Manual B9

January 24, 2023 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Manual B9...

Description

 

BFRBJTF GMYGM^TY EFHYFO NJ FCMOMFNJ

 

bfrbjsfgg.dje.br EFHYFO NJ FCMOMFNJ

EFHYFO NJ FCMOMFNJ B=

\frfbíhs, \frf bíhs, sigf bie-vmhnj! Issi Efhufo cjm nisihvjovmnj pfrf vjdç, qui cfz pfrti nf cfeåomf i iqumpi ni vihdinjris nf B=, qui oivfe j ispjrti f pftfefris supirmjris, prjejvihnj j Gmu Gmtsu häj sô djej ftmvmnfni cåsmdf i ispjrtmvf, efs tfebíe djej uef mepjrtfhti cirrfeihtf ni trfhscjrefëäj trfhscj refëäj pissjfo i sjdmfo.

 

‟Eihtis ixtrfjrnmhærmfs nmsdutie mnimfs   Eihtis einmfhfs nmsdutie ivihtjs   Eihtis piquihfs nmsdutie pissjfs― (Ioifhjr Rjjsiviot)

6

 

bfrbjsfgg.dje.br EFHYFO NJ FCMOMFNJ

J EFHYFO NJ FCMOMFNJ í pfrti mhtikrfhti nj ^IREJ NI FCMOMFËÄJ, dioibrfnj ihtri B=GG i j FCMOMFNJ, hj tjdfhti f nmritrmzis, nmrimtjs, jbrmkfëùis i rispjhsfbmomnfnis, pjhsfb momnfnis, nivihnj sir jbinidmnj ie sius tirejs mhtikrfms m htikrfms..

2

 

bfrbjsfgg.dje.br EFHYFO NJ FCMOMFNJ

//\FOFSRFT // \FOFSRFT NJ EIT^RI Djepitçhdmf i \jsturf nj Fstomfnj. F Bfrbjsf Gmu Gmtsu djhsmnirf djepitihti j fstomfnj qui cfz usj nj siu sfbir, ftuf ie smhtjhmf dje js prmhdåpmjs qui ioi pridjhmzf i qui cfëf usj nf Eitjnjojk Eitjnjojkmf mf Bfrbjsf. Djhsmnirf, pjrtfhtj qui j nisihvjovmeihtj nf pjsturf fniqufnf i djepitçhdmf njs Fstomfnjs, säj ni fdjrnj dje js vfojris i jbgitmvjs nf B=, qui rifomzfe f emssäj ni inudfr dje qufomnfni fqumoj qui o`i dfbi. Fdrinmtfejs qui mhtikrfr j sfbir i j cfzir, cfzie f nmcirihëf! Ivmti ftmtunis hikftmvfs i djeihtærmjs nistrutmvjs ie riofëäj fjs fouhjs nihtrj i cjrf nj febmihti ni trfbfo`j. Istfejs fprisihtfhnj hjssj efhufo ni djhnutf, ioi mræ fbrmr hjvjs dfemh`js i djrrmkmr irrjs nj pfssfnj, pfrf djhstrumrejs uef istrfnf sikurf pfrf hjssj cuturj efms prôspirj. Ridihtieihti istunmjsjs omstfrfe fokuhs mtihs, prjnuzmnj pioj Côrue Idjhþemdj Euhnmfo fs prmhdmpfms `fbmomnfnis qui tjnjs qui qumsirie fodfhëfr j sudissj tiräj qui nisihvjovir7 Ítmdf, ^rfbfo`j ie Iqumpi, \ofhigfeihtj, Djepitmtmvmnfni, Djeuhmdfëäj, Djeprjeitmeihtj/Ihkfgfeihtj, Futjhjemf, Futjdjhtrjoi/ Futjdjh`idmeihtj, Coixmbmomnfni i Rismomçhdmf. Rissfotj f Ítmdf, iof riprisihtf ue virnfnimrj nmvmsjr ni ækufs, pjms pridmsfejs cfzir isdjo`fs qui istigfe mhtikrfnfs fjs virnfnimrjs vfojris i prjpôsmtjs, j rioftôrmj d`fef f ftihëäj pfrf j ^rfbfo`j ie Iqumpi djej uef nfs `fbmomnfnis efms vfojrmzfnfs. \frf trfbfo`fr istdmihtieihti ie iqumpi í hidissærmj djjpirfr eutufeihti. Tir Coixåvio, gæ qufsi häj í uef jpëäj, nmfhti ni fouhjs dje nmvirsmnfni täj krfhni ni kirfëùis, ithmfs, riomkmùis i duoturf, sir mhflixåvio ftrfpfo`f ftrfpfo`f mhdousmvi fs riofëùis ni iqumpi. Dmtj fmhnf f Djeuhmdfëäj qui í f frti ni sfbir ixprissfr-si ixprissfr-si ni juvmr i djepriihnir. F pfrtmr nj ejeihtj ie qui ixmstie cfo`fs hf djeuhmdfëäj, tjnjs js risuotfnjs pjnie sir prigunmdfn prigunmdfnjs. js.

4

 

bfrbjsfgg.dje.br EFHYFO NJ FCMOMFNJ

//EMTTÄJ // EMTTÄJ B= \rjejvir, mhdihtmvfr i sjomnmstdfr f qufomnfni ni vmnf i bie-istfr hfs pissjfs pjr eimj nj Gmu Gmtsu i niefms frtis efrdmfms, jciridmnfs djej cirrfeihtfs ni trfhscjrefëäj sjdmfo i pissjfo. Mr foíe nj ihsmhj ispjrtmvj i djepitmtmvj, tihnj djej cjdj f eio`jrf nj sir `uefhj djej ue tjnj hf sjdminfni. Sfojrmzfr j riofdmjhfeihtj `uefhj i j fejr ì pissjf djej ue oikfnj hf sjdminfni.

//SMTÄJ // SMTÄJ B= Tir ricirçhdmf hjs sikeihtjs ni Frtis Efrdmfms dje uef eitjnjojkmf ni qufomnfni. ^rfbfo`fr dje ixdioçhdmf ni cjref ítmdf i dje rispjhsfbmomnfni sjdmfo. \rjejvir pircjrefhdi, pircjrefhd i, sikurfhëf i bie-istfr b ie-istfr pfrf dfnf fouhj i fstomfnj dje f ihtrikf ni ue sirvmëj ni fotj vfojr fkrikfnj.

//SFOJRIT B= Ítmdf, Dmnfnfhmf, Djeuhmdfëäj i Nmæojkj, Tjomnfrminfni, \rjstssmjhfomsej \rjstssmjhfomsej,, Tihtmnj ni Iqumpi, i Rispimtj f Cmojsjstf.

>

 

bfrbjsfgg.dje.br EFHYFO NJ FCMOMFNJ

//F // F IVYM\I B= Kuirrimrjs Bfrbjsmfhjs Djej tjnjs sfbie iu, Efrdjs Bfrbjsf, vme nj Gunþ ue ispjrti joåepmdj ni fotf pircjrefhdi qui ixmki eumtj stsmdfeihti djej ispmrmtufoeihti ni ue ftoitf ni håvio mhtirhfdmjhfo. Hfquiof ípjdf hj Ispjrti Doubi \mh`imrjs, qufhnj gæ irf ue gunjdf djhsfkrfnj i Hfquiof ridjh`idmnj,, iu i emh`f ispjsf Dfrof, trfbfo`ævfejs dje Gunþ hj DI\IYT\ (Dihridjh`idmnj trj ni \rætmdfs Ispjrtmvfs nf YT\), i siepri fokuhs outfnjris ni Gmu Gmtsu nf Yhmvirsmnfni pinmfe pfrf pfrtmdmpfr nj trimhj, i nivmnj emh`fs `fbmomnfnis hj d`äj, js outfnjris ei djhvmnfvfe pfrf trimhfr i iu fprjvimtfvf f jpjrtuhmnfni pfrf fprihnir i ei fprmejrfr hf Frti Tufvi. Emh`f ispjsf Dfrof ei istmeuofvf eumtj f iu cfzir issf trfhsmëäj, ue nmf iu dinm fjs mh÷eirjs djhvmtis qui iu ridibmf i cum trimhfr Gmu Gmtsu, cjm Fejr fj prmeimrj djhtftj, ei ihdjhtrim hj BGG, efs irf ue ispjrti tjtfoeihti fvissj fj Gunþ i fjs pjudjs cum cfzihnj issf trfhsmëäj trfhsmëäj dje qufomnfni. qufomnfni. Hjssf biof Iqumpi, tivi mhådmj ie 6==9 qufhnj fmhnf djej cfmxf rjxf djeidim f nfr fuofs, fpomquim f Cmojsjstf nj Gunþ i djhstruå uef Eitjnjojkmf ni Ihsmhj i ihtri fdirtjs i irrjs fdrinmtj qui djhsikum! Guhtj dje krfhnis femkjs qui djhstruå hissf gjrhfnf, busdfejs djhqumstfr fssme ue krfhni ispfëj pfrf B= nihtrj nj hjssj ispjrti. Nihtrj nisti Fomdirdi djhstruånj, tiejs f jbrmkfëäj ni djhtmhufrejs fbrmhnj dfemh`js, pfrf hjvjs nisfstjs i qui f hjssf iqumpi nimxi ‟Efrdfs \rjcuhnfs― hfs pissjfs qui istäj f hjssf vjotf. Efrdfs ni bjfs Efrdfs b jfs djhnutfs, djhnutfs, bjfs fëùis, sirejs ricirçhdmf ie uef bjf nmriëäj! Häj pjniejs huhdf hjs isquidir nf hjssf issçhdmf. F B= í uef iqumpi qui vie si cjrtfoidihnj fhj f fhj dje Cmojsjstf, Eitjnjojkmf, Ítmdf i Rispimtj fj \rôxmej. Iu tih`j qui sir ‟eio`jr―, qui smkhmstdf trfbfo`j nurj, sir efms ixmkihti djhsmkj eisej nj qui dje js jutrjs, prjdurfr djh`idmeihtj, dueprmr j qui cfof, sir nmsdritj. Mstj sme í ue fomdirdi pfrf j drisdmeihtj, sie einj i ridimj nj qui istæ pjr vmr. Fprihnm dje eius \fms i krfhnis Eistris nj Gunþ. I dje dirtizf í isti j dfemh`j qui iu quirj pfrf eme i emh`f Iqumpi. B= í isti j Ispårmtj! ‟Ye pjr tjnjs i ^jnjs piof B=― Jss

9

 

bfrbjsfgg.dje.br EFHYFO NJ FCMOMFNJ

//^MEI // ^MEI EF^RMW B= (Iqumpi Fnemhmstrftmvf) Hjssf iqumpi prjstssmjhfo fnemhmstrftmvf, trfbfo`f nmfrmfeihti hf ivjouëäj i nisih vjovmeihtj  vjovmeih tj nf iqumpi djej djej ue tjnj, tjnj, bie djej pfrf pfrf suprmr suprmr tjnfs fs hidissmnfnis hidissmnfnis i quistùis njs sius fstomfnjs.

EIT^RI BFRBJTF Oånir nf iqumpi, \rjcissjr hf Eftrmz i rispjhsævio tídhmdj piof ivjouëäj i eitjnjojkmf ni ihsmhj B=. DFROF OÅSMF Nmritf Fnemhmstrftmvf i fssuhtjs kirfms. ÍNIR Fssissjrmf ni meprihsf i djhti÷nj OFYRJ Ftihnmeihtj fjs fstomfnjs/p÷bomdj i ridipëäj hf Eftrmz B=

3

 

bfrbjsfgg.dje.br EFHYFO NJ FCMOMFNJ

//DFN // DFNFT^RJ FT^RJ FHYFO FHYFO NJ N J FCMOMFNJ B=

J djhtrftj ni sissäj nf efrdf i pfrdirmf tie vmkçhdmf ni 6 fhj. Cmdfhnj j fstomfnj rispjhsævio pjr si efhtir ie nmf dje sius pfkfeihtjs i jbrmkfëùis djhtrftufms, bie djej si prjkrfefr pfrf f rihjvfëäj hj sthfo nj fhj djrrihti, rispimtfhnj js prfzjs i prjejëùis prjkrfefnfs. \jnihnj fssme djhtmhufr efhtihnj f pfrdirmf dje f iqumpi, usj nj hjei i efrdf sie mhdjrrir ie rmsdj ni euotfs i jutrfs sfhëùis dfbåvims. Vufoquir n÷vmnf sjbri djhtrftj, fkihnfeihtj ni siemhærmjs ju jutrj fssuhtj, pjr cfvjr ihtrfr ie djhtftj hjs sikumhtis dfhfsm ni ftihnmeihtj7 Eftrmz hj 9, [`ftsFpp =.342;-=>>> i i-efmo stomfmsLbfrbjsfgg.dje.br

;

 

bfrbjsfgg.dje.br EFHYFO NJ FCMOMFNJ

//DÔNMKJ // DÔNMKJ NI DJHNY^F DJHNY^F NJT \RJCITTJRIT B= {Femzfni} J prjcissjr nivi tir siepri uef ftmtuni pjsmtmvf i cjdfnf hj cjrtfoidmeihtj i drisdmeihtj nf iqumpi. Nivihnj siepri drmfr i istmeuofr j ispårmtj ni cfeåomf ihtri fouhjs, iqumpi ni trfbfo`j i jutrjs prjcissjris, siepri djojdfhnj j krupj hf crihti ni hidissmnfnis mhnmvmnufms.

{Djjpirfëäj} J prjcissjr nivi drmfr i istmeuofr ue febmihti djjpirftmvj ihtri js fouhjs nihtrj i cjrf nj tftfei. J fouhj nivi sir ihsmhfnj qui j prjkrissj nioi häj í einmnj piof suf dfpfdmnfni ni supirfr ue pfrdimrj ni trimhj, ju ue fnvirsærmj hf djepitmëäj, efs sme piof suf dfpfdmnfni ni supirfr f sm eisej i nisihvjovir j eæxmej nj siu pjtihdmfo.

{Nmsdmpomhf} J prjcissjr nivi ihsmhfr fjs fouhjs qui sie nmsdmpomhf häj ixmsti vmtôrmf hf vmnf, hie hj Gmu Gmtsu, qui sjeihti dje sfdrmcådmjs i rispimtj j sudissj pjni sir ftmhkmnj.

{Rispimtj} J prjcissjr nivi ixmkmr qui js fouhjs si trftie rispimtjsfeihti, mhnipihnihtieihti ni sufs nmcirihëfs sjdmfms, drinj, rfëf, tmei, sixj i fsths. F `mirfrqumf nfs cfmxfs nivi sir rispimtfnf i f futjrmnfni nf cfmxf \ritf smhdirfeihti ridjh`idmnf, pjríe si ftihtfhnj pfrf qui istis häj tih`fe ftmtunis ni supirmjrmnfni ju eihjsprizfhnj i nmemhumhnj js eihjs krfnufnjs. J Cfmxf \ritf nivi sir ixiepoj f sir sikumnj, j ispio`j njs djhdimtjs nf iqumpi i nj ispjrti.

0

 

bfrbjsfgg.dje.br EFHYFO NJ FCMOMFNJ

{Eio`jrmf Djhtåhuf} J prjcissjr nivi siepri trfhsemtmr fjs fouhjs qui f ivjouëäj i j fprihnmzfnj hj Gmu Gmtsu huhdf si fdfbfe, í ue istunj pfrf f vmnf tjnf. F Cfmxf \ritf nivi sir tmnf djej ue jbgitmvj eåhmej f sir fodfhëfnj, i qui qufhtj efmjr j siu prjkrissj, efmjr j siu djeprjemssj ie si nisihvjovir djej prftmdfhti ni Gmu Gmtsu i djej sir `uefhj.

{Omnirfhëf} J \rjcissjr nivi omnirfr pioj ixiepoj i dje niejhstrfëäj ni mhtirissi kihuåhj hf eio`jrmf nf qufomnfni ni vmnf ni sius fouhjs i häj sjeihti hj rihnmeihtj ispjrtm vj. F suf futjrmnfni futjrmnfni ejrfo ejrfo nivi sir djhstruånf djhstruånf pioj ixiepoj ixiepoj i ritmnäj ritmnäj ni dfrætir dfrætir,, dje uef ftmtuni djeprjeitmnf i pjsmtmvf ie prjo njs fouhjs i djofbjrfnjris nf iqumpi.

{Mhspmrfëäj} J prjcissjr nivi djepriihnir fhtis ni tunj qui í ue ixiepoj pfrf js sius fouhjs i nivi fssuemr f rispjhsf rispjhsfbmomnfni bmomnfni ni nispirtfr siepri j eio`jr qui ixmsti nihtrj ni dfnf ue.

{Tftmscfëäj} J prjcissjr nivi ejstrfr i ihsmhfr j Gmu Gmtsu djej ue prmvmoíkmj i huhdf djej ue cfrnj, nivi fprjvimtfr fs fuofs djej uef jpjrtuhmnfni rifo ni eunfr f vmnf nfs pissjfs pfrf eio`jr. Dfnf fuof í j risuotfnj ni fhjs ni trimhfeihtj nurj.

=

 

bfrbjsfgg.dje.br EFHYFO NJ FCMOMFNJ

//NISIRIT // NISIRIT NJ FCMOMFNJ B= Nfnjs Dfnfstrfms Í nivir ni dfnf stomfnj ftufomzfr hf B=, js nfnjs dfnfstrfms djej7 ihniriëj rismnihdmfo i djeirdmfo, h÷eirj ni tioicjhi i i-efmo, djej tfebíe j dfnfstrj ni sius prjcissjris pfrf efhtir uef omh`f nmritf dje f Iqumpi.

\rmhdåpmjs \infkôkmdjs Efhtir prmhdåpmjs pinfkôkmdjs pfrf uef fuof tídhmdf djej7 - Dihtrfr f ftihëäj hjs fouhjs1 - \ofhmstdfr pfrf pjtihdmfomzfr f fprihnmzfkie1 - Rispimtfr f krfnufëäj njs fouhjs1 -- Cfvjridir ^ir pfdmçhdmf, f fprihnmzfkie í krfnufo, mstj í, fprihni-si pjudj f pjudj1 f mhdousäj i - Kirfr febmihtis ni fprihnmzfkie dje `mkmihi (^ftfei i amejhjs omepjs).

\frtmdmpfëäj hj Dursj ni Cjrefëäj Fhufo \rjcissjris nfs stomfms stdfe jbrmkfnjs f pfrtmdmpfr nj wjras`jp fhufo ni trimhfeihtj, nistmhfnj fjs prjcissjris nfs stomfms B= pfrf ridmdofkie i Ftufomzfëäj nf Eitjnjojkmf i jrkfhmzfëäj nf ieprisf i ni sius djofbjrfnjris.

Mnihtmnfni Mniht mnfni vmsufo nfs crfhqumfs ^jnf f fdfniemf fstomfnf tie qui sikumr j pfnräj vmsufo ni mnihtmnfni nf iqumpi nitiremhfnj piof Eftrmz, dje j ojkj nf B= hj ofnj nmrimtj nj njgþ.

Nmvuokfëäj njs ivihtjs B= Í ni suef mepjrtâhdmf qui js \rjcissjris B=, nmvuokuie pirfhti sius fouhjs js ivihtjs, djeuhmdfnjs i fëùis rifomzfnfs piof iqumpi, pfrf efmjr djeuhmdfëäj/sjomnmstdfëäj nf Efrdf, istmeuofhnj dfnf viz efms sius fouhjs f prætmdf nj Gmu Gmtsu. ‟Oiebrfhnj qui guhtjs sjejs efms cjrtis―

6<

 

bfrbjsfgg.dje.br EFHYFO NJ FCMOMFNJ

Nmspjhmbmomnfni Istfr nmspjhåvio f pfrtmdmpfr, 2x (nufs vizis) fj fhj ie ivihtjs rifomzfnjs piof eftrmz, ieprikfhnj sius sirvmëjs djej \rjcissjr ju fpjmfnjr.

\fnrjhmzfëäj J FCMOMFNJ stdf jbrmkfnj f sikumr f pfnrjhmzfëäj hj quismtj vistuærmj (amejhjs, pftd`is i cfmxf) nivihnj jbtir js eisejs nmritfeihti dje f Eftrmz. Ie dfepijhftjs dfsj j ftoitf tih`f pftrjdåhmj stdf ombirfnf f utmomzfëäj prjnutjs prjnutjs nmvirsjs, nisni qui sigf efhtmnj i ixpjstj j pftd` dje js 2 ojkjs ritfhkuofris hj pimtj i jutrj rinjhnj krfhni hfs djstfs hj ofnj nmrimtj. Cmdfe nitiremhfnjs djej pfnrùis pfrf js Amejhjs nf Iqumpi fs djris7 brfhdf, fzuo i pritf. Í ixprissfeihti prjmbmnj fjs \rjcissjris emhmstrfr fuofs ni cjref bmzfrrf djej pjr ixiep ixiepoj7 oj7 wfkm/dfoëf wfkm/bireunf, dfemsitf/dfoëf, oydrf itd. Tfovj dfsjs pjhtufms gifhs, (vmsmtfhtis/hjvj fouhj), stdf prjmbmnj bireunf/sie j trimhj dje eftirmfms nmstmhtjs njs jstdmfms nf iqumpi.

\fkfeihtj \fkfr eihsfoeihti vmf bjoitj bfhdærmj, hfs sikumhtis nftfs 6
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF