Karunungan Ng Diyos (1955) - Melencio Sabino

January 4, 2018 | Author: EdgarRadaRubas | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

A Mysticism Book that teaches everything about a Filipino Wisdom of God...

Description

,

.

..

.-

,~

-, " ~I

.4 · 7 · ~ "! "

,

)

.. . .

, ! .~

I

"

/. U ..

,. •

" /

I .

~

I

.. . '

r

· ~~6AN ~~

- ~ ~,, --< --

..,, ./. , ." ;"

, , , ., .' ,J'"

)'

"

.>

.

~-

r~

' -~

L, .... --<

J~ ./f4

L..---. \

"

OEll .1

.'0 -

~\

(p,c".

,.

.. .• j

r '~'

'.,' . <

«

< '

, '- ' .

HANDOG

:l SA LARAI MG IHI GlOM AT SA MGAIAIBIGIN SA lIR11 MA KARUNUNGAM 1

- ,~.

, ~

.~

.At. u.SqIm.. An,~iJ.

'J'

'~

t

'I'if." '

~' "

.

i

••,

:~

,

.

, .J

,:'-i .

.

·r .:~

"

h,J

.

;

t

;~

-

~~ -;

~l

.

-

'. "

'P A T ALASTAS., "'l ,

,

~A",

ny

Hindi maaaring ipCllimbag ' sinoman "' ng walangpahilltulot angnaka/agda. ,

,

.. s

~

. .... Ar.. : > I

!lAIKLIIlG PALIW ,~ .:

.

_

'

.

.

,

... .

~

'

.'\ .

A(j ;""~~~'~r: ~:;ii

:.tt\- r.

.

ang . isang kahanga-han ·kasay. ayan ng KARUNUNGAN" NG' DIIOS at ng k.ilvang nilikha - • at gina:wa, ' na ;ma.tutiingh ~an sa Biblia, sa Kabaka , ... sa Misterio Priilcipal, Sa Siet-a Idavs a, sa Milagr os De JesucriBto, sa La Campania de Je sus, s a V1aje De Santa Maria, sa Encanto "De Dios, CriscI Del " Mundo, Santa Del Area, Viaje Dc Laaar-o, at ee " Testamento Verdadero. ' .',

' ''''~ ~ Nar it o

COPYRI GHT 1955

Melencio T . Sabino

mga

Narit o ang liang Pangalan ng D:l,yos na Idnuha ee bukas na Aklat · ng Kalikas an. Narit o rin ang mga pang-alan ng D1yos na s inasabi ng mga Hobreo, Griego, Latino, Indyo, Int sik, dap on , Ingle s, Amrikano, at ibapa. Nar:l£"o rin ang mga pengalnn ng Diyoa na sinasabi ng mga t aga Et'i opya , ng nge taga Samaria, mga taga Alchandria , taga Persia, • tags. Arabia, Eecan dfnavfa , Si rla, Ahlu1..u1s J at ng mga t -aga Kakdea, et i bn pa ,

Narito eng mga l i.h:in na pangakan rig Mahal na Birhen sa p agka- mat .a., sa pagka-bukakl.ak, at 58 pagka- reyna ng langit • . Narito rio ang mga panga Ian ng mga ninuno at kanunununu- an ng Ma.l'1Al na Birben . Narito eng mga pangalan ng pitong euet., ng pitong tatak , ng pitong mata , ng pitong Espirit ng DiyOB, at ng iba It 1bang pangal.an ng Pitong { Arkanghel.

\

Narito r io ang mg a panagal.en ng apat na haligi. ng mundo, ng tatlong t ukod ng mundo, ng t at long 5Uhay n g mundo , ng apat ne umaa1a1ay sa mundo, at ng mga' nagpapagalaW" ng mundo. ':'4IIi.:..( ~

l

-

..

2\1! -. . '7J.-

rf:

INarito ang dalaVOllll pangalan ng ma;yUlcha sa araw at sa buwan, at m g ~a pangw n ng mga naghahawak s a spat m hang1n at sa apat na elDmento.

N I L A L AMAN --------Pahina

Narito rin ang k&eqsa;ran n1 P1la to J ni Enoc. ni Elias a t ni SolQllOn.

- -- -- - - -- - - -- -----

HAiIDOG - - - - - - - - - UAIKLI NG P ALI7IANAG -

[.

nmI

Narito ang ""_sayan ng krus ni Kruto, ng a t ng J.jmang palco.

ANG DI YOS AI SALI TA

Narito rin 8118 ms 1 kJ 101 ka88J"sa;yan ng Luna at Bag_ Tipan, ng pitong wiIca at pitong aaldt, at eng kasaysayan ng spat m dot es.

(al Ang Idmen g Utik n a A.E .I .O.U.

At narit o rin ang iba't thang ORACION at mgs PANALANGIN ukol as sar1aaring aakit at mga karamdllman.

( c) Ang t1tik n a X 0 ang KIdlS

ANa KAY-AXDA

1

(b) Ang dal a..."g U t.1k n a li . D.

Sl1lULA - - - -

I

- - - - --- - - - -

--

6

( a) lIga p angal.2n ng Diyos a.'TJo .sa Bibl i a (b l IIga P angalan a,yon sa Ui sterio P rincip al ( 01 Ilg. P angal an a,yon sa Kahal a ( dl Mga P angalan a,yon s a P d tong Susi ANG I NHl at eng KRUS - -

17

- -- --- --

JlGA PANGALAN NG DUOS SA I BA'T I BANG BANSA - - - - - - - - - - - - - -

18

i

- ----- ------

-,, " -

.....

I f

;." . "

..

. .'.

"":

,

( a) Ng wala pang mundo ',"..

-. :

--

"

,

-~

."

(b) Lundkha ang Diyoa ng kanyang lllakekatul.ong " , . ,

..) ..r . , .. -

.: ", -

,

. ~.

.

( c) Ang p sg:.uu aBP at aagiitan ng TatJ.ong P erso na S.~~G -AYON

-.' ,

",

"

.

" -. ~

.-"'-' . . '

.,...:

"

;:..-

"

, NANG WALA P ANG IIUNOO -'. ; ' - ~ - ~ '- - ~ '

SA lBMG KASAYSAYIlN .

( a) ' Ng wel.a pang mundc

apat na

" . : ',~

( .~

..

(a) Ang INFINlTA ' a ANlMA.:DLANG BABA!! ( b) '",g

( hj . Ang Alrill at KALAGAYAN ng Diyo s

o

,.g~~gel~ ·nil PitongBirhen

Piton:g\-~unong B.abae

.-"

NAlIG liALA P ANG lo'UNOO - - - - - - - - -

.

_ ~r,,'-_

.'

- .':-: -.,' . .. .

.~

-

,

"

.

, .. ,. -- " ',' ; : ';. ~c" ., ' .~ ' .i~

ang n agpaaimul e ng banal n a saeralneoto (16) NO; d>i ang sabi na Dios 'll¥ ganit o . "Ar1! sinanang makaBlam rig s ldng Lih1m ne Pangalan.1I7 magiging mapa] ad sa •

l upa at sa langit man" .

Ang pan;alan n_n ng' Kat aastaa sang Dlyos 117

EL ELYON (Genesis 14,18) Go1van ang sinasabi · ee aklat ng Ala-ala (Malakias ) .16), at sa Clavicula lUl;lI'ing Solanon.

."

a,yon an Banal na Kasulatan, s;y Pangalang lihim, may 10ang bagong Pangalan, at may , isang Pangalang Wa~ banggan ne bindi mapaparam. IIay Ponga Lan ng Oi os 03 lumilcba ng Langit at ng 1upa; mai Pa~a:L:in 'ng 0108 M makapa,~ar1ha;} sa lahatj may Pargalan ng Dios na kat.sas-baaean, at me;v Pangalan ng O1"s rig mga bukbo. IIay Pongalang nakaoulat noo na Oaldlang O1os, may Pangalang nakaBUlat sa kAqyang mga unta, may Pangalang nakaBUlat sa kanYang bita, at may P""g'alang nakasulit~"" karIY""!! d""it. Ang mga ~sll7_an, kabuiugan _ at kagamitan ng mga .inasabing Panga Lan ,117 matutunghaJran s a aklat na ito . '

Ang

DiyOtl J

Brito naman ang s1nasab ~ pangaLan ng Pangimga Hukbo . Ito ang JEHOVA Sl.BAJ :1) , JEHOI' A-TSIDJ(ENU (Jerentae 23 i6) , at JEIlOl' ,'-~ (!lx.qui.l 48 :)5). Mg kauna-Ul1llhang JEHOI' A na binalmnggit ea Biblia, " , alalaung-bata 'y ang JEHC1l A-ELOIM, ay mat ut un gha,yar4 sa Gena s is 2-4 . Ito ang p , ang lahat ng: l1hlm, na maaarjng maaabi ukol ee f.NYO at Ki.L1,GAYlIN ilg Dlyoa; - fmg • mga paliwanag nila ukol dito 6J' ;;muwnghayan aa Mor al a & DOE;DB ng l.rorika . . 0 , ~

.'

"t

:I!

-

,.:

I s s sa mga Banal na 1(aCiUlaUn ria batb at ng : .' hi"aga at kababakaghan, at kinatititikan ng i san11oo : t isang Pange Ian ng Diyo's , ay aI8 Mister i o Pr incipal. Sa 'lklRt na ito 8J iillti t.i pcn haloa en g lahat ng Penga Lan ng Diyos na 13inagalang at sinasamba ng mga Kristyano , at ,h ind i Kris tyan o ~ .Ang kara1I1ilv\n S8 mga pangalAng i to tI3' na susul at sa t atlong t.it.1k ( let.ra) at. hindi buang 'aali ta o Baws' t titik ay nakasulat. sa mga dulo ng tat.sulok (triangulo ) . Tang! sa mga tatsulok 0 t.riangulo ay maldIdta pa ninyo eng i ba' t. ibang hugl a ng lba' t Ibang lara- ' wan. Sa t.ri angul o ' ay m~ t a ka,yo ng gantto .

h. G.E.

I.

>; .

.

l.ng kahulugan ng I. , G at E, ay 'AMPHllJoII GOIiII,. EXErIDfERiJ.U.. Ito ang s inasabi sa Miste rio Princirml na pangalan naka su l at sa s:1n.al ng araw. Ito Mg panga.J.a.nJ itinuro ng D.i,yos rAma M Oiyo s AMk .

nJ. "'J 'l.g

SR.b i : -

IIf l11g

BB

lupa

s1na9"!bi oa mga salitang

magBangUBBpan bagay sa paglalang ng langi t at ng I"!",, at ng i ba pa ng mga bagay-bagay . lUll AMP1lJIII GOf.H ll,Y, pangalan ng Di08 Espiri t.u Santo, . t eng Ja»(ENli.:RAU flY pangalan ng .iapng D130s na totoo 0 ng sinaaabing Di,yoa ng mga Dloa (Deutronomio 10.17). It.o ang ~ l.n ibig ib1'1Y"g ng Di,yqe fJ1a k sa Karijrang Nunc na loma ng Diyo 8 i.ma. , nOt:'ng hindi pa n1ya naki ld JaJa . Kaye eng eobi ng Di,yoe hDak sa kanyang Nun ay ganito : - "Ika" e:I pabin)'ag BB " ",galong EXIJ.H lla.H (ElW1ENERhU), at eng , e1numNlg t.uma-...g se pangsleng i,yan 6J' hindi der-a-. n aa ng amaaang hirap sa kab11angbuMy."

.

f.ng ikalawiing larawan ay gllni to . S.T. H• . llarami eng ba sag 0 pakobulu gan e. tatlang tit.ik na S. T. K. at ang ilan BY ang mg a "sumusunod l SI.HIDf.C TUURIM IIAIllACME, SI.MUNf.C TEUlSOC MEf,C . , SAU TUM 1lUP , lit lba pa . Sub. U t. eng sinseabi BB kaeulat.an ay SATAMt,C , ,TUNIP- TUPTIII- TUPTUM , Iyan neman ang einaeabing U " anag na n.agnin.ingni.ny" na buhRt sa ka i laliman BY puma!langtang sa katt.aasan, at tumapat e. paanan ng ; t at.long np.g- uusep . Iyen eng P""!!'11.ang Lihim na hinahanap-!lan&p ng marami . Iyan eng Pangalang nakasulat sa l oeb 08 badhang anino na ti la pueong lulut an g-l" t.ang". HECOf,-Q:JE- HEO-EOC eng pa ngalan

_n..

Ang bill1~ ik 'ltlong h raw;m ay I..A .A . Iyan ang t atlong t i t ik na. may malawak P.t matayog

,;>n ~

ng badh a."1g anino na sina&'lb1 s a kasaysayan".

sinumang maka&lam ng

nk1"ll 1"08'11.""8 !yan BY magiging mapalod

Iyan

nagtp.ningning na buhst. sa kal t.a.asan , na bumaba at pumut\~ s a ulo ng .TlI.tlong Persona , 0 0 0"8 s ll"l ly

na kahulugan .

Di,yan n1gbuh·,t . ng k>lun.a- unah.ng

• ,

- .~._-----

-

,

J - 12 -

' ij,

l e t r ang A na l umit aw, na ang i big s s bih in BY Kapangyar-Ihan Walang-hanggan . lyan eng At, ang Natase at Matayog na t umatahan s a Walang-hanggan (Isaias 57 ' 1 5) • . Iyan ang IJol na Walong-l!anggan na tinatahenan ng Matass at Mata,yog . lya l\ ang AlIM ng mga ebreo at ng mga indiyo. - ang buhay n a salit ang'mq pakpak 'at 1umilipa d . Iyan !ll1g tonging pangaian ng . s inasabing D:!¥os na Buhay . Narlto o!'..pg U an pang kat utur:m at kahultigan na - A. Jl . h . 1.118 l aa ay ang fJU STE f~rrE ABrmt . Ito ang t ntlc:J&' snlita nt{ , nakat ungtong sa Korona ng II1'W1do . I t o ang pinagkaisahan ng .pi t ong arkanghe1 na kasana an;; oilitang 1JolPIIJll! GOIII!.

l.:ng Lea pang kahukugan ng A. -A. A. , BY l.RAM ACDA.'l ..CSI.DIJol . : to a.-g mg a panga'Ian ng t at10ng ;\r kanghel na tmaalala:r at may paean sa muncio . . , Ito eng tjnat.!lwag n::t. tatlC'llg t ukod ng mundo . Ito t-I n ong Mging pang alan ng t a tloog Leda nang aDg H r~T I.NG t umals i k sa dagat BY mabl\s ag . 9.t magi ;::,,; tlltl ong ptz-a e-r, at iyan din ng ma alis M pagka-L sda a:y naglng t at lc.ng B :~TO na lumubog s a . pus od ng dagat na ang "8a mgtIl; Pangalan a,y ONIEM , OCIJHM at OS;,TIM . lya n din ang s inabi ng Nunc 0 ng I nfi:.1.:'to Ddca , na t -. 110NlD{ - Akc ang • Santi s:iJ:la Trinidad. " Iyan din ang s inasabing OI,CTE OI.CNS OANe;:;; na p".ngalan ng Sa r.t.is1ma Trinidad na k-'\babanggit po lsmang . Nari to naman ang kahuluga n ng t .!ltl ong A tul nakasul.:lt :Ja t atlcng b ~t ong P iC~ KRISOL) Pl cdrl'\ liE~-r hL itt Piedra i.MOR , na nupan ng t atlong n'\g- uus r}.p. It nng J.DJVot f.RDr.M liM. Ito eng,

- 13 -

-..

Ito ang t atlang Panga Iang 1umulubog a t 1umilitaw oa upuan, ka,ya kung tawagin ay mga PANGALltIG IBINAON. . Ii~ a1 Hesu8 BY mabuhay at lumabas "8On, pagkalsbas ee huka,y a,y s1nabi ang AIEL AIELUYA = A. Ito ang kahulugan ng nakasulat m tat10ng A sa ka sa,ysa,yan ng PagkaQuha,y- no Magi l l (lle3WT
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF