LAW DICTIONARY

April 18, 2018 | Author: speak101 | Category: Crimes, Crime & Justice, Employment, Damages, Contractual Term
Share Embed Donate


Short Description

REALLY USEFUL FOR F4...

Description

AFGA AFGAK K ]LWZ GEHIM EHIMQF QF ^L ^LACJ ACJWICZ WICZ] ] NL NLZ Z

ICX ICX

j} Zcxdle X}ctt

C . A Jicak Iledle 

xxx%cajicak%al`

Nmzqt gdmtmle rwjimqfgd 3==> Qgaled gdmtmle rwjimqfgd 3==6 Tfmzd gdmtmle rwjimqfgd :22> C . A Jica Jicak k Rwji Rwjimq mqfg fgzq zq Itd Itd 16 Qlfl Qswczg) Iledle X3D 1FJ

© Alr}zmhft Zcxdle X}ctt :22>

Cii zmhftq zgqgz~gd% El rczt ln tfmq rwjimactmle `c} jg zgrzldwagd me ce} nlz` xmtflwt tfg rgz`mqqmle ln tfg rwjimqfgzq%

C AMR getz} nlz tfmq jllk mq c~cmicjig nzl` tfg Jzmtmqf Imjzcz} MQJE32? 2 831> 87=: > MQJE31? =86 2 831> 87=: 4 gMQJE-31? =86-3-4263-2:1=-6

Tgvt t}rgqgt j} C . A Jicak Rzmetgd me Mtci} j} Ighlrzmet

C . A Jicak wqgq rcrgz rzldwagd xmtf gig`getci afilzmegnzgg rwir) fcz~gqtgd nzl` `cechgd qwqtcmecjig nlzgqtq%

Metzldwatmle Tfmq jllk fcq jgge xzmttge nlz ce}leg xlzkmeh lz tzcmemeh tl xlzk me tfg ighci rzlngqqmle) lz nlz ce}leg xflqg olj zgswmzgq tfg` tl fc~g c xlzkmeh kelxigdhg ln ighci xlzdq ced tgz`q% Tfg ~czmlwq gvgzamqgq tfzlwhflwt tfg jllk nlawq le tfg kg} ~lacjwicz} tfct }lw `mhft jg gvrgatgd tl wedgzqtced ced wqg le c dc}tldc} jcqmq% ]lw qflwid elt hl tfzlwhf tfg gvgzamqgq me tfmq jllk `gafcemacii}% Mt mq jgttgz tl afllqg czgcq tfct }lw czg wenc`mimcz xmtf) lz czgcq tfct }lw nggi czg ln qrgamnma metgzgqt lz m`rlztceag tl }lwzqgin% Gcaf gvgzamqg mq caal`rcemgd j} c nwii ceqxgz kg} ct tfg jcak ln tfg jllk% Tfmq kg} ciql hm~gq }lw ltfgz menlz`ctmle cjlwt rcztmawicz ~lacjwicz} mtg`q &nlz gvc`rig) xlzdq xmtf qm`micz `gcemehq) citgzectm~g xlzdq ced gvrzgqqmleq) gta- tfct czg elt al~gzgd me tfg gvgzamqgq tfg`qgi~gq% Xfge }lw czg dlmeh tfg gvgzamqgq) tfgzg czg c ngx m`rlztcet rlmetq }lw qflwid aleqmdgz? 3% @ce} ln tfg xlzdq) gvrzgqqmleq ced caal`rce}meh eltgq czg jcqgd rzm`czmi} le tfg Gehimqf ced Xgiqf ighci q}qtg`% Flxg~gz) tfgzg czg ciql `ce} (hgegzma( xlzdq xfmaf ace jg crrimgd cazlqq tfg metgzectmleci ighci qrgatzw`) ced xlwid jg zgalhemqgd me ltfgz ricagq qwaf cq tfg WQC ced Acecdc% :% Elt cii ln tfg ~lacjwicz} rzcatmqg rzcatmqgd d me tfmq jllk mq ighci ~lacjwicz} rgz ~lacjwicz}  rgz qg &qgg rchg 47 tl nmed lwt xfct tfmq gvrzgqqmle `gceq-) jwt xlwid jg wqgd me c ighci aletgvt &nlz gvc`rig) ct c tzmci lz tzmjweci) lz xfge rzldwameh c aletzcat lz eghltmctmeh jwqmegqq tgz`q-% 1% C ilt ln tfg xlzdq ced gvrzgqqmleq xfmaf fc~g jgge rzgqgetgd fgzg me c rcztmawicz rcztmawi cz aletgvt &nlz gvc`rig) xlzdq aleegatgd xmtf c azm`meci icx rzlagdwzg- `mhft ciql (azlqq l~gz( metl ltfgz czgcq ln icx% C owz}) nlz gvc`rig) mq wqwcii} g`ril}gd ct c azm`meci tzmci) jwt `mhft ciql jg wqgd me ql`g am~mi acqgq) qwaf cq imjgi% Mt mq ~gz} m`rlztcet tl kggr c zgalzd ln egx xlzdq ced gvrzgqqmleq tfct }lw igcze% Le rchg >4 ln tfmq jllk) }lw xmii nmed c ~lacjwicz} zgalzd qfggt xfmaf }lw ace rfltlalr} cq `ce} tm`gq cq }lw imkg ced wqg tl jwmid wr c (jcek( ln wqgnwi xlzdq ced gvrzgqqmleq% Mt mq caal`rcemgd le tfg nliilxmeh rchg j} c qc`rig qfggt tfct qflxq }lw flx tl zgalzd c rcztmawicz ~lacjwicz} mtg`% Kggr }lwz zgalzd qfggtq me c nmig lz nlidgz ced zg~mgx tfg` le c zghwicz jcqmq ql tfct tfg xlzdq ced gvrzgqqmleq jgal`g ce (catm~g( rczt ln }lwz ighci ~lacjwicz}% Xg zgal``ged tfct }lw kggr c hlld dmatmlecz} xmtf }lw) ced zgngz tl mt xfge egagqqcz}% @ce} ln tfg xlzdq ced gvrzgqqmleq me tfmq jllk &tlhgtfgz xmtf tfgmz dgnmemtmleq- ace jg nlwed me tfg   C . A Dmatmlecz} ln Icx % Nlz hgegzci ~lacjwicz} zgngzgeag) tfg @ca`miice Gehimqf Dmatmlecz} mq Dmatmlecz} mq ciql ce gvagiiget zgqlwzag% El ~lacjwicz} jllk ace rlqqmji} aletcme cii ln tfg ighci xlzdq ced gvrzgqqmleq tfct }lw czg imkgi} tl al`g cazlqq lz eggd) ql mt mq m`rlztcet }lw caswmzg egx ~lacjwicz} nzl` ltfgz qlwzagq% Le tfg egvt rchg }lw xmii nmed c qflzt imqt ln wqgnwi qlwzagq tfct xgzg aleqwitgd dwzmeh tfg xzmtmeh ln tfmq jllk) ced }lw qflwid ciql zgcd cq `waf cq rlqqmjig nzl` c ~czmgt} ln ltfgz qlwzagq) meaiwdmeh olwzeciq) rcrgzq ced acqg zgrlztq &`ce} ln xfmaf czg c~cmicjig le tfg Metgzegt-%

Aletgetq

Rchg? Tmtig?

Rchg? Tmtig?

3% :% 4% >% =% 33% 31% 37% 38% 38%

14% 14% 1>% 1>% 16% 42% 41% 47% 4>% 48% 46% 72% 73% 73% 7:% 74% 74% 7>% 76% 7=% >3% >:% >4% >4%

36% 36% 3=% 3=% :3% :3% :1% :1% :4% :7% :>% :6% :6% :=% :=% 13% 1:% 1:%

Jgnlzg }lw jghme? Gqqgetmci xl xlzdq Jwqmegqq icx 3? Kg} cdogatm~gq Jwqmegqq icx :? Kg} elweq Jwqmegqq icx 1? Kg} ~gzjq Jwqmegqq icx 4? Kg} gvrzgqqmleq Aleqw`gz zm zmhftq Aletzcatq 3 Aletzcatq : Alzr Alzrlz lzct ctg g zgqrl gqrleq eqmj mjmimimt mt}} 3? Tfg Tfg ge~mzle`get Alzr Alzrlz lzc ctg zgqrl gqrleq eqmj mjmi mimt mt}} :? :? Al``wemtmgq Alzr Alzrlz lzc ctg zgqrl gqrleq eqmj mjmi mimt mt}} 1? 1? G`ril}`get Alzr Alzrlz lzct ctg g zgq zgqrl rleq eqmj mjmimimt mt}} 4? Nme Nmece ceam amci ci ced gtfmaci metghzmt} Alwz Alwztt lz lzdgzq gzq ced ced meow meowea eattmleq mleq Alwzt qtzwatwzgq Azm`g 3? 3? Az Azm`g ac actghlzmgq mgq Azm`g :? :? Ec Ec`g tf tfg ln lnngeag Azm` Azm`g g 1? 1? Azm Azm`m `mec ecii rz rzlagd lagdwz wzg g &rc &rczt zt 3Azm` Azm`g g 4? 4? Azm Azm`m `mec ecii rz rzlagd lagdwz wzg g &rc &rczt zt :Dmqrwtg zgqliwtmle G`ri G`ril} l}`g `get et ced ced fw`c fw`ce e zgqlw gqlwzzagq agq

>7% >7% >>%

Gwz Gwzlrgc lrgce e aalw lwzt ztq) q) meqt meqtmt mtwt wtml mleq eq)) gta gta Tfg nc`mi} mi} 3? Zgic Zgicttmleq mleqf fmrq mrq Tfg nc`mi} :? Afmid midzge Fw`ce zmhftq 3 Fw`ce zmhftq : Ighci Ictme Ighci zg zgngzgeameh Le tfg zlcd Rglrig me tfg icx 3 Rglrig me tfg icx : Rzm~ zm~ca} ca} ced dctc ctc rzltga tgatmle tmle Rzlrgzt} Rwemq wemqf` f`ge getq tq ced ced rgec rgecit itmg mgqq T}rgq ln alwzt Xmiiq Xlzd cqqlamctmle 3 Xlzd cqqlamctmle : Xlzd cqqlamctmle 1 Rflt Rfltla lalr lrmc mcji jig g ~lac ~lacjw jwic icz} z} zgalz galzd d qfggt ^lacj lacjwi wicz cz}} zgalz galzd d qfgg qfggtt qc`r qc`rig ig Ceqxgz kg}

Tfg nliilxmeh xgjqmtgq xgzg c wqgnwi zgngzgeag qlwzag dwzmeh tfg xzmtmeh ln t fmq jllk) ced czg zgal``gedgd mn }lw xcet tl dg~gilr }lwz ighci ~lacjwicz} nwztfgz) lz mn }lw xcet tl igcze `lzg cjlwt icxq) ighci q}qtg`q) gta) &gqrgamcii} tflqg me tfg Wemtgd Kmehdl`-% xxx%menlz`ctmleal``mqqml xxx%menlz`ctmleal``mqqmlegz%hl~%wk egz%hl~%wk xxx%nc`mi}qlimamtlzq%al%wk xxx%metgzcatm~gicx%al%wk xxx%icx%gd%ca%wk xxx%amtmgeqcd~mag%lzh%wk xxx%wkighci%al` xxx%al`rcaticx%al%wk xxx%icxletfgxgj%al%wk xxx%ighciqgz~magq%hl~%wk xxx%`gdmcqlimamtlzq%al%wk xxx%wefafz%af &~gz} &~gz} wqgnwi mn }lw xcet tl kelx `lzg cjlwt tfg Wemtgd Ectmleq ced fw`ce zmhftqxxx%jgeaf`czkq%lzh &ce gvagiiget xgjqmtg mn }lw xcet tl kelx `lzg cjlwt tfg wedgzi}meh rzmeamrigq ln alzrlzctg hl~gzeceag ced zgqrleqmjmimt}-

Nlz zgngzgeag qgg Dmatmlecz} ln Icx 4tf gdmtmle gdmtmle &C . A Jicak 28487>>1> 28487>>1>4-% 4-%

Jgnlzg }lw jghme? Gqqgetmci Wemtxlzdq 2222 Tfg xlzdq me tfmq gvgzamqg czg wqgd c ilt me tfg ighci rzlngqqmle) ced crrgcz ct ~czmlwq qtchgq tfzlwhflwt tfmq jllk) ql mt mq m`rlztcet }lw wedgzqtced xfct tfg} `gce jgnlzg }lw dl ce} ln tfg ltfgz gvgzamqgq% @ctaf tfg dgnmemtmleq le tfg ignt xmtf tfg xlzdq le tfg zmhft% Eltg tfct &c- tfgzg czg `lzg xlzdq tfce dgnmemtmleq) ced &j- `ce} ln tfg xlzdq le tfg zmhft ace fc~g `lzg tfce leg `gcemeh) jwt lei} leg ln tflqg `gcemehq mq me tfg aliw`e le tfg ignt% Eltg tfct `ce} ln tfg xlzdq ced caal`rce}meh gvrzgqqmleq me tfmq gvgzamqg &ced me tfg nliilxmeh gvgzamqgq le jwqmegqq icx- czg elt gvaiwqm~g tl jwqmegqq icx) jwt `c} ciql jg crrimgd tl ltfgz ighci ced hgegzci czgcq% 3% @leg} aicm`gd j} ql`gleg cq al`rgeqctmle nlz fcz` dleg% :% Tl qged ql`gleg tl rzmqle lz tl c alwzt%

crrgci czzgqt

1% Ce cdogatm~g zgngzzmeh tl c owdhg lz tl tfg icx%

jmedmeh

4% Elt hwmit} ln c azm`g%

jzgcaf

7% Ce} cat xfmaf mq elt ighci%

acqg

>% C rgzqle xfl fcq qtwdmgd icx ced ace cat nlz rglrig le ighci jwqmegqq%

afczhg

8% C dmqchzgg`get lz czhw`get jgtxgge rcztmgq%

am~mi

6% C qrgamcimqt alwzt lwtqmdg tfg owdmamci q}qtg` xfmaf gvc`megq qrgamci rzljig`q%

aicm`cet

=% C qgt ln czhw`getq lz ncatq rwt nlzxczd j} leg qmdg me c ighci rzlaggdmeh%

aletzcat

32% Ce lnnmamci xfl rzgqmdgq l~gz c alwzt%

alwzt

33% Tl `ckg ce ciighctmle me ighci rzlaggdmehq%

azm`g

3:% Ql`gleg xfl mq caawqgd ln c azm`g me c azm`meci acqg%

azm`meci

31% C rgzqle xfl `ckgq c aicm` chcmeqt ql`gleg me c am~mi alwzt%

dc`chgq

34% Ce chzgg`get zgcafgd cntgz ce czhw`get%

dgngeag

37% Tl flid ql`gleg ighcii} ql cq tl afczhg tfg` xmtf c azm`g%

dgngedcet

3>% C acqg xfmaf mq jgmeh fgczd j} c al``mttgg) tzmjweci lz alwzt ln icx%

dmqrwtg

38% Tl nmed tfct ql`gleg mq hwmit} ln c azm`g%

g~mdgeag

36% Ncmiwzg tl aczz} lwt tfg tgz`q ln ce chzgg`get%

nmeg

3=% Tl jzmeh ql`gleg tl alwzt tl ceqxgz c azm`meci afczhg% :2% Tl cqk c fmhf icx alwzt tl t l afcehg mtq dgamqmle lz qgetgeag% :3% Tl qc} tfct ql`gleg fcq al``mttgd c azm`g% ::% Fc~meh tfg ighci cjmimt} tl nlzag ql`gleg tl dl ql`gtfmeh% :1% Ce cdogatm~g zgngzzmeh tl tfg zmhftq ced dwtmgq ln rzm~ctg rgzqleq lz lzhcemqctmleq% :4% Tfg czhw`getq wqgd xfge nmhftmeh c acqg% :7% C ighci chzgg`get jgtxgge txl lz `lzg rcztmgq% :>% Ce cdogatm~g zgngzzmeh tl azm`g% :8% C hzlwr ln 3: amtmgeq xfl dgamdg xfgtfgz lz elt ql`gleg mq hwmit} me c tzmci% :6% C xzmttge lz qrlkge qtctg`get ln ncatq xfmaf fgirq tl rzl~g lz dmqrzl~g ql`gtfmeh ct c tzmci% :=% Tl lzdgz ql`gleg tl rc} `leg} cq c rwemqf`get% rwemqf`get% 12% C alwzt lzdgz tgiimeh ql`gleg tl qtlr dlmeh ql`gtfmeh) lz elt tl dl ql`gtfmeh%

al``mt ale~mat

hwmit} fgczmeh meoweatmle meelaget  owdhg  owdmamci  owz} icx}gz ighci lnngeag rigcd rzlqgawtg qgetgeag qgttig`get tzmci tzmjweci

3 Nlz zgngzgeag qgg Dmatmlecz} ln Icx 4tf gdmtml gdmtmle e &C . A Jicak 28487 28487>>1>4 >>1>4-% -%

Wemt Jwqmegqq 2222icx 3? Kg} cdogatm~gq Gvgzamqg 3? Illk ct tfgqg qgetgeagq ced dgamdg mn tfg xlzd me jlid mq jgmeh wqgd alzzgati} alzzgati} me tfg aletgvt ln tfg qgetgeag &tfgzg mq ce gvricectmle ln tfg xlzd tfct qflwid jg wqgd me jzcakgtq ct tfg ged ln tfg qgetgeag-% Mn }lw tfmek tfg xlzd mq xzleh) illk nlz tfg alzzgat xlzd% ]lw xmii nmed tfmq me leg ln tfg ltfgz qgetgeagq%

3%

Xfge Xfge rmga rmgagq gq ln ln jzlk jzlkge ge hicqq hicqq xgzg xgzg nlw nlwed ed me ql`g ql`g ln ln mtq mtq nlld nlld rzldwa rzldwatq) tq) tfg al`rc al`rce} e} xcq fgid fgid gimhmjig% &zgqrleqmjig &zgqrleqmjig nlz xfct fcd fcrrgegd -

:%

Xfge Xfge fg xcq xcq cqkg cqkgd d tl tl gvr gvric icmme fmq fmq catm catml leq) fg fg fcd fcd el ~cimd gvricectmleq% &jgmeh &jgmeh caagrtcjig jgacwqg mt mq tzwg lz zgig~cet -

1%

Tfg Tfg qca qcakg kgd d xlz xlzkg kgzq zq aicm aicm`g `gd d wen wencm cmzz dmq dmq`m `mqq qqci ci)) ced ced dg`c dg`ced edgd gd c ncm ncmzz ced ced metcehmjig fgczmeh% &elt  &elt  jmcqgd lz rzgowdmagd -

4%

Hlldxmii mq mq leg ln ln c al`rce}(q cd`mqqmjig cqqgtq) ced cq qwaf mt aceelt jg dgaiczgd cq rczt ln tfg el t gvmqt rf}qmacii} al`rce}(q acrmtci% &dmnnmawit &dmnnmawit tl ~ciwg cq mt dlgq elt

7%

Fg xc xcq ca caawqgd ln tz tz}meh tl tl ljtcme c nmdwamcz} cd~cetchg j} hgttmeh me~li~gd me meqmdgz dgcimeh% &nmeceamci -

>%

Ct tf tfg tz tzmci) tf tfg ow owdhg tl tllk tf tfg werzgagdgetgd qtgr ln cqkmeh tfg aicm`cet tl zg`l~g fmq qfmzt% &elt  & elt  fc~meh fcrrgegd jgnlzgjgnlzg-

8%

Tfg al`rce al`rce}} qlim qlimamt amtlz lz gvc`me gvc`megd gd tfg aletzc aletzcat at ~gz} ~gz} aczg aczgnwi nwii}) i}) ced g~getw g~getwcii cii}} dgai dgaiczg czgd d mt mzzgaleamicjig% &elt fc~meh ce} ighci gnngat-

6%

Tfg dlaw` dlaw`get getqq rzld rzldwa wagd gd xgzg xgzg elt elt aleqmd aleqmdgzg gzgd d zgig zgig~ce ~cett tl tfg acqg acqg ced ced xgzg xgzg tfgz tfgzgnl gnlzg zg elt elt wecem`lwq % &zgngzzmeh &zgngzzmeh tl g~mdgeag xfmaf c alwzt xmii ciilx tl jg wqgd -

=%

Tfg Tfg `ch `chc cme meg g xcq xcq casw caswmt mttg tgd d ln ln imj imjgi gi xfge xfge tfg tfg owz owz}} zgt zgtwz wzeg egd d c hzlqq ~gzdmat ln (elt hwmit}(% &&xfgzg xfgzg g~gz}leg ~ltgq me tfg qc`g xc} -

32%

Cii qfczgflidgzq czg caalwetcjig tl ~ltg ct tfg Ceewci Hgegzci @ggtmeh% &cjig &cjig lz ciilxgd tl dl  ql`gtfmeh ql`gtfmeh-

33% 33%

Tfg owd owdhg hg caagr caagrtgd tgd tfct tfct @z @z Olfeql Olfeqle e alwid alwid elt hl hl jcak jcak tl xlzk xlzk me me tfg qc`g qc`g al` al`rce rce}} jgacwq jgacwqg g ln ~lmd dmnngzgeagq ln lrmemle jgtxgge fm` ced tfg Dmzgatlzq% &~gz} &~gz} qtzleh) ql tfct mt mq elt el t rlqqmjig nlz  txl qmdgq tl zgcaf ce chzgg`get -

3:%

Tfg zc zcmi al al`rce} xc xcq ca caawqgd ln ln m`rcztmci eghimhgeag j} ncmimeh tl geqwzg rcqqgehgzq( qcngt}%  qgzmlwq& qgzmlwq-

31%

Metgzgqt afczhgq czg tcv dgdwatmjig ql xg fc~ge(t `cdg cq `waf cq xg fcd flrgd% &cjig & cjig tl jg zg`l~gd -

34% 34%

Cntgz Cntgz c tgzzm tgzzmji jig g }gcz) }gcz) dwzm dwzmeh eh xfma xfmaf f mt ilq ilqtt ci`lqt ci`lqt ¡6 `mii `miimle mle)) tfg al`rce al`rce}} xcq xcq dgaic dgaiczgd zgd meqli~get% &elt cjig tl rc} dgjtqdgjtq-

37%

C al`rce} dmzgatlz fcq c rgawemcz} dwt} tl tfg al`rce} fg xlzkq nlz ced tfg rglrig xfl xlzk tfgzg% &catmeh &catmeh cq tzwqtgg nlz ql`gleg giqg) lz jgmeh me c rlqmtmle ln tzwqt -

: Nlz zgngzgeag qgg Dmatmlecz} ln Icx 4tf gdmtmle gdmtmle &C . A Jicak 28487>>1> 28487>>1>4-% 4-%

Wemt 2222 Gvgzamqg :? Me tfmq gvgzamqg) tfg nmzqt rczt ln gcaf xlzd mq cizgcd} me tfg qgetgeag% Al`rigtg mt xmtf tfg qgaled rczt) xfmaf }lw xmii nmed me tfg jlv% \\ctm` \\hmlwq

 

\\dmtmleci  \\dwiget \\meci  \\mtwci  \\qmjig  \\tmcjig

\\g`rt  \\\gedgd \\edcet  \\lzctg  \\tlz}  \\~get \\gzmci \\rctmleci 

3%

Jgac Jgacwq wqg g ln ln tfg tfg zgag zgaget et rfg rfgel el`g `gel ele e ln ln tfg tfg (al` (al`rg rgeq eqct ctml mle e awi awitw twzg zg() () aic aicm` m`qq nlz nlz laaw\\\\ caamdgetq fc~g ci`lqt dlwjigd me me tfg icqt tge }gczq% &zgngzzmeh tl oljq ced xlzk -

:%

Ql `ce} `ce} al`r al`ric icme metq tq cjlw cjlwtt tfg tfg al`r al`rce ce}( }(qq jgf jgfc~ c~ml mlwz wz xgzg xgzg zgr zgrlz lztg tgd d tfc tfctt c `cedc\\\\ meoweatmle xcq xcq m`rlqgd lzdgzmeh lzdgzmeh tfg` tl agcqg tzcdmeh% tzcdmeh% &ljimhctlz} lz egagqqcz} caalzdmeh tl tfg icx lz zwigqzwigq-

1%

Ql`g Ql`g qrga qrgamci mci qc~meh qc~mehqq caal caalwe wetq tq czg czg rlr rlrwic wiczz xmtf xmtf q`cii q`cii jwq jwqmeg megqqg qqgqq jgac jgacwqg wqg tfg metgzg metgzgqt qt rcmd rcmd mq gv\\\\ nzl` tcv% &elt zgswmzgd tl rc}) lz elt al~gzgd j} icx -

4%

Tfg tgz`q ln tfg aletzcat czg eghl\\\\ wr tl tfg `l`get `l`get mt mq qmhegd% &cjig tl jg afcehgd j}  dmqawqqmledmqawqqmle-

7%

Tfg aicm`cet rzldwagd c ~gzj\\\\ tzceqazmrt ln tfg ale~gzqctmle fg fcd fcd xmtf tfg dgngedcet% &me tfg gvcat xlzdqxlzdq-

>%

Le tfg tfg aic aicm` m`ce cet(q t(q crri crrima mact ctml mle e nlz nlz qw`` qw``cz} cz} owdh owdhg` g`ge get) t) tfg tfg dgng dgnged edce cett xcq xcq hm~g hm~ge e weale\\\\ igc~g tl dgnged fm`qgin% &xmtf el aledmtmleq cttcafgd -

8%

Tfg al`rce} xcq caawqgd ln `ckmeh c nzcw\\\\ meqwzceag aicm` j} gvchhgzctmeh tfg ~ciwg ln tfg hlldq mt fcd ilqt% &elt flegqt) cm`meh tl dgagm~g rglrig nlz nmeceamci hcmehcme-

6%

Tgafe Tgafemac macii} ii} xg ace qwg qwg tfg tfg al`r al`rce} ce} nlz jzgcaf jzgcaf ln aletz aletzcat cat)) citf citflw lwhf hf tfmq tfmq mq mq elt elt zgcii} zgcii} c ngc\\\\ lrtmle% & rlqqmjig  rlqqmjig lz rzcatmaci -

=%

Egx Egx ighm ighmqi qict ctml mle e fcq fcq `cdg `cdg Aicw Aicwqg qg >j ln tfg tfg alet aletzc zcat at zgdw\\\\% &el ilehgz eggdgd lz ~cimd -

32%

Fcj\\\\ jzgcafgq ln qcngt} zghwictmleq czg jgmeh me~gqtmhctgd j} tfg Fgcitf ced Qcngt} Lnnmagz% &dlmeh ql`gtfmeh zgrgctgdi} -

33% 33%

Xfge Xfge fg jlwh jlwhft ft tfg tfg al` al`rc rce} e})) mtmt xcq xcq jczg jczgi} i} qli\\\\ jwt fg twzegd mt metl leg ln tfg `lqt qwaagqqnwi lzhcemqctmleq lzhcemqctmleq me tfg alwetz}% alwetz}% &fc~meh gelwhf `leg} tl rc} dgjtqdgjtq-

3:% 3:%

Tfg icxqwm icxqwmtt chcme chcmeqt qt tfg tfg lzhc lzhcem emqct qctmle mle xcq dzlrr dzlrrgd gd jgac jgacwqg wqg tfgzg tfgzg xcq xcq elt elt gel gelwh whf f `ct\\\\ g~mdgeag% &m`rlztcet &m`rlztcet lz zgig~cet -

31% 31%

Xg xgzg xgzg gvrgat gvrgatmeh meh tl zgag zgagm~g m~g c jmh jmh nmeg) nmeg) jwt jwt me tfg g~get g~get xg xg xgzg xgzg lzdg lzdgzgd zgd tl rc} rc} lei lei}} el`\\\\ dc`chgq% &c &c ~gz} q`cii c`lwet -

34%

Tfg mqqwgq ln alzr\\\\ zgqrleqmjmimt} ct ilaci) ectmleci ced metgzectmleci ig~giq fc~g jgge zgagm~meh c ilt ln al~gzchg me tfg rzgqq% &zgngzzmeh tl c al`rce} -

37%

Tfg aletzcat mq lrge\\\\ citflwhf tfgzg tfgzg mq ce memtmci rzljctmlecz} rgzmld% rgzmld% &xmtf el nmvgd rgzmld) lz  xmtf ql`g mtg`q elt qrgamnmgd -

3>%

Jg aczgnwi xfct }lw qc}? ql`g al`rcemgq czg gvtzg`gi} imtm\\\\% &~gz} xmiimeh tl jzmeh c icxqwmt  chcmeqt ql`gleg tl qgttig c dmqchzgg`get -

1 Nlz zgngzgeag qgg Dmatmlecz} ln Icx 4tf gdmtml gdmtmle e &C . A Jicak 28487 28487>>1>4 >>1>4-% -%

Wemt Jwqmegqq 2222icx :? Kg} elweq Illk ct tfg dmatmlecz} dgnmemtmleq jgilx) dgamdg xfct gcaf leg mq dgqazmjmeh) tfge xzmtg }lwz ceqxgzq me tfg tcjig le tfg egvt rchg% Tfg nmzqt ced icqt igttgzq ln gcaf xlzd fc~g cizgcd} jgge rwt metl tfg tcjig nlz }lw% Mn }lw al`rigtg tfg tcjig alzzgati} alzzgati }) }lw xmii zg~gci c xlzd me tfg qfcdgd ~gztmaci qtzmr tfct ace jg wqgd tl al`rigtg tfg qgetgeag me tfg jlv ct tfg jlttl` ln tfg egvt rchg% 3%

C rgzq rgzqle le xfl xfl mq mq crr crrlme lmetgd tgd tl dgci dgci xmtf xmtf nmecea nmeceamci mci lz ltfgz ltfgz `ctt `cttgzq gzq le jgfcin jgfcin ln cel celtfg tfgzz rgzql rgzqle% e%

:%

C ima image geag ag tl tzcd tzcdg g wqm wqmeh eh c jzc jzced ed ec`g ec`g ced ced rc} rc}me meh h c zl} zl}ci cit} t} nlz nlz mt% mt%

1%

Ce lnnmam lnnmamci ci xfl xfl me~gqt me~gqtmhc mhctgq tgq al`ric al`ricmet metqq j} j} tfg tfg rwj rwjima ima chcmeq chcmeqtt hl~g hl~gze` ze`get get dgrczt` dgrczt`get getqq lz lz ltfg ltfgzz iczhg lzhcemqctmleq &gqrgamcii} jcekq) tzc~gi al`rcemgq) ced gigatzmamt}) hcq) xctgz ced tgigal``wemactmleq tgigal``wemactmleq rzl~mdgzq-%

4%

Ql`gjld} xfl hm~gq c hwczcetgg%

7%

C ncm ncmiw iwzg zg tl tl acz aczz} z} lwt lwt tfg tfg tgz` tgz`qq ln ln ce ce chz chzgg gg`g `get et)) c ale aletz tzca cat) t) gta% gta%

>%

Leg ln tfg `cme `cme ale aledmt dmtmle mleqq ln ln c ale aletzca tzcat) t) xfgz xfgzg g leg leg rczt} rczt} chzggq chzggq tl xfct xfct mq rzlrl rzlrlqgd qgd j} tfg ltfgz ltfgz rczt}% Ciql tfg cat ln qmhemeh c jmii ln gvafcehg tl qflx tfct }lw chzgg tl rc} nlz mt%

8%

Tfg eltmn eltmnmcj mcjig ig lnng lnngeag eag ln tgii tgiimeh meh imgq imgq xfge xfge }lw fc~g fc~g `cdg `cdg ce lctf lctf tl tl qc} qc} xfct xfct mq tzwg tzwg me alwzt% alwzt%

6%

Ql`gjl Ql`gjld} d} xfl xfl fcq fcq al` al``mt `mttgd tgd c am~mi am~mi xzleh xzleh tl ql`gjl ql`gjld}) d}) getmti getmtimeh meh tfg ~matm` ~matm` tl aicm` aicm` dc`chg dc`chgq% q%

=%

C rc}` rc}`get get `cdg `cdg j} j} c rgzql rgzqle e lz lz al`r al`rce} ce} tl al~gz al~gz tfg tfg alqt alqt ln dc`chg dc`chg lz fczd fczdqfm qfmr r xfma xfmaf f fg fg , qfg qfg ,  mt fcq acwqgd%

32% 32%

Ce cttg cttg`r `rtt j} c tfm tfmzd zd rcz rczt} t} tl tl `ckg `ckg tfg tfg txl txl qmdg qmdgqq me ce ce czhw czhw`g `get et chz chzgg gg%%

33% 33%

C dlaw dlaw`ge `gett me xfma xfmaf f c al`rc al`rce} e} cake cakelx lxigd igdhgq hgq mtmt lxgq lxgq c dgjt dgjt ced ced hm~gq hm~gq tfg tfg al`r al`rce} ce}(q (q cqqgt cqqgtqq cq qgawzmt}%

3:% 3:%

Tfg Tfg ail ailqm qmeh eh ln c al` al`rc rce} e} ced ced tfg tfg qgii qgiime meh h ln ln mtq mtq cqqg cqqgtq tq%%

31% 31%

@leg} @leg} aicm`g aicm`gd d j} c aicm`c aicm`cet et nzl` nzl` c dgng dgnged edcet cet jgacwq jgacwqg g ln fcz` fcz` lz dc`c dc`chg hg dle dleg) g) lz `leg} `leg} cxczdgd j} c alwzt tl c aicm`cet cq c zgqwit ln fcz` qwnngzgd j} tfg aicm`cet &Aiwg? tfmq xlzd fcq cizgcd} crrgczgd giqgxfgzg me tfmq gvgzamqg-%

34% 34%

Tfg ighci ighci zgqrl zgqrleqm eqmjmi jmimt} mt} nlz rc}meh rc}meh ql`gl ql`gleg eg nlz ilqq ilqq lz lz dc`ch dc`chg g meawz meawzzgd zgd%%

37% 37%

C ncmiwz ncmiwzg g tl hm~g hm~g rzlr rzlrgz gz aczg aczg tl ql`gt ql`gtfme fmeh) h) gqrga gqrgamci mcii} i} c dwt} dwt} lz zgqr zgqrle leqmj qmjmim mimt}) t}) xmtf xmtf tfg tfg zgqwit zgqwit tfct tfct c rgzqle lz rzlrgzt} mq fcz`gd%

3>% 3>%

Tfg hll hlld d zgrwtc zgrwtctml tmle e ln c jwq jwqmeg megqq qq ced ced mtq ale aletca tcatq tq xmtf xmtf mtq mtq awqtl awqtl`gz `gzqq &nlz &nlz gvc`r gvc`rig) ig) tfg tfg ec`g ec`g ln tfg rzldwat mt qgiiq lz mtq rlrwicz crrgci tl awqtl`gzq-%

38% 38%

C alwzt alwzt lzdg lzdgzz tgiimeh tgiimeh c rgzql rgzqle e lz c al`r al`rce} ce} tl tl qtlr qtlr dlmeh dlmeh ql` ql`gtf gtfmeh meh)) lz tgiim tgiimeh eh tfg` tfg` elt elt tl dl dl mt me tfg nmzqt ricag%

4 Nlz zgngzgeag qgg Dmatmlecz} ln Icx 4tf gdmtmle gdmtmle &C . A Jicak 28487>>1> 28487>>1>4-% 4-%

Wemt 2222 3

E

:

N

1

G L

E

4

H

7

Z J

>

G R

6

Z

A

E

32

@

33

G

I

E D

Q

I

] E

3> 38

E

D

31

37

]

T

=

34

F

C

8

3:

G

G H

M

I E

Wqg tfg xlzd me tfg qfcdgd ~gztmaci qtzmr tl al`rigtg tfmq rczchzcrf% Tfg al`rce} rzl`mqgd wq tfct tfg} xlwid qged wq tfg hlldq j} @czaf 13qt) jwt qmeag tfge xg fc~g dmqal~gzgd tfct tfg} kegx tfg} alwide(t hgt tfg` tl wq wetmi tfg ged ln @c}% Xg ilqt c ilt ln `leg} cq c zgqwit) ql xg czg hlmeh tl qwg tfg` nlz \\\\\\\\\\%

Nc`mimczmqg }lwzqgin xmtf tfg xlzdq me tfmq gvgzamqg j} wqmeh tfg` me ql`g ln }lwz lxe qgetgeagq% Dle(t nlzhgt tl zgalzd ce} egx xlzdq ced gvrzgqqmleq }lw igcze &tfgzg mq c ~lacjwicz} zgalzd qfggt le rchg >4 xfmaf }lw ace rfltlalr} cq `ce} tm`gq cq }lw imkg ced wqg tl jwmid }lwz lxe ~lacjwicz} (jcek(-%

7 Nlz zgngzgeag qgg Dmatmlecz} ln Icx 4tf gdmtml gdmtmle e &C . A Jicak 28487 28487>>1>4 >>1>4-% -%

Wemt Jwqmegqq 2222icx 1? Kg} ~gzjq Al`rigtg tfg azlqqxlzd le rchg 6 j} zgczzcehmeh tfg ow`jigd igttgzq me jlid me tfg qgetgeagq jgilx ced xzmtmeh tfg xlzdq ced gvrzgqqmleq me tfg crrzlrzmctg qrcag le tfg azlqqxlzd hzmd% Ce gvricectmle ln gcaf ~gzj mq me jzcakgtq ct tfg ged ln gcaf qgetgeag% Jg aczgnwi ) cq `ce} ln tfg xlzdq xmii eggd tl afcehg tfgmz nlz` &nlz gvc`rig) gvc`ri g) tl tfg rcqt qm`rig lz rcqt rgzngat- tl nmt alzzgati} me tfg qgetgeag ced metl tfg azlqqxlzd% Cazlqq? 1%

Tfg cmzimeg xmii dmeg}emn` rcqqgehgzq nlz ilqt ilqt iwhhchg tl tfg ~ciwg ~ciwg ln ¡722% &tl rc} nlz ilqq lz  dc`chg qwnngzgd -

4%

Tfg al`rce} gzewdkgtc tl rzl~mdg swcimt} swcimt} qgz~mag ct c al`rgtmtm~g alqt% alqt% &tl rzl`mqg tl dl  ql`gtfmeh ql`gtfmeh-

32%

Tfg tzmjweci xmii wddmtgacoc tfg aicm` ced ced cxczd dc`chgq dc`chgq xfgzg egagqqcz}% egagqqcz}% &tl hm~g c owdhg`get  jgtxgge txl rcztmgqrcztmgq-

3:%

Me lzdgz lzdgz tl tl zcmq zcmqg g gelw gelwhf hf `leg} `leg} nlz mtq egx ~getwz ~getwzg) g) tfg tfg al`rce al`rce}} dgam dgamdgd dgd tl dmsmgictw ql`g ln mtq cqqgtq% &tl &tl qgii cqqgtq lz qtlak tl zcmqg acqfacqf -

34%

Cii ln lwz g`ril}ggq czg tmgiget tl nlwz xggkq( flimdc} flimdc} c }gcz% &tl fc~g lz hm~g ql`gleg tfg zmhft  tl dl ql`gtfmehql`gtfmeh-

37%

C eg egwtzci rc rczt} xcq ac aciigd me me tl tl tgdcm`g jgtxgge tfg `cechgz ced ced fmq qtcnn% &tl tz} tl `ckg txl  qmdgq me ce czhw`get al`g tl ce chzgg`get -

38%

Tfg aletzcat mq qtmii jgmeh nztcd) jwt xg gvrgat mt tl jg zgcd} zgcd} nlz qmhemeh gczi} egvt egvt xggk% &tl `ckg c nmzqt zlwhf rice ln c dlaw`get qwaf cq c aletzcat -

3=% 3=%

C ilt ilt ln rglr rglrig ig xgzg xgzg wefc wefcrr rr}} xfg xfge e fg xcq xcq rcmetrl tl tfg rlqt rlqt ln @cechmeh @cechmeh Dmzgatlz% &tl afllqg  ql`gleg nlz c oljolj-

:2%

Xg `wqt ciil ciilx x qwnn qwnnma mamg mge et tm` tm`g tl qgrgic jgnlzg xg `ckg c aicm`% &ln tm`g? tl rcqqrcqq-

:3% :3%

Tfg Tfg al` al`rc rce} e} fcq fcq jgge jgge caaw caawqg qgd d ln tz}m tz}meh eh tl gnzwdcd awqtl`gzq% &tl &tl tzmak ql`gleg ql cq tl ljtcme `leg} lz hlldq miighcii} -

:>%

Tfg rcrgz fcq el zmhft tl aildqgmq tfg dgtcmiq ln lwz chzgg`get% &tl tgii dgtcmiqdgtcmiq-

:6%

C al alwzt me meoweatmle fc fcq ecj tfg al`rce} al`rce} nzl` tzcdmeh me tfg czgc% &tl nlzjmd ql`gtfmeh) lz `ckg mt  miighci -

:=% :=%

Jgac Jgacwq wqg g c egx egx al`r al`rce ce}} fcq fcq tck tckge ge l~gz l~gz)) tfg tfg alet aletzc zcat at fcq fcq jgg jgge e d~cctmegim % &tl `ckg ql`gtfmeh el ilehgz ~cimd -

13% 13%

Me ~mg ~mgx x ln ln tfg tfg meal meale~ e~ge gemg mgea eag g xg fc~g fc~g acw acwqg qgd) d) xg xg czg czg xmii xmiime meh h tl ~cxgm cii rc}`getq rc}`getq dwg% &tl qc}  tfct ql`gtfmeh mq elt egagqqcz} -

1:%

Tfg ilaci cwtflzmt} hctez tfg al`rce} ce metgzgqtnzgg ilce tl qtczt wr tfg egx egx ncatlz}% &tl chzgg tl hm~g ql`gleg ql`gtfmeh) lz tl ciilx ql`gleg tl dl ql`gtfmehql`gtfmeh-

> Nlz zgngzgeag qgg Dmatmlecz} ln Icx 4tf gdmtmle gdmtmle &C . A Jicak 28487>>1> 28487>>1>4-% 4-%

Wemt 2222 Dlxe? 3%

Tfg rice fcq tl jg nct}mz j} tfg jlczd jgnlzg jgnlzg mt ace jg rwt metl lrgzctmle% lrgzctmle% &tl crrzl~g lnnmamcii}   ql`gtfmeh tfct fcq cizgcd} jgge dgamdgd -

:%

Cntg Cntgzz fg fg xcq xcq caaw caawqg qgd d ln meqm meqmdg dgzz dgc dgcim imeh eh)) fmq fmq nmz` nmz` xcq xcq aicjqtkim j} tfg hl~gze`get% &tl rwt hlldq)  rglrig lz c al`rce} le c imqt ln tflqg tfct }lw xmii elt dgci xmtfxmtf-

7%

Rgecitmgq xmii jg crrimgd mn }lw ndcgtwi le }lwz zgrc}`getq% &tl ncmi tl aczz} lwt tfg tgz`q ln c aletzcat) gqrgamcii} tl ncmi tl rc} jcak c dgjt dgjt -

>%

Xfge Xfge tfg tfg al` al`rc rce} e} xcq xcq wec wecji jig g tl tl zgr zgrc} c} tfg tfg ilc ilce) e) tfg tfg jce jcek k aignglqlz le mtq rzg`mqgq% &tl tckg  rlqqgqqmle ln c rzlrgzt} jgacwqg tfg lxegz aceelt zgrc} `leg} fg , qfg fcq jlzzlxgd wqmeh tfg  rzlrgzt} cq qgawzmt} -

8%

Tfg Tfg acq acqg g `mh `mhft ft icqt icqt ileh ilehgz gz tfce tfce xg gvrg gvrgat atgd gd)) jga jgacw cwqg qg tfg tfg dgn dgnge gedc dcet et mq wdmtgrq tfg aicm`% &tl czhwg chcmeqt ql`gtfmeh; tl qc} tfct ql`gtfmeh mq elt alzzgat -

6%

Tfg owdhg dxzcc al`rgeqctlz} dc`chgq tl tfg aicm`cet% &tl dgamdg tfg c`lwet ln `leg} tl jg  hm~ge tl ql`glegql`gleg-

=%

Tfg Tfg al` al`rc rce} e} cqqw cqqwzg zgd d wq wq mt mt xlw xlwid id dl cii cii tfg tfg xlzk xlzk mtqg mtqgin in)) jwt jwt mt caaljeqwtzt rczt ln tfg olj tl c ilaci nmz`% &tl &tl chzgg xmtf c al`rce} tfct tfg} xmii dl cii lz rczt ln tfg xlzk nlz c rzlogat -

33% 33%

Tfg Tfg alw alwzt zt xcq xcq wecj wecjig ig tl tl dga dgamd mdg g xfg xfgtf tfgz gz tfg tfg rctge rctgett fcd fcd jgge jgge hnzmmege% &tl `ckg c rzldwat me tfg  qc`g xc} cq celtfgz rzldwat xfmaf fcq jgge rctgetgd) ced elt rc} zl}citmgqzl}citmgq-

31%

Tfg dlaw`get fcq jgge nazmg}t cq c tzwg alr}% alr}% &tl `ckg ce lnnmamci dgaiczctmle me xzmtmehxzmtmeh-

3>%

Elerzl rzlnm nmtt lzh lzhce cemq mqct ctmmleq xmii mii jg jg rgt`gv nzl` tcv% &tl nzgg ql`gleg nzl` fc~meh tl rc} tcv -

36%

Tfg alwzt lzdg zdgzgd zgd tf tfg al al`rce} ce} tl tl jg jg edxm rw &: xlzdq-% &tl rwt c al`rce} metl imswmdctmleimswmdctmle-

3=%

Tfg aicm`cet hcgiig tfct tfg cztmaig xcq ce menzmehg`get menzmehg`get ln fmq alr}zmhft% alr}zmhft% &tl qtctg) wqwcii} me hm~meh g~mdgeag) tfct ql`gtfmeh fcq fcrrgegd lz mq tzwgtzwg-

::%

Tfg al`rce} dmd elt jmgcd }j &: xlzdq- tfg tgz`q ln tfg chzgg`get% &tl caagrt c zwig lz nliilx c awqtl`awqtl`-

:1% :1%

Le imsw imswmd mdct ctml mle) e) tfg tfg nmz` nmz`(q (q rzlr rzlrgz gzt} t} xcq xcq qtg~ me tfg jcek% &tl tzceqngz tl ql`gleg tfg ighci  lxegzqfmr ced rlqqgqqmle ln iced lz c zmhft -

:4%

Xg czg `maci ¡7)222 cq al`rgeqctmle al`rgeqctml e nzl` lwz qwrrimgzq% &tl cqk nlz `leg} -

:7% :7%

@z ced ced @zq @zq Dlwh Dlwhic icq( q( qlim qlimam amtl tlzz cd~ cd~mq mqgd gd tfg` tfg` tl gkqg ce meoweatmle chcmeqt tfg `chcmeg me tfg Fmhf Alwzt% &tl &tl cqk nlz lz tz} tl dl ql`gtfmehql`gtfmeh-

:8%

Xlzkgzq czg ci ciilxgd tl tkgqzm me rzltgqt chcmeqt chcmeqt jcd xlzkmeh xlzkmeh aledmtmleq% aledmtmleq% &tl qtlr xlzkmeh jgacwqg tfgzg mq el chzgg`get xmtf `cechg`get -

12% 12%

Tfg Tfg al` al`rc rce} e} lxeq lxeq qg~g qg~gzc zcii crcz crczt` t`ge getq tq)) xfma xfmaf f mt mt tgi tl rzm~ctg tgecetq% &tl ciilx ql`gleg tl wqg c jwmidmeh me zgtwze nlz `leg} -

8 Nlz zgngzgeag qgg Dmatmlecz} ln Icx 4tf gdmtml gdmtmle e &C . A Jicak 28487 28487>>1>4 >>1>4-% -%

Wemt 2222 3

:

1

4

7

> 8

6

= 32

33

3:

31 34

37 3>

38

36 3=

:2

:3

:: :1

:4 :>

:7

:8 :6

:=

12

13 1:

6 Nlz zgngzgeag qgg Dmatmlecz} ln Icx 4tf gdmtmle gdmtmle &C . A Jicak 28487>>1> 28487>>1>4-% 4-%

Jwqmegqq icx 4? Kg} gvrzgqqmleq Wemt 2222 Al`rigtg dgnmemtmleq 3 ‑ 12 xmtf tfg nmzqt rczt ln ce crrzlrzmctg gvrzgqqmle nzl` tfg nmzqt jlv) ced tfg qgaled rczt nzl` tfg qgaled jlv% cztmaigq… jwzdge… al`rwiqlz}… alenmdgetmci… dctc… g`ril}gzq(… g`ril}`get… nlzag… nzggmeh… nwedc`getci… hzmg~ceag… metgiigatwci… olmet…&v:- im`mtgd… `g`lzcedw`…&v:- ljimhctmle… lwt… rlxgz… rzgg`rtmle… tgz`q… tzcdg… wencmz… weimswmdctgd… werzlngqqmleci… ~maczmlwq… xmedmeh… xmtflwt… xzlehnwi…

…ced aledmtmleq …ced qg~gzci …jzgcaf …aicwqg …al`rgtmtmle …al`rgtmtm le …aledwat …dc`chgq …dmq`mqqci %%%menlz`ctmle %%%meoweatmle …imcjmimt} &v1- …imswmdctmle …`cogwzg …`czk …ln cqqlamctmle &v:- …ln cttlzeg} …ln alenmdgetmcimt} …ln alwzt …ln rzlln …ln qctmqncatmle …rzgowdmag …rzlagdwzg …rzlrgzt} …rzltgatmle …tzmjweci …wr …~getwzg

3%

Ce lnnm lnnmamc amcii rlxgz rlxgz hm~meh hm~meh ql`gle ql`gleg g tfg tfg zmhf zmhftt tl cat le ql`g ql`gleg leg giqg(q giqg(q jgfcin jgfcin me ighc ighcii `cttgz `cttgzqq mq aciigd aciigd \\\\\\\\\\%

:%

Tfg rzltga rzltgatme tmeh h ln ln menlz menlz`ct `ctmle mle cjlwt cjlwt medm~m medm~mdw dwciq ciq qtlzgd qtlzgd me c al`rwt al`rwtgz gz nzl` nzl` jgmeh jgmeh alrmgd alrmgd lz wqgd wqgd xzlehi} mq aciigd \\\\\\\\\\%

1%

\\\\\\ \\\\\\\\\ \\\\ \ mq c rfzc rfzcqg qg qrlk qrlkge ge lz xzmttg xzmttge e me me c igttgz igttgz xfge xfge cttg`rt cttg`rtmeh meh tl eghl eghltmc tmctg tg c qgttig qgttig`ge `gett xfmaf `gceq tfct tfg eghltmctmleq aceelt jg zgngzzgd tl me alwzt lz zgimgd wrle j} tfg ltfgz rczt} mn dmqawqqmleq dmqawqqmleq ncmi%

4%

C \\\\ \\\\\\\ \\\\\\ \\\ mq c jwqme jwqmegqq gqq rczteg rcztegzqf zqfmr mr xfgzg xfgzg txl lz `lzg `lzg al`rce al`rcemgq mgq olme olme tlhgt tlhgtfgz fgz cq rczt rcztegz egzqq nlz nlz c im`mtgd rgzmld%

7%

\\\\\\ \\\\\\\\\ \\\\ \ mq ce gvrz gvrzgqq gqqmle mle ln Nzge Nzgeaf af lzmh lzmhme me tfct tfct mq wqgd wqgd nlz ql`gtf ql`gtfmeh meh xfmaf xfmaf fcrrge fcrrgeqq xfmaf xfmaf mq lwt lwt ln aletzli ln tfg rcztmgq xfl fc~g qmhegd c aletzcat &nlz gvc`rig) c xcz lz c qtlz`-) ced mq ciql kelxe cq ce cat ln Hld%

>%

C \\\\ \\\\\\\ \\\\\\ \\\ zgngzq zgngzq tl tfg tfg ~czmlw ~czmlwqq qtgr qtgrqq ce g`ril} g`ril}gg gg tckg tckgqq mn fg , qfg qfg xcet xcetqq tl al`ric al`ricme me cjlwt cjlwt fmq ,  fgz g`ril}gzq%

8%

\\\\\\ \\\\\\\\\ \\\\ \ czg czg tfg tfg aletg aletgetq etq ln c dlaw`g dlaw`get et xfmaf xfmaf zghwic zghwictg tg tfg tfg xc} me xfmaf xfmaf c al`r al`rce} ce}(q (q cnnc cnncmzq mzq &qwaf cq tfg crrlmet`get ln dmzgatlzq lz tfg zmhftq ln qfczgflidgzq- czg `cechgd%

6%

C qgat qgatmle mle me c al`r al`rce} ce}(q (q &ew &ew`jg `jgzz 8 cjl~gcjl~g- xfmaf xfmaf zgswmz zgswmzgq gq ce} ce} qfczgq qfczgq lnngzg lnngzgd d nlz nlz qcig qcig tl jg jg nmzqt nmzqt lnngzgd tl gvmqtmeh qfczgflidgzq mq kelxe cq c \\\\\\\\\\%

=%

Xfge Xfge c al`r al`rce ce}} mq mq rwt rwt metl metl ims imswm wmdc dctm tmle le)) tfmq tfmq mq mq lntg lntge e kel kelxe xe cq \\\\ \\\\\\ \\\\ \\\\ \\%%

32% 32%

Tfg ighc ighcii zgqrle zgqrleqmj qmjmim mimt} t} ln ce g`r g`ril} il}gz gz xfge xfge g`ril g`ril}gg }ggqq czg qwjog qwjogat at tl caamd caamdget getqq dwg tl tl eghimh eghimhgea geag g le tfg rczt ln ce g`ril}gz mq aciigd \\\\\\\\\\%

33%

Tfg ighci ighci zgqrle zgqrleqmjmi qmjmimt} mt} ln leg leg rgzqle rgzqle nlz nlz tfg tfg catmleq catmleq ln celtf celtfgz gz rgzql rgzqle) e) gqrga gqrgamcii} mcii} tfg zgqrleqmj zgqrleqmjmimt} mimt} ln ce g`ril}gz nlz catq al``mttgd j} ce g`ril}gg me tfg alwzqg ln xlzk) mq aciigd \\\\\\\\\\%

3:% 3:%

C \\\\\ \\\\\\\\ \\\\\ \\ al`r al`rce} ce} mq c al` al`rce rce}} xfgzg xfgzg gcaf gcaf qfczgf qfczgflid lidgz gz mq zgqrl zgqrleqm eqmjig jig nlz rc}meh rc}meh tfg al`rce}(q dgjtq lei} tl tfg ncag ~ciwg ln tfg qfczgq fg , qfg lxeq%

= Nlz zgngzgeag qgg Dmatmlecz} ln Icx 4tf gdmtml gdmtmle e &C . A Jicak 28487 28487>>1>4 >>1>4-% -%

Wemt 2222 31%

C \\\\\\ \\\\\\\\\ \\\\ \ mq c ighci ighci dlaw dlaw`ge `gett qgttme qgttmeh h wr c im`m im`mtgd tgd al` al`rce rce}} ced hm~meh hm~meh dgtcmi dgtcmiqq ln mtq mtq cm`q) cm`q) acrmt acrmtci ci qtzwatwzg) ced zghmqtgzgd lnnmag%

34%

C \\\\\ \\\\\\\\ \\\\\ \\ mq c dlaw dlaw`ge `gett qflx qflxmeh meh tfct tfct c al`rce al`rce}} fcq fcq zgrcmd zgrcmd c `lzth `lzthchg chg lz afcz afczhg% hg%

37%

C qmtwct qmtwctmle mle xfgz xfgzg g txl lz lz `lzg `lzg rcztmg rcztmgqq qfczg qfczg c qmehig qmehig ighc ighcii zgqrl zgqrleqm eqmjmi jmimt} mt})) ced gcaf gcaf rczt} rczt} mq ciql ciql imcj imcjig ig nlz tfg xflig aicm`) mq aciigd \\\\\\\\\\ imcjmimt}%

3>%

Xfge Xfge c dmqr dmqrwtg wtg jgtx jgtxgge gge txl txl rcztm rcztmgq gq mq qgttig qgttigd d jgnlz jgnlzg g mt hgtq hgtq tl alw alwzt) zt) mt mt mq kelx kelxe e cq ce \\\\\\ \\\\\\\\\ \\\\ \ qgttig`get%

38%

Xfge Xfge ce l~gzq l~gzqgcq gcq al`r al`rce} ce} &lz &lz ce med medm~m m~mdwc dwcii- acee aceelt lt caagq caagqqq mtq cqqgt cqqgtqq jgacwq jgacwqg g c alwzt alwzt lzdgz lzdgz rzg~ge rzg~getq tq mt nzl` dlmeh ql) tfmq mq kelxe cq c \\\\\\\\\\%

36%

\\\\\\ \\\\\\\\\ \\\\ \ czg al`rge al`rgeqct qctlz} lz} rc}`ge rc}`getq tq xfma xfmaf f czg czg elt elt nlz nlz c nmvgd nmvgd c`lw c`lwet et ln ln `leg} `leg} jwt jwt czg cxczdgd j} c alwzt cq c `cttgz ln dmqazgtmle dgrgedmeh le tfg acqg%

3=%

Tfg dwt} dwt} tl rzl~g rzl~g tfct tfct ql`gt ql`gtfme fmeh h xfmaf xfmaf fcq jgge jgge ciigh ciighgd gd me me alwzt alwzt mq mq tzwg tzwg mq kelx kelxe e cq tfg \\\\\\\\\\%

:2%

Jgfc~m Jgfc~mlw lwzz xfmaf xfmaf mq elt elt qwmtc qwmtcjig jig nlz nlz c rzlngq rzlngqqml qmleci eci rgzq rgzqle le ced ced hlgq hlgq chcme chcmeqt qt tfg tfg aldg aldg ln rzcatm rzcatmag ag ln c rzlngqqmle mq aciigd \\\\\\\\\\%

:3%

Ncatq Ncatq xfma xfmaf f czg czg qgazg qgazgtt ced ced `wqt `wqt elt elt jg jg rcqqg rcqqgd d le tl ltfg ltfgzz rglr rglrig ig czg czg aciigd aciigd \\\\\\ \\\\\\\\\ \\\\% \%

::%

C jld} jld} zgqrl zgqrleq eqmji mjig g nlz fgcz fgczmeh meh xlzk xlzkzgi zgictg ctgd d al`ri al`ricme cmetq tq cq qrga qrgamnm mnmgd gd j} j} qtctwt qtctwtg g mq aciig aciigd d ce \\\\\\\\\\%

:1%

Ce \\\\\ \\\\\\\\ \\\\\ \\ mq c ighc ighcii} ii}jm jmedm edmeh eh zwig zwig tfct tfct mq m`r m`rlqg lqgd d le tfg tfg zgamr zgamrmge mgett ln rzm~c rzm~ctg tg lz qgaz qgazgt gt menlz`ctmle xfmaf qtctgq tfct tfg zgamrmget qflwid elt rcqq tfg menlz`ctmle le tl ql`gleg giqg%

:4%

Tfg ec`g ec`g)) dgqmhe dgqmhe lz lz ltfgz ltfgz ngctwz ngctwzg g xfmaf xfmaf mdget mdgetmnm mnmgq gq c al``gz al``gzamc amcii rzldw rzldwat) at) fcq fcq jgge jgge zghmq zghmqtgzg tgzgd d j} tfg tfg `ckgz ced aceelt jg wqgd j} ltfgz `ckgzq mq aciigd c (zghmqtgzgd \\\\\\\\\\(%

:7%

\\\\\\ \\\\\\\\\ \\\\ \ mq ql`gt ql`gtfme fmeh h qwaf qwaf cq c alr}zm alr}zmhf hft) t) rctge rctgett lz dgqmh dgqmhe e xfmaf xfmaf ql` ql`gle gleg g fcq azgc azgctgd tgd lz lz rzldwagd tfct elleg giqg ace ighcii} alr}) wqg lz qgii%

:>%

Tfg ale aledmt dmtmle mleqq xfmaf xfmaf fc~g fc~g tl tl jg aczzm aczzmgd gd lwt lwt cq rczt rczt ln ln c aletzc aletzcat) at) lz lz czzceh czzcehg`g g`getq etq xfma xfmaf f fc~g fc~g tl jg jg `cdg jgnlzg c aletzcat mq ~cimd) czg aciigd \\\\\\\\\\%

:8%

Tfg zg`l zg`l~ci ~ci ln ln ql`gle ql`gleg g nzl` nzl` c olj olj nlz nlz c zgcqle zgcqle tfct tfct acee aceelt lt jg jg owqtmn owqtmnmgd mgd)) ced xfmaf xfmaf mq mq me jzgc jzgcaf af ln ln aletzcat) mq aciigd \\\\\\\\\\%

:6%

\\\\\\ \\\\\\\\\ \\\\ \ mq ce cttg` cttg`rt rt j} j} leg leg al`rce al`rce}} tl dl jgttgz jgttgz tfce tfce celtf celtfgz gz al`r al`rce} ce} j} j} wqmeh wqmeh `gtfl `gtfldq dq qwaf cq m`rlztmeh nlzgmhe rzldwatq ct ~gz} ilx rzmagq lz j} xzlehi} azmtmamqmeh c al`rgtmtlz(q rzldwatq%

:=%

C ncmiw ncmiwzg zg tl tl aczz} aczz} lwt lwt ce gqqget gqqgetmci mci lz jcqm jcqmaa tgz` tgz` ln ln c alet aletzca zcatt mq kelxe kelxe cq cq c \\\\ \\\\\\\ \\\\\\ \\\%%

12%

\\\\\\ \\\\\\\\\ \\\\ \ mq xfge xfge c alw alwzt zt lzdg lzdgzq zq c al`rce al`rce}} tl ailqg ailqg ced ced mtq mtq cqqg cqqgtq tq tl tl jg jg qlid% qlid%

32 Nlz zgngzgeag qgg Dmatmlecz} ln Icx 4tf gdmtmle gdmtmle &C . A Jicak 28487>>1> 28487>>1>4-% 4-%

Aleqw`gz Wemtzmhftq 2222 @ce} alwetzmgq fc~g ighmqictmle me ricag tl rzltgat tfg zmhftq ln aleqw`gzq% Me Jzmtcme) tfg} czg rzltgatgd j} icxq qwaf cq tfg Qcig ln Hlldq Cat ) tfg Qwrri} ln Hlldq ced Qgz~magq Cat ) Zghwictmleq ) tfg Aleqw`gz Rzltgatmle Cat ced Cat ced tfg Aleqw`gz Azgdmt Cat% tfg Dmqtceag Qgiimeh Zghwictmleq) Gvgzamqg 3? Fgzg mq c qw``cz} ln ql`g ln tfg kg} rlmetq nzl` tfgqg icxq) ced ql`g ltfgz menlz`ctmle xfmaf aleqw`gzq `mhft nmed wqgnwi% Al`rigtg tfg rczchzcrfq xmtf xlzdq ced gvrzgqqmleq nzl` tfg jlv%

3% caawzctg dgqazmrtmle :% cq dgqazmjgd 1% allimehlnn rgzmld 4% azgdmt aczd nzcwd 7% azgdmt ~lwafgz >% dgngatm~g 8% dgim~gz} czzcehg`getq 6% nmt nlz rwzrlqg =% hm~g c zgnwed 32% hwczcetgg lz xczzcet} 33% lrt lwt ln 3:% rzlln ln rwzafcqg 31% zgagmrt 34% zgqrleqmjmimtmgq ced imcjmimtmgq 37% qctmqncatlz} swcimt} 3>% weqlimamtgd `cmi 38% weqlimamtgd tgig`czkgtmeh 36% xgcz ced tgcz 3=% xmtfme c zgcqlecjig tm`g :2% xzmttge alenmz`ctmle Rzl~mdgzq ln hlldq ced qgz~magq &meaiwdmeh azgdmt rzl~mdgzq ced fmzg al`rcemgq- cii fc~g \\\\\\\\\\\\ tlxczdq tfg awqtl`gz xfmaf czg cm`gd ct rzltgatmeh tfg awqtl`gz ced fmq , fgz zmhftq% Xfge }lw jw} hlldq) tfg} `wqt jg ln \\\\\\\\\\\\? tfg aledmtmle tfg} czg me qflwid `ctaf }lwz gvrgatctmleq jcqgd le tfg rzmag }lw rcmd% Tfg} qflwid ciql jg (\\\\\\\\\\\\( &me ltfgz xlzdq) tfg} `wqt `ctaf tfg dgqazmrtmle `cdg j} tfg rzl~mdgz ced , lz tfg `cewncatwzgz-) ced tfg} `wqt jg (\\\\\\\\\\\\( &tfg} qflwid dl xfct }lw gvrgat tfg` tl dl-% Cii hlldq `wqt aczz} c \\\\\\\\\\\\ me acqg t fg} hl xzleh lz dl elt `ggt }lwz gvrgatctmleq% Mn }lw eggd tl zgtwze hlldq c qflr lz ltfgz qwrrimgz) }lw qflwid dl ql \\\\\\\\\\\\? `ce} qflrq ced qwrrimgzq qrgamn} tfgmz lxe im`mt) wqwcii} :6 dc}q) ced ace zgnwqg tl dl ce}tfmeh mn tfgzg mq g~mdgeag ln wezgcqlecjig \\\\\\\\\\\\ &qmheq tfct tfg hlldq fc~g jgge wqgd `lzg tfce mq elz`ci lz nlz c rwzrlqg nlz xfmaf tfg} xgzg elt dgqmhegd-% Mn }lw tckg hlldq jcak tl c qflr) tfg} czg getmtigd tl cqk nlz \\\\\\\\\\\\) qwaf cq c \\\\\\\\\\\\) c azgdmt aczd qimr) gta) tfct qflxq }lw catwcii} jlwhft tfg hlldq nzl` tfg`% @ce} qflrq `c} zgnwqg &miighcii}) mn tfg rzldwat }lw fc~g jlwhft mq ncwit} lz \\\\\\\\\\\\- tl \\\\\\\\\\\\) ced meqtgcd ln zgtwzemeh }lwz `leg} xmii lnngz }lw c \\\\\\\\\\\\ tl wqg me tfct qflr ct c ictgz dctg% Xfgzg hlldq lz qgz~magq czg lzdgzgd le tfg Metgzegt) leimeg qflrq qflwid lnngz tfgmz awqtl`gzq c \\\\\\\\\\\\ cntgz tfg} fc~g lzdgzgd tfg`) me acqg tfg awqtl`gz dgamdgq tl qwddgei} qwddgei} aceagi tfgmz lzdgz% Leimeg qflrq qflwid hm~g hm~g tfg awqtl`gz ce \\\\\\\\\\\\ ln tfg hlldq jgmeh qlid) ced aigczi} qtctg tfg rzmag) \\\\\\\\\\\\ ced lrtmleq &flx ced xfge t fg awqtl`gz ace gvrgat tl zgagm~g tfgmz hlldq) xfgtfgz tfgzg mq ce gvtzc afczhg nlz n lz rlqtchg) gta-% Leimeg qflrq qflwid ciql rzltgat awqtl`gzq chcmeqt \\\\\\\\\\\\) ced qflwid ciilx awqtl`gzq tl \\\\\\\\\\\\ zgagm~meh nwztfgz menlz`ctmle ced \\\\\\\\\\\\) \\\\\\\\\\\\ lz weqlimamtgd weqlimamtgd g`cmi% Tfg} qflwid ciql qged tfg awqtl`gz \\\\\\\\\\\\ ln tfgmz lzdgz &lntge me tfg n lz` ln ce g`cmi qget cntgz tfg lzdgz fcq jgge ricagd-%

33 Nlz zgngzgeag qgg Dmatmlecz} ln Icx 4tf gdmtml gdmtmle e &C . A Jicak 28487 28487>>1>4 >>1>4-% -%

Wemt 2222 Gvgzamqg :? Meqtzwatmleq cq cjl~g% 3% aicm` nlz al`rgeqctmle al`rgeqctmle :% aicm` nlz` 1% Alwet} Alwzt 4% me }lwz nc~lwz 7% mqqwg tfg rzlaggdmehq >% `ckg c aicm` 8% rllz xlzk`ceqfmr 6% rzgim`mecz} fgczmeh =% zgcqlecjig aczg ced qkmii 32% zgcqlecjig afczhg 33% zgagm~gd qctmqncatmle 3:% qgz~gq tfg aicm` 31% Q`cii Aicm`q 34% qrgamnmgd rgzmld

Mn c qgz~mag mq jgmeh rzl~mdgd &nlz gvc`rig) c `ljmig rfleg rfleg aletzcat-) ced tfgzg mq c \\\\\\\\\\\\ nlz tfg aletzcat) tfmq `wqt jg aigczi} qtctgd j} tfg rzl~mdgz% Mn }lw jw} ncwit} hlldq xmtf c azgdmt aczd) ced tflqg hlldq alqt l~gz ¡322) }lw fc~g ce gswci \\\\\\\\\\\\ chcmeqt tfg qgiigz ln tfg hlldq ced tfg azgdmt aczd al`rce}% Xfgzg c qgz~mag qwaf cq tfg zgrcmz ln c acz mq jgmeh rzl~mdgd) mt qflwid jg dleg xmtf \\\\\\\\\\\\ &ce weqctmqncatlz} qtcedczd ln xlzk lz hgegzci \\\\\\\\\\\\ qflwid elt jg caagrtgd j} tfg awqtl`gz- nlz c \\\\\\\\\\\\ &tfg awqtl`gz qflwid elt fc~g tl rc} ce gvagqqm~g c`lwet ln `leg}- ced xmtfme c zgcqlecjig tm`g% Mn }lw eggd tl \\\\\\\\\\\\ chcmeqt c qflr) al`rce} lz ltfgz rzl~mdgz) jgacwqg }lw fc~g elt \\\\\\\\\\\\ nzl` tfct qflr) al`rce}) al`rce}) gta) }lw ace dl ql tfzlwhf tfg \\\\\\\\\\\\% Nlz aicm`q ln igqq tfce ¡7)222 tfg \\\\\\\\\\\\ rzlagdwzg qflwid jg wqgnwi% Tfg rzlagqq mq ~gz} qm`rig? cntgz al`rigtmeh c \\\\\\\\\\\\) }lw cqk tfg alwzt tl \\\\\\\\\\\\% Tfg alwzt tfge \\\\\\\\\\\\ le tfg al`rce} lz ltfgz rzl~mdgz% Cqqw`meh tfg al`rce} zgqrledq xmtfme tfg qrgamnmgd tm`g im`mt) tfgzg xmii jg c \\\\\\\\\\\\% Ictgz) tfgzg xmii jg c `cme fgczmeh xfgzg flrgnwii} tfg  owdhg xmii dgamdg \\\\\\\\\\\\%

3: Nlz zgngzgeag qgg Dmatmlecz} ln Icx 4tf gdmtmle gdmtmle &C . A Jicak 28487>>1> 28487>>1>4-% 4-%

Aletzcatq Wemt 2222 3 Gvgzamqg 3? Al`rigtg tfmq tgvt) xfmaf fcq jgge cdcrtgd nzl` tfg C . A Jicak Dmatmlecz} ln Icx ) xmtf xlzdq lz gvrzgqqmleq nzl` tfg jlv% 3% caagrtgd :% chzgg`get 1% jzgcaf 4% aleqmdgzctmle 7% aletzcatwci imcjmimt} >% dc`chgq 8% gvrzgqq 6% m`rimgd =% metgetmle 32% ljimhctmleq 33% lnngz 3:% zgxczd 31% qmhegd 34% qtctgd 37% qwg 3>% tgz`q 38% wedgz qgci 36% ~gzjcii} 3=% ~lmdgd :2% xzmtmeh

C aletzcat ace jg dgnmegd cq (ce \\\\\\\\\\ jgtxgge txl lz `lzg rcztmgq tl azgctg ighci \\\\\\\\\\ jgtxgge tfg`(% Ql`g aletzcatq czg `cdg (\\\\\\\\\\(? me ltfgz xlzdq) tfg} czg \\\\\\\\\\ ced qgcigd &qtc`rgd- j} tfg rcztmgq me~li~gd% @lqt aletzcatq czg `cdg \\\\\\\\\\ lz me \\\\\\\\\\% Tfg gqqgetmci gig`getq ln c aletzcat czg? &c- tfct ce \\\\\\\\\\ `cdg j} leg rczt} qflwid jg \\\\\\\\\\ j} tfg ltfgz; &j- \\\\\\\\\\ &tfg rzmag me `leg}) hlldq lz ql`g ltfgz \\\\\\\\\\) rcmd j} leg rczt} me gvafcehg nlz celtfgz rczt} chzggmeh tl dl ql`gtfmeh-; &a- tfg \\\\\\\\\\ tl azgctg ighci zgictmleq% Tfg \\\\\\\\\\ ln c aletzcat `c} jg \\\\\\\\\\ &aigczi} qtctgd- lz \\\\\\\\\\ &elt aigczi} \\\\\\\\\\ me tfg aletzcat) jwt hgegzcii} wedgzqtlld-% wedgzqtlld-% C \\\\\\\\\\ ln aletzcat j} leg rczt} ln tfgmz \\\\\\\\\\ getmtigq tfg ltfgz rczt} tl \\\\\\\\\\ nlz \\\\\\\\\\ lz) me ql`g acqgq) tl qggk qrgamnma rgznlz`ceag% Me qwaf amzaw`qtceagq) tfg aletzcat `c} jg \\\\\\\\\\ &me ltfgz xlzdq) mt jgal`gq me~cimd-%

Gvgzamqg :? Tfgzg czg `ce} dmnngzget kmedq ln aletzcat nlz dmnngzget qmtwctmleq% Illk ct tfg nliilxmeh rczchzcrfq) ced dgamdg xfct kmed ln aletzcat mq jgmeh dgqazmjgd lz tcikgd cjlwt% 3%

M xget xget metl metl tfg tfg qwrgz` qwrgz`czk czkgt gt ced ced aflqg aflqg tfg mtg`q mtg`q tfct tfct M xcet xcetgd% gd% Cq qlle qlle cq cq `} `} jcqk jcqkgt gt xcq xcq nwii) nwii) M

fgcdgd nlz tfg afgaklwt% :%

@} alw alwqme qme Jlj Jlj qcmd qcmd fg xcq hlmeh hlmeh tl hgt zmd ln fmq al`rw al`rwtgz tgz ced jw} jw} c egx leg% leg% M qcmd qcmd tfct tfct M

eggdgd c al`rwtgz ced qwhhgqtgd M jlwhft fmq lid leg% Ce}xc}) xg chzggd le c rzmag) M hc~g fm` c ¡72 dgrlqmt) ced chzggd tl rc} tfg jciceag me meqtci`getq l~gz tfg egvt tfzgg `letfq% M(` hlmeh zlwed tl aliigat tfg al`rwtgz tfmq g~gemeh% 1%

Tfg rzlrgz rzlrgzt} t} mq mq wenw wenwzem zemqfg qfgd) d) ced tfg zget zget mq ¡>72 ¡>72 ra`) ra`) xfma xfmaf f fcq fcq tl tl jg jg rcmd rcmd `letf `letfi} i} me czzgc czzgczq% zq%

Gigatzmamt}) hcq ced rfleg jmiiq czg gvtzc% Tfgzg(q c al``weci hczdge ced c al``weci al``weci rczkmeh czgc) nlz xfmaf M ciql fc~g tl rc} c el`meci `cmetgeceag ngg% Tfg icedilzd mq zgqrleqmjig nlz ce} zgrcmzq tl tfg rzlrgzt}% M(` elt ciilxgd tl qwjigt ct ce} tm`g% M(~g qmhegd tfg igcqg nlz 36 `letfq% 4%

Xg(zg Xg(zg lrge lrgemeh meh lwz lwz lxe lxe jzceaf jzceaf me tfg tlxe tlxe aget agetzg zg egvt egvt xggk% xggk% Tfg Tfg dgci dgci mq ncmzi} ncmzi} qm`rig qm`rig?? xg xg hgt hgt tfg tfg

zmhft tl wqg tfg al`rce}(q ec`g) tfgmz tzcdg`czk) tfgmz tzcdg ec`gq ced rzldwatq) xgcz tfgmz wemnlz`q ced wqg tfgmz qtctmlegz}% Tfg} ciql rzl~mdg lwz qtcnn xmtf cii tfg egagqqcz} tzcmemeh) hm~g wq me~ciwcjig `cechgzmci cqqmqtceag ced rzl~mdg cd~gztmqmeh `ctgzmciq% Me zgtwze) xg fc~g tl `ggt qrgamnma zgswmzg`getq) qwaf cq swcimt} ln qgz~mag) `cmetcmemeh hlld awqtl`gz zgictmleq) ced nliilxmeh tfg al`rce}(q qtcedczd rzlagdwzgq% Lf) ced jw} cii tfg rzldwatq xg qgii nzl` tfg`) ectwzcii}%

31 Nlz zgngzgeag qgg Dmatmlecz} ln Icx 4tf gdmtml gdmtmle e &C . A Jicak 28487 28487>>1>4 >>1>4-% -%

Wemt 2222 7%

Tfg tltci tltci c`l c`lwet wet }lw czg jlzzl jlzzlxme xmeh h mq mq ¡=)2 ¡=)222 22 ct ce ce CRZ CRZ ln >%>' >%>'%% Zgrc Zgrcmd md me `letf `letfi} i} meqtci meqtci`ge `getq tq

l~gz 1 }gczq) tfmq hm~gq }lw c `letfi} zgrc}`get nmhwzg ln ¡:87%4>) tltciimeh ¡=)=3>%7>% ]lw fc~g lrtgd lwt ln tfg zgrc}`get rzltgatmle rzg`mw` qafg`g% Mn }lw xmqf tl `ckg ce gczi} qgttig`get) tfg nmhwzg cjl~g xmii jg zgaciawictgd caalzdmehi}% Cq qlle cq }lw qmhe c nlz`) }lwz nwedq xmii jg zgigcqgd metl }lwz jcek caalwet% Rigcqg eltg tfct rgecitmgq xmii jg crrimgd mn }lw dgncwit le zgrc}`getq% >%

Tfmq Tfmq crr crrlme lmet`g t`get et mq nlz nlz c rgzm rgzmld ld ln txl }gczq) }gczq) nliilx nliilxmeh meh c 4xg 4xggk gk rzlj rzljctm ctmle lecz} cz} rgzmld rgzmld%% ]lwz ]lwz

zg`wegzctmle rcakchg meaiwdgq meaiwdgq ce ceewci hzlqq qcicz} ln ¡1:)222% ]lw czg getmtigd tl qmak rc} ced > xggkq ceewci igc~g cntgz }lw fc~g jgge xmtf wq nlz 1 `letfq% ]lwz flwzq ln xlzk czg = tl 7 @ledc} tl Nzmdc}) citflwhf }lw `c} jg cqkgd tl xlzk l~gztm`g dwzmeh jwq} rgzmldq% Tfg al`rce} fcq mtq lxe `gdmaci ced rgeqmle qafg`gq xfmaf }lw `c} olme% 8%

Tfg tltci tltci alq alqtt mq ¡:)68 ¡:)682) 2) xfma xfmaf f mq rc}cji rc}cjig g me nwii nwii jgnlz jgnlzg g tfg tfg hlld hlldqq ace ace jg dgqrct dgqrctafg afgd% d% Citg Citgzec zectm~ tm~gi} gi}))

xg ace czzcehg azgdmt tgz`q) xfmaf czg metgzgqtnzgg nlz tfg nmzqt qmv `letfq% Cii hlldq czg al~gzgd j} tfg `cewncatwzgz(q xczzcet}) xfmaf mq ~cimd nlz leg }gcz% Mn }lw czg elt fcrr} xmtf }lwz `gzafcedmqg) mt ace jg zgtwzegd nlz ce gvafcehg lz nwii zgnwed &jwt rigcqg eltg tfct tfmq mq ~cimd nlz :6 dc}q lei}) ced xg xmii eggd tl qgg }lwz zgagmrt lz ltfgz rzlln ln rwzafcqg-% 6%

C hzlw hzlwr r [email protected] [email protected] rglr rglrig ig aczz aczzmgz mgz mq ¡76 ¡76 c dc}% dc}% Tfmq Tfmq rzma rzmag g meaiw meaiwdgq dgq weim` weim`mtg mtgd d `mig `migchg chg)) nwii} nwii} al`rzg al`rzgfge fgeqm~ qm~g g

meqwzceag) aliimqmle dc`chg xcm~gz ced ilqq dc`chg xcm~gz% Tfg al`rce} fcq dzlrlnn rlmetq me `lqt `colz amtmgq) jwt xmii afczhg gvtzc mn }lw wqg c dmnngzget leg nzl` tfct xfgzg }lw rmakgd wr tfg ~gfmaig% C zgnwgiimeh qgz~mag afczhg xmii jg crrimgd mn }lw dl elt zgricag tfg nwgi }lw fc~g wqgd%

Wedgzimeg lz fmhfimhft tfg kg} xlzdq ced gvrzgqqmleq tfct fgirgd }lw tl mdgetmn} tfg qwjogat ln gcaf rczchzcrf%

34 Nlz zgngzgeag qgg Dmatmlecz} ln Icx 4tf gdmtmle gdmtmle &C . A Jicak 28487>>1> 28487>>1>4-% 4-%

Aletzcatq Wemt 2222 : Illk ct rczchzcrfq 3 ‑ > me tfg jlvgq) ced ceqxgz tfg swgqtmleq tfct nliilx tfg`% Ql`g ln tfg xlzdq ced gvrzgqqmleq crrgczgd me Aletzcatq 3 le rchgq 31 ced 34%

3% Tfmq aletzcat mq jmedmeh) jmedmeh) ced xg gvrgat cii tfg rcztq me~li~gd &jltf aimgetq aimgetq ced qwrr ced qwrrimgzqimgzq- tl cjmdg cjmdg j} tfg tgz`q ced aledmtmleq qtctgd me qgatmleq 1c ‑ 18h le rchgq 3 ‑ 38% 3%

Leg ln tfg wedgz wedgzime imegd gd xlzdq xlzdq , gvrz gvrzgqq gqqmle mleqq me me tfg tfg cjl~g cjl~g qgetge qgetgeag ag mq xzleh xzleh%% Mdge Mdgetmn tmn}} ced ced alzzga alzzgatt mt% mt%

:%

Tzwg lz nciqg? c aletzcat xf xfmaf mq jmedmeh mq nigvmjig ced ace jg afcehgd ct ce} tm`g%

1%

Txl Txl ln ln tf tfgqg gqg xl xlzdq zdq , gvr gvrzgq zgqqmle qmleqq al alwid zgr zgricag icag cjmdg j} % Xfmaf legq< &C- afllqg

&J- chzgg xmtf

&A- ljg}

&D- afcehg

&G- flelwz

:% Le tgz`mectlz ln tfmq aletzcat) aletzcat) tfg al`rce} al`rce} xmii jg ljimhgd tl zgtwze ce} wewqgd `ctgzmciq `ctgzmciq tl tfg qwrrimgz xmtfme :6 dc}q) dc}q) weigqq rzl~mqmle fcq jgge `cdg nlz c tg`rlzcz} gvtgeqmle% gvtgeqmle% Mn ce} ln tfg zwigq ln tfg aletzcat czg jzlkge) cii `ctgzmciq `wqt jg zgtwzegd m``gdmctgi}% 3%

Leg ln tfg wedgz wedgzime imegd gd xlzdq xlzdq , gvrz gvrzgqq gqqmle mleqq me me tfg tfg cjl~g cjl~g qgetge qgetgeag ag mq xzleh xzleh%% Mdge Mdgetmn tmn}} ced ced alzzga alzzgatt mt% mt%

:%

Tzwg lz nciqg? rzl~mqmle fcq c qm`micz `gcemeh tl czzcehg`get %

1%

Zgczz Zgczzce cehg hg tfgq tfgqg g igtt igttgz gzqq tl tl `ck `ckg g txl txl xlzd xlzdqq xfm xfmaf af fc~g fc~g c qm` qm`mimicz cz `gce `gceme meh h tl tl ljimhgd ?

dghcjt dghcjtiml iml

gdgsw gdgswzmz zmz

1% Tfg aletzcat xcq lzmhmecii} ~gzjci) jwt xg(~g nmecii} `cechgd tl hgt tfg al`rce} tl hm~g wq ql`gtfmeh le rcrgz% Tfg} qc} tfct tfmq aletzcat mq weeghltmcjig) jwt `c}jg xg ace rgzqwcdg tfg` tl c`ged ql`g ln tfg dgtcmiq jgnlzg jgnlzg xg qmhe le tfg dlttgd imeg% 3%

Leg ln tfg wedgzi wedgzimeg megd d xlzdq xlzdq , gvrz gvrzgqq gqqmle mleqq me me tfg tfg cjl~g cjl~g rczchz rczchzcrf crf mq xzleh xzleh%% Mdge Mdgetmn tmn}} ced ced alzzga alzzgatt mt% mt%

:%

Tzwg Tzwg lz lz nciqg nciqg?? tfg tfg qrgck qrgckgz gz tfme tfmekq kq tfct tfct mt `mhft `mhft jg jg rlq rlqqmj qmjig ig nlz nlz q`cii q`cii afce afcehgq hgq tl jg `cdg `cdg tl tfg aletzcat jgnlzg qfg qmheq mt%

1%

~gzjci me Zgczzcehg tfg igttgzq me jlid tl `ckg xlzdq xfmaf fc~g tfg qc`g lz c qm`micz `gcemeh tl ~gzjci me tfmq qmtwctmle

zlic zlic

klqe klqegr gr

4% Qxmiirlt Cmzimeg Actgzmeh Itd xgzg qwgd j} RceHiljg Cmzxc}q xfge xfge tfg} xgzg nlwed tl jg me jgcaf ln tfgmz aletzcat) qrgamnmacii} qrgamnmacii} tfct tfg} fcd ncmigd tl al`ri} xmtf aicwqg :8J) xfmaf xfmaf qtctgd tfct tfgmz tfgmz nlld qflwid jg *nmt nlz fw`ce aleqw`rtmle*% 3% :% 1%

Leg ln tfg wedgz wedgzime imegd gd xlzdq xlzdq , gvrz gvrzgqq gqqmle mleqq me me tfg tfg cjl~g cjl~g qgetge qgetgeag ag mq xzleh xzleh%% Mdge Mdgetmn tmn}} ced ced alzzga alzzgatt mt% mt% Nmed Nmed c xlzd xlzd lz lz gvrz gvrzgq gqqm qmle le me rcz rczch chzcr zcrfq fq 3 ‑ 1 cjl cjl~g ~g xfm xfmaf af fcq fcq c qm` qm`mimicz cz `gc `gcem emeh eh tl al`ri} xmtf me rczchzcrf 4% Tzwg Tzwg lz lz nciqg nciqg?? RceH RceHilj iljg g Cmzx Cmzxc}q c}q czg wefcr wefcrr} r} xmtf xmtf Qxm Qxmiir iirlt lt Cmzi Cmzimeg meg Actgzm Actgzmeh eh jgacwq jgacwqg g tfg} tfg} fc~g fc~g cii ln tfgmz aletzcatwci tgz`q% jzgcafgd cii ln

37 Nlz zgngzgeag qgg Dmatmlecz} ln Icx 4tf gdmtml gdmtmle e &C . A Jicak 28487 28487>>1>4 >>1>4-% -%

Wemt 2222 4%

Jltf Qxmiirlt Cmzimeg Actgzmeh Itd ced RceHiljg Cmzxc}q qmhegd tfg aletzcat% Me ighci tgz`q) xlwid xg dgqazmjg tfg czzcehg`get jgtxgge tfg txl al`rcemgq cq ce lnngz) ce caagrtceag lz c

aleqmdgzctmle<

7% Xmtfgzq Metgzmlzq Itd fc~g getgzgd metl ce chzgg`get chzgg`get xmtf Qlrflq Aleqtzwatmle Aleqtzwatmle tl cat cq qlig rzl~mdgzq ln swcimt} swcimt} metgzmlz nmttmehq al``geameh al``geameh 37 Cwhwqt tfmq tfmq }gcz% Tfmq mq tl zwe nlz 36 36 `letfq) xmtf c 1 `letf rgzmld rgzmld ln eltmnmactmle eltmnmactmle me tfg g~get ln aceagiictmle j} gmtfgz qmdg% qmdg% 3%

Leg ln tfg wedgzi wedgzimeg megd d xlzdq xlzdq , gvrz gvrzgqq gqqmle mleqq me me tfg tfg cjl~g cjl~g qgetge qgetgeag ag mq xzleh xzleh%% Mdge Mdgetmn tmn}} ced ced alzzga alzzgatt mt% mt%

:%

Xfma Xfmaf f xlzd xlzd me tfg tfg rcz rczch chzc zcrf rf mq tfg tfg ailq ailqgq gqtt me me `gce `gceme meh h tl tfg tfg elw elwe e aletzcat <

1%

Mq tfmq ce gvc`rig ln rczt ln ce lrge-gedgd aletzcat< lrge-gedgd aletzcat<

4%

Tzwg Tzwg lz nciqg? nciqg? mn gmtf gmtfgz gz Xmtf Xmtfgzq gzq Metgzm Metgzmlzq lzq Itd lz Qlr Qlrflq flq Aleqtz Aleqtzwat watmle mle xcet xcet tl ged tfg aletzca aletzcat) t) tfg} tfg} `wqt tgii tfg ltfgz al`rce} 1 `letfq jgnlzg tfg} dl mt%

>% Tfmq aletzcat zgalhemqgq tfg celmet`get celmet`get ln @z Cice Xmig} cq elegvgawtm~g Dmzgatlz tl tfg jlczd ln CKI Rwjimqfmeh nliilxmeh nliilxmeh tfg al`rce}(q c`cihc`ctmle xmtf Jgzz}fmii Jllkq% Xfmig @z Xmig} `c} aletmewg tl jw} qfczgq me tfg al`rce}) fg `c} elt caswmzg c aletzliimeh metgzgqt) ced fg `c} fc~g el rzlngqqmleci dgcimehq dgcimehq xmtf ce} tfmzd rcztmgq dwzmeh tfmq rgzmld%

3%

Leg ln tfg wedgzi wedgzimeg megd d xlzd xlzdqq , gvrz gvrzgqq gqqmle mleqq me me tfg tfg cjl~g cjl~g qgetge qgetgeag ag mq xzleh% xzleh% Mdgetm Mdgetmn} n} ced alzzga alzzgatt mt% mt%

:%

Tzwg Tzwg lz nciqg nciqg?? CKI CKI Rwji Rwjimq mqfm fmeh eh zgag zgaget eti} i} qgrc qgrczc zctg tgd d nzl nzl` ` Jgzz Jgzz}f }fmimiii Jll Jllkq kq%%

1%

Tzwg Tzwg lz nciqg nciqg?? @z @z Xmi Xmig} g} ace ace jw} jw} cq `ce} `ce} qfcz qfczgq gq cq fg imkg imkgqq me me tfg tfg al`r al`rce ce}% }%

4%

Me cddmtm cddmtmle le tl qmtt qmttmeh meh le tfg jlczd jlczd ln ln CKI CKI Rwjim Rwjimqf qfmeh meh)) flx flx `ce} `ce} ltfgz ltfgz al` al`rce rcemgq mgq ace @z Xmig Xmig}} xlzk nlz<

3> Nlz zgngzgeag qgg Dmatmlecz} ln Icx 4tf gdmtmle gdmtmle &C . A Jicak 28487>>1> 28487>>1>4-% 4-%

ge~mzle`get Alzrlzctg zgqrleqmjmimt} 3? Tfg Wemt 2222 Alzrlzctg zgqrleqmjmimt} ace zgqrleqmjmimt}  ace jzlcdi} jg dgnmegd cq tfg zgqrleqmjmimt} c al`rce} lz ltfgz lzhcemqctmle ced mtq dmzgatlzq fc~g tl tfg rglrig tfg} g`ril}) tl tfgmz awqtl`gzq) tl tfg rglrig xfl im~g me ced czlwed tfgmz czgcq ln lrgzctmle ced tl tfg ilaci) ectmleci ced metgzectmleci ge~mzle`get% Xfmig `ce} cqrgatq ln alzrlzctg zgqrleqmjmimt} czg elt icxq me tfg`qgi~gq) tfg} `c} jg rczt ln) lz jgal`g me~li~gd me) c ighci rzlagqq% Al`rigtg tfmq tgvt cjlwt alzrlzctg zgqrleqmjmimt} ced tfg ge~mzle`get xmtf xlzdq nzl` tfg jlv% cjwqgd cnngatgd citgzectm~g cqqgtq jgegnmt aim`ctg aldgq al``wemtmgq al`rgeqctmle alenimat aleqwitctmle dghzcdctmle galilhmaci galq}qtg`q gnngat gvrilmt gvtzcatq nlqqmi hgegtmacii} fw`ce zmhftq m`rcat m`rig`getmeh medmhgelwq medmzgati} `mem`mqg elezgegxcjig eleqwqtcmecjig rliiwtmle rzgacwtmleq rzltlaliq zgdwag zghwictmleq zghwictlz} zgegxcjig zgqlwzagq qlicz qwqtcmecjig qwqtcmemeh tzceqrczget ~liwetczmi}

C al`rce} qflwid geqwzg tfct mtq catmleq dl elt dc`chg ilaci ced hiljci\\\\\\\\\\% Mt eggdq tl \\\\\\\\\\ mtq wqg ln ectwzci \\\\\\\\\\ qwaf cq lmi) hcq ced ltfgz \\\\\\\\\\ nwgiq) ced zghwictg mtq \\\\\\\\\\ le cqrgatq qwaf cq \\\\\\\\\\ afcehg) ced cmz) qgc ced elmqg \\\\\\\\\\ % Mt eggdq tl jg cxczg ln tfg dcehgzq mt `mhft rlqg me tgz`q ln \\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\) ced `wqt nliilx ilaci) ilaci) ectmleci ced metgzectmleci \\\\\\\\\\) zwigq) \\\\\\\\\\ ced \\\\\\\\\\ dgqmhegd tl \\\\\\\\\\ dc`chg% Xfgzg rlqqmjig) mt qflwid \\\\\\\\\\ tfg c~cmicjmimt} ln \\\\\\\\\\ rlxgz qlwzagq qwaf cq \\\\\\\\\\ ced tmdci rlxgz% Mn tfg al`rce} mq me~li~gd me tfg chzmawitwzci qgatlz) mt qflwid qwrrlzt ced gealwzchg \\\\\\\\\\ chzmawitwzg ced nlzgqt wqg% Mn c al`rce} xmqfgq xmqfgq tl dg~gilr \\\\\\\\\\ `ldmnmgd rzldwatq) rzldwatq) mt qflwid dl ql lei} mn mt mq qcng) ced lei} cntgz rwjima \\\\\\\\\\) ced mt qflwid tckg cii egagqqcz} \\\\\\\\\\% Mt qflwid ciql fc~g tfg crrzl~ci ln ilaci rglrig xfl `mhft jg \\\\\\\\\\% Mn caamdgetq laawz lz \\\\\\\\\\ jzgcafgq czg `cdg) tfg al`rce} `wqt jg flegqt ced \\\\\\\\\\ me mtq dgcimehq xmtf tflqg xfl czg cnngatgd) ced cqqmqt tfg` me \\\\\\\\\\ rzlagdwzgq tl zgdwag mtq \\\\\\\\\\% C al`rce} tfct \\\\\\\\\\ ced gvrilmtq ectwzci \\\\\\\\\\ zgqlwzagq qwaf cq alci) lmi lz hcq) lz \\\\\\\\\\ zgqlwzagq qwaf cq f}dzlgigatzma rlxgz) qflwid geqwzg tfct mt c~lmdq \\\\\\\\\\ xmtf ilaci rglrig) ced tfct tfg \\\\\\\\\\ ln tflqg rglrig czg elt \\\\\\\\\\ tfzlwhf mtq catmleq) gmtfgz dmzgati} lz \\\\\\\\\\% Mt eggdq tl jg cxczg ln mtq zlig me \\\\\\\\\\ tfg ge~mzle`get) ced fgirmeh tl rzgqgz~g tfg qwz~m~ci ln ilaci ced ectmleci \\\\\\\\\\ &meaiwdmeh \\\\\\\\\\ rglrig rglrig xfl `mhft jg igqq cjig tl zgrzgqget lz dgnged tfg`qgi~gq-% C al`rce} qflwid c~lmd xlzkmeh me lz czlwed ~wiegzcjig ced \\\\\\\\\\ al``wemtmgq weigqq mtq catmleq dmzgati} \\\\\\\\\\ tflqg al``wemtmgq Xfgzg rglrig czg cqkgd tl `l~g me lzdgz nlz c al`rce} tl gvrilmt ilaci zgqlwzagq) tfg} qflwid dl ql \\\\\\\\\\) ced qflwid jg lnngzgd cdgswctg cdgswctg \\\\\\\\\\ nlz tfgmz iced ced \\\\\\\\\\ &tfg zgqlwzag jgmeh gvrilmtgd gvrilmtgd qflwid jg aleqmdgzgd cq leg ln tfgqg-%

38 Nlz zgngzgeag qgg Dmatmlecz} ln Icx 4tf gdmtml gdmtmle e &C . A Jicak 28487 28487>>1>4 >>1>4-% -%

Wemt Alzrlzctg 2222 zgqrleqmjmimt} :?

Al``wemtmgq

nmzqt rczt ln gcaf xlzd me jlid xmtf tfg qgaled rczt ln gcaf xlzd Me tfmq tgvt) al`rigtg tfg nmzqt rczt nzl` tfg jlv% \\\cat \\\cmecjmimt} \\\ctmle \\\amrctmle \\\amrigq \\\dgz \\\dmatmle \\\dmeh \\\get \\\gzqg \\\gz~ctmle \\\gqtq \\\hzctg \\\hzmt} \\\mci \\\mjwtg \\\mamt} \\\mnmgd \\\mimtmgq \\\mqmle \\\mttgd \\\ictgd \\\ictmleq \\\ig`get \\\`getci \\\`mectg \\\`ltg \\\li~g \\\l`ma \\\lzag \\\rczgea} \\\rgat &v:- \\\lr`get \\\ri} \\\rlzctg \\\zdcjig \\\tgat \\\tgd \\\tmgq \\\tzcmet \\\wictg

C al`rce} qflwid zgq\\\) rzl\\\ ced rzl\\\ ectmleci ced metgzectmleci fw`ce zmhftq tzgc\\\)

rzme\\\ ced qtcedczdq) zghczdigqq ln xfgtfgz lz elt tfgqg fc~g jgge zct\\\ j} tfg flqt qtctg) ced zghczdigqq ln xfgtfgz lz elt qwaf qtcedczdq czg ighcii}jme\\\ me tfg flqt qtctg% Cii al`rcemgq qflwid

zgh\\\ tfgmz jgfc~mlwz caalzdmehi}% C al`rce} qflwid zgqrgat tfg rlimtmaci owzmq\\\ ln tfg flqt qtctg) jwt xfgzg tfgzg czg hzlqq fw`ce zmhftq ~ml\\\ j} tfg hl~gze`get ln tfg flqt qtctg) tfg al`rce} qflwid xmtfdzcx mtq lrgzctmleq nzl` tfct qtctg% C al`rce} qflwid al`\\\ xmtf metgzectmlecii}zgalhemqgd icjlwz) fgcitf) qcngt} ced ge~mzle \\\ qtcedczdq% Mt qflwid jg al``\\\ tl geqwzmeh tfct tfg al``wemtmgq mt dgciq xmtf ced tfg rglrig mt g`ril}q czg tzgc\\\ xmtf zgq\\\% Mt qflwid zgalhemqg tfct mtq lrgzctmleq xmii fc~g c qla\\\) gale\\\ ced ge~mzle`getci m`r\\\ le ilaci al``wemtmgq) ced mt qflwid me~\\\ tfg al``wemt} me ce} `colz

dga\\\`ckmeh rzlagqq% Mt qflwid aletz\\\ tl tfg dg~gi\\\ ln tfct al``wemt}) tfg rzgq\\\ ln ilaci awitwzgq) tfg dg~gilr`get ln qlamci) gdwactmleci ced `gdmaci nca\\\ ced tfg qwqt\\\ ln tfg ilaci galel`}% Mt qflwid ct cii tm`gq mealz\\\ tfg jgqt metgz\\\\ ln tfg al``wemt} metl mtq `gtfldq ln lrgzctmle) ced catm~gi} gealwzchg tfg rcztm\\\ ln tfg al``wemt} me mtq lrgzctmleq% Mn c al`rce} rzldwagq gqqgetmci nlld lz `gdmaci mtg`q tl qgii ilacii}) mt qflwid m`r\\\ c rlima} ln rzmag

zgq\\\ ql tfct tfgqg rzldwatq czg cnnl\\\% Mt qflwid elt afczhg hzlqqi} men\\\ rzmagq% Mn tfg gqqgetmci rzldwatq mt `ckgq aczz} c rct\\\) tfg al`rce} qflwid elt gen\\\ tfmq mn dlmeh ql xmii fc~g ce cd~\\\ gnngat le tfg fgcitf ced xgiijgmeh ln ilaci rglrig% C al`rce} qflwid elt dmqazm\\\ chcmeqt) lz dgem\\\) ilaci al``wemtmgq lz medm~mdwciq le tfg jcqmq ln zcag) hge\\\) awitwzg) gtfe\\\) zgimhmle) aicqq) qgvwci lzmget\\\ lz dmqcjmimt}% cii mtq lrgzctmleq ct cii tm`gq% cii tm`gq% C al`rce} qflwid dmqric} metg\\\ ced tzceq\\\ me cii mtq

36 Nlz zgngzgeag qgg Dmatmlecz} ln Icx 4tf gdmtmle gdmtmle &C . A Jicak 28487>>1> 28487>>1>4-% 4-%

G`ril}`get Alzrlzctg zgqrleqmjmimt} 1? Wemt 2222 Illk ct tfmq imqt ln zgqrleqmjmimtmgq c al`rce} qflwid fc~g nlz mtq g`ril}ggq% Tfge illk ct tfg eltgq cjlwt tfg al`rce} ZOX Itd le tfg egvt rchg% Nlz gcaf eltg) dgamdg xfmaf zgqrleqmjmimt} mq jgmeh mhelzgd lz cjwqgd% Me ql`g acqgq) tfgzg mq `lzg tfce leg rlqqmjig ceqxgz% C%

C al`r al`rce} ce} qflwid qflwid elt elt dmqaz dmqazm`m m`mect ectg g le tfg hzlwe hzlwedq dq ln ln hgedg hgedgz) z) zcag) zcag) aicq aicqq) q) zgimh zgimhmle mle)) dmqcj dmqcjmim mimt}) t}) gta) gta) xfge mt al`gq tl zgazwmtmeh qtcnn%

J%

C al`r al`rce} ce} qflwid qflwid geqwzg geqwzg tfct tfct mtq mtq g`ril g`ril}gg }ggqq czg czg rzlrl rzlrlztm ztmle lecii cii}} zgrzg zgrzgqge qgetctm tctm~g ~g ln ln tfg tfg al`` al``we wemt} mt} me xfmaf mt mq jcqgd%

A%

C al`r al`rce} ce} qflwid qflwid geqwzg geqwzg tfct tfct xlzkm xlzkmeh eh flw flwzq zq czg czg zgcq zgcqlec lecjig jig ced tfct tfct g`ril g`ril}gg }ggqq zgagm zgagm~g ~g zghw zghwicz icz jzgckq%

D%

C al`r al`rce} ce} qflwid qflwid geqwzg geqwzg tfct tfct mtq mtq g`ril g`ril}gg }ggqq zgagm zgagm~g ~g zghw zghwicz icz rcmd rcmd ceewc ceewcii igc~g igc~g &ced &ced ciql ciql `ctgze `ctgzemt} mt} ced al`rcqqmlectg igc~g xfge zgswmzgd-%

G%

C al` al`rc rce} e} qflw qflwid id rzl~ rzl~md mdg g gsw gswci ci rc} rc} nlz nlz xlzk xlzk ln gswc gswcii ~ci ~ciwg wg%%

N%

C al` al`rc rce} e} qflw qflwid id rc} rc} c qwqt qwqtcm cmec ecji jig g im~ im~me meh h xch xchg g tl tl cii cii ln mtq mtq g`r g`ril il}g }ggq gq%%

H%

C al`r al`rce ce}} qflw qflwid id rzl~ rzl~md mdg g cdgs cdgswc wctg tg afmi afmid dac aczg zg ncam ncamimimtm tmgq gq%%

F%

C al`r al`rce} ce} qflwid qflwid geqwzg geqwzg tfct tfct tfgzg tfgzg mq el rf}qma rf}qmaci) ci) qgvwci qgvwci lz ~gzjci ~gzjci fczcqq fczcqq`ge `gett lz cjwqg cjwqg ln ln xlzkgzq%

M%

C al`r al`rce ce}} qflw qflwid id geq geqwz wzg g tfct tfct fgc fgcit itf f ced ced qcng qcngt} t} zwi zwigq gq czg czg crr crrimimgd gd ced ced ailq ailqgi gi}} nlii nliilx lxgd gd%%

O%

C al` al`rce rce}} qflw qflwid id elt elt nlzag nlzag mtq g`ril} g`ril}ggq ggq tl fc~g fc~g zghwi zghwicz cz fgcitf fgcitf afgakq afgakq)) ced ced tfge tfge wqg wqg tfg zgqwit zgqwitqq tl dmq`mqq tfg g`ril}gg%

K%

C al`r al`rce ce}} qfl qflwi wid d elt elt dmq` dmq`mq mqqq ce g`ri g`ril} l}gg gg le tfg tfg hzl hzlwe wedq dq ln rzgh rzghec ecea ea}% }%

I%

C al`r al`rce} ce} qflwid qflwid ciilx ciilx mtq g`ril} g`ril}ggq ggq tl lzhc lzhcemq emqg g lz olme olme xlzk xlzkgzq gzq(( lzhc lzhcemq emqctm ctmle leqq tfct tfct zgrz zgrzgqg gqget et tfgmz metgzgqtq%

@%

C al`r al`rce} ce} qflwid qflwid fc~g fc~g c hzmg hzmg~ce ~ceag ag rzla rzlagdw gdwzg zg tfct tfct mq gcq} gcq} tl wed wedgzq gzqtce tced d ced ced lrge lrge tl cii cii g`ril}ggq%

E%

C al`r al`rce} ce} qflwid qflwid rzl~md rzl~mdg g cdgsw cdgswctg ctg al`rge al`rgeqct qctmle mle nlz caamdg caamdgetq etq ced meowzm meowzmgq gq qwq qwqtcm tcmegd egd le mtq mtq rzg`mqgq%

L%

C al`r al`rce} ce} qflwid qflwid elt elt dmq`m dmq`mqq qq lz lz ltfgz ltfgzxmq xmqg g rgeci rgecimqg mqg ce g`r g`ril} il}gg gg xfl xfl zgnwqgq zgnwqgq tl xlzk xlzk l~gztm l~gztm`g% `g%

R%

C al`r al`rce} ce} qflwid qflwid elt elt dmq`m dmq`mqq qq lz ltfgzx ltfgzxmqg mqg rgecim rgecimqg qg g`ril} g`ril}ggq ggq nlz ncmime ncmimeh h tl tl zgcaf zgcaf rzldw rzldwatm atmle le tczhgtq%

S%

C al`r al`rce} ce} qflwid qflwid elt elt wqg wqg medge medgetwz twzgd) gd) nlzagd nlzagd lz qic~ qic~g g icjl icjlwz) wz) lz g`r g`ril} il} ce}le ce}leg g wedgz wedgz dwzgq dwzgqq% q%

Z%

C al`r al`rce} ce} qflwid qflwid geqwzg geqwzg tfct tfct ce g`ril} g`ril}gg gg mq mq dmq` dmq`mqq mqqgd gd cq cq c icqt icqt zgqlzt zgqlzt lei}) lei}) ced lei} lei} cntg cntgzz ~gzjc ~gzjcii ced xzmttge xczemehq%

3= Nlz zgngzgeag qgg Dmatmlecz} ln Icx 4tf gdmtml gdmtmle e &C . A Jicak 28487 28487>>1>4 >>1>4-% -%

Wemt 2222 3%

Qg~gzc Qg~gzcii ncatl ncatlz} z} nill nillzz xlzk xlzkgzq gzq fc~g fc~g jgge jgge nmzg nmzgd d lz lz fcd fcd tfgm tfgmzz xchg xchgqq zgdwa zgdwagd gd nlz zgnwqme zgnwqmeh h tl qtc} qtc} ced ced xlzk ictg xfge eggdgd%

:%

Rzldw Rzldwatm atmle le `cechg `cechgzz Icwzg Icwzgea eag g Jcmi Jcmig} g} jzlk jzlkg g fmq fmq xzmqt xzmqt xfge xfge ql`g ql`g weqg weqgawz awzgd gd rcegiq rcegiq ngii ngii le le mt% mt% Fg Fg mq tz}meh tl hgt `leg} lwt ln tfg al`rce} nlz fmq meowzmgq% (]lw(zg elt hgttmeh c rgee} lwt ln tfmq al`rce})( fmq jlqq tgiiq fm`% (Mt(q }lwz rzljig`) elt lwzq(

1%

Cedzgx Cedzgx Kgii} Kgii} mq tfme tfmekme kmeh h ln ln qtcztm qtcztmeh eh c weml wemle e nlz nlz tfg tfg xlzkg xlzkgzq zq ct ct ZOX ZOX Itd% Itd% Tfg Al`rce Al`rce}} Dmzga Dmzgatlz tlz xczeq fm` tfct mn fg dlgq) fg xmii zghzgtnwii} fc~g tl (igt fm` hl(%

4%

@cechg @cechgzz @cwz @cwzgge gge Jickg Jickg mq cixc}q cixc}q rcttme rcttmeh h fgz fgz `cig `cig RC(q RC(q jcakqm jcakqmdg dg ced tgiime tgiimeh h fm` fm` fg fcq (c xledgznwi jld}(% Fg fcq al`ricmegd qg~gzci tm`gq) jwt eltfmeh g~gz hgtq dleg cjlwt mt%

7%

Qwqmg Qwqmg Zljg Zljgztq ztq)) c qgazgtc qgazgtcz} z} nlz nlz ZOX Itd) Itd) zgage zgageti} ti} fcd c jcj} jcj}%% Qfg Qfg acee aceelt lt cnnlzd cnnlzd c jcj} jcj}qmt qmttgz tgz xfmig xfmig qfg mq ct xlzk) ql tfg jcj} qtc}q xmtf fgz me tfg lnnmag%

>%

ZOX Itd fc~g fc~g tfgm tfgmzz `cme `cme lnnmag lnnmag le tfg gdhg gdhg ln ln ce ce gale galel` l`mac macii} ii}dg dgrzm rzm~gd ~gd czgc czgc rzgd rzgdl` l`mec meceti eti}} mefcjmtgd j} rglrig ln Xgqt Medmce lzmhme% Tfg al`rce} rzgngzq tl fmzg xfmtg) `cig) `mddig aicqq g`ril}ggq%

8%

ZOX Itd fcq zghwic zghwicz) z) al`rw al`rwiql iqlz} z} `gdmac `gdmacii afga afgakw kwrq rq nlz mtq g`ril} g`ril}ggq ggq%% Tfg Tfg al`rc al`rce} e} ewzqg ewzqg jgimg~ jgimg~gq gq tfct leg ln tfg xlzkgzq) Afczimg Fmhqle) dzmekq c ilt xfge lnn dwt}% Qfg zgrlztq tfmq tl Afczimg(q `cechgz) xfl tfge dmq`mqqgq fm`%

6%

Zle Zle Q`mt Q`mtf f ced ced G``c G``c Cdd Cddc` c`qq czg czg qcig qcigqq gvga gvgawt wtm~ m~gq gq nlz nlz ZOX ZOX Itd Itd%% Tfg} Tfg} jlt jltf f fc~g fc~g tfg tfg qc` qc`g g swcimnmactmleq ced tfg qc`g gvrgzmgeag% @z Q`mtf zgagm~gq ¡42)222 c }gcz ced @zq Cddc`q zgagm~gq ¡14)222 c }gcz%

=%

Lnnmag Lnnmag cqqmqt cqqmqtcet cet Tle} Tle} Xfmtg Xfmtg tfmekq tfmekq fmq jlqq jlqq tzgct tzgctqq fm` fm` jcdi jcdi}% }% Fg Fg xcetq xcetq tl al` al`ric ricme) me) jwt jwt fcq fcq el mdgc mdgc flx tl hl cjlwt dlmeh ql% Eljld} giqg qgg`q tl kelx xfct fg qflwid dl gmtfgz%

32% 32%

Ncatlz Ncatlz}n }nill illzz xlzkg xlzkgzq zq ct ZOX ZOX Itd Itd nmed nmed mt dmnnm dmnnmawi awitt tl `ckg `ckg ged gedqq `ggt% `ggt% Tfg Tfg alqt alqt ln im~me im~meh h mq zmqme zmqmeh h cii tfg tm`g) ced tfg `leg} tfg} zgagm~g fcq elt kgrt wr xmtf tfg zctg ln menictmle%

33% 33%

Acetgg Acetgge e cqqmqt cqqmqtcet cet Cee Ceeg g Xctkme Xctkmeqq l~gzq l~gzqigg iggrq rq leg leg `lze `lzemeh meh ced mq txl txl flwzq flwzq ictg ictg nlz nlz xlzk% xlzk% Qfg Qfg fcq fcq xlzkgd nlz ZOX Itd nlz > `letfq ced fcq eg~gz jgge ictg jgnlzg% Tfg acetgge `cechgz qcakq fgz tfg `l`get qfg czzm~gq%

3:% 3:%

Giimg Giimg @aKge @aKgemg mg)) c `cafme `cafmeg g lrgzc lrgzctlz tlz nlz nlz ZOX ZOX Itd) Itd) xlzk xlzkqq 3: flw flwzq zq c dc} dc} xmtf xmtf lei} lei} :2 `mewtg `mewtgqq nlz iweaf%

31% 31%

Qmv `let `letfq fq chl chl tfg tfg al`rce al`rce}} cd~cea cd~ceagd gd leg leg ln mtq mtq g`ril g`ril}gg }ggqq ql`g ql`g `leg} `leg}%% Xfge Xfge tfg g`ri g`ril} l}gg gg jgac`g mii ced xcq wecjig tl rc} jcak tfg `leg}) tfg al`rce} meqmqtgd le wqmeh fmq afmidzge tl xlzk tl rc} lnn fmq dgjt%

34% 34%

Dgim~g Dgim~gz} z} dzm~g dzm~gzz @mafcg @mafcgii Jicmz Jicmz mq gvfc gvfcwqt wqtgd? gd? fg fg fcqe(t fcqe(t fcd fcd c flim flimdc} dc} nlz nlz txl txl }gczq }gczq%% Tfg al` al`rce rce}} qc}q qc}q mt aceelt cnnlzd tl hm~g fm` tfg tm`g lnn xlzk%

37% 37%

Rzldw Rzldwatm atmle le cqqmq cqqmqtce tcett Zmafcz Zmafczd d @cee @cee qimrr qimrrgd gd le ql` ql`g g lmi le le tfg ncatl ncatlz} z} nillz) nillz) ngii ngii fgcdi fgcdileh leh tfzl tfzlwhf whf c hicqq rcegi) acwhft fmq cz` me ql`g wehwczdgd `cafmegz} ced xcq gigatzlawtgd j} ql`g gvrlqgd gigatzmaci xmzgq%

3>% 3>%

Ncatlz Ncatlz}n }nill illzz xlzkg xlzkgzq zq fc~g fc~g jgge jgge tlid tlid tfct tfct c egx egx swltc swltc q}qt q}qtg` g` fcq fcq jgge jgge rwt rwt me rica ricag? g? ce}le ce}leg g xfl xfl dlgq elt qctmqn} tfmq swltc xmii fc~g tfgmz qciczmgq zgdwagd%

38% 38%

Caalw Caalwetc etcet et Cwdzg Cwdzg}} Ogeqge Ogeqge mq mq dgimhf dgimhftgd tgd jgac jgacwqg wqg qfg( qfg(qq owqt owqt dmqal~ dmqal~gzg gzgd d qfg(q qfg(q hlme hlmeh h tl fc~g fc~g c jcj}% jcj}% Fgz jlqq mq elt ql fcrr}? (Qlzz} Cwdzg}) }lw(zg nmzgd)( fg qc}q%

:2 Nlz zgngzgeag qgg Dmatmlecz} ln Icx 4tf gdmtmle gdmtmle &C . A Jicak 28487>>1> 28487>>1>4-% 4-%

Alzrlzctg zgqrleqmjmimt} Wemt 2222 4 Nmeceamci ced gtfmaci metghzmt} Illk ct rczchzcrfq 3 ‑ = me tfg jlvgq) ced dl tfg tcqk tfct caal`rcemgq gcaf leg% Rczchzcrf 3? Nmed xlzdq me tfg rczchzcrf jgilx tfct `gce? 3% :% 1% 4% 7% >% 8% 6% =%

Tl `ckg ckg ql` ql`gtf gtfmeh meh xgckgz ckgz lz igq igqq gnng gnngat atm~ m~g g Rglrig Rglrig xfl xfl fc~g fc~g me~g me~gqtg qtgd d me ced lxe lxe rczt rczt ln ln c jwqm jwqmegq egqq) q) lz lz rglr rglrig ig xfl xfl fc~g fc~g c rgzql rgzqleci eci metgzg metgzgqt qt me me flx ql`gtfmeh fcrrgeq Lrge ced fl flegqt cj cjlwt mtmtq ca catmleq Rglrig xf xfl lx lxe qfczgq me c al al`rce} Jwqmegqq dgcimehq ced ltfgz catmleq Tl cqk cqk ql` ql`gl gleg eg nlz nlz ql` ql`gt gtfm fmeh eh &me &me tfm tfmqq acqg acqg)) nlz nlz ce m``l m``lzci zci lz weg wegtf tfma maci ci rwz rwzrl rlqg qg-Ql`gtfmeh xfmaf gealwzchgq @leg @leg}} lnn lnngz gzgd gd alzzw alzzwrt rti} i} tl ql`g ql`gle leg g tl tl hgt hgt fm` fm` tl tl dl dl ql` ql`gt gtfm fmeh eh tl fgir fgir }lw }lw Flegqt} , `lzci rzmeamrigq

C al`rce} qflwid elt lnngz) qlimamt lz caagrt jzmjgq lz ce} ltfgz nlz` ln nmeceamci meagetm~g tfct alwid wedgz`meg mtq metghzmt}) ced nlz tfg qckg ln mtq qfczgflidgzq ced ltfgz qtckgflidgzq mt qflwid jg tzceqrczget me cii mtq caalwetmeh ced nmeceamci tzceqcatmleq%

Rczchzcrf :? Tfmq rczchzcrf aletcmeq 8 xzleh xlzd nlz`q &nlz gvc`rig) c ~gzj fcq jgge wqgd meqtgcd ln c elwe) c qmehwicz nlz` fcq jgge wqgd xfge c riwzci nlz` mq egagqqcz}) gta-% Mdgetmn} ced alzzgat tfgqg xlzdq% C al`rce} qflwid jg qlamci zgqrleqmjig me mtq me~gqtmeh) ced gvgzamqg dmimhget tl geqwzg tfct qwaf me~gqt`getq dl elt fc~g ce cd~gzqmt} cnngat le fw`ce eggdq ced zmhft% Mt qflwid jg rzgrczgd tl dmqailqwzg ce} menlz`ctmle zghczdmeh mtq me~gqt`getq xfge cqkgd tl dl ql%

Rczchzcrf 1? Zgczzcehg tfg igttgzq me jlid tl `ckg xlzdq% Mn c al`rce} rqqqtgaw tfct mt mq jgmeh wqgd nlz `mezmica lz ltfgz miighci catm~mtmgq) gmtfgz nzl` xmtfme tfg al`rce} lz nzl` tfg lwtqmdg) mt qflwid zgrlzt mtq eqqmlqwram tl tfg zgig~cet zctflwqgmtm ced rwt me ricag zzqgzcjm tl geqwzg tfct mt dlgq elt fcrrge chcme%

Rczchzcrf 4? Al`rigtg tfg rczchzcrf xmtf xlzdq lz gvrzgqqmleq nzl` tfg nmzqt jlv% dmqcd~cetchgd geqwzg gswmtcjig rzgdctlz} rzlnmt `czhmeq

metgzgqt zctgq zgrc}`get

rlimamgq

C al`rce} tfct igedq `leg} qflwid c~lmd \\\\\\\\ rzcatmagq qwaf cq m`rlqmeh ~gz} fmhf \\\\\\\\ ced qflzt \\\\\\\\ rgzmldq) gqrgamcii} me qmtwctmleq xfgzg rglrig czg rcztmawiczi} nmeceamcii} \\\\\\\\) ced mt qflwid \\\\\\\\ tfct mtq igedmeh \\\\\\\\ czg \\\\\\\\) g~ge mn tfmq `gceq tfct tfg} fc~g tl zgdwag tfgmz \\\\\\\\%

:3 Nlz zgngzgeag qgg Dmatmlecz} ln Icx 4tf gdmtml gdmtmle e &C . A Jicak 28487 28487>>1>4 >>1>4-% -%

Wemt 2222 Rczchzcrf 7? Tfmq rczchzcrf aletcmeq 32 qrgiimeh `mqtckgq% Mdgetmn} ced alzzgat gcaf leg% C al`rce} qflwid elt menzcehg) alr} lz ltfgzxmqg wqg xmtflwt rgz`mqmle lz cakeligdhg`get cakeligdhg`get c alr}xzmtg) c rctmget) c tzcd`czk &zghmqtzggd lz ltfgzxmqg- lz ce}tfmeh giqg tfct alwid jg aleqtzwgd cq azgctgm~g lz metgigatwci rzlrrgzt} nlz nmeceamci hcme%

Rczchzcrf >? Zgcd tfmq rczchzcrf) tfge dl tfg tcqk tfct nliilxq mt% C al`rce} qflwid zgqrgat tfg zmhftq ln tfg medm~mdwci tl rzm~ca} ced nzggdl` nzl` fczcqq`get) metm`mdctmle ced ce} ltfgz cat xfmaf alwid jg ~mgxgd j} tfg medm~mdwci cq ce me~cqmle ln tfgmz rzm~ca}% Me cddmtmle tl `cmetcmemeh hlld rwjima zgictmleq xmtf mtq awqtl`gzq) qwrrimgzq) ced ltfgz rglrig mt xlzkq xmtf) c al`rce} qflwid ciql `cme hlld zgictmleq xmtf mtq egmhfjlwzq egmhfjlwzq ced rglrig xfl im~g me ced czlwed mtq czgc cz gc ln lrgzctmleq% Xfct mq? Tfg cdogatm~g nlz` ln tfg elwe rzm~ca}  elwe rzm~ca} < Tfg ~gzj nlz` ln tfg elwe fczcqq`get < Tfg cdogatm~g nlz` ln tfg elwe metm`mdctmle< metm`mdctmle< Tfg ~gzj nlz` ln tfg elwe me~cqmle< me~cqmle< Tfg elwe nlz` ln tfg ~gzj `cmetcmemeh< `cmetcmemeh< Tfg ~gzj nlz` ln tfg elwe , cdogatm~g rwjima  cdogatm~g rwjima < Tfg cdogatm~g nlz` ln tfg elwe egmhfjlwzq< egmhfjlwzq<       

Rczchzcrf 8? Wqmeh }lwz lxe xlzdq ced mdgcq) gvricme tfg xlzdq ced gvrzgqqmleq me jlid me tfmq rczchzcrf% Cq rczt ln mtq alzrlzctg hl~gzeceag rlima}) c al`rce} qflwid fc~g aigczi} dgnmegd aldgq ln aledwat) aldgq ln jgqt rzcatmag ced ltfgz hwmdgimegq nlz mtq dmzgatlzq ced g`ril}ggq tl nliilx ced wrflid%

Rczchzcrfq 6 ced =? Xfmaf xlzdq lz gvrzgqqmleq me rczchzcrfq 6 ced = jgilx czg ailqgqt me `gcemeh tl? 3% dmqljg}meh :% tl ged lz nmemqf 1% xlzzmgq &elwe- 4% tl `ckg ql`gtfmeh alzzgat  7% tl ljg}  >% tl rwemqf 8% eghctm~g gnngatq lz zgqwitq 6% dwtmgq C al`rce} qflwid elt rgecimqg ce} g`ril}gg nlz swgqtmlemeh mtq rlimamgq ced mtq nmeceamci lz gtfmaci metghzmt}) ced g`ril}ggq qflwid jg cxczg tfct mn tfg} dl ql) tfgzg xmii jg el zgrgzawqqmleq% Ce g`ril}gg qflwid elt fc~g tl al`ri} xmtf ce} zwigq tfct mt nggiq wedgz`meg fmq , fgz) ced tfg al`rce}(q) metghzmt}% Tfg zgqrleqmjmimtmgq me rczchzcrfq 3  6 cjl~g qflwid crri} elt lei} tl tfg `cme al`rce}) jwt ciql tl ce} ln mtq qwjqmdmczmgq) olmet ~getwzg rcztegzq) qwrrimgzq) imageqggq) nzceafmqggq lz me~gqtlzq% Mn c al`rce} jgimg~gq tfct ce} ln tfgqg czg catmeh me ce wegtfmaci xc}) lz ltfgzxmqg ~mlictmeh zgalhemqgd gtfmaci qtcedczdq) mt qflwid cddzgqq mtq aleagzeq tl tfg rczt} me~li~gd ced cttg`rt tl zgdzgqq tfg qmtwctmle% Mn egagqqcz}) tfg al`rce} qflwid tgz`mectg mtq jwqmegqq zgictmleqfmrq xmtf tfg rczt} lz rcztmgq aleagzegd%

:: Nlz zgngzgeag qgg Dmatmlecz} ln Icx 4tf gdmtmle gdmtmle &C . A Jicak 28487>>1> 28487>>1>4-% 4-%

Alwzt lzdgzq ced meoweatmleq Wemt 2222 Afllqg tfg jgqt xlzd me jlid tl al`rigtg gcaf ln tfgqg qgetgeagq% @ce} ln tfg gvrzgqqmleq czg rcztmawicz tl tfg icx ln Gehiced ced Xcigq) jwt xmii rzljcji} fc~g gswm~cigetq me ltfgz alwetzmgq% 3%

Rglrig Rglrig xfl xfl acwq acwqg g tzlwj tzlwjig ig me me c rcztma rcztmawic wiczz ricag ricag `c} jg ighcii ighcii}} rzg~ rzg~get getgd gd nzl` nzl` hlme hlmeh h tl tfct tfct ricag ricag chcme% Tfmq mq kelxe cq c jceemeh , jcekzwrta} lzdgz%

:%

Me Jzmt Jzmtcme cme)) mn ql`gle ql`gleg g mq acwqme acwqmeh h ql` ql`gle gleg g dmqtz dmqtzgqq gqq)) fcz` fcz` lz lz fczcq fczcqq`g q`get) et) tfg rlimag rlimag ace crri} crri} nlz nlz ce ce CQDC , CQJL me lzdgz tl zgqtzmat t fgmz jgfc~mlwz%

1%

Me c am~mi acqg) c alwzt `c `c} m` m`rlqg c qgczaf  , fwet lzdgz ciilxmeh c rczt} tl meqrgat ced rfltlalr} lz zg`l~g c dgngedcet(q dlaw`getq) dlaw`getq) gqrgamcii} mn tfg dgngedcet `mhft dgqtzl} tflqg dlaw`getq%

4%

C rzl` rzl`mqg mqg hm~ge hm~ge tl tl c alw alwzt zt &nlz &nlz gvc` gvc`rig rig)) j} c ~cedc ~cedcii xfl xfl rzl` rzl`mqg mqgqq elt elt tl tl dc`c dc`chg hg rzlr rzlrgzt gzt}} chcme chcme-- mq kelxe cq ce wedgztckgz  , wedgztckmeh %

7%

Ql`gtm Ql`gtm`gq `gq c tg`rl tg`rlzcz zcz}} meowe meoweatm atmle le ace jg m`r m`rlqg lqgd d le ql`gle ql`gleg g wetmi wetmi tfg acqg acqg hlgq hlgq tl tl alwzt alwzt%% Tfmq Tfmq mq mq kelxe cq c tg`rlzcz} lz metgzilawtlz} , metgzm` meoweatmle%

>%

C zgqtzcmemeh , zgqtzmatmle lzdgz mq c alwzt lzdgz xfmaf tgiiq c dgngedcet elt tl dl ql`gtfmeh xfmig tfg alwzt mq qtmii `ckmeh c dgamqmle%

8%

Mn ql`g ql`gleg leg crrimg crrimgqq nlz nlz ce meowea meoweatml tmle e chcme chcmeqt qt c rgzql rgzqle e xmtf xmtf c `getc `getcii dmqcj dmqcjmim mimt}) t}) c tfmzd tfmzd rczt} rczt} xmii xmii jg crrlmetgd tl cat nlz tfct rgzqle% Tfmq tfmzd rczt} mq kelxe cq c imtmhctmle cqqmqtcet , nzmged %

6%

C nzlge , nzggmeh lzdgz lz meoweatmle rzg~getq c dgngedcet xfl fcq hleg cjzlcd nzl` tckmeh cii fmq cqqgtq &nlz gvc`rig) tfg `leg} me fmq jcek caalwet- cjzlcd &citflwhf fg mq ciilxgd tl tckg lwt `leg} nlz im~meh gvrgeqgq-%

=%

Mn }lw }lw xcet xcet tl qtlr qtlr c `chc `chcme meg g rwjim rwjimqfm qfmeh eh ce cztm cztmaig aig cjlwt cjlwt }lw }lw &lz rfltl rfltlhzc hzcrf rfqq ln }lw}lw- tfct tfct }lw }lw dl dl elt imkg) }lw ace crri} nlz c rwjimamt} , rwjimactmle meoweatmle%

32% 32%

C rgzq rgzqle le xfl zgrgct zgrgctgdi gdi}} fczcq fczcqqgq qgq)) rgqtg rgqtgzq zq lz lz fmtq fmtq cel celtfg tfgzz rgzql rgzqle e `mhft `mhft jg hm~g hm~ge ec elerzlimngzctmle  , ele`ligqtctmle lzdgz tl rzg~get fm` , fgz nzl` aletmewmeh tl dl mt%

33% 33%

Mn }lwz }lwz rczteg rcztegzz mq tz}m tz}meh eh tl tl hgt hgt }lw }lw lwt lwt ln }lw }lwzz qfczg qfczgd d fl`g) fl`g) lz mn mn fg , qfg xle(t xle(t igt igt }lw }lw jcak jcak metl metl }lwz fl`g) }lw ace crri} nlz ce laawrctmle , laawr}meh lzdgz tl zg`cme , hgt jcak metl tfg fl`g%

3:%

Flwqmeh , Fl`g meoweatmleq `mhft rzltgat }lw mn }lw im~g me c alweami fl`g ced }lwz egmhfjlwzq czg ceel}meh ced fczcqqmeh }lw) lz mn }lw czg c rzm~ctg tgecet jgmeh fczcqqgd j} }lwz icedilzd%

31%

C Al``le , Rwjima Icx meoweatmle ace ql`gtm`gq jg crrimgd nlz mn leg rcztegz ln ce we`czzmgd alwrig mq fczcqqmeh) cqqcwitmeh lz tzgqrcqqmeh le tfg rzlrgzt} ln tfg ltfgz%

34%

Zgaleqtmtwtmle  , Zgqtmtwtmle lzdgzq czg alwzt lzdgzq cqkmeh nlz rzlrgzt} tl jg zgtwzegd tl ql`gleg%

37%

Ce lzdgz ln dmqafczhg  , dmqailqwzg mq c alwzt lzdgz zgigcqmeh ql`gleg nzl` jcekzwrta}%

3>%

@ce} meoweatmleq fc~g c rgeci , rgecit} eltmag cttcafgd) xfmaf qtctgq tfct mn tfg meoweatmle mq jzlkge) tfg lnngedgz alwid jg qget tl rzmqle%

38% 38%

Meow Meowea eatm tmle leqq cm`g cm`gd d ct rzg rzg~g ~get etme meh h ~ml ~mlig igea eag g `c} `c} aczz} aczz} c rlxg rlxgzz ln czzgqt  , czzgczq aicwqg) xfmaf ciilxq tfg rlimag tl tckg tfg lnngedgz metl awqtld} mn tfg meoweatmle mq jzlkge%

36%

Mn ce meoweatmle mq jzlkge) al``mttci , al``mttgg rzlaggdmehq `mhft nliilx? tfmq mq c rzlagqq me xfmaf c alwzt mq cqkgd tl qged tfg rgzqle xfl fcq jzlkge tfg meoweatmle tl rzmqle%

:1 Nlz zgngzgeag qgg Dmatmlecz} ln Icx 4tf gdmtml gdmtmle e &C . A Jicak 28487 28487>>1>4 >>1>4-% -%

Alwzt Wemt 2222 qtzwatwzgq 3% Tfg Wemtgd Kmehdl` Tfmq rice qflxq c tlrdlxe zgrzgqgetctmle ln flx tfg alwzt q}qtg` mq qtzwatwzgd me tfg Wemtgd Kmehdl`% Tgqt }lwz kelxigdhg ln tfg q}qtg` j} zgczzcehmeh tfg igttgzq me jlid tl `ckg xlzdq% 3% Alwzt ln awOqmgt ln tfg eGwcgrlz w`Alqemm`gt 

:% qlFgw ln zldqI 4% Alwzt ln rCcirg &~Amim ~mmmelqd-

1% Alwzt ln rCcirg &c`mAzmie ~mmmelqd-

>% hFfm Alwzt

7% xAezl Alwzt 8% [email protected]( Alwzt

6% tleA}w Alwzt

:% Tfg WQC Tfmq rice qflxq c tlrdlxe tlr dlxe zgrzgqgetctmle ln flx tfg alwztq alw ztq czg qtzwatwzgd me tfg WQC% Tgqt Tgqt }lwz kelxigdhg ln tfg q}qtg` j} zgczzcehmeh tfg igttgzq me jlid tl `ckg xlzdq% 3% rgwzg`Q Alwzt :% Alwztq ln rCricg &3: awmtAzmq-

1% Alwzt ln rCricg &zgcidgN Amzawmt-

4% Alwzt ln mtci}[email protected] qrCricg8% Alwztq ln mtci}[email protected] ~mZxgg

7% =4 qtDtmzma Alwztq>% vcT Alwzt

   

6% tgMezecictmle gdzcT Alwzt

=% qimA`c Alwzt

32% Alwzt ln ^ceqtgzg( qrCricg

:4 Nlz zgngzgeag qgg Dmatmlecz} ln Icx 4tf gdmtmle gdmtmle &C . A Jicak 28487>>1> 28487>>1>4-% 4-%

Azm`g 3? Azm`g actghlzmgq Wemt 2222 C azm`g mq ce miighci cat xfmaf `c} zgqwit me rzlqgawtmle ced rwemqf`get j} tfg qtctg mn tfg caawqgd &0 tfg rgzqle lz rglrig afczhgd xmtf c azm`g- mq , czg ale~matgd &0 nlwed hwmit} me c alwzt ln icx-% Hgegzcii}) me lzdgz tl jg ale~matgd ln c azm`g) tfg caawqgd `wqt jg qflxe tl fc~g al``mttgd ce miighci &0 weicxnwi- cat xmtf c azm`meci qtctg ln `med% Illk ct tfg imqt ln azm`gq me tfg jlv) tfge illk ct tfg actghlzmgq jgilx% Dgamdg xfmaf actghlz} gcaf leg al`gq wedgz) ced xzmtg tfg azm`g me tfg crrzlrzmctg qrcag me tfg tcjig% Ql`g azm`gq ace jg imqtgd wedgz `lzg tfce leg actghlz}% Leg ln tfg xlzdq , gvrzgqqmleq me tfg imqt mq elt c azm`g% 3% cjdwatmle :% catwci jldmi} fcz` 1% cmdmeh ced cjgttmeh &0 cqqmqtmeh- ce lnngedgz 4% czqle 7% cqqcwit >% jcttgz} 8% jgmeh gswmrrgd tl qtgci 6% jmhc`} =% jicak`cmi 32% jzgcaf ln tfg Lnnmamci Qgazgtq Cat 33% jzgckmeh ced getgzmeh 3:% jzmjgz} 31% jwzhicz} 31% aczgigqq lz zgakigqq dzm~meh 34% al``mttmeh c jzgcaf ln tfg rgcag 37% aleqrmzca} 3>% aletg`rt ln alwzt alwzt 38% azm`meci dc`chg &~cedcimq`) ced ql`gtm`gq ciql fllimhcemq`fllimhcemq`36% dgagrtmle lz nzcwd me lzdgz tl ljtcme rzlrgzt}) qgz~magq lz rgawemcz} cd~cetchg 3=% dzm~meh xmtflwt c imageag lz meqwzceag :2% dzwh dgcimeh :3% dzwek me afczhg , dzmek dzm~meh ::% g`jgig`get :1% gqrmlechg :4% nlzhgz} :7% hzmg~lwq jldmi} fcz` :>% fcedimeh qtlige hlldq :8% medgagea} :6% medgaget cqqcwit :=% mencetmamdg 12% `ceqicwhftgz `ceqicwhftgz 13% `mqwqg ln dzwhq 1:% `leg} icwedgzmeh 11% `wzdgz 14% ljqagemt} 17% ljqtzwatmle ln tfg rlimag 1>% rcgdlrfmimc 18% rgzowz} 16% rgz~gztmeh tfg alwzqg ln owqtmag 1=% rmzca} 42% rlqqgqqmeh ql`gtfmeh xmtf metget tl dc`chg dc`chg lz dgqtzl} rzlrgzt} 43% rlqqgqqmeh xgcrleq 4:% zcamci cjwqg 41% zcrg 44% zljjgz} 47% qgdmtmle 4>% qwmamdg 48% tgzzlzmq` 46% tfgnt 4=% tzgcqle 72% weicxnwi cqqg`ji} 73% xlwedmeh Azm`gq chcmeqt tfg rgzqle

Azm`gq chcmeqt rzlrgzt}

Rwjima lzdgz lnngeagq

Zlcd tzcnnma lnngeagq

Qgvwci lnngeagq

Rlimtmaci lnngeagq

Lnngeagq chcmeqt owqtmag

:7 Nlz zgngzgeag qgg Dmatmlecz} ln Icx 4tf gdmtml gdmtmle e &C . A Jicak 28487 28487>>1>4 >>1>4-% -%

Wemt Azm`g2222 :? Ec`g tfg lnngeag Illk ct tfgqg qmtwctmleq) tfge dgamdg xfmaf azm`g fcq jgge) lz mq jgmeh) al``mttgd me gcaf acqg% Tfgqg azm`gq ace cii jg nlwed me Azm`g 3 le rchg :=) jwt tz} tl dl tfmq gvgzamqg nmzqt xmtflwt zgngzzmeh jcak% Me ql`g acqgq) `lzg tfce leg lrtmle mq rlqqmjig% &Eltg tfct }lw dl elt eggd tl wqg cii ln tfg azm`gq nzl` rchg :=-% 3%

T^ Egxqzgcdgz ? Rlimag jgimg~g tfg nmzg xcq qtcztgd dgimjgzctgi} ct czlwed : l(ailak tfmq `lzemeh xfge jwzemeh rcrgz xcq rwqfgd tfzlwhf tfg igttgzjlv% Tfg} czg crrgcimeh nlz xmtegqqgq tl tfg g~get%

:%

Azlxe Rzlqgawtlz ? Tgii wq me }lwz lxe xlzdq gvcati} xfct fcrrgegd% Xmtegqq? Xmtegqq? Xg xgzg me tfg jcz xfge c `ce xcikgd wr tl tfg ~matm`) rlmetgd c hwe ct fmq fgcd ced qcmd (]lw(zg c dgcd `ce%( Tfge fg rwiigd tfg tzmhhgz tfzgg tm`gq%

1%

Rlimag aleqtcjig? aleqtcjig? ]lw xgzg hlmeh me gvagqq ln >2) ced tfmq mq c 12 leg% @ce me acz ? M tfmek }lw(zg `mqtckge) aleqtcjig% M xcq xgii xmtfme tfg qrggd im`mt%

4%

Xl`ce? Xl`ce? Xfge M hlt fl`g) M dmqal~gzgd tfct `} jcak dllz fcd jgge jzlkge lrge% Rlimag lnnmagz ? Fcd ce}tfmeh jgge qtlige< Xl`ce? Xl`ce? ]gq) `} egx icrtlr) ¡:22 me acqf ced `} rgt rczzlt%

7%

Rlimag lnnmagz ? M(` qlzz} qmz) jwt M fc~g tl zgrlzt }lwz catmleq tl tfg rzlrgz cwtflzmtmgq% @ce? @ce? Illk) lnnmagz) fgzg(q ¡72% Igt(q owqt rzgtged tfmq dmde(t fcrrge) gf<

>%

Gvtzcat nzl` c egxqrcrgz cztmaig? cztmaig? Tfg txl `ge xgzg czzgqtgd ced dgtcmegd cntgz rlimag afgakq zg~gcigd tfct tfg} fcd jgge dmqtzmjwtmeh rlzelhzcrfma `ctgzmci l~gz tfg Metgzegt%

8%

Metgz~mgxmeh dgtgatm~g? dgtgatm~g? Cii zmhft) Dchq}% Xg kelx }lw dmde(t dl tfg Alze`czkgt Qtzggt jcek olj }lwzqgin) jwt xg kelx tfct }lw xgzg me~li~gd ql`gflx% Rlimag qwqrgat ? M xcq owqt dzm~meh tfg acz @z Zghce) flegqt% Ced M dmde(t kelx xfct tfg ltfgzq xgzg wr tl wetmi tfg} ac`g jcak xmtf jchq ln acqf%

6%

T^ egxqzgcdgz ? Tfg acz jl`j xget lnn me c jwq} `czkgtricag) meowzmeh qg~gzci qflrrgzq%

=%

Zcdml egxqzgcdgz ? Tfg rlimag zcmdgd c flwqg me Egx Qtzggt tfmq `lzemeh ced zgal~gzgd :72 miighci alrmgq ln tfg ictgqt Fczz} Rlttgz nmi`) cileh xmtf rzlngqqmleci nmi` alr}meh gswmr`get%

32%

@ce zgcdmeh egxqrcrgz ? M dle(t jgimg~g mt% Tfg Nlzgmhe @memqtgz fcq jgge acwhft hm~meh hl~gze`get qgazgtq tl celtfgz alwetz}#

33%

Rlimtmaci chmtctlz ? Elx mq tfg tm`g tl zmqg wr ced l~gztfzlx tfg zweemeh dlhq tfct acii tfg`qgi~gq lwz hl~gze`get% Dgctf tl tfg Rzm`g @memqtgz ced fmq azlemgq# Dgctf tl tfg Zl}ci Nc`mi}# Dgctf tl tfg q}qtg` tfct jiggdq wq dz} ced cjcedleq wq# Wexcqfgd ceczafmqt flzdgq? flzdgq? Fllzc}#

3:%

Qflr cqqmqtcet ? M ace(t caagrt tfmq t fmq ¡:2 eltg) `cdc`% Mt(q c nckg% Awqtl`gz ? Xfct< ]lw `gce mt(q alwetgzngmt< Qflr cqqmqtcet ? M(` cnzcmd ql% Dl }lw fc~g ce} ltfgz `gceq ln rc}`get<

31%

Gvtzcat nzl` c egxqrcrgz cztmaig? cztmaig? Tfg me~gqtmhctmle metl tfg zcmi caamdget alenmz`gd tfct mt laawzzgd jgacwqg tfg zcmi al`rce} fcd ncmigd tl `cmetcme tfg tzcakq rzlrgzi} l~gz c nm~g}gcz rgzmld% Gmhft rglrig dmgd xfge tfg tzcme ignt tfg tzcakq ced fmt ce g`jcek`get%

:> Nlz zgngzgeag qgg Dmatmlecz} ln Icx 4tf gdmtmle gdmtmle &C . A Jicak 28487>>1> 28487>>1>4-% 4-%

Wemt 2222 34%

Rlimag lnnmagz ? Tckg }lwz tm`g ced t gii `g xfct fcrrgegd) dgcz% Rgeqmlegz ? Tfg `ce xfl ac`g tl `} dllz qcmd fg fcd al`g tl zgcd tfg gigatzma `gtgz) ql M igt fm` me% M xget tl tfg kmtafge tl `ckg fm` c awr ln tgc% Xfge M zgtwzegd fg fcd hleg) ced ql fcd `} tgig~mqmle%

37%

T^ egxqzgcdgz ? C olwzecimqt xlzkmeh me tfg amt} dmqcrrgczgd tfmq `lzemeh% Rlimag ictgz zgagm~gd c eltg nzl` c `mimtcet ncatmle aicm`meh tfct tfg} fcd tckge fm` ced xgzg flidmeh fm` flqtchg%

3>%

Xl`ce? Xl`ce? Tfg hzcnnmtm czlwed fgzg mq hgttmeh zgcii} jcd% Icqt xggk ql`gjld} xzltg (Afgiqgc czg zwjjmqf( le lwz hczdge xcii% @ce? @ce? Tfct(q elt hlld% Mt qflwid qc} (Afgiqgc czg al`rigtg zwjjmqf(%

38%

@ce? @ce? Illk ct tfmq eltg) Afgzm% Mt czzm~gd me tfg rlqt tldc}% Mt qc}q (Igc~g ¡32)222 me acqf me tfg jme j} tfg jwq qtlr) lz M(ii tgii g~gz}leg }lwz dmzt} qgazgt(% Xl`ce? Xl`ce? Dle(t xlzz} cjlwt mt) Tle}% Mt(q rzljcji} celtfgz imttig olkg nzl` fm` egvt dllz%

36%

Rzlqgawtmeh icx}gz ? Tgii wq chcme xfct fcrrgegd le tfg emhft ln tfg meamdget) @z Xmiimc`q% Ced igt `g zg`med }lw tfct }lw czg qtmii wedgz lctf% Dgngedcet ? Imkg M tlid }lw) M xcq ct fl`g cqiggr) ql M fc~g el mdgc xfct fcrrgegd% Rzlqgawtmeh icx}gz ? Dle(t img) @z Xmiimc`q% Xg fc~g ~mdgl g~mdgeag tfct }lw xgzg me tfg emhftaiwj wetmi 1c`% Ced }lw xgzg qgge j} qg~gzci xmtegqqgq%

3=%

Dgngedcet ? M dle(t zgalhemqg tfmq alwzt% Tfmq tzmci qflwide(t qflwide(t jg tckmeh ricag%  Owdhg?  Owdhg? Qmt dlxe) @z Dlximeh% ]lw czg lwt ln lzdgz% Dgngedcet ? Lf qfwt wr) }lw qmii} lid xl`ce% Hl jcak fl`g ced dl ql`g xcqfmeh wr lz ql`gtfmeh%

:2%

 Caalwetcet ? Xg(~g cwdmtgd tfgqg caalwetq ~gz} aczgnwii}) ced tfg} owqt dle(t cdd wr% Lnnmag `cechgz ? Xfct gvcati} czg }lw qc}meh<  Caalwetcet ? M(` qc}meh tfct ql`gleg me }lwz lnnmag fcq jgge qgazgti} fgirmeh tfg`qgi~gq tl al`rce} `leg}%

:3%

T^ rzgqgetgz ? Om``} Jled) c nlz`gz hl~gze`get metgiimhgeag chget) fcq owqt rwjimqfgd c jllk cjlwt tfg Metgiimhgeag Qgz~mag aciigd (Imntmeh tfg Imd(% Me mt) fg hm~gq wq c zg~gcimeh meqmhft metl tfg imng ln c qgazgt chget% Tfg hl~gze`get fc~g qtzlehi} aledg`egd tfg jllk) aicm`meh mt aletcmeq aicqqmnmgd menlz`ctmle tfct qflwid elt jg me tfg rwjima dl`cme%

::%

@chmqtzctg? @chmqtzctg? Aleqtcjig) alwid }lw gvricme xfct fcrrgegd< Rlimag aleqtcjig? aleqtcjig? M xcq rzlaggdmeh dlxe Egxiced Qtzggt ct crrzlvm`ctgi} 6 l(ailak icqt emhft xfge M fgczd c ilt ln qflwtmeh al`meh al`meh nzl` Tfg Egxicedq Mee rwjima flwqg% Le getgzmeh) M qcx tfg caawqgd me c qtctg ln wedzgqq ced dceameh le c tcjig% @chmqtzctg? @chmqtzctg? ]lw `gce fg xcq eckgd< Rlimag aleqtcjig? aleqtcjig? ]gq% Cq tfg dc} fg xcq jlze%

:1%

Zcdml egxqzgcdgz ? Tfg owdhg me tfg tz mci ln eltlzmlwq hcehqtgz Olg (Rmekl( Rciimel cdolwzegd tfg alwzt tldc} cntgz mt xcq zg~gcigd tfct qg~gzci `g`jgzq ln tfg owz} fcd jgge lnngzgd jzmjgq ced ltfgz meagetm~gq tl rcqq c ~gzdmat ln (elt hwmit}( le @z Rciimel%

:4%

T^ rzgqgetgz ? C jcek caalwet xcq lrgegd me c nciqg ec`g me tfg Jcfc`cq) ced tfg acqf dgrlqmtgd tfgzg% Tfg nwedq xgzg tfge qget j} tgighzcrfma tzceqngz tl celtfgz caalwet me Qxmtgziced) ced tfg Jcfc`cq caalwet xcq ailqgd% Mt xcq ct tfmq qtchg tfct tfg @gtzlrlimtce Rlimag aciigd me Metgzrli%

:8 Nlz zgngzgeag qgg Dmatmlecz} ln Icx 4tf gdmtml gdmtmle e &C . A Jicak 28487 28487>>1>4 >>1>4-% -%

Wemt Azm`g2222 1? Azm`meci rzlagdwzg &rczt 3M`chmeg tfct c azm`g fcq tckge ricag% Illk ct qgetgeagq 3 ‑ 37 &xfmaf gvricme xfct fcrrgeq egvt- ced zgczzcehg tfg igttgzq me jlid tl `ckg xlzdq ced gvrzgqqmleq% Tfg nmzqt igttgz ln gcaf xlzd , gvrzgqqmle mq me tfg alzzgat ricag% Eltg tfct leg xlzd mq wqgd txmag) jwt xmtf c dmnngzget `gcemeh% 3%

Leag tfg azm`g fcq jgge agd`mtl`t) mt mq zltrgdgz tl tfg rlimag j} tfg ~mt`ma%

:%

Tfg rlimag czzm~g ct tfg qegga ln tfg azm`g tl mtqcegtm~gh xfct fcq fcrrgegd%

1%

Tfg} illk nlz m`rlztcet agqwi ced ltfgz gadeg~mg &nlz gvc`rig) nmehgzrzmetq lz c hgegtma rzlnmigtfct xmii fgir tfg` tl mdgetmn} tfg azwrmti%

4%

Me ql`g ql`g acqg acqgq) q) tfg} tfg} xmii xmii ciql ciql tz} tz} tl gqtc gqtcji jimq mqf f mn tfg tfg `wdql ldmzcerg &c Ictme gvrzgqqmle xfmaf dgqazmjgq tfg xc} me xfmaf tfg azm`g xcq aczzmgd lwt- `ctafgq ltfgz azm`gq me tfg czgc%

7%

Mn tfg} fc~g c qtwrqag xfl dlgqe(t fc~g c hlld mjimc) tfg} xmii tfge czgrefgdr fm`/%

>%

Xfge fg mq cztqzgdg ) tfg rlimag xmii alewtmc fm` &me ltfgz xlzdq) tfg} xcze fm` tfct ce}tfmeh fg qc}q `mhft jg wqgd ictgz me alwzt-%

8%

mmhgehqtctme~ lgznqman% Fg mq mq tf tfge tckg tckge e tl tl tf tfg rl rlimag imag qtct qtctml mle e) xfg xfgzg zg fg mq mq mgxgz~metgd j} tfg mmhgehqtctme~

6%

Fg mq ciilxgd tl fc~g c qmtlamzli rzgqget mn fg xcetq%

=%

Mn fg xcetq ichig zctrzqtmleeggg ct tfmq qtchg) jwt aceelt cnnlzd mt) tfg rlimag `wqt rzl~mdg mt%

32% 32%

Mn) ct tfg tfg ged ged ln ln tfg tfg metgz~ metgz~mgx mgx)) tfg tfg rlima rlimag g jgimg jgimg~g ~g tfct tfct tfg} tfg} fc~g fc~g tfg tfg zmhf zmhftt `ce) `ce) tfg} tfg} agzchf fm` xmtf tfg azm`g%

33%

C qtg`ettcg mq rzgrczgd) xfmaf mq qmhegd j} cii rcztmgq rzgqget%

3:%

Tfg cqagdaw mq tfge gmtfgz zgdqgcig le jcim &me ltfgz xlzdq) fg mq ciilxgd tl igc~g tfg rlimag qtctmle ced hl fl`g me gvafcehg nlz c nmeceamci (dgrlqmt() le aledmtmle tfct fg rzl`mqgq tl crrgcz me alwzt xfge zgswmzgd? mn fg dlgqe(t crrgcz me alwzt) fg xmii ilqg tfmq dgrlqmt ced c txzzcce xmii jg mqqwgd nlz fmq czzgqt-) lz fg mq zdcggd`e me a}qldwt ced ilakgd me c agii tl rzg~get fm` nzl` zweemeh cxc}%

31% 31%

@lzg @lzg swg swgqt qtml mlem emeh eh xmi xmiii rzlj rzljcj cji} i} nli nliil ilx? x? tfg tfg rli rlima mag g eggd eggd cq cq `waf `waf rlnlz cq rlqqmjig &ce}tfmeh tfct mq cqqdjim`mg me alwzt xmii fgir tfg` tl hgt c ameleatm~l-) ced tfg} `c} ciql jg metgzgqtgd me ce} cralq`maagi xfl `c} fc~g fgirgd tfgmz `ce%

34%

Tfg Tfg rl rlima imag xmi xmiii ciq ciql l xce xcett tl tl tci tcik k tl tl ce ce} xmqgqtqge xfl xgzg rzgqget xfge tfg azm`g tllk ricag%

37%

Tfg Tfg egv egvtt dc} dc})) tf tfg `ce `ce crr crrgczq gczq jgnl gnlzg c `gthmcqzct me c `gthmcqzctq ( alwzt% Mn tfg rlimag rzgqget tfgmz aqgc rzlrgzi} ced fc~g nliilxgd cii tfg alzzgat rzlagdwzgq ced rzltlaliq) fg xmii tfge jg agd`mtl`t nlz tmzic ct c Alexz Alwzt%

/ lz fgz ) ln alwzqg#

:6 Nlz zgngzgeag qgg Dmatmlecz} ln Icx 4tf gdmtmle gdmtmle &C . A Jicak 28487>>1> 28487>>1>4-% 4-%

Azm`g 4? Azm`meci rzlagdwzg Wemt &rczt 2222 :Jgnlzg }lw dl tfmq gvgzamqg) qgg Azm`g 1 le tfg rzg~mlwq rchg% Fgzg czg tfg ~czmlwq qtchgq ln c azm`meci tzmci% Zgcd tfzlwhf tfg`) ced tz} tl zg`g`jgz cq `waf menlz`ctmle cq rlqqmjig% rlqqmj ig% Tfge al~gz tfmq rchg) ced tz} tl al`rigtg tfg qc`g qgetgeagq le tfg egvt rchg xmtf tfg menlz`ctmle tfct fcq jgge zg`l~gd%

Xfge tfg caawqgd kelxq tfct fg mq hlmeh tl qtced tzmci) fg cqkq c qlimamtlz tl rzgrczg fmq acqg% Tfg menlz`ctmle aliigatgd mq tfge hm~ge tl c jczzmqtgz xfl xmii dgnged fm` me alwzt% Me c azm`meci acqg) tfg rlimag xmii fc~g tfgmz lxe jczzmqtgz) xfl mq kelxe cq tfg Azlxe Rzlqgawtlz % Tfgqg txl jczzmqtgzq czg zgngzzgd tl tfzlwhflwt tfg tzmci cq alweqgi nlz tfg dgngeag ced alweqgi  nlz tfg rzlqgawtmle% rzlqgawtmle% Jgnlzg tfg tzmci jghmeq) tfg alweqgiq zg~mgx tfgmz g~mdgeag ced dgamdg flx tl rzgqget tfgmz acqg% @g`jgzq ln tfg owz}) xfge zgswmzgd) czg qgigatgd ced jzmgngd le tfgmz dwtmgq% C dctg nlz tfg tzmci tz mci mq czzcehgd% Ct tfg jghmeemeh ln tfg tzmci) tfg owdhg cqkq tfg dgngedcet flx fg rigcdq? (hwmit}( lz (elt hwmit}(% Jltf alweqgiq tfge cddzgqq tfg owz} xmtf c qw``cz} ln xfct tfg} jgimg~g mq tzwg) ced gvricme xfct tfg owz} xmii fgcz ct tfg tzmci% Tfg alweqgi nlz tfg rzlqgawtmle tfge aciiq ced swgqtmleq xmtegqqgq% Tfg alweqgi nlz tfg dgngeag ace azlqqgvc`meg tfgqg rglrig% Tfg dgngedcet xmii ciql jg swgqtmlegd j} jltf alweqgiq% Ct tfg ged ln tfg tzmci) tfg alweqgiq qw``czmqg tfg ncatq cq tfg} qgg tfg`) ced tfg owz} tfge zgtmzgq tl dgimjgzctg me rzm~ctg% Xfge tfg owz} fcq zgcafgd mtq ~gzdmat) mt zgtwzeq tl tfg alwzt ced tfg nlzg`ce n lzg`ce ln tfg owz} dgim~gzq tfg ~gzdmat tl tfg alwzt% Mn tfg dgngedcet mq nlwed tl jg (elt hwmit}() fg mq caswmttgd% Flxg~gz) mn tfg owz}(q ~gzdmat mq (hwmit}() tfg dgngedcet mq ale~matgd ced qgetgeagd j} tfg owdhg% Tfg dgngedcet `c} fc~g tl qgz~g c awqtldmci qgetgeag &me ltfgz xlzdq hl tl rzmqle-) fg `c} jg hm~ge c qwqrgedgd qgetgeag) lz fg `c} jg nmegd &lz c al`jmectmle ln txl ln tfgqg-% Mn tfg dgngedcet mq elt fcrr} xmtf tfg dgamqmle ln tfg alwzt) fg mq nzgg tl crrgci tl c fmhfgz alwzt% Tfg fmhfgqt alwztq nlz crrgiicetq me Gehiced ced Xcigq czg tfg Flwqg ln Ilzdq ced tfg Alwzt ln Owqtmag ln tfg Gwzlrgce Al``wemtmgq &ciql aciigd tfg Gwzlrgce Alwzt ln Owqtmag) lz GAO nlz qflzt-%

:= Nlz zgngzgeag qgg Dmatmlecz} ln Icx 4tf gdmtml gdmtmle e &C . A Jicak 28487 28487>>1>4 >>1>4-% -%

Wemt 2222 Xfge }lw czg dlmeh tfmq gvgzamqg) tz} elt tl zgngz jcak tl tfg rzg~mlwq rchg wetmi }lw fc~g al`rigtgd mt%

Xfge tfg \\\\\\\\\\ kelxq tfct fg mq hlmeh tl qtced tzmci) fg cqkq c \\\\\\\\\\ tl rzgrczg fmq \\\\\\\\\\% Tfg menlz`ctmle aliigatgd mq tfge hm~ge tl c \\\\\\\\\ xfl xmii \\\\\\\\\\ fm` me alwzt% Me c azm`meci acqg) tfg rlimag xmii fc~g tfgmz lxe jczzmqtgz) xfl mq kelxe cq tfg \\\\\\\\\\\\\\\ &: &: xlzdq-% xlzdq-% Tfgqg txl jczzmqtgzq czg zgngzzgd tl tfzlwhflwt tfg tzmci cq \\\\\\\\\\\\\\\ &4 &4 xlzdqxlzdq- ced \\\\\\\\\\\\\\\ &4 &4 xlzdq-% xlzdq-% Jgnlzg tfg tzmci jghmeq) tfg alweqgiq zg~mgx tfgmz \\\\\\\\\\ ced dgamdg flx tl rzgqget tfgmz acqg% @g`jgzq ln tfg \\\\\\\\\\) xfge zgswmzgd) czg qgigatgd ced \\\\\\\\\\ le tfgmz dwtmgq% C dctg nlz tfg tzmci mq czzcehgd% Ct tfg jghmeemeh ln tfg tzmci) tfg owdhg cqkq tfg dgngedcet flx fg \\\\\\\\\\? (\\\\\\\\( lz (\\\\\\\\\\\\\\\( &: &: xlzdq-% xlzdq-% Jltf alweqgiq tfge cddzgqq tfg owz} xmtf c \\\\\\\\\\ ln xfct tfg} jgimg~g mq tzwg) ced gvricme xfct tfg owz} xmii fgcz ct tfg tzmci% Tfg alweqgi nlz tfg rzlqgawtmle tfge aciiq ced \\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\% Tfg alweqgi nlz tfg dgngeag ace \\\\\\\\\\\\\\\&: \\\\\\\\\\\\\\\&: xlzdq olmegd j} c f}rfgef}rfge- tfgqg rglrig% Tfg dgngedcet xmii ciql jg swgqtmlegd j} jltf alweqgiq% Ct tfg ged ln tfg tzmci) tfg alweqgiq qw``czmqg tfg ncatq cq tfg} qgg tfg`) ced tfg owz} tfge \\\\\\\\\\ tl \\\\\\\\\\ me rzm~ctg% Xfge tfg owz} fcq zgcafgd mtq \\\\\\\\\\) mt zgtwzeq tl tfg alwzt ced tfg t fg \\\\\\\\\\ ln tfg owz} dgim~gzq mt tl tfg alwzt% Mn tfg dgngedcet mq nlwed tl jg (elt hwmit}() fg mq \\\\\\\\\\% Flxg~gz) mn tfg owz}(q ~gzdmat mq (hwmit}() tfg dgngedcet mq \\\\\\\\\\ ced \\\\\\\\\\ j} tfg owdhg% Tfg dgngedcet `c} fc~g tl qgz~g c \\\\\\\\\\ qgetgeag &me ltfgz xlzdq hl tl rzmqle-) fg `c} jg hm~ge c \\\\\\\\\\ qgetgeag) lz fg `c} jg jg \\\\\\\\\\ &lz c al`jmectmle al`jmectmle ln txl ln tfgqg-% Mn tfg dgngedcet mq elt fcrr} xmtf tfg dgamqmle ln tfg alwzt) fg mq nzgg tl \\\\\\\\\\ tl c fmhfgz alwzt% Tfg fmhfgqt alwztq nlz \\\\\\\\\\ me Gehiced ced Xcigq czg tfg Flwqg ln \\\\\\\\\\ ced tfg Alwzt ln Owqtmag ln tfg t fg Gwzlrgce Al``wemtmgq Al``wemtmgq &ciql aciigd tfg Gwzlrgce Alwzt ln Owqtmag) lz \\\\\\\\\\ nlz qflzt-%

12 Nlz zgngzgeag qgg Dmatmlecz} ln Icx 4tf gdmtmle gdmtmle &C . A Jicak 28487>>1> 28487>>1>4-% 4-%

Dmqrwtg zgqliwtmle Wemt 2222 Al``gzamci ced jwqmegqq dmqrwtgq &0 czhw`getq , dmqchzgg`getq jgtxgge txl lz `lzg rcztmgq- dl elt egagqqczmi} fc~g tl jg qgttigd me ce m`rlqgd alwzt acqg% @gdmctmle ‑ ce cttg`rt j} c tfmzd rczt} tl `ckg txl qmdgq q mdgq me ce czhw`get czhw`g et chzgg ‑ mq lntge swmakgz swmak gz)) afgcrgz) `lzg gnngatm~g ced igqq qtzgqqnwi nlz tfg rcztmgq me~li~gd% Al`rigtg tfg nmzqt rczt ln gcaf xlzd me jlid me qgetgeagq 3 ‑ 36 xmtf tfg qgaled rczt me tfg jlv% \\\catwcii} \\\cme \\\cztmci \\\jweci \\\actmle \\\ailqgd \\\awq \\\dgetmci \\\dmeh \\\nmamci \\\hctmle \\\mctlz \\\met \\\mtctlz \\\owdmag \\\ig`getq \\\ima \\\ectm~g \\\lwz \\\rzl`mqg \\\qget \\\qmle \\\tmctmleq \\\tmaci \\\tzctmle \\\tzctlz \\\wci \\\wed \\\wetcz} \\\wtmleq 3%

@gdmctmle mq mq le leg nl nlz` ln ln xf xfct mq mq ke kelxe cq cq citgz\\\\ dmqrwtg zgqliwtmle &CDZ nlz qflzt-%

:%

@gdmctmle mq hgegzci zcii} rzgngzcj zcjig tl imtm\\\\ jgacwqg mt mq elz`cii} swmakgz ced afgcrgz%

1%

@gdmctmle mq ~li\\\\) jwt zgswmzgq tfg ale\\\\ ln cii tfg rcztmgq me~li~gd jgnlzg mt ace hl cfgcd%

4%

@gdmctmle mq aczzmgd lwt j} c egwtzci) m`r\\\\ tfmzd rczt} aciigd c `gd\\\\%

7%

Tfm Tfmq tf tfmzd mzd rcz rczt} t} mq ciq ciql ql` ql`gtm` gtm`gq gq kel kelxe cq c ncami\\\\%

>%

Fg , qfg qfg qrge qrgedq dq tm`g tm`g xmtf xmtf cii cii tfg tfg rczt rcztmg mgqq me~ me~li li~g ~gd d me ol\\\ qgq\\\\ ced ciql me rzm~ctg `ggtmehq &kelxe cq (acw\\\(-%

8%

Ce} Ce} menl menlz` z`c ctml tmle tfct tfct tfg tfg rcztm cztmgq gq rzl rzl~mdg ~mdg mq alenm\\\ ced aceelt jg dmq\\\\ tl tfg ltfgz rcztmgq%

6%

Fg , qfg qfg cttg cttg` `rtq tl qli~ qli~g g rzl rzljig` ig`q ced ced nme nmed zgqli\\\\ tfct czg rzca\\\\ ced jgeg\\\\ tl g~gz}leg%

=%

Weimkg c nlz`ci alwzt acqg) eghl\\\\ czg me rzm~ctg%

32%

Zgqliwtmleq ced qgtt\\\\ czg jcqgd le al`\\\\ ced le `wt\\\\ chzgg`get ced caagrtceag%

33% 33%

Mn el el chzg chzgg` g`ge gett mq zgc zgcaf afgd gd)) tfg tfg rcztm rcztmgq gq me~ me~li li~g ~gd d xmii xmii elt elt jg jg ighc ighciiii}} jl\\\\ j} ce}tfmeh tfct fcq jgge dmqawqqgd%

3:% 3:%

C `gd `gdmc mctm tmle le rzla rzlagq gqqq mq mq qcm qcmd d tl tl jg jg (xm (xmtf tflw lwtt rzg\\\\() xfmaf `gceq tfct ce}tfmeh tfct xcq qcmd dwzmeh tfg `gdmctmle aceelt jg wqgd mn tfgzg mq el chzgg`get ced tfg acqg fcq tl hl tl alwzt%

31% 31%

Mn ce chzg chzgg`g g`get et mq zgca zgcafgd fgd ced tfg tfg rczt rcztmgq mgq qmhe qmhe c xzmttge xzmttge chzgg` chzgg`get get)) tfmq tfmq chzgg chzgg`ge `gett jgal`g jgal`gqq jme\\\\) ced tfg rcztmgq czg ljimhgd tl fle\\\\ mt% Tfmq ace tfge jg genlzagd aletz\\\\ mn egagqqcz}%

34%

Celtfgz nlz` ln CDZ mq czjm\\\\%

37% 37%

Tfmq Tfmq xmi xmiii me~l me~li~ i~g g cii cii rcztm rcztmgq gq me me tfg tfg dmqr dmqrwt wtg g crrg crrgcz czme meh h jgnl jgnlzg zg c tzm\\\\%

3>%

Ce czjm\\\\ mq wqwcii} ce gvrgzt me c rcztmawicz nmgid) ced ql tfmq nlz` ln dmqrwtg zgqliwtmle `c} jg rzgngzcjig me dmqrwtgq xfgzg qrgamcimqt kelxigdhg mq zgswmzgd%

38% 38%

Flxg Flxg~g ~gz) z) wei weimk mkg g `gdm `gdmct ctml mle) e) tfm tfmqq nlz` nlz` ln ln zgql zgqliw iwtm tmle le me~ me~li li~g ~gqq ce cdowdm\\\\) xfmaf xmii rzljcji} jgegnmt leg qmdg me tfg dmqrwtg `lzg tfce tfg ltfgz&q-%

36% 36%

Tfmq Tfmq nlz` nlz` ln dmqr dmqrwtg wtg zgql zgqliwt iwtmle mle mq ciql ciql igqq igqq rzm~ rzm~ctg ctg tfce tfce `gdm `gdmctm ctmle le &gca &gcaf f rczt} rczt} mq mq cxczg cxczg ln ln xfct xfct tfg tfg ltfgz rczt} mq qc}meh cjlwt mt-) ced menlz`ctmle `c} ged wr me tfg rwj\\\\ dl`\\\%

13 Nlz zgngzgeag qgg Dmatmlecz} ln Icx 4tf gdmtml gdmtmle e &C . A Jicak 28487 28487>>1>4 >>1>4-% -%

Wemt G`ril}`get 2222 ced fw`ce zgqlwzagq Zgcd tfgqg gvtzcatq) tfge nmed nme d xlzdq lz gvrzgqqmleq me tfg` tl `ctaf tfg dgnmemtmleq dgnmemtml eq le tfg egvt rchg% Tfg xlzdq , gvrzgqqmleq czg me tfg qc`g lzdgz cq tfg dgnmemtmleq% C al`rce} `cechgz mq tcikmeh tl c egxqrcrgz cjlwt fmq al`rce} qtzwatwzg? Tfg al`rce} fcq l~gz :22 g`ril}ggq le mtq rc}zlii% Ql`g czg g`ril}gd rczttm`g `lzemehq lei}) @ledc} tl Nzmdc}) ced ql`g czg g`ril}gd nwiitm`g [email protected]} tl Nzmdc} = tl 7-% G~gz}leg mq hm~ge c aletzcat jgnlzg tfg} qtczt xlzk lwtimemeh tfgmz dwtmgq ced zgqrleqmjmimtmgq) ced xfct tfg} ace gvrgat nzl` tfg al`rce} me zgtwze% G~gz} g`ril}gg zgagm~gq ct igcqt tfg `mem`w` xchg% Xg rzmdg lwzqgi~gq le jgmeh ce gswci lrrlztwemtmgq g`ril}gz% Nzl` ce Metgzegt rchg le g`ril}ggq( zmhftq? Mn ce g`ril}gz el ilehgz eggdq ce g`ril}gg &jgacwqg) nlz gvc`rig) tfg al`rce} mq ailqmeh dlxe lz `l~meh- ced fcq tl dmq`mqq fm`) tfge tfg g`ril}gg mq getmtigd tl zgagm~g zgdwedcea} rc}% @ce} al`rcemgq xmii tz} tl rzl~mdg g`ril}ggq xmtf qwmtcjig citgzectm~g g`ril}`get% Nzl` c ncatlz}nillz eltmag le g`ril}gzq( imcjmimt} ced g`ril}ggq( zgqrleqmjmimtmgq? Fgcitf ced qcngt} zghwictmleq czg ~gz} m`rlztcet ced `wqt jg nliilxgd ct cii tm`gq% Tfg al`rce} jgimg~gq tfct cii g`ril}ggq qflwid fc~g `cvm`w` rzltgatmle chcmeqt medwqtzmci caamdgetq% Tfg al`rce} xmii elt jg fgid imcjig nlz meowzmgq ced dmqcjmimtmgq qwqtcmegd cq c zgqwit ln rllz xlzkmeh rzcatmagq j} g`ril}ggq) ced xmii caagrt el imcjmimt} nlz tfgqg me tfg g~get ln ce} aicm`q nlz al`rgeqctmle% Tfg al`rce} fcq c qacig ln nmvgd `legtcz} cxczdq tl al`rgeqctg tflqg g`ril}ggq xfl xfl czg cnngatgd j} caamdgetq acwqgd cq c zgqwit ln al`rce} eghimhgeag% eghimhgeag% Me tfg g~get ln ce g`ril}gg(q dgctf) ce} cxczdq dwg xmii jg rcqqgd le tl tfg g`ril}gg(q dgrgedcetq% Nzl` c xgjqmtg gvricmemeh xlzkmeh tm`g zghwictmleq? Ce g`ril}gg aceelt jg al`rgiigd tl xlzk nlz `lzg tfce 46 flwzq c xggk l~gz c 38xggk rgzmld% Mn ce g`ril}gz `ckgq fm` xlzk `lzg tfce tfmq tm`g) tfg g`ril}gg ace al`ricme tl ce g`ril}`get tzmjweci% G`ril}ggq `wqt ciql jg ciilxgd tl tckg :4 flwzq lnn xlzk g~gz} 8 dc}q) ced tckg c `mem`w` :2`mewtg jzgck mn tfgmz xlzkmeh dc} gvaggdq > flwzq% Tfg} `wqt ciql jg ciilxgd c zgqt rgzmld ln 33 aleqgawtm~g flwzq me g~gz} :4 flwzq% Cii g`ril}ggq czg getmtigd tl rcmd ceewci igc~g) zghczdigqq ln flx ileh tfg} fc~g xlzkgd nlz c al`rce}% Nzl` c igcnigt gvricmemeh xl`ge(q zmhftq ct xlzk? Xl`ge aceelt jg dmq`mqqgd le tfg hzlwedq hzlwedq ln rzghecea} lz afmidjmztf% Tfg} czg getmtigd tl wr tl :> xggkq `ctgzemt} igc~g) ced tl zgagm~g `ctgzemt} rc} dwzmeh tfmq rgzmld% Mn c xl`ce fcq al`rigtgd :> xggkq ln aletmewlwq qgz~mag xmtf fgz g`ril}gz j} tfg jghmeemeh ln tfg 34tf xggk jgnlzg tfg gvrgatgd jmztf ln fgz afmid) qfg ace tckg celtfgz :> xggkq? tfmq mq wqwcii} wercmd) jwt ql`g al`rcemgq xmii `ckg aletzmjwtmleq% aletzmjwtmleq% Qfg `wqt hm~g fgz g`ril}gz ct igcqt :6 dc}q( eltmag ln tfg dctg le xfmaf qfg metgedq tl jghme fgz igc~g% Xl`ge czg ciql ciilxgd tl tckg z gcqlecjig tm`g lnn xlzk jgnlzg tfg afmid mq jlze nlz cetgectci aczg% Mn c al`rce} fcq tl qwqrged c xl`ce le tfg hzlwedq ln `ctgzemt} &jgacwqg) nlz gvc`rig) tfg xlzk qfg mq dlmeh `mhft gedcehgz tfg wejlze afmid-) mt `wqt lnngz fgz citgzectm~g g`ril}`get lz aletmewg tl rc} fgz elz`ci qcicz}% &Eltg tfct nctfgzq czg getmtigd tl txl xggkq( rcmd rctgzemt} igc~g% Jltf rczgetq ace ciql tckg celtfgz 31 xggkq( wercmd rczgetci igc~g-% C wemle igcdgz mq cddzgqqmeh ql`g egx g`ril}ggq? Dmqazm`mectmle ced fczcqq`get fczcqq`get ln ce} kmed &qgvwci) zcamci) gta- xmii elt jg tligzctgd me tfmq al`rce}) ced czg qcakcjig lnngeagq) cq czg jwii}meh ced metm`mdctmle% Mn ce} g`ril}gg fcq c hgewmeg hzmg~ceag me zghczd tl tfgqg) lz ltfgz) rzljig`q) }lw qflwid tcik tl `g lz tcik dmzgati} tl }lwz imeg `cechgz% Xg xmii tckg qwaf ciighctmleq ~gz} qgzmlwqi}) ced xmii tcik }lw tfzlwhf tfg hzmg~ceag rzlagdwzg ql tfct }lw kelx tfg lrtmleq tfct czg lrge tl }lw%

1: Nlz zgngzgeag qgg Dmatmlecz} ln Icx 4tf gdmtmle gdmtmle &C . A Jicak 28487>>1> 28487>>1>4-% 4-%

Wemt 2222 3% Rglrig xfl czg g`ril}gd j} ql`gleg giqg%

:7% Tl jg `cdg lz nlzagd tl dl ql`gtfmeh chcmeqt

:% Tfg imqt ln rglrig g`ril}gd ced rcmd j} c

}lwz xmii%

al`rce}%

:>% C qrgamci alwzt lwtqmdg tfg owdmamci q}qtg`

1% Elt xlzkmeh nlz tfg xflig xlzkmeh xggk%

xfmaf gvc`megq qrgamci rzljig`q ced `ckgq

4% Xlzkmeh nlz tfg xflig xlzkmeh xggk%

 owdhg`getq%

7% C ighci chzgg`get jgtxgge txl lz `lzg rcztmgq%

:8% Tl jg `lzg tfce c rcztmawicz ew`jgz lz

>% Tfg xlzk xfmaf c rgzqle fcq tl dl%

c`lwet%

8% Tfg ilxgqt flwzi} c`lwet ln `leg} tfct c

:6% Xmtflwt metgzzwrtmle%

al`rce} ace rc} mtq g`ril}ggq%

:=% Flimdc} lz ltfgz rgzmld ln xlzk%

6% C qmtwctmle xfgzg g~gz}leg mq tzgctgd tfg qc`g%

12% Tfg qtctg ln gvrgatmeh tl hm~g jmztf%

=% C rgzqle lz al`rce} xfl g`ril}q ql`gleg%

13% Tfg cat ln hm~meh jmztf%

32% Tl zg`l~g ce g`ril}gg nzl` c olj%

1:% C rgzmld xfge c xl`ce mq cxc} nzl` xlzk tl

33% Tl hm~g lz fc~g tfg zmhft tl dl ql`gtfmeh%

fc~g c jcj}%

3:% C qmtwctmle xfgzg ql`gleg mq el ilehgz

11% Rc}`get `cdg j} ce g`ril}gz tl ce g`ril}gg

g`ril}gd jgacwqg tfg al`rce} el ilehgz eggdq

xfl mq cxc} nzl` xlzk tl fc~g c jcj}%

fm` , fgz%

14% @leg} rcmd tl cdd tl c qw` tfct cizgcd}

31% Ql`gtfmeh xfmaf tckgq tfg ricag ln ql`gtfmeh

gvmqtq) lz `leg} rcmd tl fgir ql`gleg dl

giqg%

ql`gtfmeh%

34% Ce czgc ln g`ril}`get rlima} tfct dgciq xmtf

17% Tfg tm`g ciilxgd jgnlzg ql`gtfmeh ace tckg

tfg xgiijgmeh ln g`ril}ggq ct xlzk%

ricag%

37% Zwigq%

1>% Jgnlzg hm~meh jmztf%

3>% Ql`gtfmeh lz ighmqictmle xfmaf rzltgatq%

18% Tl qtlr ql`gleg xlzkmeh nlz c rgzmld ln tm`g%

38% Caamdgetq xfmaf fcrrge ct xlzk%

16% C rgzmld xfge c `ce mq cxc} nzl` xlzk

36% Ighcii} zgqrleqmjig nlz ql`gtfmeh%

jgacwqg fmq rcztegz mq fc~meh c jcj}%

3=% Rf}qmaci fwzt acwqgd tl ql`gjld}%

1=% Cdogatm~g zgngzzmeh tl rczgetq%

:2% Tfg aledmtmle ln jgmeh wecjig tl wqg rczt ln tfg

42% Tfg wencmz tzgct`get ln ql`gleg jgacwqg ln

jld}%

tfgmz zcag) alilwz) aicqq) gta%

:3% Rc}`get `cdg j} ql`gleg tl al~gz tfg alqt ln

43% Tfg catmle ln xlzz}meh) jltfgzmeh lz

dc`chg lz fczdqfmr%

nzmhftgemeh ql`gleg%

::% Zgictmeh tl `leg}%

4:% C al`ricmet `cdg j} ce g`ril}gg tl ce

:1% Tfg ncmiwzg tl hm~g rzlrgz aczg tl ql`gtfmeh)

g`ril}gz%

gqrgamcii} c dwt} lz zgqrleqmjmimt}) xmtf tfg zgqwit

41% C qtctg`get) wqwcii} hm~ge me g~mdgeag) tfct

tfct c rgzqle lz rzlrgzt} mq fcz`gd%

ql`gtfmeh mq tzwg%

:4% Ql`gleg xfl mq qwrrlztgd nmeceamcii} j}

44% Tfg qtgrq ce g`ril}gg hlgq tfzlwhf mn fg , qfg

ql`gleg giqg%

fcq c al`ricmet%

11 Nlz zgngzgeag qgg Dmatmlecz} ln Icx 4tf gdmtml gdmtmle e &C . A Jicak 28487 28487>>1>4 >>1>4-% -%

Wemt Gwzlrgce 2222 alwztq) meqtmtwtmleq) gta Gcaf ln tfg qgatmleq le Gwzlrg jgilx aletcme gmtfgz qrgiimeh `mqtckgq) xzleh xlzdq) lz xzleh xlzd nlz`q% Mdgetmn} ced alzzgat tfgqg xlzdq me gcaf acqg% Tfg Gwzlrgce Wemle &GW&Tfmq qgatmle aletcmeq > `mqtckgq Tfmq mq c hzlwr ln Gwzlrgce eltmleq tfct nlz` c qmehig galel`maci al``wemt} ced fc~g chzggd le qlamcimqt ced rlimtmaci allrgzctmle% Tfgzg czg awzzgeti} :7 `g`jgz qtctgq% Tfg Wemle fcq c Rczim`get ced c `cme gvgawtmle jld} aciigd tfg Gwzlrgce Al``mqqmle &xfmaf mq `cdg wr ln `g`jgzq el``mectgd j} gcaf `g`jgz qtctg-% Tfg Alweami ln Gwzlrg Gwzlrg &Tfmq qgatmle aletcmeq 7 `mqtckgq Tfmq mq leg ln tfg nlwz jldmgq xfmaf nlz` tfg jcqmq ln tfg Gwzlrgce Wemle% Tfg Alweami dlgq elt fc~g nmvgd `g`jgzq) jwt tfg `g`jgz qtctgq czg gcaf zgrzgqgetgd zgrzgqgetgd j} tfg zgig~cet hl~gz`get `memqtgz% `memqtgz% Tfg Alweami mq fgcdgd j} c Rzgqmdget) ced tfg Rzgqmdgeag} zltctgq c`leh tfg `g`jgz qtctgq me cirfcjgtmaci lzdgz) lzdgz) gcaf qgz~meh c qmv`letf rgzmld% Tfmq `gceq tfct me gnngat gcaf `g`jgz ace aletzli tfg chhgedc ln tfg Alweami) ced tfgzgnlzg tfgzgnlzg tfct ln tfg Gwzlrgce Wemle dwzmeh tfgmz qmv`letf rgzmld) ced ace tz} tl hgt cq `ce} ln mtq rzlrlqmehq rwt metl ighmqictm~g cq mt ace% Tfg Gwzlrgce Ale~getmle le Fw`ce Zmhftq &Tfmq qgatmle aletcmeq 6 `mqtckgq Tfmq mq c ale~getmle qmhegd j} cii `g`jgzq ln tfg Alweami ln Gwzlrg al~gzmeh tfg zmhftq ced nwedc`getcii} nzggdl`q nzggdl`q ln cii mtq amtmgeq) ced cm`q tl rzg~get ~mligetq ced jgcafgq ln fw`ce zmhftq% Tfg ale~getmle zgalhemqgq rzlrgzt} zmhftq) tfg zmhft ln amtmgeq tl rzm~ctgi}) tfg dwg rzlhzgqq rzlhzgqq ln icx ced tfg rzmeamrci ln ighci zg~mgx lz crrci% Tfg kg} rzl~mqmleq czg elx mealzrlzctgd j} tfg Fw`ce Zmhftq Cat ln 3==6) xfmaf ac`g metl nczag me tfg Wemtgd Kmehdl` me Latljgz :222% Tfg Gwzlrgce Alwzt ln Fw`ce Zmhftq &Tfmq qgatmle aletcmeq = `mqtckgq Tfmq mq c alwzt tfct aleqmdgzq tfg zmhftq ln amtmgeq ln qtctgq xfmaf czg rcztq tl tfg Gwzlrgce Ale~getmle nlz tfg rzltgatmeh ln fw`ce zmhftq) ced fcq owzmqrzwdgeag l~gz acqgq tfct aceelt jg qgtigd j} tfg Gwzlrgce Al``mqqmle ln Fw`ce Zmhftq &qgg jgilx-% Mt rzltgatq `ce} jcqg zmhftq) meaiwdmeh tfg zmhft tl imng) nzggdl` nzl` ngcz) nzggdl` nzl` tlztwzg) nzggdl` ln qrgckmeh) nzggdl` ln zgimhmle xlzqfmr) nzggdl` ln cqqg`jichg cqqg`jichg ced cqlamctmle) gta &me ncat) `lqt ln tfg cztmaigq me tfg Wem~gzqci Dgaiczctmle ln Fw`ce Zmhftq) le xfmaf tfg Gwzlrgce Ale~getmle mq jcqgd? qgg tfg qgatmle le Fw`ce Zmhftq le rchgq 44 ‑ 46-% Mtq nlz`ci ec`g mq tfg Gwzlrgce Alwzt nlz tfg Rzltgatmle ln Fw`ce Zmhftq%

14 Nlz zgngzgeag qgg Dmatmlecz} ln Icx 4tf gdmtmle gdmtmle &C . A Jicak 28487>>1> 28487>>1>4-% 4-%

Wemt 2222 Tfg Gwzlrgce Al``mqqmle ln Fw`ce Zmhftq &Tfmq qgatmle aletcmeq 7 `mqtckgq Tfmq mq c jld} xfmaf me~gttmhctgq ce} jzgcafgq ced cjwqmehq ln tfg Gwzlrgce Ale~getmle Ale~getmle le Fw`ce Zmhftq% Mt cttg`rtq tl ged hzmgnceagq) gqrgamcii} mn tfg} aletzc~gge tfg cztmaigq dgtcmigd me tfg Gwzlrgce Ale~getmle) ced tl fgir chzmg~~gd rcztmgq zgcaf c qgttig`get xmtflwt zgalwzqg tl tfg Gwzlrgce Alwzt ln Fw`ce Zmhftq &qgg cjl~g-% Tfg Gwzlrgce Alwzt ln Owqtmag &tfg GAO&Tfmq qgatmle aletcmeq 32 `mqtckgq Tfmq mq c alwzt qgt wr tl qgg tfct tfg rzmeamrigq ln icx cq icmd lwt me tfg Tzgct} Tzgct} ln Zl`g czg ljqgz~gd ced crrimactgd alzzgati} me tfg Gwzlrgce Wemle) ced fcq owzmqtma l~gz mqqwgq ln Gwzlrgce Icx% Mtq nwii ec`g mq tfg Alwzt ln Owqtmag ln tfg Gwzlrgce Al``wemtmgq% Tfg Alwzt mq zgqrleqmjig nlz qgttimeh dmqrmtgq zgictmeh tl Gwzlrgce Wemle icx) icx) ced ciql catmeh cq c icqt Alwzt ln Crrgci chcmeqt owdhg`getciq me medm~mdwci `g`jgz qtctgq% Alwzt owdhgq me tfg GAO czg crlmetgd j} tfg hl~gze`getq ln tfg `g`jgz qtctgq nlz c rgzmld ln qmv }gczq% Tfgqg owdhgq al`g nzl` cii tfg `g`jgz qtctgq) ced jzmeh xmtf tfg` tfg ighcimt} tzcdmtmleq ln gcaf qtctg% Tfg alwzt ace gmtfgz `ggt cq c nwii alwzt) lz me afl`jgzq xfgzg lei} txl lz tfzgg  owdhgq czg rzgqget% Tfg alwzt elz`cii} aledwatq mtq jwqmegqq me Nzgeaf) citflwhf mn ce catmeh mq jzlwhft jgnlzg jgnlzg tfg alwzt j} lz chcmeqt c `g`jgz qtctg) tfg `g`jgz qtctg ace afllqg tfg icehwchg me xfmaf tfg acqg xmii jg fgczd% Tfg alwzt ace fgcz catmleq chcmeqt meqtmtwtmleciq) lz catmleq jzlwhft gmtfgz j} tfg Al``mqqmle lz j} c `g`jgz qtctg chcmeqt celtfgz `g`jgz qtctg% Tfg alwzt ciql catq cq Alwzt ln Crrgci nlz crrgciq nzl` tfg Alwzt ln Nmzqt Meqtceag &ANM-% Tfg alwzt ciql metgzrzgtq ighmqictmle ced cq qwaf catq me c qg`mighmqictmlecz} acrcamt}%

Eltg? `lqt ln tfg `mqtckgq me tfmq gvgzamqg czg t}rmaci ln `mqtckgq `cdg tfzlwhf aczgigqqegqq% Cixc}q afgak }lwz xzmttge xlzk nlz qm`micz `mqtckgq% Zg`g`jgz tfct me icx) aczgnwi ced qrgamnma wqg ln xlzdq &ced tfgmz nlz`q ced qrgiimehq- mq ~gz} m`rlztcet% C xzleh xlzd lz c xzleh qrgiimeh alwid afcehg g~gz}tfmeh#

17 Nlz zgngzgeag qgg Dmatmlecz} ln Icx 4tf gdmtml gdmtmle e &C . A Jicak 28487 28487>>1>4 >>1>4-% -%

Wemt Tfg nc`mi} 2222 3? Zgictmleqfmrq Tgqt }lwz kelxigdhg xmtf tfmq swm% 3%

C ale aletzc tzcat at jgt jgtxg xgge ge c `ce `ce ced ced c xl` xl`ce ce tl tl jga jgal` l`g g fwq fwqjc jced ed ced ced xmn xmng g mq acii aciigd gd c , ce? ce? &c- xgddmeh &j- gehchg`get &a- `czzmchg &d- cnncmz &g- zgictmleqfmr

:%

Zgczzcehg tfg igttgzq me jlid tl `ckg c xlzd `gcemeh fwqjced lz fwqjced lz xmng? xmng? rwqlgq

1%

Tzwg lz nciqg? Mn }lw fc~g c rcztegz ) }lw czg cqqw`gd tl jg `czzmgd %

4%

Czg qc`g-qgv `czzmchgq ighci me Jzmtcme<

7%

Xfct mq tfg dmnngzgeag jgtxgge c qgrczctmle ced c dm~lzag< dm~lzag<

>%

Al`r Al`rig igtg tg tfmq tfmq qget qgetge geag ag xmtf xmtf tfg tfg crr crrzl zlrz rzmc mctg tg xlzd xlzd me jlid? Tfg owdhg dgamdgd tfct tfg `czzmchg fcd eg~gz jgge ighci ced ql fg ceegvgd , cetgdctgd  ,  ceewiigd mt &me ltfgz xlzdq) fg dgaiczgd tfct mt fcd el ighci gnngat-%

8%

Xfct Xfct mq tfg ec`g ec`g xg xg hm~g hm~g tl tfg eltmn eltmnmcj mcjig ig lnng lnngeag eag ln hlme hlmeh h tfzl tfzlwh whf f c agzg`l agzg`le} e} ln `czzmc `czzmchg hg tl ql`gleg xfge }lw czg qtmii `czzmgd tl ql`gleg giqg< Mq mt? &c- `lelhc`} &j- jmhc`} &a- rli}hc`} &d- `leltle}

6%

Me Gehi Gehice ced d ced ced Xcig Xcigq) q) xfct xfct kmed kmed ln alwz alwztt dgc dgciq iq xmtf xmtf dm~l dm~lza zagq gq< < Mq Mq mt? mt? &c- c `chmqtzctgq( alwzt &j- c Azlxe Alwzt &a- c Fmhf Alwzt &d- c Alwet} Alwzt &g- c alwzt ln crrgci

=%

Me Geh Gehic iced ed ced ced Xcig Xcigq) q) c dm~l dm~lza zag g ace ace lei} lei} jg jg hzce hzcetg tgd d le le leg leg ale aledm dmtml tmle e &kel &kelxe xe cq hzlwedq cq hzlwedq nlz  dm~lzag-? dm~lzag-? tfct tfg `czzmchg fcq jzlkge dlxe mzzgtzmg~cji} &me mzzgtzmg~cji} &me ltfgz xlzdq) mt aceelt jg `cdg zmhft chcme-% Fgzg czg txl ln tfg aledmtmleq egagqqcz} nlz ce mzzgtzmg~cjig jzgckdlxe? &3- Tfg alwrig fc~g im~gd crczt nlz txl }gczq ced jltf aleqget tl dm~lzag% &:- Tfg alwrig fc~g im~gd crczt nlz nm~g }gczq ced el aleqget nzl` tfg ltfgz qrlwqg mq eggdgd% Zgczzcehg tfg igttgzq me jlid tl `ckg xlzdq nlz tfg ltfgz aledmtmleq? &1- td}wigzc j} leg qrlwqg &4- zwejgqciglec jz~mlgwfc ln c qrlwqg &7- qlgdgzetm j} leg qrlwqg

32% 32%

Fgzg Fgzg mq c qm`r qm`rimn imnmgd mgd ~gzq ~gzqmle mle ln ln tfg `cme `cme dm~l dm~lzag zag rzla rzlagdw gdwzg% zg% Al` Al`rig rigtg tg tfg tfg hcrq hcrq xmtf xmtf xlzdq xlzdq nzl` nzl` tfg jlv% cnnmdc~mt dgazgg cjqliwtg dgazgg emqm dmqrwtg &v1rgtmtmle &v:- rgtmtmlegz &v:- zgqrledget &v:C zgswgqt &c \\\\\\\\\\- mq `cdg j} tfg \\\\\\\\\\ & 0 tfg rgzqle crri}meh nlz tfg dm~lzagdm~lzag- tl tfg alwzt nlz c dm~lzag) me xfmaf tfg ncatq cjlwt tfg rglrig me~li~gd ced tfg zgcqleq nlz tfg dm~lzag czg gvricmegd% Tfg alwzt qgedq tfg dm~lzag \\\\\\\\\\ tl tfg \\\\\\\\\\ & 0 tfg ltfgz qrlwqg-) qrlwqg-) tlhgtfgz xmtf c nlz` aciigd ce Cakelxigdhg`get ce Cakelxigdhg`get ln Qgz~mag nlz`) xfmaf fg , qfg al`rigtgq% Me mt) fg , qfg medmactgq xfgtfgz lz elt fg , qfg xmqfgq tl \\\\\\\\\\ tfg dm~lzag% Fg , Qfg zgtwzeq tfmq tl tfg alwzt xmtfme 8 dc}q% &Mn fg , qfg xcetq tl \\\\\\\\\\ tfg dm~lzag ced ,  lz mtq tgz`q) fg , qfg mq qget celtfgz nlz` tl al`rigtg-%

1> Nlz zgngzgeag qgg Dmatmlecz} ln Icx 4tf gdmtmle gdmtmle &C . A Jicak 28487>>1> 28487>>1>4-% 4-%

Wemt 2222 Cqqw`meh tfct tfg \\\\\\\\\\ dlgq elt xcet tl \\\\\\\\\\ tfg dm~lzag lz tfg tgz`q) c alr} ln tfg Cakelxigdhg`get Cakelxigdhg`get ln Qgz~mag nlz` mq qget tl tfg \\\\\\\\\\) xfl alenmz`q tfg ncatq qget me tfgmz lzmhmeci rgtmtmle j} qxgczmeh ce \\\\\\\\\\% Tfg alwzt rzlelweagq tfg \\\\\\\\\\) ce lzdgz gedmeh tfg `czzmchg qwjogat tl c nwii \\\\\\\\\\) xfmaf al`gq ictgz ced gedq tfg `czzmchg al`rigtgi}% 33% 33%

Mn c dm~l dm~lzag zagd d alwr alwrig ig fc~g fc~g afmid afmidzge zge)) leg leg ln tfg` tfg` `c} `c} jg zgsw zgswmzg mzgd d tl `ckg `ckg zghw zghwicz icz rc}` rc}`get getqq tl tfgmz tfgmz gvfwqjced , gvxmng tl fgir rc} nlz tfg wrjzmehmeh ln tfg afmidzge% Xfct czg tfgqg rc}`getq aciigd< Czg tfg}? &c- afmid qwrrlzt &j- afmid `cmetgeceag &a- afmid jgegnmt &d- afmid rgeqmleq

3:%

Illk ct tfmq qmtwctmle? Ce we`czzmgd alwrig xmtf txl afmidzge afmidzge qgrczctg% Tfg nctfgz `l~gq cxc} tl celtfgz tlxe% Mq fg ighcii} ljimhgd tl `ckg rc}`getq tl fmq gvrcztegz nlz tfg wrjzmehmeh ln tfg afmidzge<

31% 31%

Me Gehi Gehiced ced ced Xcigq) Xcigq) tfg tfg chgea chgea}} zgqrl zgqrleqm eqmjig jig nlz nlz tfg tfg cqqgqq cqqgqq`ge `get) t) zg~mg zg~mgx) x) aliig aliigatm atmle le ced ced genlzag`get ln rc}`getq mq aciigd tfg AQC% Xfct dl }lw tfmek tfgqg igttgzq qtced nlz<

34%

Mn c rczget zgnwqgq tl rc} `leg} nlz tfg wrjzmehmeh ln fmq , fgz gvrcztegz(q afmidzge) tfg AQC ace cqk c alwzt tl `ckg ce ce Cttcaf`get  Cttcaf`get ln Gczemehq Lzdgz % Xfct dl }lw tfmek tfmq mq<

37%

Flx lid qflwid afmidzge jg jgnlzg c AQC zwimeh el ilehgz crrimgq< Mq mt? &c- 37 &j- 3> &a- 38 &d- 36

3>%

Xfct mq cim`le} < Mq mt? &c- `leg} tfct c alwzt lzdgzq c fwqjced tl rc} zghwiczi} tl fmq qgrczctgd lz dm~lzagd xmng &j- `leg} tfct c alwzt lzdgzq c nctfgz tl rc} zghwiczi} tl fmq afmidzge wetmi tfg} czg lid gelwhf tl igc~g fl`g &a- `leg} tfct tfg qtctg rc}q c `czzmgd alwrig tl fgir tfg` rc} nlz c dm~lzag &d- `leg} tfct c `czzmgd alwrig `wqt qc~g tl rc} nlz tfgmz afmidzge(q gdwactmle

38%

Mn c alwrig czg we`czzmgd) ced leg ln tfg` dmgq) xfl hgtq tfgmz gqtctg &iced) `leg} ced rlqqgqqmleqrlqqgqqmleq- mn tfg dgagcqgd &tfg dgcd rgzqle- fcq elt `cdg c xmii< Mq mt? &c- tfg dgagcqgd(q rcztegz &j- tfg dgagcqgd(q m``gdmctg nc`mi} &a- tfg qtctg

36%

kme< Xfl mq }lwz egvt ln kme<

18 Nlz zgngzgeag qgg Dmatmlecz} ln Icx 4tf gdmtml gdmtmle e &C . A Jicak 28487 28487>>1>4 >>1>4-% -%

Wemt Tfg nc`mi} 2222 :? Afmidzge Gvgzamqg 3? Al`rigtg tfmq dgnmemtmle ced gvricectmle &xfmaf fcq jgge cdcrtgd nzl` tfg C . A Jicak Dmatmlecz} ln Icx - xmtf xlzdq ced gvrzgqqmleq nzl` tfg jlv% cdwit jmedmeh jwqmegqq ale~matgd hwczdmceq Ow~gemig ow~gemigq iced ighci qtctwq `colzmt} `cimag `czz} `melz `melzmt} rczgetq zgqrleqmjig ~ltg xmii xzmttge rgz`mqqmle }lweh lnngedgz }lweh rgzqle ]lwtf

C afmid ace jg dgnmegd cq (c rgzqle wedgz tfg chg ln 36(% Xg ace ciql wqg tfg xlzd (\\\\\\\\\\(% Tfg qtctg ln jgmeh igqq tfce 36 }gczq lid mq aciigd (\\\\\\\\\\(% Xfge c afmid jgal`gq 36) fg , qfg zgcafgq tfg chg ln \\\\\\\\\\ ced ql mq ighcii} zghczdgd cq ce \\\\\\\\\\% Me ltfgz xlzdq) fg, qfg jgal`gq \\\\\\\\\\ nlz fmq , fgz lxe catmleq) ace qwg) jg qwgd lz wedgztckg \\\\\\\\\\ tzceqcatmleq% Me Hzgct Jzmtcme c afmid dlgq elt fc~g nwii \\\\\\\\\\ wetmi tfg chg ln 36% C aletzcat mq elt \\\\\\\\\\ le c afmid) ced c afmid aceelt lxe \\\\\\\\\\) aceelt `ckg c \\\\\\\\\\) aceelt \\\\\\\\\\ ced aceelt dzm~g c acz &wedgz tfg chg ln qg~getgge-% C afmid aceelt \\\\\\\\\\ jgnlzg tfg chg ln 3>) ced ace lei} dl ql jgtxgge tfg chgq ln 3> ced 36 xmtf tfg \\\\\\\\\\ ln fmq , fgz \\\\\\\\\\ lz ighci \\\\\\\\\\% C afmid xfl mq igqq tfce 32 }gczq lid mq elt aleqmdgzgd acrcjig ln al``mttmeh c azm`g; c afmid jgtxgge 32 ced 34 }gczq ln chg `c} jg aleqmdgzgd acrcjig ln dlmeh ql mn tfgzg mq g~mdgeag ln \\\\\\\\\\ lz kelxigdhg) ced ql afmidzge ln tfgqg chgq ace me agztcme amzaw`qtceagq jg \\\\\\\\\\% Me azm`meci icx tfg tgz` (afmid( mq wqgd nlz afmidzge jgtxgge tfg chgq ln 32 ced 34; nlz afmidzge jgtxgge 34 ced 38) tfg tgz` (\\\\\\\\\\( mq wqgd; cii afmidzge czg tgz`gd (\\\\\\\\\\(% Mn ql`gleg jgtxgge tfgqg chgq al``mtq c azm`g) fg , qfg mq kelxe cq c \\\\\\\\\\) ced `c} jg qgetgeagd me c \\\\\\\\\\ Alwzt &rzg~mlwqi} kelxe cq c \\\\\\\\\\ Alwzt-%

Gvgzamqg :? 3%

Afllqg tfg alzzgat xlzd me jlid tl al`rigtg tfmq qgetgeag? Tfg `leg} rcmd j} tfg qtctg tl c rgzqle xfl mq zgqrleqmjig nlz c afmid wedgz 3> }gczq ln chg mq aciigd afmid qwrrlzt  , `cmetgeceag  , jgegnmt  , rgeqmle%

:%

Xfge Xfge txl txl rglr rglrig ig dm~l dm~lzag zag lz hgt qgrczc qgrczctgd tgd ced leg ln tfg` tfg` fcq fcq aczg aczg ln ln tfgmz tfgmz afmidz afmidzge) ge) tfg ltfgz ltfgz fcq tfg zmhft tl qgg tfg afmid zghwiczi}% Tzwg lz nciqg? tfmq mq aciigd gvagqq %

1%

Tzwg Tzwg lz nciqg? nciqg? me Jzmt Jzmtcme cme)) tfg tfg zgqr zgqrleq leqmjm mjmimt imt}} nlz nlz tfg tfg cqqgq cqqgqq` q`get get)) zg~mg zg~mgx) x) alii aliigat gatmle mle ced genlza genlzag`g g`get et ln ln `cmetgeceag nlz afmidzge mq qwrgz~mqgd j} tfg alwztq%

4%

Xfct dlgq tfg Ictme gvrzgqqmle (me ilal rczgetmq( rczgetmq( `gce<

7%

Zgczzc Zgczzceh ehg g tfg tfg igttg igttgzq zq me me jlid jlid tl `ckg `ckg c xlzd? xlzd? C afmi afmid d lz lz }lwe }lweh h rgzq rgzqle le xfl xfl catq catq me ce cetmql cetmqlamc amcii xc} lz jzgckq tfg icx mq kelxe cq c swggeditme %

>%

Afllqg tf tfg jg jgqt `g `gcemeh ln ln tf tfg xl xlzd cdlrtmle% cdlrtmle% Mq mt? &c- tfg cat ln illkmeh cntgz ced jzmehmeh wr c afmid xfl mq elt }lwz lxe &j- tfg cat ln jgal`meh tfg ighci rczget ln c afmid xfmaf mq elt }lwz lxe &a- tfg cat ln fc~meh }lwz afmidzge qwrgz~mqgd xfmig xfmig tfg} czg ct fl`g tl `ckg qwzg tfg} czg jgmeh xgii aczgd nlz

16 Nlz zgngzgeag qgg Dmatmlecz} ln Icx 4tf gdmtmle gdmtmle &C . A Jicak 28487>>1> 28487>>1>4-% 4-%

Wemt 2222 8%

Xfma Xfmaf f ln ln tfg tfg nlii nliilx lxme meh h czg czg ciil ciilxg xgd d tl tl jg jg nlq nlqtg tgzz rcz rczge getq tq
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF