First Periodical Test Grade IV

August 13, 2017 | Author: Marinelle Opeña Agno | Category: Digestion, Human Digestive System, Vertebral Column, Anatomy, Animal Anatomy
Share Embed Donate


Short Description

These are first periodical test for Grade IV pupils in different learning areas. These will help my fellow teachers out ...

Description

FIRST PERIODICAL TEST IN MATHEMATICS IV NAME: _______________________________________________________ GRADE & SECTION: _____________________________________________

DATE: ___________________________ SCORE: __________________________

I. Direction: Encircle the letter of the correct answer. 1. Which is the expanded form of 7 531? a. 7+5 + 3 + 1 b. 7000+500+30+1 c. 750+31 2. Which is the standard form of one hundred eight thousand, one hundred? a. 180 100 b. 108 001 c. 108 100 3. How do you write this number using words? 1,312 a. one thousand, three hundred two b. one thousand, three hundred twelve c. one thousand, three hundred ten 4. How do you write this number using digits? five thousand, five hundred twenty-two a. 5,005 b. 5,225 c. 5,522 5. In 261843986, which digit is the ten million place? a. 8 b. 1 c. 6 6. What is the place value of the digit 2 on the number 3 200 645? a. 200 million b. hundred billion c. hundred thousand 7. What is the place value of the underlined digit in 603, 768, 357 a. Hundred billion b. hundred million c. hundred thousand 8. Which number is equal to 900, 000, 000 + 8, 000, 000 + 200, 000 +40 +5? a. 908, 245 000 b. 908 100 045 c. 908 245 9. Which number can be rounded to 400 000? a. 257 056 b. 336 956 c. 374 945 10. Which number can be rounded to 6000? a. 7109 b. 6617 c. 550 11. When you add 4 950 and 2 638, the total is ___________. a. 8887 b. 8875 c. 7588 12. 2745 + 5264 = n a. 7009 b. 8009 c. 7909 13. Add 11727 + 10843 = n a. 22 866 b. 22 570 c. 23 670 14. When you add 2932 and 1276, which two digits will you add first? a. 2 and 1 b. 9 and 2 c. 2 and 6 15. What is the missing addend in 48 795 + _____________ = 158 848 a. 115 253 b. 111 053 c. 207 643 16. Add 435 123 + 342 234 + 123 234=n a. 890 951 b. 900 954 c. 900 591 17. What is the estimated sum of 6 245 and 3 946? a. 9 500 b. 9 000 c. 1 000 18. What is the estimated sum of 3 243 + 1 269? a. 4 500 b. 3 000 c. 4 000 19. What is the difference between 769 228 and 500 423? a. 268 805 b. 278 905 c. 178 805 20. What is the difference of 9786 – 3435? a. 6251 b. 6351 c. 6361 21. Estimate the sum of 5445 + 39456 = a. 9000 b. 8000 c. 9500 22. Estimate the difference of 5215 – 1945 = a. 3000 b. 4000 c. 600 23. What is the difference of 6252 and 3967? a. 2285 b. 2585 c. 2485 24. What is 89 672 decrease by 59 341? a. 30 331 b. 31 220 c. 149 013 25. Subtract mentally 246-130 = n a. 116 b. 115 c. 117 26. Subtract 175 892 from the sum of 128 598 and 487 254. a. 615 852 b.439 960 c. 791 744 27. The students decorated 1050 balloons during the school fair .they sold 875 of them. How many were left? a. 185 b. 175 c. 195 28. 4280 birds flew north for the spring, while 3975 birds did not migrate. How many total birds were there? a. 8255 birds b. 7256 birds c. 9255 birds

29. In a newly formed country, 6 752 immigrants were given refuge while 3 614 immigrants could not be accommodated. How many total immigrants were there? What is asked in this problem? a. The total number of immigrants. b. The total number of countries. c. The total amount of immigrants. 30. In number 25 what are the given data? a. 3 753 immigrants given refuge and 3 642 immigrants could not be accommodated b. 6 752 immigrants given refuge and 3 614 immigrants could not be accommodated c. 4 752 immigrants given refuge and 4 514 immigrants could not be accommodated 31. What operation is needed to solve the problem in number 25? a. subtraction b. multiplication c. addition 32. What is the complete answer in number 25? a. The total amount of immigrants is 10 266. b. There are 10 366 immigrants. c. The total number of immigrants is 11 266. II. Read and solve the following word problems. 33. A car dealership sold 4718 vehicles last year and 6480 vehicles this year. How many total vehicles were sold in these 2 years? a. What is asked? _________________________________________________________ b. What are given? ________________________________________________________ c. What operation is needed? ________________________________________ d. Write the number sentence ________________________________________________ e. Solve

f. Complete Answer ______________________________________________________________ 34. A company makes a revenue of Php. 173 452 in year 2010, Php. 245 934 for the year 2011 and Php. 367 873 last year. How much total revenue does the company makes in the past three years? a. What is asked? _________________________________________________________ b. What are given? ________________________________________________________ c. What operation is needed? ________________________________________________ d. Write the number sentence ________________________________________________ e. Solve

f. Complete Answer ______________________________________________________________ 35. Mr. Dela Cruz spent Php. 9 786 258 for their ancestral house. After 40 years the house’s value was assessed at Php. 4 587 128. By how much dis the value of the house decrease? a. What is asked? _________________________________________________________ b. What are given? ________________________________________________________ c. What operation is needed? ________________________________________________ d. Write the number sentence ________________________________________________ e. Solve f.

Complete Answer ______________________________________________________________

UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA FILIPINO IV PANGALAN: _______________________________________________________ PETSA:___________________________ BAITANG AT SEKSYON: _____________________________________________ MARKA: _________________________ I. A. Suriin ang bawat pangungusap. Isulat kung ito ay pasalaysay, patanong, padamdam o putos.

______________________ 1. ______________________ 2. ______________________ 3. ______________________ 4. ______________________ 5.

Bukas na ako pupunta sa palengke. Anu-ano ang bibilhin mo? Aba! Carla, sino ba naming magulang ang hindi matutuwa? Pagbutihin mo ang iyong pasg-aaral. Mahuhusay ang mga Pilipino sa pagtanggap sa mga panauhin.

B. Basahin at suriin ang bawat pangungusap. Isulat kung tambalan, hugnayan o payak.

______________________ 1. ______________________ 2. ______________________ 3. ______________________ 4. ______________________ 5.

Malalago ang dahon ng lansones. Sasama ako sa kamping kung sasama ka. Malalago ang dahon ng lansones at matatamis ang bunga. Sasayaw ka ba o awit ka ng lubi-lubi Nagkasakit si lola dahil nabasa ng ulan.

II. Bilugan ang titik ng tamang sagot.

1. Bibili ako ng tela bukas. Alin ang simuno? a.bibili b. ako c. bukas 2. Kasama ko si Ana sa pamimili. Alin ang panaguri? a.kasama ko sa pamimili b. si c. Ana 3. Alin sa sumusnod ang nasa karaniwang ayos? a.Ngayon ang pista sa San Pablo b. Pista sa S. Pablo ngayon c. Pista sa Sn. Pablo. 4. Alin ang di - karaniwang ayos na pangungusap? a.Ako ay Masaya b. Mamista ay masaya c. Masaya ako. 5. Alin ang pangngalang di- konkreto? a. kahanga-hanga b. Ni Anita c. katapatan 6. Alin ang pangngalang konkreto? a. kapayapaan b. bulaklak c. kabaitan 7. Alin ang magkatugmang salita? a. bahay-gulay b. kubo-kahoy c. awit-bawat 8. Alin ang tamabalang salita sa mga sumusunod? a. . madaling matuto b. hanapbuhay c. bawal na gamot 9. Nagdadalantao sila sa paraang hindi nila gusto. Ano ang kahulugan ng salitang nasalungguhitan? a.Nagpapakasal b. napapatay c. nabubuntis 10. Tumutulong ako sa sa paghahanap ng mag-anak na nais mag-ampon. a.Magsaya b. magkaroon ng anak c. magpaaral 11. Maraming kasamang bata ang gobernador. a. nobyo b. gulang c. badigard 12. Ano ba ang papel niya sa dula-dulaan? a.ginagampanan b. dokumento c. pinagsusulatan III. Isulat nang wasto ang mga pangungusap. 1. araw ng kalayaan noon __________________________________________________________________________________________________

2. ipinangnak si apolinario mabini noong hulyo 23, 1864 sa talaga, tanauan, batangas. __________________________________________________________________________________________________

3. saan man tumingin, tanawi’y maganda __________________________________________________________________________________________________

4. mata’y naaakit magmasid tuwina

5. sasamahan kong manood ng parada si lolo tacing

III. Suriin ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat ang K kung ito ay nasa nasa karaniwang ayos at DK kung ito ay nasa di-karaniwang ayos.Kung ito ay karaniwang ayos isulat ito sa di-karaniwang ayos at kung ito ay di-karaniwan isulat sa karaniwang ayos. ______ 1. Nandito sa bahay ang aking mga kalaro. _________________________________________________________________________________________ ______ 2. Kami ay mag-aaral ng linya sa aming dula. _________________________________________________________________________________________ ______ 3. Ang dula ay ipalalabas sa susunod na linggo. _________________________________________________________________________________________ ______ 4. Panonoorin ito ng aming mga kamag-aral. _________________________________________________________________________________________ ______ 5. Sana ay hindi namin makalimutan ang aming mga linya! _________________________________________________________________________________________ _______ 6. Inutusan ni Mrs, Lawas si Glen ng bumili sa kantina. _________________________________________________________________________________________ _______ 7. Ang unang “Flower Festival” sa Baguio ay naganap noong Pebrero ng taong 2001. _________________________________________________________________________________________ _______ 8. Isang malaking pagtitipon ang naganap sa kanto ng Padre Diego Cerra. _________________________________________________________________________________________ _______ 9. Nakatanggap ng kotseng Toyota si Raul nang magtapos siya ng pag-aaral. _________________________________________________________________________________________ ________ 10. Ang mga magulangko ay maagang gumigising. _________________________________________________________________________________________ IV. Basahin ang maikling kuwento at sagutin ang mga tanong pagkatapos. Bilugan lamang ang titik ng sagot. Ang Aming Barangay Ako ay nakatira sa Barangay Dapdap. Ang aming barangay ay isang malinis at maayos na komunidad na malapit sa dagat. Maraming mga turista ang dumadayo sa aming lugar upang lumangoy at kumain sa mga restawran na nagluluto ng sariwang lamang dagat. Masarap na, mura pa. Kaya naman, pinapanatili namin ang kalinisan ng aming barangay. Kahit ang mga bata ay natutong maglinis ng bakuran. Nag-aalaga rin kami ng magagandang bulaklak sa gilid ng kalsada upang lalong gumanda ang aming lugar. 1. Anong klaseng komunidad ang Barangay Dapdap? a. Ang Barangay Dapdap ay komunidad sa isang kapatagan. b. Ang Barangay Dapdap ay komunidad na malapit sa dagat. c. Malapit ang barangay na ito sa isang bulkan. 2. Bakit maraming turistang dumadayo sa barangay na ito? a. Maraming turista ang lumalangoy sa dagat. b. Masarap at mura ang mga lamang-dagat sa kanilang mga restawran. c. Parehong a at b. 3. Paano ipinapakita ng mga bata ang kanilang pagtulong sa kanilang komunidad? a. Ang mga bata ay tumutulong na maglinis ng tabing dagat. b. Ang mga bata ay nagtanim ng mga bulaklak sa gilid ng kalsada. c. Nagtinda ng mga isda ang mga bata sa restawran.

FIRST PERIODICAL TEST IN SCIENCE IV NAME: _______________________________________________________ GRADE & SECTION: _____________________________________________

DATE: ___________________________ SCORE: __________________________

I. Choose the letter of the correct answer. 1. The framework of the human body made up of bones. a. skeleton

b. anatomy

2. The _________ protects the brain.

c. psychology a. skull b. ribs

c. joint

3. It helps us chew food and speak. a. Cranium

b. femur

c. jawbones

4. It holds your head and body straight. a. Skull

b. cartilage

c. backbone or the spinal column

5. These are two large bones attached to each side of the sacrum. a. Backbone

b. vertebrae

c. hipbones

6. It prevents the bones from hitting each other when you move. a. Cartilage

b. vertebrae

c. backbone

7. It is the largest and longest bone in the body. a. Patella

b. femur or thigh bone

c. tarsals

8. What connects a muscle to a bone? a. tendon

b. ligament

9. Which bone protects the heart? a. skull b. ribs

c. lungs

c. joint

10. Made up of muscles. a. Digestive system

b. muscular system

c. skeletal system

11. These are rubber-like cords. They stretch as the muscles and bones move. a. Ligaments

b. vertebrae

c. tendons

12. What is the main function of the muscles? a. They give support to the body. b. They help bones move. c. They supply the body with food. 13. Which of the following is a voluntary muscles? a. stomach muscles b. arm muscles c. heart muscles 14. It is an injury to a ligament or to the tissue that covers a joint. a. Arthritis

b. sprain

c. gout

15. It is a disease that can produce severe swelling of the joints. a. Sprain

b. gout

c. poliomyelitis

16. This disease occurs when a joint wears out. This is common in elderly people. a. Osteoporosis

b. gout

c. arthritis

17. Where does the digestion starts? a. large intestine

b. mouth

18. Final digestion happens in the ___.

b. mouth c. esophagus

a. small intestine

c. esophagus

19. The process of taking food into the body. A ingestion b. digestion c. defection 20. Brushing your teeth will prevent. a. appendicitis

b. tooth cavities

c. indigestion

21. About how many glasses of water should you drink in a day? a. 4 to 5 a day

b. 10-12 a day

c. 8-10 a day

22. Which of the following disease is contagious? a.

diarrhea

b. tooth decay

c. headache

23. How should the disabled be treated? a. like a normal person b. with pity c. w/ respect & concern

24. _____ is the process by which food is broken down into simple absorbable forms. a. amylase b. chewing c. digestion 25. The chewed food is mixed with saliva which contains water, mucus, and an enzyme called _____. a. bile b. amylase c. pepsin 26. The stomach secretes hydrochloric acid and enzymes called _____. a. bile b. amylase c. pepsin 27. The surface lining inside the small intestine has a large number of fingerlike projections called _____. a. bile b. amylase c. villi 28. _____ is characterized by loose, watery stools occurring more than three times a day. a. indigestion b. constipation c. diarrhea 29. _____ is another name for dyspepsia. It can be prevented by chewing your food well and eating slowly. a. indigestion b. constipation c. cavities 30. With _____, stools are hard, dry, small in size, and are difficult to eliminate. a. cavities b. worms in the intestine c. constipation II. Write True if the statement is correct and False if not. _______ 1. Proper nutrition, right amount of clean drinking water, exercise and enough sleep and rest are ways to make the bones, muscles and the whole body healthy. _______ 2. Milk is not good for growing bones. _______ 3. You should keep your body healthy. _______ 4. Wash your hands with soap and water before eating and after using the toilet. _______ 5. Do not chew food thoroughly. _______ 6. Brush and floss your teeth after every meal to prevent tooth decay. _______7. Most disorders or ailments of the digestive system happen when you eat contaminated or poorly prepared food. _______ 8. Fibers are not needed to digest food easily. _______ 9. Our body does not need water. _______ 10. Use a clean toilet to avoid getting germs that may present in a dirty toilet. III. Enumerate the following. Ways of caring for the digestive system. 1. ______________________________________________________________ 2. ______________________________________________________________ 3. ______________________________________________________________ 4. ______________________________________________________________ 5. ______________________________________________________________ Label the parts of the digestive system

FIRST PERIODICAL TEST IN ENGLISH IV NAME: _______________________________________________________ GRADE & SECTION: _____________________________________________

DATE: ___________________________ SCORE: __________________________

I. Direction: Read the sentences below and circle the letter of the correct answer. 1. Please pick up that barbeque stick. The underline word means. a. To attach by gluing b. a long slender piece of wood c. to separate into pieces. 2. Never put heavy make up on your face. Face means a. The front of the head b. the other surface c. in spite of 3. Which syllable of the word happiness receives the most stress? a. First b. second c. third 4. Which of the word has a final /t/ sound? a. washed b. stayed c. planted 5. Which word has a final /d/ sound? a. laughed b. smiled c. reported 6. Which is a prefixed word which means the same as the underlined phrased in the sentence? The law is not fair to the workers. a. unfair b. disfair c. misfair 7. Most of the Spaniards wrongly pronounced the original Filipino names. The underlined phrase means. a. mispronounced b. unpronounced c. dispronounced 8. In the word list which word implies “too much”. a. estimating b. over c. overestimating 9. The farmers are going to ______ plenty of vegetables this season. a. Raise b. race c. rise 10. Dry the clothes under the ____. a. son b. sun c. sin II. A. Add the correct prefix to the front of each base word to make a new word. 1. ________ zip

6. ________pleasant

2. ________honest

7. ________post

3. ________read

8. ________respect

4. ________agree

9. ________fair

5. ________ripe

10. ________obey

B. Use the words you made above to complete each sentence. 1. Haley knew it was _______________________ to copy her sister's homework. 2. Luke could not _______________________ his jacket. 3. Claire has to ___________ the story so that she can understand it better. 4. Gloria did not tolerate _______________________ from anyone. 5. Phil needs to _____________ the announcement on the bulletin board. 6. Cameron and Mitchell _______________________ about everything. 7. Jay had an _______________________ time at the party. 8. Manny would never _______________________ his mother. 9. Lily ate the banana even though it was still _______________________. 10. Alex felt her teacher was being _______________. III. A. Write the synonym of the underlined word. _____________ 1. My grandparents sent me a present on my birthday. _____________ 2. The principal wants to talk with your parents. _____________ 3. Please get near to me. _____________ 4. The car moves fast. _____________ 5. The clever girl loves to read. B. Rewrite each sentence change the underlined word into its antonym. 1. The people are afraid of the ugly lady. 2. The strong wind blows with heavy rainfall. ___________________________________________________________________________________ 3. The glass has smooth surface. ___________________________________________________________________________________

4. Our exam is quite difficult. ___________________________________________________________________________________ 5. Your answer in item number 19 is wrong. ___________________________________________________________________________________ C. Fill in the blanks with the appropriate word. Choose your answer from the parenthesis. (here, hear)

1. I can ________ your noise ___________!

(knows, nose) 2. The young boy ___________ that the ____________ is the sense organ for smelling. (male, mail)

3. The _________ was delivered by the __________ employee on the office.

(pale, pail)

4. The boy carrying a _____________ looks ___________.

(not, knot)

5. That is _________ the proper way of tying an eight-_________.

D. Supply the missing compound words in the blank to complete each sentence. Choose your answer from the box.

Toothbrush Seashore

1. 2. 3. 4. 5.

doghouse basketball

Bedroom rainbow

My father constructs a __________ for our pet dog. We can see a ______________ after a rain. I sleep alone in my _____________________. I brush my teeth with a ____________, every after meal. Our family love to go on a picnic in the _____________.

UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA EKAWP IV PANGALAN: _______________________________________________________ PETSA:___________________________ BAITANG AT SEKSYON: _____________________________________________ MARKA: _________________________ I.

Basahin ang mga sumusunod at bilugan ang titik ng tamang sagot.

1. Sumama ka sa kaklase mong Muslim sa Moske. Hinubad niya ang tsinelas niya sa pagpasok sa Moske. Ano ang gagawin mo? a. Huhubarin din ang sapatos c. hindi huhubarin ang sapatos b. Tutuksuhin siya d. uuwi na lang 2. Nakita mong naiwan ng iyong mga kamag-aral ang pinagkainan nila sa museo. Ano ang gagawin mo? a. Hahayaan lang c. pababalikin ang mga kamag-aral b. Itatapon sa basurahan ang mga naiwang kalat d. ibibigay ang kalat nila. 3. Namasyal kayo sa museo. Nagandahan ka sa mga nakatanghal soon. Ano ang gagawin mo? a. Hahawakan b. pagmamasdan lang c. ipamamalita ang nakita d. wala lang 4. May tiket ka para sa pagtatanghal na pangkultura. Ano ang gagawin mo? a. Panonoorin b. ipamimigay c. ipagbibili d. itatapon 5. May pagtatanghal sa inyong paaralan. Alam mong magaling kang sumayaw. Sasali ka ba? a. Hindi b. oo c. siguro d. ewan 6. Paano mo mapapapayag manood ang nanay mo ng isang pangkulturang palabas? a. Sasabihin kong maganda ito. c. libre ang palabas b. May bayad ang tiket d. iiyak ako 7. May nakalagay na bawal tapakan ang damo. Ano ang gagawin mo? a. Iiwas c. bibilisan ang pagtapak b. tatapak pa rin dahil mas madaling makarating d. wala lang 8. Nasa parke na kayo. Ibig mo nang itapon ang chewing gum mo. Ano ang gagawin mo? a. Iluluwa ko sa damuhan c. itatapon sa kalye b. Babalutin at itatapon sa basurahan d. pipitikin ko sa malayo 9. Nakita mong maganda ang laruang gawa sa Tsina. Bibili ka ba? a. Hindi b. oo c. palagay ko d. siguro 10. Ano ang dapat mong gawin kung sinisira ng ibang bata nag kapaligirang pangkultura? a. Hindi sila papansinin c.pagsasabihan ko sila na huwag manira ng kapaligiran b. Panonoorin ko na lang sila d. makikisali sa paninira 11. Nakalimutan mong dalhin ang iyong bolpen sa paaralan. Magsusulat na kayo ng inyong takdang aralin. Ano ang gagawin mo? a. Kukunin ang bolpen ng katabi nang walang paalam. b. Hindi na magsusulat c. Manghihiram nang maayos sa katabi d. Iiyak na lamang 12. May bagong laso ang iyong ate. Ibig mo itong gamitin. Ano ang gagawin mo? a. Magsasabi sa ate c. Gagamitin nang walang paalam b. Itatago sa bag d. Sisirain ito 13. Ibig mong gamitin ang bag ng iyong kuya pero nakaalis na siya. Ano ang iyong gagawin? a. Gagamitin ito nang walang paalam c. magsasabi sa nanay b. Ipagpapaliban ang paggamit nito at magsasabi muna sa kuya d. Itatago ito 14. Inutusan ka ng nanay mo na magdal ng ulam sa inyong kapitbahay. Nagkataon naming walang tao sa labas. Ano ang gagawin mo? a. Kakatok muna b. uuwi muna c. papasok kahit walang tao d. iiwan ito 15. Pumunta ka kina Lilia dahil gusto mong makipaglaro. Nakita mong bukas ang pinto nila. Anong gagawin mo? a. Kakatok muna c. tatayo sa may pintuan at tatawagin si Lilia sa malakas na boses b. papasok nang walang paalam d. uuwi na lamang 16. Maraming bunga ang bayabas na nasa bakuran ng inyong kapitbahay. Gusto mo itong akyatin upang pumitas ng bunga, ngunit may nakasulat na babala sa bakuran na “NO Tresspassing, Ptivate Property”. Ano ang gagawin mo? a. Aakyatin dahil wala namang tao b. Magpapaala sa may-ari upang makahingi c. Kukuha ng sungkit na may pangsalo at saka susungkit ng bayabas d. Iiyak nang malakas 17. Naiwan mo ang iyong sepilyo habang nasa hiking ka. Ano ang gagawin mo? a. Manghihiram ng sepilyo c. iiyak nang malakas b. Hind na lang magsesepilyo d. magmumumog na lang 18. Nanghiram ka ng payong sa isang kamag-aral. Ano ang gagawin mo?

a. Itatago ang payong c. isasauli at magpapasalamat sa kamag-aral b. Isasauli lang kapag hinanap ng d. sisirain ito kamag-aral 19. Hinihiram ng kapatid mo ang panyo mo, ano ang gagawin mo? a. Ipapahiram ito c. hindi ko pahihiramin b. Wala lang d. magkukunwaring hindi siya narinig 20. Nasira mo ang payong na hiniram mo. Ano ang gagawin mo? a. Basta ko na lang isasauli c. hindi ito isasauli b. Ipagagawa ko bago isauli d. iiwan na lamang ito sa silid-aralan II. Isulat ang Tama kung ang pangungusap ay nagsasaad ng tamang pag-uugali at Mali kung hindi. _________ 1. Pagtawanan ang mga Igorot na nagsasayaw na nakabahag lamang. _________ 2. Palakpakan ang mga batang nagsasayaw ng Pandanggo sa Ilaw. _________ 3. Ilagay sa basurahan ang pinagkainan sa parke. _________ 4. Masusing nagmasid sa mga exhibit sa museo. _________ 5. Tangkilikin ang mga gawang Pilipino. _________ 6. Bilhin ang gawa sa ibang bansa kaysa gawa rito. _________ 7. Mamitas ng bulaklak sa parke. _________ 8. Panatilihing malinis at maayos ang mga pook na pinupuntahan. _________ 9. Ipagmalaki ang mga gawang galing sa lalawigan. _________ 10. Iwanan ang mga kalat sa museo. III.

Iguhit ang masayang mukha  kung mabuting ugali at malungkot na mukha kung masama.

_________ 1. Kunin ang bolpen ng kaklase nang walang paalam. _________ 2. Gamitin ang sapatos ng kuya nang hindi nagpapaalam. _________ 3. Hiramin ng maayos ang lapis ng katabi. _________ 4. Agawin ang papel ng katabi dahil walang papel. _________ 5. Gamitin ang laruan ni kuya nang walang paalam. _________ 6. Magsabi muna sa ate bago gamitin ang bag. _________ 7. Magpaalam sa nanay na gagamitin agn bisikleta ng kuya sa labas. _________ 8. Itago ang bag ng kapatid kapag hindi pinahiram. _________ 9. Isauli ang mga bagay na hiniram. _________ 10. Gamitin nang maayos ang mga bagay na hiniram. IV.

Lagyan ng tsek (/) ang dapat gawin kung pupunta sa kabilang bahay at ekis (x) kung di dapat gawin. _________ 1. Magpatao po _________ 6. Hintaying sabihing “tuloy ka” _________ 2. Kumatok muna

_________ 7. Biglang buksan ang pintuan

_________ 3. Pumasok basta

_________ 8. Tuly-tuloy na pumasok sa bahay

_________ 4. Pumasok ng walang paalam

_________ 9. Tumawag sa kapitbahay bago pumasok

_________ 5. Magpaalam bago pumasok

_________ 10. Kumatok sa pintuan kahit nakabukas ito

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF