Hurting Officer and Eating God Year and Luck.pdf

May 15, 2019 | Author: Claudia | Category: Copyright
Share Embed Donate


Short Description

Download Hurting Officer and Eating God Year and Luck.pdf...

Description

Come with more than 200 Illustrated Charts

Copyright © 2012 Benson Yeo All Rights Reserved

Any or all of the copyright owner’s exclusive rights or any subdivision of those ri ghts may be transferred, but the transfer of exclusive rights is not valid unless that transfer is in writing and signed by the owner of the rights conveyed or such owner’s duly authorized agent . Transfer of a right on a nonexclusive basis does not require a written agreement. In essence this means that unless there is written authorization from the author, the receiver does not have exclusive rights. While every precaution has been taken in the preparation of this eBook, the authors shall have any liability to any person or entity with respect to any loss or damage caused or alleged to be caused directly or indirectly by the views, thoughts and opinions contained in this eBook. No part of this eBook constitutes advice and should be construed as such. The materials in this eBook are based on information that is considered reliable, but neither the publisher nor authors guarantee that it is accurate or complete. Expressed opinions are time-based and are subject to changes.

ContentsThe Doctrine of the 10 Gods and The Secret Se cret of Their StructureThe Doctrine of Hurting Officer StructureThe Doctrine of 12 Hurting Officer Officer StructureThe Classic Saying of “Hurting Officer”The Poetry of Hurting Officer OfficerSpecial Edition of the Saying of Hurting OfficerThe Classic Saying of Hurting Officer on YearThe Classic Saying of Hurting Officer on MonthThe Classic Saying of Hurting Officer on DayThe Classic Saying of Hurting Officer on HourThe Hidden Secrets of Hurting Officer StructureThe Analects of Eating GodThe Classic Saying of Eating God on YearThe Classic Saying of Eating God on MonthThe Classic Saying of Eating God on DayThe Classic Saying of Eating God on HourThe Hidden Secrets of Hurting Eating God Structure

The Doctrine of the 10 Gods and The Secret of Their Structure Ten God Overview    命  理 学 认 为 , 人 生   在  世, 亦 不 过 五  行 生   克而    己,   所 以八字   中   的 十   神 ,   都  被  赋予了一 mìng lǐ xué rèn wéi

rén  shēng zài shì

yì bú guò wǔ xíng  shēng kè ér  jǐ

suǒ yǐ  bā zì  zhōng  de shí shén

 dōu bèi fù yǔ  le yí

定   的 现 实  意义。

dìng  de xiàn shí yì yì

Metaphysics learners believed that lives are govern by 5 elements base on their interaction on “Productions” and “Controlling” interpretations! And the Ten Gods become the reality of Life! In order to understand and know how to interpret lives, the Productions and Controlling cycle lies within the secrets of understanding what do they mean by “Productions” and “Controlling”! “Controlling”!

子 平 论

命 ,以 为 造 化 流 行

天 地 间 , 不 过 阴五 行 而 已; 阴五 行 交

用 ,不 过克 制 化 而 已。 固 特 设 : 比

zǐ píng lùn mìng yǐ wéi zào huà liú xíng tiān dì  jiān bú guò yīn yáng wǔ xíng ér yǐ yīn yáng wǔ xíng  jiāo xiāng wèi yòng bú guò shēng kè zhì huà ér yǐ 肩 , 劫 财,官 ,财, 偏 财,官 ,七 杀 ,印, 偏 印名 词, 用 来 形

容 五 行 阴

gù tè shè bǐ 阳 jiān  jié cái shāng guān zhèng cái piān cái zhèng guān qī shā zhèng yìn piān yìn děng shí shén zhuān yǒu míng cí yòng lái xíng róng wǔ xíng yīn yáng shēng 克 制 化 及 同 类 的 共 通 现 象 , 这 与 其 他 学 问 如 统 计 学 , 数 学 , 物 理, 化 学 等 用 x, y... 代 表 其 涵 义, 此 涵 义 也 能 变 kè zhì huà  jí tóng lèi  de gòng tōng xiàn xiàng zhè yǔ qí tā xué  wen rú tǒng  jì xué shù xué wù lǐ huà xué děng yòng dài biǎo qí hán yì cǐ hán yì yě néng biàn 化 出 无的 问 题, 与 命 理 所 演 化 出

的 无结 果 , 道 理 是 一 样 的, 考 其 最 出 设 立 这 些

名 词的 时 候 ,

huà chū wú qióng  de wèn tí yǔ mìng lǐ suǒ yǎn huà chū zhǒng zhǒng  de wú qióng  jiē guǒ dào lǐ shì yí yàng  de kǎo qí zuì chū shè lì zhè xiē míng cí  de shí  hou 并 不 是 杜

篇 的, 而 是 本 乎 阴

阳 , 察 乎 人

情 , 根 据 反 复 实 验 而得 来的结 果 。

bìng bú shì dù zhuàn luàn piān  de ér shì běn hū yīn yáng chá hū rén qíng gēn  jù fǎn fù shí yàn ér  de  lai  de  jiē guǒ

因 为 十

神 的 看 法 很

深 奥, 又 很 复杂, 每 一个

同 时 代 表

涵 义, 而 且 还 会到 其他 各 神 的 影

响 而

yīn  wei shí shén  de kàn fǎ hěn shēn ào yòu hěn fù zá měi yì gè shén dōu tóng shí dài  biǎo duō céng hán yì ér qiě hái huì shòu dào qí tā gè shén  de yǐng xiǎng ér 改 变 其 原 来的 性 质,如 果 不 是 对

命 理 学 研 究的

彻 底的 人, 实 在 不 容 易 熟 练 地 抓

住 各 神 的 精 髓 加以

gǎi biàn qí yuán lái  de xìng zhì rú guǒ bú shì duì mìng lǐ xué yán  jiū  de xiāng dāng chè dǐ  de rén shí zài bù róng yì shú liàn  d ì zhuā zhù gè shén  de  jīng suǐ  jiā yǐ 正

确 地 判

断 .此十

神 暗 示 的

及其 在 干 支显 示 之 范 围 , 我 们 几乎 可以 这说 : 所 谓 论

zhèng què dì pàn duàn cǐ shí shén àn shì  de xiàng zhēng  jí qí zài gān zhī zhōng xiǎn shì zhī fàn wéi wǒ  men  jī hū kě yǐ zhè yàng shuō 等 于大 部 分 在 论 十

神 的 变

化 。可 见 十

děng yú dà bù fēn zài lùn shí shén  de biàn huà在 八字

命 的 体系,

占 何 等命 也就

suǒ wèi lùn mìng yě  jiù

要 的 地 位 了。

kě  jiàn shí shén zài bā zì zhōng lùn mìng  de tǐ xì zhōng zhàn hé děng zhòng yào  de dì wèi  le

The Derived of the 10 gods and their usage were invented by the Great Grand Master Zi Ping. The 10 gods are; Friends, Rob Wealth, Hurting Officer, Eating God, Direct Wealth, Indirect Wealth, Officer, Killing, Direct Resource and Indirect Resource were derived from the 5 elements and the 5 elements were derived from Yin Yang understanding! understanding! But the usages were base on the understanding of the 10 gods on their “Productions” and “Controlling” Interpretations within the yin and yang understanding.

The 10 gods were created by infinite hours, tested, experienced and qualified by time and space. A No -Nonsense knowledge of wisdom! By understanding the 10 gods, it helps us to better assessments of our path in our destiny.

The reading is easy but the understandings are very profound! The usage is easy but the interpretations are vast! Although, there are the so called useful gods and negative gods! But the useful can become negative and the negative can also become useful at times.

The Doctrine of Hurting Officer EATING GOD AND HURTING OFFICER

Yin see Yin or Yang see Yang r ead as Eating God Yin see Yang and Yang see Yin read as Hurting Officer

  食   伤 (  食   神 、   伤   官 )其 表    象 范   围 大 多  与  理  想   追 求、 计 划 、 文 学  写  作 、 技 术 、 公 shí  shāng

shí shén

 shāng  guān

qí biǎo xiàng fàn wéi dà  duō yǔ lǐ xiǎng  zhu ī  qiú

 jì huà

wén xué  xiě zuò

 jì shù

 gōng

共 关 系、  迁  移  调 动 以  及子女、 学 生 、 下   属 、**** 等   有 关 。

gòng  guān xì

 qiān yí diào dòng  y ǐ  jí zǐ nǚ

xué  sheng

xià shǔ

 děng yǒu  guān

Eating God and Hurting Officer are element that we produce, have goals, without goals, can and cannot demonstrate and perform, know when and how to please people, easily and difficult t o give in or please, know how or don’t know how manage, talented or not, know how to and don’t know how to talk and express etc……

(Eating God and Hurting Officer) representations are, in pursue of ideas and goals, planning, written works, skill, public arena, maneuver. Not limited to children, students, subordinate definitions.

  吉   象 ——   能  积 极  追 求 学 业   或  事 业,  显 示 比 平    时  有 较  高   的  智   慧  和 才   能 ,  事 业 较  易 成  jí xiàng

néng  j ī   ī   jí  zhu ī  qiú xué yè huò shì yè

xiǎn shì bǐ píng shí yǒu  jiào  gāo  de zhì huì hé cái néng

shì yè  jiào yì chéng

功 、 进步。  爱  情   也 较  易 产 生   和 进   展 。女 性 较  易 怀  胎 生   育。

 gōng

 jìn bù

 ai qíng  yě  jiào yì chǎn  shēng hé  jìn zhǎn

nǚ xìng  jiào yì huái  tāi  shēng yù

If Eating God and Hurting Officer are in favor, will be proactively pursuing the goals, higher talent and wisdom, easy career achievement! Self motivated! Healthy Courtship and relationship! Female can conceive easily.

凶    象 ——  聪    明   被   聪    明   累,  易 产 生

xiōng xiàng

 cōng  ming bèi  cōng  ming lèi

上  下 级 矛   盾 ,    引 起  官 非诉 讼 ; 过  度 劳   神 而 损

yì chǎn  shēng shàng  xia  jí máo dùn

yǐn qǐ  guān  f ēi sù sòng

guò dù láo shén ér sǔn

身 心;   或    盲   目  追 求  爱  情 而  有  损   名  誉  及  事 业。  易 损   伤 儿子。女 性  则 不  利 丈 夫。

 shēn  x ī n

huò máng mù  zhu ī  qiú ài qíng ér yǒu sǔn míng yù  jí shì yè

yì sǔn  shāng ér  zi

nǚ xìng zé bú lì zhàng  fu

If Eating God and Hurting Officer are NOT in favor, Self Sabotage, Contradictory, lawsuit, over exert and hurt oneself, because of non-stop wooing girl and d amage reputation and career! Harm children! Female hav e this will harm husband!

The Doctrine of 12 Hurting Officer Structure

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

The Classic Saying of “Hurting Officer” 伤 官 者 ,其 验 如 神 。

shāng guān zhě

qí yàn rú shén

Hurting Officer is most obvious to recognize as they are out spoken and direct with their words. 伤 官 务 要 伤 尽; 伤 之不尽, 官 来 乘 旺 ,其 祸 不可 胜 言 。 伤 官 见 官 , 为 祸 百 端 。

shāng guān wù yào shāng  jìn

shāng zhī bú  jìn

guān  lai chéng wàng

qí huò bù kě shèng yán

shāng guān  jiàn guān

wèi huò bǎi duān

Hurting Officer must be obedient with a useful control. If not, t hey can intimidate the Officer! And when the Officer is intimidated by the H urting Officer, Officer, it is as good as hell break loose! There is a saying of Hurting Officer sees Officer, Officer, Disastrous is enormous! 倘 月 令 在 伤 官 之 位 ,及四 柱 配 合、 作 事 皆在 伤 官 之 处 ; 又 行 身 旺 乡 , 真 贵 人 也。

tǎng yuè lìng zài shāng guān zhī wèi

 jí sì zhù pèi hé

zuò  sh ì  jiē zài shāng guān zhī chù

yòu xíng shēn wàng xiāng

zhēn guì rén yě

Hurting Officer are people of great talent! If you are born in the H urting Officer Structure and the structure can be use, meaning there is no Officer around; you will meet with a lot of talent and noble people! 伤 官 主 人 多 才艺、傲 物气 高 , 常 以 天 下 之 人 不如己;而 贵 人 亦 惮 之, 众 人 亦恶 之。

shāng guān zhǔ rén duō cái yì

ào wù qì gāo

cháng yǐ tiān xià zhī rén bù rú  jǐ

ér guì rén yì dàn zhī

zhòng rén yì è zhī

Hurting Officer Structure are talented people. They are proud and like to compare with people around them. They dislike noble people and the general public. 运 一 逢 官 , 祸 不可 言 ; 或 有 吉 神 可解,必 生 恶疾以 残 其躯;不 然 运 遭 官 事。

yùn yī féng guān

huò bù kě yán

huò yǒu  jí shén kě  jiě

bì shēng è  jí yǐ cán qí qū

bù rán yùn zāo guān shì

Once they enter into the Officer or Killi ng lucks, the disastrous will be uni maginable! If there are no favorable elements to help, either it will become a major illnesses or legal implications! 如 运 行 剥 官 ,财 神 不 旺 ,皆 是 安 享 之 人。 rú yùn xíng bō guān

cái shén bù wàng

 jiē shì ān xiǎng zhī rén

If the officer is not threatening, and the wealth is not prosperous, it will be a peaceful event.

印 綬 若 伤 尽,不留一 点 ; 身 弱 忌 官 星 ,不怕七 杀 。 yìn shòu ruò shāng  jìn

bù liú yì diǎn

shēn ruò  jì guān xīng

bù pà qī shā

If the Hurting Officer is under strict control wi thout any flexibility, it will be bad for the weak day master because Officer can intimidate the day master but the Hurting Officer is not afraid of the K illing! Here I will give you 3 different scenarios; first, which Hurting Officer will face strict control? And what could be the control element?

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

So now you know from the above charts, the word “control” control” is actually clashed, combined and control! And they are the Direct Resource because some Indirect Resource cannot control and mostly combined! Scenario Two; it will be bad for the weak day master because Officer can intimidate the day master? A weak day master will be intimidated by anything and the Officer is only one of the examples unless it is a combined to the day master. Some officer not only does not intimidate to the d ay master, master, instead, they will help the day master! Examples the 5 highlighted in red border charts. The fire day master and officer combined and push in a tree where the tree can loosen the season mountain earth and on the same t ime to support the fire day master!

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Scenario Three; but the Hurting Officer is not afraid of the Killing? Why? Let’s explore and find out:

Hour

Day

Month

Year

Hurting Officer is the useful god to the killing! Hour

Day

Month

Year

Hurting Officer disturb the killing.

Hour

Day

Month

Year

Hurting Officer control the killing.

Hour

Day

Month

Year

Hurting Officer is hidden combined with the killing! Hour

Day

Month

Year

Hurting Officer combined with killing. Hour

Day

Month

Year

Hurting Officer control the killing.

Hour

Day

Month

Year

Hour

Hurting Officer and killing combined

Hour

Day

Month

Day

Month

Year

Hour

Year

Day

Month

Year

Hurting Officer clash killing.

Year

Hour

Hurting officer control killing

Hour

Month

Hurting Officer and killing combined

Hurting Officer control the killing.

Hour

Day

Day

Month

Year

Hurting officer control killing

Day

Month

Year

Hurting Officer and killing combined.

Now you know why hurting officer is not afraid of killing because they can control and combined the kill ing!:

The Poetry of Hurting Officer 《 诗 诀》★ 伤 官 伤 尽 最 为 奇, 尤 恐 伤 多 返 不宜;此格局 中 千 变 化 ,推 寻 须 要 用 心 机。 shī  jué

shāng guān shāng  jìn zuì wéi qí

yóu kǒng shāng duō fǎn bú yí

cǐ gé  jú zhōng qiān biàn huà

tuī xún xū yào yòng xīn  jī

Hurting officer is good to be control and you must know t he application of each of them that works! The usage and application of Hurting Officer!     The environment temperature especially in summer and wi nter. nter. Useful god to the hurting officer Which hurting officer can support wealth Which hurting officer must be control Although the approach is to the hurting officer, the day master has to take into play and make sure the application is beneficial to the day and t he structure. The usage and application is base on the law of nature and not the 5 elements! Please remember this!

Hour

Day

Month

Year

Horse is the hurting officer and it can burn away the tree day master! Rain and ox can balance and prevent the heat to the chart! The iron is to control the tree so that tree will not fall prey to the horse.

Hour

Day

Month

Year

Snake is the hurting officer and the heat is growing. Rain and ox is to create a balance environment and moist the flower. flower. The best is the hurting officer can support wealth.

Hour

Day

Month

Year

Rooster is the hurting officer and pig is the wealth. Hurting officer support wealth is achieved

Hour

Day

Month

Year

Goat is the hurting officer and its season is very hot and dry! P ig can change and transform the season into usability! Moist earth can promote nature! Soil doesn’t move doesn’t move but water moves, that’s why change can be perform with pig around!

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Month

Year

Monkey is the hurting officer and received horse, the useful god to the iron. This soil day talent received useful god, a person of great talent! Making money is never a problem to him/her!

Hour

Day

Month

Year

Ox is the hurting officer and its season is very cold! The day master has to be strong, and then the usage will be like magic! This time round, the sun have to depend on himself. himself.

Hour

Dragon is the hurting officer and tiger is the useful god to the dragon. A person of great talent! Making money is never a problem to him/her!

Hour

Day

Day

Month

Year

Same as the left chart

Hour

Day

Month

Year

Rat is the Hurting Officer and the useful god to the rabbit. Talent in business and making money! Due to the cold environment, fire will be very handy to be around and also the useful god to the iron!

Hour

Day

Month

Year

Rabbit is the Hurting Officer and an indication of self sabotaging because water wash away flower! Is better not to see each other! Sun can make flower blossom meaning money can reinforce talent! The rat gives strength to the day and flower meaning one product two usage! Rabbit and dog combined bring in fire meaning talent and decision brings in money!

Pig is the Hurting Officer and its season is very cold! The day master has to be strong, and then the usage will be like magic! Thi s is a case of hurting officer wants officer which is the Sun to appear!

Hour

Day

Month

Year

Tiger is the Hurting Officer and can support the horse! Day master must be rooted if not will become money slave! To prevent from becoming slavery, iron must be around to control the tiger, tiger, than life can be fulfilling.

Now you know that the application to hurting officer is not standardized. There are 12 types of hurting officer and they cannot be using one principle for all of them! Please be well verse in each of them, so life will not be in vain!

《 诗 诀》★ 伤 官 不可例 言 凶 , 有 制 还 他衣禄 丰 ; 干 上 食 神 支 带合,儿 孙 满 眼 寿 如 松 。 shī  jué

shāng guān bù kě lì yán xiōng

yǒu zhì hái tā yī lù fēng

gān shàng shí shén zhī dài hé

ér sūn mǎn yǎn shòu rú sōng

As long as Hurting Officer has its usability, it cannot be read as useless! As long they can support wealth, received useful god or controlling a negative element in the chart, they wi ll be highly price! If the stem eating god combined with the branch, will be l ongevity! When longevity is mentioned, the classic is talking about the hour pillar! Let’s explore;

Hour

Day

Month

Year Ye ar

Hour

Day

Month

Year Ye ar

Fire and pig pil lar is heaven and earth combined and the combined brings in wood! The wood is not useful or favorable god to the tree and flower so the longevity does not apply here!

Hour

Day

Month

Year Ye ar

Hour

Day

Month

Year Ye ar

Gold and snake pillar is heaven and earth combined and the combined brings in water! The water is not useful to the soil but i s favorable to the mountain so the longevity is applicable to the mountain day! Hour

Day

Month

Year Ye ar

Hour

Day

Month

Year Ye ar

Mountain and rat pillar is heaven and earth combined and the combined brings in Sun! The Sun is not useful or favorable god to the sun and fire day so the longevity does not apply here!

Hour

Day

Month

Year Ye ar

Hour

Day

Month

Year Ye ar

Water horse pillar is heaven and earth combined and the combined brings in wood! The wood is not useful or favorable god to the gold but is favorable to the iron day so the longevity applies to the iron!

《 诗 诀》★ 伤 官 遇 者 本 非宜,财 有 官 无 是福基; 时日 月 伤 官 格局, 运 行 财 旺 贵 无疑。 shī  jué

shāng guān yù zhě běn fēi yí

cái yǒu guān wú shì fú  jī

shí rì yuè shāng guān gé  jú

yùn xíng cái wàng guì wú yí

It is better not to see the hurting officer luck, because most of the time is nothing beneficial unless they are your useful god! Or if there is a usable wealth i n your chart and without the present of officer then seeing hurting officer will be fortunate. Examples Examples of all the Direct wealth structure sees hurting officer coming into the chart and let’s see who can really benefits from it as follow; Hour

Day

Month

Year

The wealth is very hot and dry, dry, the snake and horse will come and worsen the environment!

Hour

Day

Month

Year

The wealth is very cold, the snake and horse will come and balance

Hour

Day

Month

Year

The wealth is too hard and difficult for the flower to control and the arrival of snake and horse is not helping in this situation!

Hour

Day

Month

Year

This chart is similar with the above!

the environment making the tree healthy. healthy. Comparable between the snake and horse, the snake will be more superior as the sun can moist the ox and promote nature!

Hour

Day

Month

Year

The wealth is very cold. The arr ival of monkey and rooster will not make the environment any better don’t mention that metal cannot give birth to rain!

Hour

Day

Month

Year

The wealth is cold. The arrival of goat, ox, dragon or dog will not make the environment any better although the ox and goat can support the rooster, rooster, but the dragon and dog will bury the rooster! Be careful with dragon and dog! In order for the sun to be able to handle the wealth, friends and rob wealth is required but must not sits beside the rooster!

Hour

Day

Month

Year

The wealth is usable. The arrivals of the rat will prosperous wealth because rain is flower useful god! But the water pig will wash away the wealth and business and relationship will be affected!

Hour

Day

Month

Year

The wealth is very cold. The arrival of monkey and rooster will not make the environment any better although gold can purify water!

Hour

Day

Month

Year

The wealth is getting cold. The arrival of dragon, goat, dog and ox will have different implications! Just like the left chart! This type of fire does not needs friends and robs wealth but instead, the fire needs the wood!

Hour

Day

Month

Year

The wealth is tough! Gold cannot cut wood! The arrival of rat and pig cannot give birth to wealth. But the pig is the useful god to the gold and it can combine with tiger by tak ing away the money problem!

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

The wealth is hot. The arrival of tiger and rabbit will not do any help to the day master! Because the sun do not need to be supported by the hurting officer or eating god. Rain is master of strategic of using rob wealth but not friends! Or it will be good for the rain to seat on the rooster, rooster, than money will come easily just lie the water day master on the left scenario.

The wealth is very hot and h as the capability to evaporate the water. water. The arrival of tiger and rabbit, the tiger can support the fire but rabbit cannot! It will be good for the water to seat on monkey where money can turn into assets! If not, friends and rob wealth is need but cannot sits beside the horse!

So here you can find out that which hur ting officer can support wealth and which of them will destroy wealth! 《 诗 诀》★ 伤 官 伤 尽 最 为 奇, 若 有 伤 官 祸 便 随; 恃 己 凌 人 心 好 胜 , 刑 伤 骨 肉 更 多 悲。 shī  jué

shāng guān shāng  jìn zuì wéi qí

ruò yǒu shāng guān huò biàn suí

shì  jǐ líng rén xīn hào shèng

xíng shāng gǔ ròu gèng duō bēi

The Hurting officer are unique p eople, they see problems as daily routine. But they can be a great coach! They only bad things about some hurting officer i s, they injured and harm t heir own children and most of them ar e female!

《 诗 诀》★ 伤 官 不可例 言 凶 , 辛 日 壬 辰 贵 在 中 ; 生 在 秋 冬 方 秀 气, 生 于四季 主 财 丰 。 shī  jué

shāng guān bù kě lì yán xiōng

xīn rì rén chén guì zài zhōng

shēng zài qiū dōng fāng xiù  qi

shēng yú sì  jì zhǔ cái fēng

Although hurting officer is not the useful god for most day master, master, but there is one day master use hurting officer as useful god! Example as follow;

Hour

Day

Month

Year

The gold day master and the dragon use the hurting officer as useful god, and this is a noble chart!

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

And when born in autumn and winter, with the present of the sun, will have power and reputation!

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

And when born is seasonal earth will become wealthy!

《 诗 诀》★ 丙 火 多 根 土 又 连 , 或 成 申 月 或 成 乾 ; 但 行 金 水 升 名 利, 火 土 重 来 数 不 坚 。 shī  jué

bǐng huǒ duō gēn tǔ yòu lián

Hour

Day

huò chéng shēn yuè huò chéng qián

Month

Year

The sun day with strong earth and fire urgently needs water!

Hour

Day

Month

Year Ye ar

dàn xíng  jīn shuǐ shēng míng lì

Hour

Day

huǒ tǔ zhòng  lai shǔ  bu  jiān

Month

The sun in useful god season.

Year

Luck

The sun with a useful season pillar.

Once enter into metal and water lucks, gain and reputation will honor!

With the same charts above, but

Year

Year

Luck

this time, the luck is on fire and earth, gain and reputation will not be there!

Special Edition of the Saying of Hurting Officer 伤 官 若 伤 尽, 却 喜 见 官 星 。

shāng guān ruò shāng  jìn

què xǐ  jiàn guān xīng

If the hurting officer is discipline, it will be good to see the officer. 伤 官 若 论 财, 见 祸 不 轻 来。

shāng guān ruò lùn cái

 jiàn huò bù qīng  lai

If the wealth produce by the hurting officer is bad for the day master, then the problem can be detrimental to the day master! 伤 官 若 用 印, 剋 杀 不如 刑 。

shāng guān ruò yòng yìn

kè shā bù rú xíng

There are certain hurting officer cannot use Resource to control. The person effort will be in vain! 伤 官 若 论 财, 带 合 有 声 名 。

shāng guān ruò lùn cái

dài hé yǒu  shēng míng

There are certain hurting officer use wealth and become reputable. 伤 官 用 财,不宜印 乡 。

shāng guān yòng cái

bú yí yìn xiāng

There are some hurting officer uses wealth but will damage Resource. 伤 官 见 官 ,印 运 不 妨 。

shāng guān  jiàn guān

yìn yùn bù fáng

There are some hurting officer see officer, requires Resource to help.

两 戊合一 癸, 得再嫁。

liǎng wù hé yī guǐ

 de zài  jià

Two hurting officer combined with killing will have remarried outcome! 妻财 受 剋, 生 子不育。 qī cái shòu  kè

shēng zǐ bù yù

If the wealth is being combined, wife will be difficult to conceive. 印 綬 多 根 , 身 旺 必 贫。 yìn shòu duō gēn

shēn wàng bì pín

If there are too much rooted resources and the day master is strong, to certain day master will be poor in once  lifetime! 印 綬 被 伤 ,剋父 母。 yìn shòu bèi shāng

kè fù mǔ

There are certain resource especially the noble and useful one, when they are injured, will harm parent. 官 杀 混 杂,剋父 母。

guān shā hùn zá

kè fù mǔ

Officer and killing complications, will also injured and harm parent. 财 多 身 弱 ,剋父 母。 cái duō shēn ruò

kè fù mǔ

Abundance wealth and the day master is weak, will also harm and hurt parent. 干 与 支 同 剋妻。

gān yǔ zhī tóng kè qī

Heaven and Earth identical will harm wife. 辛 卯 、戊 寅 不怕 杀 多 。 xīn mǎo

wù yín bù pà shā duō

辛卯 and 戊寅 day pillars are not afraid of too much killing. 女 命 比 肩 ,即姊 妹 贪 合, 多 谎 诈 。 nǚ mìng bǐ  jiān

 jí zǐ mèi tān hé

duō huǎng zhà

Friends in female life will have greedy to combine. There will be many tricks and lie. 财 有 劫,不怕露就 杀 。 cái yǒu  jié

bù pà lù  jiù shā

There are certain wealth likes Rob Wealth and don’t have to use killing. 四 柱 元 有 病 , 要 去 病 ;不去 病 不发。 sì zhù yuán yǒu bìng

yào qù bìng

bú qù bìng bù fā

The secret of bazi is to find out the obstacle and problems and find out when is the coming solution! If no solution, then the person cannot be prosperous! 伤 官 聪 明 智 谋 多,

shāng  guān  cōng  ming  zh ì  móu  duō

Hurting officer are talented and people of motives.

多 才 多 艺倒不错,

duō  cái  duō  y ì  dǎo  bú  cuò

Capable and performance mainly come from them and mostly are the a chievers. 设 计 经 济不 用 说 ,

shè  j ì ì  j ī   ī ng ng  j ì ì  bù  yòng  shuō

Design and finance is their forte 心 性 残 忍气 量 窄 , x ī n  x ìng  cán  r ěn  q ì  liàng  zhǎi

And when come to doing things it can be cruel and narrow mindedness. 一 身 傲骨不 但 过 , y ì  shēn ào  gǔ  bu  dàn  guò

Lofty in once lifetime and not afraid of over doing it. 惹 事 生 非 好 管 事, r ě  sh ì  shēng  f ēi  hǎo  guǎn  sh ì

Like to create stir in situation and mine other people businesses.

做 事 总 是反复 着 ,

zuò  sh ì  zǒng  sh ì  f ǎn  f ù  zhe

Will have repetitions of repeating the same mistake or doing the same thing. 伤 官 有制 官 星 旺 ,

shāng  guān  yǒu  zh ì  guān  x ī ng ng  wàng

If the hurting officer is well control, then the officer will be prosperous. 伤 官 多 了祸也多 ,

shāng  guān  duō  le  huò  yě  duō

Abundance of hurting officer problems also will be abundance. 女遇 伤 官 婚 不 顺 , nǚ  yù  shāng  guān  hūn  bù  shùn

Woman with hurting officer marriage life will not be smooth. 男 伤 多 了 面 受 克,

nán  shāng  duō  le  miàn  shòu  kè

Man will affect reputation. 与 人 相 处 难 长 久, yǔ  r én  xiāng  chǔ  nán  cháng  jiǔ

Hurting officer people will not get into a long lasting relationship in society. 晚 年 独立度 生 活 。

wǎn  nián  dú  l ì ì  dù  shēng  huó

If the hurting officer is at the hour pillar branch, will live alone during old age.

Hurting Officer liù  q ī n  f āng  miàn

,

dài  biǎo  wǎn  bèi

,

xué  sheng

,

bù  shǔ

nán  m ìng  zh ī   zǔ  mǔ

,

sūn  nǚ

,

nǚ  m ìng  zh ī  ér  zi

Hurting Officer Relationships represent students and employee. Mother-in-law for male and son for female! 伤 官 , 我 生 之 神 , 乃 利己 之 表 现 ; 正 官 为 利他 之 表 现 。利己利他 两 者 本 不 相 容 。故 曰 : 伤

shāng  guān

wǒ  shēng  zh ī  shén

nǎi  l ì ì  j ǐ ǐ  zh ī  biǎo  xiàn

 zhèng  guān  wèi  l ì ì  tā  zh ī  biǎo  xiàn

 l ì ì  j ǐ ǐ  l ì ì  tā  liǎng  zhě  běn  bù  xiāng  r óng

 gù  yuē

 shāng

官 见 官 , 其 祸 百 端 。 伤 官 性 质 为 自私的, 利己的, 其 目 的在 求 生 存 , 其 手 段 为 合 作 , 因 其 是 我 生

 guān  jiàn  guān

qí   huò  bǎi  duān

 shāng  guān  x ìng  zh ì  wèi  z ì  s ī   de

l ì ì  j ǐ ǐ  de

qí   mù  d ì  zài  qiú  shēng  cún

qí   shǒu  duàn  wèi  hé  zuò

y ī n  qí   sh ì  wǒ  shēng

之 神 , 故 主 我发 挥 , 一己 精 力致 身 体 渐 衰 弱 。 食 神 与 伤 官 同 为 我 生 之 神 , 其 性 质也 为 利己 目 的,

 zh ī  shén

gù  zhǔ  wǒ  f ā  hu ī 

y ī   j ǐ ǐ  j ī   ī ng ng  l ì ì  zh ì  shēn  t ǐ  jiàn  shuāi  ruò

 shí  shén  yǔ  shāng  guān  tóng  wèi  wǒ  shēng  zh ī  shén

qí   x ìng  zh ì  yě  wèi  l ì ì  j ǐ ǐ  mù  d ì

所 不 同 者 , 其 手 段 为 竞 争 而非合 作 。以一己 聪 明 才 智 , 与 人 争 智 识 于艺 术 上 , 常 有 特 殊 之 成

suǒ  bù  tóng  zhě

qí   shǒu  duàn  wèi  j ì ìng  zhēng ér  f ēi  hé  zuò

 y ǐ  y ī   j ǐ ǐ  cōng  mí ng ng  cái  zh ì

yǔ  r én  zhēng  zh ì  shí   yú  y ì  shù  shàng

cháng  yǒu  tè  shū  zh ī  chéng

就, 不 若 合 作 之 利 用 技 巧 , 因 人 而得死利也。故 伤 官 之 成 就, 虽 属 多 能 , 不 见 清 高 ; 食 神 之 成 就, 虽  jiù

bù  ruò  hé  zuò  zh ī   l ì ì  yòng  j ì ì  qiǎo

y ī n  r én ér  de  s ǐ  l ì ì  yě

 gù  shāng  guān  zh ī  chéng  jiù

su ī  shǔ  duō  néng

bú  jiàn  q ī ng ng  gāo

shí  shén  zh ī  chéng  jiù

su ī 

云 利己, 却 未 同 流合 污。 食 神 气 纯 , 伤 官 气杂。

 yún  l ì ì  j ǐ ǐ

què  wèi  tóng  liú  hé  wū

 shí  shén  qi  chún

shāng  guān  q ì  zá

Hurting Officer are nature produce by the day master, master, which mean, produce by us. Things that we produce are sentimental and of significant value to ourselves. Things that we produce must gain back its value and its is on a self gain concept. Whereas officer is more on other people gain concept. Officer provide advises and direction value for others gains. That is why hurting officer and officer create conflicting effects! And when officer see hurti ng officer, officer, disastrous will be difficult to prevent! Unlike hurting officer see officer, officer, the effect can be good! I will bring you through along the way. way. Please be patient. Hurting officer in general are selfish in its act but not as in a person. As we are under t he control and influence of nature, nature, we just act accordingly that we don’t even know or worst we think it is the right t hings to do! Hurting officers are surviving icon, they are mainly our talent and ideas waiting to be exploit or cooperate with

others in order to gain. Hurting officer and eating are the same. As th ey are produce by us, we will have the say all the time! The characteristic of hurting officer is more on making use of people for their success. Hence, nobility and virtuous are not recognize!

如 伤 官 格 有 印 绶 制 服, 会 大大 缓 和 伤 官 的 叛 逆 精 神 。 伤 官 是 秀 气发露之 处 , 带 伤 官 的 人 俊 男 r ú  shāng  guān  gé  yǒu  y ìn  shòu  zh ì  f ú

hu ì  dà  dà  huǎn  hé  shāng  guān  de  pàn  n ì  j ī   ī ng ng  shen

 shāng  guān  sh ì  xiù  qi  f ā  lù  zh ī  chù

dài  shāng  guān  de  r én  jùn  nán

美 女 很 多 , 尤 其 是金 水 伤 官 和 木 火 伤 官 格 均 为 俊 秀 之 貌 。 若 命 中 有 财 星 时 , 更 为 美 貌 。 所

 měi  nǚ  hěn  duō

yóu  qí   sh ì  j ī   ī n  shu ǐ  shāng  guān  hé  mù  huǒ  shāng  guān  gé  jūn  wèi  jùn  xiù  zh ī  mào

 ruò  m ìng  zhòng  yǒu  cái  x ī ng ng  shí  gèng  wéi  měi  mào

 suǒ

谓 身 强 伤 尽 胜 三 奇, 男 英 俊 , 外 缘 奇 优 ; 女 艳 丽, 令 人 倾 倒 。此 外 伤 官 过 重 的 人 会 有 任 性

 wèi  shēn  qiáng  shāng  j ì ìn  shèng  sān  qí 

nán  y ī ng ng  jùn  wài  yuán  qí   yōu

nǚ  yàn  l ì ì

l ì ìng  r én  q ī ng ng  dǎo

 c ǐ  wài  shāng  guān  guò  zhòng  de  r én  hu ì  yǒu  r èn  x ìng

纵 欲的 现 象 , 期 望 从 肉 体 方 面 的 快 感 获 得 空 虚 心 灵 的补 偿 与 满 足, 而 且 伤 官 又 是 属 于 对 外

 zòng  yù  de  xiàn  xiàng

q ī   wàng  cóng  r òu  t ǐ  f āng  miàn  de  kuài  gǎn  huò  dé  kōng  xū  x ī n  lí ng ng  de  bǔ  cháng  yǔ  mǎn  zú

方 式 的 多 情 性 格, 再 由 于他 能 生 助 偏 财, 与劫财暗 中 阴 阳 克合, 故 常 有 双 ”

 f āng  sh ì  de  duō  qí ng ng  x ìng  gé

zài  yóu  yú  tā  néng  shēng  zhù  piān  cái

yǔ  jié  cái àn  zhōng  y ī n  yáng  kè  héér  qiě  shāng  guān  yòu  sh ì  shǔ  yú  du ì  wài

重 感 情 存 在, 而 引

gù  cháng  yǒu  shuāng  zhòng  gǎn  qí ng ng  cún  zài

ér  y ǐn

起家 庭 纠 纷。 伤 官 过 重 对 女 人 来 说 不大 好 , 因 为 伤 官 一 方 面 能 克 制 女 人 的夫 星 ( 正 官 ), 另 一  q ǐ  jiā  tí ng ng  jiū  f ēn

 shāng  guān  guò  zhòng  du ì  nǚ  r én  lái  shuō  bù  dà  hǎo

y ī n  wei  shāng  guān  y ì  f āng  miàn  néng  kè  zh ì  nǚ  r én  de  f ū  x ī ng ng  zhèng  guān

l ì ìng  y ì

方 面 又 由 于妻子 生 理需求 旺 盛 , 而 影 响 丈 夫的 身 体 健 康 。

 f āng  miàn  yòu  yóu  yú  q ī   zi  shēng  l ǐ ǐ  xū  qiú  wàng  shèng

ér  y ǐng  xiǎng  zhàng  fu  de  shēn  t ǐ  jiàn  kāng

Hurting officer structure people is better to have resource sitting on them or appear at the day branch to control them so that they will not be rebellious! Metal water and wood fire hurting officer people are handsome and beauty people. If there is wealth appear, appear, even better looking! Overly strong hurting officer will become stubbornness and indulge in debauchery scenario. Hurting officer are relationship sentiments sentiments and when they appear on the stem, their expressiveness will be dramatize! There are hurting officer that produce indirect wealth and combine with rob wealth, and because of that, there are conflicting characteristic characteristic and most of the time due to this, family will be compromise! Certain woman and not all woman, with hurting officer are not so favor because hurting officer hurts officer (your Husband) and hurting officer also represent high expectation!

金 水 伤 官 的 人 最 为 聪 明 ; 木 火 伤 官 的 人 个 性 明 朗 , 颇富 文 彩; 水 木 伤 官 的 人  ī n  shu ǐ  shāng  guān  de  r én  zu ì  wéi  cōng  ming  j ī 

mù  huǒ  shāng  guān  de  r én  gè  x ìng  mí ng ng  lǎng

pō  f ù  wén  cǎi

shu ǐ  mù  shāng  guān  de  r én

多 才 多 艺; 火 土 伤 官 的 人 操 守 佳, 但 不 免 带 有 傲气, 自视 很 高 . 伤 官 伤 尽, 为 人 多

 duō  cái  duō  y ì

huǒ  tǔ  shāng  guān  de  r én  cāo  shǒu  jiā

dàn  bù  miǎn  dài  yǒu ào  q ì

z ì  sh ì  hěn  gāo  shāng  guān  shāng  j ì ìn

wèi  r én  duō

才 多 艺, 志气 高 , 好 胜 , 喜 欢 出 风 头, 是一 为 威 武不屈,济 弱 救贫, 具 有 侠义之 风 的  cái  duō  y ì

zh ì  q ì  gāo

hào  shèng

x ǐ  huan  chū  f ēng  tóu

sh ì  y ī   wèi  wēi  wǔ  bù  qū

 j ì ì  ruò  jiù  pí n

 jù  yǒu  xiá  y ì  zh ī  f ēng  de

人 . 伤 官 象 一 位 得 宠 的 骄 民 , 八字 伤 官 重 的 人 , 如 原 局不 见 有 力的印 星 抑 制, 大

 r én  shāng  guān  xiàng  yí   wèi  dé  chǒng  de  jiāo  mí n

bā  z ì  shāng  guān  zhòng  de  r én

r ú  yuán  jú  bú  jiàn  yǒu  l ì ì  de  y ìn  x ī ng ng  y ì  zh ì多 聪 明 傲物, 藐 视法 令 , 自视不凡, 稍 带虚 荣 心, 喜 欢 高 谈 天 下事, 不喜 受 世俗礼法 约

 duō  cōng  ming ào  wù

miǎo  sh ì  f ǎ  l ì ìng

z ì  sh ì  bù  f án

shāo  dài  xū  r óng  x ī n

x ǐ  huan  gāo  tán  tiān  xià  sh ì

bù  x ǐ  shòu  sh ì  sú  l ǐ ǐ  f ǎ  yuē

束 而 产 生 反 抗 心理, 位 居 人 上 则苛刻 严 厉, 位 居 人 下则目 无法 令 .如 果 伤 官 太 重 ,

 shù ér  chǎn  shēng  f ǎn  kàng  x ī n  l ǐ ǐ

wèi  jū  r én  shàng  zé  kē  kè  yán  l ì ì

wèi  jū  r én  xià  zé  mù  wú  f ǎ  l ì ìng  r ú  guǒ  shāng  guān  tài  zhòng

无财 星 转 化 引 出 财 源 , 则 终 生 奔 波劳碌, 不得 清 闲 , 虽 巧 却 贫 ; 如 果 财 星 太 多 , 又 wú  cái  x ī ng ng  zhuǎn  huà  y ǐn  chū  cái  yuán

zé  zhōng  shēng  bēn  bō  láo  lù

bù  dé  q ī ng ng  xián

su ī  qiǎo  què  pí n

r ú  guǒ  cái  x ī ng ng  tài  duō

yòu

会 贪得无 厌 , 永 不知足. 伤 官 之 人 , 如 能 运 行 顺 境 , 则才气 纵 横 洋 溢, 令 人 瞩 目 钦

 hu ì  tān  dé  wú  yàn

yǒng  bù  zh ī   zú  shāng  guān  zh ī  r én

r ú  néng  yùn  xí ng ng  shùn  j ì ìng

zé  cái  q ì  zòng  héng  yáng  y ì

l ì ìng  r én  zhǔ  mù  q ī n

佩; 如 果 行 逆 运 ,则 钻 尽法律漏 洞 , 行 险 侥 幸 , 贪 赃 枉 法, 每 取不义之财. 若 是八字 伤

 pèi

r ú  guǒ  xí ng ng  n ì  yùn  zé  zuān  j ì ìn  f ǎ  lǜ  lòu  dòng

xí ng ng  xiǎn  jiǎo  x ìng

tān  zāng  wǎng  f ǎ

měi  qǔ  bú  y ì  zh ī  cái

ruò  sh ì  bā  z ì  shāng

官 与七 杀 俱 强 , 每 加 重 其 叛 逆 性 , 行 运 遇逆 境 很 可 能 成 为 流 氓 或 社 会 上 不 良

 guān  yǔ  q ī   shā  jù  qiáng

měi  jiā  zhòng  qí   pàn  n ì  x ìng

xí ng ng  yùn  yù  n ì  j ì ìng  hěn  kě  néng  chéng  wéi  liú  máng  huò  shè  hu ì  shàng  bù  liáng

分子.

 f ēn  z ǐ

Although most but not all hurting officer are talented people, but they are all proud people. They are the dare devil. But if the hurting officer is too strong, they will become timid! If there is not wealth or the wealth is combined, the person will be poor but if the wealth are over whelming, t he person will become greedy and never satisfy in life and will have a hard life becoming the slave of money! Hurting officer are rebellious act and if they are not under control, when the luck also support the hurting officer, they will become the problem in society!

伤 官 出 干 清 而 有 力, 不 但 为 科技 头 脑 , 还 善 于 经 营 , 可 为 公 司 之 主 管 . 所 以八字 伤

 shāng  guān  chū  gān  q ī ng ng ér  yǒu  l ì ì

bu  dàn  wèi  kē  j ì ì  tóu  nǎo

 ī ng hái  shàn  yú  j ī  ng  yí ng ng

kě  wéi  gōng  s ī   zh ī  zhǔ  guǎn

suǒ  y ǐ  bā  z ì  shāng

官 很 重 的子女, 应 从 小 予以 好 好 的 疏 导 教 育. 伤 官 较 重 为 顽 皮 好 动 , 在 正

 guān  hěn  zhòng  de  z ǐ  nǚ

y ī ng ng  cóng  xiǎo  yǔ  y ǐ  hǎo  hǎo  de  shū  dǎo  jiào  yù

shāng  guān  jiào  zhòng  wèi  wán  pí   hǎo  dòng

zài  zhèng

常 课业以 外 , 尽 量 再 让 其 学 习一 项 或 多 项 较 为 特 殊 的技 能 , 例如: 工 艺, 音 乐 , 绘 画 ,

 cháng  kè  yè  y ǐ  wài

 j ì ìn  liàng  zài  r àng  qí   xué  xí   y ī   xiàng  huò  duō  xiàng  jiào  wéi  tè  shū  de  j ì ì  néng

l ì ì  r ú

gōng  y ì

y ī n  yuè  hu ì  huà

运 动 , 科技 等 , 将 伤 官 本 有 的习 性 引 导 到 正 规 的途 径 上 , 以 后 才 会 有 很 大发 展 .

yùn  dòng

kē  j ì ì  děng  jiāng  shāng  guān  běn  yǒu  de  xí   x ìng  y ǐn  dǎo  dào  zhèng  gu ī   de  tú  j ì ìng  shàng

y ǐ  hòu  cái  hu ì  yǒu  hěn  dà  f ā  zhǎn

If the hurting officer appear on stem and without creating chaos, the talent will be seen and recognize. Their thinking is quick and sharp. They are good in the financial market and can take charge in big company. If your children have hurting officer, they are multi-talented people and it will be good to introduce arts, music and special subjects during young age. Well equip and prepare them in early children and their future will look bright!

有 伤 官 的 人 , 头 脑 都 相 当 好 , 可是 有 一 点 却 和 食 神 不一 样 , 就 是 这 种 人 个 性 太

yǒu  shāng  guān  de  r én

tóu  nǎo  dōu  xiāng  dāng  hǎo

kě  sh ì  yǒu  y ì  diǎn  què  hé  shí  shén  bù  y ī   yàng

 jiù  sh ì  zhè  zhǒng  r én  gè  x ìng  tài

偏 激了, 所 以, 在 人 格 上 来 说 不 够 完 满 . 这 种 人 常 会 遭 人 厌 , 因 此 常 遭 不 幸 和 失

 ī   le  piān  j ī 

suǒ  y ǐ

zài  r én  gé  shàng  lái  shuō  bú  gòu  wán  mǎn

zhè  zhǒng  r én  cháng  hu ì  zāo  r én  yàn

败 . 伤 官 格的 缺 点 就 是 博而不 精 , 泛 而不 专 , 处 事 常

 bài

 ī ng shāng  guān  gé  de  quē  diǎn  jiù  sh ì  bó ér  bù  j ī  ng

f àn ér  bù  zhuān

y ī n  c ǐ  cháng  zāo  bú  x ìng  hé  sh ī 

常 求 功 心 切 , 缺 乏 持久的 耐 心 ,

chǔ  sh ì  cháng  cháng  qiú  gōng  x ī n  qiè

quē  f á  chí   jiǔ  de  nai  x ī n

理 想 总 是 不 切 实 际, 好 高 骛 远 , 多 半 喋 喋 不 休, 而 且 非 常 直 率 , 别 人 不 敢 说 的 话 , 他 l ǐ ǐ  xiǎng  zǒng  sh ì  bù  qiè  shí   j ì ì

hǎo  gāo  wù  yuǎn

duō  bàn  dié  dié  bù  xiū

敢 大 胆 说 出 , 所 以, 有 时 候 在 无意 中

 gǎn  dà  dǎn  shuō  chū

suǒ  y ǐ

ér  qiě  f ēi  cháng  zhí  shuài bié  r én  bù  gǎn  shuō  de  huà伤 害 了 他 人 . 或 者 , 有 时 候 话 中 带 刺, 使 别 人 无

yǒu  shí  hòu  zài  wú  y ì  zhōng  shāng  hài  le  tā  r én

huò  zhě

yǒu  shí  hòu  huà  zhōng  dài  c ì

sh ǐ  bié  r én  wú

法 忍 受 . 伤 官 食 神 为 发 泄 英 华 之 物, 英 华 泄, 则 锋 芒 露. 如 锋 芒 一露, 则只 知 有 己,不  f ǎ  r ěn  shòu  shāng  guān  shí  shén  wèi  f ā  xiè  y ī ng ng  huá  zh ī  wù

知 有 人 . 结 果 , 才 高 招 嫉, 谓 其, 伤

 zh ī  yǒu  r én

 jiē  guǒ

cái  gāo  zhāo  jí 

wèi  qí 

y ī ng ng  huá  xiè

zé  f ēng  máng  lù

r ú  f ēng  máng  y ī   lù

重 合 作 , 食 重 自 尊 . 自 尊 者 , 为 内 向 , 主 沉 默; 合

shāng  zhòng  hé  zuò

shí  zhòng  z ì  zūn

z ì  zūn  zhě

作 者 , 为 外 向 , 主 发 挥 . 食 主 沉 默 , 只 需 精 一技, 即可自傲; 伤

 zuò  zhě

wèi  wài  xiàng

zhǔ  f ā  hu ī  shí  zhǔ  chén  mò

zé  zh ǐ  zh ī  yǒu  j ǐ ǐ  bù

 ī ng zh ǐ  xū  j ī  ng  y ī   j ì ì

 jí   kě  z ì ào

wèi  nèi  xiàng

zhǔ  chén  mò重 发 挥 , 所 知 不 多 , 不足以

shāng  zhòng  f ā  hu ī   suǒ  zh ī   bù  duō

bù  zú  y ǐ

应 世 . 专 一技 者 以其心 无 外 务, 可以 深 造 ; 习 多 技 者 , 不得不 浅 . 所 以 食 深 而 纯 , 伤 浅

 y ìng  sh ì

zhuān  y ī   j ì ì  zhě  y ǐ  qí   x ī n  wú  wài  wù

kě  y ǐ  shēn  zào

xí   duō  j ì ì  zhě

bù  dé  bù  qiǎn

suǒ  y ǐ  shí  shēn ér  chún

shāng  qiǎn

而杂. 以女子 为 例, 伤 官 外 向 , 择夫 多 不 慎 , 重 奢 侈 虚 荣 , 潮 流 交 际. 食 成 内 向 , 静 ér  zá

y ǐ  nǚ  zi  wéi  l ì ì

shāng  guān  wài  xiàng

zé  f ū  duō  bú  shèn

zhòng  shē  ch ǐ  xū  r óng

cháo  liú  jiāo  j ì ì

shí  chéng  nèi  xiàng  j ì ìng

默 而 高 傲, 寡 言 笑 , 对 于 潮 流, 不 愿 发 挥 .

 mò ér  gāo ào

guǎ  yán  xiào

du ì  yú  cháo  liú

bú  yuàn  f ā  hu ī 

There are the saying of hurting officer are outspoken people, extrovert and straight forwardness in their words and most of the time accidentally offended people easily. The different between hurting officer and eat ing god is that hurting officer thinking are narrow mindedness. Making people dislike them due to the way they speak that their words carry along spear that hurt other feelings. Because hurting officer people don’t hide anything, they will say what’s in their mind. Whereas Eating god people are more on self respect and introvert personality. They are more self concern about themselves and are very careful with their words. And it is better than hurting officer! In a perfect world we can said that but in reality, there are hurting officer behave like eating god and vice versa!

Only when you can see the entire picture of a bazi, then you can judge. Base on the 12 growth of the 10 stems, if the hurting officer gain ground support from the month, spouse relationship and family will be affected. And when the ground is weak from the month reading, jeolousy will be strong.

年 上

伤 官 克父 母, 最 大不 超 二 十 五;父 母 命 硬 克不 动 , 除 非一 世 受 辛 苦; 年 上

nián  shàng  shāng  guān  kè  f ù  mǔ

 zu ì  dà  bù  chāo èr  shí  wǔ

 f ù  mǔ  m ìng  y ìng  kè  bù  dòng

 chú  f ēi  y ī   sh ì  shòu  x ī n  kǔ

伤 官 怕遇

 nián  shàng  shāng  guān  pà  yù

官 , 干 透 支 藏 均 怕 见 ;祖业 受 伤 财易 散 ,岁 运 逢 之 祸 百 端 。

 guān

 gān  tòu  zh ī  cáng  jūn  pà  jiàn

 zǔ  yè  shòu  shāng  cái  y ì  sàn

 su ì  yùn  f éng  zh ī  huò  bǎi  duān

Hurting Officer appears on the year stem harm parent. The hurting officer year is also a fraid of officer for ancestor reading!

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

It will be worst if the year Stem and branch also have hurting officer in it and it can be inside the a nimal. The ancestor business will be affected when they see officer! Examples below; A word of notice, The reading of officer is for the day master and the ancestor day master is represented represented by the hurting officer, officer, so when t he ancestor day master see the officer, they are actually seeing the indirect wealth! Find out which indirect wealth will clash the ancestor branch! The rooster is the officer to the day master but indirect wealth to the a ncestor pillar and it doesn’t doesn’t clash the year branch, so it is safe. Hour

Day

Month

Year

The rooster is the officer to the day master but indirect wealth to the ancestor pillar and it doesn’t clash the year branch, so it is safe.

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

The monkey is the officer to the day master but indirect wealth to the ancestor pillar and it clash the year branch, so it is not safe for their business.

Hour

Day

Month

Year

The rabbit is the officer to the day master but indirect wealth to the ancestor pillar and it clash the year branch, so it is not safe for their business.

Hour

Day

Month

Year

The rat is the officer to the day master but indirect wealth to the ancestor pillar and it moisture the year branch, so it is good their business.

Hour

Day

Month

Year

The pig is the officer to the day master but indirect wealth to the ancestor pillar and it moisture the year branch, so it is good for their business.

The tiger is the officer to the day master but indirect wealth to the ancestor pillar and it clash the year branch, so it is not safe for their business.

Hour

Day

Month

Year

The rat is the officer to the day master but indirect wealth to the ancestor pillar and it combined the year branch, so it is not safe for their business because the money in the ox is combined away.

Hour

Day

Month

Year

The pig is the officer to the day master but indirect wealth to the ancestor pillar and it moisture the year branch, so it is good for their business.

Hour

Day

Month

Year

The horse is the officer to the day master but indirect wealth to the ancestor pillar and it balance cold to the year branch, so it is good for their business.

Hour

Day

Month

Year

The ox and goat is the officer to the day master but indirect wealth to the ancestor pillar and the ox is better than the goat because the ox is moist the rabbit year branch, so it is good for their business.

Hour

Day

Month

Year

The sun is the officer to the day master but indirect wealth to the ancestor pillar and it combined the year branch, so it is good for their business because it is the useful god to the water.

Hour

Day

Month

Year

The dragon and dog is the officer to the day master but indirect wealth to the ancestor pillar and the dragon is better than the dog because the dragon is moist and easy for the tiger year branch, so it is good for their business.

Here the above 12 examples are the specific reason on what the classic is talking a bout. Some are good while other can be a disastrous! But the point here is I want to show you that hurting officer need not to be a structure in a chart and can be freely read. And when the hurting officer falls into the day branch, month branch or hour branch, it can be read as the structure for the year, month, day and hour. hour. In real fact, a bazi have 4 different structural reading if the 4 branches are different! Any two or three with the same animals, than the affecting outcome can be in major good or bad!

月 上

伤 官 真 可 怜 , 缺 兄 少 弟 受 孤 单 ;虽 有 兄 弟不得力, 兄 不 妨 来弟 又 嫌 ; 月 干 伤 官 人

yuè  shàng  shāng  guān  zhēn  kě  lián

 quē  xiōng  shǎo  d ì  shòu  gū  dān

 su ī  yǒu  xiōng  d ì  bù  dé  l ì ì

 xiōng  bù  f áng  lai  d ì  yòu  xián

 yuè  gān  shāng  guān  r én

精 明 , 为 人 清 高 多 傲 慢 ; 月 支 伤 官 逢 身 旺 , 运 行 财地 有 财 源 。

 j ī   ī ng ng  mí ng ng

 wèi  r én  q ī ng ng  gāo  duō ào  màn

 yuè  zh ī  shāng  guān  f éng  shēn  wàng

 yùn  xí ng ng  cái  de  yǒu  cái  yuán

Hurting officer on month pillar is pitiful! Even with siblings wi ll not received help from them instead they will require your help! Month stem appear hurting officer people are astute and shrewd. If your day master is strong in hurting officer month, when money luck arri ves, it will be plentiful!

日 带 伤 官 总 不吉,女克夫来 男 克妻; 若 与 羊 刃 会 一起, 天 灾 横 祸 难 剥 离; 伤 官 无 财 人 贫 困 , 年 r  ì  dài  shāng  guān  zǒng  bù  jí 

 nǚ  kè  f ū  lai  nán  kè  q ī 

 ruò  yǔ  yáng  r èn  hu ì  y ì  q ǐ

 tiān  zāi  hèng  huò  nán  bāo  lí 

 shāng  guān  wú  cái  r én  pí n  kùn

 nián

日皆 伤 面 有 疾; 伤 官 见 官 多 不利, 伤 印 相 见 两 相 宜。  r  ì  jiē  shāng  miàn  yǒu  jí 

 shāng  guān  jiàn  guān  duō  bú  l ì ì

 shāng  y ìn  xiāng  jiàn  liǎng  xiāng  yí 

Day master sitting on hurting officer not so ideal! Especially when they come along with rob wealth; i t will be difficult to get away with disastrous! A note to share, when rob wealth located in the year branch; friends will have influence over you. W hen rob wealth located at the day branch, spouse will have influence over you. The di fferent fferent of reading is whether the rob wealth produce the hurting officer or combine with the hurting officer. officer. When in produce, is about doing things together. together. But in combined, if the combined outcome is not f avor to the day master, master, then disastrous d isastrous can happen! Let ’s explore!

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

The Rob wealth support the hurting officer meaning doing things together with friends influence. Hour

Day

Month

Year

Same as the let chart

Hour

Day

Month

Year

The useful Rob Wealth supports the hurting officer meaning good friends help and influences.

The Rob Wealth supports the hurting officer and friends influences.

Hour

Hour

Day

Month

Year

Day

Month

Year

The Rob Wealth combined with the hurting officer and creating a negative environment calamity and disastrous is difficult to prevent!

The hurting officer is cold and the rob wealth support by helping in the environment.

Hour

Hour

Day

Month

Year

The Rob Wealth supports the hurting officer Hour

Day

Month

Year

Day

Month

Year

The Rob Wealth supports the hurting officer Hour

Day

Month

Year

The Rob Wealth supports the hurting officer Hour

Day

Month

Year

The Rob Wealth is the useful god to the hurting officer rabbit. Becasue the rat situated at the Spouse palace, the spouse Become very supportive to the day master.

The Rob Wealth supports the hurting officer Hour

Day

Month

Year

Rain is for moisturizing earth. And  not about growing tree. The Spouse combined with the Hurting officer and become wood. Disastrous will be difficult to prevent cause by the spouse!

Hurting officer without wealth will be poor. poor. Year Year and day pillar both hurting officer will have illnesses because hurting officer is what we produce and if we produce too much, it will drain our energy. energy. That is w hy hurting officer always needs to be control, if not, we will have difficult li fe. Hurting officer see officer in the chart will not be good. But i f hurting officer and resource meets will be good for each other. Following I will show you who sees who will will be good and bad. Let ’s start start with Hurting Officer see officer which is bad!

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

The hurting officer control both Ox and goat!

The hurting officer control both Dragon and dog which is good!

From the above, all officers are control or clash by the hurting officer which is bad with the only exception of the rain day master where the hurting officer is the useful god to the officer! Here i want to highlight is that not all hurting officer see officer is bad after all. The following I will bring you through for officer sees hurting officer which some are good!

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Officer sees hurting officer where The officer become the useful god To the sun day master Environment.

Officer sees hurting officer where The officer become additional Problem to the sun day master Environment.

Hour

Hour

Day

Month

Year

Day

Month

Year

Officer sees hurting officer where The officer become the useful god To moist the fire day master Environment.

Officer sees hurting officer where The officer become the useful god To moist the fire day master Environment.

Hour

Hour

Day

Month

Year

Day

Month

Year

Officer sees hurting officer where The officer clash with the hurting officer cannot get along.

Officer sees hurting officer where The officer clash with the hurting officer cannot get along.

Hour

Hour

Day

Month

Year

Day

Month

Year

From the above, there are only 6 charts with officer see hurting officer from the standpoint between the day and the month. Due to the Yin and Yang of a pillar, the other chart does not match the criteria of Yin and Yang.

时 带 伤 官 头 胎女, 男 女 均 兆 克子息; 晚 年 运 气不如意,孤苦 伶 仃 受 人 欺; 支 上 无 财 家必 贫, 支 上 shí  dài  shāng  guān  tou  tāi  nǚ

 nán  nǚ  jūn  zhào  kè  z ǐ  x ī 

 wǎn  nián  yùn  q ì  bù  r ú  y ì

 gū  kǔ  lí ng ng  d ī ng ng  shòu  r én  q ī 

 zh ī  shàng  wú  cái  jiā  b ì  pí n

 zh ī  shàng

逢 劫财 难 聚; 伤 官 最 畏 把 官 见 , 火 土 伤 官 最 忌。

 f éng  jié  cái  nán  jù

 shāng  guān  zu ì  wèi  bǎ  guān  jiàn

 huǒ  tǔ  shāng  guān  zu ì  j ì ì

Hurting officer at the hour pillar; Classic said, hurting officer at the hour pillar first conceive will be a girl, either male and female will harm children because most hurting officer is not useful god to the day master only with the exception of the Gold day master! Further more, later part in life will not be happy. Loneliness and bully by others! If there is not wealth on the stem will be poor or if rob wealth seated on hurting officer wealth is hard to maintain. The worst hurting officer is fire earth hurting officer where I had cover on top.

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

 –  The Hidden Secrets of Hurting Officer 傷 官 原 是 產 業 神  , 傷 盡 真 為 大 貴 人  ; 若 是 傷 官 傷 不盡 , 官 來 乘 旺 禍 非 輕 。

shāng  guān  yuán  sh ì  chǎn  yè  shén

shāng  j ì ìn  zhēn  wéi  dà  gu ì  r én

ruò  sh ì  shāng  guān  shāng  bù  j ì ìn

guān  lái  chéng  wàng  huò  f ēi  q ī ng ng

Hurting Officer represents business idea. Extreme hurting the Hurt ing Officer are very noble people, should the Hurting Officer are unable to control, and when t he Officer received its strength, the disasters will be quite drastic! Below are all the actual scenarios of a hurting officer that become very noble! Hour

Day

Month

Year

Summer needs water to appear on the stem and iron will make fire useful

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Summer always needs water on the  stem and the ox become the wealth machine supported by the snake Hour

Day

Month

Year

Autumn use fire and water to moist  earth Hour

Day

Month

Year

Dry earth must use water

Hour

Day

Month

Year

Earth must use tree to loosen the soil

Hour

Day

Month

Year

Winter use fire will not course officer and killing confusion instead  they are help each other. and wood to support fire making the iron useful. Hour

Day

Month

Year

Flower needs water and sun. if you are talented and enterprising, you Must have the right resource too!

Autumn always use fire and water to moist earth Hour

Day

Month

Year

Cold earth must always use fire

Hour

Day

Month

Year

Earth must always use tree to Loosen the soil

Hour

Day

Month

Year

Winter must always use fire but Certain day master dislike fire and You must know how to use it. The Usage is by separating them to Prevent injury to the day master! Hour

Day

Month

Year

Tree Tree needs fire and metal. if you are talented and enterprising, you Must have the right resource too!

The above chart are mostly high structure people but you will also need good luck to maintain the outcome! All the usage and application can be found in the Ebook “ The Infinite Treasure” Treasure”.. You have to read at least 20

times to understand what the book is trying to say. say. Persevere and you will discover the unceasing fruitfulness.

月 令 傷 官 在 傷 鄉  , 傷 輕 減 力 尚 無 妨  ; 若 見 刑 沖 併 破 害  , 定 知 為 官 不久 長 。

yuè  l ì ìng  shāng  guān  zài  shāng  xiāng

shāng  q ī ng ng  jiǎn  l ì ì  shàng  wú  f áng

ruò  jiàn  xí ng ng  chòng  b ìng  pò  hài

d ìng  zh ī  wéi  guān  bù  jiǔ  zhǎng

If Hurting Officer is rooted in season, as long as Hurting Officer is being controlled, the strength of the control will not be the consideration. If encounter punishment, harm, and clashes and destroy, destroy, to the Officer, Officer, reputation will not last!

傷 官 傷 盡復 生 財 , 財 旺 生 官 互 換 來 ; 四 柱 若 無 官 顯 露 , 便 言 富 貴 莫 差 疑。

shāng  guān  shāng  j ì ìn  f ù  shēng  cái

cái  wàng  shēng  guān  hù  huàn  lái

s ì  zhù  ruò  wú  guān  xiǎn  lù

biàn  yán  f ù  gu ì  mò  chà  yí 

The control of Hurting Officer can generate Wealth! Prosperous Wealth Wealth can produce Officer! If chart without prominent or appearance of Officer? Cannot said or interpret as without fortune or nobilit y!

傷 官 傷 盡 最 為 奇 , 又 恐 傷 多 反 不宜 ; 此格局 中 千 主 化  , 推 詳 須 要 用 心 機。

shāng guān shāng  jìn  zuì  wéi  qí

yòu kǒng shāng duō fǎn  bú  yí

cǐ  gé  jú zhōng qiān zhǔ  huà

tuī  xiáng xū  yào  yòng xīn  jī

Extreme hurting the Hurting Officer is a wonderful outcome! There is also another saying of too much hurti ng the Hurting Officer will be bad due to the different hurting officer structures. This kind of structure have enormous transformation outcome. The reading of Hurting Officer must be flexible by using one’s mind. Do not group all hurting officer structures as one!!!

年 上

傷 官 最 可 嫌  , 重 則 傷 身 壽 不 延  ; 傷 官 傷 盡 生 財 貴  , 財 絕 逢 官 禍 必 連 。

nián  shàng shāng guān  zuì kě  xián

zhòng  zé shāng shēn  shòu  bù  yán

shāng guān shāng  jìn shēng  cái  guì

cái  jué  féng guān  huò  bì  lián

The worst is better not to have Hurting Officer appear on the year stem! It can cut longevity and harm health. Because hour pillar are originate as officer pi llars as it represent children for especially the male and If t hey are control by the hurting Office, the office cannot support resource that is why reduce longevity! A useful hurting officer can generate enormous wealth! Weak Wealth cannot support Officer, Officer, will bring with disasters! Because

wealth is the resource to the officer and when wealth is weak, resource will be weak and officer will not be resourceful! That is why woman is good to have strong wealth. Get it!

傷 官 不 忌比 肩 逢  , 七 殺 偏 官 理亦 同  ; 若 是 無 官 當 忌比 , 如 逢 身 旺 卻 嫌 重 。

shāng guān  bù  jì bǐ  jiān  féng

qī shā piān guān lǐ  yì  tóng

ruò  shì  wú guān dāng  jì bǐ

rú  féng shēn  wàng  què  xián  zhòng

Hurting Officer on Friends is not a bad thing. Same goes for Killing. Because friends can supports the day master and killing can combine the hurting officer. Friends will be read as unfavorable if there is no Officer! But if the day is strong, is better not to have too much Friends!

傷 官 傷 盡復 生 財  , 氣 質 剛 明 實 偉 哉  ; 縱 使 祖 財 無 分 有  , 等 閑 玉 帛 自 天 來。

shāng guān shāng  jìn  fù shēng  cái

qì  zhì gāng  míng  shí wěi zāi

zòng shǐ zǔ  cái  wú fēn yǒu

děng  xián  yù  bó  zì tiān  lái

The control of Hurting Officer can create Wealth! A person with real substance! Will inher it wealth from the ancestor, ancestor, as long a s wait patiently, the good will come naturally!

傷 官 傷 盡 最 為 奇 , 福祿 崢 嶸 亦 壽 彌  ; 歲 運 更 行 身 旺 地 , 逢 財 身 旺 貴 無 疑。

shāng guān shāng  jìn  zuì  wéi  qí

fú  lù zhēng  róng  yì  shòu  mí

suì  yùn  gèng  xíng shēn  wàng  de

féng  cái shēn  wàng  guì  wú  yí

Hurting the Hurting Officer is a wonderful outcome! Fortune, noble and l ongevity! And if lucks enter and prosperous the Day and accompany with Wealth, extreme nobility!

傷 官 不 盡 又 逢 官  , 斬 絞 徒流 禍 百 端  ; 月 犯 父子 無 全 美  , 日 犯 自己 主 傷 殘 。

shāng guān  bù  jìn  yòu  féng guān

zhǎn  jiǎo  tú  liú  huò bǎi duān

yuè  fàn  fù zǐ  wú  quán měi

rì  fàn  zì  jǐ zhǔ shāng  cán

If Hurting Officer without control and received Officer, Officer, disasters will be caused by subordinates! If the month is the Hurting Officer, Officer, father and son will not be that good. And when the day branch is the Hurt ing Officer are self injuries! Because hurting officer is also our own action!

時 傷 子息 多 狼 狽  , 須 知 富 貴 不 周 全  ; 若 是 傷 官 居太 歲  , 必 招 橫 禍 逢 斯 年 。 shí shāng zǐ xī duō  láng  bèi

xū zhī  fù  guì  bù zhōu  quán

ruò  shì shāng guān  jū  tài  suì

bì zhāo  héng  huò  féng sī  nián

Hour appear Hurting Officer, Officer, bad situation for children. Fortune and Wealth are not complete. If Hurting Officer is on annual luck, d isastrous!

火 土 傷 官 宜 傷 盡 , 金 水 傷 官 要 見 官  ; 木 火 見 官 官 要 旺  , 土金 官 去 反 成 官 ;

huǒ tǔ shāng guān  yí shāng  jìn

 jīn shuǐ shāng guān  yào  jiàn guān

mù huǒ  jiàn guān guān  yào  wàng

tǔ  jīn guān  qù fǎn  chéng guān

Fire Earth Hurting Officer must use extreme control! control! Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Dry earth must use extreme water Because rain comes and go!

Cold earth must always use fire. Because extreme cold needs more Fire!

Hour

Hour

Day

Month

Year

Day

Month

Year

Mountain must use tree to lo osen  the soil

Mountain must always use tree to Loosen the soil

Metal Water Hurting Officer must use Officer! Hour

Day

Month

Year

Winter use fire will not course officer and killing confusion instead  they are help each other. other. and wood to support fire making the iron useful. And fire is the officer

Hour

Day

Month

Year

Winter must always use fire but Certain day master dislike fire and  You must know how to use it. The  Usage is by separating them to Prevent injury to the day master! And fire is the officer. officer.

Wood Fire Hurting Officer and Officer must be strong! The o ther words for strong is goat blade! Yin become Yang and Tang Tang become Yin! Just turn the officer into killing a nd this is exactly what it mean by strong officer! Hour

Day

Month

Year

Iron like fire because fire is iron Useful god

Hour

Day

Month

Year

Rooster can tame the heat be hidden combine with snake and brings in water.

Earth Metal Hurting Officer instead becomes Officer! Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Earth metal hurting officer instead  become officer is taking about this chart because iron can cuts wood to become supporting Pillars. Iron is tree useful god but it must do it on the stem and not at the branch! Because of clash!

Metal cuts flower

惟 有 水 木 傷 官 格 , 財 官 兩 見 始 為 歡 。 傷 官 不可例 言 凶  , 有 制 還 他衣祿 豐 ;

wéi yǒu shuǐ  mù shāng guān  gé

cái guān liǎng  jiàn shǐ  wéi huān

shāng guān  bù kě  lì  yán xiōng

yǒu  zhì  hái tā yī  lù fēng

Only Water Wood Hurting Officer structure sees Officer and Wealth will bring happiness! Hurting Officer cannot term as bad! As long there is control, comfort comfort and Wealth will be abundance! Hour

Day

Month

Year

Flower needs sun to bloom and Cold soil needs sun to balance. Correct Officer and Wealth.

Hour

Day

Month

Year

Mountain like Tree and fire like Tree. Correct Officer and wealth.

幹 上 食 神 支 帶 合 , 兒 孫 滿 眼 壽 如 松 。 傷 官 遇 者 本 非 宜 , 財 有 官 無 是 根 基;

gàn  shàng  shí  shén zhī  dài  hé

ér sūn mǎn yǎn  shòu  rú sōng

shāng guān  yù zhě běn fēi  yí

cái yǒu guān  wú  shì gēn  jī

Eating God with branch combine, children and grand children will be longevity. But will not be the case for Hurting Officer! Should there be wealth but no Officer, Wealth Wealth will be the foundation. Following are 8 charts with hurting officer and eating god in a heaven and earth combine pillar. As they were saying the longevity for the children and grand children, which were the year and hour pi llars, I will use the stem as the day master for year and hour pill ar. ar. Let’s explore.... explore.... Hour

Day

Month

Year

Pig and the stem fire combined and  bring in wood and supports fire. Children will be longevity. If the Season is cold, the fore will be Priceless.

Hour

Day

Month

Year

Pig and the stem fire combined and  bring in wood and supports fire. Children will be longevity. If the Season is cold, the fore will be Priceless. But the flower day will Become the problem.

Hour

Day

Month

Year

Snake and the stem gold combined and bring in water. water. This does not match longevity for the children. But the water is very good for the Mountain day master.

Hour

Day

Month

Year

Rat and mountain combined and Become fire which is bad for the Mountain. This chart does not have  a longevity scenario.

Hour

Day

Month

Year

Horse and water combined and Bring in wood that support fire Again. If the season cold the Children will be valuable.

Hour

Day

Month

Year

Snake and the stem gold combined and bring in water. water. This does not match longevity for the children. But the water is very bad for the soil day master. Because water wash away soil. Hour

Day

Month

Year

Rat and mountain combined and Become fire which is bad for the Mountain. This chart does not have  a longevity scenario.

Hour

Day

Month

Year

Horse and water combined and Bring in wood that support fire Again. If the season cold the Children will be valuable. But not to The gold day master.

時 日 月 傷 官 格局 , 運 行 財 旺 貴 無 疑。 傷 官 傷 盡 最 為 奇 , 再 遇 傷 官 禍 更 隨 ; shí  rì  yuè shāng guān  gé  jú

yùn  xíng  cái  wàng  guì  wú  yí

shāng guān shāng  jìn  zuì  wéi  qí

zài  yù shāng guān  huò  gèng  suí

Hurting Officer Structure on h our, our, day and month, Luck on prosperous Wealth, extreme nobility! Hurting the Hurting Officer is a wonderful outcome! And see Hurting Officer again, disasters will follow!

恃 己 凌 人 心 好 勝  , 刑 傷 骨 肉 無 可 悲 ! 甲 木 傷 官 寅 午 全  , 火 明 木 秀 利 名 堅 ; shì  jǐ  líng  rén xīn hǎo  shèng

xíng shāng gǔ  ròu  wú kě bēi

 jiǎ  mù shāng guān  yín wǔ  quán

huǒ  míng  mù  xiù  lì  míng  jiān

Hurting Officer is ambition person! Hurting Officer will punish and harm one kin without regrets. Tree Hurting Officer completes with tiger and horse. Wood Fire Hurting Officer a good reputation. Fire represents light and it is better to appear on stem then people can see especially in autumn and winter season.

運 行 最 怕 財 官 旺  , 見 戍 行 來 住 壽 元 。乙 木 傷 官 火 最 強  , 運 行 官 殺 轉 為 良 ;

yùn  xíng  zuì  pà  cái guān  wàng

 jiàn  shù  xíng  lái  zhù  shòu  yuán

yǐ  mù shāng guān huǒ  zuì  qiáng

yùn  xíng guān shā zhuǎn  wéi  liáng

Hurting Officer is most afraid of prosperous Wealth and Officer Lucks when the day master is weak! And see mountain lucks represent longevity. Fire to flower Hurting Officer is most intense! And the lucks of Officer and Killing will transform into good!

只 怕 水 多 傷 不盡 , 一 身 名 利 有 乖 張 。 丙 火 傷 官 燥 土 重  , 運 行 財 旺 福 興 隆 ; zhǐ  pà shuǐ duō shāng  bù  jìn

yì shēn  míng  lì yǒu guāi zhāng

bǐng huǒ shāng guān  zào tǔ  zhòng

yùn  xíng  cái  wàng  fú  xìng  lóng

Only afraid of strong water unable to manage Hurting Officer, the Officer is contradictory! Sun Hurting Officer dry the earth, luck enter prosperous Wealth fortune will be bless!

Hour

Day

Month

Year

Dry earth must use pig to moist! Or wealth to Weaken.

Hour

Day

Month

Year

Pig will worsen the Cold Earth! Earth! That’s why they said cannot manage hurting officer

如 逢 水 運 遭 傷 滅  , 世 態 紛 紛 總 是 空 。 丁 火 傷 官 火 又 柔  , 主 人 驕 傲 有 機 謀 ; rú  féng shuǐ  yùn zāo shāng  miè

shì  tài fēn fēn zǒng  shì kōng

dīng huǒ shāng guān huǒ  yòu  róu

zhǔ  rén  jiāo  ào yǒu  jī  móu

And Water luck will destroy Hurting Officer; all effort will be in vain. Ox wi ll be destroy by water pig! And here is the secret, Ox is hurting officer to the Sun, but they also represent other structure to other day masters; as they can be wealth, indirect wealth, resource, indirect resource, officer, killing, friends, rob wealth and eating god. Following are all scenarios; Hour

Day

Month

Year

Direct wealth is wash away so no wealth Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Indirect wealth is wash away so no wealth Hour

Day

Month

Year

Rob wealth is wash away so you Control Your rob wealth Hour

Day

Month

Friends is wash away so you control Your friends

Year

Hour

Eating got id wash away so effort Will be in vain Hour

Day

Month

Day

Month

Month

Year

Hurting officer is wash away so Effort Effort will be in vain

Year

Hour

Resource is wash away so very unstable Hour

Day

Day

Month

Year

Resource is wash away so very unsecure

Year

Hour

Officer wash away, away, harm husband

Day

Month

Year

Killing wasy away, away, harm boss

Every animal will have their o wn weaknesses, and use the above scenarios for all structure reading. 運 逢 印 綬 連 官 殺  , 垂 手 成 家 孰 與 儔 。 戊 土 傷 官 最 愛金 , 柱 中 極 畏 火 來 侵 ; yùn  féng  yìn  shòu  lián guān shā

chuí shǒu  chéng  jiā  shú yǔ  chóu

 wù tǔ shāng guān  zuì  ài  jīn

zhù zhōng  jí  wèi huǒ  lái qīn

Resource on Officer/Killing lucks; build one’s own family for the happiness of  others.  others. Mountain Hurting Officer loves metal. And most afraid of invading fire! Hour

Day

Month

Year

Luck sees

Invading fire

金 衰 不 喜 行 財 運  , 土既 消 磨 金 又 沉 。己日 傷 官 金 最 旺  , 強 金 柔 土喜 財 鄉 ;

 jīn shuāi  bù xǐ  xíng  cái  yùn

tǔ  jì xiāo  mó  jīn  yòu  chén

 jǐ  rì shāng guān  jīn  zuì  wàng

qiáng  jīn  róu tǔ xǐ  cái xiāng

Weak metal dislike Wealth Wealth luck, Eart h can bury and water can sink. Earth Bury Metal

Sink Metal

Soil Hurting Officer metal is most shine! Strong metal soft earth likes Water. Water. Hour

Day

Month

Year

Luck sees

運 逢 官 殺 終 有 禍  , 名 利 興 衰 不 長 久。 庚 金 傷 官 喜 見 官  , 運 逢 官 殺 貴 千 般 ;

yùn  féng guān shā zhōng yǒu  huò

míng  lì  xìng shuāi  bù zhǎng  jiǔ

gēng  jīn shāng shāng guān xǐ  jiàn guān

yùn  féng guān shā  guì qiān bān

Lucks enter Officer and Killing will encounter disasters. Reputation cannot last long! Iron Hurting Officer likes Officer! Lucks enter Officer Officer and killing, ki lling, nobility will come in many ways! Hour

Day

Month

Year

Luck

Luck

sees

or

正 是 頑 金 逢 火 煉  , 少 年 折 桂 上 金 鑾 。 辛 金 傷 官 申 子 辰  , 傷 官 傷 盡喜 財 星 ;

zhèng  shì  wán  jīn  féng huǒ  làn

shào  nián  shé  guì  shàng  jīn  luán

xīn  jīn shāng guān shēn zǐ  chén

shāng guān shāng  jìn xǐ  cái xīng

Is just like forging metal, hard work will pay off! Gold Hurting Officer is Dragon, Rat and Monkey, Hurting the Hurting Officer likes wealth! Hour

Day

Month

Year

Luck sees

東 南 行 運 燄 燄 火  , 背 祿 行 來 仔 細 吟 。 壬 水 傷 官 怕 木 浮 , 見 官 見 殺 反 為 仇 ;

dōng  nán  xíng  yùn  yàn  yàn huǒ

bèi  lù  xíng  lái zǎi  xì  yín

 rén shuǐ shāng guān  pà  mù  fú

 jiàn guān  jiàn shā fǎn  wéi  chóu

East and South lucks Flames by flames, have to be careful with money. Water Hurting Officer is afraid of Floating wood, Officer and Kill ing are terms enemies. Floating wood

再 行 財 旺 生 官 地 , 財 祿 無 虧 得 到 頭 。 zài  xíng  cái  wàng shēng guān  de

cái  lù  wú kuī  dé  dào  tóu

Lucks enter Wealth support Officer, Officer, there will be a lack of money problems! Hour

Day

Month

Year

Luck

Luck

sees

or

癸 水 傷 官 怕 見 官  , 最 嫌 戊 己 透 天 干 , 再 行 財 旺 生 官 地 , 世 事 紛 勞 禍 百 端 。 guǐ shuǐ shāng guān  pà  jiàn guān

zuì  xián  wù  jǐ  tòu tiān  gàn

zài  xíng  cái  wàng shēng guān  de

shì  shì fēn  láo  huò bǎi  duān  duān

Rain Hurting Officer is afraid of Officer, dislikes Mountain and Soil on the stems. Lucks enter Wealth support Officer Ground, all effort will bring disasters!

Hour

Day

Month

Year

Luck sees

Luck or

The Doctrine of 12 Eating God Structure

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

The Analects of Eating God liù  q ī n  f āng  miàn

,

dài  biǎo  wǎn  bèi

,

xué  sheng

,

bù  shǔ

nǚ  m ìng  zh ī   nǚ ér

Relationship representations representations for Eating God are; Daughter to the female and subordinate to the male. 食 神 的 象 征 有 四: shí  shén  de  xiàng  zhēng  yǒu  s ì一、 食 神 有 得 到 财禄的机 会 , 座 享 其 成 。Eating god is money generating machine, it will bring enormous opportunities二、 有 酒 宴 口 福 之 庆 , 四 处 逢 迎 。

y ī 

er

 shí  shén  yǒu  dé  dào  cái  lù  de  j ī   ī   hu ì

 yǒu  jiǔ  yàn  kǒu  f ú  zh ī  q ìng

zuò  xiǎng  qí   chéng

s ì  chǔ  f éng  yí ng ng

Everywhere they go will be welcome! 三 、 有 怠 惰 , 好 逸恶 劳 之 情 , 不务 正 业。

sān

 yǒu  dài  duò

hǎo  y ì è  láo  zh ī  qí ng ng

bù  wù  zhèng  yèIf they are overwhelming or when they are being control, it will mean relationship problems and not proficient in career and become lazy!四、 有 花 钱 消 费的癖 好 , 不知 节 俭 。Will have spending problem and do not know how to save!

s ì

 yǒu  huā  qián  xiāo  f èi  de  p ǐ  hǎo

bù  zh ī   jié  jiǎn

身 旺 带 健 旺 食 神 , 有 福禄, 好 饮 食 , 财 厚 食 丰 , 宽 宏 大 量 , 一 生 优 游 自逸。 食 伤 过 重 , 喜怒

shēn  wàng  dài  jiàn  wàng  shí  shén

yǒu  f ú  lù

hǎo  y ǐn  shí  cái  hòu  shí  f ēng

kuān  hóng  dà  liáng

y ì  shēng  yōu  yóu  z ì  y ì

 shí  shāng  guò  zhòng

x ǐ  nù

哀乐易 行 于 外 , 心 中 有 话 藏 不 住 , 作 事 喜 欢 高 谈 阔 论 , 如 果 经 营 事业 往 往 或 对 事 物的 看 法 抱 āi  lè  y ì  xí ng ng  yú  wài x ī n  zhōng  yǒu  huà  cáng  bú  zhù zuò  sh ì  x ǐ  huan  gāo  tán  kuò  lùn

r ú  guǒ  j ī   ī ng ng  yí ng ng  sh ì  yè  wǎng  wǎng  huò  du ì  sh ì  wù  de  kàn  f ǎ  bào

持 过 于乐 观 的态度而 导 致 失 败。 食 神 有 三 个 较 为 主 要 的 功 能 , 一是 生 助 财 星 , 二 是 泄 化 日 主 或

 chí  guò  yú  lè  guān  de  tài  dù ér  dǎo  zh ì  sh ī  bài

 shí  shén  yǒu  sān  gè  jiào  wéi  zhǔ  yào  de  gōng  néng

y ī   sh ì  shēng  zhù  cái  x ī ng ng

èr  sh ì  xiè  huà  r  ì  zhǔ  huò

比劫, 三 是 克 制 官 杀 。  b ǐ  jié

sān  sh ì  kè  zh ì  guān  shā

If Eating god and the day master are equally strong, will brin g fortune and enjoy life with food and enough supply of clothing. The person will also be generous and everything will be express out. Exaggerating and over optimism and will cause failure! Please be careful in this area. 八字如 果 身 强 食 神 旺 , 原 局 又 有 印 星 彼临日 主 , 是 为 多 才 多 艺之 人 , 且 为 人 聪 明 , 面 貌 俊 bā  z ì  r ú  guǒ  shēn  qiáng  shí  shén  wàng

yuán  jú  yòu  yǒu  y ìn  x ī ng ng  b ǐ  lí n  r  ì  zhǔ

sh ì  wèi  duō  cái  duō  y ì  zh ī  r én

qiě  wèi  r én  cōng  ming

miàn  mào  jùn

秀. 身 弱 遇 健 旺 食 神 , 一 生 体 弱 多 病 , 而 且 还 表 示其 人 爱 用 小 聪 明 来 掩 饰 内 在的 空 虚。 这

 xiù  shēn  ruò  yù  jiàn  wàng  shí  shén

y ì  shēng  t ǐ  ruò  duō  b ìng

ér  qiě  hái  biǎo  sh ì  qí   r én ài  yòng  xiǎo  cōng  ming  lai  yǎn  sh ì  nèi  zài  de  kōng  xū

 zhè

种 人 是大愚 若 智 , 爱 好 出 风 头 好 表 现 而 时 感 技 穷 了。

 zhǒng  r én  sh ì  dà  yú  ruò  zh ì

ài  hào  chū  f ēng  tóu  hǎo  biǎo  xiàn ér  shí  gǎn  j ì ì  qióng  le

If Eating god and the day master are equally strong, and also have the right resource beside the day master, the person will be handsome and have multi talent and a bility! But if the day master is weak, he will adopt many illnesses and likes to use poetry stories to express his feeling of emptiness. This type of person talks a lot but no action!

食 神 格的 人 大 都 不 够 勤 奋 , 对 于 任 何 事 缺 少 发 奋 心 , 不 想 自己 创 业, 往 往 贪 恋 山 水 之 美 而遗 shí  shén  gé  de  r én  dà  dōu  bú  gòu  qí n  f èn

du ì  yú  r èn  hé  sh ì  quē  shǎo  f ā  f èn  x ī n

bù  xiǎng  z ì  j ǐ ǐ  chuàng  yè

wǎng  wǎng  tān  liàn  shān  shu ǐ  zh ī  měi ér  yí 

忘 实 际 生 活 。不 过 , 这 种 人 有 一个 好 处 就是, 一 旦 座 下来就 会 定 住 , 不再 任 意浮 动 。 若 是 食 神

 wàng  shí   j ì ì  shēng  huó

 bú  guò

zhè  zhǒng  r én  yǒu  y ì  gè  hǎo  chù  jiù  sh ì

yí   dàn  zuò  xià  lai  jiù  hu ì  d ìng  zhù

bú  zài  r èn  y ì  f ú  dòng

 ruò  sh ì  shí  shén

太 多 时 , 此 人 就吝啬, 专 为 自己 谋 利而不 为 他 人 着 想 。  tài  duō  shí 

c ǐ  r én  jiù  l ì ìn  sè

zhuān  wèi  z ì  j ǐ ǐ  móu  l ì ì ér  bù  wèi  tā  r én  zhuó  xiǎng

Eating God structure people are not so hardworking as they lack the determination. Most of their time were indulgent with outside beauty and forget about the reality of life! But one thing good about this type of people are, once they have settle down, they will be stable. If the eating god are too strong, they will become stingy and only think of themselves. 如 果 印 重 身 强 , 全 局不 见 食 伤 , 财 星 又 弱 , 虽 见 一 点 食 神 伤 官 , 但 却 远 离日 主 , 中 晚 年 r ú  guǒ  y ìn  zhòng  shēn  qiáng

quán  jú  bú  jiàn  shí  shāng

cái  x ī ng ng  yòu  ruò

su ī  jiàn  y ì  diǎn  shí  shén  shāng  guān

dàn  què  yuǎn  lí   r  ì  zhǔ

zhōng  wǎn  nián

行 运 一路再遇 印 , 比劫之 乡 , 这 就 是 贫 困 潦 倒 之 命 了;如 果 原 局再 见 有 力的 印 星 抑 制 或 冲 克 食

 xí ng ng  yùn  yí   lù  zài  yù  y ìn

b ǐ  jié  zh ī  xiāng

zhè  jiù  sh ì  pí n  kùn  liáo  dǎo  zh ī  m ìng  le

 r ú  guǒ  yuán  jú  zài  jiàn  yǒu  l ì ì  de  y ìn  x ī ng ng  y ì  zh ì  huò  chōng  kè  shí 

神 , 截 断 财利 之 来 源 , 这 是 标 准 的 贫 命 , 严 重 的 话 , 还 会 夭 折 难 养 。

 shén

 jié  duàn  cái  l ì ì  zh ī   lái  yuán

zhè  sh ì  biāo  zhǔn  de  pí n  m ìng

yán  zhòng  de  huà

hái  hu ì  yāo  zhé  nán  yǎng

Eating got and hurting officer are both talented icon that uses their talent to generate income for them but once the eating god and hurting officer are being stop by the negative resources, especially when you meet them in the luck as well as fri ends and rob wealth, the talent will be stop and wi ll become poor during these luck! So it is good to save more if you k now this kind of luck is coming your way!

日支 上 有 食 神 , 且 为 喜 用 , 时 上 有 偏 印 , 可 能 有 难 产 或 儿子不 保 的 情 况 发 生 , 晚 年 主 孤  r  ì  zh ī  shàng  yǒu  shí  shén

qiě  wèi  x ǐ  yòng

shí  shàng  yǒu  piān  y ìn

kě  néng  yǒu  nán  chǎn  huò ér  zi  bù  bǎo  de  qí ng ng  kuàng  f ā  shēng

wǎn  nián  zhǔ  gū

独。 男 命 则 主 其妻 常 会 生 病 。 食 神 健 旺 , 遇 到 财 星 , 子女 贤 明 , 丈 夫 能 发达。 食 神 健 旺 ,  dú

 nán  m ìng  zé  zhǔ  qí   q ī   cháng  hu ì  shēng  b ìng

 shí  shén  jiàn  wàng

yù  dào  cái  x ī ng ng

z ǐ  nǚ  xián  mí ng ng

zhàng  fu  néng  f ā  dá

 shí  shén  jiàn  wàng

财 官 衰 , 儿子 命 贵 , 丈 夫 却 不发达。 食 神 健 旺 , 日 主 衰 弱 , 有 早 产 之 忧 。 cái  guān  shuāi

ér  zi  m ìng  gu ì zhàng  fu  què  bù  f ā  dá

 shí  shén  jiàn  wàng

r  ì  zhǔ  shuāi  ruò

yǒu  zǎo  chǎn  zh ī  yōu

If the day branch i s the eating god and they are useful but encounter the hour branch of negative resource, there will be difficult to conceive or will experience a lot of problem during t he conceiving period. And worst of all a miscarriage! For the male, your spouse will always be sick from time to time. But when your eating god is free from control, and when your wealth luck arrive, or t he wealth is located at your hour branch, you will have noble and good children! Husband will be successful. When you eating god is stronger than you, you will experience early pregnancy!

The Classic Saying of Eating God on Year 年 上 食 神 正 当 时, 财 旺 福大 有 权 势; 此格 为 人 多 福 寿 ,一 生 不 缺 衣 食 住 ; 年 上 食 神 怕 逢

nián  shàng  shí  shén  zhèng  dàng  shí 

 cái  wàng  f ú  dà  yǒu  quán  sh ì

 c ǐ  gé  wèi  r én  duō  f ú  shòu

 y ì  shēng  bù  quē  y ī   shí  zhù

 nián  shàng  shí  shén  pà  f éng

枭 ,祖业破 败 身 潦 倒 ; 刑 克破 伤 也不利, 空 亡 墓 绝 更 徒劳。

 xiāo

 zǔ  yè  pò  bài  shēn  liáo  dǎo

 xí ng ng  kè  pò  shāng  yě  bú  l ì ì

 kōng  wáng  mù  jué  gèng  tú  láo

Eating god at the year pillar wi ll bring fortune and power, this kind of person will enjoy fortune and longevity but when the month appear a negative resource to control the year eating god, all good wi ll become bad!

The Classic Saying of Eating God on Month 月 上 食 神 要 占 先 , 手 中 不 断 零 花 钱 ;老 来积德 行 善 事, 后 来子 孙 自安 然 ; 月 上 食 神 遇 长

yuè  shàng  shí  shén  yào  zhàn  xiān

 shǒu  zhōng  bú  duàn  lí ng ng  huā  qián

 lǎo  lai  j ī   ī   dé  xí ng ng  shàn  sh ì

 hòu  lái  z ǐ  sūn  z ì ān  r án

 yuè  shàng  shí  shén  yù  cháng

生 , 堆 金积玉 有 名 声 ; 若 遇 空 破 枭 印 夺 , 病 魔 缠 身 百 事 空 。

 shēng

 du ī   j ī   ī n  j ī   ī   yù  yǒu  mí ng ng  shēng

 ruò  yù  kōng  pò  xiāo  y ìn  duó

 b ìng  mó  chán  shēn  bǎi  sh ì  kōng

Eating god at the month will take precedence, likes to spend money! When eating god sits on growth, will have influential in society but when meets negative resource, illnesses will move in to stay and all effort will be in vain!

Hour

Day

Month

Year

Eating God sits on Growth will have influential in society

Hour

Day

Month

Year

Eating God sits on Growth will have influential in society

Hour

Day

Month

Year

Eating God sits on Growth will have influential in society

Hour

Day

Month

Year

Eating God sits on Growth will have influential in society

Hour

Day

Month

Year

Eating God sits on Growth will have influential in society

Hour

Day

Month

Year

Eating God sits on Growth will have influential in society

The Classic Saying of Eating God on Day 日 带 食 神 自己福,一世 不 会 受 辛 苦;财 官 身 临得 旺 运 , 多 子 多 寿 衣食 足;日 坐 食 神 福禄 昌 , 穿 r  ì  dài  shí  shén  z ì  j ǐ ǐ  f ú

 y ī   sh ì  bú  hu ì  shòu  x ī n  kǔ

 cái  guān  shēn  lí n  de  wàng  yùn

 duō  z ǐ  duō  shòu  y ī   shí   zú

 r  ì  zuò  shí  shén  f ú  lù  chāng

金 戴 银 财路 广 ;七 煞 羊 刃 需 要 忌, 魁 罡 绝 空 也不 良 。  j ī   ī n  dài  yí n  cái  lù  guǎng

 q ī   shā  yáng  r èn  xū  yào  j ì ì

 kuí  gāng  jué  kōng  yě  bù  liáng

Day master sits on eating god is as good as sitting on our own fortune. Once lifetime wi ll not experience hardship! If the wealth and officer seats beside you and received prosperous ground on season support, fortune and longevity will be there. Beware of ki lling, rob wealth and emptiness! Hour

Day

Month

Year

Tiger clash monkey is killing clash eating god! But rob wealth does not trap eating god!

Hour

Day

Month

Year

Rabbit clash rooster is killing clash eating god! And rob wealth also traps and combined with eating god! Rabbit killing is also emptiness! The

 chuān

sentence is talking about this chart!

Hour

Day

Month

Year

Hour

Day

Month

Year

Killing do not clash with eating god for the sun master

Killing do not clash with eating god for the sun master

Hour

Hour

Day

Month

Year

Day

Month

Year

Killing do not clash with eating god for the fire master

Killing do not clash with eating god for the fire master

Hour

Hour

Day

Month

Year

Killing do not clash with eating god for the water master

Day

Month

Year

Killing do not clash with eating god for the rain master

The Classic Saying of Eating God on Hour 时 带 食 神 胜 财 官 ,儿女 贤 孝 福禄 绵 ;财福 两 旺 寿 元 高 , 后 人 也不 受 贫 寒 ; 食 神 最 怕 被 枭 shí  dài  shí  shén  shèng  cái  guān

ér  nǚ  xián  xiào  f ú  lù  mián

 cái  f ú  liǎng  wàng  shòu  yuán  gāo

 hòu  r én  yě  bù  shòu  pí n  hán

 shí  shén  zu ì  pà  bèi  xiāo

夺 ,再 行 枭 运 罹厄 难 ;女 命 犯 此 守 空 房 , 男 命 凶 祸 随 身 伴 。

 duó

 zài  xí ng ng  xiāo  yùn  lí  è  nán

 nǚ  m ìng  f àn  c ǐ  shǒu  kòng  f áng

 nán  m ìng  xiōng  huò  suí  shēn  bàn

Eating god at hour pillar will win over wealth and officer! This will bring good children with good fortune! But have to be careful with negative resource luck as this will stop the fortune from coming!

 –  The Hidden Secrets of Hurting Eating God Structure

食 神 制 杀 吉非 常  , 财 旺 妻 荣 子 更 强  ; 柱 中 若 无 吞 啖 杀  , 管 教 金 殿 佐 君 王 。 shí  shén  zh ì  shā  jí   f ēi  cháng

cái  wàng  q ī   r óng  z ǐ  gèng  qiáng

zhù  zhōng  ruò  wú  tūn  dàn  shā

 ī n  diàn  zuǒ  jūn  wáng guǎn  jiào  j ī 

Killing can be very auspicious if t here is Eating God to control! Prosperous Wealth can benefits wife and also strengthen children. Because killing is wealth to eating god meaning killing is indirect wealth to chi ldren from a female perspective! If chart don’t have Indirect Resource to disturb, children can assist father throne!

食 神 逢 禄 号 天 厨  , 冲 克 空 亡 官 无 杀  ; 死 绝 运 临 偏 印 地 , 寿 星 合 是 福 交 乎。 shí  shén  f éng  lù  hào  tiān  chú

chōng  kè  kōng  wáng  guān  wú  shā

s ǐ  jué  yùn  lí n  piān  y ìn  de

shòu  x ī ng ng  hé  sh ì  f ú  jiāo  hū

Eating God received thriving is term as Heaven Kitchen/chef. Their Clashes, harm, punishment and death wi ll harm the officer characteristic! If the lucks of death and extinct sits on Indirect Resource, and when it’s being it’s being combine, longevity will not be too good.

食 神 印 绶 不宜 逢  , 惟 见 财 官 福 更 隆  ; 食 神 喜 行 身 旺 地 , 逢 枭 遇劫 总 成 空 。 shí  shén  y ìn  shòu  bú  yí   f éng

wéi  jiàn  cái  guān  f ú  gèng  lóng

shí  shén  x ǐ  xí ng ng  shēn  wàng  de

f éng  xiāo  yù  jié  zǒng  chéng  kōng

It is better not to have Eating God and Indirect /in pi llar! It is better to have Wealth Officer. Eating God likes to walks on prosperous day ground, once encounter Indirect and Goat Blade all effort will be in vain!

食 神 生

旺 最 堪 夸  , 惟 有 水 木 金土佳 ; 官 杀 更 无 来 混 杂 , 平 生 衣禄 享 荣 华 。

shí  shén  shēng  wàng  zu ì  kān  kuā

 ī n  tǔ  jiā wéi  yǒu  shu ǐ  mù  j ī 

guān  shā  gèng  wú  lai  hùn  zá

pí ng ng  shēng  y ī   lù  xiǎng  r óng  huá

Prosperous Eating God is talent and celebrity icon. And there are excellent, Wood, Metal, Water, Water, Fire and Earth Eating God. Officer and Killing will not confuse them; most of them will not have to worry on food and money.

食 神 居 先 杀 居 后  , 衣禄 平 生 福 最 厚  ; 杀 近 食 神 却 有 殃  , 终 日 尘 寰 漫 奔 走 。 shí  shén  jū  xiān  shā  jū  hòu

y ī   lù  pí ng ng  shēng  f ú  zu ì  hòu

shā  j ì ìn  shí  shén  què  yǒu  yāng

zhōng  r  ì  chén  huán  màn  bēn  zǒu

Eating God come first and Killing come second, majority of them will read as very fortunate. Killing near Eating God is as good as getting them into trouble! Hard earn empire will be lost away!

甲 人 见 丙 本 盗 气 , 丙 去 生 财 号 食 神  ; 心 广 体 胖 衣禄 厚  , 若 临 偏 印 主 孤 贫 。  jiǎ  r én  jiàn  b ǐng  běn  dào  q ì

b ǐng  qù  shēng  cái  hào  shí  shén

x ī n  guǎng  t ǐ  pán  y ī   lù  hòu

ruò  lí n  piān  y ìn  zhǔ  gū  pí n

甲 sees 丙 term as steal, robber, bandit etc… 丙  Produced Wealth is term as Eating God. Eating god  jiǎ

b ǐng

 b ǐng

personality is generosity, Fat; high salary….and when th ey are together with Indirect will become Solitary and poor.

食 神 有 气 胜 财 官  , 先 要 他 强 旺 本 干  ; 若 是 反 伤 来 夺 食  , 忙 shí  shén  yǒu  q ì  shèng  cái  guān

xiān  yào  tā  qiáng  wàng  běn  gān

ruò  sh ì  f ǎn  shāng  lai  duó  shí 

忙 辛苦 祸 千 般 。

máng  máng  x ī n  kǔ  huò  qiān  bān

If the Eating God is genuine, it will win over Wealth and Officer! But first, they must be rooted! What if they are hurt and harm by negative resources, their life will be busy around, and will become difficult life with many obstacle.

食 神 生

旺 无 刑 克 , 命 逢 此格 胜 财 官  ; 更 得 身 旺 逢 财 地 , 青 春 年 少 步金 銮 。

shí  shén  shēng  wàng  wú  xí ng ng  kè

m ìng  f éng  c ǐ  gé  shèng  cái  guān

gèng  de  shēn  wàng  f éng  cái  de

 ī n  luán q ī ng ng  chūn  nián  shǎo  bù  j ī 

If prosperous Eating God is not threatens by negative resources resources and rob wealth, this structure wil l win over Wealth and Officer. Officer. It will be even better if the day master is strong and sits on Wealth. W ill received Golden Imperial hall during young age!

食 神 无 损 寿 绵 长  , 遮 母 逢 之 不可 当  ; 若 无 偏 财 来救护 , 命 如 秋 草 带 冬

 shí  shén  wú  sǔn  shòu  mián  cháng

zhē  mǔ  f éng  zh ī  bù  kě  dāng

ruò  wú  piān  cái  lai  jiù  hù

霜 。

m ìng  r ú  qiū  cǎo  dài  dōng  shuāng

Eating God without harm will prolong life. Once come with step-mother will be unpreventable! If without Indirect Wealth to the rescue! Is just like winter frosting the flower in autumn. There wi ll be no future!

食 神 月 上 号 天 厨  , 人 命 逢 之 富 有 余 ; 切 忌 枭 来 明 灭 福 , 最 嫌 冲 去暗 消 除 。 shí  shén  yuè  shàng  hào  tiān  chú

r én  m ìng  f éng  zh ī   f ù  yǒu  yú

qiè  j ì ì  xiāo  lai  mí ng ng  miè  f ú

zu ì  xián  chōng  qù àn  xiāo  chú

Eating God in season will be term as Heaven chef! Life with this wi ll be fortunate! Only afraid of Indirect resource to create the chaos, it will be the worst on the clash and with hidden attack.

生 财 化 劫 兼 无 病  , 制 杀 为 祥 信 有 诸  ; 士 子如 逢 科甲第 , 官 封 要 职 领 天 书 。

shēng  cái  huà  jié  jiān  wú  b ìng

zh ì  shā  wèi  xiáng  x ìn  yǒu  zhū

sh ì  z ǐ  r ú  f éng  kē  jiǎ  d ì

guān  f ēng  yào  zhí  l ǐ ǐng  tiān  shū

If Eating God can produce Wealth and weaken Rob Wealth, this can prevent problems. If Eating God can control Killing, then this is good and a person of his word. If children have this will destine to be scholar and very high ranking Officer! Because Killing is wealth to children!

食 神 生

旺 喜 生 财  , 日 主 刚 强 福禄来 ; 身 弱 食 多 反 为 害  , 或 逢 印 绶 不 生 灾。

shí  shén  shēng  wàng  x ǐ  shēng  cái

r  ì  zhǔ  gāng  qiáng  f ú  lù  lai

shēn  ruò  shí  duō  f ǎn  wèi  hài

huò  f éng  y ìn  shòu  bù  shēng  zāi

Prosperous Eating God is good at producing Wealth. If the day master is strong, fortune will come. But i f the day is weak, instead, this will become problem! Than this wi ll need Direct Resource to appear as it can prevent the disasters!

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF