Longman Repetytorium Szóstoklasisty

September 7, 2017 | Author: Aleksandra Rogowa | Category: Entertainment (General), Leisure
Share Embed Donate


Short Description

Longman Repetytorium Szóstoklasisty to podręcznik przygotowujący do testu szóstoklasisty z j. angielskiego...

Description

li:alsol aert a EUicFP

5l

, :.: .: ::: :: - , (.!,i3lo! -]t.itsl]E5!n J2.-, (żelon E0 : :j ] _ . ,rFr i L1B3L 70 (], ]ó !] L.lte mE 80 (l]], \]d e y - :: : ':._! 62 rr.her!]lPi.to5.1r] [']ka]]]tl i : ] : : :..:. ]o|tev B!5'nex E0 iL], lo ]t.e n 66. ]: ::. ::.: :. ],]]neZ7 ]]]iI.a.lraai\aderaii]0,1b., ] ,:,-.ił.oio]6b Dalie N n]me-Vo l 5t,5e!]ey

Z o,o

ła sz.!,la

t]] ]02

o Pe.[cn aeltE

: j : - : j:: j,! .]0t. Ja!!A!9 l ]l]b E.!t.

Tl].l!1.5.faa:]e ]e8'. i. żK ]e!i]nd \l.-t!iż.t: -.. i: ]e i]en:jfe.].5.Ui1.ll cfth j !r'crk la|e been sse i..] JL : . . a..o.a:.e{th.re al]pvl!tn Dejon5.1d Płeli5 n.: ] 985,

l

l

l_.5€ red l]o PJń.: th s pL]b .at ol] rn3!, !e lej .aL.e. ,3 iellela jfner..ltl.n5ntea'l3llf.Tc b], ar],

.th€

W sE

r]e.h.n .a . ph.]L..oJ| nq, e.old |. .l lii:ioLrt tlre pl ol Nlttln pe n 5s on oi th. PLrb 5 ]e

5

attl.ij aia r|b n].E!.ld

Paynei

ir !łal Ain. B! el l.].!l..ka alt. i]

leIotll.iktt].fo o{ F! tea.h.lj]

Aln enk. a . Do .n K esżel ll]3]!DzalJ a. ]3l]ala s!ko-n\ijka 1.1a!t3ld!h

(atrlżTir !n|..]k.{(a 'kJt!i.l

i ! ! ].l !/!t . le io th.lktle ]o o! l! i.ltlrPi- li nl ]: , ] j!.] .. l:ljl.aL.e Iić pl.to!Epl5: ]:

|.

:

]

..iT.ni c..n le .iti l l ! ]t:t o.)

ak! images Ltd:'l]i] Tęle t 2j bI Alamy lmag€§i

n{]

ai

]]tl

j

le

\ł!!Ele5 ] 2c:]Datacraft co Ltdi.+0] iDK lmag€si

at n e\. ].]Fr 7C la]..Ąndf a.l,"fo . ] 2]]. lPJi ]Jnt9l ]]i iA]. D.\r€ ( l!] 8 ].i Fotolia,com: ]as!!l.r 55i. a. 5a .+]t., tj i.a ,1lr. 5.]L]1,66bl a ehaats 4iL]-. A Pkss ],1..,.17. 5tLra

l -i

3!Ph..i-o] 92h,,]ratc i ]]5h,dpcps4]b..i al;JL]66L, 3s!olt 66! 3yoj llrltc 7jr21a]. [1.lrde Bir a d 30 (a]. b. e l. .oT 2]t b.-n..tlóoo! E5 7i] (r]], Een..e,]1l, E.l3 Ałllolkj i5li] its) E lelL. lLEie l2 .iloiaio!.i8 ln5b,\.larkB.]d25i-iA]. 2rr] (a], E'e|]&a. ]]]tr, b-tes 99 ]]t aa1.5aaetJ|.2jj2 ]al, aan.]\rBol na!€5

-

6n. Can] n r!],i 2 (^l..h jcor]e,r' 70 la],

.ontlżsi{el.naĘ9l]L] ..lep-9€l.

Lesa!n ffć ]05.-./1D.!b i].Z..alrjda |J.t366tl,d.k5e 75r2 (A).a.epioD3l: ]bb i] ie!5ol23b, a o5m lno!-2] (C] L].mliio:25l]21l_) l..] Dt .lo!. l l l]b, dLrt.U-d!nonde 59 i] (B) ] 29 1A), E l]l ]2., eTde7- -Z5 Esk!Ti]k5 59 r] (i] .!a5 .len(o ]]0t 5tef.l Falrrt F.la ] ] 2., r_aro ile a. ffP l !: ] ]/b !era!k, 59 i2 1B) ! E róicL }J ]]'. !o.d !ż 22bl ao' . - 2] (El, i3.olrob,+ ]i H.m 5hr 9E9 ]c-!lr] (a]. H3].nddeP.:,rlP575 i] 1A]. na!no:o! 75i2 lE], il. 5je ie a9 i2 ia], a!ók stla.r7:.]ćEna !i]n!!. l26 ]3!oakr 5,q iż ir], Fhd i]k.]]a !rl!ż ż2.-,]]A!A]1]9li]łA),]Dlyr]]8ll. K \ ]2.1a,(a j] ]]b Ka.l]96tl.(.5.io]]i,k.5io7-.Robel j1]

exó]i]Pl Rłh! ]6

. " 5.otr.hai

1a].

,0

lob,/|n..

5,1i

] ,

P.j

.9li

1a].

80 (n)

96i

Plrllo l ] 6t ilupiterimage§: ]22.i MlXA

.16t i Kedel Limited: !,1,1^,!V,kedel,co,uki

E ] j. 88 l ]. 88i4, 8lj l 6 8E i7 8El]. 92ll. 92|\|; David ]28tl l23 . 2Er I Peafson Education Ltd. ] 09 i] (A) ]

]c9 i] (El ]c9]3ia).].nE.l.!", ]6t 13,ethBocen5!-r] (]'l) 66c, ]oe]] C']an l 22i8 Hand.l t ek 75 i ] lA], rob ]Lrnlej 75 j ] iB] 75 i] lal, ] ]: NalK.!\rouin-j7ob84,are|kki!L.:9li2 (Ej 8,+] ] 22r6 l!.].l Photo. aph! r 22i ;, DeJj e lołe E4., 92i] Laa!.]!.lde5!,97 ]Lres5enes25i] 1l'], 92t , ] 29 lai. R:t. T !b jż ] 2t. ]2h, ].1t ]4..,2] 2i]. ]0 i] ]0 r2, ]0 i], ]0 r,+. ]0.i4. _]8t..16Ł],56 6,], 72 lr5e.) 32i, 89,90t 90..90h,:r8, ]06 ] ] 7t l 7, ] ]7b i Rex Featlle§: 1 n Rooie ] 5 shutte§tock, comi L| ke del .|.ol ]20b E kelro dtrave 70 lA) ts !Folo53 88i 2.

,]]

a\r i.]n

l"]at aj

49 dlto.

]j.l i0

(t],

norde 20 K., i Ea,le5 ] 07, i€ !]a LlteL] C...]lż 46tr. ie,j.a.+6., FS\]].t.!l.]ly

r. !

-.l-

]2918) (ari la 72, r(ra,+2. ra! ]22h,Aekj.rd ,.larkn ]2] ln) [l3l5]oit]61B]. L!.]żno[,]ot!a7OiH]. \at!l5]olts9!.

]tr i2,.J!!r,

]5

E2b ]oAT ]29 iLrj,

!W.V !aa88i5,o!. y

l to 65. !r. [,]eio,5 20 [,].hae Slreelar] ] !,1t sozaijiten: 22t. 17 5!iZlA] r9r] 1E] 5!i] la].88i].88i8.]22i2,:22i] 122i:122i5 ] 2: r7iThe Kobalcolection: 20t] ae nt ll t.! com;

! j ]_! .]Obl Dee Balnes: ] 23t chlist\ Hospital school: lob! :J --5 6J ] corbi§: Ar.. L r t,, i].[jor ] 2].. i. . spolt i ar l,'a.\.. 9]l .UiJE i a_!jt.]ti.Coia48i,]olrn ].l]eli0(]]. irre ]3 esĘd7]i.A\e (.enel7]t F.l,.,e LiJea57.Iideol !]e]de ]l nl. ( fi]!al,el i]L|, tle:ood pż$.i.ies ] t!eta, i]n. -|

A

]

co., Ltd:

!s:?ie. r!|]oJnnd Ee .(a. ]aIU!ż E.7.Zak Ro5 e B ooks [].leio al a..l].?, ].f a L!lJ ń5k.], E!1ź o e]l]k Rżko'""§kd, !la...]lfni]elrjk

,

_

l]e5 !]n

l."

]6tl

:..". -! 2ia] j:i.lk] ] 0,1t., 2rl12 (E], aa a k. !. .., a] ] j,a :] a!].1ia].]] ia Sl]ep:E!.9]t 5 qlatu e P.oto! 2]l ]L]..5n.k.|sii25 i2 1E) 50|psto.k ]29l,łfoto.|i]f 80 ł] ]i: j, ] l.]. iL iok] 4]tl, !!r]n!! ] 0,]b, (ox.ant n SL.]/d!] | ż ] l,|] tala .+.] .:a !:l] ].1t ]-roJ.tG ]2 . Te;r.Jibe t 25liż iA], Tt.|. Ta!E5.(6i t.n 5pir j2., !'ii:o 09,i -r (E) V n.e.t ] 05l]. ]rp.,ż!D.9i.1 1a].! t!r7] 25 iż 1^),,/ofi 66b. !lżtL5ili.!j.el 22b LntY.!n!-]lli ]nqZ ] ]ćlln.ni ]2l.i;|mag€mol€co., Ltd:s(]l 3] i],8 ]i2 8]ia, ]051 lma9e§tate N4edia: ]chn F.il ao e.t.l]

5![ 978 s];60l8!] 6 (lotr-..ż ]k] :E[ !73 3] 7s82 ] ] - ] (J.lt. N,lP])

: r 2!.b

,

_

!l]tj

nll€d

Pa!/ !\lńkż

.: . -.,.,...:a- p.jf!e ]22i]r.Br.dP.t75lil (r) p.pj ..:::!_ ..5. D es5l,]rsie, ]]ł]L\., !e qe]j ].ltljod

nrlope 5p ż o o, 20],1

cov€l

/4.. 8'

r:1

!6b. ] n'.

image§: PeaBon Education Ltd:

A .t-el fó!E! tye

8

,l

ei'.li ]rj

r] Pe.,5!r ]_.Ę-

-:..

id;al

r

\,!l^u,

n"g".ou(e,

nrL\ 5ż

Ec].ł.n .: :

r.:

tl e L!p]j

:: ::: ::i

J!\

llr.

ho

dell a|. lre

..]!:nen I Jn!

Tź książka zośałaśrydr!kolvżnana papiefże pochodża.ym z odnawi. nych źródeł. plzv]aznym czyie nikowiiślodowisku,

l2

Zwrotygźecżnośc]owe Cżasown k D.ne per§onalne Cżęścciała żalm ki W§kazU]ąc€ Wyg ąd Zewnętrzny L]blania ]dodatki

20

L]cż!cia iemoci€ Cechy chalżhelLr zaintelesowan]a

t h l s / th

at, these / t hose

CżźsoWn]khaye 9oa

uk W tekście

-

Funkcje językowe: t€st WyborLr słuchanie: dobieran € obl.żkóW do teknóW. t€st urybolLr

czytanie: dob elanl€ t€kslóW

do d

a

ogóW

Środkijęzykowe: Uzupełn anie l!k Wtekś.l€ _

M ejsce Zamieszkan a s domLr

op

PomieszcZenia W domLr Wypo5ażen]€ donU Prżyimk m ejsce

Ślodkijęzykowe: LrzLrpełniZnle

czbź rnnoga lżec2oWn]kóW L

dob elanie Funkcje ięzykowei test Wlrboru słUchani€: dob]elan]e obrazkóW do t€klóW,

lesl

czytanie: dob]elźnie teknóW do dialogóW

28

oty nalczania Pżyboly 5żko n€ PlŻ€dm

WlposaŻenj€ k a5y życie szko ne M]eFca W szko e

Dnitygodn

36

a

Prżymiotn ki Za mki dZieżaWcZ€

dzieżawcża \ Z.imk p!,taiące Wż!lędne

PodaW.nie cżasLr PopU żfne Za\łody N,liej5ca

p,żcy

czasow|jl

can/ cou]d

Spójn kjand, be.ruse,

Fun kcje

-

językowe: test Wybonr

słuchani€: tekstóul

test\łybor!, dob elan]e oblJżkóu, do

czytanie: dobielan

e tematóW do

teklóW

Środki językowe: LrzLrpełnian e LrkWtekście test Wybort]

CżasoWnikl op sLrjĘce

placę

ijęzykowe: Uzupełnianie luk Wt€kści€ dobielanie

Fu n

czasownik wanl lo

kcje jężykowe: dob elanie reakcj do zdań

sfuchanie: dobieranie WyraZóW do fIagmentóW lustracji, dob]elźnie obrażkóW do t€któW

czytanie: test Wybo

członkow e lodz]ny KoLedży prżyjacie]e

czynnościżycia codZi€nn€qo

Środkijęzykowe: op§ lU§tlacii test P ży$óWk]

cżęstot Wości

Tlyb oZkżzLrjący

Fomy 5pędżżnia cza5Lr Wo KLr

54

językowe: t€st WybolLr

słUchanie; p.awda/fahż, t€5t \Ąrybol!

ne!o tLrlź imed]ż

Altyku]} spoź],wcze

Funkcj€

WĄ/bofu

cz}tanie: dobielan]e tektóW do dia oqóW RzecżoWn]ki po lcżżlne

rodkiięzYkowej LrżUpełnianie ]!kWtekśc]e test

Po5]łki

opakowżnla Llej5cź żWiąZan€ zjedzen]€m

Zalmki nl€okleś on€ same, any, na, much,

Przymiotn]kj okleśl. jąc€

62

PLrnkty

!5ł!gowe

ToWary

spżedawan e

słuchanie: plawda/fahż_, dob]eranie obrazkóW do

teklóW

czytanje: t€n Wyboru

cotoWZnie Roiza]e sklepó\ł

FUnkcje językowe: dob elinie leakcjl do Zdań

stopniownn]e prżym otnikóW

Zaimk one/ones

Środki ięzykowe: opjs Funkcie językow€:

lustlacii plźWda/fałsz

iest Wryboru

słUchanie: i€st Wyboru, dobiel.nie Wyl.zóW do

fli9mentóW

lLrnracj]

czytanie: dob erźn]e tektóW do dia ogóW

2 two

70

cza; prcsent continuaus Środkijęzykowe: użupełn]anie

Środkitranspot!

tekśc]e,

lUk W

dob]€lźnie Funkcie językowe: dobielrnie leakcjido żdań

op]5 m]ei5ca

k]erunkiświaia Wskaż}wżn;€ dro9

sfuchanie: dobielanl€ \d}raZóW do flaqmentóW i Lr§tlżcii, dobielanie obl.ZkóW do tekstóW

czytanie: test Wybofir

80

ŚWjętź ioblżędy Klaje anglojęzyczne

Liczebnik]porządkowe Pzy]mkiczasLr

Nazwry m esięcy

Konstllrkcia be golng io

Ślodki ięzykowe: Uz!pełnianie ]UkW tekście dobiefanie Funkcje językowe: t€st Wyboflr

słuchani€: plaWda

/f ał5z,

test Wybof U

czytanie: dobi€lźnie tekstóW do djaloqóW

88

Za]mk o5obowe

M ejsca żW]ązane

iW ro idopełn]€n]a

cż.sowniki Wylź żające ruch

96

Środki jężykowe: opis]lustracji-testWybolu

PopU aln€ dyscyp] ny spoltU 5plżęt 5polto\^ry

W rc

ipodmiolu

PżysłóWkipochodzące od plzymlotników

Funkcje językowe: dobl€,anje

leakcj]do żdań

słU€hanie:dobielan

e WyEzóW do flagmentóW !stlac]i, test$,ybol! czytanie: dobieJan etemżlóW do tekstóW

l

mpleży spoltowe sarnopoczuc e: choroby ] kontL]2je, lecZenie H giena codż enna

op]rylłanle plZeszłości:

ślodkijęzykowe: LzUp€łniźnie

LUk W

tekście

dobie12nie

cża5oWnik 5hoUld,

Funkcje ięzykowej test WrybolU

sł chanie:

last month, twa days

dob]€ran]€

obrrzkóW doteksióW. t€st

czytanie: Dob elan]e tekstóW do dia oqóW

104

Zjawhka polodowe opis}Mranie po9ody Roś iny

ajob.aż

spójnik afterlńal,

cżasowniki regu źme ]nieregUlame

Mrybonr

Funkcje ięzykowe: dob erall]€ leakcii do zddń

słuchanie: plawda/fałsz, dobielan

ZWierżęta K

rodki językowe: uz!pełnianielUkWtekście test

fiagmentóW

'6t

]

czytanie: test

e

oblazkóW do

Unlac]i \ĄrybolLr

three 3

lnformocje o splowdzionie 5plawdzian ż ięZyka ang elsk ego

tfua 45 minUt, ZaWiera żadania 5pIaWdZaiące na5tępLrjące

!tnlejętnośc;

. rożUmlenie że 5łL]chu, . znaiomośćf Unkcji ięzyko$rych, . ZnżiomośćśrodkóW ]A7vl^sl/.h , loZUmienle tekstóW pl5anych, ŻadneZżadańneWymaqa pisania Włas|ych odpowiedżi zawsze należy WybraĆ jedną z pada.|,/cń. Za każdą plawidłową odpow edź fi]ożnn

otżymać ]

Zapoznżj 5ię ż po§żcżególnyml typam! Zadań W5każóWkaml UłatW ającymi ich Wykonanie. W5kazóWklte W da szych

lożdz]ałach kslążk są umie5zcżone pod nagłóWkiem ,,spó]rZ|", WykoEyst!] je, Wykonu]ąc ćWicżenia

lozqżeWkowe

(,,5plóbt]j| ")

iZadan a egżaminacyjne ł,,splau/dź,ieL"),

wrk"rórii ogóne-

. Plżecz!,iai po]ecenie, . Pam]elaj, źe W zadanjach że słUch! Uslyszysz każde naglanie dwa lazy, WysłUcha] nagranla uważnle zaróWno podczas plelWsZego, jak

drugjeqo odtwżźanla, Po plerwsżym WysłL.]chaniU Wstępn e Wybież odpow]edzi,

sprżWdżżije, 5ł!chając na9lan a dlL]qilaZ.

. Po WykonaniU Zadan 3 !pewnlj się, że nanlosłeś/ naniosłaśWsZystkie odpoW]edzl na arkusz odpowiedz].

. ]eśnie Wiesz, jakĘ odpowiedź ZaznacZyć, W o5tatecżności ZgadUjI N e pozostawaj zadania bez odpoWledZl.

4 foU

r

EMfrńcc2l Wysłuchaj dwukrotnie nagrań 1-3. zdecydui, czy podane zdania są prawdziwe (Tak), czy fałszywe (Niel. zaznacz {X) odpowiedni kwadracik. Tak L- Nie 1 DZewczynka prosl tatę o pomoc, Tak Nie 2 Rozrnowa dotyczy nowego fl n]U, Tak [] Nie 3 DZiewczynka opowiada o SZkole.

f

lj a 1_1

pU| kt,

Typy zodoń i wskozówki

O

i

!!ful,tńocl Wysłuchaj dwukrotnie nagrań 1-3 i dopasui do nich

obrazek nie obrazki A-D, Wpisz W kwad raciki Właściwelitery. 'eden pasuie do źadnego nagrania.

llr

2

L-| 3l

słuchanie: Prawda/f ałsz . Pźed Wysłrchan ern tekstóW pżecż}tźjLrWażn e żdaIjż,

. Pamiętaj, że każdego tekstlr

dotyczyty]ko iedno zdanie l ze Zdżnia 5ą ułożone W iej samej kole]ności co nagra ne teksty,

. 5prób!jzroz!mieć ogó ne

żnaczenie W}poW edZiI nie prże]mLrj5 e, jeślnje Z!ożUrniesz

Wysłuchai dwukrotnie nagrań '1-5. z podanych -'l :..powiedzi A-c Wybie.z Właściwą,zaznaczając (xl odpowiedni ,,,,adracik. łP?ooJl

]

Co man,]a kupiW

.l._

5k

epie?

po!edyncżych słóW

,.i

€]rl

słuchanie: dobieranie obrazków do tekstów . Zanifi,] żaczniesz sł]chać,

obejźyj ustlacje. ZastanóW ę, ]akje n-]iejsca s),t!acje 5ą na nlch pżedstawlone, 5

co będą robić Emma i] ack? 'B T] ]fr

;< , -+\

fifry

3Co do

|B

w \o)

|.ól\

l

€Slt N

Sł!chając nagIania, żWracaj l

6&

1i)

J]tr

ega ps! nężczyz|y1

-,[email protected] &76\

4 \a

i.]

_łI]

LWagę na oqólne z],]aczen e posżczególnych tekstóW i na stt!ac]e, które pżedstawiają, , Wtekstacl] mogą poiaw ć się podobne sZcżegó|j/. Aby lozpożnać s],tuację, Wynotlj Z danei \tĄ/pow edzi najważniejsze słowź(słowa klUcZoWe), Pam ętaj, że

jeden ż oblźżkóW nie Pż5Uje do żadnego tekstu, ale W nagIaniach mogą paść9owa, które s ę do n ego odnoszą.

aM

ooa,luDau rł;.o alws,, l.iPpo]e.e ara \,/\ ięa,' B]

!

et]

słuchanie: test Wyboru . Zan m zacżniesz słL]chać,

pżecżltaj p}tanla olaz obejży] i!stlac]e, Pamiętaj, że tylko

5o

której godzin e Zaczyna s ę fi m?

[email protected] -ą-]

f]

!!

iedna Z podanych odpow]edzl ]est poplaWna. . ZWlóć !u,aqę na to, W jakim kontekście pojawiają slę W naglaniL słowźk]Ucżowe, Wy]rotujje, , ]eśi p}tanie dotyczy loz!mienia po eceń, W}bież te| oblnzek, na którym postacie \trykonał/ Wszy§tkie po ecen a Z naglan a.

.

Jeś l W

odpowiedzlach ZnajdLrją

5lę lczby, ceny,

daty

Lrb

godZiny, pized Wysłuchan em nagren a pżypomnijsobie lch

flve 5

EEEmacosl Wysłu€haj dwukrotnie nagrania. Dopasuj do przedmiotóW (,1-4) mieisca, W których się one znaiduią (A-El. Wpisz W kwadraciki Właściwelitery.ledno miejsce na obrazku zostało zazna€zone dodatkowo.

9

/o\

słuchanie: dobieranie obrazkóW/WyrazóW do fragmentóW ilustracji

, P|żed \Ą}Słr ch a n le m nagrania popallŻ na oblażek ]postalaj się nazwać po żn!ie skU Widoczne na nin] pźedm oty Ltrb

osoby,

. WykonUjąc Zadanie, ZWźcaj lwagę ZalÓWno na nagranle,

.

i.k

na llU5tlacje. By Usta]ić położenie

plzedmiotóW

Lrb

osób,

słLrcha]ac nagren a, ZWracai

Lr\łaqę lla przyimki mie]sca,

obraZek plzedstawla osoby \r'Ąkon!]ące lóżne czynności, ZWlacaj UV/a!ę na czesown]ki, ]-.ś l

, Pam etaj, źe ]eden fiaqment oblażka a bo nle żostan e

oplsenyW nagranl|r, a bo nie da się go plżypolżądkować do źadnejżodpoWiedZi,

6

s]x

iP] 5 lłl lTl

FUnkcje językow€: te§t

Wyboru

-:]Pełnij każdą rozmowę brakuiącą Wypowiedzią. Wpisz ,, . ,!adraciki Właściwelitery: A, B lub c. .

. Ty ko jedna ż podźnych odpowledżl pasirje do zdania W dymku i do s],tuac]i pżedstaWionej na oblaZkU żdecydUj, któź to odpowledź, . ZWlóć uwagę na zalfi]ki p}te]ące W dymkach, Po5ZUkai Wślód podanych opcii pasUjących odpoWiedZi, . Pźmiętaj, źe Wszy§tkie podene odpoWiedżisą popraWne glamaĄ/cznie l że W błędnych odpowiedżiach moqą 5 ę pojźWićte sźme słowa co W żdaniach podanych W dymkach. . Po UZLpełnieniU dlalo!óW splawdŹ swo]e odpow edz.

favo!lite 5port js Jootba , 3 i]e spolts centle near here, c aan't, 'rn doino doing my/ homewolk. ','Y

2 Thanks for yoUr he p, B They are

c

SiX,

led and b ack.

b!t We have sma el ones, too. 'm 2 taday! 1

A aood evening. B Nappy B rthday]

c aood

luck] FUnkcje językowe: dobieranie

]o każdej sytuacji 1-5 dopa§ui WłaściWąreakcję A-F. Wpisz

ł kWadraciki

i,tuacji.

]

Właściwelitery. Jedna reakcia nie pasuje do żadnei

(o e9a dał ci W plezenc e bl et do klna. ]ak mU podziękujesz? (o eqa p\,ta, cży lubisz chodzić do klna. Co rnL] odpowlesz?

2 3 obeilżany zwiastun

filn,]Lr

baldZo cis ę podobał,

-ak o tym poWiesz ko]edZe?

4

\ e możesz pójśćdo klna z kolegą. ]ak m! o tym powlesż7

5

:icesż pójśćdo

k na. ]ak popro5lsZ

mamę o pozwolenie?

Creat] love the cinema - especia p\Ą com"o) , ód ' u F - . , óe 9

ranksI B

'5

c

ove going to the clnernaI comed eS are

ly comed esI

I

n-]y

favol]lite fl rns.

D aan l 9o to the cinema tonight? There'S a new comedy] E

reakcji do zdań . Zacznijod pkeczwan

can't

90.

have to he p my palents today,

F axcUse tne, Where's

the clnema p ease?

! ! ! ! !

a

Wszystklch żdań. ZastaIlóW slę, któla ż Wypowiedżi ma 5ens W

daneiltuacj.

. czltając opisy sltuacii

W ]ęZykL po 5kim, zwlóĆ LlWagę na to, czy renkcja powinna mieĆ

folmę

p),tania, cży żdźnia

nnego lyp!. . Pamiętaj, że jedna odpow edź nie paslje do żadneqo żdanla, rnimo tego, że może 5ię W nie] pojawlć słowo, któle żnajdLrje się W op 5 e łtuacjl. To ńWo będżie jednak Użtte W nlewłaściwym kontekście, . Na koniec pżecz\,ta]iesżcze raz ćWicżenle iUpewnijsię, że Wsżystkie M,}brane przeż c]ebie Zdanla pasują do sltuacji.

seven 7

Środki J'ęzykowe: opiś ilustfacji - test Wyboru

. Przyiżyj5 e dokładnle ilstlacji nazwijpo angielskt]W doczne na n]e] pźedmioty ] cżynnośc, i

którc WykonLrją postac e,

, Przec4,tai lważn]e zdania i polóWnaj cl] tleść

W zdaniach 1-3 z podanych odpowiedzi A-c Wybierz WłaściWą, z9odną z treściąilu§tracji, zaznaczaią. (X) odpowiedni kwadracik.

ż i]t]stracją, PodkleśW nich najWażniejsZe infolmacie, Zwrecżj uwagę na iczebnik, folmy Llcżby pojedyncże] imnoqiej, pżyimk m ejsca, spźWdźte 5zcżegóły

.

ż obrazklem. Po Wyblan]U odpowiedzi

jeszcze źZ splawdź, czy żdania są zgod|_" ż i Lstlacją.

The boy at the blackboald

Środkijęzykowe: uzupełnianie tek5tu dobieranie lub test Wyboru . Pżecz),taj cały te kst posta a] się go Zlożumieć,

. Popatź na Wylaży popżedżające]L]ki następujące po n ch. Zdecyduj, którym ż podanych słóW na eży L]żupełnić każdą Lkę, aby dane zdanie rniało sens.

. ZastanóW

się, jakiej cżęści mowy blakuje W kaźdej Lce, Pam ętaj, że UZUpełnione Zdanie mU5i być poplawne

,

c

15

Wlltlng

The

qil

A

skirt,

a

i5

!

Bls clea on the boald. !

A lstextng,

Wealinq

!

B

a

n

ing the

coat,

boald,

A

next to the dool,

!

B

c

!

The map of Cleat Brita n is

lndel the dool,

] L

A c]nen]a B

come c talk

D

park

E

Pomyś, ]akjmi Wyrażami

gdyby nle podźno opc]i odpoWiedZi, Wybieź te odpowiedzi, któle są Zb lżone Lrki,

do twoich.

. Pam]etaj, że Wszystkie Wyrazy do W}boru są napisane

bezbłędnie, a e tylko ]eden pasLje do danej ukl,

. SprcWdź. czy LrZUpełn onytekst ]est żrozUmlały ]ogiczny.

8 eight

tlol]sers,

n

on t]]e 0ool.

Przeczytaj tekst, spośród WyrazóW W ramce Wybierz te, które poprawnie uzupełniaią luki 1-3. Wpisz odpowiednią literę (A-F) W każdą lukę. Trzy Wyrazy zostały podane dodatkowo.

9ramźtycżnle,

L]ZUpełniłbyśi uZL]pełniłabyś

E

9oin9 to the to play football With Tom. Do you Want to' With us? 3 to your mum and call me! |'m

read

F

.Un

:

.::.z}taj tekst. Wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz znak , l ,',adracik obok odpowiedziA, B albo c.

(x)

"J twetfth bińhday ,,=s born on May 7th but this year that Was a Monday, soWe decided to : ,: rny birthday Party on sunday, May 6'h, Mum baked a big birthday

::.:

for me, she wanted to make it with strawberries and cherries on but she couldn't get any so she put oranges on it instead, l 8ot : ..|y Presents: a book, a cD and a pair of running shoes, l Like them ::.:, l invited aL[ my friends, The Weather Was good - no rain or Wind, it ,:! 5!nny With just a few sma[[clouds, 50 We cou[d play in the garden, r. as a lovely day,

,:.

Was N4oly's ",lhen ]

bithday party? i!]

l

5

satulday ,1,'hat

l\Iay

51

ea_, i

i.]

1-

1

/*,

@9

3 ,l'hich

]]

J

,',

pleSent d d Mo

hat WaS the

y

nfolmacja, do którcjodnosis ę

pltanie, może być Wylażonż lnnyn]l słowaml, Pamlętaj, źe Wtekśce mogą Znaidować się róWnleż słowa iWyrażenia odnoszące się do błędnych odpowledZl,

ke best?

lEa

p\,tanla, są one Ułożone \ł tejsamej ko ejnoścl co odpow adające m fiagmenty

.

Wa5 on her birthday cake?

W

sltUacie pżedstaw]one na oblażkźch,Ty]ko ]edna Z odpowiedz] jest plaw dłowa, . Przeczytaj baldzo UWażnie

7 Monday

sUnday

n

czytanie: test Wyboru . Pżed przec4,ten em tekstu nazw ] żeczy, osoby lUb

c-

Weathel ike?

|.,

i,

. po zaznaczeni! odpowiedzl jeszcze żZ pżecż\,tai całe ćWicżenie i Upew|ij5lę co do swoich W4/bolóW.

.'l

nine 9

Przeczytaj teksty 1-3 i zdecydui, o czym iest każdy z nich. Wpisz kwadraciki Właściwelitery (A-D).leden temat nie pasuje do żadnego tekstu.

W

food

A

B

shopping

c

anima]s

D plesents

1

YoU see lots of them When you 9o to a safali park: Zebras,9ilaffes, and

even lions, There are bild5 and goats, too, The goats l]ke fruit and biscuit5, so yoL] can give them some. This

czytanie: dobieranie

tematów do tekstów . Pżecż}tajL]Ważnie Wsżystkie

text

s about

and ] ove going to town to buy things, A]lWeek We save oul pocket money and on SatUrday We 5pend it on books, CDs or clothe5, N/y sister

teksty, ZastanóW s ę, jakl jest temat każdego ż nich.

This text is about

Z podanych tematóW\trybież

3

te najbardżlej podobne do WymyŚ onych pżeZ ciebie, . Po WĄ/bla|]U tematóW p żecżytaj jeszcze laz teksty, by Upewn ć 5ię, czytwoje odpowledZi są popraWne,

l]pewnij sie, że dodatkowy ternat nźplawdę nigdż e nie pasU]e,

!,

2

f

.

More and more people nowadays kr]oW about healthy eating. They eat ots of fluit and Vegetab eS. They try to eat salad ol meal5 cooked Without fat. They don't buy thiIgS like han,]burgers and crisps, This text lS aboLrt

!

Przeczytai teksty A-E i dialo9i 1-4. Do każdego dialogu dopasuj tekst, który najlepiei do niego pasUie. Wpisz W kwadraciki Właściwe litery. Jeden tekst nie pasuje do żadnego dial09u. 1

lrum| Andy:

Do you know how to go Waiking in the moLntains safely? Yes, l do,

Z ldórego tekstLr Andy Się o tym dow edżiał?

ll

2 Do you know

Where can buy Wa]king boots?

Yes. do. Z ltóreqo tekstu Andy się o tym doWiedZlał?

10 ten

l i i

_-1; -

Do you know Who has qot new Wa kinq boots?

a,": Yes, do. ólego tekstL] Andy 5ię o tyrn doWiedżial?

il.]m:

:-dy:

Do

yoL.]

Yes,

. ó*q"

know When the Wa king club meeting

ldo.

tekstU A;;y,'Ę ń;i" Andy slę o tv. tyr.] do*" dowiedZlal?

czytanie: dobieranie tek5tóW do dialo9óW . Pżec4,tźj lważnie diź ogi

E'

Booi§ for lroung and old

Great prices! Ąll sŁes!

iteksty,

. ZastanóW się, iak ej infolmacii potrZebU]e osoba Zadająca

p)taneWdaogu,Podkleś

]eiWypowiedzi słowa klL]czowe, 5ż!kaj W tekstach

W

Idoal for uralkitrg in lho mountain§!

Best

lnfolmacjl, ltóle są potlŻebne

quarity!€tl

wc,w.hikingboolsft

ó>l

tej osoble, Mogą one być Wylaźone innymi słowam] niż W dlalog!,

. Nie mlsisż zloz!mleć kaźdego słowa \ł tekstach, żeby WiedZleć, o cżym §ą, iżna eźć

nlch V,/ymagane infolmacje, ż tekstóW nie pżsLrje do żadnego dia ogU, lvloże żaW elać informac]e podobne do tych, o ldóle chodż W]ednym lUb Wlęcej d a ogach, ale będą one podene W nnym kontekście, po dopasowaniu tekstów do

W

, Pamiętaj, że jeden

:ndy,9uess What l got for Ty birthday? NeW Walking ]oots] |'ll put them on for 3! r trip tomorrow. aU Emma

uy \eW Walking Boots' i(

l l l l I

Bring a rucksack with extra clothe5. §nacks and water. Wear the right 5hoes. Take your mobi[e with you. Watch the weather carefu[[y. Have fun|

a lrUp t'5 n]y footba l,

\Ą/hat

tol ,"*-

a,n

Pyt9l]ią

What

,\

!ac!9g9t9y€ you go| n yoLrl bag? co oul ha l lln5 he goi? h],r'a]

Who's this i Lt'S my

that?

------------->

teachel,

6

/Ą-

,

czasownik have got oznacza ,,mieć, posiadać". . W ofjCja.ryCh 9ytua(jaCh używamy p"r"y.h, a rie skróconych form cżasownika have got, np:They hove gat C] doq ęalniastThey've ąot a doq\.

14 fo!rteen

What ale these / those? _-----+

They'le tny tlalnels,

'l

ffi& czŁowlEK

EE|TFami Uzupełnij zdania, używaiąc have/ ,even't got i hasfhasr't got. PosłUchai -agrania z ćWiczenia 1 ieszcze raz isprawdź

e

Przeczytai polecenie. Przeczytaj zdania W dymkach. Tylko jedna z podanych odpowiedzi pasuje do zdania W dymku - zdecyduj, która to odpowiedź.

-.dpoWiedzi.

'

_ones

_

gley hail, he

_

qlasses?

my new footba -

- :eachers

they_

,

youl spots baq, my footba

,

too?

]cpasuj odpowiedzi do pytań.

'

:

soóirz!

---., haveyoL] got n]yfootba] ? ] . :^d Wi l]ave you qot my cD? ,

sDróbUi!

o

Dopasuj odpowiedziA-D do pytań 1-4. Wpi§z W kwadraciki Właściwelitery. 1 What's youl name?

t.]

l

j -:] ,!] got Rlk's spots bag? : .. Riley got brown halr? : ., e the teachels got R k's footba ? ] .: ne hasn't, D YeS, have, a :, ihey haven't. E Yes, She has. ] :,. t,,e have. \,,l15

2 HoW o d ale yoL]? 3 HaVe yoLr got any hobbieS? 4 Who 5 he?

il

|__]

= t]

! f

A l'm ]a net, B He's lohn, He's my best frlend. c Ye5, 'm lntelested in art.

D

'rn thirteen,

3Ęeczytaj uważnie tekst. zakreślWłaściwe ł,ylazy.

@

UzUpełnij każdą rozmoWę brakującą Wypowiedzią. Wpisz W kwadraciki Właściwe litery: A, B lub c. 1

HlLThls is DaVid, B He'5 David,

c

Cood evening,

2

, :. :]e Duchess

of camblidge, r is / has

B

. - .a to Prlnce Wi iam of the UK. she ż 's / 's :.t .n! blown ha]l, n this photo it's WaVy blt ]n -

9ame5]

]

Yes, 'Ve got

::i]otos it's straightl she ] isn't / hasn't got . :.:-?gel, but she a's / 's got you|g. she ]lkes : :: and she j's / 's got intelested in c othes, :: 's / 's got ots of bealtlfLr dresses, Kate and

a compL]ter,

.1

-e

are / have got Very happy, NoW they 'Ve got a Son, Plince Ceolgel

\apisz kilka zdań o jakieiśsławnej osobie. Potem przeczytaj ie koledzei koleżance i poproś,by 5próbował/spróbowała odgadnąć, kogo dotyczy opi5.

cZŁoWIEK

got ots of fliends. ove compltel

'Ve

got

she s my best

fliend, B

c

she5od, she's twe Ve,

rowdź sie!

O) Spóirz! . przeczytaj polecenia. . zanim zaczniesz słuchać, zapoznaj się

dokładnie z treściązadania. Przeczytaj pytania oraz obejrzyj ilUstracje.

@ MMP3mrl

Wysłuchaj dwukrotnie nagrań 1-4. z podanych odpowiedzi A-c Wybierz WłaściWą,zaznaczając (x) odpoWiedni kwadracik.

le

aa]TFńbĘ-) @

at ma Tom?

Pracujcie w parach. Uczeń A opisuje Wybrane zdjęcie, uczeń B zgaduje, o które zdjęcie chodzi. Potem zamieńcie §ię rolami. l-

3

I]

i-]

s

3[$

ę chłop

i,

)

t-

Mffi

Który Z chłopcóW to [/]alk?

4 Co

powlnna ZałożyćdZiewczynka, Wychodząc z domu?

rowdź

& ,llI

mr"-oo"l Wysłuchaj dwukrotnie nagrań

1-3 i dopasuj do nich obrazki A-D. Wpisz kwadraciki Właściwelitery. Jeden obrazek nie pasuie do żadnego na9rania.

W

la 2a

a.

a]

"il{

11

Czym intelesL]je

o

a,

3

[email protected] Popatrz na przymiotniki podane poniżej. W ciągu 2 minut spróbuj napisać jak najWięcej zdań z ich Użyciem,

ta] angry 5hoń

slln-]

tiled

b]!e happy lonq blown

cully

big

]lly fiLrfi] ,j aail. i

16 sixteen

ie doi

b] c!.,L/|

J]ail

]

cZŁoWlEK

sp jlz| Przeczytai polecenie. Przeczytai dialo9i i teksty. Poszukaj W tekstach najważniejszych informacji izdecyduj, do których dialogóW pasUią.

Spr bUj!

!

call Teresa on 56789304,

Dopasuj reklamy A-D do pytań 1_4. Wpisz W kwadraciki Właściwelitery. ] lvhere can bly a CD fol my L.] 2 lvhere can llsten to music and dance? | l

mum?

3 Whele can learn to play r.]!slc? 4 lvhele can find infolmation about music?

! ]

A check oUt \Ą"r]vw,musicinf oonline.ciU B come to Jenny's christma5 party! c Join lUnior Masters olchestra!

a

'Ve found

grcalWebske, lsjusl Wha1

Come to my b ńhday

9oUWanlIcheckoul

n

wwwchea pie a nspdbe. qi!,The!'Vegot ols of jeans. Their jeans aren1 VerU expenslVe and some ale cool, lt's a greal s]le for peopleWho haVen't gotmuch

D Visit Rock Music shop!

a

Hilhele, 6uessWhat?

palty t's

m, house

1hl9

]eans, RU com ng?

mone9lospend,

Przeczytai teksty A-E i dialogi 1-4. Do każdego dialogu dobierz tek§t, który najlepiejdo niego pasuje. Wpisz W kwadraciki Właściwelitery. leden tekst nie pasuje do żadnego dialo9u.

speak10 !oul dad, Good ]uckl BgeI

l]

]

Jane;

Do you know aboL]t a party Whele mL]5t Weal speqlal clothe5?

GREAt cLotHE

yo!

sarah; Yes, ]do,

D0 rJOu

Z którego tekstu sarah się o tym dowiedziała?

[]

s

!

ljke clolhe s?

D0 r]Ou !Uant to Look

special? ;, DDol

Dul neL]] shOD has l0ts 0J

]

2 Jane;

Do you know Where

]

can buy new jeans?

sarah: Yes, do,

ż któlego tekstu Sarah 5ię

o tynr

dowiedziała?

l

50, l1i9 h stree1,II]arkham. Te{ l894]]9

aau,cOalclathes.cju

3

lane;

Do you know Where the new clothes

shop l5?

DealslL]dents,

sarah: Yes, ]do, Z któlego tekstu Sarah się o tym dowiedzjała?

!

4

Jane:

Do you know What c]othes to Wear When

you are paintlng?

sarah: Yes, ]do, Z którego tekstu Sarah się o tym

lczŁowlEK

Bnmpton schoo]jnvites l's

a

!o!toa

scarg Ha|oween partuI

fancg dress pańU, so don'lweal !our nolrna]clolhes

Date:31st 0ctober

Time:6

10 Pnr You don't Pag -the pańU, snacks and drinks are

fleel

BestWishes,

dowiedz]ała?

!

The Headmaster,

seventeen

17

]

o

znajdź i zakreśl W diagramie 10 słóW. Potem Wpisz je poniżej W odpowiednich kategoriach. t

a

t

n

n

n

m

e

r

s

d

n

I

o

e

o

l]

o

s

I

s

a

r

s

I

f

t

e

e

y

I

c

d

a

n

c

]

lJ

rn

p

o

n

b \rvyg ąd

n

a

n

9

t

e

r

e

d

d

9

I

lan a:

l]cZL]ciaI

zalntelesowania:

@

No,'

B: Ye5, it

. ]'m twe Ve. 6

_.

Aslm

Bboled

D medium- ength E

)ohn, t,ow are yov?

excited

caoing F

getting

l',',

I'- .a soliźay at ay col,s'la

Jane\ lourreen, śhe\very prefty. śhe\ lal) anA śheI9ał lory, lark hair. S]"ei ,tery

L,)y

Uzupełnii dialog WłaściwymiWyrazami. A: Ni, howr yoU today? B: ]'m ex.jted, t: my bithdayl :r Happy blrthday, you thlteen? B:

Przeczytai tekst. spośród WyrazóW W ramce Wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1-3. Wpisz odpowiednią literę (A-F) W każdą lukę. Trzy Wyrazy zostały podane dodatkowo.

)ane\ 9.ł s.-e really cool clather,too_ \4e're ) _shop?iĄ9 łoĄórraw! lt's really intererłing here.I'n ne,ter . A,e p" OK? Vlrite to ąel

ZeWnetżny:

cżęścicialaI L]b

@

that phone a plesent? lt'S rea ly coo

o M

i!P6lWysłUchai dwukrotnie nagrań

1-3 i dopasuj do nich obrazki A-D. Wpisz kwadraciki Właściwelitery. Jeden obrazek nie pasuje do żadne9o nagrania.

W

1l-

2l''| 3I-

I

those DVD5 ple5ents, too?

J

_

They'le rny s]steis. she doesn't knoW l'Ve 9ot themI

B: No, they

@

,

Ułóz wyrazy w zdania.

1

got blond haven't hair

2 brother he a Has qot

3 got photos great 5ome

We'Ve

4 got their They bags schoo haven't 5 a yoL] got HaVe dog 6 got boots l'Ve new

18 eiqhteen

l

cZŁoWlEK

--n] 'r

,

,.I

Do Widżen]aI

i.ause me. PrZeprasżam, :-.od afternoon!

.ń dobry| (po połUdniu) :: od evening!

_

ary WiecżórI

::od fiorning! ]: :i dobry| (przed ], dniem) :: rdbye! Do Widżenia] -: lo| / Hi! cześćL - sorry. Przepraszam, / ] ae

to neet you.

',r

nri cię poznaĆ.

: iase prosżę

j:.

you later! żobaczenia późniejl :-.nk you dziękuję

]

:

r!

chłopiec irn ę

, 'l dz ewczynka -3n / men męźczyzna / -:żczyŹ|1

.' ss panna !',s Jżni (mężatka)

rani/panna "ś / people :.l§on

:,!Wiek/ UdZle ;-lname nazw]sko .:anager nastolatek ] eta /kobiety --fr lźm ę ::ck plecy : rdy ciało :

'Tger palec (u ręki) ':ct / feet stopź /stopy

,. r

-" , -

_, ,__.,'

,,_,,

._'

beard broda beautiful pię.r\ blond / brown i dark blązowe

Włosy

.nd

dłoń -. ad głowa . -ee kolano

-3uth Usta .ck 5Zyja -oulder lamię ::omach brzuch -umb kciUk :

:e pa ec (u nogi) :oih / teeth zĘb iżęby

cZŁoWlEK

'

/ olora / ciemne / siwe /

qrey/redhair

Wo eć smutny scared olle,azo,]\ tired z- ecżon\ th'rsty 5oraqnio-\ Worried Zmartwiony

.1 prefer sad

|,

curly/straight/Wavy hair kręcone /proste

fai!jące Włosy fat gruby

/

glasses okL]ary medium.height śledniego WZro5tu

moustache wąsy

old stary pretty ładny short n]sk slim szczLPły tall Wy9oki thin chUdy

boring nudny brave odważny clever bystry fri€ndly przyjażny funny żabaWny he|pful pomocny intelli9ent inteligentny lazy ]eniwy lUcky szczęśliwy, mający 5u

.,_,-",_-,,,,, -,.,,,",,l

animals zwierzeta

art ,żtLla

Cinema ,,]o

Computerqames q,y komputelowe

dancing tan ec hobby hobby music muzyka sports 5port

rUde Włosy

l_ _,,,,,_,_.,,_,,,,_._".,,,,,,_,.,,]

be interested in

lntelesować 5ię

sp€llyour name and surname przeliterować swoje imię inazwisko

częŚcie

nice mi}y/ładny quiet cichy rude n eg2eczny shy nieśmlały silly głr pi

U9ly blzydki young młody

::e iiek

' -śtname

i;

l----,-*, bag torba boots botki/ kozaki cap cżapka Z daszkiem coat płasżcz dress 5ukienka hat kapelUsz / cżapka jeans dźinsy jUmper swetel raincoat płaszcz pżeciwde5zczowy sandals 5andały scarf szalik shirt kosz! a shoe§ buty short§ sżolty skirt §pódnica socks skalpetki

top

blUZka

podawanie wieku

ona ma na mię Kasia.

|'m twelve years old,

Mam dwanaśc e lat,

He's eleven,

on maiedenaśc e

]at,

opisywanie Wyglądu |'m shoń,

Jestem nisk / niska. [,4am brąZowe Włosy

niebiesk e ocży, on ma Włosy b ond. i

|'m interested in spońs.

!nteresuję się spońem,

she's got a lot of cDs.

LUbęlKochamsztukę, ona nra mnóstwo pM,

llike/ love ań.

umbrella parasolka

haPpy sżczęśliwy hate n enawidzić hungry głodny tike lub ć lonely samotny

Her name is Kasia.

opisywanie zainteresowań

ż krótkinr rękawem

podek5c}toWany

Mam na imię Tomek, To jest mó] najepszy plzyjacie| / moja na]lepsza

przyjaciółka.

blue eyes, He's got blond hait

trousers 5podnie T-5hilt kosżulka

angry zły, WŚciekły bored znUdzony excited

My name's Tomek. This is my best friend.

|'Ve got brown hair and

tracksuit dles trainer§ buty

;

Przedstawianie się

,,)

opis}Nanie uczuć i emocJl |'m happy.

she's sad,

Jestem sżczęśIiwy/ szczęŚl Wa, ona jest smutna,

Prośby o informacje HoW oid are you?

What's your name? Vy'hat are yoLr interested in?

e masż lat? Jak się naZyWasZ? cżym s ę ntereslrjesż?

ninet_.en

19

,

@ MTF"fl,l

o

Posłuchaj Wypowiedzi Anny iWilla. czy lubią oniswoie domy?

Przeczytaj sMs-y idopasujje do zdjęć A iB.

Tak,

A

B

Nle,

Posłuchai nagrania jeszcze o @u"*n(Anna| zakreślA lub W (Will). modern oldfashloned AiW A /W sunny dark q

L]

iet

With a ba

@

cony A

/W

raz.

With a galden

Przeczytai definicje. Dopasuj do nich słowa podane W ramce.

attlc ha]l bedroom bathroom

l

liVing

basement garage

room kltchen

People keep their ca15 here,

2 We cook hele,

3

]t'5

4

Peop e Watch TV here.

atthe top ofthe house.

5 We s]eep hele, 6 We have

@

7

]t'5 by the

8

t'5

flont door.

atthe bottom ofthe house.

o

opisz koledzeikoleżance swói dom. Możesz

@

zapisz nazwy przedmiotóW podane W ramce We Właściwychkolumnach tabeli. Niektórych WyrazóW możesz użyć Więcej niź raz.

uźyćWyrazóW z ćWiczeń 3, 5 i 6.

opowiedz innym uczniom, gdzie mieszkasz.

Amerykanie i Brytyjczycy uźyhrają (Żasami różnych słów do okteślenia tej samei rże.2yl

BritishEnglishffi flol

l!y!:!!!r, o

a shower here,

AmericanEngtishĘ 1p7rtmenl aportmenl buildiąq

zakreśl5iedem WyrazóW za pomocą których można opisać dom.

oltt\oolwindoWwq11, g!\\itstoirs 20 twenty

bed sofa firep acĆ cooker Wardlobe flldge table cUpboard Showel alrnchalr dlshwasher bath

mirror

ą

spóirz na zdięcie pokoiu Willa. Wpisz Właściwelitery przy Wyrazach poniżej.

aa__JTF6rz-) ''!:-i l /

. Przeczytaj polecenie. . Przeczytaj UWażnie zdania i poróWnaj ich treśćz iIustracją.

o

soróbUi!

@z

poaanych odpowiedzi A-c Wybierz WłaściWą,zgodną z treściąilustracii, zaznaczając (x) odpowiedni kwadracik.

Thele ale

A two

a

rrnchair§.

B two sofas. 'l

p ant

2 postel 3 desk

c

!

n

6 chajr

]

UzupełnU zdania dotyczące pokoiu Willa o słowami zwrotami podanymi ramce. W

i

ln the midd e next

ln l

to

of

beh]nd

b_otween

!

under

@

W zdaniach 1-3 z podanych odpowiedzi A-c Wybierz Właściwą,zgodną z treściąilustracji, zaznaczaiąc (x| odpowiedni kwadracik.

the de5k.

2 The skateboald

the bed. the schoo]bag.

i5

4 The

pla nt is

5 The

footbal

6 The aptop

on

in flont of

The Jamp ls

3 The plant

L]

7 bookca5e tr 8 CD player Lj 9 calpet i

4 amp 5pi oW Ll

! !

two qlr]s,

]

the deSk. the loom,

§

the amp and

i5

the CD p]ayer. 7 TWo books are

the 5choolba9,

8 The chalr is

the desk,

zeszycie swój pokój. Użyj przyimkóW o opisz miejsca z ćWiczenia 10. W

[email protected]

Pobawcie się W parach. Uczeń A układa prawdziwe ifałszywe zdania na temat zdjęcia z ćWiczenia 10. LJczeń B patrzy na zdjęcie W ćWiczeniu 10, po czym zamyka książkę, słucha zdań ucznia A i decydUje, które z nich 5ą prawdziwe, a które fałszywe.

2

DoM

He's ln the

A B

c

bathroQm. kitchen. iving loom,

Thele'S an arrncha il

A

i| front of the TV

B

on the eft of the TV

c

behind the Tv

There's a book

A

undel the table.

B

Under the sofa.

c

(

rn.]el the źlmchair,

t.

n n

l

l]

n

fl

l

n twenty one 21

1

lli:il;l;l:lil;,łl;ll|lili;lillillllilill:illlll ts

1 ]

Zdania oznajmUjące

There

ll /il

i]h9!9 i , ,

a 9alden.

L, l!]]]]1 lu]"

i Po!t9!]

loanla prżeczące

lhere There lnere

!a t / i5 fo; ri l']Ll l iin]n'l

ri

[email protected]łP3oial PosłUchaj rozmowy Willa, Anny iRika na temat domu. spójrz na zdjęcia i zaznacz (Xj rzeczy znajdUiące się W tym domu.

ale a[e

]u

n,a" n,

Ó

nclt posteJ,

Pytania o9ólne i krótkie odpowiedzi l!i there a balcony? Yes, there ir / No, there i5r't. ,lile there two TVs?

]

there arł, / No, there aiefl't P\,tania szczegółowe HoW many cha 15 arc there'i

Yes.

wYaźęnia thele is l thele are używamy, aby powiedżieć, qdżie coś 5ię żnaiduje.

2 Thele'S a desk and a chall, The chall .Iht, loof and

the door of my

hoLrse

5

ale led,

Plzedimkón] nieokreślonych d/d, Uźyuramy prżed

.

plzedjmka 0 używamy przed peczownjkami ż.cżynająCymj5ię na spóigłoskę, a pIZedimka d,r prżed rżeczouinjkamjzóczynającymi się na

rzecżo,ĄniL ari poli,ld[nym' W

'l Thele's are a footba pitch, / 2 ls / Are thele a swirnm nq poo ? 3 Thele isn't i aren't a cinema. 4 Thele 's i are loul TV's in the roorn,

blue.

.

l'(lbie

ooiedvnC7o],

5 Thele's / are

3

5amoglo5kę.

. Prżedimka okleś[onego tńe

używamy plżed ,_ello$ _:kd T], kloIe były jL7 \łCzei-:ej W,po.1-'dre prżez móWiącego, a takźe przed nazwami rze(ży, które Występuią tylko \,l jednym eqZemplarzu.

]ll]|l]liiii;llj]];]llllj]l]];]ll1i]l]lll;]tlll]:liil:iiiji:łlijJlil;ii]l]|],!l!i]iLiłlł

a boy a

- boy!

paty

pati,1:;

Watch $/etchi:rs a poteto potatoe tatoes a

e shell

-

she],]ei

a

man

a

Woman

fi]

wo1,1]ł:ll,|

ź fo.jt _ fFi"t ź looth - teeth

a compL]tel qatlles rootn.

Uzupełnij pytania i odpoWiedziWłaściWymi słowami. 1 thele a sW mming poo ? Ye5, 2 th-"le any tab et comp!tels? Ye5, 3 theleacnema?No, 4

5

4 €r

[email protected]śl Właściwesłowa. Po§łuchaj nagrania jeszcze raz i sprawdź swoje odpoWiedzi.

there any DVDs? Yes,

thele any skateboalds? No,

Ułóż Wyrazy W odpowiedniej kolejności, aby utWo.zyć zdania. 'l ]n CD kitchen player n]y There's a

2 are postels Thele my bedloom some

3 any n aler]'t shops There stleet 4 attic in an thele house ls

Aby utworżyć li.żbę mnogą rzeczownikóu,, do Większości Z nich dodajemy końCóWkę -5, Z\łróć !lva9ę .d pisońnię,07-yCh lzeCzowr'"oW LV lil7bie,nrogiei podanych W tabeti powyżej. Nieregulalne lzeczo\^]niki ,^ Li(7bre mnog'e] ni€ pos'adaia konco\^kj ..,

22 twenty-two

n

my

yo|]r

5 any neal Ale town thele n]o!ntain5

yoL]l 1

2

DoM

j

Uzupełnij luki, używając a lub ar. Następnie pocWicz WymoWę poniźszych Wyrażeń.

]

5 2 _chail 4 _garden 6

a

attlc 3 _TV

old hoL]se blg roorn

Uzupełnij tekst, Używając a, a,l lub tńe, My tdert house My iclełl house is ł1ousel TITere's

'

lłńg.dom with

]

r_tlcc _

sma]l

window. r housc is big enough for one bóY ne1 There isD't 5 almchail bccłuse dT ere isn't any

spacc,There's6_coo1

.Jfilble]]ą next to

:

:]!es

lhlough

box to sit on, lrrrt there isn't g larnp, Thele's door. śometjmes t]T e rain roo{ in nrv tree housc, but

'

9

r0

.oY€ itI

s

1

3

2

4

?e'ś,.,w '

,

..l-|:,

,,

W danej sytuacji.

o) @

spróbUj!

Przeczytaj opisy sytuacjiW języku polskim i dopasui do nich reakcie A-c. Wpisz W kwadraciki WłaśclweIitery. '] Kolega p}ta, czy Ubisz swoje rn eszkanie, co mU odpowjeSZ? .] 6 lć i. lo eqi Dd d o i " pooobd. 2 lV po\,Viesz? co

3

Nie Wie5Z,9dZie Zna]dU]e Się m esZkanie ko eg , ]ak o to Zapltasz?

A ]ikemyf

PuPk

.:)), !

Ą.iu Pi.-,f

f

is

at

atalot,

i

youl f at? i5

great]

6

. .: ,|.||.:,!',L|a, i,raa-.|, ,.|, |i a|i|^|/,.,aai .n/ ,4,

.:

. zacznij od Wzeczytania W§zystkich zdań. . zastanóW się, która ż Wypowiedzi ma sens

c Yo!l

Przeczytai tekst o zamku Alnwick. zakreśl właściwesłowa.

:

. Przeczytaj polecenie,

B Whele

UtWórz liczbę mnogą Wyróżnionych rze€zownikóW z ćWiczenia 6_

]

,@jJŃ-x.l

|

Lai]

!|,..! ,,|..i,: N|(|. :.,|ir,.

11śohOOL/ sohl)]ś,1./.,'..tN!.

P..t.r 3 f,)M ' f.lh]s

: : ] _a..] :a ;ta 1-N lr a, a .a r,, !,, a !,' qąWą' gąl,Jlłś .ar.L rL.:N', ,.||,,.,L,..], ii I l.a\ Ęąbher / t!ąohaś \łav lL \^row^ -)a'-.. J.r'.l a 1r) l.r|L,'|,lar, |,tel| l| ,,.r!, ai ohM ' -,hMww. ę l, :.ł,,.: 'Lt's l1.1| 7|+r !.|,t /-.|, 1.aP,1.11 : ,.:,,,l |,i,,||a, /la.a '"1,|,,l! L|..k|. a'a rL| ,.rali s hovuą havAls l|a, a, r,,.l- | ,,,lr|

@ oo

każde1 sytuacji 1-5 dopasui Właściwą reakcję A-F. Wpisz W kwadraciki Właściwe litery. reakcja nie pasuje do żadnej 'edna sytuacji.

1 chcesż Wiedzieć, cży kolega

2 Rodzlce poko]Lr.

3

kUpl

co

inowe meb e do twoieqo

rn powiesz?

]

pokój,

ega p}ta, jak Wyg ąda Co powlesz? Ko

!-]

4 chcesz

skorzystać Z łażlenki W domu kolegi, ]ak o to poplosisZ?

5

Ko W

. afr|.

rna

Własny pokój. ]ak o to Zap}tasZ?

A

ega pJ,4a, ie pokojóW iest two rn domu. Co powiesz?

N,ly

loom

iS

n

nice and sL]nny,'Ve gota bed

and a desk.

B

HaVe yoL got youl own loom?

c

Whe.e do you ] Ve?

D Thank yoLrL |,ły ne\ł bed and desk ale great]

E Thele are fo!l bedroorns ln n]y hoL]5e. F Where's the bathroom, p ease? Wyobraź sobie idealny dom i opisz go. |\łoże§z użyć pomysłóW z ćWiczeń 'l, 6 i 8.

2 DoM

twenty-thlee 23

a

s

Oj Spróbui!

pójrz!

Przeczytaj polecenie. P.zed Wysłuchaniem tekstóW przeczytaj uważnie zdania. Pamiętaj, że każdego tekstU dotyczy tylko jedno zdanie,

|) @

Spróbujl

spólrz na rysunek. Przeczytaj zdania '1-4 i dorysuj niezbędne elementy. 1 There's a coa onthetabe in frontof the man. 2 Thele's a dog L]nder the man'5 table. 3 A Wa tless s stand n9 next to the dool, 4 There's a book in the man'S bag.

mlmał ryyr6chaj

dwukrotnie nagrań 1-4. zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (Tak), czy fałszyw€ (Nie|. zaznacz (,r) odpowiedni kwadracik. Dzlewczynka móW o połozeniu poko]u. Tak Nie 2 chłopiec chce n,] eć nowy pokój, Tak Nie

l

! !

3 DZleWcZynka opisuje

pomie5ZcZenle,

Tak

chłopiec opowiada

o tym,

gdZie r.]ieszka,

o

@

!

Tak[ ]

! !

Nie

!

Niell

@M--"*"] Wysłuchaj dwukrotnie nagrań

1-3. Zdecydui, czy podane zdania są prawdziwe (Tak), czy fałszywe (Nie). zaznacz (x) odpowiedni kwadracik. 1 chłopiec l dZiewczynka lozmaWiaią o tyrn, gdZle n,]ieszkają, TakT Nie ['2 DZiewczynka móWi o swoim Tak f] Nie l-] DZieci spotkaly s ę, by odlabiać laZem ]ekcje, TakL] Nie!,

i" ililtl,ttłr]t i

|D] Sprowdź sie!

}

@ mama*ł yyrrluchai dwukrotnie

nagrania. Dopasui do przedmiotóW (1-4) miejsca, W który€h 5ię one znajdują {A-E). Wpisz W kwadraciki Właściwelitery.ledno miejsce na obrazku zo§tało zaznaczone dodatkowo.

[email protected]@

Pracujcie W parach. Na zmianę zadawajcie sobie pytania iodpowiadaicie na nie. Uczeń A pyta, 9dzie W Waszej klasie znajduje się jakiś przedmiot. Uczeń B odpowiada. osoba, która popełni błąd, traci kolejkę.

. Przeczytaj pole€enie.

.

Przed Wysłuchaniem nagrania popatrz na obrazek ipostarajsię nazwać po angie15ku Widoczne na nim przedmioty lub osoby.

24 twenty fo! r

2

DoM

i

o

s

pójrz

Sprowdź

!

. Przeczytaj polecenie. , Przeczytaj pytania bardzo uważnie. . Popatrz na opcje odpowiedzi. Tylko jedna

o

z nich jest prawidłowa - zdecyduj, która to

Przeczytaj tekst i Wybierz Właściwe odpowiedzi A-c, zaznaczając {l) odpowiedni kwadracik.

odpowiedź.

aiTFi6ĘI) o

|'m stayln8 at Barbara's house thi5 Weekend

near school, but there's a bus stop opposite, My house has got a Ve.y srnall garden, lt's next to a shop, not the

park,

1

,J

.E.

to

ive in Barbara's houseI

course, and therc's

TVI l haven't 8ot a TV but there's a computer in my room and a cD player,

where does she ive?

]

Want

Barbara's bedroom is really coo]|There's a bed of

Ąal ,nlownllhnu. ardoad, Mi 9lżndPżr,rią l\r :n a 5fial' hau5,,f ó \:|bą?

:

There's

a really big garden and lt's next to the park, lt lsn't Very

Przeczytai teksty i pytania. Wybierz Właściweodpowiedzi A-c, zaznaczając odpowiedni (x) kwadracik.

l ll\e ,n 2 blg b|ocl, o|

L

a

lt's half past six, Me and Barbara are Watching TV in

Barbara's room, our favourite proglamme is at seven

]

o'clock, Barbara's mum's in the living room, 5he's talkjng to a friend on the phone, Barbara's dad's ln the

kitchen cookinB dinner. Bye

i!] --},

Ial

{ii]r,ei ,j,]d r,.

a,.ii:j

i

a]|9

: -,,.,

lle,:jrl:..., ll lt

i]|a]r.i]ł E

1Where i

1

What's hel favoL]r]te roon]?

!n

rl,f

al

I

rl

]emma'5

[email protected]

łTr

i|f

@ @ 2

DoM

F-

fl

,J

[email protected]

Barbara'5 loom?

3 What time iS t?

-!

n

E[} &

2 What's

NoW doe5 he go to schoo]?

ho L]§e?

.il]

,,

i]

@

4 What's Balbala's Balbe '5

c

!

.! :]

@

m|]m doing?

F

ffi & lffil

twenty five 25

o

Rozwiąź krzyżóWkę, używając słóW z ramki oraz podpowiedzi w postaci rysunkóW.

@

shower mlrror kitchen armcha r poster fridqe qalaqe desk galden

Uzupełnij każdą rozmoWę brakującą Wypowiedzią. Wpisz W kwadraciki Właściwe litery: A, B lub c. A There ale 5ome stai15.

B

c

]t's i]psta ls,

thele isn't a bathloom, No,

2

A Yes, lt ls. Thanks B It's Very comfortab

c

e,

Yes, there ale,

Da yau ]jveA The town

t§..tl

r!ffi ]"§l t]inó-' a

1ffiW ruMffiil

@

B

c

almchail / in my room

2 not /TV i

in the kltchen

3

sorne apples / ln the cUpboald

4

p ant / ln yoLrr f at

5 not i

ivelnafat. Yes,

ldo,

like it

m

ffi

Ułóż zdania, używając poniższych WyrazóW ithere i5 / there are. Pamiętai, aby dodać przedimkia/an tam, gdzie to konieczne.

l

centre is here,

@

Przeczytaj tekst. spośród WyrazóW W ramce Wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1-3. Wpisz odpowiednią literę (A-F) W każdą lukę. Trzy Wyrazy zo§tały podane dodatkowo. A D

in on

B E

led

bedroom

c bathloom F

cool

Hi Lucy, Guess Where I a,Tnl Ye_s, I'm in my new house I It's rea,l]y cool. . My favourite room is my ' _ It's sma,ll arrd very coTIrJoltable. The Tr'raJls

many rooms in my house

lots of childlen / in your c ass

26 tWenty-six

2

DoM

"P3,,1,1

|---

ock of ftatśblok -]esżkalny aetached / semi-detach€d

ba§ement piwnica

tr

/

ierraced house dom

,,c nostojacyi bliźniak /

:zele!oW]ec

'at

rnleszkanie

,,e by a

lake / a river / ihe sea miesżkać nad

-

,,-A

a

in the (city / town) /

(ity

/

country

n]olJntain§ n]]eszkać ',

toilet wc, toaleta

town / village

aszkać W małym astecżkU /na Wsi

.entre

bathroom łazienka bedroom sypialnia dining room jada nia galage 9araż hall prżedpokój kitchen kuchnia room pokój śitting / living room 5a on pokójdu ienny

:Ziolem /Iżeką /możem

!e in

/

centrum {nr żsta /

-ianecżka) /W nrieście/ na

. j]]W gól.ch ve near / farfrom the train station mieszkać .,, pob iźLr /da eko od st.cj 1c e]owej

comfortable wygodny dark c emny ight jasny rnessy brL]dny, - eposprząta|y anodern nowoczesny

noisy 9łośny oldła§hioned staromodny quiet cichy 5unny słoneczny

tidy sch Udny, czysty \!arm ciepły oalcony ba kon corner kat, rÓ9

door dlzw] l oor podłoga itrlniture meb e !a.den ogród lft W]nda loof dach !tairs schody up§tair§ / downstairs

behind za between między by prży, obok

attic strych

-a pietrże /parterze (domLr)

chair klzesło cooker kuchenka cupboard sżafka dishwa§her żmylvalka do fridge lodóWka lamp lampa table 5tół bath wanna mirrol lustro §hower pryszn c armchair foteI bookcase legał

carpet d\,Van cD player odtwarzacZ pĄt kompaktoWych

ciock zegar DVD player odtwalzacz DVD

fireplace konr nek picture obrazek plant roślna shelf półka sofa kanapa Tv (set) te eW]zol bed łóżko desk biurko pillow podUsżka waldlobe sz2fa

inW

in front of przed in the corner W kącie / W

/

rogu

in the middle W ślodkU / na ślodkU inside / outśide Wewnąt12 na żewnątlz

next

on

to

/

obok

na

on the left / right po lewej i plawej stronie opposite na Wprost / naprżec]W

under pod

l.:

i ili ;jr\1.

1

iltilil

irlJl]N]

r\ !]1

ill 1 r

]L ], ]

l ljl \

j.

l|,

;l1i|1

l

.]

:jlL]lLil]jl,

Podawanie swojego miejsca zamieszkania l live in a

town.

Nły house is next to

office.

post My flat is on the

floor

M eszkanr W rnałym

the

ground

rniasteczk!r, Mói dom Znajdu]e s ę obok pocżty, Moje m eszkanje jest

napaftelze-

Mówienie o tym, co się posiada |'Ve got a bed, a desk

|'ve got my own

and

room,

]\,4anr

łóżko, b urko i szafę,

Mam Własny pokój,

opisyWanie miejsc My desk is next to my bed. Mo]e biurko ]est obok rnojego łóżka,

My room is nice and

Mói pokó]jest ładny

sunny,

słonecżny,

The lamp is on my desk. Lampa jest na mo m biurku, There are five rooms in my W moirn mieszkan u

flat.

There is a garden in of my

house.

front

esT p ęc pokojow,

Prżed mo m dornem

jest ogród,

MóWienie o swoich upodobaniach llikeyour room. Podoba mi się tWó] pokój Your house is great!

TWój dom jest śWetny|

Prośby o informacje

ń,,alI ściana

Where do you live?

}vindow okno

Where is the lamp? Where is the bathroom,

Gdzie miesZkasZ? Gdzie iest lampa? Przeprasżarn, gdzie please? iest łazienka? Where is your house / flat? Gdz e znajduje się twói

dom / twoje rnieszkan e?

2 DoM

twenty-seven 27

j

o @

Po§łuchaj nagrania. o czym rozmaWiaią dzieci? Mi3oĘ]

@

spójrz na zdięcie W ćWiczeniu l, Wpi§z Właściwelitery przy Wyrazach poniżej.

notebook l] 2 keyboald L_]

A o naL]czycle ach. B o plżedmiotach 5Zkol|ych.

1

3 5chool 4

! !

Unlform

corn pl]tel

l t]

5 blackboald 7 Schoolbaq

ill|l,itillt

lo 1l

.__] 12

5 dictlonary

,#

8 9

-

13

rnoL]se

b n

! !

n]ap

tr

scissors

l]

unch box rL]er

14 penci

case

n l]

a \

{ffi([email protected]

}

zagrajcie W parach W 9rę l spy. Powiedz: lspy ll with my little eye something beginning With ... iI (Wypowiedz pierwszą literę angielskiej nazwy I jakiegoś przedmiotu znajdUjacego 5ie W kla5ie). TWój kolegaiTwoja koleżanka zqaduje, co i/ ' przedmiot. za \

to

_)

@ mgm;aa

porluchai nagrania jeszcze raz. Podkreślnazwy ty€h przedmiotóW szkolnych, o których rozmawiają dzieci.

Art LcT

English History

sc]ence ceography

@

@

N4aths (N,i]athematics)

Utworzyć zdania.

l

RE (Religious Education)

at Look boald the

2 right Yes that's

PE (Physlcal Educat]on)

3 narne your Wljte 4 ta]k don't Please 5 down sit p]ease

Przeczytaj definicie idopasujdo nich słowa Podane W ramce.

corrldol gym library classroom office staff room spofts fie]d

Ułóż.yrazy w odpowiedniej kolejności, aby

@

Uporządkuj nazwy dnitygodnia. !1lednerdły

l

Th s ls a place Whele:

5Unday

2

1 the head teachel wolks, 2 teache15 spend their breaks,

Friday

3

Thursday

4

salLlrday

5

Tuesday

6

3 4 5 6 7

yoL]

can revjse for tests.

yot] do sportslnside,

you do Spolts outslde, you rneetteachers and lealn. you Wa k between lessons,

28 twenty-eight

7

spójrzI Która jest godzina? spójrz na zegary i zakreśl WłaściWeodpowiedzi.

a one o'c]ock i e even o'clock

five to

qUatel to slx / qUatel past s]x

te|

o

/

Przeczytaj polecenie. Przeczytaj cały tekst i postaraj §ię go zrozumieć. Dopiero potem rozwiąż zadanie.

soróbUi! Przeczytajteksty i zdecyduj, czy zdania podane pod nimi są prawdziwe, czy fałszywe. zaznacz (/Y) odpowiedni kwadracik.

My fiiend John lives in the corrntly, His house isn't neal a to\łTl and it isn't neal a school. He doesn't go to schoo1| He has ]essons on a computel. He meets his teacher online|

two o'c ock / twe ve o'aloak

1 ]ohn codziennie spotyka swoją

3

f past three ha f past foUr ha

6

/

qLrartel to five qL.]arter to foL.]r

k asę W /

sl

w

I haven't got my Histoly textbook, l can't levise for our History test tomollo]ł-! Can I come to your house arrd revise] Please]ll Tlranks.

jelyku porocznyr.

Colin.

'!4:00 lt's two o'Clock (in the 1fternoón), / lt's twa pn.

)q1a

0

lt'|

Jau o'llo(h lin lhe momind.

2 Colln ma

|ou an.

Tak

]Lrtro te§t 7 hjstor i.

fl

Nie

fl

spójrz je§zcze raz na pUnkty 4-6 W ćWiczeniu 7. zdecydui, o jakie,i porze dnia mowa.

9 EE

Mpao]dl

godziny.

@

- lt's

Tak! Nie[f

HiWill,

3ly,lv'Cżyry n'e po§ługujc 5ie ż4-9odzinny-1 folmatem :za

szkole,

@

Posłuchai nagrania ioznacz

A schoolbaqs B D E

Porozmawiajcie w parach o Wtorkowym planie lekcjiAnny iWilla.lakiiest Wasz p|an lekcji na Wtorek?

TEe§day

pm

9:00 am

ścieące

12;30

9:45 am

hirłoly BR8AK

1:4ź pm

10:30 am

'11:00 am PE

11:45 am PE

'1łdr

l//n.] lJ

3 sZKoŁA

keyboard

l

LUNCH

Arł

l

2;30 pm

pm 4:00 pm

lcler.e?

lĄluric

lt's at

9 a'c|aCk,

ntelnet

books

c]ub

]

c are F

i5

Dear parents and students, our Schoo] invites you to come and see our §chool's new En€llish classroom, There computers and an intefactive whjteboard. Teachefs can use the We'Ve llot new ] and the united states, too,

3:15

^1afA,

Przeczytai tekst. spośród WyrazóW W ramce Wybierz te, które poprawnie uzupełnia!ą luki '1-3. Wpisz odpowiednią literę {A-F) W każdą lUkę. Trzy Wyrazy zostały podane dodatkowo.

about Endland

Place: Glassroom ,5A Datel Tuesday 5t]' Malch Time| 6 7 pm Best Wishes, The Head Teacher

twentv ninF 29

Ilffi

[i|liłtil|in§dtfi §T3]llffi U]f}ł'l,iTlillliljrH[fr

fl#nĘEEm

l,i"; rrrrrłi,"r*l Posłuchai nagrania. Kto ma jutro te§t?

A

Licżba mnoga my

i.Ź

your his

g a

her

B

dzierżaWczymi.

50nq,

their Hi|y'altin, Sorr9, b!t l can\ goto

lt\ your baq,

1_house

this evening, Anna and

Wil arehelpingmeWithż_Mathshomework-Anna's favouite sUbject! Wi L's reallg good at lvaths, lts 3

_

|t's yours,

. Prżymiotnikj dżierźawcze my, your itd.

występu)ą

pr7ed l7e(7oWnikdmi, nJtoniasl po 7a'n(d(h mine, your"J itd, żeCżoWnjk sie nie pojawia.

.

Rik,

] Uzupełnii e-mail przymiotnikami

faVoLrlite

rne.

Anna,

Przymiotnik dzierźawczy its nie ma apostrofu (itt = il ,5), t]źywamy go do okreśLenia przynależnośCido rżeczy

good at Maths too, but ]t isnl r _favouite subject, He likes Histor! and PE,TheU arentWorded because5 test Was gesterda9, can 9ou cometo m9 house aftelschooltomorrow? Anna and Will are coming. We can plag 6 _favourite

cOmpUtergames. BgeI

i'j ] Uzupełnij minidialogi, używając min€ yours.

lub

'l A: l,syo,1re,lDoo,] B: No, tc Thanks. 2 A: This isn't my pen, B: t'5 _. 3 A: N4y tlainers are led, B:_alebl!e. ? 4 A Where's n]y dlctionary? B: ls thi5 ,

lt'5 the

gil's book,

t's rny blothels toy, t'5

the chi]d's doq,

. Aby po\Ą,iedżieć, do kogo coś naLeźy, dodajemy do lzecżownika w liczbie poiedynczej końcówkę

!,

, W liczbie mnogjejdo rzecżownikóW regularnych dodajemy 5am apostrof, a do lzecżownikóW

.

nieregularnych dodajemy końCóWkę k. posiadanie można też wyrazić za pomocą słowa o/, np. a photo ol my brothel.

lęllsWI§fi

t'5 3 o'clock.

Where do Ve? M/ho's that 9 ll? Whose 5 thi5? u4[kb ls your bźg? HoW źre you?

l live in London,

you

How".,o_]

1 Wi] / mobile phone. lt's

2 Rlk/co mpUtel9ame5, They'le

tF

5he'5 m} si5ter, ]t's mlneI

",Ą$

The blue one,

T-; ! Ł

Ą' '] 1l o'clock. Ąlt] At o' ocl yo! ale Wolrled? BecaUSe l'Ve got

When'.

spójrz na zdjęcia. Ułóż zdania, Używając'5i'.

s|t]

fi mmnEmffi !fi Łffl trłljlliffifl llli

\&b3t's the tin,]e?

Why

zi

a

3 Anna /dos, t's

The teachers

test,

icompLrtel, Pytanja sżczegółowe tworzymy także, \Ą,sta\Ą]iając dodatkowe słowa między żaimek pytająCy a Czasownik posiłkowy, np.I What colour is it? lt's red.

Ah

h i thol Ń zaar iach zloŻonycl ozraczaja ,,któly", np: He'| 0 boy Who plays in a band. l've gat o schoolbag Which l reaLly like. Who,

30 thirty

t'5

l6,,

M"""*l

eosłuchaj nagrania z ćWiczenia 1 je§zcze raz. Podkreślte §łowa, które usły§zysz.

what where who Wh]ch HoW When

whose Why

3

szKoŁA

6

ElEMĘó6l Uzupełnij dialog słowami

pytającymi, podkreślonymi W ćWiczeniu 5. Następnie posłUchaj nagrania ieszcze raz i sprawdź swoie odpowiedzi. 1 Rik i5 that book?

_

Anna:

book?

Rik That big one on the table, 2 Rik s yolr N/]aths teachel?

. Przeczytaj polecenie.

. zwróć uwagę na zaimki Pytające W dymkach i poszukaj Wśród podanych opcji pasujących odpoWiedzi.

[email protected]) Spróbui! )

_

o

Anna; Mjss smlth.

3 Anna: Rik Beca]_]Se 4 Anna:_

a9,,

yo! Worried? l'Ve got a test are

'5

l

the test?

Rik:

's

i

5 Nistory

today?

Subject?

yol]l favo!l te SL]bject?

Anna: My favo!lite 5Ubject's

Where

2 What's yo!r favo!lite

Rik: TornolloW,

5

PodkreślW pytaniach zaimki pytające. Następnie dopasuj odpowiedziA-D do pytań 1-4. Wpisz W kwadraciki Właściwelitery.

!

A

E|gl 5h.

!

B

They're mlne, Room 5,

3 What time'5 sclence? L] 4 Whose ale those books? ]

N/]aths]

c

D At l 'l:30.

Quiz! Uzupełnij pytania dotyczące Justina Biebera-

@ His name isJuśtini]rew Bieber

Uzupełnii każdą rozmoWę brakującą Wypowiedzią. Wpisz W kwadraciki Właściwe litery: A, B lub c.

1

sh e'5 my

best

frlend, His birthday is on M8rch

1s]:]1

B lt's m nel

c lt\

a aźlaLrator,

His favoudte musician is usher, They Worked togetherl |'.n good at l-]istory.

Przeczytai zdania i zakr€śl WłaściweWyrazy. o kim/czym jest mowa? spóirz na quiz W ćWiczeniu 7 iWpi§z odpowiedziW luki.

]

i'S the country Who / that ]ustin comes flom,

2

t'5 the date

3

He's a mus]c]an Who i Which Worked With ]Ustin,

Which i Who

is ]Ustin'5

bithday,

H]story's my favo|]lite. N4 55

N,,lyels.

3

lt's my Watch, B t's ha f past two,

c

on TUesday,

stwórz qUiz o §Woim ulubionym Wykonawcy, podobny do tego z ćWiczenia 7.

3 5ZKoŁA

thilty one 31

O) Spójrz!

a o

1

2o

lMlM

n-

!]f

Przeczytaj polecenie. Pamiętaj, że Usłyszysz każde nagranie dwa razy. Wstępnie Wybierz odpowiedzi po pierwszym Wysłuchaniu. słuchajac nagrania drugi raz, sprawdzaj Wybrane Wcześniej odpoWiedzi.

3

Do kogo na eży dłUgopls?

.r,!

spróbUj! @ił--""*] Wysłu€hai dialogóW 1-3. zaznacz

(x) kwadracik obok odpowiedzi A lub B. Wysłuchaj nagrania ieszcze raz i sprawdź swoje odpoWiedzi. 1 Dokąd ldZie chłopiec? r]

które] godżlnie Zaczyna slę kółko rnUZycZne?

^

&ffi

'lnn

4 co dzieci

,l

ą,|] ^

decydUją się iobić?

j,!

r]

l

a9]

il

2 Do któlego splawdz!anU plzygotowu]e się dZieWcZynka?

English tcst

Ą)

.!

Geogr'lphy lest

..

a o

sprowdź sie!

.\

Mn-r""nol Wysłuchaj dwukrotnle nagrań 1-3 idopasujdo nich obrazkiA-D. Wpisz W kwadraciki Właściwelitery. Jeden obrazek nie pasuje do żadnego nagrania.

1ll

2f] 3--

3 co W dać na ZdjęclU, któle opisLrje chłop ec7 li

:Ę] ]

@

i

m;".*l

11yrrluchaj dwukrotnie nagrań podanych z odpowiedzi A-c Wybierz właściwą,zaznaczając (x) odpoWiedni kwadracik. 1 KtoWykonalWszystkie polecenia naUczyc]e a? '1-4.

32 thifty two

3 szKoŁA

spó P.zeczytaj polec€nie. Przeczytaj uWażnie Wszystkie teksty. zastanóW się, jaki jest temat każdego z nich Z podanych tematóW Wybierz te, które są najbardziej podobne do tych Wymyślonych przez ciebie. s

.

]'m going to my best friend'§ hoL]se th]s evenlng, she's having a pafty. l'Ve got some new party c]othe5, 'Ve got a rea]ly coo black dress and some fantast c b ack 5hoe5 to go With it, hope my friends w ll ike them]

schoo cl!b5 this yeal. Dra.|a -,5lS on ThUrsdays and Photo club i§ on .']]days.

A

are two new

Thls text

B New schoo] c

ubs.

,. got a new blke fol my b]ńhday flonr Munr ].a. t's fantasticj t'5 5ilvel and VERY cool,

and

Dlama C Ub, L_

rl

2

!

A A birthday present,

B A bifthday paty,

::retlrnes

f]

blead and rnilk on my Way horne '':T school. ]\4y mum often Works n the afternoon .-a she hasn't got t]n,]e, bLJy

Bleakfast. *

B Shoppinq,l

]

]

sprowdź się!

a

B new clothe§ D a new schoo

neW hol]se

ca new bedroom

] .',

e moved house last rnonth. NoW We iive in

: .iffelent town and go to

a d]fferent school.

: -i bigger than my o d one,

Thele are lots of oL.]15. And

: .55rooms. They are all diffelent co :-ele'5 a swin]mln9 pooll

lhis text

is aboirt

3 5ZKoŁA

15

aboLrt

!

,

Przeczytaj teksty '1-3 i zdecyduj, o czym jest każdy z nich. Wpi§z W kwadraciki Właściwe litery (A-D). |eden temat nie pa§uje do żadnego tekstu.

A

a Swirnmlnq

a pet shop

pool

B a cafć D a pa lk

,1

fliends thele after school. j. en o, ,(c l". Pe ^e5t iI s!mmer. Thele's a cafć. "old-d too. We sometimes 5it inside n the Wintel When lt's Very co d. l u5Ua ly meet my

,]de

This text i5 abor_]t

l

,

town's by the 5ea, but my favourite place ln sUrnmel is next to the park, lt 5 b ue and ciean, Me and my fliends stay in the Water fol hot]t5 When it's hot, Thele's a cool bar, too. We have ice creams there. l\4y

Przeczytaj teksty 1-3 i zdecydui, o czym iest każdy z nich. Wpisz W kwadraciki Właściwe litery (A-D). Jeden temat nie pasuje do żadnego tekstu.

Aa

o

c

3

A

llr \ te\t \ żho t 3

pró bu

Przeczytai teksty i zdecyduj, o czym jest każdy z nich. zaznacz (,q kwadracik obok odpowiedziA lub B.

-'.le

t'5 rny favoulte piace ln oL]l new house. t'5 smal and Very comfortable, The Walls are biL.]e, the 5arne coioUl a5 n]y 5choo Un form. There's a bed, a Waldlobe and a ong mirrol, t'5 so cooi]

-

]

This text is

abolt

l

,

3 |ove going there When l go §hopp]ng, t's next to the cafó. There're ots of dlffelent animals, The labblts ale n]y favoUrite, l love their big earsI Want a pet rabblt, but M!m doesn't ]lke the ldeal] 5

text

Ls

about.

]

,

,

thirty-three 33

',

o

a zakreśl słowo, które nie pasuje do pozostałych. 'l science Nistoly ThLrrsday Alt

2 sclssors 3 bleak

g Ue lL]

el

4 levise c assloom 5 Nłonday satulday 6 repeat llsten

@

gym

dlctionary

les5on

telm

colrldor

office

Tue5day

p ayground

o

sprowdź si9!

\

3 rn

tui ,]

@Ti30,ł Wysłuchaj dwukrotnie

nagrań podane zdania 5ą 1-3. zdecyduj, czy prawdziwe (Takl, czy lałszywe {Nie). zaznacz (.x) odpowiedni kwadracik. ,l t]cZnjo!Ą",ie lożmawiają o ko]egach

Tak!

i ko eżankach Z k asy,

2 DZlecl chcą plzygotować się do

5pla\Ą/dżianL].

ho day

Tak

Nie

] Nie

3 DZieWcZynka opow ada o swolch L] ubionych plżedmiotach. Tak'_l Nie

spójrz na rysunki i uzupełnij Wyrażenia.

i

fl

r]

Sprowdź 2

3 spolts

pencl

@

Prze€zytaj teksty 1-3 i zdecydui, o czym iest każdy z nich. Wpisz W kwadraciki Właściwe litery (A-D). Jeden temat nie pasuje do żadnego tekstu.

A a favoulite 4 pencil

c

5 head

a favoUrite

our

B a favol]lite day sUbject D favoulte c othes

co

1

@

Przec.ytuj dialog. Uzupełnij luki Właściwymi zaimkami pytającymi. time is it? lack Hithele. Meg: t's ha f past one. 's yoUr r]ext

Jack:Thanks,:

lesson?

Meg: At a qL]ater to two. lt'5 Ceography.

lack; ls that yot]l 6eoglaphy textbook? Meg: No, lt l5n't.

lack

]

_

i5

lt?

Meg; l don't know. l'll take it to the teachel, lack:

''_'s

yoL]l teachel?

Meg: Mls5 LaWley. She'5 cool. j 's yoUl Ceoglaphy e5son? lack:

Meg:

@

n roor.r 3B. Byel

zakreślWłaściweWyrazy. A; s that Rob's / Rob phone? B: No, lt lsn't. t'5 mine i my, A: 5 thls l!nchboxyours / your? B: No, it isn't, lt's

Maddy\

/ Maddy.

llike N4aths a|d like Hlstoly, n fact l]ike all my S hoo tUD_ect5| B l -\, led, óVoU',-e \VU'ic. l love 5inging aId !earn]ng aboUt diffelent ir]stli]rnents. We saw a Video of a rnan making a qU tar ]a5t lesson, This text i5

about

!

]

,

2 l ]ove Thursdays, 'Ve got

al

my favoUrite 5L]bjects on ThL]rsday, and it'S swin]mir]g C]Ub, lt's at 4 pn] aftelschool, Then l go to Crcndma'S fol tea. Tht]lsday's fUnI Thls text

15

aboLrt

al.

bedloom WaJs are p!rp e, llove using pUlple paint in Art Iessons and Wearing pUlple clothes, 'tn go ng to buy some pL]rple shoes on N4y

s"l(llda\, hl§

HoW

tP"l

§

cool

5

Lho ?

inol!l

A;That's my parents' / parent compUtel, B: Ale those hi5 / their cornpUter gameS?

34 thiity foul

3

sZKoŁA

f}

E

That's Wlonq. Ź

]

-: ]

:

_r

]

:.!ign : a:

:-; _:

-

-

learn Uczyć 5 ę revise powtażać (plzed

astyka ( Lrb, kółko

testem)

and Technology

a plaktyczno

break pżelwa class teacher WychoWaWca exam egżamin head teacher dyrektor holiday Wakac]e Iesson lekcja tocker sżafka rnark / grade ocena primary school szkoła

:§h jęz. angie sk]

_:.aphy geoglźfia

n

!a:

h

stolia

cT / lnformation

:-:

communication

-=:hnology

/ computer ::_die5 nformatyka ::iematics /nIaths

pod5taWoWa

:::Tatyka

'_j;c

school uniform mL]ndulek

mUZyka

sżko ny

)hysicaIEducation) WF term sen]estf :loWanie fizycżne)

te§t test. splawdż]an

śhieZ, po ski

trip

Re]igious Education)

,..

:-.mistry, Phyśics)na Lrki

:]:ct przedmiot

sjłoWn]a

5zkolny ]

:;

schoolbag plecak

-.,jżnaśmieci !.kboard

/

Whiteboard

::ulaior łalłulator : : Jred pencils

]:-)Utel

/

crayons

kompLrter

::j,cook / notebook

:::.

table ławka

;_:,:i i

_

,:card

-::

kiaW]atura

ś'liadanie

-]pa :,se Tyszka

::- .J!op : : -: ajó!\rek : -: case piolnlk :: : sharpener , ::-óWka s

::al;umka

:-

]:

^

rT

library blbLoteka office gab net, sekretaliat playground plac zabaw sports field boi5ko

]ka

nożycżki

,::3ok / cour§ebook ..Znlk :,. trook żeszlt ćWiczeń

what does it mean?

Z

KOŁA

quafter to eight.

]est ża kwadran5 ó5ma,

lt'śtwenty past eight.

]est dWadzieścia (minut) po ó5mej,

co to znaczy?

What's this in Enqlish? ]ak to powiedzieć po angieLskU?

lt's two am. lest drU9a

|*--.^",,_-._._,,_,,_,__,

Write. NapjsZ-

be good / bad at Math§ być dobrym /słabym z lrratematyki

i.,_,_,,,,,,,,*,,,,,,,,-l Monday poniedz]ałek

)

be late spóźnić się do homework odrabiać placę domoWą rnake rnistakes robić błędy wear a school uniform

Tuesday Wtorek Wednesday śloda Thursday cZWaltek Friday piątek

saturday 5obota sunday n edzie a

nosić mUndUrek szkolny

l,,,._.*.,,,,,,-._._,_,,_') lt's eight o'cIock. Jest ósma,

lt'śhalf past sev€n. ]est Wpół do ósmej,

lt's midday.

/

midnight.

Jest połUdnie. / północ, lt's one pm. Jest p]erwsza po połUdn]U.

sportoWe

naUczyclel5ki :*.,,._,,,,,_,,.,_,.,,,l

Don't talk now. Nie rozmawiaj/ rozmaWia]cje telaZ, Hands up. Ręce W gólę. HoW do you spell 'rulei?

opiq/Wanie czynności dnia codziennego

Popatrż (na tab icę),

lessons on Mam lekc]e ang e skiego Mondays and Thursdays. Wponedzałk iczwańk, l finish school at half past Kończę ekcje Wpół do one pm. drlrgie]po poludni!r, l stań school ai 8 o'clock. Zaczy|ań ekcie o ósmei,

/ close the door. / WindoW. otwólż / Zamknij

|'m good at

]ak s]ę p sże słowo

Listen. Posł!chaj, Look (at the board).

open

open / close your books. / notebooks. otwólzc e / zamknijcie k5iążki. / zes4ty. Repeat, please, Proszę powtórzyĆ,

sjt down. t]siądź.

stand up. Wstań. That's right. Dobrze, i

ZgadZa 5ię- (odpoW edź ie5t popraWna)

l have English

Mówienie o sWoich upodobaniach

science.

My favourite subject

Maths,

is

Jestem dobry / dobra z plzylody.

Mói u ub ony prżednriot to matematyka,

Prośby o informacje

favouriie subject? What's your

Jaki iesi twój ulubiony przedm ot?

what time is it? Która iesi godzina? Where's classroom 19? Gdz e jest klasa nUrner 19? Who's your class teacher? Kio iest twoim WychoWaWcą?

Whose is this pen?

:

ltt

staff room pokój

"linijka"?

-:T box pL]dełko na

::

-,,,,_--,,)

corridor koĄ,talż gym 5a. gimnastycznź /

: :.: plżyloda (biologia, : :-. fżyka) -

_,.,,,,,,-

clas§room klasa

nce {Biology,

.

Wycieczka

e, J Nie zgadza 5ie. {odpoWiedź jest błędna)

czyjiest ten dluqopis?

thlltyjive 35

@

spójrz na zdjęcia iprzeczytaj posty na torum. Podkreśl W tekstach nazwy zawodóW. Na5tępnie dopa§Ui zdjęcia do tekstóW.

cża5ami używamy inny(h słóW w odniesieniu do kobiet

i mężczyżnuJykonujących ten sam zawód,

actor

Women octress

Woiter

WOitress

spońsmOn

sportswonan

Men

Effirffif, @

§aHooL łEB3lTE /t's

]obs Week] What do yau want to be? l'm good at science and l\4aths, so l Wantto be a scient]st. Anna Wantto be a police officet Why? Because police officers help people, it's interesting and

\"bop

§"u"n"'"n" .Cąst]l

rć,

,*d'

."

r

rors",

I

Uzupełnij zdania Wyrazami z ćWiczenia 3,

|'m brave! Rik

1l'n]adoctotlWorklna

Ńari

ro oe a jou,ralist,

l'ń

Very 8ood al Writi,]g but l can't Write quickly. l'm not shy and l like

speakingto people! Will

@

zakreśl osiem nazw miejsc pracy,

Vet dentist photoqrapher pilot palnter fireflghter driver chef

wW ly

,.ż

36 th ty six

'm a teacher, lWolk jn

5 l'm

6

a shop

\.J1/

6-

(*l, ł /) *"L"J

t# g

a

assistant. Wolklna

'm a mechanlc. LWolk in

7 l'm

8

]n an

Work in a

a

an actol, lWolk jn a

'n] a falrnel.

l

Work on a

'i" r|illt,łjł,$ 1"@

nurse

'm a Secletary, JWoll

3 l'm a cook,

4

Podpisz rysunki, używając słóW podanych W ramce.

@ffi

2

[email protected]

zaqrajcie W parach W,,Wyrazowego tenisa"! Macie po pięć punktóW. Uczeń A podaje nazwę miejsca pracy. Uczen § podaje nazwę ] miejscu odpowiadającego Wymienionemu przez ucznia A. Kto pierwszy się zawaha, traci pUnkt. cra trwa, dopókijedno z Wa5 nie będzie miało żadnych

B zawodu

i

sDóirz! Przeczytaj zdania i dopasui do nich nazwy zawodóW z ćWiczenia 4, Wpisując W kwadraciki Właściweliczby. :

i:

Caak mea]s in

. rcstaurant.

Przeczytaj polecenie. Przeczytaj uważnie każde zdanie z luką izdecyduj, która z podanych opcji odpowiedzi jest poprawna i dlaczego pozostałe 5ą błędne.

Ve cusromers iI] a supermarkeL

|f

/ §e/

work in an affice żnd 1 help my boss,

l1

o

n

,l"

l repan cars \.....a oarage, ," ,,__\. .' ''.

D

O) Spróbuj! '\\

,..,,'

r',-

l ]ook

after peaple

!

|!,|":|:: ,

Rik:

r

2

l

in the garden / at school / at home,

Want to be a camera / photographer

photo.

lvclk it a !,estaurant. serve peap]e. |uhat's r|]y

jab?

/

Dad s at !t/ork, He 5 Writing an email i Watching TV l helping mum. 4 N415 ]ones iS Servlnq a cUstomer, she's a mechanic /journalist /shop a§sistant.

6

l:

on saturdays,

/ drive / look

after lnch

a nurse, Wolk i| a hospital / airport factory, 'n,]

o sprowdź sie!

zagraj W tę samą 9Ię z jedną osobą z klasy. ]

NłLrm's a teacher, she's got c as5e5 noW, 50 she'5

5 l help mum cook

lAnna: 3 Wl

l

3

EEll,łFaffi]Anna, Rik i Will grają W grę. Posłuchai nagrania. laki zawód opisuje każde ż dzieci?

2

zakreśl nailep§zą odpowiedź. Następnie Wyiaśnij koledze/koleżance swoią decyzię i powiedz, dlaczego pozostałe opcie uważasz za błędne.

/

3 minUt

}

@ Przeczytajtekst.

Wybierz Wyrazy, które poprawnie Uzupełniają luki '1-3. zaznacz (x) kwadracik obok odpowiedzi A. B lub c.

Are yaLl a ...?

]ir?lnlr,?r

3

Podkreślspóiniki a nd, but, so w tekstach w ćwiczeniu 1.

i because

zakreśl Właściwe§pójniki. 1 l'rn good at lv]aths and / but / because / so scieIce,

2

]

Want to be a painter and / but / because

/

so ]can't dlaw. ]

Want to be a Singel and / but / because earn to 5ing,

so ,]

l

/

Want to be a Vet and / but / because / so ove a nirna 5.

Napisz post na szkolnym forum z ćWiczenia 1, oPisz, jaki zawód chciałbyś/chciałabyś Wykonywać i dlaczego.

PRACA

My dał's a r . Ą+ *h€ he's in *hp USĄ! thr,tvv"s a,t worF, too. §hr's a secreton7. §ke's ir. h-er ui*k grarrd.doł [łe lłasrt't 9ot a job. [łe's 7ó so hr's too olł l wavr*to wor[. with people r |'vtr nŃ sąłe whAt job l warrf. [łave yor.ł 9ot any idras? Tell vrłe!

Eye!

l

Aiob ! e piot!

2 Abedloom

!

3Abut !

e a

snop

!

so !

c

ga

lage

C offlce

c

1-1

n

tr]

thifty seven 37

't ] EEnĘIMP3lrr'l

li!łi]ii];]l;jijj;i]:i|il:]]j.]jllli:iil],i|i|;illll|lllłlllllIllilllllll

Pan lMason przeprowadza

rozmowę kwalifikacyjną z Willem. Posłuchai nagrania. czy Will dostał pracę? A Tźk, B Nle,

Pytania ogóine i krótkie odpowiedzi []i11

you

s ng? Yes, l

ral.

/ No, l ca.]'l.

Pytania szcżegółowe

]

, lvhźt.nn he do?

. con Używamy, by móWić o 5 /oich umiejętnoścjach, np,: l can slim, aAz by wyAzić prośbę i pozwoLerie, np.:

.

k

can ] go to the bathroom? B:

Yes,

yau can.

Prośbę Wyrażamy też, używając could (mógłbym/

mogłabym), np.; couldyou help me, ple1se? , could/couldn't lo Iakźe lo rmy czasu pteszłego ran.

Pr9!lą9 9!!ę]!l9]!!i9

Lio yotr l]ke Wlitinq?

2

tEiE-MJ3cei Dopasui odpowiedziWilla do pytań pana Masona. Posłuchaj nagrania je§zcze raz isprawdź swoje odpowiedzi.

] ć1 o,,,.ć o,p|-"','

odp9]ry!9da!

r ó1

]a - a.- ,lAD page., 3 a ,o .Id ó-e',, oo|o 2

Yes, do, / No, ilJl']:.

^,o,,oo,,' 4Lo o,oL,ć olp^oD|o ol o,\,, A No, can't, but can . Po Czasownikach loye, llłe i ńdte, a także po zu]rotach

B Yes, canL

c

good ot / bad 0t, może Występować rzecżownik, np,: l l;Le loolball ldb (zts.oWnik 7 \oncóWną -ing, np.:

llike pbrjlqlaatbalL.

. Zllróć uwagę na pisownię lóżnych czalownjkóW z końówka -inga Caok - tooking, see - seeing, Write , Witing, nake - making, lie - ling, sit, sitting.

ealnI

Yes, sUle, What tin]e

tomorlow?

D Yes, l can, 'm good at Using a compL]te,

3

Przeczytai pierwszy tekst, jaki Will napisał na 5zkolną stronę internetową. Uzupełnijten tekst, używając can lub can't.

liliili:ili]l;illl;];:1il]il:i1l]I]ljli]il];rfil:iiłlijiijllll:llfl;]li!:flI!|jillłl]ll;l:ailiillii:illilillllll

This i5 lron lV]an, Hi5 job i5 to help people all over the World, He do lots of thinqs you dnd me' He's Very strong and he's very braveI he fly? Yes, he 4 | He think§ it's he travel 6 in spa(e? We but lron Man canI He's my favou.ite superhero,

ia oznajmujące

o

Pyt9liu l]c, yoL]

Yes,

!\,t'lt', ło-,l , k,. ,, 9s9!!" i !g9!!,u ogŁgri"q.i

"

Wait to Work ln e hospita ?

c]o. / No, l doir'[.

\/l,/0ll]l] yoLr

Yes,

be

like l]r he!p peopIe?

,,"',ou]il,

/

]

No, lvoirlln't,

nia szczegołowe

\łhat cló you r,,an]: |jo be? Whele !!oll'd yoLr like to Work?

.

Po czasov]nikach u/dni to i Would like to zawrze

uźy!]amy beżokolicznjka, np.,. l Want to be a vet. Iike to Work an 0 Jarm.

,l

WOnt

to oznacza ,,ch:ę", l Would Like to ożnacza

,,chcjałbym/chcjala bym",

38 thllty elght

l'd

4,

Kto jest twoim uIubionym sUperbohaterem? opowiedz koledze/koleżance o tym, co potrafi robić ta osoba.

4

PRACA

Ułóż Wyrazy W odpowiedniej kolejności, aby utWorzyć zdania.

] can

Przeczytaj polecenie. Pamiętai, że jedna odpowiedź nie pasuje do żadnego zdania.

English speak yo!

2 Vy dad a cal drjve can 3 lhe quilal

J

can't

pay

@

\laths With Can hep me you

Przeczytaj opisy sytuacjiW języku pol§kim. Do każdejz nich dopasujjedno zdanie. Wpisz W kwadracik odpowiednią literę.

'l

5 lease cheese l Can son]e have a ihey qo

KoIeqa p\,.ta cię o

Wth can

BO- cO

ove Swimminq.

t's a good

can swlm,

job,

B

'd like to be a nUrse,

p .,]e /.p l),,1 e .o, /, d Z kompUtera kolegi. ]ak o to poplosiSZ? ] can

DO

]

|Wo].o,

Dopa5uj emotikony do czasownikóW idokończ zdania. Pamiętaj, aby użyć

.3

a

NaUczyciel p\,ta o ZaWód, który chciałbyś/ chciałabyśWykon)Ąłać W przysZłości. co odpowlesZ?

spójrz na zdania W ćWiczeniu 5. Które z nich 1róWią o umiejetnościach, a które Wyrażają Drosby? Przepisz prośbydo zeszytu, używając could zamiast can,

czasownikóW z końcówką -ing,

Ubiony spoIt.

Co odpow]esz?

Al US

Lr

] L]se

B

yol]l laptop?

Whele'S my laptop?

4 ZastanaWiasz się, czy twój ko ega Umie tańczyć. lak qo o to ]

A can

oVe

Zap}.tasz? ] B 'd like to go dancing.

you dance?

2 3

.on't like -ate

o

DopasUi odpowiedzi do pytań.

'

]c yoU Want to Wolk W th chl dren? 2 -'e yoLr good at Nrlaths?

3 ,. !U

d yoL] l]ke to Work With compL]tels?

j ]. yot] ike he ping peop e? j :.i] yot] play a mL]5lcal lnstlL]ment? i ',., can't, bUt Wantto lealn, 3 ',a,

a

never, l hate comp!te15l

:s, do. lt's qood to helpI ) '.:, 'rn |ot. 'm good at At,

: :!,

do. Chl dlen ale gleat]

odpowiedz na pytania z ćWiczenia 8. 9rzeczytaj swoje odpowiedzi koledzei {oleżance. Poprośią/jego o poradę,

,:

j a goad -a 'oi nle7

yau can be a docto] ol a teachei. ń'hat do yau ihjnk/ ] think

!J

l

]]

Do każdejsytuacji 1-5 dopasujWłaściWą reakcię A-F. Wpisz W kwadraciki Właściwe litery. Jedna reakcia nie pasUje do żadne.i sytUacji.

'l

Ko ega Zaplasza cię do pracyW grL]ple,

Co

2

odpowiesz?

Por ZebJ es7 porroL,

p,a,1 domowe,

od

obe

,r

o n'ą pop o,' /,

3 odwiedzający cię ko ega p},ta, czy two loo,, ó\ćWp'd' ],' ooopow'e"1 4 RoZmaw asz Z ko ega o \,\,ymażonei placy, a,o -ą dpłd5 Nalczyciei dziękuje ci za placę W gazetce szkolnej, Co

A

odpowiesz?

|)

Yes, they ale both at Wolk, They Wolk in a shop.

B What's yot]l dream job?

c

thank5, llke Wolklng alone, D No plob ern. oved Working in the newspapel.

E

No,

Want to V/ork With peop e,

F can

.1 ) iAcA

a

loeqiV

i_,

you help me

W

th my homewolk, p ease?

thifty nine 39

!'l

Spó,irz!

s p ó.irz

Przeczytaj polecenie. zwracaj uwa9ę na ogólne znaczenie poszczególnych tekstóW i sytuacje, które przed5taWiają. Pamiętaj, że W tekstach mogą 5ie pojawić podobne 5zczegą.

Przeczytaj polecenie. By u§talić położenie osób lub przedmiotóW, §łuchając nagrania, zwracaj uwagę na przyimki miejsca.

a

S

prób

u

i!

zdania i podkreśl W nich przyimki miejsca. Następnie Wpisz W kwadraciki odpowiednie litery A-D. 'l The TV is opposite the cafó.

@ trzeczytaj

2 she's Worklng jn an offlce, 3 The pi]ots ale ln flont of a cafć. 4 They'le near the office.

o

O] Spróbuj! @

l

l-

\

_ 2

o-\

-

3<

Sprowdź się!

@ MMP3,r.ol

.\

WysłUchaj dwukrotnie nagrań

t-3 idopasuj do nich obrazkiA-D. Wpisz W kwadraciki Właściwelitery. Jeden oblazek

Dopasuj W kwadraciki Właściwelitery. redna postać na obrazku została umieszczona dodatkowo.

ooge

zdań 1-3 A-D. Wpisz do nich zdjęcia i dopasuj W kwadraciki Właściwelitery.ledno zdjęcie nie pasuie do żadnego zdania,

1al 2J 3!

WysłUchai dwukrotnie na9rania. o Mm36lpostacie (A-E)do imion (1-4}. Wpisz

l

Mtłer6 WysłUchai dwukrotnie

a

sprowdź sięl

!

nie pasuie do żadnego na9rania. 3l ] l

tr 2|]

e! 4-a^, -

]

40 fody

4

PRACA

sprowdź Przeczytaj polecenie. Pamiętaj, że pytania są ułożone W tej samej kolejności co odpowiadając€ im fragmenty tekstu. szukaj W tekście informacii, do którei odnosi sie pytanie. Może ona być Wyrażona innymi słowami. S

!

o

Przeczytaj tekst iWybierz Właściwe odpowiedzi A-c, zaznaczaiąc (x) odpowiedni kwadra€ik.

W^&+

-I},§

da

1

uĄĄł Ła be?

t! a di++ic&]ł guesłir,r]

tlst. ]l,L, lłór,? d,aą MdrAś, *a)\

gaod

Akapity A-c pochodzą z różnych części tego samego tekstu. Dopasui je do pytań 1-3, Wpisując W kwadraciki odpowiednie Iitery. Następnie podkreśl W tych akapitach odpowiedzi na pytania. 1 What's Brjan\ job?

2 What can Brian do? 3 Whele is Blian today?

L-]

f]

T ]n my office, There are lots ofanimals to see today| : do8 With a broken le8 is first on my list, Poor ',en, there's a cat. lt's old and it can't see Very Well,

dog!

'

1 What ale CalOl'5 faVoUlite sUbjects?

.,i]

'/,]i-'l

',

ove ani,]1als] l'Ve got three dogs and a cat, They re my

:.ś(friends, l live on a farm, but |'m not

a farmer.

l'm

l

@[email protected]@,@a 2 What can calo do?

.|!

c .on't have much time for hobbies. l love swimming, l can't swim Very Well! l like Ań, too, but l'm not ,i'Y 8ood at painting, l love music ano l can si18,

.l

'",{ł'}o,[fir}

ge,ł

łol rs ,n {e^srs. or^t ł" lovou,,r_ "-],ci" ore Ln|sl, al,d, Hrł. |l, lr_-na: l_L- R -TAą cor,,rn ło.t ord sr, "n, l C,0^'Ł. bu+ 1 ca, ;nLnŁ ald dtau1 ]
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF