Makalah Blush On

January 14, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Makalah Blush On...

Description

TUGAS TEKNOLOGI KOSMETIKA FORMULASI MAKE-UP DEKORATIF “BLUS-ON “BLUS-O N ATAU ATAU ROUGE” ROUGE ”

Disusun Oleh : 1 2 3

Ana Nurul Fitriyani Novi Kartika Sari u!i "estari

(F120155004) (F120155023) (F120155025)

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH KUDUS PROGRAM STUDI S-1 FARMASI  Alamat  :  :

Jl. Gane!a I P"#$%a#& K"'" ()*1+, Ja$a Tena!, In'%ne&a Tel : /0)12 3*4 15633))* TAHUN 01+6014

KATA PENGANTAR 

1

Assala#u$alaiku# %r %r&%' &%'

enulis #enua*kan syukur keha+irat Allah S%,- karena rah#at +an hi+ayah.  Nya *enulis +a*at #enyelesaikan #akalah yan 'er!u+ul For#ulasi /ake.* Dekorati  lus.On lus.On Atau oue +enan 'aik +an lanar& lanar& /akalah ini +isusun +isusun untuk #e#enuhi #e#enuhi tuas ,eknoloi ,eknoloi Kos#etika tahun 2016& enu enuli liss #en #enu ua* a*ka kan n teri# teri#aa kasi kasih h ke*a ke*a+a +a *iha *ihak.* k.*ih ihak ak yan yan turu turutt serta serta #e#'antu +ala# *enulisan #akalah ini- yaitu : 1 2

7'u 8ko 8ko etnoetno- /& /& Si&- /&Far#&/&Far#&- A*t A*t selaku selaku +osen +osen ,ekn ,eknolo oloii Kos#etika& Kos#etika& Se#u Se#uaa *iha *ihak k yan yan ti+ak ti+ak se#*a se#*att *enu *enuli liss se'u se'utk tkan an satu *ersat *ersatuu- yan yan telah telah #e#'antu 'aik seara lansun #au*un ti+ak lansun +ala# *e#'uatan #akalah ini&

enu enuli liss #eny #enya+a a+ari ri 'ah9 'ah9aa #aka #akalah lah ini ini ter+ ter+a* a*at at 'any 'anyak ak keku kekuran rana an n +an +an #e#'utuhkan kritik serta saran yan #e#'anun& Se#oa a*a yan telah *enulis sa!ikan +a*at 'er#anaat 'ai +iri *enulis seara khusus +an 'ai *ara *e#'aa *a+a u#u#nya&

%assala#u$alaiku# %r&%' 2 /aret 2016

enulis-

DAFTAR ISI ;A"A/AN r  Kaolin &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 20 r  arain liHui+ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1  Sen Oksi+a &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 20 r  Sen Setearat &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 4 r 

Keteranan 'ahan. 'ahan or#ula blush on : 1& ,alu# Seara ki#ia9i- talk a+alah #anesiu# silikat (3/O& 4SiO2&;2O)&ini#eru*akan 'ahan +asar +ari seala #aa# or#ulasi kos#etik se*erti 'e+ak- blush on +an eye shadow, siat yan sanat luar 'iasa a+alah #u+ah #enye'ar +an kekuatan #enutu*i yan ren+ah& (Selia- 2013) 2& Kaolin Kaolin #eru*akan #asa 'atuan yan tersusun +ari #aterial le#*un +enan kan+unan  'esi yan ren+ah- +an u#u#nya 'er9arna *utih atau aak ke*utihan&%arna +ari kaolin yan +iunakan harus seerah #unkin&ahan +asar harus +i#urnikan seara 'aik untuk  #e#in+ahkan keseluruhan 'ahan ti+ak #urni +an *artikel kasar& ,i+ak se#ua alu#iniu# silikat +a*at +iklasiikasikan se'aai kaolin- na#un 3 kelo#*ok +i 'a9ah ini seara khusus #e#iliki or#ula yan sa#a (Al2O3& 2SiO2&2;2O) +an +a*at +ise'ut kaolin : narite- +ikite- +an kaolinite& Kaolin #eru*akan 'ahan ki#ia yan 'eruna untuk  #elekatkan kos#etik *a+a 9a!ah- karena kaolin hirosko*is *enunaannya *a+a kos#etik u#u#nya ti+ak #ele'ihi 25G& (a#anta+ine- 2012) 3& arain liHui+ Di in+ustri kos#etik +iunakan *a+a *ro+uk hair are- skin are- nail are- lotion- rea##assae& arain liHui+ #e#*unyai unsi se'aai *ele#'a'- *eliin +an #e#'antu  *e#'entukan rea# (,hristar- 2006)& 4& Sen oksi+a ,er+a*at 2 'ahan *eno*ak yan 'iasa +iunakan +ala# or#ulasi 'e+ak 9a!ah : @ink  oksi+a +an titaniu# +ioksi+a& ,erlalu 'anyak +iunakan 'ahan ini +a*at #enhasilkan eek se*erti to*en yan #ana ti+ak +iininkan L terlalu se+ikit #e#'uat 'e+ak ti+ak  12

+a*at #ene#*el *a+a tu'uh& Diketahui 'ah9a @ink oksi+a #e#iliki 'e'era*a siat tera*eutik +an #e#'antu #enhilankan keaatan *a+a kulit&Na#un- *enunaan yan  'erle'ihan +a*at #enye'a'kan kulit kerin (har#ay- 2010)& 5& Sen setearat Iink +an #anesiu# stearat se!auh ini #eru*akan 'ahan yan *alinserin +iunakan +ari loa# stearat&ntuk 'e+ak 9a!ah- stearat harus #e#iliki kualitas yan tini untuk  #eneah ti#'ulnya keasa#an- 'au yan ti+ak +iininkan&Siat yan *alin *entin +ari @ink +an #anesiu# stearat a+alah siat a+hesi +an anti air&Iink stearat- yan *alin serin +iunakan !ua #e#iliki eek #enenankan&enunaan yan 'erle'ihan- stearat +a*at#enye'a'kan no+a +an eek !era9at *a+a kulit&Dala# !u#lah yan uku* (4.15G) @ink stearat #e#'erikan siat a+heren *a+a 'e+ak 9a!ah (har#ay- 2010)&

Dari hasil !urnal *enilitian yan +i+a*at 'lush on +ari *e9arna ala#i 'uah naa #elalui  'e'era*a taha*an- yaitu : PROSES PEMILIHAN BUAH NAGA

ai se'aian oran 'uah naa #unkin su+ah ti+ak asin +i telina&entuknya yan unik  #e#'uat 'uah ini #u+ah +iinat&A+a 'e'era*a !enis 'uahnaa 'uah naa 'er+ain *utih (&ylocerous undatus)- 'uah naa 'er+ain #erah ( &ylocerous polyrhius)- 'uah naa  'er+ain su*er #erah ( &ylocerouscostaricensis),  'uah naa kunin ( selenicereus megalanthus) (An+oko +an Nurrasyi+- 2012)&e#ilihan untuk *e#'uatan 'lush on #enunakan 'uah naa 'er+ain su*er #erah ( &ylocerous costaricensis)- karena +ain nya yan sanat #erah +ihara*kan le'ih eesien +iunakan untuk @at 9arna 'lush on&

 P#%e Pe9?"a7an  Blush-On 'ala9 Ben7"8 @#ea9, @%9a=7, 'an P%$'e#

uah naa #e#iliki 'e'era*a !enis yaitu 'uah naa *utih- 'uah naa #erah- 'uah naa kunin- +an 'uah naa su*er re+& Akan teta*i *a+a *e#'uatan *ro+uk 'lush on ini #enunakan 'uah naa su*er re+& uah naa  super red #e#iliki 9arna #erah *a+a +ain +an !ua kulitnya& %arna #erah yan en+erun keunuan #e#'eri rasa ketertarikan *eneliti untuk #enunakan +ain +ari 'uah naa se'aai *e9arna ala#i&Se*erti +ala# !urnal  *enelitian yan 'er!u+ul ekstrasi *i#en antosinin +ari kulit 'uah naa #enatakan ah9a 8kstrasi *i#en antosianin +ari kulit 'uah naa +a*at +i!a+ikan se'aaialternati *enanti  *e9arna sintetis&uah naa +iunakan untuk *e9arna #akanan selain itu !ua +a*at +iunakan se'aai *e9arna kain se*erti hasil *enelitian +ari Bulianti +ala# a'strak  13

 *enelitiannya 'er!u+ul 8kstraksi +an !i Kesta'ilan i#en etasianin +ala# Kulit uah  Naa #enatakan 8kstrak kulit 'uah naa yan +i*eroleh sta'il terha+a* *e#anasan +an  *a*aran sinar #atahari serta +a*at +ia*likasikan terha+a* kain&i#en 'etasianin #eni#'ulkan 9arna yan +a*at #ene#*el *a+a kain +enan 'aik& ro+uk 'lush on +i*asaran en+erun #enunakan *e9arna sintetik +ari *a+a  *e9arna ala# sehina +a*at #eni#'ulkan resiko eek sa#*in yan le'ih 'esar +an #eruikan 'ai konsu#en& er+asarkan hasil investiasi +an *enu!ian la'oratoriu# oleh a+an O/ 7 *a+a tahun 2006 terha+a* kos#etik yan 'ere+ar +ite#ukan 26 #erek  kos#etik yan #enan+un 'ahan 'er'ahaya +an +ilaran +iunakan +ala# kos#etik  se'aai @at 9arna se*erti rho+a#in  (#erah K&10) +an #erah K&3& er+asarkan hal terse'ut +ala# *enelitian ini akan +io'a #enunakan 'uah naa se'aai *e9arna ala#i untuk 'lush on& lush on +i'uat +ala# 3 'entuk yaitu- cream, compact dan powder +enan *e9arna ala#i +ari ekstrak'uah naa& ahan a#*uran untuk #e#'uat 'lush on 'eru*a ,alk- kaolin- *arain liHui+- sen oksi+a- untuk #enetahui kualitas +an +aya teri#a terha+a* blush on yan +ihasilkan #aka akan +ilakukan *enilaian su'yekti +an o'yekti& enilaian su'yekti ter+iri +ari u!i in+era9i +an u!i kesukaan& Se+ankan *enilaian o'yekti yan +ilakukan yaitu u!i la'oratoriu# #eli*uti kan+unan antosionin kan+unan vita#in *a+a blush on.

,a'el 2&1& roses e#'uatan "lush-On +ala# entuk Erea#- Eo#*at- +an o9+er

14

Su#'er: Doku#entasi eneliti- 2015

BAB III PENUTUP *.1 Ke&9"lan

7stilah kos#etika 'erasal +ari kata Bunani yakni  Kosmetikos yan'erarti Keahlian +ala# #enhias- itu *ula se'a'nya #unkin ankasa+ina#akan cosmos- karena 'erhiasan  'intan.'intan& ,u!uan +ari *enunaan kos#etik +a*at +ikelo#*okkan se'aai 'erikut : •/elin+uni kulit +ari *enaruh. *enaruh luar yan #erusak #isalnyasinar #atahari *eru'ahan uaa- +an se'aainya& /eneah la*isan terluar kulit +ari kekerinan&

15/eneah kulit e*at kerin +an 'erkeri*ut- karena kos#etik #ene#'us ke 'a9ah la*isan luar +an #e#asukkan 'ahan. 'ahan akti ke la*isan.la*isan yan ter+a*at le'ih

• • •

+ala#& /elekat +i atas *er#ukaan kulit untuk #enu'ah 9arna atau rona +aerah kulit tertentu& /e#*er'aiki kon+isi kulit /enu'ah ru*aC *ena#*ilan /anaat kos#etik antara lain : /e#'ersihkan kulit tu'uh atau ke*ala- /eneah

ti#'ulnya keri*ut- /eneah kulit. kulit yan ken+or- #enyu'urkan ra#'ut- #enhin+ari  'e'era*a anuan kulit +ari luar #au*un +ala#-#enhaluskan kulit- #e#*erantik  seseoran- #eru' ah *ena#*ilan seseoran & enolonan +ari Kos#etika : enolonan /enurut Siat +an Eara e#'uatan antara lainL Kos#etik #o+ern +an tra+isional& enolonan /enurut enunaanya a+a Kulit antara lain L Kos#etik *era9atan kulit +an kos#etika riasan& erona *i*i atau yan serin +ikenal se'aai *e#erah *i*i- roue- 'lush on a+alahse+iaan kos#etik yan +iunakan untuk #e9arnai *i*i +enan sentuhan artisti sehina +a*at #eninkatkan estetika +ala# tata rias 9a!ah& Funsi +ari *e#erah *i*i ini yaitu untuk  #e#'erikan rona sear *a+a *i*i +an untuk #e#*er!elas kein+ahan struktur 9a!ah yan terokus *a+a ton!olan tulan *i*i&
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF