hari

May 26, 2016 | Author: asha | Category: Topics, Books - Fiction
Share Embed Donate


Short Description

devotional books...

Description

hari saRvOththamma, vAyu jIvOththamma harikaThAmRuthasAra gurugaLa karuNadhimdhApanithu pELuve parama bhagavadhbhaktharidhanAdharadhi kELuvudhu

Chapter 1- MamgaLAcharaNa Samdhi shrI ramani karakamala pUjitha chArucharana sarOja braHma SaMEra vANi phaNEmdhra vImdhra bhavEmdhra mukha vinutha nEraja bhavAmDOdhaya sthithi kAraNane kaivalya dhAyaka nArasimhane namipe karuNi pudhemage mamgaLava

1-1

Jaga dudaranathi vimala guna rUpagala nAlochanadhi bhAratha Nigama thathi galathi kramisi kriyA viseshagalA Bage bhageya nUtanava kAnuta mige harushadhim pogali higguva triguna mAni mahAlakumi santhaisalanu dinavu

1-2

nirupa mAnamdhAthma bhava, niRjara sabhA samsEvya, Rujuganadharase Sathva prachura vANI mukha sarOjEnA garuda, seSha, sashAmkadhala shEkharara janaka jagathguruve thwachcharanagaLigabhivamdhisuve pAlipudhu sanmathiyA

1-3

Aaru mU rEradondu sAveera, mU rEradu shata swAsa japagala MUruvidha jEvarolagabjaja kalpa pariyanta TA rachisi, sathvarige sukha samsAra mishrariga dhama JEvarigapAra dukha galEva guru pavamAna salahemmA

1-4

chathuravadhanana-rANi athirOhitha vimalavignYANi nigama prathathigaLi gabhimAni vInApANi braHmANi nathisi bEduve janani lakumIpathiya guNagala thuthipudhake sathmathiya pAlisi nelesu nI madhvadhana sadhanadhali

1-5

krathiramana- pradhyumna- namdhane chaturavimshathi thathvapathi dhEvathegaLige guruvenisuthiha mAruthana nijapathni sathatha hariyali gurugalali sadhrathiya pAlisi bhAgavatha bhAratha purANa rahasya thathvagaLarupu karuNadhali

1-6.

VEdhapITa virimchi bhava shakrAdhi sura vigNyAna dhAyaka MOdha chinmaya gAthra, lOkapavithra sucharithra ChEdha bhEdha viShAdha kutilAmthAdhimadhya vidhUra AdhAnAdhi kAraNa bAdharAyaNa pAhi sathrANA

1-7

kshithiyoLage maNimamtha mOdhalAdhathidhurAthmaru omdhadhika vimshathi kubhAShyava rachise, nadumaneyemba brAhmaNana sathiya jaTaradholavatharisi bhArathiramaNa madhvAbhiDhAnadhi chaturadhasha lOkadhali meredha prathimagomdhisuve

1-8

pamchaBEdhAthmaKa prapamchake pamcharUpAthmakane dhaivaka pamchamukha shakrAdhigaLu kimkararu SrIharige pamchavimshadhi thathva tharathama pamchikegalanu pELdha bhAvi virimchi yenipAnamdha thIrthara neneve nanudhinavu

1-9

vAmadhEva virimchithanaya umA-manOhara ugra dhuRjati-

1

sAmajAjina vasana bhuShaNa sumanasOththamsa kAmahara kailAsamamdhira sOma sUryAnala vilOchana kAmithapradha karuNisemage sadhA sumamgaLava 1-10 kRuththivAsane himdhe nI nAlvaththu kalpa samIranali shiShyathva vahisi akiLA gamArtha galOdhi jaladhiyali Haththu kalpadhi tapava gaidhA dhithyarolaguththama nenisi purushOththamana pariyamka padhavaidhidhiyo mahadhEva

1-11

pAkashAsana mukya sakala dhivoukasari gabhinamipe RuShigaLigEka chiththadhi pithRugaLigE, gamdhaRva, kshithiparige A kamala nAbhAdhi yathigala nIkakA namisuvenu bidadhE ramAkaLathrana dhAsavaRgake namipe nanavaratha 1-12 parimaLavu sumanadholanu araNi yoLagippamthE dhAmOdharanu brahmAdhigala manadhali thOri thOradhale iruthihanu jagannaTha viTalana karuNa padeva mumukshu jEvaru parama bhAgavatharanu komdAduvadhu prathidhinavu 1-13

Chapter 2- KARUNAA SANDHI harikaThAmRuthasAra gurugaLa karuNadhimdhApanithu pELuve parama bhagavadhbhaktharidhanAdharadhi kELuvudhu . shravana manakAnamdhavIvudhu bhavajanitha dhu:khagaLa kaLevudhu viviDha bhOgaga Liha paramgaLa liththu salahuvudhu bhuvana pAvana venipa lakumI dhavana mamgala kathEya paramothsavadhi kivigottAlipudhu bUsuraru dhinadhinadhi 2-1 maLeya nIrONiyali pariyalu baLasaroLagidhdha janarA jalavu hedhdhore gUde majjana pAna gaidhaparu kaluShavachanagaLAdharivu bAmboLeya peththana pAdha mahimA jalaDhi pokkudharimdhe, mANdhaparE mahIsuraru 2-2 shruthithathigaLibhimAni lakumI sthuthigaLigE gOcharisadha hatha mahaishvaRyAdhyaKiLasadhgunagaNambhOdhi prathidhivasa thannamGrisEvA ratha mahAthmakaru mAduthiha samsthuthige vashanAguva nivana kAruNya kEnembe 2-3 manavachanakathidhUra nenevara nanusarisi thiruguvanu jAhnavijanaka janaroLagidhdhu janisuva jagadhudhara thAnu ghana mahima gAmgEyanutha gAyanava kELutha gaganachara vAhana dhivoukasa rodane charisuva mana manegaLalli 2-4 malagi paramAdharadhi pAdalu kuLithu kELuvA, kuLithu pAdalu niluva, nimthare naliva, nalidhare olive nimagemba SulabanO hari thannavare Galige bittagalanu, ramADhava nolisalariyadhe pAmararu baLaluvaru bhavadhoLage 2-5 manadhoLage thAnidhdhu manavemdhenisi kombanu manadha vRuththigaLanusarisi bhOgagaLa nIvanu thriviDha chEthanake manavaniththare thannanIvanu thanuva damdisi dhinadhinadhi sADhanava mALpArigiththapanu svaRgAdhibOgagaLa 2-6

2

parama sathpuruShArtharUpanu hariye lOkake emdhu paramAdharadhi sadhupAsaneya gaivari giththapanu thannA maredhu dharmArthagala kAmisuvarige naguthathi shEGradhimdhali surapathanaya suyODhanari giththamthe koduthippa 2-7 jagavanellava niRmisuva nAlmoganoLage thAnidhdhu salahuva gaganakEsanoLidhdhu samharisuvanu lOkagaLa swagatha bhOdhavivaRjithanu saRvaga sadhAnamdhEhanu bagebageya nAmadhali karesuva bhakutharanu poreva 2-8 obbanali nimthAduvanu maththobbanali nOduvanu bEduva nobbanali nEduvanu mAthAduvanu beragAgi abbaradha hedhdaivaniva maththobbaranu lekkisanu lOkadhoLobbanE thA bAdhyabADhakanAha niRBItha 2-9 sharaNajanaMamdhAra shAshvatha karuNi kamalAkAmtha kAmadha paramapAvanathara samamgalacharitha pARThasakha nirupamAnamdhAthmaniRgatha dhuritha, dhevavarEnya nemdhA daridhi kareyalu bamdhodhaguvanu thannavara bhaLige 2-10 jananiyanu kAnadhiha bAlakA nenenenedhu halubuthire, kaththale maneyoLadagidhdhavana nOdutha nagutha haruShadhali thanayanam bigidhappi rambisi kanalikEya kaLevamthe madhusUdhananu thannavaridhdedege bamdhodhagi salahuvanu 2-11 ittikallanu bhakuthiyimdhali kotta bhakuthage mechchi thannane kotta, badabrAhmana oppidiyavali gaKilArtha ketta mAthugalamdha chaidhyana potteyoLa gimbittu bhANadhalitta bhIShmanavagunagaLeNisidhane karuNALu 2-12 Dhanava Samrakshisuva Gani thAnuNadhe mathobhbharige kodadhanu dhinadhi nOdutha sukhisuvamdhadhi lakumivallababhanu praNatharanu kAydhihanu niShkAmanadhi nithyAnamdhamaya dhuRjanara seveya nollanaprathimalla jagakella 2-13 bAlakana kalabhAshe jananiyu kELi sukhapaduvamthe lakumIlola bhakutharu mAduthiha samthuthige higguvanu thAla thannavaralli mAduva hELanava heddaiva vidhurana Alayadhi pAlumdu kurupana mAnavane komda 2-14 smarisuvavara aparAdhagala thA smarisi sakalEshta pradhAyaka marali thanagarpisalu kittadha namdha madi mAdi pari pariya lumdunisi sukha sAgaradhi lOlyAdisuva mamgala charitha chinmaya gAthra lokapavitra sucharithra 2-15 Enu karuNAnidhiyO hari maththEnu bhakthADhInanO inEnu Ithana lEle ichChAmAthradhali jagava thAnE sRujisuva pAlisuva niRvANa modalAdhaKiLa lOkasThAnadhali maththavara nittAnamdha padisuvanu 2-16

janapa mEchchidha rEva DhanavAhana, vibhUShaNa, vasana, bhUmiya, thanu, manegaLiththAripa ramtEnO lokadhoLu anavaratha nenevavaranamthA sanave modhalAdhAlayadhoLittuNuganamdhadhalavara vashanAguva mahAmahimA 2-17

3

Buvana pAvana charitha, punya shravaNa kIRthana, pApanAshana kavibhirIditha kairava dhaLa shyAma nissIma yuvathi vEShadhi himdhE, gourIDhavana mOhisi, kedisi uLisidha ivana mAyava geluvanAvanu ee jagathrayadhi 2-18 pApakaRmava sahisuvade lakshmIpathige samarAdha dhivijara nI payOja bhavAmda dhoLa gAvalli nAkANe gOpa, guruvina madadhi, bRugu, naga-chApa, modhalAdhavaru mAdhida mahAparADhagaLenisidhane karuNAsamudhra hari 2-19 amgutAgradhi janisidhavara tharamgiNiyu lOkathrayagaLaGa himgisuvaLavyAkRuthAkAshAmtha vyApisidha imgadala magaLodeya namgOpAmgagaLalippamalanamtha sumamgaLapradhanAma pAvana mALpudhEnaridhu 2-20 kAmaDhenu, sukalpatharu, chinthAmaNigaLamarEmdhra lOkadhi kAmithArthaga LIvuvalladhE sEvE mALvarige shri mumkumdhana parama mamgaLa nAma narakasTharanu salahithu pAmarara pamditharEnisi puruShArTha koduthihudhu 2-21 manadhoLage sumdhara padhARThava nenedhukode kaikomdu balu nUthana sushOBitha gamdhasurasopEtha phalarAshi dhyunadhinivahagaLamthe kottavaranu sadhA samthayisuvanu sadhguNava kathdhavaraGava kadhivanu anaghanemdhenisi 2-22 chethanAchEthana vilakshaNa nUthana padhARThagaLoLage balu nUthanathi sumdharake sumdhara, rasake rasarUpA jAtharUpOdhara BhavAdhya rOLAthathe prathima praBAva DharAthaLa dhoLemmodane Aduthalippa nammappa 2-23 thamdhe thAygaLu thamma shisuvige bamdha bhayagaLa pariharisi nijamamdhiradhi bEdidhudhaniththAdharisuvamdhadhali himdhe mumdhedabaladhi oLa hora gimdhirEshanu thannavara nemdhemdhu salahuvanAgasadhavOleththa nOdidaru 2-24 odala neLalamdhadhali hari nammodane thiruguva nomdhare kshaNa bidadhe bembalanAgi bhakthADhIna nemdhenisi thadeva dhurithouGagaLa kAmadha koduva sakalEShtagaLa samthatha nadeva nammamdhadhali navasuvishESha sanmahima 2-25 bittavara Bava pAshadhimdhali kattuvanu bahu kaTiNaniva shi ShishtEShtanemdhari dhanavaratha sadhbhakthipAshadhali kattuvara bhavakattu bidisuva sittinavanivalla nivanalla kAmadha kottu kAvanu sakala souKyagaLiha paramgaLali 2-26 kaNNegeveyamdhadhali kai mai theNNidhaguva theradhi phalgaLu paNNu phalagaLanagidhu jiHvege rasavanIvamthe puNya phalagaLanIvudhake nudi veNNinANmAmdadhoLu lakshmaNAnaNNanodhaguva bhaktharavasarakamaragaNasahitha 2-27 kottudhanu kaigombarekshaNa bittagala thannavara dhurithagaLattuvanu dhUradhali dhurithAraNya pAvakanu betta bennali horisidhavaroLu sittu mAdidhanEno hari kamgetta surarige suDheyanuNisidha muridha nahitharanu 2-28

4

KEdha mOdha jayApajaya modhalAdha dhoShagaLilla chinmaya sAdharadhi thannamGri kamalava nambi thuthisuvara kAdhukomdiha parama karuNA mahOdhaDhiyu thannavaru mALdhipa rADhagaLa nOdadhale salahuva saRvakAmadhanu 2-29 mIna kURma varAha narapamchAnanAthuLa shourya vAmana rENukAthmaja rAvaNAri nishAchara dhwamsi DhenukAsuramaThana thripurava hAnigaisidha nipuNa kalimuKa dhAnavara samharisi kAydha sujanaranu 2-30 shrimanorama shamalavaRjitha kAmithapradha kairavadhala shyama sabala sharanya shasvatha shaRkArAkshasakhA sAma sannutha sakala guna ghana dhAma shri jagannatha vittala nE mahi yolavatharisi salahidha sakala sujanaranA 2-31

Chapter 3 – vyAptha samdhi harikaThAmRuthasAra gurugaLa karuNadhimdhApanithu pELuve parama bhagavadhbhaktharidhanAdharadhi kELuvudhu puruSharUpathraya purAthana puruSha, puruShOththamma ksharAkshara puruSha pujithapAdha puRNAnamdha jnyAnamaya puruShasooktha sumEya, thaththathpuruSha hRudhpuShkaranilaya, maha puruShajAmdAmtharadhi bahirathi vyAptha niRlipthA 3-1 sthrInapumsaka puruSha bhUsalilAnalAnila gagana mana shashi BAnu kAlaguNa prakruthiyoLagomdhu thAnalla Enu ivana, mahAmahime kade gANarajabhava shakramuKaru niDhAnisalu mAnavarigaLavaduvudhe vichArisalu 3-2 gamdha rasa rUpa sparusha thAnalladharadhara pesarimdha karesutha jEvarege thaRpakanu thAnAgi pomdhikomdiha parama karuNAsimdhu shAshvatha manave modhalA dhimdhriya gaLOLagidhdhu bOgisuthihanu viShayagaLa

3-3

shravaNanayanaGrANa thwagrasa nivugaLoLu vAkpANi pAdhAdhyavayavagaLoLu, thadhgunagaLoLu thathpathigaLoLage pravithathanu thAnAgi kRuthipathi viviDhakaRmava mAdi mAdisi Bavake kAraNanAgi thirigisuthihanu thiLisadhale 3-4 guNiguNagaLoLagidhdhu guNiguNa nenisuvanu guNabadhdhanAgadhe guNaja puNyApuNya Pala braHmAdhi chEthanake uNisuthavaroLagidhdhu vRujinARdhana chidhAnamdhaika dhEhanu konege sacharAchara jagadhBukuvenipanavyayanu 3-5 vidhya thAnemdhenisikomba nirudhdha dhEvanu saRvajIvara budhdhiyali nelesidhdhu kRuthipathi bhudhdhiyenisuvanu sidhdhi yenisuva samkaruShaNa prasidhdha nAmaka vAsudhEvanavadhyarUpa chathuShtayagaLarithavane pamdithanu 3-6 thanuchathuShtayagaLali nArAyaNanu hRuthkamalAKya simhAsanadhoLanirudhdhAdhirUpagaLimdha shOBisutha thanage thAne sEvyasEvaka nenisi sEvAsaktha suraroLaganavaratha nelesidhdhu sEveya kaikombanavaramthe 3-7

5

jAgaraswapnamgaLoLu varabOgishayana bahuprakAra vibhAgagaisi niramsha jIvara chichCharIravanu BOgaviththu suShupthikAladhi sAgarava nadhi koduvamthe viyOga rahithanu amshagaLanEkathravaidhisuva 3-8 . BAryarimdhodagUdi kAraNa kAryavasthugaLalli prEraka prEryarUpagaLimdha patathamthugaLapOlidhdhu sUryakiraNagaLamthe thannaya vIryadhimdhali kodutha koLuthiha nAryarige Ithana vihAravu gOcharipudhEno 3-9 janaka thannAthmajage varabhUShaNa dhukUlava thodisi thA vamdhaneya kaikoLuthavana harasutha haruSha paduvamthe vanaruhekShaNa pujyapUjaka nenisi pUjAsADhana padhARThanu thanage thAnAgi PalagaLanIva Bajakarige 3-10 thamdhe bahusamBramadhi thannaya bamDhubaLagava nerahi madhuveya namdhanage thA mAdi maneyoLagiduva theranamthe imdhirADhava thanna ichChega Limdhe guNagaLa chEthanake sambamDhagaisi suKAsukhAthmaka samsRuthiyoLiduva

3-11

thRuNakRuthAlayadhoLage poge samdhaNisi prathiChidhradhali poramattanalaniravanu thOrithOradhalippa theranamthe vanajajAmdadhoLaKiLajIvara thanuvinoLa horagidhdhu kANIsa dhanimiShEshanu sakala kaRmava mALpanavaramthe 3-12 pAdhapagaLadigereye salilavu thOdhu kombegaLubbi puShpa swAdhuPalavIvamdhadhali saRvEshvaranu janarA rADhaneya kaikomdu braHma BavAdhigaLa nAmadhali PalaviththAdharisuvanu thanna mahimeya thOragomda jagake

3-13

shruthithathigaLige gOcharisidha prathimajAnamdhAthma nachyutha vithatha vishwADhAra vidhyADhisha viDhijanaka prathidhivasa chEthanaroLage prAkRutha puruShanamdhadhali samchari sutha niyamya niyAmakanu thAnAgi samthaipa 3-14 manaviShayadhoLagirisi viShayava manadhoLage nelegoLisi baluno thanavu susamIchInavidhupAdhEyavemdharupi kanasilAdharu thanna pAdhava nenahanIyadhe saRvaroLagidhdhanubhavisuvanu sThUlaviShaya vishvanemdhenisi

3-15

thOdhakanu thAnAgi manavodhalAdha karaNadhoLidhdhu viShayava naidhuvanu nijapuRNasuKamaya grAHyagrAhakanu vEdhavEdhyanu thiLiyadhavanO pAdhi bhumjisuthellaroLagAHlAdha baduvanu bhakthavathsala bhAgyasampanna 3-16 nithyanigamAthitha niRguNa bhRuthyavathsala bhayavinAshana sathyakAma sharaNyashAmala kOmalAmga sukhi maththanamdhadhi maRthyaroLa horageththa nOdalu suththuthippanu athyaDhika samthRuptha thrijagadhvyAptha paramAptha 3-17 paviharinmaNi vidhrumadha sachChavigaLamdhadhi rAjisutha mADhava niramthara dhEvamAnava dhAnavaroLidhdhu thriviDha guNakaRma svaBavava pavana muKa dhEvAmtharAthmaka dhivasadhivasadhi vyakthamAduthalavaroLidhdhuNipa 3-18

6

aNumahaththinoLippa Gana para mANuvinoLagadagisuva sUkShmava muNugisuva thElisuva sThUlagaLavana mAyavidhu dhanujarakkasalellarivanoLu munidhu mAduvudhEnuloKala onakegaLu DhAnyagaLa haNivamdhadhali samharipa 3-19 dhEva mAnava dhAnavaru emdhI viDhadhalAvagalipparu mUvaroLagivagilla snEhOdhAsIna dhvESha jIvaraDhikArAnusAradha lEva suKa samsAra dhu:Kava thAvuNadhalavaravariguNisuva niRgathAshananu 3-20 elli kELidharelli nOdidha relli bEdidharelli nIdidha relli Odidharelli Adidharelle iruthihanu ballidharigathi ballidhanu sariyilla ivagAvalli nOdalu Kulla mAnavanollanaprathimalla jagakella 3-21 thappa lOhavu nOLpa janarige sapthajiHvana theradhi thORpudhu lupthapAvaka lOhakAmbudhu puRvadhOShAdhi sapthavAhana niKiLajanaroLu vyApthanAdhudharimdha saRvaru AptharAgiharella kAladhi hithava kaikomdu 3-22 vAridhanu maLegareye beLedhiha BoruhamgaLa chithra Pala rasa bEre bErippamthe bahuviDha jIvaroLagidhdhu mAramaNanavaravara yOgyathe mIradhe guNakaRmagaLa anu sAra sadesuva dhEvanige vaiShaMyavellihudhu 3-23 vArijApthana kiraNa maNigaLa sEri thaththadhvaRNagaLanu vikAragaisadhe nOLparige kamgULisuvamdhadhali mAramaNa lOkathrayadhoLiha mUruviDha jIvaroLagidhdhu vihAra mAduvanavara yogyathe kaRmavanusarisi 3-24 jalavanapaharisuva GaLige battalanuLidhu jayaGamte kaipidi dheLedhu hodevamdhadhali samthatha kaRthRu thAnAgi halaDharAnuja puNyapApadha PalagaLanu dhEvAsurara gaNa dhoLu viBAgava mAdiyuNisutha sakshiyAgippa 3-25 pomdhikomdiha saRvaroLu sambamDhavAgadhe sakala kaRmava ramdhadhali thA mAdi mAdisi thathChalagaLuNadhe kumdhidhaNu mahaththenipa Gata mamdhiradhi saRvathra thumbiha bhAmdhaLadha theranamthe iruthippanu ramAramaNa kAdha kabbiNa hididhu badiyalu vEdhaneyu lOhagaLigalladhe AdhudhEnai analagA vyaTheyEnu mAdidharu Adhidhevanu saRvajIvara kAdhukomdihanoLa horage dhu:KAdhigaLu sambamDhavAguvavEno chinmayage

3-26

3-27

maLala manegaLa mAdi makkaLu kelavu kAladhalAdi mOdhadhi thuLidhu kedisuva theradhi lakumIramaNa lOkagaLa halavu bageyali niRmisuva nishchalanu thAnAgidhdhu salahuva nelaruNiyavOl numguvage ellihudhOsuKadhu:Ka 3-28 vEShaBAShegaLimdha janara samthOShagaisuva natapuruShanOl dhoShadhUranu lOkadhoLu bahurUpamAthinali thOshisuvanavaravara munadhaBi lAShegaLa pUraisuthanudhina poshisuva pUthAthmapURNAnamdha GnyAnamaya 3-29 aDhama mAnavanORva mamthrou ShaDhagaLu thAnarithu pAvaka

7

udhakagaLu sambamDhivilladhe ippanadharoLage padhumaGnyAmdOdharanu saRvara hRudhayadhoLagire kAlaguNa kaRmadha kaluSha sambamDhavAguvudhE niramjanage 3-30 omdhu gunadhoLanamtha guNagaLu omdhu rUpadhoLihavu lOkadhi Lomdhe rUpadhi Dharisi thadhgutha padhARThadhoLa horage bAmdhaLadhavOlidhdhu bahu pesarimdha karesutha pURNa GnyAnA namdhamaya paripari vihArava mAdi mAdisuva 3-31 ellaroLu thAnippa thannoLa gellaranu Dharisihanu aprathi malla manmaTha janaka jagadhAdhyamtha maDhyagaLa balla bahuguNaBaritha dhAnaba dhallaNa jagannAThaviTallanu sollalAlisi sthambhadhimdhali bamdha bhakuthanige 3-32

Chapter 4- Bojanarasa vibhAva sandhi harikaThAmRuthasAra gurugaLa karuNadhimdhApanithu pELuve parama bhagavadhbhaktharidhanAdharadhi kELuvudhu manajajAmdadhoLullaKiLa chEthanaru bhumjipa chathuraviDha bhOjana padhARThadhi chathura viDha rasarUpa thAnAgi manake bamdhudhanumduNisi samhananakupachaya karaNakAnam dhanimiSharigAthmapradhaRshana sukhavanIva hari 4-1 nIdadhamdhadhalippa limgake ShOdashAthmaka rasavibhAgava mAdiShOdasha kaLegaLige upachayagaLane kodutha krOda eppaththeradu sAvira nAdigathadhEvathegaLoLagidhdhAduthAnamdhAthma charisuva lOkadhoLu thAnu 4-2 VArivachyanu vAriyolagiddyArurasavendenisi movvaththAru dAvira Stri purusha nAdiyalithadrupa dhArakanu thAnAgi sarva sharIragalali ahashcharAthri vihAramAlpanu bruhathiyemba sunAmadhinthakaresi 4-3 Aru rasa sathvAdhi bhEdhadhi Aru mUrAgihavu sarA sAra nIthAnItha khamdAkhamda chithprachura IraDhika eppaththu sAvira mAramaNana rasAKyarUpa sharIradhoLu bhOjya supadhARThadhi thiLidhu bhumjisuvudhu

4-4

kShIragatha rasa rUpagaLu munnoru mElaivaththa nAlaku chAru GRuthagatha rUpagaLu ippaththarOmbhaththu sAragudadhoLegaidhu sAvira nUravomdhu surUpa dhvI rasa srAreradu shatha pamchapavimshathi rupa phalagaLali 4-5 vishadha sThira thIkpNavu nirahara rasagaLoLu mUraidhu sAvira thrishathanavarUpagaLa chimthisi bhumjipudhu viShaya shwashana thathrevIsharolagidhdhI pesarinimdhali karesuvanu DhEnisidharI pari manake poLevanu balla vibhAdharige 4-6 kapilanarahari bhARgava thraya vapuSha nEthradhi nAsikAsyadhi shaParanAmaka jiHveyali dhamthadhali hamsAKya thripadhipAdhya hayAsya vAchyadho Laparimitha sukhapuRNa samthatha kRupaNaroLagidhdhavaravara rasa svIkarisi koduva 4-7

8

nirupamAnamdhAthma hari samkaruShaNa pradhyumnarUpadhi iruthihanu bhOkthRugaLoLage thachChakthidhanu enisi karesuvanu nArAyaNaniru dhdheradu nAmadhi bhojyavasthuga niratha thaRpakanAgi thRupthiyanIva chEthanake 4-8 vAsudhEvanu oLahorage ava kAshakoduva nabhasThanAgi ramA samOtha vihAramALpanu pamcharUpadhali A sarOruha sambhavAbhava vAsavAdhyamarAdhi chEthana rAshiyoLagihanemdhu arithavanavanekOvidhanu 4-9 vAsudhEvanu annadhoLu nAnA subhakshyadhi samkaRShaNa kRuthIsha paramAnnadhoLu ghRuthadhoLagippananirudhdha A supaRNAmsaganu sUpadhi vAsavAnuja shAkadhoLu mUlEsha nArAyaNanu saRvathradhali nelesihanu 4-10 agaNithAthma subhOjana padhARThagaLa oLage aKamdavAdhom dhagaLinoLanamthAmshadhimdhali Kamdanemdhinisi jagadhi jIvara thRupthi padisuva svagatha bhEdha vivaRjithana iRbageya rUpanarithu bhamjisi aRpisuvanadiga 4-11 I pariyalarithumba nara nithyOpavAsi nirAmayanu niShpApi nithyamahAsuyaGnyAgaLAcharisidhavanu pOpudhipKudhu bapKudhella ramApathigaDhishTanavenalu kRupApapOnidhi mAthanAlisuvanu jananiyamthe

4-12

Areradu sAviradha mElinnora aivaththomdhu rUpadhi sArabhOkthanirudhdha dhEvanu annamayanenipa mUreraduvare sAviradha mEl mUraDhika nAlvaththu rUpadhi thOruthiha pradhyumna jagadhULu prANamayanAgi 4-13 eradu kOshagaLoLahorage samkaruShaNaidhu sulakShadharuvaththeradu sAvira dhELaDhika shatharUpagaLa Dharisi karesikomba manOmayanu emdharavidhUranu Ireradu sAviradha munnorAdha mElnAlkaDhika eppaththu 4-14 rUpadhimdha viGnyAna mayanembE pesarinim vAsudhEvanu vyApisiha mahadhAdhi thathvadha thathpathigaLOLage I puruShanAmakana shubha svEdhApaLenisi ramAmba A bra hmAparOkShigaLAdhavara limgAmga kadesuvaLu 4-15 aidhusAvira nUra ippaththaidhu nArAyaNana rUpava nADharisikomdanudhinadhalAnamdhamayanenipa aidhulakShadha mEle embhaththaidhu sAvira nAlku shathagaLa aidhu kOshAthmaka virimchAmdadhOLu thumbihanu 4-16 nUravomdhu surUpadhim shAmthIramaNa thAnannanenipai nUra mElmUradhikadhasha prANAKya pradhyumna thOruthihanaivaththa aidhu vikAramanadhoLu samkuraShaNai nUru chathurAshIthi viGnyAnAthma vishvAKya

4-17

mUru sAviradhaRDhashatha mElIraDhikarUpagaLa Dharisi sharIra dhoLagAnamdhamaya nArAyaNAHvayanu IreradusAviradha mElmunnUru aidhu surUpadhimdhali bhArathIshanOLippa navanIthasTha ghRuthadhamthe 4-18 mUraDhika aivaththu prANa sharIradhoLaganirudhdhanippe

9

nUru hannomdhaDhikapAnanoLippai pradhyumna mUraneya vyAnanOLagaidhare nUru rUpadhi samkaruShaNai nUrumUvaththai dhudhAnanOLippa mAyEsha 4-19 mUlanArAyaNanu aivaththELaDhika ainUru rUpavathALi saRvathradhi samAnanOLippa saRvEsha lIlegaivanu sAviradha mE lILu nURhannomdhu rUpava thALi pamchaprANaroLu lOkagaLa salahuvanu 4-20 thrinavathi surUpAthmakanirudhdhanu sadhA yajamAnanAgi dhdhanala yama sOmAdhi pithRudhEvathegaLige anna nenipanA pradhyumnasamkaru ShaNa vibhAgava mAdikottam duNipa nithyAnamdha bhOjanadhayi thuRyAHva 4-21 ShaNNavathinAmakanu vasu mukkaNNa bhAskararoLage nimthu prapannaranudhina niShkapata sadhbhakthiyali mALpa puNya kaRmava svIkarisi kAruNya sAgaranA pithRugaLiga gaNya sukhaviththavara porevanu ella kAladhali 4-22 suthapanEkOththara supamchA shathavaraNa karaNadhi chathuRvim shathi suthathvadhi DhAthugaLoLidhdhavirathanirudhdha jathana mALpanu jagadhi jIva prathathigaLa ShaNNavathi nAmaka chathura mURthigaLaRchisuvaradharimdhe ballavaru 4-23 abujajAmdOdharanu vipinadhi shabariyemjalanumdu gOkula dhabaleyaranolisidhanu RuShi pathniyaru kottanna subhAja thA bumjisidha svaramaNa kubuje gamDhake olidha munigaNa vibhudha sEvitha biduvanE nAviththakaRmaphala

4-24

gaNaneyilladha paramasukha sadhguNagaNamgaLa lEshalEshake eNeyenisadhu ramAbjabhavashakrAdhigaLa sukhavu uNuthuNuthamai marethu kRuShNARpaNavenalu kaigombanaRbhaka janani bhOjana samayadhali kaiyodduvamdhadhali 4-25 jIva kRutha kaRmagaLa bidadhe ramAvaranu sVIkarisi phalagaLa nIvanaDhikArAnusAradhalavariganavaratha pAvakanu saRvasva bhumjisi thA vikAravanaidhanommegu pAvakane pAvananenipa hariyumbudhEnaridhu 4-26 kaluSha jiHvege suShTubhOjana jalavodhalu viShadhOruvudhu niShkaluSha jiHvage surasa thOruvudhella kAladhali sulalithAmgage sakalarasa mamgaLavenisuthihudhannamaya kaigoLadhe biduvane puthaniya vishavoleyanumdavanu 4-27 pELalEnu samIradhEvanu kALakotavanumda lOkava pAlisidha thadhdhAsanORvanu amRuthanenisidhanu shrIlakumivallabha shubhAshubha jAlakaRmagaLumbanupachaya dhELigegaLillavemdhigu svarasagaLa bittu 4-28 I pariyalachyuthana thaththa dhrUpa thannAmagaLa sale nAnA padhARThadhi nenenenedhu bhumjisuthaliru viShaya prApaka sThApaka niyAmaka vyApakanuyemdharidhu nIneRlEpanAgiru puNyapApagaLaRpisavanadige 4-29 aidhulakShembhaththathombhaththAdha sAviradheLunURmE laidhu rUpavadharisi bhOkthRuga bhOjyanemdhenisi

10

shrIDharAdhuRgAramaNa pAdhAdhi shira paryamtha vyApisi kAdhukomdiha samthatha jagannATha viTalanu

4-30

Chapter 5 Vibhudhi sandhi harikaThAmRuthasAra gurugaLa karuNadhimdhApanithu pELuve parama bhagavadhbhaktharidhanAdharadhi kELuvudhu shrItharuNivallabhana paramavibUthirUpava kamda kamdalI theradhi chimthisutha manadhali nOdu sambhramadhi nItha sADhAraNa vishESha sajAthi naijAhithavu sahaja vijAthi khamdAkhamda bagegaLanarithu budharimdha 5-1 jalaDharAgasadoLage charisuva halavu jIvara niRmisihanadharoLu sajAthi vijAthi sADhAraNavishEShagaLu thiLidhuthaththath sThAnadhali veggaLisi habbidha manadhi pUjisu thalavavyApthana rUpagaLa nOduthale higguthiru 5-2 prathime shAlagrAma gObhyAgatha athiThi shrIthuLasi pippala yathi vanasTha gRuhasTha vatu yajamAna svaparajana vRuThivi jala shikhi pavana thArA paTha navagraha yOgakaraNa bhathiThi sithAsitha pakShasamkramaNavanaDhiShTAna

5-3

kAdha kAmchanadhOLage shObhipa AdhithEyAsyana theradhi lakShmIDhavanu prathidhinadhi shAlagrAmadhoLagippa aidhusAvira mEle mUvaththaidhaDhika ainUru rUpadhi bhoDharagaLabhimAni dhivijaroLippananavaratha 5-4 shrIramaNa prathimegaLoLage hadhi mUraDhikavAgippa mElai NUru rUpava Dharisi ippanAhithAchaladhi DhArumaThanava gaiye pAvaka thOruvamthe prathIka suraroLu ThOruthippanu thaththadhAkAradhali nOLparige 5-5 karaNanIyAmakanu thAnupa karaNadhoLagaivaththeradu sAviradha hadhinAlkadhikashatharUpamgaLane Dharisi iruthihanu thadhrUpanAmaga Liruthu pUjisuthihara pUjiya nirutha kaigombanu thRuShARthanu jalava kombamthe 5-6 bimbarUpanu I theradhi jada pombasira modhalAdha suraroLa gimbugomdihanemdharidhu DhaRmARThakAmagaLa hambalisidhanudhanadhi vishvaku tumbi kaNAnna kuthsitha kambaLiye soubhAgyavemdhavanamGrigaLa bhajisu 5-7 vAriyoLagippaththanAlaku mUreradusAviradha mElmunnora hadhinELenipa rUpavu shrIthuLasidhaLadhi nUra aravaththomdhu puShpadhi mUraDhikadhashadhIpadhoLu nAnUramUru sumURthigaLu gamDhadhoLagiruthihavu 5-8 aShtadhaLasadhhRudhaya kamalADhiShtithanu thAnAgi saRvOthyaShtamahimanu dhaLagaLali samcharisuthoLagidhdhu dhuShtarige dhuRbudhdhikaRmava shiShtarige suGnyAnaDhaRma supuShtigaisutha samthayipa niRdhaShta suKapURNa 5-9 viththadhEhAgAra dhArApathyamithrAdhigaLoLage guNa

11

chiththabudhDhyadhimdhriyagaLoLu GnyAnakaRmadhoLu thaththadhAHvayanAgi karesutha sathyasamkalApanusAradhi nithyadhali thAmAdi mAdipanemdhu smarisuthiru 5-10 bhAvadhravyakriyegaLenisuva I viDhAdhvaithathrayamgaLa bhAvisutha sadhbhakthiyali saRvathra mareyadhale thAvakanu thAnemdhu prathidhina sEvisuva bhaktharige thannanu Iva kAva kRupALu karivaragolidha theranamthe 5-11 bhAmdhaLave modhalAdhadharoLom dhomdharali pUjAsusADhana vemdhenisuva padhARThagaLu bagebageya nUthanadhi samdhaNisikomdihavu DhyAnake thamdhinithu chimthisi sadhA gOvimdhanaRchisi nOdu nalinalidhAdu komdAdu 5-12 jalajAnAbhana mURthi manadhali nelegoLisi nishchalabhakuthiyali chiLibisilumaLegALigaLa nimdhisadhe nithyadhali neladhaliha gamDhave sugamDhavu jalave rasa rUpave sudhIpavu elaru chAmara shabdhavAdhyagaLaRpisalu oliva 5-13 gOLakagaLu ramAramaNana nijAlayagaLanudhinadhi sampra kShALaneye sammaRjanavu karaNagaLe dhIpagaLu sAlu thaththadhviShayagaLa sammELanave pariyumka thathsukha dhELigeye suppaththi gAthmanivEdhanave vasana 5-14 pApakaRmavu pAdhukegaLanu lEpanavu sathpuNyashAsthrA lApanave shrIthulasi sumanOmRuththigaLu sumana kOpa DhUpavu bhakthi bhUShaNa vyApisidha sadhbudhdhi Chathravu dhIpavE sujJnyAna vAraRthigalE gunakaThana 5-15 manavachanakAyaka pradhakShiNe yanudhinadhi saRvathra vyApaka vanaruhEkShaNagaRpisutha vOdhisuthaliru sathatha anubhavake thamdhuko sakala sADhanagaLoLagidhe mukhya pAmara manajarige pElidhare thiLiyadhu buDharigalladhale 5-16 chathuraviDha puruShARTha padevare chathuradhashalOkagaLa maDhyadhoLitharupAyagaLilla nOdalu sakala shAsthradhali sathatha viShayEmdhriyagaLali pravithathanenisi rAjisuva lakumI pathige saRvasamaRpaNeyu mahapUje sadhupAya 5-17 gOLakave kumdAgni karaNavu mOlodhagibaha viShaya samiDheyu gALi yathnavu kAma DhUmavu sanniDhAnARchi mELanave prajvAle kidigaLu thULidhAnamdhagaLe thaththathkAla mAthugaLella mamthraDhyAthmayajJnyAnavidhu

5-18

maDhuvirODhiya pattaNake vURvadha kavAtagaLakShinAsika vadhanashrOthragaLeradu dhakShiNa uththaradhvAragudha upasThagaLeradu pashjama kadhagaLenipavu ShatsarOjave sadhana hRudhayave mamtamamgaLu thriguNagaLe kalasha 5-19 DhAthugaLu sapthAvaraNa upa vIThigaLe nAdigaLu madhagaLu yOThapagaLu suShumnA nAdiye rAjapamThAna I thanUruhagaLe vanamgaLu mAtharishvanu pamcharUpadhi pAthakagaLembarigaLanu samharipa thaLavAra 5-20 inashashAmkAdhigaLe lakShmI vanitheyarasana dvArapAlaka renisuthipparu manadha mRuththigaLE padhAthigaLu

12

anubhavipa vishayamgaLE pattaNake bappa vasAragaLu jIvane suvaRthaka kapkhAgaLa gaigomba hari thAnu 5-21 uruparAkramanaramanege dhasha karaNagaLu kannadiya sAluga LaravidhUrana sadhvihArake chiththa mamtapavu maraLi bIsuva shvAsagaLu chAmara vilAsinibudhdhi dhAmOdharage sAShtAmgapraNAmagaLE sushayanagaLu 5-22 mAramaNanaramanege sumahA dhvAravenisuva vadhanakopkhuva thOraNa smashrugaLu kEshagaLe pathAkegaLu Uri nadevamghrigaLu jamghrigaLu jamghregaLu jamghega LUru maDhyOdhara shiragaLA gAradhupparigegaLu kOshagaLaidhu kONegaLu 5-23 I sharIrave raTha pathAka suvAsagaLe pumdragaLu dhvaja simhAsanave chiththavu subudhdhiye kalasha sanmanave pAsha guNa dhamdathrayagaLu shubhAshubhadhvaya kaRma chakra mahAsamaRThAshvagaLu dhashakaraNamgaLenisuvuvu 5-24 mAtharishvanu dhEharaThadhoLu sUthanAgiha saRvakAladhi shrItharuNivallabha raThikanemdharidhu nithyadhali prIthiyimdhali pOShisutha vAthAthapAdhigaLimdhalaviratha I thanuvinoLu mamathe bittavanavane mahayOgI 5-25 bhavavenipa vanaDhiyOLu kaRma prapahadhoLu samcharisuthiha dhEhava sunAveya mAdi thannavarimdhalodagUdi dhivasadhivasagaLalli lakumI Dhavanu krIdipanemdhu chimthise pavananayya bhavAbDhi dhAtisi paramasukhavIva 5-26 apaNAlayagatha padhARThavu sthRIpuruSharugaLimdhriyagaLali dhIpa pAvakaroLiduthiha thailAdhi dhravyagaLa A paramagavadhAnavemdhu padhepadhE mareyadhale smarisutha bUpanamdhadhi samcharisu niRbhayadhi saRvathra 5-27 vArijabhavAmdive sumamtapa mErugiri simhAsanavu bhAgIraThiye majjanavu dhigvasthragaLu nudi mamthra bhUruhaja phalapuShpa gamdha samIra shashiravi dhIpa bhUShaNa thArakegaLemdhaRpisalu kaigomdu mannisuva 5-28 bhUsurarOLipkhabja bhuvanoLu vAsudhEvanu vAyukhagapa sadhAshivahipEmdhranu vivasvAnnAmaka sURya bhEsha kAmamarAsya varuNAdhI suraru kShathriyaroLipparu vAsavAgiha samkaruShaNana nOdi mOdhiparu 5-29 mInakEthanathanaya prAna pAnavyAnOdhAna mukhyai kOnapamchAshanmarudhgaNarudhravasugaNaru mEnakAthmaja kavara vishvaksEnaDhanapAdhyanimiSharanu sdhAnurAgadhi DhEnipudhu vaishyaroLu pradhyumna 5-30 iruthiharu nAsthyadhasraru niRuRuthiyu yamaDhaRma yamakim kararu mEdhini kAlamRuthyu shanaishcharAdhigaLu karesikombaru sUdhraremdhana varatha sUdhraroLipparivaroLa garavidhoranirudhDhanihanemdharithu mannipudhu 5-31 vIthabhaya nArAyaNa chathuShChathu thAnemdhenisi thaththa jjAthiDhaRmasukaRmagaLa thA mAdi mAdisuva chEthanara oLahorage Otha prOthanAgidhdhellarige

13

samprIthiyali DhaRmARThakAmadhigaLa koduthihanu

5-32

niDhanaDhanadha viDhAtha vigathAbhyaDhika samasamavaRthi sAmaga thrIdhashagaNasampujya thrikakudhDhAma shubhanAma maDhumaThana bhRugurAma Gotaka vadhana saRvapadhARThadhoLu vodhalu thumbihanemdhu chimthisu bimbarupadhali 5-33 kannadiya kaivididhu nOdalu thanniravu savyApasavyadhi kaNNaigopkhuva theradhi anirudhDhanige I jagavu bhinnabhinnave thOruththipkhudhu janyavAdhudharimdha prathibim bannamayagAnemdharidhu pujisalu kaigomba 5-34 bimbareniparu svOththamaru prathi bimbareniparu svAvararu prathi bimbabimbagaLoLage kEvala bimba hariyemdhu sambhramadhi pAduthali nOdutha lumbudavudhiduvudhu koduvudhe llambujAmbakanamghri pujegaLemdhu nalidhAdu 5-35 nadhiya jala nadhigereva theradham dhadhali bhagavadhdhaththa DhaRmaga LudhaDhishayananigaRpisutha vyAvaRtha nInAgi viDhiniShEDhAdhigaLigoLagA gadhale mAdutha dhaRviyamdhadhi padhumanAbhana sakalakaRmagaLalli nenevuthiru 5-36 ariyadhiRdharu evmoLidhdhana varatha viShayagaLumba jJyAnOththaradhi thanagaRpisalu chithsakhaviththu samthaipa sarithukAlapravahagaLu kamdareyu sari kANadhire parivuvu maraLi majjanapAnakaRmagaLimdhe sukhavihavu 5-37 Enu mAduva kaRmagaLu lakumInivAsanigaRvisanusam DhAnapuRvakadhimdha samdhEhisadhe dhinadhinadhi mAnaviDhi kaigomdu sukha viththAnathara samthayipa thRuNajala DhEnu thAnumdanavaratha pAlgureva theranamthe

5-38

pUrvadakshiNa pashgimOththara paRvathIpathi yagnivAyu su shArvarIchara dhigvalayadhoLu hamsanAmakanu saRvakAladhi saRvaruLu sura sARvaboumanu svEChbhayali maththORvarige gOcharisadhavyakthathmanemdhenisi 5-39 pari yidAvathsaranu samvathsaradhoLavirudhdhAdhi rupava Dharisi bhARhasvathya souraBha chAmdhramana enisi iruthiha jagannATha vitTala svarisuvavarana samthayipa nemdhuruparAkramavuchithasADhana yOgyatheyanarithu 5-40

Chapter 6- Pancha Maha Yagna harikaThAmRuthasAra gurugaLa karuNadhimdhApanithu pELuve parama bhagavadhbhaktharidhanAdharadhi kELuvudhu . jananipitha bU vAridhAmbara venipa pamchAgniyali nArAyaNana thrimshathi mURthigaLa vyApAra vyApthigaLa nenedhu dhivasagaLemba samiDhegaLanu niramthara hOmisutha pAvanake pAvananenipa paramana bEdu paramasukha 6-1 gaganapAvaka samIDhe ravirashmigaLe DhUmavu aRchiyenipadhe hagalu nakShatragaLe kidigaLu chamdhramamgAra

14

mRugavarOdharanoLage airupagaLa chimthisi bhakthirasa mAthugaLa mamthrava mAdi hOmisuvaru vipashjatharu 6-2 pAvakanu paRjanya samiDheyu prAvahIpathI DhumagaLe mEghAvaLigaLaRchi kShaNaprabhegajarjanave kidiyu bhAvisuvudhamgAra shidilemdhI viDhAgniyoLabrajAthana kOvidharu hOmisuvaranudhina paramabhakuthiyali 6-3 DharaNiyembudhe agni samvathsarave vihAyasave hoge iruLuri dhishAmgAravAmtharadhigvalaya kidiyu varuShavembAhuthigaLimdhali hariya mechjisi sakalaroLaga dvariyanAgiru saRvarupAthmakana chimthisutha 6-4 PuruSha shikhi vAksamiDhe Dumavu karaNa vaRchiyu jiHve shrOthragaLeradu kedigaLu lOchanagaLamgAravenisuvuvu nirutha bhumjisuvanna yadhukula varanigavadhAnagalu omdhI pari samaRpaNegaiye kaigomdanudhinadhi poreva 6-5 maththe yOShAgniyoLu thiLivudhu prasThathathvave samiDhe kAmOthpaththipara mAthugaLE DhUmavu yOni mahadaRchi thathvavEshAmgAra kidigaLu uthsahagaluthsarjanavu purushOththamanigavadAnavene kaikomdu mannisuva 6-6 aidhu agnigaLalli mareyadhe aidhu rupAthmakana eppaththaidhu rUpagaLalanudhinadhi nenevarige janumagaLa aidhisanu naLinAksha raNadoLu maidunana kAydamthe salahuva baidhavage gathiyiththa bhayahara bhakthavathsalanu 6-7 pamchanArIthuragadhamdhadhi pamcharUpAthAthmakanu thA Shatpamcharupava Dharisi thaththannAmadhim karesi pamchapAvaka mukhadhi guNamaya pamchabhuthAthmaka sharIrava pamchaviDha jIvarige kottallalle ramisuvanu 6-8 viDhibhavAdhi samastha jIvara hRudhayadoLagEkAthma nenisuva padhumanAbhanachyuthAdhi AnamthAthirUpadhali aadhisubhUthADhyathmavaDhidhai vadhoLu karesuva prANanAgA bhidhanu dhasharupadhali dhashavidha prANaroLagidhdhu 6-9 EraidhusAviradha ippaththAraDhika munnUru rupaga LIreradu sthAnadhali chimthipudhanudhinadhi buDharu nUru ippaththELadhika mUrArusAvira rUpadhin dhashamArutharoLidhdhavaravara pasarimdha karesuvanu

6-10

chiththavisuvudhu omtaDhika ippaththu sAvira nAlku shathadaivaththu mUru sumuRthigaLahavillI paRyamtha haththu nAlku rupagaLa nerabhiththaravanIpari thiLidhu purushoththamana saRvathra pUjeya mAdu komdAdu 6-11 Ereradu shathadhvyaShthaDhika hadhinAru sAvira rupasarvasharIradhoLu shabdhAdhigaLaDhishTAnadhoLippa mAruthanu nAgAdhi rupadhi mUraneya guNamAni shridhuRgAramaNa vidhyA kumOhava koduva karaNakke 6-12 AiduvidhyegaLoLage iha nAgAdhigaLadhiShTAnadhali lakumIDhavanu kRudhdOlka modalAdhaidu rUpagaLa thA Dharisisajjanara vidhyava ChEdhisuva thAmasarigajJnyA

15

nAdhigaLa kottavaravara sADhanava mAdisuva

6-13

gOvugaLoLudhgIthaniha prasthAnahimkAreradu rupadha lAviyajagaLoLihanu prathihArAHvayahayagaLoLu jIvanapradhaniDhana manujaroLIviDhadhoLiha pamchasAmava YavaYavake nenavarige aidhisanu janmagala 6-14 yugachathushtayagaLalli thAnidhdhyugapravaRthaka DhaRmakaRmagaLige pravaRthaka vAsudEvAdhireradu rUpa Thegedhukomdu yugAdhikruthu thAyugapravaRthakanenisi DhaRmapraGhatakanu thAnAgi bhaktharigIva sampadhava 6-15 thaleyoLiha nArAyaNanu gamtalede odaloLu vAsudhEvanu baladhaliha pradhyumnedabhAgadhoLaganirudhdha keLaginamgadhi samkaruShaNa thiLidhu I pari sakala dhEhagaLoLage pamchAthmaja rupava nOdi komdAdu 6-16 thanuvishishtadhi ippa nArAyaNanu katipAdhAmtha samkaruShaNanu shirajaGhanAmthavAgiha vAsudhEvakhya animiSheshanirudhDhapradhyumnanu odadhi balabhAgadhali chimthaneya mALparigumte mailige viDhiniShEDhagaLu 6-17 padhumanAbhanu pANiyoLagiha vadhanadhali hRuShIkEsha nAsika sadhanadhali shrIDharanu jiHveyoLigippa vAmananu mRudhuLa thvagdhEshadhi thrivikrama maDhuvirOdhiyu lOchanadhi kaRNadhali ippanu viShNunAmaka shravaNanemdhevisi 6-18 manadhoLiha gOvimdha mADhava Dhanapasakha thathvadhoLu nArAyaNanu mahaththvadhoLu avyakthadhoLu kEshavanu inithurupava dhEhadhoLu chimthaneyagaiva mahAthmariLeyoLu manujara varamararE sari harikRupAbaladhi 6-19 neladhoLippanu kRuShnarUpadhi jaladhoLippanu hariyenisi shikhiyoLage ippanu parashurAmanupEmdranemdhenisi ollaroLippa janARdhananu bhAmdhaLadhoLachyutha gamdha narahari poLevadhOkshaja rasagaLoLu rasarUpa thAnAgi 6-20 rUpa purushOththamanu sparshaprApakanu anirudhdha shabdhadhi vyApisiha pradhyumnnupasthadhi vAsudhEvaniha thApoLeva pAyusthanAgi jayApathiyu samkarshaNanu susThApakanu aha pAdhadhoLu dhAmOdharanu pELeva 6-21 chaturvimshathi thathvadhoLu shrIpathiye anirudhdhAdhi rupadhi vithathanAgidhdhakhilajIvara samhananadhoLage vrathathiyimdhadhi suththi suththuva pithRugaLige thaRpakanenisikomdathuLa mahimanu ShaNNavathi nAmadhali nelesihanu

6-22

chaturavimshathi thathvadhoLu thathpathigaLenisuva braHmamukha dhEvathegaLoLu hannomdhu nUraivaththeradu rupa vithathanAgidhdhella jIvara jathana mAduvagOsuga jagathpathige EnAdharu prayOjanavillavidharimdha 6-23 imdhirADhava shakthi modhalAdhomdhaDhika dasharUpadimdhali homdhihanu sakalEmdriyagaLali puruShanAmakanu sumdharapradha pURNajJnyAna namdhamaya chidhdhEhadhoLu thA nomdharekShanavagaladhale paramApthanAgippa 6-24

16

AraDhika dasharUpadhimdhali thOruthippanu vishvalimga sharIradhoLu thaijasa prAjJnayanu thuryanAmakanu mUraidhu rUpagaLa Dharisutha lIraidhu karaNadhoLu mAthradhi khEra shikhijala bhUmiyoLagihanAthmanAmadhali 6-25 manadhoLahamkAradhoLu chimthaneya mAlpudhu amtharAthmana ghanasuthaththvadhi paramanavyakthadhali jJnyAnAthma inithu pamchAshadhvaraNa vEdhyana ajAdhaivaththu mURthigaLanu sadhAsaRvathra dhEhagaLalli pUjipudhu 6-26 chathuravimshadhi thathvadhoLu thathpathigaLenisuva braHmamukha dhEvathegaLoLu hadhimuru sAvirademtu nUraDhika chathuravimshathi rUpadhimdhali vithathanAgidhdhellaroLu prAkRutha puruShanamdhadhali pamchAthmakanu ramisuvanu 6-27 kEshavAdhi sumURthi dhvAdhasha mAsa pumdragaLali vEdha vyAsananirudhdhdhirUpagaLAru RuthugaLali vAsavAgihanemdhu thrimshathi vAsaradhi sathkaRmaDharma nirAsheyimdhali mAdu karuNavabEdu komdAdu 6-28 lOShtakAmchana lOha shailaja kAshTa modhalAdhakhiLa jadapara mEShti modalAda khila chEthanarolage anudhinavu chishtegala mAdisutha thiLisadhe prEShtanAdhdhellarige saRvEshtadhAyaka samthaisuvanu saRva jIvaranu 6-29 vAsudhEvAnirudhdharupadhi pumsharIra dhoLihanu saRvadha sthrIsharIradhoLihanu samkaruShaNanu pradhyumna dvAsupaRNa shRuthi vinutha saRvAsunilaya nArAyaNana sadhupAsaneya gaigavare jIvanmuktharenisuvaru 6-30 thannamthAnamtha rupa hiraNya gaRbhAdhigaLoLage kAruNya sAgara harahi avaravarakhiLa vyApara bhanna badadhale mAdimAdisi dhanyarenisi samastha dhivijara puNyakarmava svIkarisi phalaviththu pAlisuva 6-31 sAgaradhoLiha nadhiya jala bhEdhAgasadhoLippabdha ballavu kAgegubbigaLariyebhallave nadhiya jalasthithiyA bhOgivara pariyamkashayananoLI guNathraya bhadhdha jagaviha dhAgamajJnyaru thiLivarajJnyAnigaLigaLavadadhu 6-32 KaraNaguna bUthagaLoLage thadhvararenipa braHmadhi dhivijaro Larithu rupachathuShtayagaLanudhinadhinadhi sarvathra smarisuthanumodhisutha higgutha paravashadhi pAduvarige thannirava thOrisi bhavavimuktharamAdi pOShisuva 6-33 mUlarUpanu manadhoLiha shravaNAliyoLagiha mathsya kURmanu kOlarupanu thvagrasanadhoLagippa narasimha bAlavatu vAmananu nAsika nALadhoLu vadanadhali bhARgava vAlibhamjana hasthadhoLu pAdhadhali shrIkRuShNa 6-34 jevanimOhaka budhdha pAyuga dhanuja maRdhana kalki mEdradhi inithu dhasharupagaLa dhashakaraNamgaLali thiLidhu anubhavipa viShayagaLa kRuShNARpaNavenalu kaigomba vRajanARdhana vara jagannATha viTala vishvavyApakanu 6-35

17

Chapter 7- Tanuchatushtaya Sandhi or Pancha TanmAthra Sandhi harikaThAmRuthasAra gurugaLa karuNadhimdhApanithu pELuve parama bhagavadhbhaktharidhanAdharadhi kELuvudhu bU salila shikhi pavana bUthA kAshadhoLagaidaidhu thanma thrA sahithapomdhaDhika pamchashadhvarNa vEdhya I sharIradhi vyApisidhdhu surAsurarige niramtharadhali SukhAsupradhanAgi Aduva dhvEShipara badiva 7-1 praNavaprathipAdhya thrinAmadhi thanuvinoLu thrisThAna ganirudhdhanu thripamchaka Ekavimshathi chathuravimshadhiga nenisi eppaththeradu sAvira inithu nAdigaLoLu niyAmisu thanagabhasThiga lOkadhoLu sarvathra cheLaguvanu 7-2 jIva limgaganirudhdha sThUla kaLEvaragaLali vishva thuraga grIva mUlEshAchyutha thraya hamsamuRthigaLA I viDha chathusThAnadhali shAmthIvarana Ireradu rUpadhi bhAvisuvudhEkOnavimshathi mURthisaRvathra 7-3 kaluShavilladha dhaRpaNadhi prathiphalisi saRva padhARthagaLu kamgoLisuvamdhadhi bimba jada chEhanagaLoLagidhdhu poLeva bhahurUpadhali sajjana roLage mana dhaRpaNadhi thA nishjala nirAmaya niRvikAra nirAshrayAnamdha 7-4 I sharIra chathuShtayagaLoLu kOsha DhAthaga bhArathIpathi prANEshanippaththomdhu sAviradhArunorenipa swAsa rUpaka hamsa bhAskara bhEsharoLagidhdhavara kaividi dIsarOja bhavAmdadhoLu sarvathra thumbihanu 7-5 shiragiLaidhaidheredu bhAhuga leradu pAdhagaLomdhu madhyO daradhi shObhipa vAGnymanOmayanesi nithyadhali karaNa DhAthugaLalli eppaththeradu sAvira nAdigaLali pparavidhUranu bhAratha prathipAdhyanemdhanisi 7-6 Ireradu dhEhORmi bhUthagalAradhika dhasha RugvinuthalakshmIramaNa viShNvAkhyArupadhi chatu: shaShtikalA DhArakanu thAnAgi braHma purAri mukhyaroLidhdhu sathatha VihAra mALpanu chathuShpAdhAHvayadhi lOkadhoLu 7-7 thRuNa modhalu braHmamtha jIvara thanu chathuShtayagaLali nArAyaNana sAviradhaidhu nUrippaththu mElAru gaNane mALpudhu bhuDharu rUpava GhruNiyu sURyAdhithya nAmaga Lanudhinadhi japisuvarigIvArOgya sampadhava 7-8 aidhu nUreppaththu nAlaku aDhibouthikadhalli thiLivudhu aideradu shathaEkavimshathi rUpavaDhyAthma bhEdhagaLalinnUru mUvaththAdha mOlomdhaDhika mURthigaLadharadhaladhi dhaivadoLu chimthipudhu bhUsuraru 7-9 In Adi Bhoutik, 574 forms; in Adhyatmika, 711; in Adhidaivika, 231 forms be worshipped by Brahmins.

18

Suruchi shARvarIkaranenisi samkaruShaNa pradhyumna shashi bhAskararoLage aravaththaDhika munnUru rUpadhali karesikombanu ahassamva thsaranenipanu vishiShta nAmadha larithavarigArOghyabhAghyavanIvAnamdhamaya 7-10 Eka pamchAshadhvarNagatha mAkaLathranu saRvaroLaga VyAkRuthAkAshAmtha vyApisi nigama thathigaLanu vyAkaraNa bharatha mukhAdhya nEka shAsthrapuraNa BhAShyA nIkagaLa kalpisi manOvAGynmayanenisikomba

7-11

bhArabhRunnAmakana sAvira dhAru nUrippaththu nAluku mURuthigaLu chArAcharadhi saRvathra thumbhihavu Aru nAlku jadagaLali hadhinAru chEthanagaLali chimthise thOrikombanu thanna rUpava saRvarAvinali 7-12 misuniya mElina maNiyapOl rAjisuva braHmAdhigaLa manadhali bhisajajAmdADhArakanu AdEyanemdhenisi dhvishatha nAlvaththeradu rUpadhi shashiyoLippanu shashadhoLage shobhisuva nAlvaththeradaDhika shatharUpadhali bhidadhe 7-13 Eradu sAviradhemtu rUpava narithu saRva padhARthadhali shirivarana pUjeya mAdi varagala bEdu komdAdu baridhe jaladhali muNugi bhisiLoLu beraLaNenisidarEnu sadhguru hiriyaranusarisidha maRmavanariyadhiha naranu 7-14 maththe chidhdhEhadha OLage embhaththu sAviradhELu nUrippaththaidhu nRusimha rUpadhallidhdhu jIvarige nithyadhali hagaliruLu bappapa mRuthyuvige thA mRuthyuvenisuva bRuthyu vathsala bhaya vinAshana bhAgya sampanna 7-15 jvaranoLippaththELu haranoLa giruva ippaththemtu rUpadhi eradu sAviradhemtu nUrippaththarELenipa jvaraharAHvaya nArasimhana smaraNe mAthradhi dhuritharAshiga Liradhe pOpavu tharaNibimbava kamda himadhamthe 7-16 mAsa pariyamtharavu bidadhe nRukEsariya shubhanAma mamthra jithAsanadha lEkAgra chiththadhi niShkapatadhimdha bEsaradhe japisalu vRujinagaLa Nashagaisi manOraThagaLa parEsha pURthiya mAdikoduvanu kadege paragathiya 7-17 chathumURthyAthmaka hariyu thrimshathi svarUpadhi braHmanoLu mAruthanoLippaththELu rUpadhoLippa pradhyumna sutharoLippaththaidhu hadhinemtathuLa rUpagaLAmthu vathsara shathagaLali pujisuthaliru chathurAthmakana padhava 7-18 nUru varuShake dhivasa mUvaththAra sAviravahavu nAdi sha rIradhoLaginithihavu sthrIpum bhEdhadhali hariya ItaDhika eppaththu sAvira mUruthigaLa nenedhu saRvA DhArakana saRvathra pUjisu pURNanemdharadhu 7-19 kalakaRma guNa svabhAvaga LAlayanu thAnAgi lakumI lOla thaththAdhrUpanAmadhi karesuthoLagidhdhu lIleyimdhali saRva jIvara pAlisuva samharisi sRuShtipa mUlakAraNa prakRuthi guNakAryagaLe mane mAdi 7-20 thilajavaRthigaLanusarisi prajvalisi dhIpagaLAlayadha

19

kaththaleya bamgisi thathgatha padhARThavathOruvamdhadhali jalaruhEkshaNa thannavara manadhoLage bhakthi jJnyAna kaRmake olidhu poLevutha thOruvanu guNa rUpakriyegaLanu 7-21 Ava dhEhava kodali hari maththAva lOkadhoLidali thAmatthava dhEshadhoLirali AvAvasThegaLu barali I viDhidhi jada chEthanaroLu parAvarEshana rUpa guNagaLa bhAvisutha sujJnyAna bhakuthiya bEdukomdAdu 7-22 omdharoLagomdhu beredhiha imdhirEshana rUpagaLa mana bamdha theradhali chimthisidhakanumAnavinithilla simDhu rAjanoLambarAlaya bamDhisalu prathithamthugaLoLudha bimdhu vyApisidamthe iruthippanu charAcharadhi 7-23 omdhu rupadoLomdhavayadho lomdhu rUpadhoLomdhu dhEshadhi pUmdhiyippa vajAmdanamthAnamtha kOtigaLu himdhe mARkAmdEya kANane omdhu rUpadhi sRuShti praLayava imdhirEshanoLEnidhachjari apramEya sadhA 7-24 omdhanamthAnamtha rUpagaLa lomdhe rUpadhiyahavu lOkaga LOmdhe rUpadhi sRuShti sThithi modhalAda vyApAra omdhe kAladhi mAdi thiLisadhe samdhaNisikomdippa jagadhoLu namdha namdhana raNadhoLimdhrAthmajage thOrisane

7-25

shrIramEshana mURthigaLu navanAri kumjaradhamtheyEkA kAra thORpavu avayavAHvaya avayavagaLali bEre bEre kamgoLisuva sharIradhoLu nAnA prakAra vikAra sUnya virAtanEnisuva padhumajAmdadhoLu 7-26 vArijabhavAmdadhoLu lakumI nArasimhana rUpaguNagaLu vAriDhiyoLiha theregaLamdhadhi samhaNisi ihavu kAraNAmshAvEsha vyApthava thAra kARya vyakthAvyakthavu Aru nAlku vibUthiyamtharyAmi rUpagaLa 7-27 maNigaLoLagiha sUthradhamdhadhi praNavapAdhyanu chEthanAchetana jagaththinoLanudhinadhalAduvanu sukhapURNa dhaNivikeyu ivagilla bhahukA ruNekanamthAnamtha jivara gaNadhoLEkAmtshAmsha rUpadhi nimthu nEmisuva 7-28 jIva jIvara bhedha jada jada jIva jada jada jIvarimdhali shrivaranu athyamtha binna vilakShaNanu lakShmI mUvarimdhali padhumajAmdadhi thA vilakShaNaLenisuthippaLu sAvaDhika samashUnyaLemdharithIRvaranubhajisu 7-29 AdhithEyaru thiliyadhiha guNa vEdha mAnigaLemdhenipa vANyadhigaLu bhallaravarariyadha guNagaNamgaLanu vEDhaballanu bUmmanariyadha gADha guNagaLu lakumi ballaLu shriDharobbanupAsya sadhguNapURNa hariyemdhu 7-30 ImthanamthAnamtha guNagaLa prAmthagANadhe mahalakumi bhagavamthagAbharaNAyuDhAmbharavAlayagaLAgi svAmthadhali nelegomLisi parama dhuramtha mahimana douthya kaRmani ramtharadhi mAduthali thadhaDhInathvavaidhihaLu 7-31 praLaya jalaDhiyoLuLLa nAveyu holabugANadhe suththuvamdhadhi jalaruhEkShaNamalaguNarUpagaLa chimthisutha

20

neleyagANadhe mahalakumi chamchalavanaidhihaLalpa jIvarigaLavaduvudhEnivana mahimegaLI jagathrayadhi 7-32 shrinikEthana sAthvathAmpathi jJnyAnagamyagayAsurARdhana mouni kula sanmanya mAnadha mAthuLa dhvamsi dhInajana mamdhAra maDhuripu prANadha jagannaTha viTala thAne gathiyemdhanudhinadhi nambidhavaranu poreva 7-33

Chapter 8- MAthrukA Sandhi harikaThAmRuthasAra gurugaLa karuNadhimdhApanithu pELuve parama bhagavadhbhaktharidhanAdharadhi kELuvudhu pAdhamAni jayamthanoLage sumEDhanAmakanippa dakshiNa pAdhadhumgutadalli pavananu bhAra bhRudhrupa kAdhukomdiha tamki thara modhalAdha nAmadhi samDhigaLalIraidhu rUpadhallippa samthatha nadedhu nadesuthali 8-1 kapila chARvAmgAdhirUpadhi vapugaLoLu hasthagaLa samDhiyoLaparimitha kaRmagaLa mAduthaalippa dhinadhinadhi kRupaNavathsala pARshvadhoLu parasuphaliyenisuva gudha upasThadhi vipulabhali bhagamanavenisi thumdhiyoLagiruthihanu 8-2 aidhu mElomdhaDhika dhaLa uLLaidhu padhmavu nAbhimUladhi aidhu muRthigaLihavu anirudhDhAdhi nAmadhali aidhisutha gaRbhavanu jIvara nAdhikaRmaprakRuthi guNagaLa hAdhi thappaligodadhe vyApAragaLa mAduthiha 8-3 nAbhiyali ShatkONa mamdala dhI bhaviShyadhbraHmanoLu mukthAbha shrIpradhyumna nippanuvibhuDhAgaNa sEvya shObhisutha kousthubhave modhalA DhAbharaNavAyuDhagaLimdha muhAbhayamkara pApapuruShana shOShisuva nithya 8-4 dvAdhashARkara mamdalavu madhyOdharadhoLu suShumnadhoLagihu dhaidhu rUpAthmakanu aravaththaDhika munnuru I dhivArAthrigaLa mAniga Ladha dhivijara samyisutha niShAdharUpaka dhaithyaranu samharipa nithyadhali 8-5 HRudhayadhoLagihudhaShtadhalakama ladharoLage prAdEsha nAmaka nudhithabhAskaranamthe thORpanu bimbanemdhenisi padhumachakrasushamkhasugadhAm gadha kataka makutAmgulIyaka padhakakousthubhahAragraivEyAdhibuShithanu 8-6 dhvidhaLapadhmavu shObhipudhu kamTadhali mukhyaprANa thannya sudhathiyimdhodagUdi hamsOpAsaneya mALpa udhakavannAdhigaLigavakA shadhanu thAnAgidhdhu dhAnAbhiDhanu shabdhava nudidhu nudisuva saRvajIvaroLu 8-7 nAsikadhi nAsathya dhasraru shvAsamAnI prANa bhArathi hamsa DhanvamthragaLu AllallipparavaroLage bhesha bhaskara rakShiyugagaLaka DhIshareniparu avaroLage lakShmIsha dhadhivAmanaru nIyAmisuthaliruthiharu 8-8 SthambharUpadhallippa dakShiNa ambhakadhi pradhyumna guNa

21

rUpAmbhraNiyu thAnAgi ippaLu vathsarUpadhali pombasira padhayogya pavana thri yambakAdhi samasthadivijaka dhambasEvithanAgi saRvapadhArThagaLa thORpa 8-9 nEthragaLali vasishTa vishvAmithra bharadhvaja gouthama nathriyAjamadhagninAmagaLimdha karesuthali pathrathApaka shakrasuRyaDha rithripaRjanyAdhi jagathrayEshana bhajiparanudhina paramabhakuthiyali 8-10 jyOthiyoLagippanu kapila puruhUtha mukha dhikpathigaLimdha samEthanAgiha dakShiNAkShiya mukhadoLiha vishva ShvEthavaRNa chathuRbhujanu samprIthiyimdhali sThUlaviShayavachEthanarigumduNipa jAgratheyiththu nRugajyAsya 8-11 nelesiharu dhigdhEvathegaLikkeladhi kaRNamgaLali thIrTham gaLige mAnigaLAdha suranadhimukhya niRjararu baladha kiviyali iruthiha bhAmboLeya janaka thrivikramanu niRmalinaranu mAduva I pari chimthisuva janara 8-12 chiththajEmdhraru manadholipparu kRuththivAsanu ahamkAradhi chiththachEthanamAnigaLu vihagEmdhraphaniparoLu nithyadhali nelegomdu haththombhaththu moga thaijasanu svapnAvasTheyaidhisi jIvaranu pravi vikthabhukuvenipa 8-13 jJnyAnamaya thaijasanu hRudhaya sThAnavaidhisi prAjJnyanembabhi DhAnadhim karesutha chithsukhavyakthiyane kodutha AnathEShtapradhanu anusamDhAnavIyadhe supthiyaidhisi thAne punarapi svapnajAgratheyiva chEthanake 8-14 nAligeyoliha varuNa mathsyaNu nAligeyoLupEmdhrarimdhraru thAlupaRjanyakhyasURyanu aRThagaRbhaniha aliyOLu vAmana subhAmana phAladhoLu shiva kEshavanu sukha pOladhoLage rathIsha kAmanu alle pradhyumna. 8-15 rOmagaLali vasamtha thrikakudhDhAma mukhadhoLagagni bhARghava thAmarasabhava vAsudhEvaru masThakadhoLiharu I manadhoLiha viShNu shikhadhoLu mAmAmahEshvara nArasimha svAmi thannanudhinadhi nenevarapamRuthyu pariharipa 8-16 mouLiyalliha vAsudhEvanu AlaDhikanava jAthirUpava thALi mukhadhoLu nayanashravaNadhyavayavagaLoLage Alarasu thAnAgi sathatha sulIlegaiyuthalippa sukhamaya kELikELisu nOdinOdisi nudidhu nudisuvanu 8-17 eradaDhika eppaththEnipa sAviradha nAdige mukhyavEkoththarashathagaLallihavu nUrAvomdhu mUrthigaLu arithu dhEhadha kalashanAmaka harike kalEgaLivemdhu nairamtharadhi pujisuthiharu paramAdharadhi bhusuraru 8-18 idhake kAraNavenisuvuvu eradaDhikadhasha nAdigaLoLage suranidhiye nodhalAdhamalathIrThagaLihavu karaNadhali padhumanAbhanu kEshavadhi dhvidasha rUpadhalippanallathi mRudhuLavAdha suShumnadhoLagEkAthmanenisuvanu 8-19 Amnaya prathipAdhya shrIpradhyumnadhEvanu dhEhadhoLage sushumnadhIdA pImgaLadhi vishvadhi rUpadhali

22

niRmalAthmanu vAni vAyu chathuRmukharoLidhdhakhila jIvara kaRmaguNavanusarisi nadevanu vishvavyApakanu 8-20 abdhayana Ruthu mAsa paksha sashabdhadhimdhali karesuthali nIlAbdhavaRnanirudhDha vodhalAdhaidhu rUpadhali habbhihanu saRvathradhali karuNAbDhi nAlvaththaidhu rUpadhi labhyanAguvanI pari DhEnisuva bhakutharige 8-21 aidhu rUpAthmakanu ippathaidhu rUpadhalippa mathhaidhi naidhu thiThi ippaththanAlkarimdha pEchjasalu aidhuvudhu aravaththaDhika Arayidhu dhivasAHvayanULage mana thoyDhavage thApathrayadha mahAdhOShavellihavu 8-22 dhivasa yAma muhuRtha ghatikA dhyavayavagaLoLagidhdhu gamgA pravahadamdhadhi kAlanAmaka pravahisuththalippa ivana guNarUpakriyamgaLa nivahadhoLu muLugAduthali bhARgavi sadhAnamdhAthmaLAgihaLella kAladhali 8-23 vEdhathathigaLa mAni lakumI DharaDharana guNarUpakriyegaLa AdhimaDhyamthavana kANadhe manadhi yOchisutha Adhpene Ithapenige pathni kRupOdhaDhiyu svIkarisidhanu lOkADhipanu bhikShukanu maneyouthaNava kombamthe 8-24 kOvidharu chithaisuvudhu shrIdhEviyoLagiha nikhila guNa thRuNa jIvarali kalpisiyukuthiyali maththu kramadhimdha dhEvadhEvakiyippaLEmdharidhA virimchana jananiyIthana nAva kAladhaladhariyaLemthene narara pAdEnu 8-25 kshIra dhaDhi navanItha ghRathadhoLu saurabharasAHvayanenisi shAmthiramaNa jJnyAnakriyEchChshakthiyemdhEmbha Ireradu nAmadhali karesuva bhArathI vAgdhEvi vAyu sarOruhAsanaralli nelelihanella kAladhali 8-26 masugaLEmtu navaprajEsharu shvasaNagaNavaivaththu EkAdhashadhivAkararanithu rudhraru ashvanigaLeradu dhashavihIna shathAkhya I sumanasaroLage chathurAthma nIyA misuva braHmasamIrakhagapaShaNImdhraroLagidhdhu thOruthippanu chakradhali himkAranAmaka shamkhadhali prathihAra gadheyali niDhana padhmadhalippa prasthAva kAruNikanudgIThanAmadhi mAramaNanairUpagaLa shamkhari modalAdhAyuDhagaLoLu smarisi Dharisuthiru

8-27

8-28

thanuve raTha vAgAbhimAsiye guNavenisuvaLu shrOthradhoLu rohiNishashamkaru panshapANigaLashvavemdhenisi inanu samjJnyAdhEviyaru iha ranaLalOchana sUthanenisuva praNava pAdhya prANanAmaka raThikanenisuvanu 8-29 amithamahimanapAraguNagaLa samitha vaRNAthmaka shRuthi smRuthi gamisalApave thadhabhimAnigaLemdhenisikomba kamalasambhava bhava surEmdrA dhyamararanudhina thiLiyalariyaru svamahimegaLAdhyamthamaDhyagaLariva saRvajJnya 8-30 viththadhEhAgAradhArA pathyamithrAdhigoLage hari prathyagAthmanu emdhenisi nelesippanemdharidhu nithyadhali samthRuppipadisutha uththamADhamaDhyamara

23

kRutha kRuthyanAgunmaththAnAgadhe bRuthya nAnemdhu

8-31

dhEva dhEvEshana sumuRthi kaLEvaragaLoLaganavaratha sambhAvisutha pUjisutha nOdutha sukhisuthiru bhidadhe shrIvarajagannAThaviTalanu thA olidhu kAruNyadhali bhavanOva pariharisuvanu pravithatha pathithapAvananu 8-32

Chapter 9- Varna Prakriya Sandhi harikaThAmRuthasAra gurugaLa karuNadhimdhApanithu pELuve parama bhagavadhbhaktharidhanAdharadhi kELuvudhu hariyu pamchAshadhvaraNa susvara udhAththanudhAththa prachaya svaritha samDhi visaRga bimdhugaLoLage thadhvAchya iruva thathtannAmarUpaga LarithupAsanegaivariLeyoLu surare sari nararalla avarAduvidhe vEdhARTha 9-1 Eshanali vijJnyAna bhagavadhdhAsarali sadhbhakthi vishaya nirAse miThyAvAdhadhali pradhvESha nithyadhali I samastha prANigaLali ramIshanihanemdharidhavara abhi laShegaLa puraisuvudhe mahayajJnya haripuje 9-2 thridhasha EkAthmakanenisi bUudhaka shikhiyoLu haththu karaNadhi aDhiparenisuva prANamukhyAdhithyaroLu nelesi vidhithanAgidhdhanavaratha niravaDhikamahimanu sakala viShayava niDhananAmaka samkarShaNAHvayanu svIkaripa dhahika daishika kAlikathraya gahanakaRmagaLumtu idharoLu vihithakaRmagaLarithu niShkAmakanu nInAgi bRuhathinAmaka bhArathIshana mahitharUpava nenedhu manadhali aharahaRbhagavamthagaRpisu paramabhakuthiyali

9-3

9-4

mUru viDha kaRmagaLoLage kamsAri bhARghava hayavadhana samprErakanu thAnAgi navarUpamgaLanu Dharisi sUrimAnavadhAnavaroLu vikArashUnyanu mAdi mAdisi sArabhOkthanu svIkarisi koduthippa jIvarige 9-5 anala pakva gaisidhannava nanalanoLu hOmisuva theredam thanimiShEshanu mAdi mAdisidhakhilakaRmagaLa manavachanakAyadhali thiLidhanudhinadhi kodu shamkisadhe mRujinARdhana sadhA kaikomdu samthayisuvanu thannavara

9-6

kudhurebhAladha koneya kudhala thudhi vibhAgava mAdi shathaviDha vadharoLomdhanu nUru bhAgava mAdalemthihudO vidhibhavAdhi samastha dhivijara modhalumAdi thRaNAmthajIvarU LiDhika nyUnatheyillavemdhigu jIvaparimANu 9-7 jIvanamguShtagra mUruthi jIvanamguta mAthra mUruthi jIvanaprAdhEsha jIvAkAramuRthigaLu EvamAdhi anamtharUpadhi yAvadhavayavagaLoLu vyApisi kAva karuNALugaLa dhEvanu I jagathrayava 9-8 bimbajIvAmguShta mAthradhi imbugomdiha saRvaroLu sUkhShmamvaradhi hRudhkamalamaDhyanivAsiyemdhenisi

24

ombarIthage kOvidharu vishvambharAthmaka prAjJnya bakthakutimbi samthaisuvasu Ipari ballabhajakaranu 9-9 puruShanAmaka saRvajIvaroLiruva dhEhAkArarUpadhi karaNaniyAmaka hRuShIkapanimdhriyamgaLali thuriyanAmaka vishvA thA hanneradu beraLuLidhuththamAmgadhi eradadhika eppaththusAvira nAdiyoLagippa 9-10 vyApakanu thAnAgi jIvasva rUpadhEhadha oLahorage niRlEpanAgiha jIvakRuthakaRmagaLanAcharisi shrIpayOjabhavErarimdha pradhIpavaRNa sumURthi maDhyagathA pELeva vishvAdhirUpadhi sEvekaigoLutha

9-11

garuda shEsha bhavAdhi nAmava Dharisi pavana svarUpa dhEhadhi karaNaniyAmakanu thAnAgippa hariyamthe sarasijAsana vANibhArathi bharathanimdhodagUdi limgadhi iruthiharu mikkadhithEyarigillavAsThAna 9-12 jIvanake thuShadamthe limgavu sAvakAshadhi pomdhi suththalu prAvaraNarUpadhalipkhudhu bhagavadhichCheyali kEvala jadaprakRuthi idhakaDhi dhEvatheyu mahalakumiyenipaLu A virajeya sthAnapariyamtharadhi haththihudhu 9-13 AraDhikadhashakalegaLuLLa sharIravanirudhDhagaLa maDhyadhi sErippavu jIvaparamAchChAdhikadhvayavu bhAradamdhadhi dhAnavaranathi dhUragaisutha shrIjanARdhana mUru guNadhoLagippanemdhigu thrivRuthudhenisi 9-14 rudhradhodhalAdhamararige anirudhDha dhEhave maneyenisuvadhu idhdu kElasava mAdalallimdhiththa sThUladhali kRudhDhakhaLadhijaru paraspara sphRDheyimdhali dhvamvakaRmasa mRudhDhigaLanAcharisuvaru prANeshanAjJneyali MahiyoLage sukhShEthrathIRThadhi thuhina varuSha vasamthakAladhi dhahika dhaishika kAlikathraya DhaRmakaRmagaLa dhRuhisi modhalAdhamararellaru vahisi guNagaLananusarisi sannIhitharAgidhdhellaroLu mAduvaru vyApara

9-15

9-16

KEsha sAsira vibhagabhAgava gaisalenithanithiha suShumnavu A shirAmthadhi vyApisihuthI dhEhamaDhyadhali A sushumnake vajrakARya prakAshinI vaidhyuthigaLihavu pradhEshadhali pashjimake uththara pURva dhakShiNake 9-17 A naLinabhava nAdiyoLage thrikONachakravu ippudhalli kRushANumamdala madhyaganu samkaruShanAHvayanu hIna pApAthmaka puruShanu hAnigaisutha dhinadhinadhi vijJnyAnamaya shrIvAsudhevanu aidhisuva karuNe 9-18 MaDhyanAdiya maDhyadhali hRuthpadhmamUladhi mUlapathi Padha padhmamUlaladhalippa pavanana pAdhamUladhali PEdhdhikomdihajIvalimgani rudhDha dhEhavishiShtanAgi KapaRdhi vodhalAdhamararellaru kAdhukomdiharu 9-19 NALamaDhdhyadhalippa hRuthkI lAlajadhoLippaShtadhaLadhi kulAla chakradha theradhi charisutha hamsanAmakanu kAlakAlagaLalli eNdhese pAlakara kaisEvegoLutha

25

kRupALu AvarabhilAShegaLa pUraisikoduthippa

9-20

vAsavAnuja rENukAthmaja dhAsharaThi vRujinARdhanamala jalAshayAlaya hayavadhana shrIkapila narasimha Isu rUpadhoLivaravaru samthOShapadisuva nithyakhamaya vAsavAgiha hRuthkamaladhoLu bimbanemdhenisi 9-21 surapanAlayakaidhidhade manaveraguvudhu sathpuNya mARgadhi baralu vaHniya manege nidrAlasyahasitRuSheyu tharaNithanayanikEthanadhi sambharitha kOpAtOpa thOruva dharavidhoranu niRuRuthiyoLire pApagaLa mALpa 9-22 varuNanalli vinOdhahAsyavu maruthanoLu gamanAgamana hima karaDhanAdhiparalli DhaRmadha budhDhi janisuvudhu harana mamdhiradhalli gODhana DharaNi kanyA dhAnagaLu omdhareghaLige thadeyadhale koduthiha chiththa puttuvadhu

9-23

hRudhayadhoLage virakthi kEsarakodhage svapnasuShupthilimgadhi maDhuha kaRNikeyalli bare jAgrathiyu puttuvudhu sudharushana modhalAdha aShtA yuDhava pididhu dhishADhipathigaLa sadhanadhali samcharisithI pari budhDhigaLa koduva 9-24 SUthranAmaka prANapathi gAyathri samprathipAdhyanAgI gAthradhoLu nelesiralu thiLiyadhe kamdakamdalli DhAthriyoLu samcharisi puthrakA Lathrasahithanudhinadhi thIRTha kshEthrayAthreya mAdidhevu omdhenutha higguvaru

9-25

nArasimhasvarUpadhoLage sharIranAmadhi karesivanu hadhinAru kaLegaLuLLa limgadhi puruShanAmakanu thOruvanu anirudhDhadhoLu shAmthIramaNanirudha rUpadhi prErisuva pradhyumna sThUlakaLEvaradhoLidhdhu 9-26 vodhalu thvakjaRmagaLu mAmsavu ruDhiramEdhOmajjavasThiga LidharoLage EkOnapamchAshanmarudhgaNavu niDhanahimkArAdhi sAmaga adhara nAmadhi karesuthombha ththaDhikanAlvaththenipa rUpadhi DhAthugaLOLippa 9-27 Saptha DhAthugaLoLa horage samthaptha lOhaganAgniyamdhadhi saptha sAmaganippa anna mayAdhi kOshadhoLu lipthanAgadhe thaththadhAHvaya klupthabOgava kodutha svapnasu ShupthijAgratheyIva thaijasa prAjJnya vishvAkhyA 9-28 ThIvikomdihavalli majja kaLEvaradhi yamguLiya paRvadha tAvinali mUnnUraravaththenipa thrisThaLadhi sAviradha embaththu rUpava kOvidharu pELuvaru dhEhadhi dhEvathegaLodagudi krIdisuvanu ramAramaNa 9-29 kItapEshaskari nenavili kItabhAvava thoredhu thadhvath khEtarUpavanaidhi Aduva theradhi bhakuthiyali kaitabhAriya DyAnadhimdha bhavAtaviyanathi shIghradhimdhali dhAti sArUpyavanu aidhuvaralpa jIvigaLu

9-30

I pariya dhEhadhoLu bhagava dhrUpagala mareyadhale manadhi padhEpadhe bhakuthiyali smarisuthalippa bhakutharige gOpathi jagannAThaviTala samIpaganu thAnAgi samthatha sAparOkshiya mAdi porevanu ella kAladhali 9-31

26

Chapter 10- Sarvasamarpana Sandhi

or

Sarva Pratika Sandhi harikaThAmRuthasAra gurugaLa karuNadhimdhApanithu pELuve parama bhagavadhbhaktharidhanAdharadhi kELuvudhu Ava parabhommanathi vimalAm gAva bhadhDharuyimdhenipa rAjIvabhava modhalAdhamararanudhinadhi haripadhavA sEvipariganukUlaralladhe thAvu ivaranu kedisaballare shrIvilAsAspadhana dhAsarigumte apajayavu 10-1 shrIdhanamghri sarOjayagaLE kAdhasha sThAnAthmadhoLagi tAdharadhi samthuthisuvavarigI navagrahavu AdhithEyaru samthAthADhi vyADhigaLa pariharisuthavaranu kAdhukomdiharella romdhAgIshanAjJnyeyali 10-2 mEdhiniya nEluLLa gOppA dhOdhakagaLellamala thIrThavu pAdhapAdhri DharAthaLave sukShEthra jIvagaNa shrIdhana prathimegaLu avarum bhOdhanavE naivEdhya nithyadhi hAdhi nadevudhe naRthanagaLemdharithavane yOgi

10-3

saRvadhEshavu puNyadhEshavu saRvakAlavu paRvakAlavu saRvajIvaru dhAnapAthraru mUru lOkadhali saRva mAthugaLella mamthravu saRvakElasagaLella pUjeyu shaRvamdhyana vimalamURthi DhyAna uLLarige 10-4 dhEvakhAtha thatAka vApi sarOvaragaLabhimAni suraru kaLEvaradhoLiha rOmakUpagaLoLage thumbhiharu AviyadhgamgAdhinadhigaLu bhAvisuvudheppaththeradenipa sAvirasunAdigaLoLage pravahisuthalihavemdhu 10-5 mUrukOtiya mEle shObhipa IraDhika eppaththu sAvira mAruthAmtharyAmi mADhava prathidhivasadhalli thA ramisuthihanemdhu thiLidhiha sUrigaLE dhEvathegaLavara sharIragaLE sukshEthravavaraRchaneyu haripUje 10-6 shrIvaranigabhiShEkavemdhari dhivasumDhareyoLage ballava rAvajaladhali mimdhareyu gamgAdhi thIRThagaLu thAolidhu bandhalle nelegomdIvarakhiLARThagaLanariyadha jIvaramaratharamgiNiyanaidhidharu phalavEnu 10-7 nadhanadhigaLiLeyoLage parivuvu udhaDhipariyamtharadhi tharuvA yadhali ramisuvavalli thanmayavAgi thOradhale viDhiniShEDhagaLAcharisuvaru bhuDharu bhagavadhrUpa sarva thradhali chimthane bharalu thyajisuvarakhiLa kaRmagaLa

10-8

kaliye modhalAdhakhiLadhAnava roLage braHmabhavAdhi dhEvaRkaLu niyAmakarAgi hariyAjJneyali avaravara kaluShakaRmava mAdi mAdisi jalaruhEkShaNagaRpisutha nishjala subhakthijJnyAnapURnaru sukhiparavaroLage 10-9 Ava jIvaroLidhdharenimEnAva kaRmava mAdalE ninnAva guNarUpagaLupAsane mAdalEnavaru

27

kAvanaiyyana parama sathkaru Nava lOkana baladhi charisuva dhEvathegaLanu muttalApavE pApakaRmagaLu

10-10

pathiyodane manabamdha theradhali prathidhivasadhali ramisi modhisi sutharapadedhiLeyoLu jithEmdhriyaLemdhu karesuvaLu kRuthipathi kaThAmRutha subhOjana ratha mahAathmarigithara dhOSha prathathigaLu sambhamDhivisuvavenachyuthanadhAsarige

10-11

SUsibaha nadhiyoLage thanna sahAsa thOruvenenutha jalaki dharIsidhare kaisOthu muLuguva hariya bhittavanu klEshavaidhuvanAdhiyali saRvEsha klupthiya mAdidhudha bhittAseyimdhali anyarArADhisuva mAnavanu 10-12 nAnu nannadhu emba jadamathi mAnavaru dhinadhinadhi mAduva snAna japa dhEvARchaneyu modhalAdha kaRmagaLa dhAnavaru seLedhoyvaralladhE shrInivAsanu svIkarisa madhdhAne pakva kapithTha phala bhakShisidhavOlahudhu 10-13 DathriyoLaguLLakhiLa thIRTha kshEthracharidharEnu PAthrA pAthravarithannAdhi dhAnava mAdi palavEnu gAthra niRmalanAgi mamthra sthOthra paTisidharEnu hari saRvathragathanemdhariyadhale thA kaRthRu ombuvanu 10-14 kamda nIroLu muLugi dhEhava damdisidha phalavEnu dhamda kamandalagaLane Dharisi yathiyemdhenisi phalavEnu amdajADhipanamsagana padha pumdarIkadhi manavahaRnishi bamduNiyavOlirisi sukhapadadhippa mAnavanu 10-15 vEdhashAsthra purANa kaThegaLa Odhi kELidharEnu sakala niShEDha kaRmava thoredhu sathkaRma mAdhEnu OdhanamgaLanu jaridhu shvAsani rODha gaisidharEnu KAma krODhavaLiyadhe nAnu nannadhu emba mAnavanu Anu KeLidharEnu nOdidharEnu OdhidharEnu pELidharEnu pAdidharEnu mAdidharEnu dhinadhinadhi shrInivAsana janma kaRmasa dhAnurAgadhi nenedhu thaththAsThAnadhalli thadrUpa thannAmakana smarisadhava

10-16

10-17

budDhi vidhyA baladhi pELidha shudDha kAvyavidhala thathvasu padhDhythathigaLanu thilidha mAnavanalla bhuDharimdha madhvavallabha thAnE hRudhayodoLidhdhu nudidhamdhadhali nudidhana padhDhagaLa nodadhalle kivigottAlipudhu bhuDharu 10-18 KabbinoLagiha rasa vidamthani gabbaballudhe bhAgya youvana mabbinali maimaredhavage harisucharithAmRuthavu labhyavAgadhu haripadhAbjadhi habbidhathi sadhbhakthi rasavum dubbikobbi sukhAbDhiyoLagAduvavagalladhale 10-19 khagavaradhvajanamgribhakuthiya bhageyanariyadha mAnavarigidhdhu ogattinamdhadhi thOruthippudhu ella kAladhali thriguNavaRjithanamalaguNagaLa pogali higguva bhAgavatharige migebhakuthi sujJnyAnasukhaviththavara rakShipudhu 10-20 Paramathathva rahasyavidhu bhUsuraru kELvudhu sAdharadhi niShtarigaLige mUDarige pamdithamAni pishunarige avasikarigidhu pELvudhallana varatha bhaghavathpAdhayugaLAm

28

buruha maDhukararenisuvarigarupuvudhu mOdhadhali

10-21

lOkavARtheyidhalli paralOkaikanAThana vARthe kELvare kAkumanujarigidhu samaRpakavAgi sogayisadhu kOkanadha parimaLavu Shatpadha svIkarisuvamdhadhali jalachara bhOka balludhe idhara rasa haribhakthagalladhale

10-22

svaprayOjanarahitha sakalEShtapradhAyaka saRvaguNa puRnapramEya jarAmaraNavaRjitha vigathashOka viprathama vishvAthma ghRuNi suRyaprakAshAnamthamahima ghRuthaprathIkArADhithAmghrI sarOja surarAja 10-23 vanacharAdhri DharADharane jaya manujamRugavaravEsha jaya vAmana thrivikramadhEva jaya bhRugurAma bhUma jaya janakajAvallabhane jaya rukmiNimanoraThasidhDhipradhAjaya JinavimOhaka kalividhAraNa jaya jayAramaNa 10-24 sajjidhAnamdhAthma braHmaka rARchithAmghri sarOja sumanasa prOchja sanmamgaLadha maDhvAmtha: karaNarUDa achyutha jaganAThaviTTala nichja majjidha janara bhida kALgachjanumdAraNyadhoLu gOgOparanu kAydha 10-25

Chapter 11- Dhyanakriya Sandhi harikaThAmRuthasAra gurugaLa karuNadhimdhApanithu pELuve parama bhagavadhbhaktharidhanAdharadhi kELuvudhu pAdhukeya kamtaka sikatha modha lAdhuvanudhina bhADhisavu EkAdashEmdhriyagaLali bidadhe hRuShIkapana mURthi sAdharadhI nenevavanu EnaparADhagaLu mAdidharu sariye nirODhagaisavu mOkShamARgakE dhuritharAshigaLu 11-1 hagalu namdhAdhIpadhamdhadhi nigamavEdhyana pUjisutha kaimugidhu nAlkaroLomdhu puruShARThavanu bEdadhali jagadhudhara kottudhanu bumjisu magamadadhi prANEmdhriyAthma dhigaLu bhagavadhaDhInavemdhadigadige nenevuthiru 11-2 asvatamthranu jIva harisaRvasvathamthranu nithya sukhamaya nisvabhadhDhAlpajJnyashaktha sadhu: khi niRvINNa hrasvadhEhi sanATha jIvanu vishvavyApaka kaRthRubraHma sarasvathIshAdhyamaranutha hari emdhu komdAdu 11-3 maththe vishvAdhyemtu rUpobhaththarimdhali pechchisalu eppaththeradu rUpagaLahavu omdomdhe sAhasra pRUThapRuThak nAdigaLoLage saRvoththamana thiLiyemdhu bhIShmanu biththarisidhanu Dharma thanayage shAmthipaRvadhali

11-4

emtu prakRuthigaLoLage vishvA dhyemtu rUpadhalidhdhu bhakuthara kamtakava pariharisuthali pAlisuva prathidhinadhi nemtanamdhadhi edabidadhe vaikumTaramaNa thannavara niShkamtaka sumARgadhali nadesuva dhuRjanara badivA 11-5 svaramaNanu shakthyAdhirUpadhi karuNa mAnigaLoLage nelesidhdhara vidhUranu sThUlaviShayagaLumduNipa nithya

29

ariyadhalE thAnumbenembuva nirayagaLanumbuvanu nishjaya maraLi maraLi bhivAtaviya samcharisi bhaLaluvanu 11-6 Suruchi ruchira sugamDha shuchiyem dhiruthihanu ShadhrasagaLoLu hanneradu rUpadhalippa shrIbhUdhuRgeyara sahitha svaramaNanu eppattheradu sAvira samIranu rUpadhoLagi dhdhuru parAkrama kaRthRu enisuva nAdigaLoLidhdhu 11-7 ninna saRvathradhali nenevavaranya kaRmava mAdidharu sari puNyakaRmagaLenisuvavu samdhEhavinithilla ninna smarisadhE snAna japa hOmAnna vasthra gajAshva bhUDhana DhAnya modhalAdhakhiLa DhaRmava mAdi phalavEnu

11-8

iShtabhOgya padhARThadhoLu shipi viShtanAmadhi saRva jIvara thuShtipadisuva dhinadhinadhi samthuShta thAnAgi kOShtadhoLu nelesidhdhu rasamaya puShti aidhisuthImdhriyagaLoLu prEShtanAgidhdhella viShayagaLumba thiLisadhaLe 11-9 kArakAHvaya jJnyAnakaRma prErakanu thAnAgi kriyegaLa thOruvanu kaRmEmdhriyADhiparoLage nelesidhdhu mUruguNamaya dhravyagathadhA kAra thannAmadhali karesuva thOrikoLLadhe janara mOhipa mOha kalpakanu 11-10 dhravyavinisuva bUthamAthradhoLavyanu kaRmEmdhriyagaLoLu bhavya sathkriyanenipa jJnyAnEndriyagaLoLagidhdhu sthavya kAranenisi sukhamaya sEvyasEvakanenisi jagadhoLu havyavAhananaNiyoLagippamthe iruthippa 11-11 manave modhalAdhimdhriyagaLoLa ganiladhEvanu shuchiyenisi komdanavaratha nelesippa shuchiShadhDhOthanemdhenisi thanuvinoLagippanu sadhA vAmanahRuShIkEshAkhyarUpadha lanubhavake thamdhIva viShayaja sukhava jIvarige 11-12 prErakaprERyaroLu prERya prErakanu thAnAgi hari niRvairadhimdha pravaRthisuva thannAmarUpadhali thOrikoLLadhe saRvaroLu bhAgIraThijanakanu sakala vyApAragaLa thA mAdimAdisi nOdi naguthippa 11-13 hariye mukhyaniyAmakanu emdharidhu puNyApuNya harShA maruSha lAbhAlAbha sukhadhu:khAdhi dhvamdhvagaLa nirutha avanamghrige samaRpisi narakabhUsvaRgApavaRgadhi karaNanIyAmakana saRvathradhali neneyuthiru 11-14 mANavaka thathvphaLagalanusam DhAnavilladhe kaRmagaLa shvEchChanusAradhi mAdi mOdhisuvamthe prathidhinadhi jJnyAnapURvaka viDhiniShEDhaga LEnu nOdadhe mAdu kaRma praDhAna puruShEshanali bhakuthiya bhEdu komdAdu 11-15 hAnivRudhDhi jayApayajayagaLu Enu kottadha bhumjisutha lakshmInivAsana karuNavane sampAdhisanudhinadhi jJnyAnasukhamaya thanmavara paramAnurAgadhi samthayipa dhEhAnubamDhigaLamthe oLahoragidhdhu karuNAlu 11-16 A parama sakalEmdhriyagaLoLu vyApakanu thAnAgi viShayava thA parigrahisuvanu thiLisadhe saRvajIvaroLu pAparahitha purANa puruSha samIpadhali nelesidhdhu nAnA

30

rUpaDhAraka thOrikoLLadhe kaRmagaLa mALpa

11-17

khEchararu bhUchararu vAri nishAchararoLidhdhavara kaRmagaLA chArisuvanu ghana mahima paramAlpanOpAdhi gOcharisanu bahu prakArA lOchaneya mAdidharu manasige kIchakAri priya kavijangEya maharAya 11-18 Omdhe gOthra pravara samDhyAvamdhanegaLanu mAdi prAmthake thamdhe thanayaru bhEre thammaya pesarugombhamthe omdhe dhEhadhoLidhdhu nimdhyA nimdhyakaRmava mAdimAdisi imdirEshanu saRva jIvaroLIshanenisuvanu 11-19 Kittagattidha lOha pAvaka suttuvimgada mAduvamthe gharatta vrIhigaLoLippa thamdula kadege thegevamthe viTTalA emdomme maimare dattahAsadhi kareye dhurithagaLattuLiya bidisi avana thannoLagiddu salahuvanu

11-20

jalaDhiyoLu svEchChAnusAradhi jalachara prANigaLu thaththath sThaLagaLali samthOShapaduthali samcharisuvamthe naLinanAbhanoLabjabhava muppuLaluriga maigaNNa modaladhhalavu jIvara gaNavu vaRthisuthihadhu nithyadhali 11-21 vAsudhEvanu oLahorage Abhasakanu thAnAgi bimba prakAshisuva thadhrUpa thannAmadhali saRvathra I samanvayavemdhenipa sadhupAsaneyagaivavanu mOkShAnvEShigaLoLuththamana jIvanmukthanavaniyoLu

11-22

bhOgyavasthugaLoLage yOgya yOgya rasagaLanarithu yOgyAyOgyarali nelesippa harige samaRpisanudhinadhi bhAgyabadathana baralu higgadhe kuggisoragadhe sadhbhakuthi vairAgya jJnyAna bEdu nI nirbhAgyavenisadhale

11-23

sThaLa jalAdhrigaLalli janisuvaphala supuShpaja gamDharasa shrIthuLasi modhalAdhakhi pujAsADhana padhARTha halavu bageyimdhaRpisutha bhAmboLeya janakage nithya nithyadhi thiLivudhidhu vyathirEkha pujegaLemdhu kOvidharu

11-24

shrIkarana saRvathradhaliyava lOkisutha guNarUpakriya vyathi rEca thiLiyadhalanvayisu bimbanali mareyadhale svIkarisuvanu karuNadhimdha nirAkarisadhe kRulu bhakthara shOkagaLa pariharisi sukhaviththanavaratha poreva 11-25 inithu vyathirEkAnvayagalum denipa pUjAviDhigaLane thiLi danimiShEshana thRupthi padisuthaliru niramtharadhi ghana mahima kaigomdu sThithimRuthi janumagaLa pariharisi sEvaka janaroLittanamdha padisuva bhakthavathsalanu 11-26 jalajanAbhanigeredu prathimega LiLiyoLage jada chEthanAthmaka chaladhoLIRbhage sthrIpuruSha bhEdhadhali jadadhoLage thiLivudhAhithaprathime sahajA chalagaLemdhIRbhage prithIkadhi lalitha pamchathraya sugOLakamarithu bhajisuthiru 11-27 vArijAsana vAyu vImdhra umAramaNa nAkEsha smaraham kArika prANAdhigaLu puruShara kaLEvaradhi thOrikoLadhanirudhDha dhOShavidhUra nArAyaNana rUpa

31

sharIramAnigaLAgi bhajisutha sukhava koduthiharu

11-28

siri sarasvathi bhArathi souparNi vAruNi pARvathI mukha riruthiharu sthrIroLagabhimAnigaLu thAvenisi aruNa vaRNa nibhAmga shrI samkaruShaNa pradhyumna rUpagaLiruLu hagalu upAsanava gaivuthale mOdhiparu 11-29 kRuthaprathIkadhi tamkibhARghava huthavahAnila mukhya dhivijaru thuthisikoLuthabhimAnigaLu thAvAgi nelesidhdhu prathidhivasa shrIthulasi gamDhAkShathe kusuma phala dhIpa pamchAmRudhi pujipa bhakutharige koduthiharu puruShARTha

11-30

nagagaLabhimAnigaLenipa surarugaLu sahajAchalagaLige mAnigaLenisi shrIvAsudhEvanu pUjisuthaliharu svagathabhEdha vivaRjithana nAlbhage prathIkadhi thiLidhu pujise vigatha samsArAbDhi dhAtisi muktharanu mALpa 11-31 AvakshEthrake pOdharEninmAva thIRThadhi muLugalE ninnAva japathapa hOma dhAnava mAdi phalavEnu shrIvara jagannATha viTalana I viDhadhi jamgama sThAvara jIvaroLu paripURNanemdhariyadhiha mAnavaru 11-32

Chapter 12 NAdI Prakarana Sandhi harikaThAmRuthasAra gurugaLa karuNadhimdhApanithu pELuve parama bhagavadhbhaktharidhanAdharadhi kELuvudhu vAsudhEvanu prANamukha thathvEsharimdhali sEve kaikoLu thI sharIradhoLippa mUvaththAru sAhasra I sunAdigaLoLage ShrI bhUmI samEtha vihAragaiva parEshanamalasumuRThigaLa chimthisutha higguthiru

12-1

charaNagaLoLiha nAdigaLu hanneradu sAvira maDhya dhEha doLiruthihavu hadhinAlku bhAhugaLoLage Ireradu shiradhoLAru sAhasra chimthisi iruLu hagalabhimAni dhivijara narithupAsane gaivariLeyoLu svaRgavAsigaLu 12-2 bRuhathi nAmaka vAsudhEvanu vahisi pumsthrIrUpagaLa dhOSha virahitha eppaththeradi sAvira nAdigaLoLidhdhu dhruhiNa modhalAdhamaragaNa sanmahitha saRva prAnigaLa maha mahima samthaisuvanu samthatha parama karuNALu 12-3 nUru varaShake dhivasa mUvaththAru sAviravahavu nAdI sharIradhoLaganithihavu omdharithomdhudhivasadhali sUrigaLa sathkarisidhava prathi vAradhali dampathigaLaRchane thA rachisidhava satya samshayavillavemdemdhu 12-4 chaturavimshathi thathvagaLu thathpathigaLenisuva brahmamukha dhEvathegaLanudhina prathi prathinAdigaLoLiruthiradhdhu chathuradhasha lOkadhoLu jIva prathathigaLa samrakShisuva shAshvathana thathathsThAnadhali nOdathale mOdhiparu 12-5 sathya samkalpanu sadhA eppaththeradu sAhasradhoLu muvaththu nAlaku lakSha dhaivaththAru sAhasra

32

chithrakRuthi odagUdi parama sunithya mamgaLa mUrthi bhakthara theththiganu thAnAgi saRvathradhali samthaipa

12-6

maNigaLoLagiha sUthradhamdhi praNavapAdhyanu saRvachEthana gaNadhoLidhdhavanavaratha samthRusuvanu thannavara praNatha kAmadha bhaktha chimthA maNi chidhAnamdhaika dhEhanu aNu mahadhgathanalparOpAdhiyali nelesippa 12-7 I suShamnAdhyakhila nAdI kOsha nAbhI mUladhali vRuShaNAsanadha madhyadhali ippadhu thumdhi nAmadhali A sarOjAsana mukharu mUlEshanAnamdhAdhi suguNO pAsaneya gaiyuthali dhEhagaLoLage iruthiharu 12-8 sUrigaLu chiththaisuvudhu bhAgIraThIye modhalAdha thIRThaga LIraDhika eppaththu sAvira nAdigaLoLihavu I rahasyava allpa janarige thOri pELadhe nAdi nadhiyoLu DhIraranudhina majjanava mAduthali sukhisuvaru 12-9 thiLivudhI dhEhadhoLagiha eda valadha nAdigaLoLage dhivijaru jalaja sambhava vAyu vANyAdhigaLu baladhalli elaruNiga vihagEmdhra chaLivettaLiya ShaNmahiShiyaru vAruNi kulishaDhara kAmAdhigaLu edabhAgadhoLagiharu 12-10 ikkeladhoLiha nAdiyoLu dhEvaRgaLimdhodanAduthali pombakki dhEranu jIvaraDhikArAnusAradhali thakka sADhana mAdi mAdisu thakkaradhi samthaipa bhakthara dhakkagodanasuraRge sathpuNyagaLanapaharipa

12-11

thumdhivididhA shiradha pariyam thomdhe vyApisi ihudhu thAvare gamdhanihanadharoLage adhakIraidhu shAkegaLu omdhaDhika dhashakaraNadholu sambamDha gaidhihavalli ravi shashisimDhu nAsathyAdhigalu nelegomdiharu sathatha 12-12 pokkaLadivididomdhe nAdiyu sukkadhale DhArALa rUpadhi sikkihudhu nadu dhEhadhoLage suShamnanAmadhali rakkasaranoLapogagodadhe dhashadhikkinoLage samIra dhEvanu lekkisadhe maththobbaranu samcharipa dhEhadhoLu 12-13 Inithu nAdi shAkhegaLu IthanuvinoLagihavemdhu EkAthmanu dhvisapthathi sAvirAthmakanAgi nAdiyoLu vanitheyimdhodagUdi nArAyaNa dhivarAthriyoLagIpari vanajajAmdadhoLakhila jIvaroLidhdhu mOhisuva 12-14 dhinadhinadhi vaRDhisuva kumudhApthana muyUkhdha sobhagu gathalOchana vilOkisi mOdhapadaballane niramtharadhi kunaragI sukaThAmRutha bhOjanadha sukha dhorakuvudhe lakShmI manOharana sadhguNava kIRthipa bhakuthagalladhale 12-15 I thanuvinoLagihavu OthaprOtharUpadhi nAdigaLu puruhUtha mukharalliharu thanmImdhaDhikarodagUdi bhIthigoLisutha dhANavara samDhAthanAmaka hariya guNasamprithiyali sadhupAsaneya gaivuthali modhiparu

12-16

jalata kukkuta khEta jIvara kaLEvaragaLoLidhdhu kANisi koLadhe thaththadhRupanAmagaLimdha karesuthali jalaruhEkShaNa viviDha kaRmagaLa niramthara mAdi mAdisi

33

thaththathphaLaguLuNNadhE samcharisuvanu nithya sukhapURNa thiLidhupAsanegaivudhIpari malinanamthiru dhuRjanara kamgaLige gOcharisadhe vipashchitharodane gaRvisidhe maLe bisilu hasi thRuShe jayApajaya khalara nimdhAnimdhe bhayagaLi gaLukadhale madhdhAneyamdhadhi charisu DareyoLage

12-17

12-18

kAnana grAmasTha saRva prANigaLu prathidhivasadhali EnEnu mAduva kaRmagaLu hari pUjeyemdharidhu DhEnisutha sathbhakthiyali pava mAna mukha DhEvAmtharAthmaka shrInivAsanigarpisutha mOdhisutha naliyuthiru 12-19 nOkanIyanu lOkadhoLu shunisUkarAdhigaLoLage nelesidhvEkamEvAdhvathIya bhahurUpAHvayagaLimdha thA karesuthoLagidhdhu thiLisadhe shrI kamalabhava mukhya sakaladhi voukasagaNArADhya kaikomdanudhinadhi poreva 12-20 inithupAsane gaivuthiha sajjanaru samsAradhali prathiprathi dinagaLali EnEnu mAduvudhella hari pUje enisikombhudhu sathyavI mAthinali samshaya paduva naranalpanu sunishjaya bhAHya kaRmava mAdi phalavEnu

12-21

bhOgya bhOkthRugaLoLage hari thA bhOgya bhokthanu enisi yOgyA yOgya rasagaLa dhEvadhAnavagaNake uNisuvanu bhAgyanidhi bhoktarige sadhvairAgya bhakthi jJnyAna vIvA yOgyarige dhvEShAdhigaLa thannalle koduthippa 12-22 I chathudhaRsha bhuvanadhoLage cha rAcharAthmaka jIvaralli virOchanAthmaja vamchakanu nelesidhdhu dhina dhinadhi yAchakanu emdhenisikombha marI chidhamana suhamsarUpi niShEchakAHvayanAgi janarabhilAShe pUraipa 12-23 AnnadhannAdhanna maya svaya manna braHmAdhyakhiLa chEthana kanna kalpakanAha nanirudhDhAdhi rUpAdhali anyaranapEkShisadhe guNa kAruNya sAgara shrushtisuvanu hiraNyagaRbhanoLidhdhu pAlisuvanu jagathrayava 12-24 thripadha thridhashADhyakSha thrisTha thripaTha gAminIpidha thrivikrama kRupaNavathsala kuvalayadhaLa shyAma nissIma aparimitha chithsukha guNAthmaka vapuSha vaikumtAdhi lOkADhipa thrayimaya thannavara niShkApadadhim poreva 12-25 lavana mishritha jalavu thORpudhu lavana dhOpAyali jiHvege vivaragaisalu shakhyavAguvudhEnO nOLparige svAsha vyApI enisi lakshmIDhava charAcharadhoLage thumbihanavidhithana sAkalya bhallavarAru suraroLage 12-26 vyApthanamdadha saRvajIvarolippa chinmaya ghOrabhava samthapya mAnaru bhajIse bhakuthiyalimdha ihaparadhi prApyanAguvanavaguNaga Lopkugombhanu bhaktha vathsala thappisuva janmAdhi dhOShagaLavariganavaratha 12-27 halavu bhageyali hariya manadhali olisi nilisi Enu mAduva kelasagaLu avanamghripUjegaLemdhu nenevuthiru halaDharAnuja thAne saRvasThagaLali nelisidhdhu nishjamchala bhakuthi sujJnyAna bhAgyava kottu samthaipa

12-28

34

dhOShagamDhavidhUra nAnAvEShaDhAraka I jagathraya pOShaka purAthana puruSha puruhUtha mukhavinutha shEShavara paryamka shayana vibhIShaNa priya vijayasakha samthOSha padisuvanu janariShtArThagaLanu pUraisi 12-29 shrImahIsEvitha padhAmbuja bhUma sadhbhakthaikalabhya pithAmahadhyamarA surARchitha pAdha pamkEja vAma vAmana rAma samsArAmayouShaDha hE mama kulasvAmi samthaisenalu bhamdhodhaguvanu karuNALu 12-30 dhanuja dhivijaroLidhdhu avarava ranusarisi kaRmagaLa mALpanu janana maraNAdhyakhiLa dhOShavidUra evmodane janisuvanu jIvisuva samra kShaNeya mAduvanella kAladhi Dhanava kAydhiha saRpanamthanimiththa bhAmDhavanu 12-31 bisiruhApthAgasadhi thAnudha yisalu vRukShamgala neLalu pasarisuvuviLeyoLu asthamise allallE lInipavu svasana mukhyamarAmtharAthmaka noshadhoLippudhu I jagathraya basiroLimbittella kaRmava thORpa nOLparige

12-32

thribhuvanaikArADhya lakShmI subhujayugaLAlimgithAmga svabhu sukhAthma suvaRNa vaRNa supaRNa varavahanA abhayadhAnamthARka shashisannibha niramjana nithyadhali thana gabhinamisuvarigIva saRvArThAgaLa thadeyadhale 12-33 kavigaLimdhali thiLidhu prAtha: ssavana maDhyamdhinavu sAyamsavanagaLu vasu rudhrAdhithyaroLu rAjisuva pavananoLu kRuthi jaya sumAyADhavana mURthi thrayava chimthisi dhivasavembhAhuthigaLimdhaRchisutha sukhisuthiru

12-34

chathura vimshathyabdha vasudhEvathegaLoLu pradhyumnanippanu chathurachathvArimshathigaLali samkaruShaNAkhya huthavahAkShanoLihanu mAyApathiyu hadhinAraDhika dvAthrim shathi varuShagaLalippanAdhithyanoLu sithakAya 12-35 ShodashOththara shathavaruShadhali shOdadhOththara shathasurUpadhi krIdisuva vasu rudra AdhithyaroLu sathisahitha vrIdavilladhE bhajipa bhakthara pIdisuva durithoughagaLa dUrOdisutha baLiyali bidadhe nelasippa bhayahAri 12-36 mUraDhika embhaththu sAhasrainUru ippaththenipa rUpadhi thOruthippa dhivAnishADhiparoLage nithyadhali bhArathI prANaroLagidhdhu nivArisutha bhakthara dhuritha hImkAra niDhana praThama rUpadhi pithRugaLane poreva 12-37 budhDhi pURvaka utthamOththama shudhDha UrRNAmbharavu pamkadho Ladhi thegeyalu lEpavAguvudhE parIkShisalu padhmanAbhanu saRvajIvaro LidhdharEnu guNathrayagaLim badhDanAguvanEno nithya sukhAthma chinmayanu 12-38 sakala dhOShavidhura shashi pAvaka sahAsrAnamtha sUrya prakara sannibhagAthra lakumIkaLathra suramithra vikhanasAmdadhoLippa braHmAdhyakhiLa chEthana gaNakE thAnE sakhanenisikomdakutilAthmakanippanavaramthe

12-39

35

dhEshahEdhagaLalli ippAkAshadhOpAdhiyali chEthana rAshiyoLu nelesippanavyavaDhAnadhali nirutha shrIsahitha saRvathra niravAkAsha koduvamdhadhali kodutha nirAsheyali saRvAmtharAthmaka shObhisuva sukhadhA 12-40 shrIvirImchAdhyamaragaNa samsEvithAnghri sarOja I jada jIvarAshigaLoLahorage nelisidhdhu nithyadhali sAvakAshanu enisi thanna kaLEvaradhoLimbittu salahuva dhEvadhEvakiramaNa dhAnavaharaNa jithamaraNa 12-41 mAsavomdhake prathidhivasadhali shvAsagaLu ahavaShta chathvArimshathi sahasrADhikAru sulakSha samkhyEyali hamsa nAmaka hariya ShOdasha I shathAbdhadhi bhajise olivadha yAsamudhra kuchElagOlidhamdhadhali dhinadhinadhi 12-41 sThUla dhEhadhoLidhdhu varuShake ELaDhika eppaththu lakShadha mOle eppaththAru sAvira shvAsa japagaLanu gALidhEvana karuNadhali rELu lOkadhoLuLLa chEthana jAladhoLu mAduvanu thrijagadhvyaptha paramAptha 12-42 Ireradu dhEhagaLoLidhdhu samIradhEvanu svAsa japa nAnUraDhikavAgippa embhaththAru sAhasra thA rachisuvanu dhivasa omdhake mUruviDha jIvaroLagidhdhu kharAri karuNAbalavdhEmthutO pavanarAyanoLu 12-43 shrIDhava jagannAThaviTalanu thA dhayadhi vadhanadhoLu nudidhO pAdhiyali nA nudidhenalladhe kELi buDha janaru sADhulimga pradhaRsharu niShEDhisidharEnahudhu ennapa rADhavEnidharoLage pELvudhu thiLidha kOvidharu

12-44

Chapter 13, nAma smaraNa Samdhi harikaThAmRuthasAra gurugaLa karuNadhimdhApanithu pELuve parama bhagavadhbhaktharidhanAdharadhi kELuvudhu makkaLAdisuvAga madadhiyoLaLakkaradhi nalivAga hayapallkkigaja modhalAdha vAhanavEri merevAga bikkuvAgAkaLisuthali dEvakithanayana smarisuthiha narasikkanu yadhutharige AvAvalli nOdidharu 13-1 sarithu pravahagaLalli dhivyAmbaradhi pathrAdhiyali haRShAmaruShavismRuthiyimdhalAgali omme bhAydharedhu hari harI hariyemba eradakShara nudidha mAthradhali durithagaLiradhe pOpuvu thUlarAshiyoLanala pokkamthe 13-2 maluguvAgali ELuvAgalu kuLithu mAthAduthali maneyoLu kelasagaLa mAduthali maidhoLevAga meluvAga kaluShadhorana sakala tAvili thiLiye thaththannAmarUpava baLiyalippanu omdharekShaNa bittagalanavara 13-3 Ava kuladhavanAdhadEninnAva dhEshadhoLidhdE ninnAva kaRmava mAdalEninnAva kAladhali shrIvarana saRvathradhali sambhAvisutha pUjisutha mOdhipa kOvidharigumdEno bhayadhu:khAdhidhOShagaLu

13-4

36

vAsudhEvana guNasamudhradho LIsaballava bhavasamudhrA yAsavilladhe dhAmtuvanu shIghradhali jagadhoLage bEsaradhe duRviShayagaLanabhi lASheyali baLaluvava nAnA klEshagaLananubhavipa bhakthisumARga kANadhalE 13-5 snAnajapadhEvARchaneya vyAkhyAna bhArathamukha mahOpapurANa kaThegaLa pELi kELidharEnu dhinadhinadhi jJnyAnakaRmEmdhriyagalimdhE nEnu mAduva kaRmagaLu lakShmInivAsana pujEyemdhaRpisadha mAnavanu 13-6 dhEvagamgeyoLuLLavage dhurithAvaLigaLumtE vichArise pAvugaLa bhayavumte vihagADhipana mamdhiradhi jIvakaRthRuthvavanu maredhu parAvarEshanE kaRthRuvemdhari dhAna kaRmava mAdidharu lEpisavu kaRmagaLu 13-7 Enu mAduva pApa puNyaga LAne mAduvenembuvADhama hInakaRmake pAthranA puNyakke hariyemba mAnavanu maDhyamanu dhvamdhvake shrInivAsane kaRthanemdhu sadhAnurAgadhi nenedhu sukhisuvanE narOththamanu 13-8 I upAsanegaivariLeyoLu dhEvathegaLalladhale nararallAva bhageyimdhAdharivaraRchineyu haripUje kEvala prathimegaLeniparu ramAvinOdhige ivaranugraha dhEvarAnugrahavenesuvudhu mukkiyOgyarige 13-9 thanuve nAnembuvanu sathisutha maneDhanAdhigaLenna dhembuva dhyunadhi modhalAdhudakagaLe saththIRThavEmbuvanu analalOhAdhiprathIkARchanavE dhEvara pUje sujanare manujarahudhembuvanu gOkharanenipa buDharimdha 13-10 Anila sOmARkemdhu thArA manisurApaga mukhya thIRThagaLanila gaganamanAdhi imdhriyagaLige abhimAni enipa surara vipaShchithara sanmanadhi bhajisadhalipavara pAvanava mAdaru thamma pujeya mAdidharu sariye 13-11 kemda gANadhe muttadharu sari kamdu muttalu dahisadhippadhe pumdarIkadhaLAyAthkShana vimalapadhapadhma bamduNigaLemdhenipa bhakuthara himdunOdidha pAthradhali thanu dhimdugedahidha nagana pAvana mALparAkShaNadhi 13-12 I nimiththa puna: puna: sujJnyAnigaLa sahavAsa mAdu kumAnavara kUdAdadhiru loukikake maruLAgi VainathEyAmsagana saRvasThAnadhali thannAma rUpava DhEnisutha samcharisu itharAlOchaneya bhittu 13-13 I naLina jAmdadhoLu saRva prANigaLoLidhdhanavaratha vijJnyAnamaya vyApAragaLa mAduvanu thiLisadhale Enu kANadhe sakala kaRmagaLAne mAduvenembha naranu kuyOniyaidhuva kaRthRu hariyemdhavane mukthanaha 13-14 kalimalApahalenisuthiha bhAmboLeyoLage samcharisi bhadhukuva jalachara prANigaLu ballave thIRTha mahimeyanu halavu bageyali hariya karuNA baladhi ballidharAdha braHmA nila visheshadhyamararariyaranamthanamalaguNa 13-15

37

shrIlakumIvallabhanu hRuthkI lAlajadhoLidhdhakhiLa chEthana jAlavanu mOhisuva thriguNadhi badhDharanu mAdi sThulakaRmadhi rathara mAdi svalIlegaLa thiLisadhale bhavadhi kulAlachakradha theradhi thirugisuthihanu mAnavara 13-16 vEdhashAsthravichAragaidhu niShEDhakaRmava thoredhu nithyadhi sADhukaRmava mALparige svaRgadhisukhavIva aidhisuva pApigaLa nirayava kEdhamOdha manuShyarige duRvAdhigaLigamDhamthamadhi mahadhu:khagaLanuNipa

13-17

niRguNOpAsakage guNasamsaRgadhOShagaLIyadhale apavaRgadhali sukhaviththu pAlisuvanu kRupAsAmdhra duRgamanu emdhenipa thraividhyaRge thriguNAthItha samthatha svaRgabhUnarakadhali samchAravane mAdisuva 13-18 mUvaroLagidhdharu sariye sukha nOvugaLu sambamDhavAgavu pAvanake pAvana pArAthpara puRNasukhavanaDhI I vanaruhabhavAmdadhoLu svaka Levara thadhAkAra mAdi parAvarEsha charAcharAthmaka lOkagaLa pereva 13-19 Animiththa niramthara swADhIna kaRthRuthvavanu maredhE nEnu mAduvudhella hari oLahorage nalesidhdhu thAnE mAduvanemdharidhu madhdhAneyamdhadhi samcharisu pavamAnavamdhithanomdharekShaNa bittagala ninna

13-20

halavu kaRmava mAdi dhEhava baLalisadhe dhinadhinadhi hRudhayakamalasadhanadhi virAjisuva harimuRthiyane bhajisu thiliyadhI pUjAprakaraNavu phala supuShpAgrOdhaka shrIthulasidhaLavaRpisalu oppanu vAsudhEva sadhA 13-21 DharaNi nArAyaNanu udhakadhi thuriyanAmakanagniyoLu samkaruShaNAHvaya vAyuga pradhyumnananirudhDha iruthihanu AkAshadhoLu mUreradu rUpava Dharisi bhUthaga karesuvanu thannAmarUpadhi prajara samthaipa 13-22 Ghanagathanu thAnAgi nArAyaNanu thannAmadhali karesuva vanadha gaRbhodhakadhi nelasiha vAsudhEvAkhya dvanisidilu samkaruShaNanu mimchinoLu shrIpradhyumna vRuShtiya hanigaLoLaganirudhDhanippanu varuShanemdhenisi

13-23

gRuha kutumba DhanAdhigaLa sannahagaLuLLavarAgi vihithA vihitha DhaRmasukaRmugaLa thiLiyadhale nithyadhali ahara maiThuna nidhregoLagA giharu saRvaprANigaLu hRudhguhanivAsi yanariyadhale bhavadhoLage thoLaluvaru 13-24 jadaja sambhava khaga phaNipa kemjadeyarimdhodagUdi rAjisuthadaviyoLagippanu sadhA gOjAdhrijanu enisi udupanimdhabhivRudhDhigaLa thAkodutha pakShimRugAhigaLa kArodala kAvanu thaththadhAHvayanAgi jIvaranu 13-25 aparimitha sanmahima narahari vipinadhoLu samthayisuvanu kAshyapiyanaLedhava sThaLagaLali saRvathra kEshavanu khapathi gaganadhi jalagaLali maha shaphanAmaka bhaktharanu niShkapatadhimdhali saluhuvanu karuNALu dhinadhinadhi 13-26 kAraNAmthaRyAmi sThUlava thAra vyApthAmshAdhi

38

rUpake sAra shubha pravikthanamdhasThUla nissAra Asu rasagaLanaRpisalpari gIrahasyava pELadhe sadhA pAramahimana rUpaguNagaLa nenedhu sukhisuthiru 13-27 jalagathOdupanamalabhimbhava meluvevembhathi haruShadhimdhali jalacharaprANigaLu nithyadhi yathnagaivamthe halaDharAnuja bhOgyarasagaLa naleyanariyadhe pUjisutha hambalisuvaru puruShARThagaLa sathkulajarAvemdhu 13-28 dhEva RuShigamDhaRvapithRunara dhEvamAnavadhanujagOjakha rAvi modhalAdhakhila chEthana bhOgyarasagaLanu yAvadhavayavagaLoLagidhdhu ramAvaranu svIkaripa yAvajjIvagaNakke svayOgya rasagaLanIyanemdemdhu 13-29 oratu budhDhiya bittu loukika harategaLanIdAdi kAmchana paratilOShtAdhigaLu samavemdharithu nithyadhali purutagaRbhAmdodharanu sathpurutanemdhenisellaroLagi dhdhurutukaRmava mALpanemdhadigadige nenevuthiru 13-30 bUthaLadhi janarugaLu maRmaka mAthugaLanAdidhare sahisadhe ghAthisuvarathikOpadhimdhali echcharipa theradhi mAthuLAmthaka jAra hE navanIthachOrane ennalu thanna nikEthanadoLittavara samthaisuvanu karuNALu 13-31 harikaThAmRuthasAravidhu samtharu sadhA chiththayisuvudhu niShTurigaLige pishunarigayOgyariridhanu pELadhale nirutha sadhbhakthiyali bhagavaccharithegaLa kondAdi higguva paramabhagavadhdhAsarige thiLisuvudhu I rahasya 13-32 sathyasamkalpanu sadhA EniththudhE puruShARThavemdhari dhathyaDhika samthOShadhali nenevuththa bhumjipudhu nithyasukhasampURNa paramasu hRuththama jagannAThavitTala baththisi bhavAmbuDhiya chithsukha vyakthi koduthippa 13-33

Chapter 14- Sarva JEvana Kalpa Sandhi harikaThAmRuthasAra gurugaLa karuNadhimdhApanithu pELuve parama bhagavadhbhaktharidhanAdharadhi kELuvudhu kRuthiramaNa pradhyumna vasudhE vathegaLAhamkAra thrayadhoLu chathuravimshadhi rUpadhimdhali bhOjyanenisuvanu huthavahAkShAmthaRgatha jayApathiyu thAnE mUraDhika thrimshathi surUpadhi bhOkthRugaLoLagiththu 14-1 AraDhika mUvaththu rUpadhi vArijApthanoLiruthihanu mAyAramaNa shrIvAsudhEvanu kAlanAmadhali mUru viDha pithRugaLoLu vasu thripurAri Adhithya ganirudhdhanu thOrikoLLadhe kaRthRukaRmakriyanenisikomba

14-2

svavashanArAyaNanu thA ShaNNavathinAmadhi karesuthali vasu shivadhivAkara kaRthRukaRmakriyagaLoLagidhdhu nevanavilladhe nithyadhali thannavaru mAduva sEve kai komdavara pitRugaLigIvanamthAnamthasukhagaLanu 14-3

39

thamthupatadhamdhadhali lakumIkAmtha pamchAthmakanenisi vasukamthuhara ravi kaRthRugaLoLagidhdhanavaratha thanna chimthisuva samtharanu guru madhvAmtharAthma samthayisuvanu samthathakhiLARThagaLa pAlisi ihaparamgaLalI

14-4

ThamdhAthAygiLa prIthigOsuga nimdhyakaRmava thoredhu vihithaga Lomdhu mIradhe samgakaRmagaLAcharisuvavaru VamdhanIyarAgilEyoLage dhainamdhinadhi dhaishikadhahika Sukhadhimdha bhALvaru bahudhivasadhali kIRthiyutharAgi 14-5 amshi amshAmthaRgatha thraya hamsavAhana mukhya dhivijara samshayadhi thiLidamtharAthmaka shrI janARdhanana samsmaraNa puRvakadhi ShadaDhikadhi thrimshathithraya rUpavarithu vipAmsagana pUjisuvaravare kRuthARTharenisuvaru

14-6

muruvare sAviradha mElare nUrayidhu rUpadhi janARdhana sUrigaLu mAduva samArADhanege vighnagaLu bhAradhamthe bahuprakAra khArAri kApAduvanu saRvasha rIragaLoLidhdhavaravara pesarimdha karesuthali 14-7 jayajaya jayAkAmtha daththAthraya kapila mahidhAsa bhaktha priya purAthana puruSha pURNAnamdha jJnyAnaghana hayavadhana hari hamsalOka thraya vilakShana nikhiLa jagadhAshraya nirAmaya dhayadhi samthaisemdhu prARThipudhu

14-8

ShaNNavathi embakSharEDyanu shaNNavathi nAmadhali karesutha thannavaru sadhbhakthi pURvakadhimdha mAduthiha puNyakaRmava svIkarisi kAruNya sAgara salahuvanu braHmaNya dhEva bhavAbDhipOtha bahu prakAradhali 14-9 dhEhagaLa koduvavanu avarava raharagaLa kodadhihane sumanasa mahitha mamgaLa charitha sadhguNabharitha nanavaratha ahikapArathrika sukhapradha vahisi bhennali bettavamRuthava dhruhiNa modhalAdhavariguNisidha muridhanahitharanu 14-10 DhRuhiNa modalAdhamararige sanmahitha mAyAramaNa thAnE svahanenisi samthRupthipadisuva saRvakAladhali prahitha samkarShanu pithRugaLi gaharanenipa svaDhAkhyarUpadhi mahija phalathRuNa pesarinali pradhyumnanirudhDha 14-11 annanenisuva nRupashugaLige hiraNya gaRbhAmdadhoLu samthatha thannanIpariyimdhupAsanegaiva bhaktharana bhanna badisadhe bhavasamudhra mahOnnathiya dhAtisi chathuRviDha annamaya AthmapradhaRshana sukhavanIva hari

14-12

manavachana kAyagaLa dhesheyimdhanudhinadhi bidadhAcharisuthi ppanuchithOchitha kaRmagaLa sadhbakthipURvakadhi aniladhEvanolippa nArAyaNagidhannavu emdhu kRuShNA RpaNavenutha kode svIkarisi samthaipa karuNALu 14-13 Elu viDhadhanna prakaraNava kELi kOvidharAsyadhimdhali Alasava mAdadhale anirudhDhAdhi rUpagaLa kAlakAladhi nenedhu pUjisu sThUlamathigaLigidhanu pELadhe shrIlakumivallabhane annAdhanna annadhanu 14-14 emdharidhu sapthAnnagaLa dhainamdhinadhi mareyadhe sadhA

40

gOvimdhagaRpisu niRbhayadhi mahayajJnyavidhuyemdhu imdhirEshanu svIkarisi daya dhimdha bEdisikoLadhe thavakadhi thamdhukoduvanu paramamamgaLa thanna dhAsarige 14-15 sUji karadhali pididhu samarava nA jayisuvenu emba naranamthI jagaththinoLuLLa ajJnyAnigaLu nithyadhali shrIjagathpathicharaNayugaLa sarOja bhakthijJnyAnapuRvaka pUjisadhe DhaRmArThakAmava bayasi baLaluvaru 14-16 shakatabhamjana sakalajIvara nikatakanu thAnAgi lOkake prakatanAgadhe sakalakaRmava mAdi mAdisutha akutilAthmaka bhakutha janarige sukhadhanenisuva saRvakAladha lakatakata Ithana mahAmahimegaLigEnembhe

14-17

shrIlakumivallabhanu vaikumTAlayadhi praNava prakRuthi kI lAlajAsana mukhyachEthanaroLage nelesidhdhu mUlakAramaNamshinAmadhi lIlegaisutha thOrikoLLadhe pAlinOLu ghRuthavidhdha theredhamthippa thrisThaLadhi 14-18 mUru yugadhali mUlarUpanu sUrigaLa samthayisi dhithiya kumArakara samharisi DhaRmavanuLuhabhEkemdhu kAruNika bhUmiyoLu nijapari pArasahithavatharisi bahuviDha thOridhanu naravathpravRuththiya sakala chEthanakE 14-19 kAraNAHvaya prakRuthiyoLagi dhdhAraDhika hadhinemtu thathva thA rachisi thadhrUpa thannAmamgaLane Dharisi nIrajabhavAmdavanu niRmisi kAruNika kARyAkhyarUpadhi thOruvanu sahajAhithAchalagaLali prathidhinadhi 14-20 JIvaramthaRyAmi amshika lEvaragaLoLagimdhrayagaLali thA vihArava gaivuthanudhina amshanAmadhali I viShayagaLanumdu sukhamaya Iva sukha samsAradhu:khava dhEvamAnavadhAnavarigaviratha suDhAmasakha 14-21 dhEshadhEshva suththi dhEhAyAsagoLisadhe kAvyakaRma dhulAshegoLagAgadhale braHmAdhyakhilachEtanaru bhUsalilapAvakasamIrA kAsha modhalAdhakhila thaththva prEshagivaDhiShTAnavemdharithaRchisanavaratha

14-22

eradu viDhadhali lOkadhoLu jIva rugaLipparu samthatha kSharAkShara vilimga salimga sRujyAsRujya bhEdhadhali karesuvudhu jadaprakRuthi praNavA kShara mahAdhaNukAlanAmadhi harisahitha bhEdhagaLa pamchaka smarisu saRvathra 14-23 jIvajIvara bhEdha jadajada jIvajdagaLa bhEdha paramanu jIvajada suvilakShaNanu emdharidhu nithyadhali I virimchAmdadhoLu ellA TAvinalli thiLidhaidhu bhEdha kalIvaradhoLarithachyuthana padhayaidhu shIghradhali 14-24 Adhiyali kSharAkSharAkhya dhvEDhavakSharadhoLu ramAMaDhusUdhanaru kSharagaLoLu prakRuthipraNavakAlagaLu vEdhamukhya thRuNAmtha jIvara bhEdhagaLanarithIrahasyava bhODhisadhe mamdharige saRvathradhali chimthipudhu 14-25 dhIpadhim dhIpagaLu porama ttApanAlayagatha thimiragaLa thA parihArava gaisi thadhgathapadhARTha thORpamthe

41

souparaNivaravahana tha bahurUpanAmadhi ella kadeyali vyApisidhdhu aThEShtamahimeya thORpa thiLisadhale 14-26 naLinamithrage imdhraDhanu prathiphalisuvamthe jagathrayavu kamgoLipudhanupADhiyali prathibimbAHvayadhi harige thiLiye thrikakudhDhAmanathi mamgaLasurUpava saRvaTAvili poLeva hRudhayake prithidhivasa praHlAdhapOShakanu 14-27 rasavishEShadhoLathi vimalasitha vasana thOyisi agniyoLagide pasarisuvudhu prakAsha nasugumdhadhale saRvathra thrishiradhoShaNavairi bhakthisu rasadhi thOydha mahAthmaranu bhADhisavu bhavadhoLagidhdhareyu sari dhuritharAshigaLu 14-28 vAriDhiyoLagakhiLa nadhigaLu bEre bEre niramtharadhali vihAra gaiyutha parama mOdhadhalippa theranamthe mUru guNanagaLa mAni yenisuva shrIramArUpagaLu hariyali thOruthippavu saRvakAladhi samarahithavenisi 14-29 kOkanadha sakhanudhaya ghUkA lOkanake sogasadhire bhAskara thA kaLamkane I kRuthipathi jagannAThanire svIkarisi sukhapadalariyadhavi vEkigaLu nimdhisidharEnahu dI kavithvava kELi sukhapadadhihare kOvidharu 14-30 chEthanAchEthanagaLali guru mAtharishvAmthaRgatha jagannATha vitTala niramtharadhi vyApisi thiLisikoLadhe kAtharava puttisi viShayadhali yAthuDhAnara mOhisuva niRbhItha nithyAnamdhamaya niRdhOSha niravadhya 14-31

Chapter 15- sVasa Sandhi harikaThAmRuthasAra gurugaLa karuNadhimdhApanithu pELuve parama bhagavadhbhaktharidhanAdharadhi kELuvudhu bhArathIshanu ghaLigeyoLu munnUra aravaththusirujapagaLa thA rachisuvanu saRvajIvaroLidhdhu bEsaradhe kAtuNikanavaravara sADhana pUrayisi bhUsvaRganarakava sErisuva saRvajJnya sakalEShtapradhAyakanu 15-1 thAsigombhainUru shvAso chChvasagaLa nadesuthali chEthana rAshiyoLu hagaliruLu jAgRuthanAgi nithyadhali I sumanasoththamsa lEshA yAsavilladhe pOShisutha mUlEshanamghrisarOjamUladhalippa kANisadhe 15-2 arivudhomdhyAmadhoLu shvAsagaLeradusAviradhELunUranu sharasahasradhamEle nAnUrahavu dvithIyakke maraLi yAmathrayake vasu sAviradha mElnUreNikeyali hanneradu thAsige haththusAviradhemtunUrahavu 15-3 omdhu dhinadhoLaganippa ththomdhu sAviradhArunUru mukumdhunAjJnyadhi mAdimAdisi lOkagaLa pereva nemdhu pavanana pogaLuthire emdhemdhu mareyadhe I mahime samkramdhanAdhyarigumte nOdalu saRvakAladhali

15-4

mUrulakShadha mEle vimshathi IreradusAviravu pakShake

42

ArulakShadhamEle nAlvaththemtusAviravu mAruthanu mAsake japisi samsArasAgaradhimdha sujanara pArugANisi salaguvanu bhahubhOgagaLanniththu 15-5 eradu thimgaLigahavu Ruthu bhUsuraru thiLivudhu svAsajapa hanneradulakShadhamEle thombhaththArusAhasra karesuvudhu ayanAHvayadhalare varuSha muvaththemtulakShopari thilivudembhaththemtusahasra kovidharu 15-6 varuShakidharimmadi japamgaLa guruvaRya mAdimAdisi durithagaLa pariharisuvanu chimthisuva sajjanara suravirODhigaLoLage nalesi dhdharavidUra thamODhikAriga Liravarithu sOhamupAsane mALpanavaramthe 15-7 InithupAsanane saRvajIvaro LaniladhEvanu mAduthire chimthaneya mAdadhe kamda nIroLu muLugi nithydhali maneyoLage kRuShNAjinAdhya sanadhi kuLithu vishiShta bahusajjananenisi japamaNigaLeNisidharEnu besaradhe 15-8 OdhanOdhakaveradu thEjadho Laidhuvuvu laya thadhabhimAniga LAdha shivapavanaru ramADhInathvavaidhuvaru I dhivijarodagUdi shrImaDhusUdhanana aidhuvaLu emdhari dhAdharadhalannOdhakava koduthuNutha sukhisuthiru 15-9 jAlithoppalajAvigaLu medhdhAlayadhi svIchChAnusAradhi pAla karevamdhadhali lakshmIramaNa thannavara kILukaRmava svIkarisi thannAlayadhoLittavara poreva kRupALu kAmadha kairavadhaLashyAma shrIrAma 15-10 shashidhivAkarapAvakaroLiha asitha sitha lOhithagaLali shivashvasana bhARghavi mUvaroLu shrIkRuSNnahayavadhana vasuDhipARdhanu thrivRuthuvenisi vasumathiyoLannOdhakAnala pesarinimdhali saRvajIvara salahuvanu karuNi 15-11 Dhipa karadhali pididhu kANadhe kUpadhoLu bidhdhamthe vEdha mahOpaniShadhaRThagaLa nithyadhi pELuvavarella shrIpavanamukhavinuthanamalasu rUpagaLa vyApAra thiLiyadhe pApapumyake jIvakaRthRukaRthRu hariyemba 15-12 AniladhEvanu vAGnymanOmaya nenisi pAvaka varuNa samkram dhanamukhAdhyaroLidhdhu bhagavadhrUpaguNagaLanu nenenenedhu uchajarisuthali sammanu sadhA samthayisuvanu sanmunigaNArADhithapadhAmbuja gOja surarAja 15-13 pAdhavenipuvu vAGnymanOmaya pAdharUpadhvayagaLoLu praHlAdhapOShaka samkaruShaNAHvayadhi nelesidhdhu vEdhashAsthra purANagaLa samvAdharUpadhi mananagaiyutha mOdhamaya sukhaviththu saluhuva saRvasajjanara 15-14 gamDavaha dhashadhishegaLoLagara vimdha sourabha pasarisutha ghrANEmdriyagaLige sukhavanIyutha samcharisuvamthe imdhirEshana suguNagaLa dhainamdhinadhi thuthisuthanumOdhisu thamDhabaDhirasumUkanamthiru mamdhajanarodane 15-15 shrIramaNanaramaneya pURvadhvAradhalliha samjJnyasURyagabhArathIpathi prANanoLagiha lakuminarayaNana

43

sEri manujOththamaru saRvasharIragatha nArAyaNana avathAraguNagaLa thuthisuthali mOdhiparu mukthiyali

15-16

praNavaprathipAdhyana puradha dakShiNakavAtadhalippa shashirOhiNigathavyAnasThakRuthipradhyumnarUpavanu guNagaLanu samthuthisuthali pithRugaNa gadhADharanathivimala pattaNadhoLage svEchChAnusAradhi samcharisuthiharu 15-17 amithavikramanAlayadha pashchimakavAtadhi sathisahitha sambhramadhi bhagavadhguNagaLane pogaLuthali mOdhisuva sumanasAsyanoLippa pAnaga dhamana samkaruShaNana nijahRu thkamaladhoLu DhEnisuva RuShigaNavaidhi sukhisuvaru 15-18 svaramaNana guNarUpa saptha svaragaLimdhali pAduthiha thumburare modhalAdhakhiLa gamDhaRvaru ramApathiya puradha uththarabhAgilADhipa surapashachigasamAnavAyuga harinmaNibhashAmthipathiyanirudhDhanaidhuvaru 15-19 garudashEShasurEmdhramukhapu Shkarane kadeyAgippakhiLa niRjararu URdhvadhvAragatha bhArathi udhAnaroLu mareva mAyA vAsudhEvana paramamamgaLavayavagaLa mamdhiravanaidhi sadhA mukumdhana nOdi sukhisuvaru 15-20 dhvArapamchakapAlakaroLiha bhArathIprANAmtharAthmaka mAramaNanairUpa thaththadhvAradhali bappa mUreradu viDha mukthiyOgyara thArathamyavanarithavara kamsAri samsArAbDhi dhAmtisi muktharanu mALpa 15-21 beLagidhUjiyu nOLparige ThaLaThaLisuthali kamgoLisuvamdhadhi thoLedhu dhEhava nAmamudhregaLimdhalamkarisi olisi nithya kuthaRkayukthiga LalavabODhara shAsthramaRmava thiLiyadhiha nara baridhe idharoLu shamkisidharEnu 15-22 UdhaDhiyoLagURmigaLu thORpamdhadhali hamsOdhgITha hari hayavadhana kRuShNAdhyamitha avathAragaLu nithyadhali padhumanAbhanoLiruthihavu saRvadha samasThaprANigaLa chidhhRudhayagatharUpagaLu navyavaDhAnadhali bidadhe 15-23 sharadhiyoLu makarAdhijIvaru iruLuhagalEkaprakAradhi charisuthanumOdhisuthalippamdhadhI jagathrayavu iruthihavu jagadhIshanudharadhi karesuvudhu prathibimbanAmadhi Dharisihavu harinAmarUpamgaLanu anavaratha 15-24 janani souShtapadhARThagaLa bhOjanava mAdalu gaRbhagatha shishudhinadhinadhalabhivRudhDhiyaidhuva theradhi jIvarige vanajanAbhanu saRvarasa umduNisi samrakShisuva jAHnavi janaka janmAdhyakhiLadhOShavidhUra gambhIra 15-25 AsegULagAdhavanu janarige dhAsanenisuvanAseyanu nijadhAsagaidhiha pumsagellaru dhAsarenisuvaru shrIshanamghrisarOjayugaLa nirAseyimdhali bhajise olidhu ramAsamEtha thannane koduva karuNAsamudhra hari 15-26 dhyunadhiyAdhyamthavanu kANadhe manujanEkathradhali thA majjanava gaiye samasthadhOShavimukthanaha theradhi anaghanamalAnamthA suguNagaLoLagomdhE guNOpA

44

sanava gaiva mahAthma DhanyakRuThARThanenisuvanu

15-27

vAsudhEvanu karesuvanu kARpAsanAmadhi samkaruShaNanu vAsavAgiha thUladhoLu thamthuganu pradhyumna vAsarUpanirudhDhadhEvanu bhUShaNanu thAnAgi thORpa parEsha nArAyaNanu saRvadha mAnyamAnadhanu 15-28 lalanemyimdhodagUdi chailaga LoLage OthaprOtharUpadhi nelesihanu chathurAthmaka jagannAThaviTalanu chaLibisilumaLegALiyimdhare ghaLige bidadhale kAvanemdhari dhiLeyoLaRchisuthiru sadhA saRvAmtharAthmakana 15-29

Chapter 16- Datta swathantrya sandhi harikaThAmRuthasAra gurugaLa karuNadhimdhApanithu pELuve parama bhagavadhbhaktharidhanAdharadhi kELuvudhu kAruNika hari thannoLippA pAra svAthamthrayaguNadhi nAnUru thegedhu sapAdha AromdhaDhika aravaththu nArugiththa dhviShOdashADhika nUru pAdhathrayava thanna sharIradhoLagIpari vibhAgava mAdi thripadhAHva 16-1 sathyalOkADhipanoLage aivaththeradu pavamAnanoLu nAlvaththu mElemtaDhika shivanoLagittanippaththu chiththajEmdhraroLaidhaDhika dhashathaththvamAnigaLenipa suraroLu haththu IraidhakhiLajIvaroLitta niravadhya 16-2 kalimodhalugomdakhiladhAnava roLage nAlvaththaidhu I parithiLidhupAsane mAdu mareyadhe paramabhakuthiyali iLeyoLage samcharisu lakumI nilayanALAnemdhu saRva sThaLagaLali samthaisuthippanu geLeyanamdhadhali

16-3

avanipanu svAmithva DhaRmava svavashamAthyarigiththu thA maththavara mukhadhali rAjakARya mAdisuva theradhi kavibhirIditha thanna gaLegaLa dhivijadhAnavamAnavaroLi ttaviratha guNathrayaja kaRmava mAdi mAdisuva 16-4 puNyapApagaLItheradhi kAruNyasAgara dhEvadhAnava mAnavaroLittavara phala vyathyAsavane mAdi bannabadisuva bhakthihInara sannuthasukaRma phala prapannarige kottavara sukhapadisuvanu subhujAHva 16-5 mANikava komdamgadiyoLaji vAna kottApuruShana samA DhAna mAduva theradhi dhaithyaru nithyadhali mALpa dhAnayajJnyAdhigaLa phala pava mAnapithapaharisi asamIchIna sukhagaLa kittusurara maththaranu mALpa 16-6 ENalAmChananamalakiraNa kramEna vRudhDhiyanaidhi lOgara kANagodadhiha kaththaleya bhamghisuva theranamthe vainathEyAmsagana mURthi DhyAnavuLLa mahAthmarige sujJnyAnabhakthyAdhigaLu vaRDhisi sukhava koduthihavu 16-7 janapanarikeya chOra poLaloLu Dhanava kadhdhoydhiyalavanava guNagaLeNisadhe poreva kodadhire shikShisuva theradhi

45

anuchithOchithakaRma kRuShNApanavenalu kaikomdu thannaramaneyoLittanamdhapadisuva mADhavAnathara

16-8

annadhannAdhanna nAmaka munna pELdha prakAra jIvaro LannarUpa pravEshagaidhavaravara vyApAra bannabadadhale mAdi mAdisi Dhanyarivarahudhemdhenisi thraiguNyavaRjitha thaththadhAHvayanAgi karesuvanu 16-9 salilabimdhu payObDhiyoLu bILalu vikAravanaidhaballudhe jalavu thadrUpavane aidhuvudhella kAladhali kalimalApahanaRchisuva sathkulajara kukaRmagaLu thA niShkaluShakaRmagaLAgi puruShARThagaLa koduthihavu

16-10

mogadhoLage mogavittu mudhdhisi maguvinam bigidhappi nEhadhi thegedhu thanna sthanagaLuNisuva jananiyamdhadhali agaNithAthmanu thanna pAdhAbjagaLa DhEnipa bakthajanarige praghatakanu thAnAgi soukhyagalIva saRvathra 16-11 thOtiganu bhUmiyoLu bIjava nAtabEkemdhenutha hithadhali mOteyimnIreththi sasigaLa samthaisuvamthe pAtupadadhale jagadhi jIvara ghOtakAsyanu sRujisi yOgyathe dhAtagodadhale saluhuthippanu saRvakAladhali 16-12 bhUmiyoLu jalavire thRuShARthanu thA maredhu mogaveththa eNdhise vyOmamamdaladoLage kANadhe midukuvamdhadhali shrImanOrama saRvaramthaRyAmiyAgire thiLiyalariyadhe bhrAmakaru bhajisuvaru bhakuthiyalanyadhEvatheya 16-13 mukhyaphala vaikumTa mukhyAmukhyaphala maharAdhilOkA mukhyaphala vaiShayikavemdharidhathibhakuthiyimdha rakkasAriya bhajisuthali niRdhu:khanAgu niramtharadhi morehokkavara bida bhakthavathsala bhArathIsha pitha 16-14 vyADhiyim pIditha shisuvige gudOdhakava neredhudhake ouShaDhathEdhu kudisuva thAyiyOpAdhiyali saRvajJnya bhAdharAyaNa bhakthajanake prasAdharUpakanAgi bhagava thAdhiyali pELidhanu DhaRmARThagaLe phalavemdhu 16-15 dhUradhalliha paRvathra ghanAkAra thORpudhu nOLpa janarige sAre geyyalu saRvavyAghragaLimdhe bhayavihudhu ghrOrathara samsAra soukhyA sAratharavemdharithu nithya ramAramaNanArAdhisuvaradharimdha ballavaru 16-16 kesaraghatagaLa mAdi bEsige bisiloLittoNagisidharadhu ghana rasava thumbalubahudhe saRvasvathamthra nAnemba pashupanaranEnEnu mALChanashana dhAna snAnakaRmaga Losari pOpuvu baridhe dhEhAyAsavane kottu 16-17 eradu dhIkShegaLihavu bhAHyAmtharavenipa nAmadhali buDharim dharithu dhIkShithanAgu dhIRghadhvEShagaLa bittu hariyE saRvOththamma kSharAkShara puruShapUjithapAdha janmAdhyaravidUra sukhAthma saRvaganemdhu smarisuthiru 16-18 hEyavasthugaLella upAdhEyavasthugaLilla nyAyA nyADhaRmagaLilla dhvEShAsUye modhalilla thAyithamdhegaLilla kamaladha LAyathAkShamgenalu

46

Isuva kAyiyamdhadhi muLugagodadhe bhavAbDhi dhAtisuva 16-19 mamdhanAdharu sariye gOpIchamdhana shrImudhrEgaLa nala vimdha Dharisutha shrIthulasipadhumAkShisaragaLanu kamDharadha maDhyadhali Dharisi mukumdha shrIbUramaNa thrijaga dhvamdhya saRvasvAmi mamakuladhaivavene poreva 16-20 prAyaDhanamadhadhimdha janarige nAyakaprabhuvembe pURvadhi thAya potteyoLiralu prabhuvemdhEke kareyaralai kAya ninnanu bittu pOgalu rAya nInembuva prabhuthva palAyanavanaidhithu samIpadhalidhdharadha thOru 16-21 vAsudhEvaikaprakAradha lIshanenisuva braHmarudhrasha chIsha modhalAdhamararellaru dhAsarenisuvaru I sumARgava bittu sOhamupAsaneya gaiva nara dhEhaja dhaishika klEshagaLu baralavanEke bidisikoLa 16-22 A parabraHmanali thrijaga dhvyApakathva niyAmakathva sThApakathva vashithvavIshathvadhi guNagaLige lOpavillaikaprakAra svarUpavenipuvu saRvakAladhi pOpuvallivu jIvarige dhAsathvadhOpAdhi 16-23 nithyanUthana niRvikAra suHRuththama praNavasTha vaRNOth paththikAraNa vAGnymanOmaya sAmagAnaratha dhaththa kapila hayAsyarUpadhi pRuTh pRuThagjIvaroLagidhdhu pravaRthisuvanavaravara yOgyathe kaRmavanusarisi 16-24 shruthigaLAthana mAthu vimalasmRuthigaLAthana shikShe jIva prathathiprakRuthigaLeradu prathimegaLenisikoLuthihavu ithara kaRmagaLella lakShumIpathige pUjigaLemdhu smarisutha chaturaviDha puruShARThagaLa bEdadhiru svapnadhali 16-25 bhUthaLADhipanAjJnyaDhAraka dhUtharige sEvAnusAradhi vEthanava kottavara samthOShisuva theranamthe mAthariShvapriyanu parama prIthipuRvaka sadhguNamgaLa gAThakara samthOShapadisuvanihaparamgaLali 16-26 dhIpa dhivadhali kamdarAdhade lOpagaisuvarAkShaNa hari samIpadhallire namdhanAma sunamdhavenisuvuvu aupachArikavalla sujanara pApakaRmavu puNyavanipudhu pApigaLa sathpuNyakaRmavu pApavenisuvadhu 16-27 Dhanava sampAdhisuva pradhrAvaNikaramdhadhi kOvidara mane manegaLali samcharisu shAsthrashravaNagOsugadhi mananagaidhupadhEshisutha dhuRjanara kUdAdadhiru svapnadhi praNathakAmadha kodava soukhyagaLihaparamgaLadhi 16-28 kArakakriyadhravyavibhrama mUru vidha jIvarige bahu samsArakivu kAraNavenisuvuvu ella kAladhali dhUravOdhisi bhrAmakathraya mArigoLagAgadhale saRvA DhArakanu chimthisuthaliru saRvathra mareyadhale

16-29

karaNakaRmava mAdidhale vismaraNekAladhi mAthugaLigu ththarava kodadhale summanipparu jAgarAvasThe karuNisali vyApAra mAduva baralu nAlakavasThegaLu pariharisakoLanEthake svathamthranu thAneyembuvanu 16-30

47

shrInivAsanu suguNamaNigaLa prANamatha vayunAkhya sUthradhi pONisidha mAlikeya vAGnymanarIshagaRpisidha jJnyAnigaLa dhRugviShayahudha jJnyAnigaLige sahasya thORpudhu mANikava maRkatana kaiyali kotta theranamthe

16-31

shrIviDhira vipAhipEsha sachIvarAthmabhavARkashashi dhigdhEvaRuShigamDhaRvakinnarasidhDha sADhyagaNA sEvithapadhAmbhOja thvathpAdhAvalambigaLAdha bhakuthara kAva karuNAsAmdhra lakShmIhRudhkAmudha chamdhra 16-32 AdhaRshavagathAkShabhAShAbhEdhadhimdhali kareyaladhanu niShEDhagaidhavalOkisadhe biduvare vivEkigaLu mADhavanu guNa pELva prAkRutha vAdhareyu sari kELi paramAhlAdhapadadhippare niramthara balla kOvidharu 16-33 bhAskarana mamdalava kamdu namaskarisi mOdhisadhe dvEShadhi thaskaranu nimdhisalu kumdhahudhe dhivAkarage samskRuthavidhallemdhu kuhaka thiraskarisalEnahudhu bhakthi puraskaradhi kELvarige olivanu puShkarAkShasadhA 16-34 pathithana kapAladhoLu bhAgiraThiya jalavire pEyavenipudhe ithara kaviniRmitha kukAvyA shrAvya buDharimdha kRuthipathi kaThAnvithavenipa prAkRuthavE thA samskRuthavenisi sadhgathiyanIvudhu bhakthipuRvaka kEli pELvarige 16-35 vEdhashAsthrasayukthigramThagaLOdhi kELdhavanalla samthathasADhugaLa sahavAsa sallApagaLu modhalilla mOdha thIRThARyara mathAnuga rAdhavara karuNadhali pELdharamADhava jagannAThaviTala thiLisidhudharoLage

16-36

Chapter 17- SvAgata Swatantrya Sandhi

or

Swatantraya Vibhaga Sandhi harikaThAmRuthasAra gurugaLa karuNadhimdhApanithu pELuve parama bhagavadhbhaktharidhanAdharadhi kELuvudhu shamthi sUchane: svagatha svAthanthiyaguNava hari thegedhu braHmadhyarige kottadha bhRugumunipapELidhanu imdhradhyumnakShithipanige paramaviShNu svathamthra mAyA tharuNi vakShasThala nivAsiyu sarasijOdhbhava prANarIRvaru sachivarenisuvaru saRvakaRmagaLalli thathpriya ruragabhUShaNAhamkRuthithraya karesuvAmarEmdhrARkamukharimdhrayaparenisuvaru 17-1 I dhivoukasaramthe kali modhalAdha dhaithyaru saRvadhEhadhi thOdhakaru thAvAgi vyApAragaLa mAduvaru vEDhanamdhadhi kaliyahamkA rADhipADhama maDhukukaitabha krODhi shambaramukharu manasige svAmiyenisuvaru 17-2 dhEvathegaLOpadhi nithyadhoLEvamAdhi svanAmadhimdhali yAvadhimdhriyagaLoLu vyAparagaLa mAduvaru sEvakara sEvAnuguNa phala vIva nRupanamdhadhali tanna

48

svabhAva svAthamthriya vibhAgava mAdiitta hari

17-3

AgaNitha sVAthamthriya nAlbhage vibhAgava mAdi omdhanu thegedhu dhashaviDhagaisi pAdhare pamchaprANanali mogachathuShtayanoLu sapAdhaidhu guNavirasidha maththe dhashaviDha yugaLa guNavanu mAdi eradu sadhAshivanoLitta

17-4

pAkashAsana kAmaroLu sARDhaikavitta dhashEmdriyara sudhivoukasAdhyaroLomdhu yAvajjIvaroLomdhu nAlkuvare kalyAdhidhaithyA nIkakiththanu eradu thriviDha vivEkagaisimdhirege omdheradAthma thannoLage 17-5 I viDhadhi svAthamthriyathvava dhEvamAnavadhAnavaroLu ramAvinOdhi vibhAga mAdittalle ramisuvanu mUvaroLagidhdhavara kaRmava thA vIkArava gaisadhale kalpAvasAnake koduvanAyasavaravara gathiya 17-6 AlayagaLoLagippa dhIpajvAlevaRthigaLanusarisa janarAligaLigoppuva theradhi hari thORpa saRvathra kAlakAladhi shrIDharA duRgAlalaneyara kodi sukhamaya lIlegaiyalu thriguNakARyagaLahavu jIvarige 17-7 imdhriyagaLim mALpa kaRmadhvamgaLa thanagaRpisalu gOvimdha puNyava komdu pApava bhasmavane mALpa imdhirEshanu bhakthajanarana nimdhisuvaroLagippa puNyava thamdhu thannarigIva pApagaLavariguNisuvanu 17-8 hoththuhoththige pApakaRmapra vaRthaka nimdhisadhe thanagimdhuththamara guNakaRmagaLa komdAdadhale ippa maRthyarige gObrAHmaNasthrI hathya modhalAdhakhiLadhOShaga Liththapanu samdhEhapadasallakhiLashAsthramatha 17-9 thanna svAthamthriyaguNagaLa hiraNyagaRbhAdhyarige kalimuka dhAnavara samthathigavaraDhikAravanusarisi puNyapApagaLIva bhahukA ruNyasAgaranalpashakthiga LuNNalariyadhe eralu uNagalisidhanu saRvarige 17-10 sathyavikrama puNyapApa samastharige kodalOsugadhi nAlvaththu bhAgava mAdi lOshAmshavanu janakIva athyalpa paramANuvige sAmaRThyavanu thA kottu sthUla padhARThagaLanumduNipa saRvadha saRvajIvarige 17-10 thimiratharaNigaLEkadhEshadhi samanisippave emdhigAdharu bhramaNachaLibisilamjikegaLumtEnO paRvathake amithajIvaroLidhdhu lakumIramaNa vyApAragaLa mAduva kamalapathra sarOvaragaLoLagippa theranamthe 17-11 AmbujOdhbhava mukhyasura kalishambarAdhi samastha dhaithyaka dambakanudhina puNyapApavibhAgavane mAdi ambuDhiya jalavanu mahAghatadhimbarithu thumbuva theradhi prathibimbaroLu thAnidhdhu yOgyatheyamthe phalamIva 17-12 inithu viShnurahasyadhoLu bhRugumuNimdhradhyuMna garupidhu dhanu kELuvudhu nithyadhi mathsarava bittu anuchithOkthigaLidhdhareyu sarigaNane mAdadhiremdhu vidhvajjanaga vijJnyApaneya mAduve vinayapURvakadhi

17-13

49

vIthabhaya vishvEtha viDhipitha mAthuLAmthaka madhvavallabha bhUthabhAvananamthabhAskarathEja mahArAja gouthmara madadhiyanu kAydhA nATharakShaka guruthama jagannAThaviTala thanna nambidha bhakutharanu poreva 17-14

Chapter 18- KrIdAvilAsa Sandhi harikaThAmRuthasAra gurugaLa karuNadhimdhApanithu pELuve parama bhagavadhbhaktharidhanAdharadhi kELuvudhu SANDHI SUCHANE: shrInivAsane charithegaLa paramAnurAgadhi besagoLalu muni sounakAdhyarigarupidhanu sUthaRya dhayadhimdha pachana bhakShaNagamana bhOjana vachanamaiThunashayana vIkShaNa Achalana chalanaprayathnavu sADhyavE janake shuchisadhana dayadhimdhe jIvara nichayadhoLu thA nimthu mAduva nuchithanOchitha kaRmagaLanemdharidhu komdAdu viShtarashrava dhEhadhoLage praviShtanAgi niramtharadhi bahu chEShtegaLa mAduthire kamdu sajIviyanuthiharu hRuShtarAguvaravana nOdi kaniShTarellaru sEvemALparu bitta kShaNadhali kuNavamdharidharidhadhanupEkSheparu

18-1

18-2

krIdegOsuga avaravara gathi nIdalOsuga dhEhagaLa kottAduvanu svEchCheyali braHmEshAdhyaroLu pokku mAduvanu vyApAra baguviDha mUDadhaithyaroLidhdhu prathidhina kEdulAbhagaLillavidharimdhAva kAladhali 18-3 akSharEDyanu braHmavAyu thyrakShasurapasurAroLa DhyakShanAgidhdheroLu vyApAra mAduthiha akShayanu sathyAthmaka parApEkSheyilladhe saRvaroLaga vilakShaNu thAnAgi lOkava rakShisuthalippa 18-4 shrI sarsvathI bhArathI girijA shachI rathi rOhiNi samjJnya shathasUropAdhyakhilasthrIyaroLu sthrIrUpa vAsavAgidhdhellarige vishvAsa thannali kottu avarabhi lAShegaLa pUraisuthippanu yOgyathegaLarithu

18-5

kOlukudhureya mAdi Aduva bAlakara theranamthe lakShmIlOla svAthamthrayaguNava braHmAdhyaroLagittu lIlegaivanu thannavariganu kUlanAgidhdhella kAladhi khULarige prathikUlanAgiha prakatanAgadhale 18-6 souparaNivaravahana nAnArUpanAmadhi karesuthavara samIpadhallidhdhakhilavyApAragaLa mAduvanu pApapuNyagaLeradu avara svarUpagaLananusarisi uNipa parOpakAri parEsha pURNAmdha jJnyAnaghana

18-7

ahAranidhrAmaiThunagaLaha rahara bayasi baLalu lakshmI mahithana mahAmahimegaLanemthariva nithyadhali ahika soukhyava maredhu manadhali grahisi shasthrARThagaLa

50

paramOthsahadhi komdAduthale maimaredhavanigalladhale

18-8

bamDhamOkShapradhanajJnyAnavu mamdhamathigaLigemthu dorevudhu bimdhumAthrasukhAnubhava paRvathake sukhadhu:kha emdhu thiLiyadhalanyadhaivaga limdha sukhavapEkShisuvaru mukumdhanArADhaneya bittavagumte mukthisukha 18-9 rAja thannAmAthyasEvEya naija janarige kottu kARya niyOjisutha mAnApamAnava mALpa theranamthe shrIjanARdhana sakalaroLagapa rAjithanu thAnAgi saRva prayOjanava mAdisutha mAduva phalake gurimAdi 18-10 vAsudhEva svathamthrava sarOjAsanAdhyamarAsurArigIya lOsugaRDhava thegedhadharoLangaRDhava chathuRbhAga gaisiyomdhanu shathaviDha dhvi pamchAshathAbja jagaShva chathvA rimshadhanilanigiththu vANi bhArathigaRDha dvithiya pAdhava thegedhu komdadha shatha vibhAgava mAdi thA vimshathi umEshanoLittu imdhranoLaidhaDhika haththu rathipanoLaginithittakhila dhEvathegaLoLagIraydhu jIva prathiyoLu dhasha aidhaDhika nAlvaththu dhaithyaroLu

18-11

18-12

kAruNika svAthamthriyathvava mUru viDha gaiseradu thannoLu nArigomdhanu kotta svAthamthriyava saRvarige DhAruNipa thannaNugarige vyApara kottu guNAguNagaLa vichAra mAduva theradhi thriguNava vyakthiyane mALpa 18-13 puNyakaRmake sahAyavAguva Dhanyarige kalyAdhi dhaithyara puNyaphalagaLanIva dhivijara pApakaRmaphala anyakaRmava mALparige anuguNya janarige koduva bahukA ruNyasAgaranI theradhi bhaktharanu samthaipa 18-14 Nirupamage samarumtu emdhuchjarisuvava sadhbhaktharoLu mathsarisuvava guNaguNigaLige bhEdhagaLa pELuvavu dhara sudharashanavuRdhvapumdrava DharisidhavaroLu dhvEShisuva hari charithagaLa kELadhalE lOkagAra vaRthe kELuvavu 18-15 EvamAdhIdhvEShavuLLa kujIvarellaru dhaithyarembaru kOvidhara vijJnyAnakaRmava nOdi nimdhiparu dhEvadhEvana bittu yAvajjIvapariyamtharadhi thuchChara sEveyimdhupajIvisuvaraJjnyAnakoLagAgi 18-16 kAmalObhakrODhamaDhamadhahim sAmayAnRutha dhambha kapata thriDhAmanavathAragaLa bhEdha apuURNasukhi badhDha amiShanivEdhitha abhOjyathi thAmAsAnnavanumba thAmasa shrImadhAmDhara samgadhimdhali thamave vaRDhipudhu 18-17 jJnyAna bhakthi virakthi vinaya purANa shAsthrashravana chimthana dhAna shama dama yajJnya sathyAhimsa bUthadhayA DhyAna bhagavannAmakIRthana mounajapatapavrathasuthIRThasnAna mamthrasthOthra vamdhane sajjanara guNavu 18-18 lesha svathramthriya guNavanu pravEshagaisidha kAraNadhi guNa dhOShagaLu thOruvavu sathvAsathva jIvaroLu svAsa bhOjana pAna shayanavilAsa maiThunagamanahaRSha klEshasvapna suShupthi jAgratheyihavu chEthanake 18-19

51

ARDha thannoLagirisi uLidhomdhaRDhava vibhAgavagaisi vRujinARdhananu pURvadhali svAthamthriyava kottamthe svaRdhDhunIpitha koduvavara sukhavRudhDhigOsuga braHmavAyu kapaRdhi modhalAdhavaroLidhdhavara yOgyatheyanarithu 18-21 halaDharAnuja mALpa kRuthyava thiliyadhAhamkAradhimdennuLidhu viDhiyu niShEDhapAthraru illavembuvage phalagaLadhvaya koduva dhaithyara kaluSha kaRmava bittu puNyava seLedhu thannoLagittu kramadhim koduva bhaktharige

18-22

thOyajAppana kiraNa vRukShachChaya vaRthisuvamthe kamaladha LAyathAkShanu saRvaroLu vyApisidha kAraNadhi hEya sadhguNakaRma thORpavu nyAya kOvidharige niramthara shrIyarasa saRvOththavOththamanemdhu pELuvaru 18-23 mUlakAraNa prakRuthiyenipa mahAlakumiyellaroLagidhdhu sulIlegaiyutha puNyapApagaLaRpiLu pathige pAlagadaloLu bidhdha jala kIlAlavenipudhe jIvakRutha kaRmALi thadhvathu shubhavenipavu ella kAladhali 18-24 jJnyAnasukhabalapURNa viShnuvi gEna mALpavu thriguNakARya kRushAnuvina kRimi kavidhu bhakShidhumte lOkadhoLu I naLinajAmdavanu braHmEshanamukhyasurAsurara kAlAnalavOl numguvavagI pApagaLa bhayave 18-25 mOdhashira dakShiNasupakSha pramOdhavuththara pakShavemdhu RugAdhishruthigaLu pELuvuvu Anamdhamaya harige mOdhavaiShika sukha vishiShta pramOdha pArathrika sukhapradha nAdha kAraNadhimdha mOdhapramOdhanenisuvanu 18-26 omdhigAdharu vRuShtiyimdha vasumDhareyoLippakhiLa jaladhimsimDhu vRudhDhiyanaidhuvudhe bhAradhire baridhahudhe kumdhu korathegegaLilladhiha svAnamdha sampURNa svabhAvage bamdhu mAduvudhEnu kaRmAkaRmAjanyaphala 18-27 dhEhavRukShadhoLeradu pakShigaLIhavemdhigu bidadhe parmasnEhadhimdhali kaRmaja phalagaLumba jIvakhaga shrIhariyu thA sAra bhOkthanu drOhisuva kalyAdhi dhaithya samUhakIva vishiShta pApava klEsha(lIsha) vellarige 18-28 dhyumaNi kiraNava kamda mAthradhi thimiravOduva theradhi lakShmIramaNa nOdidha mAthradhimdhaghanAshavaidhuvudhu kamalasambhavamukhyarellA sumanaroLiha pAparAshiya namaramukhanamdhadhali bhasmava mALpa hari thAnu 18-29 Chathu:shathabhAgadhi dhashAmshadoLithara jIvarigIva lEshava dhithija dhEvakaRgaLige koduva vishiShta dhu:khasukha mathihIna prANigaLigA huthiya sukhamRuthi dhu:khavara yOgyatheyanarithu pipIlamashakAdhigaLIgIva hari 18-30 nithyanirayAmDhAkhya kUpadhi bhRuthyarimdhodagUdi punarAvaRthivaRjitha lOkAvaidhuva kaliyu dhvEShadhali sathyalOkADhipa chatuRmukha thathva dhEvaRkala sAhithi nija mukthiyaidhuva haripadhAbjava bhajisi bhakuthiyali 18-31

52

viDhiniShEDhagaLeradu mareyadhe maDhuvirODhiya padhakaRpisa ladhithimukkaLigIva puNyava pApa dhaithyarige sudharushanaDharagIyadhire bamdhodhagi oyyvaru puNya dhaithyaru aDhiparilladha vRukShagaLa phaladhamthe nithyadhali

18-32

thilaja kashmala thyajisi dhIpavu thiLiya thailava grahisi mamdhira dhoLage vyApisyippakaththale bamgisuva theradhi kalimodhalugomdakhila dhAnava kulajaranudhina mALpa puNyajaphalava braHmadhyarige kottallalle ramisuvanu 18-33 Idhdhaleyu nithyadhali mEDhyamOthyavasthugaLumdu lOkadhi sudhDhashuchiyemdhenisikombanu vEdhasmRuthigaLoLu budhDhipURvakavAgi vibhuDharu shradhDheyimdhaRpisidha kaRma nirShidhDhavAdharU sariye kaikomdudhDharisuththippa 18-34 odeyaridhdha vanasTha phalagaLa badidhu thimbuvarumte kamdare hodedhu bisuduvaremba bhayadhim nOdalamjuvaru bidadhe mAduva kaRmagaLu mane madadhi makkaLu banDhugaLu kArodanALgaLu emdha mAthradhi Oduvuvu dhuritha

18-35

jJnyAnakaRmOdhrigaLimdhE nEnu mAduva kaRmagaLa lakshmInivAsanigaRShisuthaliru kAlakAladhali prANapathi kaigomdu nAnAyOniyaidhisanomme kodadhire dhAnavaru seLedhoyvarallA puNyarAshigaLa 18-36 ShruthismRuthyaRthava thiLidhahammathavishishtanu kaRmamAdalu prathigrahisanu pApagaLa koduthippa nithya hari chathuradhasha bhuvanAdhipathi krathukRuthajJnyaniyAmakanu enemathiyabhramshapramAdhasamkatadhOShavavagilla 18-37 vArijAsanamukhyarAjJnyA DhArakaru saRvasvathamthra ramAramaNanemdharithu iShtANishtakaRmaphala sArabhOkthanigaRpisalu svIkAramAduva pApaphala kubEranAmaka dhaithyarige kottavara nOyisuva 18-38 krUradhaithyaroLidhdhu thAnE prErisuva kAraNadhi harige kubErAnembaru ellaroLu niRgatharathige nirutha sUrigaMyage sURyanembaru dUrashOkage suklalimga rIravilladha kAraNadhali AkAyanenisuvanu 18-39 pELaloshavalladha mahApApALigaLanomdhE kShanadhi niRmUlagaisalisabEku embuvagomdhe harinAma nAligeyoLuLLavage parama kRupALu kRuShNanu kaipidedhu thannAlayadhoLittanudhinadhalAnamdhapadisuvanu 18-40 rOgiyouShaDhapaThyadhimdha nirOgi yenisuva theredhi shrImadhbhAgavathasushravaNagaidhu bhavAkhyarOgavanu nIgi shabdhyakhiLa viShaya niyOgisu dhashEmdhriyavanilanoLu shrIgurujagannaThaviTala prIthanAguvanu 18-41

Chapter 19- Karma vimOchana Sandhi harikaThAmRuthasAra gurugaLa karuNadhimdhApanithu pELuve parama bhagavadhbhaktharidhanAdharadhi kELuvudhu

53

mUlanArAyaNana mAyA lOlanamthavathAranAmaka vyALarUpajayAramaNanAvEshanenisuvanu lIlegaivAnamthachEthana jAladhoLu pradhyumna brahmAm dAlayadha oLahorage nelesiha shAmthianirudhDha

19-1

aidhu kAraNa rUpavippathaidhu kARyagaLenisuvuvu Araidhu rUpadhi ramisuthippanu I charAcharadhi bhEdhavaRjitha mUjagajjanmAdhikAraNa mukthidhAyaka svOdharadhoLittellaranu samthaipa saRvajJnya 19-2 kARyakAraNakaRthRugaLoLu svabhARyarimdhodagUdi kapilAchARya krIdisuthippa thannoLu thAnE svEchCheyali prERyanalla ramAbjabhava bhavarARya rakShisuvana svavIRyadhimdhali dhivajadhAnavathathiyananudhinadhi 19-3 I samastha jagaththinoLagAkAshadholiruthippa vyApthAvEshanavathArAmtharAthmakanAgi paramAthma nAsharahitha jagaththinoLagava kAshadhanu thAnAgi yOgIshAshayasThitha thannoLellaranittu saluhuvanu 19-4 dhArupAShANagatha pAvaka bErebErippamthe kAraNa kARyagaLa oLagidhdhu kAraNa kARyanemdhenisi thOrikoLLadhe ellaroLu vyApAramAduva yOgyathegaLanu sAra phalagaLanuNisi samthaisuva kRupAsAmdhrA 19-5 URmigaLavolippa kaRmavikaRmajanya phalAphalamgaLa niRmalAthmanu mAdimAdisi umdiNisuthippa niRmama nirAmaya nirAshraya DhaRmavidhdhaRmAthma Dharmathiya janarollanaprathimalla shrInalla 19-6 jaladha vadabAnalagaLambuDhi jalavanumbuvuvabdha malegaredhilege shAnthiyanIvudanalanu thAnE bunjipudhu thiLivudhI pariyalli lakshmInilaya guNakRutha kaRmaja phalAphalagalumduNisuvanu saRvaga saRvajIvarige 19-7 pusthakagaLavalOkisutha mamthrasthuthigaLanalEnu raviyudhayAsthumaya pariyamtha japathapa mAdi phalavEnu hRuthsThaparamAthmane samasthAvasthegaLoLidhdhellaroLage nirasthakAmanu mAdimAdipanemdhu thiLiyadhava 19-8 madhyabhAmdava dhEvanadhiyoLagadhdhi thoLeyalu nithyadhali parishudhDhavAhUdhe emdhigAdharu haripadhAbjagaLa budDhipURvaka bhajisadhavage virudhDhavenisuvuvella kaRma samRudhDhigaLa dhu:khavane koduthihavaDhamajIvarige 19-9 bhakthipURvakavAgi mukthAmukthaniyAmakana saRvO dhrikthamahimegaLanavaratha komdAdu mareyadhale sakthagadhe lOkavARthe prasakthigaLanIdAdi shruthi smRuthyuktha kaRmava mAduthiru hariyAjJnyemdharidhu lOpavAdharu sariye kaRmaja pApa puNyageradu ninnanu lEpisavu niShkAmakanu nInAgi mAduthire souparNi varavahana ninna mahAparADhAgaLaNisadhale svaRgApavaRgava kottu salihuva sathatha sukhasAmdhra

19-10

19-11

54

svaratha sukhamaya sulabha visvambhara vishOka surAsurARchitha charaNayuga chARvAmga shARGnygAsharaNyajithamanyu paramasumdhara thara parAthpara sharaNajana suraDhEnu shAshvatha karuNi kamjadhaLAkSha kAyene kamgoLipa shIghra 19-12 niRmanu nInAgi kaRma vikaRmagaLanu niramtharadhali suDhaRmanAmakagaRpisutha niShkaluSha nInAgu bhaRmagaRbhana janaka dhayadhali duRmathigaLanu kodade thannaya haRmyadhoLagittella kAladhi kAva kRupeyimdha 19-13 kalpakalpadhi sharaNajanavara kalpavRukShanu thanna nija samkalpadhanusAradhali koduthippanu phalAphalava alpa sukhadhApEkSheyimdhahi thalpanArADhisadhiremdhigu shilpigana kaisikka shileyamdhadhali samthaipa 19-14 dhEshabhedhAkAshadamdhadhi vAsudhEvanu saRvabUtha nivAsanenisi charAcharAthmakanemdhu karesuvanu dhvEshasnEhOdhasInagaLIllisharIragaLoLage avarOpAsanegaLamdhadhali phalavIvanu parabraHma 19-15 samchithAgAmigaLa kaRma viramchijanakana bhajisa keduvuvu mimchinamdhadhi poLeva puruShOththamma hRudhAmbaradhi vamchisuva janarolla shrIvathsAmchitha samdhvakSha thA niShkimchanapriya suramunigEya shubhakAya

19-16

kAladhravya sukaRma shudhdhiyapELuvaru alparige avu niRmUla gaisuvuvalla pApagaLella kAladhali thailaDhArEyamthavana padha Olayisi thuthisadhale nithyadhi bhAlisharu kaRmAdhigaLe thArakavenuthaliharu 19-17 kamalasambhava shaRshakrAdhyamarellaru ivana dhurathi krama mahimegaLa manavachanadhim prAmthagANadhale shramitharAgi padhAbjakalpa dhrumadha neLalAshrayisi lakshmIramaNa samthaisemdhu prARThiparathibhakuthiyimdha

19-18

vAricharavenesuvuvu dhadhuRra thArakagaLemdharidhu bhEkava nEri jalaDhiya dhAtuvenu embuvana theranamthe thArathmyajJnyAnasUnyaru sUrigamyana thiLiyalariyadhe sourashaivamathAnugarananusarisi keduthiharu 19-19 kShuDheyagOsuga pOgi kAnana badhariphalagaLapEkSheyimdhali podheyoLage sigabidhdhu bhAydherevavana theranamthe viDhipithana pUjisadhe ninnaya udharagOsuga sADhulimga pradhaRshakarArADhisutha baLaladhiru bavadhoLage 19-20 kShONipathisuthanenisi kai dhuggANigodduva theradhi sumanasa dhEnu maneyoLagiralu gOmaya bayasuvamdhadhali vENugAnapriyana ahikasu khAnubhava bEdadhale lakshmi prANanAThana pAdhabhakuthiya bEdu komdAdu 19-21 namdhivAhana rAthrisADhane bamdha dvAdhashi dashami paithruka samDhisiha samayadhali shravaNava thyajisuvamthe sadhA nimdhyarimdhali bamdha dravyava kamdheredhu nOdadhale shrI madhAnamdhathIRThAmthagaRthana saRvathra bhajisuthiru 19-22 udhayavyApinidhaRshapouRNima aDhikayAmavu shravaNavabhijithu

55

sadhanavaidhire mALpa theradhamdhadhali harisEve viDhiniShEDhagaLEnu nOdadhe viDhisuthire nithyadhali thannaya sadhanadhoLagimbittu saluhuva bhakthavathsalanu

19-23

jJnyAnajJnyEyAthruvembha dhAnadhim budhDhyAdhigaLaDhi ShtAnadhali nelesidhdhu karesuva thaththadhAHvayadhi bhAnumamdalagabhapradhaRshaka thAnenisi vashanAguvanu shuka shouniakAdhimunImdhrA hRudhayAkAshagathachamdhra

19-24

shrImanOrama mEruthrikakudhDhAma sathkalyANaguNa nIssIma pAvananAmA dhivijOdhDhAma raghurAma prEmapURvaka nithya thanna mahAmahimEgaLa thuthisuvavarige suDhAmagolidhamdhadhadhali akhilARThagaLa koduthippa 19-25 thamdhethAygaLa kuruhanariyadha kamdha dhEshAmtharadhoLage thannamdhadhali thippavara jananIjanakaranu kamdu himdhe ennanu padedhavaru Iyamdhadhali ipparalA nAnava remdhu kANuvenenutha hudukuva theradhi kOvidharu 19-26 shruthipurANasamUhadhoLu bhAratha prathiprathi padhagaLoLu niRjithana guNarUpagaLa pudukutha paramaharuShadhali mathimatharu prathidhivasa sArasvathasamudhradhi shaphariyamdhadhi sathatha samcharisuvaru kANuva lavalavikeyimdha 19-27 mathsyakEthanajanaka harishrIvathsalAmChana vathsala varAtOha vaikumTAlaya nivAsi chithsukhapradha salahenalu gOvathsaDhvanigodhaguva theradhi paramOthsahadhi bamdhodhaguvanu niRmathsarara baLige

19-28

sUrigaLige samIpaga dhurAchArigaLigemdemdhu dUrAdhdhUrathara duRlabhanenisuvanu dhaithyasamthathige sArisArige nenevavara samsAravemba mahOragake saRpAriyenisi sadhA susoukhyavanIva sujanarige 19-29 chakrashamkhagadhAbjaDhara dhurathikrama durAvAsa viDhi shiva shakra sURyAdhyamarapUjya padhAbja niRlajja sukrashiShyana ashvamEdhA prakriyava kEdisyabjajAmda thrikamisi jAHnaviya padedha thrivikramAHvayanu 19-30 shaktharenisuvarilla hari vyathi riktha suragaNadhoLage saRvOdhrikthanenisuva saRvarimdhali saRvakAladhali bhakthipURvakavAgi anyapra sakthigaLanInAdi paramAsakthanAgiru harikaThAmRuthapAna vishayadhali

19-31

praNathakAmadha bhakthachimthAmaNi maNimayAbharaNa buShitha guNiguNathrayadhUravaRjitha gahana sanmahima eNisa bhakthara dhOShagaLa kubhiNijeyANma sharaNya ramARpaNavenalu kaigomda shabariya phalava paramAthma 19-32 ballenembuvarilla vIthana ballenembuvarilla lOkadho Lilladhiha sThaLavillavai ajJnyAthajanarilla belladhacchina bombeyamdhadhi ellaroLagiruthippa shrIbhUnalla ivageNeyilla aprathimalla jagakella 19-33 shabdhagOchara shARvarIkara AbdhavAhanananuja yadhuvamshAbDhichamdrama nirupama sunissIma samithasama

56

labDhanAguva thannavage prArabDhakaRmagaLuNisi thIvrathi kShubDha pAvakanamthe bidadhippanu dayAsAmdhra 19-34 shrivirimchAdhyamaravamdhitha I vasumDhareyoLage dhEvakidEvi jataradhoLavatharisidhanajanu nararamthe rEvathIramaNAnujanu svapadhAvalambigaLanu salahi dhaithyAvaLiya samharisidha jagannAThaviTalanu 19-35

Chapter 20- GunathAratamya Sandhi harikaThAmRuthasAra gurugaLa karuNadhimdhApanithu pELuve parama bhagavadhbhaktharidhanAdharadhi kELuvudhu shriDharA dhuRgamanOrama vEDhamuka sumanasagaNa samArADhithapadhAmbhOja jagadhamthaRbahiRvyApthA gODhara phaNivarAthapathra nishODha dhOSha vichithra kaRma subhODha sukhamaya gAthra paramapavithra sucharithra 20-1 nithyaniRmala nigamavEdhyOthpaththisThithilaya dhOShavaRjitha sthuthya pUjya prasidhdha mukthAmukthAgaNasEvya sathyakAma sharaNya shAsvatha bhruthyavathsala bhayanivAraNa athyaDhika sampriyathama jagannATha mAm pAhi 20-2 parama puruShana rUpaguNavanu arasi kAmbaLu pravahadhamdhadhi nirupamaLu niRdhu:khasukha sukhasampURNaLenisuvaLu harige DhAmathrayavenisi AbharaNavasanAyuDhagalAgi dhdharigaLane samharisuvaLu akSharaLenisikomdu 20-3 IthagimthAnamthaguNadhali shrItharuNi thA kadimeyenipaLu nItha mukthaLu niRmikAraLu thriguNavaRjithaLu Dhoutha pApa virimchipavanara mAtheyenipa mahAlakumi vikhyAthaLAgihaLella kAladhi shruthipurANadhoLu 20-4 kamala sambhavapavanarIRvaru samaru samavaRthigaLu rudhrA dhyamaragaNasamsEvithA parabraHmanAmakaru yamaLarige mahAlakumi thAnu ththamaLu kOtisajAthi guNadhimdhamitha suvijAthyaDhamareniparu braHmavAyugaLu

20-5

pathigaLimdha sarasvathI bhArathigaLa dhamaruvaru nUru guNa parimitha sajAthyavararu balajJnyAnAdhi guNadhimdha athishayaLu vAgdhEvi shrI bhArathige padhadha prayuktha viDhi mArutharapOl chimthipudhu sadhbhakthiyali kOvidharu 20-6 khagapa phaNipathi mRudaru sama vANige shathaguNAvararu mUvaru migilenisuvanu sEShapadhadhimdhali thriyambakage naghaDharana ShaNmahiShiyaru pannagavibUShaNagaidhu mEnaki magaLu vAruNi souparaNigaLigaDhikaveradu guNa 20-7 garuda ShEShamahEsharige souparuNivAruNi pARvathiyu mUvaru dhashADhama vAruNige gadimeyenisuvaLu gourI harana madadhige haththu guNadhali surapakAmaru kadimE imdhrage koratheyenisuva manmaThanu padhadhimdhalAvAga

20-8

57

Erayidhu guNa kadime yAahamkArikaprANanu manOjana GarigaLiganirudhDha rathimanudhakShagurushachiyu Aru jana samaprANanimdhali hourage enipasu haththu guNadhali marajAdhyarigaidhu guNadhimdhaDharma pravahAkhya

20-9

guNadhvayagalim kadime pravahage ina shashAmka yama swayambuva manumadadhi shatharUpa nAlvaru pAdhapAdhARDha vanaDhinIcha padhARDha nAradha munige bRugvagni prasUthiga Lenisuvaru pAdhARDhaguNadhimDhamerahudhemdhu 20-10 huthavahage dhviguNADhamaru vidhi suthamarIchyAdhigaLu vaivasvathanu vishvamithrarige kimchidhguNADhamaru vrathivara jananmithra vara niRu Ruthi pravAhi thArarige kimchithu guNADhama DhanapaviShvaksEnarenisuvaru 20-11 DhanapavisvaksEnagouri thanayarige ukthEthararu sama renisuvaru embhaththayidhu jana shEShashatharemdhu dhinaparArELaDhika nAlvaththanilarELvasurudhra rIrai dhanithu vishvEdhEva Rubhuvashvini dhyAvApRuThivi 20-12 Ivarigimdhali koratheyeniparu chyavanasanakAdhigaLu pAvaka kaviyuchiThyajayamthakashyapamanugaLEkadhasha DhruvanahuShashibimdhu haihayadhapuShyamthi vIrOchanana nijakuvara bali modalAda sapthEmdhraru kakuthsThagaya 20-13 pruthu bharatha, mAmDhAtha prIya vrutha marutha praHlAdha suparIkshith harishchamdhrAmbarIShOththAnapAdha mukha shathasupuNyashlOkaru gadhA bhRuthagaDhiShTAnaru supriyavrathage dhviguNADhamaru kaRmajaremdhu karesuvaru

20-14

naLini samjJnyA rOhiNI shAmala virAt paRjanyaraDhamaru elaramithrana madadhi dhviguNADhamaLu bhAmboLege jalamayabuDhADhamanu dhviguNadhi keLagenisuvaruShA shanaishchara riLeya Iru guNADhamaLuShAdhEvi dhesheyimdha

20-15

eradu guNakaRmADhipathi puShkara kadimeyAjAnA dhivijaru chirapithRugaLimdhuththamaru kimkararu puShkarage surapanAlaya gAyakOththama reradayidhu guNadhimDhama thumburage sama sathakOti RuShigaLu nUru janaruLidhu 20-16 avaravara pathniyaru apsara yavathiyaru sama uththamaranuLi dhavarareniparu manujagamDhaRvaru dhviShadguNadhi kuvalayADhiparIrayidhu guNa avanipasthrIyaru dhashOththara navathiguNadhimdhaDhamareniparu mAnuShOththamaru 20-17 saththvasaththvaru sathvarAjasa saththvathAmasa mUvaru rajassathpathvaraDhikArigaLu bhagavadhbhaktharenisuvaru nithyabadhDharu rajOrajaruthpaththi bUsvaRgadhoLu narakadhi pRuThviyoLu samcharisuthipparu rajasthAmasaru 20-18 thamassAththvi karenisikombaru amithanAkhyAthAsurara guNathamOrAhasarenisikombudhu dhaithya samudhAya thamasthAmasa kalipuramDhriyu amithadhuRguNapURNa saRvADhamaroLaDhamADhama dhurAthmakanu kaliyenisikomba

20-19

ivana pOluva pApijIvaru bhuvana mUraroLilla nOdalu

58

navaviDhadhvEShagaLigAkaranenisikoLuthippa bavaradhoLu bamgAradhoLu natayuvathidhyUthAphEyamRuShadhoLu kavisi mOhava kedisuvanu emdharidhu thyajisuvudhu 20-20 thrividha jIvaprathathigaLa samghavaLiya nAlaya [va] niRmisi yavathiyara odagUdi krIdisuvanu kRupAsAmdhra dhivajadhAnava thArathaMyadha vivara thiLiva mahAthmarige bhAnnavirasakha thAnolidhA udhDharisuvanu bharadhimdha 20-21 dhEvadhaithyara thArathamyavu pAvamAni mathAnugarigidhu kEvalAvashyakavu thiLivudhu saRvakAladhali dhAvashikhipApAtavike nava nAveyenipudhu bhavasamudhrake pAvatige vaikumTa lOkakidemdhu karesuvudhu 20-22 thArathamya jJnyAna mukthi dhvAravenipudhu bhakthajanarige thOri pELi sukhAbDhiyoLu lOkAduvudhu buDharu krUramAnavarigidhu kaRNakaTOravenipudhu nithyadhali aDhikArigaLigidhanarupuvudhu dhusthaRkigaLa bittu 20-23 hari siri virimchIrabhArathi garuda phaNipathi shaNmahiShiyaru girija nAkEsha smaraprANAnirudhDha shachi guru rathI manu dakSha pravahA marutha mAnaviyama shashidhivA kara varaNa nAradha surAsya prasUthi bhRugamunipa 20-24 vrathathijAsana puthrarenisuva vrathivaramarIchyathri vaivasvathanu thArAmithraniRuRuthi pravahamAruthana sathi DhanEshAshvanigaLiRgaNa pathiyu vishvaksEna shEShasu shatharu manugaLuchaThyachyAvanamunigaLige namipe 20-25 shathasupuNyashlOkarenisuva kShithiparige namisuvenu bhAgIraThi virAtpaRjanya rOhiNi shyAmala samjJnA huthavahana mahiLAbuDhOShAkShithi shanaishjara puShkararigAnathisi binnavisuvenu bhakthijJnyAna kodalemdhu

20-26

nUraDhikavAgippa mathhadhi nAru sAvira namdhagOpa kumAranaRdhAmgiyaragasthyADhika munIsvararu URvashiye modhalAdha Apsara nAriyaru shatha thumburaru kamsAriguNagaLa kIRthaneya mAdisali ennimdha 20-27 Shri Krishna's 1600 wives, Agastya & other great sages, Urvasi & other heavenly damsels, 100 Tumburu, kindly make me sing Krishna's song. pAvanaru shachishudhDha nAmaka dhEvathegaLAjAnachirapithRu dhEvanaragamDhaRvaravanipa mAnuShOththamaru I vasumathiyoLuLLa vaiShNava rAvaLiyoLiharemdhu nithyadhi sEvipudhu samthOShadhim saRvaprakAradhali 20-28 mAnuShOththamaranu pididhu chathurAnanAmtha shathOththamathva kramENa chimthipa bhaktharige chathuraviDhapuruShARTha shrIniDhi jagannAThaviTTala thAne olidhIvanu niramthara sAnurAgAdhi paTisuvudhu prAjJnyaridha mareyadhale 20-29

Chapter 21- KshiprathAratamya Sandhi 59

harikaThAmRuthasAra gurugaLa karuNadhimdhApanithu pELuve parama bhagavadhbhaktharidhanAdharadhi kELuvudhu SANDHI SUCHANE: hari sirivirimchIra mukha nIRjarara AvEshAvathARgaLa smarisi guNagaNa saRvakAladhi bhakthi pURvakadhi mIna kURma krOda narahari mANavaka bRugurAma dhasharaTha sUnu yAdhava budDha kalkI kapila vaikumTa shrInivAsanu vyAsa RuShabha hayAnanA nArAyanI hamsAnirudhdha thrivikramA shrIDhara hRuShikEsha 21-1 hariyu nArAyaNanu kruShNAsura kulAmthaka sURya samaprabha karesuvanu niRdhuShta sukha paripURNa thAnemdhu saruva dhEvoththamanu saRvaga parama puruSha purAthana jarA maraNa vaRjitha vAsudhEvAdhyamitha rupAthmA 21-2 I naLina bhava janani lakumI jJnyAna bala bhakthyAdhi guNa sampURNalenipaLu saRvakAladhi harikRupAbaladhi hInaLenipaLanamtha guNadhi purANa puruShage prakRuthiginnu samAnarenisuvarilla mukthAmuktha suraroLage 21-3 guNathrayagaLa mAni shrI kumbhiNi mahA dhuRgAmbhraNi rukmiNiyu sathyAshAmthi kRuthi jaye mAyE mahAlakumi janakajA kamalAlayA dhakShiNeyu padhmAthrilOkEshvari aNumahaththinoLidhdhu upamArahithaLeniruvaLu 21-4 ghOtakAsyana madadhigimdhali hAtakOdhara pavanarIRvaru kOtiguNadhimdhaDhamareniparu Ava kAladhali khEtapathishEShAmarEmdhrara sAti mAdadhe shrIshana kaipAnOtadhimdhali saRvaroLu vyApAramAduvaru 21-5 puruShabraHmavirimchi mahAnmaruthamukhyaprANa DhruthismRuthi guruvaramahADhyath balavijJnyAnatha vikhyAtha garaLabhugbhavarOgabhEShajasvaravaraNavEdhasTha jIveshvara vibhIShaNa vishvachEShtaka vIthabhaya bhIma 21-6 anilasThivairAgyaniDhirOchanavimukthigAvamdha dhashamathi animiShEshAnidhrAsuchisaththvathmaka sharIra ANumahadhrUpAthmakAmRutha hanudhAdhyavathAra padhmAsanapadhavisamprApthaparisara AkhaNAshmasama 21-7 mAtharishvabraHmaru jagannAthegaDhamADhInareniparu shrItharuNivallabhanu IRvaroLAva kAladhali nItha bhakthijJnyAnabhalarUpAthishayadhimdhidhdhu chEthanA chEthanagaLoLu vyApthareniparu thaththadhAHvayadhi

21-8

sarasvathi vEdhAthmikA bhuji naraharI gurubhakthi brAHmI paramasukhabalapURNe shradhDhAprIthigAyathrI garudashEShara janani shrI samkaruShaNana jayAthanuje vANI karaNanIyAmake chathuRdhashabuvana sanmAnye 21-9 kAli koushije viprajA pAmjAli sivakanyemdhra sEnAkAlamAnI chamdhra dhyusabhAnAma bhArathige gALibraHmara yuvathiyaru ELELu aivaththomdhu

60

guNadhim kILu eniparu thamma pathigaLimdhalAvAga

21-10

harisamIrAvEsha nara samkaruShaNAvEshayutha lakShmaNa paramapuruShana shuklakEshAvEsha balarAma harasadhAshiva thapavahamkRuthu maruthayuktha sukORdhvapata thathpuruSha jaigIShouRva dhrouNI vyADha dhURvAsa 21-11 garudasheShashashAmkadhaLa shEkhararu thammoLu samaru bhArathi sarasijAsanapathnigaDhamaru nUru guNadhimdha harimadadhi jAmbavathiyoLu shrItharuNiyAvEshavihudhemdhigu koratheyeniparu garudashESharigayvaraidhu guNa 21-12 nIlabhadhrA mithravimdhA mElenipa kALimdhilakShaNe mElenipa kALimdhilakShaNe bAleyarigimthaDhama vanruNi soupaRNi girijA shrIlakumiyutha rEvathI shrImUlarUpadhi pEyaLenipaLu shailajAdhyaru dhashaguNADhama thamma pathigaLige 21-13 naraharIrAvEshasamyutha narapuramdharagADhikusha mamdharadhyaMnavikukShivAlI imdhranavathAra bharathabraHmAviShtasAmbhasu dharushanapradhyumna sanakAdhyaralippa sanathkumAranu shaNmukhanu kAma

21-14

Erayidhu guNa kadime pARvathi vAruNIyarigimdhra kAma sharIramAni prANadhashaguNavavara shakranige mArajArathi dakSha guru vRuthrArijAyushachisvayambhuva rArujana sama prANagavararu haththu guNadhimdha 21-15 kAmaputhranirudhDhasIthArAmanAnujashathruhanabala rAmanAnuja pouthrananirudhDhanoLaganirudhDha kAmabhARyA rukmavathi sanmAmalakShanaLenisuvaLu poulomi chithrAmgadheyu thArAveradu pesarugaLu 21-16 thAranAmaka thrEtheyoLu sIthAramaNanArADhisidhanu samIrayukthOdhDhavanu kRuShNage prIyanenisidhanu vArijAsanayuktha dhrONanu mUru iLeyoLu bRuhaspathigava thAravembaru mahAbhAratha thAthparyadhoLage 21-17 manumukhyAdhyarigimtha pravahanu guNadhi pamchaka nIchanenisuva ninashashAmkaru dhaRmamAnavi eradu guNadhimdha kaniyareniparu pravahagimthali dhinapashashi yamaDharmarUpaga Lanudhinadhi chimthipudhu samtharu saRvakAladhali 21-18 maruthanAvEshayutha DhaRmajakaradividhuranu sathyajithu vIreradu DhaRmana rUpa braHmAviShta sugrIva hariya rUpAviShta kaRNanu tharuNigeradavathAra chamdhrama surapanAvEshayuthanamganenisikoLuthippa 21-19 tharuNigimdhali pAdha pAdhare varuNa nIchanu mahAbhiShek dharadhura suShENanu shamthanuvu nAlvaru varuNarUpa suramunI nAradhanu kImchithkorathe varuNage agnibhRugu ajagoraLapathniprasUthi mUvaru nAradhanigaDhama 21-20 nIla dhruShtadhyumna lava IlElihAnana rUpagaLu bhrugukAlilodhdhadarimdha hariyanu vyADhanenisidhanu ELu RuShigaLiguththamaru muni mouLi nAradhagaDhama mUvaru gALiyutha praHlAdha bhAhlikarAyanenisidhanu 21-21

61

janapakaRmajaroLage nAradha muniyanugrahabaladhi praHlAdhanalabhRugumunidhakShapathnige samanenisukomba munuvivasvAngADhijIRvaru analagimthali kimchithADhama reNeyenisuvaru sapthaRuShigaLigella kAladhali 21-22 kamalasambhavabhavabhavarenipa samyami marIchiyu athri yamgira sumathipulahakrathuvasiShtapulasthyamunisvAha ramaNagaDhamaru mithranAmaka dhyumani rAhUyuktha bhIShmaka yamaLarUpanu thAranAmakanenisi thratheyoLu

21-23

niRuRuthigeradavathAra dhuRmukha hariyutha ghatOthkajanu prAvahi gurumadadhi thArAsamaru paRjanyaguththamaru karigoraLa samyukthabhagadhaththarasu kathThanaDhanapa rUpagaLeradu vighnapa jAruDhEShNanu ashvinigaLa sama 21-24 dhrONadhruvadhOShARkAgni prANadhvibhAvasugaLemtu kRushAnushreShtadhyunAmavasubhIShmARyabraHmayutha dhrONanAmaka namdhagOpa praDhAna vaHniyanuLidhu ELu samAnareniparu thaMmoLage jJnAdhi guNadhimdha 21-25 bhImaraivathavojajaikapAdhAmahan bahurUpakanu bhava vAma ugra vRuShAkapiyahiRbuDhniyenuthippa I mahAthmara maDhyadhoLage umAmanOharanuththamanu dhashanAmakaru samarenisikombaru thammoLemdhemdhu 21-26 bhUriyajaikapadhAHvahiRbuDhnirayidhu rudhragaNapasamyutha bhUrishravanemdhenipa shalavirupAkShanAmakanu sUrikRupa viShkamba sahadhE vAruNAgraNi sOmadhaththanu thA rachisidha dhvirUpa DhareyoLu pathrapApakanu 21-27 dhevashakranurukramA mithrAvaruNapaRjanya bhagapUShAvivasvAn savithRuDhAtha ARyamathvaShtA dhEvakIsuthanalli savithRuvibhAvasUsutha bhAnu enisuva jyAvanapayutha vIrasEnanu thvaShtRunAmakanu 21-28 eradaDhikadashasURyaroLu mUreradu janaruththama vivasvAn varuNashakranurukramanu paRjanyamithrAkhya varuthanAvEshayutha pAmdUvara parAvahanemdhenipa kEsarimRugapa sampAthshvEthathrayara marudhamsha 21-29 prathibhavAthanu chEkithanu vipRuThuvenisuvanu souMya mArutha vithathashaRvOththumga gajanAmakaru prANAmsha dhvithiyapAna gavAkSha gavaya thRuthiyavyAna udhAna vRuShapaRvathuLa shaRvathrAtha gamDhasumAdhanaru samAna 21-30 aivaroLagI kumthibhOjanu AvinAmaka nAgakRukalanu dhEvadhaththaDhanamjayaru avathAravaRjitharu AvahOdhvahavivahasamvaha prAvahIpathi maruthapravaha nigAva kAlaku kimchidhaDhamaru marudhgaNagalella 21-31 PrAnApAnavyAnOdhAnasamAnaraivaranuLidhu marutharu Unareniparu haththu vishvEdhEvarivarimdhA sUnugaLu enisuvaru aivarumAninI droupathige kelavaru kShONeyoLu kaikEyareniparu ella kAladhali 21-32

62

Prathivimdhya shRuthasOma, shRuthakIruthi shathAnika shruthakaRma droupathikuvararivarOL abhithAmra pramukha chithrA raThanu gOpakishOra balarembathuLarai gamDhaRvarimdhali yutharu dhaRmavRukOdharAdhijaremdhu karesuvaru 21-33 viviDha maimdharu nakulasahadhEvavibhuthrishikhAshvanigaLivaroLu dhivipanAvEshavihudhemdhigu dhyAvApRuThviRubhu pavanasutha viShvakesEnanumA kuvara vighnapa Dhanapa modhalAdhavaru mithrage kimchithaDhamarenisikoLuthiharu 21-34 pAvakAgni kuvaranenisuva chyavanava uchaThyamuni chAkShusha raivathasvArOchiShOththamabraHmarudhrEmdhrA dhEvaDhaRmanu dhakShanAmaja sAvaraNi shashibimdhu pRuThu priyavrathanu mAmDhAtha gayanu kakuthsTha dhouShyamthi 21-35 bharathaRuShabhajahariNijadhvija bharathamodhalAdhakhiLa rAyaro Liruthihudhu shrIviShnuprANavEsha prathidhinadhi varadhivispathi shambhu adhbhutha karesuvanu bali viDhRu Dhruthashuchi sariyenidu RuthaDhAma modhalAdhashtagamDhaRva

21-36

arasenipa kaRmajaru vaishvanaragaDhama shathaguNadhi vighnEshvarage kimchidhguNa kadime bali mukhyapAvakaru sharabhavaRjanyakhya mEghapa tharaNibhARyA samGnyJnye shARvari karana pathniyu rOhiNIshyAmala dhEvakiyu 21-37 arasiyenipaLu DhaRmarAjage varuNabhARyOShAdhi Shatkaru kUratheyeniparu pAvakAdhyarigeradu guNadhimdha eradu mURjanarimdhaDhama svaha karesuvaLuShAdhEvi vaishvA narana madadhige dhashaguNAvaraLashvinIbhARyA 21-38 sudharushana shakrAdhisurayutha buDhanu thAnabhimanyu venisuva buDhanigimdhAshvinIbhARyashalyamAgaDhara udharajOShAdhEvigimdhali aDhamanenipa shanaishjaranu shani gaDhama puShkara kaRmapanu enisuvanu bhuDharimdha 21-39 udhvahA mAruthAnvitha virADha dhvithiya samjayanu thumburu vidhvadhuththama janamEjaya thvaShthruyatha chithraraTha sadhvinutha dhamagOShaka kabhamDhadhvayaru gamDhaRva dhanumanu padhmasambhavayuthAkRura kishOranenisuvanu 21-40 vAyuyutha DhrutharAshtra dhivijara gAyakanu DhrutharAshtra nakranu rAya dhrupadhanavahavishiShtAhUhu gamDhaRva nAyaka virAdvivahayutha hahajJnyEya vidhyADharane ajagara thAyenisuvanu ugrasEnane ugrasEnAkhya 21-41 bisajasambhavayuktha vishvAvasuyuDhAmanyuththa moujasa bisajamithraRyamayutha parAvasuvinisuthippa asamamithrAnvitha sathyajithu vasuDheyoLu chithrasEna mRuthamDhasaru gAyakaremdhu karesuvarAva kAladhali

21-42

uLidha gamDhaRvarugaLellaru bali modhalu gOpAlareniparu iLeyoLage sairamDhripimgaLepsarasthrIyu thila uththami pURvadhali nakulana lalane pARvathiyenisuvaLu kuladha gOpiyarella shabarImukhyarapsararu 21-43 kRuShNavaRthmana sutharoLage shathadhvyashaShtasAvira

63

sthrIyaralli praviShtaLAgi ramAmba thaththanmAmarUpadhali kRuShna mahiShiyaroLage ippaLu thvaShtrus puthri kashEru ivaroLu shrEshTaLenipaLu uLidha RuShigaNagOpikAsamaru 21-44 sUnugaLu enisuvaru dhEva kRushAnuvige krathusimDhu suchipava mAnakoushikaraidhu thumburu URvashIshatharu mEnakARuShirAyarugaLA jAnasurarige samareniparu surANakaranAkhyAtha dhivijaru janakarenisuvaru 21-45 pAvakarigimthaDhamarenisuva dhEvakulajAnAkhyasuragaNa kOvidhara nAnA suvidhyadhi sOththamaru nithya sEviparu sadhbhakthipURvaka svAvararigupadhEshisuvaru nirAvalambana vimala guNagala prathidhivasadhalli 21-46 suraroLage vaRNAshramagaLemberadu DhaRmagaLilla thammoLu nirupamaru emdhenisikombaru thArathamyadhali gurushiShyathvavI RushigaLoLa giruthihudhu ajAnasurarige chirapithrushathADhamamarenisuvaru ELu janaruLidhu 21-47 chirapithRugaLimdhaDhama gamDhaRvarugaLeniparu dhEvanAmaka koratheyenisuva chakravaRthigaLimdha gamDhaRva nararoLuththamarenisuvaru hanneradu embaththemtu guNadhali hiriyareniparu kramadhi dhEvAvEshabaladhimdha 21-48 dhEvathegaLim prEShyareniparu dhEvagamDhaRva rugaLivarindhAva kAlaku shikShitharu naranAma gamDhaRva kEvalathisadhbhakthipURvaka yAvadhimdhriyagaLa niyAmaka shrIvarane emdharithu bhajiparu mAnuShOththamaru 21-49 bAdharAyaNabhAgavatha modhalAdha shAsthragaLalli bahuviDha dhvAdashadhashasupamchavimshamthishathasahasrayutha bhEdhagaLa pELidhanu svOththama AdhithEyAvEshabaladhi virODha chimthisabAradhidhu sADhujanasammathavu 21-50 ivaru mukuthige yOgyarembaru shravaNamananAdhigaLa paramOthsavadhi mAdutha kELi naliyutha DhaRmakAmaRTha thriviDhaphalagapEkShisadhe shrIpavanamukha dhEvAmtharAthmaka pravarathama shiShtEShtadhAyakanemdhu smarisuvaru 21-51 NithyasamsArigaLu guNadhOShAthmakaru braHmAdhijIvaru bhruthyarembaru rAjanOpAdhiyali hariyemba kRuththivAsanu braHma shrIviShNuthrayaru samadhu:kha sukha vuthpaththimRuthibhaya pELuvaru avathAragaLige sadhA

21-52

thArathamyajJnyAnavilladhe sUrigaLu nimdhisutha nithyadhi thOruthipparu sujanarOpAdhiyali nararoLage krUrakaRmAsaktharAgi sharIrapOShaNegOsugadhi samchAra mALparu AnyadhEvathe nIcharAlayadhi 21-53 dhashapramathiya mAthAbDhiyoLu suma nasarenipa rathna gaLanavalO kisi thegedhu prAkRuthashubhAShAthamthugaLa rachisi asupathi shrIramaNanige samaRpisidhe sajjanaridhanu samthOShisali dhOShagaLeNisadhale kAruNyadhali nithya 21-54 nirupamana shrIviShNu lakshmI sarasijOdhbhavavAyuvANI garudaShaNmahiShiyaru pARvathishakrasmaraprANa

64

gurusvAyambhu pravahasuURyanu varuNanAradha vahni sapthAmgiraru mithra gaNEsha pRuThugamgAsvAhabuDhanu

21-55

tharaNiya shanaishcharanu puShkaranajAnaja chirapitharu gamDharuvarIRvaru dhEvamAnuShachakravaRthigaLu nararoLuththama maDhyamADhama karesuvaru maDhyOth thamaru Ereradu jana kaivalyamARgasTharemdhAnamipe 21-56 sArabhakthijJnyAnadhim bRuhaththArathamyavanarithu paTisuva sUrigaLiganudhinadhi puruShARThagaLa pUraisI kAruNika maruthAmtharAthmaka mAramaNa jagannaThaviTTala thOrikombanu hRuthkamaladhoLu yOgyathegaLarithu 21-57

Chapter 22- Sakala Durita Niwarana Sandhi or BhakthAparAdhasahishnu Sandhi harikaThAmRuthasAra gurugaLa karuNadhimdhApanithu pELuve parama bhagavadhbhaktharidhanAdharadhi kELuvudhu shrIlakumivallabhage sama karuNALugaLa nA kANenelli kuchElanavarige mechchi kottanu sakala sampadhava kELidhAkShaNa vasthragaLa pAmchAligiththanu dhaithyanudharava sILi samthaisidhanu praHlAdhana kRupAsAmdhra

22-1

dhEva shaRmAHvaya kutumbake jIvanOpAyavanu kANake dhEvadhEva sharaNya rakShisu rakShisene kELi thAnolidhu pAlisidhe soukhya kRupAvalOkanadhimdha Ithana sEvisadhe soukhyagaLa bayasuvaralpa mAnavaru 22-2 shrInivAsana pOlva karuNigan LInaLinajAmdadhoLu kANe pravINarAdhavararasi nOLpudhu shruthi purANadhoLu dhrUNabhiShmakRupAdhigaLu kurusEneyoLagiralavaguNaga LEnu nOdadhe pAlisidha paramAthma paragathiya 22-3 chimdavikrama chakrasamkhavathOmdamAna nRupAlagiththanu bhAmdakAraka bhImana mRudhAbharaNagaLigolidha mamdeyodedhAkAsharAjana hemdathiya nudi kELi magaLige gamdanenisidha gahana mahima gadhAbjaDhara pANi 22-4 gouthamara nijapathniyanu puruhUthanaidhire kAydhu vRuthrana ghAthisidha pApavanu nAlku vibhAga mAdidhanu shAthakumbhAthmaka kirItava kaithavadhi kadhdhoydha imdhrArAthi bhAgila kAydha bhakthathvEna svIkarisi 22-5 nAranamdhavrajadha sthrIyara jArakaRmake olidha ajasuku mAranenisidha namdhagOpage naLinabhabhavajanaka vairavaRjitha dhaithyaranu samhAra mAdidha vipagamana pegalEridhanu gOpAlakara vRumdhAvanadhoLimdhu 22-6 shrIkarARchita pAdhapallava gOkuladha gollathiya rolisidha pAkashAsanapUjya gOgOvathsAgaLa kAydha Okarisi kurupathiya bhOjana svIkarisidhanu vidhuranouthaNa

65

bhAkulikanamdhadhali thOridha bhakthavathsalanu

22-7

puthranenisidha gOpidhevige bhaRthRuvenisidha vajadha nAriya rukthi lAlisi paRvathava negahidha kRupAsAmdhrA shathruthApanayajJnya puruShana puthriyara thamdhALdha thrijagadhDhAthra mamgaLagAthra paramapavithra suramithra rUpanAmavihIna gaRgArOpitha sunAmadhali karesidha vyApaka parichChenna rUpadhi thORdha lOkarige dhvAparAmthyadhi dhaithyanu samthApagoLisuvenemdhu shvEthadhvIpamamdhiranavatharisi saluhidhanu thannavara

22-8

22-9

shrivirimchAdhyamaranutha nAnAvathArava mAdi salahidha dhEvathegaLanu RuShigaLanu kShithiparanu mAnavara sEvegaLa kaikomdu phalagaLa nIva nithyAnamdhamaya sugrIvaDhruvamodhalAdha bhakthagiththa purushARTha 22-10 dhuShtadhAnavaharaNa saRvOthkRushtasadhguNabharitha bhakthAbhIshtadhAyaka bhayavinAshaka vigathabhayashOka nashtathuShtigaLilla sRuShtyAdhyaShtakaRthanigAva kAladhi hRuShtanAguva smaraNemAthradhi hrudhguhAvAsi 22-11 himdhe praLayOdhakadhi thAvarekAmdhanamjisi kAydha thaleyoLu bhAmdhoreya piththavagolidha pariyamkapadhaviththa vamdhisidha vRumdhArakara sadhvRumdhakuNisidha suDheya karunA simdhu kamalAkAmtha bahunishchimtha jayavamtha 22-12 sathyasamkalpAnusAra pravaRthisuva prabhu thanage thAne bhruthyanenisuva bhOkthRubhOgyapadhARTha dhoLagidhdhu thathvadhAHvayanAgi thaRpaka thRupthipadisuva thathvapathigaLa maththarAdhasuraraRge asamIchInaphalavIva 22-13 bittegaLa nevadhimdhalAgali hottigOsugavAdhadAgali kettarOgaprayukthavAgali aNakadhimdhomme nittusirinim bAydheredhu hari viTTalA salahemdhenalu kaigottu kAva kRupALu samthatha thanna bhakutharanu

22-14

I vasumDhareyoLage shrIbhUdhEviyarasana suguNa kaRmagaLAva bageyimdhAdhadAragali kIrthisuva narara kAva kamaladhaLAyathAkSha kRupAvalOkanadhimdha kapisugrIvagolidamdhali olidhabhilAShe pUraipa 22-15 chEthanAmthaRyAmi lakShminATha kaRmagaLanusarisi janithOTha viShNO amba shruthiprathipAdhyanammodane jAthanAguva janmarahithA kUthinamdhana bhaktharimdhA hUthanAgi manOraThava bEdisikoLadhIva 22-16 nRuShathu enisuva manujaroLu sura RuShabhanimdhriyagaLoLu thaththadhviShayagaLa bumjisuva hOthAHvayanu thAnAgi mRuSharahitha vEdhadhoLu Ruthasathu pEsarinimdhali karesutha jagasprasavitha niramtharadhi samthaisuvanu bhakuthanaranu 22-17 abjabhavapitha jalaDharAdhriyoLabja gOjAdhrijanenisi jaladhubbaLEyu pIyUShadhavare shrIshashAmkaroLu kabbukadhaLilathAthRuNadrumadhhabbugeya mAduthiha gOjanu ibbage prathIka maNimRuga sRujipanadhrijanu 22-18

66

shruthivinutha saRvathradhali bhArathiramaNanoLagidhdhu thA shuchiShathuvenisi jadachEthanaranu pavithramAdithiha athuLamahimAnamtharUpA chyuthanenisi chidhdhEhadhoLu prAkRuthapuruShanamdhadhali nAnAchEShtegaLa mALpa 22-19 athiThiyenisuvanannamaya bhArathiramaNanoLu prANamaya prAkRutha viShaya chimthaneya mAdisuvanu manOmayanu yathana vijJnyAnamaya baraladha jathanamAdisi AthmajAyA suthara samgadhi sukhavanIvAnamdhamayanenisi 22-20 inithu rUpAthmanige dhOShaga Lenithu bappuvu pELirai brAHmaNakulOththamarAdhavaru niShkapatabudhDhiyali guNaniyAmaka thaththadhAHvaya nenisi kARyava mALpa dhEvananenedha mAthradhi dhOSharAshigaLella keduthihavu

22-21

kusThanenisuva bhUmiyoLu AshsThanenisuva dhigvalayadhoLu khasThanenipAkAshadhoLu obbebbaroLagidhdhu vyasthanenisuva saRvaroLage samasthanenisuva baLiyalidhdhu upasThanenipa vishODhana vishudhDhAthma lOkadhoLu 22-22 jJnyAnadhanu emdhenipa shAsthradhi mAnadhanu emdhenipa vasanadhi dhAnashIlasu budhDhiyOLagavadhAnyanenisuvanu vainathEyavarUpa thaththath sThAnadhali thathththsva bhAvagaLAnusAra charithregaLa mAduthale nelesippa 22-23 grAmapanoLAgraNiyenisuvanu grAmaNI enisuvanu janaroLu grAmupagrAmagaLoLage shrImAnyanenisuthippa shrImanOrama thAne yOgakShEmanAmakanAgi saluhuva I mahime mikkAdha dhEvarigumte lOkadhoLu 22-24 vijaya sAraThiyemdhu garuda dhvajana mURthiya bhakthipURvaka bhajisuthippa mahAthmarige saRvathradhali olidhu vijayadhanu thAnAgi salahuva bhujagabhUShana pUjyacharaNAmbuja vibhUthidha bhuvanamOhanarUpa niRlEpa 22-25 anabhimatha kaRmapravahadhoLa ganimiShAdhi samasthachIthana gaNavihudhu thathphalagaLuNNadhe sRuShtisadha munna vanitheyimdhodagUdi karuNA vanaDhi niRmisi thammathammaya anuchithOchitha kaRmaphalagaLanuNutha charisuvaru 22-26 jhalladiya neLalamthe bhavasukha thallaNavagoLisuvudhu nishchaya valla sAlava mAdi sakkare medhdha theranamthe kShullakara kUdAdadhale shrIvallabhana sadhguNamgaLa ballavara kUdAdi sampAdhisu parampadhavA 22-27 jhalladiya neLalamthe thORpudhu ella kAladhi bhavadha soukhyavu elli pekkaru bidadhe bembaththihudhu jIvarige ellenemdhare bidadhu hariniRmAlyanaivEdhyavane bhumjisi ballavara kUdAdi bhavadhu:khagaLanIdAdu 22-28 kuttikoydhadhanattu ittudha suttukottudha muttalagha hittittu mALpudhu viTTalumtuchChiShta sajjanara bittu thannaya hottegOsuga ThattanuNuthiha ketta manujara katti oyidhemaphattaNadhoLoththattiliduthiharu 22-29

67

jAgu mAdadhe bhOgadhAseya nIgi paramanurAgadhali varabhOgishayanana Agaradha hebbAgilali nimdhu kUguthali shirabhAgi karuNAsAgarane bhavarOgabhEShaja kaigomdemdhene bEga odhaguva bhAgavathathararasa 22-30 Enu karuNavO thannavarali dhayAniDhige sadhbhakthajanarathi hInakaRmava mAdidharu sari svIkarisi poreva prANahimsaka luDhakage sujJnyAna pAlisi thanna mahime purANarUpadhi pELisidha raghusUnu sucharithra 22-31 mUdamAnavarella kAladhi bEdikombinithemdhu dhainyadhi bEdadhamdhadhi mAdu puruShARThagaLa svapnadhali nIduvare ninna malaguNa komdAdi higguva bhAgavatharoda nAdisennanu janmajanumagaLalli mareyadhale 22-32 chathura viDha puruShARTharUpanu chathuramURthyathma kaniralu maththithara puruShARThagaLa bayasuvarEnu ballavaru mathivihInaru ahika sukha kAshvathavidhemdharidhanudhinadhi guNapathiye modhalAdhanyathEvathegaLane bhajisuvaru 22-33 dhruhiNa modhalAdhamaragaNa sanmahitha saRvaprANigaLa hRudhguhanivAsi gabhIra hari saRvARThapradhAyakanu ahikapArathradhali vihithAvihitha kaRmagaLarithu phalasannihithanAgi ellarige koduthippa saRvajJnya . 22-34 ommegAdharu jIvaroLu vaiShamyadhvEShAsUye snEha mahAmahimagilla nirupADhika pUrvalOkagaLA braHmakalpAmthadhali vEdhA gamya shrIjagannaTha viTala summanIvanu thriviDharige avaravara nijagathiya

22-35

Chapter 23 KalpasAdhana Sandhi

or Aproksha

Taratamya Sandhi harikaThAmRuthasAra gurugaLa karuNadhimdhApanithu pELuve parama bhagavadhbhaktharidhanAdharadhi kELuvudhu Ekavimshathi mathapravaRthaka kAkumAygaLa kuhakayukthi nirAkarisi saRvOththamanu hariyemdhu sThApisidha shrIkaLathrana sadhana dhvijapa pinAki sannuthamahima parama kRupAkatAkShadhi nOdu maDhvAchARya guruvaRya

23-1

vEdhamodhalAgippamala mOkShADhikArigaLAdha jIvara sADhanagaLaparOkShanamthara limgabhamgavanu sADhugaLu chiththavipudhennaparADhagaLa nOdadhale chakraga dhADharanu pELisidha theradhamdhadhali pELuvenu

23-2

thRunakrimidhvIjapashunarOththama janapanaragamDhaRva gaNariva reniparamshavihInakaRmasuyOgigaLu emdhu thanuprathIkadhi bimbana upAsanava gaiyuthalimdriyaja kaRmanavaratha harigaRpisutha niRmamaru enisuvaru 23-3 Elu viDha jIvagaNa bahaLa surALi samkhyAnEmavuLLadhu thALi naradhEhavanu brAHmaNakuladhalavatharisi sThUlakaRmava thoredhu gurugaLu pELidhaRThava thiLidhu

68

thaththatkAlaDhaRma samaRpisuvaru kaRmayOgigaLu

23-4

hInakaRmagaLimdha bahuviDha yOniyali samcharisi prAmthake mAnuShaththvanaidhi saRvOththamanu hariyemba jJnyAnabhakthigaLimdhe vEdhOkthAnusAra sahasrajanuma nyUnakaRmava mAdi harigaRpisinamtharadhi 23-5 haththu janmagaLalli hari saRvOththamma surAsuragaNARchitha chithrakaRmavishOkanamthAnamtharUpAthma sathyasathsamkalpa jagadhuthvpaththisThithilayakAraNa jarAmRuthyuvaRjithanemdhupAsanegaidha tharuvAya 23-6 mUru janmagaLalli dhEhAgAra pashuDhanapathnimithraku mAramAthApithRugaLaliha snEhakimthaDhika mAramaNanali bidadhe mAduva sUrigaLu I ukthajanmava mIri paramAthmana svadhEhadhi nOdi sukhisuvaru 23-7 dhEvagAyakajAnachirapithRu dhEvarellaru jJnyAniyOgiga LAva kAlaku puShkara shanaishchara uShAsvAhA dhEvibuDhasanakAdhigaLu mEghAvaLIpapaRjanyasAmsharu IvubhayagaNadhoLagivaru vijJnyAna yOgigaLu 23-8 bharathakhamdadhi nUru janmava Dharisi niShkAmaka sukaRmA charisidhAnamtharadhi dhashasAhasra janmadhali urutharajJnyAnavanu padedhai dhArudhashadhEhadhali bhakthiya niravaDhikanali mAdi kAmbaru bimbarUpavanu 23-9 sADhanAthpaRvadhali ivariganAdhikAlaparokShavilla niShEDhakaRmagaLilla narakaprApthi modhalilla vEdhashAsthragaLalli ippa virODhavAkyava pariharisi maDhu sUdhanane saRvOththamOththamanemdhu sukhisuvaru 23-10 sathyalOkADhipana vididhu shathasThadhEvagaNAmtharellaru bhakthiyOgigaLemdhu karesuvarAva kAladhali bhakthiyOgyara maDhyadhali sadhbhakthivijJnyAnadhi guNadhimdhuththama braHmavAyUvANibhArathiyu 23-11 RujugaNake bhakthyAdhiguNa sAhajavenisuvuvu kramadhi vRudhDhyAbjaja padhavipaRyamtha bimbOpAsanavu aDhika vRujinavaRjitharivaroLage thriguNaja vikAragaLillavemdhigu dhvijaphaNipamRudashakramodhalAdhavaroLiruthihavu 23-12 sADhanAthpURvadhali I RujvAdhithAththvikarenipa suragaNa nAdhisAmAnyAparOkShigaLemdhu karesuvaru sADhanOththara svasvabimbavu pADhirahithAdhi thyanamdadhi sAdharadhi nOduvaru aDhikArAnusAradhali 23-13 Chinnabhaktharu enisuthiharu supaRNashEShAdhyamara rellAchChannabhakaru nAlvareniparu bhArathIprANegaNNa ponnodala vAgdhEviyaru phaNe gaNNa mOdhalAdhavaroLage thaththanniyAmakarAgi vyApAravane mAduvaru 23-14 hInasathkaRmagaLeradu pavamAnadhEvanu mALpanidhakanu mAnavillemdhenutha dRudabhakthiyali bhajipaRge prANapati samprIthanAgi kuyOnigaLa kodanella kaRmaga LAne mAduvenemba manujana narakakaidhisuva 23-15

69

dhEvaRuShipithRunRupanarareni paivaroLu nelisiRdhu avara `svabhAvakaRmava mAdimAdipanomdhu rUpadhali bhAvibraHmana kURmarUpadhi I virimchAmdavanu bhennoLu thA vahisi lOkagala porevanu dhvithIyarUpadhali 23-16 gupthanAgidhdhaniladhEva dhvisapthalOkadha jIvaroLage thrisapthasAviradhArunUru shvAsajapagaLanu supthasvapnadhi jAgrathegaLallApthanamdhadhi mAdimAdisi klipthabhOgagaLIva prAmthake thRuthiyarUpadhali 23-17 shudhDhasathvAthmaka sharIradhoLidhdha kAlaku limgadhEhavu badhDhavAgadhu dhagDhapatadhOpAdhi iruthihudhu sidhDasADhana saRvaroLagana vadhyanenisuva garudashEShaka paRthimodhalAdhamararellaru dhAsarenisuvaru

23-18

gaNadhOLage thAniRbhu Rujuvem dhenisikombanu kalpashatha sADhanavagaidhAnamtharadhi thA kalkIyenisuvanu dhvinavashIthiya prAmtha bhAgadhi anila hanumadhbhIma rUpadhi dhanujarellara sadhedhu maDhvAchARyarenisidhanu 23-19 vishvavyApaka harige thA sAdhrushyarupava dhArisi brahmasa rAsvathibhArathigalimdhodagUdi pavamAna shvAsvathasubhakthiyali sujJnyAnasvarUpana rUpaguNagaLa nashvaravu emdhenutha pogaLuva shruthigaLoLagidhdhu 23-20 khEtakukkutajalatavemba thrikOtirUpava Dharisi sathatha nishAtaranu samharisi salahuva sakala sajjanara kaitabhAriya puradha praThama kavAtavenisuva garuda shEShala lAtalOchanamukhyasurarige Ava kAladhali 23-21 I RujugaLoLagobba sADhana nUru kalpadhi mAdi karesuva chAruthara mamgaLasunAmathi kalpakalpadhali nUrigaLu samsthuthisi vamdhise ghOradhurithagaLaLidhu pOpuvu mAramaNa samprIthanAguva saRvakAladhali 23-22 pAhi kalki suthEjadhAsane pAhi DhaRmADharmakhamdane pAhi vaRchasvI khaShaNa namO sADhu mahipathiye pAhi sadhDhaRmajJnya DhaRmaja pAhi sampURNashuchivaikRutha pAhi amjana saRShapane khaRpata sradhDhAHva 23-23 pAhi samDhyAtha vinyAnane pAhi sandyAtha vignyAnane pAhi samkIRNAkhyakasThane pAhi budhDhijayA pAhi sumahaththarasumIRyane pAhi mEDhAvi vijaya jaya pAhi mAm ramthiMnamanu sadhA pAhi mAm pAhi 23-24 pAhi mOdhapramOdhasamthasa pAhi Anamdha samthuShtane pAhi mAm chARvAmga chArusubAhu chArupadha pAhi pAhi sulOchanane mAm pAhi sArasvathasumIrane pAhi prAjJnyane kapIyalampata pAhi saRvajJnya 23-25 pAhi mAm saRvajinmithrane pAhi pApavinAshakane mAm pAhiDhaRmavinEtha shAradha Oja suthapasvI pAhi mAm thejasvi namO mAm pAhi dhAnashIlane sushIlane pAhi yajJnasukaRtha yajvEyAgavaRthakane

23-26

pAhi prANathrANa amaRShi pAhi mAm upadhEShta

70

thAraka pAhi kAlakrIdana sukaRthA sukAlajJnya pAhi kAlasusUchakane mAm pAhi kalihaRtha kali mAm pAhi kAlashyamarEtha sadhAratha subalane

23-27

pAhi pAhi sahO sadhAkapi pAhi gaMyajJnya dhashakula pAhi mAm shrOthavya namO samkIRthavya namo pAhi mAm mamthavyakavyane pAhi dhraShtavyane susakhyane pAhi mAm gamthavyakravyane pAhi smaRthavya

23-28

pAhi sEvyasubhavya namo mAm pAhi svaRgavya namO bhAvyane pAhi mAm jJnyAthavya namo vakthavyagavya namO pAhi mAm lAthvyavAyuve pAhi braHmabrAHmaNapriya pAhi pAhi sarasvathIpathE jagadhguruvaRya 23-29 vAmanapurANadhali pELidha I mahAthmara paramamamgaLa nAmagaLu samprIthipURvaka nithya smarisuvaru shrImanOramanavaru bEdidha kAmithARThagaLiththu thanna thri DhAmadhoLaganudhinadhalittAnamdhapadisuvanu 23-30 I samIrage nUru janma mahAsukhaprArabDhabhOga prayAsavilladhalaidhidhanu lOkADhipadhyavanu bhUsurana oppidiyavalige vishEShasoukhyavaniththa dhAtana dhAsavaRyanu lOkapathiyenisuvadhu achchariye

23-31

dhvishathakalpagaLalli bidadhI pEsarinimdhali karesidhanu thannoshadha amararoLigidhdhu mAduvanavara sADhanavA asadhupAsanegaiva kalyAdhyasurapara samharisi thA pom basirapadhavaidhuvanu gurupavamAna pathiyodane 23-32 animiShara nAmadhali karesuva aniladhEvanu omdhu kalpadhi vanajasambhavanenisi embhaththOLuvare varuSha guNathrayavivaRjithana mamgaLa guNakriyagaLa surUpagaLu pAsanavu avyakthAdhi pRuThvyamtharadi iruthihudhu 23-33 mahitha RujuguNakomdhe paramothsaha vivaRjithavemba dhoShavu vihithavE sari idhanu pELdhire mukthabraHmarige bahudhu sAmyavu jJnyAnabhakuthiyu dhruhiNapadhapariyamtha vRudhDhiyu bahirupAsaneyumtanamthara bimbadhaRshanavu 23-34 jJnyAnarahitha bhayathva pELve purANa dhaithyara mOhakavu chathurAnanage koduvudhe mOhAjJnyAnabhayashOka bhAnumamdala chalisuvamdhadhi kANuvudhu dhRugdhOSha dhimdhali shrInivAsana prIthigosuga thORdhanalladhale 23-35 kamalasambhava saRvaroLaguththamanenisuvanu ella kAladhi vimalabhakthijJnyAnavairAgyAdhiguNagadhimdha samabhyaDhikavivaRjithana guNa rameya mukhadhimdharithu nithyadhi dhyumaNi kOtigaLamthe kAmbanu bimbarUpavanu 23-36 jJnyAnabhakthyAdhyakhilaguNa chathurAnanoLagippamthe mukhyaprANanali chimthipudhu yathkamchithkoratheyAgi nyUnaRujugaNa jIvaralli kramENa vRudhDhijJnyAnabhakuthi samAna bhArathivANigaLali padhaprayukthaDhika 23-37 Souri sURyana theradhi braHmasa mIragAyathrigirigaLoLu thOruvudhi aspaShtarUpadhi mukthipariyamtha

71

vArijAsanavAyuvANi bhArathigaLige mahApraLayadhi bharadhajJnyAnAdhidhOShavu harikRupAbaladhi 23-38 nUru varuShAnamtharadhali sarOruhAsanu thanna kalpadha lAru mukthiyanaidhuvaro avaravara karedhoydhu shouripuradhoLagippa nadhiyali kAruNika susnAna nija parivArasahithathi mAdi hariyudhara pravEshisuva 23-39 vAsudhEvana udharadhoLage pravEshagaidhAnamtharadhi niRdhOShamuktharu udharadhim poramottu hariShdhali IshanImdhAjJnyaya padedhanam thAsanashvEthadhvIpa mOkShadhi vAsavAgi vimukthadu:kharu samcharisuthiharu

23-40

sathvasathva mahAsusUkShmavu sathvasathvathmaka kaLEvara sathyalOkADhinenipagathyalpaveradu guNa mukthiyOgyavilladhallajAmdOthpathni kAraNavalla hari prIthyaRThavAgi jagadha vyApAragaLa mAduvanu 23-41 pAdhanyUnashathAdhpariyamthOdhi ugrathapAHvayadhi lavaNOdhaDhiyoLage kalpadhasha thapavidhdhanamtharadhi sADhisidha mahadhEvapadhavA raidhu navakalpAvasAnake aidhuvanu thA shEShapadhavanu pARvathIsahithanAgi 23-42 imdhramanu dhashakalpagaLali shunamdhanAmadhi shravaNagaidhu mukumdhanaparOkShARTha nAlku sukalpa thapavidhdhu nomdhu pogeyoLu kOtti varuSha puramdharanu adhanumdanamthara pomdhidhanu nijalOka surapathikAmanidharamthe 23-43 karesuvaru pURvadhali chamdhrARkarathi shAmtha surUpanAmadhi eraderadu manakalpashravaNava gaidhu manukalpa varathapObaladhimdhalaRvA kyiragaLAgi raidhusAvira varuSha dhu:khava nIgi kAmbaru bimbarUpavanu

23-44

sADhanagaLaparOkShanamthara aidhuvaru mOkShavanu shivasha krAdhidhivijaru ukthakramadhim kalpasamkhyayali aidhaleyagaivaththu pEmdhrasa hOdharanigippaththu dhvInava thva gADhipathi prANanige gurumanugaLige ShOdashavu 23-45 pravahamaruthage hanneradu saimDhava dhivAkara DhaRmarige dhashanava sukalpavu mithrarige shEShashatha janarigemtu kavisanaka susanamdhanA sanathkumara munigaLigELu varuNana yuvathi paRjanyAdhipuShkaragAru kalpadhali 23-46 aidhu kamaja surarigAjA nAdhigaLigIreradu kalpARDhaDhikathraya gOpikAsthrIyarige pithRuthrayavu I dhivoukasa manuja gAyaka raidhuvaru eradOmdhu kalpa na rAdhiparigarekalpadhoLagaparOkShaviruthihudhu 23-47 dhipagaLananusarisi dhIpthiyu vyApisi mahAthimira kaLedhu parOpakArava mALpa theradamdhadhali paramAthmA A payOjAsanaroLidhdhu svarUpa shakthiya vyakthagaisutha thA poLevanavaramthe chEShteya mAdimAdisutha 23-48 svOdharasThitha prANarudhrEmdhrAdhisurarige dhEhagaLa kOttAdharadhalavaravara sEveya kombananavaratha mOdha bODha dhayAbDhi thannava rADhirOgava kaLedhu

72

mahadhapa rADhagaLa nOdadhale saluhuva sathatha smarisuvara

23-49

prathiprathI kalpadhali sRuShti sThIthilayava mAduthale mOdhipa chathuramukha pavamAnarannava mAdi bhumjisuva ghRuthave mRuthyumjayanenipa dhEvathegaLembupasEchanaru shrIpathige mUjagavellamOdhanaThiyenisikomba 23-50 gaRbhaNI sthrIyumda bhOjana gaRbhagatha shisuvumba theradhali niRbhayanu thAnumduNisuvanu saRvajIvarige niRbalathiparamANujIvage abbuvadhe sThUlAnnabhOjana vaRbhakaru pELuvaru kOvidharidhanodambadaru 23-51 apachayagaLillumdudhudharim dhupachayagaLilla maragaNadhoLa gupamarenisuvarilla janmAdhigaLu modhalilla aparimithasanmahima narahari apunarAvaRtharanu mAduva kRupaNavathsala svapadhasoukhyavaniththu sharaNarige 23-52 biththi bIjava bhUmiyoLu nIreththi beLesidha beLasu prAmthake kiththu meluvamdhadhali lakshmIramaNa lOkagaLa maththe jIvara kaRma kAlOthpaththisThithilaya mAduthali sama vaRthiyenisuva khEdhamOdhagaLilladhanavaratha 23-53 svasanarudhrEmdhrAdhivara suma nasaroLidhdharu kShuthpipAsega LoshadhoLippavu sakala bhOgake sADhanagaLAgi asuraprEthapishAchigaLa bhA Dhisuthalippavu dhinadhi mAnisaroLage mRugapakShijIvaroLidhdhu pOguvuvu 23-54 vAsudhEvage svapnasuShupthi pipAse kShudhbhayashOkamOhA yAse vismRuthi mAthsariya madhapuNyapApAdhi dhOShavaRjithanEmdhu braHmasadhAshivAdhi samastha dhivijaru pAsaneya gaidhella kAladhi muktharAgiharu 23-55 paramasUkShmavukShaNavayidhu thRuti karesuvadhu aivaththu thruti lava veradu lavavu nimiSha nimiShagaLemtu mAthrayuga gurudhashaprANArupaLa hanneradu bhANavu ghaLige thrimshathi iruluhagaLaruvaththughatigaLahOrAthrigaLu 23-56 E dhivA rAthigaLeredu hadhinaidhu pakShagaLeradu mAsaga LAdhapuvu mAsadhvayave Ruthu RuthuthrayagaLayana aidhuvudhu ayanadhvayAbdha kRuthAdhiyugagaLu dhEvamAnadhi dhvAdhashasahasravaruShagaLahavadhanu pELuvenu

23-57

chathussAviradhemtunUrivu kRuthayugake thrisahasra sale Shat shathavu thrEthege dhvArage dhvisahasranAnUru dhithijapathi kaliyugake sAvira shathagaLadhvaya kUdi I dhEvathegaLige hanneradu sAviravahavu varuShagaLu 23-58 prathamayuga kELaDhikavare vimshathisulakShAShtOtharashatha vimshathisahasra manuShya mAnabdhagaLu ShaNNavathI mithasahasradha lakShadhvadhashi dhvithiya thRuthiyake emtulakShadha chathuraShaShtisAhasra kaligidharaRDha chimthipudhu 23-59 mUraDhika nAlvaththulakShadha lAru mUreradaDhikasAvira Ireradu yuga varuSha samkhyeya gayyalenithahudho sUri pechchise sAviradha nAnnUramUvaththeradukOti sarOruhAsanagidhu dhivasavembaru vipashchitharu 23-60

73

shataDhruthige I dhivasagaLu thrimshathiyu mAsadhvadha shAbdhavu shathaveradaroLu saRvajIvOthpaththisThithilayavu shruthismRuthigaLu pELuthihavachyuthage nimiShavidhemdhu sukhashAshvathige pAsatiyembarE braHmAdhi dhivijaranu 23-61 AdhimaDhyamthagaLu illadha mADhavagidhupachAra vemdhu RugAdhivEdhapurANagaLu pELuvuvu nithyadhali mOdhamayanAnugrahava sampAdhisi ramAbraHmarudhrEm dhrAdhigaLu thamthamma padhaviyanaidhi sukhisuvaru 23-62 I kaThAmRuthapAnasukha suvivEkigaLigalladhale vaiShika vyAkulachiththarige dhorevudhe Ava kAladhali lOkavARtheya bittu idhanava lOkisutha mOdhiparigolidhu kRupAkara jagannaThaviTala kAyva karuNadhali 23-63

Chapter 24- Bimbo-pasana Sandhi

or

BimbAparOksha Sandhi harikaThAmRuthasAra gurugaLa karuNadhimdhApanithu pELuve parama bhagavadhbhaktharidhanAdharadhi kELuvudhu Mukthabimbanu thuriyajIvanmukthabimbanu vishvabhava samsakthabimbanu thraijasanu asRujyarige prAjJnya shakthanAdharu sariye saRvO dhrikthamahimanu dhu:kha sukhagaLa vyAktha mAduthalippa kalpAmthadhali apparige

24-1

annanAmaka prakRuthiyoLaga chChinnanAgiha prAjJna nAmadhi sonnodala modhalAdhavaroLannAdhathaijasanu annadhAmbujanAbha vishvanu bhinnanAmakriyagaLimdhali thannoLage thA ramipa pURNAnamdha jJnyAnaghana 24-2 bUdhiyoLagadagippanalanO pAdhi chEthana prakRuthi yoLagannAdhanannAHvayadhi karesuva braHmashivarUpi Odhanapradha viShNu paramAHlAdhavIvutha thRupthipadisuva gADhamahimana chithrakaRmava nAva baNNisuva 24-3 nAdhabhOjanashabdhadhoLu bimbOdhanOdhakadhoLage ghOShanu vAdhadhoLu shAmthAkhya jaTarAgniyoLagiruthippA vaidhikasushabdhadhoLu prathra sahOdharAnugaroLathi shAmthana pAdhakamalavanavaratha chimthisu I pariyalimdha 24-4 vEdhamAni ramAnupAsya guNOdhaDhi guNathrayavivaRjitha svOdharasThitha nikhila braHmAmdAdhvilakShaNanu sADhusaMmathavenisuthiha niShu sIdhagaNapathiyemba shruthi prathi pAdhisuvudhanavarathavana guNa prAmthagANadhale 24-5 karesuvanu mAyaramaNa thA puruSharUpadhi thrisThaLagaLoLu paramasathparuShARThadha sumahaththaththvadhoLagidhdhu sarasijabhavAmda sThitha sthrI puruSha sanmAthragaLa Ekoth tharadhashEmdhriyagaLa mahAbUthagaLa niRmisidha 24-6 I sharIraga puruSha thriguNadhi shrIsahitha thAnidhdhu jIvarigAse lObhAjJnyAna madha mathsara kumOha kShuDhA

74

hAsa haRSha suShupthi svapnapi pAsajAgrathi janma sThithi mRuthi dhOSha puNya jayApajaya dhvamdhvagaLa kalpisidha 24-7 thriviDha guNamaya dhEha jIvake kavachadhamdhadhi thodisi kaRma pravahadhoLu samchAramAdisuthippa jIvaranu kavisi mAyAramaNa mOhana bhavake kAraNanAguvanu samshravaNamananava mALparige mOchakanenisuthippa 24-8 sAshanAHvaya sthrIpuruSharoLu vAsavAgihanemdharidhu vishvAsapURvaka bhajisi thOShisu svAvarOththamara klEshanAshananachalagaLoLu prakAshisuthalihanashanarUpO pAsanava mALparige thORpanu thanna nijarUpa 24-9 prakArAmthara chimthisuvadhI prakRuthiyoLu vishvadhirUpava prakatamALpenu yaThamathiyoLu gurukRupAbaladhi mukuraniRmitha sadhadhoLu pogesvakiya rUpavanamtha kAmbavol AkutilAthma charAchara saRvathra thOruvanu 24-10 parihchChEdhathraya prakRuthiyoLagiruthihanu vishvAdhirUpava Dharisi AthmadhI thrirUpava IShaNathrayadhi suruchi jJnyAnAthmasvarUpadhi thuriyanAmaka vAsudhEvana smarisu mukthisukhapradhAyakanIthanahudhemdhu 24-11 kamalasambhavajanaka jadajamgamarULage nelesidhdhu kramavyathkramadhi kaRmamAva mAdi mAdisuthippa bEsaradhe kShama:kShAma kShamIhanAHvaya sumanasAsuraroLiruthala hammama namama emdhIbageyupAsanegaiva prAmthadhali 24-12 I samastha jagaththu EshAvAsyavenipudhu kARyarUpavu nAshavAdharu nithyavE sari kAraNa prakRuthi shrIshage jadaprathimeyenipudhu mAsadhommegu sanniDhAnavu vAsavAgiha nithya sAligrAmadhOpAdhi 24-13 EkamEvAdhvithiya rUpAnEka jIvaroLidhdhu thA prathyEka kaRmava mAdi mOhisuthippa thiLisadhale mUkabaDhirAmDhAdhi nAmaka nI kaLEvaradhoLage karesuva mAkaLathrana loukika mahAmahimegEnembe

24-14

lOkabimDhuRlOkanATha vishOka bhakthara shOka nAshana shrIkarARchitha sOkadhamdhadhalippa saRvaroLu sAkuvanu sajjanara paramakRu pakarEsha pinAkisannutha svIkarisuvAnatharu kotta samastha kaRmagaLa 24-15 ahitha prathimegaLenisuvuvu dhEha gEhApathya sathi Dhana lOha kAShTa shilAmRudhAthmakavAdha dravyagaLu nEhadhali paramAthmanenagiththIhanEmdharidhanudhinadhi sammOhakoLagAgadhale pUjisu saRvanAmaka 24-16 shrItharuNivallabhage jIvaru chEthanaprathimegaLu OthaprOthanAgidhdhellaroLu vyApAra mAduthiha hOtha saRvemdhriyagaLoLu samprIthiyimdhumduNisi viShaya niRvAtha dhEshaga dhIpadhamdhadhalippa niRbhayadhi

24-17

bhutha sOkidha mAnavanu bahu mAthanAduva theradhi mahadhadhbhUtha viShNvAvEshadhimdhali vaRthipudhu jagavu kaithavOkthigaLalla sEShapa NAthapathrage jIvapamchaka

75

vrAthavemdhigu bhinnapAdhAHvayadhi karesuvudhu

24-18

dhiviyoLippuvu mUru pAdhagaLavaniyoLagihudhomdhu I viDha kavibhirIditha karesuva chathuShpAthu thAnemdhu ivana pAdhachathuShTayagaLanu bhavakE thamdhu niramtharadhi udhDhavana sakha saRvAmtharAthmakanemdhu smarisuthiru 24-19 vamsha bAgalu beLeya kamdu narAmshadhali shObhipudhu bhAgadha vamsha pAshadhi katti Eruva domba masthakake kamsamaRdhana dhAsarige nissamshayadhi vamdhisadhe nA vidhvAmsanemdhAhamkarise bhavaguNadhi banDhisuva

24-20

jyOthirUpage prathimegalu sAmkEthikArOpitha supouruSha DhAthu sapthaka DhaRya shouRyOudhARyachAthuRya mAthumAnamahathvasahanasu nIthiniRmaladhEshabrAHmaNa bhUthapamchakabudhDhimodhalAdhimdhriyasThAna 24-21 jIvarAshiyoLamRutha shAshvatha sThAvaragaLoLu sThANunAmaka nAva kAladhalipanajithAnamthanamdhenisi gOvindhApathi gAyanapriya sAvayava sAhasranAma parAvarEsha pavithrakaRma vipashjithanu sAmA 24-22 mADhavana pUjARThavAgi niShEDhakaRmava mAdi Dhana sampAdhisalu sathpuNyakaRmagaLenisikoLuthihavu svOdharambhaNARTha nithyadhi sADhukaRma mAdidharu sari aidhuvanu dhEhAmtharava samdhEhavinithilla 24-23 apagathAshraya ellaroLagidhdhupamanenipAnupama rUpanu shapharakEthanajanaka mOhipa mOhakana theradhi thapanakOtisamaprabhAsitha vapuvenipa kRuShNAdhirUpaka vipagaLamthumduNipa saRvathradhali nelasidhdhu 24-24 adaviyoLu biththadhale beLedhiha gidadha mUlike sakala jIvara odaloLippAmayava pariharagaisuvamdhadhali jadajasambhavajanaka thrijagadhvadeya samthaisenalu avaridhdhedege bamdhodhaguvanu bhakthara bhideya mIradhale

24-25

shrInikEthana thannavara dhEhAnubamDhiLamthe avyava DhAnadhali nelisippasaRvadha sakalakAmadhanu Enu kottudha bumjisutha madhdhAneyamdhadhi samcharisu maththenu bEdadhe bhajisuthiru avanamghrikamalagaLa 24-26 bhEdadhali koduthippa surarige bEdidhare koduthihanu nararige bEdi baLaluva dhaithyarige kodanomme puruShARTha mUdaranudhina DhaRmakaRmava mAdidharu sari ahikaphalagaLa nIdi unmaththaranu mAdi mahAnirayavIva 24-27 tharaNi saRvathradhali kiraNava harahi thaththadhvasthu gaLananusarisi adharadharamthe ChAyava kamgoLipa theradhi ariDharEjAnEja jagadhoLagiruva ChAyAthapanenisi samkaruShaNAHvayanavaravara yOgyathegaLamthippa 24-28 I viDhadhi savathra lakumI bhUvanitheyara kodi thanna kaLAviShEShagaLella kadeyali thumbi sEvyathama sEvakanu thAnenisi mAyA dhEviramaNa praviShtarUpaka sEvemALpa sharaNya shAshvathakaruNi kamalAkSha 24-29

76

praNavakAraNakARyaprathipA dhyanu parAthpara chEthanAchEthanavilakShaNanamthasathkalyANaguNapURNa anupamanupAsitha guNOdhaDhi anagha ajithanamtha niShkimchanajanapriya niRvikAra nirAshrayAvyaktha 24-30 gOpabhIya bhavAmthaDhAkArake dhIpapodhage sakalasukha sadhanOparigrahavenisuthippudhu harikaThAmRuthavu gOpathijagannAThaviTala samIpadhali nelesidhdhu bhakthara nApavaRgara mAduvanu bahudhu:khabhavadhimdha 24-31 harikaThAmRuthasAra gurugaLa karuNadhimdhApanithu pELuve parama bhagavadhbhaktharidhanAdharadhi kELuvudhu

Chapter 25- ArOhanathArathamya Sandhi or Rising Differentiation SANDHI SUCHANE: bhaktharenisuva dhivyapuruShara ukthi lAlisi pELdha mukthAmukthajIvara thArathamyava munipa shAmdilya sThAvarara nOdalke thRuNakrimi jIvaruththama krimigalimdhala jAvigOgaja vyAghrasimhagaLimdha shUdhrAdhi mUvaruththama kaRmakaru bhUdhEruththama kaRmi nOdalu kOvidhOththama kavigaLimdhali kShithiparuththamaru 25-1 dharaNipara nOdalke nara gamDharvaruththama dhEva gamDhaRvara gaNOththamarivarigimtha shathOnashathakOti paramaRuShigaLu apsarasthrIyaru samAnaru ivarigimthali cherapithRugaLuththamaru chiranAmaka pithRugalimdha 25-2 eradayidhu embhaththu RushithumburashathORvashiyapsarasthrI yaru shathAjAnajaru uththama chirapithRugaLimdha vararu URvashigimtha vaishvAnarana sutharIremtusAvira haradheyaroLuththama kashEreppaththAnAlku jana 25-3 sariyeniparu vrajaukasa sthrIyaru surAsyAthmajarige puShkaranu kaRmapapuShkaranige shanaishcharoththamanu tharaNijaniguththaLuShAshvani surararasiguththama jalapa buDhasharaDhijAthmajaguththama svAhAdhEviyenisuvaLu

25-4

analabhARyaLigimthanAkhyA thanimiSharanAkhyA tharimdhali dhanapapaRjanyAnirudhDhana sthrIushAdhEvi dhyunadhi samjJnyA shAmalA rOhiNigaLArvaru samAranAkhyA thanimiShOththamarivarigimthalinUru kaRmajaru 25-5 pRuThu mahuSha shashibimdhu prIya vratha parIkShitha nRuparu bhAgIraThiya nOdalkaDhika balyAdhimdhrasapthakaru pithRugaLemtemDhikavapsara sathiyarIraydhemdhu manugaLu dhithijaguru jAvana uchiThyaru kaRmajaru samaru 25-6 DhanapaviShvaksEnagaNapAshvinigaLembhaththaidhu

77

shESharigeNeyenisuvaru mithrathArAniRuRuthiprAvahi guNagaLimdhaidhaDhika embhaththenipa shEShariguththamaru sammanimarIchipulasthyapulahakrathuvashiShtamukha 25-7 athriyamgIrarELu braHmana puthrarivarige samaru visvAmitravaivasvatharu EshAvEshabaladhimdha mithragimthuththamaru svAhA bhaRthRubhRuguvu prasuthi vishvAmithramodhalAdhavarigimthali mUvaruththamaru 25-8 nAradhOththamanagnigimthali vArinidhi pAdhOththamanu yama thArakEshadhivAkararu shatharUparuththamaru vArijApthanigimtha pravahAmAruththOththama pravaha mAraputhranirudhDhagurumanudhakShashachirathiyu 25-9 Aru janagaLimthalAhamkArikaprANOththamakhiLa sharIramAni prANagimthali kAma imdhrarige gouri vAruNi khagapa rANege shourimahiShiyaroLage jAmbavathI ramAyuthaLAdha kAraNavaDhikaLenisuvaLu

25-10

haraphaNipavihagemdhra mUvaru harimadadhiyariguththamaru souparaNipathiguththamaru bhArathivANi IRvarige maruthabraHmaru uththamaru imdhireyu paramOththamaLu lakShmIge sariyenisuvavarillavemdhigu dhEshakAladhoLu 25-11 shrImukumdhana mahiLe lakumima hAmahimegEnembe braHmEshAmarEmdhra sRuShtisThithilaya gaisi avaravara DhAmagaLa kalpisikoduvaLaja rAmaraNaLagidhdhu saRva svAmi mamaguruvemdhupAsane mALpaLachyuthana

25-12

Esu mahimegaLuLLa lakumi parEshanAnamthAmsha guNadhoLulEshalEshake sariyenisaLAvAva kAladhali dhEshakAlAthItha lakumIge kEshavana vakShasThaLave avakAsha vAyithu ivana mahime vyApthigeNiyumte 25-13 omdhu rUpadholomdhavayavadholomdhu rOmadholumdhu dhEshadhi pomdhikondiharajabhavAdhi samasthajIvigaNa simDhusapthadhvIpa mEru sumamdharAdhryAdhigaLu braHmavu ramdharAdhi samasthalOkaparAlayagaLella 25-14 saRvadhEvOththamanu saRvaga saRvaguNasampURNa saRvadha saRvathamthra svathamthra saRvADhAra saRvAthma saRvathOmukha saRvanAmaka saRvajanasampUjya shAshvatha saRvakAmadha saRvasAkShige saRvajithsaRva 25-15 thArathaMyArOhaNava baredhAru paTisuvaravara lakshmI nArasimha samasthadhEvagaNAmtharAthmakanu pUrayisuva manOraThamgaLa kAruNika kaivalyadhAyaka dUragaiva samasthadhurithava vigathabhayashOka 25-16 praNatha kAmadhanamghrisamdharushanadhapEkSheyanuLLavage nichchaNikeyenipudhu jadamodhalu braHmAmtha tharathamavu manavachanadhim smarisuvara bhava vanadhi shOShisi pOguvudhu kAraNavenisuvudhu jJnyAnabhakthivirakthisampadhake

25-17

analanoLu hOmisuva harichamdhanave modhalAdhudhara sUvAsaneyu prathprathyEka thORpudhu ella kAladhali

78

dhanujamAnavadhivij ravarava ranuchithOchitha kaRma vRuji nARdhanu vyakthava mALpa thriguNAthItha vikhyAtha 25-18 bhakthavathsala bhAgyapuruSha viviktha vishvADhAra saRvOdhriktha dhOShavidhUra duRgama dhuRvibhAvya svahI shaktha shAshvatha sakalavEdhaikOktha mAnadha manya mADhava suktha sukShmasThula thrIjagannAThaviTalanu 25-19 harikaThAmRuthasAra gurugaLa karuNadhimdhApanithu pELuve parama bhagavadhbhaktharidhanAdharadhi kELuvudhu

Chapter 26 ArOhanathArathamya Sandhi harikaThAmRuthasAra gurugaLa karuNadhimdhApanithu pELuve parama bhagavadhbhaktharidhanAdharadhi kELuvudhu SANDHI SUCHANE: shriramaNanijabhaktharenisuva vArijAsanamukhyaniRjara thArathamyava pELve samkShEpadhali gurubaladhi kEshavage nArAyaNige kamalAsana samIrarige vANige vIshaphaNipamahEshrige ShaNmahishiyara padhake shESharudhra pathniyarige suvAsava pradhyumnarige samthOShadhali vamdhisuve bhakthijJnyAna kodalemdhu

26-1

prANadhEvage namipe kAmana sUnu manugurudhakSha shachi rathi mAniniyarige pravahadhEvage sURyasOmayama mAnavige varuNanige vINApANi nAradhamunige namisuve jJnyAnbhakthivirakthimARgava thiLisalenagemdhu 26-2 analabhruguvudhAkShayaNiyarige kanakagaRbhaja sapthaRushigaLigeneyenipa vaivasvathamanuvu gAdhisambhavagedanuja niruruthi thArAprAvahi vanajamithra svanIganapage DhanapaviShvaksEnarige vamdhisuvenanavaratha

26-3

ukthadhEvaRkaLanuLidhu embhaththayidhu janarugaLu manugaLu chaThyachAvanayamaLarige kaRmajarenisuthippa kARthivIRyARjunare pramukhashathasTharige paRjanya gamgA dhithyayamasOmAnirudhDhara pathniyara padhake 26-4 huthavahARDhAmginige chamdhrana sutha buDhage nAmAthmika kushA sathige ChayAthmaja shanaishcharagAnamipe sathatha prathidhivasadhali bidadhe jIvaprathathi mAduva kaRmagaLigaDhi pathiyenipa pushkarana pAdhAmbujagaLige namipe 26-5 anamipe ajAnajarige kRushAnusutharige gOvrajadhoLiha mAniniyarige chirapithRu shathanyUna shathakOti mounijanarige dhEvamAnava gAna poudarigavaniparige ramAnivAsana dhAsavaRgake namipenananavaratha 26-6 AnukramaNika thArathaMya nanudhinadhi sadhbhakthi

79

pURvaka nenevarige DhaRmARThakAmAdhigaLu phalisuvuvu vanajasambhavamukhyarayava renisuva jagannaThaviTalage vinayadhali namisi komdAduthiru mareyadhale 26-7

Chapter 27- anugramaNikA thArathaMya samdhi harikaThAmRuthasAra gurugaLa karuNadhimdhApanithu pELuve parama bhagavadhbhaktharidhanAdharadhi kELuvudhu SANDHI SUCHANE: mAnuShOththamavididhu samkaru ShaNana pariyamtharadhi pELidha anukramaNikeya padhyavanu kELuvudhu sajjanaru shrImadhAchARyara mathAnugaDhImathAmvararamghri kamalake sOmapAnARharige thAthvaka dhEvathAgaNake haimavathiShaNmahiShiyara padhavyOmakEshage vANivAyu suthAmarasabhava lakuminArAyaNarigAnamipe 27-1 shrImathAmvara shrIpathE sathkAmithapradha souMya thrikakudh DhAma thrichathuShmapAdha pAvanacharitha chARvAmga gOmathIpriya gouNa guruthama sAmagAyanalOla saRvasvAmi mamakuladhaiva samthaisuvudhu sajjanara 27-2 rAma rAkShasakulabhayamkara sAmajEmdhrapriya manOvA chAmagOchara chithsukhapradha chAruthara charithe bUma busvaRgApaRpvaRgadha kAmaDhEnu sukalpatharu chimthAmaNIyu emdhenipa nijabaktharige saRvathra

27-3

svaRNavaRna svathamthra saRvaga kaRNahIna sushayya shashvatha vaRNachathurAshramavivaRjitha chArutharasvaratha aRNasamprathipAdhyavAyasu vaRNavarahanaprathima vata paRNashayanAshchaRyathama sachcharitha guNabharitha 27-4 agaNitha suguNaDhAma nishchala svagathabhEdhavishUnya shAshvatha jagadha jIvAthyamthabhinnApannaparipAla thriguNavaRjitha thribhuvanEshvara hagaliruLu smarisuthalihara bittagala shrIjagannaThaviTTala vishvavyApakanu 27-5

Chapter 28 Ganapathi Stotra. harikaThAmRuthasAra gurugaLa karuNadhimdhApanithu pELuve parama bhagavadhbhaktharidhanAdharadhi kELuvudhu shrIshanamghri shirOjabhRumga mahEshasambhava manmanadhoLu prakAshisanudhina prARThisuve prEmAthi shayadhimdha nI salahu sajjanara vEdhavyAsa karuNApAthra mahadhAkAshapathi karuNALu kaipididheMmanudhDharisu 28-1 Ekadhamtha ebhEmdhramukha chAmIkarakRuthabUShaNAmga kRupAkatAkShadhi nOdu vijJnyApisuveninithemdhu

80

nOkanIyana thuthisuthippa vivEkigaLa sahavAsa sukhigaLa nI karuNisuvudhemage samthatha paramakaruNALu 28-2 vignarAjane dhuRviShayadhoLu magnavAgiha manava mahadhOShagnamghrisarOjayugaLadhi bhakthipURvakadhi lagnavAgisu nithyAnarakabha yAgnigaLigAnamji guruvara bhagnagaisennavaguNagaLanu prathidhivasadhalli 28-3 Dhanapa viShvaksEna vaidhyAshvinigaLige sariyenipa shaNmukhananuja shEShashasThadhEvOththamma viyadhgamgA vinutha vishvOpAsakane sanmanadhi vijJnyApisuve lakumo vanitheyarasana bhakthijJnyAnava kottu saluhuvudhu 28-4 chArudhEShNAHvayanenisi avathAramAdidhe rukmiNIyali gouriyarasana varadhi udhDhatarAdha rAkShasarA souriyajJnyadhi samharisi bhUbhAraviLuhidha karuNi thvathpAdhAravimdhake namipe karuNipudhemage sanmathiya 28-5 shURpakaRNa virAjithemdhuvadhaRpahara udhithARka sannibha saRpivara katisUthra vaikRuthagAthra sucharithra svaRpithAmkushapAshapAkara khala dhaRbhamjana kaRma sAkShigathaRpakanu nInAgi thRupthiya badisu sajjanara 28-6 khEshaparamasubhakthipURvaka vyAsakRuthagramTha gaLanarithu prayAsavilladhE baredhu vistharisidheyo lOkadhoLu pAshapANiye prARThisuvenupa dhEshisenagadharaRThagaLa karuNAsamudhra kRupAkatAkShadhi nOdhi prathidhinadhi 28-7 shrIshanathiniRmalasunAbhI dhEshavasThitha raktha gamdhAthIshObhithagAthra lOkapavithra suramithra mUShikavaravAhana prANA vEshayutha prakhyAtha prabhu pUraisu bhaktharu bEdidhiShtARThagaLa prathi dhinadhi 28-8 shamkarAthmaja dhaithyarigathibhayamkaragathigaLIya lOsugasamkatachathuRThiganenisi ahithARThagaLa kottu mamkugaLa mOhisuve chakraDharAmkithage athiprIya thvathpadhavamkajagaLigeragi binnayisuvenu pAlisuvudhu sidhDhavidhyADharagaNasamA rADhya charaNasarOja saRvasusidhDhidhAyaka shIghradhimdhAlipudhu binnapava budhDhividhyAjJnyAnabala pari shudhDhabhakthivirakthi niruthanavadhyana smRuthilIlegaLa susthavana vadhanadhali

28-9

28-10

rakthavAsadhvayavibUShaNa urthi lAlisu paramabhagavadh bhakthavara bhavyAthma bhAgavathAdhishAsthradhali sakthavAgali manavu viShaya virakthi pAlisu vidhvadhAdhya vimukthanemdhenisenna bhavabhayadhimdha karuNadhali 28-11 shukrashiShyara samharipudhake shakra ninnanu pUjisidhanu urukrama shrIrAmachamdhraru sEthumukhadhalli chakravaRthipa DhaRmarAjanu chakrapANiya nudige bajisidha vakrathumdane ninnoLemthuto Eshanugrahavu 28-12 kauravEmdhranu ninna bhajisadha kAraNadhi nijakulasahidha samhAranaidhidha guruvara vRukOdharana gadheyimdha thArakAmthakananuja enna sharIradhoLu nInimthu

81

DharmaprErakanu nInAgi samthaisenna karuNadhali

28-13

Akavimshathi mOdhakapriya mUkaranu vAgmigaLa mALpe kRupAkarEsha kRuthajJnya kAmadha kAyo kaivididhu lEkhakAgraNe manmanadha dhuRvyAkulava pariharisu dhayadhi pinAkibhARyAthanuja mRudhbhava prARThisuve ninna 28-14 nithyamamgalacharitha jagadhuthpaththisThithilayaniyamana jJnyAnathrayapradha bamDhamOchaka sumanasAsura chiththavRuththigaLamthe nadeva pramaththanalla suhRunApthana nithyadhali nenenenedhu sukhisuva bhAgya karuNipudhu 28-15 pamchabhedhajJnyAnavarupu virimchijanakana thOru manadhali vAmChithapradha olumeyimdhali dhAsanemdharidhu pamchavakthrana thanaya bhavadhoLu vamchisadhe samthayisu viShayadhi samcharisamdhadhali mAdu manAdhikaraNagaLa 28-16 Enu bEduvudhilla ninna kuyOnigaLu baralamche lakShmIprANapathithathvEsharimdhodagUdi guNakARya thAnE mAduvanemba I sujJnyAnave karuNisuvudhemage mahAnubhAva muhuRmuhu prARThisuveninithemdhu 28-17 namo namo guruvaRya vibuDhOththama vivaRjithanidhra kalpa dhrumanenipe bhajakarige bhahuguNabharitha shubhacharitha umeya namdhana pariharisa hammamathe budhDhyAdhim dhriyagaLA kramisi dhaNisuthalihavu bhavadhoLagAva kAladhali jayajayathu vighnEsha thApa thrayavinAshana vishvamamgaLa jayajayathu vidhyapradhAyaka vithabhayashOka jayajayathu chARvAmga karuNA nayanadhimdhali nOdi janmAmayamRuthigaLanu pariharisu bhaktharige bhavadhoLage

28-18

28-19

kadukaruNi nInemdharidhu hErodala namisuve ninnadige bemdidadhe pAlisu parama karuNAsimdhu emdhemdhu nadunaduve baruthippa vignava thadedhu bhagavannAma kIRthana nudidhu nudisu emnimdha prathidhivasadhali mareyadhale

28-20

Ekavimshathi padhagaLenisuva kOkanadha navamAlikeya mainAkithanayAmthaRgatha shrIprANapathiyenipa shrIkarajagannAThaviTTala svIkarisi svaRgApavaRgadhi thA kodali soukhyagaLa bhakutharigAva kAladhali 28-21

Chapter 29 AnuthAratamya Sandhi harikaThAmRuthasAra gurugaLa karuNadhimdhApanithu pELuve parama bhagavadhbhaktharidhanAdharadhi kELuvudhu viShNusaRvOththamanu prakRuthi kaniShtaLenipaLAnamtha guNa paramEShTipavanaru kadime vANibhArathigaLaDhama viShNuvAhaphaNEmdhramRudarige kRuShNamahiShiyaraDha marivaroLu shrEShtaLepaLu jAmbavathiyAvEshabaladhimdha 29-1 plavagapannaga pAhibhUShaNa yavathiyaru sama thammoLage jAmbavathigimthalu kadime ivarimdhimdhrakAmarige

82

avara prANanu kadime kAmana kuvara shachirathidakShaguru manu pravahamArutha koratheyenisuvanAru janarimdha 29-2 yamadhivAkarachamdhramAnavi samaru kONapa pravaha gaDhamaru dhyumaNigimthali varuNa nIchanu nAradhADhamanu sumanasAsya prasUthi bhRugumuni samaru nAradhagaDhamarathri pramukha vishvAmithravaivasvatharanalagaDhama 29-3 mithrathArAniRuRuthi pravaha pathniprAvahi samaru vishvAmithragimdhali korathe vishvaksEnagaNanAThA viththapathi ashvanigaLaDhamaru mithra modhalAdha varigimthalu biththaripenu shathasTha dhivijara vyUhanAmagaLa

29-4

marutharombhaththaDhika nAlvaththeradu ashvini vishvadhEvaru erdayidhu hannomdhu rudhraru dhvAdhashAdhithya gurupithRuthrayavaShtavasugaLu bharathabhArathipRuThviRubhu vemdharivudhivaranu sOmarasapAnARharahudhemdhu 29-5 I dhivoukasaroLage uktharu aidhaDhikadhasha uLidha embhaththaidhu shESharigeNiyenisuvaru Dhanapavighnaparu sADhuvaivasvatha svAyambhuva shrIdha thApasaruLidhu manu EkAdhasharu vighnEShanimdhali nIcharenisuvaru 29-6 chyavananamdhana kavibhRuhaspathi avarajanuchaThya muni pAvaka DhruvanahuShashashibimdhupriyavrathanu praHlAdha kuvalayaparukthEtharimdhali avara rOhiNishyAmalA jAHnavivirAtpaRjanyasoumGnyAdhEviyaru aDhama 29-7 dhyunadhigimdhali nIchareniparu anabhimAni dhivoukasaru kEchanamunigaLige kadime svAhAdhEvigaDhama buDha enisuvaLuShAdhEvi nIchaLu shani kadime kaRmADhipathi sadhvinutha puShkara nIchanenisuva sURyanamdhanage 29-8 koratheyaniparashIthiRuShi puShkarage URvashimukhyashatha apsararu thumburamukharu ajAnajarenisuthiharu karesuvadhu analagaNa nAlvaththerechathuRdhashadhvyaShta sAvira harimadadhiyaru samarenisuvaru pimthe pELdhirige 29-9 thadhavararanAkhyatha apsara sudhathiyaru kRuShNAmga samgigagaLadhara tharuvAyadhali chirapitharugaLu ivarimdha thridhashagamDhaRvarivarimdhaDhama naragamDharvarim dhudhaDhimekhalapathigaLaDhamaru nUru guNadhimdha 29-10 pRuThvipathigaLigimtha shatha manu jOththamaru kadimeniparivarimdhuththarOththara nUru guNadhimdhaDhikarAdhavara nithyadhali chimthisutha namisutha bhruthya nAnahudhemba bhakuthara chiththadhali nelegomdu karuNiparakhiLasoukhyagaLa dhRumalathAThruNagulmajIvaru kramadhi nIcharu ivarigimthA Dhamarenisuvaru nithyabadhDharigimthalajJnyAni thamasigyOgyara bhruthyaraDhamaru amaruShAdhyabhimAni dhaithyaru namuchi modhalAdhavarigimthali viprachithithi nIcha

29-11

29-12

sathvajIvara mAni braHmannu nithyabadhDharoLage puramjana dhaithya samudhAyADhipathi kaliyenipa pavamAna nithyadhali avaroLage kaRmapra vaRthakanu thAnAgi shrI

83

puruShOththana samprIgOsuga mAdimAdisuva

29-13

prANadhEvanu thriviDharoLage pravINanAgavaravara aDhikA rAnusAraDhi kaRmagaLa thA mAdimAdisuva jJnyAnabhakthisuraRge mishra jJnyAna maDhyama jIvarige ajJnyAnamOhadhvEShagaLa dhaithyarige koduthippa 29-14 dhEvadhaithyara thArathaMyava nIviDhadhi thiLidhellaroLu lakShmIvarane saRvOththamanu emdharithu nithyadhali sEvisuva bhaktharigolidhu sukhavIva saRvadhali sukhamaya shrIvarimchyAdhyamaranutha jagannaThaviTTalanu 29-15

Chapter 30, DhaithyathArathaMya Samdhi harikaThAmRuthasAra gurugaLa karuNadhimdhApanithu pELuve parama bhagavadhbhaktharidhanAdharadhi kELuvudhu SANDHI SUCHANE: shrIshamukthAmuktha suravara vAsudhEvage bhakthiyali kamalAsananu pELidhanu dhaithyasvabhAvaguNagaLanu enage ninnali bhakthijJnyAnaga Lenithihavu prANanali thiLiyadhe hanumadhAdhyavathAragaLa bhEdhagaLa pELuvava dhanujaghOrAmDhamthamasigyOgyanu nasamshaya ninna baivara koneya nAlige pididhu ChEdhipenemdhanabjabhava 30-1 jJnyAnabalasukhapURNavyApthage hInaguNanembuvanu IshvaranAneyembuva sachjidhAnamdhAthmaguthpaththi shrInithambinigIshage viyOgAnuchimthane bhEdha bhEdhavi hInadhEhage shasthragaLa bhaya pELuvava dhaithya 30-2 lEshabhayashOkAdhishunyage klEshagaLa pELuvava rAma shrIvyAsarUpamgaLige RuShiviprathva pELuvava dhAsharaThikRuShNAdhirUpake kEshakhamdane pELva makkaLi gOsuga shivARchaneya mAdidhanembuvavala dhaithya 30-3 pApaparihArARTha rAmanu mApathiyu niRmisidha bhagavadrUparUpake bhEdhachimthane mALpa mAnavanu apagaLu saththiRTha gurumAthApithRu prabhu prathime bhUtha dhayAparara kamdavare dhEvaru embuvane dhaithya 30-4 sumdhara svayamvyakthavu chidhAnamdharUpagaLembuvanu nararimdha niRmitha Ishvarage abhinamisuthiha naranu kamdhugoraLa dhivAkaranu hariomdhe sURyasurOththamanu jagadhvamdhyanembuva viShNudhUShaNe mAduvava dhaithya

30-5

nEmadhimdhashvathThathuLasI sOmaDharanali vimala shAligrAmagaLanittabhinamipa nara mukthiyogya sadhA bhUmiyoLu DhaRmARThamukthisu kAmApEkShegaLimdha shAligrAmagala vyathiriktha vamdhise dhu:khavaidhuvanu 30-6

84

vithathamahimana bittu surarige pRuThaku vamdhane mALpa mAnava dhithijanE sari hariyu thA samsThithanenisanali chathuramukhamodhalAdhakhiLa dhEvathegaLoLagihanemdhu lakumI pathige vamdhise omdharakShana bittagalanavarA 30-7 shaivashUdhrakArARchitha mahAdhEvavAyu shrIhari prathime vRumdhAvanadhi mAsadhvayadhoLiha thuLasi aprasava gO vivAhavivaRjithAshva sThAvitapigaLa bhakthipURvaka sEvisuva nara dhaithya shAshvithadhu:khavaidhuvanu 30-8 kamalasambhavamukhya manujOththamara pariyamtharadhi mukhtharu samashathAyussuLLavanu kali braHmanOpAdhi kramadhi nIcharu dhaithyara narADhamara pididhu kulakShmi kaliyanu pamarenisuvararoLu dhvEShAdhiguNadhimdha 30-9 vanajasambhavanabdhashatha obbane mahAkali shabdhavAchyanu dhinadhinagaLali bILvaramDhamthamadhi kalimARgA dhanujarella prathIkShisutha braHmana shathAbdhAmthadhali limgavu anila gadhApraharadhimdhali bRumgavaidhuvudhu 30-10 mAruthana gadheyimdha limgasharIra pOdhAnamthara thamO dhvAravaidhi svarUpa dhu:khagaLanubhavisuthiharu vaira haribhaktharali hariyali thArathaMyadhaliruthihudhu samsAradhali thamassinali athyuDhika kaliyalli 30-11 jJNyAnavembudhu miThyavasamIchEnadhu:khatharamga samIchInabudhDhi niramtharadhi kaligihudhu dhaithyaroLu hInaLenipaLu shathaguNadhi kalimAninige shatha viprachiththige UnashathaguNa kAlanEmiye kamsanenisidhanu 30-12 kAlanEmige pamchaguNdhim kILu maDhukaitabaru janmava thALi iLleyoLu hamsadibhikAvyayadhi aiLanAmaka viprachiththisa mALuvenipa hiraNyakashyapu shUlapANiya bhaktha narakage shathaguNADhamanu 30-13 guNagaLathraya nIcharenisuva kanakakashipuge hAtakAmbaka geNeyenipa maNimamthagimthali kimchidhUna baka dhanujavara thArakanu vimshathi guNadhi nIchanu lOkakamtaka nenipa shambarathArakAsuragaDhama ShadguNadhi 30-14 sariyenisuvanu sAlvanige samkaranu aDhamanu dhashaguNadhi sambarage ShadguNa nIchanenipa hidimbakA bANA suranu dhvApara kIchakanu nAlvaru samaru dhvAparane shakuniyu karesidhanu kouravage sOdharamAvanahudhemdhu 30-15 namuchi ilvala pAkanAmaka sumaru bANAdhyarige dhashaguNa namuchi nIchanu mUru guNadhimdhaDhama vAthApi kumathi DhEnuka nUru guNadhimdhamara vAthApigaDhamanu vamanuDhEnukEnimdhalaRDhaguNADhamanu kEshi 30-16 maththE kEshInAmaka thRuNA vaRthasama lavaNAsuranu omdhhaththu nIchAriShtanAmaka pamchaguNadhimdha dhaithyasaththama hamsadibhika pramaththavEnanu pounmdrakanu ombhaththu guNadhimdhaDhama mUvaru lavaNanAmakage 30-17 EshanE nAnemba khaLadhu shyAsanAvRuShasEna

85

dhaithyA grEsara jarAsamDha samapApigaLoLathyaDhika kamsakUpavikaRNa sari rugmI shathADhama rugmigimtha mahAsuranu shathaDhanvikiRmIraru shathADhamaru 30-18 madhirapAnI dhaithyagaNadhoLa gaDhamareniparu kAlakEyaru aDhikarige samaraharu dhEvAvEsha baladhimdha vadhanapANIpAdhashrOthriya gudhavupasThaghrANathva grasanakaDhipadhaithyaru nIchareniparu kAlakEyarige 30-19 jJnyAnakaRmEmdhriyagaLigabhimAni kalyAdhyakhiLa dhithijaruhInakaRmava mAdimAdisuthiharu saRvaroLu vANibhArathikamalabhavapava mAnarivachChinnabhaktharu prANa asurAvEsharahitharu akhaNAshmasama 30-20 huthavahAkShAdhyamarellaru yatharukalyAvEsha viDhimAruthasarasvathibhArathiyaravathAradhoLagilla kRutha putAmjaliyimdha thannaya pithana sammukhadhalli nimtha nathisi binaisidhanu thannoLu kRupeya mAdemdhu

30-21

dvEShidhaithyara thArathaMyadha dhUShaNeya bhUShaNa gaLennadhe dhOShavEmbuva dhvEShi nishjaya vivara nOdalke klEshagaLanaidhuvanu bahuviDha lEsha samshayavilla vEdhavyAsa garudapurANadhali pELidhanu RuShigaLige 30-22 jAlineggilukShudhrashile barigAla puruShana bhADhipuvu chammOLageya mettidhavagumtE kAmtakagaLa bhayavu chELu saRpava komdha vARtheya kELi mOdhipagillavaghu yama nALugaLa bhayavilla dhaithyara nimdhisuva narage 30-23 puNyakaRmava puShkarAdhi hiraNyagaRbhAmthaRgatha braHmaNyadhEvanigaRpisuthaliru pApakaRmagaLA janyadhu:khava kalimukhAdhyari guNNalIvanu sakalalOka sharaNya shAshvatha mishrajanarige mishraphalavIva 30-24 thriviDhaguNagaLa mAni shrIbhARghavaviramaNa guNiguNa gaLoLagavaravara yOgyathekaRmagaLananusarisi kaRmaphala svavasharAdhamarAsurara gaNa kavaDhiyilladhe koduva dhEva pravaravara jagannAThaviTTala vishvavyApakanu 30-25

Chapter 31- NaivEdhyam samarpana sandhi harikaThAmRuthasAra gurugaLa karuNadhimdhApanithu pELuve parama bhagavadhbhaktharidhanAdharadhi kELuvudhu lekkisadhe lakumiyanu bommanu pokkuLimdhali padedha posa pombakkuLimdhali padedhavayavagaLimdha dhivijaranu makkaLamdhadhi poreva saRvadha rakkasAmthaka raNadhoLage nidhu:khasukhamaya kAydha pARThana sUthanemdhenipa 31-1 dhOShagamDhavidhUra nanAvEShaDhAri vichithrakaRma manIShimAyAramaNamaDhvamtha:karaNarUDA shEShashAyi shaRNyakousthubha bhUShaNasukamDhara

86

sadhAsamthOShabalasoumdhaRyasArana mahimegEnembe

31-2

sAshanAnashanE abhi embIshruthiprathipAdhyanenisuva kEshavana rUpadhvayava chidhdhEhadhoLahorage bIsaradhe sadhbhakthiyimdha upAsaneya gaiyuththa buDharu huthAshananavOlippanemdhanavaratha thuthisuthiru 31-3 sakalasadhguNapURNa janmadhyakhiLadhOShavidhUra prakatA prakata sadhvyApAri gathasamsAri kamsAri nakula nAnArUpanIyAmaka niyaMya nirAmaya raviprakarasannibha prabhu sadhA mAm pAhi paramAthma 31-4 chEthanAchEthana jagaththinoLAthathanu thAnAgi lakumI nATha saRvaroLippa thaththadhrupagaLa Dharisi jAthikArana theradhi ellara mAthinoLagidhdhakhiLa kaRmava thA thiLikoLLadheae mAdimAdisi nOdi naguthippa

31-5

vIthabhaya vijJnyAnadhAyaka bhUthabhavyabhavathprabhu khaLA rAthi khagavaravahana kamalAkAmtha nishjimtha mAtharishvapriya purAthana pUthanAprANApahAri viDhAthRujanaka vipashjithara priya salahusaluhemma 31-6 dhuShtajamasamhAri saRvOthkRuShtamahima samIranutha sakalEShtadhAyaka svaratha sukhamaya mamakulasvAmi hRuShtapuShpa kaniShtasRuShtyAdhyashtakaRthrukarImdhra varadha yaTheShtadanu unnathasukaRmA namIpenanavaratha 31-7 pAkashAsanapujyacharaNa pinAkisannuthamahima sIthAshOkanAshana sulabha sumukha suvaRNavaRNanibhA mAkaLathra manIShi maDhuripu AkamEvAdhvithiyarUpa prathIka dhEvagaNAmtharAthmaka pAlisupudhemma 31-8 apramEyAnamtharupa sadhAprasannamukhAbja mukthisu khapradhAyaka sumanasArADhitha padhAmbhOja svaprakAsha svathamthra saRvagakShipraphaladhAyaka kShithIsha yadhupravIra vithaRkya vishvasuthaijasa prAjJnya

31-9

gALi nadevamdhadhali nIlagha nALi vaRthisuvamthe braHmathrishUlaDharashakrARthamodhalAdhakhiLadhEvagaNa kAlakaRmaguNAbhimAni mahAlakumiyanusarisi nadevaru mUlakAraNa mukthidhAyaka hariyenisikomba 31-10 mOda kaibIsaNigeyimdhali Odisuvenembuvana prayathnavu kUduvudhe kalpAmthakAdharu lakumivallabhanu jOdukaRmava jIvaroLu thA mAdi mAdisi phalagaLuNisuva proudarAdhavarivana bhajisi bhavAbDhi dhAtuvaru 31-11 klEshamOhAjJnyAnadhOShavinAshaka virimchAm dadhoLagA kAshadhOpAdhiyalli thumbihanella kAladhalli ghAsigoLisadhe thannavaranAyAsavilladhe salahuvanu karuNAsamudhra prasannavadhanAmbOja vairAja 31-12 kannadiya kaipididhu nOLpana kaNNugaLu kamdalli yeragadhe thannamOl prathibimba kAmbuvu dhaRpaNava bittu DhanyariLeyoLagella kadeyali ninna rUpava nOdi sukhisutha sannuthisuthAnamdhavAriDhiyoLage muLugiharu 31-13

87

annamAni shashAmkanolu kAruNyasAgara kEshavanu paramAnnadhoLu bhArathiyu nArAyaNanu bhakShyadhoLu sonnagadhiranu mADhavanu shRuthi sannuthashrIlakShmI gRuthadhoLu mAnyagOvimdhAbhiDhanu iruthippanemdhemdhu

31-14

kShiramAni sarasvathI jagathsAra viShNuva chimthisuvudhu sarOhuhAsana mamdigeyoLiruthippa maDhuvairi mAruthanu namanIthadhoLu samprEraka thrivikramanu dhaDhiyoLu vAriniDhichamdhramaroLage iruthippa vAmananu 31-15 garuda sUpake mAni shrIshrIDharanu dhEvanu pathrashAkhake varanenipa mithrakhya sURya hRuShIkapana mURthi uragarAjanu phala sushAkhake varanenisuvanu padhmanAbhana smarisi bhumjisuthiharu ballavarella kAladhali 31-16 gouri saRvAMlusThaLenipaLu shuri dhAmOdharana thiLivudhu gouri pAnAMlusTha samkaruShaNana chimthipudhu sArashaRkaragudadhoLage vRuthrAri iruthiha vAsudhEvana sUrigaLu DhEniparu paramAdharadhi saRvathra 31-17 smarisu vAchaspathiya sOpa skaradhoLage pradhyuMnanippanu nirayapathi yamaDhaRma katudhravyadhoLaganirudhDha saraShapa shrIrAmaTEladhi smarana shrIpuruShOththamana kaRpuradhi chimthisi pUjisuthaliru paramabhakuthiyali 31-18 nAligimdhali svIkaripa rasa pAlu modhalAdhadharoLage ghRutha thailapakvapadhARThadhoLagiha chamdhranamdhanana pAlisuvaDhOkShajana chimthisu sThUlakUShmAmda thila mAShaja I lalithabhakShadhoLu dhakShanu lakShmInarasimha 31-19 manavu mASha subhakShyadhoLu chimthaneya mAdachyuthana niRuRuthi maneyenipa lavanadhoLu mareyadhe shrIjanARdhanana nenevuthiru phalarasagaLoLu prANana upEmdhrana vILyadheleyoLu dhyunadhi harirUpavane komdAduthali sukhisuthiru 31-20 vEdhavinuthage buDhanu susvAdhOdhakADhipanenisi kombanu shrIdhakRuShNana thiLidhu pUjisuthiru niramtharadhi sADhukaRmapa puShkaranu sunivEdhitha padhARThagaLa shudhDhiya gaidhu gaisutha hamsanAmakagaRpisuthalippa 31-21 rathi sakalasusvAdhurasagaLa pathiyenisuvaLu alli vishvanu huthavahana chUligaLoLage bhARgavana chimthipudhu kShithijagOmayajAdhiyoLu samsThitha vasamthana RuShabha dhEvana thuthisuthiru samthatha sadhA sadhbhakthipURvakadhi

31-22

pAkakaRkRugaLoLu chathuRdhaRsha lOkamAthe mahAlakumi gatha shOka vishvambharana thiLivudhella kAladhali choukashudhDhasumamdaladhi bhUsUkarAHvaya uparichailapa nEkadamtha sanathkumArana DhyAnipudhu buDharu 31-23 shrInivAsana bhOgyavasthuva kANagodadhamdhali viShvaksEna parikhArUpanAgihanalli puruShAkhya thAnE pUjakapujyanenisi nijAnugara samthayipa guru pava mAnavamdhitha saRvakAlagaLalli saRvathra 31-24

88

nUthana samIchIna surasOpEtha hRudhyapadhARThadhoLu viDhimAthe thaththadhrasaLoLu rasarUpa thAnAgi prIthipadisutha nithyadhi jagannATha viTalana kUdi thA niRbhithaLAgihaLemdharidhu nI bhajisi sukhisuthiru 31-25

Chapter 32- Kaksha Taratamya Sandhi or dhEvathA Taratamya Sandhi harikaThAmRuthasAra gurugaLa karuNadhimdhApanithu pELuve parama bhagavadhbhaktharidhanAdharadhi kELuvudhu shrIramaNa saRvEsha saRvaga sArabhOktha svathamthra dhOSha vidhUra jJnyAnAnamdha bala aishvaRya guNapURNa mUru guNa vaRjitha saguNa sAkAra vishvasThithi layOdhaya kAraNa kRupAsAmdhra naraharE salahO sajjanarA 32-1 nithyamukthiLe niRvikAraLe nithya sukha sampURNe nithyAnithya jagadhA DhAre mukthAmuktha guNavinuthe chiththayisu binnapava shrIpurushOththamana vakShOnivAsinI bhRuthya vathsale kAye thrijagannAthe vikhyAthe 32-2 rOmakUpagaLoLu pRuThakpRuThagA mahApuruShana samURthiya thAmarasajAmdagaLa thadhgatha vishvarUpagaLa shrImahiLe I rUpaguNagaLa sImegANadhe yOchisutha mamasvAmi mahimeyathemthutemdhadigadige beragAdha 32-3 Omdhu jAmdadhoLomdhu rUpadhoLomdhavayavadhoLomdhu nakhadhoLa gomdhu guNavanu pAragANadhe kRuthAputAmjaladhI mamdhajAsana puLakapuLakA namdha bhAShpa thodhalnudigaLim dhimdhirAvallabhana mahime gambhIrathamavemdhA 32-4 Enu Dhanyaro braHmaguru pavamAnarAyara I pariyali ramAnivAsana vimala lAvaNyAthishayagaLanu sAnurAgadhi nOdi sukhipa mahAnubhAvara bhAgyavemtho bhavAniDhavanigasADhyavenisalu narara pAdEnu 32-5 A pithAmaha nUru kalpa ramApathiya guNa japisi olisi mahAparAkrama hanuma bhImAmAnamdha muniyenisi A parabrahmana sunAbhI kUpasambhava nAmadhali mEre vA payOjAsana samIrarigabhinavipe nithya 32-6 vAsudhEvana mURthi hRudhayAkAsha mamdala maDhyadhali thA rEshanamdhadhi kANuthathi samthOShadhali thuthipa shrIsarasvathi bhArathiyarige nA sathatha vamdhisuve paramOllAsadhali sujJnyAna bhakuthiya salisalemagemdhu 32-7 jagadhudharana saRvOththmana nija pegaLoLAmthu karAbjadhoL padhayuga Dharisi nakhapaGnithiyoLu ramANIyatharavAdha nagaDharana prathibimba kANutha mige haruShadhim pogaLi higguva khagakulADhipa kodali mamgaLa sakala sujanarige 32-8 yOgigaLa hRudhayake niluka nigamAgamaika vinuthana paramAnu rAgadhali dhvisahasra jiHvegaLimdha vaRNisuva

89

bU gagana pAthALa pAthaLa vyApthana yOga nidhrAspadha nenipa guru nAgarAjana padhake namisuve manadhoLanavaratha

32-9

namdhivAhana naLiniDhara moulEmdhu shEkhara shivathriyambaka amDhakAsuvamaThana gajashARdUla chaRmaDharA mamdhajAsana thanaya thrijagadhvamdhya shudhDha svatika sannibha vamdhisuve nanavarathe pAliso pARvathiramaNa 32-10 ghani phaNAmchatha makutaramjitha kvaNithadamaruthrishUla shikhidhina maNi nishAra nEthra paramaparavithra sucharithra praNathakAmadha pramaTha suramuni gaNasupUjitha charaNayuga rAvaNa madha vibhamjana sathatha mAmpAhi mahadhEvA 32-11 dakShayajJnya vibhamjanane virupAkSha vairAgyaDhipathi samrakShisemmanu saRvkAladhi sanmudhavaniththu yakSha pathisala yajaparige suravRukSha vRukShadhanujAri lOkA dhyakya shukadhuRvAsa jaigIShavya samthayisu 32-12 haththu kalpadhi lavaNa jalaDhiyoLuththama shlOkanavolisi kRutha thRuthyanAgi jagathpathiya nEmadhi kushAsthragaLa biththarisi mOhisi dhurAthmara nithyaniraya nivAsarenisidha kRuththivAsage namipe shEShapadhARnahudhemdhu 32-13 kambupANiya paramaprEma nithambiniyaremdhenipa lakShaNe jAmbuvathi kALimdhi nIlA bhadhra sakhavimdhA remba ShaNmahiShiyara dhivya pAdhAmbujagaLige namipe mamahRudha yAmbaradhi nelesali bidadhe thaMmarasanodagUdi

32-14

A paramthapanolumeyimdha sadhAparOkShigaLenisi bhagavadhrUpaguNagaLa mAhime svapathigaLAnanadhi thiLivA souparaNe vAruNi nagAthmaja rApanithu baNNisuvenenna mahAparADhagaLeNisadhiyali paramamamgaLava 32-15 thridhivatharu maNiDhEnugaLigA spadhavenipa thridhashA layAbDhige badharanamdhalopputhippa upemdhra chamdhramana mRudhu maDhura susthavadhinadhimdhali maDhusamaya pikanamthe pAduva madhiravAhananamghriyugmamgaLige namisuvenu 32-16 kRuthiramaNa pradhyuMna dhEvana athuLa bala lAvaNya guNa samthatha upAsanakEthumAlAkhamdadhoLu rachipa rathi manOharanamghri kamalake nathisuvenu bhakuthiyali mama dhuRmathiya kaLedu sanmathiya nIyalajasra emagolidhu 32-17 chAruthara navaviDha bhakuthi gambhira vArAshiyoLu paramO dhAra mahimana hRudhaya phaNipathi pITadhoLu bhajipa bUrikaRmakaranenisuva sharIramAni prANapathi padha vAriruhakAnamipe madhgururAyanahudhemdhu 32-18 vithathamahimana vishvathOmukha nathuLa bhujabala kalpatharu vA shrItharenisi sakalEShta padedhanudhinadhi mOdhisuva rathi svayambuva dakSha vAchaspathi bidoujana madadhi shuchi manmaThakumAranirudhDharemugIyali sumamgaLavA 32-19 bhavavanaDhi navapOtha puNya shravana kIRthana pAdhavanaruha bhavana nAvikanAgi bhajakara thArisuva bidadhe pravahamArutha dhEva panamOthsava vishESha niramthara

90

mahApravahadhamdhadhi kodali bhagavathbhaktha samthathige 32-20 janaranudhDharisuvenenutha nija janakananumathadhalli svayambhuva manuvinimdhali padadhe sukumArakaranolumeyali janani shararUpA nithambini manavAchanakAyadhali bidadhanu dhina namisuvenemage kodu sanmamgaLavanolidhu 32-21 narana nArAyaNana harikRuShNara padedhe puruShARTha theradhali tharaNi shashishatharUparige samanenisi pApagaLa nirayadhoLu nelegoLisi sajjana neraviyanu pAlisuva audhumbara salahu salahemmA bidadhade paramakaruNadhali

32-22

vaDhuvirODhi manOja kShIrOdhaDhi maThana samayadhaludhisi nere kuDharajAvallabhana masthaka mamdhiradhi mereva viDhu thavAmghri payOjayugaLake maDhupanamdhadhale ragalenmana daDhipa vamdhipenanudhinamthasthAp parihariso 32-23 shrIvanaruhAmbakana nEthragaLEve maneyenisi sujanarige karAvalambanavIva theradhi mayUkha vistharipa AvivasvAnemdhenisuva vibhAvasuhaRnishegaLali KodalI vasumDhareyoLu vipashjathararodane sujJnyAna 32-24 lOkamAtheya padedhu nI jagadhEka pAthranigiththa kAraNa shrIkumAri samEtha nelesidha ninna mamdhiradhI A kamalabhavamukharu bidadhe parAkenutha nimdhiharo guNaraththAkarane baNNisalaLave kodu emage sanmanava

32-25

phaneyoLuppuva thilaka thulasI maNigaNAmchitha kamTa karadhali kvaNitha vINAsusvaradhi bahuthALagathigaLali praNavaprathipAdhyara guNamgaLa kuNidhu pAdutha paramusukha samdhaNiyoLAduva dhEvaRuShinAradharigabhinamipa 32-26 A sarasvathI thIradhali binaisalA muNigaLa nadige jadajAsana mahEshAchyuthara lOkamgaLige pOgi thA sakala guNagaLa vichArisi kEshavanE paradhaivavamdhupa dhEshisidha bhRugumunipa kodalemagakhila puruShARTha 32-27 bisaruhAmbakanAjJnyeyali sumanasamukhanu thAnenisi nAnA rasagaLuLLa havissugaLanavaravarigoydhIva vasukulADhipa yajJnya puruShana asamabala rUpamgaLige vamdhisuve jJnyAnayadhyasubudhDhi kodalemage 32-28 thAthanappaNeyimdha nI prakhyAthiyuLLaruvaththu makkaLa prIthiyimdhali padedhavaravarigiththu mannisuva vIthihOthrana samaLenisuva prasUthi janani thvadhamghri kamalake nA nuthisi thale bAguve emma kutumba salahuvudhu

32-29

shathaDhRuthiya sutharIRvaruLidha prathima suthapOniDhigaLu parAjithanasusamADhiyoLolisi mURlokadhoLo mareva vrathivara marIchyathri pulahA kRathuvashiShta pulasthya vaivasvathanu vishvAmithramgiramghrigeraguvenu 32-30 dhvAdhashAdhithyaroLu modhaliganAdha mithra pavAha mAniniyAdha prAvahi niRuRuthi niRjara gurumahiLe thArA I dhivoukasaranu dhinADhi vyADhiyupataLavaLidhu vibuDhari gAdharadhi kodalakhila mamgaLavA kAladhali 32-31

91

mAnaniDhigaLenisuva viShvaksEna DhanapagajAnanarige samAnarembhaththaidhu shESha shathasTha dhEvagaNa kAnamisuvenu bidadhe miThyAjJnyAna kaLedhu subODhaviththu sadhAnurAgadhalemage paripAlisali sampadhava

32-32

bhUtha mAruthavAmtharabhimA nI thapasvi marichi muni puruhUthanamdhana pAdhamAni jayamtharemagolidhu kAtharava puttisadhe viShayadhi vIthabhayana padhAbjadhali viparItha budhDhiyanIyadhe sadhA pAlisali emma 32-33 Odhisuva gurugaLane jaridhusa hOdhararigupadhEshisidha mahadhAdhikAraNa saRvaguNa sampURNa hariyemdhu vAdhisuva thvathpathiya thOrem dhA dhanuja besagoLalu sthambhadhi shrIdhanAkShana thOrisidha praHlAdha salahemma 32-34 bali modhalu sapthEmdhrarivarige kalitha kaRmaja dhivijarembaru uLidha EkAdhasha manugaLu uchaThyachavana mukha kulaRuShigaLembhaththu haihaya niLeya kampanagaidha pRuThu mamgala parIkShitha nahuSha nAbhiyayAthi shashibimdhU 32-35 shathasamkEthuLLa supriya vratha bharatha mAmDhAtha puNyAshrItharu jaya vijayAdhigaLu gamDhaRvaremtu jana huthavahaja pAvaka sanAthana pithRugaLELvaru chithraguptharu prathidhinadhi pAlisali thammavaremdhu emagolidhu 32-36 vAsuvAlaya shilpi vimalaja lAshayagaLoLu ramIpa URvashi bhEsharavigaLa ripugaLenisuva rAhukEthugaLu shrIshapadha pamThAna DhUmARchEsha dhiviguru kaRmajarige sadhA samAna dhivoukasaru kodalemage mamgaLavA 32-37 dhyunadhi shyAmala samjJnyarOhiNi ghanapa paRjanyA nirudhDhana vanithe braHmAmdAbhimAni virAtadhEviyara neneve nA nalavimdha dhEvAnana mahiLe svAhAkhyarAlO chane kodali niRvighnadhim bhagavadhguNamgaLali 32-38 viDhipithana pAdhAmbujagaLige maDhupanamthe virAjapAmala udhakagaLige sadhAbhimAniyu emdhenisikomba buDhage nA vamdhisuve sanmOdadhi niramthara olidhu emagabhyudhaya pAlisalemdhu paramOthsahadhalanudhinadhi 32-39 shrI virimchAdhyara manake nilukAvakAlaku jananarahithana thAvolisi maganemdhu mudhdhisi lIlegaLa nOLpa dhEvakige vamdhipe yashOdhA dhEvigAnamisuvenu parama kRupAlOkanadhimdha saluhuvudhemma samthathiya 32-40 pAmarara pavithragaisuva shrI mukumdhana vimalamamgala nAmagaLigabhimAniyAdha uShAkhya dhEviyaru bhUmiyoLaguLLakhila sajjana rAmayAdhigaLaLidhu salahali A maruthana maneya vaidhyara ramaNi prathidhinadhi 32-41 purutalOchana ninna kadhdhoydhiralu prARThise dhEvathe gaLuththarava lAlisi thamdha varAharUpa thAnAgi DharaNi jananiye thvathpadhAbjake eragi binnaisuvenu pAdha sparusha modhalAdhakhila dhOShagaLeNisadhiru yemdhu

32-42

92

vanaDhivasane varAdhri nichaya sthana virAjithe chEthanAchethana viDhArake gamDha rasarUpAdhi guNa vapuShe munikulOththama kashyapana nijathanuje ninagAnamipe ennava guNagaLeNisadhe pAlipudhu paramAthmanaRDhAmgi 32-43 harigurugaLaRchisadha pApAthmarana shikShisalOsuga shanai svarnenisi dhuShphalagaLIva niramtharavu bidadhe tharaNinamdhana ninna pAdhAmburuhagaLigAnamipe bahudustharabhavARNava magninAdhennanudhDharisabEku

32-44

nirathishaya sujJnyAna pURvaka virachisuva niShkAmaya kaRmaga Larithu thaththathkaladhali thajjanyaphalarasava hariya nEmadha luNisi bahujIvarige kaRmapanenipa guru puShkaranu sathkriyamgaLali niRvighnatheya kodali 32-45 shrinivAsana parama kAruNyA nivAsasThAnarenipa kRu shAnujaru sahasra ShOdashashatharu shrIkRusha nujaru sahasra ShOdashashatharu shrIkRuShNa mAniniyareppaththu chAraNa jAnajArarapsararu gamDhaRvarige namipe 32-46 A yamuneyoLu sAdharadhi kAthyayanI vratha Dharisi kelaru DharAyuDhane pathiyenisi kelabaru jArathanadhalli vAyupithanolisidharu ERbage thOyasarasara pAdhakamalake nAyeraguve manOraThamgaLa salisalemagemdhu 32-47 kinnararu guHyakaru rAkShasa pannagaru pithRugaLu sidhDharu sannuthAjAnajaru samarivaramarayOnijaru innivara gaNavemthu baNNisa lennaLave karuNadhali paramA pannajarige kodali sanmadha suprathApagaLu

32-48

nUru munigaLanuLidhu mElana nUru kOti thapODhanara padhAravimdhake mugive karagaLanudhDharisalemdhu mUru saptha shathAHvayara thoredhIRuShigaLiganamtharadhaliha bUri pithRugaLu kodali emage sadhA sumamgaLava 32-49 pAvanake pAvananenisuva ramAvinOdhiya guNa gaNamgaLa sAvaDhAnadhalEka mAnasarAgi susvaradhi A vibuDhapathi sabheyoLage nAnA vilAsadhi pAdi sukhisuva dhEvagamDhaRvaru kodali emagakhiLa puruShARTha 32-50 bhuvana pAvananenipa lakumIDhavana mamgaLa dhivyanAma sthavanagaiva manuShyagamDhaRvarige vamdhisuva pravara bhUbhujaruLidhu maDhyama kamalayaparemdhesikOmbara dhivasadhivasamgaLali nenevenu karaNa shudhDhiyali 32-51 shrI mukumdhana mURthi sale soudhAminivOl hRudhayavArija vyOma mamdala maDhyadhali kANuthali mOdhisuva A manuShyOththamara padhayuga thAmarasagaLigeraguve sadhA kAmithARThagaliththu salahali praNathajanathathiya 32-52 I mahImamdaladhoLiha guru shrImadhAchAryara mathAnuga rA mahA vaiShNavara viShNu pAdhAbdha maDhukarara sthOmakAnamisuvenavaravara nAmagaLa pELaLave bahu viDha yAma yAmamgaLali bODhisalenage sanmathiya 32-53 mAranayyana karuNapArAvAra mukhya supAthrarenipa

93

sarOruhAsana vANi rudhrEmdhrAdhi suranikara thArathaMyathmaka supadhyagaLAru paTisuvarA janarige ramAramaNa pUraisalIpsitha saRvakAladhali 32-54 mUru kAlamgaLali paTise sharIra vAGnyna shudhDhi mALpudhu dhUragaisuvudhakhiLa pApasamUha prathidhinavu chOrabhaya rAjabhaya nakracha mUra shasthra jalAgni bUtha mahOraga jvara narakabhaya sambhavisadhemdhemdhu 32-55 jayajayathu thrijagadhvilakShaNa jayajayathu jagadhEka kAraNa jayajayathu jAnakIramaNa niRgathajarAmarana jayajayathu jAnhavi janaka jayajayathu dhaithyakulAmthaka bavAmayara jagannAThaviTala pAhimAm sathatha 32-56 harikaThAmRuthasAra gurugaLa karuNadhimdhApanithu pELuve parama bhagavadhbhaktharidhanAdharadhi kELuvudhu This ends Hari KathAmrutha SAra written by Sri Jagannatha DAsaru.

Chapter 33 Phalasthuti Sandhi

.

harikathAmRuthasAra shrImadhguruvara jagannAThadhAsara karathaLAmalakavene pELiva sakalasamDhigaLa paramapamdithamAnigaLu mathsarisaledhegijjAgi thOruvu dharasikarigidhu thOri pELuvudhalla DhareyoLage 33-1 bhAminiya shatpadhiya rUpadha limahAdhbhutha kAvyadhAdhiyo LAmanOharatharathamAthmaka nAmdhipadhyagaLa yAmayAmake paTisuvavara suDhAmasakha kaipidiyalOsuga prEmadhimdhali pELdha gurukAruNyakEnembe 33-2 sAravemdhare harikaThAmRutha sAravembuvudhemma guruvara sAradhalladhe thiLiyemdhenutha mahEmdhra namdhanana sAraThiya baligomdu sArA sAragaLa niRNaisi pELdhanu sAra nadeva mahAthmarige samsAravellihudhU 33-3 dhAsavaRyara mukhadhi nimthu ramEshananu kIRthisuva manadhabhi lASheyali vaRNAbhimAnigaLolidhu pELisidha I sulakShaNa kAvyadhOL yathi prAsagaLige prayathnavilladhe lEsulEsene shrAvyamAdhudhe kuruhu kavigaLige 33-4 prAkRuthOkthigaLemdhu baradhe mahAkRuthagnaru jarivaralladhe svIkRuthava mAdadhale biduvare sujanarAdhavaru shrIkRuthipathiyamalaguNagaLu I kRuthiyoLamtAdha baLikidhu prAkRuthave samskRuthadha sadagavEnu suguNarige 33-5 shruthige shObhanavAgadhode jada mathige mamgaLavIyadhode shruthismRuthige sammathavalladhidhodhdhode namma gururAya maThisi maDhvAgapayObDhaya kShithige thOridha braHmavidhyA ratharIgIpsitha harikaThAmRuthasAra venisuvudhu 33-6 bhakthivAdhdhia pELdheremba prasakthi salladhu kAvyadhoLu puna rukthishuShkasamAsa padhavyathyAsa modhalAdha yukthishAstravirudhDha shabdhavi bhakthiviShamagaLiralu

94

jIvanmukthiyOgyavidhemdhu sirimadhanamtha mechchuvane

33-7

Ashukavikulakalpatharu dhigdhEshavariyalu ramganolumeya dhAsakotasTharigeragi nA bEdikombavenu I sulakShaNa harikaThAmRutha mIsalaLiyadhE sAra dhIRgha dhvIShigaLigereyadhale salisuvadhenna binnapadha 33-8 prAsagaLa pomdhesadhe shabdha shlOShegaLa shODhisadhe dhIRgha hrasvagaLa sallisadhe Shatpadhigathige nillisadhe dUShakaru dhinadhinadhi mAduva dhUShaNavE bhUShaNavu emdhupa dhEshagaMyavu harikaThAmRuthasAra sADhyarige 33-9 ashruthAgamabhAvavidhura parishramavu ballavarigAnam dhAshrugaLa maLegarisi maimaresuva chamathkRuthiya mishrarige maremAdi dhithijara shasthradhali kAyidhippadhidharoLu phalashruthigaLu thappuvuvE nijabakthiyuktharige 33-10 nichcha nijajana mechcha gODhana acchabhAgyavu pechche peRmeyu kechcha kELvanu mEchcha malamana muchchalemdhenutha uchchavigaLige pechchapesadhena lechcharisidhI sachcharithreya nuchcharise sirivathsalAmChana mEchchalEnaridhu 33-11 sADhu sabheyoLu mereye thathvasu bODhavruShtiya kareya kAma krODhabIjava huriye khaLaredhe biLaredhe biriye karakariya vAdhigaLa peLmuriye paramavi nOdhigaLa maimareyalOsuga hAdhidhOridha hiriya bahujAthuRya hosapariya 33-12 vyAsathIRThara olavo viTalO pAsaka prabhuvaRya puramdhara dAsarAyara dhayavo thiLiyadhu Odhi kELadhale kEshavana guNamaNigaLanu prANEshagaRpisi vAdhirAjara kOshakoppuva harikaThAmRuthasAra pELidharu 33-13 harikaThAmRuthasAra navarasa bharitha bahugambhIra rathnAkararuchira shRumgAra rathnAkAra sAlamkara visthAra sarasa narakanTIravAkhyAryara janitha sukumAra svAthI karige paramOthdhAra mAdidha mareyadhupakAra 33-14 avaniyoLu jyOthiShmathiya thailavanu pAmaranumda jIRNisa lavane pamdithanOkaripanavivEkiyappamthe shravaNamamgaLa harikAThAmRutha savidhu niRguNasAra nukkisa lava nipuNanai yOgyagaladhe dhakkalariyadhidhu 33-15 akkaradhOLi kAvyadhoLagomdhakkarava baredhOdhidhava dhE vaRkaLige dhusthyajanenisi DhaRmAsThakAmagaLu lekkisadhe lOkaikanAThana bhakthibhAgyava padeva jIvan mukthagalladhe harikaThAmRuthasAra sogasuvadhe 33-16 oththibhaha vighnagaLa thadedhapa mRuthyuvige maremAdi kAlana bhRuthyarige bhIkarava puttisi sakalasidhDhigaLa pURthigoLisuva vanaruhEkShaNa nRuthyamAduvanavana maneyoLu nithyamamgaLa harikaThAmRuthasAra patisuvara

33-15

AyurAgOgaishvariya yashaDhaiRya bala vijJnyAnasamasA hAyashouRyodhaRyaguNagAmbhIRyamodhalAdha AyathagathaLumtAgalomdha DhyAya paTisidha mAthradhim shrava NIyallave harikaThAmRuthasAra sujanarige 33-16

95

kuruda kamgLa padeva baDhirani geradu kivi kELpahavu beLeyadha muruda badhanAkRuthiya thALvanu kELdhamAthradhali baradu hainAguvudhu kELdhare koradu pallavisuvudhu prathidhina hurudulAdharu harikaThAmRuthasAravanu paTise 33-17 niRjaratharamgiNiyoLanuthina mujjanAdhisamasThakaRmavi vaRjithAshApAshadhimdhali mAdidhaDhikaphala hejjehejjege doreyadhippave sajjanaru shiradhUguvamdhadhi ghaRjisuthalI harikaThAmRuthasAra patisuvara 33-18 sathiyarige pathibhakuthi pathniya vratha puruSharige haruSha nelegomdathimanOharavAgi guruhiriyariya jagadhoLage sathatha mamgaLavIva bhahusu kRuthigaLenisutha sulabhadhim sadhgathiya padevaru harikaThAmRuthasAravanu patise 33-19 emthu baNNisalennaLave bhagavamthanamalaguNAnuvAdhaga Lemthu pariyali pURNabhODhara mathava pomdhidhara chimthanege bappamthe bhahudhRuShtAmthapURbakavAgi pELdha mahamtharige nararemdhu bagevare nirayabhAgigaLu 33-20 maNikhachitha harivANadhali vAraNasubhOjyapadhARTha kRuShNARpanavenutha pasidhavarigOsuga nIduvamdhadhali praNatharige pomganada varavA GnymaNigaLim virachisidha kRuthiyoLu unisinOduva harikaThAmRuthasAravanudhAra 33-21 dhuShtarennadhe dhuRviShayadhim puShtarennadhe pUthakaRma bhraShtarennadhe shrIdhaviTala vENugOpAla kRushNa kaipiyuvanu susuthyA vishiShTadhAsathvanu pAlisi niShTeyimdhali harikaThAmRuthasAra patisuvara 33-22 harikaThAmRuthasAra gurugaLa karuNadhimdhApanithu pELuve parama bhagavadhbhaktharidhanAdharadhi kELuvudhu shri kRuShNARpanamasthu

96

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF