HSK-1-Vocabulary-List.pdf

September 10, 2017 | Author: rajualn | Category: Chinese Language, Grammar, Languages, Cognitive Science, Psychology & Cognitive Science
Share Embed Donate


Short Description

Download HSK-1-Vocabulary-List.pdf...

Description

HSK 1 Vocabulary List www.digmandarin.com

Chinese

Pinyin

English

I, me

Personal Pron. 我们 你们 他 她

他们 她们

Demonstrative Pron. 这 (这儿) 那 (那儿)

wǒmen

we, us (pl.)

nǐmen

you (pl.)she, her

youhe, him

tāmen

they (male+female / male, pl.)

tāmen

they (females, pl.)

zhè ( zhèr)

here, this

nà (nàr)

there, that

哪(哪儿)

nǎ (nǎr)

where

什么

shěnme

what, why

Interrogative Pron. 谁

多少 几

怎么

怎么样

shéi

who

duōshǎo

how many, how mucha few, how many

zěnme

how

zěnmeyàng

how about

onesān

three

Numberal 二 四 五 六 七 八 九 十

èr

twofour

liù

sixeightfiveseven

jiǔ

nine

shí

ten 1líng

zero

one, a, anběn

Quantifier 岁 些 块

suì

year

xiē

some

volume

kuài

piece

nohěn

Adverb 没 太 都

méi

no

tài

too

quite, very

dōu

all

andzài

in, atdema

Conjunction Preposition Auxiliary 了 呢

Interjection

le

newèi

hellojiā

home

饭馆

fàndiàn

Noun 学校 商店 医院

火车站 中国 北京 上 下

前面

xuéxiào

school

shāngdiàn

store

huǒchēzhàn

train station

restaurant

yīyuàn

hospital

zhōngguò

China

běijīng

Beijing

xià

down

shàng

up

qiánmiàn

front

2

后面

hòumiàn

behind

今天

jīntiān

today

zuòtiān

yesterday明天 昨天 上午 中午 下午 年 月 日

星期 点

分钟 现在 时候 爸爸 妈妈 儿子 女儿 老师 学生 同学 朋友 医生 先生 小姐 衣服 水 菜

米饭 水果 苹果 茶

杯子 钱

lǐmiàn

inside

míngtiān

tomorrow

shàngwǔ

morning

zhōngwǔ

noon

xiàwǔ

afternoon

nián

yearday

yuè

month

xīngqī

week

diǎn

dot, spot

xiànzài

now

fēnzhōng

minute

shíhóu

time

bàba

father

érzi

son

māma

mother

nǚér

daughter

xuéshēng

student

péngyǒu

friend

lǎoshī

teacher

tóngxué

shoolmate

yīshēng

doctor

xiānshēng

sir

yīfu

cloth

cài

vegetable

xiǎojiě

Miss

shuǐ

water

mǐfàn

rice

shuǐguǒ

fruit

chá

tea

píngguǒ

apple

bēizi

cup

qián

money

3

飞机

fēijī

电视

diànshì

出租车 电脑 电影 天气 猫 狗

东西 人

名字 书

airplane

chūzūchē

taxi

diànnǎo

computer

tiānqì

weather

gǒu

dog

rén

person

television

diànyǐng

movie

māo

cat

dōngxī

thing

míngzi

name

shū

bookcharacter

yǐzi

chair

谢谢

xièxie

thank

再见

zàijiàn

good-bye

duìbùqǐ

sorry

汉语 字

桌子 椅子

Verb 不客气 请

对不起 没关系 是 有 看 听

说话 读 写

看见 叫 来 回 去 吃

hànyǔ

mandarin Chinese

zhuōzi

desk

búkèqì

you are welcome

qǐng

please

méiguānxì

It doesn't matter

shí

be (am, is, are)

kàn

look

shuōhuà

speak

xiě

write

yǒu

have

tīng

listenread

kànjiàn

see

lái

comego

jiào

call

huí

return

chī

eat 4

打电话

dǎdiànhuà

睡觉 做 买 开 坐 住

学习 工作 下雨 爱

喜欢 想

认识 会 能

Adjective

drink

shuìjiào

sleep

zuò

do

kāi

open

call up

mǎi

buy

zuò

sit

zhù

live

xuéxí

study

xiàyǔ

rain

xǐhuān

love, like

gōngzuò

work

ài

love

xiǎng

want

huì

can

rènshi

know

néng

can, be able tohǎo

goodxiǎo

small

大 多 少 冷 热

高兴 漂亮big

duō

many, much

lěng

cold

gāoxìng

happy

shǎo

few, littlehot

piàoliàng

beautiful

5

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF