Forumul Civic Educational_ed

June 3, 2016 | Author: Iulia Maria Rosu | Category: Types, Government & Politics
Share Embed Donate


Short Description

document educatie - proiect...

Description

FORUMUL CIVIC EDUCAȚIONAL, ARENA DEMOCRATICĂ A SCHIMBĂRII PARADIGMEI EDUCAȚIEI ÎN ROMÂNIA

 PROIECT-CADRU  (VALORI NUMERICE 100% SCALABILE, ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATEA FINANȚATORILOR)

AUTOR: DR. ING. MAT. MARIAN STAȘ, MPA

PREȘEDINTE, ASOCIAȚIA CLUBUL LIDERII MILENIULUI TREI HTTP://ADEVARUL.RO/BLOGS/MARIAN.STAS

București, 10 ianuarie 2014 1

1. Informaţii generale despre proiect Notă. Din punctul de vedere al structurii, prezentul proiect-cadru urmează îndeaproape logica unui apel de proiecte în cadrul căruia am scris și depus aplicația inițială. Am folosit această logică exclusiv ca pe un reper tehnic, din considerente de eficiență. Din punctul de vedere al mizei proiectului – respectiv, schimbarea paradigmei Educației în România – faptul este secundar ca importanță. Fie în logica apelului de proiecte menționat (sau nu), fie în logica oricăror altor apeluri de menite a finanța proiecte educaționale (sau nu), în acest moment societatea românească în ansamblul său are a face un lucru și numai unul în materia Educației: trecerea Școlii ca sistem din secolul XX în secolul XXI. România secolului XXI nu poate porni din loc, aşa cum e firesc, fără o Educaţie croită autentic pentru secolul XXI. Iar starea Educaţiei, aşa cum este acum, constituie o vulnerabilitate critică directă la adresa siguranţei noastre naţionale, deoarece absolvenţi inepţi produşi de şcoala de azi pot deveni conducătorii inepţi ai României de mâine. Aşa încât azi, ca şi peste zece ani, ca şi peste douăzeci de ani tot de aici plecăm şi vom pleca, până vom rezolva chestiunea complet și ireversibil: ROMÂNIA PE BUNE ÎNCEPE CU ȘCOALA PE BUNE. În acest context, deschiderea onestă și profesionistă a dezbaterii publice despre schimbarea paradigmei Educației constituie factorul-cheie al asumării la nivelul societății, în ansamblul său, a celui mai important proiect public al României, iar FORUMUL CIVIC EDUCAȚIONAL, girat de prestigiul național incontestabil al colegiilor membre ale ALIANȚEI COLEGIILOR CENTENARE, este soluția corectă la nevoia critică de reinterogare publică a paradigmei curente de funcționare a Școlii ca sistem în România. M.S.

1.1. Titlul proiectului: FORUMUL CIVIC EDUCAŢIONAL 1.2.Solicitant: Asociația Clubul Liderii Mileniului Trei – Club LMT Persoana de contact din partea Solicitantului: Nume și prenume: Staș Marian Funcţia în cadrul organizaţiei: Preşedinte Telefon: 0788 632 484 E-mail: [email protected]

1.3.Partener: Alianța Colegiilor Centenare – A.C.C. Persoana de contact din partea Partenerului: Nume și prenume: prof. Cazacu George Funcţia în cadrul organizaţiei: Preşedinte Telefon: 0722 617 883 E-mail: [email protected]

1.4.Subcomponenta vizată de proiect: Subcomponenta 1.1 – Participare la luarea deciziilor şi implicare comunitară Subcomponenta 1.2 – Voluntariat Subcomponenta 1.3 – Încurajarea valorilor democratice

1.5.Durata proiectului (în luni): 16 1.6.Suma solicitată: Total costuri eligibile (euro)

Suma solicitată (euro)

% sumei solicitate din total costuri eligibile

194490,25

175041,23

90%

1.7.Tipul grantului solicitat Grant mic (suma solicitată este între 5.000 şi 35.000 Euro, iar durata proiectului este între 6 şi 18 luni) Grant mediu (suma solicitată este între 35.001 şi 75.000 Euro, iar durata proiectului este între 6 şi 28 luni) Grant mare (suma solicitată este între 75.001 şi 250.000 Euro, iar durata proiectului este între 12 şi 28 luni)

1.8.Locul de desfăşurare: Naţional (Vă rugăm precizați locul de desfăşurare al activităților: localitatea / localităţile sau regiunea / regiunile. Dacă activităţile au caracter naţional, vă rugăm să scrieți “național”)

2

2. Rezumatul proiectului 2.1.Rezumat în limba română Titlu: FORUMUL CIVIC EDUCAŢIONAL Solicitant: Asociaţia Clubul Liderii Mileniului Trei® Partener naţional: Alianţa Colegiilor Centenare – A.C.C. Necesitate: nevoia strategică a schimbării actualei paradigme a educaţiei în România Obiectiv strategic: FORUMUL CIVIC EDUCAȚIONAL adoptă modelul educațional de încurajare a valorilor democratice/promovare a cetățeniei active, și propune M.E.N. politici publice pentru schimbarea paradigmei Educaţiei Rezultate aşteptate: 28 ateliere civice locale; 1 concurs cetăţenie activă; 1 tabără leadership civic; 1 conferinţă naţională; 1 portal; 1 vizită documentare (Finlanda / IBO ...); 3 propuneri politici publice Căi de acţiune în raport cu provocări: acţiuni coordonate: locale, regionale, naţionale; parteneriate multiple; coerenţă/consistenţă a mesajului transmis Beneficiari, grupuri-ţintă: 28 licee A.C.C.; 56 profesori-formatori; 950 elevi-voluntari; 28 comunităţi locale implicate

2.2.Rezumat în limba engleză Titlul proiectului în limba engleză: THE CIVIC EDUCATIONAL FORUM Denumirea Solicitantului în limba engleză (dacă este cazul): Leaders for the Third Millennium Club

Title: CIVIC EDUCATIONAL FORUM Solicitant: Association Leaders for the Third Millennium Club® National Partner: Alliance of Centenial Colleges – A.C.C. Necessity: strategic need for the paradigm shift in Romanian Education Strategic Goal: CIVIC EDUCATIONAL FORUM adopts an educational model to foster democratic values & promote active citizenship, and proposes to M.O.Ed. a set of public policies to change the current paradigm of Education in Romania Expected Results: 28 local civic workshops; 1 national competition in active citizenship; 1 camp in civic leadership; 1 national conference; 1 portal; 1 field trip (Finland / IBO...); 3 public policy proposals Ways of action in face of challenges: coordinated actions: local; regional; national; multiple partnerships; coherence/consistency of the main message of the project Beneficiaries, target groups: 28 A.C.C. high schools; 56 teachers-trainers; 950 high school studentsvolunteers; 28 local communities involved

3

3. Descrierea proiectului 3.1.Problema abordată: (Vă rugăm să oferiţi informații relevante asupra contextului şi a situației / problemei specifice abordate de proiectul propus. Descrieţi necesitatea implementării proiectului. Din descriere trebuie să reiasă problema abordată şi ipoteze asupra cauzelor acestora, respectiv aspectele aflate în sfera preocupărilor organizației și care necesită soluționare. Este recomandat să folosiţi date concrete, adaptate la problema specifică abordată şi ţinând cont de localizarea acesteia sau domeniul din care face parte, făcând referire la studii relevante, statistici, cercetări, documente sau strategii oficiale specifice)

CONTEXT. Educaţia este, de departe, proiectul public numărul 1 în România în următorii 10-20 de ani. Miza istorică este succesul sau eşecul României în condiţiile generate de dobândirea, la 1 ianuarie 2007, a statutului de ţară membră a Uniunii Europene, iar focalizarea complexă şi de lungă durată a ţării noastre pe transformarea profundă a Educaţiei pe toate palierele sale, într-o manieră fără precedent până în acest moment – incomparabilă cu oricare dintre schimbările ori corecţiile din zona publică la care suntem martori – reprezintă condiţia critică de succes a noii Românii Europene. Avem în vedere trei valenţe fundamentale, care susţin fără echivoc argumentul de mai sus: Valenţa istorică. Acum, în esenţa sa, Şcoala funcţionează conform unui model profund inadecvat timpului prezent şi celui viitor. A treia mare transformare a Şcolii româneşti moderne, după cea articulată de Spiru Haret în anii 1890-1900 şi după reforma comunistă din 1948, încă nu a avut loc. Valenţa socială. Subsistemul public principal pentru schimbarea infrastructurii mentale a societăţii este Educaţia. Acum România are nevoie, urgent, de schimbarea infrastructurii sale mentale în acord cu schimbările generate de aderarea la Uniunea Europeană – prin urmare, Educaţia devine proiectul său public numărul 1. Valenţa economică. Investiţia în educaţie este profitabilă. Rata de rentabilitate a investiţiei în educaţie se 1 situează între 5-30%, conform statisticilor O.E.C.D.

În anii 2006-7, patru indicatori importanţi din surse independente între ele plasează România în lume şi în Europa după cum urmează (ţară de referinţă: Finlanda). ŢĂRILE COMPARATE ROMÂNIA DOMENIUL

LOCUL ÎN

INDICATORUL / SURSA

VALOAREA

IERARHIA

VALOAREA

INDICATORULUI

DEFINITĂ DE

INDICATORULUI

INDICATOR

Dezvoltare economic

Produsul intern brut pe locuitor, per capita 2 GDP (PPP – 2006)

$9100

Bună guvernare

Indicele de Percepţie a 3 Corupţiei, CPI (2007)

3,7 / 10

VALOAREA

FINLANDA

94 / 229 (clasament mondial) 70 / 179 (clasament mondial)

$33500

9,4 / 10

MEDIE A

LOCUL ÎN IERARHIA

INDICATORULUI

DEFINITĂ DE

(ACOLO UNDE

INDICATOR

ESTE DEFINITĂ)

21 / 229 (clasament mondial) 1 / 179 (clasament mondial)

$125804

Scorul la Testul PISA (medii: ştiinţe; lectură; matematică)

418; 396; 415

47 / 57; 47 / 56; 45 / 57

563; 547; 548

1 / 57; 2 / 56; 2 / 57

473; 460; 469> 500 (mondial); > 207 (european)

Univ. Helsinki

74 / 500 (mondial); 23 / 207 ( european)Educaţie Topul primelor 500 de 5 universităţi din lume

1

http://portal.ifo.de/pls/diceguest/download/F5757/CH-FEB02._RATEUPS.PDF#search=%22education%20rate%20of%20return%22 CIA World Factbook; https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/rankorder/2004rank.html 3 Transparency International; http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2007http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2007 4 PISA (Programme for International Student Assessment) Home Page – http://www.pisa.oecd.org/document/2/0,3343,en_32252351_32236191_39718850_1_1_1_1,00.html; M.E.C. România – http://www.edu.ro/index.php/genericdocs/3266 (raportul disponibil, publicat în 2002, documentează rezultatele testului PISA 2000); http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7126388.stm 5 Copyright © 2006 Institute of Higher Education, Shanghai Jiao Tong University, All Rights Reserved.; http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2006/ARWU2006Methodology.htm 2

4

Aşadar, conform surselor citate, suntem aproape de, sau sub medii – adică, mediocri. Acum, România este sub medie şi la capitolul Economie, şi la capitolul Guvernare, şi la capitolul Educaţie – fie că ne place sau nu, fie că suntem de acord sau nu. România este mediocră deoarece sistemul public al Educaţiei din România este depăşit. Avem întreaga preţuire şi respectul deplin pentru acei distinşi Oameni ai Şcolii a căror dăruire şi ale căror performanţe înseamnă fibra profundă a educaţiei noastre, sufletul ei, inima ei. Cu toate acestea, însă, nu avem deloc motive să retragem diagnosticul pus sistemului, în ansamblul său: el continuă să fie depăşit, nefuncţional şi ineficient, până la transformarea sa din temelii. Implicaţiile şi cauzele actualei stări de fapt sunt şi mai profunde, fiind în bună măsură explicate şi de apetenţa scăzută a societăţii pentru învăţare, pentru Educaţie, în general. În 2009, procentul adulţilor între 25 şi 64 de ani participanţi la programe de formare era în România de aprox. 1,5%, comparativ cu o medie a Uniunii Europene de aprox. 9,5% şi cu procente ale unor ţări precum Marea Britanie, Finlanda, Suedia şi Danemarca de peste 20%6. În fine, indicele european de învăţare pe tot parcursul vieţii, ELLI (European Lifelong Learning Index), plasa România pe locul 25 din tot atâtea ţări evaluate7 (în ordine: Danemarca; Suedia; Olanda; Finlanda; Luxemburg; Belgia; Marea Britanie; Austria; Franţa; Germania; Slovenia; Spania; Cehia; Estonia; Italia; Portugalia; Slovacia; Letonia; Polonia; Ungaria; Grecia; Bulgaria; România) Aceste ultime statistici probează argumentul axiologic al nevoii reinterogării din temelii a sistemului de valori pe care este clădită societatea românească în ansamblul său, proces ce nu poate începe decât de la izvor, adică dinlăuntrul Şcolii, ca sistem. Tot în 2009, clasamentul PISA poziţiona România pe locul 49 din 65 de ţări măsurate (Raportul OECD, 2013 – PISA Results, Executive Summary). Dacă adăugăm procentele de 45-47%-55% promovabilitate la bacalaureat în anii 2011, 2012 şi 2013 (www.edu.ro), precum şi recentul scandal de corupţie de la Liceul “Dimitrie Bolintineanu” din București (http://adevarul.ro/educatie/scoala/sindromul-bolintineanuinceputul-sfarsitului-the-tipping-point-1_51d5c74cc7b855ff560229b2/index.html), avem proiecţia specifică şi măsurabilă a unui peisaj educaţional depăşit, aparţinând paradigmei comuniste consolidate în anii 50-60-70, paradigmă ce are a fi schimbată urgent dacă vrem ca Şcoala ca sistem în România să-şi împlinească menirea pentru secolul XXI. SOLUȚIE. În acest context, al unei realități educaționale care și-a atins de mult limitele bunei funcționări, FORUMUL CIVIC EDUCAȚIONAL pune în prim-plan încurajarea cetățeniei democratice a beneficiarilor și grupului-țintă, prin implicarea amplificată a ONG-urilor partenere în politicile publice specifice subsistemului public al educației și în procesul de luare a deciziilor în guvernarea locală, regională și națională privind viitorul Școlii ca sistem. Tototdată, FORUMUL CIVIC EDUCAȚIONAL are ca obiectiv declarat dezvoltarea capacității de advocacy și a rolului de watchdog al Alianței Colegiilor Centenare, partenerilor și beneficiarilor în ceea ce privește promovarea unui nou model educațional, centrat pe valorile democratice ale secolului XXI, dezvoltarea, la nivel local, regional și național a rețelelor și coalițiilor de grupuri interesate și actori relevanți. Implicarea nemijlocită a peste nouă sute de elevi voluntari constituie, de asemenea, un demers-cheie al FORUMULUI CIVIC EDUCAȚIONAL. Alianța Colegiilor Centenare (A.C.C.), în calitate de Partener, reprezintă vocea democratică a elitei învățământului preuniversitar din România, reunind la nivel național, ca organizație neguvernamentală înființată în anul 2008, 51 din colegiile naționale cu cea mai bună reputație din țară, lideri de opinie și mesageri ai valorilor autentice în comunitățile de reședință, în marea lor majoritate municipii reședințe de județe. Colegiul Național “Sf. Sava” din București – cel mai bun liceu din România în ultimii cinci ani – este instituție-inițiatoare a Alianței, fondator A.C.C. împreună cu alte 26 de colegii naționale. În mod natural, Alianța Colegiilor Centenare, ca organizație civică neguvernamentală, este poziționată în rol de navă-amiral a schimbării paradigmei comuniste a educației în România, ca entitatea cea mai îndreptățită să promoveze valorile democratice ale unui nou model de școală, antrenând în acest proces elevii, profesorii, părinții și comunitățile de reședință ale liceelor membre A.C.C. participante în proiect, în cadrul FORUMULUI CIVIC EDUCAȚIONAL. 6 7

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/report10/report_en.pdf http://www.elli.org/fileadmin/user_upload/About_ELLI/Documents/ELLI_EU_eng_final.pdf

5

3.2.Obiectivele proiectului: (Vă rugăm enumeraţi succint obiectivele proiectului. Obiectivele trebuie să fie SMART – specifice, măsurabile, abordabile, realiste / relevante, încadrate în timp) 

Obiectiv strategic / general: la finalul proiectului, FORUMUL CIVIC EDUCAȚIONAL va adopta modelul educațional de încurajare a valorilor democratice și promovare a cetățeniei active prin implicarea comunităților cărora aparțin liceele participante în proiect, și va propune Ministerului Educaţiei Naţionale, sub formă de politici publice, o arhitectură curriculară ce operaţionalizează schimbarea paradigmei educaţiei, promovată prin proiect de SolicitantObiective specifice – la finalul proiectului: o Cel puţin 8 licee membre A.C.C., câte unul în fiecare regiune de dezvoltare actuală din România, devin promotori ai cetățeniei active și lideri de opinie, centre de leadership strategic şi diseminare de resurse şi vectori principali de mesaj pentru încurajarea valorilor democratice aferente schimbării paradigmei educaţiei: participare şi incluziune; transparenţă; descentralizare autentică; subsidiaritate, la nivelul unităţilor şcolare; curajul asumării opţiunilor şi deciziilor la nivel individual o Cel puţin încă 20 de licee membre A.C.C., câte două în fiecare regiune de dezvoltare din România, devin centre-satelit de suport şi networking pentru cetățenie activă și consolidarea valorilor democratice aferente schimbării paradigmei educaţiei o Cel puţin 28 licee membre A.C.C., menţionate anterior, adoptă un model educațional centrat pe incurajarea elevilor de a fi cetățeni activi și a se implica în modelarea politicilor publice din educație la nivel local, regional și național, devenind referinţe de bune practici pentru Ministerul Educaţiei Naţionale, la nivelul întregii reţele de unităţi de învăţământ preuniversitar din România o Cel puțin 28 de comunităţi cărora aparţin liceele membre A.C.C. participante în proiect conştientizează, acceptă şi își asumă implicarea activă în acţiuni civice specifice în rol de promotori ai schimbării, pentru consolidarea ireversibilă a valorilor democratice pe care se fundamentează FORUMUL CIVIC EDUCAȚIONAL o FORUMUL CIVIC EDUCAȚIONAL adoptă cel puțin 3 propuneri majore de politici publice în domeniul educaţiei, cu focalizare pe consolidarea impactului educației non-formale asupra transformarii arhitecturii curriculare existente şi promovarea unor acţiuni legislative în educaţie adecvate secolului XXI o FORUMUL CIVIC EDUCAȚIONAL devine arena publică a implicării tinerilor în programele de cetățenie activă, prin activități specifice de voluntariat în comunitățile cărora aparțin liceele membre A.C.C. participante în proiect o FORUMUL CIVIC EDUCAȚIONAL consolidează dimensiunea cetățeniei active a comunităților prin consultări publice facilitate de liceele membre A.C.C. participante în proiect o FORUMUL CIVIC EDUCAȚIONAL contribuie la consolidarea, în rândul generației tinere, a valorilor pe care se fundamenteaza construcția instituțională europeană: cetățenie activă și implicare în comunitate; politica şanselor egale; promovarea nediscriminării de orice fel; dezvoltarea capacității de advocay; dezvoltarea capacității de a crea coaliţii, parteneriate, reţele multidimensionale, inclusiv prin mecansime de tip social media

6

3.3.Beneficiari / grupuri ţintă: 

Cel puţin 28 licee membre A.C.C., minimum 3 din fiecare regiune de dezvoltare actuală a României, care vor deveni centre civice promotoare ale cetăţeniei active pentru schimbarea paradigmei educaţieiCel puţin 56 de profesori, câte 2 din fiecare liceu membru A.C.C. participant în proiect, care vor fi pregătiţi ca formatori pentru module de leadership civic şi managementul schimbăriiCel puţin 950 de elevi, care vor parcurge modulele de leadership civic şi managementul schimbării, şi vor deveni voluntari-promotori ai cetăţeniei active şi schimbării în comunităţiCel puţin 28 de comunităţi (oraşele/sectoarele cărora aparţin liceele membre A.C.C. participante în proiect) care vor putea deveni comunităţi-pilon pentru încurajarea valorilor democratice ce susţin schimbarea paradigmei educaţiei promovată de FORUMUL CIVIC EDUCAŢIONAL

3.4.Activităţile proiectului: (Oferiţi o descriere a activităţilor, având în vedere următoarele aspecte: contribuţia activităţii respective la atingerea obiectivelor proiectului, rezultatele aşteptate, implicarea beneficiarilor / participanţilor / grupurilor ţintă / comunităţii, acţiunile concrete întreprinse, locul de desfăşurare al activităţilor, rolul Solicitantului şi Partenerilor, dacă aceştia există, metodele folosite.)

1) PREGĂTIRE FORUM CIVIC EDUCAȚIONAL (F.C.E.) 1.1. Selectarea a minimum 28 licee A.C.C. participante in proiect (8 + 20, cf. Secțiunii 3.3, Beneficiar / grupuri-ţintă) 1.2. Dezvoltarea unor module de cetățenie activă, cu focalizare pe leadership civic educaţional 1.3. Selectarea și instruirea, în 8 ateliere de formare (1 atelier / regiune de dezvoltare), a minimum 56 de profesori-formatori, care vor preda modulele LMT de cetățenie activă și leadership civic în liceele participante în proiect 2. DERULARE FORUM CIVIC EDUCAȚIONAL 2.1. Derularea sesiunilor de instruire in cetățenie activă și leadership civic în liceele A.C.C. selectate (primăvara 2014) 2.2. Organizarea unor ateliere de cetățenie activă și leadership civic, cu rezultate specifice semnificative la nivelul liceelor şi, posibil, micro-comunităţilor regionale de licee 2.3. Realizarea a minimum 28 dezbateri civice copii-părinți-comunitate, inclusiv emisiuni video online (toamna 2014) 2.4. Derularea concursului ROMÂNIA PE BUNE ÎNCEPE CU ȘCOALA PE BUNE!, pentru selecția elevilor participanți la tabara de cetățenie activă și leadership civic (primăvara 2014) 2.5. Organizarea unei tabere de cetățenie activă și leadership civic (vara 2014) 2.6. Organizarea unei vizite de documentare (28 persoane + 2 insotitori) ca recompensă pentru câștigătorii concursului 2.4 contribuțiile cele mai bune la leadershipul civic dintre participanții din cele 28 de licee din cadrul proiectului 2.7. Pregătirea unei propuneri legislative de politici publice privind schimbarea paradigmei în Educaţie, care să înglobeze rezultatele reieșite din atelierele de cetăţenie activă 2.2, dezbaterile civice 2.3 şi tabăra de cetăţenie activă 2.5 7

3. INFORMARE, DISEMINARE SI PUBLICITATE FORUM CIVIC EDUCAȚIONAL 3.1. Îmbunătăţirea şi finalizarea planului de promovare a FORUMULUI CIVIC EDUCAȚIONAL (v. şi secţiunea 3.8, Promovarea şi vizibilitatea proiectului) 3.2. Realizarea conferinței de lansare a proiectului FORUMUL CIVIC EDUCAȚIONAL 3.3. Realizarea conferinței FORUMUL CIVIC EDUCAȚIONAL 3.4. Realizarea conferinței de închidere a proiectului FORUMUL CIVIC EDUCAȚIONAL 3.5. Realizarea portalului FORUMUL CIVIC EDUCAȚIONAL și actualizarea sa permanentă 3.6. Derularea campaniei de informare, promovare și diseminare a proiectului, inclusiv prin social media 4. MANAGEMENT, RAPORTARE, AUDIT PROIECT 4.1. Managementul proiectului 4.2. Raportări 4.3. Auditul proiectului

8

3.5.Graficul activităţilor proiectului: (Vă rugăm să inseraţi un tabel din care să reiasă planificarea generală a activităţilor şi perioada de desfăşurare a acestora, pe luni. Vă rugăm să introduceţi activităţile în tabel folosind denumirea şi ordinea acestora din „Secţiunea 3.4.Activităţile proiectului” a Cererii de finanţare)

Activitatea

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 1. PREGĂTIRE FORUM CIVIC EDUCAȚIONAL

1.1. Selectare licee A.C.C. 1.2. Dezvoltare module leadership civic 1.3. Selectare-instruire profesori/formatori

2. DERULARE FORUM CIVIC EDUCAȚIONAL 2.1. Derulare module LMT civic în licee 2.2. Derulare ateliere cetățenie activă în licee 2.3. Dezbateri civice părinți-copii-comunitate 2.4. Derulare concurs România pe bune... 2.5. Derulare tabără LMT civic 2.6. Vizită documentare Finlanda / IBO... 2.7. Pregătire propunere legislativă

3. INFORMARE, DISEMINARE, PUBLICITATE FORUM CIVIC EDUCAȚIONAL 3.1. Realizare plan promovare F.C.E. 3.2. Conferință lansare proiect 3.3. Conferință F.C.E. 3.4. Conferință închidere proiect 3.5. Realizare/actualizare portal F.C.E. 3.6. Campanie infopromo F.C.E.

4. MANAGEMENT, RAPORTARE, AUDIT PROIECT 4.1. Management proiect 4.2. Raportări 4.3. Audit

9

3.6.Rezultate şi indicatori: (Vă rugăm să descrieţi indicatorii cantitativi (numerici) şi calitativi (schimbări, îmbunătăţiri) ai proiectului şi modalitatea de evaluare a acestora. Vă rugăm să introduceţi activităţile în tabel folosind numerotarea acestora din „Secţiunea 3.4.Activităţile proiectului”)

Activitatea

Rezultate / indicatori

Impact estimat

Valoare indicatori

1. PREGĂTIRE FORUM CIVIC EDUCAȚIONAL 1.1. Selectare licee A.C.C. 1.2. Dezvoltare module leadership civic 1.3. Selectare-instruire profesori-formatori

8 + 20 = min. 28 licee A.C.C. participante în proiect concepere, proiectare curriculară 10 sesiuni cetățenie activă și leadership civic, a câte 90 min min. 8 ateliere regionale de formare formatori x 2 zile x min. 6 profesori formatori / atelier

min. 28 licee

min. 28 centre resurse și diseminare națională cetățenie activă / valori democratice

1 modul LMT civic

15 ore x 952 elevi = min. 14280 oreelev instruire

min. 56 profesori

min. 56 profesori, promotori de mesaj către min. 952 elevi-voluntari

2. DERULARE FORUM CIVIC EDUCAȚIONAL 2.1. Derulare module leadership civic în licee

Organizarea 10 sesiuni de instruire, a câte 90 min x 34 elevi / liceu A.C.C.0

min. 952 elevi

10x28 = 280 sesiuni instruire în total; 34x28 = 952 elevi-voluntari instruiți min. 28 x 30 participanți din fiecare liceu = min. 840 participanți în total

2.2. Derulare ateliere cetățenie activă

min. 1 atelier / liceu A.C.C: participant în proiect

min. 28 ateliere

2.3. Dezbateri civice părinți-copii-comunitate

min. 1 dezbatere locală, în fiecare comunitate / sector de care aparțin liceele A.C.C. participante în proiect

min. 28 dezbateri

min. 28 x 50 participanți = min. 1440 participanți în total

min. 1800 elevi-participanți în concurs

min. 28 câștigători

echipă națională de min. 28 elevivoluntari, promotori ai cetățeniei active și valorilor democratice

2.4. Derulare concurs România pe bune... 2.5. Derulare tabără leadership civic 2.6. Vizită documentare Finlanda / IBO... 2.7. Pregătire propunere legislativă

1 eveniment de tip tabără, cu durata de min. 3 zile; livrabil = draft rezoluție Forum Civic Educațional 1 vizită de documentare, cu durata de min. 3 zile; livrabil = modele de bune practici specifice min. 3 propuneri de politici publice, centrate pe cetățenie activă și cvalori democratice

min. 84 elevi participanți

mesaj unic promovat în dezbaterile civice și în conferința F.C.E.

min. 28 elevi

consolidarea modelelor de bune practici, obiect al propunerilor legislative

min. 3 articole de lege

preluare model de către M.E.N.

3. INFORMARE, DISEMINARE, PUBLICITATE FORUM CIVIC EDUCAȚIONAL 3.1. Realizare plan promovare F.C.E. 3.2. Conferință lansare proiect

1 plan pe 16 luni, cu acțiuni, termene și responsabilități specifice, ce vor fi incluse în campania info-promo F.C.E. 1 eveniment de tip conferință, cu durata de 3 ore: parteneri; viziune, obiective, acțiuni, indicatori proiect

1 plan promovare 1 conferință

coerență și focalizare în transmiterea mesajului civic F.C.E. conștientizare opinie publică asupra proiectului F.C.E. rezoluție F.C.E.: mesaj și proiecte schimbarea paradigmei educației prin cetățenie activă și implicare civică

1 eveniment de tip conferință structurată pe ateliere de lucru, cu durata de 1 zi

min. 100 participanți

3.4. Conferință închidere proiect

1 eveniment de tip conferință, cu durata de 3 ore: parteneri; viziune, obiective, acțiuni, rezultate / livrabile proiect

1 conferință

conștientizare opinie publică asupra procesului și proiectului F.C.E.

3.5. Realizare/actualizare portal F.C.E.

1 portal web, cu minimum 10000 accesări individuale

1 portal

diseminare mesaj și proiecte F.C.E. la nivel regional / național

3.6. Campanie info-promo F.C.E.

1 campanie pe 16 luni, multi-media

1 campanie

coerență și focalizare în transmiterea mesajului civic F.C.E.

3.3. Conferință F.C.E.

10

4. MANAGEMENT, RAPORTARE, AUDIT PROIECT 4.1. Management proiect 4.2. Raportări

N/A 4 rapoarte intermediare; 1 raport final

2 rapoarte de audit intermediar; 1 raport de audit final

4.3. Audit

N/A 4 raportări intermediare; 1 raportare finală 2 audituri intermediare; 1 audit final

monitorizarea derulării proiectului în parametrii de legalitate și conformitate managerială derularea proiectului în parametri de legalitate și conformitate financiar-contabilă

3.7.Riscuri: (Vă rugăm descrieţi potențialele provocări – la nivelul managementului de proiect, parteneriatelor, contextului socio-politic etc. – ce pot apărea în perioada de implementare a proiectului şi modalităţile de abordare a lor. Vă rugăm oferiţi informaţii cu privire la gestionarea riscurilor care pot apărea la nivelul grupurilor ţintă / beneficiarilor / comunităţilor vizate, de genul: reticenţă, slabă implicare, prejudecăţi etc.)Riscul major principal îl reprezintă incapacitatea structurală a clasei politice din România de a exercita leadership real, acceptând, inițiind ea însăși și/sau gestionând eficient-strategic procese de schimbare autentică. În particular, diriguitorii politici și birocrații Educației au “strălucit” (în sens negativ, desigur) în a menține Școala încremenită în paradigma sa comunistă, de-a lungul a mai bine de două decenii post-1989. FORUMUL CIVIC EDUCAȚIONAL răspunde acestui risc, punând în valoare – prin intermediul elevilor-voluntari, al atelierelor de cetățenie activă și al dezbaterilor civice părințicopii-comunitate – forța cetățeniei democratice autentice și a implicării civice, la cel mai ridicat standard de excelență, promovat de brandul educațional A.C.C.Un alt risc potențial îl poate reprezenta reacția conservatoare, reactiv-defensivă, a unora din comunități la provocările de schimbare adaptivă promovate prin proiect. FORUMUL CIVIC EDUCAȚIONAL răspunde și acestui risc, promovând în aceste comunități potenţial reticente la nou modelele de bună practică demcratică și civică ale comunităților-promotoare care își vor asuma rolul de campioni ai schimbării. Mesajul generic va fi: Dacă schimbarea a fost conștientizată, acceptată și materializată în acțiuni specifice de către comunitatea X, de ce nu poate fi ea asumată și de comunitatea Y?Un risc notabil îl poate reprezenta poziționarea propriu-zisă a celor 16 luni ale proiectului pe anii școlari 2013-2014 și, respectiv, 2014-2015, datorată procedurilor de evaluare-contractare. Echipa de proiect este pregătită și are capacitatea să răspundă eficient acestui risc, mobilizându-se în vederea accelerării ritmului activităților de pregătire, fără a afecta calitatea rezultatelor ulterioare.Un alt risc îl poate reprezenta nerespectarea, de către donatori, a schemei de plăți prin întârzierea calendarului finanțării (iar “precedentul POSDRU 2010-2013” a fost cât se poate de relevant, în sensul posibilității reale ca asemenea întârzieri nedorite, ce nu pot fi puse în sarcina echipei de proiect, să se manifeste în fapt). Echipa de proiect este pregătita și are capacitatea să răspundă, în limite omenești normale, și acestui risc, cu un management financiar care să eșaloneze plățile astfel încât plățile critice să poată fi făcute prioritar, în limitele sumelor avansate la diferite date de către donatori. Suntem toți oameni integri și de onoare – în consecință, așteptăm un comportament integru și de onoare și din partea entităților care gestionează arhitectura de ansamblu a schemei de finanțare.

11

3.8.Promovarea şi vizibilitatea proiectului: (Vă rugăm descrieţi acţiunile de promovare a proiectului şi acţiunile de informare asupra activităţilor şi rezultatelor; inclusiv implicarea mass-media.)

Prin însăși natura sa de arenă democratică, FORUMUL CIVIC EDUCAȚIONAL va fi un proiect cu expunere publică ridicată. Dezbaterile civice părinți-copii-comunitate, concursul România pe bune începe cu Școala pe bune!, conferința Forumul Civic Educațional sunt activități de bază, care generează vizibilitate directă a mesajului principal al proiectului: cetățenia activ-participativă, în sprijinul consolidării valorilor democratice ce vor defini un nou model educațional pentru secolul XXI. Promovarea și vizibilitatea proiectului vor fi puse în operă pe trei niveluri conjugate – local, regional, național – astfel: 

La nivel local: fiecare liceu A.C.C. participant asigură promovarea în comunitate a proiectului, prin intermediul elevilor-voluntari care vor implementa strategii de promovare specifice, proiectate și testate prin intermediul concursului România pe bune începe cu Școala pe bune!, inclusiv prin canale media locale sau cu ajutorul rețelelor sociale (pagini FB de proiect etc.)La nivel regional: liceele A.C.C. lideri de opinie promotori ai cetățeniei active (câte 1 / regiune de dezvoltare) și liceele A.C.C. centre-satelit de suport și networking pentru cetățenie activă (câte minimum 2 / regiune de dezvoltare) se coordonează și asigură promovarea și vizibilitatea regională a proiectului, diseminând mesajul în interiorul regiunilor de dezvoltare cărora aparțin, inclusiv prin canale media regionale sau cu ajutorul rețelelor sociale (pagini FB de proiect etc.)La nivel național: echipa de coordonare a proiectului (manager proiect; coordonator național) asigură promovarea și vizibilitatea FORUMULUI CIVIC EDUCAȚIONAL, prin canale media cu acoperire națională (exemple specifice: http://adevarul.ro/blogs/marian.stas; http://www.tvrplus.ro/editieora-de-stiri-114688; http://www.tvrplus.ro/editie-prim-plan-114415 etc.)

FORUMUL CIVIC EDUCAȚIONAL  PLAN DE PROMOVARE

OBIECTIVE

PUBLIC-ȚINTĂ

EVALUARE

ACTIVITĂȚI,

STRATEGIE

MIJLOACE DE

SPECIFICĂ

CALENDAR

RESPONSABILI

EFICIENȚĂ & IMPACT

COMUNICARE

I. NIVEL LOCAL

I.1. Promovarea rolului finanțatorului în România

I.2. Promovarea activităților proiectului I.3. Diseminarea rezultatelor activităților 2.2, 2.3, 2.4, cf. secțiuni 3.5, 3.6 I.4. Promovare concurs România pe bune...!

ONG-uri cu activitate locală rețele parteneriale locale autorități locale Asociații profesionale locale, cluburi (Lions, Rotary...) Asociațiile de părinți din liceele A.C.C:

Promovarea locală a mesajului-cheie (“Consolidarea dezvoltării societății civile și creșterea contribuției la justiția socială, democrație și dezvoltare sustenabilă”)

Targetare lideri de opinie locali

Promovare modele de bune practici

 interviuri media locală  postări specifice pe portalul proiectului / paginile FB ale liceelor  invitarea reprezentanților publicului-țintă la activități din proiect  video-clipuri Youtube  slide show-uri  testimoniale relevante

12

trimestrial

lunar

cf. grafic activități (v. secțiunea 3.5)

echipe de elevivoluntari din fiecare liceu A.C.C., sprijinite de coordonatorul național

 număr de solicitări de interviuri din partea media  număr de mesaje explicite de susținere a obiectivelor proiectului, din partea comunității locale  decizia finală locală DA/NU privind schimbarea paradigmei edcucației

OBIECTIVE

PUBLIC-ȚINTĂ

STRATEGIE SPECIFICĂ

EVALUARE

ACTIVITĂȚI, MIJLOACE DE

CALENDAR

RESPONSABILI

EFICIENȚĂ & IMPACT

COMUNICARE

II. NIVEL REGIONAL

II.1. Promovarea rolului finanțatorului România

II.2. Promovarea de ansamblu a activităților proiectului II.3. Diseminarea rezultatelor relevante regional ale activit. 2.3 și 2.4

ONG-uri cu activitate regională Rețele parteneriale regionale autorități locale Asociații profesionale regionale Asociațiile de părinți din liceele A.C.C. Membri ai Parlamentului României

Promovarea valențelor regionale ale mesajului-cheie (“Consolidarea dezvoltării societății civile și creșterea contribuției la justiția socială, democrație și dezvoltare sustenabilă”)

Targetare lideri de opinie regionali Promovare modele de bune practici relevante regional

 interviuri media regională  postări specifice pe portalul proiectului / paginile FB ale liceelor  invitarea reprezentanților publicului-țintă la activități din proiect

trimestrial

Lunar  video-clipuri Youtube  slide show-uri  testimoniale relevante regional

echipe mixte regionale de elevi-voluntari din licee A.C.C., coordonați de min. 1 profesor și sprijiniți de coordonatorul național (rol c.n.: asigură coerența mesajului media)

 număr de solicitări de interviuri din partea media  număr de mesaje explicite de susținere a obiectivelor proiectului, din partea liderilor de opinie regionali  decizia finală regională DA/NU privind schimbarea paradigmei edcucației

managerul de proiect și coordonatorul național

 număr de solicitări de interviuri din partea media  număr de mesaje explicite de susținere a obiectivelor proiectului, din partea liderilor de opinie naționali  decizia finală DA/NU privind schimbarea paradigmei edcucației (indicator SMART: o nouă arhitectură curriculară)

cf. grafic activități (v. secțiunea 3.5)

III: NIVEL NAȚIONAL

III.1. Promovarea rolului finanțatorului în România

III.2. Promovarea de ansamblu a obiectivelor și activităților proiectului III.3. Diseminarea rezultatelor relevante național ale activit. 2.3-2.7

ONG-uri cu activitate națională Rețele parteneriale naționale Asociații profesionale naționale (Aspen, AmCham,...) Asociații de părinți naționale Membri ai Parlamentului României Membri ai Guvernului României

Promovarea valențelor naționale ale mesajului-cheie (“Consolidarea dezvoltării societății civile și creșterea contribuției la justiția socială, democrație și dezvoltare sustenabilă”)

Targetare lideri de opinie (oameni, instituții, media) naționali

 conferințele de lansare / încheiere proiect (activ. 3.2, 3.3)  interviuri media națională  postări specifice pe portalul proiectului / paginile FB ale liceelor  invitarea reprezentanților publicului-țintă la activități din proiect

 conferința F.C.E. (activ. 3.3)  blog adevarul.ro  TVR1, TVR2, Realitatea TV...

trimestrial

cf. grafic activități (v. secțiunea 3.5)

Notă. 1. Periodic, vor fi publicate pe internet a informații despre proiect şi activităţile / rezultatele acestuia, atât printr-o pagină dedicată, prinrtr-o secțiune proprie a paginii web a Solicitantului, precum și pe blogul adevarul.ro și pagina FB a coordonatorului național.

13

3.9.Sustenabilitatea proiectului: (Vă rugăm descrieţi modul în care se va asigura continuitatea proiectului după încheierea finanţării, precum şi modul în care v-aţi planificat să obţineţi un efect de multiplicare şi un impact sustenabil. Vă rugăm descrieţi cum vor fi folosite rezultatele proiectului după finalizarea acestuia, cum vor fi acestea multiplicate şi diseminate, precum şi cum vor beneficia de acestea alte organizaţii neguvernamentale, instituţii publice şi alţi actori relevanţi)

1. Primul mesaj important legat de sustenabilitatea proiectului – și, de departe, cel mai relevant – ne are în vedere chiar pe noi înșine, echipa care am decis să scriem aplicația. Nu suntem personaje care să ne aflăm în treaba de a scrie proiecte pentru a ne câștiga existența – agendele noastre profesionale sunt suficient de consistente, prin definiție. Am pornit la această întreprindere ca profesioniști care de 10-15 ani avem pe agendă schimbarea paradigmei educației în România. Suntem profesioniști care vom avea și în următorii 10-15 ani, ca punct focal pe radarele noastre, faptul de a pune cetățenia democratică şi implicarea civică în slujba stingerii actualei paradigme comuniste a educației în România (http://adevarul.ro/educatie/scoala/sindromul-bolintineanu-inceputul-sfarsitului-the-tippingpoint-1_51d5c74cc7b855ff560229b2/index.html#; http://adevarul.ro/educatie/scoala/Imparatulelefantul-1_51ae4068c7b855ff565a1819/index.html) și așezării in loc a unui model educațional pentru secolul XXI, care să slujească valori autentice ale secolului XXI. 2. Dincolo de dimensiunea personală a sustenabilității demersului nostru, echipa de proiect are în vedere următoarele trei niveluri instituționale specifice de sustenabilitate: a. “firul ierbii” – adică, liceele A.C.C. participante în proiect și, respectiv, comunitățile cărora acestea aparțin; activitățile 2.2 (atelierele de cetățenie activă), 2.3 (dezbaterile civice părinți-copii-comunitate) și 2.4 (concursul România pe bune începe cu Școala pe bune!) vor conduce la asumarea, de către școli, a modelelor de bune practici civice și preluarea celor mai semnificative rezultate în curriculum la decizia școlii (CDȘ); asociațiile de părinți ale liceelor vor consolida sustenabil acțiunile ce au ca scop conștientizarea și punerea în fapt a obiectivelor proiectului, în forma specifică aplicabilă la nivelul fiecărui liceu A.C.C. participant în proiect, în parte b. Alianța Colegiilor Centenare, în ansamblul său – adică, liceele A.C.C. care nu au participat în proiect și cărora li se vor pune la dispoziție, în vederea preluării, adaptării și generalizării, modelele de bune practici de cetățenie activă și implicare civică dezvoltate prin proiect; în mod specific, rezultatele activităților 3.3 (conferința F.C.E.) 2.6 (vizita de documentare) și, respectiv, 2.7 (pregătirea propunerilor legislative) sunt relevante pentru sustenabilitatea proiectului la acest nivel c. politicile publice în Educație, în România – la acest nivel, echipa de coordonare a proiectului va avea ca prioritate de prim rang influențarea politicilor educaționale, în sensul schimbării paradigmei actuale, prin întrevederi directe cu conducerea Ministerului Educației Naționale (miniștri; secretar de stat pentru învățământ preuniversitar), membri ai Parlamentului României (din comisia de specialitate și nu numai), europarlamentari; prin prezența constantă în spațiul media, vom contribui la consolidarea percepției opiniei publice, ca factor civic decisiv de implicare și acțiune democratică în favoarea schimbării promovate prin proiect. În acest fel, echipa de proiect va asigura și efectul de multiplicare necesar generalizării bunelor practici ale FORUMULUI CIVIC EDUCAŢIONAL la scara întregului sistem public al Educației.

14

3.10.Corelarea cu iniţiative similare: (Vă rugăm descrieţi modalitatea prin care proiectul este corelat cu alte iniţiative pentru soluţionarea problemei identificate din „Secţiunea 3.1.Problema abordată”. Descrieţi corelarea cu legislaţia în vigoare, standardele europene etc. (dacă este cazul). Descrieţi modalitatea prin care asiguraţi sinergia cu iniţiative similare şi evitaţi potenţialele suprapuneri, inclusiv la nivelul beneficiarilor / grupurilor ţintă vizate. Vă rugăm să justificaţi necesitatea finanţării proiectului şi modalitatea prin care vă asiguraţi că acesta nu se suprapune cu proiecte finanţate prin alte fonduri, de exemplu Fondul Social European)

FORUMUL CIVIC EDUCAŢIONAL aparţine, fără echivoc, categoriei “groundbreaking”. Misiunea şi obiectivele asumate de FORUMUL CIVIC EDUCAŢIONAL nu au precedent formal în România, după ştiinţa avizată a echipei de proiect: coordonatorul național al proiectului a condus prestigiosul Colegiu Naţional “Sf. Sava", adică liceul cel mai bun din România din ultimii trei ani, şi este Preşedintele Fondator al Alianţei Colegiilor Centenare; iar managerul proiectului este absolvent al Universităţii Harvard şi cadru didactic asociat al programului de vară Mid-Career MPA la Harvard Kennedy School, şi a iniţiat Programul educaţional Liderii Mileniului Trei®, de mult timp brand al educaţiei non-formale în România. În luna februarie 2013, managerul proiectului a lansat public, în premieră, ideea unui FORUM EDUCAŢIONAL, a cărui menire, prin similitudine cu Forumul Constituţional iniţiat de primul-ministru al Guvernului României, este aceea de a deschide conversaţia publică autentică despre un alt fel de Educaţie în ţara noastră (http://adevarul.ro/educatie/scoala/de-forumul-constitutional-forumul-educational-mesaj-deschisministrului-educatiei-nationale-1_5122952900f5182b857806f3/index.html#). În textul citat, în fapt un mesaj deschis adresat ministrului Educaţiei Naţionale, autorul menţionează explicit: “Una dintre criticile principale aduse actualei Legi a Educaţiei Naţionale (şi, în consecinţă, una dintre sursele principale de vulnerabilităţi multiple) are în vedere slaba legitimitate ca produs de politici publice, tocmai datorită adoptării sale prin asumare de către Guvern. Învăţând de la Forumul Constituţional constituit azi, un Forum Educaţional onest şi competent poate contribui la transformarea autentică a Şcolii ca sistem în România. *…+ 3. [...] îngăduiţi-mi să vă supun analizei şi deciziei propunerea mea:  Retrageţi proiectul planului-cadru pentru învăţământ primar, în forma supusă acum dezbaterii publice  Folosind precedentul deciziei politice de azi privind constituirea Forumului Constituţional, luaţi decizia politică de a crea Forumul Educaţional, a cărui menire, mutatis mutandis, să fie facilitarea competentă şi onestă a dezbaterii publice privind transformarea autentică a Şcolii ca sistem în România (valori; arhitectură curriculară; strategie de resurse umane adecvată etc.), cu atât mai mult cu cât regionalizarea administrativ-teritorială înseamnă o oportunitate excepţională de a aduce cu adevărat Educaţia în secolul XXI, punând punct o dată pentru totdeauna actualei stări de fapt, dovedită cu asupra de măsură ca fiind anacronică şi nefuncţională până la saturare  Daţi mandat Forumului Educaţional să lucreze, de exemplu, şase-opt luni şi apoi folosiţi rezultatele astfel legitimate pentru ca în toamnă să aveţi la îndemână un proiect viabil de transformare a Şcolii ca sistem în România, pe care să îl promovaţi pe cale legislativă. Închei mesajul meu citând declaraţia de azi a primului-ministru al Guvernului României (sublinierea îmi aparţine): "În Forumul Constituţional pot să intre reprezentanţii tuturor instituţiilor, dar şi ai ONG-urilor care doresc să participe la acest efort important pentru că aici nu e vorba de o modificare a Constituţiei pentru USL sau pentru Parlament, ci de o modificare pentru societatea românească. Şi atunci, cu cât mai mulţi sunt cei care se implica în mod serios, cu atât mai bun va fi rezultatul". (sursa: http://www.bzi.ro/usl-a-decis-constituireaunui-forum-constitutional-ce-inseamna-asta-346080) Înlocuiţi Constituţie cu Educaţie şi veţi regăsi, în cuvintele primului-ministru al Guvernului din care faceţi parte, miza excepţională a ceea ce aveţi de făcut dumneavoastră, ca ministru al Educaţiei Naţionale.” Ministrul Educaţiei Naţională NU a dat curs sugestiei, iar CongreSUL Educaţiei din 14-15 iunie a.c. ... a avut ecoul şi rezultatele pe care le-a avut (aşteptări: http://adevarul.ro/educatie/scoala/14-15iunie-2013-congresul-educatiei asteptarile-mele-1_51b0e3cfc7b855ff566654e3/index.html; şi feedback post-eveniment: http://adevarul.ro/educatie/ scoala/clipaistorica-ratata-congresul-consacrat-educatieifeedback-1_51be1f10c7b855ff569aa45a/index.html )

Ceea ce echipa de proiect propune prin Forumul Civic Educaţional NU se suprapune, în mod natural, cu alte proiecte finanţate altfel (cu atât mai puţin, cu proiecte POSDRU, despre care nu doresc să detaliez aici – eşecul public al formei fără fond POSDRU este notoriu...) dintr-un motiv cât se poate de simplu: niciuna din liniile de finanţare existente NU ŞI-A PROPUS măcar, necum să încurajeze, acţiunea în sensul schimbării 15

paradigmei Educaţiei în România, prin cetăţenie activă şi implicare civică pe dimensiunea consolidării valorilor democraţiei participative. În secţiunea 3.1 am afirmat clar: “Educaţia este, de departe, proiectul public numărul 1 în România în următorii 10-20 de ani. Miza istorică este succesul sau eşecul României în condiţiile generate de dobândirea, la 1 ianuarie 2007, a statutului de ţară membră a Uniunii Europene, iar focalizarea complexă şi de lungă durată a ţării noastre pe transformarea profundă a Educaţiei pe toate palierele sale, într-o manieră fără precedent până în acest moment – incomparabilă cu oricare dintre schimbările ori corecţiile din zona publică la care suntem martori – reprezintă condiţia critică de succes a noii Românii Europene.”

Raţiunea fundamentală a argumentului de mai sus se regăseşte, specific şi măsurabil, în toate evaluările numerice ale României în raport cu standardele europene, conform cărora România rămâne, în mod ruşinos, corigentă cu brio la capitolul Educaţie (şi nu numai). Adică, SMART:  când, în 2009, eşti pe locul 49 din 65, iar în 2012, pe locul 45 din 65 în lume la testul PISA...  când, în 2010, eşti pe locul 23 din 23 în Europa conform indicelui ELLI...  când 0 universităţi româneşti sunt în primele 500 din lume...  când 0 şcoli publice româneşti din peste 7000 au acreditare IB (adică, pe romîneşte, nicio şcoală nu are vreo acreditare IB)...  când, trei ani la rând, jumătate din absolvenţii de liceu din România NU promovează examenul naţional de bacalaureat  când, ani la rând, procentul din P.I.B. alocat Educaţiei este in jur de 3% (cu un ruşinos 2,5% în 2013!...), în loc de 6% cum spune legea  când... şi când... şi când..., atunci un proiect precum FORUMUL CIVIC EDUCAŢIONAL, cu misiunea asumată de a pune la lucru cele mai puternice valenţe ale valorilor cetăţeniei democratice şi implicării civice pentru schimbarea acestei stări de fapt inacceptabile în Educaţie devine cu atât mai necesar în spaţiul de acţiune civică al organizaţiilor neguvernamentale. Iar Solicitantul şi partenerii săi sunt dispuşi să-şi asume până la capăt acest proces de leadership civic. În concluzie, răspunzând punctual la cerinţele din paragraful explicativ, echipa de proiect confirmă următoarele:  Modalitatea prin care proiectul este corelat cu alte iniţiative pentru soluţionarea problemei identificate din „Secţiunea 3.1.Problema abordată”: FORUMUL CIVIC EDUCAŢIONAL deschide, în premieră, în România arena conversaţiei publice despre nevoia schimbării istorice a paradigmei Educaţiei, fiind prima iniţiativă formlă de acest gen şi calibru Corelarea cu legislaţia în vigoare, standardele europene etc. (dacă este cazul): FORUMUL CIVIC EDUCAŢIONAL şi-a stbilit misiunea de a contribui la aducerea, pe termen mediu-lung, a Educaţia din România la standardele europene, acum România fiind, în mod real, în afara acestor standarde Sinergia cu iniţiative similare, potenţiale suprapuneri: N/A – FORUMUL CIVIC EDUCAŢIONAL este cel care setează precedentul în materia deschiderii conversaţiei publice despre schimbarea paradigmei Educaţiei în România Justificarea necesităţii finanţării proiectului prin Fondul ONG: Dacă nu această entitate independentă, creată pentru a sprijini, prin definiţie, proiecte transformaţionale, atunci care alta? În particular, linia de finanţare 1 / 1.3 răspunde perfect nevoilor proiectului, dintr-un motiv cât se poate de civic: nevoia ieşirii din negare a societăţii în raport cu o schimbare de sistem public necesară istoric; or, singura cale de a facilita acest proces al ieşirii din negare este încurajarea cetăţeniei active şi a civismului angajat, puse în valoare prin conversaţia publică moderată în cadrul FORUMULUI CIVIC EDUCAŢIONAL Nesuprapunerea cu proiecte finanţate prin alte fonduri, de exemplu Fondul Social European: N/A – FORUMUL CIVIC EDUCAŢIONAL este cel care setează precedentul în materia deschiderii conversaţiei publice despre schimbarea paradigmei Educaţiei în România

16

4. Corelarea cu obiectivele şi priorităţile Programului de finanţare 4.1.Corelarea obiectivelor proiectului cu obiectivele finanțatorului, ale Componentei IMPLICARE şi ale Subcomponentei vizate: (Vă rugăm descrieţi relevanța proiectului față de obiectivele finanțatorului, faţă de obiectivele Componentei şi Subcomponentei specifice în cadrul căreia este depus proiectul)

1. Relevanţa faţă de obiectivele finanțatorului: Conform Ghidului Solicitantului, obiectivul general al finanțatorului este “Consolidarea dezvoltării societăţii civile şi creşterea contribuţiei la justiţia socială, democraţie şi dezvoltare durabilă”. În acest cotext, FORUMUL CIVIC EDUCAŢIONAL este, poate, printre cele mai relevante proiecte ce pot fi finanţate, întrucât adresează în mod direct ceea ce echipa de proiect, în deplină cunoştinţă de cauză şi capacitate profesională de cel mai înalt nivel, apreciază a fi proiectul public numărul 1 în România – respectiv, SCHIMBAREA PARADIGMEI EDUCAŢIEI. Fără a consuma mai mult spaţiu decât este strict necesar, este relevant să menţionăm aici că, în luna martie 2013, managerul proiectului a calificat public starea de fapt curentă în Educaţie drept vulnerabilitatea principală la adresa siguranţei naţionale a ţării, în următorii 10-20 de ani, mai periculoasă decât un atac armat la adresa statului de drept (http://adevarul.ro/educatie/scoala/IncremenireaScolii-proiectul-comunist-vulnerabilitateastrategica-romanieisecolului-xxi-1_5145872f00f5182b851a42e3/index.html=) Motivul este cât se poate de acut: absolvenţi inepţi de şcoli, licee şi universităţi de azi pot deveni conducătorii inepţi ai României de mâine, dinamitând astfel în mod direct dezvoltarea durabilă prin afectarea dimensiunii sale sociale (capital social cu valoare scăzută) şi, implicit, economice. Echipa de proiect reiterează aici faptul că FORUMUL CIVIC EDUCAŢIONAL, având misiunea asumată de a pune la lucru cele mai puternice valenţe ale valorilor cetăţeniei democratice şi implicării civice pentru schimbarea stării de fapt curente din Educaţie devine cu atât mai necesar în spaţiul de acţiune civică al organizaţiilor neguvernamentale, iar Solicitantul şi partenerii săi sunt dispuşi să-şi asume până la capăt acest proces de leadership civic. 2. Relevanţa faţă de obiectivele Componentei 1. IMPLICARE, Subcomponenta 1.3 Încurajarea valorilor democratice: Tot potrivit Ghidului Socilitantului, obiectivul general al Componentei IMPLICARE este “de a încuraja cetăţenia activă şi participarea la viaţa comunităţii, de a asigura respectarea şi aplicarea valorilor democratice fundamentale”, iar obiectivul specific al Subcomponentei Încurajarea valorilor democratice este “de a susține inițiative care contribuie la promovarea și respectarea valorilor democratice și a drepturilor omului”. În opinia echipei de proiect, după dreptul la viaţă – un drept biologic fundamental, nenegociabil – dreptul la o educaţie modernă – şi nu încremenită în paradigma sa comunistă ca acum –, centrată pe valori autentice – şi nu torpilată de corupţie şi incompetenţă ca acum – este cel mai important drept pe care România, ca ţară şi societate, are a şi-l pune în ordine pentru următoarea jumătate de secol. Efortul (lupta, în sens simbolic, dacă este nevoie) de a permite generaţiilor actuale şi viitoare exercitarea celui mai important drept social al omului, dreptul la a se bucura de un sistem educaţional care să nu mai fie pe ultimele locuri în toate clasamentele mondiale de gen înseamnă asumare şi implicare civică, înseamnă cetăţenie activă de cea mai nobilă valoare, şi mai înseamnă, în fapt, contribuţia. În acest context, FORUMUL CIVIC EDUCAŢIONAL este, poate, exemplul cel mai semnificativ de relevanţă în raport cu obiectivele componentei 1 / subcomponentei 1.3 şi ale Fondului ONG în ansamblul său, deoarece, prin însăşi misiunea sa asumată, adresează şi dă răspunsuri pragmatice măsurabile, sustenabile strategic, temei celei mai semnificative ce poate face, în acest moment, subiectul cetăţeniei active, implicării civice şi consolidării valorilor democratice în arena publică, în România: deschiderea, stimularea şi amplificarea conversaţiei despre schimbarea istorică a paradigmei Educaţiei.

17

4.2.Contribuţia la atingerea Rezultatelor aşteptate ale finanțatorului (Vă rugăm bifaţi Rezultatele aşteptate la care contribuie activităţile proiectului, din lista de mai jos, conform cu rezultatele şi indicatorii completaţi în Anexa 5: Contribuția la Rezultatele așteptate ale finanțatorului, ataşată la prezenta Cerere de finanţare)

Promovarea cetăţeniei active Creșterea implicării ONG-urilor în politici publice și în procesul de luare a deciziilor în guvernarea locală, regională și națională Dezvoltarea de parteneriate inter-sectoriale, în special cu autorităţi publice la nivel local, regional şi/sau naţional Promovarea valorilor democratice, inclusiv a drepturilor omului Dezvoltarea capacității de advocacy și a rolului de watchdog Dezvoltarea de rețele și coaliții ale organizațiilor neguvernamentale care lucrează în parteneriat Consolidarea capacităţii ONG-urilor şi promovarea unui cadru favorabil pentru sectorul neguvernamental Creșterea contribuției la dezvoltare durabilă Creșterea capacității de furnizare a serviciilor sociale și de bază către grupurile țintă menționate Creşterea capacităţii grupurilor vulnerabile 4.3.Corelarea cu Rezultatele aşteptate ale finanțatorului (Această secţiune se va completa doar dacă proiectul contribuie la atingerea unuia sau mai multor Rezultate aşteptate. Specificaţi pe scurt, făcând referire la indicatorii propuși, în ce fel contribuie proiectul la Rezultatele aşteptate ale Programului de finanţare) 

Promovarea cetăţeniei active. Prin natura sa, FORUMUL CIVIC EDUCAŢIONAL este o arenă publică de manifestare a cetăţeniei active în domeniul politicilor educaţionale; în mod sepecific, activităţile 2.2 (atelierele de cetăţenie activă din licee), 2.3 (dezbaterile civice părinţi-copii-comunitate) şi, mai ales, 3.3 (conferinţa F.C.E.) răspund organic cerinţei de promovare a cetăţeniei active, ca rezultat aşteptat al Programului de finanţare Creșterea implicării ONG-urilor în politici publice și în procesul de luare a deciziilor în guvernarea locală, regională și națională. Alianţa Colegiilor Centenare şi Asociaţia Clubul Liderii Mileniului Trei® sunt două organizaţii neguvernamentale a căror preocupare de bază este focalizată pe transformarea politicilor publice din educaţie; FORUMUL CIVIC EDUCAŢIONAL este proiectul prin care partenerii proiectului îşi vor amplifica semnificativ contribuţia lor în raport cu cerinţa implicării în luarea deciziilor privind politicile educaţionale la diferite niveluri, fiind astfel în rezonanţă directă şi cu acest rezultat aşteptat al Programului de finanţare Promovarea valorilor democratice, inclusiv a drepturilor omului. Implicarea cetăţenească directă, curajul asumării acţiunii civice şi patriotismul onest pus în slujba schimbării paradigmei comuniste a educaţiei înseamnă tot atâtea valori democratice deopotrivă aşezate pe frontispiciul FORUMULUI CIVIC EDUCAŢIONAL, dar şi parte din fibra profundă a proiectării arhitecturii de ansamblu a întregului concept. Totodată, aşa cum am argumentat anterior, după dreptul biologic la viaţă al fiecărei fiinţe umane, dreptul la educaţie adevărată, şi nu contrafăcută ca acum – cu atât mai mult pe dimensiunea ei civică – este, în opinia echipei de proiect, primul dintre drepturile sociale fundamentale ale omului, care trebuie să ne preocupe. Ne pasă de România, pur şi simplu, şi acesta este motivul fundamental pentru care am decis să dăm viaţă acestui proiect! 18

Dezvoltarea capacității de advocacy și a rolului de watchdog. FORUMUL CIVIC EDUCAŢIONAL îşi asumă în mod natural şi această valenţă, ca rezultat aşteptat al Programului de finanţare. Prezenţa constantă în arena dialogului despre nevoia unui alt fel de educaţie, atât a Alianţei Colegiilor Centenare, prin vocea managerului proezentului proiect, cât şi a Asociaţiei Clubul Liderii Mileniului Trei, prin vocea coordonatorului naţional al prezentului proiect, este un fapt probat public prin zecile de articole şi intervenţii la posturile de radio şi televiziune. Proiectul de faţă va amplifica în mod necesar rolurile de advocacy / watchdog ale partenerilor, acţionând ca factor de multiplicare la nivel local / regional / naţional, cu mesaje de politici publice educaţionale legitimate tocmai în cadrul de cetăţenie participativă şi practicare a valorilor democratice activat prin FORUMUL CIVIC EDUCAŢIONAL. Creșterea contribuției la dezvoltare durabilă. Proiectul ţinteşte în mod organic dezvoltarea printr-un alt fel de educaţie a capitalului social al României, dimensiune definitorie a dezvoltării durabile. Coordonatorul naţional al proiectului predă un curs de dezvoltare durabilă la Harvard Kennedy School, în care componenta sa socială (http://www.iisd.org/sd/) este analizată prin indicatori numerici precum Human Development Index (http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi/), metrică definită şi prin componente educaţionale specifice. Ca rezultat aşteptat al Programului de finanţare, creşterea contribuţiei la dezvoltarea durabilă este o valenţă de bază a proiectului deoarece, aşa cum am menţionat anterior, starea curentă din Educaţie reprezintă o vulnerablitate critică la adresa siguranţei naţionale a României (absolvenţi inepţi de azi, posibili conducăîtori inepţi de mâine)

4.4.Contribuţia activităţilor la Temele orizontale ale finanțatorului (Vă rugăm bifaţi Tema / Temele orizontale la care contribuie în mod direct sau indirect activităţile proiectului, dacă este cazul)

Discursul instigator la ură (hate speech) Extremismul și infracțiunile motivate de ură (hate crime) Rasismul și xenofobia Homofobia Antisemitismul Toleranța și înțelegerea multiculturală Populația de etnie romă Hărțuirea sexuală Violența împotriva femeilor Traficul de persoane 4.5.Corelarea cu Temele orizontale ale finanțatorului: (Această secţiune se va completa doar dacă proiectul contribuie la atingerea uneia sau mai multor Teme orizontale. Specificaţi pe scurt în ce fel contribuie proiectul la Temele orizontale ale Programului de finanţare) 

Toleranța și înțelegerea multiculturală. Prin natura sa, FORUMUL CIVIC EDUCAŢIONAL, ca arenă publică de manifestare a cetăţeniei active în domeniul politicilor educaţionale, angajează în activități colegii naționale de elită din întreaga țară, încurajând în mod direct dialogul multicultural în cadrul comunităților cărora liceele A.C.C. aparțin; în mod specific, activităţile 2.2 (atelierele de cetăţenie activă din licee), 2.3 (dezbaterile civice părinţi-copii-comunitate), 2.4 (concursul România pe bune începe cu Școala pe bune!) 3.3 (conferinţa F.C.E.) și, mai ales, 2.7 (propunerile de politici publice) contribuie nemjlocit la tema orizontală menționată.

19

4.6.Proiectul vizează sau se încadrează prioritar în următoarea Arie tematică a finanțatorului: (Vă rugăm bifaţi Aria sau, după caz, Ariile tematice pe care le vizează sau în care se încadrează prioritar activităţile proiectului)

Democraţie Drepturile omului, inclusiv drepturile minorităților (etnice, religioase, lingvistice și privind orientarea sexuală) Transparenţă şi bună guvernare Democraţie participativă Combaterea rasismului şi a xenofobiei Antidiscriminare Inegalităţi sociale, sărăcie şi excluziune, inclusiv în mediul rural Egalitate de gen Violența bazată pe gen Protecţia mediului şi schimbări climatice Servicii sociale şi de bază Dezvoltarea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale 4.7.Corelarea cu Ariile tematice ale finanțatorului: (Specificaţi pe scurt în ce fel se încadrează proiectul în Ariile tematice ale Programului de finanţare. Vă rugăm să faceţi referire doar la Aria/Ariile tematice prioritare)Transparenţă şi bună guvernare. Ca arenă publică de manifestare a cetăţeniei active în domeniul politicilor educaţionale, FORUMUL CIVIC EDUCAŢIONAL are rolul de a stimula decidenţii politici şi funcţionarii publici de rang înalt din educaţie (Ministerul Educaţiei Naţionale; Parlamentul României) să prezinte opiniei publice, în mod transparent, măsurile pe care le au în vedere pentru buna guvernare a domeniului din perspectiva schimbării paradigmei sale. În particular, activităţile 2.3 (dezbaterile civice părinţi-copii-comunitate) şi, mai ales, 3.3 (conferinţa F.C.E.) şi 2.7 (pregătire propunere legislativă) au acest rol. De asemenea, la nivel naţional echipa de proiect (manager; coordonator) va pune în centrul mesajelor publice transmise prin media cerinţa expresă de comportament transparent şi responsabil al decidenţilor în raport cu obiectivul strategic al proiectului Democraţie participativă. Ca arie tematică a finanțatorului, aceasta este însăşi valenţa esenţială a FORUMULUI CIVIC EDUCAŢIONAL. Activităţile 2.2 (atelierele de cetăţenie activă), 2.3 (dezbaterile civice părinţi-copii-comunitate), 2.4 (concursul România pe bune începe cu Şcoala pe bune!), 2.5 (tabăra de leadership civic), şi, respectiv, 3.3 (conferinţa F.C.E.) sunt manifestări în fapt ale exerciţiului democraţiei participative, reprezentată organic la nivel local, regional şi naţional prin chiar filosofia de ansamblu a proiectului propus. Egalitate de gen. FORUMUL CIVIC EDUCAŢIONAL, prin natura activităţilor propuse, încurajează şi promovează participarea civică complet nediscriminatorie, inclusiv pe dimensiunea egalităţii de gen, situându-se în mod firesc pe linia promovării acestei arii tematice importante a finanțatorului. Ca prim argument de bun simţ, echipa de proiect are în vedere structura de gen implicită a populaţiei ocupate în educaţie (corpul didactic cuprinzând în majoritate femei), dar şi repartizarea regional-geografică uniformă a liceelor membre A.C.C. participante în proiect. În particular, echipa de proiect va asigura o selecţie echilibrată a elevelor şi elevilor în activităţile 2.1 (modulele de leadership civic), 2.2 (atelierele de cetăţenie activă), 2.3 (dezbaterile civice părinţi-copii-comunitate), 2.4 (concursul România pe bune începe cu Şcoala pe bune!), 2.5 (tabăra de leadership civic), şi, respectiv, 3.3 (conferinţa F.C.E.), acordând atenţia cuvenită valenţei egalităţiii de gen în buna derulare a activităţilor FORUMULUI CIVIC EDUCAŢIONAL.

20

4.8.Respectarea şi promovarea Principiilor transversale ale finanțatorului (Vă rugăm marcaţi cu un X pe ultima coloană şi să detaliaţi modalitatea în care proiectul respectă şi promovează următoarele principii ale finanțatorului)

BUNĂ GUVERNARE Respectare şi promovare directă a principiului prin activităţile proiectului

X

Influenţă indirectă pozitivă prin implementarea proiectului

X

(Vă rugăm detaliaţi aici cum este respectată, aplicată şi/sau promovată Buna guvernare)Bună guvernare. Aşa cum am menţionat în secţiunea anterioară, ca arenă publică de manifestare a cetăţeniei active în domeniul politicilor educaţionale, FORUMUL CIVIC EDUCAŢIONAL are rolul de a stimula decidenţii politici şi funcţionarii publici de rang înalt din educaţie (Ministerul Educaţiei Naţionale; Parlamentul României) să prezinte opiniei publice, în mod transparent, măsurile pe care le au în vedere pentru buna guvernare a domeniului din perspectiva schimbării paradigmei sale. În particular, activităţile 2.3 (dezbaterile civice părinţi-copii-comunitate) şi, mai ales, 3.3 (conferinţa F.C.E.) şi 2.7 (pregătire propunere legislativă) au acest rol. La nivel naţional echipa de proiect (manager; coordonator) va pune în centrul mesajelor publice transmise prin media cerinţa expresă de comportament transparent şi responsabil al decidenţilor în raport cu obiectivul strategic al proiectului, respectiv cel de a promova şi stimula buna guvernare materializată în politici publice educaţionale orientate către descurajarea actualei stări de lucruri şi promovarea în unor arhitecturi educaţionale adecvate secolului XXI, în România. Proiectul respectă astfel, în mod riguros, acest principiu transversal al finanțatorului.

DEZVOLTARE DURABILĂ (de mediu, socială, economică) Respectare şi promovare directă a principiului prin activităţile proiectului

X

Influenţă indirectă pozitivă prin implementarea proiectului

X

(Vă rugăm detaliaţi aici cum este respectată, aplicată şi/sau promovată Dezvoltarea Durabilă) 

Dezvoltare durabilă. Aşa cum am menţionat anterior, proiectul promovează explicit şi ţinteşte în mod organic dezvoltarea, printr-un alt fel de educaţie, a capitalului social al României, dimensiune definitorie a dezvoltării durabile. Ca rezultat aşteptat al Programului de finanţare, creşterea contribuţiei la dezvoltarea durabilă este o valenţă de bază a proiectului deoarece, aşa cum am menţionat anterior, starea curentă din Educaţie reprezintă o vulnerablitate critică la adresa siguranţei naţionale a României (absolvenţi inepţi de azi, posibili conducăîtori inepţi de mâine). Evident, în timp ce focalizarea firească a proiectului este pe componenta socială a dezvoltării durabile, îndeplinirea obiectivului său strategic va avea implicaţii importante şi pe celelalte două dimensiuni (economică; de mediu), deoarece un sistem educaţional mai performant va genera cetăţeni mai competenţi profesional – deci, mai apţi să genereze creştere economică durabilă – şi mai responsabili faţă de mediu – deci, mai pregătiţi să gestioneze înţelept şi eficient resursele naturale ale României. Proiectul respectă astfel, în mod riguros, acest principiu transversal al finanțatorului.

EGALITATE DE GEN Respectare şi promovare directă a principiului prin activităţile proiectului

X

Influenţă indirectă pozitivă prin implementarea proiectului

X

(Vă rugăm detaliaţi aici cum este respectată, aplicată şi/sau promovată Egalitatea de gen)  Egalitate de gen. Aşa cum am menţionat anterior, FORUMUL CIVIC EDUCAŢIONAL, încurajează şi promovează participarea civică complet nediscriminatorie, inclusiv pe dimensiunea egalităţii de gen, respectând riguros acest principiu transversal al finanțatorului. Ca prim argument de bun simţ, echipa de proiect are în vedere structura de gen implicită a populaţiei ocupate în educaţie (corpul didactic cuprinzând în majoritate femei), dar şi repartizarea regional-geografică uniformă a liceelor membre A.C.C. participante în proiect. Echipa de proiect va asigura o selecţie echilibrată a elevelor şi elevilor în activităţile proiectului, acordând atenţia cuvenită valenţei egalităţiii de gen în buna derulare a activităţilor FORUMULUI CIVIC EDUCAŢIONAL.

21

5. Date despre Solicitant / Manager de proiect 5.1. Date despre Solicitant: Organizația / Forma de organizare Clubul Liderii Mileniului Trei®: organizaţie neguvernamentală de tip asociaţie

Legislaţia în baza căreia s-a constituit (pentru Partenerii din România) Ordonanţa nr. 26 / 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

Țara în care își desfășoară activitatea România

Date de contact (adresă, telefon, e-mail) str. Dr. N. Staicovici nr. 25, sector 5 Bucureşti; birou proiecte: Şc. Sup. Com. “N. Kretzulescu”, bd. Hristo Botev nr. 17, sector 3, Bucureşti; telefon: 0788 632 484; email: [email protected]

Lista membrilor Consiliului Director – cu precizarea organizaţiei / instituţiei din care provin (pentru organizațiile neguvernamentale din România) dr. ing. mat. STAŞ MARIAN, MPA – Preşedinte MOLDOVEANU IRINA – Vicepreşedinte (studentă, F.P.S.E. – Universitatea Bucureşti) prof. AGAPIN LAURA – Şc. Sup. Com. “N. Kretzulescu” Bucureşti CRISTIAN LILIANA – manager general, Asociaţia Clubul Liderii Mileniului Trei® prof. ADRIAN IERULESCU – Şc. Sup. Com. “N. Kretzulescu” Bucureşti

Data înființării (după caz, data înregistrării în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor) Data infiintarii: 2006; Nr. din Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor 6/20.10.2009

Buget anual 2011 Venituri totale: 28.387 RON; Cheltuileli totale: 30.277 RON; Rezultatul net / pierdere: 1.890 RON

Buget anual 2012 Venituri totale: 54.273 RON; Cheltuileli totale: 35.759 RON; Rezultatul net / profit: 18.514 RON

Scopul, principalele activităţi Scop: de a sprijini dezvoltarea personală si profesională a tinerilor, cu preponderenţă absolvenţi ai Programului educațional “Liderii Mileniului Trei”, şi de a-i promova în domenii, activităţi, profesii care să îi ajute la valorificarea deplină a aptitudinilor şi cunoştinţelor lor Activităţi principale:  Organizarea de reuniuni, conferinţe, inclusiv între companii din mediul de afaceri şi tineri;  Organizarea unei baze de date, actualizată periodic cu membrii Asociaţiei;  Distribuirea către membri de materiale publicate legate direct de promovarea scopului asociaţiei;  Oferire de consultanţă pentru iniţierea şi dezvoltarea de proiecte în folosul comunităţii şi în alegerea unei facultăţi pentru liceeni;  Iniţierea, susţinerea şi dezvoltarea de proiecte, atât de către membrii Asociaţiei sau de către absolvenţi ai Programului educațional “Liderii Mileniului Trei”, cât şi de către alte persoane care impărtăşesc ideile şi valorile Asociaţiei şi dovedesc aptitudinile necesare în acest sens.  Dezvoltarea și implementarea de proiecte și activități de educație nonformală, training și consultanță în învățământul preuniversitar 22

 Pregătirea, perfecţionarea, şi dezvoltarea profesională a personalului didactic şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar  Iniţierea şi participarea la proiecte şi programe specifice de leadership și antreprenoriat, inclusiv prin educaţie la distanţă, educaţia adulţilor şi educaţie permanentă  Alte programe de educație nonformală, în concordanță cu scopul și obiectivele Asociației

Proiectele relevante derulate   

Branding Romania  2011, 2010 Student Career Path  2013, 2012, 2011 Liderii Mileniului Trei®  2013

5.2. Managerul de proiect

MARIAN STAŞ (N. 1961); PREŞEDINTE, ASOCIAŢIA CLUBUL LIDERII MILENIULUI TREI® STUDII: Academia Militară – calculatoare electronice (1985); Universitatea din Bucureşti – matematică-informatică (1996); Academia Tehnică Militară – doctorat, fiabilitate software (2002); Universitatea Harvard, John F. Kennedy School of Government (Harvard Kennedy School) – masterat în administraţie publică (1999) PUBLICAŢII: 12 cărţi (autor sau coautor); aprox. 100 articole (autor sau coautor); 13 cărţi (îngrijire; prefeţe / postfeţe) PROIECTE PRINCIPALE COORDONATE: INFORMATIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MILITAR (1994); SISTEMUL INFORMATIZAT DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE DIN ARMATA ROMÂNIEI (1996); RECONVERSIA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DISPONIBILIZAT DIN ARMATA ROMÂNIEI ® (1999); LIDERII MILENIULUI TREI  Program educaţional în arta de a conduce, oferit tinerilor din România (din 2001); INTRODUCEREA PROGRAMELOR IB ÎN ŞCOLILE PUBLICE DIN ROMÂNIA (din 2007); PROFESSORIA – PROFESORI MAI BUNI PENTRU COPIII NOŞTRI competiţie colegială inter-universitară pentru programe de studii masterale în educaţie (2009); ŞCOALA PE BUNE  proiect de transformare a Şcolii ca sistem în România (din 2004) TRAINING, TUTORAT, CONSULTANŢĂ, ACTIVITĂŢI DIDACTICE: negociere şi soluţionarea conflictelor; teambuilding; leadership personal; managementul schimbării; analiză organizaţională; cultură, putere şi politică în organizaţii; dezvoltarea resurselor umane; reconversie profesională; audit de management; consultant certificat / mentor pe instrumente Human Synergistics (din 2005); formarea formatorilor (din 2008; curs certificat CNFPA); Colegiul Naţional de Apărare (2000-1); S.N.S.P.A. (2001-3); Universitatea din Bucureşti (2009-); Universitatea Babeș Bolyai Cluj-Napoca (2012-); Harvard Kennedy School (2000-2007; 2010-) CLIENŢI PRINCIPALI (TRAINING, CONSULTANŢĂ): Agenţia de Strategii Guvernamentale; E.ON Energie; ORACLE; SoftWIN; Radiocom; Ursus; Unilever; Primăria municipiului Târgu-Mureş; C. J. Bacău; Primăria sectorului 1; Raiffeisen Bank; Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnnologia Informaţiilor; Timken Romania; INA Schaeffler; Tenaris Silcotub; Inergy Piteşti; Dasimpex; Electrica Braşov; CODECS (tutori OUBS; tutori PM); British Council; I.S.M.B.; APA NOVA Ploieşti; CEZ VÂNZARE Craiova; INTESA SANPAOLO; ECO-ROM AMBALAJE; M.C.T.I.; ArcelorMittal Galaţi; CEC Bank; Parmalat; FSI Spiru Haret; Petrom; VALORIS CENTER; ADOBE Systems; International Baccalaureate Organization; Hill International; Aerotravel; A.N.P.C.D.E.F.P. MENTORSHIP: LSRS; MyGRASP; LEAP; CROS; LEADERS; Club LMT; Leaders for Justice – Konrad Adenauer Stiftung; Young Leaders Program – Aspen Institute Romania INTERVENŢII PUBLICE PE TEME DE EDUCAŢIE: TVR INFO; TVR1 (Garantat 100%); TVR2; Realitatea TV; Romania TV; The Money Channel; Money.ro; Radio România Cultural; Prima TV; B1TV CONTACT: [email protected] BLOG: http://adevarul.ro/blogs/marian.stas

23

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF