kalendarzMatma

September 9, 2017 | Author: Michał Wójtowicz | Category: Polynomial, Geometry, Trigonometric Functions, Trigonometry, Functions And Mappings
Share Embed Donate


Short Description

Download kalendarzMatma...

Description

Matematyka Kalendarz przygotowaƒ do matury 2011 zakres rozszerzony (wersja dla ucznia) imi´ i nazwisko

Tyg.

Tematy

Dzia∏

Zadania

T

test

P

podr´cznik

V

vademecum

3 wykonane

Przygotowanie do pracy

4.10

Przygotowanie do pracy

8.10

Zlecone zadania

– zapoznanie si´ z informacjami na temat matury ze stron www.cke.edu.pl i www.men.gov.pl, w tym z informatorem maturalnym – zapoznanie si´ z publikacjami Matematyka. Matura 2011. Testy dla maturzysty oraz Vademecum maturalne Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON – zgromadzenie potrzebnych podr´czników i innych przydatnych publikacji – zapoznanie si´ ze wskazówkami, jak rozwiàzywaç zadania maturalne krok po kroku zamieszczonymi w Vademecum maturalnym 2011 Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON – rozwiàzanie arkuszy zamieszczonych Data zakoƒczenia na p∏ycie CD do∏àczonej do testów

Termin

Rachunek zdaƒ i rachunek zbiorów

11.10

Pot´gi (o wyk∏adniku wymiernym i rzeczywistym) i pierwiastki

29

Liczby i ich zbiory

Zbiór liczb rzeczywistych i jego podzbiory (w tym przedzia∏y na osi liczbowej)

15.10

pkt: .... /....

1. Rozwiàzanie testów wst´pnych z zestawu testów Matura 2011. Testy dla maturzysty, rozdz. I, zakres rozszerzony.

P

2. Powtórzenie tematów z podr´cznika Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON dla zakresu rozszerzonego Matematyka 1, dzia∏ I, rozdz. 1–12, dzia∏ II, rozdz. 1–13.

WartoÊç bezwzgl´dna oraz równania i nierównoÊci z wartoÊcià bezwzgl´dnà

V

3. Przeczytanie materia∏u z Vademecum maturalnego, rozdz. 1.1–1.8 i 10.1.1.

Logarytmy

T

4. Rozwiàzanie testów çwiczeniowych z zestawu testów Matura 2011. Testy dla maturzysty, rozdz. I, zakres rozszerzony.

V

5. Powtórzenie poj´ç, z którymi by∏y problemy, przy wykorzystaniu indeksu Vademecum maturalnego. 6. Rozwiàzanie testów sprawdzajàcych z zestawu testów Matura 2011. Testy dla maturzysty, rozdz. I, zakres rozszerzony.

Procenty

18.10

28 22.10

Zlecone zadania

T

B∏àd przybli˝enia, szacowanie wartoÊci liczbowych

Liczby i ich zbiory

start

30

Uwagi

pkt: .... /....

.

pkt: .... /.... pkt: .... /....

T

pkt: .... /.... pkt: .... /....

Data zakoƒczenia

25.10

27 29.10

Termin

Tyg.

Dzia∏

Tematy

Zadania

T

test

P

podr´cznik

V

vademecum

3 wykonane

Funkcje i ich w∏asnoÊci

Funkcja, jej wykres i w∏asnoÊci

2.11

5.11

8.11

25

Funkcje i ich w∏asnoÊci

26

Zlecone zadania

T

1. Rozwiàzanie testów wst´pnych z zestawu testów Matura 2011. Testy dla maturzysty, rozdz. II, zakres rozszerzony.

P

2. Powtórzenie tematów z podr´cznika Matematyka 1, dzia∏ V, rozdz. 1–14.

V

3. Przeczytanie materia∏u z Vademecum maturalnego, rozdz. 2.1–2.5.

T

4. Rozwiàzanie testów çwiczeniowych z zestawu testów Matura 2011. Testy dla maturzysty, rozdz. II, zakres rozszerzony.

V

5. Powtórzenie poj´ç z indeksu Vademecum maturalnego.

T

6. Rozwiàzanie testów sprawdzajàcych z zestawu testów Matura 2011. Testy dla maturzysty, rozdz. II, zakres rozszerzony.

Przekszta∏canie wykresu funkcji

Uwagi

pkt: .... /.... pkt: .... /....

Zastosowanie wykresu funkcji do modelowania zjawisk i odczytywania w∏asnoÊci funkcji

Termin

Funkcja wykładnicza pkt: .... /.... pkt: .... /....

pkt: .... /.... pkt: .... /....

15.11

24

22.11

Funkcja liniowa, równania i nierównoÊci liniowe, uk∏ady równaƒ i nierównoÊci liniowych, w tym z wartoÊcià bezwzgl´dnà i z parametrem Funkcja kwadratowa, równania i nierównoÊci kwadratowe, uk∏ady równaƒ, z których co najmniej jedno jest równaniem kwadratowym, w tym z wartoÊcià bezwzgl´dnà i z parametrem

Próbna matura – przygotowanie

23

Wielomiany i funkcje wymierne

T

P

29.11

22 3.12

6.12

21 10.12

Zlecone zadania

1. Rozwiàzanie testów wst´pnych z zestawu testów Matura 2011. Testy dla maturzysty, rozdz. III, zakres rozszerzony.

pkt: .... /.... pkt: .... /....

2. Powtórzenie tematów z podr´cznika Matematyka 1, dzia∏ V, rozdz. 12 oraz z podr´cznika Matematyka 2 dzia∏ I, rozdz. 1–9, dzia∏ II, rozdz. 1–12 i dzia∏ III, rozdz. 1–9. Data zakoƒczenia

Termin

Zlecone zadania

Próbna matura – przygotowanie

V

1. Szybkie powtórzenie materia∏u z Vademecum maturalnego.

T

2. Rozwiàzanie arkuszy opublikowanych na stronie www.matura.operon.pl.

26.11

Termin

Data zakoƒczenia

Wielomiany i funkcje wymierne

próbna matura

19.11

Wielomiany i funkcje wymierne

12.11

Wielomiany i funkcje wymierne

Zadania tekstowe z zastosowaniem funkcji kwadratowej, w tym optymalizacyjne Wielomiany i ich w∏asnoÊci

Zlecone zadania

V

3. Przeczytanie materia∏u z Vademecum maturalnego, rozdz. 3.1–3.9.

T

4. Rozwiàzanie testów çwiczeniowych z zestawu testów Matura 2011. Testy dla maturzysty, rozdz. III, zakres rozszerzony.

pkt: .... /....

Równania i nierównoÊci wielomianowe Wyra˝enia i funkcje wymierne Równania i nierównoÊci wymierne (w tym z parametrem)

pkt: .... /....

Termin

V

5. Powtórzenie poj´ç z indeksu Vademecum maturalnego.

T

6. Rozwiàzanie testów sprawdzajàcych z zestawu testów Matura 2011. Testy dla maturzysty, rozdz. III, zakres rozszerzony.

pkt: .... /.... pkt: .... /....

Data zakoƒczenia

Tyg.

Tematy

Dzia∏

Zadania

T

test

P

podr´cznik

V

vademecum

3 wykonane

Funkcje trygonometryczne

Funkcje trygonometryczne kàta ostrego i dowolnego

20

3.01

17

1. Rozwiàzanie testów wst´pnych z zestawu testów Matura 2011. Testy dla maturzysty, rozdz. IV, zakres rozszerzony.

Funkcje trygonometryczne zmiennej rzeczywistej, ich wykresy i w∏asnoÊci

P

2. Powtórzenie tematów z podr´cznika Matematyka 1, dzia∏ VI, rozdz. 1–15.

Przekszta∏canie wykresów funkcji trygonometrycznych

V

3. Przeczytanie materia∏u z Vademecum maturalnego, rozdz. 5.1–5.5.

Zwiàzki mi´dzy funkcjami trygonometrycznymi

T

Dowodzenie to˝samoÊci trygonometrycznych Proste równania i nierównoÊci trygonometryczne Funkcje trygonometryczne sumy i ró˝nicy argumentów oraz sumy i ró˝nice funkcji trygonometrycznych wraz z ich zastosowaniem w dowodzeniu to˝samoÊci oraz do rozwiàzywania równaƒ i nierównoÊci trygonometrycznych

pkt: .... /....

Termin

4. Rozwiàzanie testów çwiczeniowych z zestawu testów Matura 2011. Testy dla maturzysty, rozdz. IV, zakres rozszerzony.

pkt: .... /.... pkt: .... /....

V T

5. Powtórzenie poj´ç z indeksu Vademecum maturalnego. 6. Rozwiàzanie testów sprawdzajàcych z zestawu testów Matura 2011. Testy dla maturzysty, rozdz. IV, zakres rozszerzony.

pkt: .... /.... pkt: .... /....

Data zakoƒczenia

7.01

Ciàgi

Podstawowe w∏asnoÊci ciàgów liczbowych

T

Zlecone zadania

1. Rozwiàzanie testów wst´pnych z zestawu testów Matura 2011. Testy dla maturzysty, rozdz. V, zakres rozszerzony.

10.01

Ciàg arytmetyczny i jego w∏asnoÊci

16

Ciàg geometryczny i jego w∏asnoÊci

P

2. Powtórzenie tematów z podr´cznika Matematyka 2, dzia∏ V, rozdz. 1–13.

Procent sk∏adany i jego zastosowanie w zadaniach

V

3. Przeczytanie materia∏ów z Vademecum maturalnego, rozdz. 4.1–4.7.

T

4. Rozwiàzanie testów çwiczeniowych z zestawu testów Matura 2011. Testy dla maturzysty, rozdz. V, zakres rozszerzony.

pkt: .... /.... pkt: .... /....

Termin

14.01

Ciàgi

23.12−1.01., tydzień 19 i 18

Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok

17.12

Funkcje trygonometryczne

13.12

Zlecone zadania pkt: .... /....

T

Miara stopniowa i ∏ukowa kàta

Uwagi

pkt: .... /.... pkt: .... /....

17.01

15

V

5. Powtórzenie poj´ç z indeksu Vademecum maturalnego.

T

6. Rozwiàzanie testów sprawdzajàcych z zestawu testów Matura 2011. Testy dla maturzysty, rozdz. V, zakres rozszerzony.

pkt: .... /.... pkt: .... /....

21.01

Zlecone zadania

Planimetria

24.01

14 28.01

Kàty w okr´gu

Planimetria

100 dni przed maturà

Data zakoƒczenia

T

Czworokàty wpisane w okràg i opisane na okr´gu Figury podobne i jednok∏adne Twierdzenie sinusów i cosinusów

1. Rozwiàzanie testów wst´pnych z zestawu testów Matura 2011. Testy dla maturzysty, rozdz. VI, zakres rozszerzony.

pkt: .... /.... pkt: .... /....

P

2. Powtórzenie tematów z podr´cznika Matematyka 1, dzia∏ VII, rozdz. 1–15 oraz z Matematyka 2, dzia∏ VI, rozdz. 1–9.

V

3. Przeczytanie materia∏u z Vademecum maturalnego, rozdz. 6.1–6.5.

Termin

Dzia∏

Tematy

Zadania

T

test

P

podr´cznik

V

vademecum

3 wykonane

Uwagi

Zastosowanie trygonometrii w planimetrii

14.02

Rachunek wektorowy (bez wspó∏rz´dnych)

11

Przekszta∏cenia geometryczne p∏aszczyzny

Planimetria

Zlecone zadania

T

4. Rozwiàzanie testów çwiczeniowych z zestawu testów Matura 2011. Testy dla maturzysty, rozdz. VI, zakres rozszerzony.

V

5. Powtórzenie poj´ç, z którymi by∏y problemy, przy wykorzystaniu indeksu Vademecum maturalnego.

T

6. Rozwiàzanie testów sprawdzajàcych z zestawu testów Matura 2011. Testy dla maturzysty, rozdz. VI, zakres rozszerzony.

pkt: .... /.... pkt: .... /....

Planimetria

18.02

Termin pkt: .... /.... pkt: .... /....

Data zakoƒczenia

21.02

10 25.02

Odleg∏oÊç na p∏aszczyênie kartezjaƒskiej Rachunek wektorowy we wspó∏rz´dnych Analityczny opis prostej, p∏aszczyzny, okr´gu i ko∏a

28.02

9 4.03

7.03

8 11.03

Geometria analityczna

Ferie zimowe

W czasie 17.01−27.02.2011 należy zaplanować 2 tygodnie wolnego czasu na ferie zimowe, np. tydzień 13 i 12

Tyg.

Geometria analityczna

T

Zlecone zadania

1. Rozwiàzanie testów wst´pnych z zestawu testów Matura 2011. Testy dla maturzysty, rozdz. VII, zakres rozszerzony.

pkt: .... /.... pkt: .... /....

Wzajemne po∏o˝enie prostej i okr´gu oraz dwóch okr´gów w uj´ciu analitycznym

P

Przekszta∏cenia geometryczne p∏aszczyzny z zastosowaniem wspó∏rz´dnych

V

3. Przeczytanie materia∏u z Vademecum maturalnego, rozdz. 7.1–7.6.

T

4. Rozwiàzanie testów çwiczeniowych z zestawu testów Matura 2011. Testy dla maturzysty, rozdz. VII, zakres rozszerzony.

2. Powtórzenie tematów z podr´cznika Matematyka 2, dzia∏ VII, rozdz. 1–7.

Termin

pkt: .... /.... pkt: .... /....

V

5. Powtórzenie poj´ç, z którymi by∏y problemy, przy wykorzystaniu indeksu Vademecum maturalnego.

T

6. Rozwiàzanie testów sprawdzajàcych z zestawu testów Matura 2011. Testy dla maturzysty, rozdz. VII, zakres rozszerzony.

pkt: .... /.... pkt: .... /....

Data zakoƒczenia

Tyg.

Dzia∏

Tematy

Zadania

T

test

P

podr´cznik

V

vademecum

3 wykonane

Uwagi

Proste i p∏aszczyzny w przestrzeni Figury przestrzenne i ich klasyfikacja

14.03

Zwiàzki miarowe w figurach przestrzennych Zastosowanie trygonometrii do obliczania pól powierzchni i obj´toÊci bry∏

7 18.03

Stereometria

T

Zlecone zadania

1. Rozwiàzanie testów wst´pnych z zestawu testów Matura 2011. Testy dla maturzysty, rozdz. VIII, zakres rozszerzony.

pkt: .... /.... pkt: .... /....

Stereometria

Przekroje p∏askie figur przestrzennych

P

2. Powtórzenie tematów z podr´cznika Matematyka 3, dzia∏ I, rozdz. 1–13.

V

3. Przeczytanie materia∏u z Vademecum maturalnego, rozdz. 8.1–8.6.

T

4. Rozwiàzanie testów çwiczeniowych z zestawu testów Matura 2011. Testy dla maturzysty, rozdz. VIII, zakres rozszerzony.

V

5. Powtórzenie poj´ç, z którymi by∏y problemy, przy wykorzystaniu indeksu Vademecum maturalnego.

T

6. Rozwiàzanie testów sprawdzajàcych z zestawu testów Matura 2011. Testy dla maturzysty, rozdz. VIII, zakres rozszerzony.

Termin

pkt: .... /.... pkt: .... /....

21.03

6 25.03

pkt: .... /.... pkt: .... /....

Data zakoƒczenia

Elementy kombinatoryki

5 1.04

4.04

4 8.04

Rachunek prawdopodobieƒstwa i elementy statystyki

28.03

Zastosowanie kombinatoryki i klasycznej definicji prawdopodobieƒstwa do obliczania prawdopodobieƒstwa zdarzeƒ Prawdopodobieƒstwo jako funkcja i jego w∏asnoÊci Elementy statystyki opisowej

Rachunek prawdopodobieƒstwa i elementy statystyki

Zlecone zadania

T

1. Rozwiàzanie testu wst´pnego z zestawu testów Matura 2011. Testy dla maturzysty, rozdzia∏ IX, zakres rozszerzony.

P

2. Powtórzenie tematów z podr´cznika Matematyka 3, dzia∏ III, rozdz. 1–5, dzia∏ IV, rozdz. 1–11.

V

3. Przeczytanie materia∏ów z Vademecum maturalnego, rozdz. 9.1–9.7.

T

4. Rozwiàzanie testu çwiczeniowego z zestawu testów Matura 2011. Testy dla maturzysty, rozdz. IX, zakres rozszerzony.

V

5. Powtórzenie poj´ç, z którymi by∏y problemy, przy wykorzystaniu indeksu Vademecum maturalnego.

T

6. Rozwiàzanie testu sprawdzajàcego z zestawu testów Matura 2011. Testy dla maturzysty, rozdz. IX, zakres rozszerzony.

pkt: .... /....

Termin

pkt: .... /....

pkt: .... /....

Data zakoƒczenia

Tyg.

Dzia∏

Tematy

Zadania

T

test

P

podr´cznik

V

vademecum

3 wykonane

Uwagi

Funkcja pot´gowa i jej w∏asnoÊci

3

24.04–25.04.2011

Święta wielkanocne

15.04

18.04

2 22.04

Funkcja wyk∏adnicza i logarytmiczna

Dzia∏ania na pot´gach

11.04

Funkcja wyk∏adnicza, jej wykres i w∏asnoÊci

Funkcja wyk∏adnicza i logarytmiczna

T

1. Rozwiàzanie testu wst´pnego z zestawu testów Matura 2011. Testy dla maturzysty, rozdz. X, zakres rozszerzony.

P

2. Powtórzenie tematów z podr´cznika Matematyka 3, dzia∏ II, rozdz. 1–12.

V

3. Przeczytanie materia∏ów z Vademecum maturalnego, rozdz. 10.1–10.3.

T

4. Rozwiàzanie testu çwiczeniowego z zestawu testów Matura 2011. Testy dla maturzysty, rozdz. X, zakres rozszerzony.

V

5. Powtórzenie poj´ç, z którymi by∏y problemy, przy wykorzystaniu indeksu Vademecum maturalnego.

T

6. Rozwiàzanie testu sprawdzajàcego z zestawu testów Matura 2011. Testy dla maturzysty, rozdz. X, zakres rozszerzony.

Funkcja logarytmiczna, jej wykres i w∏asnoÊci Równanie i nierównoÊci logarytmiczne

koniec

1 29.04

pkt: .... /....

Termin

pkt: .... /....

pkt: .... /....

Data zakoƒczenia

Podsumowanie przed maturà

Podsumowanie przed maturà 26.04

Zlecone zadania

Zlecone zadania

V

1. Powtórzenie materia∏u z Vademecum maturalnego.

V

2. Zapoznanie si´ ze wskazówkami, jak rozwiàzywaç zadania maturalne krok po kroku.

T

3. Rozwiàzanie arkuszy zatytu∏owanych „Test koƒcowy” opublikowanych na stronie www.matura.operon.pl.

Termin Data zakoƒczenia

Notatki

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF