Informe de Paneles Solares

July 8, 2019 | Author: Leo Diaz Sanchez | Category: Celda solar, Fotovoltaica, Silicio, Energía solar, Panel solar
Share Embed Donate


Short Description

Instalacion de paneles solares....

Description

CELDAS FOTOVOLTAICAS Y PANELES SOL SOLARES ARES INTEGRANTES: -

CAST CASTAÑ AÑED EDA A ARRA ARRASCU SCUE, E, LIL LILIA IANA NA DÍAZ DÍAZ SÁNC SÁNCHE HEZ, Z, LEON LEONAR ARDO DO PUEL PUELLE LES S ROMÁ ROMÁN, N, JENI JENIFF FFER ER RETTO RETTO HER HERNÁ NÁND NDEZ EZ,, PA PATRIC TRICIA IA

CURSO:

PLANTAS DE ENERGÍA

DOCENTE: Ing. KARLA ZAVALETA TRUJILLO  PER! "#$% ÍNDICE

PLANTAS DE ENERGÍA

I.

INSTAL INSTALACIÓN ACIÓN SOLAR FOTOVOL FOTOVOLT TAICA... AICA........ .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... ............... ............. ... 1. Definición Definición:.... :......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ............. ........ ... 2. Clasificac Clasificación. ión...... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ............ .............. ....... ... 3. Ventajas ntajas e inconenien inconenientes tes !e las instalacio instalaciones nes fotooltai fotooltaicas.. cas....... ........... ................ ................. ....... ... ". #l #fecto #fecto Fotooltai Fotooltaico... co........ .......... .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ............ ............ ..... ... II. C#LDA SOLAR................................... SOLAR.......................................................... .............................................. ........................................... .................... .. 1. Definición Definición..... .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .............. .............. ..... . 2. $a%&'et%os $a%&'et%os f(n!a'ent f(n!a'entales ales !e la c)l(la c)l(la sola%........ sola%............. .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ............ ....... . 3. Ti*os Ti*os !e cel!as cel!as fotooltaic fotooltaicas.. as....... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ............. ........... ... .. III. $AN#L $AN#L SOLAR... SOLAR........ .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... ......... .. 1. Definición Definición..... .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .............. .............. ..... . 2. Ca%acte%+st Ca%acte%+sticas icas !e los *aneles *aneles sola%es.. sola%es....... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ........... ............... ............. .... . 2.1. Ca%acte%+s Ca%acte%+sticas ticas F+sicas.. F+sicas....... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ............. ................. ............ ... . 2.2. Ca%acte%+s Ca%acte%+sticas ticas el)ct%ica el)ct%icas.... s......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ............ .................. .............. . 3. Ti*os Ti*os !e cone,ione cone,iones... s........ .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... .............. .................... ............... ..... . 3.1. Se%ie..... Se%ie.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... ..... .. 3.2. $a%alelo. $a%alelo...... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... .......... ..... . ". Datos !el Fa-%icant Fa-%icante... e........ .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .............. .............. ..... . ".1. C(%as C(%as ca%acte%+st ca%acte%+sticas icas..... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... ............. .......... . ".2. Inte%*%eta Inte%*%etación ción !e !e (na oja oja !e ca%ac ca%acte%+st te%+sticas icas..... .......... .......... .......... ............... .................... ................. ....... . ".3. Ca%acte%+s Ca%acte%+sticas ticas f+sicas.. f+sicas....... .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ............ ................ ........... . ".". Va%iación %iación !e los *a%&'et%o *a%&'et%oss con la Te' Te'*e%at *e%at(%a. (%a...... .......... ............. .................. ................... ............ ... . /. A0R$A A0R$AI#NTO I#NTO  CON#4IÓN CON#4IÓN D# $AN#L#S.... N#L#S......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... ......... 5. DI#NSIONA DI#NSIONAI#NT I#NTO O D# $AN#L#S..... N#L#S.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ........... ......... ....... IV. IV. $ROC#SO D# FA6RICACIÓN FA6RICACIÓN D# NA C#LDA FOTOVOLT FOTOVOLTAICA................ AICA............... . ".2. La fa-%icación fa-%icación *%o*ia *%o*ia !e la c)l(la..... c)l(la.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ............. ........ . ".2.1. ".2.1. C%istali7ac C%istali7ación ión *o% *o% el ')to!o ')to!o C7oc C7oc%als89 %als89..... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ........... ........ .. ".2.2. ".2.2. Co%te !e las o-leas...... o-leas........... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... ............. .......... . ".2.3. ".2.3. T%ata'ie T%ata'iento nto (+'ico (+'ico !e las las o-leas. o-leas...... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ........... ............... ................. ........ . ".2.". ".2.". Fo%'ación Fo%'ación !e (nión (nión Fosfo%o Fosfo%o ; Nit%óFICAS.................................. .............................................. ....................................... .................... .

2

PLANTAS DE ENERGÍA

PANELES SOLARES I.

INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 1. Definición: na instalación sola% fotooltaica e %eali7a con el o-jetio !e *%o!(ci% ene%
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF