Jordan Maxwell-Mreza Moci

February 1, 2017 | Author: zEn999 | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Jordan Maxwell-Mreza Moci...

Description

SADRŽAJ PREDGOVOR PRVI D I O P R E G L E D

7 U

NEVIDLJIVA VLADAŠ I Kl SE POPUT HOBOTNICE

13

BANKARSTVO I POLITIKA PRIPADAJU ISTOJ BRATOVŠTINI

14

ULOGA HOLLYWOODA 1 M A S O V N I H M E D I J A

15

POSTOJI METODA U „LUDILU"

19

BOEMSKO DRUŠTVO

20

1LUMINATI

22

NOVI SVJETSKI POREDAK

24

UROTA SVJETSKE REVOLUCIJE

26

PRIPREME ZA BOŽJE U J E D I N J E N O KRALJEVSTVO

30

KONTROLA PROTOKA INFORMACIJA

32

BAKLJA ILUMINACIJE

34

VLADE NE ClNE GREŠKE. ONE T O Č N O ZNAJU ŠTO RADE

36

TAJNA DRUŠTVA IZAZIVAJU A N I M O Z I T E T KATOLIKA 1 ŽIDOVA

38

POZADINA R E L I G I J S K I H SIMBOLA

43

N E W YORK - DRŽAVA CARSTVO

47

RELIGIJA I POLITIKA

52

AMERIKA JE POSLOVNA KORPORACIJA

55

HOLLYWOOD - Č A R O B N I ŠTAP

56

NA)BOLJA PRIČA IKAD ISPRIČANA

58

PLANIRANI RASPAD JUGOSLAVIJE

62

SLOBODA JE U U M U , ZATO NJEGA DRŽE POD KONTROLOM

64

NAŠ SVIJET VRVI M A S O N S K I M S I M B O L I M A

65

KONTROLA N A M E T A N J E M STRAHA

67

VAŽNOST RAZUMIJEVANJA SIMBOLA I ZNAKOVA

70

S I M B O L I I ZNAKOVI KRŠĆANSTVA

71

SUNĆEV ROĐENDAN

80

SUNCE JE SVJETLO I ISTINA

83

ČETIRI BOGA STAROG ZAVJETA

88

KRUNA OD TRNJA

91

KRAJ SVIJETA JE KRAJ DOBA RIBA

93

SIMBOLIZAM PROLIVENE KRVI

94

SATURN - ČETVRTI BOG BOŽJI POSREDNICI I OBIČAN ČOVJEK SIMBOLI DAVI DOVE ZVIJEZDE. IZGUBLJENOG KOVČEGA

96

....100

I SVETOG GRALA

....102

NOVAC - MUNICIJA PROTIV NARODA

....104

KRŠĆANSTVO - MASONSKI KONCEPT POTEKAO IZ EGIPTA

....107

BIBLIJSKI KOD

...109

PREDSTAVA U LUGU BOHEMIAN

...I

10

P R E D G O V O R

R

asprave o tajnim d r u š t v i m a i skrivenim k o n t r o l o r i m a svije­ ta d a n a s su dio d r u š t v e n o g fenomena. Z a b r i n u t i istraživači razmjenjuju informacije, prate svjetske događaje, objavljuju

glasila, časopise i knjige u kojima p r e d a n o razotkrivaju destruktivne

TRI STUPA NOVOG SVJETSKOG PORETKA

...113

namjere svjetskih m o ć n i k a . Internetski forumi p r e p u n i su takvih

DANAŠNJI NOVI POREDAK JE HITLEROV NOVI POREDAK

...115

t e m a . Svakodnevni politički i e k o n o m s k i skandali diljem svijeta o d a ­

ZGRADA MOĆI U ŠVICARSKOJ BORBA STAROG I NOVOG PORETKA KONAĆNI CILJ - CARSTVO BOŽJE D R U G I D I O INTERVJUI

...117 ...118 ...121

v n o su probudili skepticizam čak i k o d prosječnih g r a đ a n a . Trans p a r e n t n o s t d r u š t v e n i h sustava sve se više urušava. Naravno, riječ je s a m o o v r h u sante ledenog brijega.

..123

INTERVJU O RELIGIJI I POLITICI

PRVI DIO

..125

INTERVJU O RELIGIJI I POLITICI

DRUGI DIO

Suvremeni istraživači s p o n o s o m će istaknuti Jordana Maxwella, au­

.143

INTERVJU O RELIGIJI I POLITICI - TREĆI DIO

tora i pionira koji je udario temelje tog pokreta. Više od 40 godine

..159

INTERVJU O IZVANZEMALJSKOJ KONTROLI ČOVJEČANSTVA

,169

proučava tajna društva, ufologiju, podrijetlo svjetskih religija i okultni simbolizam. Njegove podatke rabe i ostali popularni istraživači p o p u t

ZNAKOVITI CITATI

.201

Davida Ickea i Zecharie Sitchina. Irski istraživač alternativne povije­

POJMOVNIK

.205

sti Michael Tsarion i danas se sjeća velike t r e m e prije nego se odlučio okrenuti Jordanov telefonski broj koji je u t i m v r e m e n i m a prije interneta teškom m u k o m našao. Uvijek će r a d o istaknuti veliku zahval­ nost prema njegovim radovima koji su mu u konačnici poslužili kao životna inspiracija da se posveti istom području istraživanja. Poznati radijski voditelj George N o o r y i m a o je o s o b n u čast da ga u p o z n a ti­ jekom dodjele životne nagrade na konferenciju u San Joseu. Nikada prije nije vidio toliku razinu poštovanja koja se iskazuje j e d n o m istra­ živaču. N o o r y ističe kako je Jordan j e d a n od onih ljudi s kojima biste zasigurno željeli provesti večer u razgovoru o tajnama Planeta.

MREŽA M O Č I - JORDAN M A X W I I I

PREDGOVOR

Od najranijih dana pokazivao je b u n t o v n i č k u c r t u i znatiželju za

m n o g i m i s t r a ž i v a č i m a , p r e p o z n a o j e m n o g e u z o r k e , s i m b o l e , ri­

religiozne t e m e . Primjerice, kada je i m a o 10 godina, n a k o n o b r e d a

ječi i i z r a z e koji se k o n s t a n t n o ponavljaju u j a v n o m životu. P r e d a ­

k r i z m e biskup se obratio djeci kako bi odgovorio na njihova pitanja,

vanja o t a j n o j s k u p i n i I l u m i n a t a o d r ž a v a o je j o š t i j e k o m 1960-ih

ako ih b u d e . lako su časne sestre prije o b r e d a upozorile da je riječ

g o d i n a . Zahvaljujući a r g u m e n t i m a , fotografijama i d o k u m e n t i m a

s a m o o f o r m a l n o m dijelu pa je najbolje da se pitanja u o p ć e ne posta­

p u b l i k a shvaća ozbiljnost t e m e o kojoj p r o g o v a r a . „Ako ne možete

ve, Jordan se svejedno o b r a t i o biskupu.

pojmiti poredak.

kako

svijet funkcionira,

Izgubit ćete svoju zemlju

tada

će

vas progutati

i slobodu",

Novi

svjetski

napominje Jordan.

„Ako pretpostavimo da se pokraj mene ukaže anđeo, znači li to da bih ga mogao opeci bakljom i povrijedili?", u p i t a o je m l a d i Jordan.

Radovi su mu k o r i š t e n i i u p o p u l a r n o m d o k u m e n t a r c u ..Zeitgeist" iz 2007. koji r a z o t k r i v a u r o t e te govori o podrijetlu k r š ć a n s t v a i

„Naravno

da

to

nije

moguće.

bi

t e r o r i s t i č k i m n a p a d i m a od 11. rujna 2 0 0 1 . g o d i n e . Redatelj Peter

Anđeli su sastavljeni od duha

Joseph u filmu je koristio dijelove iz J o r d a n o v o g predavanja „ U n u ­

pa ih se onda ne može ozlijediti vatrom", a u t o r i t a t i v n o je o d g o v o ­

tarnji svijet o k u l t n o g a " iz 2002. g o d i n e . Njegova predavanja i in­

rio biskup.

tervjui predstavljaju ekskluzivne i p o s e b n e događaje. U r a z g o v o r u

gorjela potrebno nam je drvo

Vatra je fizička

ili papir.

manifestacija.

Da

od 19. travnja 2005. za p o p u l a r n u a m e r i č k u r a d i o emisiju „Coast „A zašto se onda ljudi uopće boje pakla, ako nakon smrti ostaje samo

to Coast", J o r d a n je i s t a k n u o k a k o n e m a v r e m e n a za pisanje knjiga

duh? Čemu uopće taj strah, ako duh ne može gorjeti?", opet je znati­

b u d u ć i da svo svoje vrijeme p r o v o d i po d r ž a v n i m a r h i v i m a diljem

željno u p i t a o Jordan.

svijeta gdje pregledava i traži povijesne d o k u m e n t e . U p r a v o je to razlog zašto knjiga „ M r e ž a moći", koju d r ž i t e u r u k a m a , ustvari

„šuti i sjedi!", srdito je povikao zbunjeni biskup n a k o n nekoliko tre­ nutaka tišine.

predstavlja kompilaciju njegovih j a v n i h predavanja i gostovanja. H r v a t s k o izdanje „ M r e ž e m o ć i " s m o ažurirali i a k t u a l n i m m a t e r i ­ j a l i m a p o p u t intervjua iz rujna 2009. g o d i n e koji je u s v o m d o m u

J o r d a n n a p o m i n j e k a k o j e o d tog d a n a p o č e o preispitivati „vjerske

u Los Angelesu d a o za Kerry Cassidy i Billa Ryana, a u t o r e k u l t n o g

i s t i n e " koje p r o p o v i j e d a j u religije. S h v a t i o j e d a s u p r a v i f u n d a ­

projekta Camelot. Kerry i Bili p o n u d i l i su p l a t f o r m u za r a z o t k r i v a ­

m e n t a l n i o d g o v o r i skriveni o d u o b i č a j e n i h shvaćanja vjernika.

nje p o v j e r l j i v i h s p o z n a j a i d o k u m e n a t a k a k o b i d r ž a v n i d u ž n o ­

N a g l a š a v a k a k o n a š e d r u š t v o uvijek r a d i iste g r e š k e j e r ljudi n e

snici, znanstvenici i p r i p a d n i c i tajnih d r u š t a v a j a v n o r a z o t k r i l i

u č e povijest na pravi n a č i n . T i j e k o m karijere d a o je više od 600

svoje s p o z n a j e .

r a d i j s k i h i v i d e o intervjua. J o r d a n se p o s e b n o u s m j e r a v a na tajnu s k u p i n u I l u m i n a t a koja se n a v o d n o zalaže za stvaranje g l o b a l n e

Razumije se s a m o po sebi da se riječi izgovorene u j a v n o m govoru

p l a n e t a r n e vlade. N j e g o v o d u g o g o d i š n j e i s t r a ž i v a n j e o k u l t n o g

tijekom predavanja ili intervjua koji su k o r i š t e n i u ovoj knjizi n i ­

s i m b o l i z m a i „ N o v o g svjetskog p o r e t k a " u p o z o r a v a na p o t e n ­

k a k o ne m o g u u s p o r e d i t i s g r a m a t i č k o m kvalitetom p i s a n e riječi,

cijalnu o p a s n o s t i s u d b i n u koja je p r i s i l n o n a m e t n u t a ljudskoj

gdje a u t o r pažljivo i marljivo piše svoj tekst. Čitatelji će z b o g toga

vrsti.

R a z o t k r i v a skrivene n a m j e r e m o ć n i k a koji stoljećima

zamijetiti da se k o d o d r e đ e n i h dijelova iste t e m e n e k o l i k o p u t a

k o n t r o l i r a j u Z e m l j u . P r o p u t o v a v š i cijeli svijet i razgovarajući s

ponavljaju. N o , snaga i b o g a t s t v o informacija koje J o r d a n iznosi u

MREŽA M O Ć I - JORDAN MAXWELL

j a v n i m n a s t u p i m a p r e v a g n u l i su u našoj o d l u c i da knjigu i p a k obja­ v i m o u s p r k o s p o v r e m e n i m t e š k o ć a m a d a izgovorene riječi p r e t o č i ­ mo u p r e g l e d a n tekst. Imajući to u vidu, s m a t r a m o da je n a š a misija uspjela. Čitatelji će u p o z n a t i j e d i n s t v e n o g i v a ž n o g a u t o r a što je, vjerujemo, plus za sve n a s .

Giuliano

Marinković

PRVI D I O

Zagreb, 4. veljače 2010.

PREGLED Vidite,

dragi

upravljaju

moj

Coningsby,

persone potpuno

svijetom

drukčije

nego

što zamišljaju ljudi koji nisu iza kulisa. — Benjamin Disraeli, prvi engleski premijer, u svojoj knjizi Coningsby

NEVIDLJIVA VLADA SE

S

P O P U T

ŠIRI

H O B O T N I C E

vi s m o se b a r e m j e d n o m zapitali postoji li iza svega što vidi­ mo i doživljavamo u svijetu n e k a vrsta r a c i o n a l n o g plana, jer sada shvaćamo da i Republikansku i D e m o k r a t s k u stranku u

Americi v o d e isti ljudi. Isti novac financira obje strane. Na temelju rada m n o g i h povjesničara koji su svoj život posvetili istraživanjima, d a n a s z n a m o da su obje suprotstavljene strane u svjetskim s u k o b i m a uvijek financirali isti ljudi. Kao što s a m već m n o g o puta rekao, čini se da postoji m e t o d a u "ludilu" koje vlada svijetom. Mi, n a r a v n o , z n a m o da se ne m o ž e m o p o u z d a t i u istinoljubivost svojih vođa. Naši lideri ne vode, oni zavode. Postoji z n a n o s t koju oni slijede. Imaju vlastiti plan koji ne uključuje vas. Taj plan ne uključuje ni m n o g e naše političare zbog čega se oni p o ­ n e k a d osjećaju b e s p o m o ć n i m a i progovaraju o t o m e . G o d i n e 1922. njujorški g r a d o n a č e l n i k J o h n F. Hylan je rekao: "Prava pošast naše republike nevidljiva je vlada koja p o p u t divovske h o b o t n i c e širi svoje ljigave krakove š i r o m grada, države i nacije. Poput prave h o b o t n i c e , vješto se prikriva... Na čelu te h o b o t n i c e su Rockefeller Standard Oil i m a l a skupina m o ć n i h b a n k a r s k i h kuća koje n a z i v a m o m e đ u n a r o d n i b a n k a r i . Malo, zatvoreno d r u š t v o m o ć n i h m e đ u n a r o d n i h b a n k a r a praktički upravlja v l a d o m Sjedinjenih Država k a k o bi realiziralo svo­ je sebične ciljeve. O n i praktički kontroliraju obje političke stranke." O n o što ja mislim je da o s i m što kontroliraju obje stranke kontroli­ raju i m n o g e d r u g e stvari u svijetu.

BANKARSTVO I POLITIKA PRIPADAJU ISTOJ B R A T O V Š T I N I

yal a r c h ) . Dakako, stupanj kraljevskog luka je, ako niste znali, t a k o

U organizaciji škotskog o b r e d a postoji stupanj kraljevskog luka (Ro­

S u k o b i zahtijevaju n o v a c i s u r a d n j u . Svjetski s u k o b i zahtijeva­

nazvan po luku koji Sunce opisuje n a k o n što se ujutro p o č n e dizati

j u svjetske b a n k e i m e đ u n a r o d n e n o v č a n e fondove. Sve s t r u č n e

iznad obzora. S l o b o d n o z i d a r s k i stupanj kraljevskog luka je k o n t i n u ­

s k u p i n e imaju svoje b r a t o v š t i n e . Liječnici, odvjetnici i t a k o dalje

irano, i uvijek vrlo aktivno, p r i s u t a n u svijetu sa svojim slobodnozi-

imaju p o s e b n e b r a t o v š t i n e . I s t o vrijedi za b a n k a r s k i svijet. Ban­

d a r s k i m nastojanjima. Sjedinjene Države su, k a o što sam napisao,

k a r s t v o i p o l i t i k a p r i p a d a j u istoj b r a t o v š t i n i . M e đ u t i m , od n a s se

utemeljile svoj Ustav u Philadelphiji, te je P h i l a d e l p h i a postala " ke­

n e očekuje d a t o z n a m o j e r t o nije n a š a briga. B r a t o v š t i n a p o l i t i k e

ystone " ( k a m e n temeljac) kraljevskog luka. Pennsylvania je i d a n d a ­

i b a n k a r s t v a već g o d i n a m a je p o z n a t a l j u d i m a i z n u t r a . U različi­

nas p o z n a t a kao "Keystone state".

t i m v r e m e n i m a i u r a z l i č i t i m d r ž a v a m a nazivaju je r a z l i č i t i m i m e ­

M n o g o je toga u pogledu te k o n c e p t u a l n e premise u ovom materijalu

n i m a . Najbolji o p ć i n a z i v koji m o ž e m o d a t i toj b r a t o v š t i n i , koja

o . č e m u svatko od nas treba promisliti. T k o su Slobodni zidari? Za­

upravlja n a š o m z e m l j o m , n a š o m p o l i t i k o m i n a š i m m o n e t a r n i m

što se slobodnozidarski amblemi i simboli nalaze na zastavama diljem

sustavom, je Slobodno zidarstvo.

svijeta i na svim stranama svjetskih sukoba? Mogli bismo se zapitati o

Našu zemlju, p o p u t m n o g i h zemalja prije nas i m n o g i h poslije n a s , u

c r v e n o m križu - M e đ u n a r o d n i crveni križ je slobodnozidarska orga­

stvari su osnovali Slobodni zidari. S l o b o d n o zidarstvo je, u o v o m ili

nizacija. O n i uvijek, u svakom sukobu, m o g u doći iza neprijateljskih

o n o m obliku, odigralo o d r e đ e n u ulogu u gotovo svakoj vladi u s p o ­

linija. Zašto Crveni križ, M e đ u n a r o d n i crveni križ, m o ž e ići iza ne­

stavljenoj na svijetu. D a n a s i n t e n z i v n o djeluje š i r o m svijeta. N o , bilo

prijateljskih linija u d o b a rata, za trajanja sukoba? Postoji razlog. Me­

bi d o b r o da najprije u s t a n o v i m o da ovdje ne g o v o r i m o o plavom

đ u n a r o d n i crveni križ iz L o n d o n a povezan je s Američkim crvenim

m a s o n s t v u ili o m a s o n s k i m ložama u vašim g r a d o v i m a . Ne govori­

križem koji potječe od Crvenog križa svetog Jurja. Križ na britanskoj

mo o S l o b o d n i m z i d a r i m a iz vašeg susjedstva. G o v o r i m o o svjetskoj

zastavi, crveni križ, također je j e d a n oblik masonske institucije.

bratovštini, organizaciji koja je dovoljno velika, dovoljno stara i d o ­ voljno m u d r a da djeluje u p o z a d i n i svih svjetskih vlada, u p o z a d i n i bratovština i u p o z a d i n i m e đ u n a r o d n i h m o n e t a r n i h sustava svijeta. D a , sve to je doista povezano.

ULOGA HOLLYWOODA 1 MASOVNIH MEDIJA U o v o m t r e n u t k u mogli biste si postaviti neka vrlo važna pitanja. Na primjer, zašto Hollywood k o n t i n u i r a n o b o m b a r d i r a n a š u zemlju i

Na primjer, p r e d o d ž b a da je n a š u zemlju osnovalo m n o š t v o Slo­

ovaj svijet lošim filmovima p u n i m a nasilja, silovanja i k r i m i n a l a svih

b o d n i h zidara i rozenkrojcera, i z m e đ u ostalih, k o n z i s t e n t n o će se

vrsta? Zašto nas Hollywood n e p r e s t a n o obasipa filmovima u kojima

razotkrivati k r o z cijelu knjigu. P i t a m o se: " Z a š t o a m e r i č k u zastavu

se prikazuju nasilje i užasna krvoprolića? A z a t i m nas razuvjerava,

presavijamo u t r o k u t ? " Kakve veze i m a p i r a m i d a o d n o s n o t r o k u t na

tvrdeći da filmovi o p ć e n i t o nemaju utjecaja na m l a d e ljude, d o k je

našoj novčanici od j e d n o g dolara s a m e r i č k i m sustavom upravljanja?

očito da to z a s i g u r n o nije t o č n o : sve s n i m k e i filmovi utječu na ljud­

M o r a m o se podsjetiti da je n a š Ustav ratificiran u Philadelphiji, u sa­

ski u m . Zapitajte se zašto. Koja je svrha prikazivanja tolikog nasilja,

veznoj državi Pennsylvaniji. Pennsylvaniju se naziva "Keystone sta­

užasa i stravičnih krvoprolića u i g r a n i m filmovima? Postoji razlog za

te" (temeljna država). Naziva je se tako zato što su Pennsylvaniju ute­

to. Bolje v a m je da razmislite o t o m e .

meljili članovi m a s o n s k e lože škotskog obreda. Nastavite čitati dalje i

Mogli biste se zapitati i o b i o l o š k o m ratu koji se d a n a s odvija u svijetu.

vidjet ćete o n o što je sasvim očito u p o g l e d u naziva "keystone".

AIDS se pojavio n i o t k u d a i raširio se h o m o s e k s u a l n o m zajednicom.

Što to homoseksualci čine a da to n i s u činili proteklih šest tisuća go­ dina? Zašto s m o sasvim i z n e n a d a , u 1980-ima, dobili AIDS? Postoji Li kakva veza i z m e đ u AIDS-a i legionarske bolesti? Imaju li s t i m ka­ kve veze biološki p o k u s i koje p r o v o d e CIA, NS A i sve d r u g e vladine agencije o kojima ništa ne z n a m o ? Je li m o g u ć e da se vrše nekakvi biološki pokusi, od kojih neki p o đ u krivim p u t e m , a neki n a m j e r n o polaze krivim p u t e m , s a m o da bi se vidjelo koliko se daleko m o ž e ići. Postoji li neki smisao u stvarima koje se d a n a s događaju?

Inačica kraljevskog luka -"portalni" luk u St. Louisu u Missouriju n o s t na naša d r ž a v n a sveučilišta i škole, o b r a z o v n e u s t a n o v e koje financira vlada, i r a z m o t r i t i kakve u č e n i k e i kakvu r a z i n u o b r a z o ­ vanja p r o i z v o d e te škole koje vlada financira. Logika će v a m reći da o n o što izlazi iz tih škola visokog o b r a z o v a n j a nije u skladu s o n i m e što je država i savezna vlada željela. Da ne dobivaju o n o što su že­ ljeli, t a d a bi to promijenili. Ključna stvar je da v l a d a dobiva u p r a v o o n o što je n a r u č i l a . Dobivaju t o č n o to što su platili! N e žele d a v a m djeca b u d u o b r a z o v a n a . N e žele d a vi, n i bilo t k o d r u g i , previše razmišljate. Z b o g t o g a su se u našoj zemlji i n a š e m svijetu

toliko

raširili

masovni

mediji, game-showovi,

ometajuće

b l e b e t a n j e televizijskih s a p u n i c a , svake večeri, zaglupljujuće b e ­ Slobodnozidarski kraljevski luk

smislice siluacijskih k o m e d i j a , z a b a v n i p a r k o v i , d r o g e , a l k o h o l i sve d r u g e vrste zabave. G l a v n a s v r h a svega toga je o d v r a t i p o z o r ­

Imajte t a k o đ e r n a u m u d a v l a d a uvijek dobiva t o č n o o n o što plaća.

n o s t l j u d s k o m u m u i zabaviti ga. T o t r a j n o o d v r a ć a n j e p o z o r n o s t i

A k o ste plaćeni da n a p r a v i t e n e š t o za vladu, o n i će izvući iz vas

o s i g u r a v a d a n e p o s t a n e t e s m e t n j a v a ž n i m l j u d i m a t i m e što ć e t e

t o č n o o n o što s u platili. K a d a t o s h v a t i m o , m o r a m o o b r a t i t i p o z o r -

p r e v i š e razmišljati! Bolje v a m j e d a s e p r o b u d i t e i shvatite d a p o
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF