Glossary of Legal Terms.pdf

July 10, 2017 | Author: Canan Akgöçmen | Category: Language Interpretation, Multilingualism, Translations, Common Law, Public Law
Share Embed Donate


Short Description

Download Glossary of Legal Terms.pdf...

Description

Glossary of legal terms ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

VITS LanguageLink

Multilingual Glossary in 13 languages

Glossary of legal terms

VITS LanguageLink 2004 ISBN The information contained in this Glossary was, to the best of our knowledge, accurate at the time of publication.

Preface Interpreting is a highly complex profession, one that requires skill, expertise and a flair for language. The process of transferring information from one language to another is not a mere transfer of words or phrases, but a transfer of meaning, of context and intent. The common misguided theory that bilingualism equates to the basic skills an interpreter needs is best demonstrated within our legal environment. Words on their own can be meaningless and dry, but it is the contextual knowledge of their use that the interpreter needs to understand. Many people who speak only one language tend to imagine that the different languages are essentially different sets of labels to be attached to the objects spoken about, similar to a bilingual dictionary, where words of one language are matched, simply and neatly, with those of another: substituting one word for another. However, to be done well, interpreting requires not only linguistic sophistication, but also knowledge of the cultures associated with the language in question, and the world-views and cultural life styles reflected in the linguistic structure. The Glossary published by the Legal Interpreting Service in 1985 proved to be much sought after and successful. In response to requests from interpreters and legal practitioners, this updated, revised and enhanced Glossary has been developed and translated into 13 languages and published as a multilingual glossary. This Glossary is by no means a substitute for the training, experience, and expertise of interpreters working in the legal area, it is intended as a professional resource, which will assist interpreters in their often complex and responsible tasks. To this end, the Glossary lists legal terminology used by people concerned with the development of our laws and their application to the community in a variety of contexts. The terms and definitions contained in this Glossary have been developed in consultation with representatives from various legal and quasi-legal sectors. We wish to thank everyone who contributed so generously of their time and expertise and in particular the teams of professional translators who undertook the complex task of rendering the terminology into selected target languages. This project has been successfully completed due to the tireless efforts of management and staff of VITS LanguageLink whose commitment to the language services industry is a testament to their high quality service and strong focus on continuing professional development of the industry. This Glossary has been fully funded by VITS LanguageLink Good Corporate Citizen Program. VITS LanguageLink is the only language service provider in Australia that has a Good Corporate Citizen Program, directing valuable resources, both financial and non-financial, making a positive contribution to our linguistically and culturally diverse community, by ensuring that language services are an integral part of our service to the community, both in the public and private sectors. We hope the Glossary will provide an invaluable aid to understanding common legal terms and concepts and will facilitate clear and precise communication in situations where an understanding of legal terminology is essential. Senada Softic General Manager VITS LanguageLink

3

Languages colour coding

Contents

Preface _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3

Witness’ Oath _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5

ARABIC BOSNIAN

Witness’ Affirmation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6

Index of Terms _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7

CHINESE CROATIAN

Specific Sections: Legal Officials _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _143

GREEK

Police Personnel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _151

ITALIAN

Police Special Terminology _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _156

MACEDONIAN

Most Common Indictable Offences _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _162

RUSSIAN Most Common Summary Offences _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _194

SERBIAN Most Common Drugs _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _218

SOMALI Most Common Explosives

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _227

Most Common Firearms _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _229

4

SPANISH

Most Common Weapons _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _233

TURKISH

Most Common Tools used for Breaking and Entering _ _ _ _ _ _ _ _ _236

VIETNAMESE

WITNESS’ OATH

“I swear by Almighty God that the evidence I shall give in this case shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth.”

ZAKLETVA SVJEDOKA

“Kunem se Svemoguçim Bogom da çe iskaz koji çu dati u ovom sluãaju biti istina, cijela istina i ni‰ta osim istine.”

–––

–––

ZAKLETVA SVJEDOKA

“Kunem se Svemoguçim Bogom da je iskaz koji dajem u ovom sluãaju, istina, potpuna istina i ni‰ta drugo nego istina.”

OPúO™ MAPπ∫PøN

“OÚΛ˙ÔÌ·È ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˘ £ÂÔ‡ fiÙÈ Ë Ì·ÚÙ˘Ú›· Ô˘ ı· ‰ÒÛˆ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·, fiÏË Ë ·Ï‹ıÂÈ· Î·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ë ·Ï‹ıÂÈ·.”

GIURAMENTO DEL TESTIMONE “Giuro davanti a Dio Onnipotente che la testimonianza che darò in questo procedimento sarà la verità, tutta la verità, e nient’altro che la verità.” PFRKTNDF YF CDTLJRJN

`Ct rjkyfv dj C†dbiybjn cfvj dbcnbyf b ybinj lheuj jcdty dbcnbyf.$

èêàëüÉÄ ëÇàÑÖíÖãü

«äÎflÌÛÒ¸ ÇÒÂÏÓ„Û˘ËÏ ÅÓ„ÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓ͇Á‡ÌËfl, ÍÓÚÓ˚ fl ‰‡˛ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ‰ÂÎÛ, fl‚Îfl˛ÚÒfl Ô‡‚‰ÓÈ, ˜ËÒÚÓÈ Ô‡‚‰ÓÈ Ë Ì˘ÂÏ, ÍÓÏ Ô‡‚‰˚»

áÄäãÖíÇÄ ëÇÖÑéäÄ

“á‡ÍÎËøÂÏ Ò ҂‚˯øËÏ ÅÓ„ÓÏ ‰‡ àËÒ͇Á ÍÓ¿Ë ÃÛ ‰‡ÚË ·ËÚË ËÒÚË̇, ˆÂ· ËÒÚË̇ Ë Ì˯ڇ ÓÒËÏ ËÒÚËÌÂ.”

DHAARTA MARKHAATIGA

“Waxaan ugu dhaartay illaaha weyn in cadaynta aan bixin doono ahaan doonto runta, runtii oo dhan, wax kale aanay ahayn runtii mooyaane.”

JURAMENTO DEL TESTIGO

“Juro por Dios Todopoderoso que el testimonio que prestaré en esta causa será la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad.”

TANIK YEM¥N¥

“Bu davada verece©im ifadenin do©ru, tamamen do©ru ve do©rudan baßka bir ßey olmayaca©ına Tanrı huzurunda yemin ederim.”

LÔØI TUYEÂN THEÄ CUÛA NHAÂN CHÖÙNG

"Toâi xin theà tröôùc ñaáng Thöôïng Ñeá Toaøn Naêng raèng baèng chöùng toâi ñöa ra trong vuï naøy seõ laø söï thaät, hoaøn toaøn laø söï thaät, vaø khoâng coù ñieàu gì khaùc ngoaøi söï thaät."

5

WITNESS’ AFFIRMATION

(Used where the witness objects to taking the Oath because he/she does not have any religious belief or because his/her religious beliefs do not permit him/her to take the Oath.)

“I, (name), do solemnly, sincerely, and truly declare and affirm that the evidence I shall give in this case shall be the truth, the whole truth and nothing but the truth.”

6

IZJAVA SVJEDOKA

“Ja (ime), sveãano, iskreno i istinski izjavljujem i potvr∂ujem da çe iskaz koji çu dati u ovom sluãaju biti istina, cijela istina i ni‰ta osim istine.”

–––

–––

IZJAVA SVJEDOKA

“Ja, (ime i prezime) iskreno i istinito, izjavljujem da je iskaz koji dajem u ovom sluãaju, istina, potpuna istina i ni‰ta drugo nego istina.”

∫¶E∫£∫NH ¢H§ø™H MAPπ∫PøN

“EÁÒ, (Ô/Ë...), ‰ËÏÒÓˆ Î·È ‚‚·ÈÒÓˆ Â›ÛËÌ·, Ì ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Î·È Ì ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ë Ì·ÚÙ˘Ú›· Ô˘ ı· ‰ÒÛˆ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·, fiÏË Ë ·Ï‹ıÂÈ· Î·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ë ·Ï‹ıÂÈ·.”

DICHIARAZIONE SOLENNE DEL TESTIMONE

“Io, (nome e cognome), dichiaro e affermo in verità, solennità e sincerità che la testimonianza che darò in questo procedimento sarà la verità, tutta la verità, e nient’altro che la verità.”

BPÅFDF GJL PFRKTNDF

`Åfc !bvt b [email protected]> cdtxtyj> bcrhtyj b dthjljcnjåyj bpåfdedfv ltrf vjtnj cdtljxt¥t dj jdff celcrf hfcghfdf √t ,blt dbcnbyf> cfvj dbcnbyf b ybinj lheuj jcdty dbcnbyf.$

íéêÜÖëíÇÖççéÖ áÄüÇãÖçàÖ ëÇàÑÖíÖãü

«ü, (ËÏfl), ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ËÒÍÂÌÌÓ Ë Ô‡‚‰Ë‚Ó Á‡fl‚Îfl˛ Ë ÛÚ‚Âʉ‡˛, ˜ÚÓ ÔÓ͇Á‡ÌËfl, ÍÓÚÓ˚ fl ‰‡˛ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ‰ÂÎÛ, fl‚Îfl˛ÚÒfl Ô‡‚‰ÓÈ,˜ËÒÚÓÈ Ô‡‚‰ÓÈ Ë Ì˘ÂÏ,ÍÓÏ Ô‡‚‰˚»

àá∑ÄÇÄ ëÇÖÑéäÄ

“∑‡, (ËÏÂ Ë ÔÂÁËÏÂ) ËÒÍÂÌÓ Ë ËÒÚËÌËÚÓ ËÁ¿‡‚ΩÛ¿ÂÏ ‰‡ àËÒ͇Á ÍÓ¿Ë ÃÛ ‰‡ÚË Û Ó‚ÓÏ ÒÎÛ˜‡¿Û ·ËÚË ËÒÚË̇, ˆÂ· ËÒÚË̇ Ë Ì˯ڇ ÓÒËÏ ËÒÚËÌÂ.”

DHAARTA MARKHAATIGA OO AAN MAGACA ALLE LAGU DHAARANAYN

“Anigoo magacayga la yiraahdo (magaca) waxaan si dhab ah, daacadnimo ah, u rumaynayaa/ta’kiidinayaa in cadaynta aan ku bixin doono dacwadaan tahay run, runtii oo dhan, wax kale aanay ahayn runtii mooyaane.”

PROMESA SOLEMNE DEL TESTIGO

“Yo, (nombre y apellido), prometo solemnemente que el testimonio que prestaré en esta causa será la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad.”

TANIK BEYANI

“Ben, (isim), bu davada verece©im ifadenin do©ru, tamamen do©ru ve do©rudan baßka bir ßey olmayaca©ını samimi olarak beyan ederim.”

LÔØI XAÙC NHAÄN CUÛA NHAÂN CHÖÙNG

"Toâi (teân, hoï) xin traân troïng, thaønh thaät vaø trung thöïc tuyeân theä vaø xaùc nhaän raèng baèng chöùng toâi ñöa ra trong vuï naøy seõ laø söï thaät, hoaøn toaøn laø söï thaät vaø khoâng coù ñieàu gì khaùc ngoaøi söï thaät."

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

Index of terms

7

A

ABSCOND

ACCESSORY

ACCOMPLICE

To go away and evade the jurisdiction of the Court.

Not present at the actual crime, but responsible in some way for it.

A person who did not personally commit the offence, but assisted the offender by acting in concert, counselling or procuring or aiding and abetting the principal offender.

Before the fact: Any person who helped in any way for another to commit a crime. After the fact: A person who aids or helps another who has already committed a crime.

8

Pobjeçi od zakona

Pomagaã

Sauãesnik

Pobjeçi od zakona

Pomagaã, sukrivac

Suuãesnik, sukrivac

º˘ÁÔ‰ÈÎÒ

HıÈÎfi˜ Û˘Ó·˘ÙÔ˘ÚÁfi˜, Û˘ÓÂÚÁfi˜, Û˘Ó·˘ÙÔ˘ÚÁfi˜

™˘Ó¤ÓÔ¯Ô˜, Û˘ÓÂÚÁfi˜

Darsi alla latitanza

Concorrente al reato

Complice

Jl,tuyedf¥t celt¥t

Cjextcybr

Cjextcybr dj pkjcnjhcndjnj

ëÍ˚‚‡Ú¸Òfl ÓÚ Ô‡‚ÓÒÛ‰Ëfl

ëÓÛ˜‡ÒÚÌËÍ

ëÓÓ·˘ÌËÍ, ÒÓÛ˜‡ÒÚÌËÍ

èÓ·ÂÃË Ó‰ Á‡ÍÓ̇

ë‡Û˜ÂÒÌËÍ (Û ÁÎÓ˜ËÌÛ, ÔÂÍ¯‡¿Û. ËÚ‰.)

ë‡Û˜ÂÒÌËÍ

Fakad

Aan joogin dembiga, laakiin dembigaas si masuul uga ahaa

Dambiile kalkaal

Fugarse

Cómplice. Before the fact: instigador. After the fact: encubridor

Cómplice

Firar etmek

Suça yardımcı olan

Suç orta©ı

Ñaøo taåu

Toøng phaïm

Ñoàng loõa

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

ACCUSATION

ACCUSED

ACQUIT

1. A verbal or written statement by one person that another person has committed a crime.

A person whom the State has charged with having committed a crime.

To find an accused “not guilty” after trial; to discharge that person.

A

2. The crime with which a person has been charged.

1. OptuÏba 2. OptuÏnica

OptuÏeni

Osloboditi optuÏbe

OptuÏnica, optuÏba

OptuÏenik

Osloboditi (tereta optuÏbe)

ú·ÙËÁÔÚ›·

ú·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜

ÅıˆÒÓˆ, ··ÏÏ¿ÛÛˆ

Imputazione/Accusa

Imputato/Accusato

Assolvere/Prosciogliere

J,dbytybt

J,dbytn

Jckj,jledf

é·‚ËÌÂÌËÂ

é·‚ËÌflÂÏ˚È

éÔ‡‚‰˚‚‡Ú¸

éÔÚÛÊ·‡

éÔÚÛÊÂÌËÍ, ÓÔÚÛÊÂÌË

éÒÎÓ·Ó‰ËÚË (Ó‰ Í˂ˈÂ)

1. Eedaynta dembi 2. Dembiga lagu soo eedeeyey

Eedaysane

Dembi ku waayid

1. Acusación, denuncia 2. Cargo

El acusado

Absolver

Suçlama

Sanık

Beraat etmek

Söï toá caùo/söï buoäc toäi

Bò caùo

Traéng aùn

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

9

A

10

ACQUITTAL

ACT

ACTION

To discharge from prosecution after a finding of not guilty.

A law made by Parliament.

A term used to describe most types of civil law proceedings.

Oslobo∂enje optuÏbe

Skup‰tinski zakon

Postupak

Oslobo∂enje (od optuÏbe)

Zakon

TuÏba, zakonski postupak

Å·ÏÏ·Á‹, ·ıÒˆÛË

∞fiÌÔ˜, £¤ÛÈÛÌ· úÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘

ÅÁˆÁ‹

Assoluzione/Proscioglimento

Legge Parlamentare

Causa/Azione

Jckj,jledf¥t

Pfrjy !ljytcty dj [email protected]

Ghfdyf gjcnfgrf

éÔ‡‚‰‡ÌËÂ

èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ, Á‡ÍÓÌ

àÒÍ, Òۉ·Ì˚È ÔÓˆÂÒÒ

éÒÎÓ·‡¨‡ø Ӊ Í˂ˈÂ, ÓÒÎÓ·‡¨‡¿ÛÇ ÔÂÒÛ‰‡

á‡ÍÓÌ

íÛÊ·‡

Siidaynta/dembi ku waayid

Xeerka (kan baarlamaanku sameeyo)

Eray lagu sharxo dacwadaha madaniga ah

Absolución

Ley

Acción, demanda

Beraat

Yasa/kanun

Dava/yasal ißlem

Söï traéng aùn

Ñaïo luaät

Daân söï toá tuïng

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

ADDUCED EVIDENCE

ADJOURN

ADJUDICATION

Evidence brought forward in argument.

To postpone a court hearing to a future specified day or a date to be fixed in the future (“sine die”).

To decide in a judicial manner to listen to the evidence, determine the facts and apply the appropriate law, and to hand down a decision.

PruÏeni dokazi

Odgoda

Rje‰enje

Dokazi iznijeti u raspravi

Odgoditi raspravu

Su∂enje, presuda

¶ÚÔ‚·ÏÏfiÌÂÓÔÈ ÏfiÁÔÈ, ÚÔ‚·ÏÏfiÌÂÓ˜ ·ԉ›ÍÂȘ

ÅÓ·‚¿Ïψ

áΉ›Î·ÛË, ÂȉÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË

Prova addotta o presentata

Rinviare

Giudizio

Yfdtltyb> bpytctyb ljrfpb

Jlkj;edf

Ljytcedf¥t ghtcelf

è‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓ ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚Ó, ÔËÓ·˘ÂÌÌÓÂ Í ‰ÂÎÛ ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚Ó

éÚÍ·‰˚‚‡Ú¸

Ç˚ÌÂÒÂÌË ¯ÂÌËfl

燂‰ÂÌË ‰Ó͇Á, ˆËÚË‡ÌË ‰Ó͇Á

é‰ÎÓÊËÚË

ëÛ‰Ò͇ Ó‰ÎÛ͇

Caddaynta ka soo baxda doodda

Dib-u-dhigid

Si sharci ah go’aan uga gaarida dhegaysiga ka dib

Prueba(s) presentada(s)

Suspender, diferir

Sentencia, laudo

Delil/kanıt

Ertelemek

Mahkeme kararı

Daãn chöùng

Ñình hoaõn

Söï xeùt xöû, Söï tuyeân aùn, quyeát ñònh cuûa quan toøa

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

A

11

A

ADMISSIBLE EVIDENCE

ADULT PAROLE BOARD

ADVERSARY SYSTEM

Information which a court will permit to enter the hearing to determine a fact or issue.

The body which decides on parole.

The legal process in which the contesting parties present evidence in support of their claims to an independent judge for decision, and any penalty/remedy.

Prihvatljivi dokazi

Obostrano izno‰enje dokaza

(ÅÔ)‰ÂÎÙ‹ ·fi‰ÂÈÍË, ·Ô‰ÂÎÙ¿ ÛÙÔȯ›·, ÂÈÛÙ‹ÚÈ·

Komisija za uvjetno pu‰tanje odraslih osoba na slobodu ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÅÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ˘ áÓËÏ›ÎˆÓ (·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È Î¿ÔÈÔ˜ Û ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ˘fi fiÚÔ˘˜)

Prova ammissibile

Commissione per la concessione della libertà condizionale

Sistema avversatorio

Ghbafnkbd ljrfpty vfnthbåfk

Cjdtn pf eckjdyj jckj,jledf¥t

Cbcntv yf cjckeiedf¥t yf cghjnbcnfdtyb cnhfyb

ÑÓÔÛÒ͇ÂÏ˚ ÔÓ͇Á‡ÌËfl, ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚‡

äÓÏËÒÒËfl ÔÓ ÛÒÎÓ‚ÌÓ-‰ÓÒÓ˜ÌÓÏÛ ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌ˲ ‚ÁÓÒÎ˚ı Á‡Íβ˜ÂÌÌ˚ı

ëËÒÚÂχ ÒÓÒÚflÁ‡ÚÂθÌÓÒÚË ‚ ÒÛ‰Â

èËı‚‡ÚΩË‚ ‰Ó͇Á, ÓÒÌÓ‚‡Ì ‰Ó͇Á

äÓÏËÒË¿‡ Á‡ ÛÒÎÓ‚ÌÓ ÔÛ¯Ú‡ø Ӊ‡ÒÎËı ÓÒÓ·‡ ̇ ÒÎÓ·Ó‰Û

Caddayn la aqbali karo

Guddiga go’aanka ka gaara xabsi ku qaadashada banaanka

燘ÂÎÓ Ó·ÓÒÚ‡ÌÓ„ Ò‡ÒÎÛ¯‡ø‡ ÒÚ‡Ì‡ Hab sharciyeed oo qaybaha is hayaa qadimaan dacwadooda si xaakim go’aan uga gaaro

Prueba(s) admisible(s)

Junta de libertad condicional para adultos

Sistema procesal basado en la contradicción de las partes

Geçerli delil

Íartlı tahliye kurulu

¥ki taraflı hukuk sistemi

Baèng chöùng khaû chaáp

UÛy ban cöùu xeùt phoùng thích ngöôøi lôùn tröôùc thôøi haïn coù ñieàu kieän

Heä thoáng ñoái tuïng

Pravno valjani dokazi

12

Komisija za uslovno pu‰tanje odraslih zatvorenika

Naãelo obostranog saslu‰anja stranaka ™‡ÛÙËÌ· ÅÓÙȉÈΛ·˜

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

AFFIDAVIT

AFFILIATION PROCEEDINGS REGARDING MAINTENANCE

A written document sworn on Oath or affirmed before a person with authority to administer the Oath or Affirmation. The person in whose name the document is sworn or affirmed is called the deponent.

A Magistrate’s order which requires the person it believes to be the father of a child to pay maintenance to the mother for the support of the child until he or she reaches the age of 16.

Izjava pod zakletvom

Sudski nalog o plaçanju alimentacije

Izjava pod zakletvom

Sudski postupak o alimentaciji

`EÁÁÚ·ÊË Ì·ÚÙ˘ÚÈ΋ ηٿıÂÛË

¢ÈηÛÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ·ÙÚfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜

Dichiarazione giurata

Procedimento di riconoscimento di paternità con obbligo di mantenimento dei figli

Gbcvtyf bpåfdf gjl pfrktndf

Htitybt pf bplhirf

èËÒ¸ÏÂÌÌÓ ÔÓ͇Á‡ÌË ÔÓ‰ ÔËÒfl„ÓÈ

ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË ÓÚˆÓ‚ÒÚ‚‡ ‰Îfl ÛÔ·Ú˚ ‡ÎËÏÂÌÚÓ‚

èËÒÏÂ̇ ËÁ¿‡‚‡ ÔÓ‰ Á‡ÍÎÂÚ‚ÓÏ

ëÛ‰ÒÍË ÔÓÒÚÛÔ‡Í Á‡ ÛÚ‚¨Ë‚‡ø ӘËÌÒÚ‚‡ ‡‰Ë ËÁ‰ʇ‚‡ø‡

Dhaar-qoraal (afadayfit)

Amarka Xaakimka ee Dayactirka ilmaha

Declaración jurada

Proceso de filiación y alimentos

Yeminli ifade

Nafaka ödeme emri

Tôø khai höõu theä

Thuû tuïc xaùc ñònh phuï heä ñeå caáp döôõng

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

A

13

A

14

AFFIRM

AFORETHOUGHT

ALIAS

To be allowed to give evidence without taking the oath, either on the ground that taking the oath is contrary to a person’s religious belief or the person has no religious belief.

See malice aforethought.

A false name.

Izjava

Predumi‰ljaj

Poznat kao

Potvrditi

Unaprijed smi‰ljen

Alias, pod laÏnim imenom

¢ËÏÒÓˆ ˘¢ı‡Óˆ˜, ˘‡ı˘ÓË ‰È·‚‚·›ˆÛË ·ÓÙ› fiÚÎÔ˘

ú·Îfi‚Ô˘ÏË ÚfiıÂÛË

梉ÒÓ˘ÌÔ

Dichiarare solennemente

Premeditato

Nome fittizio

Gjndhledf

Ghtlevbckf

Kf;yj bvt

íÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Á‡fl‚ÎflÚ¸ ·ÂÁ ÔËÒfl„Ë

è‰ÛÏ˚¯ÎÂÌÌ˚È, Ô‰̇ÏÂÂÌËÂ

Ç˚Ï˚¯ÎÂÌÌÓ ËÏfl

èÓÚ‚‰ËÚË

è‰ÛÏ˯Ω‡¿

ã‡ÊÌÓ ËÏÂ

Rumayn/ta’kiidin

Ku talagal

Magac been ah

Prometer solemnemente, prestar promesa solemne

Premeditación

Alias, sobrenombre

Söz vermek

Önceden tasarlanmıß

Takma isim

Xaùc nhaän

Chuû taâm

Bieät danh

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

ALIBI

ALLEGATION

AMENDMENT

A defence where an accused alleges that at the time when the offence was committed, he was elsewhere.

A verbal or written statement regarding an event or events. Generally refers to the substance of the charge laid against an individual or corporation.

(Amending Act) An Act of Parliament altering or changing (amending) another Act.

Alibi

Navod

Amandman

Alibi

Navod, tvrdnja

Amandman, dopuna ili izmjena zakona

`ÅÏÏÔıÈ

òÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜

πÚÔÔÔ›ËÛË (ÓfiÌÔ˘)

Alibi

Imputazione

Emendamento

Dj dhtvt yf ghtrhijrjn kbwtnj ,bkj yf lheuj vtcnj

Ndhlt¥t

Ljgjkyedf¥t yf pfrjyjn

ÄÎË·Ë

á‡fl‚ÎÂÌËÂ, ÛÚ‚ÂʉÂÌËÂ

èÓÔ‡‚͇

ÄÎË·Ë

燂Ӊ, Ú‚‰ø‡

Äχ̉χÌ

La dacweeyaha oo sheegta in aanu meesha joogin

Eedayn qoran

Dib-u-habaynta xeerka

Coartada

Alegación, alegato

(Ley de) reforma

Suç ißlendi©inde baßka bir yerde oldu©u iddiası

¥ddia

De©ißiklik

Chöùng cöù ngoaïi phaïm

Söï caùo buoäc

Tu chính/Söûa ñoåi

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

A

15

A

16

ANCILLARY RELIEF

ANNUL

ANTECEDENT REPORT

Subsidiary; supplementary or extra, eg. ancillary relief in family law relates to custody, maintenance, access and property between the parties as opposed to “principal relief”.

To put an end to, cancel, render void in law.

Formal police document for recording the history, method of committing the crime, associates and places frequented by people charged with offences.

Dopunska odluka

Poni‰titi

Prethodni izvje‰taj

Dopunska odluka

Staviti izvan snage, poni‰titi

Prethodni izvje‰taj

™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ̤ÙÚ· ‹ ‚Ô‹ıÂÈ·

Å΢ÚÒÓˆ

òÛÙÔÚÈÎfi áÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜

Decisione giudiziaria accessoria

Annullare

Relazione sui precedenti

Vfnthbåfkyf b ghfdyf cgjujl,f vtüe cjghe;ybwbnt ghb hfpdjl yf ,hfrjn

Gjybinedf

Ljrevtynfwbåf pf ckexfåjn ghbujndtyf jl gjkbwbåfnf

ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ Ò‰ÒÚ‚Ó Òۉ·ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚

ÄÌÌÛÎËÓ‚‡Ú¸

чÌÌ˚Â Ó Ô‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÈ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÈ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË

ëÂÍÛ̉‡‡Ì (ÒÔÓ‰‡Ì) Ô‡‚ÌË ÎÂÍ

èÓÌ˯ÚËÚË

èÂÚıÓ‰ÌË ËÁ‚¯ڇ¿

Kabid; ku darid ama siyaado iwm.

Nasakhid/burin

Warbixinta dhacdada ugu horaysa

Resolución de la demanda accesoria

Anular, revocar

Informe de antecedentes

Ek/ikinci derecede

¥ptal etmek

Sanık sicil raporu

AÙn leänh phuï

Huûy boû

Baûng keâ tieàn söï

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

APPEAL

APPELLANT

APPLICANT

A formal request by a person dissatisfied with a court’s decision, to a higher court to review the original decision or rehear the case; the actual hearing of the appeal.

A person who appeals against a court’s decision.

A person who applies to a court or tribunal for an order, decision or finding.

Îalba

Podnosilac Ïalbe

Podnosilac tuÏbe

Îalba

Podnositelj Ïalbe, apelant

Predlagatelj, tuÏitelj

`áÊÂÛË, ·›ÙËÛË ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘

áÊÂÛÈ‚¿ÏψÓ

áÓ¿ÁˆÓ, ·ÈÙÒÓ

Appello

Appellante

1. Attore 2. Richiedente

:fk,f lj gjdbcjr cel

:fkbntk

Ne;bntk

ÄÔÂÎÎËÓ‚‡Ú¸, ‡ÔÂÎÎflˆËfl

ëÚÓÓ̇ ÔÓ‰‡˛˘‡fl ‡ÔÂÎÎflˆË˛

á‡fl‚ËÚÂθ, ÔÓ‰‡‚‡ÚÂθ ËÒ͇

܇η‡

èÓ‰ÌÓÒË·ˆ ʇηÂ, ‡Ô·ÌÚ

íÛÊË·ˆ, Ô‰·„‡˜

Rafcaan

Rafcaanle

Dalbade

Recurso de apelación

Recurrente, apelante

Demandante, actor

¥tiraz/temyiz

¥tiraz/temyiz eden

Davacı

Khaùng caùo

Ngöôøi khaùng caùo

Nguyeân ñôn

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

A

17

A

18

APPREHENSION

APPROPRIATION

ARBITRAL DECISION

The act of arresting or having a fear.

Making a thing the property of a person.

An award made by an arbitrator after hearing both sides of a case. The decision is binding, usually in building cases.

Hap‰enje

Prisvajanje

ArbitraÏna odluka

Uhiçenje, hap‰enje

Prisvajanje

ArbitraÏna odluka

™‡ÏÏË„Ë

ò‰ÈÔÔ›ËÛË

¢È·ÈÙËÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË

Arresto/Cattura

Appropriazione

Decisione o sentenza arbitrale

Ghbdtledf¥t> pfndjhf¥t

Ghbcdjåedf¥t

Htitybt yf yflkt;yj kbwt

ᇉÂʇÌËÂ, ‡ÂÒÚ, ˜Û‚ÒÚ‚Ó ÒÚ‡ı‡

èËÒ‚ÓÂÌËÂ, ÍÓÌÙËÒ͇ˆËfl

Ä·ËÚ‡ÊÌÓ ¯ÂÌËÂ

ï‡Ô¯ÂøÂ, ÔË‚Ó¨ÂøÂ

èËÒ‚‡¿‡øÂ

Ä·ËÚ‡Ê̇ Ó‰ÎÛ͇

Qabashada/xirida

Yeelashada

Go’aanka dhexdhexaadinta

Detención, captura; aprensión, temor

Apropiación, asignación

Resolución arbitral

Yakalama/tutuklama

Zimmetine geçirmek

Hakem kararı

Baét giöõ

Chieám höõu

Quyeát ñònh phaân xöû

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

ARRAIGN

ATTACHMENT OF EARNINGS

ATTEMPTING A CRIME

To call a defendant, read the charges (presentment) and ask them to plead (i.e., guilty or not guilty).

An order by a court requiring a defendant’s employer to pay an amount of the defendant’s wages regularly to the complainant in repayment of a debt owed by the defendant to the complainant.

Doing an act with intent to commit a crime and forming part of a series of acts which would constitute its actual commission if it were not interrupted.

Izvesti pred sud

Obustava na primanja

Poku‰aj kriviãnog djela

OptuÏiti, proãitati optuÏbu u sudu

Obustava na primanja

Poku‰aj kriviãnog djela

¢È·Ù˘ÒÓˆ ηÙËÁÔÚ›· Î·È Î·ÏÒ Û ·ÔÏÔÁ›·, ÚÔÛ¿Áˆ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ

ú·Ù¿Û¯ÂÛË ·Ô‰Ô¯ÒÓ

ÅfiÂÈÚ· ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜/·‰È΋̷ÙÔ˜

Contestare l’atto di accusa

Ingiunzione di pignoramento salariale

Tentato reato

Gjlytcedf j,dbybntkty frn

Celcrf pf,hfyf yf gkfnfnf

J,bl pf dhit¥t pkjcnjhcndj

èË‚ÎÂ͇ڸ Í ÒÛ‰Û ÔÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÏÛ ‰ÂÎÛ

ì‰ÂʇÌË ËÁ Á‡‡·ÓÚ͇ ‚ Ò˜ÂÚ ‰Ó΄‡, ̇ÎÓÊÂÌË ‡ÂÒÚ‡ ̇ ‰ÓıÓ‰˚

èÓÔ˚Ú͇ ÒÓ‚Â¯ËÚ¸ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ

àÁˈ‡ø ÓÔÚÛÊ·Â

ᇷ‡Ì‡ ̇ Ô·ÚÛ

èÓÍÛ¯‡¿ Í˂˘ÌÓ„ ‰Â·

Dhiibashada Bareeraha

Lifaaqa dakhliga

Isku-deyida fal dembi

Acusar formalmente ante el juez

Embargo de salarios, sueldos y retribuciones

Tentativa de delito

Suçu kabul edip etmedi©ini sormak

Gelirin haciz edilmesi

Suça teßebbüs

Ñoïc caùo traïng

AÙn leänh trích tieàn löông

Möu toan phaïm phaùp

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

A

19

A

20

ATTESTATION CLAUSE

AUTOPSY

AWARD

A statement in a deed or will that it has been signed in front of witnesses.

A medical examination performed on a deceased person to determine the cause of death.

The finding or decision of an arbitrator.

Potvr∂ena izjava

Autopsija

Odluka arbitra

Izjava o vjerodostojnosti potpisa

Autopsija

Odluka arbitraÏe

áÈÎ˘ÚˆÙÈ΋ Ú‹ÙÚ·

Å˘ÙÔ„›·, ÓÂÎÚÔ„›·

ÅfiÊ·ÛË ‰È·ÈÙËÙ‹

Attestazione di autenticità delle firme

Autopsia

Decisione o sentenza arbitrale

Ljrevtyn yfgbify dj ghbcecndj yf cdtljwb

Bcgbnedf¥t yf nheg pf lf ct endhlb ghbxbyfnf pf cvhnnf

Celcrf jlkerf

á‡ÔËÒ¸ Ó Á‡Ò‚ˉÂÚÂθÒÚ‚Ó‚‡ÌËË ÓÙÓÏÎÂÌËfl ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡

ÇÒÍ˚ÚËÂ ÚÛÔ‡

Ç˚ÌÂÒÂÌË ¯ÂÌËfl, ÔËÒÛʉÂÌËÂ

ä·ÛÁÛ· Ó Ó‚ÂË, ÔÓÚ‚¨Û¿ÛÇ Í·ÛÁÛ·

ÄÛÚÓÔÒË¿‡

é‰ÎÛ͇ (‡·ËÚ‡ÊÌÓ„ ÒÛ‰‡)

Qoraal lagu saxiixay markhaatil hortiis

Baarida maydka

Go’aanka dhexdhexaadiyaha

Cláusula testifical/testimonial

Autopsia

Laudo arbitral

Tasdik maddesi

Otopsi

Hakim kararı

Ñieàu khoaûn xaùc nhaän

Khaùm nghieäm töû thi

(Toøa) Chaáp thuaän

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

BAIL

BAILEE

BAILIFF

The release by police or a court of a person held in custody awaiting a court hearing. The person is released on condition that he/she appears at a specified time and place for a hearing of the charge against him/her, with or without payment of sureties. As from 1 September 1990, Bail Justices may also release on bail persons charged with most offences, in certain circumstances.

A person to whom the possession of goods is entrusted by the owner but not with the intention of transferring the ownership.

An officer of the County Court who serves summonses or other documents and executes judgments.

Kaucija

Depozitar

Sudski nadstojnik

Jamstvo, kaucija

âuvar povjerene robe

Sudski izvr‰itelj (okruÏni sud)

AÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ‹ ·fiÏ˘ÛË ˘fi fiÚÔ˘˜ Ì ‹ ‰›¯ˆ˜ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÂÁÁ‡ËÛ˘

£ÂÌ·ÙÔʇϷη˜

¢ÈηÛÙÈÎfi˜ ÎÏËÙ‹Ú·˜

Libertà provvisoria condizionale

1. Consegnatario 2. Comodatario

Ufficiale giudiziario

Ufhfywbåf> rfewbåf

Celcrb ljdthtybr

Celcrb bpdhibntk

éÒ‚Ó·ÓʉÂÌË ÔÓ‰ Á‡ÎÓ„ ËÎË ÔÓÛ˜ËÚÂθÒÚ‚Ó

èÓÎÛ˜‡ÚÂθ Á‡ÎÓ„‡

ÅÂÈÎËÙ, Òۉ·Ì˚È ËÒÔÓÎÌËÚÂθ, Á‡ÏÂÒÚËÚÂθ ¯ÂËÙ‡

ä‡ÛˆË¿‡

éÒÚ‡‚ÓÔËχ·ˆ, ‰ÂÔÓÁËÚ‡

ëÛ‰ÒÍË ËÁ‚¯ËÚÂΩ, ÌÓÚ‡

Damiin

Wakiil alaab lagu aaminay inuu hayo laguse wareejin lahaanshaheeda

Qofka dadka waca si ay maxkamada u yimaadaan

(Puesta en) libertad condicional

Depositario

Oficial de justicia

Kefalet

Emaneti muhafaza eden kißi

¥cra memuru

Taïi ngoaïi haàu tra

Ngöôøi thuï thaùc

Thöøa phaùt laïi

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

B

21

B

22

BALANCE OF PROBABILITIES

BAR

The standard of proof required in civil cases, i.e., it is more probable than not that what the person says happened is true. (In criminal cases the standard is proof beyond reasonable doubt).

1. The imaginary line which divides the bench and the seats where solicitors and barristers take their place in a court from the rest of the courtroom. 2. The entire membership of barristers’ hence to be a member of or to practise at the Bar is to be a barrister.

Princip vjerovatnoçe

1. Prostor u sudu 2. Advokatska komora

Naãelo vjerojatnosti

1. U sudu, prostor pred sucem 2. Odvjetniãka (advokatska) komora

Åfi‰ÂÈÍË ‚¿ÛÂÈ Èı·ÓÔÙ‹ÙˆÓ (·ÛÙÈÎfi ‰›Î·ÈÔ)

1. ƤÚÔ˜ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘, ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·ÙËÚ›Ô˘ Û ·›ıÔ˘Û· ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ 2. ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜, ÛÒÌ· ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘

Valutazione delle probabilità

Barra che divide la corte dal pubblico/Avvocatura

Cntgty yf dthjåfnyjcn

1. Pfvbcktyf uhfybwf vtüe celbåfnf> fldjrfnbnt b jcnfyfnbjn ltk jl celybwfnf 2. Plhe;tybt yf fldjrfnb

Ň·ÌÒ ‚ÂÓflÚÌÓÒÚË

1. Ň¸Â ÓÚ‰ÂÎfl˛˘ËÈ ÒÛ‰ÂÈ ‚ Á‡Î ÒÛ‰‡ 2. äÓÎ΄Ëfl ‡‰‚Ó͇ÚÓ‚/·‡ËÒÚÂÓ‚

燘ÂÎÓ ‚ÂÓ‚‡ÚÌÓÃÂ

ĉ‚Ó͇ÚÒ͇ ÍÓÏÓ‡

Sida dacwadaha madaniga ahi u dhacaan

Khad qiyaaseed/Jimciyada garyaqaanada

(Valoración de la) verosimilitud relativa (de las alegaciones y pruebas)

1. Lugar de la sala reservado para el tribunal y los abogados 2. Colegio de abogados litigantes (Am.)/procuradores de los tribunales (Es.)

Do©ru olma olasılı©ı

Baro

Khaû dó ñaõ phaïm toäi

Baøn traïng sö

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

BARRISTER

BENCH

BENEFICIARY

A lawyer (a member of the Bar) who specialises in representing clients in court. A lawyer engaged by a solicitor to advise him/her or to represent his/her client in court. In courts higher than a Magistrates’ Court, a barrister usually wears a wig and gown.

The seat on which the judge or magistrate used to sit in court. The term is now used to describe the collective profession of judges and magistrates.

Usually used in wills. A person who receives benefit, i.e., money/property from a person’s will.

Advokat (s pravom zastupanja na sudu)

1. Sudijska stolica 2. Sudstvo

Nasljednik

Odvjetnik, advokat (zastupa klijenta na sudu)

Sudaãka klupa, zbor sudaca

Nasljednik, korisnik

¢ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ô˘ ·Ú›ÛÙ·Ù·È ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·

`á‰Ú·

úÏËÚÔÓfiÌÔ˜

Avvocato abilitato a discutere le cause in tribunale

Seggio del Giudice/Collegio dei Magistrati

Beneficiario/Legatario

Fldjrfn rjå pfcnfgedf yf cel

Celcrf ajntkåf> celbb

ŇËÒÚÂ, ‡‰‚Ó͇Ú, Ëϲ˘ËÈ Ô‡‚Ó ‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸ ‚ ÒÛ‰Â

åÂÒÚÓ ÒÛ‰ÂÈ ‚ Á‡Î ÒÛ‰‡

Kbwt inj √t hfcgjkfuf cj bvjnjn> gfhbnt ãˈÓ, ‚ ËÌÚÂÂÒ‡ı ÍÓÚÓÓ„Ó ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ‰Ó‚ÂËÚÂθ̇fl ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, ·ÂÌÂÙˈˇËÈ

ëۉ˿Ò͇ ÍÎÛÔ‡, ‚ÂàÒۉ˿‡

äÓËÒÌËÍ, ̇ÒΉÌËÍ

Kursiga xaakimka ama magaca guud ee xaakimada iyo qaadiyada

Qofka dhaxalka lacagta ama hantida leh

Abogado litigante (Am.)/procurador de los tribunales (Es.)

Judicatura

Beneficiario

Durußma avukatı

Hakim kürsüsü

Mirasçı/lehdar

Traïng sö

Gheá quan toøa

Ngöôøi thöøa höôûng

ĉ‚ÓÍ‡Ú (ÍÓ¿Ë Ëχ Ô‡‚Ó Á‡ÒÚÛÔ‡ø‡ ̇ ÒÛ‰Û) Garyaqaanka maxkamadda uga dooda dacweysanaha ama eedaysanaha

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

B

23

B

24

BEYOND REASONABLE DOUBT (IN CRIME)

BIAS

The Crown (Prosecution) must prove its case against the defendant beyond reasonable doubt. The case must carry a high degree of probability. If there is a reasonable argument open on the evidence which would raise a doubt about a person’s guilt then the jury would return a finding of not guilty.

Prejudice, to reach a decision on the basis of pre-conceived ideas before listening to both sides’ evidence.

Bez osnovane sumnje

Predrasuda

U kriviãnom postupku - bez ikakve sumnje

Pristranost

¶¤Ú·Ó ÏÔÁÈ΋˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·˜

ÆÂÚÔÏË„›·, ÚÔηٿÏË„Ë

Senza nessuna possibilità di dubbio

Pregiudizio

Dbyfnf t endhltyf b ytvf cjvytdf¥f

Ghbcnhfcyjcn

ÇÌÂ ÒÓÏÌÂÌËÈ, ·ÂÒÒÔÓÌÓ

è‰۷ÂʉÂÌËÂ, ÔËÒÚ‡ÒÚÌÓÒÚ¸

Ç‡Ì Ò‚‡Í ÒÛÏø (Û Í˂˘ÌÓÏ ÔÓÒÚÛÔÍÛ)

èËÒÚ‡ÒÌÓÒÚ

Aan shaki ka taagnayn

Eex

Sin dejar lugar a ninguna duda razonable (principio de que el hecho se dará por probado cuando no quepa ninguna duda razonable respecto de su verdad) (procedimiento penal)

Parcialidad, prejuicio

Íüphesiz/kußkusuz (suç olaylarında)

Önyargı

Khoâng coøn nghi ngôø ôû möùc ñoä hôïp lyù (hình söï)

Thieân vò

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

BIGAMY

BILL

BONA FIDE

To re-marry whilst a person is still legally married and not divorced or widowed.

A legislative proposal which becomes law and is called an Act once passed by both Houses of parliament.

In good faith; honestly.

Bigamija

Prijedlog zakona

Bona Fide

Bigamija

Prijedlog zakona, nacrt zakona

Bona Fide, dobra vjera

¢ÈÁ·Ì›·

∞ÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ

ú·Ï‹ ÙË ›ÛÙÂÈ, ηϋ ›ÛÙË, ·ÍÈÔÈÛÙ›·

Bigamia

Disegno di legge

In buona fede

Ldj,hfxyjcn

Ghtlkju-pfrjy

Cj lj,hf> xtcyf yfvthf

Ñ‚Û·‡˜ËÂ

á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ

ÑÓ·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌ˚È, ÔÓ‰ÎËÌÌ˚È

ÅË„‡ÏË¿‡

è‰ÎÓ„ Á‡ÍÓ̇

ì ‰Ó·Ó¿ ̇ÏÂË

Dib u guursiga adoo weli qaba qof kale

Xeer aan baarlamaanku weli ansixin

Mukhlisnimo/daacadnimo

Bigamia

Proyecto de ley

De buena fe

¥ki kißi ile aynı anda evli olma

Yasa tasarısı

¥yi niyetle

Song hoân

Döï luaät

Thaät/Ñuùng

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

B

25

B

26

BOND (TENANCY)

BOND

BOOZE BUS

A bond is a guarantee (money is usually paid) to a landlord by a tenant which ensures that the tenant will not damage the landlord’s rental property while in occupancy.

A formal acknowledgement, made by a person to a Court, which binds that person in refraining from actions or activities for the period of the bond (known as recognizance of good behaviour). It may require the performance of actions or activities.

A mobile station with personnel and equipment specific to the testing of drivers to determine whether they are under the influence of alcohol.

Sigurnosni depozit

Garancija

Alko-test stanica

Jamstvo, garancija

Jamstvo sudu

Alko-test stanica

ΩÚËÌ·ÙÈ΋ ÂÁÁ‡ËÛË (ÂÓÔÈΛԢ)

¶ÚÔÛˆÈ΋ ÂÁÁ‡ËÛË ‹ ˘fiÛ¯ÂÛË (ηϋ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜)

πÚÔ¯ÔÊfiÚÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ·ÏÎÔÙ¤ÛÙ

Deposito cauzionale per le locazioni

Vincolo di buona condotta

Unità mobile per sottoporre gli automobilisti all’alcoltest

Ufhfywbåf> cbuehyjcty ltgjpbn

Ufhfywbåf

á‡ÎÓ„

é·flÁ‡ÚÂθÒÚ‚Ó

Djpbkj cj gthcjyfk b jghtvf pf vtht¥t fkrj[jk dj rhdnf yf djpfxbnt Ä‚ÚÓ·ÛÒ, Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌÌ˚È ‰Îfl ÔÓ‚ÂÍË ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ì‡ ÒÓ‰ÂʇÌË ‡ÎÍÓ„ÓÎfl ‚ ÍÓ‚Ë

ä‡ÛˆË¿‡, „‡‡ÌˆË¿‡, ¿ÂÏÒÚ‚Ó (Á‡ Á‡ÍÛÔ Òڇ̇ ËÎË ÍÛÃÂ)

ä‡ÛˆË¿‡, ¿ÂÏÒÚ‚Ó

ÄÎÍÓ-ÚÂÒÚ ÒÚ‡Ìˈ‡

Rahaamad/Curaar

Ballanqaad in qofkaasi raacayo amarka maxkamaddu bixsay

Baska booliisku adeegsado si khamra dareewalada looga baaro

Depósito de garantía (inquilinatos)

Caución (judicial)

Unidad móvil de control de alcoholemia

Güvence parası/depozito

¥yi hal sözleßmesi

Alkol test aracı

Tieàn theá chaân (thueâ nhaø)

Cam keát

Traïm thöû röôïu löu ñoäng

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

BREACH

BREACH OF THE PEACE

BREATHALYSER

The breaking of a legal duty. Similar to “Breach of Peace”.

There is a breach of the peace whenever harm is actually done or likely to be done to a person or, in his presence, his property, or a person is in fear of being harmed through an assault, affray or riot.

Instrument used to analyse a sample of breath in order to determine a person’s blood alcohol content.

Kr‰enje

Naru‰avanje javnog reda i mira

Aparat za alko-test

Prekr‰aj

Naru‰avanje javnog reda i mira, pobuna

Alko-test aparat

Åı¤ÙËÛË, ·Ú¿‚·ÛË

¢È·Ù¿Ú·ÍË ÎÔÈÓ‹˜ ËÛ˘¯›·˜ ‹ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Ù¿Í˘

`µÚÁ·ÓÔ Ì¤ÙÚËÛ˘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÏÎÔfiÏ ÛÙËÓ ·Ó·ÓÔ‹

Infrazione/Violazione

Turbamento dell’ordine pubblico

Etilometro

Ghfdty ghtrhijr

Yfheiedf¥t yf åfdybjn vbh

Bycnhevtyn pf ledf¥t pf lf ct jlhtlb rjkbxbyf yf fkrj[jk dj rhdnf

ç‡Û¯ÂÌËÂ

ç‡Û¯ÂÌË ӷ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓfl‰Í‡

èË·Ó ‰Îfl ‡Ì‡ÎËÁ‡ ‰˚ı‡ÌËfl

èÂÍ¯‡‚‡ø ̇‰·Â

êÂÏÂÃÂø ¿‡‚ÌÓ„ ÏË‡

ÄÎÍÓ-ÚÂÒÚ ‡Ô‡‡Ú

Jebinta waajibaadka sharciga ah

Jebinta xasiloonida iyo nabada dadweynaha dhexdooda ah

Aallada khamrada dareewalada looga baaro

Infracción, incumplimiento, violación

Alteración del orden público

Alcoholímetro

¥hlal etmek/uymamak

Asayißi bozmak

Alkol test cihazı

Vi phaïm

Phaù roái traät töï coâng coäng

Maùy ño ñoä röôïu

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

B

27

B

28

BRIEF

BURDEN OF PROOF

BY-LAWS

This refers to the prepared combination of statements, charge sheets, records of interview etc., which ultimately form the basis of evidence to be presented at court by either party.

The responsibility or onus of proving a fact.

Laws made by local government.

SaÏetak

Teret dokaza

Mjesni propisi

Dosje, pismeni saÏetak predmeta parnice za odvjetnika

Teret dokazivanja

Mjesni propisi i uredbe

¢ÈÎÔÁÚ·Ê›·

Ç¿ÚÔ˜ / ¢ı‡ÓË ·fi‰ÂÈ͢

ú·ÓÔÓÈÛÌÔ›

Documentazione processuale

Onere della prova

Ordinanze o Leggi delle Amministrazioni Locali

Cevbhf¥t yf afrnb

Ljrf;edf¥t yf ndhlt¥fnf

Jginbycrb ghjgbcb

àÁÎÓÊÂÌË ‰Â·

ÅÂÏfl ‰Ó͇Á˚‚‡ÌËfl

ê‡ÒÔÓflÊÂÌË ÏÂÒÚÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚ ‚·ÒÚË

ëÛ‰ÒÍË ‰ÓÒË¿Â, ËÌÒÚÛ͈˿ ‡‰‚Ó͇ÚÛ

íÂÂÚ ‰Ó͇ÁË‚‡ø‡

ãÓ͇ÎÌË ÔÓÔËÒË, Û‰·Â

Warbixinta ka hadlaysa dhinacyada is haya

Masuuliyada daliilinta xaqiiqada

Xeer hoosaad

Expediente e informe (relativos a pleito o causa)

Carga de la prueba

Ordenanzas municipales

Dava dosyası/iddianame

Kanıtlama yükümlülü©ü

Belediye yasaları

Hoà sô chöùng cöù

Traùch nhieäm daãn chöùng

Luaät ñòa phöông

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

CAUTION

CAUTION CARD

CHALLENGE

Words used to formally advise criminal suspects of their civil right to speak or remain silent.

The card used by police to give caution.

The accused has the right to object to a person being a juror in a civil or criminal proceeding. He is entitled to challenge 8 potential jurors before having to show cause.

Upozorenje

Kartica upozorenja

Protest

Upozorenje

Kartica na kojoj je sluÏbeno policijsko upozorenje

Odbiti (svjedoka, porotnika)

¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË

ú›ÌÂÓÔ ¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘

ÅÌÊÈÛ‚ËÙÒ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ (Ì¿ÚÙ˘Ú·, ÂÓfiÚΈÓ), ¤ÓÛÙ·ÛË

Avvertimento ufficiale

Scheda di avvertimento dei diritti civili usata dalla polizia

Ricusazione di giurati/Negazione della validità di documenti

Ghtleghtledf¥t

Rfhnbxrf pf ghtleghtledf¥t

Jl,bdf¥t yf gjhjnybr

è‰ÛÔÂʉÂÌËÂ

è‰ÛÔ‰ËÚÂθ̇fl ͇ÚӘ͇

éÚ‚Ó‰ ÔËÒflÊÌÓ„Ó Á‡Ò‰‡ÚÂÎfl, ÓÒÔ‡Ë‚‡Ú¸

ìÔÓÁÓÂøÂ

ä‡Úˈ‡ Ò‡ ÒÎÛÊ·ÂÌËÏ ÔÓÎˈ˿ÒÍËÏ ÛÔÓÁÓÂøÂÏ

ëÚ‡‚Ω‡ø ÔË„Ó‚Ó‡, ÓÒÔÓ‡‚‡øÂ

U digid

Kaarka digniinta ee booliiska

Diidmo xeerbeeg

Advertencia

Tarjeta con el texto de la advertencia

Recusar, impugnar

Tutuklanan kißinin hakları

Tutuklanan kißinin haklarını içeren kart

Tanık veya jüri üyelerini reddetme hakkı

Khuyeán caùo

Phieáu ghi lôøi khuyeán caùo

Phaûn ñoái

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

C

29

C

CHARGE

CHILDREN’S COURT

1. The formal accusation that a person has committed a crime.

A special Magistrates’ Court, the Children’s Court hears criminal offences committed by young people under the age of 17. It does not hear homicide cases (murder, manslaughter and attempted murder). These cases are heard in the Supreme Court. (NB) The Children’s Court has the power to hear attempted murder cases, but usually refrains because of the seriousness of the case. It also hears proceedings for wardship, guardianship etc., concerning the welfare of the child in its upbringing.

2. An explanation of the law by a judge to a jury after the jury has heard the evidence and before it has decided which evidence to accept.

30

OptuÏba

Djeãji sud

1. Formalna optuÏba da je osoba poãinila kriviãno dijelo 2. Pouka suca poroti o konaãnoj odluci

Sud za maloljetnike

1. ú·ÙËÁÔÚ›· 2. ∞ÔÌÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ‰ÈηÛÙ‹ ÚÔ˜ ÂÓfiÚÎÔ˘˜

¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÅÓËϛΈÓ

Capo d’accusa/Imputazione

Tribunale dei Minorenni

J,dbytybt

Cel pf vfkjktnybwb

é·‚ËÌÂÌËÂ

ëÛ‰ ‰Îfl ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı (‰Ó 17 ÎÂÚ)

éÔÚÛÊ·‡, ÛÔÛÚÒÚ‚Ó Òۉ˿ ÔÓÓÚË

ëÛ‰ Á‡ χÎÓÎÂÚÌËÍÂ

Dacweyn/hawlgelinta xeerbeegta 1. Dacweyn 2. Sharaxaada xaakimka ee xeerbeegta cadaynta ka dib

Maxkamada Carruurta, marka laga saaro dacwadaha dilka

1. Cargo, acusación 2. Instrucciones del juez al jurado

Juzgado de menores, tribunal de menores

Suçlama

Çocuk mahkemesi

1. Caùo buoäc toäi 2. Luaän toäi

Toøa thieáu nhi

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

CIRCUMSTANCES (AGGRAVATING/MITIGATING/EXTENUATING)

CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE

Aggravating – acts which increase the severity of an offence.

Evidence which is not the direct testimony of a person who witnessed an event, but which is relevant and enables the event to be inferred from the circumstances.

Mitigating – acts which lessen the severity of an offence. Extenuating – acts which seek to explain or justify the conduct of an offender.

Okolnosti (oteÏavajuçe/olak‰avajuçe/opravdavajuçe)

Indirektni iskaz

Okolnosti (oteÏavajuçe, ublaÏavajuçe, olakotne)

Indicija, posredni dokazni materijal

¶ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ (ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈΤ˜, ÂÏ·ÊÚ˘ÓÙÈΤ˜)

ÅÔ‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘Ó¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ, ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›· ‚¿ÛÂÈ ÂӉ›ÍˆÓ

Circostanze (aggravanti/attenuanti/giustificanti)

Prove indiziarie

Jrjkyjcnb !jnt;yedfxrb#jktcyedfxrb#[email protected]

Gjchtlyb ljrfpb

é·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡ (ÓÚfl„˜‡˛˘ËÂ/ÒÏfl„˜‡˛˘ËÂ/ÓÔ‡‚‰˚‚‡˛˘ËÂ)

äÓÒ‚ÂÌÌ˚ ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚‡

éÍÓÎÌÓÒÚË (ÓÚÂʇ‚‡¿ÛÃÂ/۷·ʇ‚‡¿ÛÃÂ/Ó·ͯ‡‚‡¿ÛÃÂ)

èÓÒ‰‡Ì ‰Ó͇Á, Ë̉ËÂÍÚ‡Ì ‰Ó͇Á

Xaalladaha ka (sii darida/khafiifinta/sababaynta dabeecadaha gafaha)

Caddayn aan ahayn mid toos uga markhaati kacaysa dacwada

Circunstancias agravantes/atenuantes/justificativas o explicativas

Pruebas circunstanciales, indirectas

Durum (a©ırlaßtırıcı/hafifletici/açıklayıcı)

Dolaylı delil

Hoaøn caûnh (laøm naëng hôn/laøm nheï/giaûm toäi)

Baèng chöùng giaùn tieáp

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

C

31

C

32

CITATION

CIVIL LAW

CLAIM

The reference to a reported case, gives the year, the volume of the law reports and page number.

Those laws which regulate the conduct of individuals with each other by giving individuals rights and responsibilities which the law recognises and enforces. If an individual’s rights are found by a court to have been broken, that person is entitled to some remedy from the individual who breached the right. In this way, the law provides relief, not punishment.

The assertion of a right; an allegation.

Citat

Gra∂ansko pravo

Zahtjev

Citat, navod

Gra∂ansko pravo

TuÏbeni zahtjev, traÏiti pravo

¶·Ú·ÔÌ‹

ÅÛÙÈÎfi ¢›Î·ÈÔ

Å·›ÙËÛË, ·Í›ˆÛË, ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜

Citazione Riferimento giurisprudenziale

Diritto civile

Rivendicazione Asserzione

Yfdtledf¥t yf ghtn[jlty ckexfå pf rjå bvf gjlfnjwb dj celcrbnt pfgbcb

Uhfüfycrj ghfdj

ghfdj yf...

ëÒ˚Î͇ ̇ Ôˆ‰ÂÌÚ

É‡Ê‰‡ÌÒÍÓ Ô‡‚Ó

í·ӂ‡ÌËÂ, ÔÂÚÂÌÁËfl, ËÒÍ

燂Ӊ, ˆËÚ‡Ú

É‡¨‡ÌÒÍÓ Ô‡‚Ó

èÓ‰ÌÂÚË ÚÛÊ·Û, Ó‰¯ÚÂÚÌË Á‡ıÚ‚, Ô‡‚Ó

Tixraacida dacwad horay u dhacday

Sharciga madaniga ah

Ashtako/dacwad

Cita jurisprudencial

Derecho civil

1. Demanda, reclamación, reinvindicación 2. Alegato, afirmación

Eski bir karara atıfta bulunma

Medeni hukuk

Hak talep etme

Trích daãn

Daân luaät

Ñoøi

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

CLASSIFICATION COMMITTEE

CLERK OF COURTS

A committee within each prison that is responsible for making decisions about security rating and placement of prisoners within the prison system.

Clerks of Court are officers of the Court. For a Clerk of Courts to be appointed a Magistrate, he/she must first become a qualified Barrister or Solicitor. The officer in charge of a Magistrates’ Court or Children’s Court is (since 1 September 1990), referred to as the Registrar of the Magistrates’ Court. Other officers may be appointed Deputy Registrars of the Court.

Sistematska komisija

Sudski sluÏbenik

Komisija za klasificiranje zatvorenika

Sudski sluÏbenik

áÈÙÚÔ‹ ηٿٷ͢

°Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘

Comitato di classificazione penitenziaria

Cancelliere

Jl,jh pf uhegbhf¥t yf pfndjhtybwbnt

Ita yf celcrfnf flvbybcnhfwbåf

äÓÏËÒÒËfl ÔÓ Í·ÒÒËÙË͇ˆËË (Á‡Íβ˜ÂÌÌ˚ı)

ëÂÍÂÚ‡¸ ÒÛ‰‡

äÓÏËÒË¿‡ Á‡ Í·ÒËÙË͇ˆË¿Û

ëÛ‰ÒÍË ÔËÒ‡

Guddiga kala-qorsheeya maxaabiista xabsiga

Shaqaalaha Maxkamada Karaaniyada maxkamaddu waa saraakiisha maxkamadda

Comité de clasificación de presos

Secretario judicial, del juzgado / tribunal

Hapishane güvenlik kurulu

Mahkeme müdürü

UÛy ban xeáp loaïi

Thö kyù toøa aùn

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

C

33

C

34

COLLATOR

COLLATOR’S INQUIRY

A person receiving information from police members in the street, in relation to crime trends, suspects or people in certain locations. This information is processed by the collator and is made available to all members of the police force.

Inquiry by the collator in order to gather information with regard to crime trends, suspects, etc.

Kolacionar

Kolacionarska istraga

Onaj koji prikuplja i uspore∂uje informacije

Istraga osobe koja prikuplja i uspore∂uje informacije

¶ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘

¢ÈÂÚ‡ÓËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ

Funzionario che collaziona le informazioni all’interno della polizia

Inchiesta da parte del funzionario che collaziona le informazioni

Cgjhtledfx

Bcnhfuf pf lf ct endhlfn gjlfnjwb pf rhbdbxyj ltkj b cjvybntkyb kbwf

ëÓÚËÓ‚˘ËÍ, ÒÓÒÚ‡‚ËÚÂθ ËÌÙÓχˆËË

á‡ÔÓÒ ÒÓÒÚ‡‚ËÚÂÎfl

éÒÓ·‡ ÍÓ¿‡ ÛÔÓ¨ۿ ÔÂÔËÒ ҇ ÓË„Ë̇ÎÓÏ

àÒÚ‡„‡ ÓÒÓ·Â ÍÓ¿‡ ÛÔÓ¨ۿ ÔÂÔËÒ ҇ ÓË„Ë̇ÎÓÏ

Xog-ururshe

Xogta uu soo ururiyo. Xog-ururshuhu

Analista de tendencias e indicios delictivos

Investigación realizada por el analista de tendencias e indicios delictivos

Suç olayları istatistikçisi

¥statistikçinin yürüttü©ü inceleme

Ngöôøi phoái kieåm tin

Truy taàm phoái kieåm tin

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

COLLUSION

COMMITTAL PROCEEDINGS

Arrangement by two people to do some act to injure another person or deceive a court.

Where a Magistrates’ Court hears evidence on an indictable charge and decides whether the accused should be sent for trial (also called a preliminary examination).

Dosluh

Preliminarni postupak

Tajni sporazum, dosluh

IstraÏni sudski postupak

™˘Ì·ÈÁÓ›·, Û˘ÓˆÌÔÛ›·

¢È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÔÌ‹ Û ‰›ÎË

Collusione Accordo fraudolento

Istruttoria Procedimento preliminare

Ljujdjh vtüe ldt kbwf lf ct yfintnb yf nhtnj bkb lf ct bpvfvb celjn

Gjxtnyf celcrf hfcghfdf

í‡ÈÌ˚È Ò„Ó‚Ó

è‰‚‡ËÚÂθÌ˚ ÒÎÛ¯‡ÌËfl

퇿ÌË ÒÔÓ‡ÁÛÏ

èÂÎËÏË̇ÌÓ Ò‡ÒÎÛ¯‡øÂ

Mu’aamirad

Qaadida Dacwada si go’aan looga gaaro

Colusión, connivencia

Vista preliminar de causa penal

Gizli anlaßma

Ön durußma

Thoâng ñoàng

Thuû tuïc tieàn thaåm

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

C

35

C

COMMON LAW (CASE LAW)

COMMUNITY BASED ORDER

The system of law originating in England as distinct from the civil or Roman law and the canon or ecclesiastical law. The law developed by the courts when deciding disputes between people. It is not written down in a code, but is handed from generation to generation through the record of judges’ decisions on particular cases. After white settlement of Australia, this law became part of the Australian law and developed its character within the framework of Australia’s own legal system.

An order made by a court pursuant to the Penalties And Sentences Act 1985 whereby a person is released subject to the supervision of the Office of Corrections. The order allows flexibility in the type of service which may be asked of a convicted person. A court may avail itself of any of these options when sentencing. 1. Supervision. 2. Educational programmes. 3. Community based work.

36

Obiãajno pravo

Nalog o dru‰tveno korisnom radu

Obiãajno pravo (temelji se na pojedinaãnim sluãajevima)

Sudski nalog za izdrÏavanje kazne u zajednici

áıÈÌÈÎfi ¢›Î·ÈÔ (∞ÔÌÔÏÔÁ›·)

áÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ¤ÎÙÈÛË ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ıËÙ›·˜

Diritto comune (basato su precedenti) Diritto consuetudinario

Sentenza di prestazioni comunitarie in libertà vigilata

Jginj ghfdj

Yfhtl,f pf hf,jnf dj pftlybwfnf

鷢 Ô‡‚Ó (Ô‡‚Ó ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ ̇ Ôˆ‰ÂÌÚ‡ı)

èË͇Á, Ô‰ÛÒχÚË‚‡˛˘ËÈ ‡·ÓÚÛ Ì‡ ·Î‡„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡

é·Ë˜‡¿ÌÓ Ô‡‚Ó (è‡‚Ó ÒÛ‰ÒÍËı Ôˆ‰Â̇ڇ)

ê¯ÂøÂ Ó ·ÂÒÔ·ÚÌÓÏ ‰Û¯Ú‚ÂÌÓÏ ‡‰Û (Û ÓÔ¯ÚËÌË)

Qaanuun Guud

Amar ku salaysan bulshada oo maxkamadu goáamisay

Derecho consuetudinario inglés (derecho jurisprudencial, formado por los precedentes judiciales)

Auto ordenando el cumplimiento de la sanción en la comunidad

Örf ve adetlere dayalı hukuk sistemi

Íartlı serbest bırakma

Thoâng luaät (Luaät aùn leä)

AÙn leänh laøm coâng taùc coäng ñoàng

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

COMPETENCE AND COMPELLABILITY

COMPLAINANT

All persons are, as a general rule, competent as witnesses and may be compelled to give evidence and their attendance at court may be enforced by witness summonses or subpoenas. An accused, however, cannot be compelled to give evidence against himself, and husbands and wives are not compelled to give evidence against each other.

A person who brings a claim against another in the Magistrates’ court.

NadleÏnost i prinuda

Podnosilac tuÏbe

Mjerodavnost i prisila

TuÏitelj

òηÓfiÙËÙ· Î·È ÂÍ·Ó·ÁηÛÌfi˜

ÆËÓ˘Ù‹˜, ÂÓ¿ÁˆÓ

Capacità e coercibilità a testimoniare

Querelante/Attore

Lj,hjdjkyj b ghbyelyj cdtljxt¥t

Ne;bntk

è‡‚ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ó·flÁ‡Ú¸ ‰‡‚‡Ú¸ ÔÓ͇Á‡ÌËfl

àÒÚˆ

燉ÎÂÊÌÓÒÚ Ë ÔËÒË·

íÛÊË·ˆ

Kabixi kara khasabna ku ah

Dacwoode

Competencia testifical y obligación de declarar

Demandante

Tanıklık yapma yükümlülü©ü

Davacı/ßikayetçi

Naêng löïc vaø cöôõng cheá

Ngöôøi khieáu naïi

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

C

37

C

38

CONCILIATION

CONCURRENT CRIMINAL PROCEEDINGS

Process where two parties in dispute go to a third party to decide the matter. The decision is not binding.

More than one criminal charge against 2 or more accused heard in the court.

Pregovaranje

Istovremeni kriviãni procesi

Pomirenje

Sudski postupak u kojem se istovremeno saslu‰ava vi‰e kriviãnih djela

™˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜

™˘ÓÂΉ›Î·Û˘ ÔÈÓÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ

Conciliazione

Procedure penali concorrenti

Gjvbhedf¥t ldt cnhfyb ghtl ghfdyj ntkj

Celcrb ghtnhtc yf gjdt√t j,dbytybåf pf ldt bkb gjdt√t kbwf

ëӄ·ÒËÚÂθÌ˚È ÔÓˆÂÒÒ

ÇÁ‡ËÏÓÁ‡‚ËÒËÏ˚Â, Ô‡‡ÎÎÂθÌ˚ Òۉ·Ì˚ ‡Á·Ë‡ÚÂθÒÚ‚‡

åËÂøÂ, ÔÓÏËÂøÂ

ëÛ‰ÒÍË ÔÓÒÚÛÔ‡Í Û ÍÓ¿ÂÏ Ò ËÒÚÓ‚ÂÏÂÌÓ Ò‡ÒÎÛ¯‡‚‡ ‚˯ Í˂˘ÌËı ‰Â·

Dhexdhexaadinta

Qaadis Dacwad dembiyeed oo isku mar dhacaysa

Conciliación

Procesos acumulados

Uzlaßtırma

¥ki veya daha fazla suçlunun aynı anda yargılanması

Hoøa giaûi

Phieân xöû hình söï cuøng löôït

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

CONCURRENT SENTENCES

CONTACT ORDER

The sentences for each individual offence are served at the same time in prison or on a community based order.

An order by the Family Court (including a Magistrate) which enables a parent without custody of a child of the marriage to see the child at specified times or times agreed by the parents.

Istovremene kazne

Nalog o vi∂anju djece

Istovremeno izdrÏavanje kazne

Nalog o vi∂anju djeteta

™˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ÔÈÓ¤˜

áÓÙÔÏ‹ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Û ÁÔÓ¤· Ó· ‚ϤÂÈ ‹ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ› Ì ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ¿ ÙÔ˘

Condanne concorrenti

Ordine con cui si concede al genitore il diritto di visita ai figli

Bcnjdhtvtyj bplh;edf¥t yf rfpyb

Celcrj htitybt pf ghbcnfg rjy ltwfnf

ê‡Á΢Ì˚ ڲÂÏÌ˚ ÔË„Ó‚Ó˚, ÓÚ·˚‚‡ÂÏ˚ ӉÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ

ê¯ÂÌË ÒÛ‰‡ Ó ‰ÓÒÚÛÔ (Í ·ÂÌÍÛ)

á·Ë ÔÂÒÛ‰‡

ç‡ÎÓ„ Ó ‚˨‡øÛ ‰ÂÚÂÚ‡

Laba xukun oo isku mar la qaadanayo

Amarka la xiriirida ama arkida ilmaha ee waalidka

Penas concurrentes

Orden judicial de derecho de visita

Birden fazla cezanın aynı anda infazı

Çocukla görüß kararı

AÙn cuøng löôït

AÙn leänh thaêm con

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

C

39

C

40

CONTEMPT OF COURT

CONTENTIOUS

CONTINGENCY

The failure to obey a court order, or an act which shows a disregard for the authority of the court or judge. A person held in contempt may face imprisonment.

Controversy, in a struggle with each other.

That which awaits or depends on the happening of an event.

Nepo‰tovanje suda

Kontradiktorno

Zavisnost

Nepo‰tivanje suda

Sporno

Eventualnost, moguçnost doga∂anja

Å›ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘

ÅÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÈÌÔ˜/Ë/Ô, ·ÓÙÈ·Ú·ıÂÙÈÎfi˜

áÍ¿ÚÙËÛË, Û˘Ó¿ÊÂÈ· (ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ)

Oltraggio alla corte

Contenzioso

Contingenza

Ytgjxbnedf¥t yf celjn

Cgjhty

Dj ckexfå lf ...

çÂÛ‚‡ÊÂÌËÂ Í ÒÛ‰Û

ëÔÓÌ˚È

çÂÔ‰‚ˉÂÌÌÓ ӷÒÚÓflÚÂθÒÚ‚Ó

çÂÔÓ¯ÚÓ‚‡ø ÒÛ‰‡

ëÔÓÌÓ

ëÎÛ˜‡¿ÌÓÒÚ, ‚ÂÌÚÛ‡ÎÌÓÒÚ

Quursiga ama dhayalsiga amarka maxkamadda

Lagu muransan yahay

U-tooghaynta

Desacato al tribunal

Contencioso

Contingencia, eventualidad

Mahkemeye hakaret

Hasımlı

Duruma ba©lı/ihtimal

Khinh toøa

Tranh tuïng

Söï tuøy thuoäc

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

CONTRACT

CONVICTION

CORONER

An agreement enforceable at law. An essential feature of a contract is an exchange of promises between parties to do or forbid from doing certain specified acts. Generally, a contract does not have to be in writing to be enforceable. However, certain contracts, eg., for the sale of land, must be in writing to be enforceable.

In a criminal matter, a person has been found guilty of a charge if he/she has been convicted and that notation is a conviction.

The Magistrate who conducts the coronial inquiry, or inquest, into the cause of a death. The Coroner may commit a person for trial for causing a death.

Ugovor

Osuda

Sudski vje‰tak

Ugovor

Progla‰enje krivim, osuda

Mrtvozorniãki sudac

™˘Ì‚fiÏ·ÈÔ

ú·Ù·‰›ÎË, ηٷ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË

¢ÈηÛÙ‹˜ Ô˘ ÂÚÂ˘Ó¿ ‚›·ÈÔ˘˜ ‹ ‡ÔÙÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜, È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙ‹˜

Contratto

Condanna

Coroner/Magistrato inquirente

Ljujdjh

Endhledf¥t yf dbyfnf> jceledf¥t

Celbåf-bcktlybr !pf cvhnyb [email protected]

ÑÓ„Ó‚Ó

éÒÛʉÂÌËÂ, ÔËÁ̇ÌË ‚ËÌÓ‚ÌÓÒÚË, ÒÛ‰ËÏÓÒÚ¸

äÓÓÌÂ, ÒΉӂ‡ÚÂθ, ‡Á·Ë‡˛˘ËÈ ÒÎÛ˜‡Ë ̇ÒËθÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÏÂÚË

ì„Ó‚Ó

éÒÛ‰‡, Ôӄ·¯Âø Í˂ˈÂ

àÒÚ‡ÊÌË Òۉ˿‡ (Û ÒÎÛ˜‡¿Â‚Ëχ ÌÂÔËӉ̠ÒÏÚË)

Caqdiga

Dembi ku helid

Qaaliga ama qaadiga baara sababta dhimashada

Contrato

Condena

Juez investigador de las causas de muerte

Kontrat/sözleßme

Mahkumiyet/sabıka sicili

Ölüm olaylarını sorußturan hakim

Hôïp ñoàng

Tuyeân boá coù toäi

Quan toøa nghieäm thi (Toøa ñieàu tra nguyeân nhaân töû vong baát thöôøng)

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

C

41

C

42

CORONER’S COURT

CORPUS DELICTI

A special Magistrates’ Court which investigates sudden, unexpected and/or violent death, eg., where there has been a suspected murder, death in fires, plane crashes etc., conducting an inquest or inquiry into the cause of death to determine whether any other person has contributed in some way to the person’s death.

The facts that constitute a criminal offence. The wrongful acts that constitute the crime.

Sud za vje‰taãenje

Corpus Delicti

Sud suca istraÏitelja – mrtvozornika

Corpus delicti

ò·ÙÚÔ‰ÈΛÔ

πÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜

Tribunale del coroner

Corpo del reato

Bcnhf;ty cel pf cvhnyb ckexfb

Afrnb b jrjkyjcnb pf ghtrhijrjn bkb pkjcnjhcndj

ëÛ‰ ÍÓÓÌÂ‡

ëÓÒÚ‡‚ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl

àÒÚ‡ÊÌË ÒÛ‰

äÓÔÛÒ ‰ÂÎËÍÚË (‰Ó͇ÁÌË Ô‰ÏÂÚ)

Maxkamadda Qaadiga ee baarta sababta dhimashada

Dhabta

Juzgado destinado a la investigación de las causas de muerte

Hechos constitutivos de delito

Ölüm olaylarını sorußturan mahkeme

Suç olußturan hususların tümü

Toøa ñieàu tra nguyeân nhaân töû vong baát thöôøng

Yeáu toá caáu toäi danh

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

CORROBORATION

COUNTERCLAIM

Independent evidence which supports the main evidence. This may be required when an affiliation order is sought (i.e., corroborative evidence to indicate that the defendant is the father of the child), or when a decree of dissolution of marriage is sought where the parties have continued to live under the same roof. It is also required when a person under the age of 14 years gives evidence to a Court in a criminal proceeding.

A cross-action made by a defendant who alleges that he/she has a claim or is entitle to relief or remedy against the plaintiff, instead of being a separate action.

Potkrepljujuçi dokazi

Protuzahtjev

Potkrepljujuçi dokazni materijal

Protuzahtjev

áȂ‚·›ˆÛË Ì Ӥ· ÛÙÔȯ›·

ÅÓÙ··›ÙËÛË

Conferma di prova testimoniale

Controquerela

Gjnrhtgf yf ukfdyjnj cdtljxt¥t

Ghjnbd,fhf¥t !yf j,dbytnbjn rjy ne;[email protected]

èÓ‰Ú‚ÂʉÂÌËÂ

ÇÒÚ˜ÌÓ Ú·ӂ‡ÌËÂ

èÓÚÍÂÔΩÛ¿ÛÃË ‰Ó͇Á

èÓÚË‚ÚÛÊ·‡

Caddayn madax banaan oo taageeraysa cadaynta asaasiga ah

Mindimindi ku taaga (xuja-xuja ka horkeenid)

Corroboración

Reconvención, contrademanda

Do©rulayıcı delil

Karßı dava

Baèng chöùng xaùc tín

Phaûn toá

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

C

43

C

44

COUNTY COURT

COURIER OF DRUGS (CRIME)

The County Court is an intermediate court. It has jurisdiction to hear civil proceedings where the claim does not exceed $100,000 and all other claims – up to a limit of $50,000 e.g., damage of property, breach of contract, etc. It has jurisdiction to hear and determine most indictable offences except:murder, attempted murder, treason, concealing treason and offences specified to be tried only in the Supreme Court. It has criminal jurisdiction to hear most indictable offences, with a Judge sitting with a Jury of twelve. A single judge also has jurisdiction to hear appeals from a Magistrates’ Court and the Children’s Court.

A person either knowingly or unknowingly transports illegal drugs usually from one country to another.

OkruÏni sud

Prenosilac droge

OkruÏni sud

Prenosilac droga

ú¿Ô˘ÓÙ˘ úfiÚÙ

¢È·ÎÈÓËÙ‹˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ

Tribunale di secondo grado

Corriere di droghe/Stupefacenti

Jrhe;ty cel

Ghtytcedfx yf lhjub

é·Î‡ÒÚÌÓÈ ÒÛ‰

èÂ‚ÓÁ˜ËÍ Ì‡ÍÓÚËÍÓ‚

éÍÛÊÌË ÒÛ‰

èÂÌÓÒË·ˆ ‰Ó„‡

Maxkamada county Court-ka

Qaadaha daroogada

Tribunal de jurisdicción intermedia

Persona que transporta drogas ilícitas

Bölge mahkemesi

Uyußturucu madde kaçakçısı

Toøa trung caáp

Keû vaän chuyeån ma tuùy (toäi phaïm)

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

COURT

COVENANT (CIVIL)

1. The place where disputes between people are decided by applying the law.

An agreement usually used in land law eg. agree not to put up a dividing fence etc.

C

2. The person (judge or magistrate) or persons (more than one judge; a judge and jury) who decide disputes between people by: (a) accepting or rejecting evidence; (b) applying the law; (c) deciding upon a penalty or remedy.

1. Sud 2. Sudsko vijeçe

Dogovor

1. Sud 2. Sudsko vijeçe

Ugovor, klauzula ugovora, sporazum

¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ

™˘ÌʈÓËÙÈÎfi, Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ (¶ÔÏÈÙÈÎfi ¢›Î·ÈÔ)

Corte/Tribunale

Clausola contrattuale

Cel

Cgjujl,f

ëÛ‰, Á‡Ò‰‡ÌË ÒÛ‰‡

ëӄ·¯ÂÌË („‡Ê‰‡ÌÒÍÓÂ), Ó·flÁ‡ÚÂθÒÚ‚Ó, ÒÍÂÔÎÂÌÌÓ Ô˜‡Ú¸˛

ëÛ‰

ì„Ó‚Ó, ÒÔÓ‡ÁÛÏ, Ó‰‰·‡ ÔÓ Û„Ó‚ÓÛ

Maxkamad

Heshiiska badanaa loo isticmaalo sharciga dhulka

Órgano jurisdiccional: tribunal, juzgado, corte

Pacto, convenio

Mahkeme

Anlaßma/açıklama (tapu üzerinde)

Toøa aùn

Thoûa öôùc (daân söï)

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

45

C

46

CRIME REPORT

CRIMINAL LAW

Report for police to use to record and distribute details of a reported crime.

Laws which regulate the conduct of individuals towards the whole of society, the breach of which will be investigated by the State (the police). The alleged offender is prosecuted in a court on behalf of the State and, if the court decides that the law has been broken, the offender is liable to punishment.

Izvje‰taj o kriviãnom djelu

Kriviãno pravo

Izvje‰taj o kriviãnom djelu

Kriviãno (kazneno) pravo

ÅÓ·ÊÔÚ¿ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜

¶ÔÈÓÈÎfi ¢›Î·ÈÔ

Rapporto di reato

Diritto penale

Bpdtinfå pf rhbdbxyj ltkj

Rhbdbxyj ghfdj

éÚ˜ÂÚ Ó ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËË

ì„ÓÎÓ‚ÌÓ Ô‡‚Ó

àÁ‚¯ڇ¿ Ó Í˂˘ÌÓÏ ‰ÂÎÛ

ä˂˘ÌÓ (͇ÁÌÂÌÓ) Ô‡‚Ó

Warbixinta la xiriirta dembiga oo booliisku diiwaangeliyo

Sharciga dembiga

Informe sobre un delito

Derecho penal

Suç raporu

Ceza hukuku

Bieân baûn toäi phaïm

Hình luaät

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

CROSS-EXAMINATION

CROWN

When the prosecutor or the barrister for the accused asks questions of a witness called to give evidence for the other party. After the witness swears or affirms to tell the truth, he/she is examined by the prosecutor or the barrister representing the party who calls him/her to give evidence. The examination is called examination-in-chief. He/she is then cross-examined by the prosecutor or the barrister representing the other party in an attempt to challenge the accuracy of his/her evidence. The first prosecutor or the barrister may then re-examine the witness to clarify any points raised during cross-examination.

The position or office of the sovereign (King or Queen) as distinct from the current occupant of that position. In Australia, the Crown is represented by the Governor-General at the Commonwealth level and by the Governor at the State level.

Unakrsno ispitivanje

DrÏava

Unakrsno ispitivanje

DrÏava

ÅÓÙÂͤٷÛË

™Ù¤ÌÌ·, ¢ËÌfiÛÈÔ

Controinterrogatorio

Autorità che rappresenta la corona

Drhcntyj bcgbnedf¥t

Rheyf> rhfkcrf dkfcn> lh;fdyf dkfcn

èÂÂÍÂÒÚÌ˚È ‰ÓÔÓÒ

ÇÂıӂ̇fl ‚·ÒÚ¸, „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó

ì̇ÍÒÌÓ ËÒÔËÚË‚‡øÂ

Ñʇ‚‡

Ka-kor-ka-wareeg

Dawlada

Repreguntas / contrainterrogatorio (Puerto Rico)

El Estado, la Corona

Tanı©ın durußmada sorgulanması

Devlet/hazine

Chaát vaán baèng cöù

Vöông quyeàn

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

C

47

C

48

CROWN PROSECUTOR

CUMULATIVE SENTENCES

CUSTODY

A barrister who is engaged to prosecute criminal cases on behalf of the Crown.

The sentences served one after the other in prison or on a community based order.

Used generally to denote the right of control or possession of a person or thing: guardianship of a child or imprisonment of a criminal. (NB) Custody is not the same as Guardianship.

DrÏavni tuÏilac

Kumulativne kazne

Nadzor

Javni tuÏilac

Kumulativne kazne

Skrbni‰tvo

¢ËÌfiÛÈÔ˜ ηًÁÔÚÔ˜

ÅıÚÔÈÛÙÈΤ˜ ÔÈÓ¤˜ ‹ ηٷ‰›Î˜

úÚ¿ÙËÛË, ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË

Pubblico Ministero Pubblica accusa

Condanne cumulative/Pene cumulative

Affidamento/Detenzione

Lh;fdty j,dbybntk

Tlyjgjlheuj bplh;edf¥t yf rfpyb

Cnfhfntkcndj

èÓÍÛÓ ÔÓ Û„ÓÎÓ‚Ì˚Ï ‰Â·Ï

ëÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚ¸ ÔË„Ó‚ÓÓ‚, ͇̇Á‡ÌËÈ

燉ÁÓ, Óı‡Ì‡, ‚ÁflÚË ÔÓ‰ ÒÚ‡ÊÛ

äÛÌÒÍË ¿‡‚ÌË ÚÛÊË·ˆ

äÛÏÛ·ÚË‚Ì ÔÂÒÛ‰Â

á‡Ú‚Ó, ˜Û‚‡ø ‰ÂˆÂ

Matalaha dawlada

Kala-qaadida xukuma ku salaysan xabsi ama bulsho

Masuuliyada

Fiscal

Penas acumulativas, acumuladas, consecutivas

Custodia, protección judicial, detención, cárcel

Baßsavcılık

Birden fazla cezanın ardarda infazı

Velayet/koruma/gözaltı

Coâng toá vieân chính phuû

AÙn toång hôïp

Giaùm hoä

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

DAMAGES

DE FACTO

DECREE

1. The money claimed as relief from the cause of action litigated by a person who alleges that he/she has suffered a loss as the result of the unlawful action(s) of another person.

1. In fact; in reality. For example, a marriage relationship not recognised or established according to law.

An order of a court pronounced after the hearing of a suit, usually referring to a divorce.

D

2. A partner in such a marriage.

2. The money awarded to a plaintiff or complainant by a court to compensate for the loss suffered as the result of the unlawful action(s) of another person.

Od‰teta

De Facto

Presuda

Od‰teta

De facto

Presuda

1. á·ÓfiÚıˆÛË ˙ËÌÈ¿˜ ‹ ·ÒÏÂÈ·˜ 2. ΩÚËÌ·ÙÈ΋ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË

1. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· 2. ∞ÙÂ Ê¿ÎÙÔ

¢ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË

Risarcimento danni

Convivenza

Ordine/Sentenza di divorzio

Intnf

Dceiyjcn !lt [email protected]

Celcrf jlkerf

ì·˚ÚÍË, Û˘Â·

1. î‡ÍÚ˘ÂÒÍË 2. É‡Ê‰‡ÌÒÍËÈ ·‡Í

èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ, ¯ÂÌË ÒÛ‰‡

鉯ÚÂÚ‡

Ñ هÍÚÓ (‚‡Ì·‡˜ÌÓ)

é‰ÎÛ͇, ¯ÂøÂ, ÔÂÒÛ‰‡, ‰ÂÍÂÚ

Dhibta dhibanaha/magdhowga

Guur aan sharciga waafaqsanayn

Go’aanka maxkamadda ee xiriira furiinka

Indemnización por daños y perjuicios

1. De hecho 2. Pareja de hecho

Sentencia, fallo, auto, declaración

Tazminat

Nikahsız birlikte olma

Karar

Khoaûn boài thöôøng thieät haïi

Vôï choàng khoâng hoân thuù

Phaùn quyeát

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

49

D

DECREE NISI

AND ABSOLUTE

DEED

A conditional order by the Family Court that the marriage of 2 parties is dissolved.

The order becomes final and parties can marry after 1 month and 1 day.

A written document which is signed, sealed and delivered.

Uslovna presuda

i konaãna

Dokument

Uvjetna presuda u brakorazvodnoj parnici

i konaãna presuda

Isprava, dokument

¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË Â› ‰È·˙˘Á›Ô˘

πÂÏÂÛ›‰ÈÎË ·fiÊ·ÛË Â› ‰È·˙˘Á›Ô˘

™˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈ΋ Ú¿ÍË, Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ

Sentenza provvisoria di scioglimento di matrimonio

Sentenza definitiva di divorzio

Atto legale

Htitybt pf eckjdty hfpdjl yf ,hfrjn

50

èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Ó ‡Á‚Ó‰Â, ÛÒÎÓ‚ÌÓ ¯ÂÌË ÒÛ‰‡

Htitybtnj pf hfpdjl yf ,hfrjn cnfyedf ghfdjcbkyj éÍÓ̘‡ÚÂθÌÓ ¯ÂÌËÂ Ó ‡Á‚Ó‰Â, ÔÓÒΠÍÓÚÓÓ„Ó ÒÚÓÓÌ˚ ÏÓ„ÛÚ ÒÌÓ‚‡ ÒÓ˜ÂÚ‡Ú¸Òfl ·‡ÍÓÏ

ìÒÎӂ̇ ÔÂÒÛ‰‡ Û ·‡ÍÓ‡Á‚Ó‰ÌÓ¿ Ô‡ÌˈË

Ë Ô‡‚ÓÒ̇Ê̇

∑‡‚̇ ËÒÔ‡‚‡, ‰ÓÍÛÏÂÌÚ, Û„Ó‚Ó

Go’aanka burinta guurka

Isfurid rasmi ah

Dukuminti qoran, saxiixan, xiran oo la gaarsiiyo cidda ay khusayso

Sentencia provisional de divorcio

Sentencia firme (o definitiva) de divorcio

Escritura

Geçici karar

Kesinleßmiß karar

Senet/resmi belge

Quyeát ñònh ly hoân taïm thôøi

vaø vónh vieãn

Chöùng thö

Bpdhity ljrevtyn ÑÓÍÛÏÂÌÚ ÒÍÂÔÎÂÌÌ˚È Ô˜‡Ú¸˛

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

DEED POLL

DEFAULT SUMMONS

DEFENCE COUNSEL

A document which shows that a person has assumed a new name.

A summons which alleges that the debtor/defendant has failed to pay money due and owing for certain causes of action.

Also called defendant’s barrister, solicitor or legal representative. He/she conducts the defendant’s case in court.

Jednostrani pismeni ugovor

Navod o neplaçenom dugu

Advokat odbrane

Dokument o promjeni imena

Zahtjev za plaçanje duga

Odvjetnik (Advokat) obrane

ÆÔÓÔÌÂÚ‹˜ Ú¿ÍË (·ÏÏ·Á‹˜ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜)

úÏ‹ÛË ÁÈ· ÌË ÂÎÏ‹ÚˆÛË ˘Ô¯ÚÂÒÛˆ˜

™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘

Atto unilaterale

Citazione per inadempienza

Avvocato difensore

Ljrevtyn ltrf kbwtnj uj ghjvtybkj bvtnj

Celcrf gjrfyf pfhflb ytdhfnty ljku

jldhf√f¥t

Celjn htifdf cgjhtl cdjt cjuktledf¥t

èËÒ¸ÏÂÌÌ˚ ÔÓ͇Á‡ÌËfl ÔÓ‰ ÔËÒfl„ÓÈ

ë‰ÂÊË‚‡˛˘Ë Ò‰ÒÚ‚Ó

ìÒÏÓÚÂÌËÂ

àÁ¿‡‚‡ ÔÓ‰ Á‡ÍÎÂÚ‚ÓÏ

ä‡Êø‡‚‡ø Á‡ ÔËÏÂ ‰Û„Ëχ

ëÎӷӉ̇ ÓˆÂ̇

Qoraalka lagu dhaariyo markhaantiga

Ka hortegid

Awood gaar-ahaneed

Declaración jurada y por escrito

Disuasión, efecto disuasivo

Discrecionalidad, discreción

Yeminli ifade

Caydırıcı olma özelli©i

Mahkemenin takdir hakkı

Cung töø höõu theä

Raên ñe

Tuøy yù

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

D

53

D

54

DISPOSITION

DISQUALIFICATION OF A PERSON TO DRIVE

DOCK

Bestowal by deed or will.

Where a person does not have a licence or their previous licence has been cancelled, that person is disqualified from driving for a period of time.

The enclosure in court in which the accused is placed during his trial.

Darovnica

Zabrana voÏnje nekoj osobi

OptuÏeniãka klupa

Darovnica, dispozicija

Oduzimanje vozaãke dozvole

OptuÏeniãka klupa

¢È¿ıÂÛË (‰È· ‰È·ı‹Î˘)

ÅÊ·›ÚÂÛË ·‰Â›·˜ Ô‰‹ÁËÛ˘

á‰ÒÏÈÔ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘

Disposizione testamentaria

Sospensione della patente di guida Interdizione dalla guida

Banco degli imputati

Hfcgjkfuf¥t cj bvjn jcnfdty cj ntcnfvtyn

Pf,hfyf pf djpt¥t

J,dbytntkyf rkegf

ê‡ÒÔÓflÊÂÌË (ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ)

ã˯ÂÌË Ô‡‚‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ

ë͇ϸfl ‰Îfl ÔÓ‰ÒÛ‰ËÏ˚ı

ê‡ÒÔÓ·„‡øÂ, ÓÚۨ˂‡øÂ

é‰ÛÁËχø ‚ÓÁ‡˜Í ‰ÓÁ‚ÓÎÂ

éÔÚÛÊÂÌ˘͇ ÍÎÛÔ‡

Nadaamin

Laysan ka qaadid

Barta dacweysanaha ee maxkamada

Traspaso, enajenación, transferencia, disposición testamentaria

Inhabilitación para conducir

Banquillo de los acusados

Mirastan sa©lanan yarar

Sürücü belgesinin iptal edilmesi

Sanık yeri

Caùch giaûi quyeát

Töôùc quyeàn laùi xe

Vaønh moùng ngöïa

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

DOMICILE

DOUBLE JEOPARDY

The place where a person has his or her legal home – therefore the place which determines the legal system relevant to that person; usually the place of permanent residence.

Principle that a person cannot be tried for a crime for which they have already been acquitted or convicted.

Prebivali‰te

Dvostruki rizik

Prebivali‰te

Naãelo neosu∂ivanja dvaput za isto djelo ili za koje je osoba bila oslobo∂ena

πfiÔ˜ ‰È·ÌÔÓ‹˜

ÅÚ¯‹ ‘‰ÈÏ‹˜ ‰È·ÎÈÓ‰‡Ó¢Û˘’, ÙÔ ·Î·Ù·‰›ˆÎÙÔ ÁÈ· ·‰›ÎËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¤Ó· ÚfiÛˆÔ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰ÈηÛÙ›

Domicilio

Principio che vieta il doppio processo per lo stesso reato

Gjcnjåfyj vtcnj yf ;bdtt¥t

Gjdnjhyj celt¥t pf bcnj ltkj

èÓÒÚÓflÌÌÓ ÏÂÒÚÓ ÊËÚÂθÒÚ‚‡

êËÒÍ ‰‚‡Ê‰˚ ÔÓÌÂÒÚË Û„ÓÎÓ‚ÌÛ˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ Ó‰ÌÓ Ë ÚÓ Ê ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ

è·˂‡Î˯ÚÂ

燘ÂÎÓ Í˂˘ÌÓ„ Á‡ÍÓ̇ ÔÓ ÍÓ¿ÂÏ Ò ÓÒÓ·Ë Ì ÏÓÊ ÒÛ‰ËÚË Á‡ ËÒÚÓ ‰ÂÎÓ Á‡ ÍÓ¿Â ¿Â ÔÂÚıÓ‰ÌÓ Ôӄ·¯Â̇ Ì‚ËÌÓÏ ËÎË ÍË‚ÓÏ

Meesha qofku degan yahay

Dib looguma noqdaan

Domicilio

Excepción de cosa juzgada

Sürekli oturdu©u yer

Aynı suçtan tekrar yargılanamamak

Nôi cö nguï

Chæ bò xöû toäi moät laàn

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

D

55

D

56

DRINK AND DRIVE

DURESS

DUTY LAWYER SERVICES

To drive under the influence of intoxicating liquor or of a drug.

To compel a person to perform an act against their own will – either by physical assault on their person, or someone else.

Usually provided by the Legal Aid Commission of Victoria. A lawyer is present at court to represent and advise people (usually in criminal matters) free of charge in pleas of guilty and bail applications.

VoÏnja pod uticajem alkohola

Prinuda

DeÏurni advokati

VoÏnja pod utjecajem alkohola

Prisila

Odvjetnik na duÏnosti

µ‰‹ÁËÛË ˘fi ÙËÓ Â‹ÚÂÈ· ·ÏÎÔfiÏ/Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ

áÍ·Ó·ÁηÛÌfi˜, ˘fi ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ‚›·˜

¢ÈÎËÁÔÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ·fi ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ∞ÔÌÈ΋˜ ÇÔËı›·˜

Guida in stato di ubriachezza

Coercizione

Servizi legali gratuiti da parte di avvocati d’ufficio

Djpt¥t gjl dkbåfybt yf fkrj[jk

Gjl ghbyelf

Eckeub jl fldjrfnjn yf ljk;yjcn

ìÔ‡‚ÎÂÌË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ ÔÓ‰ ‚ÎËflÌËÂÏ ‡ÎÍÓ„ÓÎfl

èËÌÛʉÂÌËÂ

ìÒÎÛ„Ë ‰ÂÊÛÌÓ„Ó ‡‰‚Ó͇ڇ

ÇÓÊø‡ ÔÓ‰ ÛÚˈ‡¿ÂÏ ‡ÎÍÓıÓ·

èËÌÛ‰‡, ÔËÒË·

ÑÂÊÛÌË ‡‰‚Ó͇Ú

Gaari wadid adoo cabsan

Ku-sandulayn

Adeegyada garyaqaanka shaqada ku jira

Conducir bajo los efectos del alcohol

Coacción

Asistencia jurídica gratuita prestada por el abogado en turno de oficio

Alkollü araç kullanmak

Zor kullanma

Nöbetçi avukat hizmeti

Uoáng röôïu laùi xe

Cöôõng baùch

Dòch vuï luaät sö tröïc

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

EASEMENT

EJECTMENT PROCEEDINGS

EMBEZZLEMENT

A right over land belonging to another. Eg., sewerage pipes on land – easement prevents construction.

To commence court/legal action to gain control of property/land. Usually starts by getting person/company out of property.

When a worker receives property/money for their employer and converts it for their own use.

Pravo kori‰tenja

Proces protjerivanja

Pronevjera

Pravo kori‰tenja tu∂eg posjeda

DeloÏacija, izgon

Utaja, pronevjera

¢Ô˘Ï›·

AÁˆÁ‹ ¤ÍˆÛ˘

™ÊÂÙÂÚÈÛÌfi˜, ηٿ¯ÚËÛË Í¤Ó˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜

Servitù/Diritto d’uso

Causa o procedura di esproprio/ sfratto

Appropriazione indebita

Ghfdj yf rjhbcnt¥t neüf ptvåf

Bcnthedf¥t jl bvjn

Ghjytdthf

ëÂ‚ËÚÛÚ, Ô‡‚Ó Ó„‡Ì˘ÂÌÌÓ„Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ˜ÛÊËÏ ÁÂÏÂθÌ˚Ï Û˜‡ÒÚÍÓÏ

àÒÍ Ó ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ‚·‰ÂÌËfl ̉‚ËÊËÏÓÒÚ¸˛

èËÒ‚ÓÂÌË ËÎË ‡ÒÚ‡Ú‡ ˜ÛÊÓ„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡

è‡‚Ó ÍÓ˯ÃÂø‡ Úۨ„ ÔÓÒ‰‡

àÒÚÂË‚‡øÂ, ÔÓÚÂË‚‡øÂ

èÓÌ‚Â‡, ÛÚ‡¿‡

Xuquuq dhul kale lagu leeyahay

Bilaabida fal sharci/maxkamadeed si loo hello yeelashada kantaroolida guri/dhul

Xatooyo xoola dadweyne

Servidumbre (de uso)

Acción posesoria, diligencias de lanzamiento/desahucio/desalojo

Desfalco, malversación de fondos

Arsa üzerinde boß bırakılması gereken bölüm

Tahliye davası

Zimmete geçirme

Quyeàn vaøo ñaát ngöôøi khaùc laøm chuû

Thuû tuïc truïc xuaát

Bieån thuû

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

E

57

E

58

EMPANELLING OF JURY

ENTRY PERMIT

EQUITABLE CHARGES

The process of selecting a jury where the judge’s associate selects a card from a box containing names from the jury pool, reads the name of the potential juror, and if not challenged by the accused or asked to stand aside by the Crown, the juror then takes his seat in the jury box.

Permission to enter into the country. (Usually Migration Act). Permission to enter into land.

A security for a debt where the lender does not get the legal estate.

Sastavljanje porote

Ulazna dozvola

DuÏniãka garancija

Imenovanje porote

Ulazna dozvola

Jamstvo za dug

™˘ÁÎÚfiÙËÛË ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÂÓfiÚΈÓ, ÔÚ›˙ˆ ÂÓfiÚÎÔ˘˜

`A‰ÂÈ· ÂÈÛfi‰Ô˘ (Û ¯ÒÚ·)

¢›Î·È˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ

Comporre una giuria

Permesso di entrata nel paese

Privilegi o garanzie immobiliari

Cjcnfdedf¥t gjhjnf

Jlj,htybt pf dktp

Ufhfywbåf pf ljku pf rjå yt t pfkj;ty bvjn

ÇÍβ˜ÂÌË ‚ ÒÔËÒÍË ÔËÒflÊÌ˚ı Á‡Ò‰‡ÚÂÎÂÈ

ê‡Á¯ÂÌË ̇ ‚˙ÂÁ‰

ÑÓ΄ӂÓ ӷflÁ‡ÚÂθÒÚ‚Ó, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ ̇ Ô‡‚ ÒÔ‡‚‰ÎË‚ÓÒÚË

àÏÂÌÓ‚‡ø ÔÓÓÚÂ

ì·Á̇ ‰ÓÁ‚Ó·

ì„Ó‚Ó̇ Á‡ÎÓ„‡

Hawlgelinta xeerbeegta

Ogolaanshaha wadan gelida

Rahmad u dhiganta

Constitución del jurado

Permiso de entrada

Afectación (de bienes) en garantía de pago

Jüri heyetini seçme ißlemi

Giriß izni

Borç garantisi

Tuyeån choïn boài thaåm ñoaøn

Giaáy nhaäp caûnh

Theá chaáp coâng baèng baûo ñaûm nôï

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

EQUITY FAIRNESS

EVICTION

EVIDENCE

A system of legal rules developed from about the Middle Ages in England to modify the harshness of the Common Law. Refers mainly to civil proceedings.

Action to have persons/company to leave rented premises.

Anything which is allowed by a court to be presented to it by one of the parties involved in the case before the court to prove a fact upon which their case relies. It may be verbal or written and it may or may not be accepted by the court as proof. Admission of evidence is controlled by the laws of evidence and rules of court.

Jednakopravnost

DeloÏacija

Dokazi

Praviãnost i nepristranost

Protjerivanje s posjeda putem suda

Iskaz, dokazni materijal

™‡ÛÙËÌ· ‰Èη›Ô˘ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÂıÈÌÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘

`E͈ÛË

Afi‰ÂÈÍË, ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›·

Principio della Parità

Sfratto

Testimonianza/prova/deposizione

Ghfdbxyjcn> ytghbcnhfcyjcn

Bcnthedf¥t rbhf∑bb

Ljrfp> cdtljxt¥t> ljrfpty vfnthbåfk

è‡‚Ó ÒÔ‡‚‰ÎË‚ÓÒÚË

Ç˚ÒÂÎÂÌËÂ

ÑÓ͇Á‡ÚÂθÒÚ‚Ó, ÔÓ͇Á‡ÌËÂ, ÛÎË͇

è‡‚˘ÌÓÒÚ Ë ÌÂÔËÒÚ‡ÒÌÓÒÚ

àÁ·‡ˆË‚‡øÂ

ÑÓ͇Á, ËÒ͇Á

Xaq u sinaanta

Ka saarid

Caddayn

Derecho de equidad, basado en la justicia natural

Desahucio, desalojo, lanzamiento

Pruebas, medios de prueba, pruebas documentales, testimonio

Eßit/adil

Tahliye/çıkarma

Delil/kanıt

Söï coâng baèng theo luaät coâng baèng

Ñuoåi nhaø

Baèng chöùng

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

E

59

E

60

EVIDENCE IN CHIEF

EX GRATIA

EX PARTE

Initial evidence given by a witness before any cross-examination etc.

As a matter of favour. An act done when there is no obligation. Usually in the form of a payment of money to remedy some act or omission which may have resulted in hardship had the payment not been made.

Of the one part. An application made ex parte is made by one party only (i.e., in the absence of the other party) or may be made by an interested person who is not a party.

Prvi iskaz

Ex gratia

Ex Parte

Iskaz svjedoka

Ex gratia, besplatno

Ex parte, jednostrano

EͤٷÛË Ì¿ÚÙ˘Ú·

áÎ ¯¿ÚÈÙÔ˜

MÔÓÔÌÂÚÒ˜

Testimonianza preliminare prima del controinterrogatorio

Senza obbligo/Per favore

Processo unilaterale/Processo In contumacia

Cdtljxt¥t ghtl lf gjxyt drhcntyj bcgbnedf¥t

Jl ,kfujlfhyjcn

Dj jncecndj yf lheufnf cnhfyf

àÁ̇˜‡Î¸Ì˚ ÔÓ͇Á‡ÌËfl, ‰‡ÌÌ˚ ‰Ó ÔÂÂÍÂÒÚÌÓ„Ó ‰ÓÔÓÒ‡ Ë Ú.‰.

ÅÂÒÔ·ÚÌÓ, ·ÂÁ‚ÓÁÏÂÁ‰ÌÓ

é‰ÌÓÒÚÓÓÌÌËÈ, Á‡fl‚ÎÂÌË ҉·ÌÌÓ ‚ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËË Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚

É·‚ÌË ‰Ó͇Á, „·‚ÌË Ò‚Â‰ÓÍ

ÅÂÁ Ô‡‚Ì ÔËÒËÎÂ, ·ÂÒÔ·ÚÌÓ

ì ËÌÚÂÂÒÛ ¿Â‰Ì ÒÚ‡ÌÂ, ¿Â‰ÌÓÒÚ‡ÌÓ

Caddaynta ugu horaysa

Asxaan fal

Cid dana ku leh

Testimonio prestado durante el primer interrogatorio directo

A título gratuito

En ausencia de la parte demandada, o a instancias de terceros

Tanı©ın ilk ifadesi

Zorunlu olmaksızın yapılan yardım

Tek taraflı dava (di©erinin gıyabında)

Baèng chöùng chuû yeáu

Vì thieän yù

Ñôn phöông

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

EX NUPTIAL

EXAMINATION (IN CHIEF/CROSS/RE-)

Out of marriage.

In chief: When a solicitor/barrister asks questions of a witness called to give evidence for their own client.

E

Cross: When a solicitor/barrister asks questions of a witness called to give evidence for the other party. Re: Examination (Questions) after cross examination of a witness by a party for whom they were called related to matters arising out of cross examination.

Ex Nuptial

Ispitivanje (prvo, unakrsno, dodatno)

Ex nuptial, vanbraãno

Ispitivanje (prvo, unakrsno, dodatno)

áÍÒÁ·ÌÔ, ÂÎÙfi˜ Á¿ÌÔ˘

áͤٷÛË 1. EͤٷÛË Ì¿ÚÙ˘Ú· 2. AÓÙÂͤٷÛË Ì¿ÚÙ˘Ú· (·fi ÙÔ Û˘Ó‹ÁÔÚÔ ÙÔ˘ ·ÓÙ›‰ÈÎÔ˘) 3. E·ÓÂͤٷÛË

Extraconiugale

Interrogatorio di un teste/Interrogatorio in contradditorio/Riesame del teste dopo il controinterrogatorio

Djy,hfxty

Bcgbnedf¥t> djdtlyj bcgbnedf¥t> drhcntyj bcgbnedf¥t> gjdnjhyj bcgbnedf¥t

ÇÌ ·‡Í‡

ÑÓÔÓÒ (҂ˉÂÚÂÎfl/ÔÂÂÍÂÒÚÌ˚È/ÔÓ‚ÚÓÌ˚È)

LJ̷‡˜ÌÓ

àÒÔËÚË‚‡ø (҂‰Ó͇ Ó‰ ÒÚ‡Ì ÍÓ¿‡ ¿Â ÔÓÁ‚‡Î‡ ҂‰Ó͇/ Û̇ÍÒÌÓ ËÒÔËÚË‚‡øÂ/ ÔÓÌÓ‚Ó ËÒÔËÚË‚‡øÂ)

Ka baxsan guurka

Waxweydiinta iyo ka-kor-ka-wareega

Fuera del matrimonio, extramatrimonial

Interrogatorio directo/repreguntas, contrainterrogatorio/segundo interrogatorio directo

Evlilik dıßı

Sorgulama

Ngoaïi hoân

Thaåm vaán (chuû yeáu/chaát vaán/thaåm vaán laïi)

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

61

E

62

EXEMPTION

EXHIBIT

EXPERT WITNESS

Excluding.

A document or thing produced for the inspection of the court or shown to a witness.

A person called to give expert evidence during a court case, eg., a doctor, surgeon, handwriting expert.

Izuzeçe

Dokazni materijal

Struãni svjedok

Izuzetak

Dokazni materijal

Struãni svjedok-vje‰tak

áÍ·›ÚÂÛË, ··ÏÏ·Á‹

πÂÎÌ‹ÚÈÔ, ÂÈÛÙ‹ÚÈÔ

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓÒ̈Ó, ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ·˜

Esonero

Documento o oggetto esposto in giudizio

Perito legale

Bcrkexedf¥t

Ljrfpty vfnthbåfk

Dtinfr

àÒÍβ˜ÂÌËÂ, θ„ÓÚ‡, ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌËÂ

Ç¢ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚Ó

ë‚ˉÂÚÂθ-˝ÍÒÔÂÚ

àÁÛÁËχøÂ, ÓÒÎÓ·‡¨‡øÂ

ÑÓ͇ÁÌË Ï‡ÚÂË¿‡Î

ǯڇÍ

Laga saaray

Soo bandhigid

Khabiirka maxkamadda

Exención

Documento u objeto presentados y admitidos como medio de prueba, pieza de convicción

Perito (llamado a emitir dictamen ante un tribunal)

Muafiyet/ayrı tutma

Delil, kanıt

Bilirkißi tanık

Ñaëc mieãn

Tang vaät

Nhaân chöùng chuyeân moân

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

EXPIATION

EXTORTION

EXTRADITION

To make amends.

Anyone who uses his/her position to take property/money which is not due from another.

Legal Process, where a person accused of a criminal offence in one jurisdiction (eg., State) and who has come into another jurisdiction (State) is surrendered by authorities from the second jurisdiction to authorities where the criminal offence occurred.

Pokajanje

Iznu∂ivanje

Izruãenje

Pokajanje i namirenje

Ucjena, iznu∂ivanje

Izruãenje

áÍÈϤˆÛË, ÂÍÈÏ·ÛÌfi˜

E΂ȷÛÙÈ΋ ·fiÛ·ÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ

`EΉÔÛË (ÂÁÎÏËÌ·Ù›· ‹ ηٷ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ Û ¿ÏÏË ¶ÔÏÈÙ›·)

Espiazione

Estorsione

Estradizione

Gjghfdrf

Bpyeledf¥t bvjn bkb gfhb

àÒÍÛÔÎÂÌËÂ, Á‡„·ÊË‚‡ÌË (‚ËÌ˚)

Ç˚ÏÓ„‡ÚÂθÒÚ‚Ó

䇿‡øÂ

àÁÌۨ˂‡øÂ

àÁۘ˂‡øÂ, ÂÍÒÚ‡‰ËˆË¿‡

Wax ka bedelid

Baad

Dib u celin

Expiación

Extorsión, concusión

Extradición

Suçunu affettirme

Haraç alma

Suçlunun iadesi

Söûa ñoåi

Toáng tieàn

Daãn ñoä

E

Ghtlfdf¥t yf ghtcnfgybr yf lheub yflkt;yb jhufyb Ç˚‰‡˜‡ ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓÏÛ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û Îˈ‡, ̇ۯ˂¯Â„Ó Á‡ÍÓÌ˚ ˝ÚÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

63

F

64

FELONY

FIDUCIARY

Traditionally, the most serious offences such as murder, manslaughter, rape and treason were called felonies. Less serious offences were called misdemeanours. The introduction of the Crime (Classifications of Offences) At 1981 abolished these terms. The most serious offences are now known as Serious Indictable Offences and the lesser offences are known as Indictable Offences and Summary Offences. Although the term has been abolished by statute, lawyers are sometimes in the habit of referring to serious indictable offences as felonies.

The relationship of one person to another, where the first person is bound to exercise rights and powers in good faith for the benefit of the other. A person who holds a position of trust – banker, solicitor, etc.

Te‰ko kriviãno djelo

Punomoçnik

Te‰ko kriviãno djelo

Povjerenik

ú·ÎÔ‡ÚÁËÌ·

£ÂÌ·ÙÔʇϷη˜, ηٷÈÛÙÂ˘Ì·ÙÔ‰fi¯Ô˜

Crimine/Delitto/Reato grave

Fiduciario

Pkjcnjhcndj

Ljdthtybr

ì„ÓÎÓ‚ÌÓ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌË (ÚflÊÍÓÂ)

ÑÓ‚ÂÂÌÌÓ ÎˈÓ

í¯ÍÓ Í˂˘ÌÓ ‰ÂÎÓ

èÓ‚ÂÂÌËÍ

Dembi weyn oo khatara

Waajibaadka qof ku leeyahay qofka kale

Delito grave, crimen

Fiduciario

A©ır suç

Güvenilen kimse/vekil

Troïng toäi

Ngöôøi thuï thaùc taøi saûn

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

FINGERPRINTS

FORENSIC EVIDENCE

FORENSIC MEDICINE

Fingerprints are the characteristic patterns of a person’s fingers, which are used as a means of identification.

Expert evidence given based on applying medical knowledge to the purposes of law, eg., fingerprints, identification of drugs.

Science of applying medical knowledge to the purposes of law.

Otisci prstiju

Forensiãki dokazi

Sudska medicina

Otisci prstiju

Dokazi sudske medicine

Sudska medicina

¢·ÎÙ˘ÏÈο ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù·

AÔ‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›· ‚¿ÛÂÈ ‰ÈηÓÈ΋˜ ‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜

I·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË

Impronte digitali

Prove di perizia legale

Medicina legale

Jngtxfnjwb yf ghcnbnt

Ljrfpyb vfnthbåfkb jl celcrf vtlbwbyf

Celcrf vtlbwbyf

éÚÔ˜‡ÚÍË Ô‡Î¸ˆÂ‚

ëۉ·ÌÓ-ωˈËÌÒ͇fl ˝ÍÒÔÂÚËÁ‡

ëۉ·ÌÓ-ωˈËÌÒ͇fl ˝ÍÒÔÂÚËÁ‡

éÚËÒ‡Í ÔÒÚË¿Û

ÑÓ͇ÁË ÒÛ‰Ò͠ωˈËÌÂ

ëÛ‰Ò͇ ωˈË̇

Fara-qaadis

Aqoonta cilmiyeed oo lagu baro farta ama raadka

Cilmiga daawada ee wax baarista

Huellas dactilares o digitales

Dictamen emitido por médico forense

Medicina forense

Parmak izi

Adli tıp delilleri

Adli tıp

Daáu tay

Baèng chöùng phaùp y

Phaùp y

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

F

65

F

FORFEITURE

FRAUD

GAMING

Legal process where a person loses a legal entitlement, eg., property.

Any dishonest/deceptive conduct. Can be either civil (fraudulent misrepresentation) or criminal (obtain property by deception).

To play any game of chance.

G

66

Oduzimanje prava

Prevara

Kockanje

Konfiskacija, oduzimanje prava po kazni

Prijevara i podvala

Kockanje

ú·Ù¿Û¯Â¯Ë

A¿ÙË, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿ¯ÚËÛË

π˘¯ÂÚ¿ ·È¯Ó›‰È·

Confisca di beni/Perdita del diritto di proprietà

Frode/Inganno/Truffa

Gioco d’azzardo

Ue,t¥t bvjn> ghfdj bkb ghbdtktubb rfrj pfrjycrf rfpyf

Bpvfvf

Rjwrf¥t

äÓÌÙËÒ͇ˆËfl

èÓ‰ÎÓ„, ӷχÌ

ÄÁ‡Ú̇fl Ë„‡

äÓÌÙËÒ͇ˆË¿‡, Î˯‡‚‡ø Ô‡‚‡

è‚‡‡

äӈ͇øÂ

Baylihin

Khayaano

Ku khamaarida cayaar

Pérdida legal del derecho de propiedad o de otro bien

Fraude, estafa

Práctica de juegos de azar

Hak kaybetme/el konulma

Dolandırıcılık/hile

Íans oyunları

Truaát quyeàn

Löôøng gaït

Côø baïc

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

GAOLBREAK

GARNISHMENT

GOOD BEHAVIOUR BOND

Escape prison/police lock up with or without violence (criminal offence).

Proceedings for the attachment of debts in the hands of a third party. The person in whose hands the debt is attached is called “garnishee”.

In criminal cases, as a sentence, a court can release an offender on the condition that they promise to be of good behaviour for a period of time.

Bjekstvo iz zatvora

Zapljena

Uslovno pu‰tanje na slobodu

Bijeg iz zatvora

Sudski postupak o isplati duga treçoj osobi, a ne kreditoru

Uvjetno pu‰tanje na slobodu

¢Ú·¤Ù¢ÛË

¢ÈηÛÙÈÎfi ̤ÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ·fiıÂÛË ¯Ú¤ˆÓ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÚ›ÙÔ˘

¶ÚÔÛˆÈ΋ ˘fiÛ¯ÂÛË Î·Ï‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜

Evasione

Mandato di pignoramento presso terzi

Obbligo di buona condotta

pfinbnf

Dbyjdty

èÓÛ˜ËÚÂθ

éÔÂ͇

ÇËÌÓ‚Ì˚È

ɇ‡ÌÚ, ¿Âχˆ

ëÚ‡‡ÚÂΩÒÚ‚Ó

äË‚

Ballanqaade

Masuul

Dembiile/Dembi

Garante, avalista, fiador

Tutela

Culpable

Kefil

Vasilik

Suçlu

Ngöôøi baûo ñaûm

Quyeàn giaùm hoä

Nhaän toäi/Coù toäi

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

G

69

H

70

HABEAS CORPUS

HEARSAY

HIGH COURT

“To have the body”. A court document (a prerogative writ) directed to a person who holds someone in custody commanding him to produce that person before a court.

A statement of fact made by one person to another and repeated by that other person in an attempt to prove that fact. As a general rule, a court will not allow a hearsay statement to be used as proof of fact. (“Hearsay evidence is not admissible”.)

The High Court of Australia is the highest Australian Court in the court hierarchy. It is the only court competent to resolve constitutional issues. It has original jurisdiction to try certain cases under Commonwealth statutes and appellate jurisdiction to hear appeals from State Supreme Courts.

Habeas Corpus

Glasine

Vi‰i sud

Habeas corpus, nalog za privo∂enje sudu

Svjedoãenje po ãuvenju, glasine

Vrhovni sud Australije

EÓÙÔÏ‹ ÚÔÛ·ÁˆÁ‹˜ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘

¢È·‰fiÛÂȘ, ʋ̘, ¤ÌÌÂÛË Ì·ÚÙ˘Ú›·

πÔ AÓÒÙ·ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ A˘ÛÙÚ·Ï›·˜

Ingiunzione per la presentazione di un detenuto in tribunale

Dichiarazione o testimonianza basata su sentito dire

Alta corte

Yfkju pf ghbdtledf¥t yf cel

Ukfcjdb> jp,jhedf¥t

Dh[jdty cel !yf atlthfkyj [email protected]

ëۉ·Ì˚È ÔË͇Á Ó ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË ‚ ÒÛ‰ Îˈ‡, ÒÓ‰Âʇ˘Â„ÓÒfl ÔÓ‰ ÒÚ‡ÊÂÈ

èÓ͇Á‡ÌËfl Ò ˜ÛÊËı ÒÎÓ‚

ÇÂıÓ‚Ì˚È ÒÛ‰

ç‡ÎÓ„ Á‡ ÔË‚Ó¨Âø ÒÛ‰Û (ÍÓ¿Ë ¯‡‚‡ èÂÔ˘‡Ì ‰Ó͇Á, „·ÒËÌ ÓÔ‡‚‰‡ÌÓÒÚ Î˯‡‚‡ø‡ ÒÎÓ·Ó‰Â)

ÇıÓ‚ÌË ÒÛ‰

Keenida qofka

Ku-tiri-ku-teen

Maxkamadda Sarre ee Qaranka

Recurso de “Habeas Corpus”

Testimonio indirecto, «de oídas»

Alto Tribunal de Justicia de la Nación

Suçluyu mahkemeye getirme emri

Baßkalarından duyulan bilgi

Yüksek mahkeme

Leänh giaûi ngöôøi bò giam ra toøa

Chöùng cöù thuaät laïi

Toøa aùn toái cao

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

HIT AND RUN

HOMICIDE

HOSTILE WITNESS

Motor vehicle accident – usually where a person is injured or killed and the driver of the car does not stop to render assistance or give name/ address, etc.

Killing of a person by another. Manslaughter, murder, infanticide are all a category of homicide.

A witness whose mind discloses a bias adverse to the party examining them, and who may, with the leave of the court, be cross-examined by the Counsel calling them.

Bjeg s mjesta udesa

Ubistvo

Neprijateljski raspoloÏen svjedok

Pobjeçi s mjesta nesreçe

Ubojstvo, umorstvo

Neprijateljski raspoloÏen svjedok

AÙ‡¯ËÌ· Ì ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi Î·È ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ı‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÎËÓ‹˜ ÙÚÔ¯·›Ô˘

AÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·

E¯ıÚÈο ‰È·Î›ÌÂÓÔ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜

Omissione di assistenza in un caso di incidente stradale

Omicidio

Teste avverso

E,bcndj

Ytghbåfntkcrb hfcgjkj;ty cdtljr

ì·ËÈÒÚ‚Ó

ë‚ˉÂÚÂθ, ‰‡˛˘ËÈ ÔÓ͇Á‡ÌËfl ‚ ÔÓθÁÛ ÔÓÚË‚ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚

èÓ·ÂÃË Ò‡ ÏÂÒÚ‡ Ò‡Ó·‡Ã‡¿Ì ÌÂÒÂÃÂ

ì·ËÒÚ‚Ó

çÂÔË¿‡ÚÂΩÒÍË ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ò‚Â‰ÓÍ

Ku-dhifo-oo-ka-dhaqaaq

Dad dilid

Markhaati cadaawe

Accidente vial con fuga del conductor responsable

Homicidio

Testigo desfavorable a la parte que ofrece su testimonio como prueba

Çarpıp kaçmak

Cinayet

Taraflı tanık

Ñuïng vaø boû chaïy

Gieát ngöôøi

Nhaân chöùng baát lôïi

Extcybr dj celbh rjå ghbxbyedf intnf b gj,tuyedf jl vtcnjnj yf yfcnfyjn ÑÓÓÊÌÓ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚ËÂ, ÔÓÒΠÍÓÚÓÓ„Ó ‚ËÌÓ‚Ì˚È ÒÍ˚‚‡ÂÚÒfl Ò ÏÂÒÚ‡ ‡‚‡ËË

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

H

71

I

72

I.D. PARADES

IMMUNITY FROM PROSECUTION

The conduct of a formal identification parade.

Usually an agreement by the Crown not to prosecute a person for a criminal offence in return for giving evidence.

Smotra za identifikaciju

Imunitet od kriviãnog gonjenja

Smotra radi utvr∂ivanja identiteta osumnjiãenih osoba

Imunitet od optuÏbe za kriviãno djelo

“¶·Ú¤Ï·ÛË” ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ˘fiÙÔ˘

A·ÏÏ·Á‹ ·fi ‰›ˆÍË (ÙÔ ·Î·Ù·‰›ˆÎÙÔÓ)

Sfilate d’identificazione

Immunità da azione penale

Cvjnhf pf ghtgjpyfdf¥t yf cjvybntkyj kbwt

Pfinbnf jl rhbdbxyj ujyt¥t

èÓˆÂÒÒ ‡ÒÔÓÁ̇‚‡ÌËfl

ì„ÓÎӂ̇fl ÌÂÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, ‰‡‚‡Âχfl ‚ Ó·ÏÂÌ Ì‡ ‰‡˜Û ÔÓ͇Á‡ÌËÈ

ëÏÓÚ‡ ‡‰Ë ÛÚ‚¨Ë‚‡ø‡ ˉÂÌÚËÚÂÚ‡ ÓÒÛÏø˘ÂÌËı ÓÒÓ·‡

àÏÛÌËÚÂÚ ÔÓÚË‚ Í˂˘ÌÓ„ „ÓøÂø‡

Carwo Samaynta bandhig aqoonsi oo rasmi ah

Aan la ciqaabi karin

Rueda de reconocimiento, rueda de identificación

Inmunidad procesal

Sanık teßhis sırası

Yargılanmaktan muaf tutma

Xeáp haøng nhaän dieän

Mieãn truy toá

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

IMPLICATE

INCRIMINATING

INDICTABLE OFFENCE

The inference from acts done or facts ascertained of the existence or state of things which may or may not exist in fact, but may be presumed by law to exist.

To involve oneself or another in responsibility for a criminal offence.

A serious crime which is triable before a judge and jury.

Implicirati

Inkriminirajuçi

TeÏe kriviãno djelo

Uplesti, navoditi, implicirati

Okriviti, optuÏiti

Te‰ko kriviãno djelo

áÈο˙ˆ ÂÎ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ÂÓÔ¯ÔÔÈÒ ‹ ·Ô‰›‰ˆ Û˘ÓÂÓÔ¯‹

áÓÔ¯ÔÔÈÒ, ÂÓÔ¯ÔÔÈËÙÈÎfi˜

¶ÏË̤ÏÏËÌ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÂÌÊ› Û ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÂÓfiÚΈÓ

Presumere

Incriminare/Incolpare

Reato processabile

Dvtiedf

Djdktredf¥t dj pkjcnjhcndj

Rhbdbxyj ltkj> ghtrhijr> ghtcnfg

èÓ‰‡ÁÛÏ‚‡Ú¸, ‚Ó‚ÎÂ͇ڸ

ì΢‡˛˘ËÈ

ì„ÓÎÓ‚ÌÓ ‰ÂÎÓ, Ô‡‚Ó̇Û¯ÂÌËÂ

ìϯ‡ÚË

éÍË‚ΩÛ¿ÛÃË

ä‡ÊøË‚Ó ‰ÂÎÓ

La xiriirin dahsoon

Dembi u saarid

Dembi weyn oo xaakim iyo xeer beeg u baahan

Implicar, suponer, entrañar, conllevar

Incriminatorio, inculpatorio

Delito grave o muy grave

¥ma etmek

Suç yüklemek

A©ır suç

Laøm lieân luïy

Quy toäi

Troïng toäi

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

I

73

I

74

INDICTMENT

INFORMANT

INFRINGEMENT

A document listing the charges in criminal proceedings which becomes a record of the court.

The person who lays a criminal charge requiring court action.

Interference with or violation of the right of another.

OptuÏnica

Informator

Prekr‰aj

OptuÏba

TuÏitelj

Prekr‰aj

ú·Ù·ÁÁÂÏÙ‹ÚÈÔ (¤ÁÁÚ·ÊÔ), ηÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ

A˘Ùfi˜ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›·

¶·Ú¿‚·ÛË

Accusa/Documento che contiene l’atto di accusa

Chi denuncia il reato/Querelante

Infrazione/Violazione

J,dbybntkty frn

Ne;bntk

Ghtrhijr

é·‚ËÌËÚÂθÌ˚È ‡ÍÚ

é҂‰ÓÏËÚÂθ

ç‡Û¯ÂÌËÂ, ÌÂÒӷβ‰ÂÌËÂ

éÔÚÛÊÌˈ‡

ÑÓÛ¯ÌËÍ

ä¯ÂøÂ, ÔÓ‚‰‡

Dacwada la qadimay

Qofka booliiska wax u soo sheega

Xadgudub Faragelinta ama ku xad-gudubka xuquuqda kuwa kale

Acta de acusación

Persona que formula denuncia o acusación

Violación, infracción, conculcación

Savcılık iddianamesi

Sanı©ı mahkemeye sevk eden polis memuru

¥hlal/bozmak

Caùo traïng

Ngöôøi caùo toá

Vi phaïm

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

INJUNCTION

INQUISITORIAL SYSTEM (PROCESS)

A court order which either directs someone to do something or refrain from doing a particular thing. An injunction may be interim (operative until further order) or perpetual.

A legal system based on the court taking an active and positive role in the conduct of the case to be presented to it, or already before it, including the obtaining of evidence, by questioning by the judge. The system operates in such countries as France and Germany, where all or most of the law is contained in a written document, or a number of them, called a code. The inquisitorial system is contrasted to the Common Law system in which the court plays a much more passive role and the development and presentation of the case is left mainly to the parties involved in it.

Sudski nalog

Inkvizitorski sistem (proces)

Sudska odredba, zabrana

IstraÏni sudski postupak

EÓÙÔÏ‹ Ï‹„˘ ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ

AÓ·ÎÚÈÙÈÎfi NÔÌÈÎfi ™‡ÛÙËÌ·

Ingiunzione/Ordine

Sistema inquisitorio

Celcrb yfkju

Bcnhf;ty cbcntv

ëۉ·Ì˚È Á‡ÔÂÚ

ëΉÒÚ‚ÂÌ̇fl ÒËÒÚÂχ

ëÛ‰ÒÍË Ì‡ÎÓ„, Á‡·‡Ì‡

àÒÚ‡ÊÌË ÒÛ‰ÒÍË ÔÓÒÚÛÔ‡Í

Amar qaadi oo diidmo ama ogolaansho

Nadaam qaadigu raadiyo xaqiiqada

Mandato judicial, interdicto

Sistema procesal inquisitivo

Mahkeme emri

Sorgulamayı hakimin yaptı©ı hukuk sistemi

AÙn leänh caám

Heä thoáng thaåm tra (thuû tuïc)

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

I

75

I

76

INQUEST

INSOLVENT

INSTALMENT ORDER

An inquiry held by a coroner into the death of a person to determine the cause of death.

Unable to pay debts in full.

In civil proceedings, an instalment order is an order to repay an amount of money at intervals until the total amount is paid. In criminal proceedings a fine/restitution can be paid off at intervals and at a particular rate.

Sudska istraga

Insolventan

Nalog o otplati na rate

Mrtvozorniãka istraga

Insolventan, pao pod steãaj

Odredba o otplati u ratama

I·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ

AÊÂÚ¤ÁÁ˘Ô˜, ¯ÚÂÔÎÔË̤ÓÔ˜

EÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ÂÍfiÊÏËÛË ¯Ú¤Ô˘˜ Ì ‰fiÛÂȘ

Inchiesta

Insolvente

Ordine di pagamento rateale

Bcnhfuf

Ljk;ybr

Yfhtl,f pf jngkf√f¥t

ê‡ÒÒΉӂ‡ÌËÂ

çÂÔ·ÚÂÊÂÒÔÓÒÓ·Ì˚È

ê‡ÒÔÓflÊÂÌËÂ Ó ‚˚Ô·Ú ‚ ‡ÒÒÓ˜ÍÛ

ëÛ‰ÒÍÓ-ωˈËÌÒ͇ ËÒÚ‡„‡

çÂÒÓ΂ÂÌÚ‡Ì, Ô·ÚÂÊÌÓ ÌÂÒÔÓÒÓ·‡Ì

é‰‰·‡ Ó ÓÚÔ·ÚË Û ‡Ú‡Ï‡

Baaritaanka dhimashada

Kicid

Amarka si yaryar u bixinta lacagta

Investigación judicial para conocer las causas de una muerte

Insolvente

Auto ordenando el pago a plazos de una deuda

Ölum olayı sorußturması

Borçlarını ödeyemez hale gelme

Taksitle ödeme emri

Thaåm tra

Vôõ nôï

Leänh traû goùp

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

INTERIM ORDER

INTERLOCUTORY ORDER

A temporary order by the court pending further argument in court at a later date.

An interlocutory order leaves something further to be done by parties to determine the final outcome.

Privremeni nalog

Nepotpuni nalog

Privremeni sudski nalog

Privremeni sudski nalog

¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ‹ ÂÓÙÔÏ‹

¶ÚÔ‰ÈηÛÙÈÎfi ‚Ô‡ÏÂ˘Ì·, ÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË

Ordine cautelare provvisorio

Ordine cautelare temporaneo

Ghbdhtvtyf celcrf yfhtl,f

Ghbdhtvtyf jlkerf ljltrf cnhfyrbnt lf pfdhifn ljgjkybntkyb hf,jnb

ÇÂÏÂÌÌ˚È ÔË͇Á

ÇÂÏÂÌÌÓ ‡ÒÔÓflÊÂÌËÂ, ‚˚ÌÂÒÂÌÌÓ ‚ ıӉ ÒÛ‰‡

èË‚ÂÏÂÌË ÒÛ‰ÒÍË Ì‡ÎÓ„

èË‚ÂÏÂÌË ÒÛ‰ÒÍË Ì‡ÎÓ„

Amar ku meel gaara

Amarka Doorka Dhinacyada

Orden cautelar

Auto interlocutorio

Geçici mahkeme kararı

Ara karar

AÙn leänh taïm thôøi

AÙn leänh sô boä

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

I

77

I

INTERROGATORIES

INTIMIDATION

INVALID

1. Questions in writing administered between parties in a civil action on points material to the action.

Can be the use of violence or threats to a person to compel them to do or not to do something.

Not valid.

2. Questions administered to a person suspected of, or charged with, contempt of court.

78

1. Pismena pitanja 2. Ispitivanje

Zastra‰ivanje

NevaÏeçi

Pismeni upiti

Zastra‰ivanje

NevaÏeçi

1. áÚˆÙ‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ‰›ÓÂÙ ¤ÓÔÚÎÔ˜ ·¿ÓÙËÛË 2. AÓ·ÎÚÈÙÈο ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·

áÎÊÔ‚ÈÛÌfi˜

`A΢ÚÔ˜

1.Interrogatorio per iscritto 2.Interrogatorio per oltraggio alla corte

Intimidazione

Nullo/Non valido

Ajhvfkyj bcgbnedf¥t

Pfgkfiedf¥t> pfrfyedf¥t

Ytdf;txrb

1. ÇÓÔÓÒ˚ ‚ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÈ ÙÓÏ 2. ÇÓÔÓÒ˚, Á‡‰‡‚‡ÂÏ˚ ÎËˆÛ ‚˚‡Ê‡˛˘ÂÏÛ ÌÂÛ‚‡ÊÂÌËÂ Í ÒÛ‰Û

á‡ÔÛ„Ë‚‡ÌËÂ

ç‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌ˚È

èËÒÏÂÌÓ ËÒÔËÚË‚‡øÂ

á‡ÒÚ‡¯Ë‚‡øÂ

炇ÊÂÃË

Su’aallo 1. Su’aallaha qaybaha 2. Suáallaha qofka quursaday maxkamada

Caga-juglayn

Dhacay/aan qiima lahayn

Interrogatorio por escrito

Intimidación

Inválido, nulo

Yazılı sorular

Korkutma

Geçersiz

Baûng caâu hoûi (vuï kieän daân söï)

Huø doïa

Khoâng coù giaù trò

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

INVESTIGATION

IRRECONCILABLE DIFFERENCES (FAMILY LAW)

Inquiry; to search into or examine into the particulars of a crime.

Where circumstances between husband and wife have broken down so completely that there is no prospect of getting back together.

Istraga

Nepomirljive razlike

Istraga, ispitivanje

Nepomirljive razlike

`EÚ¢ӷ, ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ·Ó·ÎÚ›ÛˆÓ

MË Û˘Ì‚È‚¿ÛÈ̘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ (OÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ¢›Î·ÈÔ)

Indagine

Incompatibilità di carattere

Bcnhfuf

Ytgjvbhkbdb hfpkbrb vtüe cjghe;ybwbnt !ctvtåyj [email protected]

ê‡ÒÒΉӂ‡ÌËÂ

çÂÔËÏËËÏ˚ ‡ÒıÓʉÂÌËfl (ëÂÏÂÈÌÓ Ô‡‚Ó)

àÒÚ‡„‡

çÂÔÂÏÓÒÚË‚Â ‡ÁÎËÍÂ

Baaritaan

Kala-duwanaansho aan laga heshiin karin

Investigación, indagación, pesquisa

Diferencias irreconciliables

Sorußturma

Uzlaßtırılması mümkün olmayan geçimsizlik (aile hukuku)

Ñieàu tra

Khaùc bieät khoâng theå hoøa giaûi (Luaät Gia ñình)

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

I

79

J

JUDGE

JUDGMENT

JUDGMENT IN DEFAULT

The person who presides during a court case in all courts except the Magistrates’ and Children’s Court. A judge must be impartial. The judge has a number of functions, depending upon the nature of the court case. However, in every case, he/she must ensure that the case is conducted according to the law, particularly the laws of evidence. All judges are lawyers.

1. The actual decision or decisions of a court, eg., that there was a contract between A and B.

Where the plaintiff is able to enter judgment in the absence of a defence (to a specially endorsed writ).

Sudija

1. Presuda 2. ObrazloÏenje

Presuda bez odbrane

Sudac

1. Presuda, sudska odluka 2. ObrazloÏenje presude

Presuda u odsutnosti tuÏenog

¢ÈηÛÙ‹˜

1. AfiÊ·ÛË ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ 2. úÚ›ÛË ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘

AfiÊ·ÛË ÂÚ‹ÌËÓ, ÂÚËÌÔ‰ÈΛ·

Giudice

Giudizio/Sentenza

Sentenza in contumacia

Celbåf

Ghtcelf> celcrj htitybt j,hfpkj;tybt

Ghtcelf dj jncecndj yf j,dbytnfnf cnhfyf

ëÛ‰¸fl

ê¯ÂÌË ÒÛ‰‡

á‡Ó˜ÌÓ ¯ÂÌË ÒÛ‰‡

ëۉ˿‡

1. èÂÒÛ‰‡ 2. é·‡ÁÎÓÊÂøÂ

èÂÒÛ‰‡ Á·Ó„ ËÁÓÒÚ‡Ì͇

Xaakim Juez

80

2. The reasons (which may or may not be in writing) given by a court for reaching its decision.

1. Go’aanka maxkamadda 2. sababahay goáanka ku bixisay 1. Sentencia, fallo, resolución, decisión judicial 2. Motivación de la sentencia (fallo, etc.)

Xukunka qofka maqan Sentencia en rebeldía

Hakim/yargıç

Mahkeme Kararı/hüküm

Gıyabında verilen mahkeme kararı

Quan toøa

Phaùn quyeát

Phaùn quyeát töï nhieân

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

JURISDICTION

JURISPRUDENCE

JURY

The authority of a court to decide matters brought before it.

The study of Law, theory of Law.

A body of people selected from the community to listen to the evidence in a court case and decide which of the facts in the case have been proved by the evidence and give a verdict on those facts.

Jurisdikcija

Nauka o pravu

Porota

NadleÏnost, jurisdikcija

Pravna znanost

Porota

AÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ‹ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘

NÔÌÔÏÔÁ›·

™ÒÌ· ÂÓfiÚΈÓ, ÔÈ ¤ÓÔÚÎÔÈ

Giurisdizione

Giurisprudenza

Giuria

Celcrf yflkt;yjcn

Ghfdj> ghfdyb yferb

Gjhjnf

ûËÒ‰Ë͈Ëfl, ÔÓ‰ÒÛ‰ÌÓÒÚ¸

ûËÒÔÛ‰Â̈Ëfl, Ô‡‚ӂ‰ÂÌËÂ

èËÒflÊÌ˚ Á‡Ò‰‡ÚÂÎË

ëÛ‰Ò͇ ̇‰ÎÂÊÌÓÒÚ, ¿ÛËÒ‰Ë͈˿‡

è‡‚̇ ̇Û͇

èÓÓÚ‡

Awooda maxkamadda

Daraasada sharciga, aragtida sharciga

Xeerbeeg

Jurisdicción, competencia, fuero

Ciencia jurídica, teoría del derecho, filosofía del derecho

Jurado

Yargılama yetkisi

Hukuk

Jüri

Quyeàn löïc tö phaùp

Phaùp luaät hoïc

Boài thaåm ñoaøn

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

J

81

J

82

JURY POOL

JUSTICE OF THE PEACE

JUSTIFICATION

A number of people selected at random from the community, 12 of whom are selected to hear evidence of a particular case in criminal proceedings (usually 6 in civil proceedings).

A Justice of the Peace is appointed in an honorary capacity. Has power, since 1.9.90, to witness documents. He/she can no longer issue any warrant.

The plea in defence of an action which admits the allegations of the plaintiff but pleads that they were justifiable or lawful.

Porotnici

Mirovni sudija

Opravdanost

Porotnici

Mirovni sudac

Opravdanost

OÌ¿‰· ÔÏÈÙÒÓ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈϤÁÔÓÙ·È ÔÈ ¤ÓÔÚÎÔÈ

`AÙÔÌÔ Ô˘ ‚‚·ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÂÁÁڿʈÓ

¢ÈηÈÔÏÔÁ›·, ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·

Gruppo dei giurati

Giudice di pace

Giustificazione

Uhegf keüt jl rjb ct bp,bhf gjhjnf

Kbwt jdkfcntyj lf gjcdtljxedf jhbubyfkyjcn yf ljrevtynb b bpåfdb

Jghfdledf¥t

óËÒÎÓ ÔËÒflÊÌ˚ı Á‡Ò‰‡ÚÂÎÂÈ, ‚˚·‡ÌÌ˚ı ‰Îfl ÔÓÒÎۯ˂‡ÌËfl ‰Â·

åËÓ‚ÓÈ ÒÛ‰¸fl

éÔ‡‚‰˚‚‡˛˘Â ӷÒÚÓflÚÂθÒÚ‚Ó

èÓÓÚÌˈË

åËÓ‚ÌË Òۉ˿‡

éÔ‡‚‰‡øÂ

Xeerbeegta guud

Ansixiyaha qoraal mucayina

Sababaynta dhacdada

Grupo de personas del que se seleccionarán los miembros del jurado

Juez de paz

Justificación

Jüri heyeti adayları

Fahri noter

Haklı gerekçe/mazaret

Nhoùm boài thaåm vieân

Coâng chöùng vieân

Bieän minh

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

KLEPTOMANIA

LAW OF SUCCESSION

LAWYER

K

The obsession to steal.

Where the property passes upon death to another person.

A person who has graduated from a university having studied law. Before a lawyer may act for or advise clients (“practice”), he/she must be admitted to practice as a barrister and solicitor by the Supreme Court.

L

Kleptomanija

Zakon nasljedstva

Pravnik

Kleptomanija

Zakon o naslje∂ivanju

Diplomirani pravnik

úÏÂÙÔÌ·Ó›·

úÏËÚÔÓÔÌÈÎfi˜ NfiÌÔ˜

¢ÈÎËÁfiÚÔ˜

Cleptomania

Diritto di successione

Avvocato

celcrf gjcnfgrf

è‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘Ë ӷÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡

燂Ӊfl˘ËÈ ‚ÓÔÓÒ

ëۉ·Ì˚ ‡Á·Ë‡ÚÂθÒÚ‚‡

àÒ͇ÁÌË Ï‡ÚÂË¿‡Î ÍÓ¿Ë ÔÂÚıÓ‰Ë Ò‡ÒÎÛ¯‡øÛ

ëÛ„ÂÒÚË‚ÌÓ ÔËÚ‡øÂ

ëÛ‰ÒÍË ÔÓÒÚÛÔ‡Í

Raad-raac tuhun

Su’aal jihaysan

Dacwad sharciyeed

Pruebas recabadas con anterioridad al primer interrogatorio policial del sospechoso

Pregunta capciosa o sugestiva

Procedimiento judicial

Sorgu öncesi deliller

Tanı©ı yönlendiren soru

Dava açmak

Baèng chöùng daãn daét

Caâu hoûi gôïi yù

Vuï kieän tuïng

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

LEGAL SYSTEM

LEGISLATION

LENIENCY (CRIME)

The machinery of the law that makes the law operate and apply. The system includes the courts and the people who work in them and the bodies that train and regulate them – anything or anybody who has a say in the development of our laws and their application to the community.

Laws, being Acts which have been passed (or made) by Parliament.

Mild, clement, merciful usually relating to request to Judge re treatment of a person who has been found guilty of a crime.

Pravni sistem

Zakonodavstvo

Blagost

Pravni sistem

Zakonodavstvo

Blagost u presudi

NÔÌÈÎfi ™‡ÛÙËÌ·

NÔÌÔıÂÛ›·

áÈ›ÎÈ·

Ordinamento giudiziario

Legislazione

Clemenza

Ghfdty cbcntv

Pfrjyjlfdcndj

j,dhcrf

Åfdyf rktdtnf

Ckj,jlf

éÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸

ä΂ÂÚ‡

ë‚Ó·Ó‰‡

鉄ӂÓÌÓÒÚ, ÌÓ‚˜‡Ì‡ Ó·‡‚ÂÁ‡

èËÒÏÂ̇ ¿‡‚̇ Í΂ÂÚ‡

ëÎÓ·Ó‰‡

Masuuliyad sharciyeed

Meel ka dhac

Xoriyad; xaq

Responsabilidad (civil o penal)

Difamación por cualquier medio de comunicación visual o publicación permanente

Libertad, facultad

Sorumluluk

Yazılı iftira

Özgürlük

Traùch nhieäm phaùp lyù

Phæ baùng

Quyeàn töï do

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

LIEN

LIFE SENTENCE

LITIGATION

The right to hold property of another as security for the performance of an obligation.

Restraint of a person’s liberty for life.

A civil proceeding.

Retenciono pravo

DoÏivotna kazna

Parnica

Pravo zapljene

Osuda na doÏivotni zatvor

Sudski spor, parnica

áÌÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ‰Èη›ˆÌ· Â›Û¯ÂÛ˘

IÛfi‚È· οıÂÈÚÍË

¶ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ‰›ÎË

Diritto di ritenzione di proprietà

Ergastolo

Vertenza giudiziaria/Causa

Pfkju

Lj;bdjnyf rfpyf cj pfndjh

Celcrb cgjh> gfhybwf

è‡‚Ó Ì‡ÎÓÊÂÌËfl ‡ÂÒÚ‡ ̇ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ‰ÓÎÊÌË͇

èÓÊËÁÌÂÌÌÓ Á‡Íβ˜ÂÌËÂ

ëۉ·Ì˚È ÔÓˆÂÒÒ

è‡‚Ó Á‡ÔÎÂÌÂ, Á‡ÎÓÊÌÓ Ô‡‚Ó

ä‡Á̇ ‰ÓÊË‚ÓÚÌÓ„ Á‡Ú‚Ó‡

è‡Ìˈ‡, ÒÛ‰ÒÍË ÔÓˆÂÒ

Haynta hanti cid kale si loo fuliyo waajibaad

Xabsi daa’in

Qaadida dacwad madani ah

Derecho de retención

Cadena perpetua

Litigio, pleito

Emanet

Müebbet hapis

Dava (Íahıslar arası hukuk)

Giöõ taøi saûn laïi ñeå gaây aùp löïc

AÙn chung thaân

Daân söï toá tuïng

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

L

87

L

88

LOCUS STANDI

LOG OF CLAIMS

LUMP SUM PAYMENT

The right to be heard in a court.

The assertion of a course of action.

Payment of monies into court (usually) to settle a civil claim.

Locus Standi

ObrazloÏenje postupaka

Jednokratna isplata

Locus standi

Popis tuÏbenih zahtjeva

Jednokratna isplata ukupnog iznosa

¢Èη›ˆÌ· ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÂÓÒÈÔÓ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘

¢ÈÂΉ‹ÎËÛË ‹ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜, ÙÚfiÔ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜

¶ÏËڈ̋ ÂÊ¿·Í

Diritto di deporre in giudizio

Lista dei procedimenti in corso

Pagamento in soluzione unica

Ghfdj yf celcrj cjckeiedf¥t

pkjcnjhcndj

Bpåfdf cj kf;yb ndhlt¥f

çÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ÔËÒ‚ÓÂÌËÂ, ‡ÒÚ‡Ú‡

åÂÎÍÓ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ

Ç‚Ó‰fl˘Â ‚ Á‡·ÎÛʉÂÌË ‚˚Ò͇Á˚‚‡ÌËÂ

èÓÚË‚Ô‡‚ÌÓ ÔËÒ‚‡¿‡øÂ, ÔÓÌ‚Â‡

èÂÍ¯‡¿, ‰ÂÎËÍÚ

ᇂ‡‡‚‡¿ÛÇ ËÁ¿‡‚‡

Xatooyo xoolla dadweyne

Dembi yar

Hadal marin habaabin ah

Malversación, apropiación indebida

Falta, delito menor

Afirmación o declaración engañosas

Zimmetine para geçirme

Hafif suç

Yanıltıcı ifade

Chieám ñoaït traùi pheùp

Khinh toäi

Lôøi khai vôùi gian yù

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

M

93

M

94

MISPRISION OF FELONY

MISREPRESENTATION

MOLEST

Concealing knowledge of the Commission of a felony (Serious Crime).

Statement or conduct which conveys a false or wrong impression.

To abuse or interfere with a person, harass, pester, etc.

Utaja te‰kog kriviãnog djela

Krivo predstavljanje

Zlostavljati

Propust prijave zloãina

Krivo predstavljanje

Dosa∂ivati, zlostavljati, uznemiravati

MË Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜

¢È·ÛÙÚ¤‚ψÛË, ·Ú·Ï¿ÓËÛË

¶·ÚÂÓÔ¯ÏÒ, ‚È¿˙ˆ

Omissione di denuncia di reato

Falsa deposizione dei fatti

Molestare/Tormentare

Yfvthyj ghbrhbdf¥t

Gjuhtiyj ghtncnfdedf¥t

Djpytvbhedf¥t

ìÍ˚‚‡ÌË ËÌÙÓχˆËË Ó ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËË

ǂ‰ÂÌË ‚ Á‡·ÎÛʉÂÌËÂ

èËÒÚ‡‚‡Ú¸, ‰Ó҇ʉ‡Ú¸

ëÍË‚‡øÂ, ÌÂÔË¿‡‚ΩË‚‡ø ÁÎÓ˜Ë̇

ã‡ÊÌÓ Ô‰ÒÚ‡‚Ω‡øÂ

áÎÓÒÚ‡‚Ω‡ÚË, ÛÁÌÂÏË‡‚‡ÚË

Qarinta jiritaanka cida jariimada gashay

Si qalad ah u matalid

Aflagaado ama shanta la gelid qof, dhibaatayn, ama qoryaqoryayn

Ocultación de un delito grave

Falseamiento, tergiversación

1. Cometer abusos deshonestos (contra un menor) 2. Molestar

A©ır bir suçu saklamak

Yalan beyan

Taciz/sarkıntılık

Che daáu troïng toäi

Xuyeân taïc

Saùch nhieãu

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

MONEY LAUNDERING

MORTUARY

NATURAL JUSTICE

M

Engaging directly or indirectly in a transaction that involves money or other property or receiving, possessing, concealing, disposing of or bringing into a jurisdiction any money or other property that is derived or realised by any person as the result of the commission of an offence.

A building where bodies are placed before burial.

Certain rules and procedures to be followed by a person or body with the power to make decisions. Examples of natural justice are to act fairly, without bias, the right of all parties directly affected by dispute to be heard.

N

Pranje novca

Mrtvaãnica

Prirodno pravo

Pranje novca

Mrtvaãnica

Prirodna pravda

™˘ÁοÏË„Ë ·Ú¿ÓÔÌ· ·ÔÎÙË̤ÓÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, “ÓÔÌÈÌÔÔÈÒ” ·Ú¿ÓÔÌ· ΤډË

NÂÎÚÔı¿Ï·ÌÔ˜, ÓÂÎÚÔÙÔÌ›Ô

º˘ÛÈÎfi ¢›Î·ÈÔ

Riciclaggio di denaro sporco

Obitorio

Diritto naturale

Gtht¥t gfhb

Vhnjdtxybwf

Ghbhjlyf ghfdlf

éÚÏ˚‚‡ÌË ‰ÂÌ„

åÓ„

è‡‚ÓÒۉˠ̇ ÓÒÌÓ‚Â ÔË̈ËÔÓ‚ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ô‡‚‡

è‡ø ÌÓ‚ˆ‡

åÚ‚‡˜Ìˈ‡

èËÓ‰ÌÓ Ô‡‚Ó

Qarinta ama gudbinta lacag ama hanti

Rugta maydbariga

Cadaalada dabiiciga ah

Lavado/blanqueo de dinero

Depósito de cadáveres

Justicia natural

Kara para aklama

Morg

Adil yargılama ilkesi

Röûa tieàn

Nhaø xaùc

Coâng lyù töï nhieân

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

95

N

96

NEGLIGENCE

NEGOTIATE

NOLLE PROSEQUI

A tort committed by a person who owes a duty of care to another, fails to exercise the standard of care required of him and thereby breaches that duty and injures the other person or damages that person’s property.

To transfer for value by delivery of cheques for cash.

In criminal prosecutions in the Supreme and County Courts the prosecution may discontinue proceedings by entering a nolle prosequi. This serves to withdraw existing proceedings, but is not an acquittal.

Nemar

Unovãiti

Nolle Prosequi

Nemar

Unovãiti, pustiti u opticaj, pregovarati

Nolle prosequi

A̤ÏÂÈ·

¢È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÌ·È

AÓ·ÛÙÔÏ‹ ÔÈÓÈ΋˜ ‰›ˆÍ˘

Negligenza

Negoziare

Ordine di sospensione di azione legale

Ytdybvfybt> ytvfhyjcn

Ghtujdfhf> ghtndjhf

Ghtrbyedf¥t yf celcrfnf gjcnfgrf !jl cnhfyf yf ne;bntkjn bkb j,[email protected]

èÂÒÚÛÔ̇fl ı‡Î‡ÚÌÓÒÚ¸

ÇÂÒÚË ÔÂ„ӂÓ˚

éÚ͇Á ËÒÚˆ‡ ÓÚ ËÒ͇

çÂı‡Ú, ÌÂÔ‡Êø‡

ìÌÓ‚˜ËÚË

é·ÛÒÚ‡‚ËÚË ÔÓÒÚÛÔ‡Í

Dayacaad

Waanwaan samayn

Ka noqoshada dacwadii iyadoo aan wax lagu waayin

Negligencia

Negociar

Abandono del procesamiento, desistimiento de la acusación

¥hmal/kusur

Tedavüle çıkarmak/görüßmek

Takipsizlik kararı

Sô suaát

Thöông löôïng/ñieàu ñình

Ñình cöùu

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

NON-SUIT

NON EST FACTUM

NON MOLESTATION ORDER

A legal matter of a civil kind not brought before a court.

“It is not his deed”. A defence raised where a person has completed a deed in ignorance of its character. This rule operates in the framework of law of contract.

An order restraining a person from molesting another.

Non-Suit

Non est Factum

Nalog o zabrani uznemiravanja

Non suit

Non est factum, to nije njegovo djelo

Odredba kojom se zabranjuje dosa∂ivati drugoj osobi

AfiÚÚÈ„Ë ·ÁˆÁ‹˜ (ÁÈ· ˘Ôı¤ÛÂȘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘)

™ÙÂÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Â›ÁÓˆÛË Ù˘ Ô˘Û›·˜ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘

áÓÙÔÏ‹ ÌË ·ÚÂÓfi¯ÏËÛ˘

Non luogo a procedere

Atto non intenzionale

Diffida di atti di molestia

Ghtrbyedf¥t yf gjcnfgrfnf jl cnhfyf yf celbåfnf pfhflb ytljcnbu yf ljrfpb

Yt t ytujdj ltkj

Pf,hfyf pf djpytvbhedf¥t

çÂÓ·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸ ˛ˉ˘ÂÒÍÓ„Ó ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ËÒ͇

éÚˈ‡ÌË ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ ̇ ÌÂÁ̇ÌËË Â„Ó ÒÛÚË

èË͇Á Ó ÔÂÍ‡˘ÂÌËË ‰Ó҇ʉÂÌËfl ËÎË ÔËÒÚ‡‚‡ÌËfl

é·ÛÒÚ‡‚‡ ÒÛ‰ÒÍÓ„ ÔÓÒÚÛÔ͇

鉷‡Ì‡ ‰‡ ¿Â ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ÔÓÚÔËÒ‡Ì ËÁ ÌÂÒÔÓ‡ÁÛχ

ê¯Âø ÔÓÚË‚ ÁÎÓÒÚ‡‚Ω‡ø‡

Arrin sharciyeed oo madani ah oo aan la hor keenin maxkamadda

Uma jeedin

Amar ka joojinaya qofka inuu qof kale aflagaadeeyo

Caducidad de la instancia

Desconocimiento no culposo del contenido de un contrato

Mandato judicial exigiendo el cese de acosos o vejaciones

Davanın reddi

Anlamadan sözleßme imzalamak

Sarkıntılı©ı/tacizi durdurma emri

Ñình chæ vuï kieän

Khoâng phaûi laø chöùng töø

Leänh caám saùch nhieãu

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

N

97

N

98

NOT GUILTY

NUISANCE

NULL AND VOID

The plea made by a defendant, where they wish to deny everything and to let the prosecution prove their case beyond reasonable doubt – if not, they will be acquitted.

An act which interferes with the enjoyment of a right to which all members of the community are entitled.

Of no legal effect.

Nisam kriv

Uznemiravanje

Pravno nevaÏeçi

Nisam kriv, nije kriv

Neugodnost, neprilika

Koji nema nikakve valjanosti, nevaÏeçi

AÚÓÔ‡Ì·È ÂÓÔ¯‹

¢È·Ù¿Ú·ÍË, ÂÓfi¯ÏËÛË

`A΢ÚÔ˜, ·Ó›Û¯˘ÚÔ˜, ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÓÔÌÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜

Non colpevole/Innocente

Fastidio

Nullo/Senza valore legale

Ytdby

Ythtl> ljltdf¥t

Ytdf;txrb

ç ‚ËÌÓ‚ÂÌ

ç‡Û¯ÂÌË ӷ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓfl‰Í‡

ç Ëϲ˘ËÈ Á‡ÍÓÌÌÓÈ ÒËÎ˚

çËÒ‡Ï ÍË‚, ÌË¿Â ÍË‚

éÏÂÚ‡øÂ, ÒÏÂÚ‡øÂ

ç˯ڇ‚‡Ì Ë Ì‚‡ÊÂÃË

Diidmo eedayneed

Fal buuq ah

Wax aan sharciga saamayn

Inocente, no culpable

Hecho o conducta perjudiciales para el uso o goce de un inmueble, o para otros derechos

Nulo de pleno derecho, nulo y sin efecto

Suçlu de©il

Huzuru bozan haraket

Geçersiz/hükümsüz

Khoâng nhaän toäi

Söï phieàn haø

Voâ hieäu

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

OBJECTION (OVERRULED/SUSTAINED)

OBSCENE ACTS

A barrister is entitled to object to a question put to a witness by the opposing barrister. The presiding judge or magistrate may agree with the objection and disallow the question (objection sustained) or disagree with the objection and allow the question to be asked (objection overruled).

That which is offensive to the currently accepted standards of decency.

Prigovor (Odbijen/Usvojen)

Nepristojan ãin

Prigovor (odbijen-usvojen)

Bestidan ãin

`EÓÛÙ·ÛË (·ÔÚÚ›ÙÂÙ·È/Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙ‹)

AÚÂ›˜ Ú¿ÍÂȘ

Obiezione respinta/accolta

Atti osceni

Ghbujdjh !ct jl,bdf # ct ghbaf√[email protected]

Ytghbcnjåyj jlytcedf¥t

ÇÓÁ‡ÊÂÌË (ÓÚÍÎÓÌÂÌÌÓÂ/ÔËÌflÚÓÂ)

çÂÔËÒÚÓÈÌ˚ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl

èË„Ó‚Ó (Ó‰·Ë¿ÂÌ/ÛÒ‚Ó¿ÂÌ)

ÅÂÒÚˉ‡Ì ˜ËÌ

Waa diiday diidmada/waa ogolaaday diidmada

Fal fuxshi ah

Protesta, objeción (rechazada / aceptada, admitida)

Actos obscenos

¥tiraz

Uygunsuz hareketler

Phaûn ñoái (Baùc boû/chaáp thuaän)

Haønh vi ñoài truïy

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

O

99

O

OFFENCES / OFFENDER

OFFICE OF CORRECTIONAL SERVICES

Actions in the nature of crimes which are contrary to a statutory provision or the common law.

The State Government agency responsible for the delivery of all adult correctional programmes in Victoria, comprising community-based and custodial programmes for convicted offenders and remandees.

The person charged with or responsible for the commission of a criminal offence.

100

Prekr‰aji / Prestupnik

Kazneno-popravna sluÏba

Prekr‰aji / Prekr‰itelj, prijestupnik

DrÏavna kazneno-popravna sluÏba

¶·Ú·‚¿ÛÂȘ, Ù·›ÛÌ·Ù·, ·‰È΋̷ٷ / ¶·Ú·‚¿Ù˘

°Ú·ÊÂ›Ô ™ˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÒÓ ∫ËÚÂÛÈÒÓ

Reati / Trasgressore/Reo

Ufficio dei servizi correzionali

Ghtrhijwb / Ghtcnfgybr

Gjghfdyf ecnfyjdf

è‡‚Ó̇Û¯ÂÌËfl, ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl / è‡‚Ó̇Û¯ËÚÂθ

àÒÔ‡‚ËÚÂθÌ˚È ÍÓÏËÚÂÚ

èÂÍ¯‡¿Ë / èÂÒÚÛÔÌËÍ, ËÁ‚¯Ë·ˆ Í˂˘ÌÓ„ ‰Â·

Ñʇ‚̇ ͇ÁÌÂÌÓ-ÔÓÔ‡‚̇ ÒÎÛÊ·‡

Gafaf / Gafsameeye

Xafiiska Adeega Dhaqancelinta

Delitos, infracciones / Delincuente, infractor

Departamento de Servicios Correccionales

Suç / Suç ißleyen/zanlı

Islah dairesi

Nhöõng söï phaïm phaùp / Can phaïm

Vaên phoøng dòch vuï caûi huaán

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

OMBUDSMAN

ONUS OF PROOF

ORDINANCE

A public official appointed to investigate citizens’ complaints against the administrative agencies of government.

Also called the “burden of proof” and sometimes confused with “the standard of proof”. The obligation/responsibility (the onus) to prove what is alleged or claimed.

A form of legislation.

Ombudsman

Teret dokaza

Uredba

Ombudsman

Teret dokazivanja

Uredba

°Ú·ÊÂ›Ô ¶·Ú·fiÓˆÓ Î·Ù¿ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∫ËÚÂÛÈÒÓ

B¿ÚÔ˜ ·fi‰ÂÈ͢

¢È¿Ù·ÍË

Difensore civico

Onere della prova

Decreto

Ghfdj,hfybntk

Ljk;yjcn lf ljrf;t

Yfhtl,f> ghjgbc

é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ˜ËÌÓ‚ÌËÍ, ‡ÒÒχÚË‚‡˛˘ËÈ Ê‡ÎÓ·˚ „‡Ê‰‡Ì

ÅÂÏfl ‰Ó͇Á˚‚‡ÌËfl

ì͇Á, ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË ÏÛÌˈËԇθÌÓ„Ó Ó„‡Ì‡

éÏ·Û‰ÒχÌ

íÂÂÚ ‰Ó͇ÁË‚‡ø‡

éÔ¯ÚËÌÒÍË ÔÓÔËÒ

Ombudismaan

Masuuliyadda daliilinta

Qaab-sharciyeed

Defensor del Pueblo, Ombudsman

Carga de la prueba, obligación de probar

Ordenanza, decreto

Ombudsman

Kanıtlama yükümlülü©ü

Kararname

Giaùm saùt vieân

Traùch nhieäm daãn chöùng

Qui ñònh

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

O

101

P

102

PARDON

PARITY OF SENTENCE

PAROLE

Where the Crown forgives a defendant and does not prosecute permanently or wipes out the sentence of the court, varies the sentence.

The court, when sentencing an offender, may consider the sentence previously imposed on a co-offender with a view to imposing a similar sentence.

Is a form of conditional release for offenders sentenced to custodial terms. After an initial period of detention, the prisoner is allowed to be at large for the unexpired portion of the sentence. During this time, his liberty depends upon satisfactory compliance with the terms imposed by the paroling authority. This inevitably includes some form of supervision by a parole officer.

Pomilovanje

Paritet kazne

Uslovno pu‰tanje

Pomilovanje

Jadnakost kaÏnjavanja

Uvjetno pu‰tanje na slobodu

AÔÓÔÌ‹ ¯¿ÚÈÙÔ˜

IÛÔÙÈÌ›· ÔÈÓ‹˜

AÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ˘fi fiÚÔ˘˜

Grazia/Indulto

Parità di giudizio

Libertà condizionale

Ghjcnedf¥t

Ckbxyjcn yf rfpybnt

Eckjdyj geinf¥t yf ckj,jlf

èÓÏËÎÓ‚‡ÌËÂ

ꇂÂÌÒÚ‚Ó ÔË„Ó‚ÓÓ‚

ìÒÎÓ‚ÌÓ ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌË Á‡Íβ˜ÂÌÌÓ„Ó

èÓÏËÎÓ‚‡øÂ

∑‰̇ÍÓÒÚ Í‡Êø‡‚‡ø‡

ìÒÎÓ‚ÌÓ ÔÛ¯Ú‡ø ̇ ÒÎÓ·Ó‰Û

Masaabax

Xukun siman

Sii dayn shardi leh

Indulto, medida de gracia; perdón

Igualdad de las penas

Libertad condicional

Özel af

Cezada eßitlik

Íartlı tahliye

AÂn xaù

Tính caùch ñoàng nhaát cuûa baûn aùn

Traû töï do tröôùc thôøi haïn coù ñieàu kieän

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

PARTY

PENALTY

PERJURY

1. A person who takes part in a legal transaction or negotiation with another.

The punishment imposed by a court upon a person who has been convicted of committing a crime. It may take the form of imprisonment or the payment of money (a fine).

Lying under oath when questioned in court proceedings. A person found guilty of perjury may face imprisonment. Includes deposing to facts in a document knowing these facts to be untrue.

2. A person who is formally involved in bringing or defending any legal proceedings, but does not include witnesses or court officials.

Stranka

Kazna

Krivokletstvo

Stranka

Kazna

LaÏni iskaz (krivokletstvo)

™˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓÔ Ì¤ÚÔ˜, ‰È¿‰ÈÎÔ˜

¶ÔÈÓ‹, ·ڈÛË, ÚfiÛÙÈÌÔ

梉ÔÚΛ·, „¢‰ÔÌ·ÚÙ˘Ú›·

Parte in causa

Pena

Spergiuro/Falsa testimonianza

Cnhfyrf

Rfpyf

Rhbdjrktncndj> kf;yj cdtljxt¥t> njdfht¥t

ãˈÓ, Û˜‡ÒÚ‚Û˛˘Â ‚ ‡Á·Ë‡ÚÂθÒÚ‚Â

åÂ‡ ͇̇Á‡ÌËfl

ãÓÊÌÓ ÔÓ͇Á‡ÌË ÔÓ‰ ÔËÒfl„ÓÈ

ëÚ‡Ì‡

ä‡Á̇

ч‚‡ø ·ÊÌÓ„ ËÒ͇Á‡

Koox; dhinac ka mid ah dhinacyada is haya

Ciqaab

Been-ku-dhaarasho (shahaada suur)

Parte

Pena, sanción, castigo, multa

Falso testimonio, perjurio

Taraf

Ceza

Yalancı ßahitlik

Moät beân (trong vuï kieän v..v.)

Hình phaït

Toäi man khai

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

P

103

P

104

PERVERTING THE COURSE OF JUSTICE

PLAINTIFF

Acting in a way to pervert the administration of justice.

The person who begins civil proceedings in certain courts, eg., the Supreme Court. In the Magistrates’ Court that person is called “the Complainant”, and “the Applicant” in the Family Court.

Ometanje provo∂enja pravde

Podnosilac tuÏbe

Iskrivljavanje pravde

TuÏitelj

¶·Ú·Ï¿ÓËÛË ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘

EÓ¿ÁˆÓ, ÌËÓ˘Ù‹˜

Deviare il corso della giustizia

Attore/Querelante

Cghtxedf¥t yf ghfdlfnf

Ne;bntk

àÒ͇ÊÂÌË ıÓ‰‡ Ô‡‚ÓÒÛ‰Ëfl

àÒÚˆ

áÎÓÛÔÓÚ·ËÚË Ô‡‚‰Û

íÛÊË·ˆ

Marin habaabinta cadaalada

Ka dacwoodaha maxkamada sare

Cometer delito contra la administración de justicia

Demandante, actor, parte actora

Adaletin yerine gelmesini engelleme

Davacı

Caûn trôû guoàng maùy coâng lyù

Nguyeân ñôn

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

PLEA

PLEAD

1. The answer given by the plaintiff or defendant in a civil proceeding to the other party’s statements of fact. 2. The answer “guilty” or “not guilty” to a criminal charge or charges given by or on behalf of the accused at the beginning of a criminal trial in response to a question from a court official. 3. The term is also used to describe the information, material or arguments made to a court by or on behalf of an accused who has either made a plea of guilty to a crime or been found guilty of a crime. This information is presented to the court prior to the imposition of the penalty and is intended to assist the court to decide the appropriate penalty in all the circumstances.

Allege or assert; to make a plea.

Izja‰njavanje

Izjasniti se

1. Gra∂ansko pravo: Odgovor na navode tuÏitelja i branitelja 2. Kriviãno pravo: odgovor na navode optuÏbe - “kriv sam”/nisam kriv” 3. Molba sudu prije dono‰enja presude

Tvrditi, navoditi, braniti se

1. ¶ÚÔ‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ 2. AÔÏÔÁ›· ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘, ‰‹ÏˆÛË ·Ô‰Ô¯‹˜ ‹ ·fiÚÚȄ˘ ÙÔ˘ ηÙËÚÔÚËÙ‹ÚÈÔ˘ 3. IÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘, ·ÔÏÔÁ›·

IÛ¯˘Ú›˙ÔÌ·È, ÂÈηÏԇ̷È

Dichiarazione

Dichiararsi colpevole o innocente

Jlujdjh yf j,dbytybt

Jlujdjh yf j,dbytybt

éÙˈˇθÌÓ Á‡fl‚ÎÂÌË ‚ ÒÛ‰Â Ó ‚ËÌÓ‚ÌÓÒÚË

Ñ·ڸ Á‡fl‚ÎÂÌËÂ

鉷‡Ì‡, ÔË„Ó‚Ó, ÏÓη‡

Å‡ÌËÚ Ò ̇ ÒÛ‰Û, ËÁ¿‡ÒÌËÚË ÒÂ Ó ÍË‚ËˆË (ÍË‚, ÌË¿Â ÍË‚)

Jawaab ah waxbaa ka jira ama waxba kama jiraan eedaynta uu bixiyey sarkaalka maxkamaddu bilawgii

Bareeraha ama ta’kiidinta, si loo sameeyo qirasho

1. Contestación a la demanda 2. Declaración del acusado respecto de la acusación 3. Petición de reducción de la pena

Presentar defensas o alegaciones, declararse (culpable o inocente)

Karßı tarafın iddiasına cevap verme

¥ddianameye cevap vermek/hafifletici sebepleri göstermek

1. Bieän minh traïng 2. Lôøi phaùt bieåu “nhaän toäi” hay “khoâng nhaän toäi” 3. Lôøi thænh caàu (cuûa traïng sö tröôùc khi toøa tuyeân aùn)

Bieän hoä

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

P

105

P

106

PLEADINGS

POINT 05

POST MORTEM

The documents exchanged between the parties during legal proceedings in most courts which contain the allegations or facts upon which the parties base their cases. The documents have particular names, eg., Statement of Claim, Defence, Reply.

To have a blood alcohol content of 0.05%.

A medical examination of a corpse in order to discover the cause of death.

Parniãni dokumenti

5 promila

Autopsija

Dokumenti u parnici izneseni pred sud

0.05

Post mortem, pregled tijela nakon smrti

AÓÙ·ÏÏ·Á‹ ‰ÈÎÔÁڿʈÓ, ¤ÁÁڷʘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ

¶ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· .05% ·ÏÎÔfiÏ ÛÙÔ ·›Ì·

NÂÎÚÔ„›·

Scambio delle difese scritte delle parti in causa

Tasso alcolico di 0,5

Autopsia

Ljrevtynb bpytctyb dj gjnrhtgf yf j,dbytybtnj ÅÛχ„Ë, ÍÓÚÓ˚ÏË Ó·ÏÂÌË‚‡˛ÚÒfl ÒÚÓÓÌ˚ ̇ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚ‡‰ËË Òۉ·ÌÓ„Ó ‡Á·Ë‡ÚÂθÒÚ‚‡

Rjywtynhfwbåf yf fkrj[jk dj rhdnf .05fi

Fenjgcbåf

å‡ÍÒËχθÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏ˚È ÔÓˆÂÌÚ ÒÓ‰ÂʇÌËfl ‡ÎÍÓ„ÓÎfl ‚ ÍÓ‚Ë

ÇÒÍ˚ÚËÂ ÚÛÔ‡

ÑÓ͇ÁÌË Ï‡ÚÂË¿‡Î

0.05 ÔÓÏË·

èÓÒΠÒÏÚË, ‡ÛÚÓÔÒË¿‡

Dukuminti sheegaya barreeraha labada dhinac

Heerka aalkolada ku jirta dhiiga qofka oo gaarta 0.05%

Meyd baarid

Escritos en los que se formulan las pretensiones y defensas de las partes

Tasa/concentración de alcohol en sangre de 0.05 (o 0,05)

Autopsia

Tarafların birbirlerine verdi©i belgeler

Nokta 05

Otopsi

Vaên baûn tranh tuïng

Chaám 05

Khaùm nghieäm töû thi

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

POWER OF ATTORNEY (AND ENDURING POWER OF)

PRE-RELEASE

An instrument in writing by which one person (the principal) appoints another (the agent) authorising the agent to do certain acts on the principal’s behalf.

One of the “post-custodial programmes” of the “Office of Corrections”. It is often served in an attendance centre programme and aimed at increasing the personal and employment skills at the prison.

Punomoç

Ranije pu‰tanje na slobodu

Punomoç

Pu‰tanje na slobodu prije isteka kazne

¶ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ (¢È·ÚΤ˜ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ)

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ˘

Procura/Procura permanente

Programma educativo ed istruttivo prima dell’uscita dal carcere

Gjkyjvjiyj

Jcgjcj,edf¥t yf pfndjhtybwbnt ghb jngeinf¥t

ÑÓ‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸

èÓ„‡Ïχ ÔÂ‰ ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌËÂÏ Á‡Íβ˜ÂÌÌÓ„Ó

èÛÌÓÏÓÃ, ӂ·¯ÃÂø (Ë Ú‡¿Ì‡ ÔÛÌÓÏÓÃ)

èÛ¯Ú‡ø ̇ ÒÎÓ·Ó‰Û Ô ËÒÚÂ͇ ͇ÁÌÂ

Wakiilasho qof kale

Xirfad siinta qofka siidaynta ka hor

Poder de representación (por tiempo indefinido)

Programa de readaptación social previo a la puesta en libertad

Vekaletname (süresiz – )

Tahliye öncesi

Giaáy uûy quyeàn (vaø uûy quyeàn tröôøng kyø veà)

Tröôùc khi ñöôïc traû töï do

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

P

107

P

108

PRECEDENT

PRELIMINARY BREATH TEST

PRELIMINARY INVESTIGATION

The Common Law principle by which lower courts in the hierarchy of courts must follow the issues of law decided by higher courts, eg., a decision on a particular aspect of the law by the High Court must be followed by the Supreme Court.

The first test to be conducted to determine whether there is alcohol present in the blood of a driver, via breathing into a mechanism. In certain circumstances if the result is positive, a more extensive test using a breathalyser would be required.

The initial investigation, such as searches of suspect premises, interview of witnesses, identification of stolen property, etc.

Presedan

Preliminarni alko-test

Preliminarna istraga

Presedan

Preliminarni alko test

Preliminarna istraga

¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ, ‰Â‰ÈηṲ̂ÓÔ

¶ÚÔηٷÚÎÙÈÎfi Ù¤ÛÙ ·Ó·ÓÔ‹˜ (Û¯ÂÙÈο Ì ·ÏÎÔÙ¤ÛÙ)

¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ, ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË

Principio del “precedente”

Esame preliminare dell’alito

Indagini preliminari

Ghtn[jlty ckexfå

Ledf¥t> ghj,yj ghjdthedf¥t yf fkrj[jk dj rhdnf

Djdtlyf bcnhfuf

èˆ‰ÂÌÚ

è‰‚‡ËÚÂθ̇fl ÔÓ‚Â͇ ‰˚ı‡ÌËfl ̇ ÒÓ‰ÂʇÌË ‡ÎÍÓ„ÓÎfl

è‰‚‡ËÚÂθÌÓ ÒΉÒÚ‚ËÂ

èÂÒ‰‡Ì

èÂÎËÏË̇ÌË ‡ÎÍÓ-ÚÂÒÚ

èÂÎËÏË̇̇ ËÒÚ‡„‡

Raadraac ama tixraac

Baaritaanka ugu horreeya ee lagu baaro aalkolada jirka

Baaritaanka asaasiga ah

Precedente, decisión judicial que crea doctrina legal

Prueba preliminar de detección alcohólica por aire espirado

Investigación preliminar, averiguación previa

¥çtihat/Benzer eski davalar

¥lk alkol testi

Ön sorußturma

Tieàn leä

Thöû hôi röôïu sô khôûi

Ñieàu tra sô khôûi

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

PREVENTIVE DETENTION

PRIMA FACIE

PRIMARY EVIDENCE

Where an offender’s prior criminal behaviour is taken into account and he is detained to protect the public from him committing further offences.

On the face of it.

Primary evidence of a document is the document itself, or duplicate original.

Preventivno pritvaranje

Prima Facie

Primarni dokazi

Pritvor

Prima facie, na prvi pogled

Glavni dokaz

¶ÚÔÏËÙÈ΋ ÎÚ¿ÙËÛË

EÎ ÚÒÙ˘ fi„˘

¶ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ·fi‰ÂÈÍË

Detenzione preventiva

A prima vista

Prova principale

Pfndjhf¥t pf lf ct jl,tuyfn yfnfvjiyb ghtrhijwb

Yf ghd gjuktl

Ghbvfhyb ljrfpb

è‰‚‡ËÚÂθÌÓÂ, Ô‚ÂÌÚË‚ÌÓ Á‡‰ÂʇÌËÂ

ë ÔÂ‚Ó„Ó ‚Á„Îfl‰‡, Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ

èÂ‚˘ÌÓ ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚Ó, ÓË„Ë̇Π‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡

è‚ÂÌÚË‚ÌË ÔËÚ‚Ó

ç‡ Ô‚Ë ÔӄΉ

éÒÌÓ‚ÌË ‰Ó͇Á

Biritaanka bilaaya xijaabka ah

Siday u muuqato

Caddaynta asaasiga ah

Detención preventiva

A primera vista; que es razonable pero no concluyente

Prueba directa

Tedbir olarak tutuklama

Dıß görünüßü ile

Asıl deliller

Giam giöõ ñeå ngaên ngöøa

Coù cô sôû hieån nhieân

Baèng chöùng chính

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

P

109

P

110

PRINCIPAL RELIEF

PRIOR CONVICTIONS (PRIORS)

In a divorce action, the dissolution of marriage itself, rather than the ancillary relief.

A record of previous offences to which an offender has either pleaded guilty or of which he or she has been found guilty by a Court.

Osnovna odluka

Prija‰nje osude

Rastava braka

Prija‰nje osude

¶ÚˆÙ‡ÔÓÙ· ̤ÙÚ·

¶ÚfiÙÂÚË Î·Ù·‰›ÎË, ÔÈÓÈÎfi ÌËÙÚÒÔ, ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ‹ ηٷ‰›Î˜

Scioglimento di matrimonio

Precedenti penali

Endhledf¥t lfkb ,hfrjn gjcnjb> bkb t yfheity b nht,f lf ct hfphtib

Ghtn[jlyf jceledfyjcn

ê‡ÒÚÓÊÂÌË ·‡Í‡ (‚ ÒÂÏÂÈÌÓÏ ÒÛ‰ÓÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â)

è‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘Ë ÒÛ‰ËÏÓÒÚË

ê‰ӂÌË Ô‡‚ÌË ÎÂÍ

ê‡ÌË¿Â ÓÒÛ‰Â

Is-furida

Dembi ku helid hore

Resolución de la demanda principal

Antecedentes penales

Boßanma kararı

Sabıka kayıtları

Tuyeân phaùn ly hoân

Tieàn aùn

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

PRIVILEGE

PRIVITY OF CONTRACT

PROMISSORY NOTE

In certain circumstances a party or witness in court may refuse to answer a question and cannot be forced to answer. This right is called “privilege”.

The relationship that exists between parties to a contract. Only those who were a party to a contract can sue or be sued on it.

A written unconditional promise to pay on demand or at a fixed date a specified amount of money.

Privilegija

Povjerljivost ugovora

ZaduÏnica

Privilegij neizno‰enja informacija radi izbjegavanja samoinkriminacije

Povjerljivost ugovora

Priznanica

AÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ·, ÚÔÓfiÌÈÔ

™˘Ì‚·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË

°Ú·ÌÌ¿ÙÈÔ, ˘ÔÛ¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹

Esonero/Immunità/Privilegio

Rapporto tra i due contraenti

Cambiale

Ghfdj

Cfvj cnhfyrbnt yf ljujdjhjn ct j,dhpedffn b bvffn ghfdj yf ytujdj cghjdtledf¥t

Gbcvtyf ghbpyfybwf pf ljku

èË‚Ë΄Ëfl Ì Óڂ˜‡Ú¸ ‚ ÒÛ‰Â

ÑÓ„Ó‚ÓÌ˚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl

ÑÓ΄ӂ‡fl ‡ÒÔËÒ͇

èË‚Ë΄˿‡, Á‡¯ÚËÃÂÌ Ó‰ ‰ÛÊÌÓÒÚË ËÁ‰‡‚‡ø‡

èÓ‚ÂΩË‚ÓÒÚ Û„Ó‚Ó‡

åÂÌˈ‡, Á‡‰ÛÊÌˈ‡

Mudnaan

Xiriirka caqdiga iyo dhinacyada ishaya

Ballanqaad aan shardi ku xirnayn

Derecho a no contestar

Relación contractual entre las partes contratantes

Pagaré, vale

Cevap verme vakkı

Sözleßme tarafları arasındaki ba©

Senet

Ñaëc quyeàn

Quan heä hôïp ñoàng

Giaáy heïn traû tieàn

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

P

111

P

112

PROOF BEYOND REASONABLE DOUBT

PROPENSITY

The standard of proof in a criminal trial is proof beyond reasonable doubt.

Habitual inclination or tendency.

Osnovan dokaz

Sklonost

Dokaz koji ne ostavlja mjesta ni za kakvu sumnju

Sklonost

Afi‰ÂÈÍË ¤Ú· ·fi οı ÏÔÁÈ΋ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·

PÔ‹ (ÚÔ˜), ÚԉȿıÂÛË

Prova al di sopra di ogni dubbio ragionevole

Propensione

Edthtyjcn ltrf pkjcnjhcndjnj bkb ghtrhijrjn t bpdhity

Crkjyjcn

çÂÓÒÔÓËÏÓ ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚Ó

ç‡ÍÎÓÌÌÓÒÚ¸

ÑÓ͇Á ‚‡Ì Ò‚‡Í ÒÛÏøÂ

ëÍÎÓÌÓÒÚ

Daliil aan wax shaki ah ku jirin

U janjeedhida

Prueba o pruebas que no dejan lugar a ninguna duda razonable

Propensión

Kußkusuz kanıtlama

E©ilim

Söï chöùng minh khoâng coøn nghi ngôø ôû möùc hôïp lyù

Khuynh höôùng

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

PROSECUTOR

PROTECTED WITNESS VIDEO SYSTEM

The person who has the responsibility of presenting and conducting the prosecution at court.

The use of video conferencing technology between a court room and a room containing a protected witness in proceedings in which a young person or a person with some sort of disability is giving evidence.

TuÏilac

Video sistem za za‰tiçene svjedoke

TuÏilac

Video sistem u sudu radi za‰tite svjedoka

ú·Ù‹ÁÔÚÔ˜

™‡ÛÙËÌ· ‚ÈÓÙÂÔοÌÂÚ·˜ ÁÈ· Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Ô˘ Ù˘¯·›ÓÔ˘Ó ÚÔÛÙ·Û›·˜

Pubblico ministero

Procedimento con video a scopo protezione di un testimone

J,dbybntk

Pfinbnedf¥t yf cdtljrjn cj dbltj cbcntv – cdtljrjn uj cktlb celt¥tnj dj lheuf ghjcnjhbåf

èÓÍÛÓ

ëËÒÚÂχ Á‡˘ËÚ˚ ҂ˉÂÚÂÎfl, ÓÒÌÓ‚‡Ì̇fl ̇ ‚ˉÂÓÁ‡ÔËÒË ÔÓ͇Á‡ÌËÈ

íÛÊË·ˆ

ÇˉÂÓ ÒËÒÚÂÏ Û ÒÛ‰Û ‡‰Ë Á‡¯ÚËÚ ҂‰Ó͇

Fuliyaha ciqaabta

Waraysiga markhaatiga la xafiday

Fiscal, acusador público

Sistema de video para testigos protegidos

Savcı

Korunan tanıklar için videolu sistem

Coâng toá vieân

Heä thoáng viñeâoâ daønh cho nhaân chöùng ñöôïc baûo veä

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

P

113

P

114

PROTECTION ORDER

PROTHONOTARY

PROVISO

Action now taken by the Human Services of Victoria to bring a child/young person to Children’s Court if their physical, emotional or psychological being is in danger. A court will then place the child in the care of the State of Victoria.

A principal notary, chief clerk or registrar of the Supreme Court.

An exception.

Za‰titni nalog

Glavni sluÏbenik vrhovnog suda

Klauzula

Odluka o za‰titi maloljetnika

Glavni sluÏbenik vrhovnog suda

Izuzetak, uvjet

EÓÙÔÏ‹ ÚÔÛÙ·Û›·˜

∫‡ı˘ÓÔ˜ π‹ÚËÛ˘ MËÙÚÒˆÓ Î·È ¶ÈӷΛˆÓ

A›ÚÂÛË, ÂÈʇϷÍË

Ordine di tutela di minore

Capocancelliere della corte suprema

Clausola condizionale

Yfhtl,f pf pfinbnf yf vfkjktnybwb

Ita yf celcrf flvbybcnhfwbåf dj dh[jdybjn cel

Bcrkexjr

èË͇Á Ó ÌÂÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌÌÓÒÚË

É·‚Ì˚È ÒÂÍÂÚ‡¸ ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó ÒÛ‰‡

é„Ó‚Ó͇

ç‡ÎÓ„ Ó Á‡¯ÚËÚË Ï‡ÎÓÎÂÚÌË͇

É·‚ÌË ÒÎÛÊ·ÂÌËÍ ‚ıÓ‚ÌÓ„ ÒÛ‰‡

ìÒÎÓ‚

Amarka xafidida

Ansixiyaha asaasiga ah ee maxkamadda u saraysa

Qodob ka baxsan

Orden de protección

Protonotario, secretario y oficial mayor de la Corte Suprema de Justicia

Condición, restricción

Koruma kararı (çocuklar için)

Mahkeme baßkatibi

Koßulu ile

AÙn leänh baûo veä

Chaùnh luïc söï (Toøa Thöôïng Thaåm)

Vôùi ñieàu kieän

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

PROVOCATION

PROXY

PUBLIC ADVOCATE

Acts which are sufficient to prevent the exercise of reason and to deprive a reasonable man of his self control, thus reducing murder to manslaughter.

A person lawfully deputised to vote in the place of another.

A person appointed under the Guardianship and Administration Board Act 1986 to look after the interests of persons with a disability.

Provokacija

Zastupnik

DrÏavni zastupnik

Izazov, provokacija

Opunomoçeni zastupnik

DrÏavni zagovornik

¶ÚfiÎÏËÛË

¶ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ˜

¢ËÌfiÛÈÔ˜ ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜

Provocazione

Per procura

Patrocinatore pubblico

Ghtlbpdbredf¥t

Pfvtybr !ghb ukfcf¥[email protected]

Åfdty pfcnfgybr

èÓ‰ÒÚÂ͇ÚÂθÒÚ‚Ó, ÔÓ‚Ó͇ˆËfl

èÂ‰‡˜‡ „ÓÎÓÒ‡ ËÎË ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ

é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È Á‡˘ËÚÌËÍ, ÔËÁ‚‡ÌÌ˚È Á‡˘Ë˘‡Ú¸ ËÌÚÂÂÒ˚ ̉ÂÂÒÔÓÒÓ·Ì˚ı „‡Ê‰‡Ì

èÓ‚Ó͇ˆË¿‡

éÔÛÌÓÏÓÃÂÌËÍ

Ñʇ‚ÌË Á‡ÒÚÛÔÌËÍ

Daandaansi

Qof cidi dirsatay

Qofka dawlada u dooda

Provocación

Apoderado, mandatario, representante

Defensor de las Personas con Discapacidad

Tahrik

Vekil

Özürlü kißilerin sözcüsü

Söï khieâu khích

Ñaïi dieän ñöôïc ñeà cöû

Ngöôøi beânh vöïc daân

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

P

115

P

116

PUBLIC TRUSTEE

PUNISHMENT

PUTATIVE FATHER

An official who is responsible for administering the estates of those unable to do so.

A criminal penalty.

The person held to be the father of the complainant’s child in affiliation proceedings.

Javni povjerenik

Kazna

Navodni otac

Javni izvr‰itelj oporuka i zaklada

Kazna

Pretpostavljeni otac

¢ËÌfiÛÈÔ˜ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜

¶ÔÈÓ‹, ÙÈ̈ڛ·

∫ÔÙÈı¤ÌÂÓÔ˜ ·Ù¤Ú·˜

Amministratore fiduciario pubblico

Pena

Padre putativo

Åfdty ljdthtybr

Rfpyf

Kbwt pf rjt inj ct vbckb ltrf t nfnrj

é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‰Ó‚ÂËÚÂθÌ˚È Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂθ

ç‡Í‡Á‡ÌËÂ

è‰ÔÓ·„‡ÂÏ˚È ÓÚˆ

∑‡‚ÌË ÔÓ‚ÂÂÌËÍ, ËÁ‚¯ËÚÂΩ ÓÔÓÛÍÂ

ä‡Á̇

燂ӉÌË, ÔÛÚ‡ÚË‚ÌË ÓÚ‡ˆ

Qofka lagu aamino hanti dadweyne

Ciqaab

Qofka loo haysto inuu yahay aabbaha dacwadu ku socoto

Fidecomisario Público

Pena, castigo, sanción

Padre putativo

Kayyum

Ceza

Çocu©un babası kabul edilen kißi

UÛy thaùc vieân chính phuû

Hình phaït

Ngöôøi vaãn ñöôïc coi laø cha

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

QUASI

QUERELA

QUID PRO QUO

As if it were eg., quasi judicial – as if it were to judge.

A civil proceeding in any court.

Something for something.

Kvazi

Gra∂anski postupak

Kviprokvo

Kvazi,toboÏnji

Gra∂anski postupak u sudu

Quid pro quo, usluga za uslugu

I‰ÈfiÙ˘Ô

¶ÔÏÈÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹

AÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·, “οÙÈ ÁÈ· οÙÈ”

“Come se fosse”

Querela

Una cosa in cambio di un’altra

Rfrj lf t

Celt¥t

Ytinj pf ytinj lheuj

ä‡Í ·Û‰ÚÓ, flÍÓ·˚

É‡Ê‰‡ÌÒÍÓ ‡Á·Ë‡ÚÂθÒÚ‚Ó ‚ ÒÛ‰Â

ìÒÎÛ„‡ Á‡ ÛÒÎÛ„Û

䂇ÁË

É‡¨‡ÌÒÍË ÔÓÒÚÛÔ‡Í Û ÒÛ‰Û

èÓÚË‚ÛÒÎÛ„‡

Wax sidaas oo kale ah sida

Dacwada madaniga ah ee maxkamadaha

Wax loogu talagalay wax

Cuasi

Acción, demanda

Quid pro quo, una cosa a cambio de otra

Benzeri

Medeni hukuk davası

Bir ßeye karßılık bir ßey

Ñöôïc xem nhö laø

Thuû tuïc daân söï toá tuïng

Söï buø tröø

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

Q

117

R

RACIAL VILIFICATION

RANSOM

RECIDIVISM

To incite hatred or violence against a race.

The action of procuring the release of someone held captive by paying a price.

The habit of continually relapsing into crime.

R

118

Rasna mrÏnja

Otkupnina

Recidivizam

Rasno poniÏavanje

Otkupnina

Recidivizam, ponavljanje zloãinaãkog pona‰anja

º˘ÏÂÙÈ΋ ‰È·‚ÔÏ‹

§‡ÙÚ·, ÂÍ·ÁÔÚ¿˙ˆ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· fiÌËÚÔ˘ Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ χÙÚˆÓ

∫ÔÙÚÔ‹ (ÛÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·)

Vilipendio razziale

Riscatto

Recidività

Hfcyf ytnhgtkbdjcn

Jnreg

Gjdnjhedf¥t yf pkjcnjhcndfnf

ê‡ÒÓ‚‡fl ÌÂ̇‚ËÒÚ¸

Ç˚ÍÛÔ

êˆˉ˂ËÁÏ

ê‡ÒÌÓ ÔÓÌËʇ‚‡øÂ

éÚÍÛÔ

èÓ̇‚Ω‡ø Í˂˘ÌÓ„ ‰Â·

Xumayn iyo dhibaatayn jinsi la xiriirta

Madax furasho

Dabeecada si joogta ah ugu noqoshada dambigii

Vilipendio por motivos de raza

Rescate

Reincidencia habitual o reiterada

Irkçılı©a tahrik

Fidye

Yeniden suç ißleme

Phæ baùng chuûng toäc

Tieàn chuoäc

Tính caùch taùi phaïm

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

RECIPROCATING COURT

RECOGNIZANCE

RECORD OF INTERVIEW

An equivalent court, usually in another state or country, in which related proceedings may be taken pursuant to an arrangement between the states or countries.

A promise or undertaking by an accused person to forfeit or pay a specified sum if he/she does not perform certain actions, eg., appear in court.

Formal interview of a person suspected of committing an offence.

Reciproãni sud

Obveznica

Formalni razgovor

Pismena obveza

Zapisnik o ispitivanju okrivljenika

EÁÁ‡ËÛË, ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ì ÔÈÓÈ΋ Ú‹ÙÚ·

ú·Ù¿ıÂÛË, ηٷÁÚ·Ê‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘

Tribunale equivalente

Impegno o obbligo assunto

Verbale di interrogatorio

Cjjldtnty cel

Ufhfywbåf lfltyf ghtl cel pf bcgjkyedf¥t jlhtltyb eckjdb

Pfgbcybr jl cjckeiedf¥t

ꇂÌÓÁ̇˜Ì˚È ÒÛ‰ ‚ ‰Û„ÓÏ ¯Ú‡Ú ËÎË ÒÚ‡ÌÂ

é·flÁ‡ÚÂθÒÚ‚Ó Ò‚flÁ‡ÌÌÓÂ Ò ÔÓÛ˜ËÚÂθÒÚ‚ÓÏ

èÓÚÓÍÓÎ ‰ÓÔÓÒ‡

êˆËÔÓ˜ÌË ÒÛ‰ (Û ‰Û„Ó¿ ‰ʇ‚Ë)

èËÒÏÂ̇ Ó·‡‚ÂÁ‡, ÔËÁ̇Ìˈ‡ (‰Û„‡)

á‡ÔËÒÌËÍ Ó ËÒÔËÚË‚‡øÛ

Maxkamad u dhiganta maxkamada meel kale ka jirta

Ballangelid/aqoonsi

Koobiga duuban ee waraysiga

Órgano jurisdiccional recíproco

Caución judicial

Acta de interrogatorio policial (registro sonoro o audiovisual, o transcripción)

Denk mahkeme (baßka bir ülkede/ eyalette)

Yazılı söz/teminat

Sorgu tutana©ı

Toøa töông hoã

Söï cam keát tröôùc toøa

Bieân baûn phoûng vaán

Reciproãni sud, odgovarajuçi sud u drugoj drÏavi IÛÔ‰‡Ó·ÌÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Û ¿ÏÏË ÔÏÈÙ›· ‹ ¯ÒÚ· Ô˘ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË ˘fiıÂÛ˘

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

R

119

R

REGISTRAR

REMAND

REMEDY

An officer of a Magistrates’ Court (previously known as Clerk of Court), who prepares the list of cases to be heard by a magistrate, keeps records of his decisions and assists him in court. The registrar also has a number of other duties, eg., receiving fines, collecting statistics, etc. After a course of training, a registrar may be appointed Magistrate.

1. To adjourn judicial proceedings (eg., criminal trial) to a future date. The court may order the defendant to be admitted to bail or held in custody.

The relief given by the law to rectify the harm suffered by a person as a result of his/her legal rights having been breached.

Protokolist

1. Odgoda 2. IstraÏni zatvor

Pravni lijek

Sudski sluÏbenik (u opçinskom sudu)

1. Pritvor u istraÏnom zatvoru 2. IstraÏni zatvor

Pravni lijek

∫‡ı˘ÓÔ˜ π‹ÚËÛ˘ MËÙÚÒˆÓ (ÚÒËÓ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘)

1. ¶·Ú·ÔÌ‹ Û ¿ÏÏË ‰ÈοÛÈÌÔ 2. AÓ·ÌÔÚʈًÚÈÔ

`EÓ‰ÈÎÔ Ì¤ÛÔ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ‚Ï¿‚˘, ÎÙÏ., ·ÔηٿÛÙ·ÛË ·ÛÙÈÎÒÓ ˙ËÌ›ˆÓ

Cancelliere

RInviare a giudizio/Centro di detenzione temporanea

Rimedio giuridico

Flvbybcnhfnbdty celcrb cke;,tybr

Ghbndjh

Ghfdty ktr

ëÂÍÂÚ‡¸ ÒÛ‰‡

1. éÚÍ·‰˚‚‡ÌË ÒÎÛ¯‡ÌËfl ‰Â· 2. åÂÒÚÓ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ„Ó Á‡Íβ˜ÂÌËfl

ë‰ÒÚ‚Ó Òۉ·ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚

ëÎÛÊ·ÂÌËÍ Û ÒÛ‰Û

àÒÚ‡ÊÌË Á‡Ú‚Ó

è‡‚ÌË ÎÂÍ

Secretario judicial

1. Dib ugu dhigida qaadida dacwada 2. Qaybta xabsiga ee lagu hayo dadka 1. Suspensión de procedimiento judicial 2. Centro o módulo de detención preventiva

Mahkeme müdürü

Ertelemek/göz altına almak

Tazmin hakkı

Luïc söï

Taïm giam/nhaø taïm giam

Boài thöôøng thieät haïi

Sarkaalka Maxkamada Magistrate-ka

120

2. The Division within a gaol into which persons who have been remanded are placed.

Cawil Celin Satisfacción o reparación jurídicas

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

REMISSION

RESCISSION

RESERVED JUDGMENT

A reduction of the remaining prison sentence. A prisoner’s term of imprisonment may be remitted by reason of his/her good behaviour.

Process where a contract is brought to an end and its legal affects on the parties are cancelled.

A ruling by a Magistrate or Judge that is under consideration.

Smanjenje kazne

Poni‰tavanje

SuzdrÏljiva presuda

Smanjenje kazne

Raskid, opoziv

Odgo∂ena presuda

`AÊÂÛË, ··ÏÏ·Á‹

§‡ÛË Û‡Ì‚·Û˘

EÈÊ˘Ï·ÛÛfiÌÂÓË ÎÚ›ÛË

Condono della pena

Rescissione

Riserva di giudizio

Cvfkedf¥t yf rfpyfnf

Erbyedf¥t

Jlkj;tyf ghtcelf !jlkj;tyj ljytcedf¥t yf [email protected]

ëÓÍ‡˘ÂÌË ÒÓ͇ Á‡Íβ˜ÂÌËfl

ê‡ÒÚÓÊÂÌËÂ

éÚÎÓÊÂÌÌÓ ¯ÂÌË ÒÛ‰‡

ëχøÂø ͇ÁÌÂ

éÔÓÁË‚, ÔÓÌ˯ڇ‚‡øÂ

é‰ÎÓÊÂ̇ Ó‰ÎÛ͇ ÒÛ‰‡

Ka yaraynta inta xabsiga uga hartay

Burburinta caqdigii ama heshiiskii

Ka fiirsasho go’aan

Reducción de la pena

Rescisión, resolución (de contrato)

Sentencia pendiente de pronunciamiento

Cezanın azaltılması

Sözleßmenin iptal edilmesi

Hakimin düßünmekte oldu©u karar

Giaûm thôøi gian thi haønh baûn aùn

Huûy boû hôïp ñoàng

Hoaõn phaùn quyeát

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

R

121

R

122

RESIDENCE ORDER

RESPONDENT

Care and control. A parent with custody of children has the legal right to care for them and the duty and responsibility to control their way of life, education and general upbringing. The Family Law Act provides that custody may be awarded to both parents jointly, or to one parent, or to a third person. (NB) Guardianship of a child may be awarded to a person appointed by a Court, however, it is possible that custody may be granted to another so that the child lives apart from the person legally appointed as guardian of that child.

The party against whom certain proceedings are lodged, (including family, tribunal and appeal proceedings).

Briga o djeci

OptuÏeni

Skrbni‰tvo nad djecom

TuÏena stranka

EÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔ Ô‡ ı· ‰È·Ì¤ÓÂÈ ¤Ó· ·È‰›, ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ÁÔÓÈ΋ ̤ÚÈÌÓ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡

áÓ·ÁfiÌÂÓÔ˜

Ordine che stabilisce il genitore presso cui devono risiedere i figli

Convenuto

Yfhtl,f cj rjå hjlbntk √t ;bdtt ltntnj

J,dbytn !dj ,hfrjhfpdjlyf [email protected]

ê¯ÂÌË ÒÛ‰‡ Ó ÔÓÔ˜ËÚÂθÒڂ ̇‰ ·ÂÌÍÓÏ

éÚ‚ÂÚ˜ËÍ

ç‡ÎÓ„ Ó ÒÚ‡‡øÛ Ó ‰ÂÚÂÚÛ

íÛÊÂ̇ ÒÚ‡Ì‡

Amarka Degaanka

Qofka dacwada lagu soo oogay

Patria potestad, custodia de menores

Demandado, apelado

Çocu©un kalaca©ı yer kararı

Davalı

Quyeàn nuoâi con

Bò ñôn

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

RESTITUTION

RESTRAINING ORDER

RETRACTION

An order made by a Court that stolen goods or their value be restored to the owner by the person convicted of the offence.

In Family Law an order intended to prevent or stop one spouse from assaulting or threatening the other spouse.

Withdraw, revoke, cancel, refuse to abide by, acknowledge falsity or error of, expressly abandon (statement, promise, opinion).

Nadoknada

Sudska zabrana

Povlaãenje

Vraçanje ili naknada

Sudska zabrana

Povlaãenje

á·ÓfiÚıˆÛË ˙ËÌÈ¿˜, ÎÙÏ.

A·ÁÔÚ¢ÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹

AÓ¿ÎÏËÛË, ·Ó·›ÚÂÛË

Restituzione/Risarcimento

Provvedimento giudiziario con il quale si ordina di doversi astenere da specifiche azioni

Revoca

Dhf√f¥t

Pf,hfyf pf djpytvbhedf¥t bkb yfgfüf¥t

Gjdktredf¥t> jnrf;edf¥t

ÇÓÁÏ¢ÂÌË ۷˚ÚÍÓ‚

ê‡ÒÔÓflÊÂÌË ӷ Ó„‡Ì˘ÂÌËË ‰ÓÒÚÛÔ‡

éÚ͇Á ÓÚ ÒÎÓ‚‡

êÂÒÚËÚۈ˿‡, ÔÓ‚‡Ã‡¿

ëÛ‰Ò͇ Á‡·‡Ì‡

èÓˈ‡ø ÔËÁ̇ø‡, Ôӂ·˜ÂøÂ

Hanti-celin

Amarka Xeerka Qoyska oo joojinaya cabsida labada isqaba

Ka noqosho, laalid, baabi’in, diidid in la raaco

Restitución, devolución, reintegración

Orden de protección

Retractación

Zararın tazmin edilmesi kararı

Koruma kararı

Geri almak/vazgeçmek

Leänh boài thöôøng thieät haïi

Leänh caám vi phaïm

Thu hoài

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

R

123

R

124

RETURNABLE (SUMMONS)

REVERSED ONUS OF PROOF

REVOCATION OF LICENCE

A summons specified to be heard on a particular day.

In prosecutions for certain offences, once the prosecution has presented certain matters of proof to establish a prima facie case, the onus of proof changes to the accused who must prove innocence, by disproving the prosecution’s allegations or by providing a legal defence to those allegations.

See: Disqualification of a person.

Poziv na odre∂eni dan

Povratni teret dokaza

Poni‰tenje vozaãke dozvole

Poziv na sudsko roãi‰te

Obrnut teret dokazivanja krivnje

Oduzimanje vozaãke dozvole

úÏ‹ÛË ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÎÚfi·Û˘ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘

AÓ·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ Ù˘ ·fi‰ÂÈ͢

AÓ¿ÎÏËÛË ¿‰ÂÈ·˜

Citazione in giudizio in data specifica

Onere della prova trasferito all’accusato

Revoca della patente di guida

Celcrf gjrfyf

Cghjnbdyj njdfht¥t yf ljrfpbnt

Gjybinedf¥t ljpdjkf

ÑÂ̸ ̇Á̇˜ÂÌÌ˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ

é·‡ÚÌÓ ·ÂÏfl ‰Ó͇Á˚‚‡ÌËfl

ÄÌÌÛÎËÓ‚‡ÌË Ô‡‚ ̇ ‚ÓʉÂÌË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl

èÓÁË‚ ̇ ÒÛ‰

é·ÌÛÚ ÚÂÂÚ ‰Ó͇ÁË‚‡ø‡

é‰ÛÁËχø ‚ÓÁ‡˜Í ‰ÓÁ‚ÓÎÂ

Dacwad loo qabtay in la dhegaysto maalin gaara

Ku soo celinta masuuliyada caddaynta

Ka qaadida shatiga gaariga

Citación; citatorio (Méx.)

Inversión de la carga de la prueba

Revocación de licencia

Belirli bir tarihte görülmesi gereken celpname

Suçsuz oldu©unu kanıtlama sorumlulu©u

Sürücü belgesinin iptali

Traùt toøa coù theå hoaøn laïi

Ñaûo ngöôïc traùch nhieäm chöùng minh

Thaâu hoài baèng laùi

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

ROYAL COMMISSION

SANCTION

SEARCH WARRANT

A commission of inquiry authorised by the Governor-General or, the case of a State, by the Governor.

The penalty or punishment provided as a means of enforcing obedience to the law.

An order authorising police to enter and search a specified place to either arrest a person believed to have committed an offence or to seize certain objects.

DrÏavna komisija

Sankcija

Nalog za pretres

DrÏavna komisija

Sankcija

Nalog za pretres

PfiÁÈ·Ï úÔÌ›ÛÈÔÓ

ú‡ÚˆÛË, ÔÈÓ‹

`áÓÙ·ÏÌ· ¤Ú¢ӷ˜

Commissione reale d’inchiesta

Sanzione

Mandato di perquisizione

Rhfkcrf bcnhf;yf rjvbcbåf

Rfpyf

Yfkju pf ghtnhtc

äÓÓ΂Ò͇fl ÍÓÏËÒÒËfl

ë‡Ì͈Ëfl, ÏÂ‡ ͇̇Á‡ÌËfl

é‰Â ̇ Ó·˚ÒÍ

Ñʇ‚̇ ÍÓÏËÒË¿‡

ë‡Ì͈˿‡

ç‡ÎÓ„ Á‡ ÔÂÚÂÒ

Ganaaxa ama ciqaab

Ruqsad baaritaan

Sanción, pena

Orden de registro, orden de allanamiento

Genel vali tarafından görevlendirilen sorußturma komisyonu

Yaptırım/ceza

Arama emri

UÛy Ban Ñieàu Tra Hoaøng Gia

Tröøng phaït

Leänh khaùm xeùt

Guddi uu magacaabay GovernorGeneral-ku ama Governor-ku Comisión de investigación constituida por autorización del representante de la Corona

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

R S

125

S

126

SENTENCE

SEQUESTRATION

SEX DISCRIMINATION

A judicial judgment or decree, esp. the judicial determination of the punishment to be inflicted on a convicted criminal, including imprisonment, fine, probation.

A court order that a person’s property be set aside and held by an independent person until the end of proceedings.

To place a person at a disadvantage by reason of their sex.

Osuda

Sudska zapljena

Polna diskriminacija

Kazna, osuda

Sekvestracija, sudska zapljena

Diskriminacija na bazi spola

ú·Ù·‰›ÎË, ÔÈÓ‹

πÔÔı¤ÙËÛË ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ·Ú¿ ÙÚ›ÙÔ˘, ‰¤ÛÌ¢ÛË ‹ (ÚÔÛˆÚÈÓ‹) ηٿۯÂÛË

™ÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË

Condanna

Sequestro

Discriminazione sessuale

Ghtcelf> rfpyf

Pfgktyedf¥t bvjn

Ytnhgtybt rjy lheuj kbwt pfhflb gjkjn

èË„Ó‚Ó

ç‡ÎÓÊÂÌË ‡ÂÒÚ‡ ̇ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó

ÑËÒÍËÏË̇ˆËfl ÔÓ ÔÓÎÓ‚ÓÏÛ ÔËÁ̇ÍÛ

ä‡Á̇, ÓÒÛ‰‡

ëÂÍ‚ÂÒÚ‡ˆË¿‡, Á‡ÔÎÂ̇

èÓÎ̇ ‰ËÒÍËÏË̇ˆË¿‡

Xukun

Amar maxkamadeed oo qof hantidiis lagu ilaalinayo

Ku waayid xaq lab ama dhadig midkaad tahay darteed

Condena, sentencia

Embargo de bienes

Discriminación sexual, discriminación por motivos de sexo

Ceza

Geçici el koyma

Cinsel ayrımcılık

Baûn aùn

Tòch bieân taøi saûn

Phaân bieät ñoái xöû vì phaùi tính

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

SEXUAL HARASSMENT

SINE DIE

SLANDER

To harass a person (usually of the opposite sex) by sexual innuendo, jokes, touching, etc.

“Without a day”. Adjourning court proceedings being appointed for resuming, for a date to be fixed.

Defamatory material published in nonpermanent form, usually the spoken word.

Seksualno napastovanje

Sine Die

Kleveta

Seksualno napastovanje

Sine Die, odgoda rasprave bez roka

Kleveta

™ÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË

AÓ·‚ÔÏ‹ Â’ ·fiÚÈÛÙÔÓ

™˘ÎÔÊ·ÓÙÈ΋ ‰˘ÛÊ‹ÌËÛË

Molestia sessuale

Rinvio a data indeterminata

Calunnia

Ctrcefkyj djpytvbhedf¥t

Jlkj;edf¥t yf celt¥tnj yf ytjlhtltyj dhtvt

Rktdtnf

ëÂÍÒۇθÌ˚ ‰ÓÏÓ„‡ÚÂθÒÚ‚‡

ç‡ ÌÂÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚È ÒÓÍ

ìÒÚ̇fl Í΂ÂÚ‡

ëÂÍÒÛ‡ÎÌÓ ÛÁÌÂÏË‡‚‡øÂ

ç‡ ÌÂÓ‰¨ÂÌÓ ‚ÂÏÂ

ä΂ÂÚ‡ (ÛÒÏÂ̇)

Shukaansi qaldan

Dib-u-dhigida aan la cayimin

Qadaf qof loo geysto oo badanaa afka ah

Acoso sexual

(Suspender, etc.) hasta nueva fecha, indefinidamente

Difamación oral o mediante gestos

Cinsel taciz

Davanın ertelenmesi

Sözlü hakaret, iftira

Saùch nhieãu tình duïc

Hoaõn voâ thôøi gian

Vu khoáng

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

S

127

S

SOLICIT

SOLICITOR

STANDARD OF PROOF

As used in a criminal context, generally involves a woman accosting or importuning men for the purpose of prostitution.

A lawyer permitted by the Supreme Court to practise law and who chooses to do so by acting for and advising clients, but not by appearing for them as an advocate in a court case.

The extent or degree to which a fact must be proved. In a criminal case, the standard is “beyond reasonable doubt”. In a civil case, it is “on the balance of probabilities”.

Salijetati

Advokat (bez prava zastupanja na sudu)

Snaga dokaza

Mamiti, salijetati

Odvjetnik (nema pravo zastupanja klijenta pred sudom)

Stupanj dokaza

¶ÏËÛÈ¿˙ˆ Ì ·Ó‹ıÈÎÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜

¢ÈÎËÁfiÚÔ˜

B¿ÛË ·fi‰ÂÈ͢

Sollecitare a scopo di prostituzione Yfdfkedf> ,fhf

128

Avvocato che tratta con i clienti ma non discute cause in tribunale Fldjrfn rjå uj pfcnfgedf rkbtynjn> yj yt uj ,hfyb dj cel pf dhtvt yf celt¥tnj

Entità delle prove Cntgty yf ljrfpb

ÑÓÏÓ„‡Ú¸Òfl, ÔËÒÚ‡‚‡Ú¸ Í ÏÛʘËÌ‡Ï (Ó ÔÓÒÚËÚÛˆËË)

ĉ‚Ó͇Ú

äËÚÂËÈ ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚‡

燄ӂ‡‡ÚË, ÔÓ‰‚Ó‰ËÚË

ĉ‚Ó͇Ú

ëÚÂÔÂÌ ‰Ó͇Á‡

Ku shukaamin

Garyaqaanka garta diyaariya

Heerka daliilka

Ofrecerse para la prostitución, abordando a posibles clientes

Abogado

Criterio objetivo para determinar si un hecho en disputa ha quedado probado o no

Fuhuß amacıyla müßteri çekmek

Avukat (dava dosyasını hazırlayan avukat)

Kanıt standartı

Gaï gaãm/xuùi giuïc

Luaät sö

Möùc ñoä chöùng minh phaûi ñaït

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

STATUTE

STATUTORY DECLARATION

STAY OF PROCEEDINGS

A law made by Parliament (State or Federal).

A written statement of facts which the person making it signs and declares to be true before a person with the power to take an oath or affirmation.

Suspension of proceedings either temporarily until something is done, or permanently where to proceed would be improper, for example, if the proceedings are vexatious or frivolous.

Zakon

Statutarna deklaracija

Zaustavljanje procesa

Zakon

Zakonska izjava, deklaracija

Zaustavljanje postupka

£¤ÛÈÛÌ·, ÓÔÌÔı¤ÙËÌ·

∫‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË

¢È·ÎÔ‹, ·Ó·‚ÔÏ‹ ‰›Î˘

Legge parlamentare

Dichiarazione giurata

Sospensione di un procedimento giudiziario

Cnfnen !pfrjy> lh;fdty bkb [email protected]

Gbcvtyf bpåfdf

Jlkfuf¥t yf gjcnfgrf

á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÌ˚È ‡ÍÚ

ëÚ‡ÚÛÚÌÓ Á‡fl‚ÎÂÌËÂ

èËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË Òۉ·ÌÓ„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡

ëÚ‡ÚÛÚ, Á‡ÍÓÌ

á‡ÍÓÌÒ͇ ËÁ¿‡‚‡

é‰Î‡„‡ø ÔÓÒÚÛÔ͇

Sharciga baarlamaanka

Hadal Xaqiiqa ah oo qoran

Hakinta dacwada

Ley creada por el parlamento (por oposición a la emanada del derecho jurisprudencial)

Declaración jurada o prestada bajo promesa solemne

Suspensión o sobreseimiento del procedimiento

Parlementonun çıkardı©ı yasa

Yeminli beyan

Davanın durdurulması

Luaät thaønh vaên

Tôø khai danh döï

Ñình chæ toá tuïng

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

S

129

S

SUBPOENA

SUIT

SUMMARY OFFENCE

A summons which commands the appearance of a person as a witness at a hearing and for the production of specified documents.

An action.

A minor offence heard and decided in a Magistrates’ Court.

Sudski poziv

Parnica

Prekr‰aj

Poziv na sud

Parnica, tuÏba

Prekr‰aj

úÏ‹ÛË Ì¿ÚÙ˘Ú·, ÎÏ‹Ù¢ÛË (Ì¿ÚÙ˘Ú·)

AÁˆÁ‹, ‰›ÎË

¶Ù·›ÛÌ· Ë ÂΉ›Î·ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ Û˘ÓÔÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·

Citazione a giudizio

Azione legale

Reato minore

Celcrf gjrfyf

Ne;,f> celcrb ghjwtc> gjcnfgrf

Ghtrhijr

èÓ‚ÂÒÚ͇, ‚˚ÁÓ‚ ‚ ÒÛ‰

àÒÍ

èÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ, ÔÂÒΉÛÂÏÓ ‚ ÔÓfl‰Í ÒÛÏχÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡

èÓÁË‚ ̇ ÒÛ‰

íÛÊ·‡, Ô‡Ìˈ‡

å‡øË ÔÂÍ¯‡¿

Dacwo maxkamadeed

Gaf sahlan

Demanda, pleito, acción civil

Falta, delito menor

Celpname/mahkeme davetiyesi

Dava

Hafif suç

Traùt haàu toøa

Vuï kieän

Toäi vi caûnh

Khasab kaga dhigid in qof markhaati furo Orden de comparecencia para prestar testimonio, presentar documentación, o ambas cosas

130

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

SUMMING UP

SUMMONS

SUPERVISION ORDER

In a criminal trial after the Crown Prosecutor and Counsel for the defence have completed their closing addresses, the presiding judge sums up the case for the jury.

Legal document calling on a party to appear at court on a certain date for determination of an alleged offence or civil wrong.

A protection order made by the Children’s Court for a specified period where the court considers the child needs protecting and gives the Director-General of human services responsibility for the supervision of the child.

Rezimiranje

Sudski poziv

Nalog o nadzoru

Sudac - predsjednik rezimira sluãaj za porotu

Poziv na sudsko roãi‰te

Sudska odluka o nadzoru nad maloljetnikom

™˘ÓÔÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ˘Ôı¤Ûˆ˜ ·fi ‰ÈηÛÙ‹ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÓfiÚÎÔ˘˜

úÏ‹ÛË

EÓÙÔÏ‹ ÂÔÙ›·˜

Riepilogo

Mandato di comparizione

Ordine di supervisione

Pfjrhe;edf¥t yf ckexfåjn

Celcrf gjrfyf

Yfhtl,f pf yflpjh

á‡Íβ˜ËÚÂθ̇fl ˜¸ ÒÛ‰¸Ë

ëۉ·̇fl ÔÓ‚ÂÒÚ͇

èË͇Á Ó· ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËË Ì‡‰ÁÓ‡

ᇂ¯Ì‡ ˜ Òۉ˿Â

èÓÁË‚ ̇ ÒÛ‰

ê¯ÂøÂ Ó Ì‡‰ÁÓÛ Ì‡‰ ‰ÂÚÂÚÓÏ

Isku soo duubida dacwada

Ugu yeerida maxkamada

Amar kormeer

Resumen de actuaciones y formulación de instrucciones al jurado

Citación a juicio

Orden de supervisión de menores

Hakimin davayı özetlemesi

Celp/ça©rı

Koruma kararı (çocuklar için)

Toùm löôïc noäi vuï

Traùt môøi ra toøa

AÙn leänh giaùm saùt

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

S

131

S

132

SUPREME COURT

SURETY

SUSPENDED SENTENCE

The highest State court, with unlimited jurisdiction to grant relief in civil proceedings. It has original and appellate jurisdictions in civil and criminal matters. In its original jurisdiction it hears only serious matters, such as murder trials, and injury cases exceeding $100,000 depending on the question of law involved. It also hears appeals from both the Magistrates’ and County Courts.

A person who guarantees the obligations of another by undertaking to pay money on that person’s default. For example, a surety may undertake to pay the amount of bail if the accused does not appear before the court to stand trial.

If for an offence a Court passes a sentence of imprisonment for a term of not more than a year, the court may suspend the whole or part of that sentence. The part suspended is not served by the offender unless he commits another crime within that period.

Vrhovni sud

Garant

Uslovna kazna

Vrhovni sud drÏave (npr. Viktorije)

Jamac

Uvjetna osuda

AÓÒÙ·ÙÔ ¶ÔÏÈÙÂÈ·Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ

ΩÚËÌ·ÙÈ΋ ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘

¶ÔÈÓ‹ ÌÂ ·Ó·ÛÙÔÏ‹

Corte suprema

Garanzia

Sospensione della condanna

Dh[jdty cel !pfct,ty pf ctrjåf lh;fdf dj Fdcnhfkbå[email protected]

Ufhfywbåf

Eckjdyf rfpyf

ÇÂıÓ‚Ì˚È ÒÛ‰

èÓÛ˜ÂÌËÂ

èË„Ó‚Ó Ò ÓÚÒÓ˜ÍÓÈ ËÒÔÓÎÌÂÌËfl

ÇıÓ‚ÌË ÒÛ‰ (̇ ‰ʇ‚ÌÓÏ ÌË‚ÓÛ – ÇËÍÚÓË¿Â, çÓ‚Ó„ ∑ÛÊÌÓ„ ÇÂÎÒ‡, ËÚ‰)

∑Âχˆ

ìÒÎӂ̇ ͇Á̇

Maxkamadda sare

Wax qofka laga hayo

Xukun laalan

Tribunal Supremo de Justicia (Estados y Territorios)

Fiador, garante

Condena de ejecución condicional

Eyalet yüksek mahkemesi

Kefil

Cezanın ertelenmesi

Toøa cao caáp

Tieàn theá chaáp Ngöôøi ñoùng tieàn theá chaáp

AÙn treo

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

SUSPENSION OF LICENCE

TERMINATION

TESTIMONY

A person’s licence is taken away from them for a specific period and at the end of that period is returned to them.

Ceasing of payment of benefits.

The evidence of a witness given orally in court.

S T

Oduzimanje dozvole

Obustava

Svjedoãenje

Oduzimanje vozaãke dozvole

Prestanak

Iskaz svjedoka, svjedoãenje

¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·Ê·›ÚÂÛË ·‰Â›·˜

§‹ÍË (ÏËÚˆÌÒÓ)

M·ÚÙ˘Ú›·

Sospensione della patente di guida

Termine dei pagamenti

Testimonianza

Ghbdhtvtyj erbyedf¥t yf ljpdjkfnf

Ghtrbyedf¥t bcgkfnb

Bcrfp> cdtljxt¥t

ÇÂÏÂÌÌÓ Î˯ÂÌË ÎˈÂÌÁËË

ᇂÂ¯ÂÌËÂ, ÔÂÍ‡˘ÂÌËÂ

èÓ͇Á‡ÌË ҂ˉÂÚÂÎfl

èË‚ÂÏÂÌÓ Ó‰ÛÁËχø ‰ÓÁ‚ÓÎÂ

ê‡ÒÍˉ, ÔÂÒڇ̇Í

낉ӘÂøÂ

Ka qaadida ama laalida laysanka

Burin ama joojin

Caddaynta afeed

Suspensión de licencia

Cese de prestaciones

Testimonio, prueba testimonial / testifical

Sürücü belgesinin geçici iptali

Durdurmak/kesmek (ödene©i)

Tanık ifadesi

Treo baèng laùi

Chaám döùt

Lôøi khai cuûa nhaân chöùng tröôùc toøa

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

133

T

134

TORT

TRAFFICKING AND DEEMED TO BE TRAFFICKING

A civil wrong or injury arising out of an act or omission for which an action for damages may be brought.

Trafficking includes preparing, manufacturing or selling a drug of dependence. Where a person is found in possession of a drug of dependence, if the amount is more than the quantity specified in the schedule to the Drugs, Poisons & Controlled Substances Act 1981, then he is deemed to be trafficking in that drug.

Kazneno djelo

Rasturanje droge

Nepravda, delikt

Trgovina drogama (definicija ovisi o teÏini)

A‰ÈÎÔÚ·Í›·, ·ÛÙÈÎfi ·‰›ÎËÌ·

¢È·Î›ÓËÛË Î·È ıˆÚÔ‡ÌÂÓÔ fiÙÈ Û˘ÓÈÛÙ¿ ‰È·Î›ÓËÛË (·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‚¿ÚÔ˜)

Torto

Traffico o presunto traffico di stupefacenti

Ghtcnfg !dj uhfüfycrj [email protected]> ghtxtrjhedf¥t yf j,dhcrf

Nhujdbåf cj lhjuf> cjvytdf¥t pf nhuedf¥t cj lhjuf

É‡Ê‰‡ÌÒÍÓ Ô‡‚Ó̇Û¯ÂÌËÂ, ‰ÂÎËÍÚ

ê‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌË ̇ÍÓÚËÍÓ‚/Ò˜ËÚ‡Ú¸Òfl ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌËÚÂÎÂÏ Ì‡ÍÓÚËÍÓ‚

ÑÂÎËÍÚ

à΄‡Î̇ Ú„Ó‚Ë̇ ‰Ó„‡Ï‡ Ë ÒχÚ‡ø ‰‡ Ò Ë΄‡ÎÌÓ Ú„Û¿Â ‰Ó„‡Ï‡

Qalad madani ah ama dhaawac ka yimid wax la falay ama laga tegay

Qaadida ama ku jirada hawsha qaadida

Acto ilícito civil

Tráfico de drogas y tenencia/posesión de drogas constitutiva del delito de traficar

Tazmin edilebilir haksız eylem

Uyußturucu satmak veya satıyor saymak

Phaïm loãi/vi phaïm daân söï

Buoân baùn vaø ñöôïc xem nhö laø buoân baùn

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

TREASON

TRESPASS

TRIAL

A person commits treason if he kills or wounds the sovereign or heir, levies war, assists an enemy at war with the Commonwealth of Australia or instigates a foreigner to make an armed invasion of the Commonwealth.

A tort involving the direct and unlawful interference with the possession of land or other property, regardless of the intention of the trespasser.

The hearing of legal proceedings in the Supreme Court and County Court. It refers to both civil and criminal proceedings. In other courts it is called a “hearing”.

Izdaja

Bespravni prelazak (zemlji‰ta, prostora)

Su∂enje

Izdaja

Neovla‰teno ometanje tu∂e imovine

Sudski postupak, su∂enje

¶ÚÔ‰ÔÛ›·

ú·Ù·¿ÙËÛË Í¤Ó˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ‹ ¯ÒÚÔ˘ (¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· ‹ ·Ú·Ófï˜)

¢›ÎË

Tradimento

Violazione di domicilio

Processo

Ghtlfdcndj

ghtnhtc> celt¥t

àÁÏÂ̇

ç‡Û¯ÂÌË Ô‡‚ ˜ÛÊÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË

ëÎÛ¯‡ÌË ‰Â·, Òۉ·ÌÓ ‡Á·Ë‡ÚÂθÒÚ‚Ó

àÁ‰‡¿‡

ëÏÂÚ‡ø ÔÓÒ‰‡

ëÛ¨ÂøÂ

Khaa’inimo qaran

Xad-gudub ama faragelin toos ah

Qaadida dacwad sharciyeed

Traición

Violación de derechos de posesión de bienes muebles o inmuebles

Juicio, proceso

Vatana ihanet

Baßkasının arazisine izinsiz girmek

Durußma/yargılama

Phaûn quoác

Xaâm nhaäp traùi pheùp

Phieân xöû

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

T

135

T U

TRIBUNAL

ULTRA VIRES

A legal body established to decide certain classes of claims. The term “Tribunal” is sometimes used in legal texts to describe a court of law, but it is more commonly used to distinguish particular bodies which have the following features:

“Beyond the Power”. An act which is in excess of the authority or jurisdiction conferred by law, and therefore invalid.

1. Jurisdiction limited to particular claims (eg., Social Security Tribunal, Victorian Civil and Administrative Tribunal). 2. Less formal than courts of law (eg., lawyers are sometimes not admitted and, when admitted, do not wear wigs and robes; the rules of evidence are applied less strictly.) Tribunals are sometimes described as administrative rather than judicial bodies, i.e., to determine questions of fact rather than law. The decision of a Tribunal is subject to appeal to a court of law.

136

Tribunal

Ultra Vires

Tribunal

Ultra Vires Postupanje preko ovlasti

(EȉÈÎfi) ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ

¶¤Ú·Ó Ù˘ ‰Ôı›۷˜ ÂÍÔ˘Û›·˜, ηı’ ˘¤Ú‚·ÛË ÂÍÔ˘Û›·˜

Tribunale

Atto invalido per eccesso di potere

Cel> nhb,eyfk

Yfldjh jl jdkfcnedf¥fnf

íË·Û̇Î

ÇÌ ÍÓÏÔÂÚÂ̈ËË

íË·Û̇Î

Ç‡Ì Ó‚Î‡¯ÃÂø‡

Dacwadaha madaniga ah ee yaryar

Ka baxsan awooda

Tribunal adminstrativo, laboral, o de lo social

(Acto realizado con) extralimitación competencial

Kurul/mahkeme (sınırlı davalara bakar)

Yetkisizlik

Toøa ñaëc traùch/taøi phaùn

Vöôït quyeàn

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

UNDERTAKE

UNFIT TO PLEAD

UNSOUND MIND

To promise, in the course of legal proceedings, to do or refrain from doing an act.

If, at the time he is to stand trial, it is alleged the accused is insane, a jury is specially empanelled to find on the question of his fitness to stand trial. The jury may find that the accused is unfit to plead.

A person who, because of a mental disorder, is incapable of managing their own affairs.

Obavezati se

Nesposoban za su∂enje

Du‰evno bolestan

Obvezati se

Nije sposoban za su∂enje zbog svog du‰evnog stanja

Du‰evno bolestan

AÓ·Ï·Ì‚¿Óˆ, ˘fiÛ¯ÔÌ·È

¢ÂÓ Â›Ó·È ÂȘ ı¤ÛË Ó· ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÂÓÔ¯‹ ‹ fi¯È

úÏÔÓÈṲ̂ÓÔ˜ ÓÔ˘˜

Promettere

Incapace di dichiararsi colpevole o innocente

Infermità mentale

Ct j,dhpedf

Ytcgjcj,ty lf ct bpåfcyb

Leitdyj hfcnhjty

êÛ˜‡Ú¸Òfl, ·‡Ú¸ ̇ Ò·fl Ó·flÁ‡ÚÂθÒÚ‚‡

ç‰ÂÂÒÔÓÒÓ·ÂÌ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸ ‚ ÒÛ‰Â

óÂÎÓ‚ÂÍ Ò ‡ÒÒÚÓÂÌÌÓÈ ÔÒËıËÍÓÈ

é·‡‚ÂÁ‡ÚË ÒÂ

è‡Ì˘ÌÓ ÌÂÒÔÓÒÓ·‡Ì

Ñۯ‚ÌÓ ·ÓÎÂÒÚ‡Ì

Fullin/Ballanqaad

Qof aan ehel u ahayn in wax la weydiiyo

Qof waalan Qof aan xis la’aan darteed, awoodin maaraynta arrimihiisa

Prometer, comprometerse a

Incapaz de defenderse en juicio

Demencia, debilidad mental

Taahhüt etmek/söz vermek

Akli dengesinin yargılamaya yeterli olmaması

Kendisi için karar veremeyen

Cam keát

Khoâng ñuû söùc ra toøa

Thaàn trí roái loaïn

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

U

137

V

138

VERDICT

VEXATIOUS LITIGANT

VICARIOUS LIABILITY

The final decision (eg., guilty/not guilty; the contract has been broken) made by a jury on the basis of facts it has accepted as being proved by the evidence in a court case.

A person who habitually and persistently institutes legal proceedings against persons without a reasonable ground.

Liability which falls on one person as a result of an action of another.

Presuda

Dosadan parniãar

Odgovornost zbog drugih

Presuda

Iritantan parniãar koji uporno pokreçe neosnovane pravne postupke protiv druge strane

Odgovornost nastala zbog nekog drugog

EÙ˘ÌËÁÔÚ›· (ÂÓfiÚΈÓ)

EÓÔ¯ÏËÙÈÎfi˜ ‰È¿‰ÈÎÔ˜

E˘ı‡ÓË ¿ÏÏÔ˘

Verdetto

Attore eccessivamente litigioso

Responsabilità indiretta

Ghtcelf

Ne;t¥t ,tp dbcnbycrb ghbxbyb

Jlujdjhyjcn gjhflb ltåcndf yf lheuj kbwt

ê¯ÂÌË ÔËÒflÊÌ˚ı Á‡Ò‰‡ÚÂÎÂÈ

óÂÎÓ‚ÂÍ, ÒÍÎÓÌÌ˚È Í ·ÂÁÓÒÌÓ‚‡ÚÂθÌ˚Ï Òۉ·Ì˚Ï ÚflÊ·‡Ï

éÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ ˜ÛÊÓÈ ÔÓÒÚÛÔÓÍ

é‰ÎÛ͇ (ÔÓÓÚÂ)

è‡Ì˘‡ ÍÓ¿Ë ¯Ë͇ÌË‡

鉄ӂÓÌÓÒÚ Á‡ ‰Û„Ó„‡

Go’aanka maxkamada

Bella abuur

Waajibaad fuullay shakhis qof kale fal uu galay darteed

Veredicto, fallo del jurado

Litigante malicioso

Responsabilidad subsidiaria

Hüküm/son karar

Gereksiz davalar açan kißi

Baßkasının yüzünden kaynaklanan sorumluluk

Phaùn quyeát (cuûa boài thaåm ñoaøn)

Ngöôøi kieän tuïng voâ côù

Traùch nhieäm daân söï

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

VOIRE DIRE

WAIVE

A voire dire is also called the trial within a trial. It is an enquiry by the presiding judicial officer into the admissibility or otherwise of evidence. (Confessional or physical). The presiding judicial officer has a discretion as to whether or not evidence is admitted and thereby placed before the finder of fact which in most cases is the judicial officer conducting the voire dire as a hearing within the main hearing of the charges involved. It is normally conducted in the trial of indictable offences before a judge and jury, but may also be conducted in a Magistrates’ Court.

To give up a legal right or claim.

V W

Voire Dire

Odricanje

Voire dire, sudska istraga o pravovaljanosti dokaznog materijala koja prethodi utvr∂ivanju ãinjeniãnog stanja

Odreçi se zakonskog prava na tuÏbu

¢›ÎË ÂÓ ‰›ÎË

¶·Ú·ÈÙÔ‡Ì·È (··›ÙËÛ˘ ‹ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜)

Esame preliminare di un testimone o di un giurato

Rinunciare

Djdtlyj bcgbnedf¥t yf cdtljr b ljrfpb pf lf ct endhlb ybdyfnf ghbafnkbdjcn yf cel

Jnrf;edf¥t

ÑÓÔÓÒ ÒÛ‰ÓÏ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎfl ËÎË ÔËÒflÊÌÓ„Ó Ì‡ Ô‰ÏÂÚ ‚˚flÒÌÂÌËfl Â„Ó ·ÂÒÔËÒÚ‡ÒÚÌÓÒÚË Ë ÌÂÔ‰۷ÂʉÂÌÌÓÒÚË

éÚ͇Á˚‚‡Ú¸Òfl ÓÚ ËÒ͇ ËÎË Á‡ÍÓÌÌÓ„Ó Ô‡‚‡

ëÛ‰Ò͇ ËÒÚ‡„‡ Ó ‚ÂÓ‰ÓÒÚÓ¿ÌÓÒÚË ‰Ó͇ÁÌÓ„ χÚÂË¿‡Î‡ ÍÓ¿‡ ÔÂÚıÓ‰Ë ÛÚ‚¨Ë‚‡øÛ ˜ËøÂÌ˘ÌÓ„ ÒÚ‡ø‡

é‰ÂÃË ÒÂ

Dacwad dacwad kale ku dhex jirta

Ka-tegid

Vista preliminar destinada a determinar la admisibilidad de las pruebas testificales, materiales o de confesión

Renunciar a

Kanıtların geçerlili©ini inceleme

Hakkından vazgeçme/muaf tutma

Thuû tuïc toøa xeùt xem coù cho pheùp trình baèng chöùng naøo ñoù tröôùc boài thaåm ñoaøn

Khöôùc töø

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

139

W

140

WARRANT

WEIGHT OF EVIDENCE

WILL

A legal document which authorises specific acts to be undertaken, eg., search, arrest, detain etc.

Where evidence given at a hearing inclines in favour of one party, and the jury find in favour of the other party, the verdict is said to be against the weight of the evidence.

A disposition or declaration by which the person making it provides for the distribution or administration of property after his death.

Nalog

TeÏina dokaza

Oporuka

Nalog

TeÏina dokaza

Oporuka

`EÓÙ·ÏÌ·

B¿ÚÔ˜/ú‡ÚÔ˜ ·ԉ›Íˆ˜

¢È·ı‹ÎË

Mandato

Entità delle prove

Testamento

Yfkju pf fgct¥t> ghtnhtcedf¥t

Cbkf yf ljrfpbnt

Ntcnfvtyn> jcnfdbyf

é‰Â

ëÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚ¸ ÔÓ͇Á‡ÌËÈ ÔÓ ‰ÂÎÛ

ᇂ¢‡ÌËÂ

ëÛ‰ÒÍË Ì‡ÎÓ„

íÂÊË̇ ‰Ó͇Á‡

íÂÒÚ‡ÏÂÌÚ

Ogolaanshaha fulinta sharciyeed

Miisaanka cadaynta

Dardaaran

Orden judicial, auto judicial

Preponderancia/fuerza de convicción de las pruebas

Testamento

Yetki/emir

Kanıtın a©ırlı©ı

Vasiyetname

Leänh

Taàm quan troïng cuûa baèng chöùng

Di chuùc

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

WRIT

WRONGFUL (FALSE) IMPRISONMENT

A document under the seal of the Crown which commands the person to whom it is addressed to do or refrain from doing some act; used to initiate proceedings in the Supreme Court.

An offence at common law where a person is assaulted and detained against his will.

Sudska naredba

Nezakonito zatvaranje

Pismeni nalog suda

Nezakonito utamniãenje

¢ÈηÛÙÈ΋ ··ÁfiÚ¢ÛË

¶·Ú¿ÓÔÌË ÎÚ¿ÙËÛË ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛË ·ÙfiÌÔ˘

Mandato/Ordine

Reclusione illegale

Celcrb yfkju

Ytktufkyj [email protected] pfndjhf¥t

àÒÍÓ‚Ó Á‡fl‚ÎÂÌËÂ

çÂÔ‡‚ÓÏÂÌÓ Î˯ÂÌË ҂ӷӉ˚

ëÛ‰Ò͇ ËÒÔ‡‚‡

èÓÚË‚Á‡ÍÓÌËÚÓ Á‡Ú‚‡‡øÂ

Qoraal amar siinaya qof

Xirid aan sharciga waafaqsanayn

Mandamiento, auto, decreto judiciales

Detención ilegal

Mahkeme emri

Hürriyetini kısıtlama/alıkoyma

Leänh toøa

Giam caàm traùi pheùp

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

W

141

Y

YOUTH TRAINING CENTRE Offenders under the age of 21 may be detained in a Youth Training Centre rather than a prison.

Kazneno - popravni centar za mlade

Kazneno - popravni centar za mladeÏ ™ˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎfi ú¤ÓÙÚÔ N¤ˆÓ Riformatorio minorile Gjghfdty ljv pf vfkjktnybwb ÇÓÒÔËÚ‡ÚÂθÌ˚È ˆÂÌÚ ‰Îfl ÏÓÎÓ‰ÂÊË ä‡ÁÌÂÌÓ-ÔÓÔ‡‚ÌË ˆÂÌÚ‡ Á‡ Ï·‰Â Xarunta Tababarka Dhalinyarada Centro correccional de menores Gençler için ıslah merkezi Trung taâm caûi huaán thanh thieáu nieân

142

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

BAILIFF

LEGAL OFFICIALS

Legal Officials

ATTORNEY GENERAL

Legal Officials hierarchy Attorney General Director of Public Prosecutions (D.P.P.) Judge

DrÏavni tuÏilac

Sudski nadstojnik

DrÏavni tuÏilac

Sudski izvr‰itelj

∫Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘

¢ÈηÛÙÈÎfi˜ ÎÏËÙ‹Ú·˜

Ministro della Giustizia

Ufficiale giudiziario

Dh[jdty j,dbybntk

Celcrb bpdhibntk

Magistrate Coroner Barrister Solicitor/Lawyer Master of the Supreme Court Prothonotary (Supreme Court) Registrar of the County Court (Equivalent of Prothonotary)

Ç˚Ò¯ËÈ ˜ËÌÓ‚ÌËÍ Ó„‡ÌÓ‚ ˛ÒÚˈËË

ÅÂÈÎËÙ, Òۉ·Ì˚È ËÒÔÓÎÌËÚÂθ

Registrar of Magistrates’ Court (Previously known as Clerk of Court)

Ñʇ‚ÌË ÚÛÊË·ˆ

ëÛ‰ÒÍË ËÁ‚¯ËÚÂΩ

Sheriff

Xeer ilaaliyaha guud

Hubiyaha hanaanka sharciga

Bailiff

Fiscal General del Estado; Procurador General de Justicia

Oficial de justicia

Adalet bakanı

Mübaßir/icra memuru

Boä tröôûng Boä tö phaùp

Thöøa phaùt laïi

Judge’s Associate Tipstaff

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

143

Legal Officials 144

BARRISTER

CORONER

Advokat (s pravom zastupanja na sudu)

Sudski vje‰tak

Odvjetnik (koji zastupa na sudu)

Mrtvozorniãki sudac

¢ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿Ù·È ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·

¢ÈηÛÙ‹˜ Ô˘ ÂÚÂ˘Ó¿ ‚›·ÈÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜

Avvocato/Patrocinatore Legale

“Coroner”

Fldjrfn rjå pfcnfgedf yf cel

Celbåf - bcktlybr !pf cvhnyb [email protected]

ŇËÒÚÂ

ëΉӂ‡ÚÂθ, ÔÓËÁ‚Ó‰fl˘ËÈ ‰ÓÁ̇ÌËfl ‚ ÒÎÛ˜‡flı ̇ÒËθÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÏÂÚË, ÍÓÓÌÂ

ĉ‚ÓÍ‡Ú (Ëχ Ô‡‚Ó Á‡ÒÚÛÔ‡ø‡ ̇ ÒÛ‰Û)

àÒÚ‡ÊÌË Òۉ˿‡ (Û ÒÎÛ˜‡¿Â‚Ëχ ÌÂÔËӉ̠ÒÏÚË)

Garyaqaanka ka dooda Maxkamada

Baaraha sababta dhimashada

Abogado litigante (Am.); procurador de los tribunales (Es.)

Juez investigador de las causas de muerte

Durußma avukatı

Ölüm olaylarını sorußturan hakim

Traïng sö

Quan toøa nghieäm thi

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

JUDGE

Direktor javnog tuÏila‰tva

Sudija

Direktor javnog tuÏila‰tva

Sudac

¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ EÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ / ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋˜ ·Ú¯‹˜

¢ÈηÛÙ‹˜

Direttore della Pubblica Accusa

Giudice

Lbhtrnjh yf åfdyjnj j,dbybntkcndj

Celbåf

ÑËÂÍÚÓ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Û„ÓÎÓ‚Ì˚ı ÔÂÒΉӂ‡ÌËÈ

ëÛ‰¸fl

ÑËÂÍÚÓ ¿‡‚ÌÓ„ ÚÛÊË·¯Ú‚‡

ëۉ˿‡

Agaasimaha Ciqaabmarinta Dadweynaha

Xaakim

Director General del Ministerio Público / Ministerio Fiscal

Juez (de los tribunales superiores)

Baßsavcı

Hakim/yargıç

Giaùm Ñoác Coâng toá vieän

Quan toøa

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

Legal Officials

DIRECTOR OF PUBLIC PROSECUTIONS (D.P.P.)

145

Legal Officials 146

JUDGE’S ASSOCIATE

MAGISTRATE

Pomoçnik sudije

Sudija za prekr‰aje

Pomoçnik suca

Sudac opçinskog suda

¶¿Ú‰ÚÔ˜ (¶ÚˆÙÔ‰›ÎˆÓ)

¢ÈηÛÙ‹˜ ¶Ù·ÈÛÌ·ÙÔ‰ÈΛԢ/EÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ

Segretario del giudice

Magistrato

Gjvjiybr celbåf

Celbåf dj cel pf ghtrhijwb

èÓÏÓ˘ÌËÍ ÒÛ‰¸Ë

ëÛ‰¸fl, χ„ËÒÚ‡Ú

ëۉ˿ËÌ Ò‡‡‰ÌËÍ

ëۉ˿‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓ„ ÒÛ‰‡

Dadka Xaakimka la shaqeeya

Qaadi/qaali

Secretario del Juez (Tribunal Supremo)

Juez (de juzgado de distrito)

Hakim yardımcısı

Yerel mahkeme hakimi

Trôï lyù quan toøa

Thaåm phaùn

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

PROTHONOTARY (SUPREME COURT)

Upravnik Vrhovnog suda

Glavni sluÏbenik Vrhovnog suda

Ravnatelj Vrhovnog suda

Zapisniãar Vrhovnog suda

¶ÚÔØÈØÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ π‹ÚËÛ˘ MËÙÚÒˆÓ Î·È ¶ÈӷΛˆÓ ÙÔ˘ AÓˆÙ¿ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÂÈ·ÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘

°Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ π‹ÚËÛ˘ MËÙÚÒˆÓ Î·È ¶ÈӷΛˆÓ ÙÔ˘ AÓˆÙ¿ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÂÈ·ÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘

Commissario della Corte Suprema

Cancelliere della Corte Suprema

Cke;,tybr yf dh[jdybjn cel cj jlhtltyb jdkfcnedf¥f

Ita yf celcrf flvbybcnhfwbåf !dh[jdty [email protected]

ëۉ·Ì˚È ËÒÔÓÎÌËÚÂθ ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó ÒÛ‰‡

É·‚Ì˚È ÒÂÍÂÚ‡¸ ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó ÒÛ‰‡

è‰Ò‰‡‚‡¿ÛÃË Òۉ˿‡ ‚ıÓ‚ÌÓ„ ÒÛ‰‡

á‡ÔËÒÌ˘‡ ‚ıÓ‚ÌÓ„ ÒÛ‰‡

Madaxa Maxkamadda sare

Qofka madaxda u ah shaqaalaha maxkamadda sare

Auxiliar de los jueces del Tribunal Supremo

Protonotario (Tribunal Supremo)

Eyalet yüksek mahkeme Müdürü

Baßkatip noter (yüksek mahkeme)

Chaùnh vaên phoøng toøa cao caáp

Chaùnh luïc söï (toøa cao caáp)

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

Legal Officials

MASTER OF THE SUPREME COURT

147

Legal Officials

REGISTRAR OF MAGISTRATES’ COURT (PREVIOUSLY KNOWN AS CLERK OF COURT)

Protokolist suda za prekr‰aje

Glavni sluÏbenik opçinskog suda ∫‡ı˘ÓÔ˜ π‹ÚËÛ˘ MËÙÚÒˆÓ Î·È ¶ÈӷΛˆÓ ÙÔ˘ ¶Ù·ÈÛÌ·ÙÔ‰ÈΛԢ/EÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ Cancelliere del Tribunale di primo grado Ita yf flvbybcnhfwbåf dj cel pf ghtrhijwb É·‚Ì˚È ÒÂÍÂÚ‡¸ χ„ËÒÚ‡ÚÌÓ„Ó ÒÛ‰‡ ëÛ‰ÒÍË ÔËÒ‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓ„ ÒÛ‰‡ Diiwaanhayaha Maxkamada Magistrate-ka Secretario de juzgado de distrito Yerel mahkeme müdürü Luïc söï (toøa sô caáp)

148

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

Legal Officials

REGISTRAR OF THE COUNTY COURT (EQUIVALENT OF PROTHONOTARY)

Protokolist okruÏnog suda

Glavni sluÏbenik okruÏnog suda ∫‡ı˘ÓÔ˜ π‹ÚËÛ˘ MËÙÚÒˆÓ Î·È ¶ÈӷΛˆÓ ÙÔ˘ ú¿Ô˘ÓÙ˘ úfiÚÙ Cancelliere del Tribunale di grado superiore Ita yf flvbybcnhfwbåf dj jrhe;ty cel É·‚Ì˚È ÒÂÍÂÚ‡¸ ӷ·ÒÚÌÓ„Ó ÒÛ‰‡ ëÛ‰ÒÍË ÔËÒ‡ ÓÍÛÊÌÓ„ ÒÛ‰‡ Diiwaanhayaha Maxkamadda County Court-ka Secretario del tribunal de jurisdicción intermedia Bölge mahkemesi müdürü Luïc söï toøa trung caáp (töông ñöông luïc söï toøa cao caáp)

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

149

Legal Officials 150

SOLICITOR/LAWYER

SHERIFF

TIPSTAFF

Advokat/pravnik

OkruÏni naãelnik

Sudski podvornik

Odvjetnik/pravnik

OkruÏni naãelnik

Sudski podvornik

¢ÈÎËÁfiÚÔ˜ (‰ÂÓ ·Ú›ÛÙ·Ù·È Û ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·)

¢ÈηÛÙÈÎfi˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜

£˘ÚÔʇϷη˜ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘

Avvocato che tratta con i clienti ma non discute cause in tribunale

Pubblico ufficiale del tribunale con funzioni amministrative

Usciere

Ghfdybr # fldjrfn

Bpdhity celcrb cke;,tybr

Kbwt rjt jlh;edf htl dj celybwfnf

ĉ‚Ó͇Ú/ûËÒÚ

òÂËÙ

èËÒÚ‡‚ (‚ ÒÛ‰Â)

ĉ‚Ó͇Ú/Ô‡‚ÌËÍ

êÛÍӂӉ˷ˆ ËÁ‚¯ÌÓ„ ÒÛ‰ÒÍÓ„ Ó‰ÂΩÂø‡

èÓÒÎÛÊËÚÂΩ ‚ıÓ‚ÌÓ„ ÒÛ‰‡

Garyaqaanka garta diyaarsha/ Garyaqaanka Maxkamada ka dooda

Sarkaalka qaabilsan qumaati u socodka hawsha maxkamada

Abogado

Alguacil

Avukat

Íerif/icra memuru

Mahkeme memuru

Luaät sö

Nhaân vieân toøa aùn (toøa cao caáp)

Nhaân vieân toøa aùn (toøa trung caáp)

Qof la shaqeeya shaqaale maxkamadeed Oficial de los tribunales superiores encargado de mantener el orden en la sala

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

CHIEF COMMISSIONER

POLICE Personnel

Police Personnel

ASSISTANT COMMISSIONER

Police Personnel hierarchy Chief Commissioner Assistant Commissioner Deputy Commissioner

Pomoçnik naãelnika

Naãelnik

Pomoçnik policijskog povjerenika

Glavni policijski povjerenik

BÔËıfi˜ AÚ¯ËÁfi˜ AÛÙ˘ÓÔÌ›·˜

AÚ¯ËÁfi˜ AÛÙ˘ÓÔÌ›·˜

Assistente del capo della polizia

Capo della Polizia

Gjvjiybr yf ita yf gjkbwbåf

Ita yf gjkbwbåf

èÓÏÓ˘ÌËÍ ÍÓÏËÒÒ‡‡

É·‚Ì˚È ÍÓÏËÒÒ‡

èÓÏÓÃÌËÍ ÔÓÎˈ˿ÒÍÓ„ ÍÓÏÂÒ‡‡

É·‚ÌË ÔÓÎˈ˿ÒÍË ÍÓÏÂÒ‡

Kaaliyaha Madaxa Booliiska

Madaxa Booliiska

Subjefe de Policía

Jefe de Policía

Emniyet genel müdürü yardımcısı

Emniyet genel müdürü

Phuï taù tö leänh

Tö leänh caûnh saùt

Commander Chief Superintendent Superintendent Chief Inspector Inspector Senior Sergeant Sergeant Senior Constable Reservist Constable (with no insignia)

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

151

Police Personnel 152

CHIEF INSPECTOR

CHIEF SUPERINTENDENT

COMMANDER

Glavni inspektor

Glavni nadzornik

Komandir

Glavni inspektor

Glavni nadzornik

Zapovjednik

°ÂÓÈÎfi˜ EÈıˆÚËÙ‹˜

°ÂÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

AÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜

Ispettore Capo di Polizia

Sovrintendente Capo

Comandante

Ukfdty bycgtrnjh

Ukfdty yfxfkybr

Ita yf gjkbwbcrb htubjy

É·‚Ì˚È ËÌÒÔÂÍÚÓ

É·‚Ì˚È ÛÔ‡‚Îfl˛˘ËÈ

äÓχ̉Ë, ̇˜‡Î¸ÌËÍ

É·‚ÌË ËÌÒÔÂÍÚÓ

òÂÙ ÔÓÎˈ˿Â

äÓχ̉‡ÌÚ

Madaxa Baarida Dacwooyinka

Madaxa maamulida

Taliyaha qaabilsan dhowr xarumood oo booliis

Inspector Jefe

Superintendente Jefe

Comandante

Baß dedektif

Polis müdürü

Komutan

Thanh tra tröôûng

Giaùm saùt tröôûng

Chæ huy tröôûng

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

DEPUTY COMMISSIONER

Policajac

Zamjenik naãelnika

Policajac

Zamjenik povjerenika

`OÚÁ·ÓÔ Ù¿Í˘, AÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜

∫·Ú¯ËÁfi˜ AÛÙ˘ÓÔÌ›·˜

Agente di Polizia

Vice Capo della Polizia

Gjkbwftw ,tp pyfxrf

Pfvtybr yf ita yf gjkbwbåf

äÓÌÒÚ·θ (·ÂÁ Á̇ÍÓ‚ ÓÚ΢Ëfl)

á‡ÏÂÒÚËÚÂθ ÍÓÏËÒÒ‡‡

èÓÎˈ‡¿‡ˆ

á‡ÏÂÌËÍ ÍÓÏÂÒ‡‡

Askariga aan garaadaha lahayn

Ku-xigeenka Madaxa Booliiska

Agente de policía

Subcomisario de Policía

Polis memuru

¥kinci amir

Caûnh saùt vieân

Tö leänh phoù

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

Police Personnel

CONSTABLE (WITH NO INSIGNIA)

153

Police Personnel 154

INSPECTOR

RESERVIST

SENIOR CONSTABLE

Inspektor

Rezervist

Stariji policajac

Inspektor

Rezervist

Vi‰i policajac

EÈıˆÚËÙ‹˜

`EʉÚÔ˜

AÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Ì Á·ÏfiÓÈ

Ispettore

Agente di riserva

Agente “senior”

Bycgtrnjh

Gjkbwftw rjå ct gjdktrjk jl frnbdyf ljk;yjcn b dhib cke;,tybxrb hf,jnb

Gjkbwftw cj gjdbcjr xby

àÌÒÔÂÍÚÓ

ëÓÒÚÓfl˘ËÈ ‚ Á‡Ô‡ÒÂ, ÂÁÂ‚ËÒÚ

ëÚ‡¯ËÈ ÍÓÌÒÚ·θ

àÌÒÔÂÍÚÓ

êÂÁÂ‚ËÒÚ‡

ÇË¯Ë ÔÓÎˈ‡¿‡ˆ

Kormeere

Askari kayd ah

Askari aan garaada lahayn oo muda shaqaynayey

Inspector

Reservista

Cabo

Dedektif

Yedek

Kıdemli polis memuru

Thanh tra

Caûnh saùt tröø bò

Caûnh saùt thaâm nieân

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

SERGEANT

SUPERINTENDENT

Stariji narednik

Narednik

Nadzornik

Vi‰i narednik

Narednik

Nadzornik

AÓÒÙÂÚÔ˜ ∫·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜

∫·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜

¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

Sergente “senior”

Sergente

Sovrintendente

Yfhtlybr cj gjdbcjr xby

Yfhtlybr> ita yf uhegf gjkbwfåwb

Yfxfkybr

ëÚ‡¯ËÈ ÒÂʇÌÚ

ëÂʇÌÚ

ìÔ‡‚Îfl˛˘ËÈ

ÇË¯Ë Ì‡‰ÌËÍ

ç‡‰ÌËÍ

ÇË¯Ë ÔÓÎˈ˿ÒÍË ËÌÒÔÂÍÚÓ, ̇‰ÁÓÌËÍ

Saddex-xarigle muda shaqaynayey

Saddex-xarigle

Madaxa booliiska qaybta

Sargento Primero

Sargento

Superintendente

Baßkomiser

Komiser

Müdür yardımcısı

Senior sergeant

Sergeant

Giaùm saùt

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

Police Personnel

SENIOR SERGEANT

155

POLICE Special Terminology

156

BRAWLER VAN

D.24

Large marked police van, usually crewed by 4 to 5 personnel under the control of a Sergeant and which specifically targets hotels and areas of large public gatherings.

Victoria Police Communications Section, from which tasks are transmitted to vehicles on patrol.

Policijski kombi

DeÏurni

Policijski kombi

SluÏba deÏurna 24 sata

¶ÂÚÈÔÏÈÎfi

EÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ú¤ÓÙÚÔ BÈÎÙˆÚÈ·Ó‹˜ AÛÙ˘ÓÔÌ›·˜

Cellulare

D. 24 centro di Comunicazione della Polizia

Gjkbwbcrj djpbkj pf rjynhjkf yf åfdybjn htl

Wtynhfkf pf hflbj dhcrf cj gfnhjkyb djpbkf

Ä‚ÚÓ·ÛÒ ‰Îfl ·Ó¸·˚ Ò ·ÂÒÔÓfl‰Í‡ÏË

éÚ‰ÂÎ ÍÓÏÏÛÌË͇ˆËË

èÓÎˈ˿ÒÍË ÍÓÏ·Ë

ÑÂÊÛ̇ ÒÎÛÊ·‡ - 24 Ò‡Ú‡

Gaari booliis oo si cad u calaamadsan

Isgaarsiinta roondada

Furgoneta de policía (destinada al control de tumultos)

Centro de comunicaciones de la policía

Polis ekip minibüsü

Polis iletißim merkezi

Xe thuøng cuûa caûnh saùt

Truyeàn tin D.24

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

DUTY OFFICER

Marked police panel van used on patrol and for conveying persons arrested or in custody. Usually one on issue to each Division (police geographical area).

Supervisor of senior rank, usually Inspector or Senior Sergeant, who supervises a District and may be called to a police station to investigate a complaint made by a member of the public about police action.

Divizijski kombi

DeÏurni vi‰i policajac

Kombi za patroliranje i prijevoz zatvorenika

Policijski sluÏbenik na duÏnosti

AÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi fi¯ËÌ·, ÂÚÈÔÏÈÎfi ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜

AÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ˘ËÚÂÛ›·˜

Cellulare Divisionale

Funzionario responsabile

Gjkbwbcrj djpbkj pf ghtdjp yf efgctyb kbwf

Dbi gjkbwbcrb cke;,tybr rjå dhib yflpjh yf gjkbwbcrbnt cnfybwb

Ä‚ÚÓ·ÛÒ ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl

ÑÂÊÛÌ˚È ÓÙˈÂ

äÓÏ·Ë Á‡ Ô‡ÚÓÎË‡øÂ Ë Ô‚ÓÁ Á‡Ú‚ÓÂÌË͇

ÑÂÊÛÌË ÔÓÎˈ˿ÒÍË ÒÎÛÊ·ÂÌËÍ

Baabuurta booliiska oo lagu qaado dadka xiran

Sarkaalka kaltanka

Furgoneta divisional

Supervisor Distrital de servicio

Arkası kapalı polis ekip otosu

Nöbetçi memur

Xe thuøng cuûa caûnh saùt

Caûnh saùt tröïc caáp khu

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

Police Special Terminology

DIVI VAN OR DIVISIONAL VAN

157

Police Special Terminology

OBSERVER

O/C OR OFFICER IN CHARGE

PATROL OFFICER

Passenger in police vehicle who keeps a log of events, operates radio, navigates and generally assists driver.

Member of the police force in charge of a police station, premises, or group of personnel.

See Duty Officer.

Policijski pratilac

NadleÏni policajac

Policajac na duÏnosti

Policijski pratilac u vozilu

NadleÏni policajac

Policajac na duÏnosti

¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜

¶ÚÔØÈØÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡

AÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, ÂÚÈÔϿگ˘

Yf,˚eledfx dj gjkbwbcrf rjkf rjå ve gjvfuf yf djpfxjn

Agente in comando di un posto di polizia o di personale di polizia Jlujdjhty yf gjkbwbcrf cnfybwf> jlltktybt> uhegf gjkbwfåwb> dj vjvtyn

燷≇ÚÂθ

É·‚Ì˚È, ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÓÙˈÂ

è‡ÚÛθÌ˚È ÓÙˈÂ (‰ÂÊÛÌ˚È ÓÙˈÂ)

èÓÎˈ˿ÒÍË Ô‡ÚË·ˆ Û ‚ÓÁËÎÛ

äÓχ̉Ë ÔÓÎˈ˿Â

è‡ÚÓÎÌË ÔÓÎˈ‡¿‡ˆ

Kaalmeyaha dareewalka gaariga

Sarkaalka masuulka ah

Sarkaalka wareegaalaysta

Observador

Oficial responsable (o a cargo)

Jefe de Patrulla (ver Duty Officer)

Ekip otosunda yardımcı polis memuru

Polis komiseri

Nöbetçi memur

Caûnh saùt vieân coäng söï

Tröôûng ñoàn/toaùn

Caûnh saùt vieân tuaàn tieåu

Osservatore

158

Agente di pattuglia Dbi gjkbwbcrb cke;,tybr

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

SECTION SERGEANT

SUB-OFFICER

Questioning of a person in the street or persons in motor cars to establish identity and bona fides.

Sergeant in charge of personnel on a shift.

Member of the police force of Sergeant or Senior Sergeant rank.

Rutinska kontrola

Narednik smjene

NiÏi policajac

Rutinski pregled

Smjenski narednik

NiÏi policijski duÏnosnik

™˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜

AÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ‚¿Ú‰È·˜

∫·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜

Controllo di ordinaria amministrazione

Sergente di turno

Sottufficiale

Ghjdthrf yf bltynbntn

Hfrjdjlbntk yf uhegf gjkbwfåwb dj cvtyf

Gjkbwftw - hfrjdjlbntk bkb gjkbwftw cj gjdbcjr xby

ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ̇fl ÔÓ‚Â͇

ëÂʇÌÚ ÔÓ ˜‡ÒÚË

èÓÎˈÂÈÒÍËÈ ‚ Á‚‡ÌËË ÒÂʇÌÚ‡ ËÎË ÒÚ‡¯Â„Ó ÒÂʇÌÚ‡

êÛÚËÌÒ͇ ÔÓ‚Â‡

ç‡‰ÌËÍ Ó‰ÂΩÂø‡

èÓÎˈ‡¿‡ˆ Ò‡ ÌËÊËÏ ˜ËÌÓÏ

Baarida joogtada ah

Saddex-xariglaha qaybta

Sarkaalka hoose

Control de rutina

Sargento de Sección (a cargo del turno)

Suboficial

Ola©an denetim

Vardiya sorumlusu komiser

Polis amiri

Kieåm soaùt thöôøng leä

Sergeant tröôûng toaùn

Caûnh saùt vieân

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

Police Special Terminology

ROUTINE CHECK

159

Police Special Terminology 160

SUPERVISOR

T.O.G OR TRAFFIC OPERATIONS GROUP

A member of the police force of any rank who supervises other personnel.

Police personnel assigned to traffic and highway patrol duties.

Nadzornik

Saobraçajna patrola

Nadzornik

Prometna policija

AÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜

πÌ‹Ì· πÚÔ¯·›·˜

Sovrintendente

Polizia Stradale

Yflpjhybr

Cjj,hf√fåyf gjkbwbåf

燉ÁË‡ÚÂθ

ÉÛÔÔ‡ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌ̇fl Á‡ ‰ÓÓÊÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ

燉ÁÓÌËÍ

ë‡Ó·‡Ã‡¿Ì‡ ÔÓÎˈ˿‡

Horjooge

Kooxda hawlaha gaadiidka

Supervisor

Policía de Tránsito (o de Tráfico)

Amir

Trafik polisi

Caûnh saùt vieân giaùm saùt

Toaùn caûnh saùt coâng loä

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

WATCH HOUSE KEEPER

Receiving area and cells in a police station where persons arrested are processed.

Police member responsible for security of prisoners, property, and watch house duties.

Prijemno odjeljenje

StraÏar prijemnog odjeljenja

Pritvor u policijskoj stanici

Zatvorski ãuvar u policijskoj stanici

úÚ·ÙËÙ‹ÚÈÔ

¢ÂÛÌÔʇϷη˜

Celle di sicurezza

Responsabile delle celle di sicurezza

Ghbtvyj vtcnj b √tkbb dj gjkbwbcrf cnfybwf

Kbwt jlujdjhyj pf ghbtvyj vtcnj b √tkbb dj gjkbwbcrfnf cnfybwf

ä‡‡ÛθÌÓ ÔÓÏ¢ÂÌËÂ

ëÏÓÚËÚÂθ ͇‡ÛθÌÓ„Ó ÔÓÏ¢ÂÌËfl

èËÚ‚Ó Û ÔÓÎˈ˿ÒÍÓ¿ ÒÚ‡ÌˈË

á‡Ú‚ÓÒÍË ˜Û‚‡ Û ÔÓÎˈ˿ÒÍÓ¿ ÒÚ‡ÌˈË

Meesha dadka lagu hayo ama laga waardiyeeyo

Qofka jooga meesha dadka lagu hayo

Celdas de comisaría, calabozo, separos

Guardia de las celdas, calabozo, separos

Nezarethane

Nezarethane nöbetçisi

Phoøng giam (taïi ñoàn)

Caûnh saùt phuï traùch phoøng giam

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

Police Special Terminology

WATCH HOUSE

161

MOST COMMON INDICTABLE OFFENCES Some of these may be heard in a Magistrates’ Court

ABDUCTION OF PERSON UNDER 18 WITH INTENT TO HAVE SEXUAL INTERCOURSE

Otmica osobe mla∂e od 18 godina radi polnog iskori‰tavanja

Otmica osobe mla∂e od 18 godina radi spolnog odnosa A·ÁˆÁ‹ ·ÙfiÌÔ˘ οو ÙˆÓ 18 Ì ÛÎÔfi ÙË Û‡Ó·„Ë ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ Ú¿Í˘ Sequestro di persona sotto i 18 anni a scopo congiungimento carnale Uhf,yedf¥t vfkjktnyj kbwt pf lf ct bvf ctrcefkty jlyjc èÓıˢÂÌË ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌÂ„Ó Ò ˆÂθ˛ ÒÓ‚Â¯ÂÌËfl Ò ÌËÏ ÔÓÎÓ‚Ó„Ó ‡ÍÚ‡ éÚÏˈ‡ ÓÒÓ·Â Ï·¨Â Ó‰ 18 „Ó‰Ë̇ Ò‡ ̇ÏÂÓÏ ‰‡ Ò ËÁ‚¯Ë ÔÓÎÌË Ó‰ÌÓÒ Afduubida qof ka yar 18 sanadood si loo naagaysto Rapto/secuestro de persona menor de 18 años con la intención de tener acceso carnal con ella Cinsel ilißki niyetiyle 18 yaßından küçük birini kaçırma Baét coùc vò thaønh nieân döôùi 18 tuoåi vôùi yù ñònh giao hôïp

162

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

ABORTION

ADMINISTERING DRUGS FOR PURPOSES OF SEXUAL PENETRATION

Abortus

Davanje droge radi polnog iskori‰tavanja

Pobaãaj, abortus

Drogiranje radi spolnog odnosa

`EÎÙÚˆÛË

ΩÔÚ‹ÁËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ì ÛÎÔfi ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Ú¿ÍË

Aborto

Somministrazione di sostanze stupefacenti a scopo violenza carnale

Ghtrbyedf¥t yf ,htvtyjcnf

Lfdf¥t lhjuf yf tlyj kbwt pf lf ct bvf ctrcefkyb jlyjcb cj ytuj

Ä·ÓÚ

àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ̇ÍÓÚËÍÓ‚ Ò ˆÂθ˛ ÒÓ‚Â¯ÂÌËfl ÔÓÎÓ‚Ó„Ó ‡ÍÚ‡

èÓ·‡˜‡¿ (‡·ÓÚÛÒ)

ÑÓ„Ë‡ø ‰‡ ·Ë Ò ËÁ‚¯ËÓ ÔÓÎÌË Ó‰ÌÓÒ

Ilma caloosha ku jira oo soo dhaca ama la soo rido

Siinta daroogo si loo naagaysto

Aborto

Administración de drogas con la finalidad de realizar penetración sexual

Çocuk aldırma

Cinsel ilißki amacıyla uyußturucu vermek

Phaù thai

Phuïc thuoác vôùi muïc ñích giao hôïp

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

A

163

A

164

AFFRAY

AIDING AND ABETTING OFFENCES WITHIN OR OUTSIDE VICTORIA

Tuãa

Pomaganje prekr‰aja u ili izvan Viktorije

Tuãnjava

Pomoç u izvo∂enju prekr‰aja u Viktoriji i izvan Viktorije

¢ËÌfiÛÈ· Û˘ÌÏÔ΋

∫Ô‚Ô‹ıËÛË Î·È ˘ÔΛÓËÛË ·Ú·ÙˆÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ BÈÎÙˆÚ›·˜

Rissa

Concorso e complicità di reato entro o oltre i confini del Victoria

Ythtl

Gjvfuf¥t b gjnnbryedf¥t ghtrhijwb dj bkb yfldjh jl Dbrnjhbåf

Ñ‡Í‡ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÏÂÒÚÂ

èÓÏÓ˘¸ Ë ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚Ë ‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌËË ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl ‚ Ô‰Â·ı ËÎË Á‡ Ô‰Â·ÏË ¯Ú‡Ú‡ ÇËÍÚÓËfl

∑‡‚̇ ÚÛ˜‡

èÓχ„‡øÂ Ë ÔÓ‰ÒÚˈ‡ø Í˂˘ÌÓ„ ‰Â· Û Ë ‚‡Ì ÇËÍÚÓË¿Â

Bajin

Caawin iyo gargaarid gafaf ka Fiktooriya ama dibadeeda ka dhaca

Provocación de riña, o amenazas de provocar riña

Colaboración en la comisión de delitos dentro o fuera del Estado de Victoria

Kavga

Victoria içinde veya dıßında suçluya yardım ve yataklık etmek

AÅu ñaû

Tieáp tay vaø a toøng trong caùc vuï phaïm phaùp trong vaø ngoaøi Victoria

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

ARMED ROBBERY

ARREST (ASSAULT WITH INTENT TO RESIST OR PREVENT)

OruÏana pljaãka

Hap‰enje

OruÏana pljaãka

Uhiçenje, hap‰enje (napad s namjerom odupiranja ili sprjeãavanja)

`EÓÔÏË ÏËÛÙ›·

™‡ÏÏË„Ë (‚È·ÈÔÚ·Á›· Ì ÚfiıÂÛË Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÒ ‹ Ó· ·ÚÂÌÔ‰›Ûˆ ÙË Û‡ÏÏË„Ë)

Rapina a mano armata

Colluttazione per sottrarsi o per resistere all’arresto

Djjhe;ty uhf,t;

Fgct¥t !yfgfl pf lf ct [email protected]

ÇÓÓÛÊÂÌÌ˚È „‡·ÂÊ

ᇉÂʇÌË (̇ԇ‰ÂÌËÂ Ò ˆÂθ˛ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl ËÎË Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl)

éÛʇ̇ ÔΩ‡˜Í‡

ï‡Ô¯Âø (̇ԇ‰ Ò‡ ̇ÏÂÓÏ Ó‰ÛÔË‡ø‡ ËÎË ÒÔ˜‡‚‡ø‡)

Dhicid hubaysan

Xirid (Weerar ujeedadiisu tahay in laga hortago)

Robo a mano armada

Detención (resistencia a la autoridad con objeto de impedir la ~)

Silahlı soygun/gasp

Tutuklamayı önlemek için saldırmak

Cöôùp coù vuõ khí

Baét giöõ (haønh hung vôùi yù ñònh khaùng cöï hoaëc ngaên caûn)

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

A

165

A

166

ARREST (USING FIREARM TO RESIST OR PREVENT)

ASSAULT

Hap‰enje

Napad

Uhiçenje, hap‰enje (kori‰tenje vatrenog oruÏja radi odupiranja ili spreãavanja)

Napad

™‡ÏÏË„Ë (¯Ú‹ÛË fiÏÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÒ ‹ Ó· ·ÚÂÌÔ‰›Ûˆ ÙË Û‡ÏÏË„Ë)

E›ıÂÛË, ‚È·ÈÔÚ·Á›·

Resistenza all’arresto o tentativo di sottrarsi all’arresto con uso di armi da fuoco

Aggressione

Fgct¥t !rjhbcnt¥t juytyj jhe;åt pf lf ct cghtxb [email protected]

Yfgfl

ᇉÂʇÌË (Ò ˆÂθ˛ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl ËÎË Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl Ò ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ Ó„ÌÂÒÚÂθÌÓ„Ó ÓÛÊËfl)

ç‡Ô‡‰ÂÌËÂ, ÒÎÓ‚ÂÒÌÓ ÓÒÍÓ·ÎÂÌË ËÎË Û„ÓÁ‡ ÙËÁ˘ÂÒÍËÏ Ì‡ÒËÎËÂÏ

ï‡Ô¯Âø (ÛÔÓÚ·‡ ‚‡ÚÂÌÓ„ ÓÛÊ¿‡ ‡‰Ë Ó‰ÛÔË‡ø‡ ËÎË ÒÔ˜‡‚‡ø‡)

ç‡Ô‡‰

Xirid (isticmaalida hub si loo diido ama looga hortago)

Weerar

Detención (resistencia a la autoridad, con uso de arma de fuego, a fin de impedir la ~)

Uso o amenaza de usar violencia ilegítima contra una persona

Tutuklamayı önlemek için silah kullanmak

Saldırı/taciz

Baét giöõ (söû duïng suùng ñeå khaùng cöï hoaëc ngaên caûn)

Haønh hung

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

ATTEMPT TO COMMIT AN INDICTABLE OFFENCE

BESTIALITY

A B

Poku‰aj kriviãnog djela

Bestijalnost

Poku‰a izvr‰enja kriviãnog djela

Brutalnost, bestijalnost

AfiÂÈÚ· ‰È¿ڷ͢ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜ ·Ú·¤Ì„ÈÌÔ˘ Û ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÂÓfiÚΈÓ

úÙËÓˆ‰›·

Attentato a commettere un reato processabile

Bestialità

J,bl lf ct yfghfdb rhbdbxty ghtrhijr

Ctrcefkty jlyjc cj ;bdjnyj

èÓÔ˚Ú͇ ÒÓ‚Â¯ÂÌËfl Û„ÓÎÓ‚ÌÓ Ì‡Í‡ÁÛÂÏÓ„Ó ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl

ëÍÓÚÓÎÓÊÒÚ‚Ó

èÓÍÛ¯‡¿ ‰‡ Ò ËÁ‚¯Ë Í˂˯ÌÓ ‰ÂÎÓ

ÅÂÒÚË¿‡ÎÌÓÒÚ (ÒÂÍÒÛ‡ÎÌË ÓÌÓÒ ËÁÏÂ¨Û ˜Ó‚Â͇ Ë ÊË‚ÓÚËøÂ)

Isku deyid gelida dembi weyn oo xeerbeeg u baahan

Naagaysiga xayawaanka

Tentativa de delito grave

Bestialismo, penetración sexual por o con un animal

A©ır bir suç ißlemeye teßebbüs

Hayvanlarla cinsel ilißki kurmak

Möu toan phaïm troïng toäi

Giao hôïp vôùi thuù vaät

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

167

B

BLACKMAIL

BURGLARY

CARRYING FIREARM

C

168

Ucjena

Provala

No‰enje vatrenog oruÏja

Ucjena

Provala

No‰enje vatrenog oruÏja

E΂ȷÛÌfi˜

¢È¿ÚÚËÍË

OÏÔÊÔÚ›·

Ricatto

Furto con scasso

Possesso di armi da fuoco

Ewtyf

Ghjdfkyf rhf;,f

Yjct¥t juytyj jhe;åt

ò‡ÌÚ‡Ê

ä‡Ê‡ ÒÓ ‚ÁÎÓÏÓÏ

çÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ÌÓ¯ÂÌË ӄÌÂÒÚÂθÌÓ„Ó ÓÛÊËfl

ìˆÂ̇

èÓ‚‡Î‡

çÓ¯Âø ‚‡ÚÂÌÓ„ ÓÛÊ¿‡

Handadaad/hanjabaad

Gurya-u-dhicida

Qaadashada hubka

Extorsión, chantaje

Robo con violación de domicilio

Portación de arma de fuego

Íantaj

Hırsızlık

Ateßli silah taßımak

Toáng tieàn

Troäm

Mang suùng

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

CAUSING EXPLOSION (LIKELY TO ENDANGER LIFE OR INJURE PROPERTY)

C

Izazivanje eksplozije

Izazivanje eksplozije (koja moÏe ugroziti Ïivote ili o‰tetiti imovinu) ¶ÚfiÎÏËÛË ¤ÎÚË͢ (Èı·ÓfiÓ Ó· ı¤ÛÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ˙ˆ‹ ‹ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ˙ËÌÈ¿ Û ȉÈÔÎÙËÛ›·) Causare un’esplosione (che potrebbe danneggiare persone o cose) Ghtlbpdbredf¥t trcgkjpbåf !jgfcyf gj ;bdjn bkb pfhflb eybinedf¥t [email protected] èÓÒÎÛÊËÚ¸ Ô˘ËÌÓÈ ‚Á˚‚‡ (Ò ˆÂθ˛ Û„ÓÁ˚ ‰Îfl ÊËÁÌË ËÎË Ô˘ËÌÂÌËfl Û˘Â·‡) àÁ‡ÁË‚‡ø ÂÍÒÔÎÓÁË¿Â (ÍÓ¿‡ ÏÓÊ ‰‡ Û„ÓÁË ÊË‚ÓÚ ËÎË Ó¯ÚÂÚË ËÏÓ‚ËÌÛ) Sababida qarax ( u badan inuu khatar geliyo nafta ama burburiyo hantida) Provocación de explosión (que suponga un peligro para la vida o la propiedad) ¥nsanlara/mala zarar verebilecek bir patlamaya neden olmak Gaây noå (raát coù theå gaây nguy hieåm ñeán sinh maïng hoaëc thieät haïi taøi saûn)

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

169

C

170

CAUSING INJURY INTENTIONALLY OR RECKLESSLY

CHILD DESTRUCTION

Namjerno ili nenamjerno izazivanje povrede

Uni‰tenje ploda nakon 28 sedmica trudnoçe

Izazivanje ozljede namjerno ili nemarom

Uni‰tenje ploda nakon 28 tjedna trudnoçe

¶ÚfiÎÏËÛË ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÂÎ ÚÔı¤Ûˆ˜ ‹ ÂÍ ·ÂÚÈÛ΄›·˜

ú·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ‚Ú¤ÊÔ˘˜

Causare lesioni intenzionalmente o per incuria

Aborto dopo 28 settimane dal concepimento

Gjdhtlb yfytctyb yfvthyj bkb gjhflb ytvfhyjcn

E,bdf¥t ltnt ghtl lf ct hjlb

èÓÒÎÛÊËÚ¸ Ô˘ËÌÓÈ Ú‡‚Ï˚ ËÎË Û‚Â˜¸fl (Ô‰̇ÏÂÂÌÌÓ ËÎË ÔÓ ÔÂÒÚÛÔÌÓÈ ı‡Î‡ÚÌÓÒÚË)

ì·ËÈÒÚ‚Ó ·ÂÌ͇ (ÊËÁÌÂÒÔÓÒÓ·ÌÓ„Ó, ÌÓ Ì ÓÚ‰ÂÎË‚¯Â„ÓÒfl ÓÚ Ú· χÚÂË)

àÁ‡ÁË‚‡ø ÔÓ‚‰ ̇ÏÂÌÓ ËÎË ÌÂÔ‡ÊøÓÏ

ë‡ÏÓÔÓ·‡ˆË‚‡øÂ, ‰ÂÚÂÛ·ËÒÚ‚Ó

Sababida dhaawac si ula kac ah ama taxadar la’aana

Kharibida ilmaha

Causar lesiones con dolo o por imprudencia grave

Destrucción de feto capaz de nacer vivo

Kasıtlı veya dikkatsizlik sonucu birinin yaralanmasına neden olmak

28 haftadan küçük bir bebe©i öldürme

Gaây thöông tích coá yù hoaëc baát keå haäu quaû

Huûy hoaïi thai nhi

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

CHILD STEALING

CONCEALING OFFENCES FOR BENEFIT

Kra∂a djeteta

Prikrivanje kriviãnog djela zbog koristi

Otmica djeteta

Prikrivanje kriviãnog djela iz koristi

A·ÁˆÁ‹ ·È‰ÈÔ‡

AfiÎÚ˘„Ë ·Ú·ÙˆÌ¿ÙˆÓ ÚÔ˜ Û˘ÌʤڈÓ

Sequestro di minore

Occultazione di reato a scopo beneficio

Rhflt¥t ltwf

Ghbrhbdf¥t ghtrhijwb pfhflb rjhbcn

ä‡Ê‡ ·ÂÌ͇

ëÓÍ˚ÚË ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl Ò ˆÂθ˛ ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ‚˚„Ó‰˚

ä‡¨‡ ‰ÂÚÂÚ‡

ëÍË‚‡ø ÔÂÍ¯‡¿‡ ‡‰Ë ÍÓËÒÚË

Xadida ilmaha

Qarinta dembiyo dheef darteed

Secuestro de menores

Encubrimiento para obtener un beneficio propio

Çocuk çalmak

Çıkar amacıyla bir suçu gizlemek

Baét coùc treû em

Che daáu toäi phaïm ñeå höôûng lôïi

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

C

171

C

172

CONDUCT (RECKLESS; ENDANGERING LIFE)

CONSPIRACY (AT COMMON LAW)

Pona‰anje

Zavjera

Pona‰anje (nesmotreno, opasno po Ïivot)

Urota (u obiãajnom pravu)

¢È·ÁˆÁ‹ (·ÂÚ›ÛÎÂÙË, Ô˘ ı¤ÙÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ)

™˘ÓˆÌÔÛ›· (ηٿ ÙÔ ÂıÈÌÈÎfi ‰›Î·ÈÔ)

Comportamento incauto; che mette in pericolo la vita

Complotto/Cospirazione

Jlytcedf¥t !ytvfhyj> jgfcyj gj ;[email protected]

Pfdthf !cgjhtl rhbdbxybjn [email protected]

èӂ‰ÂÌËÂ, ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó (·ÂÁÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÂ, Û„Óʇ˛˘Â ÊËÁÌË)

ᇄӂÓ (Òӄ·ÒÌÓ Ó·˘ÂÏÛ Ô‡‚Û)

èÓ̇¯‡ø (ÌÂÔ‡ÊΩË‚Ó; Û„Óʇ‚‡ø ÊË‚ÓÚ‡)

ᇂÂ‡ (Û Ó·Ë˜‡¿ÌÓÏ Ô‡‚Û)

Fal (taxadar la’aan; khatar gelin nololeed)

Mu’aamiraad (common Law)

Conducta (temeraria; que pone en peligro la vida)

Conspiración, confabulación (delito tipificado por el derecho jurisprudencial/consuetudinario)

Tehlikeli veya zarara yol açabilecek dikkatsiz davranıß

Gizli ittifak

Haønh vi (baát keå haäu quaû, gaây nguy hieåm ñeán sinh maïng)

Thoâng ñoàng (theo thoâng luaät)

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

CONSPIRACY (CODIFIED IN CRIMES ACT)

CULPABLE DRIVING

Zavjera

KaÏnjiva voÏnja

Urota (u kriviãnom zakonu)

KaÏnjiva voÏnja

™˘ÓˆÌÔÛ›· (ηٿ ÙÔÓ ¶ÔÈÓÈÎfi úÒ‰Èη)

AÍÈfiÔÈÓË Ô‰‹ÁËÛË

Associazione a delinquere

Guida colposa

Pfdthf !cgjhtl rhbdbxyj [email protected]

Djpt¥t inj gjdktredf rfpyf

ᇄӂÓ (Òӄ·ÒÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÏÛ ÍÓ‰ÂÍÒÛ)

èÂÒÚÛÔÌÓ ‚ÓʉÂÌË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl

ᇂÂ‡ (ÍÓ‰ËÙËÍÓ‚‡Ì‡ Û Í˂˘ÌÓÏ Á‡ÍÓÌÛ)

ä‡ÊøË‚‡ ‚ÓÊø‡

Mu’aamiraad (lagu xusay Xeerka Dembiga)

Wadid dembi ah

Conspiración, confabulación (delito tipificado por la Ley de delitos - Crimes Act)

Conducción temeraria o negligente

Suç amacıyla gizli anlaßma yapmak

Tehlikeli araç sürmek

Thoâng ñoàng (qui ñònh trong Ñaïo luaät Hình söï)

Toäi laùi xe gaây thöông vong

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

C

173

C

CULTIVATION OF A NARCOTIC PLANT

DAMAGE OR DESTROY PROPERTY (THREAT TO)

D

174

Uzgoj narkotiãne biljke

O‰tetiti ili uni‰titi imovinu

Uzgajanje biljke od koje se pravi droga

O‰tetiti ili uni‰titi imovinu (prijetnja)

ú·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ó·ÚΈÙÈÎÔ‡ Ê˘ÙÔ‡

(AÂÈÏÒ Ó·) ÚÔηϤۈ ˙ËÌÈ¿ ‹ ‚Ï¿‚Ë Û ȉÈÔÎÙËÛ›·

Coltivazione di pianta narcotica

Minaccia di danno o distruzione di proprietà

Jluktledf¥t jgjåyb hfcntybåf

Jintnedf¥t bkb eybinedf¥t bvjn !pfrfyf [email protected]

Ç˚‡˘Ë‚‡ÌË ‡ÒÚÂÌËÈ, ÒÓ‰Âʇ˘Ëı ̇ÍÓÚ˘ÂÒÍË ‚¢ÂÒÚ‚‡

ì˘Â· ËÎË ÛÌ˘ÚÓÊÂÌË ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ (Û„ÓÁ‡ ̇ÌÂÒÂÌËfl Û˘Â·‡)

äÛÎÚË‚‡ˆË¿‡ ·ËΩ‡Í‡ Á‡ ÓÔÓ¿Ì ‰Ó„Â

é¯ÚÂÚËÚË ËÎË ÛÌ˯ÚËÚË ËÏÓ‚ËÌÛ (ÔÂÚø‡)

Beerida dhirta daroogada

Khasaare ama burburin hanti (loogu hanjabay)

Cultivo de plantas narcóticas

Dañar o destruir la propiedad ajena (amenazar con)

Uyußturucu bitkiler yetißtirmek

Mala hasar vermek veya tahrip etmek tehdidinde bulunmak

Troàng caây ma tuùy

Gaây thieät haïi hoaëc tieâu huûy taøi saûn (haêm doïa)

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

DECEPTION (OBTAINING FINANCIAL ADVANTAGE BY)

DEMAND (MAKING; WITH A THREAT TO KILL ETC.)

Prevara

Zahtjev

Prijevara (radi financijske koristi)

Zahtjev (uruãenje; uz prijetnju ubojstvom)

EÍ·¿ÙËÛË (·ÔÎÙÒ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ˆÊ¤ÏË ÂÍ··ÙÒÓÙ·˜)

A·›ÙËÛË (ÂÁ›ڈ, ÌÂÙ’ ·ÂÈÏ‹˜ ÊfiÓÔ˘ ÎÙÏ.)

Ottenere vantaggio pecuniario con inganno/Frode

Richiesta o pretesa sotto minaccia di morte

Bpvfvf !pf lf ct bvf abyfycbcrf [email protected]

yfgfl

E,bcndj yf ,t,t

çÂÔËÒÚÓÈÌÓ ̇ԇ‰ÂÌËÂ

ì·ËÈÒÚ‚Ó Ï‡ÚÂ¸˛ ÌÓ‚ÓÓʉÂÌÌÓ„Ó

ÅÎۉ̇ ‡‰ø‡, Í˂˘ÌÓ ‰ÂÎÓ ÔÓÚË‚ ΢ÌÓÒÚË Ë ÏÓ‡Î‡

ó‰ÓÏÓÒÚ‚Ó

Xadgudub edeb daran ama anshax xuma ah

Carruur dilida

Abuso sexual, abusos deshonestos

Infanticidio, infanticida

Cinsel taciz/sarkıntılık

Bebek öldürmek

Xaâm phaïm tieát haïnh

Gieát haïi treû sô sinh

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

I

INTERFERENCE WITH RAILWAY EQUIPMENT WITH INTENT TO DAMAGE ENGINE ETC.

Sabotiranje na Ïeljeznici s namjerom o‰teçenja lokomotive itd.

Sabotiranje na Ïeljeznici s namjerom o‰teçenja lokomotive, itd. ¶ÂÈÚ¿˙ˆ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌˆÓ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ˙ËÌ›·˜ ÛÙË Ì˯·Ó‹, ÎÙÏ. Manomissione di attrezzature ferroviarie con l’intento di danneggiare la locomotrice Hfcbgedf¥t jghtvf yf ;tktpybwf pf lf ct hfcbgt dktxybjn gjujy å‡ÌËÔÛÎËÓ‚‡ÌË ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ˚Ï Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ Ò ˆÂθ˛ Â„Ó ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl 뇷ÓÚË‡ø ÊÂÎÂÁÌ˘Í ÓÔÂÏ ҇ ̇ÏÂÓÏ ‰‡ Ò ӯÚÂÚË ÎÓÍÓÏÓÚË‚‡ Faragelinta qalabka tareenka si loo kharibo matoorka tareenka iwm Manipulación no autorizada de equipos de ferrocarril con objeto de dañar una locomotora, etc. Demiryolu malzemelerini hasar niyetiyle bozmak Phaù hoaïi ñöôøng raày vôùi yù ñònh gaây hö haïi ñaàu maùy v.v.

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

183

K

KIDNAPPING

MANSLAUGHTER

M

184

Kidnapovanje

Ubistvo iz nehata

Kidnapiranje, otmica

Ubojstvo iz nehata

A·ÁˆÁ‹ (·ÙfiÌÔ˘)

AÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· ÂÍ ·ÌÂÏ›·˜

Sequestro di persona

Omicidio colposo

Rhflt¥t ltnt> djphfcty xjdtr jldtlty yf cbkf

Ckexfåyj> ytdjkyj e,bcndj yf xjdtr

èÓıˢÂÌËÂ

çÂÔ‰̇ÏÂÂÌÌÓ ۷ËÈÒÚ‚Ó

äˉ̇ÔÓ‚‡øÂ, ÓÚÏˈ‡

ì·ËÒÚ‚Ó ËÁ ÌÂı‡Ú‡

Afduubida

Dilka aan ula kaca ahayn

Secuestro, rapto

Homicidio involuntario (involuntary mansl., por oposición a voluntary mansl.: homicidio atenuado)

Adam kaçırma

Kasıtsız adam öldürme

Baét coùc

Ngoä saùt

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

MURDER

OBTAINING PROPERTY BY DECEPTION

M O

Ubistvo

Sticanje imovine prevarom

Umorstvo

Dobivanje imovine prijevarom

ºfiÓÔ˜, ‰ÔÏÔÊÔÓ›·

AfiÎÙËÛË È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ Ì ·¿ÙË

Omicidio volontario

Ottenere proprietà con l’inganno

Yfvthyj e,bcndj

Cntryedf¥t bvjn cj bpvfvf

ì·ËÈÒÚ‚Ó

é‚·‰ÂÌË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛, ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ ÔÛÚÂÏ Ó·Ï‡Ì‡

ì·ËÒÚ‚Ó

ëÚÂÃË ËÏÓ‚ËÌÛ Ô‚‡ÓÏ

Dilka

Ku helida hanti si khaa’inimo ah

Homicidio doloso, asesinato

Obtención de bienes mediante engaño

Adam öldürme/cinayet

Sahtekarlık yolu ile mal edinmek

Gieát ngöôøi

Löôøng gaït ñeå sang ñoaït taøi vaät

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

185

P

PERJURY

186

PERVERTING THE COURSE OF PUBLIC JUSTICE

Krivokletstvo

Ometanje provo∂enja pravde

Krivokletstvo

Iskrivljavanje pravde

梉ÔÚΛ·, „¢‰ÔÌ·ÚÙ˘Ú›·

¶·Ú·Ï·ÓÒ ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË

Falsa testimonianza/Spergiuro

Svisare il corso della giustizia

Bpvfvf

Cdhnedf¥t yf ghfdlfnf

ãÊÂ҂ˉÂÚÂθÒÚ‚Ó

àÒ͇ÊÂÌË ıÓ‰‡ Ô‡‚ÓÒÛ‰Ëfl

ч‚‡ø ·ÊÌÓ„ ËÒ͇Á‡

ä˂˘ÌÓ ‰ÂÎÓ ÔÓÚË‚ Ô‡‚ÓÒÛ¨‡

Markhaanti beeneed

Weecinta habka garsoorka dadweynaha

Falso testimonio, perjurio

Cometer delito contra la administración de justicia

Yalancı ßahitlik

Kamu adaletinin gerçekleßmesini önlemek

Man khai

Caûn trôû guoàng maùy coâng lyù

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

P

POSSESSING ANYTHING WITH THE PURPOSE OF DESTROYING OR DAMAGING PROPERTY

Posjedovanje neãega s namjerom uni‰tenja ili o‰teçenja imovine

Posjedovanje neãega s namjerom uni‰tenja ili o‰teçenja imovine `E¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ‹ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ˙ËÌ›· Û ȉÈÔÎÙËÛ›· Possesso di attrezzature con l’intento di distruggere o danneggiare cose Gjctledf¥t ghtlvtnb pf lf ct eybinedf bkb jintnedf bvjn Ç·‰ÂÌË ˜ÂÏ-ÎË·Ó Ò ˆÂθ˛ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ˝ÚÓ„Ó ‰Îfl ÛÌ˘ÚÓÊÂÌËfl ËÎË Ô˘ËÌÂÌËfl Û˘Â·‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË èÓÒ‰ӂ‡ø Ì˜„‡ Ò‡ ̇ÏÂÓÏ ‰‡ Ò ÛÌ˯ÚË ËÎË Ó¯ÚÂÚË ËÏÓ‚Ë̇ Haysashada wax kasta oo ujeedadeedu tahay burburinta ama kharibida hanti Tenencia/posesión de objeto o cosa destinados a destruir o dañar bienes ajenos Mala hasar vermek/tahrip etmek amacıyla her hangi bir ßeye sahip olmak Sôû höõu baát cöù vaät gì vôùi muïc ñích phaù huûy hoaëc gaây thieät haïi cho taøi saûn

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

187

P

POSSESSION OF A DRUG OF DEPENDENCE

188

PROCURING FOR PROSTITUTION

Posjedovanje droge

Podvo∂enje na prostituciju

Posjedovanje droga

Podvo∂enje radi prostitucije

ú·ÙÔ¯‹ Ó·ÚΈÙÈÎÔ‡ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘

¶ÚÔÌËı‡ˆ ÁÈ· ÔÚÓ›·, ۈ̷ÙÂÌÔÚ›·

Possesso di droghe di tossicodipendenza

Sfruttamento di prostituzione

Gjctledf¥t lhjub inj cjplfdffn pfdbcyjcn

Yfdtledf¥t yf ghjcnbnewbåf

Ç·‰ÂÌË ̇ÍÓÚ˘ÂÒÍËÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË

ë‚Ó‰Ì˘ÂÒÚ‚Ó Ò ˆÂθ˛ ÔÓÒÚËÚÛˆËË

èÓÒ‰ӂ‡ø ‰Ó„‡ ÍÓ¿Â ËÁ‡ÁË‚‡¿Û Á‡‚ËÒÌÓÒÚ

èÓ‰‚Ó¨Âø ‡‰Ë ÔÓÒÚËÚۈ˿Â

Haysashada daroogada la qabatimo

Ka shaqaynta dhilanimada

Tenencia/posesión de una droga adictiva

Proxenetismo, alcahuetería

Uyußturucu madde bulundurmak

Fuhuß için teßvik

Sôû höõu döôïc lieäu gaây nghieän (ma tuùy)

Duï laøm ngheà maõi daâm

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

RAPE

RAPE (ATTEMPTED)

Silovanje

Silovanje (poku‰aj)

Silovanje

Silovanje (poku‰aj)

BÈ·ÛÌfi˜

BÈ·ÛÌfi˜ (·fiÂÈÚ·)

Stupro

Attentato di stupro

Cbkedf¥t

J,bl pf cbkedf¥t

àÁ̇ÒËÎÓ‚‡ÌËÂ

èÓÔ˚Ú͇ Í ËÁ̇ÒËÎÓ‚‡Ì˲

ëËÎÓ‚‡øÂ

ëËÎÓ‚‡ø (ÔÓÍÛ¯‡¿)

Kufsiga

Kufsi isku deyida

Violación

(Tentativa de) violación; violación (en grado de tentativa)

Tecavüz/ırza geçmek

Tecavüze teßebbüs

Hieáp daâm

Hieáp daâm (toan)

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

R

189

R

190

REMOVAL OF ARTICLES FROM PLACE OPEN TO PUBLIC

RIOT

Uklanjanje stvari sa javnog mjesta

Pobuna

Uklanjanje stvari s javnog mjesta

Pobuna

AÊ·›ÚÂÛË ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·fi ¯ÒÚÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÛÙÔ ÎÔÈÓfi

™Ù¿ÛË, ÍÂۋΈ̷, ‰È·Û¿Ï¢ÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Ù¿Í˘

Sottrazione di oggetti da un luogo pubblico

Sommossa

Ptvf¥t ghtlvtnb jl åfdyb vtcnf

Ythtl

쉇ÎÂÌË ‚¢ÂÈ ËÁ ÏÂÒÚ ÓÚÍ˚Ú˚ı ‰Îfl Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ó·ÓÁÂÌËfl

ÅÛÌÚ

ìÍ·ø‡ø ÒÚ‚‡Ë Ò‡ ¿‡‚ÌÓ„ ÏÂÒÚ‡

èÓ·Û̇

Ka qaadida sheyaal meel u furan dadweynaha

Kacdoon rabshad wata

Sustracción de objetos de lugares abiertos al público

Motín, tumulto, disturbio

Kamuya ait bir yerden eßya çalmak

Ayaklanma

Thaùo gôõ cuûa coâng

Gaây naùo loaïn

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

SERIOUS INJURY (INTENTIONALLY CAUSING)

SETTING TRAP OR DEVICE TO CAUSE SERIOUS INJURY

Ozbiljna povreda

Postavljanje klopke ili neke sprave da se nanese ozbiljna povreda

Te‰ka ozljeda (izazvana namjerno)

Postavljanje klopke ili naprave radi izazivanja te‰ke ozlijede

™Ô‚·Ú‹ ‚Ï¿‚Ë ‹ ÙÚ·‡Ì· (ÚÔηÏÒ ÂÛÎÂÌ̤ӷ....)

™Ù‹Óˆ ·Á›‰· ‹ Û˘Û΢‹ ÁÈ· Ó· ÚÔηϤۈ ÛÔ‚·Ú‹ ‚Ï¿‚Ë ‹ ÙÚ·‡Ì·

Causare intenzionalmente gravi lesioni

Installare trappole o dispositivi con l’intento di causare gravi lesioni

Cthbjpyf gjdhtlf !ghtlbpdbrfyf [email protected]

Gjcnfdedf¥t rkjgrf pf lf ct ghtlbpdbrf cthbjpyf gjdhtlf

ëÂ¸ÂÁ̇fl Ú‡‚χ (ÛÏ˚¯ÎÂÌÌÓ ̇ÌÂÒÂÌË Ú‡‚Ï˚)

ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÎÓ‚Û¯ÍË ËÎË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ò ˆÂθ˛ ̇ÌÂÒÂÌËfl ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ Ú‡‚Ï˚

éÁ·ËΩ̇ ÔÓ‚‰‡ (ËÁ‡Á‚‡Ì‡ ̇ÏÂÌÓ)

èÓÒÚ‡‚Ω‡ø ÍÎÓÔÍ ËÎË Ì‡Ô‡‚ ‡‰Ë ËÁ‡ÁË‚‡ø‡ ÓÁ·ËΩÌ ÔÓ‚‰Â

Dhawaac helis ah (ula kac loo sameeyo)

Dhigida debin ama qalab si loo sababo dhaawac

Lesiones graves (causación dolosa/intencionada de)

Tender trampas o emplear otro tipo de dispositivo con objeto de causar lesiones graves

Kasten ciddi yaralama

Ciddi yaralama amacıyla tuzak veya cihaz kurmak

Thöông tích traàm troïng (coá yù gaây)

Gaøi baãy hoaëc ñeå gaây thöông tích traàm troïng

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

S

191

S

SUICIDE (INCITING)

THEFT

THREAT TO INFLICT SERIOUS INJURY

T

192

Samoubistvo

Kra∂a

Prijetnja nano‰enjem ozbiljnih povreda

Samoubojstvo

Kra∂a

Prijetnja nano‰enjem te‰kih ozljeda

A˘ÙÔÎÙÔÓ›· (˘ÔÎÈÓÒ...)

úÏÔ‹

AÂÈÏ‹ ÚfiÎÏËÛ˘ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡

Incitamento al suicidio

Furto

Minaccia di causare gravi lesioni

Cfvje,bcndj !gjnnbryedf¥t> yfdtledf¥[email protected]

Rhf;,f

Pfrfyf lf ct yfytct cthbjpyf gjdhtlf

ë‡ÏÓÛ·ËÈÒÚ‚Ó (ÔÓ‰ÒÚÂ͇ÚÂθÒÚ‚Ó Í)

ÇÓÓ‚ÒÚ‚Ó

ì„ÓÁ‡ ̇ÌÂÒÂÌËfl ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ Ú‡‚Ï˚

ë‡ÏÓÛ·ËÒÚ‚Ó (ÔÓ‰ÒÚˈ‡øÂ)

ä‡¨‡

èÂÚø‡ ̇ÌÓ¯ÂøÂÏ Ú¯ÍËı ÔÓ‚‰‡

Isdil (rabshad abuurid)

Xadid

Ku cabsigelin in lagu sameeyo dhaawac khatar ah

Suicidio (inducción al)

Hurto, sustracción

Amenaza de causar lesión grave

¥ntihara teßvik

Hırsızlık

Viddi yaralama tehdidinde bulunmak

Töï töû (xuùi giuïc)

AÊn caép

Haêm doïa gaây thöông tích traàm troïng

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

THREAT TO KILL

T

TRAFFICKING IN DRUGS OF DEPENDENCE

Prijetnja ubistvom

Trgovina drogom

Prijetnja ubojstvom

Trgovina drogama

AÂÈÏ‹ (οÔÈÔ˘) Ó· ÛÎÔÙÒÛÂÈ

¢È·ÎÈÓÒ Ó·ÚΈÙÈο ÂÍ¿ÚÙËÛ˘

Minaccia di morte

Traffico di droghe di tossicodipendenza

Pfrfyf pf e,bcndj

Nhujdbåf cj lhjub inj ghtlbpdbredffn pfdbcyjcn

ì„ÓÁ‡ ̇ÒËθÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÏÂÚË

ê‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌË ̇ÍÓÚ˘ÂÒÍËı Ò‰ÒÚ‚

èÂÚø‡ Û·ËÒÚÓÏ

à΄‡Î̇ Ú„Ó‚Ë̇ ‰Ó„‡Ï‡ ÍÓ¿Â ÒÚ‚‡‡¿Û Á‡‚ËÒÌÓÒÚ

Dil ugu hanjabid

Qaadida daroogada la qabatimo

Amenaza de muerte

Tráfico de drogas adictivas

Öldürme tehdidi

Uyußturucu ba©ımlılı©ı yapan madde kaçakçılı©ı/satmak

Haêm doïa gieát

Buoân baùn döôïc lieäu gaây nghieän (ma tuùy)

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

193

AGGRAVATED BURGLARY

MOST COMMON SUMMARY OFFENCES AND MOST COMMON INDICTABLE OFFENCES WHICH MAY BE TRIED SUMMARILY

Te‰ka provala

Te‰ka provala ¢È¿ÚÚËÍË Î·È ÎÏÔ‹ ÌÂÙ¿ ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ‚›·ÈË ‰È¿ÚÚËÍË Furto aggravato con scasso Ntirf rhf;,f é„‡·ÎÂÌËÂ Ò ÓÚfl„˜‡˛˘ËÏË ‚ËÌÛ Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡ÏË í¯͇ ÔÓ‚‡Î‡ Gurixadid siyaada ah Robo con violación de domicilio y a mano armada Silahlı soygun/gasp Troäm vôùi tröôøng hôïp gia troïng

194

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

AIDING AND ABETTING A PERSON TO DRIVE A MOTOR CAR WHILST DISQUALIFIED

A

Poticanje nekoga da vozi dok je pod zabranom

Pomaganje i nagovaranje osobe da vozi bez dozvole ∫Ô‚ÔËıÒ Î·È ·Ú·ÎÈÓÒ ¿ÙÔÌÔ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ·Ó Î·È ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Ê·ÈÚÂı› Ë ¿‰ÂÈ· Favorire e istigare una persona a guidare un veicolo durante il periodo di sospensione della patente di guida Gjvfuf¥t b gjnbryedf¥t kbwt lf djpb rjuf ve t erbyfnf ljpdjkfnf èÓÏÓ˘¸ Ë ÔÓ‰ÒÚÂ͇ÚÂθÒÚ‚Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇, Î˯ÂÌÌÓ„Ó ‚Ó‰ËÚÂθÒÍËı Ô‡‚, Í ÛÔ‡‚ÎÂÌ˲ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ èÓχ„‡øÂ Ë ÔÓ‰ÒÚˈ‡ø ÓÒÓ·Â ‰‡ ‚ÓÁË ‰ÓÍ ¿Ó¿ ¿Â ‰ÓÁ‚Ó· ÒÛÒÔẨӂ‡Ì‡ Gargaarida ama u sahlida qof inuu wado gaari ogolaansho laáan Colaboración para que conduzca una persona inhabilitada Sürücü belgesi iptal edilen bir kißinin araç sürmesine yardım ve yataklık etmek Tieáp tay vaø a toøng moät ngöôøi khaùc laùi xe khi ngöôøi ñoù ñaõ bò töôùc quyeàn laùi xe

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

195

A

196

ARMED WITH OFFENSIVE WEAPON

ASSAULT WITH INTENT TO …

Being armed with an offensive weapon.

Adding the intended offence.

NaoruÏan za napad

Napad s namjerom da

NaoruÏan oruÏjem za napad

Napad s namjerom da...

OÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÂÈıÂÙÈÎfi fiÏÔ

E›ıÂÛË ÌÂ ÛÎÔfi Ó· ...

A mano armata

Aggressione a scopo di...

Djjhe;ty

Yfgfl cj yfvthf lf ct ...

Å˚Ú¸ ‚ÓÓÛÊÂÌÌ˚Ï ÓÛ‰ËÂÏ Ì‡Ô‡‰ÂÌËfl

ç‡Ô‡‰ÂÌËÂ Ò ˆÂθ˛...

ç‡ÓÛÊ‡Ì Ì‡Ô‡‰‡˜ÍËÏ ÓÛÊ¿ÂÏ

ç‡Ô‡‰ Ò‡ ̇ÏÂÓÏ

Ku hubaysan hubka wax lagu weerari karo

Weerar looga jeedo

Armado con arma ofensiva

Uso o amenaza de violencia con intención de ...

Saldırı amaçlı silah bulundurmak

...niyetiyle saldırı

Trang bò vôùi vuõ khí taán coâng

Haønh hung vôùi yù ñònh...

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

ATTEMPTED …

BURGLARY

CARELESS DRIVING

A

Adding offence attempted.

B C Poku‰ani...

Provala

NepaÏljiva voÏnja

Poku‰ani

Provala

NepaÏljiva voÏnja

AfiÂÈÚ·...

¢È¿ÚÚËÍË

AÌÂÏ‹˜ Ô‰‹ÁËÛË

Attentato di…

Furto con scasso

Guida pericolosa

J,bl pf...

Ghjdfkyf rhf;,f

Ytdybvfntkyj djpt¥t

èÓÔ˚Ú͇ Í...

ä‡Ê‡ ÒÓ ‚ÁÎÓÏÓÏ

ÅÂÁÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ÓʉÂÌË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl

èÓÍÛ¯‡¿

èÓ‚‡Î‡

çÂÔ‡ÊΩË‚‡ ‚ÓÊø‡

Isku deyid

Guri-u dhicida

Gaari wadid aan laga taxadarin

Tentativa de...; ...en grado de tentativa

Robo con violación de domicilio

Conducción negligente/imprudente

...girißimi/teßebbüsü

Hırsızlık

Dikkatsiz araç sürmek

Toan (aâm möu)

Troäm

Laùi xe baát caån

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

197

C

198

CAUSING INJURY INTENTIONALLY

CAUSING INJURY RECKLESSLY

Namjerno izazivanje povreda

NepaÏljivo izazivanje povreda

Namjerno izazivanje ozljeda

Nesmotreno izazivanje ozljeda

¶ÚÔηÏÒ ‚Ï¿‚Ë ‹ ÙÚ·‡Ì· ÂÎ ÚÔı¤Ûˆ˜

¶ÚÔηÏÒ ‚Ï¿‚Ë ‹ ÙÚ·‡Ì· ÂÍ ·ÂÚÈÛ΄›·˜

Causare intenzionalmente lesioni

Causare lesioni per negligenza

Yfvthyj ghtlbpdbredf¥t gjdhtlf

Gjdhtlf ghtlbpdbrfyf jl ytvfhyjcn

ìÏ˚¯ÎÂÌÌÓ ̇ÌÂÒÂÌË Ú‡‚Ï˚

çÂÛÏ˚¯ÎÂÌÌÓ ̇ÌÂÒÂÌË Ú‡‚Ï˚

ç‡ÏÂÌÓ ËÁ‡ÁË‚‡ø ÔÓ‚‰Â

çÂÒÏÓÚÂÌÓ ÔÓÛÁÓÍÓ‚‡ø ÔÓ‚‰Â

Sababida dhaawac ula kac ah

Si taxadar la’aana dhaawac u sababid

Cometer delito de lesiones dolosas

Causar lesiones por imprudencia grave

Kasten yaralamaya neden olmak

Dikkatsizlik sonucu yaralamaya neden olmak

Coá yù gaây thöông tích

Gaây thöông tích baát keå haäu quaû

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

CRIMINAL DAMAGE BY FIRE

DAMAGING PROPERTY

DRIVING WHILST DISQUALIFIED

C

Driving a motor car whilst disqualified.

D

Kriviãno izazvana ‰teta vatrom

O‰teçenje imovine

VoÏnja pod zabranom

Kriviãno izazvana ‰teta vatrom

O‰teçenje imovine

Voziti za vrijeme suspenzije vozaãke dozvole

¶ÚfiÎÏËÛË ˙ËÌÈ¿˜ ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ʈÙÈ¿

¶ÚÔηÏÒ ˙ËÌ›· Û ȉÈÔÎÙËÛ›·

O‰ËÁÒ ·ÚfiÙÈ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Ê·ÈÚÂı› Ë ¿‰ÂÈ·

Incendio doloso

Danno di proprietà

Guida durante il periodo di squalifica dalla guida

Rhbdbxyj ltkj - intnf ghtlbpdbrfyf jl gj;fh

Jintnedf¥t bvjn

Djpt¥t rjuf ljpdjkfnf t erbyfnf

èÂÒÚÛÔÌ˚È Û˘Â·, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚È Ó„ÌÂÏ ËÎË ‚ ÂÁÛθڇÚ ÔÓʇ‡

ç‡ÌÂÒÂÌËÂ Û˘Â·‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË

ìÔ‡‚ÎÂÌË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ, ·Û‰Û˜Ë Î˯ÂÌÌ˚Ï Ì‡ ˝ÚÓ Ô‡‚

ä˂˘ÌÓ ‰ÂÎÓ Ô˘Ëø‡‚‡ø‡ ¯ÚÂÚ ‚‡ÚÓÏ

é¯ÚÂÃÂø ËÏÓ‚ËÌÂ

ÇÓÊø‡ Á‡ ‚ÂÏ ÒÛÒÔÂÌÁË¿Â ‚ÓÁ‡˜Í ‰ÓÁ‚ÓÎÂ

Si dembi ah dab wax ku gubid

Burburinta hanti

Wadida gaari laysanka laáan

Daño en propiedad ajena por medio de incendio

Causar daños en propiedad ajena

Conducir cuando se está inhabilitado

Yakarak mala zarar vermek

Mala zarar vermek

Sürücü belgesi iptal oldu©u halde araç kullanmak

Gaây hoûa hoaïn laøm thieät haïi hình söï

Phaù hoaïi taøi saûn

Laùi xe khi bò maát baèng

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

199

D

DRUNK DRIVING

DRUNK IN CHARGE OF A MOTOR CAR

Under the influence of intoxicating liquor or of a drug.

200

VoÏnja u pijanom stanju

Pijana osoba zaduÏena za motorno vozilo

Voziti u pijanom stanju

Pijan upravljati motornim vozilom

O‰ËÁÒ ˘fi ÙËÓ Â‹ÚÂÈ· ·ÏÎÔfiÏ

`E¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÔÙ›· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ·Ó Î·È ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜

Guida in stato di ubriachezza

Essere alla guida di un veicolo in stato di ubriachezza

Djpt¥t dj gbåfyf cjcnjå,f

Gbåfyj kbwt jlujdjhyj pf djpbkj

ìÔ‡‚ÎÂÌË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ ‚ ÌÂÚÂÁ‚ÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË

ç‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚ ÌÂÚÂÁ‚ÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË, ·Û‰Û˜Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ

ÇÓÊø‡ Û ÔË¿‡ÌÓÏ ÒÚ‡øÛ

ìÔ‡‚ΩÂø ÏÓÚÓÌËÏ ‚ÓÁËÎÓÏ Û ÔË¿‡ÌÓÏ ÒÚ‡øÛ

Cabsanaan gaari ku wadid

Qof cabsan oo wada gaari

Conducción bajo los efectos del alcohol

Al mando de un automóvil mientras se está bajo los efectos del alcohol

Alkollü araç kullanmak

Alkollü bir halde bir aracın idaresinde olmak

Say röôïu laùi xe

Ñieàu khieån xe hôi khi say röôïu

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

ESCAPE

EXCEED 0.05%

FALSE AFFIDAVIT

Escaping from legal custody.

Driving a motor car whilst having a blood alcohol content exceeding 0.05%.

Swearing a false affidavit.

E F

Bijeg

Preko 5 promila

LaÏni afidavit

Bijeg

Prema‰iti dozvoljenu granicu alkohola u krvi od 0.05%

LaÏna prisega

¢Ú·¤Ù¢ÛË

∫ÂÚ‚·›Óˆ ÙÔ fiÚÈÔ 0.05%

梉‹˜ ¤ÓÔÚÎË ‰‹ÏˆÛË

Evasione

Superare il limite di 0,05% di alcol nel sangue

Dichiarazione giurata falsa

ytljpdjktyj bkb ytghbcnjåyj jlytcedf¥t

çÂÒ‡Ì͈ËÓÌËÓ‚‡Ì̇fl ÚÓ„Ó‚Îfl „‡ÎβˆËÌÓ„ÂÌÌ˚ÏË ‚¢ÂÒÚ‚‡ÏË

çÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ̇ԇ‰ÂÌËÂ, ÓÒÍÓ·ÎÂÌËÂ

çÂӂ·¯ÃÂ̇ ÔÓ‰‡¿‡ ı‡ÎÛˆËÌÓ„ÂÌËı ‰Ó„‡

çÂÁ‡ÍÓÌËÚ Ì‡Ô‡‰

Gadida darooga aan sharciyeysnayn

Xadgudub sharci daro ah

Venta no autorizada de una droga alucinógena

Amenaza o acto de violencia contra personas

Hayal görmeye neden olan maddeleri ruhsatsız satmak

Yasalara aykırı olarak kuvvet ve ßiddet kullanmak

Baùn baát hôïp phaùp ma tuùy gaây aûo giaùc

Haønh hung traùi pheùp

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

U

215

U

216

UNLAWFULLY ON PREMISES

UNLAWFUL POSSESSION

UNREGISTERED MOTOR CAR

Being found on premises without lawful excuse.

Being in the possession of property suspected of being stolen or unlawfully obtained.

Driving an unregistered motor car.

Nezakonito na posjedu

Nezakonito posjedovanje

Neregistrovano motorno vozilo

Nezakonit ulazak u prostorije

Nezakonito posjedovanje

Neregistrirano motorno vozilo

(BÚ›ÛÎÔÌ·È) ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÂ ÎÙ‹ÚÈÔ

¶·Ú¿ÓÔÌË Î·ÙÔ¯‹

A˘ÙÔΛÓËÙÔ ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜

Violazione di proprietà

Possesso illecito

Autoveicolo privo di bollo di registrazione

Ytljpdjktyj ghtcnjåedf¥t dj re√f # puhflf

Ytpfrjycrj gjctledf¥t

Ythtubcnhbhfyj vjnjhyj djpbkj

çÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ̇ıÓʉÂÌË ̇ ÚÂËÚÓËË ˜ÛÊÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË

çÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ‚·‰ÂÌËÂ

çÂÁ‡„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌÓ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ Ò‰ÒÚ‚Ó

çÂÁ‡ÍÓÌËÚ Û·Á‡Í Û ÔÓÒÚÓË¿Â

çÂÁ‡ÍÓÌËÚÓ ÔÓÒ‰ӂ‡øÂ

çÂ„ËÒÚÓ‚‡ÌÓ ÏÓÚÓÌÓ ‚ÓÁËÎÓ

Si sharci daro ah u joogid rug/goob

Haysashada hanti si sharci daro ah

Baabuur aan diiwaangashanayn

Invasión de terreno o inmueble

Tenencia ilícita

Automóvil no matriculado

Yasalara aykırı bir mekanda bulunmak

Yasalara aykırı bir madde bulundurmak

Araç kaydı olmayan motorlu araç

Coù maët traùi pheùp treân baát ñoäng saûn

Sôû höõu traùi pheùp

Xe khoâng coù ñaêng boä

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

USE FIREARM TO PREVENT ARREST

VAGRANCY

WILFUL DAMAGE

Using a firearm to prevent lawful apprehension.

Having insufficient lawful means of support.

Causing wilful damage.

U V W

Spreãavanje hap‰enja vatrenim oruÏjem

Skitnja

Kori‰tenje vatrenog oruÏja radi sprjeãavanja uhiçenja

Skitnja, potucanje

Namjerno o‰teçivanje

ΩÚËÛÈÌÔÔÈÒ fiÏÔ ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ Û‡ÏÏ˄˘

AÛˆÙ›·, Ï¿Ó˘ ‚›Ô˜

EÎÔ‡ÛÈ· ˙ËÌÈ¿

Uso di armi da fuoco per prevenire l’arresto

Vagabondaggio

Danno doloso

fgct¥t

lhjubhfy

Ltnjyfnjh

ç‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl ÔÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ Ì‡ÍÓÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ‚¢ÂÒÚ‚‡

ÑÂÚÓ̇ÚÓ

ìÒÚÓ̉Ë‡Ì (ÒÚ‡øÂ Û ÚÓÍÛ ‰Â¿ÒÚ‚‡ ‰Ó„Â)

ÑÂÚÓ̇ÚÓ

Mid ay markaas hayso

Qarxiye

Colocado, fumado

Detonador

Esrarla kafayı bulmuß

Fünye

Pheâ

Ngoøi noå

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

Most Common Explosives

STONED

227

Most Common Explosives 228

DYNAMITE

FUSE

GELIGNITE (JELLY)

Explosive substance.

Length of cord which burns to the explosive device and triggers the explosion.

Explosive substance.

Dinamit

·tapin

Nittroglicerinski eksploziv

Dinamit

Fitilj

Plastiãni eksploziv

¢˘Ó·Ì›Ù˘

ºÈÙ›ÏÈ

ZÂÏ·ÙÈÓÔ‰˘Ó·Ì›Ù˘

Dinamite

Miccia

Nitrogelatina

Lbyfvbn

Abnbk

„tkbuyfån !;[email protected]

ÑË̇ÏËÚ

á‡Ô‡Î

ÉÂÎË„ÌËÚ (ÜÂÎÂ)

ÑË̇ÏËÚ

îËÚËΩ

çËÚÓ„ÎˈÂËÌÒÍË ÂÍÒÔÎÓÁË‚

Waxyaallaha Qarxa

Qarxiye

Waxyaallaha qarxa

Dinamita

Mecha; espoleta

Gelignita

Dinamit

Fitil

Dinamit

Thuoác noå

Daây chaâm ngoøi noå

Thuoác noå Gelignite

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

Explosive substance.

AIR RIFLE / GUN

MOST COMMON FIREARMS

Rifle or gun from which a pellet or dart is propelled by compressed air.

Plastiãni eksploziv

Zraãna pu‰ka/pi‰tolj

Plastiãni eksploziv

Zraãna pu‰ka

¶Ï·ÛÙÈÎfi ÂÎÚËÎÙÈÎfi

AÂÚÔ‚fiÏÔ / fiÏÔ

Esplosivo al plastico

Fucile/pistola ad aria compressa

Gkfcnbxty trcgkjpbd

Djpleiyf geirf # gbinjk

ÇÁ˚‚˜‡ÚÓ ‚¢ÂÒÚ‚Ó

ÑÛıÓ‚ÓÂ, ÔÌ‚χÚ˘ÂÒÍÓ ÛʸÂ/ÔËÒÚÓÎÂÚ

è·ÒÚ˘ÌË ÂÍÒÔÎÓÁË‚

LJÁ‰Û¯Ì‡ Ôۯ͇

Waxyaallaha qarxa

Buntukh

Explosivo plástico, goma dos

Rifle / pistola de aire comprimido

Plastik patlayıcı

Hava tüfe©i / tabancası

Thuoác noå plastic

Suùng tröôøng baén baèng hôi

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

Most Common Firearms

PLASTIC EXPLOSIVE

229

Most Common Firearms 230

AUTOMATIC FIREARM

BREECH

MACHINE GUN

One which reloads automatically as part of the firing action.

Part of the firearm which holds the round for firing.

Firearm which fires all ammunition automatically when the trigger is depressed.

Automatsko vatreno oruÏje

LeÏi‰te metka

Ma‰inka

Automatsko oruÏje

LeÏi‰te metka

Strojnica

A˘ÙfiÌ·ÙÔ fiÏÔ

O˘Ú·›Ô fiÏÔ˘

¶ÔÏ˘‚fiÏÔ

Arma da fuoco automatica

Culatta

Mitragliatrice

Fdnjvfncrj juytyj jhe;åt

Kt;bint

Vbnhjktp

Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ ӄÌÂÒÚÂθÌÓ ÓÛÊËÂ

ä‡ÁÂÌ̇fl ˜‡ÒÚ¸ ÓÛÊËfl

èÛÎÂÏÂÚ

ÄÛÚÓχÚÒÍÓ ÓÛÊ¿Â

á‡Ú‚‡‡˜ ÔÛ¯ÍÂ

åËÚ‡ΩÂÁ

Hubka qumaatiga u dhaca

Shakada ama khasnada

Qoryaha darandooriga u dhaca

Arma automática

Recámara

Ametralladora

Otomatik silah

Namlu

Makinalı tüfek

Suùng töï ñoäng

Phaàn leân ñaïn

Suùng lieân thanh

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

RIFLE

SAWN-OFF SHOTGUN/RIFLE

Small firearm, able to be easily concealed about the person.

Bolt-action, semi-automatic or automatic. Has grooved rifling in the barrel.

Firearm with the barrel and/or butt shortened so as to make it easier to conceal about the person.

Pi‰tolj

Pu‰ka

Skraçena saãmarica/pu‰ka

Pi‰tolj

Pu‰ka

Skraçena pu‰ka/saãmarica

¶ÈÛÙfiÏÈ

πÔ˘Ê¤ÎÈ

úÔÓÙÔÙÔ‡ÊÂÎÔ, ÎÔÓÙfiηÓÓË Î·Ú·Ì›Ó·

Pistola

Fucile

Fucile a canna mozza

Gbinjk

Geirf

Gjnrhfntyf geirf

èËÒÚÓÎÂÚ

ÇËÌÚӂ͇

é·ÂÁ

è˯ÚÓΩ

èۯ͇

ëÍ‡ÃÂ̇ Ôۯ͇/Ò‡˜Ï‡ˈ‡

Bastoolad

Buntukh

Qori si sahlan loo qarin karo

Pistola

Rifle

Escopeta recortada (o de cañones recortados) / rifle recortado

Tabanca

Tüfek

Namlusu kısaltılmıß av tüfe©i/yivli tüfek

Suùng luïc

Suùng tröôøng

Suùng cöa noøng/suùng tröôøng cöa noøng

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

Most Common Firearms

PISTOL

231

Most Common Firearms 232

SCOPE

SHOTGUN

SIGHT/S

Telescopic sight affixed to a rifle.

Firearm with no furling in the barrel. Fires a large cartridge, usually filled with shot of varying sizes. Lever action and pump action describe the loading mechanisms.

Parts of a firearm which, when aligned by the shooter, direct the firearm to the target.

Dogled

Saãmarica

Ni‰ani

Dalekozor na pu‰ci

Saãmarica

Ni‰anske sprave

¢ÈÔÙÚÔÊfiÚÔ ÙÔ˘Ê¤ÎÈ

ú˘ÓËÁÂÙÈÎfi fiÏÔ

™Ùfi¯·ÛÙÚÔ, ÛËÌ·‰Â˘Ù‹ÚÈ

Mirino telescopico

Fucile da caccia

Mirino

Ntktcrjgcrb ybify yf geirf

Cfxvfhrf

Ybify

éÔÚ˘ÂÒÍËÈ ÔˈÂÎ

ÑÓ·Ó‚ËÍ, ÌÂ̇ÂÁÌÓ ÛʸÂ

èˈÂÎ/˚

ÑӄΉ ̇ ÔÛ¯ˆË

뇘χ‡

ç˯‡Ì

Qalabka meelaha fog wax lagaga fiirsho

Qoriga baaruudu ama rashku ka dhaco

Yool sameeye

Mira telescópica

Escopeta

Mira y alza

Dürbün

Av tüfe©i

Nißangah

OÁng nhaém

Shotgun

Boä phaän nhaém

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

Device placed on the barrel of a firearm to muffle or deaden the sound of the report.

BALLISTIC KNIFE

MOST COMMON WEAPONS

A device or instrument designed or adapted to fire or discharge a knife, dagger or similar instrument by mechanical, percussive or explosive means.

Prigu‰ivaã

Balistiãki noÏ

Prigu‰ivaã

Balistiãki noÏ

™ÈÁ·ÛÙ‹Ú·˜

™ÙÈϤÙÔ

Silenziatore

Coltello balistico

Ghbleiedfx

Yj; inj ct bcahkf jl geirf

ÉÎÛ¯ËÚÂθ

çÓÊ-ÔËÒÚÓÎÂÚ, ÌÓÊ Ò ‚˚Ò͇ÍË‚‡˛˘ËÏ ÎÂÁ‚ËÂÏ

è˄ۯ˂‡˜

ŇÎËÒÚ˘ÍË ÌÓÊ

Aallada codka xabida qarisa

Mindi meel ka soo booda

Silenciador

Cuchillo balístico, navaja balística

Susturucu

Bıçak fırlatan alet

OÁng haõm thanh

Dao phoùng

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

Most Common Weapons

SILENCER

233

Most Common Weapons 234

BLOW GUN

BUTTERFLY KNIFE

DAGGER

Which means a blow pipe or similar device or instrument designed to propel an arrow, dart or similar projectile by air expelled from the mouth.

A knife with a two piece handle which folds together to cover both edges of the blade (where the blade exceeds 7cm in length).

A sharp pointed stabbing instrument, ordinarily capable of being concealed on the person.

Puhaljka

Leptir noÏ

BodeÏ

Pu‰kalica

Leptir noÏ

BodeÏ

™Î·ÛÙ¤ÚÈ

™Ô˘ÁÈ¿˜ Ù˘ ÙÛ¤˘

EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ

Cerbottana

Coltello a doppio manico

Pugnale

Ledfkrf pf cnhtkbxrb bkb phyf jl abitr

Yj; yf hfcrkjgedf¥t

Rfvf

ÇÓÁ‰Û¯Ì‡fl Ú۷͇ ‰Îfl ÒÚÂÎflÌËfl ‡Á΢Ì˚ÏË Ô‰ÏÂÚ‡ÏË

çÓÊ-·‡·Ó˜Í‡

äËÌʇÎ

èÛÃ͇Îˈ‡

ãÂÔÚË ÌÓÊ

ÅÓ‰ÂÊ

Aallad ay ka soo baxdo mindi oo hawo soo saarto

Mindi isku laabanta

Toorey

Cerbatana

Cuchillo mariposa

Puñal, daga

Üfleyince sivri madde atan silah

Kelebek tabir edilen bıçak

Kama

OÁng thoåi

Dao xeáp hai löôõi

Dao gaêm

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

KNUCKLE KNIFE

KNUCKLE DUSTER

A knife designed or adapted so that the blade is concealed when folded or recessed into the handle and which opens by gravity or centrifugal force, or by any pressure applied to a button, spring or device in or attached to the handle of the knife.

An open or exposed blade or similar instrument attached to a handle that is designed or adapted to be held between the knuckles (including the device commonly known as the “Urban Pal Knife”.

A device or instrument designed or adapted to be worn across the knuckles of a hand so as to: 1. Increase the force or impact of a punch or blow when striking another with that hand; and

Most Common Weapons

FLICK KNIFE

2. protect the knuckles from injury.

Patent noÏ

Bokser noÏ

Bokser

Patent noÏ, skakavac

NoÏ navuãen na prste

Bokser

™Ô˘ÁÈ¿˜ ÂÎÙÈÓ·ÛÛfiÌÂÓ˘ ÏÂ›‰·˜

‘°ÚÔÓıÔÌ¿¯·ÈÚÔ’

MÂÙ·ÏÏÈ΋/ÛȉÂÚ¤ÓÈ· ÁÚÔıÈ¿

Coltello a serramanico

Pugno di ferro munito di lama

Pugno di ferro

Yj; `crfrektw$

Yj; cj legrb yf hfxrfnf pf lf ct ghjnyfn ghcnbnt

rfkfep

îÓÏ͇

ä΢Ë

éÚÏ˚˜Í‡

èÓÎÛ„‡

äίڇ Á‡ ‚˯Â̇ÏÂÌÒÍÛ ÛÔÓÚ·Û

ä‡Î‡ÛÁ

Bir xagal leh oo wax lagu furo ama qaado

Biinsooyin

Wax wax lagu kala furo

Palanqueta

Alicates de gasista

Ganzúa

Levye demiri

Ayarlı pense

Maymuncuk

Ñoà naäy cöûa, then caøi

Keàm ña duïng

Ñoà môû oå khoùa

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

SCREWDRIVER

STILSON

Same as for Jemmy Bar.

A tool fitted into the slotted head of a screw for driving in or withdrawing it by turning.

Large wrench used to turn door handles.

Montiraã

Odvijaã

Francuski kljuã

Îeljezna poluga, pajser

Odvijaã

Zavrtaã cijevi

§ÔÛÙfi˜

ú·ÙÛ·‚›‰È

°·ÏÏÈÎfi ÎÏÂȉ›, ο‚Ô˘Ú·˜

Piede di porco/Bastone a leva

Cacciavite/Giravite

Chiave inglese

Ibgrf

Inhfawbuth

Ibgrf pf yfcbkyj jndjhf¥t ,hfdb bkb pf jldjåedf¥t yf dhfnfnf jl ifhrb

ê˚˜‡„, ÎÓÏ

éÚ‚ÂÚ͇

ê‡Á‚Ó‰ÌÓÈ Íβ˜

èÓÎÛ„‡ Á‡ ‚‡¨Âø ÂÍÒÂ‡

ò‡ÙˆË„Â, Ó‰‚Ú‡˜

äΩÛ˜ Á‡ ˆÂ‚Ë

Arag Jemmy bar

Kaashawiito

Kiyaawe

Palanqueta

Destornillador; desarmador

Llave inglesa

Levye demiri

Torna vida

Mengene

Ñoà naäy cöûa, then caøi

Caùi tua-vít

Moû leát Stilson ña duïng

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

Most Common Tools

PINCH BAR

239

Bibliography VITS LanguageLink Interpreter Orientation Course Lecture Notes. Marantelli, S. E. The Australian Legal Dictionary. Edward Arnold, Melbourne, 1984. Marantelli, Tikotin. The Australian Legal Dictionary. 2nd Edition by Edward Arnold, Australia O’Hare, C. and Sonnemann, J. A. Australian Legal Terms. Longman Cheshire, Melbourne, 1980. Osborne’s Concise Law Dictionary, Seventh Edition by Roger Bird, Published by Sweet & Maxwell.

240

Design and art direction – Gabriela Rovski, design a la art (03) 9830 0240

VITS LanguageLink 1st floor 371 Spencer Street Melbourne 3000 Australia Tel (03) 9280 1941 +61 3 9280 1941 Fax (03) 9280 1970 email [email protected] www.vits.com.au

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.