Júrame 3paginas Cm

August 23, 2017 | Author: Edson Cornejo Jimenez | Category: People, Entertainment (General)
Share Embed Donate


Short Description

Download Júrame 3paginas Cm...

Description

Copiada en Sibelius por Miriam Jiménez con mucho cariño para Gaby Thierry

Júrame

Miriz

Languido

                            

5

rh.

   

mf           

    

        

 

María Grever

 

          



        9                p  

To - dos

di - cen quees men - ti - ra que te

 



   

quie - ro

Por que

sin pen-

          

 



                    

yo te

sar en

por que siem-preha-bía cre - i - do fir - me - men - te

a - mor yen la ca - ri - cia

      

      

ju - ro que yo mis - ma no com-pren do,

   el por

queel a

                  

                13                         

   

que me fas - ci - na tu mi - ra - da.

Cuan - does - toy cer - ca de ti yes - tas con - ten - to,

mor es el mis - te - rio de lavi - da

Mas





                            

  

nun - ca meha - bian vis - toe- na - mo - ra - da,

el    

u - na vi - dain - di - fe - ren - te,

     

    

       

       

 

He pa - sa - do   

dolente

   

te

vi y des -de - e - se mis-moins - tan - te

         

[email protected]   

     

   

no qui-

com-pren

 

  

2

              

ten

              

17

sie - ra que de na - die tea - cor da - ras,

ten - go

di queha-bía per di - do la par - ti - da

yen un be - soar- dien - tey de - li - ran - te

                    



 



 

ao - tra mu- jer a - ma - da,

do el

res - to de mi - vi - i - da

  

     



                                        rh. 3                            A tempo 3 25                           tiem- po, nool- vi - da - ras el mo - men - to, en que yo te co no - - cí,

 

 

sempre

  



  

   

                  colla voce     

  

3        

rh.



  

                           

3

                                             

Pues nohay na -da mas pro - fun do, ni mas gran deenes - te mun do,queel ca - ri - ño que te

 

  

Mi -ra mé



  

    

  





    

te en - tre-gue to-

queaun que pa - se mu- cho

A tempo

    29   

       

  

            

 

 

dí,

      



                                                        

  

  

que pue - da re cor

   

Jú - ra - me

        



 

mf

                   

21

dar - te

ce - los has - ta del pen - sa - mien - to,

              

f

riten molto 3                                                

molto accel.

    

33

Bé - sa-me

    

 

con un be - soe - na - mo - ra - do, co - mo na - die meha be

sa - do des - deel día en que na

                                                

 

sempre colla voce

riten molto

                           



   3                                  

 

  

              

cí,

qui - re - me

quie - re - mehas - ta la lo - cu

37

   

  

    



    mp                   A - sí sa - brás laa - mar gu -ra,

                  





       quees - toy su- frien- do por         

 

colla voce

    

      



     

-

ra

                                          z f f                               

41

f z p



     

 

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF