtk tkrr quh quh sha sha hj hd pujt pujtff quh dh pdazia. Hj përmkmas thlpfradhs, quh Mkfs tfquh f nkhra mfjmh qukhra y sfcrh tad iuhrma mh juhstrf da÷m quh hdkga, galás jf prfmuikrá

skjf uja cuhja arlfjìa. Yhñfr Ghs÷s, skj rhshrva, skj tajtf, skj phrf, skj hxihpikùj, skj dklktaikùj quh vuhstra vfdujtam sh naoa sfcrh pamrh, lamrh, nkgf, hj tfmf fmf y pfr tfmf duoar. Jf mkof quh jf sha jhihsarkf mhshar   y rfoar pfr juhstra ifjshrvaikùj, phrf jf mhch mhikrsh a Mkfs7 Mhgam hstf  y tflam aquhddf“.

FSAIKÙJ MHD CKHJAPHJ]XSAMF DXKY MH OSAJAMA  ¡Fn Shkja mh lkshrkifrmka, lk mudzura y lk vkma! Hdhvf lks idalfrhs a Pfs, yf, pfcrh mhsthrramf hj hsth vaddh mh dáorklas. Yfifrrhmlh hj lks travhsìas, mh`hjmhmlh hj dfs phdkorfs, ifjmuikmlh a da  prhshjika mh Ghsuirkstf, quh vkvh y rhkja pfr dfs skodfs mh dfs skodfs. Asì sha.

SHYFDXIKÙJ Phrë da vfdujtam mh Mkfs, hj dfs mkvhrsfs suihsfs mh da vkma y aihptarë skj lurlurar, hd sktkf mfjmh lh na ifdfiamf.

 GAIXDA]FSKA Larìa, ifjsuhdf mh dfs a`dkokmfs, rfoam pfr jfsftrfs.

MKA MKHIKFINF (1>/Lay) Da Urfvkmhjika jf jfs acajmfja galás IFJYKMHSAIKÙJ Jf casta aihptar hd duoar sfikad, hj hd iuad oustù hd Yhñfr ifdfiarjfs2 hs jhih jhihsa sark rkff talc talckë këjj hvk hvktar tar acaj acajmf mfja jarj rjfs fs ad mhsi mhsifr fraz azfj fjal alkkhjtf hjtf,, iuaj iuajmf mf jfs ddhoa hd su`rklkhjtf y da pruhca. Mkfs hs juhstrf Irhamfr y Uamrh2 jf sfdalhjth jfs na saiamf Ëd mh da jama, skjf quh vhda pfr jfsftrfs, murajth dfs mìas mh juhstrf mhstkhrrf, aquì acagf. ¶Ufr quë, puhs, mhgarjfs ddhvar a da turcaikùj h kjqukhtum6

 ¶Jf nhlfs thjkmf pruhcas mh da cfjmam mhd Yhñfr y pfmhlfs mumar mh su alfr6 Jfsf Jfsftr trfs fs jf ifjf ifjfih ihlf lfss hd pfrv pfrvhj hjkr kr y ¶quk ¶qukëj ëj sach sach sk das das ifsa ifsass quh quh mhsh mhshal alfs fs ifj armfr, jf shrìaj uja vhrmamhra mhsoraika6 Mhghlfs, puhs, naihr ad  cuhj Mkfs, y acajmfjëlfjfs iflpdhtalhjth hj sus lajfs. Phalfs iuád na skmf hd prfihmhr mh da Yajtìskla Pkrohj hj dfs lflhjtfs mh pruhca, pfr dfs iuadhs quksf hd Yhñfr naihrda pasar. Hdda vh a su Nkgf ckhj alamf, alhjazamf pfr hd rhy Nhrfmhs y ddhja mh ifj`kajza hj da cfjm cfjmam am mkv mkvkja, ja, tfla tfla ifj iadl iadlaa hd ialk ialkjf jf a Hok Hokptf. tf. Df pkhrm khrmhh hj hd thlp thlpdf df,,  phrf skj mhsifrazfjarsh ruhoa ad Yhñfr quh sh df mhvuhdva. Asì mhchlfs  prfihmhr jfsftrfs, rhiurrkhjmf a Mkfs pfr da fraikùj y jf mhgájmfjfs ddhvar galás a da mhshsphraikùj. —Ufjhm vuhstra ifj`kajza hj hd Yhñfr, mkih Yaj Aoustìj, y acajmfjafs hjthralhjth a da Urfvkmhjika, hdda jf ihsa mh prfthohrfs“.

HGHLUDF Yaj Yaj Pkihj kihjth th mh Ua÷d a÷d lfst lfstrraca, aca, hj da mudz mudzur uraa mh sus sus pada padacr cras as y da shv shvhrk hrkmam  mam  mh su rfstrf, quh sh naddaca prhparamf skhlprh para dfs mkvhrsfs aiikmhjths mh da vkma. Jf fdvkmaca su oraj láxkla7 —Jama suihmh hj hd  lujmf, lás quh pfr frmhj mh da mkvkja Urfvkmhjika“. Yh nacìa arrfgamf hj sus crazfs y acajmfjamf hjthralhjth. Xj fck fckspf, spf, amlk amlkrrájmf ájmfsh sh mh quh quh jama jama hra hra su` su`kikh kikhjt jthh para para tur turcard cardff ju juji jia, a, mhiìa7 —Hd shñfr Pkihjth hs skhlprh hd shñfr Pkihjth“. Hd sajt sajtf, f, sack sackhj hjmf mf quh sh quhr quhrììa susi susikktar tar prfih rfihsf sfss par araa apfm apfmhr hrar arsh sh mh dfs dfs ckhj ckhjhs hs mh luin luinas as mh sus sus iasas asas,, thjì thjìaa da ifst ifstul ulcr crhh mh rhsp rhspfj fjmh mhrr a dfs dfs quh quh dh nacdacaj mh dfs lhmkfs hlpdhamfs para ifjshoukr mhspfgardh7 —Jf lh fiurrkrá skjf df quh pdazia ad Yhñfr. Ëd, hs hd alf mh tfmfs lks ckhjhs, quh Ëd mkspfjoa mh hddfs iflf ousth“.

FSAIKÙJ MH YAJ UHMSF MALKÁJ  ¡Fn Yajta Pkrohj, Lamrh acjhoama! Mkfs

]fmfpfmhrfsf, fs na nhinf da mhpfsktarka mh su pfmhr y mh sus oraikas2 mhrralam sfcrh jfsftrfs da acujmajika2 tfmf hs pfskcdh, puhstf quh kjthrihmëks pfr jfsftrfs. Lás sfks  pfmhrfsa, lás sfks lkshrkifrmkfsa. Asì sha.

SHYFDXIKÙJ Lh acajmfjarë a da vfdujtam mh Mkfs y rhpfsarë, hj Ëd, mhd iukmamf mh lk  pfrvhjkr.

 GAIXDA]FSKA Larìa, Pkrohj idhlhjth, rfoam pfr jfsftrfs.

MÌA MKHIKJXHPH (1;/Lay) Mhd phiamf IFJYKMHSAIKÙJ Lar arìa ìa `uh pur uraa h kjlai jlaiud udam amaa mhsm mhsmhh su Ifji Ifjihp hpik ikùj ùj y hd cdaj cdajif if vhst vhstkkmf mh su kjfihjika, jf `uh galás lajinama pfr da lás phquhña `adta.  ¡Ay! jf puhmh mhikrsh df lkslf mh jfsftrfs y skj hlcarof, sachlfs quh hd   phiamf hs hd lás orajmh mh dfs ladhs, quh hd nflcrh mhch thlhr, puhstf quh df shpara mh Mkfs y ma luhrth a su adla. F`hjmhlfs a Mkfs, fs, vkfdalfs su dhy y jf phjsal salfs hj hd lad taj orajmh jmh quh jfs naihlfs a jfsftrfs lkslfs. Ykj hlcarof, da `h jfs hjshña quh kjlhmkatalhjth mhspuës mh juhstra luhr luhrth th,, shrh shrhlf lfss guzo guzoam amfs fs pfr pfr Mkfs Mkfs.. Ju Juhs hstr traa ifjm ifjmui uita ta shrá shrá puhs puhsta ta hj vkst vkstaa mh da dhy mkvkja, sho÷j das fcdkoaikfjhs klpuhstas a juhstrf hstamf. Juhstras padacras, juhstras aiikfjhs, shráj phsamas rkourfsalhjth y  juhs ju hstr traa `hdk `hdkik ikma mamm f mhso mhsora raik ikaa mhph mhphjm jmhr hrá, á, para para da hthr hthrjk jkma mam, m, mh da shjt shjthj hjik ikaa quh shrá prfjujikama. Jkjouja pfthjika ihdhsth f nulaja pfmrá ialckarda. Hsth phjsalkhjtf naih thlcdar, quh jf sha puhs hstër tërkd par araa jfsftrfs2 hs tkhlpf a÷j mh vfdvhr a juhstrf guhz `avfracdh2 nuyalfs,

mhthsthlfs hd phiamf y, iflf dfs sajtfs, prh`kralfs tfmfs dfs ladhs,  pfrquh hd su`rklkhjtf pasa, phrf df quh skouh a da kjkqukmam, phrlajhih hthrjalhjth. Cdajia mh Iastkdda, quh alaca tkhrjalhjth a su nkgf, dh mhiìa a lhjumf7 —Nkgf, lh a`dkokrìa lhjfs vhrfs lfrkr quh vhrfs iahr hj uj sfdf phiamf lfrt lfrtad ad“2 “2 naik naikëj ëjmf mfdh dh asì, asì, iflp iflprh rhjm jmhr hr quh quh da vkma vkma mhd mhd adla adla hs kj`k kj`kjk jkta talh lhjt jthh suphrkfr a da mhd iuhrpf.

HGHLUDF Hd hlphramfr mh Ifjstajtkjfpda, nhrëtkif, nackhjmf skmf krrktamf vkfdh kfdhjt jtal alhj hjth th pfr Yaj Guaj Guaj Ir Irks ksùs ùstf tflf lf,, uj mìa mìa quh ësth ësth dh rhp rhprfi rfinaca naca sus sus  `adtas, mkgf a sus ifrthsajfs7 —Qukskhra vhjoarlh mh hsth fckspf“. Iuatrf f ikjif mkhrfj su parhihr. Hd prklhrf mkgf7 —Hjvk jvkamd amdh taj dhgfs, hj mhst mhstkh khrr rrf, f, quh df vhák háks gal galás“ ás“. Hd shou shoujm jmf7 f7 —Ifj —Ifj``ksia ksiamd mdhh tfmf tfmfss sus sus ckhj ckhjhs hs““. Hd thrihrf7 —Arrfgamdh a uj ujaa prkskùj, ùj, iar arooamf mh nkhrrfs“. Hd iuartf7 —¶Jf sfks sfks hd alf6 alf6 Nai Naihmdh hmdh phr phrhihr hihr y dkc dkcra rafs fs mh ëd, ëd, pfr da luhr luhrth th““. Xj quk qukjtf, jtf, lás lás kjthdkohjth7 —Pfsftrfs tfmfs, fs hqukvfiáks2 ëstfs jf sfj lhmkfs mh iastkoardf2 sk dh mhsthrraraks, hd lujmf hjthrf shrìa su patrka2 sk dh quktar taraks dfs ckhjhs, dh qukt uktar arììaks a dfs pfcrhs y jf a ëd2 sk dh arrfgaraks a uj iadacfzf, chsarìa sus nkhrrfs y sh hstklarìa `hdkz2 sk dh ifjmhjaraks a luhrth, dh acrkrìaks hd ikhdf. Urìjikph, ¶quhrëks vhjoarfs6 `frzamdh a iflhthr uj phiamf. Df ifjfzif, hsth nflcrh jf thlh lás quh ad phiamf hj hsth lujmf.“  ¡Uumkhra mhikrsh skhlprh mh jfsftrfs, quh jf thlhlfs lás quh ad phiamf!

UDHOASKA MH YAJ [email protected] MH DKOFSKF  ¡Fn Pkrohj a`dkokma! ¡Fn adla orajmh hj vkrtum iflf hj mfdfr! ¡Fn Lamrh lìa! ¡]hjhm pkhmam mh lì, quh jf nh alamf a Mkfs y quh dh nh f`hjmkmf tajtf! t ajtf!  ¡Fn Larìa, Pfs ifjsfdáks a tfmf hd lujmf, quhrhm talckëj puhs, shr lk ifjsuhdf! Asì sha.

SHYFDXIKÙJ

Phdarë athjtalhjth sfcrh lì lkslf, a `kj mh hvktar hd f`hjmhr a Mkfs.

 GAIXDA]FSKA Larìa, Lamrh skj lajina, rfoam pfr jfsftrfs.

MÌA PHKJ]H (35/Lay) Mh da ifj`hskùj IFJYKMHSAIKÙJ Iuajmf sh na thjkmf da mhsoraika mh f`hjmhr a Mkfs, jf sh hstá acsfdutal talhjth, ifjmhjam jamf skj rhlhmkf. Lkhjtras tras thj thjoalfs uj sfpdf mh vkma vkma,, jfs jfs hs pfsk pfskcd cdhh fcth fcthjh jhrr hd phrm phrmùj ùj pfr pfr da ifj` ifj`hs hskù kùjj nulk nulkdm dmhh mh ju juhs hstr tras as  `adtas, uj arrhphjtklkhjtf skjihrf mh nachrdas iflhtkmf y da `krlh rhsfduikùj mh jf rhiahr hj hddas2 pfrquh sk nay, hj hd ulcrad mh da ftra vkma, kma, hd thl thlkcdh kcdh trk trkcuja cujadd mfjm mfjmhh shmh shmh da gust gustki kika ka lk lksl sla, a, thjh thjhlf lfss ftr ftrf, aquì  aquì  acagf, prhskmkmf pfr da lkshrkifrmka y Larìa, rh`uokf mh dfs phiamfrhs,  parhih ifjmuikr Hdda lksla a sus nkgfs iudpacdhs a dfs pkhs mhd saihrmfth, quh na rhikckmf mhd Mkvkjf Lahstrf hd pfmhr mh acsfdvhrjfs. Da ifj`hskùj hs, hj h`hitf, uj vhrmamhrf gukikf. Jfs aiusalfs jfsftrfs lksl lk slfs fs ad Lkjks kjkstr trff mhd mhd Yhñf Yhñfr. r. Yk ju juhs hstr tras as mksp mkspfs fski kikf kfjh jhss sfj sfj su`k su`kiikhjt khjths hs,, mh  parth mh Mkfs, ëd jfs acsuhdvh y pfr dfs lërktfs mh da prhikfsa sajorh mhd  Yadvamfr, juhstra adla hjiuhjtra da purhza quh nacìa phrmkmf.  ¶Ufr quë, puhs, tfmfs dfs nflcrhs jf iflprhjmhj jama da kjlhjsa oraika quh sh jfs na aifrmamf pfr hd sairalhjtf mh da phjkthjika6 ¶Mh mùjmh  puhmh vhjkr da rhpudskùj y hd lkhmf quh tajtfs phiamfrhs hxphrklhjtaj, iuajmf dhs shrìa taj vhjtagfsf fsf aprfxklarsh ad ifj`hskfja fjarkf, skjf mh dfs hs`uhrzfs mhd mhlfjkf, mh hsh hjhlkof mh tfm tfmf ckhj, quh qukhrh klphmkr a hsas adlas iudpacdhs hsia siapárshdh6 [ skj hlcarof ¡quë paz, quë iadla, sh hxtkhjmhj hj hddas mhspuës mh uja cuhja ifj`hskùj!

HGHLUDF Hsi Hsiuinh uinhlf lfss a uj f`k f`kikad ikad mhd mhd hgër hgërik iktf tf mh Duks Duks ^P, qukh qukhj, j, tfi tfiamf amf pfr da orai oraikka, fyhj fyhjmf mf ad iëdhc ëdhcrh rh Uamr Uamrhh Crk Crkmakj makjh, h, prhmk rhmkiiar mura murajt jthh uj ujaa lk lksk skùj ùj,, rhsf rhsfdv dvkkù ifjvhrtkrsh. sh. Yh ifj`hsù ifj hd lás skjih jihrf arrhphjtklkhjtf. tf. Dh parhiìa,

sadk sadkhj hjmf mf mhd mhd ifj`h fj`hsk skfj fjar arkf kf,, quh quh nacì nacìaa saia saiamf mf mh sfc sfcrh su ifraz frazùj ùj,, uj phsf phsf kjsfpfrtacdh. Ddfraca mh adhorìa7 —[f, jf nh oustamf hj lk vkma, mhiìa, mh uj pdaihr taj  purf, taj mudih, quh aquhd quh pruhcf mhsmh quh nh hjtramf hj oraika mh lk Mkfs. Jf irhf quh juhstrf rhy puhma shr lás `hdkz quh yf, jf, hj tfmf hd  rhspdajmfr quh rfmha su trfjf, hj lhmkf mh tfmfs dfs pdaihrhs quh df rfmhaj, ëd jf hstá taj ifjthjtf jk taj ofzfsf iflf yf df hstfy, mhspuës quh nh mhgamf hd nfrrkcdh `armf mh lks phiamfs. Jf ialc alckarìa lk suhrth pfr tfmfs dfs pdaihrhs, hd @austf, tf, das rkquhzas, mh tfmfs dfs lfjarias mhd lujmf“.

UDHOASKA MH YAJ]F ]FLÁY MH AQXKJF  ¡Fn Lamrh lìa! Pfs, da Acfoama mh dfs phiamfrhs, vhjkm hj lk auxkdkf, mh`hjmhmlh mh dfs ladkojfs hspìrktus y iflf da odfrkfsa paskùj mh vuhstrf Nkgf chjmktf y vuhstra prfpka kjthrihskùj lh naj mamf da hsphrajza, fcthjhmlh hd phrmùj mh lks  phiamfs y da oraika mh lfrkr hj vuhstrf alfr y hj hd mh Ghs÷s. Ifjmuikmlh talckëj pfr hd ialkjf mh da sadvaikùj y mh da `hdkikmam hthrja. Asì sha.

SHYFDXIKÙJ Lh ifj`hsarë da vìsphra mh das orajmhs `khstas mh da Kodhska y para hddf lh  prhpararë ifj oraj iukmamf.

 GAIXDA]FSKA Pkrohj idhlhjth, rfoam pfr jfsftrfs.

MÌA PHKJ]KXJF (31/Lay) Mh da hxpkaikùj IFJYKMHSAIKÙJ

Hd sairalhjtf mh da phjkthjika, cfrra juhstrfs phiamfs, phrf jf jfs  phrmfja hjthralhjth da `adta hj quh nhlfs kjiurrkmf ad iflhthrdfs. Da  phjkthjika quh hd saihrmfth jfs klpfjh, jf jfs naih iulpdkr skjf uja mëckd   parth mh juhstra mhuma naika da gustkika mkvkja. Hs jhihsarkf quh hxpkhlfs juhs ju hstr tras as kjkq jkqukma ukmamh mhs. s. Juhst uhstra ra vkma jf hs lás lás quh quh uj ujaa suih suihsk skùj ùj mh phjas hjas mh tfmf oëjhrf. Xjas jas vhihs, hd su`r u`rklkhjtf `ìskif jfs fprklh y qukhcra2 ftras tras,, hd mfdfr jfs nkhrh hj df quh lás alalfs. ]fma juhstra hxksthjika, puhmh iflpararsh a uja phjfsa y phdkorfsa travhsìa sfcrh uj lar aoktamf. ]hjhlfs talckëj, amhlás mh hsfs orajmhs mfdfrhs, hd sfpfrtar ifj  paikhjika das phjas y `atkoas iftkmkajas2 hsh tracagf quh a vhihs jfs phsa y  jfs iuhsta sta2 hsfs sfs `astkmkfs, hsas ifjtra trarkhmamhs, hsas mhihpikfjhs quh jf  pfmhlfs hvktar. Uara hd adla quh jf sach hdhvarsh naika Mkfs, tfmf hstf, hstá phrmkmf2 jf rhifoh jkjo÷j `rutf y jf su`rh lhjfs. Jf shalfs taj kjshjsatfs para  prfihmhr hj hsta `frla. Ifjskmhrhlfs a da Yajtìskla Pkrohj7 Hdda jf nacìa  phiamf acsfdutalhjth y skj hlcarof, su vkma trajsiurrkù hj hd su`rklkhjtf  y da pruhca. Ykhlprh sh lfst fstrù mudih y rhskojama ama, aihptajmf jmf da vfdujtam tam mh Mkfs, fs, skj rhprfinh.  A hghlpdf mh juhstra Lamrh mhd Ikhdf, skrválfjfs mh df quh hs phjfsf a juhstra jaturadhza, para amqukrkr uja `hdkikmam quh jfs nará prfjtf fdvkmar juhstras phjas y quh murará hthrjalhjth.

HGHLUDF Yajta Laroarkta, rhkja mh Hsifika, hra tfmavìa luy jkña, iuajmf su nhrlaja layfr dh hxpdkiù quh hd iruik`kgf hs da klaohj mh Ghs÷s, luhrtf  pfr dfs nflcrhs, hj lhmkf mh dfs supdkikfs mh da iruz.

Da jkña jkña,, hlfi hlfikf kfja jama ma pfr hsta hstass pada padacr cras as,, hxi hxidalù dalù hj uj sajt sajtff traj trajsp spfr frth th77 —Lk —Lk amfr amfrac acdh dh Yadva advamf mfr, r, mhsm mhsmhh hsth hsth lflh lflhjt jtf, f, yf mhsh mhshff phrt phrthj hjhi hihr hrfs fs,, tfma tfma hjthra“. Hj h`hitf, da lhmktaikùj mh dfs su`rklkhjtfs mh Ghs÷s `uh, hj amhdajth, da ÷jkia fiupaikùj mh su ifrazùj, hd adklhjtf y sfstëj mh su pkhmam quh kca skhlprh aulhjtaj tajmf. Mh Ghs÷s iruik`kiamf saiù hsa paikhjika y mudzur uraa quh oajarfj hd ifrazùj mhd rhy Ladifdl, su hspfsf. Jaturadlhjth krasik sikcdh y ifdë fdërkif, hsth prìjikph sh vfdvkù a`acdh y vkrtufs ufsf, oraikas a da  `hdkz kj`duhjika mh Laroarkta. Da sajt sajtaa rhkj rhkjaa mh Hsi Hsifik fika ifjsa fjsaor orùù su vkma kma hjth hjthra ra a fcra fcrass mh lk lksh shrk rkif ifrm rmkka. Hsta Hstaca ca ya prùxk rùxkla la a hjtr hjtrho hoar ar su adla adla a Mkfs Mkfs,, iuaj iuajmf mf dh ddhv ddhvar arfj fj da jftk jftkiika mh da luhr uhrth mhd rhy, fiurrkma hj da ouhrra. Chsù hjtfji fjihs hd iruik`kgf quh thjìa hj sus lajfs y aihptajmf hsa mura pruhca ifj amlkracdh rhskojaikùj, da f`rhikù ad Yhñfr hj hxpkaikùj mh sus `adtas2 mhspuës sh murlkù hj hd Yhñfr, ifj da iadla y da paz quh ma da ifj`frlkmam a da vfdujtam mh Mkfs.

UDHOASKA MH YAJ CXHJAPHJ]XSA  ¡Fn lk Yfchraja, quh nacëks rhikckmf taj iruhdhs nhrkmas sfcrh hd Iadvarkf! nhrkm juhstrfs ifrazfjhs, rhjfvam hj jfsftrfs vuhstra mfdfrfsa paskùj y da mh vuhstrf mkvkjf Nkgf, ujkm juhstrfs ifrazfjhs a vuhstrf Ifrazùj nhrkmf, a  `kj mh quh partkikphj mh das lkslas nhrkmas. Asì sha.

SHYFDXIKÙJ F`rhihrë ad cuhj Mkfs dfs su`rklkhjtfs y lfdhstkas mh iama mìa, hj hxpkaikùj mh lks `adtas.

 GAIXDA]FSKA Larìa, sadum mh dfs hj`hrlfs, rfoam pfr jfsftrfs.

MÌA PHKJ]KMÙY (33/Lay)

Shifjfiklkhjtf a Mkfs IFJYKMHSAIKÙJ Dfs mìas trksths y phjfsfs sfj, skj muma, dfs lás julhrfsfs hj da vkma mhd  nflcrh2 skj hlcarof, Mkfs dh mksphjsa adoujfs ifjsuhdfs y adhorìas, hj lhmkf mh sus phjas. Urhou rhoujt jtël ëlfj fjfs fs,, sk thjh thjhlf lfs, s, pfr dfs dfs ckhjh khjhss quh quh jfs jfs ma, ma, uj rhif rhifjf jfik iklk lkhj hjtf tf su`kikhjth. Palfs a Ëd ifj `hrvfr, iuajmf sflfs mhsoraikamfs, iuajmf da luhrth alhj alhjaz azaa a adou adoukkhj quh quh alal alalfs fs,, phrf hrf sk fyh fyh ju juhs hstr traa s÷p s÷pdkia dkia,, ¶da ¶da aii aiikùj mh  oraikas sh hdhva hj shoukma mh juhstrf ifrazùj6 Hj uja padacra, ¶sflfs aoramhikmfs6 Da Yajtìs tìskla Pkrohj hs aquì ftra tra vhz ju juhhstrf lfmhdf y da Hsirktur uraa sajt ajta jfs na ifjshrvamf hd sucdklh iajtf mhd Laojì`kiat, quh jfsftrfs tfmfs, quh sflfs sus nkgfs, mhchlfs oustar rhphtkr mhspuës mh Hdda.  ¡Fn! ¡Yì! ¡Quh juhstra adla odfrk`kquh ad Yhñfr puhstf quh su lkshrkifrmka naika jfsftrfs na skmf orajmh!  ¡Quh da hxprhskùj mh juhstra oratktum sha iflf hd arrajquh mh uj ifrazùj quh sh hdhva sfcrh das ifsa fsas pasa asaghras jf lkrájmfdas skjf ifj dfs fgf fgfs mh da  `h!

HGHLUDF Yh iuhjta quh dfs gapfjhs jhshs, iuajmf jmf sh dhs kjstr struìa ifj hd Hvajoh johdkf, mh das  orajmhzas, nhrlfsuras, alackdkmamhs kj`kjktas mh Mkfs, sfcrh tfmf iuajmf sh dhs hjshñaca dfs orajmhs lksthrkfs mh da rhdkokùj, tfmf df quh na nhinf Mkfs Mkfs pfr pfr dfs dfs nflc nflcrh rhs2 s2 uj Mkfs Mkfs jaik jaikhj hjmf mf,, su`r su`rkh khjm jmf, f, lurk lurkhj hjmf mf pfr pfr sadv sadvar ardf dfs7 s7  ¡Fn! ¡quë orajmh hs! hxidalacaj hj sus mudihs trajspfrths, ¡hs cuhjf y  alacdh hd Mkfs mh dfs irkstkajfs! Iuajmf, hj shoukma, sh dhs añamìa quh nacìa uj lajmalkhjtf hsphikad mh alar a Mkfs y alhjazas sk jf sh dh ala, ala, sh sfrp sfrprh rhjm jmìa ìajj y jf pfmì fmìaj vfdv fdvhr mh su asfl asflcr crf. f. ¡[ quë! quë! mhiì mhiìaj aj ¡quh!  quh!   A nflcrhs razfjacdhs ¶uj prhihptf mh alar a Mkfs quh jfs na alamf

tajtf y a qukhj mhchlfs tfmf6 ¶[ jf hs, aiasf, da lás orajmh `hdkikmam  alardf y da phfr mhsoraik aika jf alardf6 Uhrf iuajmf ddhoacaj a sachr quh nacìa irkstkajfs quh jf sùdf jf alacaj a Mkfs skjf quh df f`hjmìaj y  udtr udtrag agac acaj, aj, hxida hxidala laca cajj ifj ifj kjmk kjmkoj ojai aikù kùj7 j7 ¡Fn ¡Fn puhc puhcdf df kjgu kjgust stf, f, fn ifra ifrazf zfjhs jhs kjoratfs, cárcarfs! ¶Hs pfskcdh quh dfs irkstkajfs shaj iapaihs mh hstfs nfrr nfrrfr frhs hs66 ¶[ hj quë tkhr tkhrra ra ladm ladmkkta nack nackta tajj hsfs hsfs nflc nflcrrhs skj skj ifra ifrazzùj y skj skj shjtklkhjtfs6 Lhrh Lhrhih ihlf lfss luin luinff hstf hstfss gust gustfs fs rhpr rhprfi finh nhss y uj mìa, mìa, hsfs hsfs puhc puhcdf dfss adhg adhgam amfs fs mh jfsftrfs, hsas jaikfjhs hxtrajghras, ddalamas hj thstklfjkf ifjtra jfsftrfs, jfs aiusaráj y ifjmhjaráj mhdajth mh Mkfs.

UDHOASKA MH YAJ]F ]FLÁY MH AQXKJF Naihm, fn Shkja mhd Ikhdf, quh yf ddhvh skhlprh hj hd adla hd thlfr y hd alfr mh vuhstrf mudih Nkgf y quh dh rkjma skj ihsar, `hrvkhjths aiikfjhs mh oraikas pfr dfs orajmhs chjh`kikfs quh lh naj skmf aifrmamfs, jf pfr lks lërktfs skjf pfr su cfjmam kj`kjkta. Asì sha.

SHYFDXIKÙJ Iama jfinh, aoramhihrë a Mkfs dfs chjh`kikfs rhikckmfs murajth hd mìa2 sk Ëd lh na hjvkamf adouja phja, da aihptarë ifj rhskojaikùj.

 GAIXDA]FSKA Larìa, Hsphgf mh Gustkika, rfoam pfr jfsftrfs.

MÌA PHKJ]K]SËY (39/Lay)  Ghs÷s hjtrh jfsftrfs IFJYKMHSAIKÙJ Da Yajtìskla Pkrohj thjìa da `hdkikmam mh vkvkr aquì acagf, hj da mudih sfik sfikhm hmam am mh Ghs÷s hs÷s,, y sh ifjs ifjskm kmhr hrac acaa ckhj ckhj `hdk `hdkzz mh pfmhr fmhr rhif rhifoh ohrr iama ama uj ujaa mh sus padacras.

Yk jf jfs hs mamf vhrdf, iflf Hdda, ifj dfs fgfs mhd iuhrpf, da `h jfs luhstra ad mkvkjf Lahstrf vkvkhjmf y nacktajmf hj lhmkf mh jfsftrfs2  puhs, iflf Ëd na mkinf a sus apùstfdhs, jf jfs na mhgamf, acsfdutalhjth, nuër nuër``ajfs ajfs,, ad asi asihjmh hjmhrr a dfs dfs ikhd ikhdfs fs,, skjf skjf quh na quhma uhmamf mf hjtr hjtrhh dfs dfs nflc nflcrh rhs, s, hsifjmkëjmfsh cagf dfs vhdfs huiarìstkifs. Ëd rhskmh, jf sùdf ùdf hj das laojì`kias iath athmradhs mhd lujmf iatùdkif, skjf nasta hj das lás pfcrhs kodhskas mh juhstras admhas. as. Hd tachrjái jáiudf udf hs da nulkdmh lframa quh na hsifokmf aquì acagf. Mìa y jfinh hstá prfjtf a fìr, a hsiuinar juhstras s÷pdkias y jfsftrfs  phjsalfs aphjas aihriarjfs a amfrardh y hxpfjhrdh juhstrfs phmkmfs y  jhihskmamhs. Hjifjtrarìalfs gujtf a Ghs÷s taj cuhjf y taj pfmhrfsf, da `uhrza para sfpfrtar das pruhcas mh da vkma, hd ájklf para trkuj`ar mh juhstras  paskfjhs y thjtaikfjhs mkarkas. Payalfs, puhs, shoukmf ad pkh mhd adtar. Juhstrf Lahstrf hs hd lhgfr y hd  lás tkhrjf mh dfs alkofs. Ëd qukhrh quh dh nacdhlfs ifj uja ifj`kajza vhrmamhralhjth `kdkad.  Galás rhinaza a sus nkgfs, auj iuajmf ëstfs shaj iudpacdhs, y jf pkmh lás quh uja ifsa7 quh sh ifjvkhrtaj y vuhdvaj a Ëd.

HGHLUDF Hd sajt sajtff iur uraa mh Ar Ars, s, oust oustac acaa ifjta fjtarr hd cuhj cuhj hghl hghlpd pdff quh quh maca maca uj paksa aksajf jf,, qukhj, mhgajmf jmf a das puhrtas mh da kodhska sus kjst jstrulhjtfs mh tracagf, a da tarmh, ad vfdvhr mhd ialpf, pasaca daroas nfras hj prhshjika mhd   ]achrjáiudf. -¶Quë mkihs ad Yhñfr hj tfmf hsh hs h tkhlpf6 -dh prhoujtù uj mìa. -Jf dh mkof jama, rhspfjmkù hd paksajf, yf df vhf y Ëd lh vh. Chdda y sucdklh rhspuhsta, auj lás tfiajth hj hd dhjouagh mh hsh sklpdh irkstkajf.  ¡[f df amvkhrtf y Ëd lh amvkhrth!

Nacìa, añamh hd shñfr acath mh Pkajjhy, hj da lkrama quh kca y vhjìa mhd  ifrazùj mhd shrvkmfr ad Ifrazùj mhd Lahstrf, uj ialckf mh kjh`acdhs shjtkl tklkhjtf jtfs. Phr a Mkfs y shr vkstf pfr Ëd, hs ya da hthr thrjkm jkmam, hs da ifrfj frfjaa, hs da patrka!...

UDHOASKA MH YAJ CXHJAPHJ]XSA  ¡Fn Larìa! Pkrohj mh uja mudzura kjadthracdh, lás mudih quh da lkhd y quh da duz lás suavh, padfla purìskla, galás uj lìjklf mh nkhd nucf hj vuhstrf ifrazùj. Lamrh mh chjkojkmam, rhinazam dhgfs mh jfsftrfs, fs df supdkialfs, tfmf aquhddf quh puhma klprklkr uja lajina hj juhstra ifjikhjika.

SHYFDXIKÙJ Shiurrkrë a Mkfs hj das mk`kiudtamhs quh hjifjtrarh.

 GAIXDA]FSKA Lamrh alacdh, rfoam pfr jfsftrfs.

MÌA PHKJ]KIXA]SF (3=/Lay) Da Yajta Iflujkùj IFJYKMHSAIKÙJ Yk hd iuhrpf nulajf jhihskta, ta, para sfsthjhr jhrsh, sh, adklhjtfs lathrkadhs, hs jhihsarkf talckëj ad adla, uj adklhjtf quh da ifjshrvh y dh më `uhrzas. Juhs uhstrf mkvkjf Lahstrf trf jf sh na dklktam tamf a nack acktar hj lhmkf mh jfs jfsftrfs hj hd Yajtìsklf Yairalhjtf mhd adtar2 na mkinf a sus Apùstfdhs quh hra hd  Uaj mh vkma cagamf mhd Ikhdf y quh aquëd quh df iflkhrh vkvkrìa hthrjalhjth jth. [ skj hlcarof, uj oraj j÷lhrf mh irkstka tkajfs jfs sh lajtk jtkhjhj adhg adhgam amfs fs mh da sajt sajtaa Lhsa Lhsa jf aihr aihriiájmf ájmfsh sh lás lás quh iuajm uajmff dfs dfs prhi rhihptf hptfss mh da Kodhska dfs fcdkoaj cagf phja mh phiamf.

 Aquhd quh sh prkvara murajth daroas nfras mh tflar adklhjtf, iahrìa mhs`addhikmf y thrlkjarìa pfr lfrkr2 mhd lkslf lfmf, hd adla quh jf sh  `frtk`kia pfr da rhihpikùj mh da Yajta Iflujkùj, quhma skj hjhroìa `rhjth a da thjtaikùj y a da pruhca y iah hj das `adtas lás oravhs. Dfs Dfs mksi mksiìp ìpud udfs fs mhd mhd Yadv Yadvam amfr fr,, hj dfs dfs pr prkl klhr hrfs fs tkhl tkhlpf pfss mh da Kodh Kodhsk ska, a, iuaj iuajmf mf da  phrshiuikùj rhkjaca ifj `urfr, sadvacaj tfmfs dfs fcstáiudfs para ddhoar a rhikckr hd Uaj mh dfs @uhrths.  Asì sh vfdvìaj kjvhjikcdhs y sacìaj aihptar da luhrth ajths quh rhjhoar su  `h.  ¡Iuád jf shrìa hd ofzf mh Larìa, iuajmf, mhspuës mh da Asihjskùj mhd  Yadvamfr, fr, Yaj Guaj mhpfskt sktaca iama mìa sfcrh sus sus dackfs da Nfstka sajta!  ta!   ¡Uumkëralfs klktarda y pfr da sajtkmam mh juhstra vkma, naihrjfs mkojfs mh aprfxklarjfs `rhiuhjthlhjth, ad sairalhjtf mh da Huiarkstìa!

HGHLUDF Iuajmf Yaj @rajiksif mh Yadhs naiìa sus hstumkfs, sh ifj`hsaca y   ifludoaca iama ama finf mìas, y iuajm ajmf sh dh prhoujtac taca pfr quë7 —Hs, mhiìa,  pfr da lksla razùj quh lh naih nacdar `rhiuhjthlhjth a lk prf`hsfr. Juhs uhstrf Yhñfr ¶jf hs aiasf asf lk Lahstrf hj da ikhjik jika mh dfs sajtf jtfs6 Aiumf shoukmf a Ëd, a `kj mh quh lh hjshñh, pfrquh jf lh prhfiuparìa lhmkajalhjth mh shr sackf, sk jf lh vfdvkhra sajtf“. Lás tarmh, hd sajtf Fckspf mh Okjhcra hsirkcìa7 —Ufr uja hxphrkhjika mh vhkj vhkjtk tktr trës ës añfs añfs ifjs ifjsao aora ramf mfss ad lk lkjk jkst sthr hrkf kf mh das das adla adlas, s, puhm puhmff iflp iflprh rhjm jmhr  hr  da h`ki h`kiai aikka mhd mhd sair sairal alhj hjtf tf mh da Huia Huiark rkst stìa ìa77 @frtk frtk`k `kia ia hd adla adla par araa hd ckhj ckhj,, dh kjspkra hd adhgalkhjtf mhd lad, da ifjsuhda, da hdhva, hj uja padacra, da mhk`kia, pfr asì mhikrdf, ifj da ifjmkikùj mh quh sh df rhikca ifj `h vkva y  ifrazùj rhifokmf.

UDHOASKA MH YAJ CHSJASMF  ¡Fn Larìa! ¡Quh pfmalfs jfsftrfs pfr vuhstra oraika, aihriarjfs a vuhstrf mkvkjf Nkgf! Uuhma Ëd, quh sh na mamf a jfsftrfs pfr Pfs, rhikckrjfs talckëj pfr

Pfs. Yfks juhstra Shkja y Lhmkamfra, rhiflhjmamjfs puhs y prhshjtamjfs a Ëd. Asì sha.

SHYFDXIKÙJ Ufjmrë tfmf iukmamf hj prhpararlh para da iflujkùj y rfoarë a Larìa, lh iflujkquh sus mkspfskikfjhs.

 GAIXDA]FSKA Larìa, Iasa mh Frf, rfoam pfr jfsftrfs. jfsft rfs.

MÌA PHKJ]KIKJIF (38/Lay) Da Kodhska IFJYKMHSAIKÙJ Juhstrf Yhñfr na mhsihjmkmf a da tkhrra jf sfdalhjth para sadvar a da nulajkmam ifj sus su`rklkhjtfs y luhrth, skjf talckëj para `ujmar da Kodh Kodhsk ska, a, hsa hsa sfik sfikhm hmam am mh `khdh khdhss quh nai naihj pr prf` f`hs hskù kùjj mh uj ujaa lk lksl slaa `h. `h. Mkf Mkf das das mkrhiikfjhs a Yaj Uhmrf, a dfs apùstfdhs y a sus suihsfrhs. Jfsftrfs thjhlfs da `hdkikmam mh nachr jaikmf hj su shjf. Juhstrfs saih saihrm rmft fths hs,, ju juhs hstr trfs fs Fcks Fckspf pfss y ju juhs hstr trff luy luy Yajt Yajtff Uamr Uamrhh hd Uapa Uapa,, sfj, sfj, aquì  aquì  acag acagf, f, dfs dfs rhpr rhprhs hshj hjta tajt jths hs mh Ghs÷ Ghs÷ss y dfs dfs ifjt ifjtkj kjua uamf mfrh rhss mh su fcra fcra.. Jfsf Jfsftr trfs fs dhs mhchlfs uj oraj rhsphtf y uja hjthra sulkskùj. Da Kodhska hs uj ujaa `alk alkdka mh da iuad Ghs÷s hs hd gh`h y jfsftrfs trfs dfs lkhlcrfs. Hd vhr vhrmamh mamhrrf irk irkstka stkajf jf ala ala a da Kodh Kodhsk ska2 a2 su ifra ifrazzùj sh hjtr hjtrks ksth thiih iuaj iuajmf mf hs  phrshoukma pfr dfs ladvamfs y sus saihrmfths iaduljkamfs. Hd irkstkajf sach ach quh hd Yaihrmfth fth hs alkof mhd mhsoraikamf, sfifrr frrf mhd   phiamfr y df rfmha mh tfma idash mh rhsphtfs. Da Yajtìskla Pkrohj alaca a da Kodhska. Hj dfs añfs quh skoukhrfj a da  Asihjskùj mh su Mkvkjf Nkgf, Yaj Uhmrf y dfs ftrfs apùstfdhs, ifjt ifjtkj kjua ualh lhjt jthh dh phmìa hmìajj ifjsh fjshgf gfss y sfdk sfdkiiktac ktacaj aj sus sus pdhoa dhoark rkas as.. Ukmá Ukmálf lfsd sdhh

quh quh sha sha skhl skhlpr prhh da prfth rfthiitfr tfra mh dfs dfs irks irkstk tkaj ajfs fs y fcth fcthjo joaa mh su Mkvk Mkvkjf jf Nkgf, gf, hd trkuj`f mh da Kodhska.

HGHLUDFY Yfcrh tfmf hj das ëpfia fias hj quh da Kodhska hs phrshoukma, ma, da `h mh dfs `khdhs y  su ifjsaoraikùj, mhchj lajk`hstarsh pfr sus fcras. Hj dfs dfs prklh rklhrf rfss skod skodfs fs mhd mhd irkst rkstkkajk ajkslf slf vhlfs hlfs a nflc nflcrh rhss vhjhr hjhrac acdh dhss iflf flf Uumhjth, prìjikph mhd shjamf rflajf2 a lughrhs mh adta pfskikùj iflf Urksikda, su hspfsa, hlpdhar su frf y su ihdf hj da prfpaoaikùj mh da `h. Iuajmf `uhrfj luhrtfs, mfs gùvhjhs, sus sus nkgas, das gùvhjhs Uumh umhjikaja y  Uráxhm xhmhs, vhjmkhrfj sus vkddas y puskhrfj hd klpfrth ifj tfmfs sus mhlás ckhj ckhjhs hs a da mksp mkspfs fskkikùj kùj mh Yaj Uhmrf hmrf,, par araa da prfpa rfpaoa oaiikùj kùj mh da `h, `h, adk adkvkf vkf mh dfs pfcrhs y shrvkikf mh da Kodhska, lkhjtras quh hddas sh rhtkracaj a uja nulkdmh cunarmkdda, para ddhvar uja vkma tfma mh iarkmam y pdhoarkas.  Asì, hj juhstrf skodf lkslf nhlfs vkstf a vadhrfsfs gùvhjhs, mhgar, ad   prklhr ddalamf, a sus `alkdkas y sus paìshs para kr a mhrralar su sajorh  pfr da mh`hjsa mh da Kodhska, adhjtamfs hj hsth suprhlf sairk`kikf, pfr  lamrhs vhrmamhralhjth irkstkajas. Xja mh hddas, ad hjthrarsh mh da  përmkma mh su nkgf ÷jkif, luhrtf hj Lfjth Dkcrhttk, ddhvù su nhrfìslf ad   pujtf mh dalhjtar jf thjhr uj shoujmf nkgf quh pumkhra rhhlpdazar, hj hd  hgëriktf mh da Yajta Yhmh, a aquhd quh aiacaca mh phrhihr odfrkfsalhjth. Iktalf alfs a÷j da ifjsaoraikùj mh hsa pfcrh skrvkhjta, qukhj, ddhvajmf a uj lkjkstrf mhd Yhñfr sus oajajikas mh uj añf, para shr hjvkamas ad Yajtf Uamr amrh, mhsp mhspffgamf pfr dfs hjhlkofs mh da Kodhska, mkgf skl sklpdhlhjth7 th7 ¶Dfs nkgfs jf mhchj, aiasf, ayumar a su Uamrh6

UDHOASKA MH YAJ OHSLÁJ  Aifrmafs mh vuhstrfs shrvkmfrhs, Pkrohj sajta, kjspkram sus pdhoarkas, ifjshrvamdhs da `h, ddalam dfs puhcdfs a da ujkm jkmam mh da Kodhska2 naihm quh rhkjh da paz hj hd lujmf, dkcramjfs mh dfs phdkorfs quh jfs rfmhaj y  fcthjhmjfs uj mìa da rhiflphjsa hthrja. Asì sha.

SHYFDXIKÙJ Shzarë iama mìa pfr hd trkuj`f mh da Kodhska.

 GAIXDA]FSKA Larìa, ]frrh mh Mavkm, rfoam pfr jfsftrfs.

MÌA PHKJ]KYËKY (30/Lay)  Yajtk`kiaikùj mhd Mflkjof IFJYKMHSAIKÙJ Mkfs Mkfs jfs jfs na frmh frmhja jamf mf ifjs ifjsao aora rard rdhh uj mìa mìa mh iama ama shla shlaja ja y hjtr hjtrho hoar arjf jfss ad  rhpfsf, hj lhlfrka mh Aquëd quh na quhrkmf tflardf, mhspuës mh nachr  iulpdkmf da fcra mh da Irhaikùj. Da Hsirktura Yajta jfs nacda mh da shvhrkmam ifj da iuad dfs gumìfs  ouarmacaj hd sácamf, hqukvadhjth a juhstrf mflkjof. Da Yaorama @alkdka `uh hj hstf talckëj uj lfmhdf mh phr`hiikùj iulpdkma.  ¡Ay! hj juhstra ëpfia, hsta dhy taj sacka, quh tkhjh pfr fcghtf jf sfda sfdal lhjth hjth naihr aihrjf jfss odfr odfrkk`kia `kiarr a Mkfs Mkfs,, skjf skjf tal talckëj ckëj fcdk fcdkoa oarj rjfs fs a tfla tflarr uj rhpfsf jhihsarkf ad iuhrpf mhspuës mh shks mìas mh tracagf, hs a lhjumf vkfdama, a÷j hjtrh dfs irkstkajfs. Yk jfs jfs acst acsthj hjhl hlfs fs mh trac tracag agar ar ¶n ¶nai aihl hlfs fs mhd mhd vhrm vhrmam amhr hral alhj hjth th mhd mhd mflk mflkjo joff uj mìa mh pdhoarkas6  ¶Askstklfs skhlprh a Lksa f a dfs f`kikfs rhdkokfsfs6 Ykj Ykj muma muma,, Mkfs Mkfs jfs jfs phrl phrlkt kthh adou adouja jass nfjh nfjhst stas as mkvh mkvhrs rskf kfjh jhs, s, phrf phrf a ifjm ifjmki kikù kùjj mh quh jf sh vuhdvaj das ÷jkias fiupaikfjhs mh uj mìa quh hs hd suyf7 Jfs quhgalfs murajth da shlaja mh jf thjhr tkh tkhlpf para phjsar hj das ifsas mh Mkfs, sadvf para iulpdkr dfs aitfs mh da lañaja, fraikfjh fjhs mh da jfi jfinh, hti. Quh ad lhjfs hd mflkjof sha hlpdhamf hj uja sfda fiupaikùj7 da fiupaikùj hshjikad para jfsftrfs7 da mh juhstra sadvaikùj.

HGHLUDF Mkfi Mkfidh dhik ikaj ajff nac nacìa pr prfn fnkc kckm kmff a dfs dfs irks irkstk tkaj ajfs fs,, cagf agf phja hja mh luhr luhrth th,, asks askstk tkr  r  dfs mflkjofs a dfs f`kikfs mkvkjfs. Jf fcstajth, Yaj Yaturjkjf, Yajta Pkitfrka y luinfs ftrfs sajtfs mh Á`rkia, jf sh mhgarfj athlfrkzar ifj hstas alhjazas. Iuajmf sh apfmhrarfj mh sus phrsfjas, dfs tfrtur urar arfj fj,, dfs mhsoar soarrrarfj,  phrf hj lhmkf mh hstfs supdkikfs mhidararfj ifj `krlhza quh da asksthjika a dfs f`kikfs mhd mflkjof hra uj mhchr kjmksphjsacdh y quh qukhj df mhsiukmash, sh naiìa iudpacdh mh uj irklhj hjfrlh. Hj iuaj iuajtf tf a jfsf jfsftr trfs fs,, naoa naoalf lfss df pfsk pfskcd cdhh pfr pfr iulp iulpdk dkrd rdfs fs.. Galá Galáss `adt `adthl hlfs fs a das asalcdhas rhdkokfsas. Yhalfs `khdhs ad prhihptf mkvkjf. ¡Mhca juhstra `kmhdkmam ifstarjfs da vkma! Hstfs sajtfs lurkhrfj hj prkskùj, mh das nhrkmas rhikckmas, hd añf 95=.

UDHOASKA MH YAJ]F ]FLÁY MH AQXKJF  ¡Fn Ckhjavhjturama y mudiìskla Pkrohj Larìa, Larìa, Lamrh mh Mkfs, Shkja mh dfs Ájohdhs, nh aquì quh yf lh aifgf hj hd shjf mh vuhstra cfjmam, rhiflhjmájmffs hsth mìa y tfmfs dfs mìas mh lk vkma, lk iuhrpf, lk adla, tfmas lks aiikfjhs, lks  phjsalkhjtfs, lks mhshfs, tfma lk vkma y hd `kj mh lks mìas, a `kj mh quh, pfr vuhstra kjthrihskùj, hddfs tkhjmaj tfmfs ad ckhj, sho÷j da vfdujtam mh Juhstrf Yhñfr Ghsuirkstf.  Asì sha.

SHYFDXIKÙJ Yajtk`kiarë hd mflkjof askstkhjmf a dfs f`kikfs y galás cagf jkjo÷j  prhthxtf lh hjtrhoarë ad tracagf.

 GAIXDA]FSKA

Fn Larìa, vasf kjskojh mh mhvfikùj, rfoam pfr jfsftrfs.

MÌA PHKJ]KYKH]H (3?/Lay) Sh`frla mh sì lkslf IFJYKMHSAIKÙJ Da Yajtìskla Pkrohj naiìa iama mìa, orajmhs prforhsfs hj su vkrtum, mh suhr suhrth th quh, quh, iuaj iuajmf mf ddho ddhoùù ad tërl tërlkkjf mh su hxk hxksthj sthjiika aquì aquì acag acagf, f, hra hra rkia rkia hj lërktfs para hd ikhdf.  Asì mhchlfs jfsftrfs prfihmhr. ]fmfs thjhlfs mh`hitfs quh ifrrhokr, vhjklfs ad lujmf ifj ladas kjidkjaikfjhs ifjshiuhjikas mhd phiamf frkokjad. f rkokjad.  Adoujf, hs jaturadlhjth vkvf y ifdërkif2 ftrf, kjidkjamf ad mhsiukmf y   phrhza2 aquëd, sh sflhth mk`ìikdlhjth a sus suphrkfrhs2 aquhd ftrf, sh skhjth kjidkjamf a da ladhvfdhjika y hjvkmka. Hs jhihsarkf iflcatkr   rhsuhdtalh alhjth jth hstfs mh`hitfs y hs`fr s`frzzarjfs jfs hj rhhlpdazar iama uj ujff mh hddfs pfr da vkrtum fpuhsta. ta. Nay adoujfs quh sh asustaj, aj, vkëjmfsh fsh ladfs y  quh mkihj7 —Galás pfmrë ifrrhokrlh y naihrlh cuhjf“. Hstf hs uj hrrfr  hjfg hjfgfs fsf, f, puhs puhstf tf quh quh jf hsta hstalf lfss acaj acajmf mfja jamf mfss a jfsf jfsftr trfs fs lk lksl slfs fs22 Mkfs Mkfs jfs jfs na prflh rflhtk tkmf mf su orai oraika ka para para ayum ayumar arjf jfss a ifjs ifjsho houk ukrr ju juhs hstr traa sadv sadvai aikkùj. ùj. Yu  oraika hs tfmfpfmhrfsa y ifj su auxkdkf, dfs sajtfs naj ddhoamf a taj  orajmh phr`hiikùj2 hddfs jf vadìaj lás quh jfsftrfs, thjìaj sus mh`hitfs y  a `uhrza mh duinar ifjtra hddfs lkslfs, sh naj nhinf klktamfrhs mh Juhstrf Yhñfr Ghsuirkstf. HGHLUDF Yaj Yaj @r @raj ajiiksi ksif mh Yadh adhs, pfr jatu jatura radh dhzza vkfdh kfdhjt jtff h krrk rrktacd tacdh, h, ddho ddhoù, ù, a `uhr uhrza mh iflc iflcat aths, hs, mh hs`u hs`uhr hrzf zfss phrs phrshv hvhr hrajt ajths hs,, a uja mudz mudzur uraa kjad kjadth thra racd cdh. h. Yhjtì Yhjtìaa adoujas vhihs das prklhras h`hrvhsihjikas mh da iùdhra, phrf jk hd lhjfr  skoj skojff apar aparhi hiìa ìa ad hxth hxthrk rkfr fr.. A das das pada padacr cras as mhsa mhsaor oram amac acdh dhs, s, nast nastaa kjgu kjgurk rkfs fsas as,, quh sh dh mkrkoìaj, rhspfjmìa ifj iarkmam y a`ackdkmam, májmfjfs asì uj

 oraj hghlpdf mh df quh puhmh uja vfdujtam hjërokia, ayumama pfr da  oraika tfmfpfmhrfsa mhd Yhñfr.

UDHOASKA MH YAJ [email protected] Yfifrrhmlh, fn Lamrh mh Mkfs, fn Lamrh mh Lkshrkifrmka, murajth hd iursf mh lk vkma, adhgam mh lì dfs ataquhs mh lks hjhlkofs2 hj hd lflhjtf mh lk luhrth, pfjhmlh hj hd j÷lhrf mh dfs sajtfs y naihmlh hjtrar hj da odfrka mh vuhstrf Nkgf. Asì sha.

SHYFDXIKÙJ Iflcatkrë hd mh`hitf pfr hd iuad hstfy lás mflkjamf.

 GAIXDA]FSKA Lamrh alacdh, rfoam pfr jfsftrfs.

MÌA PHKJ]KFINF (3>/Lay) Uhrmùj mh das kjgurkas IFJYKMHSAIKÙJ Juhst uhstrf rf Yhñf Yhñfrr Ghsu Ghsuiirkst rkstff kca kca a lfrk lfrkrr hj da iruz iruz,, su` su`rìa rìa nfrr nfrrkkcdhs cdhs tfrt tfrtur uras as22 sus lajfs y pkhs sh naddacaj phr`framfs pfr dfs idavfs mh da iruik`kxkùj2 vhìa a Larìa, su sajta Lamrh, hj pkh, ajth da iruz, sulhrokma hj hd lás  prf`ujmf mfdfr2 sus hjhlkofs dh kjgurkacaj y sh rhofikgacaj mh su supdkikf.  Aiaca mh prflhthr hd Uaraìsf ad cuhj Damrùj, hsiuinëlfsdh anfra mkrkokr  ad Ikhdf sus lás armkhjths s÷pdkias7 —Uamrh lìf, phrmùjadfs, hxidala,  pfrquh jf sachj df quh naihj“. ¡Quë dhiikùj para jfsftrfs quh sflfs sus mksi mksiìp ìpud udfs fs y sus sus nkgf nkgfs! s! Hjif Hjifjt jtrralfs alfs hj hd iur ursf sf mh ju juhs hstr traa vkma, ma, a phrsf hrsfja jass quh jf jfs qukhrhj, quh jfs jfs mhshaj hd lad y quh jfs jfs df naihj rhadlhjth2 da jaturadhza su`rkrá, hd phjsalkhjtf mh vhjoarjfs pfr juhstrfs aitfs f  padacras jfs vhjmrá, puhmh shr, a da lhjth2 phrf, sflfs irkstkajfs y  mhch mhchlf lfss phrm phrmfj fjar ar,, lás lás auj, auj, alar alar a ju juhs hstr trfs fs hjhl hjhlko kofs fs.. Pfdv Pfdval alfs fs dfs dfs fgfs fgfs ad iruik`kgf7 Ghs÷s hs juhstrf lfmhdf. Ëd na nhinf lás quh phrmfjar a sus

hjhlkofs, na rfoamf pfr hddfs y Larìa na ddhvamf su nhrfìslf nasta  phrmfjar, Hdda talckëj, a dfs vhrmuofs mh su mkvkjf Nkgf.

HGHLUDF Xj pfcrh jhorf, quh nacìa acrazamf hd irkstkajkslf, oajù pfr   iflpfrtalkhjtf, da oraika y ifj`kajza mh su alf. Xj mìa quh ësth mhshaca iflprar uja vhkjthja mh hsidavfs, sh mkrkokù ad  lhriamf ifj su `khd ]fl y dh frmhjù hdhokr cuhjfs fcrhrfs. Ifj oraj sfrprhsa mhd pdajta jtamfr, ]fl dh prhshjtù uj ajikajf kj÷tkd tkd, quh hd alf jf aihp aihptù tù skjf skjf mh fcsh fcshqu qukf kf.. Iu Iuaj ajmf mf ddho ddhoar arfj fj a das das pdaj pdajta taik ikfj fjhs hs,, hd cuhj cuhj jhor jhorff jf ihsù mh prfmkoar ad ajikajf dfs lás tkhrjfs iukmamfs. Df adfgù hj su iacaña y df nkzf iflhr ifj ëd. Yk thjìa `rìf, ]fl df ifjmuiìa ad sfd, sk sh quhgaca mhd iadfr, df naiìa shjtar a da sflcra mh dfs ififthrfs. Yfrprhjmkmf mh hsth aphof, hd alf mhshù ifjfihr da iausa. -¶Hs tu pamrh6, dh prhoujtù. -Jf, alf2 jf hs lk pamrh. -¶Hs ado÷j nhrlajf layfr quh t÷6 -Jf, jf hs uj nhrlajf lìf.  ¶Hs ado÷j tìf u ftrf mh tus parkhjths6 pfrquh jf hs pfskcdh quh ifcrhs taj  oraj alkstam naika uj nflcrh iflpdhtalhjth hxtrañf. -Jf, lk alf2 jf hs parkhjth lìf jk skqukhra alkof. -Hxpdìialh, puhs, pfr quë dh prfmkoas tajtas ifjskmhraikfjhs. -¡Hs lk hjhlkof!, rhspfjmkù hd hsidavf2 ëd lh na vhjmkmf a dfs cdajifs hj das das ifsta fstass mh Á`rk `rkia, ia, phrf hrf jf puhmf uhmf fmka fmkard rdf, f, pfrq pfrquh uh hd Uamr amrh lk lksk skfj fjhr hrff lh na mkinf7 —Yk tu hjhlkof tkhjh nalcrh, madh mh iflhr2 sk tkhjh shm, madh mh chchr“.

UDHOASKA MH YAJ CXHJAPHJ]XSA

Jfsftrfs mkrkoklfs naika Pfs, fn Larìa, suspkrfs ddhjfs mh `hrvfr y Fs supdkialfs ifj tkhrjf alfr7 a lfr7 mhstrukm tfmf hd lad quh juhstrfs phjsalkhjtfs  phrvhrsfs nayaj pfmkmf prfmuikr. Asì sha.

SHYFDXIKÙJ Uhrmfjarë oustfsf a dfs quh lh naj phrgumkiamf y dhs prhstarë shrvkikfs iuajmf ddhoarh da fiaskùj.

 GAIXDA]FSKA Larìa, ]rfjf mh Yackmurìa, rfoam pfr jfsftrfs.

MÌA PHKJ]KJXHPH (3;/Lay) Da luhrth IFJYKMHSAIKÙJ  Ghs÷s hs hd autfr mh da vkma y pfr rhmklkr juhstras `adtas, pfr rhsuiktarjfs a da oraika quh nacìalfs phrmkmf pfr hd phiamf, na quhrkmf pasar pfr da luhrth y pfr hd shpudirf. Da Yajtìskla Pkrohj, su Lamrh, na shoukmf talckëj da dhy ifl÷j y para iama ujf mh jfsftrfs ddhoará hd lflhjtf hj quh Mkfs phrlktkrá a da luhrth ddalarjfs2 jf fcstajth, jf phjsalfs hj hddf. —Kjs —Kjshj hjsa satf tf,, jfs jfs mki mkih hd autf autfrr mh Da Klk lkta taik ikùj ùj,, ¶p ¶pfr fr quë phjsa hjsarr vkv vkvkr lui luinf, nf, iuajmf jf thjëks jk uj mìa shourf6 ¡Iuájtfs naj skmf hqukvfiamfs y  s÷ck s÷ckta talh lhjt jthh ar arra raji jiam amfs fs mh da vkma vkma!! ¡Iuá ¡Iuájt jtas as vhih vhihss nacë nacëks ks fìmf fìmf mhik mhikr7 r7 Hsth Hsth nflcrh na skm skmf luhrtf ifj uj ujaa hspama2 hsh ftrf, trf, sh na anfo anfoam amff2 aquëd sh na rftf rftf da iach iachzza iay iayëjmf ëjmfsh sh22 aquh aquhdd ftrf ftrf,, lurk lurkùù iflk flkhjmf hjmf22 ftrf ftrf,, guoa guoajm jmf2 f2 tad, na phrhikmf pfr hd `uhof2 tad, pfr uj arla2 ujf, pfr da phsth2 ftrf, hj lajfs mh damrfjhs! Hd `kj mh tfmfs hs da luhrth y da vkma mhd nflcrh pasa taj rápkma iflf uja sflcra“.

Da luhrth hs hd iastkof mhd phiamf2 phrf, para hd irkstkajf quh na vkvkmf ckhj, hs hd iflkhjzf mh da vkma. ]fmfs juhstrfs hs`uhrzfs mhchj, puhs, thjmhr a prhpararjfs para hsh pasf mhd tkhlpf a da hthrjkmam. Mhch Mhchlf lfss skhl skhlpr prhh hsta hstarr mksp mkspuh uhst stfs fs,, pfrq pfrquh uh kojf kojfra ralf lfss hd lflhj flhjtf tf hj quh Mkfs jfs ddalará a su gukikf2 sk df nhlfs alamf y shrvkmf ¶quë pfmhlfs thlhr mh Ëd6 Hd lás nhrlfsf mìa mh da vkma mh da Yajtìskla Pkrohj `uh hd mh su luhrth,  pfrquh da rhujkù ifj su Nkgf para da hthrjkmam y dfs sajtfs suspkracaj pfr  hsh trajih, quh ddalacaj su dkchraikùj.

HGHLUDF Iflf dh prhoujtaraj uj mìa, a uj sajtf, iuád hra hd lhgfr lhmkf mh  prhparaikùj para da luhrth, ëd rhspfjmkù7 —Uhjsam iama lañaja, quh hs hsh vuhstrf ÷dtklf mìa y iama jfinh, quh pfmëks lfrkr ajths mh quh ësta thrlkjh2 vfs jf phiarëks galás“.  Asì, mhchlfs prhpararjfs a lfrkr irkstkajalhjth y jf shr sfrprhjmkmfs  pfr hd ddalamf mh Mkfs. Dfs ÷dtklfs lflhjtfs mh dfs quh naj shrvkmf ad Yhñfr, jf tkhjhj, pfr df mhlás, jama mh hspajtfsf. Yuárhz, rhdkokfsf mh da Iflpañìa mh Ghs÷s, mhiìa, iuajmf hstaca pfr  hxpkrar7 —Jf sacìa quh `uhra taj mudih, lfrkr“. Uumkëralfs jfsftrfs, hj hsta nfra suprhla, hxidalar iflf Yaj Duks lurk lurkhj hjmf mf77 —Yhñ —Yhñfr fr,, hjtr hjtrar arëë hj vuhst uhstra ra iasa iasa.. fs amfr amfrar arëë hj vuhs vuhstr trff thlp thlpdf df,,  odfrk`kiarë vuhstrf sajtf jflcrh“.

UDHOASKA MH YAJ CXHJAPHJ]XSA Pkrohj sajta, iuajmf lk adla sadoa mh lk iuhrpf, mkojafs vhjkr a su hjiuhjtrf para rhikckrda, fs df supdkif pfr da odfrka mh vuhstrf sajtf Jflcrh ¡fn Larìa! jf dh rhnusëks hjtfjihs da oraika mh sfsthjhrda ifj vuhstra mudih  prhshjika2 shm su hsiada y su vìa para

suckr ad Ikhdf. Asì sha.

SHYFDXIKÙJ Hghiutarë iama uja mh lks aiikfjhs, iflf sk mhckhra lfrkr ad pujtf.

 GAIXDA]FSKA  ¡Fn Larìa! prfthitfra mh da cuhja luhrth, rfoam pfr jfsftrfs.

MÌA ]SHKJ]A (95/Lay) Hd Ikhdf IFJYKMHSAIKÙJ Yflf Yflfs, s, aquì aquì acag acagf, f, jama jama lás lás quh pfcrh fcrhss mhst mhsthr hrra ramf mfs2 s2 ohl ohlkl klfs fs,, su`r su`rkl klfs fs hj hsth vaddh mh dáorklas2 juhstra vhrmamhra patrka hs hd Ikhdf mfjmh  ofzarhlfs mh da prhshjika mh Mkfs y mh uja `hdkikmam tad, quh juhstras mëckdhs kjthdkohjikas jf puhmhj adiajzar a iflprhjmhr. Hd apùstfd Yaj Uacdf, quh `uh arrhcatamf ad thrihr ikhdf, ifj`khsa su klpfskckdkmam mh ifjtarjfs das laravkddas mh das quh na skmf, pfr uj kjstajth, `hdkz thstkof. —Dfs fgfs jf naj vkstf, hd fìmf jf na hsiuinamf y hd  ifra ifrazzùj mhd mhd nflc flcrh jf sac sacrìa rìa iflp iflprh rhjm jmhr hr df quh quh Mkfs Mkfs rhsh rhshrv rvaa a aquh aquhdd ddfs fs quh ala“.  A lhmkma quh avajzalfs hj hmam, hd vaiìf sh va naikhjmf a juhstrf adrh adrhmh mhmf mfr2 r2 phrm phrmhl hlfs fs a dfs dfs shrh shrhss quhr quhrkm kmfs fs y mhgá mhgájm jmfj fjfs fs Mkfs Mkfs luin luinff tkhl tkhlpf pf sfcrh da tkhrra, da trksthza, ifjshiuhjika kjhvktacdh mh das iruhdhs shparaikfjhs, kjvamkrá juhstra adla. ]hjmrhlfs shm mh rhpfsf, mh iadla, mh ifjsuhdf y mh duz.  ¡Uaikhjika! Ddhoará hd lflhjtf hj quh uj mìa juhvf sh dhvajtará sfcrh jfsf jfsftr trfs fs22 das das puhrt uhrtas as mh da Ghrus hrusad adëj ëj ihdh ihdhst sthh sh acr acrkráj kráj y ifjth fjthlp lpda darh rhlf lfss a ju juhs hstr trff Mkfs Mkfs iar araa a iar ara. a. Phrhl hrhlfs fs talc talckë këjj a Lar arìa ìa,, ju juhs hstr traa Lamrh amrh ckhj ckhj alama.

Uara Uara jfsf jfsftr trfs fs,, sus sus nkgf nkgfs, s, ¡quë ¡quë `hdk `hdkik ikma mam, m, quë quë odfr odfrka ka,, rfmh rfmhar ar su trfj trfjf, f, iajt iajtar  ar  sus adacajzas, ifjthlpdar sus rasofs, fìr su vfz! Mhsp Mhspuë uës, s, hj hd Ikhd Ikhdf, f, vfdv vfdvhr hrhl hlfs fs a vhr vhr a ju juhs hstr trfs fs pamr pamrhs hs,, a ju juhs hstr trfs fs alko alkofs fs quh jfs naj prhihmkmf hj da Uatrka y hsta chatktum jf mhgará duoar a jkjo÷j mhshf2 taj iflpdhta shrá. Jamkh pfmrá arrhcatárjfsda2 dfs mìas suihmhráj a dfs mìas, dfs añfs a dfs añfs ñfs, dfs sko skodfs a dfs skodfs y da hthrjkmam  jf nará lás quh iflhjzar.

HGHLUDFY Yaj Yaj Aous Aoustì tìjj nacìa acìa nacda acdamf mf taj taj `rhiu rhiuhj hjth thlh lhjt jthh a su puhcd uhcdff mh Nkpfja pfja mhd  mhd  rhkjf mh dfs ikhdfs, quh nackëjmfshdh mkinf, a hsth puhcdf7 —Yupfjoal joalffs quh Mkfs fs prflhtkhra vkvkr ikhj añfs, lkd añfs auj auj, hj da acujma jmajika mh tfmf fmfs dfs ckhjhs mh da tkhrra, las a ifjm fjmkikùj mh jf rhkjar galás ifj Ëd“... uj orktf sh hdhvù hj tfma t fma da asalcdha7 ¡quh tfmf phrhzia y jfs quhmh Mkfs! ]adhs sfj dfs shjtklkhjtfs quh mhchrìaj ajklar a tfmfs dfs irkstkajfs y  jfsftrfs dfs hjifjtralfs hj hd adla sklpdh y rhita mh uj pfcrh fcrhrf quh quh nhlf nhlfss ifjf ifjfik ikmf mf77 Hsth Hsthca cajj Iar arrh rhth th phrmk hrmkùù a su hspf hspfsa sa iuajm uajmff sus sus nkgfs kgfs sh nadd naddac acaj aj hj da pr prkl klhr hraa kj`a kj`aji jika ka.. Mhsp Mhspuë uëss mh daro darofs fs añfs añfs mh phjf phjfsa sa dacf dacfr  r   para hmuiar a su julhrfsa `alkdka, ddhoù a uja hxtrhla vhghz skj jkjo÷j rhiursf. Jf pfmìa tracagar lás y sus nkgfs jf df ayumacaj skjf hj `frla kjsu`kikhjth. Iask ifjtkjualhjth hj`hrlf, sfdf, acajmfjamf, parhiìa jf fcstajth, vhrmamhralhjth `hdkz, sus sus rasofs mhjftacaj iadla, adhorìa y iuaj uajmf dh  prhoujtacaj quë jhihsktaca, rhspfjmìa kjvarkacdhlhjth7 —Aquì acagf, jama, puhs jf mhshf lás quh hd Ikhdf“. [ hsh nflcrh skj kjstruiikùj nacd nacdac acaa hjtf hjtfji jihs hs mh da `hdk `hdkik ikma mamm quh quh dh hsph hsphra raca ca mhsp mhspuë uëss mh su luhr luhrth th,, ifj ifj uj armfr, uja `h y, ¶pfr quë jf mhikrdf6 , ifj uja hdfiuhjika quh sfrprhjmìa a das phrsfjas quh df vksktacaj. —Hd Ikhdf, mhiìa, hs da patrka, hd ofzf mh Mkfs, hs addì mfjmh rhkjarhlfs murajth da hthrjkmam. [f, taj phquhñf, taj pfcrh, taj mhsifjfikmf, hjtrarë prfjtf hj pfshskùj mh hsa `hdkikmam, mh hsa odfrka mh da iuad jf  pfmhlfs skqukhra `frlarjfs uja kmha“.

—¡Fn —¡Fn,, iùlf iùlf Mkfs Mkfs hs cuhj cuhjf, f, rhph rhphtì tìaa `rhi `rhiuh uhjt jthl hlhj hjth th,, mh nach nachrr pr prhp hpar aram amff taj taj laojì`kia rhiflphjsa a dfs hdhokmfs!“

UDHOASKA MHD CKHJAPHJ]XSAMF DXKY MH OSAJAMA Fs supdkialfs, ¡fn Lamrh juhstra! tflarjfs cagf vuhstra prfthiikùj y mh`hjmhr juhstra iausa ajth hd trkcujad mh vuhstrf Nkgf ckhj alamf, a `kj mh quh iuajmf Ëd guzouh a dfs vkvfs y a dfs luhrtfs, shalfs dkchrtamfs pfr vuhstra kjthrihskùj, mh da luhrth hthrja y ifdfiamfs a su mkhstra, hj iflpañìa mh aquhddfs quh mhchj rhkjar ifj Ëd  pfr dfs skodfs mh dfs skodfs. Asì sha.

SHYFDXIKÙJ Lh ifjsfdarë mh das phjas y trksthzas mh hsta vkma, ifj hd phjsalkhjtf mhd Ikhdf.

 GAIXDA]FSKA Larìa, Uuhrta mhd Ikhdf, rfoam pfr jfsftrfs.

MÌA ]SHKJ]A [ XJF (91/Lay) Larìa, juhstra Urfthitfra y Shkja IFJYKMHSAIKÙJ Jkjoujf mh dfs mìas mh juhstra vkma pasará, hsphrálfsdf, skj quh  prhshjthlfs a da Yajtìskla Pkrohj juhstrfs pkamfsfs nflhjaghs. ]hjhlfs skj ihsar, jhihskmam mh da prfth fthiikùj tfm tfmfpfmh fmhrfsa fsa mh Aquhdda quh hs, ad lkslf tkhlpf, Lamrh mh Ghs÷s y Lamrh juhstra. Jf fdvkmhlfs galás quh sflfs sus nkgfs, quh Hdda jfs ala y quh qukhrh juhstra `hdkikmam.

Hdda jfs fcthjmrá tfmas das oraikas jhihsarkas para iulpdkr da fcra mh juhstra sadvaikùj. Ifjs Ifjsao aorë rëlf lfsd sdh, h, puhs puhs,, thrl thrlkj kjaj ajmf mf hsta hstass dhit dhitur uras as,, ju juhs hstr traa phrs phrsfja fja,, ju juhs hstr traa  `alkdka y pfjoálfjfs cagf su ouarma, cagf su prfthiikùj tuthdar. Ufr su kjthrihskùj dfs phiamfrhs sh sadvaj, dfs hj`hrlfs sh iuraj2 Hdda ma a dfs mëck mëckdh dhss da `uhr `uhrza za y da vkit vkitfr frkka a dfs dfs hgër hgëriiktfs ktfs.. Jama ama dh iuhs iuhsta ta par araa hsiu hsiuin inar  ar  juhst ju hstra rass s÷pd s÷pdki kias as y jhih jhihsk sktáj tájmf mfsh sh lk lkda daor orfs, fs, Hdda Hdda dfs dfs fctk fctkhj hjhh mhd mhd Yhñf Yhñfr, r, para para aquhddfs quh dh naj hjtrhoamf su hsphrajza y ifj`kajza.

IFJYAOSAIKÙJ MH YAJ DXKY MH OFJWAOA, A DA YAJ]A PKSOHJ Pkroh krohjj Yajt Yajtaa ¡fn ¡fn Larì Larìa! a! lk ouìa ouìa y Yfch Yfchrraja, aja, yf vhjof hjof a ar arrrfgar fgarl lh ad shjf shjf mh vuhst uhstrra lk lksh shrrkifr kifrmk mkaa y a pfjh pfjhr, r, mhsm mhsmhh hsth hsth lflh lflhjt jtff y para para skhl skhlpr prhh, lk adla y lk iuhrpf cagf agf vuhstr stra saorama ouar uarmka y prfth fthiikùj hsphikad. Fs ifj`ìf y hjtrhof hj vuhstras lajfs tfmas lks hsphrajzas y ifjsuhdfs, tfmas lks phjas y lkshrkas, iflf talckëj hd iursf y `kj mh lk vkma, a `kj mh quh pfr vuhstra tra sajt ajtìskl skla kjthr thrihskùj y pfr vuhstrfs lërktfs tfs, tfm tfmas lks fcra fcrass shaj shaj nhin nhinas as sho÷ sho÷jj vuhs vuhstr traa vfdu vfdujt jtam am y para para aora aoramf mf mh vuhs vuhstr trff mkvk mkvkjf jf Nkgf.

SHYFDXIKÙJ Shjfvarë `rhiuhjthlhjth da ifjsaoraikùj mh lì lkslf, a da Yajta Pkrohj.

 GAIXDA]FSKA Larìa, Shkja mh tfmfs dfs sajtfs, rfoam pfr jfsftrfs.

HGHLUDF Iaraithr thrkzaca sfcrh tfm tfmf a Yaj Dhfjarmf mh Uuhrtf Laurkikf, su tkhrja mhvfikùj y su prf`ujmf alfr a da Lamrh mh Mkfs. Iama jfinh, rhiktaca hd  rfsarkf, iama vhz quh fìa sfjar da nfra, mhiìa uj Avh Larìa. Ihdhcraca tfma tfmass das das `khs `khsta tass mh da Shkj Shkjaa mhd mhd Ikhd Ikhdff ifj tkhr tkhrja ja mhv mhvfik fikùj y ddhv ddhvac acaa skhl skhlpr prhh ifjs ifjsko koff uj ujaa mh sus sus kl kláo áohj hjhs hs.. Larì Larìaa rhi rhiflph flphjs jsùù hsth hsth alfr alfr ifj ifj usur usura. a. Asì Asì, Yaj Yaj Dhfj Dhfjar armf mf mhi mhiìa lás lás tarm tarmh7 h7 —Iu Iuaj ajmf mf rhi rhiuhr uhrmf tfma tfmass das das orai oraika kass quh quh nh

rhikckmf mh da Yajta Pkrohj lh `kourf shr iflf uja iapkdda mh  phrhorkjaikùj, hj da iuad, mh tfmfs damfs, iuhdoaj hx-vftfs. Jf thjëks lás quh dhhr, hstfy tfm tfmf iuckhrtf mh kjsi jsirkpikfjhs, pfr mhjtrf y   pfr `uhra, hj hd iuhrpf tajtf iflf hj hd adla2 jf irhf lás quh dfs `avfrhs mh Lar arììa. Lk sadum `ìskia y lfrad, lk saih aihrmfikf, lk náck ácktf rhdkokfsf fsf, tfmf df nh rhikckmf pfr da oraika mh hsta cuhja lamrh. Yfcrh lk ifrazùj sh hjiu hjiuhj hjtr traa orac oracam amf7 f7 Ufr da orai oraika ka mh Lar arìa ìa22 sfc sfcrh lk dhjo dhjoua ua77 Ufr da orai oraikka mh Larìa. Yhm chjmkta skj `kj, ¡fn mudih y tkhrja Lamrh, lk prfthitfra ckhj alama! Ufr tfma da hthrjkmam, iajtarë das lkshrkifrmkas mh Larìa y sk thjof da  `hdkikmam mh sadvarlh, jf shrá skjf pfr da kjthrihskùj mh lk sfchraja, da kjiflparacdh Shkja mh dfs Ikhdfs“.

UDHOASKA MH YAJ CHSJASMF, UASA ]FMFY DFY MÌAY  Aifrmafs, ¡fn pkamfsìskla Pkrohj Larìa, quh galás sh na fìmf mhikr quh jkjoujf mh aquhddfs quh naj aiumkmf a vuhstra prfthiikùj h klpdframf vuhstrf sfifrrf, naya skmf acajmfjamf. Ajklamf ifj tad ifj`kajza, aiumf a Pfs ¡fn mudih Pkrohj mh das vìrohjhs! lh rh`uokf a vuhstrfs pkhs,  oklkhjmf cagf hd phsf mh lks phiamfs. Jf mhsprhikëks, ¡fn Lamrh mhd Phrcf!, lks nulkdmhs pdhoarkas2 ajths ckhj, fìmdas chjkojalhjth y iulpdkmdas. Asì sha.

 GAIXDA]FSKA Fn Larìa, skj phiamf ifjihckma, rfoam pfr jfsftrfs quh rhiurrklfs a Pfs.

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF