GILGIT-BALTISTAN RULES OF BUSINESS, Unde self-Governance Ordinance'09

March 7, 2019 | Author: ilrazi | Category: Government Of Pakistan, Cabinet (Government), Bill (Law), Royal Assent, Government
Share Embed Donate


Short Description

Download GILGIT-BALTISTAN RULES OF BUSINESS, Unde self-Governance Ordinance'09...

Description

8

Goczfczw W' 8#

9# 7# :# 6# =# ># 4#

;# 80# 88# 89# 87# 8:# 86# 8=# 8># 84# 8;# 90# 98# 99# 97#

Hyzk Hyzkgl glf f Wdoyz Wdoyz zkzlf, zkzlf, ftzfcz ftzfcz hcj gobbfc gobbfcgfb gfbfcz fcz …………### WFGZKOC"H"NFCFYHL Jfmkck kckzkoc …………………………………………… Gobpow Gobpowkzk kzkoc oc om jfphyz jfphyzbfc bfczw zw hcj hllogh hlloghzko zkoc c om ivwkcfww# Oynhckqhzkoc om jfphyzbfczw Nfcf Nfcfyh yhll pyog pyogfj fjvy vyf f moy moy jkwp jkwpow owhl hl om ivwk ivwkcf cfww ww Jvzkfw om Phylkhbfczhy{ Wfgyfzhy{ Fcmo Fcmoyg ygfb fbfc fczz hcj hcj Kczf Kczfyp ypyf yfzh zhzk zkoc oc om Yvlf Yvlfw w Hvzdfc Hvzdfczkg zkghzk hzkoc oc om Oy Oyjfy jfyw, w, Kcwzyv Kcwzyvbfc bfczw, zw, Hnyffbfczw hcj Goczyhgz, fzg# WFGZKOC"I"JFPHYZBFCZHL PYOGFJVYF Gocw Go cwvl vlzh zhzk zkoc oc hboc hbocn n }hyk }hykov ovw w jfph jfphyz yzbf bfcz czw w Gdkfm Wfgyfzhy{ Gocwv ocwvlz lzhz hzko koc c ~kzd kzd Mkchc kchcgf gf Jfph Jfphyyzbfc zbfczz Gocwvlzhzkoc ~kzd Lh~ Jfphyzbfcz Gocwvlzhzkoc ifz~ffc zdf Dfhjw om Hzzhgdfj Jfphyzbfczw hcj Wfgyfzhykhz Ommkgfyw# Wfgyfzhykfw Gobbkzzff WFGZKOC"G#" WFY]KGFW

Pvilkg Wfy}kgf Gobbkwwkoc Oiwfy}hcgf om xvozh kc Wfy}kgfw Wflfgzkoc Iohyj Powzkcn, moyfknc ]kwkzw, zyhkckcn zyhk ckcn oy Lfh}f WFGZKOC"J#" WFGZKOC"J#" GHIKCFZ PYOGFJVYF Gollfgzk}f yfwpocwkiklkz{ Ghwfw zo if iyovndz ifmoyf Ghikcfz Bfzdoj om jkwpowhl i { Ghikcfz Bhccfy Bhccfy om w vibkwwkoc vibkwwkoc o m ghwfw zo Ghikcfz Ghikcfz Pyogfjvyf yfnhyjkcn Ghikcfz bffzkcn

Phnf Phnf 8

8"7 7": :"6 6"= 6"= = > >

> 4 4"; ;"89 89 89"87 87 87 87 87"8: 8:"86 86 86"8= 8="8> 8>"8;

9

9:# 96# 9=# 9># 94# 9;#

70#

78# 79 77# 7:#

Pyogfjvyf yfnhyjkcn Gobbkzzffw om Ghikcfz Pyogfjvyf yfnhyjkcn G kygvlhzkoc om Ghikcfz ghwfw Hgzkoc oc Ghikcfz.w j fgkwkoc Wfgyfg{ om Ghikcfz pyogffjkcnw Gvwzoj{ om Ghikcfz Phpfyw Hj}kwoyw WFGZKOC"F#" WVIBKWWKOC OM GHWFW ZO ZDF NO]FYCOY HCJ ZDF GDKFM BKCKWZFY Wvibkwwkoc om ghwfw zo zdf No}fycoy mhllkcn ~kzdkc zdf j kwgyfzkochy{ po~fyw vcjfy zdf Nklnkz"Ihlzkwzhc $Fbpo~fybfcz $Fbpo~fybfcz hcj Wflm" No}fychcgf+ Oyjfy, 900; No}fycoy.w jkyfgzk}f ~kzd yfnhyj zo jkwpowhl om gfyzhkc ghwfw

8; 8;"90

Yfmfyfcgf zo zdf Gdkfm Bkckwzfy Yfmfyfcgf zo zdf No}fycoy Yflhzkocw ~kzd Nklnkz"Ihlzkwzhc Govcgkl

97 97 97"9:

90"98 98 98"99 99

99

99"97

WFGZKOC"M#" WFGZKO C"M#" YFLHZKOCW ^KZD ZDF NKLNKZ" NKLNKZ" IHLZKWZHC LFNKWLHZVYF

76# 7=# 7># 74# 7;# :0#

Nfcfyhl Pyogfjvyf Ommkgkhl Ikllw hcj hbfcjbfczw Coc"Ommkgkhl Ikllw hcj Hbfcjbfczw Yfwolvzkocw hcj Bozkocw Xvfwzkocw Ivjnfz

9:"96 9="9> 9> 94 94"9; 9;

WFGZKOC"N#" BKWGFLLHCFOVW PYO]KWKOCW

:8# :9#

Pyozfgzkoc hcj gobbvckghzkoc om ommkgkhl kcmoybhzkoc Gdhccflw om Gobbvckghzkoc

9;

WGDFJVLF"K Jfphyzbfczw Hcj Hvzocobovw Iojkfw…………##

78"79

70

7

Wpfgkhl Kcwzkzvzkocw………………………………………………# 77 ##

:

8# 9# 7# :# 6# =#

WGDFJVLF ‗KK JKWZYKIVZKOC OM IVWKCFWW HBOCN JFPHYZBFCZW Dobf - Pykwo kwocw Jfphyzbfcz……………………… Wfy}kg Wfy}kgfw fw hcj Nfcfyh Nfcfyhll Hjbkck Hjbkckwzy wzyhzk hzkoc, oc, Kcmoybhzkoc hcj Ghikcfz Jfphyzbfcz……………# Lh~ Lh~ hcj hcj Pyow Pyowfg fgvz vzko koc c Jfphyzbfcz………………### Mkchcgf Jfphyzbfcz………………………………### Yf}fcv Yf}fcvf, f, Vwdfy Vwdfy hcj Qhehz, Qhehz, Ftgkwf Ftgkwf hcj Zhthzkoc hcj Goopfyhzk}f Jfphyzbfcz……………………### Mooj Mo oj hcj Hnykgv Hnykgvlzvy lzvyf, f, Mkwdfy Mkwdfykfw kfw hcj Hckbhl Hckbhl Dvwihcjy{ Jfphyzbfcz……………………………#

>#

Moyfwz, Moyfw z, ^kljlkm ^kljlkmf f hcj Fc}kyo Fc}kyocbf cbfcz cz Jfphyzbfcz…##

4#

Fjvghz Fjvghzkoc koc,, Wogkhl Wogkhl ^flmhyf ^flmhyf hcj ^obfc ^obfc Jf}flopbfcz……………………………………… ### Dfhlzd Dfhlzd hcj Popvlh Popvlhzko zkoc c ^flmhyf ^flmhyf Jfphyzbfcz……## ^oyyew ^o Jfphyzbfcz…………………………………# Loghl No}fycbfc No}fycbfcz, z, Yvyhl Yvyhl Jf}flo Jf}flopbfcz pbfcz hcj Gfcwvw Jfphyzbfcz………………………………… ^hzfy ^hzfy hcj Po~fy Po~fy Jfphyzbfcz……………………## Zovykwb, Zovykwb, Wpoyzw, Wpoyzw, Gvlzvyf Gvlzvyf hcj [ovzd [ovzd Jfphyzbfcz Bkcfyhl Bkcfyhl Jf}flopbfcz Jf}flopbfcz,, Kcjvwzykfw Kcjvwzykfw,,

;# 80# 88# 89# 87# 8:#

7:"76 76"7= 7= 7> 7>"74 74"7; 7;":0

:0":8 :8 :8":9 :9 :9":7 :7"::

6

86#

Gobbfygf - Lhiovy Jfphyzbfcz…………………………………

::

Plhcckcn Plhcckcn hcj Jf}flopbfc Jf}flopbfczz Jfphyzbfcz………… WPFGKHL KCWZKZVZKOCW JN, Gdhkybhc Kcwpfgzkoc Zfhb…………………## WGDFJVLF"KKK Zyhcwmfy Om  Ommkgfyw…………………………………

:: :6":= :>":4

Wgdfjvlf"KKK"H

Goczyhgz Hppokczbfczw……………………………#

:;

=

WGDFJVLF"KKK"I

Moyfknc ]kwkzw/Zyhkckcn/Lfh}f…………………… WGDFJVLF"K] Lk wz om ghwfw ghwfw zo if if wvib wvibkzzfj kzzfj zo zdf zdf no}fycoy moy dkw oyjfyw… …………………# WGDFJVLF"] Lkwz om ghwfw zo if wvibkzzfj zo zdf No}fycoy moy oyjfyw oc hj}kgf om zdf Gdkfm  Bkckwzfy………………… WGDFJVLF"]K Lkwz om ghwfw zo if wvibkzzfj zo zdf Gdkfm Gdkfm Bkckwzfy Bkckwzfy m oy dkw dkw oyjfyw oyjfyw ……############################## WGDFJVLF"]KK Lkwz Lk wz om ghwfw zo if wvibkzzfj wvibkzzfj zo zdf zdf No}fycoy m oy kcmoybhzkoc zdyovnd zdf Gdkfm  Bkckwzfy…………#

68"69

69"67 67"6:

6:"66

66"6=

>

ZO IF PVILKWDFJ KC ZDF CFTZ KWWVF O M ZDF FTZYH OYJKCHY[ NHQFZZF OM PHEKWZHC PHYZ"KK

NO]FYCBFCZ OM PHEKWZHC BKCKWZY[ OM EHWDBKY HMMHKYW HCJ NKLNKZ"IHLZKWZHC

Kwlhbhihj zdf, 97 yj Jfgfbify, 900;#

COZKMKGHZKOC W#Y#O

$8+/900;‚ $8+/900;‚Kc Kc ftfygkwf ftfygkwf om zdf

po~fyw gocmfyyfj i{ glhvwf $6+ om Hyzkglf 99 om zdf Nklnkz" Ihlzkwzhc $Fbpo~fybf $Fbpo~fybfcz cz hcj Wflm "No}fychcg "No}fychcgf+ f+ Oyjfy, Oyjfy, 900; 900;,, yfhj yfhj ~kzd ~kzd Hyzkg Hyzkglf lf ;: zdfy zdfyfo fom, m, zdf zdf No No}f }fyc ycoy, oy, kc gocwvlz gocwvlzhzko hzkoc c ~kzd ~kzd zdf Gdhkyb Gdhkybhc hc om zdf Nklnkz"Ih Nklnkz"Ihlzkwz lzkwzhc hc Gov Go vcgkl, cgkl, kw plfh plfhwf wfj j zo bhe hef f zdf zdf moll mollo~ o~kc kcn n yvlf yvlfw w moy moy zyhcw zyhcwhg hgzko zkoc c om ivwk ivwkcf cfww ww om zdf zdf No No}f }fyc ycbf bfcz cz om Nklnk Nklnkz" z" Ihlzkwzhc, chbfl{ 1"

NKLNKZ"IHLZKWZHC NKLNKZ"IHLZKWZHC YVLFW OM IVWKCFWW, 900; $8+ Zdfwf yvlfw Wdoyz zkzlf hcj gobbfcgfbfcz bh{ if ghl g hl lf j zdf Nklnkz"Ihlzkwzhc Yvlfw Yvlfw om Ivwkcfww Ivwkcfww,, 900;# 900;# #

$9+

Zdf{ wdhl wd hlll gobf k czo cz o moygf ~kzd kbbfjkh kbbfjkhzf zf fmmfgz# fmmfgz#

WFGZKOC"H#" NFCFYHL 9# Jfmkckzkocw $8+ Kc zdfwf zdfwf yvlfw, yvlfw, vc lf ww zdf zdf goczft goczftzz ozdf ozdfy~k y~kwf wf yf xv ky fw, " #‚

$h+

bfh fhcw cw h “Hzzhgdfj Jfphyzbfcz‒ Jfphyzbfcz‒ Jfphyzbfcz Jfphyzbfcz wpfgkmkfj kc golvbc 7 om  Wgdfjvlf"K5

4

$ i + “ Ivwkc bfhcw hll hl l ~oye jocf jocf i{ Ivwkcfww fww‒ ‒ bfhcw No}fycbfcz5 $g+

fhcw cw zdf zdf Gh Ghik ikcf cfzz om om Bkckwzf Bkck wzfyw yw “Ghikcfz‒ bfh hppokczfj vcjfy Hy zkglf zkg lf 9: om om zdf Oyjfy hcj hc j kcgl kcglvj vjfw fw zdf zdf Gdkf Gdkfmm Bkck Bkckwz wzfy fy hppo hppokc kczf zfj j vc j fy Hyzk Hy zkgl glf f 97 om zdf zdf Go Gocw cwzkz zkzvzk vzkoc oc55

$j+ $j+

fhcw cw h phy zkgv zk gvlh lhyy bhzzf hzzfyy vcjfy cjfy “Ghwf‒ bfh gocwkjfyhzkoc hcj kcglvjfw hll hl l php phpfyw yfl hzk cn zo kz hcj hcj yfxv yfxvky kyfj fj zo fchi fchilf lf zdf bhzzfy zzfy zo if jkwpo kwpowf wfj j om, om, }kq1 }kq1 goyy goyyfw fwpo pocj cjfc fcgf gf hcj hc j cozf cozfw w hcj hcj hlwo hlw o hc { pyf}ko pyf}kovw vw phpf phpfyw yw oc zdf zd f wvia wv ia fgz fg z oy wvia wviafg fgzw zw go}fyfj i{ kz oy goccfgzfj ~kzd k z5

$f+ $f+

“Gdkfm Wfgyfzhy{‒ Wfgyfzhy{‒ bfhcw zdf ommkgfy cozkmkfj hw wvgd wvgd kc zdf zdf Nh Nhqfz qfzzf, zf, ~do ~do wdhl wd hlll kc hjjkz hjj kz k oc zo ozdfy ozdfy Jfphyzb Jfphyzbfczw fczw hcj mvcgzkocw mvcgzkocw z d h z bh{ if hl loz zfj zo dkb d kb myo myob zkb zkbf zo zkb zkbf, if kcg kcgdhynf ynf om zdf .Wfy}kgfw .Wfy}kg fw hcj Nfcfyhl Hjbkckwzyhz koc Jfphy fphyzb zbfc fczz hcj wdhll hlwo lwo if zdf Wfgyfzhy{ Wfgyfzhy{ zo z df Ghikcfz5 Ghikcfz5

$m+

bfhcw h wflm wfl m goczhkcfj “Jfphyzbfcz‒ hjbkckwzyhzk}f hjbkckwzyhzk}f vckz kc zdf zdf Wfgyfz Wfgyfzhykh hykhzz yfwpo yfwpocw cwkil kilf f moy zdf zdf gocj gocjvgz vgz om ivwkc ivwkcfw fww w om  No}f o}fycb ycbfcz fcz kc h jkwzk jk wzk cgz hc j wpfgkmkfj wpdf wpdfyf yf,, hcj hcj jfglh jfglhyf yfj j hw wvgd wvg d i{ zdf zdf No}fycbfcz5

$n+ $n+

“Mfjfyhl No}fycb No}fycbfcz‒ fcz‒ bfh fhcw cw zdf zdf No}f No }fyc ycb bfcz fcz om Phekwz Phekwzhc hc kc zdf Bkckwzy Bkckwzy{ { om  Ehwdbky Hmmhkyw hcj Nklnkz"Ihlzkwzhc5

$d+ “ Nhqfzzf‒ Nhqfzzf‒ bfhcw zdf ommk om mkgk gkhl hl nhqfzzf om zdf zdf Nklnkz"Ihlzkwzhc 5

$k+

“Dfhj om Hzzhgdfj Hzzhgdfj Jfphyzb Jfphyzbfcz‒ fcz‒ bfhcw zdf o m m k g f y wdo~ wdo~c c kc golvb golvbc c : om  Wgdfjvlf"K5

;

$a+

“ Bfbify‒ Bfbify‒ Hwwfbil{5

$e+

“Bkckwzfy‒ bfhcw zdf Bkckwzfy"kc"Gdhynf om  zdf Jfphyzb Jfphyzbfcz fcz zo ~dkgd ~dkgd h phyzkgvlh phyzkgvlhyy ghwf ghwf pfyzhkcw5

$l+

“Oyjfy‒ bfhcw fhcw zdf Nklnkz"Ih Nklnkz"Ihlzkwzh lzkwzhc c $Fbpo~fybfcz hcj Wflm" No}fychcgf+ Oyjfy, 900;

bfhcw

h

Bfbify

om

zdf

“P vilkg kg Wfy} fy}kgf kgf Gobbkww kwwkoc koc oy $b+ $b+ “Pvil Gobbkwwkoc‒ bfhcw zdf Nklnkz"Ihlzkwzhc Pvilkg Wfy} Wfy}kgf kgf Gobbkwwkoc gocwzkzvzfj vcjfy vcjf y Hyzkglf"40 om zdf Oyjfy 5

$c+

“ Wgdfjvlf‒ Wgdfjvlf‒ bfhcw h Wgdfjvlf hppfcjfj zo zdfwf yvlfw5

$o+

bfhcw bfhcw zdf Jfphyzb Jfphyzbfcz fczw w om  “Wfgyfzhykhz‒ No}fycbfcz ~dfc yfmfyyfj zo gollfgzk gollfgzk}fl{5 }fl{5

$p+ $p+

“Wfgyfzhy{‒ No}fy o}fycb cbfc fczz hcj hcj

bfhcw

zdf

kcgl vjfw

Wfgyfzhy{ zdf

zo Gd k fm 

Wfgyfzhy{5 hcj $x+ $x +

fhcw cw h ihwkg ~oyek oyekcn cn vc k z kc h “ Wfgzkoc Wfgzkoc‒ ‒ bfh Jfph Jf phyzb yzbfc fczz hw jfzf jf zfyy bkcf bk cf j i{ No}fycbfcz5

$9+ Zdf ~oyjw ~oyjw hcj hcj ftpyfww ftpyfwwkoc kocw w vwfj vwfj ivz coz jfmkcfj kc zdfwf yvlfw wdhll dh}f zdf whbf bfhckcnw hw hyf hwwkncfj zo zdfb kc zdf oyjfy#

7# Gob Go bpowkz powkzkoc koc om Jfph Jfphyz yzb bfczw fczw hcj hcj hlloghzkoc Zdf Wfgyfzh Wfgyfzhyk ykhz hz wdh ll gobp gobpykw ykwf f om zdf zdf om Ivwkcfww Ivwkcfww#" #" $8+ Zdf Jfph Jf phyz yzbf bfczw czw wpfg wp fg km kf j kc gol golvb vbc c 9 om  om  Wgdfjvlf"K# Pyo}kjfj zdhz zdf Jfphyzbfczw pfyzhkckcn zo zdf wviafgzw wviafgzw bhzzf bhzzfyy om zdf zdf avykwjkgzko avykwjkgzkoc c om zdf zdf Govcgkl Govcgkl kc lkndz lkndz om 

80

Wgdfjvlf"KKK om Oyjfy, wdhll zfbpoyhykl{ yfbhkc phyz om zdf NI No}fycbfcz# Zdf Gdkfm Bkckwzfy bh{ kc gocwvlzhzkoc ~kzd $9+ zdf No}fyco No}fycoy, y, ~dfyfkc ~dfyfkc df bh{ bh{ jffb jffb mkz, gocwzkzvzfw gocwzkzvzfw cf~ Jfphyzbfczw oy }hy{ zdf gobpowkzkoc oy cvbify om zdf Jfphyzbfczw#

Zdf ivwkcfww om No}fycbfcz wdhll if jkwzykivzfj hbocn hbocnwz wz wf}fy wf}fyhl hl Jfphy Jfphyzbf zbfczw czw kc zdf bhccf bhccfyy wpfgkm wpfgkmkfj kfj kc Wgdfjvlfj"KK1 $7+

Pyo}kjfj zdhz zdf ivwkcfww om zdf wviafgzw mhllkcn kc zdf jobhkc om zdf Nklnkz"Ihlzkwzhc Govcgkl hw pfy wgdfjvlf"KKK om  zdf zdf Oy Oyjf jfyy wdhl wdhlll if jkwp jkwpow owfj fj omm omm oc hj}k hj}kgf gf om zdf zdf Go Govc vcgk gkll Wfgyfzhykhz# Pyo}kjfj zdhz zdf Gdkfm Bkckwzfy bh{ kc gocwvlzhzkoc ~kzd zdf No}fycoy, ~dfcf}fy df bh{ jffb mkz, zyhcwmfy hc{ phyzkgvlhy wviafgz oy bhzzfy myob zdf Jfphyzbfcz, zo ~dkgd kz wzhcjw wzhcjw hwwkn hwwkncf cfj j kc hggo hggoyjh yjhcgf cgf ~kzd ~kzd Wgdfjv Wgdfjvlfj lfj"KK "KK,, zo hc{ ozdfy Jfphyzbfcz# $:+ Zdf Gdkfm Bkckwzfy bh{ kc gocwvlzhzkoc gocwvlzhzkoc ~kzd zdf zdf No}fycoy, hwwknc#" $h+ $i+ $g+ $j+ $f+

H Jfphyzbfcz5 oy phyz om om h Jfphyzbfcz5 Jfphyzbfcz5 phyz om jkmmfyfcz jkmmfyfc z Jfphyzbfczw5 boyf zdhc ocf Jfphyzbfcz5 Jfphyzbfcz5 oy ocf oy boyf Jfphyzbfczw zonfzdfy ~kzd h phyz, oy phyzw om Jfphyzbfczw zo h Bkckwzfy#

Pyo}kjfj zdhz h Jfphyzbfcz oy phyz om h Jfphyzbfcz coz wo hwwkncfj wdhl wd hl l if kc zdf gdhynf gdhynf om zdf zd f Gdkfm Bkckwzfy# :# Oynhc ynhckqh kqhzko zkoc c om Jfp Jfphy hyzb zbfc fczw zw#" #" $8+ Fhgd Jfphyzbfcz wdhll gocwkwz om h Wfgyfzhy{ zo No}fycbfcz hcj om wvgd wvgd ozdfy ozdfy ommkgkh ommkgkhlw lw wvioy wvioyjkc jkchzf hzf zo dkb hw No}fy No}fycbf cbfcz cz bh{ jfzfybkcf1

88

Pyo}kjfj zdhz zdf whbf pfywoc bh{ if Wfgyfzhy{ om  boyf zdhc ocf Jfphyzbfcz# $9+ $9+ Zdf Wfgy Wfgyfzh fzhy{ y{ wdhll wdhll if zdf ommkgk ommkgkhl hl dfhj dfhj om zdf Jfphyzbfcz hcj wdhll if yfwpocwkilf moy kzw fmmkgkfcz hjbkckwzyhzkoc hcj jkwgkplkcf, hcj moy zdf pyopfy gocjvgz om  ivwkcfww hlloghzfj zo zdf Jfphyzbfcz vcjfy yvlf 7# $7+ Zdf Wfgyfzhy{ Wfgyfzhy{ wdhll, i{ bfhcw om wzhcjkcn oyjfyw, oyjfyw, jkwzykivzf zdf ~oye om zdf Jfphyzbfcz hbocn zdf ommkgfyw, iyhcgdfw oy wfgzkocw# Wvgd oyjfy bh{ wpfgkm{ zdf ghwfw oy glhw glhww w om ghwf ghwfw w ~dkg ~dkgd d bh{ bh{ if jkwp jkwpow owfj fj omm omm i{ hc ommk ommkgf gfyy wvioyjkchzf zo zdf Wfgyfzhy{# 6# Nfcfyh Nfcfyhll pyogfj pyogfjvyf vyf moy jkwpow jkwpowhl hl om ivwkc ivwkcfww fww#" #"$8+ $8+ Zdf Zdf myhb myhbkc kcn n om zdf zdf polkg polkg{ { om zdf zdf Jfphy fphyzb zbfc fczz kw zdf zdf yfwpocwk yfw pocwk ikl kz { om zdf Bkckw kckwzf zfy, y, hcj kz wdhll if zdf zdf j vz { om  zdf zdf Wfgyfzhy Wfgyf zhy{ { zo hj}kwf hj}kw f zdf zdf Bkckwz Bkck wzfy fy kc zdf moybvlhz moybvlhzkoc koc om  polkg{# $9+ $9+ Zdf Zdf ivwkc ivwkcfw fww w om zdf zdf Jf Jfph phyzb yzbfc fczz wdhll wdhl l if jkwpowfj om i{ oy vcjfy zdf hvzdoykz{ om zdf Wfgyfzhy{# Df wdhl wdhlll if yfw yfwp pocwk ocwkil ilf f zo zd zdf Bkc Bkckw kwzf zfyy moy moy zdf pyop pyopfy fy gocjvgz om ivwkcfww hcj moy fcwvykcn zdhz zdf whcgzkocfj polkg{ om zdf Bkckwzfy Bkckwzfy kw jvl{ jvl{ ftfgvzfj# ftfgvzfj# $7+ $7+ ^dklf ^dklf wvibk wvibkzzkc zzkcn n h ghwf ghwf moy zdf oyjfy oyjfyw w om zdf Bkckwzfy, Bkckwzfy, kz wdhl wd hlll if zdf jvz{ om zdf Wfgyfzhy{ Wfgyfzhy{ zo wvnnfwz wvnnfwz h jfmkckzf lkcf om hgzkoc# $:+ Zdf Zdf Wfgyfzh Wfgyfzhy{ y{ wdhll wdh ll effp effp zdf Bkckwzf Bkckwzfyy nfcfyh nfcfyhll{ ll{ kcmoy kcmoybf bfj j om zdf zdf ~oy ~oyekc ekcn n om zdf zd f Jf Jfph phyzb yzbfc fczz hcj om om hc{ kbpoyzhcz ghwf jkwpowfj om ~kzdovz yfmfyfcgf zo dkb #

$6+ ^dfyf ^dfyf zdf Bkckwzfy. Bkckwzfy.w w oyjfy oyjfy hppfhyw hppfhyw zo kc}ol}f kc}ol}f h jfphyzvyf myob zdf yvlfw hcj yfnvlhzkocw oy myob zdf polkg{ om zdf No}fycbfcz oy zdf Mfjfyhl No}fycbfcz, zdf Wfgyfzhy{ wdhll yf"wvibkz zdf ghwf zo zdf Bkckwzfy kc}kzkcn dkw hzzfczkoc zo zdf yflf}hcz yvlfw oy yfnvlhzkocw oy zdf polkg{#

89

$=+ ^dfyf ^dfyf kcwpkzf kcwpkzf om hgzko hgzkoc c zhefc zhefc vcjfy wvi"yvlf $6+, zdf Bkckwzfy jofw coz gdhcnf dkw oyjfyw wo hw zo if kc lkcf ~kzd zdf yvlfw hcj yfnvlhzkocw oy zdf polkg{ om No}fycbfcz oy zdf Mfjfyhl No}fycbfcz, zdf Wfgyfzhy{ wdhll wvibkz zdf ghwf zo zdf Gdkfm Gdkfm Bkckwzfy Bkckwzfy moy dkw kcmoybhzko kcmoybhzkoc c hlocn~kzd hlocn~kzd h gop{ zo zdf No}fycoy# $>+ $>+ Zdf Zdf gdhc gdhccf cfll moy moy oizh oizhkck kckcn cn om zyhc zyhcwb wbkz kzzk zkcn cn zdf oyjfyw om zdf Bkckwzfy kw zdf Wfgyfzhy{ oy hc ommkgfy wpfgkmkghll{ hvzdoykqfj kc zdkw ifdhlm i{ zdf Wfgyfzhy{# Wfgyfzhy{# $4+ Hll oyjfyw wdovlj if phwwfj phwwfj kc ~ykzkcn hcj ~dfyf ~dfyf h }fyihl oyjfy kw nk}fc, kz wdovlj if yfjvgfj zo ~ykzkcn hz zdf fhylkfwz oppoyzvckz{ i{ zdf ommkgfy yfgfk}kcn kz# $;+ $;+ Zdf Zdf Bkckwz Bkckwzfy fy wdhll wdhll wvibk wvibkzz ghwfw ghwfw zo zdf Gdkfm  Gdkfm  Bkckwzfy hw yfxvkyfj i{ zdf pyo}kwkocw om wvi yvlf $9+ om yvlf 79# $80+ $80+ Coz~ Coz~kzd kzdwzh wzhcjkc cjkcn n zdf pyo}kw pyo}kwkoc kocw w om hc{ hc{ ozdfy ozdfy yvlfw, zdf Gdkfm Bkckwzfy bh{, i{ nfcfyhl oy wpfgkhl oyjfy, jkyfgz zdhz hc{ ghwf wpfgkmkfj kc yvlf 77 bh{ if wvibkzzfj i{ zdf Bkckwzfy jkyfgzl{ zo zdf No}fycoy# $88+ $88+ Km hc{ joviz joviz oy oy jkwpvzf jkwpvzf hykwfw hykwfw hw zo zdf zdf Jfphyzbfcz zo ~dkgd h ghwf pyopfyl{ pfyzhkcw, zdf bhzzfy wdhll if yfmfyyfj zo zdf Gdkfm Wfgyfzhy{, ~do wdhll oizhkc zdf oyjfyw om zdf Gdkfm Bkckwzfy, km cfgfwwhy{# $89+ $89+ Jfzhklfj Jfzhklfj kcwzyvgzk kcwzyvgzkocw ocw moy zdf jkwpowhl jkwpowhl om ivwkcfww ivwkcfww kc zdf Wfgyfzhykhz wdhll if kwwvfj i{ zdf Gdkfm Wfgyfzhy{# =# Jvzk Jvzkfw fw om Phyl Phylkh khb bfczh fczhy{ y{ Wfgy Wfgyfz fzhy hy{, {,"" Zdf Zdf Phylkh Phylkhbf bfczh czhy{ y{ Wfgyf Wfgyfzhy zhy{ { om h Jf Jfph phyzb yzbfc fczz wdhl wd hl l , wviafgz wviafgz zo hc{ nfcfyhl oy wpfgkhl oyjfy kwwv kwwvfj fj i{ zdf Gdkf Gdkfmm Bkckw kckwzf zfyy kc zdkw zdkw ifdhlm, ifdhlm , jfhl ~kzd wvgd phylkh lkhbfczhy{ hmm hky w gocg gocgfy fyck ckcn cn zd hz Jf Jfph phyzb yzbfc fczz hcj hcj pfym pfymoy oyb b wvgd wvgd pvil pv ilkk g mvcgzkocw hw bh{ if fczyvw fczyvwzfj zfj zo dk b i{ zdf Bkck Bk ckwz wzfy fy11 Pyo} Pyo}kjf kjfj j z dh z h Phylkhbf Phylkhbfcz czhy{ hy{ Wfgyf Wfgyfzhy zhy{ { wdhll wdhll coz if yfxvky yfxvkyfj fj zo vcjf vcjfyzh yzhef ef hc{ hc{ m vc g z k o c ~dkgd dkgd bh{ fcz hkl hk l

87

hc{ hc{ kczf kczfym ymfy fyfc fcgf gf kc zdf zdf kcz fychl fy chl hjbk ckwz ck wzyh yh zk oc om h Jf Jfph phyzb yzbfc fczz oy oy Jfphyzbfcz#

~oye ~oyekc kcn n oy hc hc Hzzh Hzzhgd gdfj fj

># Fcmoy Fcmoygf gfbf bfcz cz hcj hcj Kcz Kczfyp fypyfz yfzhzk hzkoc oc om om Yvlfw Yvlfw#" #" $ 8 + Zdf Zdf Wfgy Wfgyfz fzhy hy{ { wdhll wdh ll if yfwp yfwpoc ocwk wkil ilf f moy moy zdf zd f ghyf ghyfmv mvll oiwfy oiwfy}hc }hcgf gf om zdfw zd fwf f y vlfw vl fw kc dkw Jf Jfph phyzb yzbfc fcz# z# Km hc{ hc{ jovi jovizz oy jkwpvzf hykwfw hw zo zdf k czf ypy fzh zk oc om zdfw zdfwf f yvlfw, kz wdhl wdh l l if yfmfyy yfmfyyfj fj zo zdf Gdkfm Gdkfm Wfgyf Wfgyfzhy zhy{, {, ~dowf ~dowf jfgkwko jfgk wkoc c w dh l l if mkchl mkc hl## Zdf Zdf Gdkf Gdkfmm Wfgy Wfgyfz fzhy hy{ { wdhll wdhl l oizh oizhkc kc zdf zdf oyjf oyjfyw yw om zdf Gdkf Gd kf m Bkckwz Bkc kwz fy, ~dfy ~dfyf f cfgf cfgfww wwhy hy{# {# $9+ Kcwzyvg Kcwzyvgzkocw zkocw hcgkllhy{ hcgkllhy{ zo zdfwf zdfwf yvlfw yvlfw wdhll, wdhll, ~dfcf} ~dfcf}fy fy gocwkjfyfj cfgfwwhy{, if kwwvfj i{ zdf Gdkfm Wfgyfzhy{# Pyo}kjfj zdhz hc{ wpfgkhl oy nfcfyhl oyjfyw yfxvkyfj zo if bhjf i{ zdf Jfphyzbfczw kc zfybw om zdfwf yvlfw bh{ if kwwvfj hmzfy gocwvlzhzkoc ~kzd zdf Gdkfm Wfgyfzhy{# 4# Hvzd Hvzdfc fczk zkgh ghzk zkoc oc om Oyjfy yjfyw, w, Kcwz Kcwzyv yvb bfczw fczw,, $ 8 + Hll ftfg ftfgvz vzk} k}f f Hnyffbfczw hcj Goczyhgz, Goczyhgz, fzg#" hgzkocw om No}fycbfcz wdhll if ftpyfwwfj zo if zhefc kc zd f ch bf om zdf No}f No}fyc yco oy# $9+ $9+ Wh}f Wh}f kc kc ghwf ghwfw w ~dfy ~dfyf f hc ommk ommkgf gfyy dhw iff ffc c wpfgk wpf gkmk mkgh ghll ll { fbpo fbpo~f ~fyfj yfj zo wknc wknc hc oyjfy oy kcwzyvbfcz om No}fycbfcz, f}fy{ f}fy{ wvgd wvgd oyjfy oyjfy oy kcwzyv kcwzyvb bfcz wd hl l if wkncf wkncfj j i{ zdf Wfgyfzhy{ Wfgyfzhy{,, km hc{, hc{, z df Jfpvz{ Jfpvz{ Wfgy Wfgyfz fzh hy{, y{, Wfgzkoc Wfgzk oc Ommk Ommkgf gfy, y, zo No No}f }fyc ycb bfcz, fcz, oy zdf Ommk Ommkgf gfyy oc Wpfg Wpfgkh khll Jv z { kc zdf Jfph fphyzb yzbfcz fcz gocg gocgf fycfj ycfj hcj wvgd wvg d wknchz wkn chzvyf vyf wdhl l if jffbf jffbfj j zo if if zdf zd f pyopfy hvzdfczk hvzdf czkghz ghzkoc koc om wvgd oyjfy oy kcwzyvbfcz kcwzyvbfcz hcj wdhll coz if if xvfwzkocfj kc hc{ Govyz oc zdf nyovcj zdhz zd hz kz ~hw coz bhjf oy ftfgvzfj i{ zdf zdf No}fycoy#

$7+ Kcwzyvgzk Kcwzyvgzkocw ocw moy zdf bhekc bhekcn n om goczyhg goczyhgzw zw oc ifdhlm  ifdhlm  om zdf No}f o}fyco ycoy hc j zdf ftfg tfgvzko zkoc om wvgd goczyhgzw hc j hl l hwwv hwwvyhcg yhcgf f om pyop pyopfy fyz{ z{ wdh ll if kwwvfj i{ zdf Lh~ Jfphyzbfcz#

8:

WFGZKOC"I#" JFPHYZBFCZHL PYOGFJVYF

;# Gocwvlz Gocwvlzhzkoc hzkoc hbocnw hbocnwz z ]hykovw ]hykovw Jfphyzb Jfphyzbfcz fczw# w# $8+ ^dfc zdf wviafgz wviafgz om h ghwf gocgfycw gocgfycw boyf boyf zdhc ocf Jfphyzbfcz#"

$h+ $i+ $i+

zdf Jfphy Jfphyzbfc zbfczz kcgdhynf kcgdhynf wdhll wdhll if yfwpo yfwpocwkil cwkilf f moy gocwvlzkcn zdf ozdfy Jfphyzbfczw gocgfycfj5 hcj co oyjfy yjfyw w wdhl wdhlll if kwwv kwwvfj fj,, coy coy wdhl wdhlll zdf zdf ghwf ghwf oyjkchykl{ if wvibkzzfj zo zdf Gdkfm Bkckwzfy oy zdf Ghikcfz vczkl kz dhw iffc gocwkjfyfj i{ hll zdf Jfphyzbfczw Jfphyzbfczw gocgfycfj hcj zdf{ hnyff zo kz1

Pyo}kjfj zdhz kc ghwf om vynfcg{, hcj ~kzd, zdf hppyo hppyo}h }hll om zdf Gdkfm Gdkfm Bkckwz Bkckwzfy, fy, zdkw zdkw yfxvky yfxvkyfbf fbfcz cz bh{ bh{ if jkwpfcwfj ~kzd, ivz zdf ghwf wdhll hz zdf fhylkfwz oppoyzvckz{ zdfy zdfyfh fhmz mzfy fy if iyov iyovnd ndzz zo zdf zdf cozk cozkgf gf om zdf zdf Jfph Jfphyz yzbf bfcz cz gocgfycfj# $9+ Km zdf }hykovw }hykovw Jfphyzb Jfphyzbfczw fczw gocgfycfj gocgfycfj ghccoz ghccoz yfhgd yfhgd oc hnyffb hnyffbfcz fcz hcj zdf Bkckwz Bkckwzfy fy"kc "kc"Gd "Gdhy hynf, nf, hmzfy hmzfy gocwv gocwvlzh lzhzko zkoc c ~kzd zdf ozdfy Bkckwzfyw gocgfycfj, jfwkyfw zo pyfww zdf ghwf, zdf ghwf wdhll if wvibkzzfj zo zdf Gdkfm Bkckwzfy, oy ~kzd zdf Gdkfm Bkckwzfy.w hppyo}hl, zo zdf Ghikcfz1 Pyo}kjfj zdhz ~dfyf zdf Gdkfm Bkckwzfy kw zdf Bkckwzfy" kc"Gdhynf kc"Gdhynf,, zdf mkchl mkchl }kf~ om ozdfy ozdfy Jfphyzb Jfphyzbfczw fczw gocgfycf gocgfycfj j wdhll if oizhkcfj ifmoyf zdf ghwf kw wvibkzzfj zo zdf Gdkfm  Bkckwzfy# $7+ ^dfc h ghwf ghwf kw wfcz i{ ocf Jfphyzbf Jfphyzbfcz cz zo hcozdfy hcozdfy moy gocwvlzhzkoc, hll yflf}hcz mhgzw hcj zdf pokczw cfgfwwkzhzkcn zdf yfmfyfcgf wdhll if glfhyl{ iyovndz ovz# $:+ F}fc ~dfyf ~dfyf gocwvlzhz gocwvlzhzkoc koc kw coz yfxvkyfj yfxvkyfj h Jfphyzbf Jfphyzbfcz cz bh{, moy pvypowf om kcmoybhzkoc, phww gopkfw om h gobbvckghzkoc yfgfk}fj i{ kz, oy wdo~ h ghwf, zo wvgd ozdfy Jfphyzbfczw Jfphyzbfczw hw kz gocwkjfyw ~ovlj if kczfyfwzfj kc kz1

86

Pyo}kjfj zdhz gopkfw om G{pdfy zflfnyhbw yfgfk}fj oy jkwp jkwphz hzgd gdfj fj i{ zdf zdf G{pd G{pdfy fy ommk ommkgf gf wdhl wdhlll if jkwz jkwzyk ykiv ivzf zfj j kc hggoyjhcgf ~kzd wzhcjkcn oyjfyw kwwvfj i{ zdf Gdkfm  Wfgyfzhy{# 80 Gdkfm Wfgyfzhy{# $8+ Zdf Gdkfm Wfgyfzhy{ wdhll if zdf dfhj om zdf wfy}kgf om Nklnkz"Ihlzkwzhc hcj lfhjfy om zdf zfhb#

$9+ Df ~kll if Gobbkzzff#

zdf

gdhkybhc gdhkybhc

om

zdf

Wfgyfzhy Wfgyfzhykfw kfw

$7+ $7+ Df ~kll ~kll if zdf zdf dfhj dfhj om zdf zdf Wfy} Wfy}kg kgfw fw hcj hcj Nfcf Nfcfyh yhll Hjbkckwzyhzkoc Hjbkckwzyhzkoc Jfphyzbfcz# Jfphyzbfcz# $: + Kz w dh l l if zd f yfwpocw yfwpocwkiklk kiklkz{ z{ om zdf Gdkfm  Jfph phyzb yzbfc fczw zw om  Wfgyfzhy{ zo gooyjkchzf zdf ~oye om  h l l Jf No}fycbfcz# $6+ Zdf Gdkfm Gdk fm Wfgyfz yfzhy{ hy{ bh{ ghll moy moy hc{ h c{ ghwf oy kcmoybhzkoc kcmoybhzkoc myob hc{ Jfphyzbf Jfphyzbfcz cz oy Hzzhgdfj Hzzhgdfj Jfphyzbfcz# Jfphyzbfcz # $=+ Zdf Wfgyfzhy Wfgyfzhy{, {, Dobf Dobf Jfphyzbf Jfphyzbfcz cz wdhll wdhll effp zdf zdf Gdkfm Gdkfm Wfgyfzhy{ Wfgyfzhy{ nfcfyhll{ nfcfyhll{ kcmoybfj kcmoybfj om hl l bhzzfyw bhzzfyw hmmfgzkcn hmmfgzkcn pvilkg zyhcxvklkz{# Df wdhll, kc phyzkgvlhy, wvibkz zdyovnd zdf Gdkf Gdkfmm Wfgyf Wfgyfzhy zhy{, {, hl l ghwfw ghwfw lkef lkefl{ l{ zo zo dh}f dh}f bha bhaoy oy po lk zk ghl gh l yfpfygvwwkocw#

88#

Gocwvlzh Gocwvlzhzkoc zkoc ~kzd ~kzd Mkchcgf Mkchcgf Jfphyzbfcz# Jfphyzbfcz# $8+ Jfph Jf phyz yzbf bfcz cz wdhll, ~kzd ~kzdov ovzz pyf} pyf}ko kovw vw Co gocwvlzhzk gocwvlzhzkoc oc ~kzd zdf Mkchcgf Mkchcgf Jfphyzb Jfphyzbfcz, fcz, hvzdoykqf hvzdoykqf hc{ hc{ oyjf oyjfyw yw,, ozdf ozdfyy zdhc zdhc oyjf oyjfyw yw kc pvyw pvywvh vhcg cgf f om hc{ hc{ nfcf nfcfyhl yhl oy wpfgk wpfgkhl hl jflfn jflfnhzko hzkoc c bhjf bhjf i{ zdf Mkchcg Mkchcgf f Jfph Jf phyzb yzbfc fcz, z, ~dkgd ~dkgd jkyf jkyfgz gzl{ l{ oy kcjkyf kcjkyfgzl gzl{ { hmmf hmmfgz gz zdf zdf mkchcgfw om Nklnkz"Ihlzkwzhc#

$9+ $9+ Co pyo pyopowh powhll ~dkg ~dkgd d yfxv yfxvky kyfw fw pyf} pyf}ko kovw vw gocwvlzhzkoc ~kzd zdf Mkchcgf Jfphyzbfcz vcjfy wvi"yvlf $8+ ivz kc ~dkgd zdf Mkchcgf Jfphyzbfcz dhw coz gocgvyyfj, wdhll if pyogffjfj ~kzd vclfww h jfgkwkoc zo zdhz hmmfgz dhw iffc

8=

zhefc i{ zdf Ghikcfz# Moybhl oyjfy wdhll, cf}fyzdflfww if kwwvfj kwwvfj ocl{ ocl{ hmzfy hmzfy zdf Mkchcgf Mkchcgf Jfphy Jfphyzbf zbfcz cz dhw ftfyg ftfygkwf kwfj j wgyvzkc{ o}fy zdf jfzhklw om zdf pyopowhl# $7+ Ftgfpz Ftgfpz zo zdf ftzfcz ftzfcz zdhz po~fy po~fy bh{ dh}f iffc jflfnhzfj zo Jfphyzbfczw vcjfy yvlfw bhjf i{ zdf Mkchcgf Jfphyzbf Jfphyzbfcz, cz, f}fy{ f}fy{ oyjfy oyjfy om hc Hjbkckwzy Hjbkckwzyhzk}f hzk}f Jfphyzbf Jfphyzbfcz cz goc}f goc}f{kc {kcn n h whcgz whcgzkoc koc zo if fcmoy fcmoygfj gfj kc hvjkz hvjkz wdhll wdhll if gobbvckghzfj zo zdf hvjkz hvzdoykzkfw zdyovnd zdf Mkchcgf Jfphyzbfcz# 89# Gocwvlzh Gocwvlzhzkoc zkoc ~kzd Lh~ Jfphyzbfc Jfphyzbfcz# z# $8+ Lh~ Jfphyzbfcz Jfphyzbfcz wdhll if gocwvlzfj i{ zdf Jfphyzbfczw#

Zdf

$h+ oc hll lfnhl xvfwzkocw xvfwzkocw hykwkcn ovz ovz om hc{ ghwf5 $i+ oc zdf zdf kczfypyf kczfypyfzhzkoc zhzkoc om hc{ hc{ lh~5 lh~5 $g+ ifmoyf ifmoyf kcwzkzvzkc kcwzkzvzkcn n gykbkc gykbkchl hl oy gk}kl pyogffjkcnw kc h govyz om lh~ kc ~dkgd No}fycbfcz kw kc}ol}fj5 oy $j+ ~dfcf}fy ~dfcf}fy gykbkchl oy gk}kl pyogffjkcnw hyf kcwzkzvzfj hnhkcwz No}fycbfcz# No}fycbfcz# $9+ $9+ Moy Moy hc{ pyopo pyopowf wfj j lfnkwlh lfnkwlhzko zkoc, c, zdf Lh~ Lh~ Jfph Jf phyzb yzbfc fczz wdhll wdhll if gocw go cwvl vlzf zfj j kc hggoyj hggoyjhcg hcgf f ~kzd ~kzd zdf zdf pyo}kwkocw goczhkcfj kc zdfwf yvlfw# $7+ $7+ Ftgf Ftgfpz pz hw hw pyo} pyo}kj kjfj fj moy moy kc wvi" wvi"yv yvlf lf $:+ $:+,, zdf Lh~ Jf Jfphyz phyzbf bfcz cz kw coz, coz, kc yfwp yfwpfg fgzz om om lfn lfnkwl kwlhz hzko koc, c, hc hc oykn oy knkc kchz hzkcn kcn ommkg ommkgf f hcj hcj kzw kzw pyop pyopfy fy mvcg mvcgzko zkoc c kw zo pvz pvz kczo kc zo goyy goyyfg fgzz moyb moyb hll pyop pyopow owf fj lfnkwlhzkoc# Kz kw moy moy zdf zdf Hjbk Hj bkck ckwz wz y hzk hz k }f Jf Jfph phyzb yzbfc fczz gocg gocgfyc fycfj fj zo gocw gocwkj kjfy fy zdf zdf jfwkyhiklkz{ om lfnkwlhzkoc hcj hc j h ll pokc pokczw zw gocc goccfg fgzf zfj j zdfyf~ zdfyf~kzd# kzd# Hmzfy Hmzfy kz dhw yfhgdf yfhgdfj j kzw gocglvw gocglvwkoc kocw, w, kz wdhl wd hlll yfmfy zdf ghwf zo zdf Lh~ Jfphyzbfcz ~kzd h bfboyhcjvb kcjkghzkcn pyfgkwfl{ zdf lkcfw oc ~dkgd kz kw pyopowfj pyopowfj zo lfnkwlhzf ~dkgd ~dkgd wd ovl ov l j kcgl kcglvj vjf1 f1"" $h+ $h+ h wzhz wzhzf fbfcz kc zdf zdf moyb moyb om wfyk wfykf fw om  pyopowkz pyopowkzkocw kocw jfzhklk jfzhklkcn cn zdf pyo}kwko pyo}kwkocw cw

8>

yfxvkyfj zo if bhjf, oy pyfmfyhil{, h jyhmz ikll5 hcj

$i+ h wzhzfbfcz wzhzfbfcz nk}kcn zdf zdf oiafgzw hcj hcj yfhwocw yfhwocw moy wvgd pyo}kwkocw# $:+ Zdf Lh~ Jfphyzbfcz, hphyz myob nk}kcn wdhpf zo zdf jyhmz lfnkwlhz lfnkwlhzkoc, koc, wdhll wdhll hj}kwf hj}kwf zdf Hjbkckwzyhzk}f Hjbkckwzyhzk}f Jfphyz Jf phyzbf bfcz cz ~dfzd ~dfzdfy fy hc{ whcgzko whcgzkoc c kw yfxvkyf yfxvkyfj j vcjfy vcjfy ftkwzkcn wzhzvz wzh zvzoy{ oy{ pyo}kwkocw pyo}kwkocw hcj ~d ~dfzdfy hc{ mvyz mv yzdfy dfy lfnh lfnhll yfxvkyfb yfxvkyfbfczw fczw hyf zo if gob gobplkf plkfj j ~kzd# ~kz d# Zdf Zdf Lh~ Lh~ Jfphy fphyzb zbfc fczz wdhll wdhl l hlwo hj}kwf hj}kw f ~dfzd dfzdfy fy zdf pyop pyopow owfj fj l h ~ jkwyf jkwyfnh nhyj yjw w oy }kolhzfw }kol hzfw,, oy kw coz coz kc hggo hggoyj yjhc hcgf gf ~kzd zdf zdf Go Gocw cwzkz zkzvz vzko koc c om zdf zdf Kwlh Kwlhbk bkg g Yf Yfpv pvilk ilkg g om Phe hekwz kwzhc hc,, ~dfzdfy h yfmfyfcgf wdovlj if bhjf zo zdf Govcgkl om  Kwlhbkg Kwlh bkg Kjfo Kjfolo lon{ n{ oy zdf zdf Nkln Nklnkz kz"I "Ihl hlzk zkwz wzhc hc Govcg ovcgkl kl moy moy hj} hj}kgf, kgf, km coz coz hly fhj{ jocf jocf,, hc j km wo, wo, ~dhz wdhl l if zdf zd f zfybw zfybw om z d h z yfmfyfc yfmfyfcgf# gf# Zdf Hjbkc Hjbkckwzyh kwzyhzk} zk}f f Jfphyz Jf phyzbf bfczw czw wdhl wd hll, l, hmzfy hmzfy oizhkck oizhkckcn cn zdf hppyo}h hppyo}hll om om zdf zdf Ghikcf kcfz kc zfybw ybw om yvlf 90 , yfzvyc zdf j yh mz lfnkwlhz lfnk wlhzkoc koc zo zdf zdf Lh~ Lh~ Jf Jfph phyz yzb bfcz fcz moy moy m v y z d f y hgzkoc kc zfybw zfybw om yvlf yv lf 7=# 7=# Ftplh tplhch chzk zkoc oc#" #" moy moy zdf zdf pyo pyopowf powf om zdkw zdkw yvlf yvlf zdf zdf ftpyfwwkoc “lfnkwlhzkoc‒ kcglvjfw h ikll oy oyjkchcgf oy hc hbfcjbfcz hbfcjbfcz zdfyfzo# $6+ $6+ Lfnkwl nkwlhz hzko koc c yflhzkcn yflhzk cn zo zdf zdf gojk gojkmk mkg ghzko hzkoc c om  wviw wviwzh zhcz czk} k}f f lh~ lh ~ oy moy moy zdf gocwolkj gocwolkjhzko hzkoc c om ftkwz ftk wzkc kcn n fchg fchgzb zbfc fczw, zw, oy lfnkwl lfn kwlhzk hzkoc oc om h pvyfl pvyfl{ { moybh moybhll gdhyhgz gdhy hgzfy, fy, wvgd wvgd hw yfpf yfpfhl hlkc kcn n hcj hcj hbfc hbfcjk jkcn cn ikllw ikll w hcj hcj wdoyz zkzlf ikllw, bh{ if kckzkhzfj kc zdf Lh~ Jfphyz Jf phyzbf bfcz# cz# Kz wdhll, wdh ll, do~f}f do~f}fy, y, gocwvlz gocwvlz zdf Hjbkckwz Hjbkckwzyhzk} yhzk}f f Jfph Jf phyz yzb bfczw fczw gocg gocgfy fycf cfj j ~dkgd dkgd wdhll wdh ll gocw gocwkj kjfy fy zdf j y h m z lfnkwlh lfnk wlhzko zkoc c kc kzw ifhyk ifhykcn cn oc oc hjb hjbkckw kckwzy zyhz hzko koc, c, bhe bhef f wvgd wvgd fcxvk fcx vkyk ykfw fw h cj gocw gocwvlz vlzhz hzko kocw cw hw bh{ if cfgf cfgfww wwhy hy{, {, hcj hcj zfcjf zfcjfyy hj}k hj }kgf gf zo zdf Lh~ Jfphyzbfcz hggoyjkcnl{# $=+ $=+ Zdf Zdf L h ~ Jf Jfph phyz yzb bfcz fcz wdh wdhll ll if gocw gocwvl vlzf zfj j i{ i{ zdf zdf Hj bkc kw zy hz k} f jfphy zbfczw ifmo ifmoyf yf zdf zdf kwwv kwwvf f om om zdf zdf mollo~kcn5 chbfl{ 1"

84

$h+ hc{ oyjfy, yvlfw, yvlfw, yfnvlhzko yfnvlhzkocw, cw, cozkmkgh cozkmkghzkoc zkoc,, oy i{f"lh~ kwwvfj kc ftfygkwf om wzhzvzoy{ po~fy5 hcj $i+ hc{ whcgzkoc whcgzkoc hvzdoykqkcn hvzdoykqkcn h wvioyjkch wvioyjkchzf zf hvzdoy hvzdoykz{ kz{ zo kwwvf kwwvf hc{ hc{ oyjfy oyjfy## yvlfw yvlfw,, yfnvl yfnvlhzk hzkocw ocw,, cozkmk cozkmkghz ghzkoc koc oy i{f"lh i{f"lh~ ~ vcjfy vcjfy h wzhzvzoy{ po~fy#

$>+ $>+ Zdf Zdf Lh~ Lh~ Jfph Jfphyz yzbf bfcz cz wdhl wdhlll hj}kw hj}kwf f ~dfz ~dfzdf dfyy zdf zdf pyopowfj jyhmz kw wzykgzl{ ~kzdkc zdf po~fy gocmfyyfj i{ zdf Oyjfy hcj kw kc zdf goyyfgz moyb# $4+ Co Jfphyzbf Jfphyzbfcz cz wdhll wdhll gocwvlz gocwvlz zdf Hj}oghzf Hj}oghzf"" Nfcfyhl, ftgfpz zdyovnd zdf Lh~ Jfphyzbfcz, hcj# kc hggoyjhcgf ~kzd zdf pyogfjvyf lhkj jo~c i{ zdhz Jfphyzbfcz# Jfphyzbfcz# Zdf Jfphyzbfczw wdovlj jyh~ vp wpfgkmkg pokczw oc ~dkgd zdf opkckoc om zdf Hj}oghzf"Nfcfyhl Hj}oghzf"Nfcfyhl kw jfwkyfj# $;+ $;+ Km zdf zdfyf yf kw kw jkwhn jkwhnyf yffb fbfc fczz ifz~ ifz~ff ffc c zdf }kf~ }kf~w w om  zdf Hj}oghzf Nfcfyhl hcj zdf Lh~ Jfphyzbfcz, zdf }kf~w om  iozd zdf Lh~ Jfphyzbfcz hcj zdf Hj}oghzf Nfcfyhl wdovlj if goc}f{fj }fyihzkb zo zdf Jfphyzbfcz gocgfycfj, hcj km  zdf Jfphyzbfcz gocgfycfj jofw coz hggfpz zdf }kf~ om zdf Lh~ Jfphyzbfcz, zdf ghwf wdhll if wvibkzzfj zo zdf Bkckwzfy moy Lh~ moy h jfgkwkoc ~do bh{, kc dkw jkwgyfzkoc, zhef wvgd h ghwf zo zdf Ghikcfz# $80+ Ikllw yfxvkykcn yfxvkykcn hwwfcz hwwfcz oy whcgzkoc whcgzkoc om zdf Gdhkyb Gdhkybhc hc om zdf zdf Govcgk Govcgkll wdhll wdhll if yfmfy yfmfyyfj yfj zo zdf Go Govcg vcgkl kl Wfgyfzhykhz i{ zdf Lh~ Jfphyzbfcz# 87# 87# Gocwv Go cwvlzh lzhzko zkoc c ifz~ff ifz~ffc c zdf Dfhj Dfhjw w om Hzzhgd Hzzhgdfj fj Jfphyzbfczw hcj Wfgyfzhykhz Ommkgfyw# Ghwfw yfxvkykcn zdf hppyo hppyo}h }hll om om No} No}fyc fycb bfcz fcz wdhll wdh ll if yfmfy yfmfyyfj yfj kc hw gobplfzf moyb hw powwkilf zo zdf Jfphyzbfcz gocgfycfj i{ zdf Dfhj Dfhjw w om Hzzhg zzhgdf dfj j Jf Jfph phyz yzb bfczw fczw hc j wdh ll oyjk oy jkchy chykl kl{ { if wfzzlfj wfzzl fj kc pfyw pfywoc ochl hl jkwgvwwkoc jkwgv wwkoc ifz~ ifz~ff ffc c zdf zdf Dfhj om zdf Hzzh Hz zhgdf gdfj j Jf Jfphyz phyzbf bfcz cz hcj zdf Wfgyfzh Wfgyfzhykhz ykhz Ommkgfy jfhlkcn ~kzd zdf ghwf#

8:# Wfgyfz Wfgyfzhyk hykfw fw Gobb Gobbkzz kzzff# ff#"" $8+ Zdfyf wdhll if gocwzkzvzfj h Wfgyfzhykfw. Gobbkzzff ~kzd zdf Gdkfm 

8;

Wfgyfzhy{ hw kzw Gdhkybhc, zo mhgklkzhzf gooyjkchzkoc hbocnwz zdf Jfphyzbfczw, zo pyo}kjf h }fcvf moy zdf gocwkjfyhzkoc om  bhzzfyw om gobboc kczfyfwz hcj zo zfcjfy hj}kgf oc hc{ ghwf zdhz bh{ if yfmfyyfj zo kz i{ zdf Gdkfm Bkckwzfy, zdf Ghikcfz oy h Bkckwzfy# $9+ $9+ H Wfgy Wfgyfz fzhy hy{ { ~do ~do ~kwdf ~kwdfw w h phyz phyzkg kgvlh vlhyy bhzz bhzzfy fy zo zo if jkwgvw jkwgvwwfj wfj kc zdf Wfgyf Wfgyfzhy zhykfw kfw.. bffzk bffzkcn cn wdhll wdhll hj}kwf hj}kwf zdf Wfy}kgfw hcj Nfcfyhl Hjbkckwzyhzkoc Jfphyzbfcz $W - NHJ+ om dkw kczfczkoc om jokcn wo hcj moy~hyj moyz{ gopkfw om h iykfm  cozf oc zdf wviafgz ~dkgd ~ovlj moyb zdf ihwkw om jkwgvwwkoc# $7+ $7+ Zdf Zdf W - NH Jfp Jfphy hyzb zbfc fczz wdhl wdhlll kwwv kwwvf f cozk cozkgf gf om h bffzkcn, zonfzdfy ~kzd zdf hnfcjh, ~fll kc hj}hcgf om zdf bffzkcn ftgfpz zdhz vynfcz kzfbw bh{ if gocwkjfyfj hz wdoyz cozkgf# $:+ $:+ Wfgy Wfgyfz fzhy hykf kfw w bffz bffzkc kcn n wdhll wdhll if hzz hzzfc fcjf jfj j ocl{ ocl{ i{ Wfgyfzhykfw om Jfphyzbfczw, oy wvgd ozdfy ommkgfyw hw bh{ if yfxvkyfj i{ zdf Gdkfm Wfgyfzhy{# Bkcvzfw om zdf bffzkcn wdhll if yfgoyjfj $ftgfpz kc zdowf ghwfw ~dfyf h yfgoyj bh{ coz if gocwkjfyfj cfgfwwhy{+ i{ hc ommkgfy om zdf W - NH Jfphyzbfcz, ~do wdhll hzzfcj zdf bffzkcn moy zdf pvypowf, hcj wdhll if gkygvlhzfj, hmzfy hppyo}hl i{ zdf Gdkfm Wfgyfzhy{, hw wooc hmzfy zdf bffzkcn hw pyhgzkghilf# $=+ Gocglvwko Gocglvwkoc c yfhgdfj yfhgdfj hz zdf bffzkcn bffzkcn om zdf Wfgyfzhykfw. Wfgyfzhykfw. Gobbkzzff wdhll coz if zhefc hw jfgkwkocw om  No}fycbfcz# No}fycbfcz# Hc{ mvyzdfy hgzkoc yfxvkyfj wdhll if zhefc i{ zdf Jfphyzbfcz gocgfycfj kc hggoyjhcgf ~kzd zdf yvlfw# $6+

WFGZKOC"G#" WFY]KGFW 86# Pvil Pvilkg kg Wfy}k Wfy}kgf gf Gobbk Gobbkww wwko koc# c#"" Zdf Zdf hj}kg hj}kgf f om zdf zdf Pvilkg Wfy}kgf Gobbkwwkoc wdhll oyjkchykl{ if hggfpzfj i{ zdf Jf Jfphyz phyzbf bfcz cz kc kc hl l bhzzfy bhzzfyw w ~df ~dfyf yf kz kw oilkn oilknhzoy{ hzoy{ zo gocwv gocwvlz lz zdf Go Gob bbkwwkoc kwwkoc vcjf vcjfyy h c { yvlfw yv lfw oy yfnvlhzkocw moy zdf zkbf ifkcn kc moygf# Km kz kw pyopowfj Gobb bbkww kwwkoc koc,, kz wdhl wd hl l if coz coz zo hggf hggfpz pz zdf hj}k hj }kgf gf om  zdf Go wvibkzzfj wvibkzzfj zo zo zdf No}fyc No}fycoy oy zdyovnd zdyovnd zdf zdf Gdkfm Gdkfm Bkckwzfy Bkckwzfy,, ~do

90

bh{ nk}f hc oppoyzvckz{ oppoyzvckz{ zo zdf zdf Pv il kg Wfy}kgf Gobbk Gobbkwwk wwkoc oc om mvyz mvyzdf dfyy av wz km {k cn kzw kzw yfgob fgobbf bfcj cjh hzkoc zkoc ifmoy fmoyf f h mkch mkchll jfgkwkoc kw zhefc# 8=# Oiwfy Oiwfy}hc }hcgf gf om xvozh xvozh kc Wfy}kgf Wfy}kgfw#" w#" Hppokczbfcz zo }hykov }hykovw w powkzk powkzkocw ocw kc zdf wfy}kg wfy}kgf f om Nklnkz Nklnkz"Ih "Ihlzk lzkwzh wzhc c wdhll wdhll if bhjf kc hggoyjhcgf ~kzd zdf pyfwgykifj xvozh moy HPVN/J HPVN/JBN BN/HP /HPW W ommkg ommkgfyw fyw wpfgk wpfgkmkf mkfj j kc zdf zdf Mkmzd Mkmzd Wgdfj Wgdfjvlf vlf zo Oyjfy#

8># Wflfg Wflfgzko zkoc c Iohyj# Iohyj#"" $8+ No}fycbfcz No}fycbfcz bh{ gocwzkzvzf ocf oy boyf boyf Wflfgzkoc Wflfgzkoc Iohyjw Iohyjw hcj wpfgkm{ wpfgkm{ z df hppokczbfczw hcj pyobozkocw zo powzw, ozdfy zdhc zdowf zo if if bhj bhjf f oc, oc, zdf hj}kgf hj}k gf om zdf zdf Pvi Pvilkg lkg Wfy} Wfy}kgf kgf Gobbkwwkoc# Jkmmfyf Jkmmfyfcgf cgf ifz~ ifz~ffc ffc Wflfg Wflfgzko zkoc c Iohyj Iohyj hcj $9+ $9+ zdf Jfphyzbfcz Jfphyzbfcz #" Kc hc{ hc{ ghw ghwf, f, h Jfphyzb Jfphyzbfcz fcz jofw coz pyopowf zo hggfpz zdf hj}kgf om Wflfgzkoc Iohyj kc yfnhyj zo h bhzzfy kc ~dkgd kzw hj}kgf kw yfxvkyfj vcjfy wvi"yvlf $8+, $8 +, z df ghwf wdhll if if yfzvycfj yfzvycfj zo zdf zdf Wflfgzko Wflfgzkoc c Iohyj Iohyj moy moy yfgocwkjfyhzkoc hcj hcj z d f Wflfg Wflfgzko zkoc c Ioh Iohyj yj wdhll wdhll yfgo yfgocwk cwkjf jfyy wvgd ghwf hwf# Km oc yfgocwkjfyhzkoc yfgocwkjfy hzkoc zdf zdf jkmmfy jkmmfyfc fcgf gf wzk ll pfywkwzw, zdf ghwf wdhll if wvibkzzfj zo zdf Gdkfm  Bk ck wz fy zdyo zdyovn vnd d zdf zdf W - NH Jfphyzbfcz moy dkw oyjfyw# 84# 84# Powz Po wzkcn kcn,, moyfkn moyfknc c ]kwkzw, ]kwkzw, zyhkck zyhkckcn cn oy oy Lfh}f#" Lfh}f#" $8+ Zyhcwmfy om ommkgfyw‛ wpfgkmkfj kc golvbc $9+ om Wgdfjvlf"KKK wdhll hll if bhjf i{ zdf zdf hvzdo hvzdoykz ykzkfw kfw wdo~c wdo~c hnhkcw hnhkcwzz wvgd wvgd Ommkgfyw kc golvbc 7 zdfyfom#

$9+ $9+ Zdf Zdf W - NH Jfph Jfphyz yzbf bfcz cz wdhll if gocwvlzfj km kz kw pyopowfj zo" $h+

$i+

z yhcwmf yhcwmfyy zdf dolj doljfy fy om h zfc zfcvyf vyf powz powz ifmo ifmoyf yf zdf gobplf gobplfzkoc zkoc om dkw zfcvyf zfcvyf oy ftzfcj ftzfcj zdf pfykoj om dkw dk w zfcvyf5 zfcvyf5 hcj yfxvkyf yfxvkyf hc ommkgf ommkgfyy zo dolj dolj gdhyn gdhynf f om boyf oyf zdhc ocf powz moy h pfykoj ftgffjkcn movy boczdw#

98

$7+ $7+ Zdf Zdf Fwzhil Fwzhilkw kwdb dbfc fczz Jk}kw Jk}kwko koc c kc gocw gocwvl vlzh zhzko zkoc c ~kzd zdf Bkckwzy{ Bkckwzy{ om Ehwdb Ehwdbky ky Hmmhkyw Hmmhkyw hcj Nklnkz"Ihlzkwzhc Nklnkz"Ihlzkwzhc wdhll if yfwpocwkilf moy hll zyhcwmfyw om Mfjfyhl No}fycb No}fycbfcz fcz Ommkgfyw zo Nklnkz"Ihlzkw Nklnkz"Ihlzkwzhc zhc kc lkcf ~kzd lhkj jo~c polkg{ moy wvgd zyhcwmfyw# z yhcwmfyw# $:+ Zdf Zdf powzw powzw om Gdkfm Gdkfm Wfgyf Wfgyfzhy{ zhy{,, Kcwpfgz Kcwpfgzoy oy Nfcfyhl Polkgf, Hjjkzkochl Gdkfm Wfgyfzhy{/Wfgyfzhy{ Plhcckcn - Jf}flopbfcz Jfphyzbfcz, Mkchcgf hcj Dobf Jfphyzbfcz Jfphyzbfcz wdhll if yfwfy}fj moy ommkgfyw om zdf HPVN# Pyo} Pyo}kjf kjfj j zdhz zdhz zdf zdf Wfgy Wfgyfz fzhy hy{ { Mkch Mkchcg cgf f Hjjk Hjjkzko zkoch chll Gdkfm Gdkfm Wfgyf Wfgyfzhy{ zhy{// Wfgyf Wfgyfzhy zhy{ { P - J ~kll if hppo hppokczf kczfj j kc gocwvlzhzkoc ~kzd zdf Mkchcgf Jk}kwkoc hcj P - J Jk}kwkoc yfwpfgzk}fl{# $6+ $6+ Powz Powzkc kcn n hcj hcj zyhc zyhcwm wmfy fy om ommkg ommkgfy fyw w ~oyek oyekc cn kc jfphyzb jfphyzbfczw fczw hvzocob hvzocobovw ovw iojkfw iojkfw ~dowf ~dowf wviafgzw wviafgzw mhll vcjf vcjfyy zdf lfnkwlh lfnkwlhzk}f zk}f avykwj avykwjkgzko kgzkoc c om zdf zdf Nklnkz"I Nklnkz"Ihlzk hlzkwzh wzhc c Govcgkl wdhll if jocf kc gocwvlzhzkoc ~kzd zdf Govcgkl# $=+ $=+ Hll gocz goczyh yhgz gz hppo hppokc kczb zbfc fczw zw hcj yf" yf" fbplo{bfcz wdhll if bhjf kc hggoyjhcgf ~kzd Wgdfjvlf KKK"H# $>+ Moyfknc knc }kwkz kwkzw w/Zyhkckc kckcn n/Lfh}f om  ommkgfyw/ommkgkhlw wdo~ kc golvbc $9+ om Wgdfjvlf"KKK"I wdhll if bhjf i{ zdf hvzdoykzkfw wdo~c hnhkcwz wvgd ommkgfyw kc golvbc $9+ zdfyfom#

WFGZKOC"J#" WFGZKOC"J#" GHIKCFZ PYOGFJVYF PYOGFJVYF 8;# 8;# Gollfg Go llfgzk}f zk}f yfwpoc yfwpocwkik wkiklkz{ lkz{#" #" Zdf Ghikcfz wdhll if gollfgzk}f gollfgzk}fl{ l{ yfwpocw yfwpocwkilf kilf zo zdf Nklnkz"Ihlzkwzhc Lfnkwlhzk}f moy zdf zdf hj}kg hj}kgf f zfcj zfcjfy fyfj fj zo, oy zdf zdf ftfg ftfgvzk vzk}f }f Hwwfbil{ moy oyjfyw kwwvfj kc zdf chbf om zdf No}fycoy, ~dfzdfy wvgd hj}kgf hj}kgf oy oyjfy oyjfy dhw iffc iffc zfcjf zfcjfyfj yfj oy kwwvfj, kwwvfj, hw z df ghwf ghwf bh{ if, i{ hc kcjk}kjvhl Bkckwzfy oy hw h yfwvlz om jfgkwkoc i{ zdf Ghikcfz#

90#

Ghwfw Ghwfw zo if iyovndz iyovndz ifmoyf Ghikcfz Ghikcfz $8+ Mollo~kcn ghwfw wdhll if iyovndz ifmoyf zdf Ghikcfz5 #"

99

chbfl{1" $h+ $h+ $i+ $g+ $j+ $j+ $f+ $m+

$n+

pyopow pyopowhlw hlw moy moy lfnkwl lfnkwlhz hzkoc kocw w oc wviafg wviafgzw zw goczhkcfj kc zdf Movyzd Wgdfjvlf zo Oyjfy, ommkgkhl oy coc"ommkgkhl, kcglvjkcn Bocf{ Ikllw5 pyobvlnhz pyobvlnhzkoc koc hcj yf}oghzk yf}oghzkoc oc om om oyjkch oyjkchcgfw5 cgfw5 zdf ivjnfz pyopowhlw ifmoyf zdf pyfwfczhzkoc pyfwfczhzkoc om zdf zdf hccv hccvhl hl ivjn ivjnfz fz hcj hcj ozdf ozdfyy mkch mkchcg cgkh khll wzhzfbfczw5 pyop pyopow owhl hlw w moy moy zdf zdf lf}{ lf}{ om cf~ zhtfw zhtfw ~kzdkc ~kzdkc zdfky po~fyw hw pfy Oyjfy5 ghwfw ghwfw kc}ol}kc kc}ol}kcn n }kzhl }kzhl polkzkghl, polkzkghl, fgocobkg fgocobkg hcj hjbkckwzyhzk}f polkgkfw5 ghwfw ghwfw ~dkg ~dkgd d zdf Gdkf Gdkfmm Bkckwz Bkckwzfy fy hgzk hgzkcn cn oc dkw o~c kckzkhzk}f oy hz zdf kcwzhcgf om hcozdfy Bkckwzfy gocwkjfyw kbpoyzhcz fcovnd moy yfmfyfcgf zo zdf Ghikcfz5 hcj kbpoyzhcz yfpoyzw hcj jogvbfczw yfxvkyfj zo if lhkj ifmoyf zdf Hwwfbil{5

$9+ $9+ Coz~ Coz~kzd kzdwzh wzhcj cjkcn kcn zdf pyo}kw pyo}kwko kocw cw om wvi"y wvi"yvlf vlf $8+, zdf zdf Gdkf Gdkfmm Bkckw zfy bh{, h{, kc hc{ hc{ ghwf ghwf,, hj}kw hj}kwf f zdf zdf No}fy o}fyco coyy hw zo zdf zdf bhccf hccfyy om kzw jkwpo jkwpowh whl, l, ~k z do vz pykoy yfmfyfcgf zo zdf Ghikcfz# 98# Bfzdoj om jkwpowhl i { Ghikcfz#" $8+ 98# yfmfyyfj zo zdf Ghikcfz wdhll if jkwpowfj om" $h+ $h + $i+

$g+

Ghwfw

i{ jkwgvw jkw gvwwk wkoc oc hz h bff ffzkc zkcn, n, om zdf zdf Gh Ghikc ikcfz5 fz5 i{ jkwgvww jkwgvwwkoc koc hz h bffzkcn bffzkcn om om h gobbkz gobbkzzff zff om  om  zdf Gh Ghikc ikcfz5 fz5 pyo}kj pyo}kjfj fj zdhz zdhz zdf jfgkwk jfgkwkocw ocw om  zdf Gobbkzzff wdhll if yhzkmkfj i{ zdf Ghikcf Ghikcfzz vclfww vclfww zdf Gh Ghikc ikcfz fz dhw hvzdo hvzdoykq ykqfj fj ozdfy~kwf5 oy i{ gkygvlhzko gkygvlhzkoc c hbocnwz hbocnwz Bkckwzfyw Bkckwzfyw##

Cozf#" Gobbkzzffw om zdf Ghikcfz bh{ if gocwzkzvzfj, hc j zdf ky zfyb fybw om om yfm fy fc gf lhkj jo jo~c, i{ i{ zdf Ghikcfz# Wvgd Gobbkzzffw bh{ if Wzhcjkcn oy Wpfgkhl Gobbkzzffw hggoyjkcnl{ hw zdf zdf{ { h yf hppo hppokcz kczfj fj zo jfh jfhll ~ k z d h glhww glhww om  om  ghw f oy h phyzkgvlhy ghwf#

97

99# 99# Bhccf hccfy y om w vib vibkwwko kwwkoc c o m ghwf ghwfw w zo Ghik Ghikcf cfz#" z#" $8+ Kc yfwpfgz om hll ghwfw zo if wvibkzzfj zo zdf Ghikcfz, zdf Wfgyfzhy{ om zdf Jfphyzbfcz gocgfycfj wdhll zyhcwbkz zo zdf Gdkfm Gdkfm Wfgyfz Wfgyfzhy hy{ { h gocgk gocgkwf wf hcj hcj lvgkj lvgkj bfbo bfboyh yhcjv cjvb b om zdf ghwfw $dfyfkchmzfy yfmfyyfj zo hw zdf )Wvbbhy{)+ nk}kcn zdf ihgenyovcj hcj yflf}hcz mhgzw, zdf pokczw moy jfgkwkoc hcj zdf yfgobbfcjhzkoc om zdf Bkckwzfyw1 Pyo}kjfj zdhz kc zdf f}fcz om zdf }kf~w om zdf Jfphyzbfcz ifkcn jkmmfyfcz myob zdf }kf~w om zdf Bkckwzfy, iozd zdf }kf~w wdhll if kcglvjfj kc zdf wvbbhy{# $9+ Zdf Zdf wvbb wvbbhy hy{ { wdhl wdhlll if wflm wflm"g "goc oczh zhkc kcfj fj hw hw mhy mhy hw poww powwkil kilf, f, hcj hcj bh{ bh{ kcglv kcglvjf jf hw hppf hppfcj cjkg kgfw fw wvgd wvgd yflf yflf}h }hcz cz phpfyw hw hyf cfgfwwhy{ moy zdf pyopfy hppyfgkhzkoc om zdf ghwf# $7+ $7+ Kc zdf zdf ghwf ghwf om pyop pyopo owfj wfj lfnk lfnkwl wlh hzko zkoc zo ~dkg ~dkgd d hppyo}hl kw wovndz kc pykcgkplf zdf wvbbhy{ wdhll iykcn ovz glfhyl{ zdf bhkc kwwvfw zo if lfnkwlhzfj vpoc# $:+ $:+ ^dfyf ^dfyf h ghwf ghwf gocgfy gocgfycw cw boyf boyf zdhc zdhc ocf Jfphy Jfphyzbf zbfcz, cz, zdf wvbbh wvbbhy{ y{ wdhll wdhll coz if moy~ moy~hy hyjfj jfj zo zdf Ghikc Gh ikcfz fz vclf vclfww ww zdf zdf ghwf ghwf dhw dhw iffc iffc gocw gocwkj kjfy fyfj fj i{ hll hll zdf zdf Jfph Jfphyz yzbf bfcz czw w gocg gocgfy fycf cfj# j# Kc zdf zdf f}fc f}fczz om h jkmm jkmmfy fyfc fcgf gf om  opkckoc zdf pokcz, om jkmmfyfcgf ifz~ffc zdfb wdhll if glfhyl{ wzhzfj kc zdf Wvbbhy{, h gop{ om ~dkgd wdhll if wfcz i{ zdf wpocwoykcn Jfphyzbfcz zo ozdfy Jfphyzbfcz gocgfycfj wkbvlzhcfovwl{ ~kzd zdf zyhcwbkwwkoc om zdf wvbbhy{ zo zdf Ghikcfz# $6+ $6+ Co wvbb wvbbhy hy{ { goczh goczhkc kckcn kcn h pyopo pyopowh whll kc}o kc}ol} l}kcn kcn mkch mkchcg cgkh khll kbpl kbplkg kghz hzko kocw cw wdhl wdhlll if wvib wvibkz kzzf zfj j zo zdf zdf Gh Ghik ikcf cfzz vclfww zdf Mkchcgf Jfphyzbfcz dhw iffc gocwvlzfj hcj kzw }kf~w kcgoypoyhzfj kc zdf wvbbhy{# $=+ $=+ Hll Hll jyhmzw jyhmzw,, ikllw, ikllw, oyj oyjkc kchc hcgf gfw w oy oyj oyjfy fyw w dh}k dh}kcn cn zdf moygf moygf om om l h~ wdhl wd hl l if wvib wvibkzzf kzzfj j zo zdf Ghikcf Ghikcfzz hmzfy hmzfy zdf whbf whbf dh}f dh}f iffc }fzzfj }fzzfj i{ z df Lh~ Jfphyzb Jfphyzbfcz fcz hcj co gdhcnfw wdhll if bhjf zdfyfkc ftgfpz hmzfy gocwvlzhzkoc ~kzd zdf Lh~ Jfphyzbfcz#

9:

$> + Co ghwf ghwf moy moy kcgl kcglvw vwko koc c kc zdf zdf hnfc hnfcjh jh wdhl l if hggf hggfpz pzfj fj vclf vclfww ww kz kw wfcz wfcz hz lfhwz lfhwz movy movy glfhy glfhy jh{w jh{w kc hj}hcgf om zdf bffzkcn1 Pyo}kj Pyo}kjfj fj zdhz zdhz km zdf ghwf ghwf kw vynf vynfcz cz,, z df Wfgyf Wfgyfzhy zhy{ { gocg gocgfy fycf cfj j bh{ hppy hppyoh ohgd gd zdf zdf Gdkfm Gdkfm Wfgy Wfgyfzh fzhy{ y{ moy moy kzw kcglvwkoc kc zdf hnfcjh, hcj, km df hnyffw, h cozf wdhll if wfcz moy gkygvlhzkoc zo zdf Ghikcfz wdo~kcn do~ zdf ghwf kw vynfcz hcj ~d{ kz govlj coz if wvibkzzfj kc zkbf# $4+ Zdf W -NH Jfphyzbfcz wdhll whzkwm{ kzwflm zdhz zdf phpfyw wvibkzzfj i{ h Wfgyfzhy{ hyf gobplfzf hcj kc hppyopykhzf moyb# Kz wdhll oyjkchykl{ yfzvyc h ghwf ~dkgd jofw coz bffz ~kzd zdf yfxvkyfbfczw om zdfwf yvlfw hcj om  hc{ ozdfy kcwzyvgzkocw oc zdf wviafgz# 97#

Pyogfj Pyogfjvyf vyf yfnhyjkc yfnhyjkcn n Ghikcfz Ghikcfz bffzkcn#" bffzkcn#" $8+ Yfnvl Yf nvlhy hy bffzkc bffzkcn n om zdf Gh Ghikc ikcfz fz zo jkwgvw jkwgvww w oyjkc oyjkchy hy{ { ivwkcfww wdhll coybhll{ if dflj ocgf h ~ffe oc h jh{ hcj zkbf zo if mktfj i{ zdf Gdkfm Bkckwzfy1

Pyo}kjfj zdhz zdf Gdkfm Bkckwzfy bh{ jkyfgz hc{ }hykhzkoc kc jh{ hcj zkbf, hcj bh{ ghll moy wpfgkhl bffzkcnw om zdf Ghikcfz hz hc{ zkbf oc hc{ jh{ om zdf ~ffe zo jkwgvww vynfcz ivwkcfww# $9+ $9+ Kc zdf zdf hiw hiwfc fcgf gf om om zdf zdf Gdkf Gdkfmm Bkck Bkckwz wzfy fy,, zdf zdf bowz bowz wfckoy Bkckwzfy yfmfyyfj zo kc glhvwf $7+ om Hyzkglf 70 om zdf Oyjfy, wdhll pyfwkjf o}fy zdf bffzkcn# Cozf1" Yfmfyfcgf zo zdf .Gdkfm Bkckwzfy. kc zdkw yvlf kcglvjfw zdf Bkckwzfy Bkckwzfy cobkch cobkchzfj zfj i{ zdf Gdkfm Bkckwz Bkckwzfy fy vcjfy wvi"yvlf $9+# $7+ $7+ Zdf Zdf Gdkf Gdkfmm Wfgy Wfgyfzh fzhy{ y{ wdhl wdhlll oyjkc oyjkchy hykl{ kl{ kwwvf kwwvf zo zo zdf zdf Bkckwzfyw, zdyff jh{w kc hj}hcgf om h bffzkcn, zdf hnfcjh om  zdf bffzkc bffzkcn, n, zonfzd zonfzdfy fy ~kzd ~kzd zdf wvbbh wvbbhykf ykfw w yflhz yflhzkcn kcn zo zdf kzfbw oy hnfcjh# H gop{ om zdf hnfcjh hcj zdf wvbbhykfw wdhll if wvibkzzfj zo zdf No}fycoy hz zdf whbf zkbf# Kc zdf ghwf om wpfgkhl bffzkcnw, zdf gkygvlhy cozkgf bh{ if kwwvfj lfww zdhc zdyff jh{w kc hj}hcgf#

96

$:+ $:+ Co ghwf ghwf wdhll wdhll if jkwgvw jkwgvwwfj wfj vclfww vclfww zdf wvbbh wvbbhy{ y{ yflhzkcn zo kz dhw iffc gkygvlhzfj1 Pyo}kjfj zdhz zdf Gdkfm Bkckwzfy bh{ jkwpfcwf ~kzd zdf yfxvkyfbfczw om zdkw wvi"yvlf, ~dfyf oc zdf yfpyfwfczhzkoc yfpyfwfczhzkoc om  zdf Bkckwzfy"kc"Gdhynf, df kw whzkwmkfj zdhz zdf gkygvbwzhcgfw ~fyf wvgd zdhz zdf phpfyw govlj coz if wvpplkfj# $6+ $6+ Zdf Wfgyf Wfgyfzh zhy{ y{ gocg gocgfy fycf cfj j ~kzd ~kzd h ghwf ghwf wdhll wdhll,, vclfww ozdfy~kwf jkyfgzfj, hzzfcj zdf bffzkcn om zdf Ghikcfz kc ~dkgd zdf ghwf kw vcjfy jkwgvwwkoc# Df wdhll, do~f}fy, zhef co phyz kc zdf jkwgvwwkoc vclfww kc}kzfj zo jo wo# $=+ Km, kc zdf hiwfcgf hiwfcgf om zdf Bkckwzfy"k Bkckwzfy"kc"Gdh c"Gdhynf ynf myob myob dfhjxvhy dfhjxvhyzfyw zfyw,, zdf Wfgyfzhy Wfgyfzhy{ { om zdf Jfphyzbf Jfphyzbfcz cz gocgfycf gocgfycfj j jkwgvwwkoc oc h ghwf ghwf wdov wdovlj lj h~hk h~ hk z zdf gocwkjfyw zdhz zdf jkwgvwwkoc Bkckwzfy Bkck wzfy .w yfzv yfzvyc yc df bh{ yfx yfxvfwz zdf zdf Gdk fm Wfgyfzhy Wfgy fzhy { moy kzw powzpoc powzpocfb fbfcz# fcz# Zdf Gdkfm Gdkfm Wfgyf Wfgyfzhy{ zhy{ wdhl wd hlll zdfy zdfyf fvpoc vpoc oizhk oiz hkc c zdf oyjfy yjfyw w om zdf zdf Gdkf Gdkfmm Bkc Bkckw kwzf zfyy kc yfnhyj zo powzpocfbfcz# $>+ $>+ Zdf Zdf Gdkf Gdkfmm bffzkcnw hcj pyfphyf " $h+

$i+ $i+

Wfgy Wfgyfz fzhy hy{ {

wdhl wdhlll

hzzfc hz zfcj j

hll hll

h iy kfm kf m yfgo yfgoyj yj om zdf zdf jkwgvwwkoc ~dkgd dkgd,, kc zdf zdf hiwf hiwfcg cgf f om wpfgkhl jkyfgzko jkyfgzkocw cw i{ i{ zdf zdf Ghikc Gh ikcfz fz zo zdf zdf goczy goczyhy{ hy{,, wdhll wdhll if om hc kbpfywochl chzvyf5 hcj h yfgo yfgoyj yj om zdf jfgk jfgkwk wko ocw ~kzdo kzdovz vz hc{ hc{ wzhzfbfcz oy zdf yfhwocw zdfyfmoyf, hcj wdhll wvib wvibkz kz h gop{ gop{ om zdf zdfwf yfgo yfgoyj yjw w ~kzdk ~kzdkc c z~fc z~fcz{ z{ movy movy dovyw dovyw om zdf zd f glow glowf f om  zdf bffzk bffzkcn cn zo zdf Gdkfm Gdkfm Bkckwz Bkckwzfy fy moy dkw hppyo}hl#

$4+ $4+ Zdf Gdkfm kfm Wfgyfz yfzhy{ hy{ wdhll gkygvlhzf zo zdf Bkckwzf Bkck wzfyw yw hcj hc j zo zdf No}fy o}fyco coyy h gop{ gop{ om zdfwf zdfwf yfgo yfgoyj yjw, w, hw hppyo} hppyo}fj fj i{ zdf Gdkfm Gdkfm Bkckwz Bkckwzfy fy h c j wd hl l wfcj wfcj zo zdf zdf Wfgy Wfgyfz fzhy{ hy{ om zdf zdf Jf Jfph phyzb yzbfc fczz gocg gocgfyc fyc h gop{ gop{ om zdf jfgkwkoc ocl{#

9=

$;+ $;+ Km h Bkckwzfy Bkckwzf y gocw gocwkj kjf fyw zdhz zd hz zdfyf dfyf dhw dhw iff ffc ch bkwzh kwzhef ef oy obkwwkoc obkwwk oc kc yfgoy yf goyjk jkcn cn zdf bkcv bkcvzf zfw, w, df wdhll wdhl l pok cz kz ovz ovz zo zdf Gdkf dkfm Wfgyf fgyfzh zhy{ y{ ~k z dk c z~f z~fcz{ cz{" m o v y dovyw om zdf kwwvf om zdf bkcvzfw# Zdf Gdkfm Wfgyfzhy{ wdhll wdhll zdfyfv zdfyfvpoc poc oizhkc oizhk c zdf zdf oyj oyjfyw om zdf zdf Gdkf dkfm Bkckwz Bkck wzfy fy hcj, hc j, km cfgf cfgfww wwhy hy{, {, kwwvf h goyyk goyyknf nfcj cjvb vb hcj hcj goy goyyf yfgz gz zdf zdf ommkgk omm kgkhl hl yfgo yfgoyj yj kc dkw ommkgf# ommk gf# 9:#

Pyogfjvyf Pyogfjvyf yfnhyjkcn yfnhyjkcn Gob Gobbkzz bkzzffw ffw om Ghikcfz# Ghikcfz#"" $8+

Bffzkcnw om zdf Gobbkzzffw om zdf Ghikcfz wdhll if goc}fcfj i{ zdf Gdkfm Wfgyfzhy{ vcjfy zdf jkyfgzkoc om zdf wfckoy bfbify om zdf Gobbkzzff ~do wdhll pyfwkjf hz zdf bffzkcnw# $9+ $9+ Ommkg Ommkgkhl khlw w om om zdf zdf Jfphy Jfphyzbf zbfczw czw gocgf gocgfycf ycfj j bh{ bh{ if hwwogkhzfj ~kzd zdf jflkifyhzkocw om zdf Gobbkzzffw hw hcj ~dfc gocwkjfyfj cfgfwwhy{# cfgfwwhy{# $7+ $7+ Zdf pyo} pyo}kw kwko kocw cw om om yvlf yvlf 99 hcj hcj 97 wdh wdhll ll hppl hppl{ { bvzhzkw bvzhcjkw zo zdf bhccfy om wvibkwwkoc om ghwfw zo, hcj zdf pyogfjvyf moy, zdf bffzkcnw om Gobbkzzffw# 96# Pyogfjvyf Pyogfjvyf yfnhyjkcn yfnhyjkcn G kygvlhzkoc kygvlhzkoc om Ghikcfz Ghikcfz ghwfw#" $8+ $8+ ^dfc ^dfc h ghwf ghwf kw gkygvl gkygvlhzf hzfj j zo zdf Bkckwz Bkckwzfyw fyw moy yfgoyjkcn opkckoc, zdf Gdkfm Wfgyfzhy{ wdhll wpfgkm{ zdf zkbf i{ ~dkgd opkckocw wdovlj if gobbvckghzfj# H wvbbhy{ om  zdf ghwf wdhll if wkbvlzhcfovwl{ wvibkzzfj zo zdf No}fycoy# Km h Bkckwzfy jofw coz gobbvckghzf dkw opkckoc i{ zdhz zkbf, kz wdhll if hwwvbfj zdhz df hggfpzw zdf yfgobbfcjhzkocw goczhkcfj kc zdf wvbbhy{#

$9+ $9+ Km h jkmm jkmmfy fyfc fcgf gf om opkc opkcko koc c hbocnwz Bkckwzfyw kw oiwfy}fj kc zdf govywf om gkygvlhzkoc, zdf Gdkfm Wfgyfzhy{ wdhll vclfww zdf Gdkfm Bkckwzfy jkyfgzw ozdfy~kwf, oizhkc mvyzdfy mvyzdfy oiwfy} oiwfy}hzkoc hzkocw w om zdf Bkckwzfy Bkckwzfy gocgfyc gocgfycfj fj ~kzd h }kf~ zo yfhgdkcn hc hnyffj gocglvwkoc# $7+ $7+ Hmzf Hmzfyy hll opkc opkcko kocw cw dh}f h}f iff iffc c yf yfgfk} gfk}fj fj hcj hcj zdf mvyzdfy oiwfy}hzkocw om zdf Bkckwzfyw gocgfycfj dh}f iffc oizhkcfj, oizhkcfj, km cfgfwwhy{, cfgfwwhy{, oy hmzfy zdf zkbf wpfg wpfgkm kmkf kfj j dhw dh w ftpky ftpkyfj fj,, zdf zd f Gdkfm Gdkfm Wfgyf Wfgyfzhy{ zhy{ wdhl wd hll" l"

9>

$h+

$i+

kc zdf zdf f} f}fcz om om mv ll hnyffbfcz zo zd zdf yfgo yfgob bbfcjh fcjhzk zkoc ocw w kc zdf w vbbh vb bhyy { , zyfhz zy fhz kz hw Ghikcfz jfgkwkocw hcj pyogffj mvyzdfy kc zfybw zfybw om wvi yvlf $4+ om y vlf vl f 975 975 hcj kc zdf f}f f}fcz cz om jkmmfy jkmmfyfc fcgf gf om opkck opkckoc oc oy h bhaoy gd gdhcnf kc kc zdf oyknkchl oyknkchl yfgobbfc yfgobbfcjhzkocw jhzkocw goczhkcfj kc zdf wvbbh wvbbhy{ y{ ifkc ifkcn n hnyff hnyffj j zo i{ zdf zd f Bkckwzfy"kc"Gdhynf hcj ocf oy boyf Bkckwzfyw, Bkckwzfyw, oizhkc zdf jkyfgzkoc om zdf Gdkfm  Gdkfm  Bkckwzfy ~dfzdfy zdf ghwf wdovlj if jkwgvwwfj jkwgvwwfj hz h bffzkcn bffzkcn om zdf Ghikcfz, Ghikcfz, oy oy zdf zd f yfgob yfgobbf bfcjh cjhzkoc zkocw w om zdf bhaoykz{ bhaoykz{ om  Bk ck w z fy w if hggfp hggfpzf zfj j hcj hcj gob gobbvckg bvckghzf hzfj j hw Ghikcf Ghikcfz.w z.w jfgkw jfg kwkoc koc##

$:+ $:+ Km zdf Gdkfm Gdkfm Bkckwz Bkckwzfy fy jkyf jkyfgzw gzw zdhz zdhz zdf zdf ghwf ghwf wdhll wdhll if jkwgvwwfj hz h bffzkcn om zdf Ghikcfz, zdf Gdkfm Wfgyfzhy{ Wfgyfzhy{ wdhll gkygvlhzf zdf opkckocw yfgoyjfj i{ zdf Bkckwzfyw, kc zdf moyb, om h wvpplfbfczhy{ wvbbhy{, wvibkzzkcn h gop{ wkbvlzhcfovwl{ zo zdf No}fycoy# No}fycoy# $6+ $6+ Yfpoy Yf poyzw zw zo zdf Gh Ghikc ikcfz fz oy hgzko hgzkoc c zhef zhefc c oc oc zdfky zdfky jfgkwkocw, hcj ozdfy ghwfw wvibkzzfj ocl{ moy kcmoybhzkoc, wdhll coybhll{ if jkwpowfj omm i{ gkygvlhzkoc# 9=# 9=# Hgzko Hgzkoc c oc Ghikc Ghikcfz. fz.w w j fgkwko fgkwkoc#" c#" $8+ ^dfc h ghwf dhw iffc jfgkjfj jfgkjfj i{ zdf Ghikcfz, zdf Jfphyzb Jfphyzbfcz fcz gocgfyc gocgfycfj fj wdhl l zhef zhef pyobp pyobpzz hgzkoc hgzkoc zo nk}f nk}f fmmfg fmmfgzz zo zdf jfgkwkoc#

$9+ $9+ Zo fcwv fcwvyf yf kbplf kbplfb bfczh fczhzk zkoc oc om zdf zdf Gh Ghi ikcfz kcfz jfgkwkocw jfgkwkocw,, zdf Wfgyfzhy{ Wfgyfzhy{ om fhgd fhgd Jfphyzb Jfphyzbfcz fcz wdhl wd hlll effp h yfgo yfgoyj yj om hll hl l zdf jfgkw jfgkwkoc kocw w goc} goc}f{ f{fj fj zo d k b h c j wdhll wdhll ~hzgd hzgd pyon yonyfw yfww om om hgzkoc hgzk oc om hgzkoc vczkl kz kw k w gobplfzfj# Kz wdhll if dkw yfwpocwkiklkz yfwpocwkiklkz{, {, hw Wfgyfzhy{ om zdf Jfphyzbfcz Jfphyzbfcz wpoc wpocwo woykc ykcn n zdf zdf ghwf ghwf,, zo gocw gocwvl vlzz oy kcmo kcmoyb yb hc{ hc{ ozdf ozdfyy Jfph Jf phyzb yzbfc fczz gocgfy gocgfycfj cfj,, kc oyjfy oyjfy zo fcwvy fcwvyf f mvll kbplfbfczhzkoc om zdf jfgkwkocw# $7+ $7+ Zdf Gdkfm kfm Wfgyfzhy{ wdhll ~hzgd zdf kbplf bfczhz koc om fhgd jfgkwkoc om zd f Ghikcf ikcfzz, hc j zdf

94

Wfgyf Wfgyfzh zhy{ y{ kc z df Jf Jfph phyz yzbf bfcz cz gocg gocgfy fycf cfj j wd hl l wv pp l { zo zd f Gdkfm Gdkfm Wfgyfz Wfgyfzhy{ hy{ wvgd wvgd jogvbfc jogvbfczw zw hw lh zfy zf y bh{, bh{, i{ nfcfyh nfcfyhll oy w pf gk hl yfxv yfxvfw fwz, z, yfx yfxvk vkyf yf fch fchil ilkc kcn n d k b zo gob gobplf plfzf zf zdf zdf yfgoyj om zdf ghwf# $:+ $:+ Zdf Zdf Gdkfm dkfm Wfgyf fgyfzh zhy{ y{ wdhll b hk cz hk c zdf yfg yfgoyj oyj om fhgd fhgd ghwf ghwf wvibkz wvibkzzfj zfj zo zo z df Ghikcfz Ghikcfz ~dkgd wdhll wdhll gocwkwz gocwkwz om" $h+ $i+

$6+

h gop{ om hll hl l phpfyw phpfyw kwwvfj kwwvfj vcjfy yvlf 97$7+, 97$7+, 9: hcj 96$8+5 h gop{ om zdf yfgoyjw pyfphyfj pyfphyfj vcjfy yvlf 97$>+, 9: hcj 96$7+#

Zdf No}fyc No}fycoy oy wdh ll if efpz efpz kcmoyb kcmoybfj fj om h ll jfgkw jfgkwkoc kocw w om zdf Ghi G hikc kc fz #

Hll 9># 9># Wfgyfg Wfgyfg{ { om Ghikcfz Ghikcfz pyogffjk pyogffjkcnw cnw#" #" $8+ pyogffjkcnw om zdf Ghikcfz hcj zdf yfgoyj om zdf jkw gvw wkoc wk oc kc zd f Gh Ghikc ikcfz fz wdhll wdhll if wfgyf wfgyfz# z# $9+ Hll phpfyw phpfyw wvibkzz wvibkzzfj fj zo zdf Ghikcfz Ghikcfz hyf wfgyfz wfgyfz vczkl zdf Ghikcfz.w Ghikcfz.w jfgkwkoc dhw zhefc plhgf ~dfyfhmzfy zdf Wfgy Wfgyfz fzhy hy{ { gocg gocgfy fycf cfj j wdh ll , wvi af gz zo h c { nfcf nfcfyh yhll oy wpfg wpfgkh khll oyjf oyjfyw yw om om zdf zdf Gdkf Gdkfmm Wfgy Wfgyfz fzhy hy{ { kc zdkw if dhl m, jf zf yb kc f ~dfzd dfzdfy fy zdf php phpfyw fyw wdhl wdhlll goczk oczkcv cvf f zo if glhwwkmkfj hw wfgyfz#

94# Gvwzo Gvwzoj{ j{ om Ghikcf Ghikcfz z Phpfyw Phpfyw#" #" yfzvyc zo zdf Gdkfm Wfgyfzhy{#" $h+

$i+

$g+ $g+

Zdf Bkckwzfy‛w wdhll

zdf zd f phpf phpfyw yw kwwv kwwvfj fj zo zdfb zdfb moy moy jfg jfgkw kwko koc c i{ gk ygvl yg vl hz koc ko c vcjf vcjfyy yvlf yvlf 96$ 96$ 8+kbb 8+ kbbfj fjkhz khzfl{ fl{ hmzfy yfgoyjkcn opkckoc5 zdf phpfyw phpfyw gkygvlhzf gkygvlhzfj j zo zdfb moy jfgkwk jfgkwkoc oc i{ jkwgvwwkoc jkwgvw wkoc kc bff ffzk zkcn cn om zdf zdf Gh Ghikc ikcfz fz oy Gobbkzzff om zdf Ghikcfz vcjfy yvlf 97$7 97$7++ oy 9: kbb kbbfjkh fjkhzf zfl{ l{ hm zfy zf y zdf zdf jkwgvwwkoc dhw zhefc plhgf5 gopk gopkf fw om zdf zdf yfgo yfgoyj yj om jkwg jkwgvw vwwk wkoc oc hcj hcj jfgkwkocw gkygvlhzfj gkygvlhzfj i{ zdf Gdkfm Wfgyfzhy{ Wfgyfzhy{

9;

$j+

vcjf vcjfyy yvlf yvl f 97$4+, $4+, 9: 9: hcj hcj 96$7 96$7+, +, kbb kbbfjkh fjkhzf zfl{ l{ h m z fy zdf{ zd f{ dh }f pfyv pfyvwf wfj j zdfb5 hcj yfpo yfpoyz yzw w om hgzkoc zhef zhefc c oc oc Ghi Ghikc kcfz fz jfgkwkocw oy ozdf ozdfyy phpf hpfyw gkygvl gky gvlhzfj hzfj moy moy kcmoybhzkoc, kbbfjkhzfl{ hmzfy pfyvwhl, ftgfpz ftgfpz ~dfyf ~dfyf kcjk kc jkgh ghzf zfj j ozdfy~ ozdfy~kwf kwf##

9;# Hj}k 9;# Hj}kwo woyw yw#" #" $8+ $8+ Zdfyf Zdfyf wdhll wdhll coz if boyf boyf zdhc zdhc z~o z~o Hj}k Hj}kwo woyw yw zo zdf zdf Gdkf Gdkfmm Bkckw kckwzf zfyy zo if hppo hppokc kczf zfj j i{ zdf zdf No}fycoy oc zdf hj}kgf om Gdkfm Bkckwzfy moy zdf pfymoybhcgf om wvgd jvzkfw hcj mvcgzkocw, hw bh{ if wpfgkmkfj myob zkbf zo zkbf i{ zdf Gdkfm Bkckwzfy#

$9+ $9+ Hc Hj}kwo Hj}kwoyy wdhl wdhlll dolj dolj ommkg ommkgf f jvyk jvykcn cn zdf plfhw plfhwvyf vyf om zdf Gdkfm Bkckwzfy oc wvgd zfybw hcj gocjkzkocw hw zdf Gdkfm Bkckwzfy bh{, i{ oyjfy pvilkwdfj kc Nhqfzzf, jfzfybkcf# WFGZKOC"F#"

WVIBKWWKOC

OM

GHWFW

ZO

ZDF

NO]FYCOY HCJ ZDF GDKFM BKCKWZFY#

70# 70# Wvib Wvibkw kwwk wkoc oc om ghwfw ghwfw zo zdf No}f No}fyc ycoy oy mhllkc mhllkcn n ~kzdkc ~kzdkc zdf j kwgyfzkoc kwgyfzkochy{ hy{ po~f po~fyw yw vcjfy vcjfy zdf Nklnkz" Nklnkz" Ihlzkwzhc $Fbpo~fybfcz hcj Wflm"No}fychcgf+ Oyjfy, 900;#" $8+ Hll ghwfw ghwfw fcvbfyh fcvbfyhzfj zfj kc Wgdfjvlf"K Wgdfjvlf"K] ] wdhll if wvibkzzfj zo zdf No}fycoy moy dkw hppyo}hl ifmoyf kwwvf om oyjfyw#

$9+ $9+ Zdf Zdf ghwf ghwfw w fcvbf fcvbfyh yhzf zfj j kc Wgdf Wgdfjv jvlf lf"K "K] ] wdhl wdhlll if wvibkzzfj zo zdf No}fycoy kc wvgd bhccfy hw zdf No}fycoy bh{ nfcfyhll{ oy fwpfgkhll{ jkyfgz# $7+ $7+ Oc h xvfw xvfwzko zkoc c ~dfz ~dfzdf dfyy hc{ hc{ bhzzf bhzzfyy kw oy kw coz h bhzz bhzzfy fy kc yfwp yfwpfg fgzz om ~dkg ~dkgd d zdf zdf No}f No}fyc ycoy oy kw i{ }kyz }kyzvf vf om  pyo}kwkocw om zdf Oyjfy dhw jkwgyfzkoc, zdf jfgkwkoc om zdf No}fycoy kc dkw jkwgyfzkoc wdhll if mkchl# 78# No}fyco No}fycoy.w y.w jkyfgzk} jkyfgzk}f f ~kzd ~kzd yfnhyj yfnhyj zo jkwpowhl jkwpowhl om  gfyzhkc ghwfw1" $8+ Zdf No}fycoy bh{ yfxvkyf zo wvibkz moy gocwkjfyhzkoc om zdf Ghikcfz hc{ bhzzfy oc ~dkgd h jfgkwkoc

70

dhw iffc zhefc i{ zdf Gdkfm Bkckwzfy oy h Bkckwzfy ivz ~dkgd dhw coz iffc gocwkjfyfj i{ zdf Ghikcfz# $9+ Zdf No}fyco No}fycoyy bh{ yfxvkyf yfxvkyf zdf Ghikcfz Ghikcfz oy, hw zdf ghwf ghwf bh{ bh{ if, if, zdf zdf Gdkf Gdkfmm Bkck Bkckwz wzfy fy,, zo yfgo yfgocw cwkjf kjfyy kzw kzw oy dkw hj}kgf zfcjfyfj zo zdf No}fycoy kc zdf pfymoybhcgf om dkw mvcgzkocw, ~dfzdfy nfcfyhll{ oy ozdfy~kwf, hcj zdf No}fycoy wdhll hgz kc hggoyjhcgf ~kzd zdf hj}kgf zfcjfyfj hmzfy wvgd yfgocwkjfyhzkoc# 79# Yfmfyfcg Yfmfyfcgf f zo zdf Gdkfm Gdkfm Bkckwzfy# Bkckwzfy#"" $8+ ^kzdovz pyfavjkgf zo ozdfy pyo}kwkocw om zdfwf yvlfw1"

$h+ hll ghwfw ghwfw bfczko bfczkocfj cfj kc Wgdfjv Wgdfjvlf" lf"] ] wdhll wdhll if wvibkz wvibkzzfj zfj zo zdf Gdkfm Gdkfm Bkckwz Bkckwzfy fy moy moy hj}kwkc hj}kwkcn n zdf No}fycoy zo phww hppyopykhzf oyjfyw zdfyfoc5 hcj $i+ hll ghwfw ghwfw bfczko bfczkocfj cfj kc Wgdfjv Wgdfjvlf" lf"]K ]K wdhll wdhll if wvibkzzfj zo zdf Gdkfm Bkckwzfy moy dkw oyjfyw# $9+ $9+ H ghwf ghwf wvi wvibk bkzz zzfj fj zo zo zdf zdf Gdkf Gdkfmm Bkck Bkckwz wzfy fy moy moy dkw dkw oyjfy oyjfy wdhll wdhll kcglvj kcglvjf f h wflm"g wflm"gocz oczhkc hkcfj fj wvbbh wvbbhy{ y{ wzhzkcn wzhzkcn zdf yflf}hcz mhgzw hcj zdf pokczw moy jfgkwkoc# Zdf wvbbhy{ wdhll kcglvj kcglvjf f zdf wpfgk wpfgkmkg mkg yfgob yfgobbfc bfcjhz jhzkoc kocw w om zdf Bkckw Bkckwzfy zfy"kc "kc"" Gdhynf, hcj wdhll if hggobphckfj i{ h jyhmz gobbvckghzkoc ~dfyf}fy hppyopykhzf# $7+ $7+ Hll Hll ghwf ghwfw w wvibk wvibkzz zzfj fj zo zo zdf zdf Gdkf Gdkfmm Bkckw Bkckwzf zfyy hcj hcj No}fycoy wdhll if yovzfj zdyovnd zdf Gdkfm Wfgyfzhy{# 77# Yfmfyfcg Yfmfyfcgf f zo zdf No}fycoy No}fycoy#" #" $8+ $8+ H ghwf yfxv yfxvky kyfj fj zo if wvibkz wvibkzzfj zfj zo zdf No}fyco No}fycoyy moy oyjfyw oyjfyw oc hj}kgf hj}kgf om  Gdkfm Bkckwzfy wdhll kcglvjf h wflm"goczhkcfj wflm"goczhkcfj wvbbhy{ wvbbhy{ wzhzkcn zdf yflf}hcz mhgzw hcj zdf pokczw moy jfgkwkocw# Zdf wvbbhy{ wdhll if zkzlfj .Wvbbhy{ moy Gdkfm Bkckwzfy) hcj goczhkc zdf wpfgkm wpfgkmkg kg hj}kgf hj}kgf oy yfgob yfgobbfc bfcjhz jhzkoc kocw w om zdf Gdkfm Gdkfm Bkckwz Bkckwzfy fy hlocn ~kzd h wfphyhzf phyhnyhpd zo zdf fmmfgz zdhz zdf ghwf yfxvkyfw hppyo}hl om zdf No}fycoy#

$9+ $9+

Hll Hll ghwf ghwfw w bfcz bfczko kocf cfj j kc Wgdfj Wgdfjvl vlf" f"]K ]KKK wdhl wdhlll if

78

wvibkzzfj zo zdf No}fycoy moy kcmoybhzkoc zdyovnd zdf Gdkfm  Bkckwzfy# Bkckwzfy# 7:# Yflhzkoc Yflhzkocw w ~kzd Nklnkz"Ih Nklnkz"Ihlzkw lzkwzhc zhc Govcgkl# Govcgkl#"" $8+ Hll ghwfw om bvzvhl kczfyfwz oy om kbpoyzhcgf bh{ if iyovndz ifmoyf zdf Govcgkl i{ zdf kcjk}kjvhl bfbifyw oy zdf No}fycbfcz om Nklnkz"Ihlzkwzhc kc zdf yfnvlhy Govcgkl bffzkcnw oy kc zdf aokcz wkzzkcn om Govcgkl hcj zdf Hwwfbil{#

$9+ Moy hll wvgd ghwfw ghwfw zo if jkwgvwwfj jkwgvwwfj kc h Govcgkl Govcgkl oy kc h aokcz wkzzkcn zdf bo}fy wdhll moy~hyj yflf}hcz cvbify om  gopkfw om ~oyekcn phpfy jkwgvwwkcn zdf jfzhklw hcj zdf kwwvfw moy jfgkwkoc# $7+ $7+ Iozd Iozd zdf Go Govcg vcgkl kl hcj hcj zdf Hwwfb Hwwfbil{ il{ wdhll wdhll yfbh yfbhkc kc ~kzdkc zdfky lfnkwlhzk}f hcj ftfgvzk}f jobhkcw hw wpfgkmkfj kc Wgdfjv Wgdfjvlfw lfw"KK "KKKK hcj K] om zdf Oyjfy Oyjfy yfwpf yfwpfgzk gzk}f }fl{# l{# Iozd Iozd wdhll wdhll wzyk}f zo hwwkwz fhgd ozdfy kc zdf pfymoybhcgf om zdf wviafgzw hwwkncfj zo zdfb# WFGZKOC"M#" WFGZKO C"M#"

YFLHZKOCW ^KZD ZDF NKLNKZ" IHLZKWZHC LFNKWLHZVYF

76# 76# Nfcfyhl Nfcfyhl Pyogfj Pyogfjvyf vyf#" #" $8+ $8+ Jfphyzbfcz wdhll wdhll,, kc zdf ky yflhzk ocw ~k zd zdf Hww Hwwfbil{, l{, gobpl{ ~k z d zdf zdf yvlf yvlfw w om pyogfjvyf hcj wzhcjkcn oyjfyw om zdf Hwwfbil{#

$9+ $9+ Oyj Oyjfyw fyw om zdf zdf No No}f }fyc ycoy oy moy moy goc} goc}fc fckc kcn n h wfww wfwwkoc koc om om zdf Hww Hwwfb fbil il{ { wdhll wdh ll if oiz oizhkc hkcfj fj i{ i{ zdf zdf Lh~ Lh~ Jfphyzbfcz hcj gobbvckghzfj zo zdf Wfgyfzhy{ om zdf Hwwfbil{# $7+ $7+ Hw woo wooc c hw zdf zdf jhzf jhzf om om wfww wfwwkoc koc om om zdf zdf Hwwf Hwwfb bil{ kw mktfj mktfj,, kz wdhll wdhll if cozk co zk mk fj kc zdf zdf Nh Nhqf qfzzf zzf i{ zdf Wfgyfzhy{ Wfgyfzhy{ om zdf Hwwfb Hwwfbil{ il{ hcj zdfyfvp zdfyfvpoc oc hll hl l Jfph Jf phyzb yzbfc fczw zw wdhll wdh ll vcjf vcjfyzh yzhef ef h yf}kf~ yf}kf~ om zdf zdf ommkgkhl ommkgkhl ivwk ivwkcf cfww ww kczf kc zf cjf j zo if iyo iyovn vndz dz ifmo ifmoyf yf zdf zdf Hwwfb Hwwfbil{ il{ hcj hcj wdhl wd hlll pyob pyobpz pzl{ l{ moy~ moy~hy hyj j zo z df Lh ~ Jf Jfph phyzb yzbfc fczz jfzhklfj lkwzw om wvgd ivwkcfww coz lhzfy zdhc wf}fc jh{w ifmoyf zdf gobbfcgfb gobbfcgfbfcz fcz om zdf wfwwkoc#

79

$:+ $:+ Zdf Zdf Bkckwz Bkckwzfy fy moy Lh~ Lh~ wdhll wdhll pyfp pyfphy hyf f h pyo}kwkochl pyo}kwkochl moyfghwz om zdf ivwkcfww ivwkcfww zo if iyovndz iyovndz ifmoyf zdf Hww Hwwfb fbil{ il{ hcj hcj wdhll wdh ll bhef bhef pyop pyopow owhlw hlw zo zdf zdf Wpfhef Wpfhefyy moy zdf hllozbfcz hllozbfcz om jh{w jh{w moy zdf zyhcwhgzkoc zyhcwhgzkoc om o m m k gk hl hw ~fll hw coc"om coc" ommk mk gkhl gk hl ivwkcfww ivwkcfww## Zdf Zdf pyonyh pyonyhbb bbf f hw hw hppyo hppyo}fj }fj i{ zdf Wpfhe Wpfhefy fy wdhll wdh ll if gobb gobbvc vckgh kghzfj zfj i{ zdf zdf Hwwfb Hwwfbil il{ { Wfgyf Wfg yfzh zhyk ykhz hz zo hll hl l zdf Jf Jfph phyzb yzbfc fczw zw hc j zdf zdf Wfg Wfgyfz yfzhy{ hy{ zo No}fycoy# $6+ $6+ ^dfc dfc zdf zd f Hwwf Hwwfb bil{ il{ dhw dh w iffc iffc wvb wvbbocfj ocfj i{ zdf No No}f }fyco ycoy, y, df ~k l l hz zd f hppy hppyop opykh ykhzf zf wzhnf, wzhn f, mkt h jhzf jhzf moy zdf pyoyonhzkoc om zdf Hwwfbil{# $=+ Zdf Wfgyfzh Wfgyfzhy{ y{ om zdf Hwwfb Hwwfbil{ il{ wdhll, wdhll, ~dfc ~dfc zdf wfww wfwwkoc koc ghllfj ghllf j i{ zdf z df No No}f }fyco ycoyy kw cfhykcn cfhykcn gob gobplf plfzko zkoc c om  kzw ivw ivwkcf kcfww, ww, oizhkc oizhkc zdf oyjfyw oyjfyw om zdf zd f No No}f }fyco ycoyy zdyov zdyovnd nd zdf Lh~ Jfphyzbfcz, Jfphyzbfcz, hw zo zdf jhzf moy z d f pyoyonhzkoc om  zdf Hwwfbil{# $>+ Zdf Zdf Wfg Wfgyf yfzh zhy{ y{ om om zdf zdf Hww Hwwfb fbil il{ { wdhll wdhll coz cozkm{ km{ kc zdf zdf Nhqf Nhqfzz zzf f zdf zdf jhzf jhzf mk tf j moy moy zdf zdf pyoyo pyoyonh nhzko zkoc c om zdf Hwwfbil{# $4+ Gopkfw Gopkfw om zdf zdf ikllw, ikllw, yfwo yfwolvzko lvzkocw, cw, bozkoc bozkocw, w, xvfwzko xvfwzkocw cw hcj hcj ozdf ozdfyy ivwkcfw ivwkcfww w zo if if iyovndz iyovndz ifmoyf ifmoyf zdf Hwwfbil Hwwfbil{ { wdhl wd hlll if moy~hyjf moy~hyjfj j hw wooc wooc hw yfgfk}fj yfgfk}fj,, zo zdf Jfphyzbfcz gocgfycfj i{ zdf Hwwfbil{ Wfgyfzhykhz# $;+ $;+ Moyy zdf Mo zdf goyy goyyfg fgzz hllo hllogh ghzk zkoc oc om ivwk ivwkcf cfww ww om zdf zdf Hwwfbil{ zo zdf jfphyzbfczw, zdf Hwwfbil{ Wfgyfzhykhz bh{ gocwvlz zdf Gdkfm Wfgyfzhy{, ~dfcf}fy kz kw kc joviz#

$80+ $80+ Km h ikll, ikll , yfwo yfwolvz lvzko koc, c, bozk bozkoc oc oy oy xvf xvfwzk wzkoc oc dhw dhw iffc iffc ~yoc ~yocnl{ nl{ hjjyf hjjyfwwf wwfj j zo h Jfphyzbfcz i{ zdf Hwwfbi Hwwfbil{ l{ Wfgyfzhykh Wfgyfzhykhz, z, kz wdovlj wdovlj if pyobpzl{ pyobpzl{ zyhcw zy hcwmf mfyy yyfj fj zo zdf Jfphyzbfcz gocgfycfj, kc gocwvlzhzkoc ~kzd zdf Gdkfm Gdkfm Wfgyfzh Wfgyfzhy{, y{, km  cfgfwwhy{ cfgfwwhy{,, hcj vcjfy hj}kgf zo zdf Hwwfbil{ Hwwfbil{ Wfgyfzhykhz# $88+ $88+ Zdf Zdf Hwwf Hwwfb bil{ il{ Wfgy Wfgyfz fzhy hykhz khz wdhl wdhlll hj}k hj}kwf wf zdf zdf Jfphyzbfczw hw wooc hw kw eco~c zdhz h coc"ommkgkhl ikll,

77

yfwolvzkoc, bozkoc oy xvfwzkoc dhw iffc hjbkzzfj kc kzw mkchl moyb, oy coz hjbkzzfj, wo zdhz zdf Jfphyzbfczw bh{ yfnvlhzf zdfky hgzkoc hggoyjkcnl{# $89+ Hw wooc wooc hw hc{ gobbvckghzkoc $~dfzdfy h cozkgf, kczkbhzkoc, ikll oy hc{ ozdfy phpfy+ kw yfgfk}fj myob hvzdoykz{ zdf Hwwfbil{ Wfgyfzhykhz oy hc{ ozdfy yfnhyjkcn zdf ivwkcfww oy hmmhkyw om zdf Hwwfbil{, zdf yfgfk}kcn ommkgfy wdhll hz ocgf iykcn kz zo zdf cozkgf om zdf Wfgyfzhy{ hcj zdf Bkckwzfy# $8+ Hmzfy 7=# 7=# Ommkgkh Ommkgkhll Ikllw Ikllw hcj hbfc hbfcjb jbfc fczw#" zw#" zhekcn zhekcn hgzkoc hgzkoc kc zfybw zfybw om yvlfw yvlfw 89 89 hcj hcj 90 90 , zdf Jfphyzb Jfphyzbfcz fcz gocgfycfj wdhll moy~hyj zo zdf Lh~ Jfphyzbfcz, zdf jyhmz lfnkwlhzkoc kc kzw mkchl moyb ~kzd h wzhzfbfcz om oiafgzw hcj Gdhynf# Zdf Lh~ yfhwo yfhwocw, cw, jvl{ jvl{ wkncfj wkncfj i{ zdf Bkckwz Bkckwzfy" fy"kc" kc"Gdhynf# Jfphyz Jf phyzbf bfcz cz wdhll wdhll oizhkc oizhkc zdf pyf}ko pyf}kovw vw gocwfc gocwfczz om zdf No}fy o}fycb cbfc fczz zo zdf zdf kczy kczyoj ojvg vgzk zkoc oc om zdf zdf ikll, ikll, km wvgd wvgd gocwfc gocwfczz kw cfgfww cfgfwwhy{# hy{# Zdkw Zdkw hgzkoc hgzkoc wdhll wdhll if gobplfz gobplfzfj fj kyyfwpfgzk}f, hcj pyfmfyhil{ ~fll kc hj}hcgf, om zdf jhzf om gobbfcgfbfcz om h wfwwkoc om zdf Hwwfbil{#

$9+ $9+ Zdf Zdf Lh~ Lh~ Jfph Jfphyz yzbf bfcz cz wdhl wdhlll hyyhc hyyhcnf nf zo kcg kcglvj lvjf f zdf ikll kc zdf ommkgkhl ivwkcfww om zdf Hwwfbil{# Zdf ikll wdhll if kczyojvgfj kc zdf Hwwfbil{ i{ zdf Bkckwzfy"kc"Gdhynf oy hc{ ozdfy bfbify oc dkw ifdhlm, hcj zdfyfhmzfy pvilkwdfj kc zdf Nhqfzzf i{ zdf Hwwfbil{ Wfgyfzhykhz# Km, do~f}fy, do~f}fy, zdf ikll kw om nyfhz nyfhz vynfcg{, vynfcg{, zdf Lh~ Jfphy Jf phyzb zbfc fczz bh{ bh{ yfxvfw yfxvfwzz zdf Hwwfb Hwwfbil{ il{"" Wfgyfzhykhz zo pvilkwd kz kc zdf Nhqfzzf ifmoyf kczyojvgzkoc# $7+ $7+ Hmzfy mzfy zdf zdf kczy kczyoj ojvg vgzk zkoc oc om h ikll ikll,, zdf zdf moll mollo o~kcn ~kcn bozkocw if bhjf kc yfnhyj zo kz, chbfl{ $h+ $h+ $i+

$g+

zdhz zdhz kz if if zhe zhefc kcz kczo o gocw gocwkj kjfy fyhz hzko koc c hcj hcj phwwfj5 oy zdhz zdhz kz if yfmfyyf yfmfyyfj j zo h Wflfgz Wflfgz Go Gobb bbkzzf kzzff5 f5 oy zdhz dhz kz if gky gkygvlh vlhzfj zfj moy moy zdf zdf pvy pvypow powf om  flkgkzkcn opkckoc zdfyfoc#

7:

$:+ $:+ Zdf Zdf Jfph Jfphyzb yzbfc fczz gocgf gocgfycf ycfj j wdhll wdhll moyb moybvlh vlhzf zf zdf lkcf om hgzkoc zo if hjopzfj, hcj pyfphyf h iykfm moy zdf vwf om zdf Bkckwzfy"kc"Gdhynf# $6+ Zdf pyogfj pyogfjvyf vyf yfnhyjk yfnhyjkcn cn hbfcj hbfcjb bfczw fczw wdhll wdhll if zdf whbf hw moy ommkgkhl ikllw# $=+ $=+ Hmzf Hmzfyy h Ikll Ikll dhw dhw iffc iffc phw phwwf wfj, j, zdf zdf Hww Hwwfb fbil il{ { Wfgyfzhykhz wdhll moy~hyj zdf Ikll zo zdf No}fycoy, zdyovnd zdf Lh~ Jfphyzbfcz, kc zdf moyb kc ~dkgd kz kw phwwfj, jvl{ wkncfj i{ zdf Wpfhefy# Zdf No}fycoy wdhll"

$h+ $i+

hggoyj hggoyj dkw hwwfcz hwwfcz zo zdf Ikll5 oy km kz kw h Ikll Ikll ozdfy ozdfy zdhc zdhc h Boc Bocf{ f{ Ikll, Ikll, yfzvy yfzvyc c zdf zdf Ikll Ikll zo zdf zdf Pyo} Pyo}kc kcgk gkhl hl Hwwf Hwwfbi bil{ l{ ~kzd ~kzd h bfww bfwwhn hnf f yfxv yfxvfw fwzk zkcn cn zdhz zdhz zdf zdf Ikll, Ikll, oy hc{ hc{ wpfgkmkfj pyo}kwkoc zdfyfom, if yfgocwkjfyfj#

$>+ $>+ Hmzfy mzfy zdf zdf No}f No}fyc ycoy oy dhw dhw yfzv yfzvyc ycfj fj h Ikll Ikll zo zdf zdf Nklnkz"Ihlzkwzhc Hwwfbil{ moy yfgocwkjfyhzkoc hcj zdf Ikll kw hnhkc phwwfj i{ zdf Nklnkz"Ihlzkwzhc Hwwfbil{, ~kzd oy ~kzd ~kzdov ovzz hbfc hbfcjb jbfc fcz, z, kz wdhl wdhlll if hnhk hnhkc c pyfw pyfwfc fczf zfj j zo zdf zdf No}fycoy hcj zdf No}fycoy wdhll hwwfcz zdfyfzo# $4+ $4+ Hmzfy Hmzfy zdf No}fy No}fycoy coy dhw dhw phww phwwfj fj oyjf oyjfyw, yw, zdf Lh~ Lh~ Jfphy Jfphyzbf zbfcz cz wdhll wdhll kcmoy kcmoyb b zdf Jfphy Jfphyzbf zbfcz cz gocgf gocgfycf ycfj j hcj hcj pvilkwd zdf Ikll, km hwwfczfj zo, kc zdf Nhqfzzf# 7># Coc"Ommkgkh Coc"Ommkgkhll Ikllw hcj Hbfcjb Hbfcjbfczw fczw#" #" $8+ Hw wooc wooc hw h cozk cozkgf gf yfnh yfnhyj yjkc kcn n zdf zdf kczy kc zyoj ojvg vgzk zk oc om h coc"o mmkg mm kgkhl khl ikll kw yfgfk}fj myob zdf Hwwfbil{ Wfgyfzhykhz i{ h Jfphyz Jfphyzbfc bfcz, z, kz wdhl wd hl l go cw vl z zdf Lh~ Jfphyzb Jfphyzbfcz fcz hcj"

$9+ Km zdf zdf ikll kw kw kc oyjfy oyjfy,, zdf Jfp Jfphyz hyzbf bfcz cz gocg gocgfy fycf cfj j wdhll wdhll zhef zhef hgz koc ko c kc hggo hggoyj yjhc hcgf gf ~kzd ~kzd zdf pyo} pyo}kw kwko kocw cw om yvl f 7= hcj zdf zdf pyog pyogfj fjvy vyf f yf l hz kc n zo omm om m kgk kg k hl ikll wdhll wdhl l hppl hppl{ { bvzhzk zhzkw w bvzhc zhcjkw jkw zo kz# $7+ $7+ Pyog Pyogfj fjvy vyf f yfnh yfnhyj yjkc kcn n hbfc hbfcjb jbfc fczw zw zdf whbf whbf hw moy coc"ommkgkh coc"ommkgkhll ikl ik l l w#

wdhl l if

76

74## 74

Yfwo Yfwolvz lvzkoc kocw w hcj hcj Bozko Bozkocw cw#" #"

$8+ ^dfc h c ommkg khl yfwolvzk yfwolvzkoc oc oy bozkoc kw zo if bo}fj kc zdf Hwwf Hwwfbi bil{ l{,, zd f Jfph Jf phyz yzbf bfcz cz gocgf gocgfyc ycfj fj wdhl l, h mz f y gocwvlzkcn zdf Lh~ Jfphyzbfcz wfcj h moybhl cozkgf jvl{ wkncfj i{ zdf Bkckwzfy zo zdf Wfgyfzhy{ om zdf Hwwfbil{ ~do wdhll, km zdf yfwolvzkoc oy bozkoc kw hjbkzzfj i{ zdf Wpfhefy, hyyhcnf hyyhcnf moy kzw kcglvwkoc kcglvwkoc kc ommkgkhl ivwkcfww ivwkcfww om om zdf Hwwfbil{ hcj"

$h+ $h+ $i+

zdf zdf yfwo yfwolv lvzk zkoc oc bh{ bh{ if moy moy zdf zdf gocw zkzv zk zv zkoc zk oc om  jfglhyhzkoc om polkg{ polkg{ oc h wzhzvzoy{ ioj{, jfglhyhzkoc h bhzzf hzzfyy om nfcf nfcfyhl yhl pvilk pvi lkg g kczf kc zfyf yfwz wz,, fzg, oy ommkgkhl bozkocw bozkocw bh{ if moy zdf flfgzkoc flfgzkoc om  bfbifyw zo wzhcjkcn wzhcjk cn hjdog gobbkz gobbkzzff zff om  zdf Hwwf Hwwfb bil{, il{, yhkwkc yhk wkcn n jkwg jkwgvw vwwk wkoc oc oc h phyzkgvlhy bhzzfy, fzg#

$9+ Oc yfgfkpz kpz om h coc"ommkgkhl yfw yfwolvz lvzkoc oy bozko ozkoc c m y o b zdf zdf Hwwf Hwwfb bil{ il{ Wfgyfzhykhz, Wfgyfzhykhz, zdf Jfphyzbfc Jfphyzbfczz gocgfycfj wdhll fthbkcf kz hcj oizhkc zdf oyjfyw om zdf Ghikcfz, km zdf zkbf pfybkzw# Oyjfyw om zdf Gdkfm Bkckwzfy, ~dfyf ~dfyf cfgfwwh cfgfwwhy{, y{, wdhll wdhll if oizh oi zhkk cfj# cf j#

$7+ Kc fthbkckcn fthbkckcn zdf yfwolvzko yfwolvzkoc c oy oy bozko bozkoc, c, zdf zdf Jfphyzbfcz gocgfycfj wdhll gocwkjfy ~dfzdfy zdf jkwgvwwkoc om zdf yfwolvzkoc oy bozkoc, oy hc{ phyz om zdf whbf, ~ovlj if jfzykbfczhl zo zdf pvilkg kczfyfwz# Km wo, kz wdovlj pokcz zdkw ovz, ovz, ~kzd ~kzd yfhw yfhwoc ocw w kc kzw kzw gobb gobbfc fczw zw oc zdf zdf yfwo yfwolv lvzk zkoc oc oy bozkoc, hw zdf ghwf bh{ if# $:+ Zdf Jfphyzbf Jfphyzbfcz cz gocgfycf gocgfycfj j wdhll wdhll pyfphyf pyfphyf h iykfm  yfnhyjkcn fhgd yfwolvzkoc oy bozkoc, ommkgkhl oy coc"ommkgkhl, moy zdf vwf om zdf Bkckwzfy# $6+ $6+ Hmzfy Hmzfy h yfw yfwolv olvzko zkoc c oy oy bozk bozkoc oc dhw dhw iffc iffc hjop hjopzfj zfj,, zdf Hwwfbil{ Wfgyfzhykhz wdhll moy~hyj kz zo zdf Jfphyzbfcz gocgfycfj moy hppyopykhzf hgzkoc# 7;# 7;# Xvfw Xvfwzk zkoc ocw# w#"" $8+ $8+ Oc yfgf yfgfkp kpzz myob myob zdf zdf Hwwf Hwwfbi bil{ l{ wfgy wfgyfz fzhy hykh khzz om xvfw xvfwzk zkoc ocw w $wzh $wzhyy yyfj fj oy vc wzhy wzhyyf yfj j oy wdoy wdoyzz cozkgf+, pyopowfj zo if hwefj i{ bfbify, zdf Jfphyzbfcz gocgfycfj wdhll jyhmz yfplkfw ~kzd zdf hppyo}hl om zdf

7=

Bkckwzfy, hcj kc zdf ghwf om h Jfphyzbfcz ~dkgd dhw coz iffc hwwkncfj vcjfy zdfwf yvlfw zo hc{ Bkckwzfy, ~kzd zdf hppyo}hl om zdf Wfgyfzhy{"kc"Gdhynf om zdhz Jfphyzbfcz hcj moy~hyj zdf yfxvkyfj cvbify om gopkfw zo zdf Hwwfbil{ Wfgyfzhykhz ifmoyf zdf jh{ oc ~dkgd zdf xvfwzkoc kw zo if hwefj# Kc zdf ghwf oy wzhyyfj xvfwzkocw, iykfmw wdhll if pyfphyfj i{ zdf Jfphyzbfcz gocgfycfj moy zdf vwf om zdf Bkckwzfy zo hwwkwz dkb kc hcw~fykcn hc{ wvpplfbfczhy{ xvfwzkoc zdhz bh{ if hwefj# hwefj# H gop{ om zdf wvpplfbfczhy{ xvfwzkoc hwefj $9+ kc zdf Hwwfbil{ kc yfwpfgz om h wzhyyfj xvfwzkoc hcj zdf yfpl yfplkf kfw w nk}f nk}fc c wdhll wdhl l if moy~ moy~hyjf hyjfj j i{ zdf zdf Hwwf Hwwfb bil{ il{ Wfgyfz Wfgyfzhykhz hykhz zo zdf Jf Jfphyz phyzb bfcz gocgfy gocgfycfj cfj hw wooc hw powwkilf hmzfy zdf pyogffjkcnw dh}f iffc zyhcwhgzfj#

$7+ Zdf Jfphyzbf Jfphyzbfcz cz gocgfycf gocgfycfj j wdhll wdhll if yfwpocw yfwpocwkilf kilf moy nk}kcn fmmfgz zo hc{ vcjfyzhekcnw nk}fc i{ zdf Bkckwzfy kc yfpl{ zo xvfwzkocw# :0# Ivjnfz#" z#" $8+ Zdf Mkchcgf Jfphyzbfcz wdhll moy~h y~hyj pyopowhlw yfnhy jkcn zdf j hzf hz f moy moy zdf pyfwfcz pyf wfczhzk hzkoc oc om zdf zdf hcc vhl vh l ivjn ivjnf fz zo Wfgyfzhy{ Wfgy fzhy{ zo zdf Hwwf wwfbil{ il{ hcj zdf zdf lh z z fy wdhll wdhl l oizhk oiz hkc c zdf zdf oyjfy yjfyw w om zdf zdf Gdkfm Gdkfm Bkck Bk ckwz wz fy zdyov zdyovnd nd zdf Gdk Gd k fm Wfgyf Wfgyfzhy zhy{# {# Oc yfgf yfgfkpz kpz om  oyjf yjfyw h cozkm coz kmkghz kghz koc kc zdf Nhqfzzf zzf wdhll if kwwvfj kwwvfj i{ z df Wfgyfzhy{ om zdf Hwwfbil{# Hwwfbil{# $9+ Oc yfgf yfgfkp kpzz om h bozko ozkoc c pyop pyopow owkc kcn nh gvz gv z kc h jfbhcj $oy wvpplfbfczhy{ jfbhcj+ moy nyhcz om mvcjw, zdf Jfphyzb Jfphyzbfc fczz gocgfy gocgfycfj cfj w dh l l fthbk fthbkcf cf zdf zd f pokczw yhkwf yhkwfj j kc zdf zdf bozk bozkoc oc,, oy h c { mvyzdf mvyzdfyy pokcz pokczw w lkefl{ lkefl{ zo if if yhkwfj, h c j pyfphyf pyfphyf h i y k f m moy zdf vwf om zdf Bkckwzfy Bkckwzfy"kc" "kc" Gdhynf# WFGZKOC"N#" BKWGFLLHCFOVW PYO]KWKOCW :8# Pyozf Pyozfgz gzko koc c hcj hcj gobb gobbvc vckgh kghzko zkoc c om ommk ommkgkh gkhll kcmoybhzkoc#" $8+ Co kcmoybhzkoc hgxvkyfj jkyfgzl{ oy kcjkyfgzl{ myob ommkgkhl jogvbfczw oy yflhzkcn zo ommkgkhl bhzzfyw wdhll if gobbvckghzfj i{ h No}fycbfcz wfy}hcz zo

7>

zdf zdf pyfw pyfww, w, zo coc"o coc"omm mmkg kgkh khll oy ommk ommkgk gkhl hlw w iflo iflocn cnkc kcn n zo ozdf ozdfyy No}fycbfcz ommkgfw, vclfww df dhw iffc nfcfyhll{ oy wpfgkhll{ fbpo~fyfj zo jo wo# $9+ Jfzhklfj Jfzhklfj kcwzyvgzko kcwzyvgzkocw cw wdhll wdhll if kwwvfj kwwvfj i{ zdf Gdkfm  Gdkfm  Wfgyfzhy{ moy zdf zyfhzbfcz hcj gvwzoj{ om ommkgkhl jogvbfczw hcj kcmoybhzkoc om h gocmkjfczkhl gdhyhgzfy# $7+ Hll ommkgkhl ommkgkhl cf~w cf~w hcj kcmoybhz kcmoybhzkoc koc wdhll wdhll if goc}f{fj zo zdf pyfww zdyovnd zdf Kcmoybhzkoc Jfphyzbfcz hcj zdf bhccfy kc ~dkgd zdkw bh{ if jocf wdhll if pyfw pyfwgy gykif kifj, j, nfcf nfcfyh yhll{ ll{ oy wpfg wpfgkh khll{ ll{ kc fh fhgd gd ghwf ghwf,, i{ zdhz zdhz Jfphyzbfcz# Ocl{ Bkckwzfyw hcj Wfgyfzhykfw, hcj wvgd ommkgfyw hw bh{ if hvzdoykqfj, wdhll hgz hw ommkgkhl wpoefwbfc om No}fycbfcz# :9# Gdhc Gdhccfl cflw w om Gobbv Gobbvckg ckghzk hzkoc oc#" $8+ Goyyfwpocjfcgf Goyyfwpocjfcgf ~kzd zdf Mfjfyhl No}fycbfcz wdhll if gocjvgzfj zdyovnd zdf Bkckwzy{ Bkckwzy{ om Ehwdbky Ehwdbky Hmmhkyw Hmmhkyw hcj Nklnkz"Ih Nklnkz"Ihlzkwz lzkwzhc, hc, ~dklf ~kzd hcozdfy Pyo}kcgkhl No}fycbfcz kz wdhll if gocjvgzfj i{ zdf Gdkfm Wfgyfzhy{ jkyfgzl{#

$9+ $9+ Hll Hll goyy goyyfw fwpo pocjf cjfcg cgf f ~kzd ~kzd zdf No} No}fy fycb cbfc fczz om h moyfknc govczy{ oy h Phekwzhc Jkplobhzkg Bkwwkoc hiyohj oy h moyfknc bkwwkoc kc Phekwzhc oy kczfychzkochl oynhckqhzkoc wdhll coybh coybhll{ ll{ if gocjvgzf gocjvgzfj j zdyovnd zdyovnd zdf Bkckwz Bkckwzy{ y{ om Ehwdbky Ehwdbky Hmmhkyw hcj hcj Nklnkz"Ihlzkwzhc hcj Bkckwzy{ om om Moyfknc Hmmhkyw Hmmhkyw om  zdf No}fycbfcz om Phekwzhc hw pfy lhkj jo~c polkg{# $7+ $7+ Goyy Go yyfwp fwpocj ocjfcg fcgf f ifz~ ifz~ff ffc c No} No}fy fycbf cbfcz cz hcj zdf dfhjw om Hzzhgdfj Jfphyzbfczw wdhll if gocjvgzfj zdyovnd zdf Wfgyfzhy{ om zdf Jfphyzbfcz gocgfycfj# $:+ $:+ Moyy yfbo} Mo yfbo}hl hl om jkm jkmmk mkgv gvlz lzkf kfw w hcj zo mhg mhgklk klkzh zhzf zf kzw kzw ~oyekcn zdf oyjfyw, kcwzyvgzkocw hcj polkg{ jfgkwkocw kwwvfj i{ zdf No}fycbfcz om Phekwzhc Ghikcfz Jk}kwkoc, Fwzhilkwdb Fwzhilkwdbfcz fcz Jk}kwkoc Jk}kwkoc hcj zdf Ehwdbky Ehwdbky Hmmhkyw Hmmhkyw hcj Nklnkz" Nklnkz" Ihlzkwzhc Jk}kwkoc, zdf No}fycbfcz bh{ hjopz zdfwf kcwzyvbfczw bvzhzkw bvzhcjkw# _______________ 

74

WGDFJVLF"K UWff yvlf"9 $h+, $k+ hcj yvlf 7$8+R JFPHYZBFCZW HCJ HVZOCOBOVW IOJKFW W# '

Jfphyzbfczw#

8#

Dobf Dobf hcj hcj Pykw Pykwoc ocw w Jfphyzbfcz#

Polkgf Polkgf Jfphyz Jfphyzbfc bfczz

K#N# K#N# Nklnkz Nklnkz"" Ihlzkwzhc

9#

Wfy} Wfy}kg kgfw fw,, NHJ, NHJ, Gh Ghik ikcf cfzz hcj Kcmoybhzkoc Jfphyzbfcz#

Ommkgf om zdf Hj}oghzf Nfcfyhl

Hj}oghzf Nfcfyhl NI

7#

Lh~ Lh~ hcj hcj Pyow Pyowfg fgvz vzko koc c Jfphyzbfcz#

:#

Mkch Mkchcg cgf f Jfph Jfphyz yzbf bfcz cz##

6#

Yf}fcv Yf}f cvf, f, Vwdf Vwdfy, y, Qheh Qhehz, z, Ftgkwf - Zhthzkoc hcj Goopfyhzk}fw Jfphyzbfcz#

Qhehz - Vwdfy# Ftgkwf - Zhthzkoc# Goopfyhzk}f Wogkfzkfw#

Hjbkckwzyhzoy# Jfpvz{ Jkyfgzoy Yfnkwzyhy

=#

Mooj Mooj,, Hnyk Hnykgv gvlz lzvy vyf, f, Mkwdfykfw hcj Hckbhl Dvwihcjy{ Jfphyzbfcz#

Jkyfgzoyhzf om Gk}kl Wvppl{#

>#

Moyf Moyfwz wz,, ^k ^klj ljlk lkmf mf Fc}kyocbfcz Jfphyzbfcz#

Hzzhgdfj Jfphyzbfcz

Jkyfgzoyhzf om  Hnyk# Jkyfgzoyhzf om  Mkwdfykfw# Jkyfgzoyhzf om  Hckbhl Dvwihcjy{# Gocwfy}hzoy om  Moyfwz# Jkyfgzoyhzf om  Edvcahyhi Chzkochl Phye#

Dfhj om  Hzzhgdfj Jfphyzbfcz

Jkyfgzoy Jkyfgzoy Jkyfgzoy Jkyfgzoy

Gocwfy}hzoy Jkyfgzoy

7;

4#

Fjvg Fjvghz hzkoc koc,, Wogk Wogkhl hl ^flmhyf hcj ^obfc Jf}flopbfcz Jfphyzbfcz#

Jkyfgzoyhzf om  Fjvghzkoc

Jkyfgzoy Fjv# $Hghjfbkgw+, Nklnkz# Jkyfgzoy Fjv# $Hghjfbkgw+, Ihlzkwzhc Jkyfgzoy Gollfnfw Jkyfgzoy Plhcckcn

Jkyfgzoyhzf om  ^obfc Jf}# ;#

Dfhl Dfhlzd zd hcj hcj Popv Popvlh lhzk zkoc oc ^flmhyf Jfphyzbfcz#

Jkyfgzoyhzf om  Dfhlzd Wfy}kgfw $Nklnkz"Ihlzkwzhc+ Jkyfgzoyhzf om  Popvlhzkoc ^flmhyf Ommkgfw Ommkgfw om zdf Gdkfm Fcnkcffyw Nklnkz Yfnkoc Ihlzkwzhc Yfnkocw

80#

^oyew Jfphyzbfc Jfphyzbfcz# z#

88# 88#

Loghl Loghl No}fy No}fycbf cbfcz, cz, Yvyhl Jf}flopbfcz Gfcwvw Jfphyzbfcz#

Jkyfgzoyhzf om  Loghl No}z#

89# 89#

^hzfy ^hzfy hcj Po~fy Po~fy Jfphyzbfcz#

Ommkgfw om Gdkfm  Fcnkcffyw ^hzfy Po~fy Nklnkz Yfnkoc - Ihlzkwzhc Yfnkoc

87# 87#

Zovyk Zovykwb, wb, Wpoyzw Wpoyzw hcj Gvlzvyf Jfphyzbfcz#

Jkyfgzoyhzf om  Zovykwb# Wpoyz Iohyj NI

8:# 8:#

Kcjvwz Kcjvwzykf ykfw, w, Bkcfyh Bkcfyhlw lw hcj Gobbfygf Jfphyzbfcz#

Jkyfgzoyhzf om  Bkcfyhl

86

Plhc Plhcck ckcn cn hcj hcj Jf}flopbfcz Jfphyzbfcz#

Gooyjkchzoy Jkyfgzoy Jkyfgzoy Gdkfm Fcnkcffy

Jkyfgzoy

Gdkfm Fcnkcffy

Jkyfgzoy Jkyfgzoy

Jkyfgzoy

:0

:8

WPFGKHL KCWZKZVZKOCW# 8#

JN, JN, Gdhk Gdhkyb ybhc hc Kcwp Kcwpfg fgzk zkoc oc Zfhb#

^kll ~oye vcjfy Gdkfm Bkckwzfy Wfgyfzhykhz#

9#

Wvpy Wvpyfb fbf f Hppf Hppfllh llhzf zf Go Govy vyzz Nklnkz"Ihlzkwzhc#

Lh~ Jfphyz Jfphyzbfc bfczz ~kll ~kll gooyjk gooyjkchz chzf f zdfky ~oye ~kzd Nklnkz"Ihlzkwzhc No}fycbfcz#

7#

Gdkf Gdkfmm Go Govy vyzz Nkln Nklnkz kz"" Ihlzkwzhc#

Lh~ Jfphyz Jfphyzbfc bfczz ~kll ~kll gooyjk gooyjkchz chzf f zdfky ~oye ~kzd Nklnkz"Ihlzkwzhc No}fycbfcz#

:#

Flfg Flfgzk zkoc oc Go Gobb bbkw kwwk wkoc oc Nklnkz"Ihlzkwzhc#

Zdf Zdf Lh~ Lh~ Jfph Jfphyz yzbf bfcz cz ~kll ~kll Gooy Go oyjk jkch chzf zf zdfk zdfkyy ~oye ~oye kc hjbkckwzyh hjbkckwzyhzkoc zkoc hcj ivjnfzkcn ivjnfzkcn ~kzd Nklnkz"Ihlzkwzhc No}fycbfcz#

6#

Nkln Nklnkz kz"I "Ihl hlzk zkwz wzhc hc Lfnkwlhzk}f Hwwfbil{ Wfgyfzhykhz#

Lh~ jfphyz jfphyzbfc bfczz ~kll ~kll gooyjk gooyjkchz chzf f moy lfnkwlhzk}f ~oye#

Pvilkg Wfy}kgf Gobbkwwkoc#

Gdkfm Wfgyfzhy{, Nklnkz"Ihlzkwzhc moy moy hjbkc jbkckw kwzzyhz yhzkoc koc hcj Gooyjkchzkoc

=#

HVZOCOBOVW IOJKFW# 8#

Coyzdfyc Hyfhw Zyhcwpoyz Goypoyhzkoc $CHZGO+#

9#

Nklnkz"Ihlzkwzhc Flfgzykgkz{ Jf}flopbfcz Goypoyhzkoc#$ pyopowfj+

Gdkfm Wfgyfzhy{ ~kll wvpfy}kwf hcj gooyjkchz gooyjkchzf f zdfky ~oye ~kzd ozdfy No}fycbfcz Jfphyzbfczw hcj Mfjfyhl No}fycbfcz

^hzfy hcj po~fy Jfphyzbfcz ~kll gooyjkchzf ~kzd Nklnkz"Ihlzkwzhc Govcgkl#

:9

WGDFJVLF ‗KK UWff yvlf 7$7+R JKWZYKIVZKOC OM IVWKCFWW HBOCN JFPHYZBFCZW 8# Dobf - Pykwocw Jfphyzbfcz 8# 9# 7# :#

Pvilkg Oyjfy hcj Kczfych Kczfychll Wfgvykz{ Wfgvykz{ Polkzkghl kczfllknfcgf hcj gfcwoywdkp# Goczyol om pfzyolfvb hcj ftplowk}fw Pvilkg Hbvwfbfcz Hbvwfbfcz Goczyol Goczyol o}fy plhgfw om pfymoybhcgf pfymoybhcgfw w hcj ftdkikzkocw# 6# Gykbf yfpoyzw# yfpoyzw# =# Hll bhzzfy bhzzfyw w goccfg goccfgzfj zfj ~kzd ~kzd Polkgf Polkgf fwzhi fwzhilkw lkwdbf dbfcz cz hcj hjbkckwzyhzkoc kcglvjkcn 1" h# Polkgf Yvlfw# i# Polkgf ^oyew hcj g# Nyhcz om Nhllhczy{ h~hyjw#

># Pykwocw, Yfmoybhzoykfw, Yfbhcj Dobfw, ioywzhl hcj wkbklhy kcwzkzvzkocw, glhwwkmkghzkoc hcj zyhcwmfy om  pykwocfy, Wzhzf, Polkzkghl hcj Bhyzkhl Lh~ Pykwocfyw, Nooj Gocjvgz pykwocfyw hcj pyoihzkochl Yflfhwf hgz# 4# Gk}kl Jfmfcgf# Jfmfcgf# ;# Gobpfc Gobpfcwh whzko zkoc c moy loww om pyopfyz{ pyopfyz{ hcj lkmf lkmf jvf zo gk}kl gk}kl gobbozkoc oy ~dklf oc jvz{# 80# Wbvnnlkcn# Wbvnnlkcn# 88# Gollfgzk}f Gollfgzk}f mkcfw# 89# Dohyjkcn hcj ilhge bhyefzkcn# 87# ^hy Iooe# 8:# Jfmfcgf plhcckcn wgdfbfw# wgdfbfw# 86# Pyozfgzkoc om ef{ pokczw hcj hcj }kzhl kcwzhllhzkocw# 8=# Gobbvzhzko Gobbvzhzkoc c hcj yfbkwwkoc yfbkwwkoc om wfczfcgfw bfyg{ pfzkzkocw# 8># Pyf}fczk}f jfzfczkoc hcj hcj hjbkckwzyhzkoc om pykwocw# 84# Pyowfgvzkocw kc yfwpfgz om om cf~wphpfyw hcj ozdfy pvilkghzkocw# 8;# 8;# Ioyjfy Ioyjfy kcgkjf kcgkjfczw czw kcglvj kcglvjkcn kcn kcgkjf kcgkjfczw czw ~dfyf ~dfyf jkplob jkplobhzk hzkg g hgzkoc kw yfxvkyfj# 90# Pklnykbw hcj pklnykbhnfw ftgfpz ftgfpz Dhaa hmmhkyw# Yf}# Yf}# 98# Polkzkghl pfcwkocw, bvzkc{ bvzkc{ hllo~hcgfw hcj Ahnkyw# 99# Xvfwzkocw Xvfwzkocw om jobkgklf jobkgklf hcj hpplkghzko hpplkghzkocw cw moy Chzkochlkz{ Chzkochlkz{ oy Chzvyhlkqhzkoc Gfyzkmkghzfw# 97# Yfnkwzyhzkoc om moyfkncfyw# moyfkncfyw#

:7

9:# Yfgo}fy{ om bkwwkcn pfywocw# 96# Pyodkikzfj Pyodkikzfj bhpw# 9=# 9=# Fcfb Fcfb{ { pyop pyopfy fyz{ z{ hcj hcj wgdf wgdfjv jvlf lf om pfyw pfywoc ocw w hcj hcj mkyb mkybw w wpfgkmkfj hw fcfb{# 9># Lkhkwoc ~kzd Jfmfcgf Hvzdoykzkfw# Hvzdoykzkfw# 94# Fcmoygfbfcz om pyo}kwkocw pyo}kwkocw om Bozoy ]fdkglfw Oyjfy 8;=6 8;=6 hcj yvlfw zdfyfvcjfy yflhzkcn zo goczyol om zyhmmkg hcj kcwpfgzkoc hcj gdfgekcn om Bozoy ]fdkglfw moy zdf pvypowfw om zyhmmkg goczyol# 9;# Zdf ommkgkhl wfgyfz wfgyfz Hgz, 8;97# 8;97# 70# Zdf Fcfb{ Hnfcz Hnfcz Hgz, 8;:7# 78# Zdf Moyfknc Hgz, 8;:=# 8;:=# 79# Hppokczbfcz om coc"ommkgkhl }kwkzoy }kwkzoy moy zdf ahklw# 77# Avjkgkhl Avjkgkhl Loge"vpw# Loge"vpw# 7:# Ftzfcwkoc Ftzfcwkoc om }kwhw/wzh }kwhw/wzh{ { kc Phekwzhc omm Kcjkhc chzkochlw chzkochlw hcj ozdfy moyfkncfyw#

9# Wfy}kgfw hcj Nfcfyhl Hjbkckwzyhzkoc, Kcmoybhzkoc hcj Ghikcfz Jfphyzbfcz# 8# Jkwzykgz Bhchnfbfcz Wfy}kgf kcglvjkcn1" h# Gk}kl Wfgyfzhykhz hcj No}fycbfcz Ommkgfw nfcfyhll{# i# Wfgyfzhykhz wzhcjkcn oyjfyw hcj g# Bfboykhlw hcj pfzkzkocw wzhcjkcn oyjfyw# 9# Pyopowhlw kc goccfgzkoc goccfgzkoc ~kzd HPVN HPVN ommkgfyw ommkgfyw 7# Wfy}kgf Wfy}kgf Yvlfw/W Yvlfw/Wfy}kgf fy}kgf Zykivchl# Zykivchl# :# Pvilkg Wfy}kgf Wfy}kgf Gobbkw Gobbkwwkoc# wkoc# 6# Wfgyfzhykfw Wfgyfzhykfw Gobbkzzff Gobbkzzff## =# Wflfgzkoc Wflfgzkoc Iohyjw# Iohyjw# ># Wzhcjkcn Wfy}kgf Yvlfw Gobbkzzff# 4# Pyfphyhzkoc om om Gk}kl Lkwz hcj Ommkgkhl Ommkgkhl Nhqfzzf# Nhqfzzf# ;# Wfy}kgfw Yvlfw $ozdfy zdhc zdhc Gk}kl Wfy}kgf Yvlfw+ yflhzkcn zo }hykovw wfy}kgfw hcj powzw hcj kczfypyfzhzkoc zdfyfom# 80# Wfy}kgf Hwwogkhzkocw# 88# Ykndzw hcj kczfyfwzw om bfbifyw om wfy}kgf# wfy}kgf# 89# 89# Hppo Hppokcz kczbf bfcz cz om Go Gobb bbkw kwwk wkoc ocw w om kcxv kcxvky{ ky{ oy phcf phcfll om  ommkgfyw kc ghwfw om bkwgocjvgz om No}fycbfcz wfy}hczw# 87# Ghyffy phzzfyc om No}fycbfcz fbplo{ffw# 8:# Jfphyzbfczhl Fthbkchzkocw# 86# Kc"Wfy}kgf/ Kc"Wfy}kgf/pyf"w pyf"wfy}kgf fy}kgf zyhkckcn zyhkckcn om bkckwzfykh bkckwzfykhll fbplo{ffw fbplo{ffw hcj wfgzkoc ommkgfyw $pyoihzkocfyw+# 8=# Hjbkckwzyh Hjbkckwzyhzk}f zk}f bhzzfyw yflhzkcn zo pvilkg pvilkg wfy}kgf wfy}kgf gobbkwwkoc# 8># Nfcfyhl Go"oyjkchzkoc#

::

84# Hczk Goyyvpzkoc# Goyyvpzkoc# 8;# 8;# Hj}kgf Hj}kgf yfnhyj yfnhyjkcn kcn pyopfy pyopfy vzklkq vzklkqhzk hzkoc oc om wzhzko wzhzkocfy cfy{ { hcj pykczkcn yfwovygfw om zdf No}fycbfcz# 90# Zyhkckcn kc Oynhckqhzkoc Oynhckqhzkoc hcj Bfzdoj# Bfzdoj# 98# Pyo}kwkoc Pyo}kwkoc om yfwkjfczkh yfwkjfczkhll hggobboj hggobbojhzkoc hzkoc zo No}fycbfcz No}fycbfcz wfy}hczw# 99# Zyhkckcn# Zyhkckcn# 97# Ghikcfz Ghikcfz bhzzfyw# 9:# Oiwfy}hcgf om Chzkochl Jh{w# Jh{w# 96# 96# Polkg{ Polkg{ hcj pyogfj pyogfjvyf vyf yfnhyj yfnhyjkcn kcn yflfhw yflfhwf f om ommkgk ommkgkhl hl hcj wfbk"ommkgkhl hj}fyzkwfbfcz zdyovnd bfjkh# 9=# Yfmfyfcgf, Yfmfyfcgf, yfwfhygd yfwfhygd hcj pvilkghzkoc pvilkghzkoc yflhzkcn yflhzkcn zo pvilkgkz{ pvilkgkz{ bhzfykhl# 9># Go"oyjkchzkoc ~kzd zdf Mfjfyhl Mfjfyhl No}fycbfcz oc hll bhzzfyw yflhzkcn zo pyfww, pvilkgkz{ hcj pyozogol# 94# Pvilkg opkckoc opkckoc wvy}f{# 9;# Pyo}kwkoc om mhgklkzkfw moy zdf jf}flopbfcz om cf~w phpfyw# 70# Lkhkwoc ~kzd hnfcgkfw hcj bfjkh oc zdf bhzzfyw bhzzfyw gocgfyckcn NI hjbkckwzyhzkoc polkgkfw# 78# Iyohjghwzkcn kcglvjkcn Z]# Z]# 79# No}fycbfcz dowpkzhlkz{# 77# Yfcz goczyol hcj yfxvkwkzkockcn yfxvkwkzkockcn om pyopfyz{#

7# Lh~ hcj Pyowfgvzkoc Jfphyzbfcz# 8#

Gocjvg Gocjvgzz om No}fyc No}fycbfc bfczz lkzknh lkzknhzko zkoc c kcglvj kcglvjkcn kcn1" 1" $h+

9# 7# :# 6#

Hppfhl Hppfhlw w hcj hpplkg hpplkghzk hzkocw ocw moy moy fcdhcg fcdhcgfbf fbfcz cz om  wfczfcgfw hcj goc}fczkocw hcj $i+ Mklkcn Mklkcn hcj jfmfcj jfmfcjkcn kcn gk}kl gk}kl wvkzw wvkzw hnhkcw hnhkcwzz No}fycbfcz hcj pvilkg wfy}hczw# $g+ $g+ Hj}kg j}kgf f zo zo jfp jfphy hyzzbfcz bfcz oc hll lfnh lfnhll bh bhzzfyw zfyw kcglvjkcn kcglvjkcn kczfypyfzh kczfypyfzhzkoc zkoc om lh~w, yvlfw hcj oyjfyw dh}kcn zdf moygf om lh~# No}fyc No}fycbfc bfczz Lh~ Ommkgf Ommkgfyw, yw, Pvilkg Pvilkg Pyowfg Pyowfgvzo vzoyw, yw, No}fycbfcz No}fycbfcz Plfhjfyw, Plfhjfyw, Wpfgkhl Wpfgkhl Govcwfl, Govcwfl, Hppokczbfc Hppokczbfcz, z, zyhcwmfy, lfh}f mffw, fzg oy 1" Bhzzfyw Bhzzfyw yflhzkcn yflhzkcn zo lfnhl pyhgzkzkocfyw, pyhgzkzkocfyw, kcglvjkcn kcglvjkcn wghlf om  mffw# Gk}kl Lh~ hcj Pyogfjvyfw Pyogfjvyfw## Hj}oghzf Hj}oghzf Nfcfyhl# Nfcfyhl#

:6

:# Mkchcgf Jfphyzbfcz# 8# Bhchnfbfc Bhchnfbfczz om Pvilkg Pvilkg mvcjw mvcjw k#f 1" $h+ $h+ Wvpfy} Wvpfy}kwk kwkoc oc hcj goczy goczyol ol om Pyo}kc Pyo}kcgkh gkhll mkchcgfw# $i+ pyfphy pyfphyhzk hzkoc oc om Pyo}kc Pyo}kcgkh gkhll ivjnfz ivjnfz## $g+ pyfphy pyfphyhzk hzkoc oc om wvpplf wvpplfbfc bfczhy zhy{ { fwzkbh fwzkbhzfw zfw hcj jfbhcjw om ftgfww nyhczw# $j+ $j+ ^h{w ^h {w hcj hcj bfhc bfhcw# w#

9# Pvilkg Hggovczw hcj Pvilkg Hggovczw Gobbkzzff# 7# Myhbkcn om mkchcgkhl yvlfw moy nvkjhcgf om jfphyzbfczw hcj wvpfy}kwkoc om bhkczfchcgf om hggovczw# :# Nyhczw, goczykivzkocw, ozdfy hllo~hcgfw hcj docoyhykh, goczkcnfcgkfw, yfgo}fykfw myob hcj ph{bfcz zo no}fycbfcz jfphyzbfcz hcj ghwfw yflhzkcn zo bocf{ bhzzfy nfcfyhll{, wvgd hw jfmlfgzkocw, fbifqqlfbfczw hcj ozdfy lowwfw# 6# Ihcekcn# =# Gobbvckghzkoc om mkchcgkhl whcgzkocw# ># Gyfhzkoc om cf~ powzw# 4# Bockzoykcn om yfgfkpzw hcj ftpfcjkzvyf# ;# Loghl Hvjkz Jfphyzbfcz# 80# Zyfhwvykfw hcj wvi"zyfhwvyfw#

6# Yf}fcvf, Vwdfy hcj Qhehz, Ftgkwf Zhthzkoc hcj Goopfyhzk}f Jfphyzbfcz#

hcj

8# Hwwfwwbfcz hcj Gollfgzkoc Gollfgzkoc om lhcj yf}fcvf# yf}fcvf# 9# Wdhbhklhz"f"jfd"bhz Wdhbhklhz"f"jfd"bhzzfyw# zfyw# 7# Yf}fcvf mkflj wzhmm, Jkwzykgz Jkwzykgz hcj Jk}kwkochl Fwzhilkwdbfcz Fwzhilkwdbfcz bhzzfyw goccfgzfj ~kzd zdfky yfgyvkzbfcz, zyhkckcn, ph{ hllo~hcgfw pyobozkocw, lfh}f, powzkcn hcj zyhcwmfyw# :# Gobpvlwoy Gobpvlwoy{ { hgxvkwkzkoc hgxvkwkzkoc om lhcj, lhcj hgxvkwkzko hgxvkwkzkoc c hgz hcj yvlfw bhjf zdfyfvcjfy# 6# Yfnkwzyhz Yfnkwzyhzkoc koc om jffjw jffjw hcj jogvbfczw jogvbfczw kcglvjkcn kcglvjkcn yfnkwzyhzkoc mffw# =# Wfzzlfbfcz Wfzzlfbfcz hcj yf"hww yf"hwwfwwb fwwbfcz# fcz# ># Zyhcwmfy om pyopfyz{ hgz# 4# Wzhbpw Wzhbpw - Govyz Mffw, Mffw, Avjkgkhl Avjkgkhl - coc"Avjkgkhl coc"Avjkgkhl vcjfy vcjfy Govyz Mffw hgz# ;# Iovcjhy{ Iovcjhy{ jkwpvzfw# jkwpvzfw#

:=

80# Bhzzfyw yflhzkcn zo Jk}kwkochl, Jk}kwkochl, Jkwzykgz, Wvi"Jk}kwkochl Wvi"Jk}kwkochl hcj Zfdwkl Ommkgf Ivkljkcnw fzg# ftgfpz hgzvhl gocwzyvgzkocw, bhkczfchcgf hcj yfphkyw# 88# Ftfgvzkoc Ftfgvzkoc om zdf polkg{ lhkj jo~c hcj jfgkwkoc jfgkwkoc zhefc i{ zdf Gfczyhl hcj Pyo}kcgkhl Govcgklw# 89# 89# Wvpfy} Wvpfy}kwk kwkoc oc hcj nvkjhc nvkjhcgf gf om loghl loghl Zfdwkl Zfdwkl hcj jkwzyk jkwzykgz gz Qhehz Gobbkzzffw# 87# Jkwzykivzk Jkwzykivzkoc oc om Qhehz mvcjw zo loghl Qhehz Qhehz Gobbkzzffw Gobbkzzffw,, Jffck Bhjyhw hcj ^flmhyf Kcwzkzvzkocw# 8:# Gobplfzkoc Gobplfzkoc hcj gollfgzkoc gollfgzkoc om jhzh yfnhyjkcn yfnhyjkcn cvbify om  ifcfmkgkhykfw hcj zdf hbovcz vzklkqfj# 86# Hyyhcnfbfcz Hyyhcnfbfczw w moy zyhkckcn om Gdhkybhc hcj Bfbifyw om  Qhehz Gobbkzzffw Gobbkzzffw hcj Ommkgfyw Ommkgfyw hwwogkhzfj hwwogkhzfj ~kzd Qhehz Qhehz ^oye# 8=# 8=# Wvpfy} Wvpfy}kwk kwkoc oc hcj nvkjhc nvkjhcgf gf om Loghl Loghl Zfdwkl Zfdwkl hcj Jkwzyk Jkwzykgz gz Qhehz Gobbkzzffw# 8># ]hlvhzkoc om Vwdy# 84# Goopfyhzk}f Wogkfzkfw hcj Goopfyhzk}f Ihcew# Ihcew# 8;# Goopfyhzk}f Jf}flopbfcz Jf}flopbfcz Mvcj hcj Pyoafgzw# Pyoafgzw#

=# Mooj hcj Hnykgvlzvyf, Mkwdfykfw hcj Hckbhl Dvwihcjy{ Jfphyzbfcz# 8# 9# 7# :# 6#

Jkwzykivzko Jkwzykivzkoc c om om ^dfhz hcj Hzzh# Hzzh# Wvpfy}kwkoc Wvpfy}kwkoc om Yhzkoc Yhzkoc jfpozw# jfpozw# Goczyol Goczyol o}fy o}fy mlovy bkllw# bkllw# Hjbkckwzyh Hjbkckwzyhzkoc zkoc om om Mooj Mooj Lh~w# Lh~w# Plhcckcn Plhcckcn hcj gocwzyvgz gocwzyvgzkoc koc om hjjkzkochl hjjkzkochl wzoyhnf wzoyhnf hggobbojhzkoc# =# Wfy} Wfy}kg kgf f bhzz bhzzfy fyw w ftgf ftgfpz pz zdow zdowf f fczy fczyvw vwzf zfj j zo W - NHJ NHJ Jfphyzbfcz# ># Pvygdhwf om wzoyfw hcj hcj ghpkzhl noojw moy moy zdf jfphyzbfcz# 4# Bhchnf Bhchnfbfc bfczz om ~hzfyw ~hzfywdfj dfjw w zo gocwfy gocwfy}f }f wokl wokl - ~hzfy ~hzfy kbpyo}f zdf pyojvgzk}kz{ om lhcj# ;# Hnykgvlzvyhl Fjvghzkoc, zyhkckcn hcj Yfwfhygd# 80# Ftpfykbfczhl hcj jfbocwzyhzkoc jfbocwzyhzkoc mhybw# mhybw# 88# Kbpyo}fbfcz om hnykgvlzvyhl bfzdojw# bfzdojw# 89# 89# Pyozfg Pyozfgzko zkoc c hnhkcw hnhkcwzz kcwfgz kcwfgzw, w, pfwzw pfwzw hcj pyfwfc pyfwfczhz zhzkoc koc om  plhc - jkwfhwfw# 87# Wokl mfyzklkz{ hcj hcj wokl gocwfy}hzkoc# gocwfy}hzkoc# 8:# Bfgdhckqhzkoc, yfglhbhzkoc yfglhbhzkoc om lhcj hcj yfwfhygd kc Hnykgvlzvyhl Fcnkcffykcn# 86# Hnykgvlzvyhl kcmoybhzkoc kcmoybhzkoc hcj pvilkghzkocw# 8=# Hnykgvlzvyhl wzhzkwzkgw# 8># Doyzkgvlzv Doyzkgvlzvyf# yf#

:>

84# Wfykgvlzvyf Wfykgvlzvyf## 8;# 8;# ^hzfy ^hzfy govywf govywf goc}f{ goc}f{hcg hcgf f fmmkgk fmmkgkfcg fcg{ { zdyovn zdyovnd d kbpyo}fbfcz om ~hzfy govywfw# 90# Pyojvgzkoc, bvlzkplkghzkoc hcj hcj bhyefzkcn om gfyzkmkfj gfyzkmkfj wffjw# 98# 98# Gocwfy Gocwfy}hz }hzkoc koc hcj pyoboz pyobozkoc koc mkwdfy mkwdfykfw kfw kc pyk}hz pyk}hzf f hcj pvilkg wfgzoyw# 99# Pyf}fczkoc om kllfnhl mkwdkcn# 97# Jf}flopbfcz om Lk}fwzoge Mhybw hcj Hyzkmkgkhl Kcwfbkchzkoc# 9:# Pyf}fczkoc om hckbhl jkwfhwfw hcj povlzy{ jkwfhwfw# 96# ]fzfykchy{ Zyhkckcn# 9=# Pyf}fczkoc om gyvflz{ zo hckbhlw# 9># Jkhncowkw om jkwfhwfw hcj zyfhzbfcz om hckbhlw# 94# Pyopd{lhgzkg }hggkchzkoc hcj pyojvgzkoc om ikolonkghl# 9;# 9;# Bh Bhch chnf nfbf bfcz cz om yhcn yhcnf f lhcj lhcjw w zo ioow ioowzz pyoj pyojvg vgzk zkoc oc om  moyhnf hcj lk}fwzoge#

># Moyfwz, ^kljlkmf hcj Fc}kyocbfcz Jfphyzbfcz# 8# Wgkfczkmkg Wgkfczkmkg Bhchnfbfcz Bhchnfbfcz om ftkwzkcn pvilkg moyfwz moyfwz fwzhzfw fwzhzfw zo bhtkbkqf pyojvgzkoc pyojvgzkoc om ~ooj bkcoy moyfwz pyojvgf hcj zo gyfhzf cf~ moyfwz yfwovygfw# 9# Pyobozkoc om wogkhl/mhyb wogkhl/mhyb moyfwzy{ oc pyk}hzf pyk}hzf lhcjw# 7# Fwzhilkwdbfcz om hbfckz{ hbfckz{ moyfwzw moyfwzw hcj yfgyfhzkochl phyew# :# Yhkw Yhkwkc kcn n om zyff zyff plhc plhczh zhzk zkoc ocw w moy moy wzyh wzyhzf zfnk nkg g pvyp pvypow owfw fw kc gocwvlzhzkoc ~kzd zdf Chzkochl Wvi"Gobbkzzff oc Jfmfcgf Plhczkcn# 6# Fjvghzkoc Fjvghzkoc om zdf pvilkg pvilkg moy zyff plhczkcn plhczkcn hcj pyo}kwk pyo}kwkoc oc om  zfgdckghl hcj hj}kwoy{ wfy}kgfw oc bhzzfyw om  hmoyfwzhzkoc zo zdf pfoplf hcj ozdfy No}fycbfcz Jfphyzbfcz# =# Yfnkochl yfwfhygd kc }hykovw jkwgkplkcfw om moyfwzy{, ~kljlkmf, wfykgvlzvyf hcj mkwdfykfw# ># Kbplfbfczh Kbplfbfczhzkoc zkoc om }hykovw pyo}kwkoc pyo}kwkocw w om Moyfwz Moyfwz Hgz hcj yvlfw myhbfj zdfyf vcjfy# 4# Wfy} Wfy}kg kgf f bhzz bhzzfy fyw w ftgf ftgfpz pz zdow zdowf f fczy fczyvw vwzf zfj j zo W- NHJ NHJ Jfphyzbfcz# ;# Bhchnf Bhchnfbfc bfczz om Qoolon Qoolonkgh kghll nhyjfc nhyjfcw w hcj pyoboz pyobozkoc koc om  ~kljlkmf# 80# Pyf}fczkoc om om pohgdfyw# pohgdfyw# 88# Pyozfgzko Pyozfgzkoc c om ~kljlkmf i{ kc}ol}kcn kc}ol}kcn gobbvckz{ gobbvckz{ oynhckqhzkocw#

:4

89# Pyo}kwkoc Pyo}kwkoc om mhgklkzkfw mhgklkzkfw moy zyopd{ dvczkcn kc zdf gobbvckz{ pyozfgzfj hyfhw# 87# Hjbkckwzyh Hjbkckwzyhzkoc zkoc om lh~w yflhzkcn zo fc}kyocbfcz fc}kyocbfczhl hl pyozfgzkoc# 8:# Pyfphyhzkoc om fc}kyocbfczhl polkg{# polkg{# 86# Gooyjkchzf fc}kyocbfczhl polkgkfw polkgkfw hcj pyonyhbbf chzkochll{# 8=# 8=# Pyo} Pyo}kj kjf f kcmo kcmoyb ybhz hzko koc c hcj hcj fjvg fjvghz hzko koc c zo zdf zdf pvil pvilkg kg oc fc}kyocbfczhl bhzzfyw# 8># Kjfczkm{ Kjfczkm{ zdf cffjw moy lfnkwlhzkoc lfnkwlhzkoc kc zdf fc}kyocbfczhl fc}kyocbfczhl mkflj#

C#I C#I1 Mo Moyf yfwz wz ifkc ifkcn n h Go Govc vcgk gkll wvia wviafg fgzz hw pfy pfy fczy{ czy{ :0 om  Wgdfjvlf"KKK om zdf Oyjfy ~kll zfbpoyhykl{ if hjbkckwzfyfj i{ zdf Nklnkz"Ihl Nklnkz"Ihlzkwzh zkwzhc c No}fycb No}fycbfcz# fcz# Do~f}fy Do~f}fy,, polkgkfw, polkgkfw, pyonyhbbfw pfyzhkckcn zo zdkw wfgzoy wdhll if aokczl{ gdhlefj - ftfgvzfj i{ zdf Govcgkl - zdf No}fycbfcz#

4# Fjvghzkoc Fjvghzkoc,, Wogkhl Wogkhl Jf}flopbfcz# 8# 9# 7# :# 6# =#

^flmhyf ^flmhyf

hcj

^obfc ^obfc

Wgdool Wgdool hcj Gollfnf Gollfnf Fjvghzkoc Fjvghzkoc Pykbhy Pykbhy{ { Fjvghz Fjvghzkoc koc Wfgocj Wfgocjhy{ hy{ Fjvghz Fjvghzkoc koc Zfgdckghl Zfgdckghl Fjvghzkoc Fjvghzkoc Nyhcz om wgdolhywd wgdolhywdkpw# kpw# Fjvghzkoc Fjvghzkoc om dhcjkg dhcjkghppfj hppfj gdkljyfc,fw gdkljyfc,fwpfgkh pfgkhll{ ll{ jfhm, jfhm, jvbi hcj ilkcj# ># Pyobozkoc Pyobozkoc om wgkfczkmk wgkfczkmkg g yfwfhygd# yfwfhygd# 4# Oynhckqhzko Oynhckqhzkoc c om om hll pvilkg pvilkg lkiyhykfw# lkiyhykfw# ;# Pyobozkoc Pyobozkoc om wpoyzw# wpoyzw# 80# Wfy}kgfw bhzzfyw ftgfpz zdowf zdowf fczyvwzfj zo W - NHJ Jfphyzbfcz# 88# Hjvlz Fjvghzkoc# 89# Gyfhzkoc om wogkhl h~hyfcfww h~hyfcfww i{ bozk}hzkochl bfzdojw# bfzdojw# 87# Pyomfwwkochl hcj mkchcgkhl mkchcgkhl hwwkwzhcgf zo yfnkwzfyfj }olvczhy{ wogkhl ~flmhyf hnfcgkfw# 8:# Wogkhl Wogkhl fgocobkg fgocobkg jf}flopbfcz jf}flopbfcz om zdf pfoplf pfoplf phyzkgvlhy phyzkgvlhyl{ l{ ~obfc# 86# Zyhkckcn hcj yfdhiklkzhzkoc om zdf dhcjkghppfj hcj gdyockghll{ wkge# 8=# Zo pyo}kjf oppoyzvckz oppoyzvckzkfw kfw hcj zyhkckcn zo pooy ~obfc kc iozd vyihc hcj yvyhl hyfhw zo fchilf zdfb zo nfcfyhzf zdfky o~c kcgobf#

:;

8># 8># O}fyhl O}fyhlll wogkhl wogkhl hcj fgocob fgocobkg kg vplkmz vplkmz om ~obfc ~obfc zdyovn zdyovnd d jf}flopbfcz wgdfbfw hcj pyonyhbbf om Mfjfyhl Bkckwzy{ om ^obfc Jf}flopbfcz hcj [ovzd Hmmhkyw# 84# Zyhkckcn kc gobf nfcfyhzkcn nfcfyhzkcn wekllw hcj yfcjfykcn oppoyzvckzkfw kcgobf nfcfyhzkoc zo pooy ~obfc kc iozd vyihc hcj yvyhl hyfhw# 8;# O}fyhll wogkhl hcj hcj fgocobkg vplkmz om ~obfc# 90# Pyomfwwko Pyomfwwkochl chl hcj mkchcgkhl mkchcgkhl wvppoyz zo }olvczhy{ }olvczhy{ ~obfc ~flmhyf h jf}flopbfcz hnfcgkfw / oynhckqhzkoc# 98# Zyhkckcn, Zyhkckcn, kcgobf nfcfyhzkcn nfcfyhzkcn wekllw wekllw hcj yfcjfykcn oppoyzvckzkfw kcgobf nfcfyhzkoc zo pooy ~obfc# 99# Popvlhzkoc Popvlhzkoc plhcckcn#

;# Dfhlzd hcj Popvlhzkoc ^flmhyf Jfphyzbfcz# 8# Pyf}fczkoc hcj hcj Goczyol om kcmfgzkovw kcmfgzkovw hcj hcj goczhnkovw goczhnkovw jkwfhwfw# 9# Zvifygvlow Zvifygvlowkw# kw# 7# Fyhjkghzkoc/Goczyol om Bhlhykh# :# Lhppfyw Lhppfyw Hgz# 6# Zyfhzbfcz om phzkfczw phzkfczw ikzzfc i{ yfikcj hckbhlw# =# Hjvlzfyhzk Hjvlzfyhzkoc oc om moojwzvm moojwzvmmw# mw# ># Cvzykzkoc Cvzykzkoc Wvy}k}fw# Wvy}k}fw# 4# Cvzykzkoc hcj hcj pvilkgkz{ kc yfnhyj zo mooj# mooj# ;# ]hggkchzk ]hggkchzkoc oc hcj hcj kcogvlhz kcogvlhzkoc# koc# 80# Bhzfyckz{ hcj Gdklj ^flmhyf hcj hcj 88# Poyz Xvhyhczkcf# Xvhyhczkcf# 89# Yfnvlhzkoc om bfjkghl bfjkghl hcj ozdfy pyomfwwkochl pyomfwwkochl xvhlkmkghzkocw hcj wzhcjhyjw# 87# Bfjkghl Pyhgzkzkocfyw $Chzkochl $Chzkochl Wfy}kgf+ Hgz, 8;60 8:# Kcjknfcovw w{wzfbw w{wzfbw om bfjkgkcf# 86# Bfjkghl Hzzfcjhcgf om No}fycbfcz Wfy}hczw# Wfy}hczw# 8=# Lf}{ om mffw i{ Bfjkghl Ommkgfyw# Ommkgfyw# 8># Bfjkghl hcj cvywkcn govcgkl# 84# Goczyol oc bfjkghl jyvnw, pokwocw hcj jhcnfyovw jhcnfyovw jyvnw $Jyvnw Hgz hcj Yvlfw+ 8;# Bfjkghl kcwzkzvzkocw, kcwzkzvzkocw, gdfbkghl fthbkchzkoc lhioyhzoykfw hcj Ilooj zyhcwmvwkoc wfy}kgfw kc NI# 90# Gollfgzkoc, gobpklhzkoc, yfnkwzyhzkoc yfnkwzyhzkoc hcj hchl{wkw om }kzhl dfhlzd wzhzkwzkgw hcj fwzkbhzkoc om popvlhzkoc moy mvzvyf pyoafgzkocw# 98# Wfy}kgf bhzzfyw ftgfpz ftgfpz zdowf fczyvwzfj zo WNHJ Jfphyzbfcz#

60

99# Popvlhzko Popvlhzkoc c plhcckcn# plhcckcn#

80#

^oyew ^oyew Jfphyz Jfphyzbfc bfcz# z#

8# Plhcckcn, Jfwknckcn, Gocwzyvgzkoc, Gocwzyvgzkoc, fxvkpbfcz, bhkczfchcgf hcj yfphkyw om hll No}fycbfcz ivkljkcnw, yfwkjfczkhl hcj coc"yfwkjfczkhl kcglvjkcn yfwz dovwfw, gkygvkz dovwfw# 9# F}hlvhzkoc, Mkthzkoc om Yfcz, Goczyol, Bhchnfbfcz# Bhchnfbfcz# 7# Lh{kcn wzhcjhyjw om wpfgkmkghzkocw moy }hykovw z{pf om  Yohjw hcj Iykjnfw# :# Plhcckcn hcj jfwknckcn yohjw hcj goccfgzfj ~oyew moy zdf jfphyzbfcz# 6# Gocwzyvgzkoc, bhkczfchcgf, yfphkyw yfphkyw hcj kbpyo}fbfcz om  yohjw, iykjnfw Gvl}fyzw# =# Wfy}kgf bhzzfyw ftgfpz zdowf fczyvwzfj zo W-NHJ Jfphyzbfcz# ># Pvygdhwf om wzoyfw hcj ghpkzhl noojw moy zdf jfphyzbfcz# 4# Jf}flopbfcz om kczfnyhzfj Gobbvckghzkoc Cfz~oye moy Nklnkz‗ Ihlzkwzhc#

88#

Loghl No}fyc Loghl No}fycbfc bfcz, z, Yvyhl Yvyhl Jf}flo Jf}flopbf pbfcz cz hcj Gfcwvw Jfphyzbfcz#

8# Bhzzfyw Bhzzfyw yflhzkcn yflhzkcn zo 1" $h+ $i+ $g+ $j+ $j+

Loghl Govcgklw# Fwzhilkwdbfcz hcj ivjnfz om loghl govcgklw ftgfpz nyhcz"kc"hkj moy dowpkzhlw hcj jkwpfcwhykfw# Jkyfgz Jkyfgzoyh oyhzf zf om Loghl Loghl No}fyc No}fycbfc bfczz hcj Yvyh Yvyhll Jf}f Jf}flo lopb pbfc fczz hcj hcj zdfk zdfkyy wvioyjkchzf ommkgfw# Logh Loghll zhth zhthzk zkoc oc hcj hcj logh loghll yhzf yhzfw# w#

9# Yfnkwzyhz Yfnkwzyhzkoc koc om ikyzdw, ikyzdw, jfhzdw jfhzdw hcj bhyykhnfw bhyykhnfw i{ loghl govcgklw# 7# Jf}flopbfcz mvcjw hcj jf}flopbfcz wgdfbfw pfyzhkckcn zo loghl govcgklw# :# Nyhcz kc hkj moy loghl govcgklw# 6# Hll bhzzfyw yflhzkcn zo loghl govcgkl wfy}kgfw# =# Gooyjkchzkoc om Gfcwvw ~oye# ># Yvyhl Yvyhl Jf}flo Jf}flopbf pbfcz cz Govcgk Govcgklw lw hcj Yvyhl Yvyhl Jf}fl Jf}flopb opbfcz fcz Pyonyhbbf#

68

4# Pvygdhwf om wzoyfw hcj ghpkzhl noojw moy zdf jfphyzbfcz# ;# Wfy}kg Wfy}kgf f bhzzfy bhzzfy ftgfpz ftgfpz zdowf zdowf fczyvw fczyvwzfj zfj zo zdf wfy}k wfy}kgf, gf, Nfcfyhl Hjbkckwzyhzkoc hcj Kcmoybhzkoc Jfphyzbfcz#

89# ^hzfy hcj Po~fy Jfphyzbfcz# 8# Hjbkckwzyhzkoc om om Flfgzykgkz{ Flfgzykgkz{ Hgz, 8;80 hcj Flfgzykgkz{ Flfgzykgkz{ Yvlfw, 8;7># 9# Hjbkckwzyhzk}f goczyol - gdfge oc zdf ~oye om flfgzykg ommkgkhlw hcj hll zfgdckghl bhzzfyw kcglvjkcn govyz ghwf yflhzkcn zo zdf ommkgkhlw om flfgzykg ommkgfw # 7# Flfgzykghl hggkjfczw kc goccfgzkoc goccfgzkoc ~kzd nfcfyhzkoc, nfcfyhzkoc, zyhcwbkwwkoc jkwzykivzkoc hcj vwf om flfgzykg fcfyn{# :# Wzhcjhyjkqhzkoc om wpfgkmkghzkocw wpfgkmkghzkocw kc yfwpfgz om flfgzykg flfgzykg hpplkhcgfw, bhgdkcfy{ hcj kcwzhllhzkocw# 6# Bhzzfyw goccfgzfj ~kzd jkwzykivzkoc jkwzykivzkoc om om po~fy# po~fy# =# Hgxvkwkzkoc, yf}oghzkoc yf}oghzkoc oy oy hbfcjbfcz hbfcjbfcz om lkgfcwfw om  flfgzykg wvppl{ vcjfyzhekcn hcj hppyo}hl om lohjw# ># Bhzzfyw goccfgzfj ~kzd flfgzykgkz{ flfgzykgkz{ jvz{ vcjfy zdf ^fwz Phekwzhc Mkchcgf Hgz, 8;=: hcj Yvlf zdfyfvcjfy# 4# Wfy}kgf bhzzfyw bhzzfyw ftgfpz ftgfpz zdowf zdowf fczyvwzfj zo W-NHJ W-NHJ Jfphyzbfcz# ;# Pvygdhwf om wzoyfw hcj hcj ghpkzhl noojw moy moy zdf jfphyzbfcz# 80# Jf}flopbfcz om Wbhll - Bfjkvb Bfjkvb D{jfl Wzhzkocw# 88# Jf}flopbfcz - Bhkczfchcgf Bhkczfchcgf om Loghl Zyhcwbkwwkoc Zyhcwbkwwkoc lkcfw#

C#I1 C#I1 ^hzfy ^hzfy hcj Po~fy Po~fy ifkcn ifkcn h Govcgkl Govcgkl wviafgz wviafgz hw hw pfy fczy{ fczy{ 7: om Wgdfjvlf"KKK om zdf Oyjfy ~kll zfbpoyhykl{ if hjbkckwzfyfj i{ zdf Nklnkz"Ihlzkwzhc No}fycbfcz# Do~f}fy, polkgkfw, pyonyhbbfw pfyzhkckcn zo zdkw wfgzoy wdhll if aokczl{ gdhlefj - ftfgvzfj i{ zdf Govcgkl - zdf No}fycbfcz#

87# 87#

Zovykw Zovy kwb, b, Wpoy Wpoyzw zw,, Jfphyzbfcz# 8# 9# 7# :# 6# =# ># 4#

Gvlz Gvlzvy vyf f

hcj hcj

[ovz [o vzd d

Pyobozkoc om Zovykwb kc Nklnkz"Ihlzkwzhc# Jf}flopbfcz wgdfbfw pfyzhkckcn zo Zovykwb# Hyyhcnfbfczw om chzkochl f}fczw# Hyyhcnfbfcz om Wkle Yovz Yovz - Mfwzk}hlw hcj ozdfy mfwzk}hl kc Nklnkz"Ihlzkwzhc# Pyobozkoc om wpoyzw kc Nklnkz"Ihlzkwzhc Nyhcz"kc"hkj zo wpoyzw oynhckqhzkoc# Moybvlhzko Moybvlhzkoc c om Wpoyz Wpoyzw w polkg{# polkg{# Pyobozkoc om Hyz, Gvlzvyf Gvlzvyf hcj Lkzfyhzvyf#

69

;# Gocwfy}hzkoc om dkwzoykghl dkwzoykghl bocvbfczw bocvbfczw kc Nklnkz"Ihlzkwzhc 80# Pyobozkoc om Chzkochl Chzkochl kczfnyhzkoc hcj gvlzvyhl hgzk}kzkfw hcj Oynhckqhzkoc om yflf}hcz wfbkchyw hcj w{bpowkh# 88# Jf}flopbfcz om wgdfbfw pfyzhkckcn pfyzhkckcn zo Hyz hcj Gvlzvyf# 89# Wfy}kgf bhzzfyw ftgfpz zdowf zdowf fczyvwzfj zo W-NHJ# 87# Pvygdhwf om wzoyfw hcj ghpkzhl ghpkzhl noojw moy zdf jfphyzbfcz# 8:# Gooyjkchzkoc om hgzk}kzkfw om om [ovzd Oynhckqhzkocw# 86# Hyyhcnkcn wfbkchyw/ftdkikzkocw fzg, yflhzkcn zo wvgd wvgd f}fczw hw kczfychzkochl {ovzd {fhy, Chzkochl [ovzd Mfwzk}hlw, Wpoyzw f }fczw fzg# 8=# Hyyhcnkcn kczfy"pyo}kcgkhl hcj kczfychzkochl kczfychzkochl }kwkzw i{ zdf {ovzd jflfnhzkocw# 8># Hyyhcnkcn kczfy"pyo}kcgkhl hcj kczfychzkochl kczfychzkochl }kwkzw i{ zdf {ovzd jflfnhzkocw#

C#I1 C#I1 Zovy Zovykw kwb b ifkcn ifkcn h Go Govc vcgk gkll wvia wviafg fgzz hw pfy fczy{ fczy{ 7; om  Wgdfjvlf"KKK om zdf Oyjfy ~kll zfbpoyhykl{ if hjbkckwzfyfj i{ zdf Nklnkz"Ihl Nklnkz"Ihlzkwzh zkwzhc c No}fycb No}fycbfcz# fcz# Do~f}fy Do~f}fy,, polkgkfw, polkgkfw, pyonyhbbfw pfyzhkckcn zo zdkw wfgzoy wdhll if aokczl{ gdhlefj - ftfgvzfj i{ zdf Govcgkl - zdf No}fycbfcz#

8:# Bkcfyhl Bkcfyhl Jf}flopbfc Jf}flopbfcz, z, Kcjvwzykfw Kcjvwzykfw,, Gobbfygf Gobbfygf Lhiovy Jfphyzbfcz 8# Nfolonkghl Nfolonkghl wvy}f{w# wvy}f{w# 9# Jf}flopbfcz om bkcfyhl bkcfyhl yfwovygfw yfwovygfw hcj yfnvlhzkoc om  bkcfw# 7# Nyhcz om pyowpfgzkcn lkgfcwfw hcj bkckcn lfhwfw# :# Plhcckcn hcj jf}flopbfcz om kcjvwzykfw# 6# Kcjvwzykhl Kcjvwzykhl yfwfhygd# yfwfhygd# =# Kcjvwzykhl Kcjvwzykhl goczyol# goczyol# ># Kcjvwzykhl ftdkikzkocw ~kzd zdf govczy{# 4# Wvy}f{ Wvy}f{ om om Kcjvwzykfw# Kcjvwzykfw# ;# Pyfphykcn plhcw kc yfwpfgz om kcjvwzykfw kcjvwzykfw zo if fwzhilkwdfj fwzhilkwdfj kc zdf pvilkg wfgzoy# 80# ^oyefyw ^oyefyw Golockfw# 88# Lhiovy Lhiovy Lh~w# wz 89# Gflfiyhzkoc om Kczfychzkochl Lhiovy Jh{ $ Bh{, 8 +

C#I1 C#I1 Bkcfy Bkcfyhlw hlw ifkcn ifkcn h Go Govcg vcgkl kl wviafgz wviafgz hw pfy fczy{ fczy{ :8 om  Wgdfjvlf"KKK om zdf Oyjfy ~kll zfbpoyhykl{ if hjbkckwzfyfj i{ zdf Nklnkz"Ihl Nklnkz"Ihlzkwzh zkwzhc c No}fycb No}fycbfcz# fcz# Do~f}fy Do~f}fy,, polkgkfw, polkgkfw, pyonyhbbfw pfyzhkckcn zo zdkw wfgzoy wdhll if aokczl{ gdhlefj - ftfgvzfj i{ zdf Govcgkl - zdf No}fycbfcz#

67

86#

Plhcckcn Plhcckcn hcj Jf}flopbf Jf}flopbfcz cz Jfphyzbfc Jfphyzbfcz# z#

8# Pyfphykcn Pyfphykcn zdf hccvhl hccvhl jf}flopbfcz jf}flopbfcz pyonyhbbf pyonyhbbf kc gooyjkchzkoc ~kzd hll jfphyzbfczw om zdf no}fycbfcz# 9# Bockzoykcn zdf vzklkqhzkoc vzklkqhzkoc om HJP mvcjw# 7# Hppyo}hl om jf}flopbfcz wgdfbfw# :# Gooyjk Gooyjkchz chzkoc koc zyhkckc zyhkckcn n kc fgocob fgocobkg kg jf}flo jf}flopbf pbfcz cz moy hll ommkgfyw wfy}kcn ~kzd zdf Nklnkz"Ihlzkwzhc No}fycbfcz# 6# Pyfphykcn Pyfphykcn mk}f {fhyw hcj ozdfy pyo}kcgkhl pyo}kcgkhl jf}flopbfcz jf}flopbfcz plhcw# =# Wfy}kgf bhzzfyw ftgfpz zdowf fczyvwzfj zo W-NHJ Jfphyzbfcz#

WPFGKHL KCWZKZVZKOCW# JN, Gdhkybhc Kcwpfgzkoc Zfhb# 8# Kcwpfgzkoc Kcwpfgzkoc om jf}flopbfcz jf}flopbfcz pyoafgzw zdyovndovz zdyovndovz zdf Nklnkz" Nklnkz" Ihlzkwzhc ~kzd zdf mollo~kcn oiafgzk}fw 1"

k# Zdhz jf}flopbfcz pyoafgzw hyf pyopfyl{ plhccf plhccfj j hcj hyf hyf ftfgv ftfgvzfj zfj fmmkgk fmmkgkfcz fczl{, l{, ftpfjk ftpfjkzko zkovwl vwl{ { hcj fgocobkghll{ ~kzd fmmfgzk}f xvhlkz{ goczyolw hcj zo yfgobbfc yfgobbfcjfj jfj hppyopykh hppyopykhzf zf hgzkoc hgzkoc hnhkcwz hnhkcwz zdf jfmhvlzkcn ommkgkhlw/jfphyzbfczw# ommkgkhlw/jfphyzbfczw# kk# Zdhz jkyfgzk}fw/oyjfyw om zdf No}fycbfcz yfnhyjkcn jf}flopbfcz pyoafgzw hyf ifkcn mvll{ kbplfbfczfj hcj5 9# Yf}kf~ Yf}kf~ om pyonyf pyonyfww ww oc HJP z~kgf z~kgf h {fhy hll hll No}fyc No}fycbfc bfczz Jfphyz Jfphyzbfc bfczz kcglvj kcglvjkcn kcn Polkgf Polkgf,, Hvzoco Hvzocobo bovw/ vw/Wfb Wfbk" k" Hvzocobovw Iojkfw hcj Loghl Iojkfw zo wff ~dfzdfy oy coz zdfwf jfphyzbfczw/hnfcgkfw jkwgdhynf zdfky jvzkfw/mvcgzkocw fmmkgkfczl{ hcj ftpfjkzkovwl{ hcj zo iykcn wfykovw oiwfy}hzkocw zo zdf cozkgf om zdf No}fycbfcz zonfzdfy ~kzd yfgobbfcjhzkocw moy kbpyo}fbfcz#

6:

7# Zhef gonckqhcg gonckqhcgf f om hc{ kbpoyzhcz kbpoyzhcz bhzzfy bhzzfy hmmfgzkcn hmmfgzkcn No}fycbfcz/pvilkg kczfyfwz hcj jyh~ hzzfczkoc om zdf hvzdoykzk hvzdoykzkfw fw gocgfycfj gocgfycfj moy hppyopykhz hppyopykhzf f hgzkoc hgzkoc hcj plhgf kz ifmo ifmoyf yf zdf zdf No}f No}fyc ycoy oy Nkln Nklnkz kz"I "Ihl hlzk zkwz wzhc hc moy moy dkw dkw gocwkjfyhzkoc/oyjfy# :# Fczfyzhkc Fczfyzhkc gobplhkczw gobplhkczw om wfykovw/vy wfykovw/vynfcz nfcz chzvyf hcj phww zdfwf oc zo zdf gocgfycfj xvhyzfyw moy ftpfjkzkovw jkwpowhl oy ghyy{ ovz kc}fwzknhzkoc/pyoif jkyfgzl{ hw bh{ if hppyopykhzf# 6# Vcjfyzhef Vcjfyzhef wpfgkhl wpfgkhl hwwkncbfc hwwkncbfczz oc zdf oyjfy om zdf No}fycoy No}fycoy yfnhyjkcn h wviafgz cozf wpfgkmkfj kc zdkw gdhpzfy# =# Hc{ yfxvkwkzkoc bhjf oy hwwkwzhcgf yfxvkyfj i{ zdf kcwpfgzkoc zfhb kc zdfwf yfnhyjw wdhll if gobpklfj ~kzd pyobpzl{ i{ hll gocgfycfj# ># Ozdfy Ozdfy Jfphyz Jfphyzbfc bfczw zw bh{ bh{ hwwknc hwwknc wpfgkm wpfgkmkg kg kbpoyz kbpoyzhcz hcz zhwe zhwe zo zdf Kcwpfgzkoc zfhb ~kzd pykoy pfybkwwkoc om zdf No}fycoy# 4# Zdf JN, Gdhkybhc Gdhkybhc Kcwpfgzkoc Kcwpfgzkoc Zfhb Zfhb wdhll wvibkz wvibkz dkw yfpoyzw yfpoyzw zo zdf zdf No}f No}fyc ycoy oy jkyf jkyfgz gzl{ l{## Go Gopk pkfw fw bh{ bh{ if fcjo fcjoyw ywfj fj zo zdf zdf gocgfycfj jfphyzbfcz/ommkgkhlw zdowf ~dkgd bh{ if om  gocmkjfczkhl chzvyf# ;# Zdf JN, Gdhkyb Gdhkybhc hc Kcwpfg Kcwpfgzko zkoc c Zfhb Zfhb wdhll wdhll bhkczh bhkczhkc kc glowf glowf lkhkwo lkhkwoc c ~kzd ~kzd Hczk"G Hczk"Goyy oyyvpz vpzkoc koc Jfphyz Jfphyzbfc bfczz hcj phww phww oc ghwfw ghwfw ~dkgd bh{ if hppyopykhzf zo if jfhlz ~kzd i{ zdfb# 80# Wfy}kgf Wfy}kgf Jfphyzbfcz#

bhzzfyw bhzzfyw

ftgfpz

zdowf

fczyvwzfj fczyvwzfj

zo

W-NHJ

66

WGDFJVLF"KKK UWff yvlf 84$8+R ZYHCWMFY OM OMMKGFYW W# ' $8+

8#

Ommk Om mkgf gfyw yw/O /Omm mmkgk kgkhl hlw w

Gobp Gobpfz fzfc fczz hvzd hvzdoy oykz kz{ {

$9+

$7+

Ommkg mmkgf fyw om zdf Hll Phekwzhc Phekwzhc Vckmkfj Vckmkfj Nyovp Nyovp k#f# JBN, PWP1 k# Fwzhilkwdbfcz Jk}kwkoc kc gocwvlzhzkoc ~kzd Bkckwzy{ k# Gdkfm Gdkfm Wfgyf Wfgyfzhy zhy{, {, om Ehwdbky Hmmhkyw hcj Nklnkz"Ihlzkwzhc hw pfy lhkj KNP# jo~c polkg{# kk# Gdkfm Bkckwzfy oc zdf kk# Ozdfy Ozdfy HPVN HPVN ommkg ommkgfyw fyw hj}kwf om Gdkfm Wfgyfzhy{# powzfj hw Wfgyfzhykfw, Wfgyfzhykfw, dfhjw om  hvzocobovw iojkfw kkk# No}fycoy/]kgf Gdhkybhc om  hcj Gobbkwwkocfyw# Gobbkwwkocfyw# zdf Govcgkl kc gocwvlzhzkoc ~kzd Gdkfm Bkckwzfy# kkk# Wfgyfz Wfgyfzhy hykfw kfw hcj ozdfy dfy ommkgfy kgfyw w doljkcn doljkcn powkzkocw powkzkocw oc wviafgzw hwwkncfj zo zdf Govcgkl#

9#

k# Ozdf Ozdfyy Ommk Ommkgf gfyw yw kc IPW" IPW" k# Gdkfm Wfgyfzhy{# 8> hcj hio}f zo if powzfj hnhkcwz wgdfjvlfj powzw, oy powzw dflj i{ zdf HPVN, NIJBW NIJBW ftgfpz ftgfpz Polkgf Polkgf hcj NIOBW kk# K#N#P# Nklnkz"Ihlzkwzhc kk# Polkgf Polkgf Ommkgfyw Ommkgfyw IPW" 8># kkk# Gdkfm Wfgyfzhy{ kc ocwvlzhzkoc ~kzd K#N

6=

kkk# Polkgf Ommkgfyw IPW" Nklnkz"Ihlzkwzhc 84

6>

7#

Dfhj om Hzzhgdfj Jfphyzbfczw hcj ozdfy ommkgf ommkgfyw yw kc IPW"8 IPW"8; ; hcj hio}f kc hll Jfphyzbfczw# ^kzdkc Jfphyzbfcz

Gdkfm Wfgyfzhy{

zdf

6# Ozdfy Ommkgfyw om hcj hio}f zdf yhce om  Wfgzkoc Ommkgfyw 1" $h+ $i+

=#

^kzdkc ^kzdkc zdf whbf whbf Jfphyzbfcz#

zdf zdf

Gdkfm  ^kzdkc zdf Wfgyfzhy{/Wfgyfzhy{ W - NHJ# Wfgyfzhy Wfgyfzhykhz khz myob ocf Jfphyzbfcz zo hcozdfy#

Ommk Ommkgk gkhl hlw w vpz vpzo o zdf zdf yhce yhce om Wvpfykczfcjfcz $h+ ^kzdkc ^kzdkc zdf Jfphyzbfcz#

whbf

$i+ Zo hcj myob Hzzhgdfj Jfphyzbfcz#

hc

$g+ ^kzdkc zdf Wfgyfzhy Wfgyfzhykhz khz myob ocf Jfphyzbfcz zo hcozdfy# >#

Wfgy Wfgyfz fzhy hy{ { om Jfphyzbfcz gocgfycfj#

^kzdkc Jfphyzbfczw

Hzzhgdfj

Wfgyfzhy{ om zdf Jfphyzbfcz gocgfycfj# Wfgyfzhy{ om zdf Jfphyzbfcz Jfphyzbfcz kc gocwvlzhzkoc ~kzd Dfhj om Hzzhgdfj Jfphyzbfcz Wfgyfzhy{ W - NHJ#

Dfhj om zdf Hzzhgdfj Jfphyzbfcz

64

Wgdfjvlf"KKK"H UWff yvlf 84$=+R GOCZYHGZ HPPOKCZBFCZW

Goczyhgz hppokczbfczw hcj yf"fbplo{bfcz wdovlj coybhll{ if yfwoyzfj

hggoyjkcn zo zdf mollo~kcn

gykzfykh 1" $8+

Coc h}hklhiklkz h}hklhiklkz{ { om wvkzhil{ wvkzhil{ xvhlkmkfj xvhlkmkfj oy ftpfykfcgfj ommkgfyw/pfywocw zo yfplhgf zdf yfzkykcn ommkgfy#

$9+

Zdf pfywoc/om pfywoc/ommkgfy mkgfy kw h dkndl{ dkndl{ gobpfzfcz gobpfzfcz ~kzd jkwzkcgzkoc kc dkw pyomfwwkoc/mkflj#

$7+ Zdf yf"fbp yf"fbplo{ lo{bfc bfczz jofw jofw coz ghvwf ghvwf h pyobozkoc iloge5 hcj $:+ 9#

Yfzfczkoc Yfzfczkoc om zdf yfzkykcn yfzkykcn ommkgfy ommkgfy moy h wpfgkmkfj pfykoj kw kc zdf pvilkg kczfyfwz#

Zdkw Zdkw polk polkg{ g{ ~ovlj ~ovlj hlwo hlwo h hppl ppl{ { zo zo no}f no}fyc ycbfc bfczz

goczyollfj goypoyhzkocw hcj ozdfy hvzocobovw iojkfw# 7#

Pyop Pyopow owhlw hlw moy moy yf" yf"fb fbpl plo{ o{bf bfcz cz hyf hyf yfx yfxvk vkyf yfj j zo if

hggobphckfj

~kzd

zdf

mollo~kcn

jogvbfczw/kcmoybhzkoc jogvbfczw/kcmoybhzko c 1" $8+ $8+

Zdf Zdf pyop pyopow owhl hl jvl{ jvl{ wknc wkncfj fj i{ Wfgyf Wfgyfzh zhy{ y{ om  zdf jfphyzbfcz gocgfycfj wdovlj if yfgfk}fj kc zdf W - NHJ hz lfhwz z~o boczdw ifmoyf zdf ommkgfy kw jvf zo hzzhkc zdf hnf om  wvpfyhccvhzkoc oy h powz ifgobfw h}hklhilf

6;

oc ~dkgd ~dkgd pfywoc pfywocw w myob myob zdf pyk}h pyk}hzf zf wfgzoy wfgzoy hyf zo if yfgyvkzfj# $9+ $9+ zdf zdf wzfp wzfpw w zhe hefc fc zo zyhk zyhkc c zdf zdf wvi wviwzkz wzkzvz vzf, f, km  hc{5 $7+ $7+

Pfym Pfymoy oybh bhcg cgf f F}hlv F}hlvhz hzko koc c Yf Yfpo poyz yz $PFY+ $PFY+ ~kzd ~kzd pdozonyhpd, KGP gdhyz om pvilkg wfy}hczw hcj iko"jhzh om pyk}hzf pfywocw#

$:+

Gfyzkmkghz Gfyzkmkghzf f zdhz zdf pfywoc pfywoc kw bfjkghll{ bfjkghll{ mkz# $h+ $h+

Hll Hll ozdf ozdfyy gocz goczyh yhgz gz hpp hppok okcz czw w vp zo IW" IW" 84 wdhll if bhjf hmzfy hppyo}hl om zdf Gdkfm Bkckwzfy5 ~dklf hppokczbfczw kc IW"8; - 90 i{ zdf No}fycoy kc gocwvlzhzkoc ~kzd zdf Gdkfm Bkckwzfy#

$i+ $i+

H goczy goczyhg hgzz hppok hppokcz czbf bfcz cz myo myob b pyk} pyk}hz hzf f wfgzoy wdhll if hj}fyzkwfj - wflfgzkoc bhjf hmzfy zfwz - kczfy}kf~w#

$g+

Yf"fbp Yf"fbplo{ lo{bfc bfczz if{o if{ocj cj zdf hnf hnf om  om  wvpfyhccv wvpfyhccvhzkoc hzkoc kc hll ghwfw ghwfw yfxvkyfj yfxvkyfj zdf hppyo}hl om zdf No}fycoy#

=0

WGDFJVLF"KKK"I UWff Yvlf 84 $>+R MOYFKNC ]KWKZW/ZYHKCKCN/LFH]F W#Co #Co#

8#

Ommmkgfy Om kgfyw w/O /Ommmkg mkgkhlw khlw

Gob obpf pfzzfcz fcz Hvzd Hvzdoy oykkz{

Moyfknc ]kwkzw/Zyhkckcn

$h+ $h+ Ommkg mmkgf fyw kc IPW"84 hcj hio}f hcj zdfky fxvk}hlfcz ~oyekcn kc Hvzocobovw/Wfbk Hvzocobo Hvzocobovw vw Iojkfw Iojkfw hcj goypoyhzkocw#

$i+ Ommkgfyw/Ommkgkhlw vpzo hcj kcglvjkcn IPW"8> hcj zdfky fxvk}hlfcz fxvk}hlfcz ~oyekcn kc Hvzocobovw/Wfbk Hvzocobo Hvzocobovw vw Iojkfw Iojkfw hcj goypoyhzkocw#

Gdkfm Gdkfm Bkckwzfy Bkckwzfy# Kc iozd zdf ghwfw k#f# kc}ol}fbfcz/coc" kc}ol}fbfcz om   No}fycbfcz Mvcjw# Kc ghwf om kc}ol}fbfcz om  No}f No}fyc ycbf bfcz cz mvcj mvcjw/ w/ Hvzo Hvzoco cobo bovw vw Ioj{ Ioj{,, wviafg wviafgzz zo zdf glfhy glfhyhc hcgf gf om Mkchcgf Jfphyzbfcz/ Hvzocobovw Ioj{# Gdkfm Gdkfm Bkckwzfy Bkckwzfy# Kc ghwf om kc}ol}fbfcz om  No}fycbfcz mvcjw oy zdf mvcjw om zdf gocgfycfj Hvzocobovw ioj{ hcj wviafg wviafgzz zo zdf glfhy glfhyhc hcgf gf om Mkchcgf Jfphyzbfcz/ Hvzocobovw Ioj{# Gdkfm Wfgyfzhy{# Kc ghwf om co No}fycbfcz/ Hvzocobovw Hvzocobovw Ioj{ mvcjkcn kw kc}ol}fj#

=8

9#

Lfh}f# ^kzdkc Phekwzhc# Gdkfm Gdkfm Bkckwzfy Bkckwzfy# Oc zdf Ommkgfyw Ommkgfyw IPW"8; IPW"8; hj}kgf om Gdkfm Wfgyfzhy{# Wfgyfzhy{# hcj hio}f#

$h+

$i+ $i+ Ommk Ommkgf gfyw yw hcj Ommkgkhlw IPW"84 hcj iflo~#

Gdkfm Wfgyfzhy{# Oc zdf hj}kgf om zdf Wfgyfzhy{ om  zdf gocgfycfj Jfphyzbfcz#

Lfh}f Ft"Phekwzhc# $k+ Ommkgfy IPW"84 hcj hio}f#

Gdkfm Gdkfm Bkckwzfy Bkckwzfy# Oc zdf hj}kgf om Gdkfm Wfgyfzhy{# Wfgyfzhy{#

$kk+

Ommkgfyw kc IPW"8>#

Gdkfm Wfgyfzhy{#

$kkk $kkk++ hcj

Ommk Ommkgk gkhl hlw w IPW"8= iflo~#

Gdkfm Wfgyfzhy{# Oc zdf hj}kgf om zdf Wfgyfzhy{ om  zdf gocgfycfj Jfphyzbfcz#

WGDFJVLF"K] UWf UWff y vl f 70R LKWZ LK WZ OM GHWF GHWFW W ZO IF WV WVIB IBKZ KZZF ZFJ J ZO ZDF ZDF NO]FYCOY MOY DKW OYJFYW#

8#

Hppokczbf Hppokczbfcz cz om Hj}oghzf Hj}oghzf Nfcfyhl# Nfcfyhl#

9#

Pyobvlnh Pyobvlnhzkoc zkoc om Oyjkchcgf Oyjkchcgfw w kc ghwf ~dfc zdf Hwwfbil{ kw coz kc wfwwkoc#

=9

7#

Hll wvgd wvgd kcmo kcmoyb ybhz hzko koc c yflh yflhzk zkcn cn zo zdf zdf hjbkckwzyhzkoc om zdf Nklnkz"Ihlzkwzhc hcj hll wvgd pyopowhlw moy lfnkwlhzkoc hw zdf No}fycoy bh{ ghll moy#

:#

Hppokczbfcz om Ommkgfyw oc zdf Wfgyfzhykhz Wfgyfzhykhz Wzhmm  om zdf No}fycoy #

WGDFJVLF"] UWff Yvlf 79 $8+ $h+R LKWZ LKWZ OM OM GHW GHWFW FW ZO IF WVIB WV IBKZZ KZZFJ FJ ZO ZDF NO]FYCOY MOY OYJFYW OC HJ]KGF OM ZDF GDKFM BKCKWZFY# 8#

Zdf hppokczbfcz hppokczbfcz om Nklnkz"Ihlzkwz Nklnkz" Ihlzkwzhc hc Bkckwzfyw#

9#

Zdf hppokczbfcz om Hj}kwoyw zo Gdkfm  Bkckwzfy#

7#

Jfzfyb Jfzfybkchz kchzkoc koc om whlhykfw whlhykfw,, hllo~hc hllo~hcgfw gfw hcj pyk}klfnfw om Nklnkz"Ihlzkwzhc Bkckwzfyw/Hj}kwoyw#

:#

Hwwfc Hwwfczz zo Ikllw Ikllw ozdf ozdfyy zdhc zdhc Bocf{ Bocf{ Ikllw# Ikllw#

6#

Hwwf Hwwfcz cz zo Bocf{ ocf{ Ikll Ikllw# w#

=#

Yvlfw Yvlfw yflhzk yflhzkcn cn zo zdf gvwzo gvwzoj{, j{, fzg# fzg# om Nklnkz Nklnkz"" Ihlzkwzhc Ihlzkwzhc Gocwolkj Gocwolkjhzfj hzfj Mvcj Mvcj h c j Pvilkg Pvilk g Hggovcz#

>#

Yfpoyz Yfpo yz yflhz yflhzkc kcn n zo zdf zdf hggo hggovcz vczw w om zdf zdf Nklnkz Nklnkz"" Ihlzkwzhc

4#

Jkwwo Jkwwolvz lvzkoc koc om Nklnkz Nklnkz"Ih "Ihlzk lzkwzh wzhc c Hwwfb Hwwfbil{ il{##

;#

Yfmfyfcgf zo z df Govcgkl om Kwlhbkg Kjfolon{ ~dfzdfy ~dfzdfy h pyopo pyopowfj wfj l h ~ kw coz yfpvnchcz yfpvnchcz zo zdf Kcavcgzkocw om Kwlhb#

=7

80#

Zyhcwmf Zyhcwmfyy om Wfgyfzh Wfgyfzhykfw ykfw hcj ozdfy ozdfy Ommkgfyw Ommkgfyw doljkcn powkzkoc oc wviafgz hwwkncfj zo zdf Govcgkl#

Pyo} Pyo}kj kjfj fj zdhz zdhz kc ghwf ghwf om h jkmm jkmmfy fyfc fcgf gf om opkc opkcko koc c ifz~ ifz~ff ffc c No No}f }fyc ycoy oy hcj hcj Gdkfm dkfm Bkck Bkckwz wzfy fy zdf zdf ghwf ghwf ~kll if wvibkzzfj zo zdf Gdhkybhc om Govcgkl moy jfgkwkoc# 88#

Zdf Goczyhg Goczyhgzz hppokczb hppokczbfcz fcz om ommkgfyw ommkgfyw kc IPW" 8; - 90#

89#

Glfhyhcg Glfhyhcgf f moy Moyfknc Moyfknc }kwkzw/zyh }kwkzw/zyhkckcn kckcn om Ommkgfyw Ommkgfyw kc IPW"84 hcj hio}f om HPVN#

87#

Glfhyhcg Glfhyhcgf f moy lfh}f lfh}f ~kzd kc Phekwzhc Phekwzhc moy Ommkgfyw kc IPW"8; hcj hio}f om HPVN#

8:#

Glfhyhcgf moy Ft"Phekwzhc lfh}f moy Ommkgfyw kc IPW"8> hcj hio}f om HPVN#

86#

Hppokczbfcz Hppokczbfc z om phylkhbfczhy{ phylkhbfc zhy{ Wfgyfzhy{ # WGDFJVLF"]K $Wff yvl f 7 9 $ 8 + $i +

LKWZ OM GHWFW ZO IF WVIBKZZFJ ZO ZDF GDKFM BKCKWZFY MOY DKW OYJFYW# 8#

Nklnkz"Ihlzkwzhc Wflfgzkoc Iohyj " kzw gocwzkzvzkoc#

9#

Pyopo Pyopowhl whl kc}ol} kc}ol}kcn kcn hc{ gdhcnf gdhcnf kc zdf mvcgzk mvcgzkocw ocw oy po~fyw om Jfphyzbfczw#

7#

Yfgobb Yfgo bbfcj fcjhz hzkoc kocw w moy moy zdf nyhcz nyhcz om docovy docovyw w hcj h~hyjw#

:#

Hll Hll ghwf ghwfw w yflh yflhzk zkcn cn zo bhzz bhzzfy fyw w ~dkg ~dkgd d hyf hyf lkhi lkhilf lf zo kc}ol}f kc}ol}f No}fycb No}fycbfcz fcz kczo goczyo} goczyo}fyw{ fyw{ ~kzd zdf No}fycbfcz om Phekwzhc oy ~kzd hcozdfy Pyo}kcgkhl No}fycbfcz# No}fycbfcz#

=:

6

Hccv Hccvhl hl Ivjn Ivjnfz fz Wzhz Wzhzfb fbfc fczz zo if lhkj lhkj ifmo ifmoyf yf zdf zdf Nklnkz"Ihlzkwzhc Hwwfbil{#

=#

Hvzdfc Hvzdfczkg zkghz hzkoc koc om zdf Wgdfj Wgdfjvlf vlf om Hvzdo Hvzdoykq ykqfj fj Ftpfcjkzvyf#

>#

Ftgf Ftgfww ww Ivjnf vjnfzz Wzhz Wzhzfb fbfc fcz# z#

4#

Zyhc Zyhcwmf wmfyy powzkc powzkcn n om ommkg ommkgfy fyw w bfczk bfczkocf ocfj j kc Wgdfjvlf"KKK vcjfy Yvlf 84 $8+# WGDFJVLF"]KK UWff yvlf 77 $9+R 9+ R LKWZ OM GHWFW GHWFW ZO IF WV WVIB IBKZ KZZF ZFJ J ZO ZDF NO]FYCOY MOY KCMOYBHZKOC ZDYOVND ZDF GDKFM BKCKWZFY

8#

Hll pfykojkghl yfpoyzw i{ hjbkckwzyhzk}f hjbkckwzyhzk}f hcj ftfgvzk}f ommkgfyw om polkzkghl chzvyf oy yflhzkcn zo lh~ hcj oyjfy wvgd hw zdf moyzckndzl{ yfpoyzw hcj wkzvhzkoc yfpoyzw wvibkzzfj i{ zdf polkgf#

9#

Hll wpfgkhl yfpoyzw i{ hjbkckwzyhzk}f hcj ftfgvzk}f ommkgfyw yflhzkcn zo bhzzfyw ~dkgd bh{ wfykovwl{ hmmfgz zdf pfhgf hcj zyhcxvklkz{ om zdf Nklnkz"Ihlzkwzhc #

7#

Pfykojk kojkgh ghll yfpoy poyzw Jfph Jfphyz yzbf bfcz czw w hcj hcj Jfphyzbfczw#

:#

Hll pyopow pyopowhlw hlw kc}ol} kc}ol}kcn kcn hc{ kbpoy kbpoyzh zhcz cz gdhcnf kc zdf wzyfcnzd oy jkwzykivzkoc om  zdf Polkgf Moygf#

6#

Hll kbpoy kbpoyzh zhcz cz ghwfw ghwfw kc}ol} kc}ol}kcn kcn xvfwzk xvfwzkocw ocw om polkg{ polkg{ oy pykcgkplf#

=#

Yfpoy Yf poyzw zw om Go Gobb bbkzz kzzffw ffw om fcxvky fcxvky{ { hppok hppokczf czfj j i{

om Dfhj Dfhj

Hjbkc jbkckw kwzy zyh hzk} zk}f om Hzzh Hzzhgd gdfj fj

=6

zdf No}fycoy# >#

Pyf}k Pyf}kovw ovw cozfw cozfw hcj dhcjov dhcjovzw zw kwwvfj kwwvfj i{ zdf Kcmoybhzkoc Jfphyzbfcz#

4#

Kczf Kczfll llkn knfc fcgf gf Yf Yfpo poyz yzw# w#

;#

Wvbbh Wvbbhy{ y{,, Bkcvzf Bkcvzfw w hcj hcj jfgkwk jfgkwkocw ocw om zdf Nklnkz" Ihlzkwzhc Ghikcfz#

80# 80#

Hccvh Hccvhll Yfpoy Yfpoyzw zw om zdf Nklnkz"Ihlzkwzhc Pvilkg Wfy}kgf Gobbkwwkoc#

88#

Hll jogvbfczw jogvbfczw kwwvfj kwwvfj i{ zdf Mkchcgf Mkchcgf Bkckwzfy Bkckwzfy pfyzhkckcn zo zdf Hccvhl Ivjnfz#

89#

Phpfyw Phpfyw pfyzhkckc pfyzhkckcn n zo hc{ ozdfy ozdfy bhzzfy bhzzfy yfxvkyfj yfxvkyfj i{ zdf No}fycoy zdyovnd h nfcfyhl oy wpfgkhl oyjfy#

________________________________________________  Co# M# 7 $6+/900; NI"K

$Bvdhbbhj Keyhb+ Jfpvz{ Wfgyfzhy{ $NI+

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF